Glossary and Vocabulary for Jie Xiang Jing (Gandha) 佛說戒香經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 14 wén to hear 有風而聞
2 14 wén Wen 有風而聞
3 14 wén sniff at; to smell 有風而聞
4 14 wén to be widely known 有風而聞
5 14 wén to confirm; to accept 有風而聞
6 14 wén information 有風而聞
7 14 wèn famous; well known 有風而聞
8 14 wén knowledge; learning 有風而聞
9 14 wèn popularity; prestige; reputation 有風而聞
10 14 wén to question 有風而聞
11 14 wén heard; śruta 有風而聞
12 14 wén hearing; śruti 有風而聞
13 13 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 我見世間有三種香
14 13 xiāng incense 我見世間有三種香
15 13 xiāng Kangxi radical 186 我見世間有三種香
16 13 xiāng fragrance; scent 我見世間有三種香
17 13 xiāng a female 我見世間有三種香
18 13 xiāng Xiang 我見世間有三種香
19 13 xiāng to kiss 我見世間有三種香
20 13 xiāng feminine 我見世間有三種香
21 13 xiāng incense 我見世間有三種香
22 13 xiāng fragrance; gandha 我見世間有三種香
23 10 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而白佛言
24 10 ér as if; to seem like 合掌恭敬而白佛言
25 10 néng can; able 合掌恭敬而白佛言
26 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而白佛言
27 10 ér to arrive; up to 合掌恭敬而白佛言
28 8 infix potential marker 謂不殺
29 6 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難來詣佛所
30 6 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難來詣佛所
31 6 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
32 6 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
33 6 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
34 6 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
35 6 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
36 6 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
37 6 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
38 5 Kangxi radical 71 無風亦聞
39 5 to not have; without 無風亦聞
40 5 mo 無風亦聞
41 5 to not have 無風亦聞
42 5 Wu 無風亦聞
43 5 mo 無風亦聞
44 5 biàn all; complete 如是戒香遍聞十方
45 5 biàn to be covered with 如是戒香遍聞十方
46 5 biàn everywhere; sarva 如是戒香遍聞十方
47 5 biàn pervade; visva 如是戒香遍聞十方
48 5 biàn everywhere fragrant; paricitra 如是戒香遍聞十方
49 5 biàn everywhere; spharaṇa 如是戒香遍聞十方
50 5 世間 shìjiān world; the human world 我見世間有三種香
51 5 世間 shìjiān world 我見世間有三種香
52 5 世間 shìjiān world; loka 我見世間有三種香
53 5 有風 yǒufēng windy 有風而聞
54 5 fēng wind 無風亦聞
55 5 fēng Kangxi radical 182 無風亦聞
56 5 fēng demeanor; style; appearance 無風亦聞
57 5 fēng prana 無風亦聞
58 5 fēng a scene 無風亦聞
59 5 fēng a custom; a tradition 無風亦聞
60 5 fēng news 無風亦聞
61 5 fēng a disturbance /an incident 無風亦聞
62 5 fēng a fetish 無風亦聞
63 5 fēng a popular folk song 無風亦聞
64 5 fēng an illness; internal wind as the cause of illness 無風亦聞
65 5 fēng Feng 無風亦聞
66 5 fēng to blow away 無風亦聞
67 5 fēng sexual interaction of animals 無風亦聞
68 5 fēng from folklore without a basis 無風亦聞
69 5 fèng fashion; vogue 無風亦聞
70 5 fèng to tacfully admonish 無風亦聞
71 5 fēng weather 無風亦聞
72 5 fēng quick 無風亦聞
73 5 fēng prevailing conditions; general sentiment 無風亦聞
74 5 fēng wind element 無風亦聞
75 5 fēng wind; vayu 無風亦聞
76 5 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
77 5 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
78 5 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是戒香遍聞十方
79 4 sān three 我見世間有三種香
80 4 sān third 我見世間有三種香
81 4 sān more than two 我見世間有三種香
82 4 sān very few 我見世間有三種香
83 4 sān San 我見世間有三種香
84 4 sān three; tri 我見世間有三種香
85 4 sān sa 我見世間有三種香
86 4 sān three kinds; trividha 我見世間有三種香
87 4 yán to speak; to say; said 合掌恭敬而白佛言
88 4 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬而白佛言
89 4 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬而白佛言
90 4 yán phrase; sentence 合掌恭敬而白佛言
91 4 yán a word; a syllable 合掌恭敬而白佛言
92 4 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬而白佛言
93 4 yán to regard as 合掌恭敬而白佛言
94 4 yán to act as 合掌恭敬而白佛言
95 4 yán word; vacana 合掌恭敬而白佛言
96 4 yán speak; vad 合掌恭敬而白佛言
97 4 zhǒng kind; type 我見世間有三種香
98 4 zhòng to plant; to grow; to cultivate 我見世間有三種香
99 4 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 我見世間有三種香
100 4 zhǒng seed; strain 我見世間有三種香
101 4 zhǒng offspring 我見世間有三種香
102 4 zhǒng breed 我見世間有三種香
103 4 zhǒng race 我見世間有三種香
104 4 zhǒng species 我見世間有三種香
105 4 zhǒng root; source; origin 我見世間有三種香
106 4 zhǒng grit; guts 我見世間有三種香
107 4 zhǒng seed; bīja 我見世間有三種香
108 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
109 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
110 3 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者阿難來詣佛所
111 3 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者阿難來詣佛所
112 3 所有 suǒyǒu to belong to 世間所有諸花果
113 3 近事男 jìnshìnán male lay person; upāsaka 世間若有近事男
114 3 十方 shí sāng The Ten Directions 如是戒香遍聞十方
115 3 十方 shí fāng the ten directions 如是戒香遍聞十方
116 3 děng et cetera; and so on 不妄及不飲酒等
117 3 děng to wait 不妄及不飲酒等
118 3 děng to be equal 不妄及不飲酒等
119 3 děng degree; level 不妄及不飲酒等
120 3 děng to compare 不妄及不飲酒等
121 3 děng same; equal; sama 不妄及不飲酒等
122 3 to reach 不妄及不飲酒
123 3 to attain 不妄及不飲酒
124 3 to understand 不妄及不飲酒
125 3 able to be compared to; to catch up with 不妄及不飲酒
126 3 to be involved with; to associate with 不妄及不飲酒
127 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 不妄及不飲酒
128 3 and; ca; api 不妄及不飲酒
129 3 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 持佛淨戒行諸善法
130 3 淨戒 jìngjiè perfect observance 持佛淨戒行諸善法
131 3 淨戒 jìngjiè Jing Jie 持佛淨戒行諸善法
132 3 戒香 jièxiāng fragrance of precepts 如是戒香遍聞十方
133 3 戒香 jièxiāng the fragrance of discipline 如是戒香遍聞十方
134 3 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana 此三種香遍一切處
135 3 chí to grasp; to hold 持佛淨戒行諸善法
136 3 chí to resist; to oppose 持佛淨戒行諸善法
137 3 chí to uphold 持佛淨戒行諸善法
138 3 chí to sustain; to keep; to uphold 持佛淨戒行諸善法
139 3 chí to administer; to manage 持佛淨戒行諸善法
140 3 chí to control 持佛淨戒行諸善法
141 3 chí to be cautious 持佛淨戒行諸善法
142 3 chí to remember 持佛淨戒行諸善法
143 3 chí to assist 持佛淨戒行諸善法
144 3 chí with; using 持佛淨戒行諸善法
145 3 chí dhara 持佛淨戒行諸善法
146 3 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說戒香經
147 3 戒香經 jiè xiāng jīng Sutra on the Fragrance of the Precepts; Jie Xiang Jing; Gandha 佛說戒香經
148 3 wèi to call 謂此三種之香
149 3 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂此三種之香
150 3 wèi to speak to; to address 謂此三種之香
151 3 wèi to treat as; to regard as 謂此三種之香
152 3 wèi introducing a condition situation 謂此三種之香
153 3 wèi to speak to; to address 謂此三種之香
154 3 wèi to think 謂此三種之香
155 3 wèi for; is to be 謂此三種之香
156 3 wèi to make; to cause 謂此三種之香
157 3 wèi principle; reason 謂此三種之香
158 3 wèi Wei 謂此三種之香
159 3 rén person; people; a human being 是人獲如是之香
160 3 rén Kangxi radical 9 是人獲如是之香
161 3 rén a kind of person 是人獲如是之香
162 3 rén everybody 是人獲如是之香
163 3 rén adult 是人獲如是之香
164 3 rén somebody; others 是人獲如是之香
165 3 rén an upright person 是人獲如是之香
166 3 rén person; manuṣya 是人獲如是之香
167 3 善法 shànfǎ a wholesome dharma 持佛淨戒行諸善法
168 3 善法 shànfǎ a wholesome teaching 持佛淨戒行諸善法
169 2 dào to rob; to steal 不盜
170 2 dào a thief; a bandit 不盜
171 2 dào stealing; adattādāna 不盜
172 2 稱讚 chēngzàn to praise; to acclaim; to commend 而彼十方咸皆稱讚
173 2 Ru River 汝今欲聞普遍香者
174 2 Ru 汝今欲聞普遍香者
175 2 self 唯願世尊為我解說
176 2 [my] dear 唯願世尊為我解說
177 2 Wo 唯願世尊為我解說
178 2 self; atman; attan 唯願世尊為我解說
179 2 ga 唯願世尊為我解說
180 2 Kangxi radical 49 到已頭面禮足
181 2 to bring to an end; to stop 到已頭面禮足
182 2 to complete 到已頭面禮足
183 2 to demote; to dismiss 到已頭面禮足
184 2 to recover from an illness 到已頭面禮足
185 2 former; pūrvaka 到已頭面禮足
186 2 chén to sink; to submerge 乃至沈檀龍麝香
187 2 shěn juice 乃至沈檀龍麝香
188 2 shěn liquid; water 乃至沈檀龍麝香
189 2 shěn to leak; to pour 乃至沈檀龍麝香
190 2 chén to perish 乃至沈檀龍麝香
191 2 shěn Shen 乃至沈檀龍麝香
192 2 chén laziness; sloth; laya 乃至沈檀龍麝香
193 2 花香 huāxiāng incense 花香
194 2 wéi to act as; to serve 唯願世尊為我解說
195 2 wéi to change into; to become 唯願世尊為我解說
196 2 wéi to be; is 唯願世尊為我解說
197 2 wéi to do 唯願世尊為我解說
198 2 wèi to support; to help 唯願世尊為我解說
199 2 wéi to govern 唯願世尊為我解說
200 2 wèi to be; bhū 唯願世尊為我解說
201 2 shǎo few 我有少疑欲當啟問
202 2 shǎo to decrease; to lessen; to lose 我有少疑欲當啟問
203 2 shǎo to be inadequate; to be insufficient 我有少疑欲當啟問
204 2 shǎo to be less than 我有少疑欲當啟問
205 2 shǎo to despise; to scorn; to look down on 我有少疑欲當啟問
206 2 shào young 我有少疑欲當啟問
207 2 shào youth 我有少疑欲當啟問
208 2 shào a youth; a young person 我有少疑欲當啟問
209 2 shào Shao 我有少疑欲當啟問
210 2 shǎo few 我有少疑欲當啟問
211 2 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不妄及不飲酒
212 2 wàng irregular (behavior) 不妄及不飲酒
213 2 wàng arrogant 不妄及不飲酒
214 2 wàng falsely; mithyā 不妄及不飲酒
215 2 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬而白佛言
216 2 shā to kill; to murder; to slaughter 謂不殺
217 2 shā to hurt 謂不殺
218 2 shā to pare off; to reduce; to clip 謂不殺
219 2 shā hurt; han 謂不殺
220 2 愛敬 àijìng to love and revere 咸皆稱讚而得愛敬
221 2 fēi Kangxi radical 175 如是等香非遍聞
222 2 fēi wrong; bad; untruthful 如是等香非遍聞
223 2 fēi different 如是等香非遍聞
224 2 fēi to not be; to not have 如是等香非遍聞
225 2 fēi to violate; to be contrary to 如是等香非遍聞
226 2 fēi Africa 如是等香非遍聞
227 2 fēi to slander 如是等香非遍聞
228 2 fěi to avoid 如是等香非遍聞
229 2 fēi must 如是等香非遍聞
230 2 fēi an error 如是等香非遍聞
231 2 fēi a problem; a question 如是等香非遍聞
232 2 fēi evil 如是等香非遍聞
233 2 gào to tell; to say; said; told 世尊告尊者阿難
234 2 gào to request 世尊告尊者阿難
235 2 gào to report; to inform 世尊告尊者阿難
236 2 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊告尊者阿難
237 2 gào to accuse; to sue 世尊告尊者阿難
238 2 gào to reach 世尊告尊者阿難
239 2 gào an announcement 世尊告尊者阿難
240 2 gào a party 世尊告尊者阿難
241 2 gào a vacation 世尊告尊者阿難
242 2 gào Gao 世尊告尊者阿難
243 2 gào to tell; jalp 世尊告尊者阿難
244 2 Qi 其香云何
245 2 大德 dàdé most virtuous 張文明大德二校
246 2 大德 dàdé Dade reign 張文明大德二校
247 2 大德 dàdé a major festival 張文明大德二校
248 2 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 張文明大德二校
249 2 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 張文明大德二校
250 2 zhě ca 汝今欲聞普遍香者
251 2 xián salty; briny 而彼十方咸皆稱讚
252 2 xián Xian 而彼十方咸皆稱讚
253 2 xián salty flavor; pickled 而彼十方咸皆稱讚
254 2 xián sarcastic; mean 而彼十方咸皆稱讚
255 2 xián to be everywhere 而彼十方咸皆稱讚
256 2 xián to be peaceful; to be harmonious 而彼十方咸皆稱讚
257 2 xián xian hexagram 而彼十方咸皆稱讚
258 2 xián Xian 而彼十方咸皆稱讚
259 2 xián full; bharita 而彼十方咸皆稱讚
260 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊為我解說
261 2 yuàn hope 唯願世尊為我解說
262 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊為我解說
263 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊為我解說
264 2 yuàn a vow 唯願世尊為我解說
265 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊為我解說
266 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊為我解說
267 2 yuàn to admire 唯願世尊為我解說
268 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊為我解說
269 2 desire 我有少疑欲當啟問
270 2 to desire; to wish 我有少疑欲當啟問
271 2 to desire; to intend 我有少疑欲當啟問
272 2 lust 我有少疑欲當啟問
273 2 desire; intention; wish; kāma 我有少疑欲當啟問
274 2 Yi 無風亦聞
275 2 jīn today; present; now 汝今欲聞普遍香者
276 2 jīn Jin 汝今欲聞普遍香者
277 2 jīn modern 汝今欲聞普遍香者
278 2 jīn now; adhunā 汝今欲聞普遍香者
279 2 tán sandalwood; Indian sandalwood 乃至沈檀龍麝香
280 2 tán Tan 乃至沈檀龍麝香
281 2 tán circle; maṇḍala 乃至沈檀龍麝香
282 2 tán dana; the practice of giving; generosity 乃至沈檀龍麝香
283 2 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 為汝宣說
284 2 宣說 xuānshuō instruct; upadiś 為汝宣說
285 2 to give 與大比丘眾俱
286 2 to accompany 與大比丘眾俱
287 2 to particate in 與大比丘眾俱
288 2 of the same kind 與大比丘眾俱
289 2 to help 與大比丘眾俱
290 2 for 與大比丘眾俱
291 2 zhī to go 謂此三種之香
292 2 zhī to arrive; to go 謂此三種之香
293 2 zhī is 謂此三種之香
294 2 zhī to use 謂此三種之香
295 2 zhī Zhi 謂此三種之香
296 2 zuò to do 勿作是言
297 2 zuò to act as; to serve as 勿作是言
298 2 zuò to start 勿作是言
299 2 zuò a writing; a work 勿作是言
300 2 zuò to dress as; to be disguised as 勿作是言
301 2 zuō to create; to make 勿作是言
302 2 zuō a workshop 勿作是言
303 2 zuō to write; to compose 勿作是言
304 2 zuò to rise 勿作是言
305 2 zuò to be aroused 勿作是言
306 2 zuò activity; action; undertaking 勿作是言
307 2 zuò to regard as 勿作是言
308 2 zuò action; kāraṇa 勿作是言
309 2 yín lascivious 不婬
310 2 yín lewd; obscene 不婬
311 2 yín sexual intercourse; maithuna 不婬
312 2 xíng to walk 持佛淨戒行諸善法
313 2 xíng capable; competent 持佛淨戒行諸善法
314 2 háng profession 持佛淨戒行諸善法
315 2 xíng Kangxi radical 144 持佛淨戒行諸善法
316 2 xíng to travel 持佛淨戒行諸善法
317 2 xìng actions; conduct 持佛淨戒行諸善法
318 2 xíng to do; to act; to practice 持佛淨戒行諸善法
319 2 xíng all right; OK; okay 持佛淨戒行諸善法
320 2 háng horizontal line 持佛淨戒行諸善法
321 2 héng virtuous deeds 持佛淨戒行諸善法
322 2 hàng a line of trees 持佛淨戒行諸善法
323 2 hàng bold; steadfast 持佛淨戒行諸善法
324 2 xíng to move 持佛淨戒行諸善法
325 2 xíng to put into effect; to implement 持佛淨戒行諸善法
326 2 xíng travel 持佛淨戒行諸善法
327 2 xíng to circulate 持佛淨戒行諸善法
328 2 xíng running script; running script 持佛淨戒行諸善法
329 2 xíng temporary 持佛淨戒行諸善法
330 2 háng rank; order 持佛淨戒行諸善法
331 2 háng a business; a shop 持佛淨戒行諸善法
332 2 xíng to depart; to leave 持佛淨戒行諸善法
333 2 xíng to experience 持佛淨戒行諸善法
334 2 xíng path; way 持佛淨戒行諸善法
335 2 xíng xing; ballad 持佛淨戒行諸善法
336 2 xíng Xing 持佛淨戒行諸善法
337 2 xíng Practice 持佛淨戒行諸善法
338 2 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 持佛淨戒行諸善法
339 2 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 持佛淨戒行諸善法
340 2 huā Hua 世間所有諸花果
341 2 huā flower 世間所有諸花果
342 2 huā to spend (money, time) 世間所有諸花果
343 2 huā a flower shaped object 世間所有諸花果
344 2 huā a beautiful female 世間所有諸花果
345 2 huā having flowers 世間所有諸花果
346 2 huā having a decorative pattern 世間所有諸花果
347 2 huā having a a variety 世間所有諸花果
348 2 huā false; empty 世間所有諸花果
349 2 huā indistinct; fuzzy 世間所有諸花果
350 2 huā excited 世間所有諸花果
351 2 huā to flower 世間所有諸花果
352 2 huā flower; puṣpa 世間所有諸花果
353 2 不飲酒 bù yǐn jiǔ refrain from consuming intoxicants 不妄及不飲酒
354 2 近事女 jìnshìnǚ female lay person; upāsikā 近事女
355 1 qīng minister; high officer 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
356 1 qīng Qing 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
357 1 happy; glad; cheerful; joyful 我今樂聞
358 1 to take joy in; to be happy; to be cheerful 我今樂聞
359 1 Le 我今樂聞
360 1 yuè music 我今樂聞
361 1 yuè a musical instrument 我今樂聞
362 1 yuè tone [of voice]; expression 我今樂聞
363 1 yuè a musician 我今樂聞
364 1 joy; pleasure 我今樂聞
365 1 yuè the Book of Music 我今樂聞
366 1 lào Lao 我今樂聞
367 1 to laugh 我今樂聞
368 1 Joy 我今樂聞
369 1 joy; delight; sukhā 我今樂聞
370 1 lái to come 尊者阿難來詣佛所
371 1 lái please 尊者阿難來詣佛所
372 1 lái used to substitute for another verb 尊者阿難來詣佛所
373 1 lái used between two word groups to express purpose and effect 尊者阿難來詣佛所
374 1 lái wheat 尊者阿難來詣佛所
375 1 lái next; future 尊者阿難來詣佛所
376 1 lái a simple complement of direction 尊者阿難來詣佛所
377 1 lái to occur; to arise 尊者阿難來詣佛所
378 1 lái to earn 尊者阿難來詣佛所
379 1 lái to come; āgata 尊者阿難來詣佛所
380 1 yán the gate of a village 閻學新大德輸入
381 1 yán a street; an alley 閻學新大德輸入
382 1 yán Yan 閻學新大德輸入
383 1 一切 yīqiè temporary 唯聞戒香遍一切
384 1 一切 yīqiè the same 唯聞戒香遍一切
385 1 大比丘眾 dà bìqiū zhòng a large assembly of great monastics 與大比丘眾俱
386 1 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 所有諸魔常遠離
387 1 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 所有諸魔常遠離
388 1 遠離 yuǎnlí to far off 所有諸魔常遠離
389 1 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 所有諸魔常遠離
390 1 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 所有諸魔常遠離
391 1 zhōng middle 如是諸妙花香中
392 1 zhōng medium; medium sized 如是諸妙花香中
393 1 zhōng China 如是諸妙花香中
394 1 zhòng to hit the mark 如是諸妙花香中
395 1 zhōng midday 如是諸妙花香中
396 1 zhōng inside 如是諸妙花香中
397 1 zhōng during 如是諸妙花香中
398 1 zhōng Zhong 如是諸妙花香中
399 1 zhōng intermediary 如是諸妙花香中
400 1 zhōng half 如是諸妙花香中
401 1 zhòng to reach; to attain 如是諸妙花香中
402 1 zhòng to suffer; to infect 如是諸妙花香中
403 1 zhòng to obtain 如是諸妙花香中
404 1 zhòng to pass an exam 如是諸妙花香中
405 1 zhōng middle 如是諸妙花香中
406 1 旃檀 zhāntán sandalwood 旃檀欝金與蘇合
407 1 佛語 fó yǔ Buddha Talk 聞佛語已
408 1 佛語 fó yǔ buddhavacana; the words of the Buddha 聞佛語已
409 1 to doubt; to disbelieve 我有少疑欲當啟問
410 1 to suspect; to wonder 我有少疑欲當啟問
411 1 puzzled 我有少疑欲當啟問
412 1 to hesitate 我有少疑欲當啟問
413 1 to fix; to determine 我有少疑欲當啟問
414 1 to copy; to immitate; to emulate 我有少疑欲當啟問
415 1 to be strange 我有少疑欲當啟問
416 1 to dread; to be scared 我有少疑欲當啟問
417 1 doubt; uncertainty; skepticism; vicikitsā; vicikicchā 我有少疑欲當啟問
418 1 祇樹給孤獨園 qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
419 1 唯有 wěiyǒu only; alone 唯有戒香而最上
420 1 to be subservient to 優鉢羅并摩隷花
421 1 laborer; servant 優鉢羅并摩隷花
422 1 to be attached; to be dependent on 優鉢羅并摩隷花
423 1 to check; to examine; to study 優鉢羅并摩隷花
424 1 Clerical Script 優鉢羅并摩隷花
425 1 Li 優鉢羅并摩隷花
426 1 大師 dàshī great master; grand master 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
427 1 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters) 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
428 1 大師 dàshī venerable master 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
429 1 to rub 優鉢羅并摩隷花
430 1 to approach; to press in 優鉢羅并摩隷花
431 1 to sharpen; to grind 優鉢羅并摩隷花
432 1 to obliterate; to erase 優鉢羅并摩隷花
433 1 to compare notes; to learn by interaction 優鉢羅并摩隷花
434 1 friction 優鉢羅并摩隷花
435 1 ma 優鉢羅并摩隷花
436 1 Māyā 優鉢羅并摩隷花
437 1 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 禮佛而退
438 1 禮佛 lǐ fó to prostrate to the Buddha 禮佛而退
439 1 法賢 fǎxián Faxian 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
440 1 lóng dragon 乃至沈檀龍麝香
441 1 lóng Kangxi radical 212 乃至沈檀龍麝香
442 1 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 乃至沈檀龍麝香
443 1 lóng weakened; frail 乃至沈檀龍麝香
444 1 lóng a tall horse 乃至沈檀龍麝香
445 1 lóng Long 乃至沈檀龍麝香
446 1 lóng serpent; dragon; naga 乃至沈檀龍麝香
447 1 miào wonderful; fantastic 如是諸妙花香中
448 1 miào clever 如是諸妙花香中
449 1 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 如是諸妙花香中
450 1 miào fine; delicate 如是諸妙花香中
451 1 miào young 如是諸妙花香中
452 1 miào interesting 如是諸妙花香中
453 1 miào profound reasoning 如是諸妙花香中
454 1 miào Miao 如是諸妙花香中
455 1 miào Wonderful 如是諸妙花香中
456 1 miào wonderful; beautiful; suksma 如是諸妙花香中
457 1 三藏 sān zàng San Zang 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
458 1 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
459 1 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉
460 1 child; son 子香
461 1 egg; newborn 子香
462 1 first earthly branch 子香
463 1 11 p.m.-1 a.m. 子香
464 1 Kangxi radical 39 子香
465 1 pellet; something small and hard 子香
466 1 master 子香
467 1 viscount 子香
468 1 zi you; your honor 子香
469 1 masters 子香
470 1 person 子香
471 1 young 子香
472 1 seed 子香
473 1 subordinate; subsidiary 子香
474 1 a copper coin 子香
475 1 female dragonfly 子香
476 1 constituent 子香
477 1 offspring; descendants 子香
478 1 dear 子香
479 1 little one 子香
480 1 son; putra 子香
481 1 offspring; tanaya 子香
482 1 解說 jiěshuō to explain; to comment 唯願世尊為我解說
483 1 tool; device; utensil; equipment; instrument 具此戒法
484 1 to possess; to have 具此戒法
485 1 to prepare 具此戒法
486 1 to write; to describe; to state 具此戒法
487 1 Ju 具此戒法
488 1 talent; ability 具此戒法
489 1 a feast; food 具此戒法
490 1 to arrange; to provide 具此戒法
491 1 furnishings 具此戒法
492 1 to understand 具此戒法
493 1 a mat for sitting and sleeping on 具此戒法
494 1 戒法 jièfǎ the rules of the precepts 具此戒法
495 1 book; volume
496 1 a roll of bamboo slips
497 1 a plan; a scheme
498 1 to confer
499 1 chǎi a book with embroidered covers
500 1 patent of enfeoffment

Frequencies of all Words

Top 718

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 14 wén to hear 有風而聞
2 14 wén Wen 有風而聞
3 14 wén sniff at; to smell 有風而聞
4 14 wén to be widely known 有風而聞
5 14 wén to confirm; to accept 有風而聞
6 14 wén information 有風而聞
7 14 wèn famous; well known 有風而聞
8 14 wén knowledge; learning 有風而聞
9 14 wèn popularity; prestige; reputation 有風而聞
10 14 wén to question 有風而聞
11 14 wén heard; śruta 有風而聞
12 14 wén hearing; śruti 有風而聞
13 13 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 我見世間有三種香
14 13 xiāng incense 我見世間有三種香
15 13 xiāng Kangxi radical 186 我見世間有三種香
16 13 xiāng fragrance; scent 我見世間有三種香
17 13 xiāng a female 我見世間有三種香
18 13 xiāng Xiang 我見世間有三種香
19 13 xiāng to kiss 我見世間有三種香
20 13 xiāng feminine 我見世間有三種香
21 13 xiāng unrestrainedly 我見世間有三種香
22 13 xiāng incense 我見世間有三種香
23 13 xiāng fragrance; gandha 我見世間有三種香
24 10 ér and; as well as; but (not); yet (not) 合掌恭敬而白佛言
25 10 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而白佛言
26 10 ér you 合掌恭敬而白佛言
27 10 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 合掌恭敬而白佛言
28 10 ér right away; then 合掌恭敬而白佛言
29 10 ér but; yet; however; while; nevertheless 合掌恭敬而白佛言
30 10 ér if; in case; in the event that 合掌恭敬而白佛言
31 10 ér therefore; as a result; thus 合掌恭敬而白佛言
32 10 ér how can it be that? 合掌恭敬而白佛言
33 10 ér so as to 合掌恭敬而白佛言
34 10 ér only then 合掌恭敬而白佛言
35 10 ér as if; to seem like 合掌恭敬而白佛言
36 10 néng can; able 合掌恭敬而白佛言
37 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而白佛言
38 10 ér me 合掌恭敬而白佛言
39 10 ér to arrive; up to 合掌恭敬而白佛言
40 10 ér possessive 合掌恭敬而白佛言
41 10 ér and; ca 合掌恭敬而白佛言
42 8 not; no 謂不殺
43 8 expresses that a certain condition cannot be acheived 謂不殺
44 8 as a correlative 謂不殺
45 8 no (answering a question) 謂不殺
46 8 forms a negative adjective from a noun 謂不殺
47 8 at the end of a sentence to form a question 謂不殺
48 8 to form a yes or no question 謂不殺
49 8 infix potential marker 謂不殺
50 8 no; na 謂不殺
51 6 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難來詣佛所
52 6 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難來詣佛所
53 6 zhū all; many; various 持佛淨戒行諸善法
54 6 zhū Zhu 持佛淨戒行諸善法
55 6 zhū all; members of the class 持佛淨戒行諸善法
56 6 zhū interrogative particle 持佛淨戒行諸善法
57 6 zhū him; her; them; it 持佛淨戒行諸善法
58 6 zhū of; in 持佛淨戒行諸善法
59 6 zhū all; many; sarva 持佛淨戒行諸善法
60 6 shì is; are; am; to be 勿作是言
61 6 shì is exactly 勿作是言
62 6 shì is suitable; is in contrast 勿作是言
63 6 shì this; that; those 勿作是言
64 6 shì really; certainly 勿作是言
65 6 shì correct; yes; affirmative 勿作是言
66 6 shì true 勿作是言
67 6 shì is; has; exists 勿作是言
68 6 shì used between repetitions of a word 勿作是言
69 6 shì a matter; an affair 勿作是言
70 6 shì Shi 勿作是言
71 6 shì is; bhū 勿作是言
72 6 shì this; idam 勿作是言
73 6 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
74 6 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
75 6 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
76 6 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
77 6 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
78 6 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
79 6 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
80 5 no 無風亦聞
81 5 Kangxi radical 71 無風亦聞
82 5 to not have; without 無風亦聞
83 5 has not yet 無風亦聞
84 5 mo 無風亦聞
85 5 do not 無風亦聞
86 5 not; -less; un- 無風亦聞
87 5 regardless of 無風亦聞
88 5 to not have 無風亦聞
89 5 um 無風亦聞
90 5 Wu 無風亦聞
91 5 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無風亦聞
92 5 not; non- 無風亦聞
93 5 mo 無風亦聞
94 5 biàn turn; one time 如是戒香遍聞十方
95 5 biàn all; complete 如是戒香遍聞十方
96 5 biàn everywhere; common 如是戒香遍聞十方
97 5 biàn to be covered with 如是戒香遍聞十方
98 5 biàn everywhere; sarva 如是戒香遍聞十方
99 5 biàn pervade; visva 如是戒香遍聞十方
100 5 biàn everywhere fragrant; paricitra 如是戒香遍聞十方
101 5 biàn everywhere; spharaṇa 如是戒香遍聞十方
102 5 世間 shìjiān world; the human world 我見世間有三種香
103 5 世間 shìjiān world 我見世間有三種香
104 5 世間 shìjiān world; loka 我見世間有三種香
105 5 有風 yǒufēng windy 有風而聞
106 5 fēng wind 無風亦聞
107 5 fēng Kangxi radical 182 無風亦聞
108 5 fēng demeanor; style; appearance 無風亦聞
109 5 fēng prana 無風亦聞
110 5 fēng a scene 無風亦聞
111 5 fēng a custom; a tradition 無風亦聞
112 5 fēng news 無風亦聞
113 5 fēng a disturbance /an incident 無風亦聞
114 5 fēng a fetish 無風亦聞
115 5 fēng a popular folk song 無風亦聞
116 5 fēng an illness; internal wind as the cause of illness 無風亦聞
117 5 fēng Feng 無風亦聞
118 5 fēng to blow away 無風亦聞
119 5 fēng sexual interaction of animals 無風亦聞
120 5 fēng from folklore without a basis 無風亦聞
121 5 fèng fashion; vogue 無風亦聞
122 5 fèng to tacfully admonish 無風亦聞
123 5 fēng weather 無風亦聞
124 5 fēng quick 無風亦聞
125 5 fēng prevailing conditions; general sentiment 無風亦聞
126 5 fēng wind element 無風亦聞
127 5 fēng wind; vayu 無風亦聞
128 5 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
129 5 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
130 5 如是 rúshì thus; so 如是戒香遍聞十方
131 5 如是 rúshì thus, so 如是戒香遍聞十方
132 5 如是 rúshì thus; evam 如是戒香遍聞十方
133 5 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是戒香遍聞十方
134 4 sān three 我見世間有三種香
135 4 sān third 我見世間有三種香
136 4 sān more than two 我見世間有三種香
137 4 sān very few 我見世間有三種香
138 4 sān repeatedly 我見世間有三種香
139 4 sān San 我見世間有三種香
140 4 sān three; tri 我見世間有三種香
141 4 sān sa 我見世間有三種香
142 4 sān three kinds; trividha 我見世間有三種香
143 4 yán to speak; to say; said 合掌恭敬而白佛言
144 4 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬而白佛言
145 4 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬而白佛言
146 4 yán a particle with no meaning 合掌恭敬而白佛言
147 4 yán phrase; sentence 合掌恭敬而白佛言
148 4 yán a word; a syllable 合掌恭敬而白佛言
149 4 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬而白佛言
150 4 yán to regard as 合掌恭敬而白佛言
151 4 yán to act as 合掌恭敬而白佛言
152 4 yán word; vacana 合掌恭敬而白佛言
153 4 yán speak; vad 合掌恭敬而白佛言
154 4 zhǒng kind; type 我見世間有三種香
155 4 zhòng to plant; to grow; to cultivate 我見世間有三種香
156 4 zhǒng kind; type 我見世間有三種香
157 4 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 我見世間有三種香
158 4 zhǒng seed; strain 我見世間有三種香
159 4 zhǒng offspring 我見世間有三種香
160 4 zhǒng breed 我見世間有三種香
161 4 zhǒng race 我見世間有三種香
162 4 zhǒng species 我見世間有三種香
163 4 zhǒng root; source; origin 我見世間有三種香
164 4 zhǒng grit; guts 我見世間有三種香
165 4 zhǒng seed; bīja 我見世間有三種香
166 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
167 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
168 4 this; these 此三種香遍一切處
169 4 in this way 此三種香遍一切處
170 4 otherwise; but; however; so 此三種香遍一切處
171 4 at this time; now; here 此三種香遍一切處
172 4 this; here; etad 此三種香遍一切處
173 3 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者阿難來詣佛所
174 3 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者阿難來詣佛所
175 3 所有 suǒyǒu all 世間所有諸花果
176 3 所有 suǒyǒu to belong to 世間所有諸花果
177 3 所有 suǒyǒu all; sarva 世間所有諸花果
178 3 近事男 jìnshìnán male lay person; upāsaka 世間若有近事男
179 3 jiē all; each and every; in all cases 而彼十方咸皆稱讚
180 3 jiē same; equally 而彼十方咸皆稱讚
181 3 jiē all; sarva 而彼十方咸皆稱讚
182 3 十方 shí sāng The Ten Directions 如是戒香遍聞十方
183 3 十方 shí fāng the ten directions 如是戒香遍聞十方
184 3 děng et cetera; and so on 不妄及不飲酒等
185 3 děng to wait 不妄及不飲酒等
186 3 děng degree; kind 不妄及不飲酒等
187 3 děng plural 不妄及不飲酒等
188 3 děng to be equal 不妄及不飲酒等
189 3 děng degree; level 不妄及不飲酒等
190 3 děng to compare 不妄及不飲酒等
191 3 děng same; equal; sama 不妄及不飲酒等
192 3 to reach 不妄及不飲酒
193 3 and 不妄及不飲酒
194 3 coming to; when 不妄及不飲酒
195 3 to attain 不妄及不飲酒
196 3 to understand 不妄及不飲酒
197 3 able to be compared to; to catch up with 不妄及不飲酒
198 3 to be involved with; to associate with 不妄及不飲酒
199 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 不妄及不飲酒
200 3 and; ca; api 不妄及不飲酒
201 3 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 持佛淨戒行諸善法
202 3 淨戒 jìngjiè perfect observance 持佛淨戒行諸善法
203 3 淨戒 jìngjiè Jing Jie 持佛淨戒行諸善法
204 3 戒香 jièxiāng fragrance of precepts 如是戒香遍聞十方
205 3 戒香 jièxiāng the fragrance of discipline 如是戒香遍聞十方
206 3 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana 此三種香遍一切處
207 3 chí to grasp; to hold 持佛淨戒行諸善法
208 3 chí to resist; to oppose 持佛淨戒行諸善法
209 3 chí to uphold 持佛淨戒行諸善法
210 3 chí to sustain; to keep; to uphold 持佛淨戒行諸善法
211 3 chí to administer; to manage 持佛淨戒行諸善法
212 3 chí to control 持佛淨戒行諸善法
213 3 chí to be cautious 持佛淨戒行諸善法
214 3 chí to remember 持佛淨戒行諸善法
215 3 chí to assist 持佛淨戒行諸善法
216 3 chí with; using 持佛淨戒行諸善法
217 3 chí dhara 持佛淨戒行諸善法
218 3 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說戒香經
219 3 戒香經 jiè xiāng jīng Sutra on the Fragrance of the Precepts; Jie Xiang Jing; Gandha 佛說戒香經
220 3 wèi to call 謂此三種之香
221 3 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂此三種之香
222 3 wèi to speak to; to address 謂此三種之香
223 3 wèi to treat as; to regard as 謂此三種之香
224 3 wèi introducing a condition situation 謂此三種之香
225 3 wèi to speak to; to address 謂此三種之香
226 3 wèi to think 謂此三種之香
227 3 wèi for; is to be 謂此三種之香
228 3 wèi to make; to cause 謂此三種之香
229 3 wèi and 謂此三種之香
230 3 wèi principle; reason 謂此三種之香
231 3 wèi Wei 謂此三種之香
232 3 wèi which; what; yad 謂此三種之香
233 3 wèi to say; iti 謂此三種之香
234 3 rén person; people; a human being 是人獲如是之香
235 3 rén Kangxi radical 9 是人獲如是之香
236 3 rén a kind of person 是人獲如是之香
237 3 rén everybody 是人獲如是之香
238 3 rén adult 是人獲如是之香
239 3 rén somebody; others 是人獲如是之香
240 3 rén an upright person 是人獲如是之香
241 3 rén person; manuṣya 是人獲如是之香
242 3 善法 shànfǎ a wholesome dharma 持佛淨戒行諸善法
243 3 善法 shànfǎ a wholesome teaching 持佛淨戒行諸善法
244 3 wěi yes 唯願世尊為我解說
245 3 wéi only; alone 唯願世尊為我解說
246 3 wěi yea 唯願世尊為我解說
247 3 wěi obediently 唯願世尊為我解說
248 3 wěi hopefully 唯願世尊為我解說
249 3 wéi repeatedly 唯願世尊為我解說
250 3 wéi still 唯願世尊為我解說
251 3 wěi hopefully 唯願世尊為我解說
252 3 wěi and 唯願世尊為我解說
253 3 wěi then 唯願世尊為我解說
254 3 wěi even if 唯願世尊為我解說
255 3 wěi because 唯願世尊為我解說
256 3 wěi used before year, month, or day 唯願世尊為我解說
257 3 wěi only; eva 唯願世尊為我解說
258 2 dào to rob; to steal 不盜
259 2 dào a thief; a bandit 不盜
260 2 dào stealing; adattādāna 不盜
261 2 稱讚 chēngzàn to praise; to acclaim; to commend 而彼十方咸皆稱讚
262 2 you; thou 汝今欲聞普遍香者
263 2 Ru River 汝今欲聞普遍香者
264 2 Ru 汝今欲聞普遍香者
265 2 you; tvam; bhavat 汝今欲聞普遍香者
266 2 I; me; my 唯願世尊為我解說
267 2 self 唯願世尊為我解說
268 2 we; our 唯願世尊為我解說
269 2 [my] dear 唯願世尊為我解說
270 2 Wo 唯願世尊為我解說
271 2 self; atman; attan 唯願世尊為我解說
272 2 ga 唯願世尊為我解說
273 2 I; aham 唯願世尊為我解說
274 2 already 到已頭面禮足
275 2 Kangxi radical 49 到已頭面禮足
276 2 from 到已頭面禮足
277 2 to bring to an end; to stop 到已頭面禮足
278 2 final aspectual particle 到已頭面禮足
279 2 afterwards; thereafter 到已頭面禮足
280 2 too; very; excessively 到已頭面禮足
281 2 to complete 到已頭面禮足
282 2 to demote; to dismiss 到已頭面禮足
283 2 to recover from an illness 到已頭面禮足
284 2 certainly 到已頭面禮足
285 2 an interjection of surprise 到已頭面禮足
286 2 this 到已頭面禮足
287 2 former; pūrvaka 到已頭面禮足
288 2 former; pūrvaka 到已頭面禮足
289 2 ruò to seem; to be like; as 世間若有近事男
290 2 ruò seemingly 世間若有近事男
291 2 ruò if 世間若有近事男
292 2 ruò you 世間若有近事男
293 2 ruò this; that 世間若有近事男
294 2 ruò and; or 世間若有近事男
295 2 ruò as for; pertaining to 世間若有近事男
296 2 pomegranite 世間若有近事男
297 2 ruò to choose 世間若有近事男
298 2 ruò to agree; to accord with; to conform to 世間若有近事男
299 2 ruò thus 世間若有近事男
300 2 ruò pollia 世間若有近事男
301 2 ruò Ruo 世間若有近事男
302 2 ruò only then 世間若有近事男
303 2 ja 世間若有近事男
304 2 jñā 世間若有近事男
305 2 ruò if; yadi 世間若有近事男
306 2 chén to sink; to submerge 乃至沈檀龍麝香
307 2 shěn juice 乃至沈檀龍麝香
308 2 shěn liquid; water 乃至沈檀龍麝香
309 2 shěn to leak; to pour 乃至沈檀龍麝香
310 2 chén to perish 乃至沈檀龍麝香
311 2 shěn Shen 乃至沈檀龍麝香
312 2 chén very 乃至沈檀龍麝香
313 2 chén laziness; sloth; laya 乃至沈檀龍麝香
314 2 花香 huāxiāng incense 花香
315 2 wèi for; to 唯願世尊為我解說
316 2 wèi because of 唯願世尊為我解說
317 2 wéi to act as; to serve 唯願世尊為我解說
318 2 wéi to change into; to become 唯願世尊為我解說
319 2 wéi to be; is 唯願世尊為我解說
320 2 wéi to do 唯願世尊為我解說
321 2 wèi for 唯願世尊為我解說
322 2 wèi because of; for; to 唯願世尊為我解說
323 2 wèi to 唯願世尊為我解說
324 2 wéi in a passive construction 唯願世尊為我解說
325 2 wéi forming a rehetorical question 唯願世尊為我解說
326 2 wéi forming an adverb 唯願世尊為我解說
327 2 wéi to add emphasis 唯願世尊為我解說
328 2 wèi to support; to help 唯願世尊為我解說
329 2 wéi to govern 唯願世尊為我解說
330 2 wèi to be; bhū 唯願世尊為我解說
331 2 shǎo few 我有少疑欲當啟問
332 2 shǎo to decrease; to lessen; to lose 我有少疑欲當啟問
333 2 shǎo slightly; somewhat 我有少疑欲當啟問
334 2 shǎo to be inadequate; to be insufficient 我有少疑欲當啟問
335 2 shǎo to be less than 我有少疑欲當啟問
336 2 shǎo to despise; to scorn; to look down on 我有少疑欲當啟問
337 2 shǎo short-term 我有少疑欲當啟問
338 2 shǎo infrequently 我有少疑欲當啟問
339 2 shǎo slightly; somewhat 我有少疑欲當啟問
340 2 shào young 我有少疑欲當啟問
341 2 shào youth 我有少疑欲當啟問
342 2 shào a youth; a young person 我有少疑欲當啟問
343 2 shào Shao 我有少疑欲當啟問
344 2 shǎo few 我有少疑欲當啟問
345 2 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不妄及不飲酒
346 2 wàng rashly; recklessly 不妄及不飲酒
347 2 wàng irregular (behavior) 不妄及不飲酒
348 2 wàng arrogant 不妄及不飲酒
349 2 wàng falsely; mithyā 不妄及不飲酒
350 2 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬而白佛言
351 2 shā to kill; to murder; to slaughter 謂不殺
352 2 shā to hurt 謂不殺
353 2 shā to pare off; to reduce; to clip 謂不殺
354 2 shā hurt; han 謂不殺
355 2 yǒu is; are; to exist 我見世間有三種香
356 2 yǒu to have; to possess 我見世間有三種香
357 2 yǒu indicates an estimate 我見世間有三種香
358 2 yǒu indicates a large quantity 我見世間有三種香
359 2 yǒu indicates an affirmative response 我見世間有三種香
360 2 yǒu a certain; used before a person, time, or place 我見世間有三種香
361 2 yǒu used to compare two things 我見世間有三種香
362 2 yǒu used in a polite formula before certain verbs 我見世間有三種香
363 2 yǒu used before the names of dynasties 我見世間有三種香
364 2 yǒu a certain thing; what exists 我見世間有三種香
365 2 yǒu multiple of ten and ... 我見世間有三種香
366 2 yǒu abundant 我見世間有三種香
367 2 yǒu purposeful 我見世間有三種香
368 2 yǒu You 我見世間有三種香
369 2 yǒu 1. existence; 2. becoming 我見世間有三種香
370 2 yǒu becoming; bhava 我見世間有三種香
371 2 愛敬 àijìng to love and revere 咸皆稱讚而得愛敬
372 2 fēi not; non-; un- 如是等香非遍聞
373 2 fēi Kangxi radical 175 如是等香非遍聞
374 2 fēi wrong; bad; untruthful 如是等香非遍聞
375 2 fēi different 如是等香非遍聞
376 2 fēi to not be; to not have 如是等香非遍聞
377 2 fēi to violate; to be contrary to 如是等香非遍聞
378 2 fēi Africa 如是等香非遍聞
379 2 fēi to slander 如是等香非遍聞
380 2 fěi to avoid 如是等香非遍聞
381 2 fēi must 如是等香非遍聞
382 2 fēi an error 如是等香非遍聞
383 2 fēi a problem; a question 如是等香非遍聞
384 2 fēi evil 如是等香非遍聞
385 2 fēi besides; except; unless 如是等香非遍聞
386 2 乃至 nǎizhì and even 乃至沈檀龍麝香
387 2 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至沈檀龍麝香
388 2 gào to tell; to say; said; told 世尊告尊者阿難
389 2 gào to request 世尊告尊者阿難
390 2 gào to report; to inform 世尊告尊者阿難
391 2 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊告尊者阿難
392 2 gào to accuse; to sue 世尊告尊者阿難
393 2 gào to reach 世尊告尊者阿難
394 2 gào an announcement 世尊告尊者阿難
395 2 gào a party 世尊告尊者阿難
396 2 gào a vacation 世尊告尊者阿難
397 2 gào Gao 世尊告尊者阿難
398 2 gào to tell; jalp 世尊告尊者阿難
399 2 his; hers; its; theirs 其香云何
400 2 to add emphasis 其香云何
401 2 used when asking a question in reply to a question 其香云何
402 2 used when making a request or giving an order 其香云何
403 2 he; her; it; them 其香云何
404 2 probably; likely 其香云何
405 2 will 其香云何
406 2 may 其香云何
407 2 if 其香云何
408 2 or 其香云何
409 2 Qi 其香云何
410 2 he; her; it; saḥ; sā; tad 其香云何
411 2 大德 dàdé most virtuous 張文明大德二校
412 2 大德 dàdé Dade reign 張文明大德二校
413 2 大德 dàdé a major festival 張文明大德二校
414 2 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 張文明大德二校
415 2 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 張文明大德二校
416 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 汝今欲聞普遍香者
417 2 zhě that 汝今欲聞普遍香者
418 2 zhě nominalizing function word 汝今欲聞普遍香者
419 2 zhě used to mark a definition 汝今欲聞普遍香者
420 2 zhě used to mark a pause 汝今欲聞普遍香者
421 2 zhě topic marker; that; it 汝今欲聞普遍香者
422 2 zhuó according to 汝今欲聞普遍香者
423 2 zhě ca 汝今欲聞普遍香者
424 2 xián salty; briny 而彼十方咸皆稱讚
425 2 xián all 而彼十方咸皆稱讚
426 2 xián Xian 而彼十方咸皆稱讚
427 2 xián salty flavor; pickled 而彼十方咸皆稱讚
428 2 xián sarcastic; mean 而彼十方咸皆稱讚
429 2 xián to be everywhere 而彼十方咸皆稱讚
430 2 xián to be peaceful; to be harmonious 而彼十方咸皆稱讚
431 2 xián xian hexagram 而彼十方咸皆稱讚
432 2 xián Xian 而彼十方咸皆稱讚
433 2 xián full; bharita 而彼十方咸皆稱讚
434 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊為我解說
435 2 yuàn hope 唯願世尊為我解說
436 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊為我解說
437 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊為我解說
438 2 yuàn a vow 唯願世尊為我解說
439 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊為我解說
440 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊為我解說
441 2 yuàn to admire 唯願世尊為我解說
442 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊為我解說
443 2 desire 我有少疑欲當啟問
444 2 to desire; to wish 我有少疑欲當啟問
445 2 almost; nearly; about to occur 我有少疑欲當啟問
446 2 to desire; to intend 我有少疑欲當啟問
447 2 lust 我有少疑欲當啟問
448 2 desire; intention; wish; kāma 我有少疑欲當啟問
449 2 also; too 無風亦聞
450 2 but 無風亦聞
451 2 this; he; she 無風亦聞
452 2 although; even though 無風亦聞
453 2 already 無風亦聞
454 2 particle with no meaning 無風亦聞
455 2 Yi 無風亦聞
456 2 jīn today; present; now 汝今欲聞普遍香者
457 2 jīn Jin 汝今欲聞普遍香者
458 2 jīn modern 汝今欲聞普遍香者
459 2 jīn now; adhunā 汝今欲聞普遍香者
460 2 tán sandalwood; Indian sandalwood 乃至沈檀龍麝香
461 2 tán Tan 乃至沈檀龍麝香
462 2 tán circle; maṇḍala 乃至沈檀龍麝香
463 2 tán dana; the practice of giving; generosity 乃至沈檀龍麝香
464 2 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 為汝宣說
465 2 宣說 xuānshuō instruct; upadiś 為汝宣說
466 2 and 與大比丘眾俱
467 2 to give 與大比丘眾俱
468 2 together with 與大比丘眾俱
469 2 interrogative particle 與大比丘眾俱
470 2 to accompany 與大比丘眾俱
471 2 to particate in 與大比丘眾俱
472 2 of the same kind 與大比丘眾俱
473 2 to help 與大比丘眾俱
474 2 for 與大比丘眾俱
475 2 and; ca 與大比丘眾俱
476 2 zhī him; her; them; that 謂此三種之香
477 2 zhī used between a modifier and a word to form a word group 謂此三種之香
478 2 zhī to go 謂此三種之香
479 2 zhī this; that 謂此三種之香
480 2 zhī genetive marker 謂此三種之香
481 2 zhī it 謂此三種之香
482 2 zhī in 謂此三種之香
483 2 zhī all 謂此三種之香
484 2 zhī and 謂此三種之香
485 2 zhī however 謂此三種之香
486 2 zhī if 謂此三種之香
487 2 zhī then 謂此三種之香
488 2 zhī to arrive; to go 謂此三種之香
489 2 zhī is 謂此三種之香
490 2 zhī to use 謂此三種之香
491 2 zhī Zhi 謂此三種之香
492 2 zuò to do 勿作是言
493 2 zuò to act as; to serve as 勿作是言
494 2 zuò to start 勿作是言
495 2 zuò a writing; a work 勿作是言
496 2 zuò to dress as; to be disguised as 勿作是言
497 2 zuō to create; to make 勿作是言
498 2 zuō a workshop 勿作是言
499 2 zuō to write; to compose 勿作是言
500 2 zuò to rise 勿作是言

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. wén
 2. wén
 1. heard; śruta
 2. hearing; śruti
 1. xiāng
 2. xiāng
 1. incense
 2. fragrance; gandha
ér and; ca
no; na
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
zhū all; many; sarva
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. biàn
 2. biàn
 3. biàn
 4. biàn
 1. everywhere; sarva
 2. pervade; visva
 3. everywhere fragrant; paricitra
 4. everywhere; spharaṇa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
法贤 法賢 102 Faxian
戒香经 戒香經 106 Sutra on the Fragrance of the Precepts; Jie Xiang Jing; Gandha
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 24.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
遍十方 98 pervading all directions
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
不饮酒 不飲酒 98 refrain from consuming intoxicants
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
戒法 106 the rules of the precepts
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
近事男 106 male lay person; upāsaka
近事女 106 female lay person; upāsikā
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
我有 119 the illusion of the existence of self
信受 120 to believe and accept
译经 譯經 121 to translate the scriptures
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
欝金 121 saffron; kunkuma
诸天 諸天 122 devas
最上 122 supreme