Glossary and Vocabulary for Dengyō daishi shōrai esshūroku 傳教大師將來越州錄, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 115 juǎn to coil; to roll 總合二百三十部四百六十卷
2 115 juǎn a coil; a roll; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
3 115 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
4 115 juǎn to sweep up; to carry away 總合二百三十部四百六十卷
5 115 juǎn to involve; to embroil 總合二百三十部四百六十卷
6 115 juǎn a break roll 總合二百三十部四百六十卷
7 115 juàn an examination paper 總合二百三十部四百六十卷
8 115 juàn a file 總合二百三十部四百六十卷
9 115 quán crinkled; curled 總合二百三十部四百六十卷
10 115 juǎn to include 總合二百三十部四百六十卷
11 115 juǎn to store away 總合二百三十部四百六十卷
12 115 juǎn to sever; to break off 總合二百三十部四百六十卷
13 115 juǎn Juan 總合二百三十部四百六十卷
14 115 juàn tired 總合二百三十部四百六十卷
15 115 quán beautiful 總合二百三十部四百六十卷
16 115 juǎn wrapped 總合二百三十部四百六十卷
17 100 one 大輪金剛陀羅尼經一卷
18 100 Kangxi radical 1 大輪金剛陀羅尼經一卷
19 100 pure; concentrated 大輪金剛陀羅尼經一卷
20 100 first 大輪金剛陀羅尼經一卷
21 100 the same 大輪金剛陀羅尼經一卷
22 100 sole; single 大輪金剛陀羅尼經一卷
23 100 a very small amount 大輪金剛陀羅尼經一卷
24 100 Yi 大輪金剛陀羅尼經一卷
25 100 other 大輪金剛陀羅尼經一卷
26 100 to unify 大輪金剛陀羅尼經一卷
27 100 accidentally; coincidentally 大輪金剛陀羅尼經一卷
28 100 abruptly; suddenly 大輪金剛陀羅尼經一卷
29 100 one; eka 大輪金剛陀羅尼經一卷
30 16 zhī to go 韋之晉傳一卷
31 16 zhī to arrive; to go 韋之晉傳一卷
32 16 zhī is 韋之晉傳一卷
33 16 zhī to use 韋之晉傳一卷
34 16 zhī Zhi 韋之晉傳一卷
35 13 method; way 軍荼利菩薩法一卷
36 13 France 軍荼利菩薩法一卷
37 13 the law; rules; regulations 軍荼利菩薩法一卷
38 13 the teachings of the Buddha; Dharma 軍荼利菩薩法一卷
39 13 a standard; a norm 軍荼利菩薩法一卷
40 13 an institution 軍荼利菩薩法一卷
41 13 to emulate 軍荼利菩薩法一卷
42 13 magic; a magic trick 軍荼利菩薩法一卷
43 13 punishment 軍荼利菩薩法一卷
44 13 Fa 軍荼利菩薩法一卷
45 13 a precedent 軍荼利菩薩法一卷
46 13 a classification of some kinds of Han texts 軍荼利菩薩法一卷
47 13 relating to a ceremony or rite 軍荼利菩薩法一卷
48 13 Dharma 軍荼利菩薩法一卷
49 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 軍荼利菩薩法一卷
50 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 軍荼利菩薩法一卷
51 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 軍荼利菩薩法一卷
52 13 quality; characteristic 軍荼利菩薩法一卷
53 12 yàng shape; form; pattern; style 壇樣一卷
54 12 yàng a kind 壇樣一卷
55 12 yàng an official standard; an example 壇樣一卷
56 12 yàng shape; form; ākṛti 壇樣一卷
57 11 zhǐ paper 八紙
58 10 Kangxi radical 49 已上二十部二十六卷
59 10 to bring to an end; to stop 已上二十部二十六卷
60 10 to complete 已上二十部二十六卷
61 10 to demote; to dismiss 已上二十部二十六卷
62 10 to recover from an illness 已上二十部二十六卷
63 10 former; pūrvaka 已上二十部二十六卷
64 10 shàng top; a high position 已上二十部二十六卷
65 10 shang top; the position on or above something 已上二十部二十六卷
66 10 shàng to go up; to go forward 已上二十部二十六卷
67 10 shàng shang 已上二十部二十六卷
68 10 shàng previous; last 已上二十部二十六卷
69 10 shàng high; higher 已上二十部二十六卷
70 10 shàng advanced 已上二十部二十六卷
71 10 shàng a monarch; a sovereign 已上二十部二十六卷
72 10 shàng time 已上二十部二十六卷
73 10 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上二十部二十六卷
74 10 shàng far 已上二十部二十六卷
75 10 shàng big; as big as 已上二十部二十六卷
76 10 shàng abundant; plentiful 已上二十部二十六卷
77 10 shàng to report 已上二十部二十六卷
78 10 shàng to offer 已上二十部二十六卷
79 10 shàng to go on stage 已上二十部二十六卷
80 10 shàng to take office; to assume a post 已上二十部二十六卷
81 10 shàng to install; to erect 已上二十部二十六卷
82 10 shàng to suffer; to sustain 已上二十部二十六卷
83 10 shàng to burn 已上二十部二十六卷
84 10 shàng to remember 已上二十部二十六卷
85 10 shàng to add 已上二十部二十六卷
86 10 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上二十部二十六卷
87 10 shàng to meet 已上二十部二十六卷
88 10 shàng falling then rising (4th) tone 已上二十部二十六卷
89 10 shang used after a verb indicating a result 已上二十部二十六卷
90 10 shàng a musical note 已上二十部二十六卷
91 10 shàng higher, superior; uttara 已上二十部二十六卷
92 9 tool; device; utensil; equipment; instrument 名目具別錄
93 9 to possess; to have 名目具別錄
94 9 to prepare 名目具別錄
95 9 to write; to describe; to state 名目具別錄
96 9 Ju 名目具別錄
97 9 talent; ability 名目具別錄
98 9 a feast; food 名目具別錄
99 9 to arrange; to provide 名目具別錄
100 9 furnishings 名目具別錄
101 9 to understand 名目具別錄
102 9 a mat for sitting and sleeping on 名目具別錄
103 8 求法 qiú fǎ to seek the Dharma 日本國求法僧最澄目錄
104 8 和上 héshàng an abbot; a monk 妙樂和上遺旨一卷
105 8 èr two 四教義二卷
106 8 èr Kangxi radical 7 四教義二卷
107 8 èr second 四教義二卷
108 8 èr twice; double; di- 四教義二卷
109 8 èr more than one kind 四教義二卷
110 8 èr two; dvā; dvi 四教義二卷
111 8 sān three 瞿醯三卷
112 8 sān third 瞿醯三卷
113 8 sān more than two 瞿醯三卷
114 8 sān very few 瞿醯三卷
115 8 sān San 瞿醯三卷
116 8 sān three; tri 瞿醯三卷
117 8 sān sa 瞿醯三卷
118 7 天台 tiāntái Tiantai; T'ien-tai 天台大師誦經觀記一卷
119 7 wén writing; text 陀羅尼啟請文一卷
120 7 wén Kangxi radical 67 陀羅尼啟請文一卷
121 7 wén Wen 陀羅尼啟請文一卷
122 7 wén lines or grain on an object 陀羅尼啟請文一卷
123 7 wén culture 陀羅尼啟請文一卷
124 7 wén refined writings 陀羅尼啟請文一卷
125 7 wén civil; non-military 陀羅尼啟請文一卷
126 7 wén to conceal a fault; gloss over 陀羅尼啟請文一卷
127 7 wén wen 陀羅尼啟請文一卷
128 7 wén ornamentation; adornment 陀羅尼啟請文一卷
129 7 wén to ornament; to adorn 陀羅尼啟請文一卷
130 7 wén beautiful 陀羅尼啟請文一卷
131 7 wén a text; a manuscript 陀羅尼啟請文一卷
132 7 wén a group responsible for ritual and music 陀羅尼啟請文一卷
133 7 wén the text of an imperial order 陀羅尼啟請文一卷
134 7 wén liberal arts 陀羅尼啟請文一卷
135 7 wén a rite; a ritual 陀羅尼啟請文一卷
136 7 wén a tattoo 陀羅尼啟請文一卷
137 7 wén a classifier for copper coins 陀羅尼啟請文一卷
138 7 wén text; grantha 陀羅尼啟請文一卷
139 7 tóng like; same; similar 同帙
140 7 tóng to be the same 同帙
141 7 tòng an alley; a lane 同帙
142 7 tóng to do something for somebody 同帙
143 7 tóng Tong 同帙
144 7 tóng to meet; to gather together; to join with 同帙
145 7 tóng to be unified 同帙
146 7 tóng to approve; to endorse 同帙
147 7 tóng peace; harmony 同帙
148 7 tóng an agreement 同帙
149 7 tóng same; sama 同帙
150 7 tóng together; saha 同帙
151 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
152 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
153 7 děng et cetera; and so on 翰林院等集一卷
154 7 děng to wait 翰林院等集一卷
155 7 děng to be equal 翰林院等集一卷
156 7 děng degree; level 翰林院等集一卷
157 7 děng to compare 翰林院等集一卷
158 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 三十七尊供養具樣一卷
159 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 三十七尊供養具樣一卷
160 7 供養 gòngyǎng offering 三十七尊供養具樣一卷
161 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 三十七尊供養具樣一卷
162 7 大師 dàshī great master; grand master 章安大師碑文一卷
163 7 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters) 章安大師碑文一卷
164 7 大師 dàshī venerable master 章安大師碑文一卷
165 7 法門 fǎmén Dharma gate 向台州求得法門
166 7 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 向台州求得法門
167 7 to go; to 攀福於現當
168 7 to rely on; to depend on 攀福於現當
169 7 Yu 攀福於現當
170 7 a crow 攀福於現當
171 7 sēng a Buddhist monk 日本國求法僧最澄目錄
172 7 sēng a person with dark skin 日本國求法僧最澄目錄
173 7 sēng Seng 日本國求法僧最澄目錄
174 7 sēng Sangha; monastic community 日本國求法僧最澄目錄
175 7 ministry; department 總合二百三十部四百六十卷
176 7 section; part 總合二百三十部四百六十卷
177 7 troops 總合二百三十部四百六十卷
178 7 a category; a kind 總合二百三十部四百六十卷
179 7 to command; to control 總合二百三十部四百六十卷
180 7 radical 總合二百三十部四百六十卷
181 7 headquarters 總合二百三十部四百六十卷
182 7 unit 總合二百三十部四百六十卷
183 7 to put in order; to arrange 總合二百三十部四百六十卷
184 6 infix potential marker 三教不齊論一卷
185 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
186 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
187 6 zàn to help 普賢行願讚一卷
188 6 zàn a eulogy 普賢行願讚一卷
189 6 zàn to introduce 普賢行願讚一卷
190 6 zàn to tell 普賢行願讚一卷
191 6 zàn to help; to support; to assist; to aid 普賢行願讚一卷
192 6 zàn summary verse; eulogy; ecomium 普賢行願讚一卷
193 6 to gather; to collect 邃座主記天台沙門乾濟集
194 6 collected works; collection 邃座主記天台沙門乾濟集
195 6 to stablize; to settle 邃座主記天台沙門乾濟集
196 6 used in place names 邃座主記天台沙門乾濟集
197 6 to mix; to blend 邃座主記天台沙門乾濟集
198 6 to hit the mark 邃座主記天台沙門乾濟集
199 6 to compile 邃座主記天台沙門乾濟集
200 6 to finish; to accomplish 邃座主記天台沙門乾濟集
201 6 to rest; to perch 邃座主記天台沙門乾濟集
202 6 a market 邃座主記天台沙門乾濟集
203 6 the origin of suffering 邃座主記天台沙門乾濟集
204 6 zhì a book cover 同帙
205 6 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 同帙
206 6 zhì a wrap for swords 同帙
207 6 zhì a bundle of documents 同帙
208 6 zhì to order; to put in sequence 同帙
209 6 ya 已上念誦供養具樣也
210 6 chuán to transmit 止觀輔行傳序一卷
211 6 zhuàn a biography 止觀輔行傳序一卷
212 6 chuán to teach 止觀輔行傳序一卷
213 6 chuán to summon 止觀輔行傳序一卷
214 6 chuán to pass on to later generations 止觀輔行傳序一卷
215 6 chuán to spread; to propagate 止觀輔行傳序一卷
216 6 chuán to express 止觀輔行傳序一卷
217 6 chuán to conduct 止觀輔行傳序一卷
218 6 zhuàn a posthouse 止觀輔行傳序一卷
219 6 zhuàn a commentary 止觀輔行傳序一卷
220 6 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 止觀輔行傳序一卷
221 6 wèi position; location; place 八菩薩位樣一卷
222 6 wèi bit 八菩薩位樣一卷
223 6 wèi a seat 八菩薩位樣一卷
224 6 wèi a post 八菩薩位樣一卷
225 6 wèi a rank; status 八菩薩位樣一卷
226 6 wèi a throne 八菩薩位樣一卷
227 6 wèi Wei 八菩薩位樣一卷
228 6 wèi the standard form of an object 八菩薩位樣一卷
229 6 wèi a polite form of address 八菩薩位樣一卷
230 6 wèi at; located at 八菩薩位樣一卷
231 6 wèi to arrange 八菩薩位樣一卷
232 6 wèi to remain standing; avasthā 八菩薩位樣一卷
233 6 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 天台沙門靈嶷作
234 6 沙門 shāmén sramana 天台沙門靈嶷作
235 6 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 天台沙門靈嶷作
236 6 jīn today; present; now 今歸本鄉今欲請當州印信
237 6 jīn Jin 今歸本鄉今欲請當州印信
238 6 jīn modern 今歸本鄉今欲請當州印信
239 6 jīn now; adhunā 今歸本鄉今欲請當州印信
240 6 日本國 Rìběn guó Japan 日本國求法僧最澄目錄
241 6 真言 zhēnyán true words 梵漢字金剛輪真言一卷
242 6 真言 zhēnyán an incantation 梵漢字金剛輪真言一卷
243 6 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 梵漢字金剛輪真言一卷
244 6 to record; to copy 最澄錄
245 6 to hire; to employ 最澄錄
246 6 to record sound 最澄錄
247 6 a record; a register 最澄錄
248 6 to register; to enroll 最澄錄
249 6 to supervise; to direct 最澄錄
250 6 a sequence; an order 最澄錄
251 6 to determine a prison sentence 最澄錄
252 6 record 最澄錄
253 6 to remember; to memorize; to bear in mind 天台大師誦經觀記一卷
254 6 to record; to note 天台大師誦經觀記一卷
255 6 notes; a record 天台大師誦經觀記一卷
256 6 a sign; a mark 天台大師誦經觀記一卷
257 6 a birthmark 天台大師誦經觀記一卷
258 6 a memorandum 天台大師誦經觀記一卷
259 6 an account of a topic, person, or incident 天台大師誦經觀記一卷
260 6 a prediction; a prophecy; vyakarana 天台大師誦經觀記一卷
261 5 最澄 zuìchéng Saichō 日本國求法僧最澄目錄
262 5 varied; complex; not simple 雜真言一卷
263 5 to mix 雜真言一卷
264 5 multicoloured 雜真言一卷
265 5 trifling; trivial 雜真言一卷
266 5 miscellaneous [tax] 雜真言一卷
267 5 varied 雜真言一卷
268 5 bìng to combine; to amalgamate 向越府取本寫取經并念誦法門
269 5 bìng to combine 向越府取本寫取經并念誦法門
270 5 bìng to resemble; to be like 向越府取本寫取經并念誦法門
271 5 bìng to stand side-by-side 向越府取本寫取經并念誦法門
272 5 bīng Taiyuan 向越府取本寫取經并念誦法門
273 5 bìng equally; both; together 向越府取本寫取經并念誦法門
274 5 Qi 其教以清淨無為為本
275 5 金剛 jīngāng a diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
276 5 金剛 jīngāng King Kong 普賢金剛瑜伽法一卷
277 5 金剛 jīngāng a hard object 普賢金剛瑜伽法一卷
278 5 金剛 jīngāng gorilla 普賢金剛瑜伽法一卷
279 5 金剛 jīngāng diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
280 5 金剛 jīngāng vajra 普賢金剛瑜伽法一卷
281 4 to take; to get; to fetch 向越府取本寫取經并念誦法門
282 4 to obtain 向越府取本寫取經并念誦法門
283 4 to choose; to select 向越府取本寫取經并念誦法門
284 4 to catch; to seize; to capture 向越府取本寫取經并念誦法門
285 4 to accept; to receive 向越府取本寫取經并念誦法門
286 4 to seek 向越府取本寫取經并念誦法門
287 4 to take a bride 向越府取本寫取經并念誦法門
288 4 Qu 向越府取本寫取經并念誦法門
289 4 clinging; grasping; upādāna 向越府取本寫取經并念誦法門
290 4 瑜伽 yújiā yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
291 4 瑜伽 yújiā yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
292 4 瑜伽 yújiā Yogācāra School 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
293 4 瑜伽 yújiā Yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
294 4 liù six 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
295 4 liù sixth 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
296 4 liù a note on the Gongche scale 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
297 4 liù six; ṣaṭ 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
298 4 míng bright; luminous; brilliant 沙門志明集
299 4 míng Ming 沙門志明集
300 4 míng Ming Dynasty 沙門志明集
301 4 míng obvious; explicit; clear 沙門志明集
302 4 míng intelligent; clever; perceptive 沙門志明集
303 4 míng to illuminate; to shine 沙門志明集
304 4 míng consecrated 沙門志明集
305 4 míng to understand; to comprehend 沙門志明集
306 4 míng to explain; to clarify 沙門志明集
307 4 míng Souther Ming; Later Ming 沙門志明集
308 4 míng the world; the human world; the world of the living 沙門志明集
309 4 míng eyesight; vision 沙門志明集
310 4 míng a god; a spirit 沙門志明集
311 4 míng fame; renown 沙門志明集
312 4 míng open; public 沙門志明集
313 4 míng clear 沙門志明集
314 4 míng to become proficient 沙門志明集
315 4 míng to be proficient 沙門志明集
316 4 míng virtuous 沙門志明集
317 4 míng open and honest 沙門志明集
318 4 míng clean; neat 沙門志明集
319 4 míng remarkable; outstanding; notable 沙門志明集
320 4 míng next; afterwards 沙門志明集
321 4 míng positive 沙門志明集
322 4 míng Clear 沙門志明集
323 4 míng wisdom; knowledge; vidya 沙門志明集
324 4 三十七尊 sānshíqī zūn thirty-seven worthies 三十七尊名一卷
325 4 guó a country; a nation 天台國清雜集一卷
326 4 guó the capital of a state 天台國清雜集一卷
327 4 guó a feud; a vassal state 天台國清雜集一卷
328 4 guó a state; a kingdom 天台國清雜集一卷
329 4 guó a place; a land 天台國清雜集一卷
330 4 guó domestic; Chinese 天台國清雜集一卷
331 4 guó national 天台國清雜集一卷
332 4 guó top in the nation 天台國清雜集一卷
333 4 guó Guo 天台國清雜集一卷
334 4 guó community; nation; janapada 天台國清雜集一卷
335 4 day of the month; a certain day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
336 4 Kangxi radical 72 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
337 4 a day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
338 4 Japan 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
339 4 sun 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
340 4 daytime 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
341 4 sunlight 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
342 4 everyday 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
343 4 season 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
344 4 available time 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
345 4 in the past 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
346 4 mi 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
347 4 sun; sūrya 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
348 4 a day; divasa 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
349 4 灌頂 guàn dǐng consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
350 4 灌頂 guàn dǐng Anointment 引入五部灌頂曼荼羅壇場
351 4 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
352 4 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 引入五部灌頂曼荼羅壇場
353 4 yún cloud 孔夫子云
354 4 yún Yunnan 孔夫子云
355 4 yún Yun 孔夫子云
356 4 yún to say 孔夫子云
357 4 yún to have 孔夫子云
358 4 yún cloud; megha 孔夫子云
359 4 yún to say; iti 孔夫子云
360 4 xiàng direction 向台州求得法門
361 4 xiàng to face 向台州求得法門
362 4 xiàng previous; former; earlier 向台州求得法門
363 4 xiàng a north facing window 向台州求得法門
364 4 xiàng a trend 向台州求得法門
365 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
366 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
367 4 xiàng to move towards 向台州求得法門
368 4 xiàng to respect; to admire; to look up to 向台州求得法門
369 4 xiàng to favor; to be partial to 向台州求得法門
370 4 xiàng to approximate 向台州求得法門
371 4 xiàng presuming 向台州求得法門
372 4 xiàng to attack 向台州求得法門
373 4 xiàng echo 向台州求得法門
374 4 xiàng to make clear 向台州求得法門
375 4 xiàng facing towards; abhimukha 向台州求得法門
376 4 rén person; people; a human being 穎人
377 4 rén Kangxi radical 9 穎人
378 4 rén a kind of person 穎人
379 4 rén everybody 穎人
380 4 rén adult 穎人
381 4 rén somebody; others 穎人
382 4 rén an upright person 穎人
383 4 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 穎人
384 4 to enter 二僧入五部灌頂壇
385 4 Kangxi radical 11 二僧入五部灌頂壇
386 4 radical 二僧入五部灌頂壇
387 4 income 二僧入五部灌頂壇
388 4 to conform with 二僧入五部灌頂壇
389 4 to descend 二僧入五部灌頂壇
390 4 the entering tone 二僧入五部灌頂壇
391 4 to pay 二僧入五部灌頂壇
392 4 to join 二僧入五部灌頂壇
393 4 entering; praveśa 二僧入五部灌頂壇
394 4 shí ten 十枚
395 4 shí Kangxi radical 24 十枚
396 4 shí tenth 十枚
397 4 shí complete; perfect 十枚
398 4 shí ten; daśa 十枚
399 4 shū book 梁肅與道士吳筠書一卷
400 4 shū document; manuscript 梁肅與道士吳筠書一卷
401 4 shū letter 梁肅與道士吳筠書一卷
402 4 Shū the Cannon of Documents 梁肅與道士吳筠書一卷
403 4 shū to write 梁肅與道士吳筠書一卷
404 4 shū writing 梁肅與道士吳筠書一卷
405 4 shū calligraphy; writing style 梁肅與道士吳筠書一卷
406 4 shū Shu 梁肅與道士吳筠書一卷
407 4 shū to record 梁肅與道士吳筠書一卷
408 4 shū book; pustaka 梁肅與道士吳筠書一卷
409 4 shū write; copy; likh 梁肅與道士吳筠書一卷
410 4 shū manuscript; lekha 梁肅與道士吳筠書一卷
411 4 shū book; pustaka 梁肅與道士吳筠書一卷
412 4 shū document; lekha 梁肅與道士吳筠書一卷
413 4 big; huge; large 大陀羅尼經一卷
414 4 Kangxi radical 37 大陀羅尼經一卷
415 4 great; major; important 大陀羅尼經一卷
416 4 size 大陀羅尼經一卷
417 4 old 大陀羅尼經一卷
418 4 oldest; earliest 大陀羅尼經一卷
419 4 adult 大陀羅尼經一卷
420 4 dài an important person 大陀羅尼經一卷
421 4 senior 大陀羅尼經一卷
422 4 an element 大陀羅尼經一卷
423 4 great; mahā 大陀羅尼經一卷
424 4 zhuàn to compile 常州弘善寺釋法宣撰
425 4 zhuàn to compose; to write 常州弘善寺釋法宣撰
426 4 zhuàn to make using one's hands 常州弘善寺釋法宣撰
427 4 zhuàn to prepare; to provide 常州弘善寺釋法宣撰
428 4 zhuàn to take by the hand 常州弘善寺釋法宣撰
429 4 zhuàn reckoning that accords with Heaven and Earth 常州弘善寺釋法宣撰
430 4 zhuàn inclination; interest 常州弘善寺釋法宣撰
431 4 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
432 4 a grade; a level 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
433 4 an example; a model 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
434 4 a weighing device 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
435 4 to grade; to rank 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
436 4 to copy; to imitate; to follow 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
437 4 to do 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
438 4 koan; kōan; gong'an 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
439 4 上行 shàng xíng up; to go against the current; to submit (a document) to higher authorities 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
440 4 十五 shíwǔ fifteen 都合一百二部一百一十五卷
441 4 十五 shíwǔ fifteen; pancadasa 都合一百二部一百一十五卷
442 4 jiān to merge; to combine 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
443 4 jiān to double 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
444 4 jiān to repeat; to accumulate 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
445 4 jiān equal to 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
446 4 jiān not selective; impartial 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
447 4 yuè at a high pitch 向越府取本寫取經并念誦法門
448 4 yuè to exceed; to leap; to skip 向越府取本寫取經并念誦法門
449 4 yuè to cross; to go past; to jump over 向越府取本寫取經并念誦法門
450 4 yuè to grab; to plunder; to snatch 向越府取本寫取經并念誦法門
451 4 yuè Yue [state] 向越府取本寫取經并念誦法門
452 4 yuè to transcend 向越府取本寫取經并念誦法門
453 4 yuè distant; far away 向越府取本寫取經并念誦法門
454 4 yuè impractical; not realistic 向越府取本寫取經并念誦法門
455 4 yuè to dissipate; to disperse 向越府取本寫取經并念誦法門
456 4 yuè to spread widely 向越府取本寫取經并念誦法門
457 4 yuè to decline; to fall 向越府取本寫取經并念誦法門
458 4 yuè Yue [peoples] 向越府取本寫取經并念誦法門
459 4 yuè superior 向越府取本寫取經并念誦法門
460 4 yuè Yue [region] 向越府取本寫取經并念誦法門
461 4 yuè to publicise 向越府取本寫取經并念誦法門
462 4 yuè Yue [surname] 向越府取本寫取經并念誦法門
463 4 zhě ca 昨者陸台州已與題記
464 4 使 shǐ to make; to cause 伏願使君
465 4 使 shǐ to make use of for labor 伏願使君
466 4 使 shǐ to indulge 伏願使君
467 4 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 伏願使君
468 4 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 伏願使君
469 4 使 shǐ to dispatch 伏願使君
470 4 使 shǐ to use 伏願使君
471 4 使 shǐ to be able to 伏願使君
472 4 使 shǐ messenger; dūta 伏願使君
473 3 一字 yī zì without exception 一字頂輪王瑜伽法一卷
474 3 一字 yī zì one word 一字頂輪王瑜伽法一卷
475 3 一字 yī zì the character yi 一字頂輪王瑜伽法一卷
476 3 shān a mountain; a hill; a peak 剡山石城寺彌勒石像碑一卷
477 3 shān Shan 剡山石城寺彌勒石像碑一卷
478 3 shān Kangxi radical 46 剡山石城寺彌勒石像碑一卷
479 3 shān a mountain-like shape 剡山石城寺彌勒石像碑一卷
480 3 shān a gable 剡山石城寺彌勒石像碑一卷
481 3 shān mountain; giri 剡山石城寺彌勒石像碑一卷
482 3 five 五佛頂轉輪王經五卷
483 3 fifth musical note 五佛頂轉輪王經五卷
484 3 Wu 五佛頂轉輪王經五卷
485 3 the five elements 五佛頂轉輪王經五卷
486 3 five; pañca 五佛頂轉輪王經五卷
487 3 像樣 xiàngyàng presentable 金輪佛頂像樣一卷
488 3 shǎo few 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
489 3 shǎo to decrease; to lessen; to lose 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
490 3 shǎo to be inadequate; to be insufficient 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
491 3 shǎo to be less than 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
492 3 shǎo to despise; to scorn; to look down on 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
493 3 shào young 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
494 3 shào youth 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
495 3 shào a youth; a young person 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
496 3 shào Shao 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
497 3 shǎo few 錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等
498 3 capital city 都合一百二十八部三百四十五卷
499 3 a city; a metropolis 都合一百二十八部三百四十五卷
500 3 dōu all 都合一百二十八部三百四十五卷

Frequencies of all Words

Top 877

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 115 juǎn to coil; to roll 總合二百三十部四百六十卷
2 115 juǎn a coil; a roll; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
3 115 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
4 115 juǎn roll 總合二百三十部四百六十卷
5 115 juǎn to sweep up; to carry away 總合二百三十部四百六十卷
6 115 juǎn to involve; to embroil 總合二百三十部四百六十卷
7 115 juǎn a break roll 總合二百三十部四百六十卷
8 115 juàn an examination paper 總合二百三十部四百六十卷
9 115 juàn a file 總合二百三十部四百六十卷
10 115 quán crinkled; curled 總合二百三十部四百六十卷
11 115 juǎn to include 總合二百三十部四百六十卷
12 115 juǎn to store away 總合二百三十部四百六十卷
13 115 juǎn to sever; to break off 總合二百三十部四百六十卷
14 115 juǎn Juan 總合二百三十部四百六十卷
15 115 juàn a scroll 總合二百三十部四百六十卷
16 115 juàn tired 總合二百三十部四百六十卷
17 115 quán beautiful 總合二百三十部四百六十卷
18 115 juǎn wrapped 總合二百三十部四百六十卷
19 100 one 大輪金剛陀羅尼經一卷
20 100 Kangxi radical 1 大輪金剛陀羅尼經一卷
21 100 as soon as; all at once 大輪金剛陀羅尼經一卷
22 100 pure; concentrated 大輪金剛陀羅尼經一卷
23 100 whole; all 大輪金剛陀羅尼經一卷
24 100 first 大輪金剛陀羅尼經一卷
25 100 the same 大輪金剛陀羅尼經一卷
26 100 each 大輪金剛陀羅尼經一卷
27 100 certain 大輪金剛陀羅尼經一卷
28 100 throughout 大輪金剛陀羅尼經一卷
29 100 used in between a reduplicated verb 大輪金剛陀羅尼經一卷
30 100 sole; single 大輪金剛陀羅尼經一卷
31 100 a very small amount 大輪金剛陀羅尼經一卷
32 100 Yi 大輪金剛陀羅尼經一卷
33 100 other 大輪金剛陀羅尼經一卷
34 100 to unify 大輪金剛陀羅尼經一卷
35 100 accidentally; coincidentally 大輪金剛陀羅尼經一卷
36 100 abruptly; suddenly 大輪金剛陀羅尼經一卷
37 100 or 大輪金剛陀羅尼經一卷
38 100 one; eka 大輪金剛陀羅尼經一卷
39 16 zhī him; her; them; that 韋之晉傳一卷
40 16 zhī used between a modifier and a word to form a word group 韋之晉傳一卷
41 16 zhī to go 韋之晉傳一卷
42 16 zhī this; that 韋之晉傳一卷
43 16 zhī genetive marker 韋之晉傳一卷
44 16 zhī it 韋之晉傳一卷
45 16 zhī in 韋之晉傳一卷
46 16 zhī all 韋之晉傳一卷
47 16 zhī and 韋之晉傳一卷
48 16 zhī however 韋之晉傳一卷
49 16 zhī if 韋之晉傳一卷
50 16 zhī then 韋之晉傳一卷
51 16 zhī to arrive; to go 韋之晉傳一卷
52 16 zhī is 韋之晉傳一卷
53 16 zhī to use 韋之晉傳一卷
54 16 zhī Zhi 韋之晉傳一卷
55 13 method; way 軍荼利菩薩法一卷
56 13 France 軍荼利菩薩法一卷
57 13 the law; rules; regulations 軍荼利菩薩法一卷
58 13 the teachings of the Buddha; Dharma 軍荼利菩薩法一卷
59 13 a standard; a norm 軍荼利菩薩法一卷
60 13 an institution 軍荼利菩薩法一卷
61 13 to emulate 軍荼利菩薩法一卷
62 13 magic; a magic trick 軍荼利菩薩法一卷
63 13 punishment 軍荼利菩薩法一卷
64 13 Fa 軍荼利菩薩法一卷
65 13 a precedent 軍荼利菩薩法一卷
66 13 a classification of some kinds of Han texts 軍荼利菩薩法一卷
67 13 relating to a ceremony or rite 軍荼利菩薩法一卷
68 13 Dharma 軍荼利菩薩法一卷
69 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 軍荼利菩薩法一卷
70 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 軍荼利菩薩法一卷
71 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 軍荼利菩薩法一卷
72 13 quality; characteristic 軍荼利菩薩法一卷
73 12 yàng shape; form; pattern; style 壇樣一卷
74 12 yàng a kind 壇樣一卷
75 12 yàng an official standard; an example 壇樣一卷
76 12 yàng a shape; a form 壇樣一卷
77 12 yàng shape; form; ākṛti 壇樣一卷
78 11 zhǐ paper 八紙
79 10 already 已上二十部二十六卷
80 10 Kangxi radical 49 已上二十部二十六卷
81 10 from 已上二十部二十六卷
82 10 to bring to an end; to stop 已上二十部二十六卷
83 10 final aspectual particle 已上二十部二十六卷
84 10 afterwards; thereafter 已上二十部二十六卷
85 10 too; very; excessively 已上二十部二十六卷
86 10 to complete 已上二十部二十六卷
87 10 to demote; to dismiss 已上二十部二十六卷
88 10 to recover from an illness 已上二十部二十六卷
89 10 certainly 已上二十部二十六卷
90 10 an interjection of surprise 已上二十部二十六卷
91 10 this 已上二十部二十六卷
92 10 former; pūrvaka 已上二十部二十六卷
93 10 former; pūrvaka 已上二十部二十六卷
94 10 shàng top; a high position 已上二十部二十六卷
95 10 shang top; the position on or above something 已上二十部二十六卷
96 10 shàng to go up; to go forward 已上二十部二十六卷
97 10 shàng shang 已上二十部二十六卷
98 10 shàng previous; last 已上二十部二十六卷
99 10 shàng high; higher 已上二十部二十六卷
100 10 shàng advanced 已上二十部二十六卷
101 10 shàng a monarch; a sovereign 已上二十部二十六卷
102 10 shàng time 已上二十部二十六卷
103 10 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上二十部二十六卷
104 10 shàng far 已上二十部二十六卷
105 10 shàng big; as big as 已上二十部二十六卷
106 10 shàng abundant; plentiful 已上二十部二十六卷
107 10 shàng to report 已上二十部二十六卷
108 10 shàng to offer 已上二十部二十六卷
109 10 shàng to go on stage 已上二十部二十六卷
110 10 shàng to take office; to assume a post 已上二十部二十六卷
111 10 shàng to install; to erect 已上二十部二十六卷
112 10 shàng to suffer; to sustain 已上二十部二十六卷
113 10 shàng to burn 已上二十部二十六卷
114 10 shàng to remember 已上二十部二十六卷
115 10 shang on; in 已上二十部二十六卷
116 10 shàng upward 已上二十部二十六卷
117 10 shàng to add 已上二十部二十六卷
118 10 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上二十部二十六卷
119 10 shàng to meet 已上二十部二十六卷
120 10 shàng falling then rising (4th) tone 已上二十部二十六卷
121 10 shang used after a verb indicating a result 已上二十部二十六卷
122 10 shàng a musical note 已上二十部二十六卷
123 10 shàng higher, superior; uttara 已上二十部二十六卷
124 9 tool; device; utensil; equipment; instrument 名目具別錄
125 9 to possess; to have 名目具別錄
126 9 measure word for devices, coffins, dead bodies, etc 名目具別錄
127 9 to prepare 名目具別錄
128 9 to write; to describe; to state 名目具別錄
129 9 Ju 名目具別錄
130 9 talent; ability 名目具別錄
131 9 a feast; food 名目具別錄
132 9 all; entirely; completely; in detail 名目具別錄
133 9 to arrange; to provide 名目具別錄
134 9 furnishings 名目具別錄
135 9 pleased; contentedly 名目具別錄
136 9 to understand 名目具別錄
137 9 together; saha 名目具別錄
138 9 a mat for sitting and sleeping on 名目具別錄
139 8 求法 qiú fǎ to seek the Dharma 日本國求法僧最澄目錄
140 8 和上 héshàng an abbot; a monk 妙樂和上遺旨一卷
141 8 èr two 四教義二卷
142 8 èr Kangxi radical 7 四教義二卷
143 8 èr second 四教義二卷
144 8 èr twice; double; di- 四教義二卷
145 8 èr another; the other 四教義二卷
146 8 èr more than one kind 四教義二卷
147 8 èr two; dvā; dvi 四教義二卷
148 8 sān three 瞿醯三卷
149 8 sān third 瞿醯三卷
150 8 sān more than two 瞿醯三卷
151 8 sān very few 瞿醯三卷
152 8 sān repeatedly 瞿醯三卷
153 8 sān San 瞿醯三卷
154 8 sān three; tri 瞿醯三卷
155 8 sān sa 瞿醯三卷
156 7 天台 tiāntái Tiantai; T'ien-tai 天台大師誦經觀記一卷
157 7 wén writing; text 陀羅尼啟請文一卷
158 7 wén Kangxi radical 67 陀羅尼啟請文一卷
159 7 wén Wen 陀羅尼啟請文一卷
160 7 wén lines or grain on an object 陀羅尼啟請文一卷
161 7 wén culture 陀羅尼啟請文一卷
162 7 wén refined writings 陀羅尼啟請文一卷
163 7 wén civil; non-military 陀羅尼啟請文一卷
164 7 wén to conceal a fault; gloss over 陀羅尼啟請文一卷
165 7 wén wen 陀羅尼啟請文一卷
166 7 wén ornamentation; adornment 陀羅尼啟請文一卷
167 7 wén to ornament; to adorn 陀羅尼啟請文一卷
168 7 wén beautiful 陀羅尼啟請文一卷
169 7 wén a text; a manuscript 陀羅尼啟請文一卷
170 7 wén a group responsible for ritual and music 陀羅尼啟請文一卷
171 7 wén the text of an imperial order 陀羅尼啟請文一卷
172 7 wén liberal arts 陀羅尼啟請文一卷
173 7 wén a rite; a ritual 陀羅尼啟請文一卷
174 7 wén a tattoo 陀羅尼啟請文一卷
175 7 wén a classifier for copper coins 陀羅尼啟請文一卷
176 7 wén text; grantha 陀羅尼啟請文一卷
177 7 tóng like; same; similar 同帙
178 7 tóng simultaneously; coincide 同帙
179 7 tóng together 同帙
180 7 tóng together 同帙
181 7 tóng to be the same 同帙
182 7 tòng an alley; a lane 同帙
183 7 tóng same- 同帙
184 7 tóng to do something for somebody 同帙
185 7 tóng Tong 同帙
186 7 tóng to meet; to gather together; to join with 同帙
187 7 tóng to be unified 同帙
188 7 tóng to approve; to endorse 同帙
189 7 tóng peace; harmony 同帙
190 7 tóng an agreement 同帙
191 7 tóng same; sama 同帙
192 7 tóng together; saha 同帙
193 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
194 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
195 7 děng et cetera; and so on 翰林院等集一卷
196 7 děng to wait 翰林院等集一卷
197 7 děng degree; kind 翰林院等集一卷
198 7 děng plural 翰林院等集一卷
199 7 děng to be equal 翰林院等集一卷
200 7 děng degree; level 翰林院等集一卷
201 7 děng to compare 翰林院等集一卷
202 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 三十七尊供養具樣一卷
203 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 三十七尊供養具樣一卷
204 7 供養 gòngyǎng offering 三十七尊供養具樣一卷
205 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 三十七尊供養具樣一卷
206 7 大師 dàshī great master; grand master 章安大師碑文一卷
207 7 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters) 章安大師碑文一卷
208 7 大師 dàshī venerable master 章安大師碑文一卷
209 7 法門 fǎmén Dharma gate 向台州求得法門
210 7 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 向台州求得法門
211 7 in; at 攀福於現當
212 7 in; at 攀福於現當
213 7 in; at; to; from 攀福於現當
214 7 to go; to 攀福於現當
215 7 to rely on; to depend on 攀福於現當
216 7 to go to; to arrive at 攀福於現當
217 7 from 攀福於現當
218 7 give 攀福於現當
219 7 oppposing 攀福於現當
220 7 and 攀福於現當
221 7 compared to 攀福於現當
222 7 by 攀福於現當
223 7 and; as well as 攀福於現當
224 7 for 攀福於現當
225 7 Yu 攀福於現當
226 7 a crow 攀福於現當
227 7 whew; wow 攀福於現當
228 7 near to; antike 攀福於現當
229 7 sēng a Buddhist monk 日本國求法僧最澄目錄
230 7 sēng a person with dark skin 日本國求法僧最澄目錄
231 7 sēng Seng 日本國求法僧最澄目錄
232 7 sēng Sangha; monastic community 日本國求法僧最澄目錄
233 7 ministry; department 總合二百三十部四百六十卷
234 7 section; part; measure word for films and books 總合二百三十部四百六十卷
235 7 section; part 總合二百三十部四百六十卷
236 7 troops 總合二百三十部四百六十卷
237 7 a category; a kind 總合二百三十部四百六十卷
238 7 to command; to control 總合二百三十部四百六十卷
239 7 radical 總合二百三十部四百六十卷
240 7 headquarters 總合二百三十部四百六十卷
241 7 unit 總合二百三十部四百六十卷
242 7 to put in order; to arrange 總合二百三十部四百六十卷
243 6 not; no 三教不齊論一卷
244 6 expresses that a certain condition cannot be acheived 三教不齊論一卷
245 6 as a correlative 三教不齊論一卷
246 6 no (answering a question) 三教不齊論一卷
247 6 forms a negative adjective from a noun 三教不齊論一卷
248 6 at the end of a sentence to form a question 三教不齊論一卷
249 6 to form a yes or no question 三教不齊論一卷
250 6 infix potential marker 三教不齊論一卷
251 6 no; na 三教不齊論一卷
252 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
253 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
254 6 zàn to help 普賢行願讚一卷
255 6 zàn a eulogy 普賢行願讚一卷
256 6 zàn to introduce 普賢行願讚一卷
257 6 zàn to tell 普賢行願讚一卷
258 6 zàn to help; to support; to assist; to aid 普賢行願讚一卷
259 6 zàn summary verse; eulogy; ecomium 普賢行願讚一卷
260 6 to gather; to collect 邃座主記天台沙門乾濟集
261 6 collected works; collection 邃座主記天台沙門乾濟集
262 6 volume; part 邃座主記天台沙門乾濟集
263 6 to stablize; to settle 邃座主記天台沙門乾濟集
264 6 used in place names 邃座主記天台沙門乾濟集
265 6 to mix; to blend 邃座主記天台沙門乾濟集
266 6 to hit the mark 邃座主記天台沙門乾濟集
267 6 to compile 邃座主記天台沙門乾濟集
268 6 to finish; to accomplish 邃座主記天台沙門乾濟集
269 6 to rest; to perch 邃座主記天台沙門乾濟集
270 6 a market 邃座主記天台沙門乾濟集
271 6 the origin of suffering 邃座主記天台沙門乾濟集
272 6 zhì a book cover 同帙
273 6 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 同帙
274 6 zhì a measure word for books 同帙
275 6 zhì a wrap for swords 同帙
276 6 zhì a bundle of documents 同帙
277 6 zhì to order; to put in sequence 同帙
278 6 also; too 已上念誦供養具樣也
279 6 a final modal particle indicating certainy or decision 已上念誦供養具樣也
280 6 either 已上念誦供養具樣也
281 6 even 已上念誦供養具樣也
282 6 used to soften the tone 已上念誦供養具樣也
283 6 used for emphasis 已上念誦供養具樣也
284 6 used to mark contrast 已上念誦供養具樣也
285 6 used to mark compromise 已上念誦供養具樣也
286 6 ya 已上念誦供養具樣也
287 6 chuán to transmit 止觀輔行傳序一卷
288 6 zhuàn a biography 止觀輔行傳序一卷
289 6 chuán to teach 止觀輔行傳序一卷
290 6 chuán to summon 止觀輔行傳序一卷
291 6 chuán to pass on to later generations 止觀輔行傳序一卷
292 6 chuán to spread; to propagate 止觀輔行傳序一卷
293 6 chuán to express 止觀輔行傳序一卷
294 6 chuán to conduct 止觀輔行傳序一卷
295 6 zhuàn a posthouse 止觀輔行傳序一卷
296 6 zhuàn a commentary 止觀輔行傳序一卷
297 6 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 止觀輔行傳序一卷
298 6 wèi position; location; place 八菩薩位樣一卷
299 6 wèi measure word for people 八菩薩位樣一卷
300 6 wèi bit 八菩薩位樣一卷
301 6 wèi a seat 八菩薩位樣一卷
302 6 wèi a post 八菩薩位樣一卷
303 6 wèi a rank; status 八菩薩位樣一卷
304 6 wèi a throne 八菩薩位樣一卷
305 6 wèi Wei 八菩薩位樣一卷
306 6 wèi the standard form of an object 八菩薩位樣一卷
307 6 wèi a polite form of address 八菩薩位樣一卷
308 6 wèi at; located at 八菩薩位樣一卷
309 6 wèi to arrange 八菩薩位樣一卷
310 6 wèi to remain standing; avasthā 八菩薩位樣一卷
311 6 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 天台沙門靈嶷作
312 6 沙門 shāmén sramana 天台沙門靈嶷作
313 6 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 天台沙門靈嶷作
314 6 jīn today; present; now 今歸本鄉今欲請當州印信
315 6 jīn Jin 今歸本鄉今欲請當州印信
316 6 jīn modern 今歸本鄉今欲請當州印信
317 6 jīn now; adhunā 今歸本鄉今欲請當州印信
318 6 日本國 Rìběn guó Japan 日本國求法僧最澄目錄
319 6 真言 zhēnyán true words 梵漢字金剛輪真言一卷
320 6 真言 zhēnyán an incantation 梵漢字金剛輪真言一卷
321 6 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 梵漢字金剛輪真言一卷
322 6 to record; to copy 最澄錄
323 6 to hire; to employ 最澄錄
324 6 to record sound 最澄錄
325 6 a record; a register 最澄錄
326 6 to register; to enroll 最澄錄
327 6 to supervise; to direct 最澄錄
328 6 a sequence; an order 最澄錄
329 6 to determine a prison sentence 最澄錄
330 6 record 最澄錄
331 6 to remember; to memorize; to bear in mind 天台大師誦經觀記一卷
332 6 measure word for striking actions 天台大師誦經觀記一卷
333 6 to record; to note 天台大師誦經觀記一卷
334 6 notes; a record 天台大師誦經觀記一卷
335 6 a sign; a mark 天台大師誦經觀記一卷
336 6 a birthmark 天台大師誦經觀記一卷
337 6 a memorandum 天台大師誦經觀記一卷
338 6 an account of a topic, person, or incident 天台大師誦經觀記一卷
339 6 a prediction; a prophecy; vyakarana 天台大師誦經觀記一卷
340 5 最澄 zuìchéng Saichō 日本國求法僧最澄目錄
341 5 varied; complex; not simple 雜真言一卷
342 5 to mix 雜真言一卷
343 5 multicoloured 雜真言一卷
344 5 trifling; trivial 雜真言一卷
345 5 miscellaneous [tax] 雜真言一卷
346 5 varied 雜真言一卷
347 5 bìng and; furthermore; also 向越府取本寫取經并念誦法門
348 5 bìng completely; entirely 向越府取本寫取經并念誦法門
349 5 bìng to combine; to amalgamate 向越府取本寫取經并念誦法門
350 5 bìng to combine 向越府取本寫取經并念誦法門
351 5 bìng to resemble; to be like 向越府取本寫取經并念誦法門
352 5 bìng both; equally 向越府取本寫取經并念誦法門
353 5 bìng both; side-by-side; equally 向越府取本寫取經并念誦法門
354 5 bìng completely; entirely 向越府取本寫取經并念誦法門
355 5 bìng to stand side-by-side 向越府取本寫取經并念誦法門
356 5 bìng definitely; absolutely; actually 向越府取本寫取經并念誦法門
357 5 bīng Taiyuan 向越府取本寫取經并念誦法門
358 5 bìng equally; both; together 向越府取本寫取經并念誦法門
359 5 bìng together; saha 向越府取本寫取經并念誦法門
360 5 his; hers; its; theirs 其教以清淨無為為本
361 5 to add emphasis 其教以清淨無為為本
362 5 used when asking a question in reply to a question 其教以清淨無為為本
363 5 used when making a request or giving an order 其教以清淨無為為本
364 5 he; her; it; them 其教以清淨無為為本
365 5 probably; likely 其教以清淨無為為本
366 5 will 其教以清淨無為為本
367 5 may 其教以清淨無為為本
368 5 if 其教以清淨無為為本
369 5 or 其教以清淨無為為本
370 5 Qi 其教以清淨無為為本
371 5 he; her; it; saḥ; sā; tad 其教以清淨無為為本
372 5 金剛 jīngāng a diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
373 5 金剛 jīngāng King Kong 普賢金剛瑜伽法一卷
374 5 金剛 jīngāng a hard object 普賢金剛瑜伽法一卷
375 5 金剛 jīngāng gorilla 普賢金剛瑜伽法一卷
376 5 金剛 jīngāng diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
377 5 金剛 jīngāng vajra 普賢金剛瑜伽法一卷
378 4 to take; to get; to fetch 向越府取本寫取經并念誦法門
379 4 to obtain 向越府取本寫取經并念誦法門
380 4 to choose; to select 向越府取本寫取經并念誦法門
381 4 to catch; to seize; to capture 向越府取本寫取經并念誦法門
382 4 to accept; to receive 向越府取本寫取經并念誦法門
383 4 to seek 向越府取本寫取經并念誦法門
384 4 to take a bride 向越府取本寫取經并念誦法門
385 4 placed after a verb to mark an action 向越府取本寫取經并念誦法門
386 4 Qu 向越府取本寫取經并念誦法門
387 4 clinging; grasping; upādāna 向越府取本寫取經并念誦法門
388 4 瑜伽 yújiā yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
389 4 瑜伽 yújiā yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
390 4 瑜伽 yújiā Yogācāra School 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
391 4 瑜伽 yújiā Yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
392 4 liù six 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
393 4 liù sixth 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
394 4 liù a note on the Gongche scale 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
395 4 liù six; ṣaṭ 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
396 4 míng bright; luminous; brilliant 沙門志明集
397 4 míng Ming 沙門志明集
398 4 míng Ming Dynasty 沙門志明集
399 4 míng obvious; explicit; clear 沙門志明集
400 4 míng intelligent; clever; perceptive 沙門志明集
401 4 míng to illuminate; to shine 沙門志明集
402 4 míng consecrated 沙門志明集
403 4 míng to understand; to comprehend 沙門志明集
404 4 míng to explain; to clarify 沙門志明集
405 4 míng Souther Ming; Later Ming 沙門志明集
406 4 míng the world; the human world; the world of the living 沙門志明集
407 4 míng eyesight; vision 沙門志明集
408 4 míng a god; a spirit 沙門志明集
409 4 míng fame; renown 沙門志明集
410 4 míng open; public 沙門志明集
411 4 míng clear 沙門志明集
412 4 míng to become proficient 沙門志明集
413 4 míng to be proficient 沙門志明集
414 4 míng virtuous 沙門志明集
415 4 míng open and honest 沙門志明集
416 4 míng clean; neat 沙門志明集
417 4 míng remarkable; outstanding; notable 沙門志明集
418 4 míng next; afterwards 沙門志明集
419 4 míng positive 沙門志明集
420 4 míng Clear 沙門志明集
421 4 míng wisdom; knowledge; vidya 沙門志明集
422 4 三十七尊 sānshíqī zūn thirty-seven worthies 三十七尊名一卷
423 4 guó a country; a nation 天台國清雜集一卷
424 4 guó the capital of a state 天台國清雜集一卷
425 4 guó a feud; a vassal state 天台國清雜集一卷
426 4 guó a state; a kingdom 天台國清雜集一卷
427 4 guó a place; a land 天台國清雜集一卷
428 4 guó domestic; Chinese 天台國清雜集一卷
429 4 guó national 天台國清雜集一卷
430 4 guó top in the nation 天台國清雜集一卷
431 4 guó Guo 天台國清雜集一卷
432 4 guó community; nation; janapada 天台國清雜集一卷
433 4 day of the month; a certain day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
434 4 Kangxi radical 72 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
435 4 a day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
436 4 Japan 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
437 4 sun 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
438 4 daytime 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
439 4 sunlight 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
440 4 everyday 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
441 4 season 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
442 4 available time 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
443 4 a day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
444 4 in the past 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
445 4 mi 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
446 4 sun; sūrya 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
447 4 a day; divasa 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
448 4 灌頂 guàn dǐng consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
449 4 灌頂 guàn dǐng Anointment 引入五部灌頂曼荼羅壇場
450 4 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
451 4 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 引入五部灌頂曼荼羅壇場
452 4 yún cloud 孔夫子云
453 4 yún Yunnan 孔夫子云
454 4 yún Yun 孔夫子云
455 4 yún to say 孔夫子云
456 4 yún to have 孔夫子云
457 4 yún a particle with no meaning 孔夫子云
458 4 yún in this way 孔夫子云
459 4 yún cloud; megha 孔夫子云
460 4 yún to say; iti 孔夫子云
461 4 xiàng towards; to 向台州求得法門
462 4 xiàng direction 向台州求得法門
463 4 xiàng to face 向台州求得法門
464 4 xiàng previous; former; earlier 向台州求得法門
465 4 xiàng formerly 向台州求得法門
466 4 xiàng a north facing window 向台州求得法門
467 4 xiàng a trend 向台州求得法門
468 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
469 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
470 4 xiàng to move towards 向台州求得法門
471 4 xiàng to respect; to admire; to look up to 向台州求得法門
472 4 xiàng to favor; to be partial to 向台州求得法門
473 4 xiàng always 向台州求得法門
474 4 xiàng just now; a moment ago 向台州求得法門
475 4 xiàng to approximate 向台州求得法門
476 4 xiàng presuming 向台州求得法門
477 4 xiàng to attack 向台州求得法門
478 4 xiàng echo 向台州求得法門
479 4 xiàng to make clear 向台州求得法門
480 4 xiàng facing towards; abhimukha 向台州求得法門
481 4 rén person; people; a human being 穎人
482 4 rén Kangxi radical 9 穎人
483 4 rén a kind of person 穎人
484 4 rén everybody 穎人
485 4 rén adult 穎人
486 4 rén somebody; others 穎人
487 4 rén an upright person 穎人
488 4 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 穎人
489 4 to enter 二僧入五部灌頂壇
490 4 Kangxi radical 11 二僧入五部灌頂壇
491 4 radical 二僧入五部灌頂壇
492 4 income 二僧入五部灌頂壇
493 4 to conform with 二僧入五部灌頂壇
494 4 to descend 二僧入五部灌頂壇
495 4 the entering tone 二僧入五部灌頂壇
496 4 to pay 二僧入五部灌頂壇
497 4 to join 二僧入五部灌頂壇
498 4 entering; praveśa 二僧入五部灌頂壇
499 4 shí ten 十枚
500 4 shí Kangxi radical 24 十枚

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
one; eka
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
yàng shape; form; ākṛti
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
shàng higher, superior; uttara
 1. together; saha
 2. a mat for sitting and sleeping on
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
和上 héshàng an abbot; a monk
èr two; dvā; dvi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安和 196 Sotthi; Svāstika
八菩萨 八菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas
般若心经 般若心經 98 The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
别录 別錄 98 Abstracts; Bie Lu
曹溪 99
 1. Caoqi
 2. Caoqi
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
常求利 99 Janguli
常州 99 Changzhou
传教大师将来越州录 傳教大師將來越州錄 99 Dengyōdaishi shōrai esshūroku
刺史 99 Regional Inspector
大唐 100 Tang Dynasty
大轮金刚 大輪金剛 100 Mahacakravajri
达磨 達磨 100 Bodhidharma
当州 當州 68 Dangzhou
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
毒女 100 Janguli
多闻天 多聞天 100 Vaisravana; Vessavana
法华经 法華經 70 Lotus Sutra; Lotus Sūtra
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天择地经 梵天擇地經 102 Brahma Selects a Location
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛顶尊胜 佛頂尊勝 102 Usnisavijaya
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
傅大士 102 Venerable Master Fu; Great Adept Fu
103 7th heavenly stem
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
国清寺 國清寺 71 Guoqing Temple
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
翰林院 72 Imperial Hanlin Academy
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
火头金刚 火頭金剛 104 Ucchusma
湖州 104 Huzhou
教科文 106 UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
皎然 74 Jiaoran
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金刚经 金剛經 106
 1. The Diamond Sutra
 2. Diamond Sutra
镜湖 鏡湖 106 Jinghu
荆溪 荊溪 106 Jingxi
金轮佛顶 金輪佛頂 106 Golden Wheel Buddha Crown
绝观论 絕觀論 106 Treatise on the Transcendence of Cognition
君山 106 Junshan
军荼利 軍荼利 106 Kundali
孔夫子 75 Confucius
会稽 會稽 75 Kuaiji Mountain
108 Gansu
龙兴寺 龍興寺 76 Long Xing Temple
论衡 論衡 76 Wang Chong
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
冥道 109 the gateway to the ghost world
毘奈耶经 毘奈耶經 112 Vinaya Sutra; Pinaiye Jing
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普贤 普賢 112 Samantabhadra
齐论 齊論 113 Analects as Compiled in the State of Qi
日本国 日本國 82 Japan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三台 115 Santai
山田 115 Yamada
十弟子 115 ten great disciples of the Buddha
石城 115 Shicheng
四分律 83
 1. Four Part Vinaya
 2. Dharmaguputakavinaya; Four Part Vinaya
四教义 四教義 83 Si Jiao Yi; The Meaning of the Four Teachings
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
台州 116 Taizhou
藤原 116 Fujiwara
天台 116 Tiantai; T'ien-tai
天台智者 84 Sage of Tiantai
瓦官寺 119 Waguan Temple
晚唐 87 Late Tang
维摩 維摩 87
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五月 119 May; the Fifth Month
西国 西國 88 Western Regions
西域 120 Western Regions
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
荥阳 滎陽 88 Xingyang
心论 心論 120 Abhidharma hṛdaya śāstra
延历寺 延曆寺 121 Enryaku-ji
羿 121 Yi
议郎 議郎 121 Yilang
印信 121 official seal; legally binding seal
义真 義真 121 Gishin
121 Yong; Nanning
圆晖 圓暉 89 Yuan Hui
遮那 122 Vairocana
贞元 貞元 122
 1. Zhenyuan
 2. Jōgen
智度论 智度論 122 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
智者大师 智者大師 122 Venerable Master Zhi Yi
转轮王经 轉輪王經 122 Sutra on the Wheel Turning King
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
最澄 122 Saichō

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 51.

Simplified Traditional Pinyin English
宝部 寶部 98 jewel division
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
禅门 禪門 67
 1. Chan Monastery
 2. meditative practice
 3. Chan school
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大小二乘 100 Mahāyāna and Hinayana two vehicles
二戒 195 two kinds of precepts
二十部 195 the twenty sects of Hīnayāna
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵本 102 a Sanskrit text
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
含灵 含靈 104 living things; having a soul
和上 104 an abbot; a monk
化人 104 a conjured person
羯磨 106 karma
金刚铃 金剛鈴 106 vajra bell; vajra-ghaṇṭā
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
求法 113 to seek the Dharma
群生 113 all living beings
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
三昧耶戒 115 samaya; esoteric precepts
三十七尊 115 thirty-seven worthies
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八部 115 eighteen schools of Hīnayāna
四生 115 four types of birth
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
五佛顶 五佛頂 119 five crowns of the Buddha
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
心要 120 the core; the essence
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
异义 異義 121 to establish different meanings
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
座主 122 chairperson; abbot