Glossary and Vocabulary for Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 大雲輪請雨經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 70 yǐn to lead; to guide
2 70 yǐn to draw a bow
3 70 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
4 70 yǐn to stretch
5 70 yǐn to involve
6 70 yǐn to quote; to cite
7 70 yǐn to propose; to nominate; to recommend
8 70 yǐn to recruit
9 70 yǐn to hold
10 70 yǐn to withdraw; to leave
11 70 yǐn a strap for pulling a cart
12 70 yǐn a preface ; a forward
13 70 yǐn a license
14 70 yǐn long
15 70 yǐn to cause
16 70 yǐn to pull; to draw
17 70 yǐn a refrain; a tune
18 70 yǐn to grow
19 70 yǐn to command
20 70 yǐn to accuse
21 70 yǐn to commit suicide
22 70 yǐn a genre
23 70 yǐn yin; a unit of paper money
24 58 he 呵那呵那
25 58 to scold 呵那呵那
26 58 a yawn 呵那呵那
27 58 ha 呵那呵那
28 58 yawn; vijṛmbhā 呵那呵那
29 58 la 呵那呵那
30 53 to go; to 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
31 53 to rely on; to depend on 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
32 53 Yu 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
33 53 a crow 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
34 53 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
35 51 suō a kind of sedge grass 蜜帝莎
36 51 suō growing sedge grass 蜜帝莎
37 51 shā a kind of insect 蜜帝莎
38 48 rain 又復如來曾說五種雨障之災
39 48 Kangxi radical 173 又復如來曾說五種雨障之災
40 48 to rain 又復如來曾說五種雨障之災
41 48 to moisten 又復如來曾說五種雨障之災
42 48 a friend 又復如來曾說五種雨障之災
43 48 to fall 又復如來曾說五種雨障之災
44 44 qǐng to ask; to inquire 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
45 44 qíng circumstances; state of affairs; situation 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
46 44 qǐng to beg; to entreat 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
47 44 qǐng please 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
48 44 qǐng to request 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
49 44 qǐng to hire; to employ; to engage 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
50 44 qǐng to make an appointment 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
51 44 qǐng to greet 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
52 44 qǐng to invite 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
53 43 jiàng to descend; to fall; to drop 降澍大雨除滅五種雨之障礙
54 43 jiàng to degrade 降澍大雨除滅五種雨之障礙
55 43 jiàng Jiang [jupiter station] 降澍大雨除滅五種雨之障礙
56 43 jiàng to confer; to bestow; to give 降澍大雨除滅五種雨之障礙
57 43 jiàng to reduce; to decline 降澍大雨除滅五種雨之障礙
58 43 jiàng to condescend 降澍大雨除滅五種雨之障礙
59 43 jiàng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
60 43 jiàng Jiang 降澍大雨除滅五種雨之障礙
61 43 xiáng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
62 43 xiáng to conquer; to subdue 降澍大雨除滅五種雨之障礙
63 43 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 得安樂已即能於此閻浮提中
64 42 大雨 dà yǔ heavy rain 降澍大雨除滅五種雨之障礙
65 42 shù a wave; a ripple 降澍大雨除滅五種雨之障礙
66 41 zhě ca 稱彼佛名及禮拜者
67 40 gain; advantage; benefit 提利茶
68 40 profit 提利茶
69 40 sharp 提利茶
70 40 to benefit; to serve 提利茶
71 40 Li 提利茶
72 40 to be useful 提利茶
73 40 smooth; without a hitch 提利茶
74 40 benefit; hita 提利茶
75 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
76 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
77 33 force 又復一切諸佛菩薩真實力故
78 33 Kangxi radical 19 又復一切諸佛菩薩真實力故
79 33 to exert oneself; to make an effort 又復一切諸佛菩薩真實力故
80 33 to force 又復一切諸佛菩薩真實力故
81 33 labor; forced labor 又復一切諸佛菩薩真實力故
82 33 physical strength 又復一切諸佛菩薩真實力故
83 33 power 又復一切諸佛菩薩真實力故
84 33 Li 又復一切諸佛菩薩真實力故
85 33 ability; capability 又復一切諸佛菩薩真實力故
86 33 influence 又復一切諸佛菩薩真實力故
87 33 strength; power; bala 又復一切諸佛菩薩真實力故
88 30 一切 yīqiè temporary 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
89 30 一切 yīqiè the same 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
90 30 zhòu charm; spell; incantation 即說呪曰
91 30 zhòu a curse 即說呪曰
92 30 zhòu urging; adjure 即說呪曰
93 30 zhòu mantra 即說呪曰
94 29 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是諸佛如來名已
95 29 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是諸佛如來名已
96 29 shuì to persuade 爾時世尊說是諸佛如來名已
97 29 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是諸佛如來名已
98 29 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是諸佛如來名已
99 29 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是諸佛如來名已
100 29 shuō allocution 爾時世尊說是諸佛如來名已
101 29 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是諸佛如來名已
102 29 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是諸佛如來名已
103 29 shuō speach; vāda 爾時世尊說是諸佛如來名已
104 29 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是諸佛如來名已
105 29 No 埿摩求那鷄
106 29 nuó to move 埿摩求那鷄
107 29 nuó much 埿摩求那鷄
108 29 nuó stable; quiet 埿摩求那鷄
109 29 na 埿摩求那鷄
110 26 lìng to make; to cause to be; to lead 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
111 26 lìng to issue a command 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
112 26 lìng rules of behavior; customs 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
113 26 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
114 26 lìng a season 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
115 26 lìng respected; good reputation 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
116 26 lìng good 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
117 26 lìng pretentious 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
118 26 lìng a transcending state of existence 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
119 26 lìng a commander 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
120 26 lìng a commanding quality; an impressive character 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
121 26 lìng lyrics 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
122 26 lìng Ling 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
123 26 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
124 26 one 復能破散一
125 26 Kangxi radical 1 復能破散一
126 26 pure; concentrated 復能破散一
127 26 first 復能破散一
128 26 the same 復能破散一
129 26 sole; single 復能破散一
130 26 a very small amount 復能破散一
131 26 Yi 復能破散一
132 26 other 復能破散一
133 26 to unify 復能破散一
134 26 accidentally; coincidentally 復能破散一
135 26 abruptly; suddenly 復能破散一
136 26 one; eka 復能破散一
137 26 lòu to leak; to drip 豆漏豆漏
138 26 lòu simple and crude 豆漏豆漏
139 26 lòu a funnel 豆漏豆漏
140 26 lòu a water clock; an hour glass 豆漏豆漏
141 26 lòu to divulge 豆漏豆漏
142 26 lòu to mistakenly leave out; to be missing 豆漏豆漏
143 26 lòu aperture 豆漏豆漏
144 26 lòu an ulcer that is producing pus 豆漏豆漏
145 26 lòu Lou 豆漏豆漏
146 26 lòu to escape; to evade 豆漏豆漏
147 26 lòu to entice; to lure; to seduce 豆漏豆漏
148 26 lòu outflow; flow; influx; discharge; asrava 豆漏豆漏
149 25 chì imperial decree 遂復勅諸一切龍等
150 25 chì Daoist magic 遂復勅諸一切龍等
151 25 luó Luo 毘迦囉摩跋闍羅
152 25 luó to catch; to capture 毘迦囉摩跋闍羅
153 25 luó gauze 毘迦囉摩跋闍羅
154 25 luó a sieve; cloth for filtering 毘迦囉摩跋闍羅
155 25 luó a net for catching birds 毘迦囉摩跋闍羅
156 25 luó to recruit 毘迦囉摩跋闍羅
157 25 luó to include 毘迦囉摩跋闍羅
158 25 luó to distribute 毘迦囉摩跋闍羅
159 25 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
160 25 self 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
161 25 [my] dear 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
162 25 Wo 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
163 25 self; atman; attan 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
164 25 ga 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
165 24 sān three
166 24 sān third
167 24 sān more than two
168 24 sān very few
169 24 sān San
170 24 sān three; tri
171 24 sān sa
172 24 luó to patrol 娑邏娑邏
173 24 luó a patrol guard 娑邏娑邏
174 24 luó a mountain border 娑邏娑邏
175 24 luó la 娑邏娑邏
176 22 big; huge; large 汝大龍王
177 22 Kangxi radical 37 汝大龍王
178 22 great; major; important 汝大龍王
179 22 size 汝大龍王
180 22 old 汝大龍王
181 22 oldest; earliest 汝大龍王
182 22 adult 汝大龍王
183 22 dài an important person 汝大龍王
184 22 senior 汝大龍王
185 22 an element 汝大龍王
186 22 great; mahā 汝大龍王
187 22 實行 shíxíng to implement; to carry out 大梵天王實行力故
188 21 luó baby talk 毘迦囉摩跋闍羅
189 21 luō to nag 毘迦囉摩跋闍羅
190 21 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
191 21 qiú to request 埿摩求那鷄
192 21 qiú to seek; to look for 埿摩求那鷄
193 21 qiú to implore 埿摩求那鷄
194 21 qiú to aspire to 埿摩求那鷄
195 21 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 埿摩求那鷄
196 21 qiú to attract 埿摩求那鷄
197 21 qiú to bribe 埿摩求那鷄
198 21 qiú Qiu 埿摩求那鷄
199 21 qiú to demand 埿摩求那鷄
200 21 qiú to end 埿摩求那鷄
201 21 èr two 去聲二
202 21 èr Kangxi radical 7 去聲二
203 21 èr second 去聲二
204 21 èr twice; double; di- 去聲二
205 21 èr more than one kind 去聲二
206 21 èr two; dvā; dvi 去聲二
207 20 jiā ka; gha; ga 伽耶師
208 20 jiā gha 伽耶師
209 20 jiā ga 伽耶師
210 20 yún cloud 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
211 20 yún Yunnan 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
212 20 yún Yun 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
213 20 yún to say 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
214 20 yún to have 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
215 20 yún cloud; megha 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
216 20 yún to say; iti 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
217 19 grandmother 婆囉
218 19 old woman 婆囉
219 19 bha 婆囉
220 19 yuē to speak; to say 即說呪曰
221 19 yuē Kangxi radical 73 即說呪曰
222 19 yuē to be called 即說呪曰
223 18 néng can; able 若能誦持
224 18 néng ability; capacity 若能誦持
225 18 néng a mythical bear-like beast 若能誦持
226 18 néng energy 若能誦持
227 18 néng function; use 若能誦持
228 18 néng talent 若能誦持
229 18 néng expert at 若能誦持
230 18 néng to be in harmony 若能誦持
231 18 néng to tend to; to care for 若能誦持
232 18 néng to reach; to arrive at 若能誦持
233 18 néng to be able; śak 若能誦持
234 18 lóng dragon 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
235 18 lóng Kangxi radical 212 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
236 18 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
237 18 lóng weakened; frail 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
238 18 lóng a tall horse 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
239 18 lóng Long 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
240 18 lóng serpent; dragon; naga 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
241 17 去聲 qùshēng falling tone; fourth tone 去聲二
242 17 chá tea 提利茶
243 17 chá tea leaves; tea tree 提利茶
244 17 chá herbal tea; hot drink 提利茶
245 16 to adjoin; to border 毘迦囉摩跋闍羅
246 16 pi 毘迦囉摩跋闍羅
247 16 to help; to assist 毘迦囉摩跋闍羅
248 15 jiā ka 毘迦囉摩跋闍羅
249 15 jiā ka 毘迦囉摩跋闍羅
250 15 to reach 稱彼佛名及禮拜者
251 15 to attain 稱彼佛名及禮拜者
252 15 to understand 稱彼佛名及禮拜者
253 15 able to be compared to; to catch up with 稱彼佛名及禮拜者
254 15 to be involved with; to associate with 稱彼佛名及禮拜者
255 15 passing of a feudal title from elder to younger brother 稱彼佛名及禮拜者
256 15 and; ca; api 稱彼佛名及禮拜者
257 14 seven 去聲七
258 14 a genre of poetry 去聲七
259 14 seventh day memorial ceremony 去聲七
260 14 seven; sapta 去聲七
261 14 to rub 毘迦囉摩跋闍羅
262 14 to approach; to press in 毘迦囉摩跋闍羅
263 14 to sharpen; to grind 毘迦囉摩跋闍羅
264 14 to obliterate; to erase 毘迦囉摩跋闍羅
265 14 to compare notes; to learn by interaction 毘迦囉摩跋闍羅
266 14 friction 毘迦囉摩跋闍羅
267 14 ma 毘迦囉摩跋闍羅
268 14 Māyā 毘迦囉摩跋闍羅
269 14 tuó steep bank 毘頭多摸訶陀迦隷
270 14 tuó dha 毘頭多摸訶陀迦隷
271 14 yòu Kangxi radical 29 又復如來曾說五種雨障之災
272 13 zhī to go 爾時娑婆三千大千世界之主
273 13 zhī to arrive; to go 爾時娑婆三千大千世界之主
274 13 zhī is 爾時娑婆三千大千世界之主
275 13 zhī to use 爾時娑婆三千大千世界之主
276 13 zhī Zhi 爾時娑婆三千大千世界之主
277 12 zhà shout in a rage; roar; bellow 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
278 12 zhà to scold; to find fault with someone 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
279 12 zhà to sympathize with; to lament 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
280 12 zhā zha 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
281 12 zhà to exaggerate 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
282 12 zhà ta 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
283 12 波羅 bōluó pineapple 波羅摩毘囉闍
284 12 emperor; supreme ruler 迷帝隷迷怛利
285 12 the ruler of Heaven 迷帝隷迷怛利
286 12 a god 迷帝隷迷怛利
287 12 imperialism 迷帝隷迷怛利
288 12 děng et cetera; and so on 有如是等無量
289 12 děng to wait 有如是等無量
290 12 děng to be equal 有如是等無量
291 12 děng degree; level 有如是等無量
292 12 děng to compare 有如是等無量
293 12 to grind 伽磨伽磨
294 12 grindstone 伽磨伽磨
295 12 to polish; to sharpen; to rub 伽磨伽磨
296 12 to turn around 伽磨伽磨
297 12 to mill 伽磨伽磨
298 12 to eliminate 伽磨伽磨
299 12 to be tangled 伽磨伽磨
300 12 a difficulty; an obstruction 伽磨伽磨
301 11 shí time; a point or period of time 令於未來末世之時
302 11 shí a season; a quarter of a year 令於未來末世之時
303 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 令於未來末世之時
304 11 shí fashionable 令於未來末世之時
305 11 shí fate; destiny; luck 令於未來末世之時
306 11 shí occasion; opportunity; chance 令於未來末世之時
307 11 shí tense 令於未來末世之時
308 11 shí particular; special 令於未來末世之時
309 11 shí to plant; to cultivate 令於未來末世之時
310 11 shí an era; a dynasty 令於未來末世之時
311 11 shí time [abstract] 令於未來末世之時
312 11 shí seasonal 令於未來末世之時
313 11 shí to wait upon 令於未來末世之時
314 11 shí hour 令於未來末世之時
315 11 shí appropriate; proper; timely 令於未來末世之時
316 11 shí Shi 令於未來末世之時
317 11 shí a present; currentlt 令於未來末世之時
318 11 shí time; kāla 令於未來末世之時
319 11 shí at that time; samaya 令於未來末世之時
320 11 pear 尼梨低殊
321 11 an opera 尼梨低殊
322 11 to cut; to slash 尼梨低殊
323 11 five 又復如來曾說五種雨障之災
324 11 fifth musical note 又復如來曾說五種雨障之災
325 11 Wu 又復如來曾說五種雨障之災
326 11 the five elements 又復如來曾說五種雨障之災
327 11 five; pañca 又復如來曾說五種雨障之災
328 11 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 經岐反
329 11 fǎn to rebel; to oppose 經岐反
330 11 fǎn to go back; to return 經岐反
331 11 fǎn to combat; to rebel 經岐反
332 11 fǎn the fanqie phonetic system 經岐反
333 11 fǎn a counter-revolutionary 經岐反
334 11 fǎn to flip; to turn over 經岐反
335 11 fǎn to take back; to give back 經岐反
336 11 fǎn to reason by analogy 經岐反
337 11 fǎn to introspect 經岐反
338 11 fān to reverse a verdict 經岐反
339 11 fǎn opposed; viruddha 經岐反
340 11 ér Kangxi radical 126 我今亦當隨順而說
341 11 ér as if; to seem like 我今亦當隨順而說
342 11 néng can; able 我今亦當隨順而說
343 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我今亦當隨順而說
344 11 ér to arrive; up to 我今亦當隨順而說
345 11 to be subservient to 毘頭多摸訶陀迦隷
346 11 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
347 11 relating to Buddhism 稱彼佛名及禮拜者
348 11 a statue or image of a Buddha 稱彼佛名及禮拜者
349 11 a Buddhist text 稱彼佛名及禮拜者
350 11 to touch; to stroke 稱彼佛名及禮拜者
351 11 Buddha 稱彼佛名及禮拜者
352 11 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
353 10 to arise; to get up 若後末世惡災行時能令不起
354 10 to rise; to raise 若後末世惡災行時能令不起
355 10 to grow out of; to bring forth; to emerge 若後末世惡災行時能令不起
356 10 to appoint (to an official post); to take up a post 若後末世惡災行時能令不起
357 10 to start 若後末世惡災行時能令不起
358 10 to establish; to build 若後末世惡災行時能令不起
359 10 to draft; to draw up (a plan) 若後末世惡災行時能令不起
360 10 opening sentence; opening verse 若後末世惡災行時能令不起
361 10 to get out of bed 若後末世惡災行時能令不起
362 10 to recover; to heal 若後末世惡災行時能令不起
363 10 to take out; to extract 若後末世惡災行時能令不起
364 10 marks the beginning of an action 若後末世惡災行時能令不起
365 10 marks the sufficiency of an action 若後末世惡災行時能令不起
366 10 to call back from mourning 若後末世惡災行時能令不起
367 10 to take place; to occur 若後末世惡災行時能令不起
368 10 to conjecture 若後末世惡災行時能令不起
369 10 stand up; utthāna 若後末世惡災行時能令不起
370 10 speed 大龍王等速來在於閻浮提內
371 10 quick; fast 大龍王等速來在於閻浮提內
372 10 urgent 大龍王等速來在於閻浮提內
373 10 to accelerate 大龍王等速來在於閻浮提內
374 10 to urge 大龍王等速來在於閻浮提內
375 10 Yi 亦皆消滅彼障除已
376 10 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 飢饉惡世多饒疾疫
377 10 duó many; much 飢饉惡世多饒疾疫
378 10 duō more 飢饉惡世多饒疾疫
379 10 duō excessive 飢饉惡世多饒疾疫
380 10 duō abundant 飢饉惡世多饒疾疫
381 10 duō to multiply; to acrue 飢饉惡世多饒疾疫
382 10 duō Duo 飢饉惡世多饒疾疫
383 10 duō ta 飢饉惡世多饒疾疫
384 10 zhōng middle 得安樂已即能於此閻浮提中
385 10 zhōng medium; medium sized 得安樂已即能於此閻浮提中
386 10 zhōng China 得安樂已即能於此閻浮提中
387 10 zhòng to hit the mark 得安樂已即能於此閻浮提中
388 10 zhōng midday 得安樂已即能於此閻浮提中
389 10 zhōng inside 得安樂已即能於此閻浮提中
390 10 zhōng during 得安樂已即能於此閻浮提中
391 10 zhōng Zhong 得安樂已即能於此閻浮提中
392 10 zhōng intermediary 得安樂已即能於此閻浮提中
393 10 zhōng half 得安樂已即能於此閻浮提中
394 10 zhòng to reach; to attain 得安樂已即能於此閻浮提中
395 10 zhòng to suffer; to infect 得安樂已即能於此閻浮提中
396 10 zhòng to obtain 得安樂已即能於此閻浮提中
397 10 zhòng to pass an exam 得安樂已即能於此閻浮提中
398 10 zhōng middle 得安樂已即能於此閻浮提中
399 10 to float; to drift; to waft 彌多羅浮馱利
400 10 to exceed; to surpass 彌多羅浮馱利
401 10 excessive; superfluous 彌多羅浮馱利
402 10 superficial; frivolous/ not substantial 彌多羅浮馱利
403 10 impermanent; fleeting; provisional; temporary 彌多羅浮馱利
404 10 empty; void; false 彌多羅浮馱利
405 10 to appear 彌多羅浮馱利
406 10 a penalty in a drinking game 彌多羅浮馱利
407 10 to sail 彌多羅浮馱利
408 10 to drift from one place to the next 彌多羅浮馱利
409 10 to immerse; to soak 彌多羅浮馱利
410 10 Buddha 彌多羅浮馱利
411 10 a sound; a noise 兮唎
412 9 bhiksuni; a nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 尼梨低殊
413 9 Confucius; Father 尼梨低殊
414 9 Ni 尼梨低殊
415 9 ni 尼梨低殊
416 9 to obstruct 尼梨低殊
417 9 near to 尼梨低殊
418 9 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 又復一切諸佛菩薩真實力故
419 9 真實 zhēnshí true reality 又復一切諸佛菩薩真實力故
420 9 tóu head 毘頭多摸訶陀迦隷
421 9 tóu top 毘頭多摸訶陀迦隷
422 9 tóu a piece; an aspect 毘頭多摸訶陀迦隷
423 9 tóu a leader 毘頭多摸訶陀迦隷
424 9 tóu first 毘頭多摸訶陀迦隷
425 9 tóu hair 毘頭多摸訶陀迦隷
426 9 tóu start; end 毘頭多摸訶陀迦隷
427 9 tóu a commission 毘頭多摸訶陀迦隷
428 9 tóu a person 毘頭多摸訶陀迦隷
429 9 tóu direction; bearing 毘頭多摸訶陀迦隷
430 9 tóu previous 毘頭多摸訶陀迦隷
431 9 tóu head; śiras 毘頭多摸訶陀迦隷
432 9 zhē to cover up; to hide; to conceal 遮鬪薨賒
433 9 zhē an umbrella 遮鬪薨賒
434 9 zhē to shield; to protect; to obstruct 遮鬪薨賒
435 9 zhē to distinguish between 遮鬪薨賒
436 9 zhē to entrust 遮鬪薨賒
437 9 zhě to avoid 遮鬪薨賒
438 9 zhě to cover a fault 遮鬪薨賒
439 9 zhē ca 遮鬪薨賒
440 9 shè She 社羅社羅
441 9 shè society; group; community 社羅社羅
442 9 shè a group of families 社羅社羅
443 9 shè jha 社羅社羅
444 9 to go back; to return 復白佛言
445 9 to resume; to restart 復白佛言
446 9 to do in detail 復白佛言
447 9 to restore 復白佛言
448 9 to respond; to reply to 復白佛言
449 9 Fu; Return 復白佛言
450 9 to retaliate; to reciprocate 復白佛言
451 9 to avoid forced labor or tax 復白佛言
452 9 Fu 復白佛言
453 9 doubled; to overlapping; folded 復白佛言
454 9 a lined garment with doubled thickness 復白佛言
455 9 greasy; soft; unctuous; intimate 僧伽怛膩
456 9 to be tired of 僧伽怛膩
457 9 ni 僧伽怛膩
458 8 Qi 其謁反
459 8 day of the month; a certain day 皆須已前七日七夜殷重懺悔
460 8 Kangxi radical 72 皆須已前七日七夜殷重懺悔
461 8 a day 皆須已前七日七夜殷重懺悔
462 8 Japan 皆須已前七日七夜殷重懺悔
463 8 sun 皆須已前七日七夜殷重懺悔
464 8 daytime 皆須已前七日七夜殷重懺悔
465 8 sunlight 皆須已前七日七夜殷重懺悔
466 8 everyday 皆須已前七日七夜殷重懺悔
467 8 season 皆須已前七日七夜殷重懺悔
468 8 available time 皆須已前七日七夜殷重懺悔
469 8 in the past 皆須已前七日七夜殷重懺悔
470 8 mi 皆須已前七日七夜殷重懺悔
471 8 sun; sūrya 皆須已前七日七夜殷重懺悔
472 8 a day; divasa 皆須已前七日七夜殷重懺悔
473 8 four
474 8 note a musical scale
475 8 fourth
476 8 Si
477 8 four; catur
478 8 undulations 波囉若伽囉輸悌
479 8 waves; breakers 波囉若伽囉輸悌
480 8 wavelength 波囉若伽囉輸悌
481 8 pa 波囉若伽囉輸悌
482 8 摩訶 móhē great 怛緻他摩訶若那
483 8 jiǔ nine 去聲九
484 8 jiǔ many 去聲九
485 8 jiǔ nine; nava 去聲九
486 8 如來 rúlái Tathagata 爾時世尊說是諸佛如來名已
487 8 如來 Rúlái Tathagata 爾時世尊說是諸佛如來名已
488 8 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時世尊說是諸佛如來名已
489 8 to use; to grasp 以佛力故悉得滅除
490 8 to rely on 以佛力故悉得滅除
491 8 to regard 以佛力故悉得滅除
492 8 to be able to 以佛力故悉得滅除
493 8 to order; to command 以佛力故悉得滅除
494 8 used after a verb 以佛力故悉得滅除
495 8 a reason; a cause 以佛力故悉得滅除
496 8 Israel 以佛力故悉得滅除
497 8 Yi 以佛力故悉得滅除
498 8 use; yogena 以佛力故悉得滅除
499 8 shé Buddhist monk 毘迦囉摩跋闍羅
500 8 defensive platform over gate; barbican 毘迦囉摩跋闍羅

Frequencies of all Words

Top 809

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 70 yǐn to lead; to guide
2 70 yǐn to draw a bow
3 70 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
4 70 yǐn to stretch
5 70 yǐn to involve
6 70 yǐn to quote; to cite
7 70 yǐn to propose; to nominate; to recommend
8 70 yǐn to recruit
9 70 yǐn to hold
10 70 yǐn to withdraw; to leave
11 70 yǐn a strap for pulling a cart
12 70 yǐn a preface ; a forward
13 70 yǐn a license
14 70 yǐn long
15 70 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
16 70 yǐn to cause
17 70 yǐn yin; a measure of for salt certificates
18 70 yǐn to pull; to draw
19 70 yǐn a refrain; a tune
20 70 yǐn to grow
21 70 yǐn to command
22 70 yǐn to accuse
23 70 yǐn to commit suicide
24 70 yǐn a genre
25 70 yǐn yin; a weight measure
26 70 yǐn yin; a unit of paper money
27 58 a laughing sound 呵那呵那
28 58 he 呵那呵那
29 58 to scold 呵那呵那
30 58 a yawn 呵那呵那
31 58 ha 呵那呵那
32 58 yawn; vijṛmbhā 呵那呵那
33 58 la 呵那呵那
34 53 in; at 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
35 53 in; at 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
36 53 in; at; to; from 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
37 53 to go; to 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
38 53 to rely on; to depend on 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
39 53 to go to; to arrive at 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
40 53 from 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
41 53 give 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
42 53 oppposing 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
43 53 and 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
44 53 compared to 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
45 53 by 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
46 53 and; as well as 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
47 53 for 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
48 53 Yu 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
49 53 a crow 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
50 53 whew; wow 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
51 53 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言
52 51 suō a kind of sedge grass 蜜帝莎
53 51 suō growing sedge grass 蜜帝莎
54 51 shā a kind of insect 蜜帝莎
55 48 rain 又復如來曾說五種雨障之災
56 48 Kangxi radical 173 又復如來曾說五種雨障之災
57 48 to rain 又復如來曾說五種雨障之災
58 48 to moisten 又復如來曾說五種雨障之災
59 48 a friend 又復如來曾說五種雨障之災
60 48 to fall 又復如來曾說五種雨障之災
61 44 zhū all; many; various 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
62 44 zhū Zhu 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
63 44 zhū all; members of the class 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
64 44 zhū interrogative particle 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
65 44 zhū him; her; them; it 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
66 44 zhū of; in 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
67 44 zhū all; many; sarva 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
68 44 qǐng to ask; to inquire 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
69 44 qíng circumstances; state of affairs; situation 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
70 44 qǐng to beg; to entreat 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
71 44 qǐng please 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
72 44 qǐng to request 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
73 44 qǐng to hire; to employ; to engage 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
74 44 qǐng to make an appointment 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
75 44 qǐng to greet 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
76 44 qǐng to invite 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
77 43 jiàng to descend; to fall; to drop 降澍大雨除滅五種雨之障礙
78 43 jiàng to degrade 降澍大雨除滅五種雨之障礙
79 43 jiàng Jiang [jupiter station] 降澍大雨除滅五種雨之障礙
80 43 jiàng to confer; to bestow; to give 降澍大雨除滅五種雨之障礙
81 43 jiàng to reduce; to decline 降澍大雨除滅五種雨之障礙
82 43 jiàng to condescend 降澍大雨除滅五種雨之障礙
83 43 jiàng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
84 43 jiàng Jiang 降澍大雨除滅五種雨之障礙
85 43 xiáng to surrender 降澍大雨除滅五種雨之障礙
86 43 xiáng to conquer; to subdue 降澍大雨除滅五種雨之障礙
87 43 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 得安樂已即能於此閻浮提中
88 42 大雨 dà yǔ heavy rain 降澍大雨除滅五種雨之障礙
89 42 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以佛力故悉得滅除
90 42 old; ancient; former; past 以佛力故悉得滅除
91 42 reason; cause; purpose 以佛力故悉得滅除
92 42 to die 以佛力故悉得滅除
93 42 so; therefore; hence 以佛力故悉得滅除
94 42 original 以佛力故悉得滅除
95 42 accident; happening; instance 以佛力故悉得滅除
96 42 a friend; an acquaintance; friendship 以佛力故悉得滅除
97 42 something in the past 以佛力故悉得滅除
98 42 deceased; dead 以佛力故悉得滅除
99 42 still; yet 以佛力故悉得滅除
100 42 shù a wave; a ripple 降澍大雨除滅五種雨之障礙
101 41 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 稱彼佛名及禮拜者
102 41 zhě that 稱彼佛名及禮拜者
103 41 zhě nominalizing function word 稱彼佛名及禮拜者
104 41 zhě used to mark a definition 稱彼佛名及禮拜者
105 41 zhě used to mark a pause 稱彼佛名及禮拜者
106 41 zhě topic marker; that; it 稱彼佛名及禮拜者
107 41 zhuó according to 稱彼佛名及禮拜者
108 41 zhě ca 稱彼佛名及禮拜者
109 40 gain; advantage; benefit 提利茶
110 40 profit 提利茶
111 40 sharp 提利茶
112 40 to benefit; to serve 提利茶
113 40 Li 提利茶
114 40 to be useful 提利茶
115 40 smooth; without a hitch 提利茶
116 40 benefit; hita 提利茶
117 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
118 38 國內 guónèi domestic; internal (to a country); civil 請雨國內降澍大雨
119 33 force 又復一切諸佛菩薩真實力故
120 33 Kangxi radical 19 又復一切諸佛菩薩真實力故
121 33 to exert oneself; to make an effort 又復一切諸佛菩薩真實力故
122 33 to force 又復一切諸佛菩薩真實力故
123 33 resolutely; strenuously 又復一切諸佛菩薩真實力故
124 33 labor; forced labor 又復一切諸佛菩薩真實力故
125 33 physical strength 又復一切諸佛菩薩真實力故
126 33 power 又復一切諸佛菩薩真實力故
127 33 Li 又復一切諸佛菩薩真實力故
128 33 ability; capability 又復一切諸佛菩薩真實力故
129 33 influence 又復一切諸佛菩薩真實力故
130 33 strength; power; bala 又復一切諸佛菩薩真實力故
131 30 一切 yīqiè all; every; everything 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
132 30 一切 yīqiè temporary 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
133 30 一切 yīqiè the same 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
134 30 一切 yīqiè generally 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
135 30 一切 yīqiè all, everything 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
136 30 一切 yīqiè all; sarva 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
137 30 zhòu charm; spell; incantation 即說呪曰
138 30 zhòu a curse 即說呪曰
139 30 zhòu urging; adjure 即說呪曰
140 30 zhòu mantra 即說呪曰
141 29 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是諸佛如來名已
142 29 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是諸佛如來名已
143 29 shuì to persuade 爾時世尊說是諸佛如來名已
144 29 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是諸佛如來名已
145 29 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是諸佛如來名已
146 29 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是諸佛如來名已
147 29 shuō allocution 爾時世尊說是諸佛如來名已
148 29 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是諸佛如來名已
149 29 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是諸佛如來名已
150 29 shuō speach; vāda 爾時世尊說是諸佛如來名已
151 29 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是諸佛如來名已
152 29 that 埿摩求那鷄
153 29 if that is the case 埿摩求那鷄
154 29 nèi that 埿摩求那鷄
155 29 where 埿摩求那鷄
156 29 how 埿摩求那鷄
157 29 No 埿摩求那鷄
158 29 nuó to move 埿摩求那鷄
159 29 nuó much 埿摩求那鷄
160 29 nuó stable; quiet 埿摩求那鷄
161 29 na 埿摩求那鷄
162 26 lìng to make; to cause to be; to lead 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
163 26 lìng to issue a command 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
164 26 lìng rules of behavior; customs 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
165 26 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
166 26 lìng a season 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
167 26 lìng respected; good reputation 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
168 26 lìng good 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
169 26 lìng pretentious 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
170 26 lìng a transcending state of existence 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
171 26 lìng a commander 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
172 26 lìng a commanding quality; an impressive character 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
173 26 lìng lyrics 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
174 26 lìng Ling 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
175 26 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 風雨隨時令諸藥草樹木叢林
176 26 one 復能破散一
177 26 Kangxi radical 1 復能破散一
178 26 as soon as; all at once 復能破散一
179 26 pure; concentrated 復能破散一
180 26 whole; all 復能破散一
181 26 first 復能破散一
182 26 the same 復能破散一
183 26 each 復能破散一
184 26 certain 復能破散一
185 26 throughout 復能破散一
186 26 used in between a reduplicated verb 復能破散一
187 26 sole; single 復能破散一
188 26 a very small amount 復能破散一
189 26 Yi 復能破散一
190 26 other 復能破散一
191 26 to unify 復能破散一
192 26 accidentally; coincidentally 復能破散一
193 26 abruptly; suddenly 復能破散一
194 26 or 復能破散一
195 26 one; eka 復能破散一
196 26 lòu to leak; to drip 豆漏豆漏
197 26 lòu simple and crude 豆漏豆漏
198 26 lòu a funnel 豆漏豆漏
199 26 lòu a water clock; an hour glass 豆漏豆漏
200 26 lòu to divulge 豆漏豆漏
201 26 lòu to mistakenly leave out; to be missing 豆漏豆漏
202 26 lòu aperture 豆漏豆漏
203 26 lòu an ulcer that is producing pus 豆漏豆漏
204 26 lòu Lou 豆漏豆漏
205 26 lòu to escape; to evade 豆漏豆漏
206 26 lòu to entice; to lure; to seduce 豆漏豆漏
207 26 lòu outflow; flow; influx; discharge; asrava 豆漏豆漏
208 25 chì imperial decree 遂復勅諸一切龍等
209 25 chì Daoist magic 遂復勅諸一切龍等
210 25 luó Luo 毘迦囉摩跋闍羅
211 25 luó to catch; to capture 毘迦囉摩跋闍羅
212 25 luó gauze 毘迦囉摩跋闍羅
213 25 luó a sieve; cloth for filtering 毘迦囉摩跋闍羅
214 25 luó a net for catching birds 毘迦囉摩跋闍羅
215 25 luó to recruit 毘迦囉摩跋闍羅
216 25 luó to include 毘迦囉摩跋闍羅
217 25 luó to distribute 毘迦囉摩跋闍羅
218 25 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
219 25 I; me; my 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
220 25 self 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
221 25 we; our 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
222 25 [my] dear 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
223 25 Wo 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
224 25 self; atman; attan 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
225 25 ga 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
226 25 I; aham 世尊我今啟請諸佛所說陀羅尼句
227 24 sān three
228 24 sān third
229 24 sān more than two
230 24 sān very few
231 24 sān repeatedly
232 24 sān San
233 24 sān three; tri
234 24 sān sa
235 24 luó to patrol 娑邏娑邏
236 24 luó a patrol guard 娑邏娑邏
237 24 luó a mountain border 娑邏娑邏
238 24 luó la 娑邏娑邏
239 22 big; huge; large 汝大龍王
240 22 Kangxi radical 37 汝大龍王
241 22 great; major; important 汝大龍王
242 22 size 汝大龍王
243 22 old 汝大龍王
244 22 greatly; very 汝大龍王
245 22 oldest; earliest 汝大龍王
246 22 adult 汝大龍王
247 22 tài greatest; grand 汝大龍王
248 22 dài an important person 汝大龍王
249 22 senior 汝大龍王
250 22 approximately 汝大龍王
251 22 tài greatest; grand 汝大龍王
252 22 an element 汝大龍王
253 22 great; mahā 汝大龍王
254 22 實行 shíxíng to implement; to carry out 大梵天王實行力故
255 21 luó an exclamatory final particle 毘迦囉摩跋闍羅
256 21 luó baby talk 毘迦囉摩跋闍羅
257 21 luō to nag 毘迦囉摩跋闍羅
258 21 luó ra 毘迦囉摩跋闍羅
259 21 qiú to request 埿摩求那鷄
260 21 qiú to seek; to look for 埿摩求那鷄
261 21 qiú to implore 埿摩求那鷄
262 21 qiú to aspire to 埿摩求那鷄
263 21 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 埿摩求那鷄
264 21 qiú to attract 埿摩求那鷄
265 21 qiú to bribe 埿摩求那鷄
266 21 qiú Qiu 埿摩求那鷄
267 21 qiú to demand 埿摩求那鷄
268 21 qiú to end 埿摩求那鷄
269 21 èr two 去聲二
270 21 èr Kangxi radical 7 去聲二
271 21 èr second 去聲二
272 21 èr twice; double; di- 去聲二
273 21 èr another; the other 去聲二
274 21 èr more than one kind 去聲二
275 21 èr two; dvā; dvi 去聲二
276 20 jiā ka; gha; ga 伽耶師
277 20 jiā gha 伽耶師
278 20 jiā ga 伽耶師
279 20 yún cloud 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
280 20 yún Yunnan 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
281 20 yún Yun 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
282 20 yún to say 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
283 20 yún to have 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
284 20 yún a particle with no meaning 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
285 20 yún in this way 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
286 20 yún cloud; megha 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
287 20 yún to say; iti 我當為汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞
288 19 grandmother 婆囉
289 19 old woman 婆囉
290 19 bha 婆囉
291 19 yuē to speak; to say 即說呪曰
292 19 yuē Kangxi radical 73 即說呪曰
293 19 yuē to be called 即說呪曰
294 19 yuē particle without meaning 即說呪曰
295 18 néng can; able 若能誦持
296 18 néng ability; capacity 若能誦持
297 18 néng a mythical bear-like beast 若能誦持
298 18 néng energy 若能誦持
299 18 néng function; use 若能誦持
300 18 néng may; should; permitted to 若能誦持
301 18 néng talent 若能誦持
302 18 néng expert at 若能誦持
303 18 néng to be in harmony 若能誦持
304 18 néng to tend to; to care for 若能誦持
305 18 néng to reach; to arrive at 若能誦持
306 18 néng as long as; only 若能誦持
307 18 néng even if 若能誦持
308 18 néng but 若能誦持
309 18 néng in this way 若能誦持
310 18 néng to be able; śak 若能誦持
311 18 lóng dragon 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
312 18 lóng Kangxi radical 212 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
313 18 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
314 18 lóng weakened; frail 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
315 18 lóng a tall horse 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
316 18 lóng Long 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
317 18 lóng serpent; dragon; naga 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
318 18 ruò to seem; to be like; as 若能誦持
319 18 ruò seemingly 若能誦持
320 18 ruò if 若能誦持
321 18 ruò you 若能誦持
322 18 ruò this; that 若能誦持
323 18 ruò and; or 若能誦持
324 18 ruò as for; pertaining to 若能誦持
325 18 pomegranite 若能誦持
326 18 ruò to choose 若能誦持
327 18 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能誦持
328 18 ruò thus 若能誦持
329 18 ruò pollia 若能誦持
330 18 ruò Ruo 若能誦持
331 18 ruò only then 若能誦持
332 18 ja 若能誦持
333 18 jñā 若能誦持
334 17 去聲 qùshēng falling tone; fourth tone 去聲二
335 17 chá tea 提利茶
336 17 chá tea leaves; tea tree 提利茶
337 17 chá herbal tea; hot drink 提利茶
338 16 this; these 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
339 16 in this way 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
340 16 otherwise; but; however; so 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
341 16 at this time; now; here 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
342 16 this; here; etad 此諸佛名汝等一切諸龍眷屬
343 16 to adjoin; to border 毘迦囉摩跋闍羅
344 16 pi 毘迦囉摩跋闍羅
345 16 to help; to assist 毘迦囉摩跋闍羅
346 15 jiā ka 毘迦囉摩跋闍羅
347 15 jiā ka 毘迦囉摩跋闍羅
348 15 to reach 稱彼佛名及禮拜者
349 15 and 稱彼佛名及禮拜者
350 15 coming to; when 稱彼佛名及禮拜者
351 15 to attain 稱彼佛名及禮拜者
352 15 to understand 稱彼佛名及禮拜者
353 15 able to be compared to; to catch up with 稱彼佛名及禮拜者
354 15 to be involved with; to associate with 稱彼佛名及禮拜者
355 15 passing of a feudal title from elder to younger brother 稱彼佛名及禮拜者
356 15 and; ca; api 稱彼佛名及禮拜者
357 14 seven 去聲七
358 14 a genre of poetry 去聲七
359 14 seventh day memorial ceremony 去聲七
360 14 seven; sapta 去聲七
361 14 to rub 毘迦囉摩跋闍羅
362 14 to approach; to press in 毘迦囉摩跋闍羅
363 14 to sharpen; to grind 毘迦囉摩跋闍羅
364 14 to obliterate; to erase 毘迦囉摩跋闍羅
365 14 to compare notes; to learn by interaction 毘迦囉摩跋闍羅
366 14 friction 毘迦囉摩跋闍羅
367 14 ma 毘迦囉摩跋闍羅
368 14 Māyā 毘迦囉摩跋闍羅
369 14 tuó steep bank 毘頭多摸訶陀迦隷
370 14 tuó dha 毘頭多摸訶陀迦隷
371 14 yòu again; also 又復如來曾說五種雨障之災
372 14 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復如來曾說五種雨障之災
373 14 yòu Kangxi radical 29 又復如來曾說五種雨障之災
374 14 yòu and 又復如來曾說五種雨障之災
375 14 yòu furthermore 又復如來曾說五種雨障之災
376 14 yòu in addition 又復如來曾說五種雨障之災
377 14 yòu but 又復如來曾說五種雨障之災
378 14 yòu again; also; punar 又復如來曾說五種雨障之災
379 13 zhī him; her; them; that 爾時娑婆三千大千世界之主
380 13 zhī used between a modifier and a word to form a word group 爾時娑婆三千大千世界之主
381 13 zhī to go 爾時娑婆三千大千世界之主
382 13 zhī this; that 爾時娑婆三千大千世界之主
383 13 zhī genetive marker 爾時娑婆三千大千世界之主
384 13 zhī it 爾時娑婆三千大千世界之主
385 13 zhī in 爾時娑婆三千大千世界之主
386 13 zhī all 爾時娑婆三千大千世界之主
387 13 zhī and 爾時娑婆三千大千世界之主
388 13 zhī however 爾時娑婆三千大千世界之主
389 13 zhī if 爾時娑婆三千大千世界之主
390 13 zhī then 爾時娑婆三千大千世界之主
391 13 zhī to arrive; to go 爾時娑婆三千大千世界之主
392 13 zhī is 爾時娑婆三千大千世界之主
393 13 zhī to use 爾時娑婆三千大千世界之主
394 13 zhī Zhi 爾時娑婆三千大千世界之主
395 12 zhà shout in a rage; roar; bellow 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
396 12 zhà to scold; to find fault with someone 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
397 12 zhà to sympathize with; to lament 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
398 12 zhā zha 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
399 12 zhà to exaggerate 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
400 12 zhà talking while eating 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
401 12 zhà ta 頞瑟吒達舍毘尼迦佛陀
402 12 波羅 bōluó pineapple 波羅摩毘囉闍
403 12 emperor; supreme ruler 迷帝隷迷怛利
404 12 the ruler of Heaven 迷帝隷迷怛利
405 12 a god 迷帝隷迷怛利
406 12 imperialism 迷帝隷迷怛利
407 12 děng et cetera; and so on 有如是等無量
408 12 děng to wait 有如是等無量
409 12 děng degree; kind 有如是等無量
410 12 děng plural 有如是等無量
411 12 děng to be equal 有如是等無量
412 12 děng degree; level 有如是等無量
413 12 děng to compare 有如是等無量
414 12 to grind 伽磨伽磨
415 12 grindstone 伽磨伽磨
416 12 to polish; to sharpen; to rub 伽磨伽磨
417 12 to turn around 伽磨伽磨
418 12 to mill 伽磨伽磨
419 12 to eliminate 伽磨伽磨
420 12 to be tangled 伽磨伽磨
421 12 a difficulty; an obstruction 伽磨伽磨
422 11 shí time; a point or period of time 令於未來末世之時
423 11 shí a season; a quarter of a year 令於未來末世之時
424 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 令於未來末世之時
425 11 shí at that time 令於未來末世之時
426 11 shí fashionable 令於未來末世之時
427 11 shí fate; destiny; luck 令於未來末世之時
428 11 shí occasion; opportunity; chance 令於未來末世之時
429 11 shí tense 令於未來末世之時
430 11 shí particular; special 令於未來末世之時
431 11 shí to plant; to cultivate 令於未來末世之時
432 11 shí hour (measure word) 令於未來末世之時
433 11 shí an era; a dynasty 令於未來末世之時
434 11 shí time [abstract] 令於未來末世之時
435 11 shí seasonal 令於未來末世之時
436 11 shí frequently; often 令於未來末世之時
437 11 shí occasionally; sometimes 令於未來末世之時
438 11 shí on time 令於未來末世之時
439 11 shí this; that 令於未來末世之時
440 11 shí to wait upon 令於未來末世之時
441 11 shí hour 令於未來末世之時
442 11 shí appropriate; proper; timely 令於未來末世之時
443 11 shí Shi 令於未來末世之時
444 11 shí a present; currentlt 令於未來末世之時
445 11 shí time; kāla 令於未來末世之時
446 11 shí at that time; samaya 令於未來末世之時
447 11 pear 尼梨低殊
448 11 an opera 尼梨低殊
449 11 to cut; to slash 尼梨低殊
450 11 five 又復如來曾說五種雨障之災
451 11 fifth musical note 又復如來曾說五種雨障之災
452 11 Wu 又復如來曾說五種雨障之災
453 11 the five elements 又復如來曾說五種雨障之災
454 11 five; pañca 又復如來曾說五種雨障之災
455 11 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 經岐反
456 11 fǎn instead; anti- 經岐反
457 11 fǎn to rebel; to oppose 經岐反
458 11 fǎn to go back; to return 經岐反
459 11 fǎn to combat; to rebel 經岐反
460 11 fǎn the fanqie phonetic system 經岐反
461 11 fǎn on the contrary 經岐反
462 11 fǎn a counter-revolutionary 經岐反
463 11 fǎn to flip; to turn over 經岐反
464 11 fǎn to take back; to give back 經岐反
465 11 fǎn to reason by analogy 經岐反
466 11 fǎn to introspect 經岐反
467 11 fān to reverse a verdict 經岐反
468 11 fǎn opposed; viruddha 經岐反
469 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 我今亦當隨順而說
470 11 ér Kangxi radical 126 我今亦當隨順而說
471 11 ér you 我今亦當隨順而說
472 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 我今亦當隨順而說
473 11 ér right away; then 我今亦當隨順而說
474 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 我今亦當隨順而說
475 11 ér if; in case; in the event that 我今亦當隨順而說
476 11 ér therefore; as a result; thus 我今亦當隨順而說
477 11 ér how can it be that? 我今亦當隨順而說
478 11 ér so as to 我今亦當隨順而說
479 11 ér only then 我今亦當隨順而說
480 11 ér as if; to seem like 我今亦當隨順而說
481 11 néng can; able 我今亦當隨順而說
482 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我今亦當隨順而說
483 11 ér me 我今亦當隨順而說
484 11 ér to arrive; up to 我今亦當隨順而說
485 11 ér possessive 我今亦當隨順而說
486 11 to be subservient to 毘頭多摸訶陀迦隷
487 11 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
488 11 relating to Buddhism 稱彼佛名及禮拜者
489 11 a statue or image of a Buddha 稱彼佛名及禮拜者
490 11 a Buddhist text 稱彼佛名及禮拜者
491 11 to touch; to stroke 稱彼佛名及禮拜者
492 11 Buddha 稱彼佛名及禮拜者
493 11 Buddha; Awakened One 稱彼佛名及禮拜者
494 10 to arise; to get up 若後末世惡災行時能令不起
495 10 case; instance; batch; group 若後末世惡災行時能令不起
496 10 to rise; to raise 若後末世惡災行時能令不起
497 10 to grow out of; to bring forth; to emerge 若後末世惡災行時能令不起
498 10 to appoint (to an official post); to take up a post 若後末世惡災行時能令不起
499 10 to start 若後末世惡災行時能令不起
500 10 to establish; to build 若後末世惡災行時能令不起

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ha
 2. yawn; vijṛmbhā
 3. la
zhū all; many; sarva
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World
zhě ca
benefit; hita
strength; power; bala
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
zhòu mantra
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
na

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿耨达 阿耨達 196 Anavatapta
八关斋戒 八關齋戒 98 the Eight Precepts; Eight Precepts Retreat
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 100
 1. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
德叉迦龙王 德叉迦龍王 100 Takṣaka
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
多罗 多羅 100 Tara
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
海云 海雲 104 Hai Yun
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
74 Ji
金刚密迹 金剛密迹 106 Guhyapati
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
108
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
弥伽 彌伽 109 Megha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
能夺 能奪 110 Māra
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘舍 112 Vaiśya
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆利 80 Brunei
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
若那 114 Ruo Na
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
萨尼 薩尼 115 Saṃjīva; Samjiva; Sanjiva
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
83 Sui Dynasty
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
天竺 116 the Indian subcontinent
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
陀罗 陀羅 116 Tārā
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无诸 無諸 119 Wu Zhu
新青 120 Xinqing
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
优波难陀龙王 優波難陀龍王 121 Upananda
郁伽 89 Ugra; Ugga
雨行 121 Varṣakāra; Varsakara; Vassakāra
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 85.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
差多罗 差多羅 99 land or realm of a Buddha
持斋 持齋 99 to keep a fast
慈悲心 99 compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
恶世 惡世 195 an evil age
恶念 惡念 195 evil intentions
法座 102 Dharma seat
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
高座 103 a high seat; a pulpit
纥利陀 紇利陀 103 heart; hṛdaya
护身 護身 104 protection of the body
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
界内 界內 106 within a region; within the confines
戒行 106 to abide by precepts
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
瞿摩 106 gomaya; cow-dung
轮盖 輪蓋 108 stacked rings; wheel
妙香 109 fine incense
密迹 密跡 109 secret tracks
末利 109 jasmine; mallika
摩尼 109 mani; jewel
那啰 那囉 110 nara; man
能破 110 refutation
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
婆罗 婆羅 112
 1. pāla; warden; keeper; guardian
 2. bāla; power
 3. Borneo
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
揵闼婆 揵闥婆 113 a gandharva
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三七日 115 twenty one days; trisaptāha
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
散华 散華 115 scatters flowers
散花 115 scatters flowers
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施设 施設 115 to establish; to set up
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四华 四華 115 four divine flowers
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
天冠 116 deva crown
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
无得 無得 119 Non-Attainment
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
夜叉 121 yaksa
一句 121
 1. a single verse; a single word
 2. a sentence
应作 應作 121 a manifestation
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
云天 雲天 121 Cloud in the Sky
赞歎 讚歎 122 praise
澡浴 122 to wash
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正行 122 right action
智海 122 Ocean of Wisdom
众学 眾學 122 monastic community study; study for monastic living
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自心 122 One's Mind