Glossary and Vocabulary for Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 人本欲生經註

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 326 wéi to act as; to serve 為晉言也
2 326 wéi to change into; to become 為晉言也
3 326 wéi to be; is 為晉言也
4 326 wéi to do 為晉言也
5 326 wèi to support; to help 為晉言也
6 326 wéi to govern 為晉言也
7 320 ya 照于十二因緣而成四諦也本癡也
8 242 阿難 Ānán Ananda 阿難記所聞聖教土也
9 242 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難記所聞聖教土也
10 236 cóng to follow 道從禪智得近泥洹
11 236 cóng to comply; to submit; to defer 道從禪智得近泥洹
12 236 cóng to participate in something 道從禪智得近泥洹
13 236 cóng to use a certain method or principle 道從禪智得近泥洹
14 236 cóng something secondary 道從禪智得近泥洹
15 236 cóng remote relatives 道從禪智得近泥洹
16 236 cóng secondary 道從禪智得近泥洹
17 236 cóng to go on; to advance 道從禪智得近泥洹
18 236 cōng at ease; informal 道從禪智得近泥洹
19 236 zòng a follower; a supporter 道從禪智得近泥洹
20 236 zòng to release 道從禪智得近泥洹
21 236 zòng perpendicular; longitudinal 道從禪智得近泥洹
22 200 infix potential marker 則無往而不恬
23 199 Yi 則第一人亦天也
24 193 shēn human body; torso 自有癡來經劫累身
25 193 shēn Kangxi radical 158 自有癡來經劫累身
26 193 shēn self 自有癡來經劫累身
27 193 shēn life 自有癡來經劫累身
28 193 shēn an object 自有癡來經劫累身
29 193 shēn a lifetime 自有癡來經劫累身
30 193 shēn moral character 自有癡來經劫累身
31 193 shēn status; identity; position 自有癡來經劫累身
32 193 shēn pregnancy 自有癡來經劫累身
33 193 juān India 自有癡來經劫累身
34 193 shēn body; kāya 自有癡來經劫累身
35 151 因緣 yīnyuán chance 一因緣了了分明不難知也
36 151 因緣 yīnyuán destiny 一因緣了了分明不難知也
37 151 因緣 yīnyuán according to this 一因緣了了分明不難知也
38 151 因緣 yīnyuán causes and conditions 一因緣了了分明不難知也
39 151 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 一因緣了了分明不難知也
40 151 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 一因緣了了分明不難知也
41 151 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 一因緣了了分明不難知也
42 121 無有 wú yǒu there is not 若阿難無有生為無有魚魚種無有飛鳥飛鳥
43 108 color 不守於色寧致若干弊惡
44 108 form; matter 不守於色寧致若干弊惡
45 108 shǎi dice 不守於色寧致若干弊惡
46 108 Kangxi radical 139 不守於色寧致若干弊惡
47 108 countenance 不守於色寧致若干弊惡
48 108 scene; sight 不守於色寧致若干弊惡
49 108 feminine charm; female beauty 不守於色寧致若干弊惡
50 108 kind; type 不守於色寧致若干弊惡
51 108 quality 不守於色寧致若干弊惡
52 108 to be angry 不守於色寧致若干弊惡
53 108 to seek; to search for 不守於色寧致若干弊惡
54 108 lust; sexual desire 不守於色寧致若干弊惡
55 108 form; rupa 不守於色寧致若干弊惡
56 106 zhī to know 一因緣了了分明不難知也
57 106 zhī to comprehend 一因緣了了分明不難知也
58 106 zhī to inform; to tell 一因緣了了分明不難知也
59 106 zhī to administer 一因緣了了分明不難知也
60 106 zhī to distinguish; to discern 一因緣了了分明不難知也
61 106 zhī to be close friends 一因緣了了分明不難知也
62 106 zhī to feel; to sense; to perceive 一因緣了了分明不難知也
63 106 zhī to receive; to entertain 一因緣了了分明不難知也
64 106 zhī knowledge 一因緣了了分明不難知也
65 106 zhī consciousness; perception 一因緣了了分明不難知也
66 106 zhī a close friend 一因緣了了分明不難知也
67 106 zhì wisdom 一因緣了了分明不難知也
68 106 zhì Zhi 一因緣了了分明不難知也
69 106 zhī Understanding 一因緣了了分明不難知也
70 106 zhī know; jña 一因緣了了分明不難知也
71 103 shòu to suffer; to be subjected to 受因緣有
72 103 shòu to transfer; to confer 受因緣有
73 103 shòu to receive; to accept 受因緣有
74 103 shòu to tolerate 受因緣有
75 103 shòu feelings; sensations 受因緣有
76 97 gēng to change; to ammend 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
77 97 gēng a watch; a measure of time 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
78 97 gēng to experience 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
79 97 gēng to improve 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
80 97 gēng to replace; to substitute 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
81 97 gēng to compensate 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
82 97 gēng contacts 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
83 97 gèng to increase 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
84 97 gēng forced military service 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
85 97 gēng Geng 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
86 97 jīng to experience 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
87 94 lìng to make; to cause to be; to lead 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
88 94 lìng to issue a command 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
89 94 lìng rules of behavior; customs 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
90 94 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
91 94 lìng a season 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
92 94 lìng respected; good reputation 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
93 94 lìng good 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
94 94 lìng pretentious 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
95 94 lìng a transcending state of existence 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
96 94 lìng a commander 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
97 94 lìng a commanding quality; an impressive character 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
98 94 lìng lyrics 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
99 94 lìng Ling 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
100 94 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
101 86 行道 xíng dào to travel on a road 自有是計或阿難為行道
102 86 行道 xíng dào a road 自有是計或阿難為行道
103 86 行道 xíng dào to practice 自有是計或阿難為行道
104 86 行道 xíng dào to go forward 自有是計或阿難為行道
105 86 行道 xíng dào Practice the Way 自有是計或阿難為行道
106 86 行道 xíng dào to practice the Way 自有是計或阿難為行道
107 83 tòng to feel pain; to ache 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
108 83 tòng to be sorry; to be sad 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
109 83 tòng to be bitter 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
110 83 tòng anguish; sadness 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
111 83 tòng to suffer injury 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
112 83 tòng to pity 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
113 77 chù a place; location; a spot; a point 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
114 77 chǔ to reside; to live; to dwell 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
115 77 chù an office; a department; a bureau 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
116 77 chù a part; an aspect 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
117 77 chǔ to be in; to be in a position of 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
118 77 chǔ to get along with 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
119 77 chǔ to deal with; to manage 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
120 77 chǔ to punish; to sentence 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
121 77 chǔ to stop; to pause 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
122 77 chǔ to be associated with 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
123 77 chǔ to situate; to fix a place for 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
124 77 chǔ to occupy; to control 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
125 77 chù circumstances; situation 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
126 77 chù an occasion; a time 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
127 76 shí knowledge; understanding 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
128 76 shí to know; to be familiar with 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
129 76 zhì to record 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
130 76 shí thought; cognition 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
131 76 shí to understand 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
132 76 shí experience; common sense 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
133 76 shí a good friend 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
134 76 zhì to remember; to memorize 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
135 76 zhì a label; a mark 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
136 76 zhì an inscription 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
137 76 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
138 68 yán to speak; to say; said 則不言而化
139 68 yán language; talk; words; utterance; speech 則不言而化
140 68 yán Kangxi radical 149 則不言而化
141 68 yán phrase; sentence 則不言而化
142 68 yán a word; a syllable 則不言而化
143 68 yán a theory; a doctrine 則不言而化
144 68 yán to regard as 則不言而化
145 68 yán to act as 則不言而化
146 68 yán speech; vāc 則不言而化
147 68 yán speak; vad 則不言而化
148 66 zhǐ to stop; to halt 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
149 66 zhǐ Kangxi radical 77 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
150 66 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
151 66 zhǐ to remain in one place; to stay 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
152 66 zhǐ to rest; to settle 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
153 66 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
154 66 zhǐ foot 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
155 66 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
156 65 zhī to go 略舉十二之三以為因也
157 65 zhī to arrive; to go 略舉十二之三以為因也
158 65 zhī is 略舉十二之三以為因也
159 65 zhī to use 略舉十二之三以為因也
160 65 zhī Zhi 略舉十二之三以為因也
161 65 Kangxi radical 71 則無往而不恬
162 65 to not have; without 則無往而不恬
163 65 mo 則無往而不恬
164 65 to not have 則無往而不恬
165 65 Wu 則無往而不恬
166 65 mo 則無往而不恬
167 58 to calculate; to compute; to count 故曰癡人以挍計
168 58 to haggle over 故曰癡人以挍計
169 58 a plan; a scheme; an idea 故曰癡人以挍計
170 58 a gauge; a meter 故曰癡人以挍計
171 58 to add up to; to amount to 故曰癡人以挍計
172 58 to plan; to scheme 故曰癡人以挍計
173 58 to settle an account 故曰癡人以挍計
174 58 accounting books; records of tax obligations 故曰癡人以挍計
175 58 an official responsible for presenting accounting books 故曰癡人以挍計
176 58 to appraise; to assess 故曰癡人以挍計
177 58 to register 故曰癡人以挍計
178 58 to estimate 故曰癡人以挍計
179 58 Ji 故曰癡人以挍計
180 58 ketu 故曰癡人以挍計
181 57 to fly 死因于生習生
182 57 to practice; to exercise 死因于生習生
183 57 to be familiar with 死因于生習生
184 57 a habit; a custom 死因于生習生
185 57 a trusted aide; a close acquaintance 死因于生習生
186 57 to teach 死因于生習生
187 57 flapping 死因于生習生
188 57 Xi 死因于生習生
189 57 latent tendencies; predisposition 死因于生習生
190 57 Kangxi radical 49 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
191 57 to bring to an end; to stop 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
192 57 to complete 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
193 57 to demote; to dismiss 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
194 57 to recover from an illness 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
195 57 former; pūrvaka 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
196 56 yìng to answer; to respond 無往而不恬故能神變應會
197 56 yìng to confirm; to verify 無往而不恬故能神變應會
198 56 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 無往而不恬故能神變應會
199 56 yìng to accept 無往而不恬故能神變應會
200 56 yìng to permit; to allow 無往而不恬故能神變應會
201 56 yìng to echo 無往而不恬故能神變應會
202 56 yìng to handle; to deal with 無往而不恬故能神變應會
203 56 yìng Ying 無往而不恬故能神變應會
204 54 bitterness; bitter flavor 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
205 54 hardship; suffering 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
206 54 to make things difficult for 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
207 54 to train; to practice 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
208 54 to suffer from a misfortune 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
209 54 bitter 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
210 54 grieved; facing hardship 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
211 54 in low spirits; depressed 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
212 54 painful 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
213 54 suffering; duḥkha; dukkha 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
214 50 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
215 50 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
216 50 shuì to persuade 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
217 50 shuō to teach; to recite; to explain 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
218 50 shuō a doctrine; a theory 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
219 50 shuō to claim; to assert 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
220 50 shuō allocution 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
221 50 shuō to criticize; to scold 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
222 50 shuō to indicate; to refer to 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
223 50 shuō speach; vāda 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
224 50 shuō to speak; bhāṣate 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
225 49 běn to be one's own 照于十二因緣而成四諦也本癡也
226 49 běn origin; source; root; foundation; basis 照于十二因緣而成四諦也本癡也
227 49 běn the roots of a plant 照于十二因緣而成四諦也本癡也
228 49 běn capital 照于十二因緣而成四諦也本癡也
229 49 běn main; central; primary 照于十二因緣而成四諦也本癡也
230 49 běn according to 照于十二因緣而成四諦也本癡也
231 49 běn a version; an edition 照于十二因緣而成四諦也本癡也
232 49 běn a memorial [presented to the emperor] 照于十二因緣而成四諦也本癡也
233 49 běn a book 照于十二因緣而成四諦也本癡也
234 49 běn trunk of a tree 照于十二因緣而成四諦也本癡也
235 49 běn to investigate the root of 照于十二因緣而成四諦也本癡也
236 49 běn a manuscript for a play 照于十二因緣而成四諦也本癡也
237 49 běn Ben 照于十二因緣而成四諦也本癡也
238 49 běn root; origin; mula 照于十二因緣而成四諦也本癡也
239 49 běn becoming, being, existing; bhava 照于十二因緣而成四諦也本癡也
240 49 běn former; previous; pūrva 照于十二因緣而成四諦也本癡也
241 48 ér Kangxi radical 126 照于十二因緣而成四諦也本癡也
242 48 ér as if; to seem like 照于十二因緣而成四諦也本癡也
243 48 néng can; able 照于十二因緣而成四諦也本癡也
244 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 照于十二因緣而成四諦也本癡也
245 48 ér to arrive; up to 照于十二因緣而成四諦也本癡也
246 48 jiàn to see 現當為見也
247 48 jiàn opinion; view; understanding 現當為見也
248 48 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 現當為見也
249 48 jiàn refer to; for details see 現當為見也
250 48 jiàn to appear 現當為見也
251 48 jiàn to listen to 現當為見也
252 48 jiàn to meet 現當為見也
253 48 jiàn to receive (a guest) 現當為見也
254 48 jiàn let me; kindly 現當為見也
255 48 jiàn Jian 現當為見也
256 48 xiàn to appear 現當為見也
257 48 xiàn to introduce 現當為見也
258 48 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 現當為見也
259 48 zhě ca 人本欲生經者
260 46 xíng to walk 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
261 46 xíng capable; competent 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
262 46 háng profession 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
263 46 xíng Kangxi radical 144 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
264 46 xíng to travel 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
265 46 xìng actions; conduct 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
266 46 xíng to do; to act; to practice 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
267 46 xíng all right; OK; okay 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
268 46 háng horizontal line 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
269 46 héng virtuous deeds 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
270 46 hàng a line of trees 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
271 46 hàng bold; steadfast 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
272 46 xíng to move 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
273 46 xíng to put into effect; to implement 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
274 46 xíng travel 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
275 46 xíng to circulate 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
276 46 xíng running script; running script 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
277 46 xíng temporary 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
278 46 háng rank; order 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
279 46 háng a business; a shop 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
280 46 xíng to depart; to leave 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
281 46 xíng to experience 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
282 46 xíng path; way 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
283 46 xíng xing; ballad 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
284 46 xíng Xing 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
285 46 xíng Practice 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
286 46 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
287 46 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
288 45 suǒ a few; various; some 四諦所鑒鑒乎九止
289 45 suǒ a place; a location 四諦所鑒鑒乎九止
290 45 suǒ indicates a passive voice 四諦所鑒鑒乎九止
291 45 suǒ an ordinal number 四諦所鑒鑒乎九止
292 45 suǒ meaning 四諦所鑒鑒乎九止
293 45 suǒ garrison 四諦所鑒鑒乎九止
294 45 suǒ place; pradeśa 四諦所鑒鑒乎九止
295 45 shēng to be born; to give birth 身生
296 45 shēng to live 身生
297 45 shēng raw 身生
298 45 shēng a student 身生
299 45 shēng life 身生
300 45 shēng to produce; to give rise 身生
301 45 shēng alive 身生
302 45 shēng a lifetime 身生
303 45 shēng to initiate; to become 身生
304 45 shēng to grow 身生
305 45 shēng unfamiliar 身生
306 45 shēng not experienced 身生
307 45 shēng hard; stiff; strong 身生
308 45 shēng having academic or professional knowledge 身生
309 45 shēng a male role in traditional theatre 身生
310 45 shēng gender 身生
311 45 shēng to develop; to grow 身生
312 45 shēng to set up 身生
313 45 shēng a prostitute 身生
314 45 shēng a captive 身生
315 45 shēng a gentleman 身生
316 45 shēng Kangxi radical 100 身生
317 45 shēng unripe 身生
318 45 shēng nature 身生
319 45 shēng to inherit; to succeed 身生
320 45 shēng destiny 身生
321 45 shēng birth 身生
322 45 yuē to speak; to say 故經曰
323 45 yuē Kangxi radical 73 故經曰
324 45 yuē to be called 故經曰
325 45 yuē said; ukta 故經曰
326 42 shàng top; a high position 上知苦此推習也
327 42 shang top; the position on or above something 上知苦此推習也
328 42 shàng to go up; to go forward 上知苦此推習也
329 42 shàng shang 上知苦此推習也
330 42 shàng previous; last 上知苦此推習也
331 42 shàng high; higher 上知苦此推習也
332 42 shàng advanced 上知苦此推習也
333 42 shàng a monarch; a sovereign 上知苦此推習也
334 42 shàng time 上知苦此推習也
335 42 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上知苦此推習也
336 42 shàng far 上知苦此推習也
337 42 shàng big; as big as 上知苦此推習也
338 42 shàng abundant; plentiful 上知苦此推習也
339 42 shàng to report 上知苦此推習也
340 42 shàng to offer 上知苦此推習也
341 42 shàng to go on stage 上知苦此推習也
342 42 shàng to take office; to assume a post 上知苦此推習也
343 42 shàng to install; to erect 上知苦此推習也
344 42 shàng to suffer; to sustain 上知苦此推習也
345 42 shàng to burn 上知苦此推習也
346 42 shàng to remember 上知苦此推習也
347 42 shàng to add 上知苦此推習也
348 42 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上知苦此推習也
349 42 shàng to meet 上知苦此推習也
350 42 shàng falling then rising (4th) tone 上知苦此推習也
351 42 shang used after a verb indicating a result 上知苦此推習也
352 42 shàng a musical note 上知苦此推習也
353 42 shàng higher, superior; uttara 上知苦此推習也
354 42 jiě to loosen; to unfasten; to untie 八解所正正于八邪
355 42 jiě to explain 八解所正正于八邪
356 42 jiě to divide; to separate 八解所正正于八邪
357 42 jiě to understand 八解所正正于八邪
358 42 jiě to solve a math problem 八解所正正于八邪
359 42 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 八解所正正于八邪
360 42 jiě to cut; to disect 八解所正正于八邪
361 42 jiě to relieve oneself 八解所正正于八邪
362 42 jiě a solution 八解所正正于八邪
363 42 jiè to escort 八解所正正于八邪
364 42 xiè to understand; to be clear 八解所正正于八邪
365 42 xiè acrobatic skills 八解所正正于八邪
366 42 jiě can; able to 八解所正正于八邪
367 42 jiě to liberate 八解所正正于八邪
368 42 jiě a stanza 八解所正正于八邪
369 42 jiè to send off 八解所正正于八邪
370 42 xiè Xie 八解所正正于八邪
371 42 jiě exegesis 八解所正正于八邪
372 42 xiè laziness 八解所正正于八邪
373 42 jiè a government office 八解所正正于八邪
374 42 jiè to pawn 八解所正正于八邪
375 42 jiè to rent; to lease 八解所正正于八邪
376 42 jiě understanding 八解所正正于八邪
377 42 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則第一人亦天也
378 42 a grade; a level 則第一人亦天也
379 42 an example; a model 則第一人亦天也
380 42 a weighing device 則第一人亦天也
381 42 to grade; to rank 則第一人亦天也
382 42 to copy; to imitate; to follow 則第一人亦天也
383 42 to do 則第一人亦天也
384 42 koan; kōan; gong'an 則第一人亦天也
385 41 hair 從是因緣發也生也解無無生
386 41 to send out; to issue; to emit; to radiate 從是因緣發也生也解無無生
387 41 to hand over; to deliver; to offer 從是因緣發也生也解無無生
388 41 to express; to show; to be manifest 從是因緣發也生也解無無生
389 41 to start out; to set off 從是因緣發也生也解無無生
390 41 to open 從是因緣發也生也解無無生
391 41 to requisition 從是因緣發也生也解無無生
392 41 to occur 從是因緣發也生也解無無生
393 41 to declare; to proclaim; to utter 從是因緣發也生也解無無生
394 41 to express; to give vent 從是因緣發也生也解無無生
395 41 to excavate 從是因緣發也生也解無無生
396 41 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 從是因緣發也生也解無無生
397 41 to get rich 從是因緣發也生也解無無生
398 41 to rise; to expand; to inflate; to swell 從是因緣發也生也解無無生
399 41 to sell 從是因緣發也生也解無無生
400 41 to shoot with a bow 從是因緣發也生也解無無生
401 41 to rise in revolt 從是因緣發也生也解無無生
402 41 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 從是因緣發也生也解無無生
403 41 to enlighten; to inspire 從是因緣發也生也解無無生
404 41 to publicize; to make known; to show off; to spread 從是因緣發也生也解無無生
405 41 to ignite; to set on fire 從是因緣發也生也解無無生
406 41 to sing; to play 從是因緣發也生也解無無生
407 41 to feel; to sense 從是因緣發也生也解無無生
408 41 to act; to do 從是因緣發也生也解無無生
409 41 grass and moss 從是因緣發也生也解無無生
410 41 Fa 從是因緣發也生也解無無生
411 41 to issue; to emit; utpāda 從是因緣發也生也解無無生
412 40 tiān day 則第一人亦天也
413 40 tiān heaven 則第一人亦天也
414 40 tiān nature 則第一人亦天也
415 40 tiān sky 則第一人亦天也
416 40 tiān weather 則第一人亦天也
417 40 tiān father; husband 則第一人亦天也
418 40 tiān a necessity 則第一人亦天也
419 40 tiān season 則第一人亦天也
420 40 tiān destiny 則第一人亦天也
421 40 tiān very high; sky high [prices] 則第一人亦天也
422 40 tiān a deva; a god 則第一人亦天也
423 40 tiān Heavenly Realm 則第一人亦天也
424 37 huì intelligent; clever 慧五耶推本叱則八愛盡有四習
425 37 huì mental ability; intellect 慧五耶推本叱則八愛盡有四習
426 37 huì wisdom; understanding 慧五耶推本叱則八愛盡有四習
427 37 huì Wisdom 慧五耶推本叱則八愛盡有四習
428 37 huì wisdom; prajna 慧五耶推本叱則八愛盡有四習
429 37 huì intellect; mati 慧五耶推本叱則八愛盡有四習
430 36 can; may; permissible 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
431 36 to approve; to permit 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
432 36 to be worth 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
433 36 to suit; to fit 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
434 36 khan 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
435 36 to recover 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
436 36 to act as 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
437 36 to be worth; to deserve 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
438 36 used to add emphasis 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
439 36 beautiful 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
440 36 Ke 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
441 36 can; may; śakta 若有問有因緣生可報有因緣生何因緣生為
442 36 qiú to request 愛求因緣受
443 36 qiú to seek; to look for 愛求因緣受
444 36 qiú to implore 愛求因緣受
445 36 qiú to aspire to 愛求因緣受
446 36 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 愛求因緣受
447 36 qiú to attract 愛求因緣受
448 36 qiú to bribe 愛求因緣受
449 36 qiú Qiu 愛求因緣受
450 36 qiú to demand 愛求因緣受
451 36 qiú to end 愛求因緣受
452 36 qiú to seek; kāṅkṣ 愛求因緣受
453 36 duì to oppose; to face; to regard 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
454 36 duì correct; right 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
455 36 duì opposing; opposite 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
456 36 duì duilian; couplet 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
457 36 duì yes; affirmative 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
458 36 duì to treat; to regard 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
459 36 duì to confirm; to agree 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
460 36 duì to correct; to make conform; to check 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
461 36 duì to mix 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
462 36 duì a pair 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
463 36 duì to respond; to answer 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
464 36 duì mutual 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
465 36 duì parallel; alternating 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
466 36 duì a command to appear as an audience 有因緣阿難受如是問對為有何因緣有受可
467 36 shǎo few 反復少發往
468 36 shǎo to decrease; to lessen; to lose 反復少發往
469 36 shǎo to be inadequate; to be insufficient 反復少發往
470 36 shǎo to be less than 反復少發往
471 36 shǎo to despise; to scorn; to look down on 反復少發往
472 36 shào young 反復少發往
473 36 shào youth 反復少發往
474 36 shào a youth; a young person 反復少發往
475 36 shào Shao 反復少發往
476 36 shǎo few 反復少發往
477 35 one 一因緣了了分明不難知也
478 35 Kangxi radical 1 一因緣了了分明不難知也
479 35 pure; concentrated 一因緣了了分明不難知也
480 35 first 一因緣了了分明不難知也
481 35 the same 一因緣了了分明不難知也
482 35 sole; single 一因緣了了分明不難知也
483 35 a very small amount 一因緣了了分明不難知也
484 35 Yi 一因緣了了分明不難知也
485 35 other 一因緣了了分明不難知也
486 35 to unify 一因緣了了分明不難知也
487 35 accidentally; coincidentally 一因緣了了分明不難知也
488 35 abruptly; suddenly 一因緣了了分明不難知也
489 35 one; eka 一因緣了了分明不難知也
490 35 yún cloud 曷云分明耶
491 35 yún Yunnan 曷云分明耶
492 35 yún Yun 曷云分明耶
493 35 yún to say 曷云分明耶
494 35 yún to have 曷云分明耶
495 35 yún cloud; megha 曷云分明耶
496 35 yún to say; iti 曷云分明耶
497 34 to use; to grasp 敢以餘暇為之撮注
498 34 to rely on 敢以餘暇為之撮注
499 34 to regard 敢以餘暇為之撮注
500 34 to be able to 敢以餘暇為之撮注

Frequencies of all Words

Top 1259

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 410 shì is; are; am; to be 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
2 410 shì is exactly 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
3 410 shì is suitable; is in contrast 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
4 410 shì this; that; those 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
5 410 shì really; certainly 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
6 410 shì correct; yes; affirmative 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
7 410 shì true 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
8 410 shì is; has; exists 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
9 410 shì used between repetitions of a word 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
10 410 shì a matter; an affair 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
11 410 shì Shi 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
12 410 shì is; bhū 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
13 410 shì this; idam 是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾
14 326 wèi for; to 為晉言也
15 326 wèi because of 為晉言也
16 326 wéi to act as; to serve 為晉言也
17 326 wéi to change into; to become 為晉言也
18 326 wéi to be; is 為晉言也
19 326 wéi to do 為晉言也
20 326 wèi for 為晉言也
21 326 wèi because of; for; to 為晉言也
22 326 wèi to 為晉言也
23 326 wéi in a passive construction 為晉言也
24 326 wéi forming a rehetorical question 為晉言也
25 326 wéi forming an adverb 為晉言也
26 326 wéi to add emphasis 為晉言也
27 326 wèi to support; to help 為晉言也
28 326 wéi to govern 為晉言也
29 320 also; too 照于十二因緣而成四諦也本癡也
30 320 a final modal particle indicating certainy or decision 照于十二因緣而成四諦也本癡也
31 320 either 照于十二因緣而成四諦也本癡也
32 320 even 照于十二因緣而成四諦也本癡也
33 320 used to soften the tone 照于十二因緣而成四諦也本癡也
34 320 used for emphasis 照于十二因緣而成四諦也本癡也
35 320 used to mark contrast 照于十二因緣而成四諦也本癡也
36 320 used to mark compromise 照于十二因緣而成四諦也本癡也
37 320 ya 照于十二因緣而成四諦也本癡也
38 284 yǒu is; are; to exist 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
39 284 yǒu to have; to possess 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
40 284 yǒu indicates an estimate 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
41 284 yǒu indicates a large quantity 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
42 284 yǒu indicates an affirmative response 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
43 284 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
44 284 yǒu used to compare two things 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
45 284 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
46 284 yǒu used before the names of dynasties 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
47 284 yǒu a certain thing; what exists 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
48 284 yǒu multiple of ten and ... 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
49 284 yǒu abundant 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
50 284 yǒu purposeful 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
51 284 yǒu You 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
52 284 yǒu 1. existence; 2. becoming 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
53 284 yǒu becoming; bhava 有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但為分
54 242 阿難 Ānán Ananda 阿難記所聞聖教土也
55 242 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難記所聞聖教土也
56 236 cóng from 道從禪智得近泥洹
57 236 cóng to follow 道從禪智得近泥洹
58 236 cóng past; through 道從禪智得近泥洹
59 236 cóng to comply; to submit; to defer 道從禪智得近泥洹
60 236 cóng to participate in something 道從禪智得近泥洹
61 236 cóng to use a certain method or principle 道從禪智得近泥洹
62 236 cóng usually 道從禪智得近泥洹
63 236 cóng something secondary 道從禪智得近泥洹
64 236 cóng remote relatives 道從禪智得近泥洹
65 236 cóng secondary 道從禪智得近泥洹
66 236 cóng to go on; to advance 道從禪智得近泥洹
67 236 cōng at ease; informal 道從禪智得近泥洹
68 236 zòng a follower; a supporter 道從禪智得近泥洹
69 236 zòng to release 道從禪智得近泥洹
70 236 zòng perpendicular; longitudinal 道從禪智得近泥洹
71 236 cóng receiving; upādāya 道從禪智得近泥洹
72 200 not; no 則無往而不恬
73 200 expresses that a certain condition cannot be acheived 則無往而不恬
74 200 as a correlative 則無往而不恬
75 200 no (answering a question) 則無往而不恬
76 200 forms a negative adjective from a noun 則無往而不恬
77 200 at the end of a sentence to form a question 則無往而不恬
78 200 to form a yes or no question 則無往而不恬
79 200 infix potential marker 則無往而不恬
80 200 no; na 則無往而不恬
81 199 also; too 則第一人亦天也
82 199 but 則第一人亦天也
83 199 this; he; she 則第一人亦天也
84 199 although; even though 則第一人亦天也
85 199 already 則第一人亦天也
86 199 particle with no meaning 則第一人亦天也
87 199 Yi 則第一人亦天也
88 193 shēn human body; torso 自有癡來經劫累身
89 193 shēn Kangxi radical 158 自有癡來經劫累身
90 193 shēn measure word for clothes 自有癡來經劫累身
91 193 shēn self 自有癡來經劫累身
92 193 shēn life 自有癡來經劫累身
93 193 shēn an object 自有癡來經劫累身
94 193 shēn a lifetime 自有癡來經劫累身
95 193 shēn personally 自有癡來經劫累身
96 193 shēn moral character 自有癡來經劫累身
97 193 shēn status; identity; position 自有癡來經劫累身
98 193 shēn pregnancy 自有癡來經劫累身
99 193 juān India 自有癡來經劫累身
100 193 shēn body; kāya 自有癡來經劫累身
101 151 因緣 yīnyuán chance 一因緣了了分明不難知也
102 151 因緣 yīnyuán destiny 一因緣了了分明不難知也
103 151 因緣 yīnyuán according to this 一因緣了了分明不難知也
104 151 因緣 yīnyuán causes and conditions 一因緣了了分明不難知也
105 151 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 一因緣了了分明不難知也
106 151 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 一因緣了了分明不難知也
107 151 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 一因緣了了分明不難知也
108 121 無有 wú yǒu there is not 若阿難無有生為無有魚魚種無有飛鳥飛鳥
109 108 color 不守於色寧致若干弊惡
110 108 form; matter 不守於色寧致若干弊惡
111 108 shǎi dice 不守於色寧致若干弊惡
112 108 Kangxi radical 139 不守於色寧致若干弊惡
113 108 countenance 不守於色寧致若干弊惡
114 108 scene; sight 不守於色寧致若干弊惡
115 108 feminine charm; female beauty 不守於色寧致若干弊惡
116 108 kind; type 不守於色寧致若干弊惡
117 108 quality 不守於色寧致若干弊惡
118 108 to be angry 不守於色寧致若干弊惡
119 108 to seek; to search for 不守於色寧致若干弊惡
120 108 lust; sexual desire 不守於色寧致若干弊惡
121 108 form; rupa 不守於色寧致若干弊惡
122 106 zhī to know 一因緣了了分明不難知也
123 106 zhī to comprehend 一因緣了了分明不難知也
124 106 zhī to inform; to tell 一因緣了了分明不難知也
125 106 zhī to administer 一因緣了了分明不難知也
126 106 zhī to distinguish; to discern 一因緣了了分明不難知也
127 106 zhī to be close friends 一因緣了了分明不難知也
128 106 zhī to feel; to sense; to perceive 一因緣了了分明不難知也
129 106 zhī to receive; to entertain 一因緣了了分明不難知也
130 106 zhī knowledge 一因緣了了分明不難知也
131 106 zhī consciousness; perception 一因緣了了分明不難知也
132 106 zhī a close friend 一因緣了了分明不難知也
133 106 zhì wisdom 一因緣了了分明不難知也
134 106 zhì Zhi 一因緣了了分明不難知也
135 106 zhī Understanding 一因緣了了分明不難知也
136 106 zhī know; jña 一因緣了了分明不難知也
137 103 shòu to suffer; to be subjected to 受因緣有
138 103 shòu to transfer; to confer 受因緣有
139 103 shòu to receive; to accept 受因緣有
140 103 shòu to tolerate 受因緣有
141 103 shòu suitably 受因緣有
142 103 shòu feelings; sensations 受因緣有
143 97 gèng more; even more 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
144 97 gēng to change; to ammend 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
145 97 gēng a watch; a measure of time 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
146 97 gèng again; also 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
147 97 gēng to experience 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
148 97 gēng to improve 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
149 97 gēng to replace; to substitute 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
150 97 gēng to compensate 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
151 97 gēng contacts 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
152 97 gèng furthermore; even if 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
153 97 gèng other 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
154 97 gèng to increase 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
155 97 gēng forced military service 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
156 97 gēng Geng 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
157 97 gèng finally; eventually 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
158 97 jīng to experience 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
159 97 gèng again; punar 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
160 94 lìng to make; to cause to be; to lead 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
161 94 lìng to issue a command 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
162 94 lìng rules of behavior; customs 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
163 94 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
164 94 lìng a season 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
165 94 lìng respected; good reputation 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
166 94 lìng good 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
167 94 lìng pretentious 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
168 94 lìng a transcending state of existence 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
169 94 lìng a commander 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
170 94 lìng a commanding quality; an impressive character 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
171 94 lìng lyrics 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
172 94 lìng Ling 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
173 94 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 不見不解不受令是世間如織機躡撰往來
174 86 行道 xíng dào to travel on a road 自有是計或阿難為行道
175 86 行道 xíng dào a road 自有是計或阿難為行道
176 86 行道 xíng dào to practice 自有是計或阿難為行道
177 86 行道 xíng dào to go forward 自有是計或阿難為行道
178 86 行道 xíng dào Practice the Way 自有是計或阿難為行道
179 86 行道 xíng dào to practice the Way 自有是計或阿難為行道
180 83 tòng to feel pain; to ache 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
181 83 tòng to be sorry; to be sad 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
182 83 tòng to be bitter 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
183 83 tòng anguish; sadness 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
184 83 tòng to suffer injury 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
185 83 tòng painstakingly 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
186 83 tòng very; intensely 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
187 83 tòng to pity 彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相會
188 77 chù a place; location; a spot; a point 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
189 77 chǔ to reside; to live; to dwell 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
190 77 chù location 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
191 77 chù an office; a department; a bureau 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
192 77 chù a part; an aspect 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
193 77 chǔ to be in; to be in a position of 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
194 77 chǔ to get along with 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
195 77 chǔ to deal with; to manage 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
196 77 chǔ to punish; to sentence 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
197 77 chǔ to stop; to pause 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
198 77 chǔ to be associated with 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
199 77 chǔ to situate; to fix a place for 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
200 77 chǔ to occupy; to control 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
201 77 chù circumstances; situation 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
202 77 chù an occasion; a time 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
203 76 shí knowledge; understanding 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
204 76 shí to know; to be familiar with 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
205 76 zhì to record 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
206 76 shí thought; cognition 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
207 76 shí to understand 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
208 76 shí experience; common sense 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
209 76 shí a good friend 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
210 76 zhì to remember; to memorize 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
211 76 zhì a label; a mark 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
212 76 zhì an inscription 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
213 76 zhì just now 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
214 76 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 字謂識因緣為有當從是因緣阿難解知為識
215 69 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故能洞照傍通
216 69 old; ancient; former; past 故能洞照傍通
217 69 reason; cause; purpose 故能洞照傍通
218 69 to die 故能洞照傍通
219 69 so; therefore; hence 故能洞照傍通
220 69 original 故能洞照傍通
221 69 accident; happening; instance 故能洞照傍通
222 69 a friend; an acquaintance; friendship 故能洞照傍通
223 69 something in the past 故能洞照傍通
224 69 deceased; dead 故能洞照傍通
225 69 still; yet 故能洞照傍通
226 69 therefore; tasmāt 故能洞照傍通
227 68 yán to speak; to say; said 則不言而化
228 68 yán language; talk; words; utterance; speech 則不言而化
229 68 yán Kangxi radical 149 則不言而化
230 68 yán a particle with no meaning 則不言而化
231 68 yán phrase; sentence 則不言而化
232 68 yán a word; a syllable 則不言而化
233 68 yán a theory; a doctrine 則不言而化
234 68 yán to regard as 則不言而化
235 68 yán to act as 則不言而化
236 68 yán speech; vāc 則不言而化
237 68 yán speak; vad 則不言而化
238 66 zhǐ to stop; to halt 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
239 66 zhǐ until; to end 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
240 66 zhǐ Kangxi radical 77 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
241 66 zhǐ only 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
242 66 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
243 66 zhǐ to remain in one place; to stay 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
244 66 zhǐ to rest; to settle 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
245 66 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
246 66 zhǐ a particle at the end of a phrase 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
247 66 zhǐ foot 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
248 66 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 莫不浪滯於三世飄縈於九止稠繆八縛者也
249 65 zhī him; her; them; that 略舉十二之三以為因也
250 65 zhī used between a modifier and a word to form a word group 略舉十二之三以為因也
251 65 zhī to go 略舉十二之三以為因也
252 65 zhī this; that 略舉十二之三以為因也
253 65 zhī genetive marker 略舉十二之三以為因也
254 65 zhī it 略舉十二之三以為因也
255 65 zhī in 略舉十二之三以為因也
256 65 zhī all 略舉十二之三以為因也
257 65 zhī and 略舉十二之三以為因也
258 65 zhī however 略舉十二之三以為因也
259 65 zhī if 略舉十二之三以為因也
260 65 zhī then 略舉十二之三以為因也
261 65 zhī to arrive; to go 略舉十二之三以為因也
262 65 zhī is 略舉十二之三以為因也
263 65 zhī to use 略舉十二之三以為因也
264 65 zhī Zhi 略舉十二之三以為因也
265 65 no 則無往而不恬
266 65 Kangxi radical 71 則無往而不恬
267 65 to not have; without 則無往而不恬
268 65 has not yet 則無往而不恬
269 65 mo 則無往而不恬
270 65 do not 則無往而不恬
271 65 not; -less; un- 則無往而不恬
272 65 regardless of 則無往而不恬
273 65 to not have 則無往而不恬
274 65 um 則無往而不恬
275 65 Wu 則無往而不恬
276 65 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 則無往而不恬
277 65 not; non- 則無往而不恬
278 65 mo 則無往而不恬
279 62 如是 rúshì thus; so 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
280 62 如是 rúshì thus, so 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
281 60 huò or; either; else 覩其幽堂之美闕庭之富者或寡矣
282 60 huò maybe; perhaps; might; possibly 覩其幽堂之美闕庭之富者或寡矣
283 60 huò some; someone 覩其幽堂之美闕庭之富者或寡矣
284 60 míngnián suddenly 覩其幽堂之美闕庭之富者或寡矣
285 60 huò or; vā 覩其幽堂之美闕庭之富者或寡矣
286 58 to calculate; to compute; to count 故曰癡人以挍計
287 58 to haggle over 故曰癡人以挍計
288 58 a plan; a scheme; an idea 故曰癡人以挍計
289 58 a gauge; a meter 故曰癡人以挍計
290 58 to add up to; to amount to 故曰癡人以挍計
291 58 to plan; to scheme 故曰癡人以挍計
292 58 to settle an account 故曰癡人以挍計
293 58 accounting books; records of tax obligations 故曰癡人以挍計
294 58 an official responsible for presenting accounting books 故曰癡人以挍計
295 58 to appraise; to assess 故曰癡人以挍計
296 58 to register 故曰癡人以挍計
297 58 to estimate 故曰癡人以挍計
298 58 Ji 故曰癡人以挍計
299 58 ketu 故曰癡人以挍計
300 58 dāng to be; to act as; to serve as 現當為見也
301 58 dāng at or in the very same; be apposite 現當為見也
302 58 dāng dang (sound of a bell) 現當為見也
303 58 dāng to face 現當為見也
304 58 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 現當為見也
305 58 dāng to manage; to host 現當為見也
306 58 dāng should 現當為見也
307 58 dāng to treat; to regard as 現當為見也
308 58 dǎng to think 現當為見也
309 58 dàng suitable; correspond to 現當為見也
310 58 dǎng to be equal 現當為見也
311 58 dàng that 現當為見也
312 58 dāng an end; top 現當為見也
313 58 dàng clang; jingle 現當為見也
314 58 dāng to judge 現當為見也
315 58 dǎng to bear on one's shoulder 現當為見也
316 58 dàng the same 現當為見也
317 58 dàng to pawn 現當為見也
318 58 dàng to fail [an exam] 現當為見也
319 58 dàng a trap 現當為見也
320 58 dàng a pawned item 現當為見也
321 57 to fly 死因于生習生
322 57 to practice; to exercise 死因于生習生
323 57 to be familiar with 死因于生習生
324 57 a habit; a custom 死因于生習生
325 57 a trusted aide; a close acquaintance 死因于生習生
326 57 frequently; constantly; regularly; often 死因于生習生
327 57 to teach 死因于生習生
328 57 flapping 死因于生習生
329 57 Xi 死因于生習生
330 57 latent tendencies; predisposition 死因于生習生
331 57 already 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
332 57 Kangxi radical 49 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
333 57 from 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
334 57 to bring to an end; to stop 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
335 57 final aspectual particle 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
336 57 afterwards; thereafter 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
337 57 too; very; excessively 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
338 57 to complete 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
339 57 to demote; to dismiss 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
340 57 to recover from an illness 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
341 57 certainly 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
342 57 an interjection of surprise 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
343 57 this 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
344 57 former; pūrvaka 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
345 57 former; pūrvaka 便賢者阿難夜已竟起到佛已到為佛足下禮
346 57 ruò to seem; to be like; as 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
347 57 ruò seemingly 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
348 57 ruò if 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
349 57 ruò you 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
350 57 ruò this; that 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
351 57 ruò and; or 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
352 57 ruò as for; pertaining to 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
353 57 pomegranite 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
354 57 ruò to choose 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
355 57 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
356 57 ruò thus 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
357 57 ruò pollia 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
358 57 ruò Ruo 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
359 57 ruò only then 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
360 57 ja 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
361 57 jñā 若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣
362 56 yīng should; ought 無往而不恬故能神變應會
363 56 yìng to answer; to respond 無往而不恬故能神變應會
364 56 yìng to confirm; to verify 無往而不恬故能神變應會
365 56 yīng soon; immediately 無往而不恬故能神變應會
366 56 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 無往而不恬故能神變應會
367 56 yìng to accept 無往而不恬故能神變應會
368 56 yīng or; either 無往而不恬故能神變應會
369 56 yìng to permit; to allow 無往而不恬故能神變應會
370 56 yìng to echo 無往而不恬故能神變應會
371 56 yìng to handle; to deal with 無往而不恬故能神變應會
372 56 yìng Ying 無往而不恬故能神變應會
373 56 yīng suitable; yukta 無往而不恬故能神變應會
374 54 bitterness; bitter flavor 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
375 54 hardship; suffering 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
376 54 to make things difficult for 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
377 54 to train; to practice 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
378 54 to suffer from a misfortune 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
379 54 bitter 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
380 54 grieved; facing hardship 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
381 54 in low spirits; depressed 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
382 54 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
383 54 painful 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
384 54 suffering; duḥkha; dukkha 從是世後世從後世是世更苦世間居令不得
385 50 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
386 50 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
387 50 shuì to persuade 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
388 50 shuō to teach; to recite; to explain 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
389 50 shuō a doctrine; a theory 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
390 50 shuō to claim; to assert 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
391 50 shuō allocution 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
392 50 shuō to criticize; to scold 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
393 50 shuō to indicate; to refer to 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
394 50 shuō speach; vāda 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
395 50 shuō to speak; bhāṣate 佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難
396 49 běn measure word for books 照于十二因緣而成四諦也本癡也
397 49 běn this (city, week, etc) 照于十二因緣而成四諦也本癡也
398 49 běn originally; formerly 照于十二因緣而成四諦也本癡也
399 49 běn to be one's own 照于十二因緣而成四諦也本癡也
400 49 běn origin; source; root; foundation; basis 照于十二因緣而成四諦也本癡也
401 49 běn the roots of a plant 照于十二因緣而成四諦也本癡也
402 49 běn self 照于十二因緣而成四諦也本癡也
403 49 běn measure word for flowering plants 照于十二因緣而成四諦也本癡也
404 49 běn capital 照于十二因緣而成四諦也本癡也
405 49 běn main; central; primary 照于十二因緣而成四諦也本癡也
406 49 běn according to 照于十二因緣而成四諦也本癡也
407 49 běn a version; an edition 照于十二因緣而成四諦也本癡也
408 49 běn a memorial [presented to the emperor] 照于十二因緣而成四諦也本癡也
409 49 běn a book 照于十二因緣而成四諦也本癡也
410 49 běn trunk of a tree 照于十二因緣而成四諦也本癡也
411 49 běn to investigate the root of 照于十二因緣而成四諦也本癡也
412 49 běn a manuscript for a play 照于十二因緣而成四諦也本癡也
413 49 běn Ben 照于十二因緣而成四諦也本癡也
414 49 běn root; origin; mula 照于十二因緣而成四諦也本癡也
415 49 běn becoming, being, existing; bhava 照于十二因緣而成四諦也本癡也
416 49 běn former; previous; pūrva 照于十二因緣而成四諦也本癡也
417 48 ér and; as well as; but (not); yet (not) 照于十二因緣而成四諦也本癡也
418 48 ér Kangxi radical 126 照于十二因緣而成四諦也本癡也
419 48 ér you 照于十二因緣而成四諦也本癡也
420 48 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 照于十二因緣而成四諦也本癡也
421 48 ér right away; then 照于十二因緣而成四諦也本癡也
422 48 ér but; yet; however; while; nevertheless 照于十二因緣而成四諦也本癡也
423 48 ér if; in case; in the event that 照于十二因緣而成四諦也本癡也
424 48 ér therefore; as a result; thus 照于十二因緣而成四諦也本癡也
425 48 ér how can it be that? 照于十二因緣而成四諦也本癡也
426 48 ér so as to 照于十二因緣而成四諦也本癡也
427 48 ér only then 照于十二因緣而成四諦也本癡也
428 48 ér as if; to seem like 照于十二因緣而成四諦也本癡也
429 48 néng can; able 照于十二因緣而成四諦也本癡也
430 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 照于十二因緣而成四諦也本癡也
431 48 ér me 照于十二因緣而成四諦也本癡也
432 48 ér to arrive; up to 照于十二因緣而成四諦也本癡也
433 48 ér possessive 照于十二因緣而成四諦也本癡也
434 48 jiàn to see 現當為見也
435 48 jiàn opinion; view; understanding 現當為見也
436 48 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 現當為見也
437 48 jiàn refer to; for details see 現當為見也
438 48 jiàn to appear 現當為見也
439 48 jiàn passive marker 現當為見也
440 48 jiàn to listen to 現當為見也
441 48 jiàn to meet 現當為見也
442 48 jiàn to receive (a guest) 現當為見也
443 48 jiàn let me; kindly 現當為見也
444 48 jiàn Jian 現當為見也
445 48 xiàn to appear 現當為見也
446 48 xiàn to introduce 現當為見也
447 48 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 現當為見也
448 48 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 人本欲生經者
449 48 zhě that 人本欲生經者
450 48 zhě nominalizing function word 人本欲生經者
451 48 zhě used to mark a definition 人本欲生經者
452 48 zhě used to mark a pause 人本欲生經者
453 48 zhě topic marker; that; it 人本欲生經者
454 48 zhuó according to 人本欲生經者
455 48 zhě ca 人本欲生經者
456 47 this; these 此說生死苦為苦諦也
457 47 in this way 此說生死苦為苦諦也
458 47 otherwise; but; however; so 此說生死苦為苦諦也
459 47 at this time; now; here 此說生死苦為苦諦也
460 47 this; here; etad 此說生死苦為苦諦也
461 46 xíng to walk 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
462 46 xíng capable; competent 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
463 46 háng profession 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
464 46 háng line; row 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
465 46 xíng Kangxi radical 144 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
466 46 xíng to travel 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
467 46 xìng actions; conduct 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
468 46 xíng to do; to act; to practice 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
469 46 xíng all right; OK; okay 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
470 46 háng horizontal line 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
471 46 héng virtuous deeds 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
472 46 hàng a line of trees 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
473 46 hàng bold; steadfast 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
474 46 xíng to move 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
475 46 xíng to put into effect; to implement 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
476 46 xíng travel 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
477 46 xíng to circulate 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
478 46 xíng running script; running script 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
479 46 xíng temporary 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
480 46 xíng soon 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
481 46 háng rank; order 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
482 46 háng a business; a shop 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
483 46 xíng to depart; to leave 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
484 46 xíng to experience 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
485 46 xíng path; way 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
486 46 xíng xing; ballad 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
487 46 xíng a round [of drinks] 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
488 46 xíng Xing 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
489 46 xíng moreover; also 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
490 46 xíng Practice 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
491 46 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
492 46 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處
493 45 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 四諦所鑒鑒乎九止
494 45 suǒ an office; an institute 四諦所鑒鑒乎九止
495 45 suǒ introduces a relative clause 四諦所鑒鑒乎九止
496 45 suǒ it 四諦所鑒鑒乎九止
497 45 suǒ if; supposing 四諦所鑒鑒乎九止
498 45 suǒ a few; various; some 四諦所鑒鑒乎九止
499 45 suǒ a place; a location 四諦所鑒鑒乎九止
500 45 suǒ indicates a passive voice 四諦所鑒鑒乎九止

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
ya
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
cóng receiving; upādāya
no; na
shēn body; kāya
因缘 因緣
 1. yīnyuán
 2. yīnyuán
 3. yīnyuán
 4. yīnyuán
 1. causes and conditions
 2. cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna
 3. Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life
 4. a passage in a sūtra describing the setting
form; rupa
 1. zhī
 2. zhī
 1. Understanding
 2. know; jña

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安世高 196 An Shigao
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
法句 102 Dhammapada
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵身 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
海众 海眾 104 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
慧受 72 Huishou
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
空也 107 Kūya
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
七处三观经 七處三觀經 113 Sutra on Seven Places and Three Subjects for Contemplation; Qi Chu San Guan Jing
人本欲生经 人本欲生經 114 Sutra on the Conditions for Desire and Rebirth; Ren Ben Yu Sheng Jing
人本欲生经注 人本欲生經註 114 Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
四明 83 Si Ming
天竺 116 India; Indian subcontinent
无结爱天 無結愛天 119 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
有若 121 You Ruo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 134.

Simplified Traditional Pinyin English
爱别离苦 愛別離苦 195 suffering due to separation from loved ones
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
白佛 98 to address the Buddha
本则 本則 98 main kōan; main case; benze
遍净 遍淨 98 all-encompassing purity
弊恶 弊惡 98 evil
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
癡心 99 a mind of ignorance
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
地想 100 contemplation of the earth
第七识 第七識 100 kliṣṭamanas; kliṣṭa-mana; afflicted mind; afflicted mentality
谛受 諦受 100 right livelihood
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
度世 100 to pass through life
断灭见 斷滅見 100 nihilistic perspective
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
二禅 二禪 195
 1. the second dhyana
 2. second dhyāna; second jhāna
二受 195 two kinds of perception
二字 195
 1. two characters
 2. a monastic
二义 二義 195 the two meanings; the two explanations; two teachings
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
观行 觀行 103 contemplation and action
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
弘教 104 to propagate teachings
结使 結使 106 a fetter
净天 淨天 106 pure devas
九结 九結 106 nine bonds
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦苦 107 suffering from external circumstances
苦习 苦習 107 the [noble truth of the] origination of suffering
苦集 107 accumulation as the cause of suffering
苦痛 107 the sensation of pain
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
乐痛 樂痛 108 sensation of pleasure
离世间 離世間 108 transending the world
六大 108 six elements
六入 108 the six sense objects
六识 六識 108 the six consciousnesses; the six types of sensory consciousness
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
灭定 滅定 109 the cessation of perception and sensation
名身 109 group of names
男根 110 male organ
难行道 難行道 110 the difficult path
内观 內觀 110 vipasyana; insight meditation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
女根 110 female sex-organ
普眼 112 all-seeing vision
七识 七識 113 seven kinds of consciousness
求生 113 seeking rebirth
群有 113 everything that exists
日观 日觀 114 contemplation of the sun
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
三根 115
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows; the three passionless roots
三经 三經 115 three sutras; group of three scriptures
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三辈 三輩 115 the three grade of wholesome roots
三观 三觀 115 sanguan; threefold contemplation; three insights
三苦 115 three kinds of suffering
三痛 115 three sensations; three vedanās
三字 115 three characters
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色想 115 form-perceptions
色天 115 realm of form
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
身受 115 the sense of touch; physical perception
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
圣教 聖教 115 sacred teachings
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
身见 身見 115 views of a self
舍受 捨受 115 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
守一 115
 1. guard the one; guard the one mind
 2. guard the One
 3. Shou Yi
受者 115 recipient
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四空定 115 four formless heavens
四意止 115 four bases of mindfulness
四事 115 the four necessities
四天 115 four kinds of heaven
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
五大 119 the five elements
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无求 無求 119 No Desires
无身 無身 119 no-body
五事 119 five dharmas; five categories
無想 119 no notion
无癡 無癡 119 without delusion
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无贪心 無貪心 119 a mind without greed
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
习谛 習諦 120 the noble truth of the cause of suffering
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
邪正 120 heterodox and orthodox
心想 120 thoughts of the mind; thought
行一 120 equivalence of all forms of practice
一解脱 一解脫 121 one liberation
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
阴入 陰入 121 aggregates and sense fields
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应身 應身 121 nirmanakaya; transformation body; emanation body
应作 應作 121 a manifestation
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有对 有對 121 hindrance
欲爱 欲愛 121
 1. love inspired by desire
 2. passionate love
欲界 121 realm of desire
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
运心 運心 121 setting the mind in motion; resolving indecision
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
增上 122 additional; increased; superior
正观 正觀 122 right observation
正受 122 samāpatti; meditative attainment
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中阴 中陰 122 an intermediate existence between death and rebirth
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth