Glossary and Vocabulary for Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 金剛頂瑜伽念珠經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 12 zhū pearl 珠表菩薩之勝果
2 12 zhū a bead 珠表菩薩之勝果
3 12 zhū a bead or orb-shaped object 珠表菩薩之勝果
4 12 zhū a pearl of writing 珠表菩薩之勝果
5 9 念珠 niàn zhū Chanting Beads 說念珠功德勝利
6 9 念珠 niàn zhū prayer beads; rosary 說念珠功德勝利
7 7 wéi to act as; to serve 為諸修真言行菩薩者
8 7 wéi to change into; to become 為諸修真言行菩薩者
9 7 wéi to be; is 為諸修真言行菩薩者
10 7 wéi to do 為諸修真言行菩薩者
11 7 wèi to support; to help 為諸修真言行菩薩者
12 7 wéi to govern 為諸修真言行菩薩者
13 7 wèi to be; bhū 為諸修真言行菩薩者
14 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸儀軌則
15 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸儀軌則
16 7 shuì to persuade 說諸儀軌則
17 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸儀軌則
18 7 shuō a doctrine; a theory 說諸儀軌則
19 7 shuō to claim; to assert 說諸儀軌則
20 7 shuō allocution 說諸儀軌則
21 7 shuō to criticize; to scold 說諸儀軌則
22 7 shuō to indicate; to refer to 說諸儀軌則
23 7 shuō speach; vāda 說諸儀軌則
24 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸儀軌則
25 7 shuō to instruct 說諸儀軌則
26 7 good fortune; happiness; luck 硨渠念珠一倍福
27 7 Fujian 硨渠念珠一倍福
28 7 wine and meat used in ceremonial offerings 硨渠念珠一倍福
29 7 Fortune 硨渠念珠一倍福
30 7 merit; blessing; punya 硨渠念珠一倍福
31 7 fortune; blessing; svasti 硨渠念珠一倍福
32 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
33 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
34 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
35 5 shàng top; a high position 一千八十以為上
36 5 shang top; the position on or above something 一千八十以為上
37 5 shàng to go up; to go forward 一千八十以為上
38 5 shàng shang 一千八十以為上
39 5 shàng previous; last 一千八十以為上
40 5 shàng high; higher 一千八十以為上
41 5 shàng advanced 一千八十以為上
42 5 shàng a monarch; a sovereign 一千八十以為上
43 5 shàng time 一千八十以為上
44 5 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一千八十以為上
45 5 shàng far 一千八十以為上
46 5 shàng big; as big as 一千八十以為上
47 5 shàng abundant; plentiful 一千八十以為上
48 5 shàng to report 一千八十以為上
49 5 shàng to offer 一千八十以為上
50 5 shàng to go on stage 一千八十以為上
51 5 shàng to take office; to assume a post 一千八十以為上
52 5 shàng to install; to erect 一千八十以為上
53 5 shàng to suffer; to sustain 一千八十以為上
54 5 shàng to burn 一千八十以為上
55 5 shàng to remember 一千八十以為上
56 5 shàng to add 一千八十以為上
57 5 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一千八十以為上
58 5 shàng to meet 一千八十以為上
59 5 shàng falling then rising (4th) tone 一千八十以為上
60 5 shang used after a verb indicating a result 一千八十以為上
61 5 shàng a musical note 一千八十以為上
62 5 shàng higher, superior; uttara 一千八十以為上
63 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
64 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
65 4 yóu Kangxi radical 102 由聞如是妙
66 4 yóu to follow along 由聞如是妙
67 4 yóu cause; reason 由聞如是妙
68 4 yóu You 由聞如是妙
69 4 ān calm; still; quiet; peaceful 設安頂髻或挂身
70 4 ān to calm; to pacify 設安頂髻或挂身
71 4 ān safe; secure 設安頂髻或挂身
72 4 ān comfortable; happy 設安頂髻或挂身
73 4 ān to find a place for 設安頂髻或挂身
74 4 ān to install; to fix; to fit 設安頂髻或挂身
75 4 ān to be content 設安頂髻或挂身
76 4 ān to cherish 設安頂髻或挂身
77 4 ān to bestow; to confer 設安頂髻或挂身
78 4 ān amphetamine 設安頂髻或挂身
79 4 ān ampere 設安頂髻或挂身
80 4 ān to add; to submit 設安頂髻或挂身
81 4 ān to reside; to live at 設安頂髻或挂身
82 4 ān to be used to; to be familiar with 設安頂髻或挂身
83 4 ān an 設安頂髻或挂身
84 4 ān Ease 設安頂髻或挂身
85 4 ān e 設安頂髻或挂身
86 4 ān an 設安頂髻或挂身
87 4 ān peace 設安頂髻或挂身
88 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說念珠功德勝利
89 4 功德 gōngdé merit 說念珠功德勝利
90 4 功德 gōngdé quality; guṇa 說念珠功德勝利
91 4 功德 gōngdé merit; puṇya 說念珠功德勝利
92 4 method; way 慎莫驀過越法罪
93 4 France 慎莫驀過越法罪
94 4 the law; rules; regulations 慎莫驀過越法罪
95 4 the teachings of the Buddha; Dharma 慎莫驀過越法罪
96 4 a standard; a norm 慎莫驀過越法罪
97 4 an institution 慎莫驀過越法罪
98 4 to emulate 慎莫驀過越法罪
99 4 magic; a magic trick 慎莫驀過越法罪
100 4 punishment 慎莫驀過越法罪
101 4 Fa 慎莫驀過越法罪
102 4 a precedent 慎莫驀過越法罪
103 4 a classification of some kinds of Han texts 慎莫驀過越法罪
104 4 relating to a ceremony or rite 慎莫驀過越法罪
105 4 Dharma 慎莫驀過越法罪
106 4 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 慎莫驀過越法罪
107 4 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 慎莫驀過越法罪
108 4 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 慎莫驀過越法罪
109 4 quality; characteristic 慎莫驀過越法罪
110 3 to reach 水精真珠及諸寶
111 3 to attain 水精真珠及諸寶
112 3 to understand 水精真珠及諸寶
113 3 able to be compared to; to catch up with 水精真珠及諸寶
114 3 to be involved with; to associate with 水精真珠及諸寶
115 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 水精真珠及諸寶
116 3 and; ca; api 水精真珠及諸寶
117 3 to use; to grasp 母珠以表無量壽
118 3 to rely on 母珠以表無量壽
119 3 to regard 母珠以表無量壽
120 3 to be able to 母珠以表無量壽
121 3 to order; to command 母珠以表無量壽
122 3 used after a verb 母珠以表無量壽
123 3 a reason; a cause 母珠以表無量壽
124 3 Israel 母珠以表無量壽
125 3 Yi 母珠以表無量壽
126 3 use; yogena 母珠以表無量壽
127 3 金剛頂瑜伽念珠經 jīngāng dǐng yújiā niàn zhū jīng Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 金剛頂瑜伽念珠經
128 3 貫串 guànchuàn to pierce through; to string together 繩線貫串表觀音
129 3 bèi to double 硨渠念珠一倍福
130 3 bèi to add to; to augment 硨渠念珠一倍福
131 3 bèi a multiplier; guṇa 硨渠念珠一倍福
132 3 zhī to go 我今為說之
133 3 zhī to arrive; to go 我今為說之
134 3 zhī is 我今為說之
135 3 zhī to use 我今為說之
136 3 zhī Zhi 我今為說之
137 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
138 3 zhōng medium; medium sized 羯磨部中為念珠
139 3 zhōng China 羯磨部中為念珠
140 3 zhòng to hit the mark 羯磨部中為念珠
141 3 zhōng midday 羯磨部中為念珠
142 3 zhōng inside 羯磨部中為念珠
143 3 zhōng during 羯磨部中為念珠
144 3 zhōng Zhong 羯磨部中為念珠
145 3 zhōng intermediary 羯磨部中為念珠
146 3 zhōng half 羯磨部中為念珠
147 3 zhòng to reach; to attain 羯磨部中為念珠
148 3 zhòng to suffer; to infect 羯磨部中為念珠
149 3 zhòng to obtain 羯磨部中為念珠
150 3 zhòng to pass an exam 羯磨部中為念珠
151 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
152 3 jìng clean 以此念誦淨三業
153 3 jìng no surplus; net 以此念誦淨三業
154 3 jìng pure 以此念誦淨三業
155 3 jìng tranquil 以此念誦淨三業
156 3 jìng cold 以此念誦淨三業
157 3 jìng to wash; to clense 以此念誦淨三業
158 3 jìng role of hero 以此念誦淨三業
159 3 jìng to remove sexual desire 以此念誦淨三業
160 3 jìng bright and clean; luminous 以此念誦淨三業
161 3 jìng clean; pure 以此念誦淨三業
162 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
163 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
164 3 jìng Pure 以此念誦淨三業
165 3 jìng vyavadāna; purification; cleansing 以此念誦淨三業
166 3 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 以此念誦淨三業
167 3 jìng viśuddhi; purity 以此念誦淨三業
168 2 xīn heart [organ] 靜慮離念心專注
169 2 xīn Kangxi radical 61 靜慮離念心專注
170 2 xīn mind; consciousness 靜慮離念心專注
171 2 xīn the center; the core; the middle 靜慮離念心專注
172 2 xīn one of the 28 star constellations 靜慮離念心專注
173 2 xīn heart 靜慮離念心專注
174 2 xīn emotion 靜慮離念心專注
175 2 xīn intention; consideration 靜慮離念心專注
176 2 xīn disposition; temperament 靜慮離念心專注
177 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 靜慮離念心專注
178 2 金剛子 jīngāngzǐ Vijraputra 金剛子珠俱胝福
179 2 世尊 shìzūn World-Honored One 毘盧遮那世尊告金剛手言
180 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 毘盧遮那世尊告金剛手言
181 2 arm 或安頸上及安臂
182 2 arm; bāhu 或安頸上及安臂
183 2 qiān one thousand 千倍功德帝釋子
184 2 qiān many; numerous; countless 千倍功德帝釋子
185 2 qiān a cheat; swindler 千倍功德帝釋子
186 2 qiān Qian 千倍功德帝釋子
187 2 zuì crime; offense; sin; vice 慎莫驀過越法罪
188 2 zuì fault; error 慎莫驀過越法罪
189 2 zuì hardship; suffering 慎莫驀過越法罪
190 2 zuì to blame; to accuse 慎莫驀過越法罪
191 2 zuì punishment 慎莫驀過越法罪
192 2 zuì transgression; āpatti 慎莫驀過越法罪
193 2 zuì sin; agha 慎莫驀過越法罪
194 2 yìng to answer; to respond 眾珠間雜應貫串
195 2 yìng to confirm; to verify 眾珠間雜應貫串
196 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 眾珠間雜應貫串
197 2 yìng to accept 眾珠間雜應貫串
198 2 yìng to permit; to allow 眾珠間雜應貫串
199 2 yìng to echo 眾珠間雜應貫串
200 2 yìng to handle; to deal with 眾珠間雜應貫串
201 2 yìng Ying 眾珠間雜應貫串
202 2 最勝 zuìshèng jina; conqueror 上品最勝及中下
203 2 最勝 zuìshèng supreme; uttara 上品最勝及中下
204 2 最勝 zuìshèng Uttara 上品最勝及中下
205 2 Qi 其瑜
206 2 bǎo a treasure; a valuable item 水精真珠及諸寶
207 2 bǎo treasured; cherished 水精真珠及諸寶
208 2 bǎo a jewel; gem 水精真珠及諸寶
209 2 bǎo precious 水精真珠及諸寶
210 2 bǎo noble 水精真珠及諸寶
211 2 bǎo an imperial seal 水精真珠及諸寶
212 2 bǎo a unit of currency 水精真珠及諸寶
213 2 bǎo Bao 水精真珠及諸寶
214 2 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 水精真珠及諸寶
215 2 bǎo jewel; gem; mani 水精真珠及諸寶
216 2 真言 zhēnyán true words 為諸修真言行菩薩者
217 2 真言 zhēnyán an incantation 為諸修真言行菩薩者
218 2 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 為諸修真言行菩薩者
219 2 jǐng neck; throat 或安頸上及安臂
220 2 biǎo clock; a wrist watch 珠表菩薩之勝果
221 2 biǎo a coat; outer clothing 珠表菩薩之勝果
222 2 biǎo a mark; a border 珠表菩薩之勝果
223 2 biǎo appearance; exterior; bearing 珠表菩薩之勝果
224 2 biǎo to show; to express; to manifest; to display 珠表菩薩之勝果
225 2 biǎo a memorial; a memorial to the throne 珠表菩薩之勝果
226 2 biǎo an example; a model 珠表菩薩之勝果
227 2 biǎo a stele 珠表菩薩之勝果
228 2 biǎo a grave inscription 珠表菩薩之勝果
229 2 biǎo a record; a table; a report; a form 珠表菩薩之勝果
230 2 biǎo an alias; an alternative name 珠表菩薩之勝果
231 2 biǎo a meter; an instrument; a gauge 珠表菩薩之勝果
232 2 biǎo a prostitute 珠表菩薩之勝果
233 2 biǎo Biao 珠表菩薩之勝果
234 2 biǎo to put on a coat 珠表菩薩之勝果
235 2 biǎo to praise 珠表菩薩之勝果
236 2 biǎo to tell; to declare 珠表菩薩之勝果
237 2 biǎo to present a memorial 珠表菩薩之勝果
238 2 biǎo to recommend 珠表菩薩之勝果
239 2 biǎo to investigate; to review 珠表菩薩之勝果
240 2 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 珠表菩薩之勝果
241 2 biǎo to give medicine for driving out cold 珠表菩薩之勝果
242 2 biǎo to adorn 珠表菩薩之勝果
243 2 biǎo to mark; to indicate 珠表菩薩之勝果
244 2 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 珠表菩薩之勝果
245 2 biǎo designation; vijñapti 珠表菩薩之勝果
246 2 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 菩提子珠無數福
247 2 俱胝 jūzhī Judi 金剛子珠俱胝福
248 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 金剛子珠俱胝福
249 2 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
250 2 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
251 2 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
252 2 size 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
253 2 old 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
254 2 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
255 2 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
256 2 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
257 2 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
258 2 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
259 2 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
260 2 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 皆得成就理事法
261 2 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 皆得成就理事法
262 2 成就 chéngjiù accomplishment 皆得成就理事法
263 2 成就 chéngjiù Achievements 皆得成就理事法
264 2 成就 chéngjiù to attained; to obtain 皆得成就理事法
265 2 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 皆得成就理事法
266 2 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 皆得成就理事法
267 2 xià bottom 上品最勝及中下
268 2 xià to fall; to drop; to go down; to descend 上品最勝及中下
269 2 xià to announce 上品最勝及中下
270 2 xià to do 上品最勝及中下
271 2 xià to withdraw; to leave; to exit 上品最勝及中下
272 2 xià the lower class; a member of the lower class 上品最勝及中下
273 2 xià inside 上品最勝及中下
274 2 xià an aspect 上品最勝及中下
275 2 xià a certain time 上品最勝及中下
276 2 xià to capture; to take 上品最勝及中下
277 2 xià to put in 上品最勝及中下
278 2 xià to enter 上品最勝及中下
279 2 xià to eliminate; to remove; to get off 上品最勝及中下
280 2 xià to finish work or school 上品最勝及中下
281 2 xià to go 上品最勝及中下
282 2 xià to scorn; to look down on 上品最勝及中下
283 2 xià to modestly decline 上品最勝及中下
284 2 xià to produce 上品最勝及中下
285 2 xià to stay at; to lodge at 上品最勝及中下
286 2 xià to decide 上品最勝及中下
287 2 xià to be less than 上品最勝及中下
288 2 xià humble; lowly 上品最勝及中下
289 2 xià below; adhara 上品最勝及中下
290 2 xià lower; inferior; hina 上品最勝及中下
291 2 four 熟銅作珠四倍福
292 2 note a musical scale 熟銅作珠四倍福
293 2 fourth 熟銅作珠四倍福
294 2 Si 熟銅作珠四倍福
295 2 four; catur 熟銅作珠四倍福
296 2 chí to grasp; to hold 二手持珠當心上
297 2 chí to resist; to oppose 二手持珠當心上
298 2 chí to uphold 二手持珠當心上
299 2 chí to sustain; to keep; to uphold 二手持珠當心上
300 2 chí to administer; to manage 二手持珠當心上
301 2 chí to control 二手持珠當心上
302 2 chí to be cautious 二手持珠當心上
303 2 chí to remember 二手持珠當心上
304 2 chí to assist 二手持珠當心上
305 2 chí with; using 二手持珠當心上
306 2 chí dhara 二手持珠當心上
307 2 děng et cetera; and so on 來諸有情等
308 2 děng to wait 來諸有情等
309 2 děng to be equal 來諸有情等
310 2 děng degree; level 來諸有情等
311 2 děng to compare 來諸有情等
312 2 děng same; equal; sama 來諸有情等
313 2 to go; to 於十萬廣頌中略出
314 2 to rely on; to depend on 於十萬廣頌中略出
315 2 Yu 於十萬廣頌中略出
316 2 a crow 於十萬廣頌中略出
317 2 zhòng many; numerous 眾珠間雜應貫串
318 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾珠間雜應貫串
319 2 zhòng general; common; public 眾珠間雜應貫串
320 2 頂髻 dǐngjì usnisa; uṣṇīṣa 設安頂髻或挂身
321 2 suǒ a few; various; some 所說言論成念誦
322 2 suǒ a place; a location 所說言論成念誦
323 2 suǒ indicates a passive voice 所說言論成念誦
324 2 suǒ an ordinal number 所說言論成念誦
325 2 suǒ meaning 所說言論成念誦
326 2 suǒ garrison 所說言論成念誦
327 2 suǒ place; pradeśa 所說言論成念誦
328 2 speed 速證悉地
329 2 quick; fast 速證悉地
330 2 urgent 速證悉地
331 2 to recruit 速證悉地
332 2 to urge; to invite 速證悉地
333 2 quick; śīghra 速證悉地
334 2 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 金剛薩埵菩薩白佛言
335 2 xiū to decorate; to embellish 為諸修真言行菩薩者
336 2 xiū to study; to cultivate 為諸修真言行菩薩者
337 2 xiū to repair 為諸修真言行菩薩者
338 2 xiū long; slender 為諸修真言行菩薩者
339 2 xiū to write; to compile 為諸修真言行菩薩者
340 2 xiū to build; to construct; to shape 為諸修真言行菩薩者
341 2 xiū to practice 為諸修真言行菩薩者
342 2 xiū to cut 為諸修真言行菩薩者
343 2 xiū virtuous; wholesome 為諸修真言行菩薩者
344 2 xiū a virtuous person 為諸修真言行菩薩者
345 2 xiū Xiu 為諸修真言行菩薩者
346 2 xiū to unknot 為諸修真言行菩薩者
347 2 xiū to prepare; to put in order 為諸修真言行菩薩者
348 2 xiū excellent 為諸修真言行菩薩者
349 2 xiū to perform [a ceremony] 為諸修真言行菩薩者
350 2 xiū Cultivation 為諸修真言行菩薩者
351 2 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 為諸修真言行菩薩者
352 2 xiū pratipanna; spiritual practice 為諸修真言行菩薩者
353 2 yán to speak; to say; said 毘盧遮那世尊告金剛手言
354 2 yán language; talk; words; utterance; speech 毘盧遮那世尊告金剛手言
355 2 yán Kangxi radical 149 毘盧遮那世尊告金剛手言
356 2 yán phrase; sentence 毘盧遮那世尊告金剛手言
357 2 yán a word; a syllable 毘盧遮那世尊告金剛手言
358 2 yán a theory; a doctrine 毘盧遮那世尊告金剛手言
359 2 yán to regard as 毘盧遮那世尊告金剛手言
360 2 yán to act as 毘盧遮那世尊告金剛手言
361 2 yán word; vacana 毘盧遮那世尊告金剛手言
362 2 yán speak; vad 毘盧遮那世尊告金剛手言
363 2 蓮子 liánzǐ lotus seed 蓮子念珠千俱胝
364 2 爾時 ěr shí at that time 爾時
365 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
366 2 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 一千八十以為上
367 2 以為 yǐwéi to act as 一千八十以為上
368 2 以為 yǐwèi to think 一千八十以為上
369 2 以為 yǐwéi to use as 一千八十以為上
370 1 廣智 guǎngzhì Guangzhi 正號大廣智大興善寺三藏沙門不空
371 1 dài to carry; to bring 由帶頸上淨四重
372 1 dài band; belt 由帶頸上淨四重
373 1 dài to go around 由帶頸上淨四重
374 1 dài zone; area 由帶頸上淨四重
375 1 dài to wear 由帶頸上淨四重
376 1 dài to do in passing 由帶頸上淨四重
377 1 dài to lead 由帶頸上淨四重
378 1 dài a belt shaped object 由帶頸上淨四重
379 1 dài a gynecological symptom 由帶頸上淨四重
380 1 dài Dai 由帶頸上淨四重
381 1 dài to appear to 由帶頸上淨四重
382 1 dài binding; bandhana 由帶頸上淨四重
383 1 勝願 shèng yuàn spureme vow 所求勝願皆成就
384 1 意趣 yì qù interest 意趣故
385 1 意趣 yì qù direction of the will; principle 意趣故
386 1 勝果 shèng guǒ the wonderful fruit; the surpassing fruit 珠表菩薩之勝果
387 1 to translate; to interpret 詔譯
388 1 to explain 詔譯
389 1 to decode; to encode 詔譯
390 1 an official institution; a state bureau 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
