Glossary and Vocabulary for Da Ban Niepan Jing Ji Jie 大般涅槃經集解, Scroll 27

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 108 ya 須為說甚深微妙諸行等也
2 53 jiè to quit 出求戒方便
3 53 jiè to warn against 出求戒方便
4 53 jiè to be purified before a religious ceremony 出求戒方便
5 53 jiè vow 出求戒方便
6 53 jiè to instruct; to command 出求戒方便
7 53 jiè to ordain 出求戒方便
8 53 jiè a genre of writing containing maxims 出求戒方便
9 53 jiè to be cautious; to be prudent 出求戒方便
10 53 jiè to prohibit; to proscribe 出求戒方便
11 53 jiè boundary; realm 出求戒方便
12 53 jiè third finger 出求戒方便
13 53 jiè a precept; a vow; sila 出求戒方便
14 53 jiè morality 出求戒方便
15 43 zhě ca 請其餘者
16 35 yuē to speak; to say 僧亮曰
17 35 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
18 35 yuē to be called 僧亮曰
19 35 yuē said; ukta 僧亮曰
20 34 xíng to walk 須為說甚深微妙諸行等也
21 34 xíng capable; competent 須為說甚深微妙諸行等也
22 34 háng profession 須為說甚深微妙諸行等也
23 34 xíng Kangxi radical 144 須為說甚深微妙諸行等也
24 34 xíng to travel 須為說甚深微妙諸行等也
25 34 xìng actions; conduct 須為說甚深微妙諸行等也
26 34 xíng to do; to act; to practice 須為說甚深微妙諸行等也
27 34 xíng all right; OK; okay 須為說甚深微妙諸行等也
28 34 háng horizontal line 須為說甚深微妙諸行等也
29 34 héng virtuous deeds 須為說甚深微妙諸行等也
30 34 hàng a line of trees 須為說甚深微妙諸行等也
31 34 hàng bold; steadfast 須為說甚深微妙諸行等也
32 34 xíng to move 須為說甚深微妙諸行等也
33 34 xíng to put into effect; to implement 須為說甚深微妙諸行等也
34 34 xíng travel 須為說甚深微妙諸行等也
35 34 xíng to circulate 須為說甚深微妙諸行等也
36 34 xíng running script; running script 須為說甚深微妙諸行等也
37 34 xíng temporary 須為說甚深微妙諸行等也
38 34 háng rank; order 須為說甚深微妙諸行等也
39 34 háng a business; a shop 須為說甚深微妙諸行等也
40 34 xíng to depart; to leave 須為說甚深微妙諸行等也
41 34 xíng to experience 須為說甚深微妙諸行等也
42 34 xíng path; way 須為說甚深微妙諸行等也
43 34 xíng xing; ballad 須為說甚深微妙諸行等也
44 34 xíng Xing 須為說甚深微妙諸行等也
45 34 xíng Practice 須為說甚深微妙諸行等也
46 34 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 須為說甚深微妙諸行等也
47 34 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 須為說甚深微妙諸行等也
48 29 míng bright; luminous; brilliant 次明五行者
49 29 míng Ming 次明五行者
50 29 míng Ming Dynasty 次明五行者
51 29 míng obvious; explicit; clear 次明五行者
52 29 míng intelligent; clever; perceptive 次明五行者
53 29 míng to illuminate; to shine 次明五行者
54 29 míng consecrated 次明五行者
55 29 míng to understand; to comprehend 次明五行者
56 29 míng to explain; to clarify 次明五行者
57 29 míng Souther Ming; Later Ming 次明五行者
58 29 míng the world; the human world; the world of the living 次明五行者
59 29 míng eyesight; vision 次明五行者
60 29 míng a god; a spirit 次明五行者
61 29 míng fame; renown 次明五行者
62 29 míng open; public 次明五行者
63 29 míng clear 次明五行者
64 29 míng to become proficient 次明五行者
65 29 míng to be proficient 次明五行者
66 29 míng virtuous 次明五行者
67 29 míng open and honest 次明五行者
68 29 míng clean; neat 次明五行者
69 29 míng remarkable; outstanding; notable 次明五行者
70 29 míng next; afterwards 次明五行者
71 29 míng positive 次明五行者
72 29 míng Clear 次明五行者
73 29 míng wisdom; knowledge; vidyā 次明五行者
74 25 zhī to go 今說之也
75 25 zhī to arrive; to go 今說之也
76 25 zhī is 今說之也
77 25 zhī to use 今說之也
78 25 zhī Zhi 今說之也
79 21 infix potential marker 釋不折戒等九戒
80 20 wéi to act as; to serve 為諸菩薩故
81 20 wéi to change into; to become 為諸菩薩故
82 20 wéi to be; is 為諸菩薩故
83 20 wéi to do 為諸菩薩故
84 20 wèi to support; to help 為諸菩薩故
85 20 wéi to govern 為諸菩薩故
86 20 wèi to be; bhū 為諸菩薩故
87 19 to use; to grasp 以如來能說能行故也
88 19 to rely on 以如來能說能行故也
89 19 to regard 以如來能說能行故也
90 19 to be able to 以如來能說能行故也
91 19 to order; to command 以如來能說能行故也
92 19 used after a verb 以如來能說能行故也
93 19 a reason; a cause 以如來能說能行故也
94 19 Israel 以如來能說能行故也
95 19 Yi 以如來能說能行故也
96 19 use; yogena 以如來能說能行故也
97 17 míng fame; renown; reputation 故名等也
98 17 míng a name; personal name; designation 故名等也
99 17 míng rank; position 故名等也
100 17 míng an excuse 故名等也
101 17 míng life 故名等也
102 17 míng to name; to call 故名等也
103 17 míng to express; to describe 故名等也
104 17 míng to be called; to have the name 故名等也
105 17 míng to own; to possess 故名等也
106 17 míng famous; renowned 故名等也
107 17 míng moral 故名等也
108 17 míng name; naman 故名等也
109 17 míng fame; renown; yasas 故名等也
110 17 聖行 shèng xíng sunnah; a model for practice 聖行品第十九
111 17 聖行 shèng xíng sacred practice 聖行品第十九
112 15 àn case; incident
113 15 àn a table; a bench
114 15 àn in the author's opinion
115 15 àn a wooden tray
116 15 àn a record; a file
117 15 àn a draft; a proposal
118 15 àn to press down
119 15 àn to investigate
120 15 àn according to
121 15 àn hold fast; ākram
122 15 zhì Kangxi radical 133
123 15 zhì to arrive
124 15 zhì approach; upagama
125 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 須為說甚深微妙諸行等也
126 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 須為說甚深微妙諸行等也
127 15 shuì to persuade 須為說甚深微妙諸行等也
128 15 shuō to teach; to recite; to explain 須為說甚深微妙諸行等也
129 15 shuō a doctrine; a theory 須為說甚深微妙諸行等也
130 15 shuō to claim; to assert 須為說甚深微妙諸行等也
131 15 shuō allocution 須為說甚深微妙諸行等也
132 15 shuō to criticize; to scold 須為說甚深微妙諸行等也
133 15 shuō to indicate; to refer to 須為說甚深微妙諸行等也
134 15 shuō speach; vāda 須為說甚深微妙諸行等也
135 15 shuō to speak; bhāṣate 須為說甚深微妙諸行等也
136 15 shuō to instruct 須為說甚深微妙諸行等也
137 15 ér Kangxi radical 126 何由而得近無上道
138 15 ér as if; to seem like 何由而得近無上道
139 15 néng can; able 何由而得近無上道
140 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 何由而得近無上道
141 15 ér to arrive; up to 何由而得近無上道
142 13 sēng a Buddhist monk 僧宗曰
143 13 sēng a person with dark skin 僧宗曰
144 13 sēng Seng 僧宗曰
145 13 sēng Sangha; monastic community 僧宗曰
146 13 qián front 前品已說病行
147 13 qián former; the past 前品已說病行
148 13 qián to go forward 前品已說病行
149 13 qián preceding 前品已說病行
150 13 qián before; earlier; prior 前品已說病行
151 13 qián to appear before 前品已說病行
152 13 qián future 前品已說病行
153 13 qián top; first 前品已說病行
154 13 qián battlefront 前品已說病行
155 13 qián before; former; pūrva 前品已說病行
156 13 qián facing; mukha 前品已說病行
157 12 jīng to go through; to experience 結經名字
158 12 jīng a sutra; a scripture 結經名字
159 12 jīng warp 結經名字
160 12 jīng longitude 結經名字
161 12 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 結經名字
162 12 jīng a woman's period 結經名字
163 12 jīng to bear; to endure 結經名字
164 12 jīng to hang; to die by hanging 結經名字
165 12 jīng classics 結經名字
166 12 jīng to be frugal; to save 結經名字
167 12 jīng a classic; a scripture; canon 結經名字
168 12 jīng a standard; a norm 結經名字
169 12 jīng a section of a Confucian work 結經名字
170 12 jīng to measure 結經名字
171 12 jīng human pulse 結經名字
172 12 jīng menstruation; a woman's period 結經名字
173 12 jīng sutra; discourse 結經名字
174 12 zhōng middle 即前問中
175 12 zhōng medium; medium sized 即前問中
176 12 zhōng China 即前問中
177 12 zhòng to hit the mark 即前問中
178 12 zhōng midday 即前問中
179 12 zhōng inside 即前問中
180 12 zhōng during 即前問中
181 12 zhōng Zhong 即前問中
182 12 zhōng intermediary 即前問中
183 12 zhōng half 即前問中
184 12 zhòng to reach; to attain 即前問中
185 12 zhòng to suffer; to infect 即前問中
186 12 zhòng to obtain 即前問中
187 12 zhòng to pass an exam 即前問中
188 12 zhōng middle 即前問中
189 11 第二 dì èr second 第二意也
190 11 第二 dì èr second; dvitīya 第二意也
191 11 děng et cetera; and so on 釋不折戒等九戒
192 11 děng to wait 釋不折戒等九戒
193 11 děng to be equal 釋不折戒等九戒
194 11 děng degree; level 釋不折戒等九戒
195 11 děng to compare 釋不折戒等九戒
196 11 děng same; equal; sama 釋不折戒等九戒
197 11 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
198 11 a human or animal body 經體所明
199 11 form; style 經體所明
200 11 a substance 經體所明
201 11 a system 經體所明
202 11 a font 經體所明
203 11 grammatical aspect (of a verb) 經體所明
204 11 to experience; to realize 經體所明
205 11 ti 經體所明
206 11 limbs of a human or animal body 經體所明
207 11 to put oneself in another's shoes 經體所明
208 11 a genre of writing 經體所明
209 11 body; śarīra 經體所明
210 11 śarīra; human body 經體所明
211 11 ti; essence 經體所明
212 11 entity; a constituent; an element 經體所明
213 11 zōng school; sect 僧宗曰
214 11 zōng ancestor 僧宗曰
215 11 zōng to take as one's model as 僧宗曰
216 11 zōng purpose 僧宗曰
217 11 zōng an ancestral temple 僧宗曰
218 11 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 僧宗曰
219 11 zōng clan; family 僧宗曰
220 11 zōng a model 僧宗曰
221 11 zōng a county 僧宗曰
222 11 zōng religion 僧宗曰
223 11 zōng essential; necessary 僧宗曰
224 11 zōng summation 僧宗曰
225 11 zōng a visit by feudal lords 僧宗曰
226 11 zōng Zong 僧宗曰
227 11 zōng thesis; conclusion; tenet; siddhānta 僧宗曰
228 11 zōng sect; thought; mata 僧宗曰
229 10 Kangxi radical 49 前品已說病行
230 10 to bring to an end; to stop 前品已說病行
231 10 to complete 前品已說病行
232 10 to demote; to dismiss 前品已說病行
233 10 to recover from an illness 前品已說病行
234 10 former; pūrvaka 前品已說病行
235 10 meaning; sense 之義
236 10 justice; right action; righteousness 之義
237 10 artificial; man-made; fake 之義
238 10 chivalry; generosity 之義
239 10 just; righteous 之義
240 10 adopted 之義
241 10 a relationship 之義
242 10 volunteer 之義
243 10 something suitable 之義
244 10 a martyr 之義
245 10 a law 之義
246 10 Yi 之義
247 10 Righteousness 之義
248 10 aim; artha 之義
249 10 dìng to decide 修定也
250 10 dìng certainly; definitely 修定也
251 10 dìng to determine 修定也
252 10 dìng to calm down 修定也
253 10 dìng to set; to fix 修定也
254 10 dìng to book; to subscribe to; to order 修定也
255 10 dìng still 修定也
256 10 dìng Concentration 修定也
257 10 dìng meditative concentration; meditation 修定也
258 10 dìng real; sadbhūta 修定也
259 10 xià bottom 從此已下
260 10 xià to fall; to drop; to go down; to descend 從此已下
261 10 xià to announce 從此已下
262 10 xià to do 從此已下
263 10 xià to withdraw; to leave; to exit 從此已下
264 10 xià the lower class; a member of the lower class 從此已下
265 10 xià inside 從此已下
266 10 xià an aspect 從此已下
267 10 xià a certain time 從此已下
268 10 xià to capture; to take 從此已下
269 10 xià to put in 從此已下
270 10 xià to enter 從此已下
271 10 xià to eliminate; to remove; to get off 從此已下
272 10 xià to finish work or school 從此已下
273 10 xià to go 從此已下
274 10 xià to scorn; to look down on 從此已下
275 10 xià to modestly decline 從此已下
276 10 xià to produce 從此已下
277 10 xià to stay at; to lodge at 從此已下
278 10 xià to decide 從此已下
279 10 xià to be less than 從此已下
280 10 xià humble; lowly 從此已下
281 10 xià below; adhara 從此已下
282 10 xià lower; inferior; hina 從此已下
283 9 jié to bond; to tie; to bind 結持戒果
284 9 jié a knot 結持戒果
285 9 jié to conclude; to come to a result 結持戒果
286 9 jié to provide a bond for; to contract 結持戒果
287 9 jié pent-up 結持戒果
288 9 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 結持戒果
289 9 jié a bound state 結持戒果
290 9 jié hair worn in a topknot 結持戒果
291 9 jiē firm; secure 結持戒果
292 9 jié to plait; to thatch; to weave 結持戒果
293 9 jié to form; to organize 結持戒果
294 9 jié to congeal; to crystallize 結持戒果
295 9 jié a junction 結持戒果
296 9 jié a node 結持戒果
297 9 jiē to bear fruit 結持戒果
298 9 jiē stutter 結持戒果
299 9 jié a fetter 結持戒果
300 9 guǎng wide; large; vast 四等廣濟
301 9 guǎng Kangxi radical 53 四等廣濟
302 9 ān a hut 四等廣濟
303 9 guǎng a large building structure with no walls 四等廣濟
304 9 guǎng many; numerous; common 四等廣濟
305 9 guǎng to extend; to expand 四等廣濟
306 9 guǎng width; breadth; extent 四等廣濟
307 9 guǎng broad-minded; generous 四等廣濟
308 9 guǎng Guangzhou 四等廣濟
309 9 guàng a unit of east-west distance 四等廣濟
310 9 guàng a unit of 15 chariots 四等廣濟
311 9 kuàng barren 四等廣濟
312 9 guǎng Extensive 四等廣濟
313 9 guǎng vaipulya; vast; extended 四等廣濟
314 9 bìng ailment; sickness; illness; disease 前品已說病行
315 9 bìng to be sick 前品已說病行
316 9 bìng a defect; a fault; a shortcoming 前品已說病行
317 9 bìng to be disturbed about 前品已說病行
318 9 bìng to suffer for 前品已說病行
319 9 bìng to harm 前品已說病行
320 9 bìng to worry 前品已說病行
321 9 bìng to hate; to resent 前品已說病行
322 9 bìng to criticize; to find fault with 前品已說病行
323 9 bìng withered 前品已說病行
324 9 bìng exhausted 前品已說病行
325 9 bìng sickness; vyādhi 前品已說病行
326 9 yīn cause; reason 微妙行為緣因
327 9 yīn to accord with 微妙行為緣因
328 9 yīn to follow 微妙行為緣因
329 9 yīn to rely on 微妙行為緣因
330 9 yīn via; through 微妙行為緣因
331 9 yīn to continue 微妙行為緣因
332 9 yīn to receive 微妙行為緣因
333 9 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 微妙行為緣因
334 9 yīn to seize an opportunity 微妙行為緣因
335 9 yīn to be like 微妙行為緣因
336 9 yīn a standrd; a criterion 微妙行為緣因
337 9 yīn cause; hetu 微妙行為緣因
338 9 guǒ a result; a consequence 結持戒果
339 9 guǒ fruit 結持戒果
340 9 guǒ to eat until full 結持戒果
341 9 guǒ to realize 結持戒果
342 9 guǒ a fruit tree 結持戒果
343 9 guǒ resolute; determined 結持戒果
344 9 guǒ Fruit 結持戒果
345 9 guǒ direct effect; phala; a consequence 結持戒果
346 9 Yi
347 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 果由因得
348 9 děi to want to; to need to 果由因得
349 9 děi must; ought to 果由因得
350 9 de 果由因得
351 9 de infix potential marker 果由因得
352 9 to result in 果由因得
353 9 to be proper; to fit; to suit 果由因得
354 9 to be satisfied 果由因得
355 9 to be finished 果由因得
356 9 děi satisfying 果由因得
357 9 to contract 果由因得
358 9 to hear 果由因得
359 9 to have; there is 果由因得
360 9 marks time passed 果由因得
361 9 obtain; attain; prāpta 果由因得
362 8 Kangxi radical 71 者要自無縛
363 8 to not have; without 者要自無縛
364 8 mo 者要自無縛
365 8 to not have 者要自無縛
366 8 Wu 者要自無縛
367 8 mo 者要自無縛
368 8 a branch of study 有八科
369 8 an administrative division 有八科
370 8 a family 有八科
371 8 the imperial exam 有八科
372 8 type; category 有八科
373 8 an ordinance; a regulation 有八科
374 8 to judge in accordance with regulations 有八科
375 8 a protocol 有八科
376 8 subjects for the imperial exam 有八科
377 8 to take the imperial exam 有八科
378 8 to levy 有八科
379 8 a pit 有八科
380 8 bald 有八科
381 8 stage instructions 有八科
382 8 level 有八科
383 8 a class 有八科
384 8 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 出家已下
385 8 出家 chūjiā to renounce 出家已下
386 8 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 出家已下
387 8 zhòng heavy 釋性重戒息譏嫌戒
388 8 chóng to repeat 釋性重戒息譏嫌戒
389 8 zhòng significant; serious; important 釋性重戒息譏嫌戒
390 8 chóng layered; folded; tiered 釋性重戒息譏嫌戒
391 8 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 釋性重戒息譏嫌戒
392 8 zhòng sad 釋性重戒息譏嫌戒
393 8 zhòng a weight 釋性重戒息譏嫌戒
394 8 zhòng large in amount; valuable 釋性重戒息譏嫌戒
395 8 zhòng thick; dense; strong 釋性重戒息譏嫌戒
396 8 zhòng to prefer 釋性重戒息譏嫌戒
397 8 zhòng to add 釋性重戒息譏嫌戒
398 8 zhòng heavy; guru 釋性重戒息譏嫌戒
399 8 第三 dì sān third 第三四諦已下
400 8 第三 dì sān third; tṛtīya 第三四諦已下
401 8 yún cloud 又經論並云
402 8 yún Yunnan 又經論並云
403 8 yún Yun 又經論並云
404 8 yún to say 又經論並云
405 8 yún to have 又經論並云
406 8 yún cloud; megha 又經論並云
407 8 yún to say; iti 又經論並云
408 8 biàn to distinguish; to recognize 所辨
409 8 biàn to debate; to argue 所辨
410 8 biàn argument 所辨
411 8 biàn distinct 所辨
412 8 biàn distinguish; vibhāga 所辨
413 8 第一 dì yī first 第一從
414 8 第一 dì yī foremost; first 第一從
415 8 第一 dì yī first; prathama 第一從
416 8 第一 dì yī foremost; parama 第一從
417 8 tiān day 故次說天行
418 8 tiān heaven 故次說天行
419 8 tiān nature 故次說天行
420 8 tiān sky 故次說天行
421 8 tiān weather 故次說天行
422 8 tiān father; husband 故次說天行
423 8 tiān a necessity 故次說天行
424 8 tiān season 故次說天行
425 8 tiān destiny 故次說天行
426 8 tiān very high; sky high [prices] 故次說天行
427 8 tiān a deva; a god 故次說天行
428 8 tiān Heaven 故次說天行
429 8 寶亮 bǎo liàng Bao Liang 寶亮曰
430 8 shì to release; to set free 釋菩薩五支戒
431 8 shì to explain; to interpret 釋菩薩五支戒
432 8 shì to remove; to dispell; to clear up 釋菩薩五支戒
433 8 shì to give up; to abandon 釋菩薩五支戒
434 8 shì to put down 釋菩薩五支戒
435 8 shì to resolve 釋菩薩五支戒
436 8 shì to melt 釋菩薩五支戒
437 8 shì Śākyamuni 釋菩薩五支戒
438 8 shì Buddhism 釋菩薩五支戒
439 8 shì Śākya; Shakya 釋菩薩五支戒
440 8 pleased; glad 釋菩薩五支戒
441 8 shì explain 釋菩薩五支戒
442 8 shì Śakra; Indra 釋菩薩五支戒
443 7 xìng gender 釋性重戒息譏嫌戒
444 7 xìng nature; disposition 釋性重戒息譏嫌戒
445 7 xìng grammatical gender 釋性重戒息譏嫌戒
446 7 xìng a property; a quality 釋性重戒息譏嫌戒
447 7 xìng life; destiny 釋性重戒息譏嫌戒
448 7 xìng sexual desire 釋性重戒息譏嫌戒
449 7 xìng scope 釋性重戒息譏嫌戒
450 7 xìng nature 釋性重戒息譏嫌戒
451 7 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 迦葉云何菩薩摩訶薩
452 7 sān three 即答前第三十三問也
453 7 sān third 即答前第三十三問也
454 7 sān more than two 即答前第三十三問也
455 7 sān very few 即答前第三十三問也
456 7 sān San 即答前第三十三問也
457 7 sān three; tri 即答前第三十三問也
458 7 sān sa 即答前第三十三問也
459 7 sān three kinds; trividha 即答前第三十三問也
460 7 yóu Kangxi radical 102 功由四等
461 7 yóu to follow along 功由四等
462 7 yóu cause; reason 功由四等
463 7 yóu You 功由四等
464 7 suǒ a few; various; some 所示同也
465 7 suǒ a place; a location 所示同也
466 7 suǒ indicates a passive voice 所示同也
467 7 suǒ an ordinal number 所示同也
468 7 suǒ meaning 所示同也
469 7 suǒ garrison 所示同也
470 7 suǒ place; pradeśa 所示同也
471 7 wèi to call 謂正直之路
472 7 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂正直之路
473 7 wèi to speak to; to address 謂正直之路
474 7 wèi to treat as; to regard as 謂正直之路
475 7 wèi introducing a condition situation 謂正直之路
476 7 wèi to speak to; to address 謂正直之路
477 7 wèi to think 謂正直之路
478 7 wèi for; is to be 謂正直之路
479 7 wèi to make; to cause 謂正直之路
480 7 wèi principle; reason 謂正直之路
481 7 wèi Wei 謂正直之路
482 7 jiù to approach; to move towards; to come towards 就聖行之中
483 7 jiù to assume 就聖行之中
484 7 jiù to receive; to suffer 就聖行之中
485 7 jiù to undergo; to undertake; to engage in 就聖行之中
486 7 jiù to suit; to accommodate oneself to 就聖行之中
487 7 jiù to accomplish 就聖行之中
488 7 jiù to go with 就聖行之中
489 7 jiù to die 就聖行之中
490 7 to be near by; to be close to 即前問中
491 7 at that time 即前問中
492 7 to be exactly the same as; to be thus 即前問中
493 7 supposed; so-called 即前問中
494 7 to arrive at; to ascend 即前問中
495 6 xīn heart [organ] 發無上道心
496 6 xīn Kangxi radical 61 發無上道心
497 6 xīn mind; consciousness 發無上道心
498 6 xīn the center; the core; the middle 發無上道心
499 6 xīn one of the 28 star constellations 發無上道心
500 6 xīn heart 發無上道心

Frequencies of all Words

Top 1126

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 108 also; too 須為說甚深微妙諸行等也
2 108 a final modal particle indicating certainy or decision 須為說甚深微妙諸行等也
3 108 either 須為說甚深微妙諸行等也
4 108 even 須為說甚深微妙諸行等也
5 108 used to soften the tone 須為說甚深微妙諸行等也
6 108 used for emphasis 須為說甚深微妙諸行等也
7 108 used to mark contrast 須為說甚深微妙諸行等也
8 108 used to mark compromise 須為說甚深微妙諸行等也
9 108 ya 須為說甚深微妙諸行等也
10 53 jiè to quit 出求戒方便
11 53 jiè to warn against 出求戒方便
12 53 jiè to be purified before a religious ceremony 出求戒方便
13 53 jiè vow 出求戒方便
14 53 jiè to instruct; to command 出求戒方便
15 53 jiè to ordain 出求戒方便
16 53 jiè a genre of writing containing maxims 出求戒方便
17 53 jiè to be cautious; to be prudent 出求戒方便
18 53 jiè to prohibit; to proscribe 出求戒方便
19 53 jiè boundary; realm 出求戒方便
20 53 jiè third finger 出求戒方便
21 53 jiè a precept; a vow; sila 出求戒方便
22 53 jiè morality 出求戒方便
23 43 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 請其餘者
24 43 zhě that 請其餘者
25 43 zhě nominalizing function word 請其餘者
26 43 zhě used to mark a definition 請其餘者
27 43 zhě used to mark a pause 請其餘者
28 43 zhě topic marker; that; it 請其餘者
29 43 zhuó according to 請其餘者
30 43 zhě ca 請其餘者
31 35 yuē to speak; to say 僧亮曰
32 35 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
33 35 yuē to be called 僧亮曰
34 35 yuē particle without meaning 僧亮曰
35 35 yuē said; ukta 僧亮曰
36 34 xíng to walk 須為說甚深微妙諸行等也
37 34 xíng capable; competent 須為說甚深微妙諸行等也
38 34 háng profession 須為說甚深微妙諸行等也
39 34 háng line; row 須為說甚深微妙諸行等也
40 34 xíng Kangxi radical 144 須為說甚深微妙諸行等也
41 34 xíng to travel 須為說甚深微妙諸行等也
42 34 xìng actions; conduct 須為說甚深微妙諸行等也
43 34 xíng to do; to act; to practice 須為說甚深微妙諸行等也
44 34 xíng all right; OK; okay 須為說甚深微妙諸行等也
45 34 háng horizontal line 須為說甚深微妙諸行等也
46 34 héng virtuous deeds 須為說甚深微妙諸行等也
47 34 hàng a line of trees 須為說甚深微妙諸行等也
48 34 hàng bold; steadfast 須為說甚深微妙諸行等也
49 34 xíng to move 須為說甚深微妙諸行等也
50 34 xíng to put into effect; to implement 須為說甚深微妙諸行等也
51 34 xíng travel 須為說甚深微妙諸行等也
52 34 xíng to circulate 須為說甚深微妙諸行等也
53 34 xíng running script; running script 須為說甚深微妙諸行等也
54 34 xíng temporary 須為說甚深微妙諸行等也
55 34 xíng soon 須為說甚深微妙諸行等也
56 34 háng rank; order 須為說甚深微妙諸行等也
57 34 háng a business; a shop 須為說甚深微妙諸行等也
58 34 xíng to depart; to leave 須為說甚深微妙諸行等也
59 34 xíng to experience 須為說甚深微妙諸行等也
60 34 xíng path; way 須為說甚深微妙諸行等也
61 34 xíng xing; ballad 須為說甚深微妙諸行等也
62 34 xíng a round [of drinks] 須為說甚深微妙諸行等也
63 34 xíng Xing 須為說甚深微妙諸行等也
64 34 xíng moreover; also 須為說甚深微妙諸行等也
65 34 xíng Practice 須為說甚深微妙諸行等也
66 34 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 須為說甚深微妙諸行等也
67 34 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 須為說甚深微妙諸行等也
68 29 míng bright; luminous; brilliant 次明五行者
69 29 míng Ming 次明五行者
70 29 míng Ming Dynasty 次明五行者
71 29 míng obvious; explicit; clear 次明五行者
72 29 míng intelligent; clever; perceptive 次明五行者
73 29 míng to illuminate; to shine 次明五行者
74 29 míng consecrated 次明五行者
75 29 míng to understand; to comprehend 次明五行者
76 29 míng to explain; to clarify 次明五行者
77 29 míng Souther Ming; Later Ming 次明五行者
78 29 míng the world; the human world; the world of the living 次明五行者
79 29 míng eyesight; vision 次明五行者
80 29 míng a god; a spirit 次明五行者
81 29 míng fame; renown 次明五行者
82 29 míng open; public 次明五行者
83 29 míng clear 次明五行者
84 29 míng to become proficient 次明五行者
85 29 míng to be proficient 次明五行者
86 29 míng virtuous 次明五行者
87 29 míng open and honest 次明五行者
88 29 míng clean; neat 次明五行者
89 29 míng remarkable; outstanding; notable 次明五行者
90 29 míng next; afterwards 次明五行者
91 29 míng positive 次明五行者
92 29 míng Clear 次明五行者
93 29 míng wisdom; knowledge; vidyā 次明五行者
94 25 zhī him; her; them; that 今說之也
95 25 zhī used between a modifier and a word to form a word group 今說之也
96 25 zhī to go 今說之也
97 25 zhī this; that 今說之也
98 25 zhī genetive marker 今說之也
99 25 zhī it 今說之也
100 25 zhī in 今說之也
101 25 zhī all 今說之也
102 25 zhī and 今說之也
103 25 zhī however 今說之也
104 25 zhī if 今說之也
105 25 zhī then 今說之也
106 25 zhī to arrive; to go 今說之也
107 25 zhī is 今說之也
108 25 zhī to use 今說之也
109 25 zhī Zhi 今說之也
110 21 not; no 釋不折戒等九戒
111 21 expresses that a certain condition cannot be acheived 釋不折戒等九戒
112 21 as a correlative 釋不折戒等九戒
113 21 no (answering a question) 釋不折戒等九戒
114 21 forms a negative adjective from a noun 釋不折戒等九戒
115 21 at the end of a sentence to form a question 釋不折戒等九戒
116 21 to form a yes or no question 釋不折戒等九戒
117 21 infix potential marker 釋不折戒等九戒
118 21 no; na 釋不折戒等九戒
119 20 wèi for; to 為諸菩薩故
120 20 wèi because of 為諸菩薩故
121 20 wéi to act as; to serve 為諸菩薩故
122 20 wéi to change into; to become 為諸菩薩故
123 20 wéi to be; is 為諸菩薩故
124 20 wéi to do 為諸菩薩故
125 20 wèi for 為諸菩薩故
126 20 wèi because of; for; to 為諸菩薩故
127 20 wèi to 為諸菩薩故
128 20 wéi in a passive construction 為諸菩薩故
129 20 wéi forming a rehetorical question 為諸菩薩故
130 20 wéi forming an adverb 為諸菩薩故
131 20 wéi to add emphasis 為諸菩薩故
132 20 wèi to support; to help 為諸菩薩故
133 20 wéi to govern 為諸菩薩故
134 20 wèi to be; bhū 為諸菩薩故
135 20 yǒu is; are; to exist 更廣行以理有
136 20 yǒu to have; to possess 更廣行以理有
137 20 yǒu indicates an estimate 更廣行以理有
138 20 yǒu indicates a large quantity 更廣行以理有
139 20 yǒu indicates an affirmative response 更廣行以理有
140 20 yǒu a certain; used before a person, time, or place 更廣行以理有
141 20 yǒu used to compare two things 更廣行以理有
142 20 yǒu used in a polite formula before certain verbs 更廣行以理有
143 20 yǒu used before the names of dynasties 更廣行以理有
144 20 yǒu a certain thing; what exists 更廣行以理有
145 20 yǒu multiple of ten and ... 更廣行以理有
146 20 yǒu abundant 更廣行以理有
147 20 yǒu purposeful 更廣行以理有
148 20 yǒu You 更廣行以理有
149 20 yǒu 1. existence; 2. becoming 更廣行以理有
150 20 yǒu becoming; bhava 更廣行以理有
151 19 so as to; in order to 以如來能說能行故也
152 19 to use; to regard as 以如來能說能行故也
153 19 to use; to grasp 以如來能說能行故也
154 19 according to 以如來能說能行故也
155 19 because of 以如來能說能行故也
156 19 on a certain date 以如來能說能行故也
157 19 and; as well as 以如來能說能行故也
158 19 to rely on 以如來能說能行故也
159 19 to regard 以如來能說能行故也
160 19 to be able to 以如來能說能行故也
161 19 to order; to command 以如來能說能行故也
162 19 further; moreover 以如來能說能行故也
163 19 used after a verb 以如來能說能行故也
164 19 very 以如來能說能行故也
165 19 already 以如來能說能行故也
166 19 increasingly 以如來能說能行故也
167 19 a reason; a cause 以如來能說能行故也
168 19 Israel 以如來能說能行故也
169 19 Yi 以如來能說能行故也
170 19 use; yogena 以如來能說能行故也
171 19 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 為諸菩薩故
172 19 old; ancient; former; past 為諸菩薩故
173 19 reason; cause; purpose 為諸菩薩故
174 19 to die 為諸菩薩故
175 19 so; therefore; hence 為諸菩薩故
176 19 original 為諸菩薩故
177 19 accident; happening; instance 為諸菩薩故
178 19 a friend; an acquaintance; friendship 為諸菩薩故
179 19 something in the past 為諸菩薩故
180 19 deceased; dead 為諸菩薩故
181 19 still; yet 為諸菩薩故
182 19 therefore; tasmāt 為諸菩薩故
183 17 míng measure word for people 故名等也
184 17 míng fame; renown; reputation 故名等也
185 17 míng a name; personal name; designation 故名等也
186 17 míng rank; position 故名等也
187 17 míng an excuse 故名等也
188 17 míng life 故名等也
189 17 míng to name; to call 故名等也
190 17 míng to express; to describe 故名等也
191 17 míng to be called; to have the name 故名等也
192 17 míng to own; to possess 故名等也
193 17 míng famous; renowned 故名等也
194 17 míng moral 故名等也
195 17 míng name; naman 故名等也
196 17 míng fame; renown; yasas 故名等也
197 17 聖行 shèng xíng sunnah; a model for practice 聖行品第十九
198 17 聖行 shèng xíng sacred practice 聖行品第十九
199 16 this; these 此心
200 16 in this way 此心
201 16 otherwise; but; however; so 此心
202 16 at this time; now; here 此心
203 16 this; here; etad 此心
204 15 àn case; incident
205 15 àn a table; a bench
206 15 àn in the author's opinion
207 15 àn a wooden tray
208 15 àn a record; a file
209 15 àn a draft; a proposal
210 15 àn to press down
211 15 àn to investigate
212 15 àn according to
213 15 àn thus; so; therefore
214 15 àn hold fast; ākram
215 15 zhì to; until
216 15 zhì Kangxi radical 133
217 15 zhì extremely; very; most
218 15 zhì to arrive
219 15 zhì approach; upagama
220 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 須為說甚深微妙諸行等也
221 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 須為說甚深微妙諸行等也
222 15 shuì to persuade 須為說甚深微妙諸行等也
223 15 shuō to teach; to recite; to explain 須為說甚深微妙諸行等也
224 15 shuō a doctrine; a theory 須為說甚深微妙諸行等也
225 15 shuō to claim; to assert 須為說甚深微妙諸行等也
226 15 shuō allocution 須為說甚深微妙諸行等也
227 15 shuō to criticize; to scold 須為說甚深微妙諸行等也
228 15 shuō to indicate; to refer to 須為說甚深微妙諸行等也
229 15 shuō speach; vāda 須為說甚深微妙諸行等也
230 15 shuō to speak; bhāṣate 須為說甚深微妙諸行等也
231 15 shuō to instruct 須為說甚深微妙諸行等也
232 15 ér and; as well as; but (not); yet (not) 何由而得近無上道
233 15 ér Kangxi radical 126 何由而得近無上道
234 15 ér you 何由而得近無上道
235 15 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 何由而得近無上道
236 15 ér right away; then 何由而得近無上道
237 15 ér but; yet; however; while; nevertheless 何由而得近無上道
238 15 ér if; in case; in the event that 何由而得近無上道
239 15 ér therefore; as a result; thus 何由而得近無上道
240 15 ér how can it be that? 何由而得近無上道
241 15 ér so as to 何由而得近無上道
242 15 ér only then 何由而得近無上道
243 15 ér as if; to seem like 何由而得近無上道
244 15 néng can; able 何由而得近無上道
245 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 何由而得近無上道
246 15 ér me 何由而得近無上道
247 15 ér to arrive; up to 何由而得近無上道
248 15 ér possessive 何由而得近無上道
249 15 ér and; ca 何由而得近無上道
250 13 shì is; are; am; to be 是權智方便之
251 13 shì is exactly 是權智方便之
252 13 shì is suitable; is in contrast 是權智方便之
253 13 shì this; that; those 是權智方便之
254 13 shì really; certainly 是權智方便之
255 13 shì correct; yes; affirmative 是權智方便之
256 13 shì true 是權智方便之
257 13 shì is; has; exists 是權智方便之
258 13 shì used between repetitions of a word 是權智方便之
259 13 shì a matter; an affair 是權智方便之
260 13 shì Shi 是權智方便之
261 13 shì is; bhū 是權智方便之
262 13 shì this; idam 是權智方便之
263 13 sēng a Buddhist monk 僧宗曰
264 13 sēng a person with dark skin 僧宗曰
265 13 sēng Seng 僧宗曰
266 13 sēng Sangha; monastic community 僧宗曰
267 13 qián front 前品已說病行
268 13 qián former; the past 前品已說病行
269 13 qián to go forward 前品已說病行
270 13 qián preceding 前品已說病行
271 13 qián before; earlier; prior 前品已說病行
272 13 qián to appear before 前品已說病行
273 13 qián future 前品已說病行
274 13 qián top; first 前品已說病行
275 13 qián battlefront 前品已說病行
276 13 qián pre- 前品已說病行
277 13 qián before; former; pūrva 前品已說病行
278 13 qián facing; mukha 前品已說病行
279 12 jīng to go through; to experience 結經名字
280 12 jīng a sutra; a scripture 結經名字
281 12 jīng warp 結經名字
282 12 jīng longitude 結經名字
283 12 jīng often; regularly; frequently 結經名字
284 12 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 結經名字
285 12 jīng a woman's period 結經名字
286 12 jīng to bear; to endure 結經名字
287 12 jīng to hang; to die by hanging 結經名字
288 12 jīng classics 結經名字
289 12 jīng to be frugal; to save 結經名字
290 12 jīng a classic; a scripture; canon 結經名字
291 12 jīng a standard; a norm 結經名字
292 12 jīng a section of a Confucian work 結經名字
293 12 jīng to measure 結經名字
294 12 jīng human pulse 結經名字
295 12 jīng menstruation; a woman's period 結經名字
296 12 jīng sutra; discourse 結經名字
297 12 zhōng middle 即前問中
298 12 zhōng medium; medium sized 即前問中
299 12 zhōng China 即前問中
300 12 zhòng to hit the mark 即前問中
301 12 zhōng in; amongst 即前問中
302 12 zhōng midday 即前問中
303 12 zhōng inside 即前問中
304 12 zhōng during 即前問中
305 12 zhōng Zhong 即前問中
306 12 zhōng intermediary 即前問中
307 12 zhōng half 即前問中
308 12 zhōng just right; suitably 即前問中
309 12 zhōng while 即前問中
310 12 zhòng to reach; to attain 即前問中
311 12 zhòng to suffer; to infect 即前問中
312 12 zhòng to obtain 即前問中
313 12 zhòng to pass an exam 即前問中
314 12 zhōng middle 即前問中
315 11 第二 dì èr second 第二意也
316 11 第二 dì èr second; dvitīya 第二意也
317 11 děng et cetera; and so on 釋不折戒等九戒
318 11 děng to wait 釋不折戒等九戒
319 11 děng degree; kind 釋不折戒等九戒
320 11 děng plural 釋不折戒等九戒
321 11 děng to be equal 釋不折戒等九戒
322 11 děng degree; level 釋不折戒等九戒
323 11 děng to compare 釋不折戒等九戒
324 11 děng same; equal; sama 釋不折戒等九戒
325 11 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
326 11 a human or animal body 經體所明
327 11 form; style 經體所明
328 11 a substance 經體所明
329 11 a system 經體所明
330 11 a font 經體所明
331 11 grammatical aspect (of a verb) 經體所明
332 11 to experience; to realize 經體所明
333 11 ti 經體所明
334 11 limbs of a human or animal body 經體所明
335 11 to put oneself in another's shoes 經體所明
336 11 a genre of writing 經體所明
337 11 body; śarīra 經體所明
338 11 śarīra; human body 經體所明
339 11 ti; essence 經體所明
340 11 entity; a constituent; an element 經體所明
341 11 zōng school; sect 僧宗曰
342 11 zōng ancestor 僧宗曰
343 11 zōng a measure word for transaction or business related things 僧宗曰
344 11 zōng to take as one's model as 僧宗曰
345 11 zōng purpose 僧宗曰
346 11 zōng an ancestral temple 僧宗曰
347 11 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 僧宗曰
348 11 zōng clan; family 僧宗曰
349 11 zōng a model 僧宗曰
350 11 zōng a county 僧宗曰
351 11 zōng religion 僧宗曰
352 11 zōng essential; necessary 僧宗曰
353 11 zōng summation 僧宗曰
354 11 zōng a visit by feudal lords 僧宗曰
355 11 zōng Zong 僧宗曰
356 11 zōng thesis; conclusion; tenet; siddhānta 僧宗曰
357 11 zōng sect; thought; mata 僧宗曰
358 10 already 前品已說病行
359 10 Kangxi radical 49 前品已說病行
360 10 from 前品已說病行
361 10 to bring to an end; to stop 前品已說病行
362 10 final aspectual particle 前品已說病行
363 10 afterwards; thereafter 前品已說病行
364 10 too; very; excessively 前品已說病行
365 10 to complete 前品已說病行
366 10 to demote; to dismiss 前品已說病行
367 10 to recover from an illness 前品已說病行
368 10 certainly 前品已說病行
369 10 an interjection of surprise 前品已說病行
370 10 this 前品已說病行
371 10 former; pūrvaka 前品已說病行
372 10 former; pūrvaka 前品已說病行
373 10 meaning; sense 之義
374 10 justice; right action; righteousness 之義
375 10 artificial; man-made; fake 之義
376 10 chivalry; generosity 之義
377 10 just; righteous 之義
378 10 adopted 之義
379 10 a relationship 之義
380 10 volunteer 之義
381 10 something suitable 之義
382 10 a martyr 之義
383 10 a law 之義
384 10 Yi 之義
385 10 Righteousness 之義
386 10 aim; artha 之義
387 10 dìng to decide 修定也
388 10 dìng certainly; definitely 修定也
389 10 dìng to determine 修定也
390 10 dìng to calm down 修定也
391 10 dìng to set; to fix 修定也
392 10 dìng to book; to subscribe to; to order 修定也
393 10 dìng still 修定也
394 10 dìng Concentration 修定也
395 10 dìng meditative concentration; meditation 修定也
396 10 dìng real; sadbhūta 修定也
397 10 xià next 從此已下
398 10 xià bottom 從此已下
399 10 xià to fall; to drop; to go down; to descend 從此已下
400 10 xià measure word for time 從此已下
401 10 xià expresses completion of an action 從此已下
402 10 xià to announce 從此已下
403 10 xià to do 從此已下
404 10 xià to withdraw; to leave; to exit 從此已下
405 10 xià under; below 從此已下
406 10 xià the lower class; a member of the lower class 從此已下
407 10 xià inside 從此已下
408 10 xià an aspect 從此已下
409 10 xià a certain time 從此已下
410 10 xià a time; an instance 從此已下
411 10 xià to capture; to take 從此已下
412 10 xià to put in 從此已下
413 10 xià to enter 從此已下
414 10 xià to eliminate; to remove; to get off 從此已下
415 10 xià to finish work or school 從此已下
416 10 xià to go 從此已下
417 10 xià to scorn; to look down on 從此已下
418 10 xià to modestly decline 從此已下
419 10 xià to produce 從此已下
420 10 xià to stay at; to lodge at 從此已下
421 10 xià to decide 從此已下
422 10 xià to be less than 從此已下
423 10 xià humble; lowly 從此已下
424 10 xià below; adhara 從此已下
425 10 xià lower; inferior; hina 從此已下
426 9 jié to bond; to tie; to bind 結持戒果
427 9 jié a knot 結持戒果
428 9 jié to conclude; to come to a result 結持戒果
429 9 jié to provide a bond for; to contract 結持戒果
430 9 jié pent-up 結持戒果
431 9 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 結持戒果
432 9 jié a bound state 結持戒果
433 9 jié hair worn in a topknot 結持戒果
434 9 jiē firm; secure 結持戒果
435 9 jié to plait; to thatch; to weave 結持戒果
436 9 jié to form; to organize 結持戒果
437 9 jié to congeal; to crystallize 結持戒果
438 9 jié a junction 結持戒果
439 9 jié a node 結持戒果
440 9 jiē to bear fruit 結持戒果
441 9 jiē stutter 結持戒果
442 9 jié a fetter 結持戒果
443 9 guǎng wide; large; vast 四等廣濟
444 9 guǎng Kangxi radical 53 四等廣濟
445 9 ān a hut 四等廣濟
446 9 guǎng a large building structure with no walls 四等廣濟
447 9 guǎng many; numerous; common 四等廣濟
448 9 guǎng to extend; to expand 四等廣濟
449 9 guǎng width; breadth; extent 四等廣濟
450 9 guǎng broad-minded; generous 四等廣濟
451 9 guǎng Guangzhou 四等廣濟
452 9 guàng a unit of east-west distance 四等廣濟
453 9 guàng a unit of 15 chariots 四等廣濟
454 9 kuàng barren 四等廣濟
455 9 guǎng Extensive 四等廣濟
456 9 guǎng vaipulya; vast; extended 四等廣濟
457 9 bìng ailment; sickness; illness; disease 前品已說病行
458 9 bìng to be sick 前品已說病行
459 9 bìng a defect; a fault; a shortcoming 前品已說病行
460 9 bìng to be disturbed about 前品已說病行
461 9 bìng to suffer for 前品已說病行
462 9 bìng to harm 前品已說病行
463 9 bìng to worry 前品已說病行
464 9 bìng to hate; to resent 前品已說病行
465 9 bìng to criticize; to find fault with 前品已說病行
466 9 bìng withered 前品已說病行
467 9 bìng exhausted 前品已說病行
468 9 bìng sickness; vyādhi 前品已說病行
469 9 yīn because 微妙行為緣因
470 9 yīn cause; reason 微妙行為緣因
471 9 yīn to accord with 微妙行為緣因
472 9 yīn to follow 微妙行為緣因
473 9 yīn to rely on 微妙行為緣因
474 9 yīn via; through 微妙行為緣因
475 9 yīn to continue 微妙行為緣因
476 9 yīn to receive 微妙行為緣因
477 9 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 微妙行為緣因
478 9 yīn to seize an opportunity 微妙行為緣因
479 9 yīn to be like 微妙行為緣因
480 9 yīn from; because of 微妙行為緣因
481 9 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 微妙行為緣因
482 9 yīn a standrd; a criterion 微妙行為緣因
483 9 yīn Cause 微妙行為緣因
484 9 yīn cause; hetu 微妙行為緣因
485 9 guǒ a result; a consequence 結持戒果
486 9 guǒ fruit 結持戒果
487 9 guǒ as expected; really 結持戒果
488 9 guǒ if really; if expected 結持戒果
489 9 guǒ to eat until full 結持戒果
490 9 guǒ to realize 結持戒果
491 9 guǒ a fruit tree 結持戒果
492 9 guǒ resolute; determined 結持戒果
493 9 guǒ Fruit 結持戒果
494 9 guǒ direct effect; phala; a consequence 結持戒果
495 9 also; too
496 9 but
497 9 this; he; she
498 9 although; even though
499 9 already
500 9 particle with no meaning

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ya
 1. jiè
 2. jiè
 1. a precept; a vow; sila
 2. morality
zhě ca
yuē said; ukta
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. míng
 2. míng
 1. Clear
 2. wisdom; knowledge; vidyā
no; na
wèi to be; bhū
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
use; yogena

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝亮 寶亮 98 Bao Liang
大般涅槃经集解 大般涅槃經集解 100 Da Ban Niepan Jing Ji Jie
大涅槃经 大涅槃經 100 Mahaparinirvana Sutra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大正 100 Taishō; Taisho
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
广明 廣明 103 Guangming
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
明体 明體 109 Mincho; Ming font
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
僧亮 115 Sengliang
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四魔 115 the four kinds of evil
小乘 120 Hinayana
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 96.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
白四羯磨 98 to confess a matter
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初地 99 the first ground
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
得道 100 to attain enlightenment
得近 100 approached; āsannībhūta
第一义天 第一義天 100 absolute devas
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
二戒 195 two kinds of precepts
二明 195 the two sciences; two kinds of wisdom; mastery of the two sciences
二乘 195 the two vehicles
二种 二種 195 two kinds
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛性 102 Buddha-nature; buddhadhatu
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
观空 觀空 103
 1. Observing Emptiness
 2. to view all things as empty
 3. Guan Kong
广果 廣果 103 without fruit
广说 廣說 103 to explain; to teach
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
讥嫌戒 譏嫌戒 106 preclusive precept; precept against causing ridicule and gossip
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
接化 106 to guide and protect
戒体 戒體 106 the essence of the precepts
净观 淨觀 106 pure contemplation
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
卷第二十 106 scroll 20
觉者 覺者 106 awakened one
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
名僧 109 renowned monastic
能行 110 ability to act
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
权智 權智 113 contingent wisdom; expedient wisdom; skill in means
三毒 115 three poisons; trivisa
三论 三論 115 three treatises
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三思 115
 1. Three Mental Conditions
 2. three kinds of thought
三行 115
 1. the three karmas; three phrase
 2. the three kinds of action
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
身业 身業 115 physical karma
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十功德 115 ten virtues
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四等 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四禁 115 four unforgivable offenses
死苦 115 death
四重 115 four grave prohibitions
思慧 115 wisdom from thinking; wisdom acquired by reflection
剃除 116 to severe
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
万行 萬行 119
 1. all methods for salvation
 2. Wan Xing
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
五分 119
 1. five parts
 2. five part teaching
五戒 119 the five precepts
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
行相 120 to conceptualize about phenomena
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
应作 應作 121 a manifestation
因论 因論 121 universal rule
遗身 遺身 121 relics
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
欲界 121 realm of desire
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正行 122 right action
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara