Glossary and Vocabulary for Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Wei Hai Long Wang Shuofa Yin Jing) 佛為海龍王說法印經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3 to give 與大
2 3 to accompany 與大
3 3 to particate in 與大
4 3 of the same kind 與大
5 3 to help 與大
6 3 for 與大
7 3 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 一時薄伽梵在海龍王宮
8 3 four 有四殊勝法
9 3 note a musical scale 有四殊勝法
10 3 fourth 有四殊勝法
11 3 Si 有四殊勝法
12 3 four; catur 有四殊勝法
13 3 佛為海龍王說法印經 fó wèi hǎi Lóng wáng shuōfa yìn jīng sāgaranāgarājaparipṛcchā; Fo Wei Hai Long Wang Shuofa Yin Jing 佛為海龍王說法印經
14 3 method; way 頗有受持少法
15 3 France 頗有受持少法
16 3 the law; rules; regulations 頗有受持少法
17 3 the teachings of the Buddha; Dharma 頗有受持少法
18 3 a standard; a norm 頗有受持少法
19 3 an institution 頗有受持少法
20 3 to emulate 頗有受持少法
21 3 magic; a magic trick 頗有受持少法
22 3 punishment 頗有受持少法
23 3 Fa 頗有受持少法
24 3 a precedent 頗有受持少法
25 3 a classification of some kinds of Han texts 頗有受持少法
26 3 relating to a ceremony or rite 頗有受持少法
27 3 Dharma 頗有受持少法
28 3 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 頗有受持少法
29 3 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 頗有受持少法
30 3 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 頗有受持少法
31 3 quality; characteristic 頗有受持少法
32 2 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 有四殊勝法
33 2 殊勝 shūshèng extraordinary 有四殊勝法
34 2 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 讀誦
35 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
36 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
37 2 Buddha; Awakened One 佛告海龍王
38 2 relating to Buddhism 佛告海龍王
39 2 a statue or image of a Buddha 佛告海龍王
40 2 a Buddhist text 佛告海龍王
41 2 to touch; to stroke 佛告海龍王
42 2 Buddha 佛告海龍王
43 2 Buddha; Awakened One 佛告海龍王
44 2 受持 shòuchí uphold 頗有受持少法
45 2 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 頗有受持少法
46 2 hǎi the sea; a sea; the ocean 一時薄伽梵在海龍王宮
47 2 hǎi foreign 一時薄伽梵在海龍王宮
48 2 hǎi a large lake 一時薄伽梵在海龍王宮
49 2 hǎi a large mass 一時薄伽梵在海龍王宮
50 2 hǎi having large capacity 一時薄伽梵在海龍王宮
51 2 hǎi Hai 一時薄伽梵在海龍王宮
52 2 hǎi seawater 一時薄伽梵在海龍王宮
53 2 hǎi a field; an area 一時薄伽梵在海龍王宮
54 2 hǎi a large and barron area of land 一時薄伽梵在海龍王宮
55 2 hǎi a large container 一時薄伽梵在海龍王宮
56 2 hǎi sea; sāgara 一時薄伽梵在海龍王宮
57 2 shǎo few 頗有受持少法
58 2 shǎo to decrease; to lessen; to lose 頗有受持少法
59 2 shǎo to be inadequate; to be insufficient 頗有受持少法
60 2 shǎo to be less than 頗有受持少法
61 2 shǎo to despise; to scorn; to look down on 頗有受持少法
62 2 shào young 頗有受持少法
63 2 shào youth 頗有受持少法
64 2 shào a youth; a young person 頗有受持少法
65 2 shào Shao 頗有受持少法
66 2 shǎo few 頗有受持少法
67 2 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是四句法印經時
68 2 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是四句法印經時
69 2 shuì to persuade 爾時世尊說是四句法印經時
70 2 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是四句法印經時
71 2 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是四句法印經時
72 2 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是四句法印經時
73 2 shuō allocution 爾時世尊說是四句法印經時
74 2 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是四句法印經時
75 2 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是四句法印經時
76 2 shuō speach; vāda 爾時世尊說是四句法印經時
77 2 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是四句法印經時
78 2 shuō to instruct 爾時世尊說是四句法印經時
79 2 wéi to act as; to serve 云何為四
80 2 wéi to change into; to become 云何為四
81 2 wéi to be; is 云何為四
82 2 wéi to do 云何為四
83 2 wèi to support; to help 云何為四
84 2 wéi to govern 云何為四
85 2 wèi to be; bhū 云何為四
86 2 念誦 niànsòng to read out; to recite 所謂念誦
87 2 念誦 niànsòng to read out; to recite 所謂念誦
88 2 爾時 ěr shí at that time 爾時娑竭羅龍王即從座起
89 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時娑竭羅龍王即從座起
90 2 good fortune; happiness; luck 得福多不
91 2 Fujian 得福多不
92 2 wine and meat used in ceremonial offerings 得福多不
93 2 Fortune 得福多不
94 2 merit; blessing; punya 得福多不
95 2 fortune; blessing; svasti 得福多不
96 1 zhī to know 龍王當知
97 1 zhī to comprehend 龍王當知
98 1 zhī to inform; to tell 龍王當知
99 1 zhī to administer 龍王當知
100 1 zhī to distinguish; to discern 龍王當知
101 1 zhī to be close friends 龍王當知
102 1 zhī to feel; to sense; to perceive 龍王當知
103 1 zhī to receive; to entertain 龍王當知
104 1 zhī knowledge 龍王當知
105 1 zhī consciousness; perception 龍王當知
106 1 zhī a close friend 龍王當知
107 1 zhì wisdom 龍王當知
108 1 zhì Zhi 龍王當知
109 1 zhī Understanding 龍王當知
110 1 zhī know; jña 龍王當知
111 1 無盡 wújìn endless; inexhaustible 菩薩摩訶薩無盡
112 1 無盡 wújìn endless 菩薩摩訶薩無盡
113 1 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 菩薩摩訶薩無盡
114 1 Sa 訶薩俱
115 1 sa; sat 訶薩俱
116 1 諸行無常 zhū xíng wú cháng all conditioned phenomena are impermanent 諸行無常
117 1 bìng to combine; to amalgamate 并與眾多菩薩摩
118 1 bìng to combine 并與眾多菩薩摩
119 1 bìng to resemble; to be like 并與眾多菩薩摩
120 1 bìng to stand side-by-side 并與眾多菩薩摩
121 1 bīng Taiyuan 并與眾多菩薩摩
122 1 bìng equally; both; together 并與眾多菩薩摩
123 1 to rub 并與眾多菩薩摩
124 1 to approach; to press in 并與眾多菩薩摩
125 1 to sharpen; to grind 并與眾多菩薩摩
126 1 to obliterate; to erase 并與眾多菩薩摩
127 1 to compare notes; to learn by interaction 并與眾多菩薩摩
128 1 friction 并與眾多菩薩摩
129 1 ma 并與眾多菩薩摩
130 1 Māyā 并與眾多菩薩摩
131 1 法印經 fǎ yìn jīng Sutra on the Seal of the Dharma; Fa Yin Jing 爾時世尊說是四句法印經時
132 1 to be near by; to be close to 即與讀誦八萬
133 1 at that time 即與讀誦八萬
134 1 to be exactly the same as; to be thus 即與讀誦八萬
135 1 supposed; so-called 即與讀誦八萬
136 1 to arrive at; to ascend 即與讀誦八萬
137 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂念誦
138 1 to translate; to interpret 詔譯
139 1 to explain 詔譯
140 1 to decode; to encode 詔譯
141 1 如是我聞 rúshì wǒ wén thus I have heard 如是我聞
142 1 佛足 fózú buddhapāda; Buddha footprints 佛足
143 1 speed 速至圓寂
144 1 quick; fast 速至圓寂
145 1 urgent 速至圓寂
146 1 to accelerate 速至圓寂
147 1 to urge 速至圓寂
148 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
149 1 功德 gōngdé achievements and virtue 四千法藏功德無異
150 1 功德 gōngdé merit 四千法藏功德無異
151 1 功德 gōngdé quality; guṇa 四千法藏功德無異
152 1 功德 gōngdé merit; puṇya 四千法藏功德無異
153 1 白言 bái yán to say 白言
154 1 wàn ten thousand 即與讀誦八萬
155 1 wàn many; myriad; innumerable 即與讀誦八萬
156 1 wàn Wan 即與讀誦八萬
157 1 Mo 即與讀誦八萬
158 1 wàn scorpion dance 即與讀誦八萬
159 1 wàn ten thousand; myriad; ayuta 即與讀誦八萬
160 1 二百五 èrbǎi wǔ 250 苾芻眾千二百五十人俱
161 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot; stupid person; a dope 苾芻眾千二百五十人俱
162 1 甚多 shén duō extremely many 獲福甚多
163 1 wèi to call 是謂四殊勝法
164 1 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 是謂四殊勝法
165 1 wèi to speak to; to address 是謂四殊勝法
166 1 wèi to treat as; to regard as 是謂四殊勝法
167 1 wèi introducing a condition situation 是謂四殊勝法
168 1 wèi to speak to; to address 是謂四殊勝法
169 1 wèi to think 是謂四殊勝法
170 1 wèi for; is to be 是謂四殊勝法
171 1 wèi to make; to cause 是謂四殊勝法
172 1 wèi principle; reason 是謂四殊勝法
173 1 wèi Wei 是謂四殊勝法
174 1 to reach 及天龍八部
175 1 to attain 及天龍八部
176 1 to understand 及天龍八部
177 1 able to be compared to; to catch up with 及天龍八部
178 1 to be involved with; to associate with 及天龍八部
179 1 passing of a feudal title from elder to younger brother 及天龍八部
180 1 and; ca; api 及天龍八部
181 1 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞
182 1 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 聲聞
183 1 shí ten 苾芻眾千二百五十人俱
184 1 shí Kangxi radical 24 苾芻眾千二百五十人俱
185 1 shí tenth 苾芻眾千二百五十人俱
186 1 shí complete; perfect 苾芻眾千二百五十人俱
187 1 shí ten; daśa 苾芻眾千二百五十人俱
188 1 děng et cetera; and so on 婆等
189 1 děng to wait 婆等
190 1 děng to be equal 婆等
191 1 děng degree; level 婆等
192 1 děng to compare 婆等
193 1 děng same; equal; sama 婆等
194 1 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 得福多不
195 1 duó many; much 得福多不
196 1 duō more 得福多不
197 1 duō excessive 得福多不
198 1 duō abundant 得福多不
199 1 duō to multiply; to acrue 得福多不
200 1 duō Duo 得福多不
201 1 duō ta 得福多不
202 1 大唐 dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師義淨奉
203 1 用功 yònggōng diligent; industrious 用功雖少
204 1 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 前禮
205 1 a ritual; a ceremony; a rite 前禮
206 1 a present; a gift 前禮
207 1 a bow 前禮
208 1 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 前禮
209 1 Li 前禮
210 1 to give an offering in a religious ceremony 前禮
211 1 to respect; to revere 前禮
212 1 reverential salutation; namas 前禮
213 1 to honour 前禮
214 1 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵在海龍王宮
215 1 即從座起 jí cóng zuò qǐ He rose from his seat 爾時娑竭羅龍王即從座起
216 1 fèn to offer; to present 大唐三藏法師義淨奉
217 1 fèng to receive; to receive with respect 大唐三藏法師義淨奉
218 1 fèng to believe in 大唐三藏法師義淨奉
219 1 fèng a display of respect 大唐三藏法師義淨奉
220 1 fèng to revere 大唐三藏法師義淨奉
221 1 fèng salary 大唐三藏法師義淨奉
222 1 fèng to serve 大唐三藏法師義淨奉
223 1 fèng Feng 大唐三藏法師義淨奉
224 1 fèng to politely request 大唐三藏法師義淨奉
225 1 fèng to offer with both hands 大唐三藏法師義淨奉
226 1 fèng a term of respect 大唐三藏法師義淨奉
227 1 fèng to help 大唐三藏法師義淨奉
228 1 fèng offer; upanī 大唐三藏法師義淨奉
229 1 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce 訶薩俱
230 1 ha 訶薩俱
231 1 阿蘇羅 āsūluó asura 阿蘇羅
232 1 qiān one thousand 苾芻眾千二百五十人俱
233 1 qiān many; numerous; countless 苾芻眾千二百五十人俱
234 1 qiān a cheat; swindler 苾芻眾千二百五十人俱
235 1 zài in; at 一時薄伽梵在海龍王宮
236 1 zài to exist; to be living 一時薄伽梵在海龍王宮
237 1 zài to consist of 一時薄伽梵在海龍王宮
238 1 zài to be at a post 一時薄伽梵在海龍王宮
239 1 zài in; bhū 一時薄伽梵在海龍王宮
240 1 yìng to answer; to respond 是故汝等常應
241 1 yìng to confirm; to verify 是故汝等常應
242 1 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 是故汝等常應
243 1 yìng to accept 是故汝等常應
244 1 yìng to permit; to allow 是故汝等常應
245 1 yìng to echo 是故汝等常應
246 1 yìng to handle; to deal with 是故汝等常應
247 1 yìng Ying 是故汝等常應
248 1 Qi 了其義
249 1 諸法無我 zhū fǎ wúwǒ all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya 諸法無我
250 1 zhào an imperial decree 詔譯
251 1 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔譯
252 1 huò to reap; to harvest 獲福甚多
253 1 huò to obtain; to get 獲福甚多
254 1 huò to hunt; to capture 獲福甚多
255 1 huò to suffer; to sustain; to be subject to 獲福甚多
256 1 huò game (hunting) 獲福甚多
257 1 huò a female servant 獲福甚多
258 1 huái Huai 獲福甚多
259 1 huò harvest 獲福甚多
260 1 huò results 獲福甚多
261 1 huò to obtain 獲福甚多
262 1 huò to take; labh 獲福甚多
263 1 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods 及天龍八部
264 1 圓寂 yuánjì perfect rest 速至圓寂
265 1 圓寂 yuánjì perfect rest; to pass away 速至圓寂
266 1 rén person; people; a human being 苾芻眾千二百五十人俱
267 1 rén Kangxi radical 9 苾芻眾千二百五十人俱
268 1 rén a kind of person 苾芻眾千二百五十人俱
269 1 rén everybody 苾芻眾千二百五十人俱
270 1 rén adult 苾芻眾千二百五十人俱
271 1 rén somebody; others 苾芻眾千二百五十人俱
272 1 rén an upright person 苾芻眾千二百五十人俱
273 1 rén person; manuṣya 苾芻眾千二百五十人俱
274 1 眾多 zhòngduō numerous 并與眾多菩薩摩
275 1 菩薩 púsà bodhisattva 并與眾多菩薩摩
276 1 菩薩 púsà bodhisattva 并與眾多菩薩摩
277 1 菩薩 púsà bodhisattva 并與眾多菩薩摩
278 1 法智 fǎzhì understanding of the Dharma 法智
279 1 法智 fǎzhì Gautama Dharmaprajña 法智
280 1 四句 sì jù four verses; four phrases 爾時世尊說是四句法印經時
281 1 eight 即與讀誦八萬
282 1 Kangxi radical 12 即與讀誦八萬
283 1 eighth 即與讀誦八萬
284 1 all around; all sides 即與讀誦八萬
285 1 eight; aṣṭa 即與讀誦八萬
286 1 zhòng many; numerous 大菩薩眾
287 1 zhòng masses; people; multitude; crowd 大菩薩眾
288 1 zhòng general; common; public 大菩薩眾
289 1 三藏法師義淨 sān Zàng fǎshī Yì jìn Venerable Yi Jing; Venerable Yijing 大唐三藏法師義淨奉
290 1 to attain; to reach 揵達
291 1 Da 揵達
292 1 intelligent proficient 揵達
293 1 to be open; to be connected 揵達
294 1 to realize; to complete; to accomplish 揵達
295 1 to display; to manifest 揵達
296 1 to tell; to inform; to say 揵達
297 1 illustrious; influential; prestigious 揵達
298 1 everlasting; constant; unchanging 揵達
299 1 generous; magnanimous 揵達
300 1 arbitrary; freely come and go 揵達
301 1 dha 揵達
302 1 gào to tell; to say; said; told 佛告海龍王
303 1 gào to request 佛告海龍王
304 1 gào to report; to inform 佛告海龍王
305 1 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告海龍王
306 1 gào to accuse; to sue 佛告海龍王
307 1 gào to reach 佛告海龍王
308 1 gào an announcement 佛告海龍王
309 1 gào a party 佛告海龍王
310 1 gào a vacation 佛告海龍王
311 1 gào Gao 佛告海龍王
312 1 gào to tell; jalp 佛告海龍王
313 1 寂滅 jìmiè calmness and extinction; vyupaśama 寂滅為樂
314 1 寂滅 jìmiè Upasannaka 寂滅為樂
315 1 jiě to loosen; to unfasten; to untie
316 1 jiě to explain
317 1 jiě to divide; to separate
318 1 jiě to understand
319 1 jiě to solve a math problem
320 1 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate
321 1 jiě to cut; to disect
322 1 jiě to relieve oneself
323 1 jiě a solution
324 1 jiè to escort
325 1 xiè to understand; to be clear
326 1 xiè acrobatic skills
327 1 jiě can; able to
328 1 jiě to liberate
329 1 jiě a stanza
330 1 jiè to send off
331 1 xiè Xie
332 1 jiě exegesis
333 1 xiè laziness
334 1 jiè a government office
335 1 jiè to pawn
336 1 jiè to rent; to lease
337 1 jiě understanding
338 1 liǎo to know; to understand 了其義
339 1 liǎo to understand; to know 了其義
340 1 liào to look afar from a high place 了其義
341 1 liǎo to complete 了其義
342 1 liǎo clever; intelligent 了其義
343 1 liǎo to know; jñāta 了其義
344 1 infix potential marker 得福多不
345 1 cháng Chang 是故汝等常應
346 1 cháng common; general; ordinary 是故汝等常應
347 1 cháng a principle; a rule 是故汝等常應
348 1 cháng eternal; nitya 是故汝等常應
349 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩無盡
350 1 wén to hear 聞佛所說
351 1 wén Wen 聞佛所說
352 1 wén sniff at; to smell 聞佛所說
353 1 wén to be widely known 聞佛所說
354 1 wén to confirm; to accept 聞佛所說
355 1 wén information 聞佛所說
356 1 wèn famous; well known 聞佛所說
357 1 wén knowledge; learning 聞佛所說
358 1 wèn popularity; prestige; reputation 聞佛所說
359 1 wén to question 聞佛所說
360 1 wén heard; śruta 聞佛所說
361 1 wén hearing; śruti 聞佛所說
362 1 標點 biāodiǎn punctuation; a punctuation mark 三寶弟子提供新式標點
363 1 標點 biāodiǎn to punctuate 三寶弟子提供新式標點
364 1 happy; glad; cheerful; joyful 寂滅為樂
365 1 to take joy in; to be happy; to be cheerful 寂滅為樂
366 1 Le 寂滅為樂
367 1 yuè music 寂滅為樂
368 1 yuè a musical instrument 寂滅為樂
369 1 yuè tone [of voice]; expression 寂滅為樂
370 1 yuè a musician 寂滅為樂
371 1 joy; pleasure 寂滅為樂
372 1 yuè the Book of Music 寂滅為樂
373 1 lào Lao 寂滅為樂
374 1 to laugh 寂滅為樂
375 1 Joy 寂滅為樂
376 1 joy; delight; sukhā 寂滅為樂
377 1 苾芻眾 bìchúzhòng community of monastics; sangha 苾芻眾千二百五十人俱
378 1 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 是故汝等常應
379 1 新式 xīnshì new type 三寶弟子提供新式標點
380 1 新式 xīnshì fashionable 三寶弟子提供新式標點
381 1 book; volume
382 1 a roll of bamboo slips
383 1 a plan; a scheme
384 1 to confer
385 1 chǎi a book with embroidered covers
386 1 patent of enfeoffment
387 1 無生 wúshēng No-Birth 早證無生
388 1 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 早證無生
389 1 meaning; sense 了其義
390 1 justice; right action; righteousness 了其義
391 1 artificial; man-made; fake 了其義
392 1 chivalry; generosity 了其義
393 1 just; righteous 了其義
394 1 adopted 了其義
395 1 a relationship 了其義
396 1 volunteer 了其義
397 1 something suitable 了其義
398 1 a martyr 了其義
399 1 a law 了其義
400 1 Yi 了其義
401 1 Righteousness 了其義
402 1 aim; artha 了其義
403 1 gōng a palace 一時薄伽梵在海龍王宮
404 1 gōng Gong 一時薄伽梵在海龍王宮
405 1 gōng a dwelling 一時薄伽梵在海龍王宮
406 1 gōng a temple 一時薄伽梵在海龍王宮
407 1 gōng the first note in the pentatonic scale 一時薄伽梵在海龍王宮
408 1 gōng palace; vimāna 一時薄伽梵在海龍王宮
409 1 法藏 fǎzàng Dharma Treasure 四千法藏功德無異
410 1 法藏 fǎzàng sūtra repository; sūtra hall 四千法藏功德無異
411 1 法藏 fǎzàng Fazang 四千法藏功德無異
412 1 四千 sì qiān four thousand 四千法藏功德無異
413 1 zhì Kangxi radical 133 速至圓寂
414 1 zhì to arrive 速至圓寂
415 1 zhì approach; upagama 速至圓寂
416 1 shí time; a point or period of time 爾時世尊說是四句法印經時
417 1 shí a season; a quarter of a year 爾時世尊說是四句法印經時
418 1 shí one of the 12 two-hour periods of the day 爾時世尊說是四句法印經時
419 1 shí fashionable 爾時世尊說是四句法印經時
420 1 shí fate; destiny; luck 爾時世尊說是四句法印經時
421 1 shí occasion; opportunity; chance 爾時世尊說是四句法印經時
422 1 shí tense 爾時世尊說是四句法印經時
423 1 shí particular; special 爾時世尊說是四句法印經時
424 1 shí to plant; to cultivate 爾時世尊說是四句法印經時
425 1 shí an era; a dynasty 爾時世尊說是四句法印經時
426 1 shí time [abstract] 爾時世尊說是四句法印經時
427 1 shí seasonal 爾時世尊說是四句法印經時
428 1 shí to wait upon 爾時世尊說是四句法印經時
429 1 shí hour 爾時世尊說是四句法印經時
430 1 shí appropriate; proper; timely 爾時世尊說是四句法印經時
431 1 shí Shi 爾時世尊說是四句法印經時
432 1 shí a present; currentlt 爾時世尊說是四句法印經時
433 1 shí time; kāla 爾時世尊說是四句法印經時
434 1 shí at that time; samaya 爾時世尊說是四句法印經時
435 1 一時 yīshí a period of time; a while 一時薄伽梵在海龍王宮
436 1 一時 yīshí at the same time 一時薄伽梵在海龍王宮
437 1 一時 yīshí sometimes 一時薄伽梵在海龍王宮
438 1 一時 yīshí accidentally 一時薄伽梵在海龍王宮
439 1 一時 yīshí at one time 一時薄伽梵在海龍王宮
440 1 娑竭羅龍王 suō jié luó lóng wáng Sagara-nagaraja 爾時娑竭羅龍王即從座起
441 1 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 大菩薩眾
442 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 大菩薩眾
443 1 提供 tígōng to supply; to provide 三寶弟子提供新式標點
444 1 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得福多不
445 1 děi to want to; to need to 得福多不
446 1 děi must; ought to 得福多不
447 1 de 得福多不
448 1 de infix potential marker 得福多不
449 1 to result in 得福多不
450 1 to be proper; to fit; to suit 得福多不
451 1 to be satisfied 得福多不
452 1 to be finished 得福多不
453 1 děi satisfying 得福多不
454 1 to contract 得福多不
455 1 to hear 得福多不
456 1 to have; there is 得福多不
457 1 marks time passed 得福多不
458 1 obtain; attain; prāpta 得福多不
459 1 big; huge; large 與大
460 1 Kangxi radical 37 與大
461 1 great; major; important 與大
462 1 size 與大
463 1 old 與大
464 1 oldest; earliest 與大
465 1 adult 與大
466 1 dài an important person 與大
467 1 senior 與大
468 1 an element 與大
469 1 great; mahā 與大
470 1 bitterness; bitter flavor 一切皆苦
471 1 hardship; suffering 一切皆苦
472 1 to make things difficult for 一切皆苦
473 1 to train; to practice 一切皆苦
474 1 to suffer from a misfortune 一切皆苦
475 1 bitter 一切皆苦
476 1 grieved; facing hardship 一切皆苦
477 1 in low spirits; depressed 一切皆苦
478 1 painful 一切皆苦
479 1 suffering; duḥkha; dukkha 一切皆苦
480 1 qián to carry; to carry on a shoulder 揵達
481 1 qián to raise 揵達
482 1 qián to build 揵達
483 1 jiàn to shut 揵達
484 1 jiàn to annex a territory 揵達
485 1 qián to carry 揵達
486 1 無異 wúyì nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to 四千法藏功德無異
487 1 三寶 sān bǎo three treasures 三寶弟子提供新式標點
488 1 三寶 sān bǎo The Triple Gem; triple gem; ratnatraya 三寶弟子提供新式標點
489 1 弟子 dìzi disciple; follower; student 三寶弟子提供新式標點
490 1 弟子 dìzi youngster 三寶弟子提供新式標點
491 1 弟子 dìzi prostitute 三寶弟子提供新式標點
492 1 弟子 dìzi believer 三寶弟子提供新式標點
493 1 弟子 dìzi disciple 三寶弟子提供新式標點
494 1 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 三寶弟子提供新式標點
495 1 一切 yīqiè temporary 一切皆苦
496 1 一切 yīqiè the same 一切皆苦
497 1 zhèng proof 早證無生
498 1 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 早證無生
499 1 zhèng to advise against 早證無生
500 1 zhèng certificate 早證無生

Frequencies of all Words

Top 616

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 3 and 與大
2 3 to give 與大
3 3 together with 與大
4 3 interrogative particle 與大
5 3 to accompany 與大
6 3 to particate in 與大
7 3 of the same kind 與大
8 3 to help 與大
9 3 for 與大
10 3 and; ca 與大
11 3 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 一時薄伽梵在海龍王宮
12 3 four 有四殊勝法
13 3 note a musical scale 有四殊勝法
14 3 fourth 有四殊勝法
15 3 Si 有四殊勝法
16 3 four; catur 有四殊勝法
17 3 佛為海龍王說法印經 fó wèi hǎi Lóng wáng shuōfa yìn jīng sāgaranāgarājaparipṛcchā; Fo Wei Hai Long Wang Shuofa Yin Jing 佛為海龍王說法印經
18 3 method; way 頗有受持少法
19 3 France 頗有受持少法
20 3 the law; rules; regulations 頗有受持少法
21 3 the teachings of the Buddha; Dharma 頗有受持少法
22 3 a standard; a norm 頗有受持少法
23 3 an institution 頗有受持少法
24 3 to emulate 頗有受持少法
25 3 magic; a magic trick 頗有受持少法
26 3 punishment 頗有受持少法
27 3 Fa 頗有受持少法
28 3 a precedent 頗有受持少法
29 3 a classification of some kinds of Han texts 頗有受持少法
30 3 relating to a ceremony or rite 頗有受持少法
31 3 Dharma 頗有受持少法
32 3 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 頗有受持少法
33 3 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 頗有受持少法
34 3 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 頗有受持少法
35 3 quality; characteristic 頗有受持少法
36 2 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 有四殊勝法
37 2 殊勝 shūshèng extraordinary 有四殊勝法
38 2 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 讀誦
39 2 entirely; without exception 苾芻眾千二百五十人俱
40 2 both; together 苾芻眾千二百五十人俱
41 2 together; sardham 苾芻眾千二百五十人俱
42 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
43 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
44 2 Buddha; Awakened One 佛告海龍王
45 2 relating to Buddhism 佛告海龍王
46 2 a statue or image of a Buddha 佛告海龍王
47 2 a Buddhist text 佛告海龍王
48 2 to touch; to stroke 佛告海龍王
49 2 Buddha 佛告海龍王
50 2 Buddha; Awakened One 佛告海龍王
51 2 受持 shòuchí uphold 頗有受持少法
52 2 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 頗有受持少法
53 2 hǎi the sea; a sea; the ocean 一時薄伽梵在海龍王宮
54 2 hǎi foreign 一時薄伽梵在海龍王宮
55 2 hǎi a large lake 一時薄伽梵在海龍王宮
56 2 hǎi a large mass 一時薄伽梵在海龍王宮
57 2 hǎi having large capacity 一時薄伽梵在海龍王宮
58 2 hǎi Hai 一時薄伽梵在海龍王宮
59 2 hǎi seawater 一時薄伽梵在海龍王宮
60 2 hǎi a field; an area 一時薄伽梵在海龍王宮
61 2 hǎi a large and barron area of land 一時薄伽梵在海龍王宮
62 2 hǎi a large container 一時薄伽梵在海龍王宮
63 2 hǎi arbitrarily 一時薄伽梵在海龍王宮
64 2 hǎi ruthlessly 一時薄伽梵在海龍王宮
65 2 hǎi sea; sāgara 一時薄伽梵在海龍王宮
66 2 shǎo few 頗有受持少法
67 2 shǎo to decrease; to lessen; to lose 頗有受持少法
68 2 shǎo slightly; somewhat 頗有受持少法
69 2 shǎo to be inadequate; to be insufficient 頗有受持少法
70 2 shǎo to be less than 頗有受持少法
71 2 shǎo to despise; to scorn; to look down on 頗有受持少法
72 2 shǎo short-term 頗有受持少法
73 2 shǎo infrequently 頗有受持少法
74 2 shǎo slightly; somewhat 頗有受持少法
75 2 shào young 頗有受持少法
76 2 shào youth 頗有受持少法
77 2 shào a youth; a young person 頗有受持少法
78 2 shào Shao 頗有受持少法
79 2 shǎo few 頗有受持少法
80 2 shì is; are; am; to be 是謂四殊勝法
81 2 shì is exactly 是謂四殊勝法
82 2 shì is suitable; is in contrast 是謂四殊勝法
83 2 shì this; that; those 是謂四殊勝法
84 2 shì really; certainly 是謂四殊勝法
85 2 shì correct; yes; affirmative 是謂四殊勝法
86 2 shì true 是謂四殊勝法
87 2 shì is; has; exists 是謂四殊勝法
88 2 shì used between repetitions of a word 是謂四殊勝法
89 2 shì a matter; an affair 是謂四殊勝法
90 2 shì Shi 是謂四殊勝法
91 2 shì is; bhū 是謂四殊勝法
92 2 shì this; idam 是謂四殊勝法
93 2 yǒu is; are; to exist 有四殊勝法
94 2 yǒu to have; to possess 有四殊勝法
95 2 yǒu indicates an estimate 有四殊勝法
96 2 yǒu indicates a large quantity 有四殊勝法
97 2 yǒu indicates an affirmative response 有四殊勝法
98 2 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有四殊勝法
99 2 yǒu used to compare two things 有四殊勝法
100 2 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有四殊勝法
101 2 yǒu used before the names of dynasties 有四殊勝法
102 2 yǒu a certain thing; what exists 有四殊勝法
103 2 yǒu multiple of ten and ... 有四殊勝法
104 2 yǒu abundant 有四殊勝法
105 2 yǒu purposeful 有四殊勝法
106 2 yǒu You 有四殊勝法
107 2 yǒu 1. existence; 2. becoming 有四殊勝法
108 2 yǒu becoming; bhava 有四殊勝法
109 2 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是四句法印經時
110 2 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是四句法印經時
111 2 shuì to persuade 爾時世尊說是四句法印經時
112 2 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是四句法印經時
113 2 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是四句法印經時
114 2 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是四句法印經時
115 2 shuō allocution 爾時世尊說是四句法印經時
116 2 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是四句法印經時
117 2 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是四句法印經時
118 2 shuō speach; vāda 爾時世尊說是四句法印經時
119 2 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是四句法印經時
120 2 shuō to instruct 爾時世尊說是四句法印經時
121 2 wèi for; to 云何為四
122 2 wèi because of 云何為四
123 2 wéi to act as; to serve 云何為四
124 2 wéi to change into; to become 云何為四
125 2 wéi to be; is 云何為四
126 2 wéi to do 云何為四
127 2 wèi for 云何為四
128 2 wèi because of; for; to 云何為四
129 2 wèi to 云何為四
130 2 wéi in a passive construction 云何為四
131 2 wéi forming a rehetorical question 云何為四
132 2 wéi forming an adverb 云何為四
133 2 wéi to add emphasis 云何為四
134 2 wèi to support; to help 云何為四
135 2 wéi to govern 云何為四
136 2 wèi to be; bhū 云何為四
137 2 念誦 niànsòng to read out; to recite 所謂念誦
138 2 念誦 niànsòng to read out; to recite 所謂念誦
139 2 爾時 ěr shí at that time 爾時娑竭羅龍王即從座起
140 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時娑竭羅龍王即從座起
141 2 good fortune; happiness; luck 得福多不
142 2 Fujian 得福多不
143 2 wine and meat used in ceremonial offerings 得福多不
144 2 Fortune 得福多不
145 2 merit; blessing; punya 得福多不
146 2 fortune; blessing; svasti 得福多不
147 1 zhī to know 龍王當知
148 1 zhī to comprehend 龍王當知
149 1 zhī to inform; to tell 龍王當知
150 1 zhī to administer 龍王當知
151 1 zhī to distinguish; to discern 龍王當知
152 1 zhī to be close friends 龍王當知
153 1 zhī to feel; to sense; to perceive 龍王當知
154 1 zhī to receive; to entertain 龍王當知
155 1 zhī knowledge 龍王當知
156 1 zhī consciousness; perception 龍王當知
157 1 zhī a close friend 龍王當知
158 1 zhì wisdom 龍王當知
159 1 zhì Zhi 龍王當知
160 1 zhī Understanding 龍王當知
161 1 zhī know; jña 龍王當知
162 1 無盡 wújìn endless; inexhaustible 菩薩摩訶薩無盡
163 1 無盡 wújìn endless 菩薩摩訶薩無盡
164 1 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 菩薩摩訶薩無盡
165 1 Sa 訶薩俱
166 1 sadhu; excellent 訶薩俱
167 1 sa; sat 訶薩俱
168 1 諸行無常 zhū xíng wú cháng all conditioned phenomena are impermanent 諸行無常
169 1 bìng and; furthermore; also 并與眾多菩薩摩
170 1 bìng completely; entirely 并與眾多菩薩摩
171 1 bìng to combine; to amalgamate 并與眾多菩薩摩
172 1 bìng to combine 并與眾多菩薩摩
173 1 bìng to resemble; to be like 并與眾多菩薩摩
174 1 bìng both; equally 并與眾多菩薩摩
175 1 bìng both; side-by-side; equally 并與眾多菩薩摩
176 1 bìng completely; entirely 并與眾多菩薩摩
177 1 bìng to stand side-by-side 并與眾多菩薩摩
178 1 bìng definitely; absolutely; actually 并與眾多菩薩摩
179 1 bīng Taiyuan 并與眾多菩薩摩
180 1 bìng equally; both; together 并與眾多菩薩摩
181 1 bìng together; saha 并與眾多菩薩摩
182 1 to rub 并與眾多菩薩摩
183 1 to approach; to press in 并與眾多菩薩摩
184 1 to sharpen; to grind 并與眾多菩薩摩
185 1 to obliterate; to erase 并與眾多菩薩摩
186 1 to compare notes; to learn by interaction 并與眾多菩薩摩
187 1 friction 并與眾多菩薩摩
188 1 ma 并與眾多菩薩摩
189 1 Māyā 并與眾多菩薩摩
190 1 法印經 fǎ yìn jīng Sutra on the Seal of the Dharma; Fa Yin Jing 爾時世尊說是四句法印經時
191 1 promptly; right away; immediately 即與讀誦八萬
192 1 to be near by; to be close to 即與讀誦八萬
193 1 at that time 即與讀誦八萬
194 1 to be exactly the same as; to be thus 即與讀誦八萬
195 1 supposed; so-called 即與讀誦八萬
196 1 if; but 即與讀誦八萬
197 1 to arrive at; to ascend 即與讀誦八萬
198 1 then; following 即與讀誦八萬
199 1 so; just so; eva 即與讀誦八萬
200 1 所謂 suǒwèi so-called 所謂念誦
201 1 to translate; to interpret 詔譯
202 1 to explain 詔譯
203 1 to decode; to encode 詔譯
204 1 如是我聞 rúshì wǒ wén thus I have heard 如是我聞
205 1 佛足 fózú buddhapāda; Buddha footprints 佛足
206 1 speed 速至圓寂
207 1 quick; fast 速至圓寂
208 1 urgent 速至圓寂
209 1 to accelerate 速至圓寂
210 1 to urge 速至圓寂
211 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
212 1 功德 gōngdé achievements and virtue 四千法藏功德無異
213 1 功德 gōngdé merit 四千法藏功德無異
214 1 功德 gōngdé quality; guṇa 四千法藏功德無異
215 1 功德 gōngdé merit; puṇya 四千法藏功德無異
216 1 白言 bái yán to say 白言
217 1 wàn ten thousand 即與讀誦八萬
218 1 wàn absolutely 即與讀誦八萬
219 1 wàn many; myriad; innumerable 即與讀誦八萬
220 1 wàn Wan 即與讀誦八萬
221 1 Mo 即與讀誦八萬
222 1 wàn scorpion dance 即與讀誦八萬
223 1 wàn ten thousand; myriad; ayuta 即與讀誦八萬
224 1 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故汝等常應
225 1 二百五 èrbǎi wǔ 250 苾芻眾千二百五十人俱
226 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot; stupid person; a dope 苾芻眾千二百五十人俱
227 1 甚多 shén duō extremely many 獲福甚多
228 1 wèi to call 是謂四殊勝法
229 1 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 是謂四殊勝法
230 1 wèi to speak to; to address 是謂四殊勝法
231 1 wèi to treat as; to regard as 是謂四殊勝法
232 1 wèi introducing a condition situation 是謂四殊勝法
233 1 wèi to speak to; to address 是謂四殊勝法
234 1 wèi to think 是謂四殊勝法
235 1 wèi for; is to be 是謂四殊勝法
236 1 wèi to make; to cause 是謂四殊勝法
237 1 wèi and 是謂四殊勝法
238 1 wèi principle; reason 是謂四殊勝法
239 1 wèi Wei 是謂四殊勝法
240 1 wèi which; what; yad 是謂四殊勝法
241 1 wèi to say; iti 是謂四殊勝法
242 1 to reach 及天龍八部
243 1 and 及天龍八部
244 1 coming to; when 及天龍八部
245 1 to attain 及天龍八部
246 1 to understand 及天龍八部
247 1 able to be compared to; to catch up with 及天龍八部
248 1 to be involved with; to associate with 及天龍八部
249 1 passing of a feudal title from elder to younger brother 及天龍八部
250 1 and; ca; api 及天龍八部
251 1 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞
252 1 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 聲聞
253 1 shí ten 苾芻眾千二百五十人俱
254 1 shí Kangxi radical 24 苾芻眾千二百五十人俱
255 1 shí tenth 苾芻眾千二百五十人俱
256 1 shí complete; perfect 苾芻眾千二百五十人俱
257 1 shí ten; daśa 苾芻眾千二百五十人俱
258 1 děng et cetera; and so on 婆等
259 1 děng to wait 婆等
260 1 děng degree; kind 婆等
261 1 děng plural 婆等
262 1 děng to be equal 婆等
263 1 děng degree; level 婆等
264 1 děng to compare 婆等
265 1 děng same; equal; sama 婆等
266 1 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 得福多不
267 1 duó many; much 得福多不
268 1 duō more 得福多不
269 1 duō an unspecified extent 得福多不
270 1 duō used in exclamations 得福多不
271 1 duō excessive 得福多不
272 1 duō to what extent 得福多不
273 1 duō abundant 得福多不
274 1 duō to multiply; to acrue 得福多不
275 1 duō mostly 得福多不
276 1 duō simply; merely 得福多不
277 1 duō frequently 得福多不
278 1 duō very 得福多不
279 1 duō Duo 得福多不
280 1 duō ta 得福多不
281 1 duō many; bahu 得福多不
282 1 大唐 dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師義淨奉
283 1 ruò to seem; to be like; as 若有受持
284 1 ruò seemingly 若有受持
285 1 ruò if 若有受持
286 1 ruò you 若有受持
287 1 ruò this; that 若有受持
288 1 ruò and; or 若有受持
289 1 ruò as for; pertaining to 若有受持
290 1 pomegranite 若有受持
291 1 ruò to choose 若有受持
292 1 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有受持
293 1 ruò thus 若有受持
294 1 ruò pollia 若有受持
295 1 ruò Ruo 若有受持
296 1 ruò only then 若有受持
297 1 ja 若有受持
298 1 jñā 若有受持
299 1 ruò if; yadi 若有受持
300 1 用功 yònggōng diligent; industrious 用功雖少
301 1 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 前禮
302 1 a ritual; a ceremony; a rite 前禮
303 1 a present; a gift 前禮
304 1 a bow 前禮
305 1 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 前禮
306 1 Li 前禮
307 1 to give an offering in a religious ceremony 前禮
308 1 to respect; to revere 前禮
309 1 reverential salutation; namas 前禮
310 1 to honour 前禮
311 1 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵在海龍王宮
312 1 即從座起 jí cóng zuò qǐ He rose from his seat 爾時娑竭羅龍王即從座起
313 1 fèn to offer; to present 大唐三藏法師義淨奉
314 1 fèng to receive; to receive with respect 大唐三藏法師義淨奉
315 1 fèng to believe in 大唐三藏法師義淨奉
316 1 fèng a display of respect 大唐三藏法師義淨奉
317 1 fèng to revere 大唐三藏法師義淨奉
318 1 fèng salary 大唐三藏法師義淨奉
319 1 fèng to serve 大唐三藏法師義淨奉
320 1 fèng Feng 大唐三藏法師義淨奉
321 1 fèng to politely request 大唐三藏法師義淨奉
322 1 fèng to offer with both hands 大唐三藏法師義淨奉
323 1 fèng a term of respect 大唐三藏法師義淨奉
324 1 fèng to help 大唐三藏法師義淨奉
325 1 fèng offer; upanī 大唐三藏法師義淨奉
326 1 to scold loudly; to curse; to abuse; to denounce 訶薩俱
327 1 ha 訶薩俱
328 1 阿蘇羅 āsūluó asura 阿蘇羅
329 1 qiān one thousand 苾芻眾千二百五十人俱
330 1 qiān many; numerous; countless 苾芻眾千二百五十人俱
331 1 qiān very 苾芻眾千二百五十人俱
332 1 qiān a cheat; swindler 苾芻眾千二百五十人俱
333 1 zài in; at 一時薄伽梵在海龍王宮
334 1 zài at 一時薄伽梵在海龍王宮
335 1 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 一時薄伽梵在海龍王宮
336 1 zài to exist; to be living 一時薄伽梵在海龍王宮
337 1 zài to consist of 一時薄伽梵在海龍王宮
338 1 zài to be at a post 一時薄伽梵在海龍王宮
339 1 zài in; bhū 一時薄伽梵在海龍王宮
340 1 yīng should; ought 是故汝等常應
341 1 yìng to answer; to respond 是故汝等常應
342 1 yìng to confirm; to verify 是故汝等常應
343 1 yīng soon; immediately 是故汝等常應
344 1 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 是故汝等常應
345 1 yìng to accept 是故汝等常應
346 1 yīng or; either 是故汝等常應
347 1 yìng to permit; to allow 是故汝等常應
348 1 yìng to echo 是故汝等常應
349 1 yìng to handle; to deal with 是故汝等常應
350 1 yìng Ying 是故汝等常應
351 1 yīng suitable; yukta 是故汝等常應
352 1 his; hers; its; theirs 了其義
353 1 to add emphasis 了其義
354 1 used when asking a question in reply to a question 了其義
355 1 used when making a request or giving an order 了其義
356 1 he; her; it; them 了其義
357 1 probably; likely 了其義
358 1 will 了其義
359 1 may 了其義
360 1 if 了其義
361 1 or 了其義
362 1 Qi 了其義
363 1 he; her; it; saḥ; sā; tad 了其義
364 1 諸法無我 zhū fǎ wúwǒ all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya 諸法無我
365 1 zhào an imperial decree 詔譯
366 1 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔譯
367 1 huò to reap; to harvest 獲福甚多
368 1 huò to obtain; to get 獲福甚多
369 1 huò to hunt; to capture 獲福甚多
370 1 huò to be capable of; can; is able 獲福甚多
371 1 huò to suffer; to sustain; to be subject to 獲福甚多
372 1 huò game (hunting) 獲福甚多
373 1 huò a female servant 獲福甚多
374 1 huái Huai 獲福甚多
375 1 huò harvest 獲福甚多
376 1 huò results 獲福甚多
377 1 huò to obtain 獲福甚多
378 1 huò to take; labh 獲福甚多
379 1 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods 及天龍八部
380 1 圓寂 yuánjì perfect rest 速至圓寂
381 1 圓寂 yuánjì perfect rest; to pass away 速至圓寂
382 1 rén person; people; a human being 苾芻眾千二百五十人俱
383 1 rén Kangxi radical 9 苾芻眾千二百五十人俱
384 1 rén a kind of person 苾芻眾千二百五十人俱
385 1 rén everybody 苾芻眾千二百五十人俱
386 1 rén adult 苾芻眾千二百五十人俱
387 1 rén somebody; others 苾芻眾千二百五十人俱
388 1 rén an upright person 苾芻眾千二百五十人俱
389 1 rén person; manuṣya 苾芻眾千二百五十人俱
390 1 zhū all; many; various 彼諸
391 1 zhū Zhu 彼諸
392 1 zhū all; members of the class 彼諸
393 1 zhū interrogative particle 彼諸
394 1 zhū him; her; them; it 彼諸
395 1 zhū of; in 彼諸
396 1 zhū all; many; sarva 彼諸
397 1 dāng to be; to act as; to serve as 龍王當知
398 1 dāng at or in the very same; be apposite 龍王當知
399 1 dāng dang (sound of a bell) 龍王當知
400 1 dāng to face 龍王當知
401 1 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 龍王當知
402 1 dāng to manage; to host 龍王當知
403 1 dāng should 龍王當知
404 1 dāng to treat; to regard as 龍王當知
405 1 dǎng to think 龍王當知
406 1 dàng suitable; correspond to 龍王當知
407 1 dǎng to be equal 龍王當知
408 1 dàng that 龍王當知
409 1 dāng an end; top 龍王當知
410 1 dàng clang; jingle 龍王當知
411 1 dāng to judge 龍王當知
412 1 dǎng to bear on one's shoulder 龍王當知
413 1 dàng the same 龍王當知
414 1 dàng to pawn 龍王當知
415 1 dàng to fail [an exam] 龍王當知
416 1 dàng a trap 龍王當知
417 1 dàng a pawned item 龍王當知
418 1 dāng will be; bhaviṣyati 龍王當知
419 1 眾多 zhòngduō numerous 并與眾多菩薩摩
420 1 菩薩 púsà bodhisattva 并與眾多菩薩摩
421 1 菩薩 púsà bodhisattva 并與眾多菩薩摩
422 1 菩薩 púsà bodhisattva 并與眾多菩薩摩
423 1 法智 fǎzhì understanding of the Dharma 法智
424 1 法智 fǎzhì Gautama Dharmaprajña 法智
425 1 四句 sì jù four verses; four phrases 爾時世尊說是四句法印經時
426 1 eight 即與讀誦八萬
427 1 Kangxi radical 12 即與讀誦八萬
428 1 eighth 即與讀誦八萬
429 1 all around; all sides 即與讀誦八萬
430 1 eight; aṣṭa 即與讀誦八萬
431 1 zhòng many; numerous 大菩薩眾
432 1 zhòng masses; people; multitude; crowd 大菩薩眾
433 1 zhòng general; common; public 大菩薩眾
434 1 zhòng many; all; sarva 大菩薩眾
435 1 三藏法師義淨 sān Zàng fǎshī Yì jìn Venerable Yi Jing; Venerable Yijing 大唐三藏法師義淨奉
436 1 suī although; even though 用功雖少
437 1 to attain; to reach 揵達
438 1 Da 揵達
439 1 intelligent proficient 揵達
440 1 to be open; to be connected 揵達
441 1 to realize; to complete; to accomplish 揵達
442 1 to display; to manifest 揵達
443 1 to tell; to inform; to say 揵達
444 1 illustrious; influential; prestigious 揵達
445 1 everlasting; constant; unchanging 揵達
446 1 generous; magnanimous 揵達
447 1 commonly; everywhere 揵達
448 1 arbitrary; freely come and go 揵達
449 1 dha 揵達
450 1 gào to tell; to say; said; told 佛告海龍王
451 1 gào to request 佛告海龍王
452 1 gào to report; to inform 佛告海龍王
453 1 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告海龍王
454 1 gào to accuse; to sue 佛告海龍王
455 1 gào to reach 佛告海龍王
456 1 gào an announcement 佛告海龍王
457 1 gào a party 佛告海龍王
458 1 gào a vacation 佛告海龍王
459 1 gào Gao 佛告海龍王
460 1 gào to tell; jalp 佛告海龍王
461 1 寂滅 jìmiè calmness and extinction; vyupaśama 寂滅為樂
462 1 寂滅 jìmiè Upasannaka 寂滅為樂
463 1 jiě to loosen; to unfasten; to untie
464 1 jiě to explain
465 1 jiě to divide; to separate
466 1 jiě to understand
467 1 jiě to solve a math problem
468 1 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate
469 1 jiě to cut; to disect
470 1 jiě to relieve oneself
471 1 jiě a solution
472 1 jiè to escort
473 1 xiè to understand; to be clear
474 1 xiè acrobatic skills
475 1 jiě can; able to
476 1 jiě to liberate
477 1 jiě a stanza
478 1 jiè to send off
479 1 xiè Xie
480 1 jiě exegesis
481 1 xiè laziness
482 1 jiè a government office
483 1 jiè to pawn
484 1 jiè to rent; to lease
485 1 jiě understanding
486 1 le completion of an action 了其義
487 1 liǎo to know; to understand 了其義
488 1 liǎo to understand; to know 了其義
489 1 liào to look afar from a high place 了其義
490 1 le modal particle 了其義
491 1 le particle used in certain fixed expressions 了其義
492 1 liǎo to complete 了其義
493 1 liǎo completely 了其義
494 1 liǎo clever; intelligent 了其義
495 1 liǎo to know; jñāta 了其義
496 1 not; no 得福多不
497 1 expresses that a certain condition cannot be acheived 得福多不
498 1 as a correlative 得福多不
499 1 no (answering a question) 得福多不
500 1 forms a negative adjective from a noun 得福多不

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
and; ca
four; catur
佛为海龙王说法印经 佛為海龍王說法印經 fó wèi hǎi Lóng wáng shuōfa yìn jīng sāgaranāgarājaparipṛcchā; Fo Wei Hai Long Wang Shuofa Yin Jing
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
读诵 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya
together; sardham
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
受持
 1. shòuchí
 2. shòuchí
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
大唐 100 Tang Dynasty
法印经 法印經 102 Sutra on the Seal of the Dharma; Fa Yin Jing
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛为海龙王说法印经 佛為海龍王說法印經 102 sāgaranāgarājaparipṛcchā; Fo Wei Hai Long Wang Shuofa Yin Jing
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
三藏法师义净 三藏法師義淨 115 Venerable Yi Jing; Venerable Yijing
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 115 Sagara-nagaraja

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 18.

Simplified Traditional Pinyin English
阿苏罗 阿蘇羅 196 asura
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四句 115 four verses; four phrases
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
信受奉行 120 to receive and practice
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸行无常 諸行無常 122 all conditioned phenomena are impermanent