Glossary and Vocabulary for Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 撰集百緣經, Scroll 7

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66 shí time; a point or period of time 時彼城中
2 66 shí a season; a quarter of a year 時彼城中
3 66 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼城中
4 66 shí fashionable 時彼城中
5 66 shí fate; destiny; luck 時彼城中
6 66 shí occasion; opportunity; chance 時彼城中
7 66 shí tense 時彼城中
8 66 shí particular; special 時彼城中
9 66 shí to plant; to cultivate 時彼城中
10 66 shí an era; a dynasty 時彼城中
11 66 shí time [abstract] 時彼城中
12 66 shí seasonal 時彼城中
13 66 shí to wait upon 時彼城中
14 66 shí hour 時彼城中
15 66 shí appropriate; proper; timely 時彼城中
16 66 shí Shi 時彼城中
17 66 shí a present; currentlt 時彼城中
18 66 shí time; kāla 時彼城中
19 66 shí at that time; samaya 時彼城中
20 64 Buddha; Awakened One 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
21 64 relating to Buddhism 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
22 64 a statue or image of a Buddha 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
23 64 a Buddhist text 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
24 64 to touch; to stroke 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
25 64 Buddha 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
26 64 Buddha; Awakened One 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
27 42 世尊 shìzūn World-Honored One 見佛世尊
28 42 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 見佛世尊
29 39 諸比丘 zhū bǐqiū monks 時諸比丘
30 36 Qi 其婦懷妊
31 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 又見比丘
32 34 比丘 bǐqiū bhiksu 又見比丘
33 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 又見比丘
34 33 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 聽我出家
35 33 出家 chūjiā to renounce 聽我出家
36 33 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 聽我出家
37 33 suǒ a few; various; some 世所希有
38 33 suǒ a place; a location 世所希有
39 33 suǒ indicates a passive voice 世所希有
40 33 suǒ an ordinal number 世所希有
41 33 suǒ meaning 世所希有
42 33 suǒ garrison 世所希有
43 33 suǒ place; pradeśa 世所希有
44 32 gào to tell; to say; said; told 佛即告言
45 32 gào to request 佛即告言
46 32 gào to report; to inform 佛即告言
47 32 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛即告言
48 32 gào to accuse; to sue 佛即告言
49 32 gào to reach 佛即告言
50 32 gào an announcement 佛即告言
51 32 gào a party 佛即告言
52 32 gào a vacation 佛即告言
53 32 gào Gao 佛即告言
54 32 gào to tell; jalp 佛即告言
55 29 one 六一
56 29 Kangxi radical 1 六一
57 29 pure; concentrated 六一
58 29 first 六一
59 29 the same 六一
60 29 sole; single 六一
61 29 a very small amount 六一
62 29 Yi 六一
63 29 other 六一
64 29 to unify 六一
65 29 accidentally; coincidentally 六一
66 29 abruptly; suddenly 六一
67 29 one; eka 六一
68 29 jiàn to see 見其如是
69 29 jiàn opinion; view; understanding 見其如是
70 29 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見其如是
71 29 jiàn refer to; for details see 見其如是
72 29 jiàn to appear 見其如是
73 29 jiàn to meet 見其如是
74 29 jiàn to receive (a guest) 見其如是
75 29 jiàn let me; kindly 見其如是
76 29 jiàn Jian 見其如是
77 29 xiàn to appear 見其如是
78 29 xiàn to introduce 見其如是
79 29 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見其如是
80 28 jīn today; present; now 乃至今者
81 28 jīn Jin 乃至今者
82 28 jīn modern 乃至今者
83 28 jīn now; adhunā 乃至今者
84 26 zhī to go 以娛樂之
85 26 zhī to arrive; to go 以娛樂之
86 26 zhī is 以娛樂之
87 26 zhī to use 以娛樂之
88 26 zhī Zhi 以娛樂之
89 25 shēng to be born; to give birth 生一男兒
90 25 shēng to live 生一男兒
91 25 shēng raw 生一男兒
92 25 shēng a student 生一男兒
93 25 shēng life 生一男兒
94 25 shēng to produce; to give rise 生一男兒
95 25 shēng alive 生一男兒
96 25 shēng a lifetime 生一男兒
97 25 shēng to initiate; to become 生一男兒
98 25 shēng to grow 生一男兒
99 25 shēng unfamiliar 生一男兒
100 25 shēng not experienced 生一男兒
101 25 shēng hard; stiff; strong 生一男兒
102 25 shēng having academic or professional knowledge 生一男兒
103 25 shēng a male role in traditional theatre 生一男兒
104 25 shēng gender 生一男兒
105 25 shēng to develop; to grow 生一男兒
106 25 shēng to set up 生一男兒
107 25 shēng a prostitute 生一男兒
108 25 shēng a captive 生一男兒
109 25 shēng a gentleman 生一男兒
110 25 shēng Kangxi radical 100 生一男兒
111 25 shēng unripe 生一男兒
112 25 shēng nature 生一男兒
113 25 shēng to inherit; to succeed 生一男兒
114 25 shēng destiny 生一男兒
115 25 shēng birth 生一男兒
116 24 父母 fùmǔ parents; mother and father 時兒父母
117 24 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 時兒父母
118 24 shēn human body; torso 身作金色緣
119 24 shēn Kangxi radical 158 身作金色緣
120 24 shēn self 身作金色緣
121 24 shēn life 身作金色緣
122 24 shēn an object 身作金色緣
123 24 shēn a lifetime 身作金色緣
124 24 shēn moral character 身作金色緣
125 24 shēn status; identity; position 身作金色緣
126 24 shēn pregnancy 身作金色緣
127 24 juān India 身作金色緣
128 24 shēn body; kaya 身作金色緣
129 24 zhě ca 乃至今者
130 23 ér Kangxi radical 126 而供養之
131 23 ér as if; to seem like 而供養之
132 23 néng can; able 而供養之
133 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而供養之
134 23 ér to arrive; up to 而供養之
135 23 歡喜 huānxǐ joyful 心懷歡喜
136 23 歡喜 huānxǐ to like 心懷歡喜
137 23 歡喜 huānxǐ joy 心懷歡喜
138 23 歡喜 huānxǐ Nandi 心懷歡喜
139 23 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 心懷歡喜
140 22 zhí price/ value 得值世尊
141 22 zhí tto have worth 得值世尊
142 22 zhí numerical value; the value of a variable 得值世尊
143 22 zhí to happen to 得值世尊
144 22 zhí to be on duty 得值世尊
145 22 zhí worth 得值世尊
146 22 zhì to grasp 得值世尊
147 22 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊告諸比丘
148 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊告諸比丘
149 21 尼拘陀 níjūtuó Indian banyan; nyagrodha tree 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
150 21 xià bottom 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
151 21 xià to fall; to drop; to go down; to descend 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
152 21 xià to announce 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
153 21 xià to do 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
154 21 xià to withdraw; to leave; to exit 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
155 21 xià the lower class; a member of the lower class 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
156 21 xià inside 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
157 21 xià an aspect 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
158 21 xià a certain time 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
159 21 xià to capture; to take 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
160 21 xià to put in 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
161 21 xià to enter 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
162 21 xià to eliminate; to remove; to get off 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
163 21 xià to finish work or school 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
164 21 xià to go 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
165 21 xià to scorn; to look down on 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
166 21 xià to modestly decline 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
167 21 xià to produce 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
168 21 xià to stay at; to lodge at 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
169 21 xià to decide 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
170 21 xià to be less than 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
171 21 xià humble; lowly 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
172 21 xià below; adhara 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
173 21 xià lower; inferior; hina 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
174 21 woman 娉以為婦
175 21 daughter-in-law 娉以為婦
176 21 married woman 娉以為婦
177 21 wife 娉以為婦
178 21 wife; bhāryā 娉以為婦
179 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得須陀洹果
180 21 děi to want to; to need to 得須陀洹果
181 21 děi must; ought to 得須陀洹果
182 21 de 得須陀洹果
183 21 de infix potential marker 得須陀洹果
184 21 to result in 得須陀洹果
185 21 to be proper; to fit; to suit 得須陀洹果
186 21 to be satisfied 得須陀洹果
187 21 to be finished 得須陀洹果
188 21 děi satisfying 得須陀洹果
189 21 to contract 得須陀洹果
190 21 to hear 得須陀洹果
191 21 to have; there is 得須陀洹果
192 21 marks time passed 得須陀洹果
193 21 obtain; attain; prāpta 得須陀洹果
194 21 guó a country; a nation 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
195 21 guó the capital of a state 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
196 21 guó a feud; a vassal state 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
197 21 guó a state; a kingdom 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
198 21 guó a place; a land 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
199 21 guó domestic; Chinese 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
200 21 guó national 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
201 21 guó top in the nation 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
202 21 guó Guo 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
203 21 guó community; nation; janapada 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
204 21 shù tree 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
205 21 shù to plant 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
206 21 shù to establish 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
207 21 shù a door screen 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
208 21 shù a door screen 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
209 21 sufficient; enough 足滿十月
210 21 Kangxi radical 157 足滿十月
211 21 foot 足滿十月
212 21 to attain; to suffice; to be qualified 足滿十月
213 21 to satisfy 足滿十月
214 21 leg 足滿十月
215 21 football 足滿十月
216 21 sound of footsteps; patter 足滿十月
217 21 permitted 足滿十月
218 21 to amount to; worthy 足滿十月
219 21 Zu 足滿十月
220 21 to step; to tread 足滿十月
221 21 to stop; to halt 足滿十月
222 21 prosperous 足滿十月
223 21 excessive 足滿十月
224 21 Contented 足滿十月
225 21 foot; pāda 足滿十月
226 21 satisfied; tṛpta 足滿十月
227 20 九十一 jiǔshíyī 91 乃往過去九十一劫
228 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛即為其說四諦法
229 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛即為其說四諦法
230 20 shuì to persuade 佛即為其說四諦法
231 20 shuō to teach; to recite; to explain 佛即為其說四諦法
232 20 shuō a doctrine; a theory 佛即為其說四諦法
233 20 shuō to claim; to assert 佛即為其說四諦法
234 20 shuō allocution 佛即為其說四諦法
235 20 shuō to criticize; to scold 佛即為其說四諦法
236 20 shuō to indicate; to refer to 佛即為其說四諦法
237 20 shuō speach; vāda 佛即為其說四諦法
238 20 shuō to speak; bhāṣate 佛即為其說四諦法
239 20 jié to coerce; to threaten; to menace 乃往過去九十一劫
240 20 jié take by force; to plunder 乃往過去九十一劫
241 20 jié a disaster; catastrophe 乃往過去九十一劫
242 20 jié a strategy in weiqi 乃往過去九十一劫
243 20 jié a kalpa; an eon 乃往過去九十一劫
244 19 yuán fate; predestined affinity 身作金色緣
245 19 yuán hem 身作金色緣
246 19 yuán to revolve around 身作金色緣
247 19 yuán to climb up 身作金色緣
248 19 yuán cause; origin; reason 身作金色緣
249 19 yuán along; to follow 身作金色緣
250 19 yuán to depend on 身作金色緣
251 19 yuán margin; edge; rim 身作金色緣
252 19 yuán Condition 身作金色緣
253 19 yuán conditions; pratyaya; paccaya 身作金色緣
254 19 求索 qiúsuǒ to search; to seek; to quest; to explore 求索出家
255 18 yán to speak; to say; said 佛即告言
256 18 yán language; talk; words; utterance; speech 佛即告言
257 18 yán Kangxi radical 149 佛即告言
258 18 yán phrase; sentence 佛即告言
259 18 yán a word; a syllable 佛即告言
260 18 yán a theory; a doctrine 佛即告言
261 18 yán to regard as 佛即告言
262 18 yán to act as 佛即告言
263 18 yán speech; vāc 佛即告言
264 18 yán speak; vad 佛即告言
265 18 Kangxi radical 49 相師覩已
266 18 to bring to an end; to stop 相師覩已
267 18 to complete 相師覩已
268 18 to demote; to dismiss 相師覩已
269 18 to recover from an illness 相師覩已
270 18 former; pūrvaka 相師覩已
271 17 得道 dé dào to attain enlightenment 出家得道
272 17 jiàng a general; a high ranking officer 將諸親友
273 17 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 將諸親友
274 17 jiàng to command; to lead 將諸親友
275 17 qiāng to request 將諸親友
276 17 jiāng to bring; to take; to use; to hold 將諸親友
277 17 jiāng to support; to wait upon; to take care of 將諸親友
278 17 jiāng to checkmate 將諸親友
279 17 jiāng to goad; to incite; to provoke 將諸親友
280 17 jiāng to do; to handle 將諸親友
281 17 jiàng backbone 將諸親友
282 17 jiàng king 將諸親友
283 17 jiāng to rest 將諸親友
284 17 jiàng a senior member of an organization 將諸親友
285 17 jiāng large; great 將諸親友
286 16 self 我於今日
287 16 [my] dear 我於今日
288 16 Wo 我於今日
289 16 self; atman; attan 我於今日
290 16 ga 我於今日
291 16 wén to hear 聞世有佛在尼拘陀樹下
292 16 wén Wen 聞世有佛在尼拘陀樹下
293 16 wén sniff at; to smell 聞世有佛在尼拘陀樹下
294 16 wén to be widely known 聞世有佛在尼拘陀樹下
295 16 wén to confirm; to accept 聞世有佛在尼拘陀樹下
296 16 wén information 聞世有佛在尼拘陀樹下
297 16 wèn famous; well known 聞世有佛在尼拘陀樹下
298 16 wén knowledge; learning 聞世有佛在尼拘陀樹下
299 16 wèn popularity; prestige; reputation 聞世有佛在尼拘陀樹下
300 16 wén to question 聞世有佛在尼拘陀樹下
301 16 wén hearing; śruti 聞世有佛在尼拘陀樹下
302 16 to go; to 我於今日
303 16 to rely on; to depend on 我於今日
304 16 Yu 我於今日
305 16 a crow 我於今日
306 15 wéi to act as; to serve 吾當為汝分別解說
307 15 wéi to change into; to become 吾當為汝分別解說
308 15 wéi to be; is 吾當為汝分別解說
309 15 wéi to do 吾當為汝分別解說
310 15 wèi to support; to help 吾當為汝分別解說
311 15 wéi to govern 吾當為汝分別解說
312 15 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 而供養之
313 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 而供養之
314 15 供養 gòngyǎng offering 而供養之
315 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 而供養之
316 15 便 biàn convenient; handy; easy 便成沙門
317 15 便 biàn advantageous 便成沙門
318 15 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便成沙門
319 15 便 pián fat; obese 便成沙門
320 15 便 biàn to make easy 便成沙門
321 15 便 biàn an unearned advantage 便成沙門
322 15 便 biàn ordinary; plain 便成沙門
323 15 便 biàn in passing 便成沙門
324 15 便 biàn informal 便成沙門
325 15 便 biàn appropriate; suitable 便成沙門
326 15 便 biàn an advantageous occasion 便成沙門
327 15 便 biàn stool 便成沙門
328 15 便 pián quiet; quiet and comfortable 便成沙門
329 15 便 biàn proficient; skilled 便成沙門
330 15 便 pián shrewd; slick; good with words 便成沙門
331 15 wǎng to go (in a direction) 往到尼拘陀樹下
332 15 wǎng in the past 往到尼拘陀樹下
333 15 wǎng to turn toward 往到尼拘陀樹下
334 15 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往到尼拘陀樹下
335 15 wǎng to send a gift 往到尼拘陀樹下
336 15 wǎng former times 往到尼拘陀樹下
337 15 wǎng someone who has passed away 往到尼拘陀樹下
338 15 wǎng to go; gam 往到尼拘陀樹下
339 15 敬仰 jìngyǎng to revere; to esteem 所見敬仰
340 15 zài in; at 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
341 15 zài to exist; to be living 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
342 15 zài to consist of 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
343 15 zài to be at a post 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
344 15 zài in; bhū 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
345 14 qián front 前禮佛足
346 14 qián former; the past 前禮佛足
347 14 qián to go forward 前禮佛足
348 14 qián preceding 前禮佛足
349 14 qián before; earlier; prior 前禮佛足
350 14 qián to appear before 前禮佛足
351 14 qián future 前禮佛足
352 14 qián top; first 前禮佛足
353 14 qián battlefront 前禮佛足
354 14 qián before; former; pūrva 前禮佛足
355 14 qián facing; mukha 前禮佛足
356 14 zuò to do 身作金色緣
357 14 zuò to act as; to serve as 身作金色緣
358 14 zuò to start 身作金色緣
359 14 zuò a writing; a work 身作金色緣
360 14 zuò to dress as; to be disguised as 身作金色緣
361 14 zuō to create; to make 身作金色緣
362 14 zuō a workshop 身作金色緣
363 14 zuō to write; to compose 身作金色緣
364 14 zuò to rise 身作金色緣
365 14 zuò to be aroused 身作金色緣
366 14 zuò activity; action; undertaking 身作金色緣
367 14 zuò to regard as 身作金色緣
368 14 zuò action; kāraṇa 身作金色緣
369 14 長者 zhǎngzhě the elderly 有一長者
370 14 長者 zhǎngzhě an elder 有一長者
371 14 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 有一長者
372 14 a pagoda; a stupa 值行見塔
373 14 a tower 值行見塔
374 14 a tart 值行見塔
375 14 a pagoda; a stupa 值行見塔
376 14 Ru River 吾當為汝分別解說
377 14 Ru 吾當為汝分別解說
378 13 心懷 xīnhuái to harbor thoughts; to cherish; to entertain 心懷歡喜
379 13 day of the month; a certain day 如百千日
380 13 Kangxi radical 72 如百千日
381 13 a day 如百千日
382 13 Japan 如百千日
383 13 sun 如百千日
384 13 daytime 如百千日
385 13 sunlight 如百千日
386 13 everyday 如百千日
387 13 season 如百千日
388 13 available time 如百千日
389 13 in the past 如百千日
390 13 mi 如百千日
391 13 sun; sūrya 如百千日
392 13 a day; divasa 如百千日
393 13 bǎi one hundred 如百千日
394 13 bǎi many 如百千日
395 13 bǎi Bai 如百千日
396 13 bǎi all 如百千日
397 13 bǎi hundred; sata 如百千日
398 13 Kangxi radical 132 鬚髮自落
399 13 Zi 鬚髮自落
400 13 a nose 鬚髮自落
401 13 the beginning; the start 鬚髮自落
402 13 origin 鬚髮自落
403 13 to employ; to use 鬚髮自落
404 13 to be 鬚髮自落
405 13 self; soul; ātman 鬚髮自落
406 13 to be near by; to be close to 佛即告言
407 13 at that time 佛即告言
408 13 to be exactly the same as; to be thus 佛即告言
409 13 supposed; so-called 佛即告言
410 13 to arrive at; to ascend 佛即告言
411 12 zhèng government; administration 端政殊妙
412 12 zhèng politics 端政殊妙
413 12 zhèng organizational affairs 端政殊妙
414 12 zhèng to rule 端政殊妙
415 12 zhèng administrative affairs 端政殊妙
416 12 zhèng laws 端政殊妙
417 12 zhèng policy 端政殊妙
418 12 zhèng to correctons [a document] 端政殊妙
419 12 寶珠 bǎozhū a jewel 頂上有寶珠緣
420 12 寶珠 bǎozhū Jewel 頂上有寶珠緣
421 12 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 法服著身
422 12 zhù outstanding 法服著身
423 12 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 法服著身
424 12 zhuó to wear (clothes) 法服著身
425 12 zhe expresses a command 法服著身
426 12 zháo to attach; to grasp 法服著身
427 12 zhāo to add; to put 法服著身
428 12 zhuó a chess move 法服著身
429 12 zhāo a trick; a move; a method 法服著身
430 12 zhāo OK 法服著身
431 12 zháo to fall into [a trap] 法服著身
432 12 zháo to ignite 法服著身
433 12 zháo to fall asleep 法服著身
434 12 zhuó whereabouts; end result 法服著身
435 12 zhù to appear; to manifest 法服著身
436 12 zhù to show 法服著身
437 12 zhù to indicate; to be distinguished by 法服著身
438 12 zhù to write 法服著身
439 12 zhù to record 法服著身
440 12 zhù a document; writings 法服著身
441 12 zhù Zhu 法服著身
442 12 zháo expresses that a continuing process has a result 法服著身
443 12 zhuó to arrive 法服著身
444 12 zhuó to result in 法服著身
445 12 zhuó to command 法服著身
446 12 zhuó a strategy 法服著身
447 12 zhāo to happen; to occur 法服著身
448 12 zhù space between main doorwary and a screen 法服著身
449 12 zhuó somebody attached to a place; a local 法服著身
450 12 zhe attachment to 法服著身
451 12 duān to carry 端政殊妙
452 12 duān end; extremity 端政殊妙
453 12 duān straight; upright; dignified 端政殊妙
454 12 duān an item; some 端政殊妙
455 12 duān a thought; an idea 端政殊妙
456 12 duān beginning 端政殊妙
457 12 duān a measure of length of silk 端政殊妙
458 12 duān Duan 端政殊妙
459 12 duān to arrange 端政殊妙
460 12 to carry on the shoulder 有何瑞相
461 12 what 有何瑞相
462 12 He 有何瑞相
463 12 to use; to grasp 以娛樂之
464 12 to rely on 以娛樂之
465 12 to regard 以娛樂之
466 12 to be able to 以娛樂之
467 12 to order; to command 以娛樂之
468 12 used after a verb 以娛樂之
469 12 a reason; a cause 以娛樂之
470 12 Israel 以娛樂之
471 12 Yi 以娛樂之
472 12 use; yogena 以娛樂之
473 12 光明 guāngmíng bright 身有光明
474 12 光明 guāngmíng glorious; magnificent 身有光明
475 12 光明 guāngmíng light 身有光明
476 12 光明 guāngmíng having hope 身有光明
477 12 光明 guāngmíng unselfish 身有光明
478 12 光明 guāngmíng frank; open and honest 身有光明
479 12 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 身有光明
480 12 光明 guāngmíng Kōmyō 身有光明
481 12 光明 guāngmíng Brightness 身有光明
482 12 光明 guāngmíng brightness; flame 身有光明
483 12 míng fame; renown; reputation 名槃頭末帝
484 12 míng a name; personal name; designation 名槃頭末帝
485 12 míng rank; position 名槃頭末帝
486 12 míng an excuse 名槃頭末帝
487 12 míng life 名槃頭末帝
488 12 míng to name; to call 名槃頭末帝
489 12 míng to express; to describe 名槃頭末帝
490 12 míng to be called; to have the name 名槃頭末帝
491 12 míng to own; to possess 名槃頭末帝
492 12 míng famous; renowned 名槃頭末帝
493 12 míng moral 名槃頭末帝
494 12 míng name; naman 名槃頭末帝
495 12 míng fame; renown; yasas 名槃頭末帝
496 11 所見 suǒjiàn what one seen; all one sees 所見敬仰
497 11 所見 suǒjiàn understanding 所見敬仰
498 11 to stop 教化周訖
499 11 up until; until now; arrive at 教化周訖
500 11 to settle [an account] 教化周訖

Frequencies of all Words

Top 933

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 67 yǒu is; are; to exist 有一長者
2 67 yǒu to have; to possess 有一長者
3 67 yǒu indicates an estimate 有一長者
4 67 yǒu indicates a large quantity 有一長者
5 67 yǒu indicates an affirmative response 有一長者
6 67 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一長者
7 67 yǒu used to compare two things 有一長者
8 67 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一長者
9 67 yǒu used before the names of dynasties 有一長者
10 67 yǒu a certain thing; what exists 有一長者
11 67 yǒu multiple of ten and ... 有一長者
12 67 yǒu abundant 有一長者
13 67 yǒu purposeful 有一長者
14 67 yǒu You 有一長者
15 67 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一長者
16 67 yǒu becoming; bhava 有一長者
17 66 shí time; a point or period of time 時彼城中
18 66 shí a season; a quarter of a year 時彼城中
19 66 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼城中
20 66 shí at that time 時彼城中
21 66 shí fashionable 時彼城中
22 66 shí fate; destiny; luck 時彼城中
23 66 shí occasion; opportunity; chance 時彼城中
24 66 shí tense 時彼城中
25 66 shí particular; special 時彼城中
26 66 shí to plant; to cultivate 時彼城中
27 66 shí hour (measure word) 時彼城中
28 66 shí an era; a dynasty 時彼城中
29 66 shí time [abstract] 時彼城中
30 66 shí seasonal 時彼城中
31 66 shí frequently; often 時彼城中
32 66 shí occasionally; sometimes 時彼城中
33 66 shí on time 時彼城中
34 66 shí this; that 時彼城中
35 66 shí to wait upon 時彼城中
36 66 shí hour 時彼城中
37 66 shí appropriate; proper; timely 時彼城中
38 66 shí Shi 時彼城中
39 66 shí a present; currentlt 時彼城中
40 66 shí time; kāla 時彼城中
41 66 shí at that time; samaya 時彼城中
42 64 Buddha; Awakened One 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
43 64 relating to Buddhism 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
44 64 a statue or image of a Buddha 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
45 64 a Buddhist text 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
46 64 to touch; to stroke 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
47 64 Buddha 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
48 64 Buddha; Awakened One 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
49 42 世尊 shìzūn World-Honored One 見佛世尊
50 42 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 見佛世尊
51 39 諸比丘 zhū bǐqiū monks 時諸比丘
52 36 his; hers; its; theirs 其婦懷妊
53 36 to add emphasis 其婦懷妊
54 36 used when asking a question in reply to a question 其婦懷妊
55 36 used when making a request or giving an order 其婦懷妊
56 36 he; her; it; them 其婦懷妊
57 36 probably; likely 其婦懷妊
58 36 will 其婦懷妊
59 36 may 其婦懷妊
60 36 if 其婦懷妊
61 36 or 其婦懷妊
62 36 Qi 其婦懷妊
63 36 he; her; it; saḥ; sā; tad 其婦懷妊
64 35 that; those 時彼城中
65 35 another; the other 時彼城中
66 35 that; tad 時彼城中
67 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 又見比丘
68 34 比丘 bǐqiū bhiksu 又見比丘
69 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 又見比丘
70 34 shì is; are; am; to be 聞是語已
71 34 shì is exactly 聞是語已
72 34 shì is suitable; is in contrast 聞是語已
73 34 shì this; that; those 聞是語已
74 34 shì really; certainly 聞是語已
75 34 shì correct; yes; affirmative 聞是語已
76 34 shì true 聞是語已
77 34 shì is; has; exists 聞是語已
78 34 shì used between repetitions of a word 聞是語已
79 34 shì a matter; an affair 聞是語已
80 34 shì Shi 聞是語已
81 34 shì is; bhū 聞是語已
82 34 shì this; idam 聞是語已
83 33 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 聽我出家
84 33 出家 chūjiā to renounce 聽我出家
85 33 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 聽我出家
86 33 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 世所希有
87 33 suǒ an office; an institute 世所希有
88 33 suǒ introduces a relative clause 世所希有
89 33 suǒ it 世所希有
90 33 suǒ if; supposing 世所希有
91 33 suǒ a few; various; some 世所希有
92 33 suǒ a place; a location 世所希有
93 33 suǒ indicates a passive voice 世所希有
94 33 suǒ that which 世所希有
95 33 suǒ an ordinal number 世所希有
96 33 suǒ meaning 世所希有
97 33 suǒ garrison 世所希有
98 33 suǒ place; pradeśa 世所希有
99 33 suǒ that which; yad 世所希有
100 32 gào to tell; to say; said; told 佛即告言
101 32 gào to request 佛即告言
102 32 gào to report; to inform 佛即告言
103 32 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛即告言
104 32 gào to accuse; to sue 佛即告言
105 32 gào to reach 佛即告言
106 32 gào an announcement 佛即告言
107 32 gào a party 佛即告言
108 32 gào a vacation 佛即告言
109 32 gào Gao 佛即告言
110 32 gào to tell; jalp 佛即告言
111 29 one 六一
112 29 Kangxi radical 1 六一
113 29 as soon as; all at once 六一
114 29 pure; concentrated 六一
115 29 whole; all 六一
116 29 first 六一
117 29 the same 六一
118 29 each 六一
119 29 certain 六一
120 29 throughout 六一
121 29 used in between a reduplicated verb 六一
122 29 sole; single 六一
123 29 a very small amount 六一
124 29 Yi 六一
125 29 other 六一
126 29 to unify 六一
127 29 accidentally; coincidentally 六一
128 29 abruptly; suddenly 六一
129 29 or 六一
130 29 one; eka 六一
131 29 jiàn to see 見其如是
132 29 jiàn opinion; view; understanding 見其如是
133 29 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見其如是
134 29 jiàn refer to; for details see 見其如是
135 29 jiàn to appear 見其如是
136 29 jiàn passive marker 見其如是
137 29 jiàn to meet 見其如是
138 29 jiàn to receive (a guest) 見其如是
139 29 jiàn let me; kindly 見其如是
140 29 jiàn Jian 見其如是
141 29 xiàn to appear 見其如是
142 29 xiàn to introduce 見其如是
143 29 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見其如是
144 28 jīn today; present; now 乃至今者
145 28 jīn Jin 乃至今者
146 28 jīn modern 乃至今者
147 28 jīn now; adhunā 乃至今者
148 28 this; these 占相此兒
149 28 in this way 占相此兒
150 28 otherwise; but; however; so 占相此兒
151 28 at this time; now; here 占相此兒
152 28 this; here; etad 占相此兒
153 26 zhī him; her; them; that 以娛樂之
154 26 zhī used between a modifier and a word to form a word group 以娛樂之
155 26 zhī to go 以娛樂之
156 26 zhī this; that 以娛樂之
157 26 zhī genetive marker 以娛樂之
158 26 zhī it 以娛樂之
159 26 zhī in 以娛樂之
160 26 zhī all 以娛樂之
161 26 zhī and 以娛樂之
162 26 zhī however 以娛樂之
163 26 zhī if 以娛樂之
164 26 zhī then 以娛樂之
165 26 zhī to arrive; to go 以娛樂之
166 26 zhī is 以娛樂之
167 26 zhī to use 以娛樂之
168 26 zhī Zhi 以娛樂之
169 25 shēng to be born; to give birth 生一男兒
170 25 shēng to live 生一男兒
171 25 shēng raw 生一男兒
172 25 shēng a student 生一男兒
173 25 shēng life 生一男兒
174 25 shēng to produce; to give rise 生一男兒
175 25 shēng alive 生一男兒
176 25 shēng a lifetime 生一男兒
177 25 shēng to initiate; to become 生一男兒
178 25 shēng to grow 生一男兒
179 25 shēng unfamiliar 生一男兒
180 25 shēng not experienced 生一男兒
181 25 shēng hard; stiff; strong 生一男兒
182 25 shēng very; extremely 生一男兒
183 25 shēng having academic or professional knowledge 生一男兒
184 25 shēng a male role in traditional theatre 生一男兒
185 25 shēng gender 生一男兒
186 25 shēng to develop; to grow 生一男兒
187 25 shēng to set up 生一男兒
188 25 shēng a prostitute 生一男兒
189 25 shēng a captive 生一男兒
190 25 shēng a gentleman 生一男兒
191 25 shēng Kangxi radical 100 生一男兒
192 25 shēng unripe 生一男兒
193 25 shēng nature 生一男兒
194 25 shēng to inherit; to succeed 生一男兒
195 25 shēng destiny 生一男兒
196 25 shēng birth 生一男兒
197 24 父母 fùmǔ parents; mother and father 時兒父母
198 24 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 時兒父母
199 24 shēn human body; torso 身作金色緣
200 24 shēn Kangxi radical 158 身作金色緣
201 24 shēn measure word for clothes 身作金色緣
202 24 shēn self 身作金色緣
203 24 shēn life 身作金色緣
204 24 shēn an object 身作金色緣
205 24 shēn a lifetime 身作金色緣
206 24 shēn personally 身作金色緣
207 24 shēn moral character 身作金色緣
208 24 shēn status; identity; position 身作金色緣
209 24 shēn pregnancy 身作金色緣
210 24 juān India 身作金色緣
211 24 shēn body; kaya 身作金色緣
212 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 乃至今者
213 24 zhě that 乃至今者
214 24 zhě nominalizing function word 乃至今者
215 24 zhě used to mark a definition 乃至今者
216 24 zhě used to mark a pause 乃至今者
217 24 zhě topic marker; that; it 乃至今者
218 24 zhuó according to 乃至今者
219 24 zhě ca 乃至今者
220 23 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而供養之
221 23 ér Kangxi radical 126 而供養之
222 23 ér you 而供養之
223 23 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而供養之
224 23 ér right away; then 而供養之
225 23 ér but; yet; however; while; nevertheless 而供養之
226 23 ér if; in case; in the event that 而供養之
227 23 ér therefore; as a result; thus 而供養之
228 23 ér how can it be that? 而供養之
229 23 ér so as to 而供養之
230 23 ér only then 而供養之
231 23 ér as if; to seem like 而供養之
232 23 néng can; able 而供養之
233 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而供養之
234 23 ér me 而供養之
235 23 ér to arrive; up to 而供養之
236 23 ér possessive 而供養之
237 23 歡喜 huānxǐ joyful 心懷歡喜
238 23 歡喜 huānxǐ to like 心懷歡喜
239 23 歡喜 huānxǐ joy 心懷歡喜
240 23 歡喜 huānxǐ Nandi 心懷歡喜
241 23 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 心懷歡喜
242 22 zhí price/ value 得值世尊
243 22 zhí tto have worth 得值世尊
244 22 zhí numerical value; the value of a variable 得值世尊
245 22 zhí to happen to 得值世尊
246 22 zhí to be on duty 得值世尊
247 22 zhí worth 得值世尊
248 22 zhì to grasp 得值世尊
249 22 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊告諸比丘
250 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊告諸比丘
251 21 尼拘陀 níjūtuó Indian banyan; nyagrodha tree 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
252 21 xià next 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
253 21 xià bottom 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
254 21 xià to fall; to drop; to go down; to descend 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
255 21 xià measure word for time 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
256 21 xià expresses completion of an action 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
257 21 xià to announce 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
258 21 xià to do 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
259 21 xià to withdraw; to leave; to exit 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
260 21 xià under; below 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
261 21 xià the lower class; a member of the lower class 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
262 21 xià inside 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
263 21 xià an aspect 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
264 21 xià a certain time 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
265 21 xià a time; an instance 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
266 21 xià to capture; to take 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
267 21 xià to put in 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
268 21 xià to enter 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
269 21 xià to eliminate; to remove; to get off 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
270 21 xià to finish work or school 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
271 21 xià to go 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
272 21 xià to scorn; to look down on 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
273 21 xià to modestly decline 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
274 21 xià to produce 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
275 21 xià to stay at; to lodge at 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
276 21 xià to decide 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
277 21 xià to be less than 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
278 21 xià humble; lowly 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
279 21 xià below; adhara 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
280 21 xià lower; inferior; hina 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
281 21 woman 娉以為婦
282 21 daughter-in-law 娉以為婦
283 21 married woman 娉以為婦
284 21 wife 娉以為婦
285 21 wife; bhāryā 娉以為婦
286 21 de potential marker 得須陀洹果
287 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得須陀洹果
288 21 děi must; ought to 得須陀洹果
289 21 děi to want to; to need to 得須陀洹果
290 21 děi must; ought to 得須陀洹果
291 21 de 得須陀洹果
292 21 de infix potential marker 得須陀洹果
293 21 to result in 得須陀洹果
294 21 to be proper; to fit; to suit 得須陀洹果
295 21 to be satisfied 得須陀洹果
296 21 to be finished 得須陀洹果
297 21 de result of degree 得須陀洹果
298 21 de marks completion of an action 得須陀洹果
299 21 děi satisfying 得須陀洹果
300 21 to contract 得須陀洹果
301 21 marks permission or possibility 得須陀洹果
302 21 expressing frustration 得須陀洹果
303 21 to hear 得須陀洹果
304 21 to have; there is 得須陀洹果
305 21 marks time passed 得須陀洹果
306 21 obtain; attain; prāpta 得須陀洹果
307 21 zhū all; many; various 作諸音樂
308 21 zhū Zhu 作諸音樂
309 21 zhū all; members of the class 作諸音樂
310 21 zhū interrogative particle 作諸音樂
311 21 zhū him; her; them; it 作諸音樂
312 21 zhū of; in 作諸音樂
313 21 zhū all; many; sarva 作諸音樂
314 21 guó a country; a nation 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
315 21 guó the capital of a state 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
316 21 guó a feud; a vassal state 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
317 21 guó a state; a kingdom 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
318 21 guó a place; a land 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
319 21 guó domestic; Chinese 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
320 21 guó national 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
321 21 guó top in the nation 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
322 21 guó Guo 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
323 21 guó community; nation; janapada 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
324 21 shù tree 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
325 21 shù to plant 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
326 21 shù to establish 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
327 21 shù a door screen 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
328 21 shù a door screen 佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下
329 21 sufficient; enough 足滿十月
330 21 Kangxi radical 157 足滿十月
331 21 foot 足滿十月
332 21 to attain; to suffice; to be qualified 足滿十月
333 21 to satisfy 足滿十月
334 21 leg 足滿十月
335 21 football 足滿十月
336 21 fully 足滿十月
337 21 sound of footsteps; patter 足滿十月
338 21 permitted 足滿十月
339 21 to amount to; worthy 足滿十月
340 21 Zu 足滿十月
341 21 to step; to tread 足滿十月
342 21 to stop; to halt 足滿十月
343 21 prosperous 足滿十月
344 21 excessive 足滿十月
345 21 Contented 足滿十月
346 21 foot; pāda 足滿十月
347 21 satisfied; tṛpta 足滿十月
348 20 九十一 jiǔshíyī 91 乃往過去九十一劫
349 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛即為其說四諦法
350 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛即為其說四諦法
351 20 shuì to persuade 佛即為其說四諦法
352 20 shuō to teach; to recite; to explain 佛即為其說四諦法
353 20 shuō a doctrine; a theory 佛即為其說四諦法
354 20 shuō to claim; to assert 佛即為其說四諦法
355 20 shuō allocution 佛即為其說四諦法
356 20 shuō to criticize; to scold 佛即為其說四諦法
357 20 shuō to indicate; to refer to 佛即為其說四諦法
358 20 shuō speach; vāda 佛即為其說四諦法
359 20 shuō to speak; bhāṣate 佛即為其說四諦法
360 20 jié to coerce; to threaten; to menace 乃往過去九十一劫
361 20 jié take by force; to plunder 乃往過去九十一劫
362 20 jié a disaster; catastrophe 乃往過去九十一劫
363 20 jié a strategy in weiqi 乃往過去九十一劫
364 20 jié a kalpa; an eon 乃往過去九十一劫
365 19 yuán fate; predestined affinity 身作金色緣
366 19 yuán hem 身作金色緣
367 19 yuán to revolve around 身作金色緣
368 19 yuán because 身作金色緣
369 19 yuán to climb up 身作金色緣
370 19 yuán cause; origin; reason 身作金色緣
371 19 yuán along; to follow 身作金色緣
372 19 yuán to depend on 身作金色緣
373 19 yuán margin; edge; rim 身作金色緣
374 19 yuán Condition 身作金色緣
375 19 yuán conditions; pratyaya; paccaya 身作金色緣
376 19 求索 qiúsuǒ to search; to seek; to quest; to explore 求索出家
377 18 yán to speak; to say; said 佛即告言
378 18 yán language; talk; words; utterance; speech 佛即告言
379 18 yán Kangxi radical 149 佛即告言
380 18 yán a particle with no meaning 佛即告言
381 18 yán phrase; sentence 佛即告言
382 18 yán a word; a syllable 佛即告言
383 18 yán a theory; a doctrine 佛即告言
384 18 yán to regard as 佛即告言
385 18 yán to act as 佛即告言
386 18 yán speech; vāc 佛即告言
387 18 yán speak; vad 佛即告言
388 18 already 相師覩已
389 18 Kangxi radical 49 相師覩已
390 18 from 相師覩已
391 18 to bring to an end; to stop 相師覩已
392 18 final aspectual particle 相師覩已
393 18 afterwards; thereafter 相師覩已
394 18 too; very; excessively 相師覩已
395 18 to complete 相師覩已
396 18 to demote; to dismiss 相師覩已
397 18 to recover from an illness 相師覩已
398 18 certainly 相師覩已
399 18 an interjection of surprise 相師覩已
400 18 this 相師覩已
401 18 former; pūrvaka 相師覩已
402 18 former; pūrvaka 相師覩已
403 17 得道 dé dào to attain enlightenment 出家得道
404 17 jiāng will; shall (future tense) 將諸親友
405 17 jiāng to get; to use; marker for direct-object 將諸親友
406 17 jiàng a general; a high ranking officer 將諸親友
407 17 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 將諸親友
408 17 jiāng and; or 將諸親友
409 17 jiàng to command; to lead 將諸親友
410 17 qiāng to request 將諸親友
411 17 jiāng approximately 將諸親友
412 17 jiāng to bring; to take; to use; to hold 將諸親友
413 17 jiāng to support; to wait upon; to take care of 將諸親友
414 17 jiāng to checkmate 將諸親友
415 17 jiāng to goad; to incite; to provoke 將諸親友
416 17 jiāng to do; to handle 將諸親友
417 17 jiāng placed between a verb and a complement of direction 將諸親友
418 17 jiāng furthermore; moreover 將諸親友
419 17 jiàng backbone 將諸親友
420 17 jiàng king 將諸親友
421 17 jiāng might; possibly 將諸親友
422 17 jiāng just; a short time ago 將諸親友
423 17 jiāng to rest 將諸親友
424 17 jiāng to the side 將諸親友
425 17 jiàng a senior member of an organization 將諸親友
426 17 jiāng large; great 將諸親友
427 17 jiāng intending to; abhimukha 將諸親友
428 16 I; me; my 我於今日
429 16 self 我於今日
430 16 we; our 我於今日
431 16 [my] dear 我於今日
432 16 Wo 我於今日
433 16 self; atman; attan 我於今日
434 16 ga 我於今日
435 16 I; aham 我於今日
436 16 wén to hear 聞世有佛在尼拘陀樹下
437 16 wén Wen 聞世有佛在尼拘陀樹下
438 16 wén sniff at; to smell 聞世有佛在尼拘陀樹下
439 16 wén to be widely known 聞世有佛在尼拘陀樹下
440 16 wén to confirm; to accept 聞世有佛在尼拘陀樹下
441 16 wén information 聞世有佛在尼拘陀樹下
442 16 wèn famous; well known 聞世有佛在尼拘陀樹下
443 16 wén knowledge; learning 聞世有佛在尼拘陀樹下
444 16 wèn popularity; prestige; reputation 聞世有佛在尼拘陀樹下
445 16 wén to question 聞世有佛在尼拘陀樹下
446 16 wén hearing; śruti 聞世有佛在尼拘陀樹下
447 16 in; at 我於今日
448 16 in; at 我於今日
449 16 in; at; to; from 我於今日
450 16 to go; to 我於今日
451 16 to rely on; to depend on 我於今日
452 16 to go to; to arrive at 我於今日
453 16 from 我於今日
454 16 give 我於今日
455 16 oppposing 我於今日
456 16 and 我於今日
457 16 compared to 我於今日
458 16 by 我於今日
459 16 and; as well as 我於今日
460 16 for 我於今日
461 16 Yu 我於今日
462 16 a crow 我於今日
463 16 whew; wow 我於今日
464 15 wèi for; to 吾當為汝分別解說
465 15 wèi because of 吾當為汝分別解說
466 15 wéi to act as; to serve 吾當為汝分別解說
467 15 wéi to change into; to become 吾當為汝分別解說
468 15 wéi to be; is 吾當為汝分別解說
469 15 wéi to do 吾當為汝分別解說
470 15 wèi for 吾當為汝分別解說
471 15 wèi because of; for; to 吾當為汝分別解說
472 15 wèi to 吾當為汝分別解說
473 15 wéi in a passive construction 吾當為汝分別解說
474 15 wéi forming a rehetorical question 吾當為汝分別解說
475 15 wéi forming an adverb 吾當為汝分別解說
476 15 wéi to add emphasis 吾當為汝分別解說
477 15 wèi to support; to help 吾當為汝分別解說
478 15 wéi to govern 吾當為汝分別解說
479 15 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 而供養之
480 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 而供養之
481 15 供養 gòngyǎng offering 而供養之
482 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 而供養之
483 15 便 biàn convenient; handy; easy 便成沙門
484 15 便 biàn advantageous 便成沙門
485 15 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便成沙門
486 15 便 pián fat; obese 便成沙門
487 15 便 biàn to make easy 便成沙門
488 15 便 biàn an unearned advantage 便成沙門
489 15 便 biàn ordinary; plain 便成沙門
490 15 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便成沙門
491 15 便 biàn in passing 便成沙門
492 15 便 biàn informal 便成沙門
493 15 便 biàn right away; then; right after 便成沙門
494 15 便 biàn appropriate; suitable 便成沙門
495 15 便 biàn an advantageous occasion 便成沙門
496 15 便 biàn stool 便成沙門
497 15 便 pián quiet; quiet and comfortable 便成沙門
498 15 便 biàn proficient; skilled 便成沙門
499 15 便 biàn even if; even though 便成沙門
500 15 便 pián shrewd; slick; good with words 便成沙門

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
诸比丘 諸比丘 zhū bǐqiū monks
he; her; it; saḥ; sā; tad
that; tad
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
出家
 1. chūjiā
 2. chūjiā
 1. to renounce
 2. leaving home; to become a monk or nun

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大威德 100 Yamantaka
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
迦毘罗卫 迦毘羅衛 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
槃头 槃頭 112 Bandhumā; Pāṇḍu
毘婆尸 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
普曜 80 lalitavistara sūtra
仁和 114 Renhe
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
支谦 支謙 90 Zhi Qian
撰集百缘经 撰集百緣經 122 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka)

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 55.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 195 to miss
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
财宝无量 財寶無量 99 much wealth
愁恼 愁惱 99 affliction
道果 100 the fruit of the path
得道 100 to attain enlightenment
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
化缘 化緣 104
 1. the reason of a Buddha's or bodhisattva's coming to the world to teach
 2. the conditions or opportunity for transformation
 3. to collect alms
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
寂定 106 samadhi
伎乐 伎樂 106 music
卷第七 106 scroll 7
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
六通 108 six supernatural powers
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
牛头栴檀香 牛頭栴檀香 110 ox-head sandalwood incense
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
三明 115 three insights; trividya
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
施设 施設 115 to establish; to set up
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
心开意解 心開意解 120 All Queries Resolved and Knots Untangled
行乞 120 to beg; to ask for alms
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
音声 音聲 121 sound; noise
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
占相 122 to tell someone's future
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics