Glossary and Vocabulary for Jie De Xiang Jing (Gandha) 佛說戒德香經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 20 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 世有三香
2 20 xiāng incense 世有三香
3 20 xiāng Kangxi radical 186 世有三香
4 20 xiāng fragrance; scent 世有三香
5 20 xiāng a female 世有三香
6 20 xiāng Xiang 世有三香
7 20 xiāng to kiss 世有三香
8 20 xiāng feminine 世有三香
9 20 xiāng incense 世有三香
10 20 xiāng fragrance; gandha 世有三香
11 17 infix potential marker 身不殺
12 12 zhě ca 寧有雅香隨風逆風者乎
13 8 Qi 願聞其香
14 8 逆風 nìfēng upwind 是三品香唯隨風香不能逆風
15 8 逆風 nìfēng to go against the wind 是三品香唯隨風香不能逆風
16 7 yuē to speak; to say 一曰根香
17 7 yuē Kangxi radical 73 一曰根香
18 7 yuē to be called 一曰根香
19 7 yuē said; ukta 一曰根香
20 7 suǒ a few; various; some 賢者阿難獨處思惟此義所歸
21 7 suǒ a place; a location 賢者阿難獨處思惟此義所歸
22 7 suǒ indicates a passive voice 賢者阿難獨處思惟此義所歸
23 7 suǒ an ordinal number 賢者阿難獨處思惟此義所歸
24 7 suǒ meaning 賢者阿難獨處思惟此義所歸
25 7 suǒ garrison 賢者阿難獨處思惟此義所歸
26 7 suǒ place; pradeśa 賢者阿難獨處思惟此義所歸
27 6 隨風 suífēng wind-borne; care-free 是三品香唯隨風香不能逆風
28 6 sān three 世有三香
29 6 sān third 世有三香
30 6 sān more than two 世有三香
31 6 sān very few 世有三香
32 6 sān San 世有三香
33 6 sān three; tri 世有三香
34 6 sān sa 世有三香
35 6 sān three kinds; trividha 世有三香
36 5 阿難 Ānán Ananda 賢者阿難閑居獨思
37 5 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 賢者阿難閑居獨思
38 5 Buddha; Awakened One 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
39 5 relating to Buddhism 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
40 5 a statue or image of a Buddha 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
41 5 a Buddhist text 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
42 5 to touch; to stroke 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
43 5 Buddha 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
44 5 Buddha; Awakened One 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
45 4 wén to hear 聞如是
46 4 wén Wen 聞如是
47 4 wén sniff at; to smell 聞如是
48 4 wén to be widely known 聞如是
49 4 wén to confirm; to accept 聞如是
50 4 wén information 聞如是
51 4 wèn famous; well known 聞如是
52 4 wén knowledge; learning 聞如是
53 4 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
54 4 wén to question 聞如是
55 4 wén heard; śruta 聞如是
56 4 wén hearing; śruti 聞如是
57 4 世世 shìshì from age to age 世世長壽
58 4 zhī to go 昇無窮之慧
59 4 zhī to arrive; to go 昇無窮之慧
60 4 zhī is 昇無窮之慧
61 4 zhī to use 昇無窮之慧
62 4 zhī Zhi 昇無窮之慧
63 4 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說戒德香經
64 4 一切 yīqiè temporary 十方宣德一切蒙賴
65 4 一切 yīqiè the same 十方宣德一切蒙賴
66 3 戒德香經 Jiè Dé Xiāng jīng Jie De Xiang Jing; Gandha 佛說戒德香經
67 3 cóng to follow 即從坐起往詣佛所
68 3 cóng to comply; to submit; to defer 即從坐起往詣佛所
69 3 cóng to participate in something 即從坐起往詣佛所
70 3 cóng to use a certain method or principle 即從坐起往詣佛所
71 3 cóng something secondary 即從坐起往詣佛所
72 3 cóng remote relatives 即從坐起往詣佛所
73 3 cóng secondary 即從坐起往詣佛所
74 3 cóng to go on; to advance 即從坐起往詣佛所
75 3 cōng at ease; informal 即從坐起往詣佛所
76 3 zòng a follower; a supporter 即從坐起往詣佛所
77 3 zòng to release 即從坐起往詣佛所
78 3 zòng perpendicular; longitudinal 即從坐起往詣佛所
79 3 elegant; graceful; refined 寧有雅香隨風逆風者乎
80 3 Ya 寧有雅香隨風逆風者乎
81 3 friendship 寧有雅香隨風逆風者乎
82 3 Ya 寧有雅香隨風逆風者乎
83 3 upright; straight 寧有雅香隨風逆風者乎
84 3 noble; lofty 寧有雅香隨風逆風者乎
85 3 a crow 寧有雅香隨風逆風者乎
86 3 èr two 二曰枝香
87 3 èr Kangxi radical 7 二曰枝香
88 3 èr second 二曰枝香
89 3 èr twice; double; di- 二曰枝香
90 3 èr more than one kind 二曰枝香
91 3 èr two; dvā; dvi 二曰枝香
92 3 èr both; dvaya 二曰枝香
93 3 不能 bù néng cannot; must not; should not 是三品香唯隨風香不能逆風
94 3 gēn origin; cause; basis 一曰根香
95 3 gēn radical 一曰根香
96 3 gēn a plant root 一曰根香
97 3 gēn base; foot 一曰根香
98 3 gēn offspring 一曰根香
99 3 gēn a square root; to nth root; the solution of a mathematical equation 一曰根香
100 3 gēn according to 一曰根香
101 3 gēn gen 一曰根香
102 3 gēn an organ; a part of the body 一曰根香
103 3 gēn a sense; a faculty 一曰根香
104 3 gēn mūla; a root 一曰根香
105 3 Germany 東方無數沙門梵志歌頌其德
106 3 virtue; morality; ethics; character 東方無數沙門梵志歌頌其德
107 3 kindness; favor 東方無數沙門梵志歌頌其德
108 3 conduct; behavior 東方無數沙門梵志歌頌其德
109 3 to be grateful 東方無數沙門梵志歌頌其德
110 3 heart; intention 東方無數沙門梵志歌頌其德
111 3 De 東方無數沙門梵志歌頌其德
112 3 potency; natural power 東方無數沙門梵志歌頌其德
113 3 wholesome; good 東方無數沙門梵志歌頌其德
114 3 Virtue 東方無數沙門梵志歌頌其德
115 3 merit; puṇya; puñña 東方無數沙門梵志歌頌其德
116 3 guṇa 東方無數沙門梵志歌頌其德
117 3 shí time; a point or period of time
118 3 shí a season; a quarter of a year
119 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day
120 3 shí fashionable
121 3 shí fate; destiny; luck
122 3 shí occasion; opportunity; chance
123 3 shí tense
124 3 shí particular; special
125 3 shí to plant; to cultivate
126 3 shí an era; a dynasty
127 3 shí time [abstract]
128 3 shí seasonal
129 3 shí to wait upon
130 3 shí hour
131 3 shí appropriate; proper; timely
132 3 shí Shi
133 3 shí a present; currentlt
134 3 shí time; kāla
135 3 shí at that time; samaya
136 2 善女人 shàn nǚrén good women 有善男子善女人
137 2 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 有善男子善女人
138 2 song; lyrics 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
139 2 song verse 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
140 2 to sing; to chant 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
141 2 to praise 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
142 2 to call out 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
143 2 song; gīta 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
144 2 zhòng many; numerous 眾雨一切香
145 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾雨一切香
146 2 zhòng general; common; public 眾雨一切香
147 2 嫉妬 jídù to envy; to be jealous 意不嫉妬
148 2 嫉妬 jídù jealousy 意不嫉妬
149 2 嫉妬 jídù Jealousy 意不嫉妬
150 2 zuì superior 戒香最無上
151 2 zuì top place 戒香最無上
152 2 zuì to assemble together 戒香最無上
153 2 xiàn county 若於郡國縣邑村落
154 2 xuán to suspend 若於郡國縣邑村落
155 2 xuán to evaluate; to weigh 若於郡國縣邑村落
156 2 xuán to express 若於郡國縣邑村落
157 2 xiàn county 若於郡國縣邑村落
158 2 to consult; to confer 人聞其言莫不諮受宣用為珍
159 2 十善 shíshàn the ten virtues 修行十善
160 2 歡喜 huānxǐ joyful 世世端正人見歡喜
161 2 歡喜 huānxǐ to like 世世端正人見歡喜
162 2 歡喜 huānxǐ joy 世世端正人見歡喜
163 2 歡喜 huānxǐ joy; prīti 世世端正人見歡喜
164 2 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 世世端正人見歡喜
165 2 歡喜 huānxǐ Nandi 世世端正人見歡喜
166 2 綺語 qǐyǔ beautiful words; flowery writing 綺語
167 2 綺語 qǐyǔ redundant words 綺語
168 2 xián salty; briny 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
169 2 xián Xian 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
170 2 xián salty flavor; pickled 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
171 2 xián sarcastic; mean 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
172 2 xián to be everywhere 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
173 2 xián to be peaceful; to be harmonious 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
174 2 xián xian hexagram 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
175 2 xián Xian 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
176 2 xián full; bharita 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
177 2 xūn to smoke; to cure 不能逆風熏
178 2 xūn to smoke; to scent; to fumigate 不能逆風熏
179 2 xūn smoke 不能逆風熏
180 2 xūn vapor; fog 不能逆風熏
181 2 xūn to fumigate 不能逆風熏
182 2 xūn to influence 不能逆風熏
183 2 xūn to assail the nostrils 不能逆風熏
184 2 xūn smoked 不能逆風熏
185 2 xūn warm 不能逆風熏
186 2 xūn to quarrel 不能逆風熏
187 2 xūn dusk; twilight 不能逆風熏
188 2 xūn vāsanā; permeation; infusing; perfuming; predispositions; habituations; latent tendencies 不能逆風熏
189 2 不知 bùzhī do not know 不知所趣
190 2 wéi to act as; to serve 施為道根
191 2 wéi to change into; to become 施為道根
192 2 wéi to be; is 施為道根
193 2 wéi to do 施為道根
194 2 wèi to support; to help 施為道根
195 2 wéi to govern 施為道根
196 2 wèi to be; bhū 施為道根
197 2 one 一曰根香
198 2 Kangxi radical 1 一曰根香
199 2 pure; concentrated 一曰根香
200 2 first 一曰根香
201 2 the same 一曰根香
202 2 sole; single 一曰根香
203 2 a very small amount 一曰根香
204 2 Yi 一曰根香
205 2 other 一曰根香
206 2 to unify 一曰根香
207 2 accidentally; coincidentally 一曰根香
208 2 abruptly; suddenly 一曰根香
209 2 one; eka 一曰根香
210 2 rén person; people; a human being 人不犯妻
211 2 rén Kangxi radical 9 人不犯妻
212 2 rén a kind of person 人不犯妻
213 2 rén everybody 人不犯妻
214 2 rén adult 人不犯妻
215 2 rén somebody; others 人不犯妻
216 2 rén an upright person 人不犯妻
217 2 rén person; manuṣya 人不犯妻
218 2 to go; to 普熏于十方
219 2 to rely on; to depend on 普熏于十方
220 2 Yu 普熏于十方
221 2 a crow 普熏于十方
222 2 十方 shí sāng The Ten Directions 十方宣德一切蒙賴
223 2 十方 shí fāng the ten directions 十方宣德一切蒙賴
224 2 rán to approve; to endorse 通達八極上下亦然
225 2 rán to burn 通達八極上下亦然
226 2 rán to pledge; to promise 通達八極上下亦然
227 2 rán Ran 通達八極上下亦然
228 2 妄言 wàngyán lies; wild talk; lies; nonsense; fantasy 口不妄言
229 2 好言 hǎo yán kind words 口氣香好言輒信之
230 2 zhī a branch; a twig 二曰枝香
231 2 zhī a limb 二曰枝香
232 2 zhī to branch off 二曰枝香
233 2 zhī a branch from the same source 二曰枝香
234 2 zhī Zhi 二曰枝香
235 2 zhī divergent; not pertinent 二曰枝香
236 2 a toe 二曰枝香
237 2 zhī a branch; śākhā 二曰枝香
238 2 néng can; able 此三品香唯能隨風不能逆風
239 2 néng ability; capacity 此三品香唯能隨風不能逆風
240 2 néng a mythical bear-like beast 此三品香唯能隨風不能逆風
241 2 néng energy 此三品香唯能隨風不能逆風
242 2 néng function; use 此三品香唯能隨風不能逆風
243 2 néng talent 此三品香唯能隨風不能逆風
244 2 néng expert at 此三品香唯能隨風不能逆風
245 2 néng to be in harmony 此三品香唯能隨風不能逆風
246 2 néng to tend to; to care for 此三品香唯能隨風不能逆風
247 2 néng to reach; to arrive at 此三品香唯能隨風不能逆風
248 2 néng to be able; śak 此三品香唯能隨風不能逆風
249 2 néng skilful; pravīṇa 此三品香唯能隨風不能逆風
250 2 獨處 dúchù to live alone; to be alone with 賢者阿難獨處思惟此義所歸
251 2 shì a generation 世有三香
252 2 shì a period of thirty years 世有三香
253 2 shì the world 世有三香
254 2 shì years; age 世有三香
255 2 shì a dynasty 世有三香
256 2 shì secular; worldly 世有三香
257 2 shì over generations 世有三香
258 2 shì world 世有三香
259 2 shì an era 世有三香
260 2 shì from generation to generation; across generations 世有三香
261 2 shì to keep good family relations 世有三香
262 2 shì Shi 世有三香
263 2 shì a geologic epoch 世有三香
264 2 shì hereditary 世有三香
265 2 shì later generations 世有三香
266 2 shì a successor; an heir 世有三香
267 2 shì the current times 世有三香
268 2 shì loka; a world 世有三香
269 2 xuān to declare; to announce 以此宣經義
270 2 xuān Xuan 以此宣經義
271 2 xuān to issue an imperial command; to summon to the imperial court 以此宣經義
272 2 xuān fine writing paper; xuan paper 以此宣經義
273 2 xuān to teach; to instruct 以此宣經義
274 2 xuān an epithet for Confucius 以此宣經義
275 2 xuān an archaic unit of length 以此宣經義
276 2 xuān to disseminate; to propagate 以此宣經義
277 2 xuān to vent; to drain 以此宣經義
278 2 xuān Xuan 以此宣經義
279 2 xuān to show; to display 以此宣經義
280 2 xuān commonplace; widespread 以此宣經義
281 2 xuān greying [hair]; black and white [hair] 以此宣經義
282 2 xuān declare; ākhyāta 以此宣經義
283 2 道德 dàodé moral; morality; ethics 仁慈道德威儀禮節
284 2 jùn a commandery; a prefecture 若於郡國縣邑村落
285 2 jùn Jun 若於郡國縣邑村落
286 2 ér Kangxi radical 126 長跪叉手而白佛言
287 2 ér as if; to seem like 長跪叉手而白佛言
288 2 néng can; able 長跪叉手而白佛言
289 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 長跪叉手而白佛言
290 2 ér to arrive; up to 長跪叉手而白佛言
291 2 míng fame; renown; reputation 不息名栴檀
292 2 míng a name; personal name; designation 不息名栴檀
293 2 míng rank; position 不息名栴檀
294 2 míng an excuse 不息名栴檀
295 2 míng life 不息名栴檀
296 2 míng to name; to call 不息名栴檀
297 2 míng to express; to describe 不息名栴檀
298 2 míng to be called; to have the name 不息名栴檀
299 2 míng to own; to possess 不息名栴檀
300 2 míng famous; renowned 不息名栴檀
301 2 míng moral 不息名栴檀
302 2 míng name; naman 不息名栴檀
303 2 míng fame; renown; yasas 不息名栴檀
304 2 meaning; sense 賢者阿難獨處思惟此義所歸
305 2 justice; right action; righteousness 賢者阿難獨處思惟此義所歸
306 2 artificial; man-made; fake 賢者阿難獨處思惟此義所歸
307 2 chivalry; generosity 賢者阿難獨處思惟此義所歸
308 2 just; righteous 賢者阿難獨處思惟此義所歸
309 2 adopted 賢者阿難獨處思惟此義所歸
310 2 a relationship 賢者阿難獨處思惟此義所歸
311 2 volunteer 賢者阿難獨處思惟此義所歸
312 2 something suitable 賢者阿難獨處思惟此義所歸
313 2 a martyr 賢者阿難獨處思惟此義所歸
314 2 a law 賢者阿難獨處思惟此義所歸
315 2 Yi 賢者阿難獨處思惟此義所歸
316 2 Righteousness 賢者阿難獨處思惟此義所歸
317 2 aim; artha 賢者阿難獨處思惟此義所歸
318 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 世世所生眾人所敬
319 2 此道 cǐdào such matters; things like this; this line of work; this pursuit; this hobby; this endeavor 此道至永安
320 2 仁慈 réncí benevolent 仁慈道德威儀禮節
321 2 níng Nanjing 寧有雅香隨風逆風者乎
322 2 níng peaceful 寧有雅香隨風逆風者乎
323 2 níng repose; serenity; peace 寧有雅香隨風逆風者乎
324 2 níng to pacify 寧有雅香隨風逆風者乎
325 2 níng to return home 寧有雅香隨風逆風者乎
326 2 nìng Ning 寧有雅香隨風逆風者乎
327 2 níng to visit 寧有雅香隨風逆風者乎
328 2 níng to mourn for parents 寧有雅香隨風逆風者乎
329 2 níng Ningxia 寧有雅香隨風逆風者乎
330 2 zhù space between main doorwary and a screen 寧有雅香隨風逆風者乎
331 2 nìng tranquillity; kṣema 寧有雅香隨風逆風者乎
332 2 cháng Chang 世世富饒又不妄遺財寶常存
333 2 cháng common; general; ordinary 世世富饒又不妄遺財寶常存
334 2 cháng a principle; a rule 世世富饒又不妄遺財寶常存
335 2 cháng eternal; nitya 世世富饒又不妄遺財寶常存
336 2 賢者 xiánzhě a wise man; a worthy person 賢者阿難閑居獨思
337 2 白佛 bái fó to address the Buddha 長跪叉手而白佛言
338 2 梵志 fànzhì Brahmin; Brahman; brahmacārin 東方無數沙門梵志歌頌其德
339 2 華香 huà xiāng incense and flowers 三曰華香
340 2 ài to obstruct; to hinder; to block; to deter 不礙須彌山川天地
341 2 ài resistance; friction 不礙須彌山川天地
342 2 ài to restrict 不礙須彌山川天地
343 2 ài to harm 不礙須彌山川天地
344 2 ài to cover 不礙須彌山川天地
345 2 ài to worry; to be concerned 不礙須彌山川天地
346 2 ài hindrance; pratigha 不礙須彌山川天地
347 2 兩舌 liǎng shé double-tongued 兩舌
348 2 兩舌 liǎng shé double-tongued speech; slander; divisive speech 兩舌
349 2 yòng to use; to apply 用上佛道堂
350 2 yòng Kangxi radical 101 用上佛道堂
351 2 yòng to eat 用上佛道堂
352 2 yòng to spend 用上佛道堂
353 2 yòng expense 用上佛道堂
354 2 yòng a use; usage 用上佛道堂
355 2 yòng to need; must 用上佛道堂
356 2 yòng useful; practical 用上佛道堂
357 2 yòng to use up; to use all of something 用上佛道堂
358 2 yòng to work (an animal) 用上佛道堂
359 2 yòng to appoint 用上佛道堂
360 2 yòng to administer; to manager 用上佛道堂
361 2 yòng to control 用上佛道堂
362 2 yòng to access 用上佛道堂
363 2 yòng Yong 用上佛道堂
364 2 yòng yong; function; application 用上佛道堂
365 2 yòng efficacy; kāritra 用上佛道堂
366 2 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 東方無數沙門梵志歌頌其德
367 2 沙門 shāmén sramana 東方無數沙門梵志歌頌其德
368 2 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 東方無數沙門梵志歌頌其德
369 2 孝順 xiàoshùn filial obedience 孝順父母
370 2 善男子 shàn nánzi good men 有善男子善女人
371 2 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 有善男子善女人
372 2 村落 cūnluò a village 若於郡國縣邑村落
373 2 無窮 wúqióng endless; inexhaustible 昇無窮之慧
374 2 無窮 wúqióng infinity 昇無窮之慧
375 2 district; county 若於郡國縣邑村落
376 2 settlement; town; village 若於郡國縣邑村落
377 2 a capital city 若於郡國縣邑村落
378 2 country; state 若於郡國縣邑村落
379 2 a city 若於郡國縣邑村落
380 2 a fiefdom 若於郡國縣邑村落
381 2 Kangxi radical 163 若於郡國縣邑村落
382 2 惡口 èkǒu to use bad language; to have a foul mouth 惡口
383 2 惡口 èkǒu evil speech; a slanderer 惡口
384 2 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 賢者阿難獨處思惟此義所歸
385 2 思惟 sīwéi thinking; tought 賢者阿難獨處思惟此義所歸
386 2 思惟 sīwéi Contemplate 賢者阿難獨處思惟此義所歸
387 2 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 賢者阿難獨處思惟此義所歸
388 2 extravagant; go with fashion 是香名曰隨風逆風靡不周照
389 2 to waste 是香名曰隨風逆風靡不周照
390 2 to not have 是香名曰隨風逆風靡不周照
391 2 to collapse; to fall down 是香名曰隨風逆風靡不周照
392 2 to pull back 是香名曰隨風逆風靡不周照
393 2 intricate; minute 是香名曰隨風逆風靡不周照
394 2 beautiful 是香名曰隨風逆風靡不周照
395 2 to divide; to disperse; to scatter 是香名曰隨風逆風靡不周照
396 2 gào to tell; to say; said; told 佛告阿難
397 2 gào to request 佛告阿難
398 2 gào to report; to inform 佛告阿難
399 2 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告阿難
400 2 gào to accuse; to sue 佛告阿難
401 2 gào to reach 佛告阿難
402 2 gào an announcement 佛告阿難
403 2 gào a party 佛告阿難
404 2 gào a vacation 佛告阿難
405 2 gào Gao 佛告阿難
406 2 gào to tell; jalp 佛告阿難
407 2 上下 shàngxià to go up and down 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
408 2 上下 shàngxià to increase and decrease 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
409 2 上下 shàngxià face-to-face 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
410 2 上下 shàngxià approximately 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
411 2 上下 shàngxià top and bottom 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
412 2 上下 shàngxià a bailiff 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
413 2 上下 shàngxià to ask about a taboo name 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
414 2 yán to speak; to say; said 長跪叉手而白佛言
415 2 yán language; talk; words; utterance; speech 長跪叉手而白佛言
416 2 yán Kangxi radical 149 長跪叉手而白佛言
417 2 yán phrase; sentence 長跪叉手而白佛言
418 2 yán a word; a syllable 長跪叉手而白佛言
419 2 yán a theory; a doctrine 長跪叉手而白佛言
420 2 yán to regard as 長跪叉手而白佛言
421 2 yán to act as 長跪叉手而白佛言
422 2 yán word; vacana 長跪叉手而白佛言
423 2 yán speak; vad 長跪叉手而白佛言
424 2 栴檀 zhāntán sandalwood 不息名栴檀
425 2 栴檀 zhāntán sandalwood; candana 不息名栴檀
426 2 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 戒香最無上
427 2 pǐn product; goods; thing 是三品香唯隨風香不能逆風
428 2 pǐn degree; rate; grade; a standard 是三品香唯隨風香不能逆風
429 2 pǐn a work (of art) 是三品香唯隨風香不能逆風
430 2 pǐn kind; type; category; variety 是三品香唯隨風香不能逆風
431 2 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 是三品香唯隨風香不能逆風
432 2 pǐn to sample; to taste; to appreciate 是三品香唯隨風香不能逆風
433 2 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 是三品香唯隨風香不能逆風
434 2 pǐn to play a flute 是三品香唯隨風香不能逆風
435 2 pǐn a family name 是三品香唯隨風香不能逆風
436 2 pǐn character; style 是三品香唯隨風香不能逆風
437 2 pǐn pink; light red 是三品香唯隨風香不能逆風
438 2 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 是三品香唯隨風香不能逆風
439 2 pǐn a fret 是三品香唯隨風香不能逆風
440 2 pǐn Pin 是三品香唯隨風香不能逆風
441 2 pǐn a rank in the imperial government 是三品香唯隨風香不能逆風
442 2 pǐn standard 是三品香唯隨風香不能逆風
443 2 pǐn chapter; varga 是三品香唯隨風香不能逆風
444 2 Kangxi radical 71 所行無放逸
445 2 to not have; without 所行無放逸
446 2 mo 所行無放逸
447 2 to not have 所行無放逸
448 2 Wu 所行無放逸
449 2 mo 所行無放逸
450 2 Māra 不知魔徑路
451 2 evil; vice 不知魔徑路
452 2 a demon; an evil spirit 不知魔徑路
453 2 magic 不知魔徑路
454 2 terrifying 不知魔徑路
455 2 māra 不知魔徑路
456 2 Māra 不知魔徑路
457 2 rain 眾雨一切香
458 2 Kangxi radical 173 眾雨一切香
459 2 to rain 眾雨一切香
460 2 to moisten 眾雨一切香
461 2 a friend 眾雨一切香
462 2 to fall 眾雨一切香
463 1 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
464 1 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
465 1 interesting 不知所趣
466 1 to turn towards; to approach 不知所趣
467 1 to urge 不知所趣
468 1 purport; an objective 不知所趣
469 1 a delight; a pleasure; an interest 不知所趣
470 1 an inclination 不知所趣
471 1 a flavor; a taste 不知所趣
472 1 to go quickly towards 不知所趣
473 1 realm; destination 不知所趣
474 1 舍衛國 shèwèi guó Sravasti; Savatthi 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
475 1 táng main hall; a large room 用上佛道堂
476 1 táng a court; a government office 用上佛道堂
477 1 táng a special purpose building 用上佛道堂
478 1 táng a shrine 用上佛道堂
479 1 táng a polite way to refer to someone's mother 用上佛道堂
480 1 táng an open area on a hill 用上佛道堂
481 1 táng relatives of the same grandfather 用上佛道堂
482 1 táng imposing 用上佛道堂
483 1 táng assembly hall; prāsāda 用上佛道堂
484 1 to join together; together with; to accompany 志性能和雅
485 1 peace; harmony 志性能和雅
486 1 He 志性能和雅
487 1 harmonious [sound] 志性能和雅
488 1 gentle; amiable; acquiescent 志性能和雅
489 1 warm 志性能和雅
490 1 to harmonize; to make peace 志性能和雅
491 1 a transaction 志性能和雅
492 1 a bell on a chariot 志性能和雅
493 1 a musical instrument 志性能和雅
494 1 a military gate 志性能和雅
495 1 a coffin headboard 志性能和雅
496 1 a skilled worker 志性能和雅
497 1 compatible 志性能和雅
498 1 calm; peaceful 志性能和雅
499 1 to sing in accompaniment 志性能和雅
500 1 to write a matching poem 志性能和雅

Frequencies of all Words

Top 745

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 20 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 世有三香
2 20 xiāng incense 世有三香
3 20 xiāng Kangxi radical 186 世有三香
4 20 xiāng fragrance; scent 世有三香
5 20 xiāng a female 世有三香
6 20 xiāng Xiang 世有三香
7 20 xiāng to kiss 世有三香
8 20 xiāng feminine 世有三香
9 20 xiāng unrestrainedly 世有三香
10 20 xiāng incense 世有三香
11 20 xiāng fragrance; gandha 世有三香
12 17 not; no 身不殺
13 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 身不殺
14 17 as a correlative 身不殺
15 17 no (answering a question) 身不殺
16 17 forms a negative adjective from a noun 身不殺
17 17 at the end of a sentence to form a question 身不殺
18 17 to form a yes or no question 身不殺
19 17 infix potential marker 身不殺
20 17 no; na 身不殺
21 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 寧有雅香隨風逆風者乎
22 12 zhě that 寧有雅香隨風逆風者乎
23 12 zhě nominalizing function word 寧有雅香隨風逆風者乎
24 12 zhě used to mark a definition 寧有雅香隨風逆風者乎
25 12 zhě used to mark a pause 寧有雅香隨風逆風者乎
26 12 zhě topic marker; that; it 寧有雅香隨風逆風者乎
27 12 zhuó according to 寧有雅香隨風逆風者乎
28 12 zhě ca 寧有雅香隨風逆風者乎
29 8 his; hers; its; theirs 願聞其香
30 8 to add emphasis 願聞其香
31 8 used when asking a question in reply to a question 願聞其香
32 8 used when making a request or giving an order 願聞其香
33 8 he; her; it; them 願聞其香
34 8 probably; likely 願聞其香
35 8 will 願聞其香
36 8 may 願聞其香
37 8 if 願聞其香
38 8 or 願聞其香
39 8 Qi 願聞其香
40 8 he; her; it; saḥ; sā; tad 願聞其香
41 8 yǒu is; are; to exist 世有三香
42 8 yǒu to have; to possess 世有三香
43 8 yǒu indicates an estimate 世有三香
44 8 yǒu indicates a large quantity 世有三香
45 8 yǒu indicates an affirmative response 世有三香
46 8 yǒu a certain; used before a person, time, or place 世有三香
47 8 yǒu used to compare two things 世有三香
48 8 yǒu used in a polite formula before certain verbs 世有三香
49 8 yǒu used before the names of dynasties 世有三香
50 8 yǒu a certain thing; what exists 世有三香
51 8 yǒu multiple of ten and ... 世有三香
52 8 yǒu abundant 世有三香
53 8 yǒu purposeful 世有三香
54 8 yǒu You 世有三香
55 8 yǒu 1. existence; 2. becoming 世有三香
56 8 yǒu becoming; bhava 世有三香
57 8 逆風 nìfēng upwind 是三品香唯隨風香不能逆風
58 8 逆風 nìfēng to go against the wind 是三品香唯隨風香不能逆風
59 7 yuē to speak; to say 一曰根香
60 7 yuē Kangxi radical 73 一曰根香
61 7 yuē to be called 一曰根香
62 7 yuē particle without meaning 一曰根香
63 7 yuē said; ukta 一曰根香
64 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 賢者阿難獨處思惟此義所歸
65 7 suǒ an office; an institute 賢者阿難獨處思惟此義所歸
66 7 suǒ introduces a relative clause 賢者阿難獨處思惟此義所歸
67 7 suǒ it 賢者阿難獨處思惟此義所歸
68 7 suǒ if; supposing 賢者阿難獨處思惟此義所歸
69 7 suǒ a few; various; some 賢者阿難獨處思惟此義所歸
70 7 suǒ a place; a location 賢者阿難獨處思惟此義所歸
71 7 suǒ indicates a passive voice 賢者阿難獨處思惟此義所歸
72 7 suǒ that which 賢者阿難獨處思惟此義所歸
73 7 suǒ an ordinal number 賢者阿難獨處思惟此義所歸
74 7 suǒ meaning 賢者阿難獨處思惟此義所歸
75 7 suǒ garrison 賢者阿難獨處思惟此義所歸
76 7 suǒ place; pradeśa 賢者阿難獨處思惟此義所歸
77 7 suǒ that which; yad 賢者阿難獨處思惟此義所歸
78 6 隨風 suífēng wind-borne; care-free 是三品香唯隨風香不能逆風
79 6 sān three 世有三香
80 6 sān third 世有三香
81 6 sān more than two 世有三香
82 6 sān very few 世有三香
83 6 sān repeatedly 世有三香
84 6 sān San 世有三香
85 6 sān three; tri 世有三香
86 6 sān sa 世有三香
87 6 sān three kinds; trividha 世有三香
88 5 阿難 Ānán Ananda 賢者阿難閑居獨思
89 5 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 賢者阿難閑居獨思
90 5 Buddha; Awakened One 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
91 5 relating to Buddhism 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
92 5 a statue or image of a Buddha 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
93 5 a Buddhist text 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
94 5 to touch; to stroke 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
95 5 Buddha 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
96 5 Buddha; Awakened One 佛遊舍衛國祇樹給孤獨園
97 4 wén to hear 聞如是
98 4 wén Wen 聞如是
99 4 wén sniff at; to smell 聞如是
100 4 wén to be widely known 聞如是
101 4 wén to confirm; to accept 聞如是
102 4 wén information 聞如是
103 4 wèn famous; well known 聞如是
104 4 wén knowledge; learning 聞如是
105 4 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
106 4 wén to question 聞如是
107 4 wén heard; śruta 聞如是
108 4 wén hearing; śruti 聞如是
109 4 世世 shìshì from age to age 世世長壽
110 4 zhī him; her; them; that 昇無窮之慧
111 4 zhī used between a modifier and a word to form a word group 昇無窮之慧
112 4 zhī to go 昇無窮之慧
113 4 zhī this; that 昇無窮之慧
114 4 zhī genetive marker 昇無窮之慧
115 4 zhī it 昇無窮之慧
116 4 zhī in 昇無窮之慧
117 4 zhī all 昇無窮之慧
118 4 zhī and 昇無窮之慧
119 4 zhī however 昇無窮之慧
120 4 zhī if 昇無窮之慧
121 4 zhī then 昇無窮之慧
122 4 zhī to arrive; to go 昇無窮之慧
123 4 zhī is 昇無窮之慧
124 4 zhī to use 昇無窮之慧
125 4 zhī Zhi 昇無窮之慧
126 4 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說戒德香經
127 4 一切 yīqiè all; every; everything 十方宣德一切蒙賴
128 4 一切 yīqiè temporary 十方宣德一切蒙賴
129 4 一切 yīqiè the same 十方宣德一切蒙賴
130 4 一切 yīqiè generally 十方宣德一切蒙賴
131 4 一切 yīqiè all, everything 十方宣德一切蒙賴
132 4 一切 yīqiè all; sarva 十方宣德一切蒙賴
133 4 shì is; are; am; to be 是三品香唯隨風香不能逆風
134 4 shì is exactly 是三品香唯隨風香不能逆風
135 4 shì is suitable; is in contrast 是三品香唯隨風香不能逆風
136 4 shì this; that; those 是三品香唯隨風香不能逆風
137 4 shì really; certainly 是三品香唯隨風香不能逆風
138 4 shì correct; yes; affirmative 是三品香唯隨風香不能逆風
139 4 shì true 是三品香唯隨風香不能逆風
140 4 shì is; has; exists 是三品香唯隨風香不能逆風
141 4 shì used between repetitions of a word 是三品香唯隨風香不能逆風
142 4 shì a matter; an affair 是三品香唯隨風香不能逆風
143 4 shì Shi 是三品香唯隨風香不能逆風
144 4 shì is; bhū 是三品香唯隨風香不能逆風
145 4 shì this; idam 是三品香唯隨風香不能逆風
146 3 戒德香經 Jiè Dé Xiāng jīng Jie De Xiang Jing; Gandha 佛說戒德香經
147 3 cóng from 即從坐起往詣佛所
148 3 cóng to follow 即從坐起往詣佛所
149 3 cóng past; through 即從坐起往詣佛所
150 3 cóng to comply; to submit; to defer 即從坐起往詣佛所
151 3 cóng to participate in something 即從坐起往詣佛所
152 3 cóng to use a certain method or principle 即從坐起往詣佛所
153 3 cóng usually 即從坐起往詣佛所
154 3 cóng something secondary 即從坐起往詣佛所
155 3 cóng remote relatives 即從坐起往詣佛所
156 3 cóng secondary 即從坐起往詣佛所
157 3 cóng to go on; to advance 即從坐起往詣佛所
158 3 cōng at ease; informal 即從坐起往詣佛所
159 3 zòng a follower; a supporter 即從坐起往詣佛所
160 3 zòng to release 即從坐起往詣佛所
161 3 zòng perpendicular; longitudinal 即從坐起往詣佛所
162 3 cóng receiving; upādāya 即從坐起往詣佛所
163 3 elegant; graceful; refined 寧有雅香隨風逆風者乎
164 3 Ya 寧有雅香隨風逆風者乎
165 3 friendship 寧有雅香隨風逆風者乎
166 3 Ya 寧有雅香隨風逆風者乎
167 3 upright; straight 寧有雅香隨風逆風者乎
168 3 noble; lofty 寧有雅香隨風逆風者乎
169 3 always; all along 寧有雅香隨風逆風者乎
170 3 distinguished 寧有雅香隨風逆風者乎
171 3 a crow 寧有雅香隨風逆風者乎
172 3 èr two 二曰枝香
173 3 èr Kangxi radical 7 二曰枝香
174 3 èr second 二曰枝香
175 3 èr twice; double; di- 二曰枝香
176 3 èr another; the other 二曰枝香
177 3 èr more than one kind 二曰枝香
178 3 èr two; dvā; dvi 二曰枝香
179 3 èr both; dvaya 二曰枝香
180 3 this; these 賢者阿難獨處思惟此義所歸
181 3 in this way 賢者阿難獨處思惟此義所歸
182 3 otherwise; but; however; so 賢者阿難獨處思惟此義所歸
183 3 at this time; now; here 賢者阿難獨處思惟此義所歸
184 3 this; here; etad 賢者阿難獨處思惟此義所歸
185 3 不能 bù néng cannot; must not; should not 是三品香唯隨風香不能逆風
186 3 gēn origin; cause; basis 一曰根香
187 3 gēn radical 一曰根香
188 3 gēn a piece 一曰根香
189 3 gēn a plant root 一曰根香
190 3 gēn base; foot 一曰根香
191 3 gēn completely; thoroughly 一曰根香
192 3 gēn offspring 一曰根香
193 3 gēn a square root; to nth root; the solution of a mathematical equation 一曰根香
194 3 gēn according to 一曰根香
195 3 gēn gen 一曰根香
196 3 gēn an organ; a part of the body 一曰根香
197 3 gēn a sense; a faculty 一曰根香
198 3 gēn mūla; a root 一曰根香
199 3 Germany 東方無數沙門梵志歌頌其德
200 3 virtue; morality; ethics; character 東方無數沙門梵志歌頌其德
201 3 kindness; favor 東方無數沙門梵志歌頌其德
202 3 conduct; behavior 東方無數沙門梵志歌頌其德
203 3 to be grateful 東方無數沙門梵志歌頌其德
204 3 heart; intention 東方無數沙門梵志歌頌其德
205 3 De 東方無數沙門梵志歌頌其德
206 3 potency; natural power 東方無數沙門梵志歌頌其德
207 3 wholesome; good 東方無數沙門梵志歌頌其德
208 3 Virtue 東方無數沙門梵志歌頌其德
209 3 merit; puṇya; puñña 東方無數沙門梵志歌頌其德
210 3 guṇa 東方無數沙門梵志歌頌其德
211 3 shí time; a point or period of time
212 3 shí a season; a quarter of a year
213 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day
214 3 shí at that time
215 3 shí fashionable
216 3 shí fate; destiny; luck
217 3 shí occasion; opportunity; chance
218 3 shí tense
219 3 shí particular; special
220 3 shí to plant; to cultivate
221 3 shí hour (measure word)
222 3 shí an era; a dynasty
223 3 shí time [abstract]
224 3 shí seasonal
225 3 shí frequently; often
226 3 shí occasionally; sometimes
227 3 shí on time
228 3 shí this; that
229 3 shí to wait upon
230 3 shí hour
231 3 shí appropriate; proper; timely
232 3 shí Shi
233 3 shí a present; currentlt
234 3 shí time; kāla
235 3 shí at that time; samaya
236 3 shí then; atha
237 2 善女人 shàn nǚrén good women 有善男子善女人
238 2 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 有善男子善女人
239 2 song; lyrics 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
240 2 song verse 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
241 2 to sing; to chant 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
242 2 to praise 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
243 2 to call out 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
244 2 song; gīta 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
245 2 zhòng many; numerous 眾雨一切香
246 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾雨一切香
247 2 zhòng general; common; public 眾雨一切香
248 2 zhòng many; all; sarva 眾雨一切香
249 2 如是 rúshì thus; so 聞如是
250 2 如是 rúshì thus, so 聞如是
251 2 如是 rúshì thus; evam 聞如是
252 2 如是 rúshì thus; evam 聞如是
253 2 嫉妬 jídù to envy; to be jealous 意不嫉妬
254 2 嫉妬 jídù jealousy 意不嫉妬
255 2 嫉妬 jídù Jealousy 意不嫉妬
256 2 zuì most; extremely; exceedingly 戒香最無上
257 2 zuì superior 戒香最無上
258 2 zuì top place 戒香最無上
259 2 zuì in sum; altogether 戒香最無上
260 2 zuì to assemble together 戒香最無上
261 2 zuì exceedingly; suṣṭhu 戒香最無上
262 2 xiàn county 若於郡國縣邑村落
263 2 xuán to suspend 若於郡國縣邑村落
264 2 xuán to evaluate; to weigh 若於郡國縣邑村落
265 2 xuán to express 若於郡國縣邑村落
266 2 xuán remote 若於郡國縣邑村落
267 2 xiàn county 若於郡國縣邑村落
268 2 to consult; to confer 人聞其言莫不諮受宣用為珍
269 2 十善 shíshàn the ten virtues 修行十善
270 2 歡喜 huānxǐ joyful 世世端正人見歡喜
271 2 歡喜 huānxǐ to like 世世端正人見歡喜
272 2 歡喜 huānxǐ joy 世世端正人見歡喜
273 2 歡喜 huānxǐ joy; prīti 世世端正人見歡喜
274 2 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 世世端正人見歡喜
275 2 歡喜 huānxǐ Nandi 世世端正人見歡喜
276 2 綺語 qǐyǔ beautiful words; flowery writing 綺語
277 2 綺語 qǐyǔ redundant words 綺語
278 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
279 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
280 2 xián salty; briny 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
281 2 xián all 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
282 2 xián Xian 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
283 2 xián salty flavor; pickled 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
284 2 xián sarcastic; mean 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
285 2 xián to be everywhere 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
286 2 xián to be peaceful; to be harmonious 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
287 2 xián xian hexagram 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
288 2 xián Xian 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
289 2 xián full; bharita 南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德
290 2 xūn to smoke; to cure 不能逆風熏
291 2 xūn to smoke; to scent; to fumigate 不能逆風熏
292 2 xūn smoke 不能逆風熏
293 2 xūn vapor; fog 不能逆風熏
294 2 xūn to fumigate 不能逆風熏
295 2 xūn to influence 不能逆風熏
296 2 xūn to assail the nostrils 不能逆風熏
297 2 xūn smoked 不能逆風熏
298 2 xūn warm 不能逆風熏
299 2 xūn to quarrel 不能逆風熏
300 2 xūn dusk; twilight 不能逆風熏
301 2 xūn vāsanā; permeation; infusing; perfuming; predispositions; habituations; latent tendencies 不能逆風熏
302 2 不知 bùzhī do not know 不知所趣
303 2 不知 bùzhī unknowingly 不知所趣
304 2 wèi for; to 施為道根
305 2 wèi because of 施為道根
306 2 wéi to act as; to serve 施為道根
307 2 wéi to change into; to become 施為道根
308 2 wéi to be; is 施為道根
309 2 wéi to do 施為道根
310 2 wèi for 施為道根
311 2 wèi because of; for; to 施為道根
312 2 wèi to 施為道根
313 2 wéi in a passive construction 施為道根
314 2 wéi forming a rehetorical question 施為道根
315 2 wéi forming an adverb 施為道根
316 2 wéi to add emphasis 施為道根
317 2 wèi to support; to help 施為道根
318 2 wéi to govern 施為道根
319 2 wèi to be; bhū 施為道根
320 2 one 一曰根香
321 2 Kangxi radical 1 一曰根香
322 2 as soon as; all at once 一曰根香
323 2 pure; concentrated 一曰根香
324 2 whole; all 一曰根香
325 2 first 一曰根香
326 2 the same 一曰根香
327 2 each 一曰根香
328 2 certain 一曰根香
329 2 throughout 一曰根香
330 2 used in between a reduplicated verb 一曰根香
331 2 sole; single 一曰根香
332 2 a very small amount 一曰根香
333 2 Yi 一曰根香
334 2 other 一曰根香
335 2 to unify 一曰根香
336 2 accidentally; coincidentally 一曰根香
337 2 abruptly; suddenly 一曰根香
338 2 or 一曰根香
339 2 one; eka 一曰根香
340 2 rén person; people; a human being 人不犯妻
341 2 rén Kangxi radical 9 人不犯妻
342 2 rén a kind of person 人不犯妻
343 2 rén everybody 人不犯妻
344 2 rén adult 人不犯妻
345 2 rén somebody; others 人不犯妻
346 2 rén an upright person 人不犯妻
347 2 rén person; manuṣya 人不犯妻
348 2 in; at 普熏于十方
349 2 in; at 普熏于十方
350 2 in; at; to; from 普熏于十方
351 2 to go; to 普熏于十方
352 2 to rely on; to depend on 普熏于十方
353 2 to go to; to arrive at 普熏于十方
354 2 from 普熏于十方
355 2 give 普熏于十方
356 2 oppposing 普熏于十方
357 2 and 普熏于十方
358 2 compared to 普熏于十方
359 2 by 普熏于十方
360 2 and; as well as 普熏于十方
361 2 for 普熏于十方
362 2 Yu 普熏于十方
363 2 a crow 普熏于十方
364 2 whew; wow 普熏于十方
365 2 near to; antike 普熏于十方
366 2 十方 shí sāng The Ten Directions 十方宣德一切蒙賴
367 2 十方 shí fāng the ten directions 十方宣德一切蒙賴
368 2 rán correct; right; certainly 通達八極上下亦然
369 2 rán so; thus 通達八極上下亦然
370 2 rán to approve; to endorse 通達八極上下亦然
371 2 rán to burn 通達八極上下亦然
372 2 rán to pledge; to promise 通達八極上下亦然
373 2 rán but 通達八極上下亦然
374 2 rán although; even though 通達八極上下亦然
375 2 rán after; after that; afterwards 通達八極上下亦然
376 2 rán used after a verb 通達八極上下亦然
377 2 rán used at the end of a sentence 通達八極上下亦然
378 2 rán expresses doubt 通達八極上下亦然
379 2 rán ok; alright 通達八極上下亦然
380 2 rán Ran 通達八極上下亦然
381 2 rán indeed; vā 通達八極上下亦然
382 2 妄言 wàngyán lies; wild talk; lies; nonsense; fantasy 口不妄言
383 2 好言 hǎo yán kind words 口氣香好言輒信之
384 2 zhī a branch; a twig 二曰枝香
385 2 zhī branch; stick 二曰枝香
386 2 zhī a limb 二曰枝香
387 2 zhī to branch off 二曰枝香
388 2 zhī a branch from the same source 二曰枝香
389 2 zhī Zhi 二曰枝香
390 2 zhī divergent; not pertinent 二曰枝香
391 2 a toe 二曰枝香
392 2 zhī a branch; śākhā 二曰枝香
393 2 néng can; able 此三品香唯能隨風不能逆風
394 2 néng ability; capacity 此三品香唯能隨風不能逆風
395 2 néng a mythical bear-like beast 此三品香唯能隨風不能逆風
396 2 néng energy 此三品香唯能隨風不能逆風
397 2 néng function; use 此三品香唯能隨風不能逆風
398 2 néng may; should; permitted to 此三品香唯能隨風不能逆風
399 2 néng talent 此三品香唯能隨風不能逆風
400 2 néng expert at 此三品香唯能隨風不能逆風
401 2 néng to be in harmony 此三品香唯能隨風不能逆風
402 2 néng to tend to; to care for 此三品香唯能隨風不能逆風
403 2 néng to reach; to arrive at 此三品香唯能隨風不能逆風
404 2 néng as long as; only 此三品香唯能隨風不能逆風
405 2 néng even if 此三品香唯能隨風不能逆風
406 2 néng but 此三品香唯能隨風不能逆風
407 2 néng in this way 此三品香唯能隨風不能逆風
408 2 néng to be able; śak 此三品香唯能隨風不能逆風
409 2 néng skilful; pravīṇa 此三品香唯能隨風不能逆風
410 2 獨處 dúchù to live alone; to be alone with 賢者阿難獨處思惟此義所歸
411 2 shì a generation 世有三香
412 2 shì a period of thirty years 世有三香
413 2 shì the world 世有三香
414 2 shì years; age 世有三香
415 2 shì a dynasty 世有三香
416 2 shì secular; worldly 世有三香
417 2 shì over generations 世有三香
418 2 shì always 世有三香
419 2 shì world 世有三香
420 2 shì a life; a lifetime 世有三香
421 2 shì an era 世有三香
422 2 shì from generation to generation; across generations 世有三香
423 2 shì to keep good family relations 世有三香
424 2 shì Shi 世有三香
425 2 shì a geologic epoch 世有三香
426 2 shì hereditary 世有三香
427 2 shì later generations 世有三香
428 2 shì a successor; an heir 世有三香
429 2 shì the current times 世有三香
430 2 shì loka; a world 世有三香
431 2 xuān to declare; to announce 以此宣經義
432 2 xuān Xuan 以此宣經義
433 2 xuān thoroughly; completely 以此宣經義
434 2 xuān to issue an imperial command; to summon to the imperial court 以此宣經義
435 2 xuān fine writing paper; xuan paper 以此宣經義
436 2 xuān to teach; to instruct 以此宣經義
437 2 xuān an epithet for Confucius 以此宣經義
438 2 xuān an archaic unit of length 以此宣經義
439 2 xuān to disseminate; to propagate 以此宣經義
440 2 xuān to vent; to drain 以此宣經義
441 2 xuān Xuan 以此宣經義
442 2 xuān to show; to display 以此宣經義
443 2 xuān commonplace; widespread 以此宣經義
444 2 xuān greying [hair]; black and white [hair] 以此宣經義
445 2 xuān declare; ākhyāta 以此宣經義
446 2 道德 dàodé moral; morality; ethics 仁慈道德威儀禮節
447 2 jùn a commandery; a prefecture 若於郡國縣邑村落
448 2 jùn Jun 若於郡國縣邑村落
449 2 ér and; as well as; but (not); yet (not) 長跪叉手而白佛言
450 2 ér Kangxi radical 126 長跪叉手而白佛言
451 2 ér you 長跪叉手而白佛言
452 2 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 長跪叉手而白佛言
453 2 ér right away; then 長跪叉手而白佛言
454 2 ér but; yet; however; while; nevertheless 長跪叉手而白佛言
455 2 ér if; in case; in the event that 長跪叉手而白佛言
456 2 ér therefore; as a result; thus 長跪叉手而白佛言
457 2 ér how can it be that? 長跪叉手而白佛言
458 2 ér so as to 長跪叉手而白佛言
459 2 ér only then 長跪叉手而白佛言
460 2 ér as if; to seem like 長跪叉手而白佛言
461 2 néng can; able 長跪叉手而白佛言
462 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 長跪叉手而白佛言
463 2 ér me 長跪叉手而白佛言
464 2 ér to arrive; up to 長跪叉手而白佛言
465 2 ér possessive 長跪叉手而白佛言
466 2 ér and; ca 長跪叉手而白佛言
467 2 míng measure word for people 不息名栴檀
468 2 míng fame; renown; reputation 不息名栴檀
469 2 míng a name; personal name; designation 不息名栴檀
470 2 míng rank; position 不息名栴檀
471 2 míng an excuse 不息名栴檀
472 2 míng life 不息名栴檀
473 2 míng to name; to call 不息名栴檀
474 2 míng to express; to describe 不息名栴檀
475 2 míng to be called; to have the name 不息名栴檀
476 2 míng to own; to possess 不息名栴檀
477 2 míng famous; renowned 不息名栴檀
478 2 míng moral 不息名栴檀
479 2 míng name; naman 不息名栴檀
480 2 míng fame; renown; yasas 不息名栴檀
481 2 meaning; sense 賢者阿難獨處思惟此義所歸
482 2 justice; right action; righteousness 賢者阿難獨處思惟此義所歸
483 2 artificial; man-made; fake 賢者阿難獨處思惟此義所歸
484 2 chivalry; generosity 賢者阿難獨處思惟此義所歸
485 2 just; righteous 賢者阿難獨處思惟此義所歸
486 2 adopted 賢者阿難獨處思惟此義所歸
487 2 a relationship 賢者阿難獨處思惟此義所歸
488 2 volunteer 賢者阿難獨處思惟此義所歸
489 2 something suitable 賢者阿難獨處思惟此義所歸
490 2 a martyr 賢者阿難獨處思惟此義所歸
491 2 a law 賢者阿難獨處思惟此義所歸
492 2 Yi 賢者阿難獨處思惟此義所歸
493 2 Righteousness 賢者阿難獨處思惟此義所歸
494 2 aim; artha 賢者阿難獨處思惟此義所歸
495 2 wěi yes 是三品香唯隨風香不能逆風
496 2 wéi only; alone 是三品香唯隨風香不能逆風
497 2 wěi yea 是三品香唯隨風香不能逆風
498 2 wěi obediently 是三品香唯隨風香不能逆風
499 2 wěi hopefully 是三品香唯隨風香不能逆風
500 2 wéi repeatedly 是三品香唯隨風香不能逆風

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. xiāng
 2. xiāng
 1. incense
 2. fragrance; gandha
no; na
zhě ca
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
yuē said; ukta
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. sān
 2. sān
 3. sān
 1. three; tri
 2. sa
 3. three kinds; trividha
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
戒德香经 戒德香經 74 Jie De Xiang Jing; Gandha
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
天竺 116 India; Indian subcontinent
西北方 120 northwest; northwestern
宣德 88 Emperor Xuande
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
永安 121 Yong'an reign
竺昙无兰 竺曇無蘭 90 Tan Wulan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 28.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
不杀生 不殺生 98 Refrain from killing
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
华香 華香 104 incense and flowers
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
名曰 109 to be named; to be called
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
三尊 115 the three honored ones
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善 115 the ten virtues
所行 115 actions; practice
往诣 往詣 119 to go to; upagam
闲居 閑居 120 a place to rest
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
正士 122 correct scholar; bodhisattva
诸比丘 諸比丘 122 monks