Glossary and Vocabulary for Dengyō daishi shōrai esshūroku 傳教大師將來越州錄, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 115 juǎn to coil; to roll 總合二百三十部四百六十卷
2 115 juǎn a coil; a roll; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
3 115 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
4 115 juǎn to sweep up; to carry away 總合二百三十部四百六十卷
5 115 juǎn to involve; to embroil 總合二百三十部四百六十卷
6 115 juǎn a break roll 總合二百三十部四百六十卷
7 115 juàn an examination paper 總合二百三十部四百六十卷
8 115 juàn a file 總合二百三十部四百六十卷
9 115 quán crinkled; curled 總合二百三十部四百六十卷
10 115 juǎn to include 總合二百三十部四百六十卷
11 115 juǎn to store away 總合二百三十部四百六十卷
12 115 juǎn to sever; to break off 總合二百三十部四百六十卷
13 115 juǎn Juan 總合二百三十部四百六十卷
14 115 juàn tired 總合二百三十部四百六十卷
15 115 quán beautiful 總合二百三十部四百六十卷
16 115 juǎn wrapped 總合二百三十部四百六十卷
17 100 one 大輪金剛陀羅尼經一卷
18 100 Kangxi radical 1 大輪金剛陀羅尼經一卷
19 100 pure; concentrated 大輪金剛陀羅尼經一卷
20 100 first 大輪金剛陀羅尼經一卷
21 100 the same 大輪金剛陀羅尼經一卷
22 100 sole; single 大輪金剛陀羅尼經一卷
23 100 a very small amount 大輪金剛陀羅尼經一卷
24 100 Yi 大輪金剛陀羅尼經一卷
25 100 other 大輪金剛陀羅尼經一卷
26 100 to unify 大輪金剛陀羅尼經一卷
27 100 accidentally; coincidentally 大輪金剛陀羅尼經一卷
28 100 abruptly; suddenly 大輪金剛陀羅尼經一卷
29 100 one; eka 大輪金剛陀羅尼經一卷
30 16 zhī to go 韋之晉傳一卷
31 16 zhī to arrive; to go 韋之晉傳一卷
32 16 zhī is 韋之晉傳一卷
33 16 zhī to use 韋之晉傳一卷
34 16 zhī Zhi 韋之晉傳一卷
35 13 method; way 軍荼利菩薩法一卷
36 13 France 軍荼利菩薩法一卷
37 13 the law; rules; regulations 軍荼利菩薩法一卷
38 13 the teachings of the Buddha; Dharma 軍荼利菩薩法一卷
39 13 a standard; a norm 軍荼利菩薩法一卷
40 13 an institution 軍荼利菩薩法一卷
41 13 to emulate 軍荼利菩薩法一卷
42 13 magic; a magic trick 軍荼利菩薩法一卷
43 13 punishment 軍荼利菩薩法一卷
44 13 Fa 軍荼利菩薩法一卷
45 13 a precedent 軍荼利菩薩法一卷
46 13 a classification of some kinds of Han texts 軍荼利菩薩法一卷
47 13 relating to a ceremony or rite 軍荼利菩薩法一卷
48 13 Dharma 軍荼利菩薩法一卷
49 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 軍荼利菩薩法一卷
50 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 軍荼利菩薩法一卷
51 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 軍荼利菩薩法一卷
52 13 quality; characteristic 軍荼利菩薩法一卷
53 12 yàng shape; form; pattern; style 壇樣一卷
54 12 yàng a kind 壇樣一卷
55 12 yàng an official standard; an example 壇樣一卷
56 11 zhǐ paper 八紙
57 10 Kangxi radical 49 已上二十部二十六卷
58 10 to bring to an end; to stop 已上二十部二十六卷
59 10 to complete 已上二十部二十六卷
60 10 to demote; to dismiss 已上二十部二十六卷
61 10 to recover from an illness 已上二十部二十六卷
62 10 former; pūrvaka 已上二十部二十六卷
63 10 shàng top; a high position 已上二十部二十六卷
64 10 shang top; the position on or above something 已上二十部二十六卷
65 10 shàng to go up; to go forward 已上二十部二十六卷
66 10 shàng shang 已上二十部二十六卷
67 10 shàng previous; last 已上二十部二十六卷
68 10 shàng high; higher 已上二十部二十六卷
69 10 shàng advanced 已上二十部二十六卷
70 10 shàng a monarch; a sovereign 已上二十部二十六卷
71 10 shàng time 已上二十部二十六卷
72 10 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上二十部二十六卷
73 10 shàng far 已上二十部二十六卷
74 10 shàng big; as big as 已上二十部二十六卷
75 10 shàng abundant; plentiful 已上二十部二十六卷
76 10 shàng to report 已上二十部二十六卷
77 10 shàng to offer 已上二十部二十六卷
78 10 shàng to go on stage 已上二十部二十六卷
79 10 shàng to take office; to assume a post 已上二十部二十六卷
80 10 shàng to install; to erect 已上二十部二十六卷
81 10 shàng to suffer; to sustain 已上二十部二十六卷
82 10 shàng to burn 已上二十部二十六卷
83 10 shàng to remember 已上二十部二十六卷
84 10 shàng to add 已上二十部二十六卷
85 10 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上二十部二十六卷
86 10 shàng to meet 已上二十部二十六卷
87 10 shàng falling then rising (4th) tone 已上二十部二十六卷
88 10 shang used after a verb indicating a result 已上二十部二十六卷
89 10 shàng a musical note 已上二十部二十六卷
90 10 shàng higher, superior; uttara 已上二十部二十六卷
91 9 tool; device; utensil; equipment; instrument 名目具別錄
92 9 to possess; to have 名目具別錄
93 9 to prepare 名目具別錄
94 9 to write; to describe; to state 名目具別錄
95 9 Ju 名目具別錄
96 9 talent; ability 名目具別錄
97 9 a feast; food 名目具別錄
98 9 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 名目具別錄
99 9 to arrange; to provide 名目具別錄
100 9 furnishings 名目具別錄
101 9 to understand 名目具別錄
102 8 求法 qiú fǎ to seek the Dharma 日本國求法僧最澄目錄
103 8 和上 héshàng an abbot; a monk 妙樂和上遺旨一卷
104 8 èr two 四教義二卷
105 8 èr Kangxi radical 7 四教義二卷
106 8 èr second 四教義二卷
107 8 èr twice; double; di- 四教義二卷
108 8 èr more than one kind 四教義二卷
109 8 èr two; dvā; dvi 四教義二卷
110 8 sān three 瞿醯三卷
111 8 sān third 瞿醯三卷
112 8 sān more than two 瞿醯三卷
113 8 sān very few 瞿醯三卷
114 8 sān San 瞿醯三卷
115 8 sān three; tri 瞿醯三卷
116 8 sān sa 瞿醯三卷
117 7 大師 dàshī great master; grand master 章安大師碑文一卷
118 7 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters) 章安大師碑文一卷
119 7 大師 dàshī venerable master 章安大師碑文一卷
120 7 sēng a Buddhist monk 日本國求法僧最澄目錄
121 7 sēng a person with dark skin 日本國求法僧最澄目錄
122 7 sēng Seng 日本國求法僧最澄目錄
123 7 sēng Sangha; monastic community 日本國求法僧最澄目錄
124 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 三十七尊供養具樣一卷
125 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 三十七尊供養具樣一卷
126 7 供養 gòngyǎng offering 三十七尊供養具樣一卷
127 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 三十七尊供養具樣一卷
128 7 děng et cetera; and so on 翰林院等集一卷
129 7 děng to wait 翰林院等集一卷
130 7 děng to be equal 翰林院等集一卷
131 7 děng degree; level 翰林院等集一卷
132 7 děng to compare 翰林院等集一卷
133 7 法門 fǎmén Dharma gate 向台州求得法門
134 7 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 向台州求得法門
135 7 wén writing; text 陀羅尼啟請文一卷
136 7 wén Kangxi radical 67 陀羅尼啟請文一卷
137 7 wén Wen 陀羅尼啟請文一卷
138 7 wén lines or grain on an object 陀羅尼啟請文一卷
139 7 wén culture 陀羅尼啟請文一卷
140 7 wén refined writings 陀羅尼啟請文一卷
141 7 wén civil; non-military 陀羅尼啟請文一卷
142 7 wén to conceal a fault; gloss over 陀羅尼啟請文一卷
143 7 wén wen 陀羅尼啟請文一卷
144 7 wén ornamentation; adornment 陀羅尼啟請文一卷
145 7 wén to ornament; to adorn 陀羅尼啟請文一卷
146 7 wén beautiful 陀羅尼啟請文一卷
147 7 wén a text; a manuscript 陀羅尼啟請文一卷
148 7 wén a group responsible for ritual and music 陀羅尼啟請文一卷
149 7 wén the text of an imperial order 陀羅尼啟請文一卷
150 7 wén liberal arts 陀羅尼啟請文一卷
151 7 wén a rite; a ritual 陀羅尼啟請文一卷
152 7 wén a tattoo 陀羅尼啟請文一卷
153 7 wén a classifier for copper coins 陀羅尼啟請文一卷
154 7 wén text; grantha 陀羅尼啟請文一卷
155 7 to go; to 攀福於現當
156 7 to rely on; to depend on 攀福於現當
157 7 Yu 攀福於現當
158 7 a crow 攀福於現當
159 7 ministry; department 總合二百三十部四百六十卷
160 7 section; part 總合二百三十部四百六十卷
161 7 troops 總合二百三十部四百六十卷
162 7 a category; a kind 總合二百三十部四百六十卷
163 7 to command; to control 總合二百三十部四百六十卷
164 7 radical 總合二百三十部四百六十卷
165 7 headquarters 總合二百三十部四百六十卷
166 7 unit 總合二百三十部四百六十卷
167 7 to put in order; to arrange 總合二百三十部四百六十卷
168 7 tóng like; same; similar 同帙
169 7 tóng to be the same 同帙
170 7 tòng an alley; a lane 同帙
171 7 tóng to do something for somebody 同帙
172 7 tóng Tong 同帙
173 7 tóng to meet; to gather together; to join with 同帙
174 7 tóng to be unified 同帙
175 7 tóng to approve; to endorse 同帙
176 7 tóng peace; harmony 同帙
177 7 tóng an agreement 同帙
178 7 tóng same; sama 同帙
179 7 tóng together; saha 同帙
180 7 天台 tiāntái Tiantai; T'ien-tai 天台大師誦經觀記一卷
181 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
182 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
183 6 jīn today; present; now 今歸本鄉今欲請當州印信
184 6 jīn Jin 今歸本鄉今欲請當州印信
185 6 jīn modern 今歸本鄉今欲請當州印信
186 6 jīn now; adhunā 今歸本鄉今欲請當州印信
187 6 金剛 jīngāng a diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
188 6 金剛 jīngāng King Kong 普賢金剛瑜伽法一卷
189 6 金剛 jīngāng a hard object 普賢金剛瑜伽法一卷
190 6 金剛 jīngāng gorilla 普賢金剛瑜伽法一卷
191 6 金剛 jīngāng diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
192 6 金剛 jīngāng vajra 普賢金剛瑜伽法一卷
193 6 to gather; to collect 邃座主記天台沙門乾濟集
194 6 collected works; collection 邃座主記天台沙門乾濟集
195 6 to stablize; to settle 邃座主記天台沙門乾濟集
196 6 used in place names 邃座主記天台沙門乾濟集
197 6 to mix; to blend 邃座主記天台沙門乾濟集
198 6 to hit the mark 邃座主記天台沙門乾濟集
199 6 to compile 邃座主記天台沙門乾濟集
200 6 to finish; to accomplish 邃座主記天台沙門乾濟集
201 6 to rest; to perch 邃座主記天台沙門乾濟集
202 6 a market 邃座主記天台沙門乾濟集
203 6 the origin of suffering 邃座主記天台沙門乾濟集
204 6 chuán to transmit 止觀輔行傳序一卷
205 6 zhuàn a biography 止觀輔行傳序一卷
206 6 chuán to teach 止觀輔行傳序一卷
207 6 chuán to summon 止觀輔行傳序一卷
208 6 chuán to pass on to later generations 止觀輔行傳序一卷
209 6 chuán to spread; to propagate 止觀輔行傳序一卷
210 6 chuán to express 止觀輔行傳序一卷
211 6 chuán to conduct 止觀輔行傳序一卷
212 6 zhuàn a posthouse 止觀輔行傳序一卷
213 6 zhuàn a commentary 止觀輔行傳序一卷
214 6 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 止觀輔行傳序一卷
215 6 日本國 Rìběn guó Japan 日本國求法僧最澄目錄
216 6 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 天台沙門靈嶷作
217 6 沙門 shāmén sramana 天台沙門靈嶷作
218 6 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 天台沙門靈嶷作
219 6 ya 已上念誦供養具樣也
220 6 zhì a book cover 同帙
221 6 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 同帙
222 6 zhì a wrap for swords 同帙
223 6 zhì a bundle of documents 同帙
224 6 zhì to order; to put in sequence 同帙
225 6 wèi position; location; place 八菩薩位樣一卷
226 6 wèi bit 八菩薩位樣一卷
227 6 wèi a seat 八菩薩位樣一卷
228 6 wèi a post 八菩薩位樣一卷
229 6 wèi a rank; status 八菩薩位樣一卷
230 6 wèi a throne 八菩薩位樣一卷
231 6 wèi Wei 八菩薩位樣一卷
232 6 wèi the standard form of an object 八菩薩位樣一卷
233 6 wèi a polite form of address 八菩薩位樣一卷
234 6 wèi at; located at 八菩薩位樣一卷
235 6 wèi to arrange 八菩薩位樣一卷
236 6 wèi to remain standing; avasthā 八菩薩位樣一卷
237 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
238 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
239 6 zàn to help 普賢行願讚一卷
240 6 zàn a eulogy 普賢行願讚一卷
241 6 zàn to introduce 普賢行願讚一卷
242 6 zàn to tell 普賢行願讚一卷
243 6 zàn to help; to support; to assist; to aid 普賢行願讚一卷
244 6 zàn summary verse; eulogy; ecomium 普賢行願讚一卷
245 6 to record; to copy 最澄錄
246 6 to hire; to employ 最澄錄
247 6 to record sound 最澄錄
248 6 a record; a register 最澄錄
249 6 to register; to enroll 最澄錄
250 6 to supervise; to direct 最澄錄
251 6 a sequence; an order 最澄錄
252 6 to determine a prison sentence 最澄錄
253 6 record 最澄錄
254 6 to remember; to memorize; to bear in mind 天台大師誦經觀記一卷
255 6 to record; to note 天台大師誦經觀記一卷
256 6 notes; a record 天台大師誦經觀記一卷
257 6 a sign; a mark 天台大師誦經觀記一卷
258 6 a birthmark 天台大師誦經觀記一卷
259 6 a memorandum 天台大師誦經觀記一卷
260 6 an account of a topic, person, or incident 天台大師誦經觀記一卷
261 6 a prediction; a prophecy; vyakarana 天台大師誦經觀記一卷
262 6 infix potential marker 三教不齊論一卷
263 6 真言 zhēnyán an incantation 梵漢字金剛輪真言一卷
264 6 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 梵漢字金剛輪真言一卷
265 5 varied; complex; not simple 雜真言一卷
266 5 to mix 雜真言一卷
267 5 multicoloured 雜真言一卷
268 5 trifling; trivial 雜真言一卷
269 5 miscellaneous [tax] 雜真言一卷
270 5 varied 雜真言一卷
271 5 bìng to combine; to amalgamate 向越府取本寫取經并念誦法門
272 5 bìng to combine 向越府取本寫取經并念誦法門
273 5 bìng to resemble; to be like 向越府取本寫取經并念誦法門
274 5 bìng to stand side-by-side 向越府取本寫取經并念誦法門
275 5 bīng Taiyuan 向越府取本寫取經并念誦法門
276 5 bìng equally; both; together 向越府取本寫取經并念誦法門
277 5 Qi 其教以清淨無為為本
278 5 最澄 zuìchéng Saichō 日本國求法僧最澄目錄
279 4 yún cloud 孔夫子云
280 4 yún Yunnan 孔夫子云
281 4 yún Yun 孔夫子云
282 4 yún to say 孔夫子云
283 4 yún to have 孔夫子云
284 4 yún cloud; megha 孔夫子云
285 4 yún to say; iti 孔夫子云
286 4 liù six 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
287 4 liù sixth 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
288 4 liù a note on the Gongche scale 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
289 4 liù six; ṣaṭ 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
290 4 jiān to merge; to combine 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
291 4 jiān to double 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
292 4 jiān to repeat; to accumulate 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
293 4 jiān equal to 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
294 4 jiān not selective; impartial 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
295 4 xiàng direction 向台州求得法門
296 4 xiàng to face 向台州求得法門
297 4 xiàng previous; former; earlier 向台州求得法門
298 4 xiàng a north facing window 向台州求得法門
299 4 xiàng a trend 向台州求得法門
300 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
301 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
302 4 xiàng to move towards 向台州求得法門
303 4 xiàng to respect; to admire; to look up to 向台州求得法門
304 4 xiàng to favor; to be partial to 向台州求得法門
305 4 xiàng to approximate 向台州求得法門
306 4 xiàng presuming 向台州求得法門
307 4 xiàng to attack 向台州求得法門
308 4 xiàng echo 向台州求得法門
309 4 xiàng to make clear 向台州求得法門
310 4 xiàng facing towards; abhimukha 向台州求得法門
311 4 rén person; people; a human being 穎人
312 4 rén Kangxi radical 9 穎人
313 4 rén a kind of person 穎人
314 4 rén everybody 穎人
315 4 rén adult 穎人
316 4 rén somebody; others 穎人
317 4 rén an upright person 穎人
318 4 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 穎人
319 4 灌頂 guàn dǐng consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
320 4 灌頂 guàn dǐng Anointment 引入五部灌頂曼荼羅壇場
321 4 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
322 4 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 引入五部灌頂曼荼羅壇場
323 4 to enter 二僧入五部灌頂壇
324 4 Kangxi radical 11 二僧入五部灌頂壇
325 4 radical 二僧入五部灌頂壇
326 4 income 二僧入五部灌頂壇
327 4 to conform with 二僧入五部灌頂壇
328 4 to descend 二僧入五部灌頂壇
329 4 the entering tone 二僧入五部灌頂壇
330 4 to pay 二僧入五部灌頂壇
331 4 to join 二僧入五部灌頂壇
332 4 entering; praveśa 二僧入五部灌頂壇
333 4 zhuàn to compose; to write; to compile 常州弘善寺釋法宣撰
334 4 guó a country; a nation 天台國清雜集一卷
335 4 guó the capital of a state 天台國清雜集一卷
336 4 guó a feud; a vassal state 天台國清雜集一卷
337 4 guó a state; a kingdom 天台國清雜集一卷
338 4 guó a place; a land 天台國清雜集一卷
339 4 guó domestic; Chinese 天台國清雜集一卷
340 4 guó national 天台國清雜集一卷
341 4 guó top in the nation 天台國清雜集一卷
342 4 guó Guo 天台國清雜集一卷
343 4 guó community; nation; janapada 天台國清雜集一卷
344 4 使 shǐ to make; to cause 伏願使君
345 4 使 shǐ to make use of for labor 伏願使君
346 4 使 shǐ to indulge 伏願使君
347 4 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 伏願使君
348 4 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 伏願使君
349 4 使 shǐ to dispatch 伏願使君
350 4 使 shǐ to use 伏願使君
351 4 使 shǐ to be able to 伏願使君
352 4 使 shǐ messenger; dūta 伏願使君
353 4 上行 shàng xíng up; to go against the current; to submit (a document) to higher authorities 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
354 4 day of the month; a certain day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
355 4 Kangxi radical 72 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
356 4 a day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
357 4 Japan 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
358 4 sun 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
359 4 daytime 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
360 4 sunlight 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
361 4 everyday 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
362 4 season 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
363 4 available time 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
364 4 in the past 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
365 4 mi 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
366 4 sun; sūrya 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
367 4 a day; divasa 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
368 4 三十七尊 sānshíqī zūn thirty-seven worthies 三十七尊名一卷
369 4 shū book 梁肅與道士吳筠書一卷
370 4 shū document; manuscript 梁肅與道士吳筠書一卷
371 4 shū letter 梁肅與道士吳筠書一卷
372 4 Shū the Cannon of Documents 梁肅與道士吳筠書一卷
373 4 shū to write 梁肅與道士吳筠書一卷
374 4 shū writing 梁肅與道士吳筠書一卷
375 4 shū calligraphy; writing style 梁肅與道士吳筠書一卷
376 4 shū Shu 梁肅與道士吳筠書一卷
377 4 shū to record 梁肅與道士吳筠書一卷
378 4 shū book; pustaka 梁肅與道士吳筠書一卷
379 4 shū write; copy; likh 梁肅與道士吳筠書一卷
380 4 shū manuscript; lekha 梁肅與道士吳筠書一卷
381 4 十五 shíwǔ fifteen 都合一百二部一百一十五卷
382 4 十五 shíwǔ fifteen; pancadasa 都合一百二部一百一十五卷
383 4 guān to look at; to watch; to observe 天台大師誦經觀記一卷
384 4 guàn Taoist monastery; monastery 天台大師誦經觀記一卷
385 4 guān to display; to show; to make visible 天台大師誦經觀記一卷
386 4 guān Guan 天台大師誦經觀記一卷
387 4 guān appearance; looks 天台大師誦經觀記一卷
388 4 guān a sight; a view; a vista 天台大師誦經觀記一卷
389 4 guān a concept; a viewpoint; a perspective 天台大師誦經觀記一卷
390 4 guān to appreciate; to enjoy; to admire 天台大師誦經觀記一卷
391 4 guàn an announcement 天台大師誦經觀記一卷
392 4 guàn a high tower; a watchtower 天台大師誦經觀記一卷
393 4 guān Surview 天台大師誦經觀記一卷
394 4 guān Observe 天台大師誦經觀記一卷
395 4 guàn insight; vipasyana; vipassana 天台大師誦經觀記一卷
396 4 guān mindfulness; contemplation; smrti 天台大師誦經觀記一卷
397 4 guān recollection; anusmrti 天台大師誦經觀記一卷
398 4 guān viewing; avaloka 天台大師誦經觀記一卷
399 4 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
400 4 a grade; a level 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
401 4 an example; a model 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
402 4 a weighing device 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
403 4 to grade; to rank 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
404 4 to copy; to imitate; to follow 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
405 4 to do 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
406 4 koan; kōan; gong'an 朝議郎使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書
407 4 big; huge; large 大陀羅尼經一卷
408 4 Kangxi radical 37 大陀羅尼經一卷
409 4 great; major; important 大陀羅尼經一卷
410 4 size 大陀羅尼經一卷
411 4 old 大陀羅尼經一卷
412 4 oldest; earliest 大陀羅尼經一卷
413 4 adult 大陀羅尼經一卷
414 4 dài an important person 大陀羅尼經一卷
415 4 senior 大陀羅尼經一卷
416 4 an element 大陀羅尼經一卷
417 4 great; mahā 大陀羅尼經一卷
418 4 瑜伽 yújiā yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
419 4 瑜伽 yújiā yoga 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
420 4 瑜伽 yújiā Yogācāra School 無量壽如來瑜伽儀軌一卷
421 4 yuè at a high pitch 向越府取本寫取經并念誦法門
422 4 yuè to exceed; to leap; to skip 向越府取本寫取經并念誦法門
423 4 yuè to cross; to go past; to jump over 向越府取本寫取經并念誦法門
424 4 yuè to grab; to plunder; to snatch 向越府取本寫取經并念誦法門
425 4 yuè Yue [state] 向越府取本寫取經并念誦法門
426 4 yuè to transcend 向越府取本寫取經并念誦法門
427 4 yuè distant; far away 向越府取本寫取經并念誦法門
428 4 yuè impractical; not realistic 向越府取本寫取經并念誦法門
429 4 yuè to dissipate; to disperse 向越府取本寫取經并念誦法門
430 4 yuè to spread widely 向越府取本寫取經并念誦法門
431 4 yuè to decline; to fall 向越府取本寫取經并念誦法門
432 4 yuè Yue [peoples] 向越府取本寫取經并念誦法門
433 4 yuè superior 向越府取本寫取經并念誦法門
434 4 yuè Yue [region] 向越府取本寫取經并念誦法門
435 4 yuè to publicise 向越府取本寫取經并念誦法門
436 4 yuè Yue [surname] 向越府取本寫取經并念誦法門
437 4 to take; to get; to fetch 向越府取本寫取經并念誦法門
438 4 to obtain 向越府取本寫取經并念誦法門
439 4 to choose; to select 向越府取本寫取經并念誦法門
440 4 to catch; to seize; to capture 向越府取本寫取經并念誦法門
441 4 to accept; to receive 向越府取本寫取經并念誦法門
442 4 to seek 向越府取本寫取經并念誦法門
443 4 to take a bride 向越府取本寫取經并念誦法門
444 4 Qu 向越府取本寫取經并念誦法門
445 4 clinging; grasping; upādāna 向越府取本寫取經并念誦法門
446 4 míng bright; luminous; brilliant 沙門志明集
447 4 míng Ming 沙門志明集
448 4 míng Ming Dynasty 沙門志明集
449 4 míng obvious; explicit; clear 沙門志明集
450 4 míng intelligent; clever; perceptive 沙門志明集
451 4 míng to illuminate; to shine 沙門志明集
452 4 míng consecrated 沙門志明集
453 4 míng to understand; to comprehend 沙門志明集
454 4 míng to explain; to clarify 沙門志明集
455 4 míng Souther Ming; Later Ming 沙門志明集
456 4 míng the world; the human world; the world of the living 沙門志明集
457 4 míng eyesight; vision 沙門志明集
458 4 míng a god; a spirit 沙門志明集
459 4 míng fame; renown 沙門志明集
460 4 míng open; public 沙門志明集
461 4 míng clear 沙門志明集
462 4 míng to become proficient 沙門志明集
463 4 míng to be proficient 沙門志明集
464 4 míng virtuous 沙門志明集
465 4 míng open and honest 沙門志明集
466 4 míng clean; neat 沙門志明集
467 4 míng remarkable; outstanding; notable 沙門志明集
468 4 míng next; afterwards 沙門志明集
469 4 míng positive 沙門志明集
470 4 míng Clear 沙門志明集
471 4 míng wisdom; knowledge; vidya 沙門志明集
472 4 zhě ca 昨者陸台州已與題記
473 4 shí ten 十枚
474 4 shí Kangxi radical 24 十枚
475 4 shí tenth 十枚
476 4 shí complete; perfect 十枚
477 4 shí ten; daśa 十枚
478 3 zhèng upright; straight 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
479 3 zhèng to straighten; to correct 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
480 3 zhèng main; central; primary 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
481 3 zhèng fundamental; original 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
482 3 zhèng precise; exact; accurate 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
483 3 zhèng at right angles 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
484 3 zhèng unbiased; impartial 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
485 3 zhèng true; correct; orthodox 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
486 3 zhèng unmixed; pure 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
487 3 zhèng positive (charge) 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
488 3 zhèng positive (number) 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
489 3 zhèng standard 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
490 3 zhèng chief; principal; primary 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
491 3 zhèng honest 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
492 3 zhèng to execute; to carry out 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
493 3 zhèng accepted; conventional 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
494 3 zhèng to govern 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
495 3 zhēng first month 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
496 3 zhēng center of a target 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
497 3 zhèng Righteous 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
498 3 zhèng right manner; nyāya 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
499 3 tài grand 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
500 3 tài tera 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守

Frequencies of all Words

Top 899

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 115 juǎn to coil; to roll 總合二百三十部四百六十卷
2 115 juǎn a coil; a roll; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
3 115 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 總合二百三十部四百六十卷
4 115 juǎn roll 總合二百三十部四百六十卷
5 115 juǎn to sweep up; to carry away 總合二百三十部四百六十卷
6 115 juǎn to involve; to embroil 總合二百三十部四百六十卷
7 115 juǎn a break roll 總合二百三十部四百六十卷
8 115 juàn an examination paper 總合二百三十部四百六十卷
9 115 juàn a file 總合二百三十部四百六十卷
10 115 quán crinkled; curled 總合二百三十部四百六十卷
11 115 juǎn to include 總合二百三十部四百六十卷
12 115 juǎn to store away 總合二百三十部四百六十卷
13 115 juǎn to sever; to break off 總合二百三十部四百六十卷
14 115 juǎn Juan 總合二百三十部四百六十卷
15 115 juàn a scroll 總合二百三十部四百六十卷
16 115 juàn tired 總合二百三十部四百六十卷
17 115 quán beautiful 總合二百三十部四百六十卷
18 115 juǎn wrapped 總合二百三十部四百六十卷
19 100 one 大輪金剛陀羅尼經一卷
20 100 Kangxi radical 1 大輪金剛陀羅尼經一卷
21 100 as soon as; all at once 大輪金剛陀羅尼經一卷
22 100 pure; concentrated 大輪金剛陀羅尼經一卷
23 100 whole; all 大輪金剛陀羅尼經一卷
24 100 first 大輪金剛陀羅尼經一卷
25 100 the same 大輪金剛陀羅尼經一卷
26 100 each 大輪金剛陀羅尼經一卷
27 100 certain 大輪金剛陀羅尼經一卷
28 100 throughout 大輪金剛陀羅尼經一卷
29 100 used in between a reduplicated verb 大輪金剛陀羅尼經一卷
30 100 sole; single 大輪金剛陀羅尼經一卷
31 100 a very small amount 大輪金剛陀羅尼經一卷
32 100 Yi 大輪金剛陀羅尼經一卷
33 100 other 大輪金剛陀羅尼經一卷
34 100 to unify 大輪金剛陀羅尼經一卷
35 100 accidentally; coincidentally 大輪金剛陀羅尼經一卷
36 100 abruptly; suddenly 大輪金剛陀羅尼經一卷
37 100 or 大輪金剛陀羅尼經一卷
38 100 one; eka 大輪金剛陀羅尼經一卷
39 16 zhī him; her; them; that 韋之晉傳一卷
40 16 zhī used between a modifier and a word to form a word group 韋之晉傳一卷
41 16 zhī to go 韋之晉傳一卷
42 16 zhī this; that 韋之晉傳一卷
43 16 zhī genetive marker 韋之晉傳一卷
44 16 zhī it 韋之晉傳一卷
45 16 zhī in 韋之晉傳一卷
46 16 zhī all 韋之晉傳一卷
47 16 zhī and 韋之晉傳一卷
48 16 zhī however 韋之晉傳一卷
49 16 zhī if 韋之晉傳一卷
50 16 zhī then 韋之晉傳一卷
51 16 zhī to arrive; to go 韋之晉傳一卷
52 16 zhī is 韋之晉傳一卷
53 16 zhī to use 韋之晉傳一卷
54 16 zhī Zhi 韋之晉傳一卷
55 13 method; way 軍荼利菩薩法一卷
56 13 France 軍荼利菩薩法一卷
57 13 the law; rules; regulations 軍荼利菩薩法一卷
58 13 the teachings of the Buddha; Dharma 軍荼利菩薩法一卷
59 13 a standard; a norm 軍荼利菩薩法一卷
60 13 an institution 軍荼利菩薩法一卷
61 13 to emulate 軍荼利菩薩法一卷
62 13 magic; a magic trick 軍荼利菩薩法一卷
63 13 punishment 軍荼利菩薩法一卷
64 13 Fa 軍荼利菩薩法一卷
65 13 a precedent 軍荼利菩薩法一卷
66 13 a classification of some kinds of Han texts 軍荼利菩薩法一卷
67 13 relating to a ceremony or rite 軍荼利菩薩法一卷
68 13 Dharma 軍荼利菩薩法一卷
69 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 軍荼利菩薩法一卷
70 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 軍荼利菩薩法一卷
71 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 軍荼利菩薩法一卷
72 13 quality; characteristic 軍荼利菩薩法一卷
73 12 yàng shape; form; pattern; style 壇樣一卷
74 12 yàng a kind 壇樣一卷
75 12 yàng an official standard; an example 壇樣一卷
76 12 yàng a shape; a form 壇樣一卷
77 11 zhǐ paper 八紙
78 10 already 已上二十部二十六卷
79 10 Kangxi radical 49 已上二十部二十六卷
80 10 from 已上二十部二十六卷
81 10 to bring to an end; to stop 已上二十部二十六卷
82 10 final aspectual particle 已上二十部二十六卷
83 10 afterwards; thereafter 已上二十部二十六卷
84 10 too; very; excessively 已上二十部二十六卷
85 10 to complete 已上二十部二十六卷
86 10 to demote; to dismiss 已上二十部二十六卷
87 10 to recover from an illness 已上二十部二十六卷
88 10 certainly 已上二十部二十六卷
89 10 an interjection of surprise 已上二十部二十六卷
90 10 this 已上二十部二十六卷
91 10 former; pūrvaka 已上二十部二十六卷
92 10 former; pūrvaka 已上二十部二十六卷
93 10 shàng top; a high position 已上二十部二十六卷
94 10 shang top; the position on or above something 已上二十部二十六卷
95 10 shàng to go up; to go forward 已上二十部二十六卷
96 10 shàng shang 已上二十部二十六卷
97 10 shàng previous; last 已上二十部二十六卷
98 10 shàng high; higher 已上二十部二十六卷
99 10 shàng advanced 已上二十部二十六卷
100 10 shàng a monarch; a sovereign 已上二十部二十六卷
101 10 shàng time 已上二十部二十六卷
102 10 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上二十部二十六卷
103 10 shàng far 已上二十部二十六卷
104 10 shàng big; as big as 已上二十部二十六卷
105 10 shàng abundant; plentiful 已上二十部二十六卷
106 10 shàng to report 已上二十部二十六卷
107 10 shàng to offer 已上二十部二十六卷
108 10 shàng to go on stage 已上二十部二十六卷
109 10 shàng to take office; to assume a post 已上二十部二十六卷
110 10 shàng to install; to erect 已上二十部二十六卷
111 10 shàng to suffer; to sustain 已上二十部二十六卷
112 10 shàng to burn 已上二十部二十六卷
113 10 shàng to remember 已上二十部二十六卷
114 10 shang on; in 已上二十部二十六卷
115 10 shàng upward 已上二十部二十六卷
116 10 shàng to add 已上二十部二十六卷
117 10 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上二十部二十六卷
118 10 shàng to meet 已上二十部二十六卷
119 10 shàng falling then rising (4th) tone 已上二十部二十六卷
120 10 shang used after a verb indicating a result 已上二十部二十六卷
121 10 shàng a musical note 已上二十部二十六卷
122 10 shàng higher, superior; uttara 已上二十部二十六卷
123 9 tool; device; utensil; equipment; instrument 名目具別錄
124 9 to possess; to have 名目具別錄
125 9 measure word for devices, coffins, dead bodies, etc 名目具別錄
126 9 to prepare 名目具別錄
127 9 to write; to describe; to state 名目具別錄
128 9 Ju 名目具別錄
129 9 talent; ability 名目具別錄
130 9 a feast; food 名目具別錄
131 9 all; entirely; completely; in detail 名目具別錄
132 9 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 名目具別錄
133 9 to arrange; to provide 名目具別錄
134 9 furnishings 名目具別錄
135 9 pleased; contentedly 名目具別錄
136 9 to understand 名目具別錄
137 9 together; saha 名目具別錄
138 8 求法 qiú fǎ to seek the Dharma 日本國求法僧最澄目錄
139 8 和上 héshàng an abbot; a monk 妙樂和上遺旨一卷
140 8 èr two 四教義二卷
141 8 èr Kangxi radical 7 四教義二卷
142 8 èr second 四教義二卷
143 8 èr twice; double; di- 四教義二卷
144 8 èr another; the other 四教義二卷
145 8 èr more than one kind 四教義二卷
146 8 èr two; dvā; dvi 四教義二卷
147 8 sān three 瞿醯三卷
148 8 sān third 瞿醯三卷
149 8 sān more than two 瞿醯三卷
150 8 sān very few 瞿醯三卷
151 8 sān repeatedly 瞿醯三卷
152 8 sān San 瞿醯三卷
153 8 sān three; tri 瞿醯三卷
154 8 sān sa 瞿醯三卷
155 7 大師 dàshī great master; grand master 章安大師碑文一卷
156 7 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters) 章安大師碑文一卷
157 7 大師 dàshī venerable master 章安大師碑文一卷
158 7 sēng a Buddhist monk 日本國求法僧最澄目錄
159 7 sēng a person with dark skin 日本國求法僧最澄目錄
160 7 sēng Seng 日本國求法僧最澄目錄
161 7 sēng Sangha; monastic community 日本國求法僧最澄目錄
162 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 三十七尊供養具樣一卷
163 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 三十七尊供養具樣一卷
164 7 供養 gòngyǎng offering 三十七尊供養具樣一卷
165 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 三十七尊供養具樣一卷
166 7 děng et cetera; and so on 翰林院等集一卷
167 7 děng to wait 翰林院等集一卷
168 7 děng degree; kind 翰林院等集一卷
169 7 děng plural 翰林院等集一卷
170 7 děng to be equal 翰林院等集一卷
171 7 děng degree; level 翰林院等集一卷
172 7 děng to compare 翰林院等集一卷
173 7 法門 fǎmén Dharma gate 向台州求得法門
174 7 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 向台州求得法門
175 7 wén writing; text 陀羅尼啟請文一卷
176 7 wén Kangxi radical 67 陀羅尼啟請文一卷
177 7 wén Wen 陀羅尼啟請文一卷
178 7 wén lines or grain on an object 陀羅尼啟請文一卷
179 7 wén culture 陀羅尼啟請文一卷
180 7 wén refined writings 陀羅尼啟請文一卷
181 7 wén civil; non-military 陀羅尼啟請文一卷
182 7 wén to conceal a fault; gloss over 陀羅尼啟請文一卷
183 7 wén wen 陀羅尼啟請文一卷
184 7 wén ornamentation; adornment 陀羅尼啟請文一卷
185 7 wén to ornament; to adorn 陀羅尼啟請文一卷
186 7 wén beautiful 陀羅尼啟請文一卷
187 7 wén a text; a manuscript 陀羅尼啟請文一卷
188 7 wén a group responsible for ritual and music 陀羅尼啟請文一卷
189 7 wén the text of an imperial order 陀羅尼啟請文一卷
190 7 wén liberal arts 陀羅尼啟請文一卷
191 7 wén a rite; a ritual 陀羅尼啟請文一卷
192 7 wén a tattoo 陀羅尼啟請文一卷
193 7 wén a classifier for copper coins 陀羅尼啟請文一卷
194 7 wén text; grantha 陀羅尼啟請文一卷
195 7 in; at 攀福於現當
196 7 in; at 攀福於現當
197 7 in; at; to; from 攀福於現當
198 7 to go; to 攀福於現當
199 7 to rely on; to depend on 攀福於現當
200 7 to go to; to arrive at 攀福於現當
201 7 from 攀福於現當
202 7 give 攀福於現當
203 7 oppposing 攀福於現當
204 7 and 攀福於現當
205 7 compared to 攀福於現當
206 7 by 攀福於現當
207 7 and; as well as 攀福於現當
208 7 for 攀福於現當
209 7 Yu 攀福於現當
210 7 a crow 攀福於現當
211 7 whew; wow 攀福於現當
212 7 ministry; department 總合二百三十部四百六十卷
213 7 section; part; measure word for films and books 總合二百三十部四百六十卷
214 7 section; part 總合二百三十部四百六十卷
215 7 troops 總合二百三十部四百六十卷
216 7 a category; a kind 總合二百三十部四百六十卷
217 7 to command; to control 總合二百三十部四百六十卷
218 7 radical 總合二百三十部四百六十卷
219 7 headquarters 總合二百三十部四百六十卷
220 7 unit 總合二百三十部四百六十卷
221 7 to put in order; to arrange 總合二百三十部四百六十卷
222 7 tóng like; same; similar 同帙
223 7 tóng simultaneously; coincide 同帙
224 7 tóng together 同帙
225 7 tóng together 同帙
226 7 tóng to be the same 同帙
227 7 tòng an alley; a lane 同帙
228 7 tóng same- 同帙
229 7 tóng to do something for somebody 同帙
230 7 tóng Tong 同帙
231 7 tóng to meet; to gather together; to join with 同帙
232 7 tóng to be unified 同帙
233 7 tóng to approve; to endorse 同帙
234 7 tóng peace; harmony 同帙
235 7 tóng an agreement 同帙
236 7 tóng same; sama 同帙
237 7 tóng together; saha 同帙
238 7 天台 tiāntái Tiantai; T'ien-tai 天台大師誦經觀記一卷
239 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
240 7 念誦 niànsòng to read out; to recite 向越府取本寫取經并念誦法門
241 6 jīn today; present; now 今歸本鄉今欲請當州印信
242 6 jīn Jin 今歸本鄉今欲請當州印信
243 6 jīn modern 今歸本鄉今欲請當州印信
244 6 jīn now; adhunā 今歸本鄉今欲請當州印信
245 6 金剛 jīngāng a diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
246 6 金剛 jīngāng King Kong 普賢金剛瑜伽法一卷
247 6 金剛 jīngāng a hard object 普賢金剛瑜伽法一卷
248 6 金剛 jīngāng gorilla 普賢金剛瑜伽法一卷
249 6 金剛 jīngāng diamond 普賢金剛瑜伽法一卷
250 6 金剛 jīngāng vajra 普賢金剛瑜伽法一卷
251 6 to gather; to collect 邃座主記天台沙門乾濟集
252 6 collected works; collection 邃座主記天台沙門乾濟集
253 6 volume; part 邃座主記天台沙門乾濟集
254 6 to stablize; to settle 邃座主記天台沙門乾濟集
255 6 used in place names 邃座主記天台沙門乾濟集
256 6 to mix; to blend 邃座主記天台沙門乾濟集
257 6 to hit the mark 邃座主記天台沙門乾濟集
258 6 to compile 邃座主記天台沙門乾濟集
259 6 to finish; to accomplish 邃座主記天台沙門乾濟集
260 6 to rest; to perch 邃座主記天台沙門乾濟集
261 6 a market 邃座主記天台沙門乾濟集
262 6 the origin of suffering 邃座主記天台沙門乾濟集
263 6 chuán to transmit 止觀輔行傳序一卷
264 6 zhuàn a biography 止觀輔行傳序一卷
265 6 chuán to teach 止觀輔行傳序一卷
266 6 chuán to summon 止觀輔行傳序一卷
267 6 chuán to pass on to later generations 止觀輔行傳序一卷
268 6 chuán to spread; to propagate 止觀輔行傳序一卷
269 6 chuán to express 止觀輔行傳序一卷
270 6 chuán to conduct 止觀輔行傳序一卷
271 6 zhuàn a posthouse 止觀輔行傳序一卷
272 6 zhuàn a commentary 止觀輔行傳序一卷
273 6 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 止觀輔行傳序一卷
274 6 日本國 Rìběn guó Japan 日本國求法僧最澄目錄
275 6 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 天台沙門靈嶷作
276 6 沙門 shāmén sramana 天台沙門靈嶷作
277 6 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 天台沙門靈嶷作
278 6 also; too 已上念誦供養具樣也
279 6 a final modal particle indicating certainy or decision 已上念誦供養具樣也
280 6 either 已上念誦供養具樣也
281 6 even 已上念誦供養具樣也
282 6 used to soften the tone 已上念誦供養具樣也
283 6 used for emphasis 已上念誦供養具樣也
284 6 used to mark contrast 已上念誦供養具樣也
285 6 used to mark compromise 已上念誦供養具樣也
286 6 ya 已上念誦供養具樣也
287 6 zhì a book cover 同帙
288 6 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 同帙
289 6 zhì a measure word for books 同帙
290 6 zhì a wrap for swords 同帙
291 6 zhì a bundle of documents 同帙
292 6 zhì to order; to put in sequence 同帙
293 6 wèi position; location; place 八菩薩位樣一卷
294 6 wèi measure word for people 八菩薩位樣一卷
295 6 wèi bit 八菩薩位樣一卷
296 6 wèi a seat 八菩薩位樣一卷
297 6 wèi a post 八菩薩位樣一卷
298 6 wèi a rank; status 八菩薩位樣一卷
299 6 wèi a throne 八菩薩位樣一卷
300 6 wèi Wei 八菩薩位樣一卷
301 6 wèi the standard form of an object 八菩薩位樣一卷
302 6 wèi a polite form of address 八菩薩位樣一卷
303 6 wèi at; located at 八菩薩位樣一卷
304 6 wèi to arrange 八菩薩位樣一卷
305 6 wèi to remain standing; avasthā 八菩薩位樣一卷
306 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
307 6 zàn to praise 普賢行願讚一卷
308 6 zàn to help 普賢行願讚一卷
309 6 zàn a eulogy 普賢行願讚一卷
310 6 zàn to introduce 普賢行願讚一卷
311 6 zàn to tell 普賢行願讚一卷
312 6 zàn to help; to support; to assist; to aid 普賢行願讚一卷
313 6 zàn summary verse; eulogy; ecomium 普賢行願讚一卷
314 6 to record; to copy 最澄錄
315 6 to hire; to employ 最澄錄
316 6 to record sound 最澄錄
317 6 a record; a register 最澄錄
318 6 to register; to enroll 最澄錄
319 6 to supervise; to direct 最澄錄
320 6 a sequence; an order 最澄錄
321 6 to determine a prison sentence 最澄錄
322 6 record 最澄錄
323 6 to remember; to memorize; to bear in mind 天台大師誦經觀記一卷
324 6 measure word for striking actions 天台大師誦經觀記一卷
325 6 to record; to note 天台大師誦經觀記一卷
326 6 notes; a record 天台大師誦經觀記一卷
327 6 a sign; a mark 天台大師誦經觀記一卷
328 6 a birthmark 天台大師誦經觀記一卷
329 6 a memorandum 天台大師誦經觀記一卷
330 6 an account of a topic, person, or incident 天台大師誦經觀記一卷
331 6 a prediction; a prophecy; vyakarana 天台大師誦經觀記一卷
332 6 not; no 三教不齊論一卷
333 6 expresses that a certain condition cannot be acheived 三教不齊論一卷
334 6 as a correlative 三教不齊論一卷
335 6 no (answering a question) 三教不齊論一卷
336 6 forms a negative adjective from a noun 三教不齊論一卷
337 6 at the end of a sentence to form a question 三教不齊論一卷
338 6 to form a yes or no question 三教不齊論一卷
339 6 infix potential marker 三教不齊論一卷
340 6 no; na 三教不齊論一卷
341 6 真言 zhēnyán an incantation 梵漢字金剛輪真言一卷
342 6 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 梵漢字金剛輪真言一卷
343 5 varied; complex; not simple 雜真言一卷
344 5 to mix 雜真言一卷
345 5 multicoloured 雜真言一卷
346 5 trifling; trivial 雜真言一卷
347 5 miscellaneous [tax] 雜真言一卷
348 5 varied 雜真言一卷
349 5 bìng and; furthermore; also 向越府取本寫取經并念誦法門
350 5 bìng completely; entirely 向越府取本寫取經并念誦法門
351 5 bìng to combine; to amalgamate 向越府取本寫取經并念誦法門
352 5 bìng to combine 向越府取本寫取經并念誦法門
353 5 bìng to resemble; to be like 向越府取本寫取經并念誦法門
354 5 bìng both; equally 向越府取本寫取經并念誦法門
355 5 bìng both; side-by-side; equally 向越府取本寫取經并念誦法門
356 5 bìng completely; entirely 向越府取本寫取經并念誦法門
357 5 bìng to stand side-by-side 向越府取本寫取經并念誦法門
358 5 bìng definitely; absolutely; actually 向越府取本寫取經并念誦法門
359 5 bīng Taiyuan 向越府取本寫取經并念誦法門
360 5 bìng equally; both; together 向越府取本寫取經并念誦法門
361 5 bìng together; saha 向越府取本寫取經并念誦法門
362 5 his; hers; its; theirs 其教以清淨無為為本
363 5 to add emphasis 其教以清淨無為為本
364 5 used when asking a question in reply to a question 其教以清淨無為為本
365 5 used when making a request or giving an order 其教以清淨無為為本
366 5 he; her; it; them 其教以清淨無為為本
367 5 probably; likely 其教以清淨無為為本
368 5 will 其教以清淨無為為本
369 5 may 其教以清淨無為為本
370 5 if 其教以清淨無為為本
371 5 or 其教以清淨無為為本
372 5 Qi 其教以清淨無為為本
373 5 he; her; it; saḥ; sā; tad 其教以清淨無為為本
374 5 最澄 zuìchéng Saichō 日本國求法僧最澄目錄
375 4 yún cloud 孔夫子云
376 4 yún Yunnan 孔夫子云
377 4 yún Yun 孔夫子云
378 4 yún to say 孔夫子云
379 4 yún to have 孔夫子云
380 4 yún a particle with no meaning 孔夫子云
381 4 yún in this way 孔夫子云
382 4 yún cloud; megha 孔夫子云
383 4 yún to say; iti 孔夫子云
384 4 liù six 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
385 4 liù sixth 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
386 4 liù a note on the Gongche scale 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
387 4 liù six; ṣaṭ 準判官兼譯語正六位上行備前掾笠
388 4 jiān simultaneously 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
389 4 jiān to merge; to combine 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
390 4 jiān to double 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
391 4 jiān to repeat; to accumulate 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
392 4 jiān all; totally; entirely 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
393 4 jiān in addition to; also 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
394 4 jiān equal to 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
395 4 jiān not selective; impartial 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
396 4 jiān even more; exceeding 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
397 4 jiān together; saha 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
398 4 xiàng towards; to 向台州求得法門
399 4 xiàng direction 向台州求得法門
400 4 xiàng to face 向台州求得法門
401 4 xiàng previous; former; earlier 向台州求得法門
402 4 xiàng formerly 向台州求得法門
403 4 xiàng a north facing window 向台州求得法門
404 4 xiàng a trend 向台州求得法門
405 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
406 4 xiàng Xiang 向台州求得法門
407 4 xiàng to move towards 向台州求得法門
408 4 xiàng to respect; to admire; to look up to 向台州求得法門
409 4 xiàng to favor; to be partial to 向台州求得法門
410 4 xiàng always 向台州求得法門
411 4 xiàng just now; a moment ago 向台州求得法門
412 4 xiàng to approximate 向台州求得法門
413 4 xiàng presuming 向台州求得法門
414 4 xiàng to attack 向台州求得法門
415 4 xiàng echo 向台州求得法門
416 4 xiàng to make clear 向台州求得法門
417 4 xiàng facing towards; abhimukha 向台州求得法門
418 4 rén person; people; a human being 穎人
419 4 rén Kangxi radical 9 穎人
420 4 rén a kind of person 穎人
421 4 rén everybody 穎人
422 4 rén adult 穎人
423 4 rén somebody; others 穎人
424 4 rén an upright person 穎人
425 4 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 穎人
426 4 灌頂 guàn dǐng consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
427 4 灌頂 guàn dǐng Anointment 引入五部灌頂曼荼羅壇場
428 4 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 引入五部灌頂曼荼羅壇場
429 4 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 引入五部灌頂曼荼羅壇場
430 4 to enter 二僧入五部灌頂壇
431 4 Kangxi radical 11 二僧入五部灌頂壇
432 4 radical 二僧入五部灌頂壇
433 4 income 二僧入五部灌頂壇
434 4 to conform with 二僧入五部灌頂壇
435 4 to descend 二僧入五部灌頂壇
436 4 the entering tone 二僧入五部灌頂壇
437 4 to pay 二僧入五部灌頂壇
438 4 to join 二僧入五部灌頂壇
439 4 entering; praveśa 二僧入五部灌頂壇
440 4 zhuàn to compose; to write; to compile 常州弘善寺釋法宣撰
441 4 guó a country; a nation 天台國清雜集一卷
442 4 guó the capital of a state 天台國清雜集一卷
443 4 guó a feud; a vassal state 天台國清雜集一卷
444 4 guó a state; a kingdom 天台國清雜集一卷
445 4 guó a place; a land 天台國清雜集一卷
446 4 guó domestic; Chinese 天台國清雜集一卷
447 4 guó national 天台國清雜集一卷
448 4 guó top in the nation 天台國清雜集一卷
449 4 guó Guo 天台國清雜集一卷
450 4 guó community; nation; janapada 天台國清雜集一卷
451 4 使 shǐ to make; to cause 伏願使君
452 4 使 shǐ to make use of for labor 伏願使君
453 4 使 shǐ to indulge 伏願使君
454 4 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 伏願使君
455 4 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 伏願使君
456 4 使 shǐ to dispatch 伏願使君
457 4 使 shǐ if 伏願使君
458 4 使 shǐ to use 伏願使君
459 4 使 shǐ to be able to 伏願使君
460 4 使 shǐ messenger; dūta 伏願使君
461 4 上行 shàng xíng up; to go against the current; to submit (a document) to higher authorities 持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守
462 4 day of the month; a certain day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
463 4 Kangxi radical 72 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
464 4 a day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
465 4 Japan 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
466 4 sun 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
467 4 daytime 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
468 4 sunlight 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
469 4 everyday 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
470 4 season 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
471 4 available time 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
472 4 a day 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
473 4 in the past 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
474 4 mi 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
475 4 sun; sūrya 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
476 4 a day; divasa 大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五月朔己巳拾參日辛巳
477 4 三十七尊 sānshíqī zūn thirty-seven worthies 三十七尊名一卷
478 4 shū book 梁肅與道士吳筠書一卷
479 4 shū document; manuscript 梁肅與道士吳筠書一卷
480 4 shū letter 梁肅與道士吳筠書一卷
481 4 Shū the Cannon of Documents 梁肅與道士吳筠書一卷
482 4 shū to write 梁肅與道士吳筠書一卷
483 4 shū writing 梁肅與道士吳筠書一卷
484 4 shū calligraphy; writing style 梁肅與道士吳筠書一卷
485 4 shū Shu 梁肅與道士吳筠書一卷
486 4 shū to record 梁肅與道士吳筠書一卷
487 4 shū book; pustaka 梁肅與道士吳筠書一卷
488 4 shū write; copy; likh 梁肅與道士吳筠書一卷
489 4 shū manuscript; lekha 梁肅與道士吳筠書一卷
490 4 十五 shíwǔ fifteen 都合一百二部一百一十五卷
491 4 十五 shíwǔ fifteen; pancadasa 都合一百二部一百一十五卷
492 4 guān to look at; to watch; to observe 天台大師誦經觀記一卷
493 4 guàn Taoist monastery; monastery 天台大師誦經觀記一卷
494 4 guān to display; to show; to make visible 天台大師誦經觀記一卷
495 4 guān Guan 天台大師誦經觀記一卷
496 4 guān appearance; looks 天台大師誦經觀記一卷
497 4 guān a sight; a view; a vista 天台大師誦經觀記一卷
498 4 guān a concept; a viewpoint; a perspective 天台大師誦經觀記一卷
499 4 guān to appreciate; to enjoy; to admire 天台大師誦經觀記一卷
500 4 guàn an announcement 天台大師誦經觀記一卷

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
one; eka
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
shàng higher, superior; uttara
 1. a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana
 2. together; saha
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
和上 héshàng an abbot; a monk
èr two; dvā; dvi
 1. sān
 2. sān
 1. three; tri
 2. sa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安和 196 Sotthi; Svāstika
八菩萨 八菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas
般若心经 般若心經 98 The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
别录 別錄 98 Abstracts; Bie Lu
曹溪 99
 1. Caoqi
 2. Caoqi
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
常求利 99 Janguli
常州 99 Changzhou
传教大师将来越州录 傳教大師將來越州錄 99 Dengyōdaishi shōrai esshūroku
刺史 99 Regional Inspector
大唐 100 Tang Dynasty
大轮金刚 大輪金剛 100 Mahacakravajri
达磨 達磨 100 Bodhidharma
当州 當州 68 Dangzhou
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
毒女 100 Janguli
多闻天 多聞天 100 Vaisravana; Vessavana
法华经 法華經 70 Lotus Sutra; Lotus Sūtra
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
梵天择地经 梵天擇地經 102 Brahma Selects a Location
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛顶尊胜 佛頂尊勝 102 Usnisavijaya
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
傅大士 102 Venerable Master Fu; Great Adept Fu
103 7th heavenly stem
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
国清寺 國清寺 71 Guoqing Temple
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
翰林院 72 Imperial Hanlin Academy
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
火头金刚 火頭金剛 104 Ucchusma
湖州 104 Huzhou
教科文 106 UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
皎然 74 Jiaoran
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金刚经 金剛經 74
 1. The Diamond Sutra
 2. Diamond Sutra
镜湖 鏡湖 106 Jinghu
荆溪 荊溪 106 Jingxi
金轮佛顶 金輪佛頂 106 Golden Wheel Buddha Crown
君山 106 Junshan
军荼利 軍荼利 106 Kundali
孔夫子 75 Confucius
会稽 會稽 75 Kuaiji Mountain
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
108 Gansu
龙兴寺 龍興寺 76 Long Xing Temple
论衡 論衡 76 Wang Chong
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
冥道 109 the gateway to the ghost world
毘奈耶经 毘奈耶經 112 Vinaya Sutra; Pinaiye Jing
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普贤 普賢 112 Samantabhadra
齐论 齊論 113 Analects as Compiled in the State of Qi
日本国 日本國 82 Japan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三台 115 Santai
山田 115 Yamada
十弟子 115 ten great disciples of the Buddha
石城 115 Shicheng
四分律 83
 1. Four Part Vinaya
 2. Dharmaguputakavinaya; Four Part Vinaya
四教义 四教義 83 Si Jiao Yi; The Meaning of the Four Teachings
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
台州 116 Taizhou
藤原 116 Fujiwara
天台 116 Tiantai; T'ien-tai
天台智者 84 Sage of Tiantai
瓦官寺 119 Waguan Temple
晚唐 87 Late Tang
维摩 維摩 87
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五月 119 May; the Fifth Month
西国 西國 88 Western Regions
西域 120 Western Regions
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
荥阳 滎陽 88 Xingyang
心论 心論 120 Abhidharma hṛdaya śāstra
延历寺 延曆寺 121 Enryaku-ji
羿 121 Yi
议郎 議郎 121 Yilang
印信 121 official seal; legally binding seal
义真 義真 121 Gishin
121 Yong; Nanning
圆晖 圓暉 89 Yuan Hui
遮那 122 Vairocana
贞元 貞元 122
 1. Zhenyuan
 2. Jōgen
智度论 智度論 122 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
智者大师 智者大師 122 Venerable Master Zhi Yi
转轮王经 轉輪王經 122 Sutra on the Wheel Turning King
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
最澄 122 Saichō

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 51.

Simplified Traditional Pinyin English
宝部 寶部 98 jewel division
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
禅门 禪門 67
 1. Chan Monastery
 2. meditative practice
 3. Chan school
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大小二乘 100 Mahāyāna and Hinayana two vehicles
二戒 195 two kinds of precepts
二十部 195 the twenty sects of Hīnayāna
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵本 102 a Sanskrit text
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
含灵 含靈 104 living things; having a soul
和上 104 an abbot; a monk
化人 104 a conjured person
羯磨 106 karma
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
求法 113 to seek the Dharma
取经 取經 113 to fetch scriptures
群生 113 all living beings
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
三昧耶戒 115 samaya; esoteric precepts
三十七尊 115 thirty-seven worthies
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八部 115 eighteen schools of Hīnayāna
四生 115 four types of birth
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
五佛顶 五佛頂 119 five crowns of the Buddha
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
心要 120 the core; the essence
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
异义 異義 121 to establish different meanings
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
止观 止觀 90
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
座主 122 chairperson; abbot