391 1 a prefecture; a prefect 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
392 1 a respectful reference to a residence 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
393 1 a repository 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
394 1 a meeting place 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
395 1 the residence of a high-ranking official; a prefect 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
396 1 Fu 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
397 1 town; nigama 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
398 1 勝利 shènglì victory 說念珠功德勝利
399 1 勝利 shènglì victory 說念珠功德勝利
400 1 book; volume
401 1 a roll of bamboo slips
402 1 a plan; a scheme
403 1 to confer
404 1 chǎi a book with embroidered covers
405 1 patent of enfeoffment
406 1 zhào an imperial decree 詔譯
407 1 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔譯
408 1 佛部 fó bù Buddha division 佛部念誦菩提子
409 1 huàn huan 木槵念珠兩倍福
410 1 to store 皆由念珠積功德
411 1 to amass; to accumulate; to collect 皆由念珠積功德
412 1 old; long-standing 皆由念珠積功德
413 1 to multiply in amount 皆由念珠積功德
414 1 frequent 皆由念珠積功德
415 1 accomplishment; achievement 皆由念珠積功德
416 1 to clog; to block 皆由念珠積功德
417 1 a product 皆由念珠積功德
418 1 accumulate; saṃcita 皆由念珠積功德
419 1 miào wonderful; fantastic 由聞如是妙
420 1 miào clever 由聞如是妙
421 1 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 由聞如是妙
422 1 miào fine; delicate 由聞如是妙
423 1 miào young 由聞如是妙
424 1 miào interesting 由聞如是妙
425 1 miào profound reasoning 由聞如是妙
426 1 miào Miao 由聞如是妙
427 1 miào Wonderful 由聞如是妙
428 1 miào wonderful; beautiful; suksma 由聞如是妙
429 1 guò to cross; to go over; to pass 慎莫驀過越法罪
430 1 guò to surpass; to exceed 慎莫驀過越法罪
431 1 guò to experience; to pass time 慎莫驀過越法罪
432 1 guò to go 慎莫驀過越法罪
433 1 guò a mistake 慎莫驀過越法罪
434 1 guō Guo 慎莫驀過越法罪
435 1 guò to die 慎莫驀過越法罪
436 1 guò to shift 慎莫驀過越法罪
437 1 guò to endure 慎莫驀過越法罪
438 1 guò to pay a visit; to call on 慎莫驀過越法罪
439 1 guò gone by, past; atīta 慎莫驀過越法罪
440 1 功能 gōngnéng function; capability 伽經但說其功能
441 1 功能 gōngnéng ability; power; samartha 伽經但說其功能
442 1 guó a country; a nation 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
443 1 guó the capital of a state 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
444 1 guó a feud; a vassal state 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
445 1 guó a state; a kingdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
446 1 guó a place; a land 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
447 1 guó domestic; Chinese 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
448 1 guó national 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
449 1 guó top in the nation 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
450 1 guó Guo 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
451 1 guó community; nation; janapada 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
452 1 gào to tell; to say; said; told 毘盧遮那世尊告金剛手言
453 1 gào to request 毘盧遮那世尊告金剛手言
454 1 gào to report; to inform 毘盧遮那世尊告金剛手言
455 1 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 毘盧遮那世尊告金剛手言
456 1 gào to accuse; to sue 毘盧遮那世尊告金剛手言
457 1 gào to reach 毘盧遮那世尊告金剛手言
458 1 gào an announcement 毘盧遮那世尊告金剛手言
459 1 gào a party 毘盧遮那世尊告金剛手言
460 1 gào a vacation 毘盧遮那世尊告金剛手言
461 1 gào Gao 毘盧遮那世尊告金剛手言
462 1 gào to tell; jalp 毘盧遮那世尊告金剛手言
463 1 諸如來 zhū rúlái all tathagatas 念諸如來菩薩名
464 1 大興善寺 dà xīngshàn sì Great Xingshan Temple 正號大廣智大興善寺三藏沙門不空
465 1 shì to attempt; to try 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
466 1 shì to test; to experiment 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
467 1 shì to employ; to use 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
468 1 shì to taste 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
469 1 shì to assess; to examine; to take a test 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
470 1 shì provisional 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
471 1 shì a test 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
472 1 shì to prove; jijñāsā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
473 1 jīn today; present; now 我今為說之
474 1 jīn Jin 我今為說之
475 1 jīn modern 我今為說之
476 1 jīn now; adhunā 我今為說之
477 1 yòng to use; to apply 蓮花部珠用蓮子
478 1 yòng Kangxi radical 101 蓮花部珠用蓮子
479 1 yòng to eat 蓮花部珠用蓮子
480 1 yòng to spend 蓮花部珠用蓮子
481 1 yòng expense 蓮花部珠用蓮子
482 1 yòng a use; usage 蓮花部珠用蓮子
483 1 yòng to need; must 蓮花部珠用蓮子
484 1 yòng useful; practical 蓮花部珠用蓮子
485 1 yòng to use up; to use all of something 蓮花部珠用蓮子
486 1 yòng to work (an animal) 蓮花部珠用蓮子
487 1 yòng to appoint 蓮花部珠用蓮子
488 1 yòng to administer; to manager 蓮花部珠用蓮子
489 1 yòng to control 蓮花部珠用蓮子
490 1 yòng to access 蓮花部珠用蓮子
491 1 yòng Yong 蓮花部珠用蓮子
492 1 yòng yong; function; application 蓮花部珠用蓮子
493 1 yòng efficacy; kāritra 蓮花部珠用蓮子
494 1 言論 yánlùn speech; expression of opinion; views; remarks; arguments 所說言論成念誦
495 1 one 硨渠念珠一倍福
496 1 Kangxi radical 1 硨渠念珠一倍福
497 1 pure; concentrated 硨渠念珠一倍福
498 1 first 硨渠念珠一倍福
499 1 the same 硨渠念珠一倍福
500 1 sole; single 硨渠念珠一倍福

Frequencies of all Words

Top 769

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 12 zhū pearl 珠表菩薩之勝果
2 12 zhū a bead 珠表菩薩之勝果
3 12 zhū a bead or orb-shaped object 珠表菩薩之勝果
4 12 zhū a pearl of writing 珠表菩薩之勝果
5 9 念珠 niàn zhū Chanting Beads 說念珠功德勝利
6 9 念珠 niàn zhū prayer beads; rosary 說念珠功德勝利
7 7 wèi for; to 為諸修真言行菩薩者
8 7 wèi because of 為諸修真言行菩薩者
9 7 wéi to act as; to serve 為諸修真言行菩薩者
10 7 wéi to change into; to become 為諸修真言行菩薩者
11 7 wéi to be; is 為諸修真言行菩薩者
12 7 wéi to do 為諸修真言行菩薩者
13 7 wèi for 為諸修真言行菩薩者
14 7 wèi because of; for; to 為諸修真言行菩薩者
15 7 wèi to 為諸修真言行菩薩者
16 7 wéi in a passive construction 為諸修真言行菩薩者
17 7 wéi forming a rehetorical question 為諸修真言行菩薩者
18 7 wéi forming an adverb 為諸修真言行菩薩者
19 7 wéi to add emphasis 為諸修真言行菩薩者
20 7 wèi to support; to help 為諸修真言行菩薩者
21 7 wéi to govern 為諸修真言行菩薩者
22 7 wèi to be; bhū 為諸修真言行菩薩者
23 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸儀軌則
24 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸儀軌則
25 7 shuì to persuade 說諸儀軌則
26 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸儀軌則
27 7 shuō a doctrine; a theory 說諸儀軌則
28 7 shuō to claim; to assert 說諸儀軌則
29 7 shuō allocution 說諸儀軌則
30 7 shuō to criticize; to scold 說諸儀軌則
31 7 shuō to indicate; to refer to 說諸儀軌則
32 7 shuō speach; vāda 說諸儀軌則
33 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸儀軌則
34 7 shuō to instruct 說諸儀軌則
35 7 good fortune; happiness; luck 硨渠念珠一倍福
36 7 Fujian 硨渠念珠一倍福
37 7 wine and meat used in ceremonial offerings 硨渠念珠一倍福
38 7 Fortune 硨渠念珠一倍福
39 7 merit; blessing; punya 硨渠念珠一倍福
40 7 fortune; blessing; svasti 硨渠念珠一倍福
41 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
42 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
43 5 菩薩 púsà bodhisattva 為諸修真言行菩薩者
44 5 shàng top; a high position 一千八十以為上
45 5 shang top; the position on or above something 一千八十以為上
46 5 shàng to go up; to go forward 一千八十以為上
47 5 shàng shang 一千八十以為上
48 5 shàng previous; last 一千八十以為上
49 5 shàng high; higher 一千八十以為上
50 5 shàng advanced 一千八十以為上
51 5 shàng a monarch; a sovereign 一千八十以為上
52 5 shàng time 一千八十以為上
53 5 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一千八十以為上
54 5 shàng far 一千八十以為上
55 5 shàng big; as big as 一千八十以為上
56 5 shàng abundant; plentiful 一千八十以為上
57 5 shàng to report 一千八十以為上
58 5 shàng to offer 一千八十以為上
59 5 shàng to go on stage 一千八十以為上
60 5 shàng to take office; to assume a post 一千八十以為上
61 5 shàng to install; to erect 一千八十以為上
62 5 shàng to suffer; to sustain 一千八十以為上
63 5 shàng to burn 一千八十以為上
64 5 shàng to remember 一千八十以為上
65 5 shang on; in 一千八十以為上
66 5 shàng upward 一千八十以為上
67 5 shàng to add 一千八十以為上
68 5 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一千八十以為上
69 5 shàng to meet 一千八十以為上
70 5 shàng falling then rising (4th) tone 一千八十以為上
71 5 shang used after a verb indicating a result 一千八十以為上
72 5 shàng a musical note 一千八十以為上
73 5 shàng higher, superior; uttara 一千八十以為上
74 5 zhū all; many; various 為諸修真言行菩薩者
75 5 zhū Zhu 為諸修真言行菩薩者
76 5 zhū all; members of the class 為諸修真言行菩薩者
77 5 zhū interrogative particle 為諸修真言行菩薩者
78 5 zhū him; her; them; it 為諸修真言行菩薩者
79 5 zhū of; in 為諸修真言行菩薩者
80 5 zhū all; many; sarva 為諸修真言行菩薩者
81 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
82 4 念誦 niànsòng to read out; to recite 佛部念誦菩提子
83 4 yóu follow; from; it is for...to 由聞如是妙
84 4 yóu Kangxi radical 102 由聞如是妙
85 4 yóu to follow along 由聞如是妙
86 4 yóu cause; reason 由聞如是妙
87 4 yóu by somebody; up to somebody 由聞如是妙
88 4 yóu from a starting point 由聞如是妙
89 4 yóu You 由聞如是妙
90 4 yóu because; yasmāt 由聞如是妙
91 4 ān calm; still; quiet; peaceful 設安頂髻或挂身
92 4 ān to calm; to pacify 設安頂髻或挂身
93 4 ān where 設安頂髻或挂身
94 4 ān safe; secure 設安頂髻或挂身
95 4 ān comfortable; happy 設安頂髻或挂身
96 4 ān to find a place for 設安頂髻或挂身
97 4 ān to install; to fix; to fit 設安頂髻或挂身
98 4 ān to be content 設安頂髻或挂身
99 4 ān to cherish 設安頂髻或挂身
100 4 ān to bestow; to confer 設安頂髻或挂身
101 4 ān amphetamine 設安頂髻或挂身
102 4 ān ampere 設安頂髻或挂身
103 4 ān to add; to submit 設安頂髻或挂身
104 4 ān to reside; to live at 設安頂髻或挂身
105 4 ān to be used to; to be familiar with 設安頂髻或挂身
106 4 ān how; why 設安頂髻或挂身
107 4 ān thus; so; therefore 設安頂髻或挂身
108 4 ān deliberately 設安頂髻或挂身
109 4 ān naturally 設安頂髻或挂身
110 4 ān an 設安頂髻或挂身
111 4 ān Ease 設安頂髻或挂身
112 4 ān e 設安頂髻或挂身
113 4 ān an 設安頂髻或挂身
114 4 ān peace 設安頂髻或挂身
115 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說念珠功德勝利
116 4 功德 gōngdé merit 說念珠功德勝利
117 4 功德 gōngdé quality; guṇa 說念珠功德勝利
118 4 功德 gōngdé merit; puṇya 說念珠功德勝利
119 4 method; way 慎莫驀過越法罪
120 4 France 慎莫驀過越法罪
121 4 the law; rules; regulations 慎莫驀過越法罪
122 4 the teachings of the Buddha; Dharma 慎莫驀過越法罪
123 4 a standard; a norm 慎莫驀過越法罪
124 4 an institution 慎莫驀過越法罪
125 4 to emulate 慎莫驀過越法罪
126 4 magic; a magic trick 慎莫驀過越法罪
127 4 punishment 慎莫驀過越法罪
128 4 Fa 慎莫驀過越法罪
129 4 a precedent 慎莫驀過越法罪
130 4 a classification of some kinds of Han texts 慎莫驀過越法罪
131 4 relating to a ceremony or rite 慎莫驀過越法罪
132 4 Dharma 慎莫驀過越法罪
133 4 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 慎莫驀過越法罪
134 4 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 慎莫驀過越法罪
135 4 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 慎莫驀過越法罪
136 4 quality; characteristic 慎莫驀過越法罪
137 3 to reach 水精真珠及諸寶
138 3 and 水精真珠及諸寶
139 3 coming to; when 水精真珠及諸寶
140 3 to attain 水精真珠及諸寶
141 3 to understand 水精真珠及諸寶
142 3 able to be compared to; to catch up with 水精真珠及諸寶
143 3 to be involved with; to associate with 水精真珠及諸寶
144 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 水精真珠及諸寶
145 3 and; ca; api 水精真珠及諸寶
146 3 so as to; in order to 母珠以表無量壽
147 3 to use; to regard as 母珠以表無量壽
148 3 to use; to grasp 母珠以表無量壽
149 3 according to 母珠以表無量壽
150 3 because of 母珠以表無量壽
151 3 on a certain date 母珠以表無量壽
152 3 and; as well as 母珠以表無量壽
153 3 to rely on 母珠以表無量壽
154 3 to regard 母珠以表無量壽
155 3 to be able to 母珠以表無量壽
156 3 to order; to command 母珠以表無量壽
157 3 further; moreover 母珠以表無量壽
158 3 used after a verb 母珠以表無量壽
159 3 very 母珠以表無量壽
160 3 already 母珠以表無量壽
161 3 increasingly 母珠以表無量壽
162 3 a reason; a cause 母珠以表無量壽
163 3 Israel 母珠以表無量壽
164 3 Yi 母珠以表無量壽
165 3 use; yogena 母珠以表無量壽
166 3 jiē all; each and every; in all cases 皆由念珠積功德
167 3 jiē same; equally 皆由念珠積功德
168 3 jiē all; sarva 皆由念珠積功德
169 3 金剛頂瑜伽念珠經 jīngāng dǐng yújiā niàn zhū jīng Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing 金剛頂瑜伽念珠經
170 3 貫串 guànchuàn to pierce through; to string together 繩線貫串表觀音
171 3 bèi -fold; times (multiplier) 硨渠念珠一倍福
172 3 bèi to double 硨渠念珠一倍福
173 3 bèi to add to; to augment 硨渠念珠一倍福
174 3 bèi contrary to; to defy 硨渠念珠一倍福
175 3 bèi to turn away from 硨渠念珠一倍福
176 3 bèi a multiplier; guṇa 硨渠念珠一倍福
177 3 zhī him; her; them; that 我今為說之
178 3 zhī used between a modifier and a word to form a word group 我今為說之
179 3 zhī to go 我今為說之
180 3 zhī this; that 我今為說之
181 3 zhī genetive marker 我今為說之
182 3 zhī it 我今為說之
183 3 zhī in 我今為說之
184 3 zhī all 我今為說之
185 3 zhī and 我今為說之
186 3 zhī however 我今為說之
187 3 zhī if 我今為說之
188 3 zhī then 我今為說之
189 3 zhī to arrive; to go 我今為說之
190 3 zhī is 我今為說之
191 3 zhī to use 我今為說之
192 3 zhī Zhi 我今為說之
193 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
194 3 zhōng medium; medium sized 羯磨部中為念珠
195 3 zhōng China 羯磨部中為念珠
196 3 zhòng to hit the mark 羯磨部中為念珠
197 3 zhōng in; amongst 羯磨部中為念珠
198 3 zhōng midday 羯磨部中為念珠
199 3 zhōng inside 羯磨部中為念珠
200 3 zhōng during 羯磨部中為念珠
201 3 zhōng Zhong 羯磨部中為念珠
202 3 zhōng intermediary 羯磨部中為念珠
203 3 zhōng half 羯磨部中為念珠
204 3 zhōng just right; suitably 羯磨部中為念珠
205 3 zhōng while 羯磨部中為念珠
206 3 zhòng to reach; to attain 羯磨部中為念珠
207 3 zhòng to suffer; to infect 羯磨部中為念珠
208 3 zhòng to obtain 羯磨部中為念珠
209 3 zhòng to pass an exam 羯磨部中為念珠
210 3 zhōng middle 羯磨部中為念珠
211 3 jìng clean 以此念誦淨三業
212 3 jìng no surplus; net 以此念誦淨三業
213 3 jìng only 以此念誦淨三業
214 3 jìng pure 以此念誦淨三業
215 3 jìng tranquil 以此念誦淨三業
216 3 jìng cold 以此念誦淨三業
217 3 jìng to wash; to clense 以此念誦淨三業
218 3 jìng role of hero 以此念誦淨三業
219 3 jìng completely 以此念誦淨三業
220 3 jìng to remove sexual desire 以此念誦淨三業
221 3 jìng bright and clean; luminous 以此念誦淨三業
222 3 jìng clean; pure 以此念誦淨三業
223 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
224 3 jìng cleanse 以此念誦淨三業
225 3 jìng Pure 以此念誦淨三業
226 3 jìng vyavadāna; purification; cleansing 以此念誦淨三業
227 3 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 以此念誦淨三業
228 3 jìng viśuddhi; purity 以此念誦淨三業
229 2 xīn heart [organ] 靜慮離念心專注
230 2 xīn Kangxi radical 61 靜慮離念心專注
231 2 xīn mind; consciousness 靜慮離念心專注
232 2 xīn the center; the core; the middle 靜慮離念心專注
233 2 xīn one of the 28 star constellations 靜慮離念心專注
234 2 xīn heart 靜慮離念心專注
235 2 xīn emotion 靜慮離念心專注
236 2 xīn intention; consideration 靜慮離念心專注
237 2 xīn disposition; temperament 靜慮離念心專注
238 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 靜慮離念心專注
239 2 金剛子 jīngāngzǐ Vijraputra 金剛子珠俱胝福
240 2 huò or; either; else 設安頂髻或挂身
241 2 huò maybe; perhaps; might; possibly 設安頂髻或挂身
242 2 huò some; someone 設安頂髻或挂身
243 2 míngnián suddenly 設安頂髻或挂身
244 2 huò or; vā 設安頂髻或挂身
245 2 世尊 shìzūn World-Honored One 毘盧遮那世尊告金剛手言
246 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 毘盧遮那世尊告金剛手言
247 2 arm 或安頸上及安臂
248 2 arm; bāhu 或安頸上及安臂
249 2 qiān one thousand 千倍功德帝釋子
250 2 qiān many; numerous; countless 千倍功德帝釋子
251 2 qiān very 千倍功德帝釋子
252 2 qiān a cheat; swindler 千倍功德帝釋子
253 2 qiān Qian 千倍功德帝釋子
254 2 zuì crime; offense; sin; vice 慎莫驀過越法罪
255 2 zuì fault; error 慎莫驀過越法罪
256 2 zuì hardship; suffering 慎莫驀過越法罪
257 2 zuì to blame; to accuse 慎莫驀過越法罪
258 2 zuì punishment 慎莫驀過越法罪
259 2 zuì transgression; āpatti 慎莫驀過越法罪
260 2 zuì sin; agha 慎莫驀過越法罪
261 2 yīng should; ought 眾珠間雜應貫串
262 2 yìng to answer; to respond 眾珠間雜應貫串
263 2 yìng to confirm; to verify 眾珠間雜應貫串
264 2 yīng soon; immediately 眾珠間雜應貫串
265 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 眾珠間雜應貫串
266 2 yìng to accept 眾珠間雜應貫串
267 2 yīng or; either 眾珠間雜應貫串
268 2 yìng to permit; to allow 眾珠間雜應貫串
269 2 yìng to echo 眾珠間雜應貫串
270 2 yìng to handle; to deal with 眾珠間雜應貫串
271 2 yìng Ying 眾珠間雜應貫串
272 2 yīng suitable; yukta 眾珠間雜應貫串
273 2 最勝 zuìshèng jina; conqueror 上品最勝及中下
274 2 最勝 zuìshèng supreme; uttara 上品最勝及中下
275 2 最勝 zuìshèng Uttara 上品最勝及中下
276 2 his; hers; its; theirs 其瑜
277 2 to add emphasis 其瑜
278 2 used when asking a question in reply to a question 其瑜
279 2 used when making a request or giving an order 其瑜
280 2 he; her; it; them 其瑜
281 2 probably; likely 其瑜
282 2 will 其瑜
283 2 may 其瑜
284 2 if 其瑜
285 2 or 其瑜
286 2 Qi 其瑜
287 2 he; her; it; saḥ; sā; tad 其瑜
288 2 bǎo a treasure; a valuable item 水精真珠及諸寶
289 2 bǎo treasured; cherished 水精真珠及諸寶
290 2 bǎo a jewel; gem 水精真珠及諸寶
291 2 bǎo precious 水精真珠及諸寶
292 2 bǎo noble 水精真珠及諸寶
293 2 bǎo an imperial seal 水精真珠及諸寶
294 2 bǎo a unit of currency 水精真珠及諸寶
295 2 bǎo Bao 水精真珠及諸寶
296 2 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 水精真珠及諸寶
297 2 bǎo jewel; gem; mani 水精真珠及諸寶
298 2 真言 zhēnyán true words 為諸修真言行菩薩者
299 2 真言 zhēnyán an incantation 為諸修真言行菩薩者
300 2 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 為諸修真言行菩薩者
301 2 jǐng neck; throat 或安頸上及安臂
302 2 biǎo clock; a wrist watch 珠表菩薩之勝果
303 2 biǎo a coat; outer clothing 珠表菩薩之勝果
304 2 biǎo a mark; a border 珠表菩薩之勝果
305 2 biǎo appearance; exterior; bearing 珠表菩薩之勝果
306 2 biǎo to show; to express; to manifest; to display 珠表菩薩之勝果
307 2 biǎo a memorial; a memorial to the throne 珠表菩薩之勝果
308 2 biǎo an example; a model 珠表菩薩之勝果
309 2 biǎo a stele 珠表菩薩之勝果
310 2 biǎo a grave inscription 珠表菩薩之勝果
311 2 biǎo a record; a table; a report; a form 珠表菩薩之勝果
312 2 biǎo an alias; an alternative name 珠表菩薩之勝果
313 2 biǎo a meter; an instrument; a gauge 珠表菩薩之勝果
314 2 biǎo a maternal cousin 珠表菩薩之勝果
315 2 biǎo a prostitute 珠表菩薩之勝果
316 2 biǎo Biao 珠表菩薩之勝果
317 2 biǎo to put on a coat 珠表菩薩之勝果
318 2 biǎo to praise 珠表菩薩之勝果
319 2 biǎo to tell; to declare 珠表菩薩之勝果
320 2 biǎo to present a memorial 珠表菩薩之勝果
321 2 biǎo to recommend 珠表菩薩之勝果
322 2 biǎo to investigate; to review 珠表菩薩之勝果
323 2 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 珠表菩薩之勝果
324 2 biǎo to give medicine for driving out cold 珠表菩薩之勝果
325 2 biǎo to adorn 珠表菩薩之勝果
326 2 biǎo to mark; to indicate 珠表菩薩之勝果
327 2 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 珠表菩薩之勝果
328 2 biǎo designation; vijñapti 珠表菩薩之勝果
329 2 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 菩提子珠無數福
330 2 俱胝 jūzhī Judi 金剛子珠俱胝福
331 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 金剛子珠俱胝福
332 2 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
333 2 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
334 2 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
335 2 size 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
336 2 old 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
337 2 greatly; very 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
338 2 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
339 2 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
340 2 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
341 2 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
342 2 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
343 2 approximately 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
344 2 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
345 2 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
346 2 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
347 2 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 皆得成就理事法
348 2 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 皆得成就理事法
349 2 成就 chéngjiù accomplishment 皆得成就理事法
350 2 成就 chéngjiù Achievements 皆得成就理事法
351 2 成就 chéngjiù to attained; to obtain 皆得成就理事法
352 2 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 皆得成就理事法
353 2 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 皆得成就理事法
354 2 xià next 上品最勝及中下
355 2 xià bottom 上品最勝及中下
356 2 xià to fall; to drop; to go down; to descend 上品最勝及中下
357 2 xià measure word for time 上品最勝及中下
358 2 xià expresses completion of an action 上品最勝及中下
359 2 xià to announce 上品最勝及中下
360 2 xià to do 上品最勝及中下
361 2 xià to withdraw; to leave; to exit 上品最勝及中下
362 2 xià under; below 上品最勝及中下
363 2 xià the lower class; a member of the lower class 上品最勝及中下
364 2 xià inside 上品最勝及中下
365 2 xià an aspect 上品最勝及中下
366 2 xià a certain time 上品最勝及中下
367 2 xià a time; an instance 上品最勝及中下
368 2 xià to capture; to take 上品最勝及中下
369 2 xià to put in 上品最勝及中下
370 2 xià to enter 上品最勝及中下
371 2 xià to eliminate; to remove; to get off 上品最勝及中下
372 2 xià to finish work or school 上品最勝及中下
373 2 xià to go 上品最勝及中下
374 2 xià to scorn; to look down on 上品最勝及中下
375 2 xià to modestly decline 上品最勝及中下
376 2 xià to produce 上品最勝及中下
377 2 xià to stay at; to lodge at 上品最勝及中下
378 2 xià to decide 上品最勝及中下
379 2 xià to be less than 上品最勝及中下
380 2 xià humble; lowly 上品最勝及中下
381 2 xià below; adhara 上品最勝及中下
382 2 xià lower; inferior; hina 上品最勝及中下
383 2 four 熟銅作珠四倍福
384 2 note a musical scale 熟銅作珠四倍福
385 2 fourth 熟銅作珠四倍福
386 2 Si 熟銅作珠四倍福
387 2 four; catur 熟銅作珠四倍福
388 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
389 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
390 2 chí to grasp; to hold 二手持珠當心上
391 2 chí to resist; to oppose 二手持珠當心上
392 2 chí to uphold 二手持珠當心上
393 2 chí to sustain; to keep; to uphold 二手持珠當心上
394 2 chí to administer; to manage 二手持珠當心上
395 2 chí to control 二手持珠當心上
396 2 chí to be cautious 二手持珠當心上
397 2 chí to remember 二手持珠當心上
398 2 chí to assist 二手持珠當心上
399 2 chí with; using 二手持珠當心上
400 2 chí dhara 二手持珠當心上
401 2 děng et cetera; and so on 來諸有情等
402 2 děng to wait 來諸有情等
403 2 děng degree; kind 來諸有情等
404 2 děng plural 來諸有情等
405 2 děng to be equal 來諸有情等
406 2 děng degree; level 來諸有情等
407 2 děng to compare 來諸有情等
408 2 děng same; equal; sama 來諸有情等
409 2 in; at 於十萬廣頌中略出
410 2 in; at 於十萬廣頌中略出
411 2 in; at; to; from 於十萬廣頌中略出
412 2 to go; to 於十萬廣頌中略出
413 2 to rely on; to depend on 於十萬廣頌中略出
414 2 to go to; to arrive at 於十萬廣頌中略出
415 2 from 於十萬廣頌中略出
416 2 give 於十萬廣頌中略出
417 2 oppposing 於十萬廣頌中略出
418 2 and 於十萬廣頌中略出
419 2 compared to 於十萬廣頌中略出
420 2 by 於十萬廣頌中略出
421 2 and; as well as 於十萬廣頌中略出
422 2 for 於十萬廣頌中略出
423 2 Yu 於十萬廣頌中略出
424 2 a crow 於十萬廣頌中略出
425 2 whew; wow 於十萬廣頌中略出
426 2 near to; antike 於十萬廣頌中略出
427 2 zhòng many; numerous 眾珠間雜應貫串
428 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾珠間雜應貫串
429 2 zhòng general; common; public 眾珠間雜應貫串
430 2 zhòng many; all; sarva 眾珠間雜應貫串
431 2 頂髻 dǐngjì usnisa; uṣṇīṣa 設安頂髻或挂身
432 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所說言論成念誦
433 2 suǒ an office; an institute 所說言論成念誦
434 2 suǒ introduces a relative clause 所說言論成念誦
435 2 suǒ it 所說言論成念誦
436 2 suǒ if; supposing 所說言論成念誦
437 2 suǒ a few; various; some 所說言論成念誦
438 2 suǒ a place; a location 所說言論成念誦
439 2 suǒ indicates a passive voice 所說言論成念誦
440 2 suǒ that which 所說言論成念誦
441 2 suǒ an ordinal number 所說言論成念誦
442 2 suǒ meaning 所說言論成念誦
443 2 suǒ garrison 所說言論成念誦
444 2 suǒ place; pradeśa 所說言論成念誦
445 2 suǒ that which; yad 所說言論成念誦
446 2 speed 速證悉地
447 2 quick; fast 速證悉地
448 2 urgent 速證悉地
449 2 to recruit 速證悉地
450 2 to urge; to invite 速證悉地
451 2 quick; śīghra 速證悉地
452 2 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 金剛薩埵菩薩白佛言
453 2 xiū to decorate; to embellish 為諸修真言行菩薩者
454 2 xiū to study; to cultivate 為諸修真言行菩薩者
455 2 xiū to repair 為諸修真言行菩薩者
456 2 xiū long; slender 為諸修真言行菩薩者
457 2 xiū to write; to compile 為諸修真言行菩薩者
458 2 xiū to build; to construct; to shape 為諸修真言行菩薩者
459 2 xiū to practice 為諸修真言行菩薩者
460 2 xiū to cut 為諸修真言行菩薩者
461 2 xiū virtuous; wholesome 為諸修真言行菩薩者
462 2 xiū a virtuous person 為諸修真言行菩薩者
463 2 xiū Xiu 為諸修真言行菩薩者
464 2 xiū to unknot 為諸修真言行菩薩者
465 2 xiū to prepare; to put in order 為諸修真言行菩薩者
466 2 xiū excellent 為諸修真言行菩薩者
467 2 xiū to perform [a ceremony] 為諸修真言行菩薩者
468 2 xiū Cultivation 為諸修真言行菩薩者
469 2 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 為諸修真言行菩薩者
470 2 xiū pratipanna; spiritual practice 為諸修真言行菩薩者
471 2 yán to speak; to say; said 毘盧遮那世尊告金剛手言
472 2 yán language; talk; words; utterance; speech 毘盧遮那世尊告金剛手言
473 2 yán Kangxi radical 149 毘盧遮那世尊告金剛手言
474 2 yán a particle with no meaning 毘盧遮那世尊告金剛手言
475 2 yán phrase; sentence 毘盧遮那世尊告金剛手言
476 2 yán a word; a syllable 毘盧遮那世尊告金剛手言
477 2 yán a theory; a doctrine 毘盧遮那世尊告金剛手言
478 2 yán to regard as 毘盧遮那世尊告金剛手言
479 2 yán to act as 毘盧遮那世尊告金剛手言
480 2 yán word; vacana 毘盧遮那世尊告金剛手言
481 2 yán speak; vad 毘盧遮那世尊告金剛手言
482 2 蓮子 liánzǐ lotus seed 蓮子念珠千俱胝
483 2 爾時 ěr shí at that time 爾時
484 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
485 2 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 一千八十以為上
486 2 以為 yǐwéi to act as 一千八十以為上
487 2 以為 yǐwèi to think 一千八十以為上
488 2 以為 yǐwéi to use as 一千八十以為上
489 1 廣智 guǎngzhì Guangzhi 正號大廣智大興善寺三藏沙門不空
490 1 dài to carry; to bring 由帶頸上淨四重
491 1 dài band; belt 由帶頸上淨四重
492 1 dài to go around 由帶頸上淨四重
493 1 dài zone; area 由帶頸上淨四重
494 1 dài to wear 由帶頸上淨四重
495 1 dài to do in passing 由帶頸上淨四重
496 1 dài to lead 由帶頸上淨四重
497 1 dài a belt shaped object 由帶頸上淨四重
498 1 dài a gynecological symptom 由帶頸上淨四重
499 1 dài Dai 由帶頸上淨四重
500 1 dài to appear to 由帶頸上淨四重

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
念珠
 1. niàn zhū
 2. niàn zhū
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
wèi to be; bhū
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
 1. Fortune
 2. merit; blessing; punya
 3. fortune; blessing; svasti
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
shàng higher, superior; uttara
zhū all; many; sarva
念诵 念誦 niànsòng to read out; to recite
yóu because; yasmāt
 1. ān
 2. ān
 3. ān
 4. ān
 1. Ease
 2. e
 3. an
 4. peace

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
广智 廣智 103 Guangzhi
金刚顶瑜伽念珠经 金剛頂瑜伽念珠經 106 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚子 金剛子 106 Vijraputra
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
苏悉地经 蘇悉地經 115 Susuddhikara sūtra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 29.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
宝部 寶部 98 jewel division
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
佛部 102 Buddha division
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
羯磨部 106 karma division
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
离念 離念 108 transcends conception
莲花部 蓮花部 108 lotus division
理趣 108 thought; mata
念珠 110
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
三千 115 three thousand-fold
三业 三業 115 three types of karma; three actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
胜愿 勝願 115 spureme vow
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四重 115 four grave prohibitions
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
一境 121
 1. one realm
 2. singled pointed focus
一百八 121 one hundred and eight
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara