Glossary and Vocabulary for Zhou Dynasty Corrected Catalog of Scriptures (Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu) 大周刊定眾經目錄, Scroll 10

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 231 juǎn to coil; to roll 一百九十四部一千三百四十一卷
2 231 juǎn a coil; a roll; a scroll 一百九十四部一千三百四十一卷
3 231 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 一百九十四部一千三百四十一卷
4 231 juǎn to sweep up; to carry away 一百九十四部一千三百四十一卷
5 231 juǎn to involve; to embroil 一百九十四部一千三百四十一卷
6 231 juǎn a break roll 一百九十四部一千三百四十一卷
7 231 juàn an examination paper 一百九十四部一千三百四十一卷
8 231 juàn a file 一百九十四部一千三百四十一卷
9 231 quán crinkled; curled 一百九十四部一千三百四十一卷
10 231 juǎn to include 一百九十四部一千三百四十一卷
11 231 juǎn to store away 一百九十四部一千三百四十一卷
12 231 juǎn to sever; to break off 一百九十四部一千三百四十一卷
13 231 juǎn Juan 一百九十四部一千三百四十一卷
14 231 juàn tired 一百九十四部一千三百四十一卷
15 231 quán beautiful 一百九十四部一千三百四十一卷
16 231 juǎn wrapped 一百九十四部一千三百四十一卷
17 158 yòu right; right-hand 右後秦弘始年弗若多羅譯
18 158 yòu to help; to assist 右後秦弘始年弗若多羅譯
19 158 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右後秦弘始年弗若多羅譯
20 158 yòu to bless and protect 右後秦弘始年弗若多羅譯
21 158 yòu an official building 右後秦弘始年弗若多羅譯
22 158 yòu the west 右後秦弘始年弗若多羅譯
23 158 yòu right wing; conservative 右後秦弘始年弗若多羅譯
24 158 yòu super 右後秦弘始年弗若多羅譯
25 158 yòu right 右後秦弘始年弗若多羅譯
26 158 yòu right; dakṣiṇa 右後秦弘始年弗若多羅譯
27 152 to translate; to interpret 右後秦弘始年弗若多羅譯
28 152 to explain 右後秦弘始年弗若多羅譯
29 152 to decode; to encode 右後秦弘始年弗若多羅譯
30 121 one 十誦比丘尼戒一卷
31 121 Kangxi radical 1 十誦比丘尼戒一卷
32 121 pure; concentrated 十誦比丘尼戒一卷
33 121 first 十誦比丘尼戒一卷
34 121 the same 十誦比丘尼戒一卷
35 121 sole; single 十誦比丘尼戒一卷
36 121 a very small amount 十誦比丘尼戒一卷
37 121 Yi 十誦比丘尼戒一卷
38 121 other 十誦比丘尼戒一卷
39 121 to unify 十誦比丘尼戒一卷
40 121 accidentally; coincidentally 十誦比丘尼戒一卷
41 121 abruptly; suddenly 十誦比丘尼戒一卷
42 121 one; eka 十誦比丘尼戒一卷
43 112 長房錄 zhǎngfáng lù Changfang's Catalog 長房錄
44 84 zhǐ paper 一千六百六十五紙
45 84 zhǐ leaf for writing on; pattra 一千六百六十五紙
46 84 一部 yībù radical one 十誦律一部五十九卷
47 63 to go; to 於壽春石
48 63 to rely on; to depend on 於壽春石
49 63 Yu 於壽春石
50 63 a crow 於壽春石
51 59 dài to represent; to substitute; to replace 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
52 59 dài dynasty 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
53 59 dài generation; age; period; era 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
54 59 dài to exchange; to swap; to switch 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
55 59 dài a successor 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
56 59 dài Dai 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
57 59 dài Dai 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
58 59 dài to alternate 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
59 59 dài to succeed 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
60 59 dài generation; yuga 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
61 58 nián year 右後秦弘始年弗若多羅譯
62 58 nián New Year festival 右後秦弘始年弗若多羅譯
63 58 nián age 右後秦弘始年弗若多羅譯
64 58 nián life span; life expectancy 右後秦弘始年弗若多羅譯
65 58 nián an era; a period 右後秦弘始年弗若多羅譯
66 58 nián a date 右後秦弘始年弗若多羅譯
67 58 nián time; years 右後秦弘始年弗若多羅譯
68 58 nián harvest 右後秦弘始年弗若多羅譯
69 58 nián annual; every year 右後秦弘始年弗若多羅譯
70 58 nián year; varṣa 右後秦弘始年弗若多羅譯
71 42 to record; to copy 出靜泰錄
72 42 to hire; to employ 出靜泰錄
73 42 to record sound 出靜泰錄
74 42 a record; a register 出靜泰錄
75 42 to register; to enroll 出靜泰錄
76 42 to supervise; to direct 出靜泰錄
77 42 a sequence; an order 出靜泰錄
78 42 to determine a prison sentence 出靜泰錄
79 42 record 出靜泰錄
80 40 jīng to go through; to experience 或有經字與曇摩特所出少異
81 40 jīng a sutra; a scripture 或有經字與曇摩特所出少異
82 40 jīng warp 或有經字與曇摩特所出少異
83 40 jīng longitude 或有經字與曇摩特所出少異
84 40 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 或有經字與曇摩特所出少異
85 40 jīng a woman's period 或有經字與曇摩特所出少異
86 40 jīng to bear; to endure 或有經字與曇摩特所出少異
87 40 jīng to hang; to die by hanging 或有經字與曇摩特所出少異
88 40 jīng classics 或有經字與曇摩特所出少異
89 40 jīng to be frugal; to save 或有經字與曇摩特所出少異
90 40 jīng a classic; a scripture; canon 或有經字與曇摩特所出少異
91 40 jīng a standard; a norm 或有經字與曇摩特所出少異
92 40 jīng a section of a Confucian work 或有經字與曇摩特所出少異
93 40 jīng to measure 或有經字與曇摩特所出少異
94 40 jīng human pulse 或有經字與曇摩特所出少異
95 40 jīng menstruation; a woman's period 或有經字與曇摩特所出少異
96 40 jīng sutra; discourse 或有經字與曇摩特所出少異
97 35 èr two 教授比丘尼二歲壇文一卷
98 35 èr Kangxi radical 7 教授比丘尼二歲壇文一卷
99 35 èr second 教授比丘尼二歲壇文一卷
100 35 èr twice; double; di- 教授比丘尼二歲壇文一卷
101 35 èr more than one kind 教授比丘尼二歲壇文一卷
102 35 èr two; dvā; dvi 教授比丘尼二歲壇文一卷
103 35 èr both; dvaya 教授比丘尼二歲壇文一卷
104 35 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
105 35 沙門 shāmén sramana 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
106 35 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
107 29 三藏 sān zàng San Zang 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
108 29 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
109 29 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
110 24 內典錄 nèidiǎnlù Internal Canonical List; Da Tang Nei Dian Lu 出內典錄
111 24 sān three 寺譯出三
112 24 sān third 寺譯出三
113 24 sān more than two 寺譯出三
114 24 sān very few 寺譯出三
115 24 sān San 寺譯出三
116 24 sān three; tri 寺譯出三
117 24 sān sa 寺譯出三
118 24 sān three kinds; trividha 寺譯出三
119 21 阿毘曇 Āpítán Abhidharma; Abhidhamma 阿毘曇心偈一部四卷
120 18 yún cloud 或云比丘尼羯磨十五紙
121 18 yún Yunnan 或云比丘尼羯磨十五紙
122 18 yún Yun 或云比丘尼羯磨十五紙
123 18 yún to say 或云比丘尼羯磨十五紙
124 18 yún to have 或云比丘尼羯磨十五紙
125 18 yún cloud; megha 或云比丘尼羯磨十五紙
126 18 yún to say; iti 或云比丘尼羯磨十五紙
127 18 four 大比丘三千威儀經一部四卷
128 18 note a musical scale 大比丘三千威儀經一部四卷
129 18 fourth 大比丘三千威儀經一部四卷
130 18 Si 大比丘三千威儀經一部四卷
131 18 four; catur 大比丘三千威儀經一部四卷
132 18 大唐 dà Táng Tang Dynasty 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
133 18 a statute; a law; a regulation 小乘律小乘論賢聖集傳
134 18 to tune 小乘律小乘論賢聖集傳
135 18 to restrain 小乘律小乘論賢聖集傳
136 18 pitch pipes 小乘律小乘論賢聖集傳
137 18 a regulated verse of eight lines 小乘律小乘論賢聖集傳
138 18 a requirement 小乘律小乘論賢聖集傳
139 18 monastic discipline; vinaya 小乘律小乘論賢聖集傳
140 17 lùn to comment; to discuss 毘尼母論一部八卷
141 17 lùn a theory; a doctrine 毘尼母論一部八卷
142 17 lùn to evaluate 毘尼母論一部八卷
143 17 lùn opinion; speech; statement 毘尼母論一部八卷
144 17 lùn to convict 毘尼母論一部八卷
145 17 lùn to edit; to compile 毘尼母論一部八卷
146 17 lùn a treatise; sastra 毘尼母論一部八卷
147 17 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 右大唐永徽年三藏玄奘於西京譯
148 17 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 右大唐永徽年三藏玄奘於西京譯
149 16 Buddhist temple; monastery; mosque 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
150 16 a government office 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
151 16 a eunuch 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
152 16 Buddhist temple; vihāra 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
153 16 sòng Song dynasty 右宋廢帝代律師釋僧璩譯
154 16 sòng Song 右宋廢帝代律師釋僧璩譯
155 16 sòng Liu Song Dynasty 右宋廢帝代律師釋僧璩譯
156 15 capital city 都謝鎮西寺
157 15 a city; a metropolis 都謝鎮西寺
158 15 dōu all 都謝鎮西寺
159 15 elegant; refined 都謝鎮西寺
160 15 Du 都謝鎮西寺
161 15 to establish a capital city 都謝鎮西寺
162 15 to reside 都謝鎮西寺
163 15 to total; to tally 都謝鎮西寺
164 15 gòng to share 共為一卷
165 15 gòng Communist 共為一卷
166 15 gòng to connect; to join; to combine 共為一卷
167 15 gòng to include 共為一卷
168 15 gòng same; in common 共為一卷
169 15 gǒng to cup one fist in the other hand 共為一卷
170 15 gǒng to surround; to circle 共為一卷
171 15 gōng to provide 共為一卷
172 15 gōng respectfully 共為一卷
173 15 gōng Gong 共為一卷
174 15 shí ten 十誦比丘尼戒一卷
175 15 shí Kangxi radical 24 十誦比丘尼戒一卷
176 15 shí tenth 十誦比丘尼戒一卷
177 15 shí complete; perfect 十誦比丘尼戒一卷
178 15 shí ten; daśa 十誦比丘尼戒一卷
179 14 後秦 Hòu Qín Later Qin 右後秦弘始年弗若多羅譯
180 14 yáng Yang 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
181 14 yáng willow 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
182 14 yáng poplar 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
183 14 yáng aspen 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
184 14 míng fame; renown; reputation 一名犯罪經二紙
185 14 míng a name; personal name; designation 一名犯罪經二紙
186 14 míng rank; position 一名犯罪經二紙
187 14 míng an excuse 一名犯罪經二紙
188 14 míng life 一名犯罪經二紙
189 14 míng to name; to call 一名犯罪經二紙
190 14 míng to express; to describe 一名犯罪經二紙
191 14 míng to be called; to have the name 一名犯罪經二紙
192 14 míng to own; to possess 一名犯罪經二紙
193 14 míng famous; renowned 一名犯罪經二紙
194 14 míng moral 一名犯罪經二紙
195 14 míng name; naman 一名犯罪經二紙
196 14 míng fame; renown; yasas 一名犯罪經二紙
197 13 前秦 Qián Qín Former Qin 右前秦沙門曇摩持共竺佛念於長安譯
198 13 元嘉 yuánjiā Yuanjia reign 右宋元嘉八年求那跋摩
199 12 to gather; to collect 小乘律小乘論賢聖集傳
200 12 collected works; collection 小乘律小乘論賢聖集傳
201 12 to stablize; to settle 小乘律小乘論賢聖集傳
202 12 used in place names 小乘律小乘論賢聖集傳
203 12 to mix; to blend 小乘律小乘論賢聖集傳
204 12 to hit the mark 小乘律小乘論賢聖集傳
205 12 to compile 小乘律小乘論賢聖集傳
206 12 to finish; to accomplish 小乘律小乘論賢聖集傳
207 12 to rest; to perch 小乘律小乘論賢聖集傳
208 12 a market 小乘律小乘論賢聖集傳
209 12 the origin of suffering 小乘律小乘論賢聖集傳
210 12 寶唱 Bǎo Chàng Bao Chao 出寶唱錄
211 12 chén Chen 右陳代三藏真諦譯
212 12 chén Chen of the Southern dynasties 右陳代三藏真諦譯
213 12 chén to arrange 右陳代三藏真諦譯
214 12 chén to display; to exhibit 右陳代三藏真諦譯
215 12 chén to narrate; to state; to explain 右陳代三藏真諦譯
216 12 chén stale 右陳代三藏真諦譯
217 12 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 右陳代三藏真諦譯
218 12 chén aged [wine]; matured 右陳代三藏真諦譯
219 12 chén a path to a residence 右陳代三藏真諦譯
220 12 zhèn a battle; a battle array 右陳代三藏真諦譯
221 12 長安 Cháng'ān Chang'an 於長安譯
222 12 長安 cháng'ān Chang'an 於長安譯
223 12 長安 cháng'ān Chang'an reign 於長安譯
224 12 長安 Cháng'ān Chang'an 於長安譯
225 12 真諦 zhēndì truth 右陳代三藏真諦譯
226 12 真諦 zhēndì paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth 右陳代三藏真諦譯
227 12 真諦 zhēndì Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha 右陳代三藏真諦譯
228 12 five 一名優婆塞五戒相
229 12 fifth musical note 一名優婆塞五戒相
230 12 Wu 一名優婆塞五戒相
231 12 the five elements 一名優婆塞五戒相
232 12 five; pañca 一名優婆塞五戒相
233 12 一百 yībǎi one hundred 一百九十四部一千三百四十一卷
234 11 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty 右東晉卑摩羅叉
235 10 different; other 或有經字與曇摩特所出少異
236 10 to distinguish; to separate; to discriminate 或有經字與曇摩特所出少異
237 10 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 或有經字與曇摩特所出少異
238 10 unfamiliar; foreign 或有經字與曇摩特所出少異
239 10 unusual; strange; surprising 或有經字與曇摩特所出少異
240 10 to marvel; to wonder 或有經字與曇摩特所出少異
241 10 distinction; viśeṣa 或有經字與曇摩特所出少異
242 10 xīn heart [organ] 阿毘曇心偈一部四卷
243 10 xīn Kangxi radical 61 阿毘曇心偈一部四卷
244 10 xīn mind; consciousness 阿毘曇心偈一部四卷
245 10 xīn the center; the core; the middle 阿毘曇心偈一部四卷
246 10 xīn one of the 28 star constellations 阿毘曇心偈一部四卷
247 10 xīn heart 阿毘曇心偈一部四卷
248 10 xīn emotion 阿毘曇心偈一部四卷
249 10 xīn intention; consideration 阿毘曇心偈一部四卷
250 10 xīn disposition; temperament 阿毘曇心偈一部四卷
251 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 阿毘曇心偈一部四卷
252 10 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 十誦比丘尼戒一卷
253 10 sòng to recount; to narrate 十誦比丘尼戒一卷
254 10 sòng a poem 十誦比丘尼戒一卷
255 10 sòng recite; priase; pāṭha 十誦比丘尼戒一卷
256 10 wáng Wang 出達摩錄及王宗錄
257 10 wáng a king 出達摩錄及王宗錄
258 10 wáng Kangxi radical 96 出達摩錄及王宗錄
259 10 wàng to be king; to rule 出達摩錄及王宗錄
260 10 wáng a prince; a duke 出達摩錄及王宗錄
261 10 wáng grand; great 出達摩錄及王宗錄
262 10 wáng to treat with the ceremony due to a king 出達摩錄及王宗錄
263 10 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 出達摩錄及王宗錄
264 10 wáng the head of a group or gang 出達摩錄及王宗錄
265 10 wáng the biggest or best of a group 出達摩錄及王宗錄
266 10 wáng king; best of a kind; rāja 出達摩錄及王宗錄
267 9 北涼 Běi Liáng Northern Liang 右北涼曇無讖共沮渠蒙遜譯
268 9 shì to release; to set free 十誦律釋雜事問一部二卷
269 9 shì to explain; to interpret 十誦律釋雜事問一部二卷
270 9 shì to remove; to dispell; to clear up 十誦律釋雜事問一部二卷
271 9 shì to give up; to abandon 十誦律釋雜事問一部二卷
272 9 shì to put down 十誦律釋雜事問一部二卷
273 9 shì to resolve 十誦律釋雜事問一部二卷
274 9 shì to melt 十誦律釋雜事問一部二卷
275 9 shì Śākyamuni 十誦律釋雜事問一部二卷
276 9 shì Buddhism 十誦律釋雜事問一部二卷
277 9 shì Śākya; Shakya 十誦律釋雜事問一部二卷
278 9 pleased; glad 十誦律釋雜事問一部二卷
279 9 shì explain 十誦律釋雜事問一部二卷
280 9 shì Śakra; Indra 十誦律釋雜事問一部二卷
281 9 曇摩 tánmó dharma 或有經字與曇摩特所出少異
282 8 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 沙門摩訶乘於廣州竹林
283 8 varied; complex; not simple 雜問律事一部二卷
284 8 to mix 雜問律事一部二卷
285 8 multicoloured 雜問律事一部二卷
286 8 trifling; trivial 雜問律事一部二卷
287 8 miscellaneous [tax] 雜問律事一部二卷
288 8 varied 雜問律事一部二卷
289 8 十二 shí èr twelve 右東晉安帝代義熙十二年沙門佛陀跋
290 8 十二 shí èr twelve; dvadasa 右東晉安帝代義熙十二年沙門佛陀跋
291 8 僧伽提婆 sēngjiātípó Saṅghadeva; Saṃghadeva; Sajghadeva 右東晉太安元年僧伽提婆譯
292 8 běn to be one's own 十誦比丘戒本一卷
293 8 běn origin; source; root; foundation; basis 十誦比丘戒本一卷
294 8 běn the roots of a plant 十誦比丘戒本一卷
295 8 běn capital 十誦比丘戒本一卷
296 8 běn main; central; primary 十誦比丘戒本一卷
297 8 běn according to 十誦比丘戒本一卷
298 8 běn a version; an edition 十誦比丘戒本一卷
299 8 běn a memorial [presented to the emperor] 十誦比丘戒本一卷
300 8 běn a book 十誦比丘戒本一卷
301 8 běn trunk of a tree 十誦比丘戒本一卷
302 8 běn to investigate the root of 十誦比丘戒本一卷
303 8 běn a manuscript for a play 十誦比丘戒本一卷
304 8 běn Ben 十誦比丘戒本一卷
305 8 běn root; origin; mula 十誦比丘戒本一卷
306 8 běn becoming, being, existing; bhava 十誦比丘戒本一卷
307 8 běn former; previous; pūrva 十誦比丘戒本一卷
308 8 extensive; full 彌沙塞五分律一部三十四卷
309 8 to fill; to permeate; to pervade 彌沙塞五分律一部三十四卷
310 8 to join 彌沙塞五分律一部三十四卷
311 8 to spread 彌沙塞五分律一部三十四卷
312 8 Mi 彌沙塞五分律一部三十四卷
313 8 to restrain 彌沙塞五分律一部三十四卷
314 8 to complete; to be full 彌沙塞五分律一部三十四卷
315 8 dōng east 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
316 8 dōng master; host 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
317 8 dōng Dong 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
318 8 dōng east; pūrvā 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
319 8 四百 sì bǎi four hundred 一百四部四百二十八卷
320 8 羅什 luó shén Kumārajīva 羅什度語
321 8 二十 èrshí twenty 第二譯二十紙
322 8 二十 èrshí twenty; vimsati 第二譯二十紙
323 7 chán Chan; Zen 禪祕要經一部四卷
324 7 chán meditation 禪祕要經一部四卷
325 7 shàn an imperial sacrificial ceremony 禪祕要經一部四卷
326 7 shàn to abdicate 禪祕要經一部四卷
327 7 shàn Xiongnu supreme leader 禪祕要經一部四卷
328 7 shàn to make a ritual offering to heaven and earth 禪祕要經一部四卷
329 7 chán Chan 禪祕要經一部四卷
330 7 chán meditative concentration; dhyāna; jhāna 禪祕要經一部四卷
331 7 chán Chan; Zen 禪祕要經一部四卷
332 7 method; way 教誡比丘尼法一卷
333 7 France 教誡比丘尼法一卷
334 7 the law; rules; regulations 教誡比丘尼法一卷
335 7 the teachings of the Buddha; Dharma 教誡比丘尼法一卷
336 7 a standard; a norm 教誡比丘尼法一卷
337 7 an institution 教誡比丘尼法一卷
338 7 to emulate 教誡比丘尼法一卷
339 7 magic; a magic trick 教誡比丘尼法一卷
340 7 punishment 教誡比丘尼法一卷
341 7 Fa 教誡比丘尼法一卷
342 7 a precedent 教誡比丘尼法一卷
343 7 a classification of some kinds of Han texts 教誡比丘尼法一卷
344 7 relating to a ceremony or rite 教誡比丘尼法一卷
345 7 Dharma 教誡比丘尼法一卷
346 7 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 教誡比丘尼法一卷
347 7 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 教誡比丘尼法一卷
348 7 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 教誡比丘尼法一卷
349 7 quality; characteristic 教誡比丘尼法一卷
350 7 竺法護 zhú fǎhù Dharmaraksa 右西晉竺法護譯
351 7 eight 右宋元嘉八年求那跋摩
352 7 Kangxi radical 12 右宋元嘉八年求那跋摩
353 7 eighth 右宋元嘉八年求那跋摩
354 7 all around; all sides 右宋元嘉八年求那跋摩
355 7 eight; aṣṭa 右宋元嘉八年求那跋摩
356 7 求那跋摩 Qiúnàbámó Guṇaśāla 右宋元嘉八年求那跋摩
357 7 sēng a Buddhist monk 合僧純曇摩持竺僧舒三家
358 7 sēng a person with dark skin 合僧純曇摩持竺僧舒三家
359 7 sēng Seng 合僧純曇摩持竺僧舒三家
360 7 sēng Sangha; monastic community 合僧純曇摩持竺僧舒三家
361 7 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 右西晉竺法護譯
362 7 沮渠京聲 jǔqú jīngshēng Juqu Jingsheng 右宋武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯
363 7 羯磨 jiémó karma 十誦僧尼要事羯磨一部二卷
364 7 ministry; department 一百九十四部一千三百四十一卷
365 7 section; part 一百九十四部一千三百四十一卷
366 7 troops 一百九十四部一千三百四十一卷
367 7 a category; a kind 一百九十四部一千三百四十一卷
368 7 to command; to control 一百九十四部一千三百四十一卷
369 7 radical 一百九十四部一千三百四十一卷
370 7 headquarters 一百九十四部一千三百四十一卷
371 7 unit 一百九十四部一千三百四十一卷
372 7 to put in order; to arrange 一百九十四部一千三百四十一卷
373 7 十四 shí sì fourteen 阿毘曇毘婆沙一部十四卷
374 7 十四 shí sì fourteen; caturdasa 阿毘曇毘婆沙一部十四卷
375 7 nèi inside; interior 出內
376 7 nèi private 出內
377 7 nèi family; domestic 出內
378 7 nèi wife; consort 出內
379 7 nèi an imperial palace 出內
380 7 nèi an internal organ; heart 出內
381 7 nèi female 出內
382 7 nèi to approach 出內
383 7 nèi indoors 出內
384 7 nèi inner heart 出內
385 7 nèi a room 出內
386 7 nèi Nei 出內
387 7 to receive 出內
388 7 nèi inner; antara 出內
389 7 nèi self; adhyatma 出內
390 7 nèi esoteric; private 出內
391 7 晉安帝 jìn Ān dì Emperor An of Jin 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
392 7 僧祐錄 sēngyòu lù Sengyou's Catalog 見僧祐錄
393 7 二百 èr bǎi two hundred 二百六十戒合異二卷
394 7 二百 èr bǎi two hundred; dviśata 二百六十戒合異二卷
395 7 威儀 wēiyí majestic presence; awe-inspiring manner 威儀經一卷
396 7 威儀 wēiyí Conduct 威儀經一卷
397 7 seven 或十卷三百七紙
398 7 a genre of poetry 或十卷三百七紙
399 7 seventh day memorial ceremony 或十卷三百七紙
400 7 seven; sapta 或十卷三百七紙
401 6 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
402 6 relating to Buddhism 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
403 6 a statue or image of a Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
404 6 a Buddhist text 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
405 6 to touch; to stroke 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
406 6 Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
407 6 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
408 6 優婆塞 yōupósāi upasaka 優婆塞戒本一卷
409 6 優婆塞 yōupósāi upasaka; a male lay Buddhist 優婆塞戒本一卷
410 6 比丘尼戒 bìqiūní jiè the nun's precepts; Bhiksuni Precepts 十誦比丘尼戒一卷
411 6 chí to grasp; to hold 合僧純曇摩持竺僧舒三家
412 6 chí to resist; to oppose 合僧純曇摩持竺僧舒三家
413 6 chí to uphold 合僧純曇摩持竺僧舒三家
414 6 chí to sustain; to keep; to uphold 合僧純曇摩持竺僧舒三家
415 6 chí to administer; to manage 合僧純曇摩持竺僧舒三家
416 6 chí to control 合僧純曇摩持竺僧舒三家
417 6 chí to be cautious 合僧純曇摩持竺僧舒三家
418 6 chí to remember 合僧純曇摩持竺僧舒三家
419 6 chí to assist 合僧純曇摩持竺僧舒三家
420 6 chí to hold; dhara 合僧純曇摩持竺僧舒三家
421 6 chí with; using 合僧純曇摩持竺僧舒三家
422 6 毘婆沙 pípóshā Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma 善見毘婆沙律一部一十八卷
423 6 chuán to transmit 小乘律小乘論賢聖集傳
424 6 zhuàn a biography 小乘律小乘論賢聖集傳
425 6 chuán to teach 小乘律小乘論賢聖集傳
426 6 chuán to summon 小乘律小乘論賢聖集傳
427 6 chuán to pass on to later generations 小乘律小乘論賢聖集傳
428 6 chuán to spread; to propagate 小乘律小乘論賢聖集傳
429 6 chuán to express 小乘律小乘論賢聖集傳
430 6 chuán to conduct 小乘律小乘論賢聖集傳
431 6 zhuàn a posthouse 小乘律小乘論賢聖集傳
432 6 zhuàn a commentary 小乘律小乘論賢聖集傳
433 6 zhuàn handed down and fixed by tradition; āgama 小乘律小乘論賢聖集傳
434 6 竺佛念 Zhú fóniàn Zhu Fonian; Fo Nian 右前秦沙門曇摩持共竺佛念於長安譯
435 6 一千 yī qiān one thousand 一百九十四部一千三百四十一卷
436 6 多羅 duōluó Tara 出達摩欝多羅錄
437 6 to give 或有經字與曇摩特所出少異
438 6 to accompany 或有經字與曇摩特所出少異
439 6 to particate in 或有經字與曇摩特所出少異
440 6 of the same kind 或有經字與曇摩特所出少異
441 6 to help 或有經字與曇摩特所出少異
442 6 for 或有經字與曇摩特所出少異
443 6 a verse 阿毘曇心偈一部四卷
444 6 jié martial 阿毘曇心偈一部四卷
445 6 jié brave 阿毘曇心偈一部四卷
446 6 jié swift; hasty 阿毘曇心偈一部四卷
447 6 jié forceful 阿毘曇心偈一部四卷
448 6 gatha; hymn; verse 阿毘曇心偈一部四卷
449 6 戒本 jiè běn Prātimokṣasūtra; Sutra on the Code 四分比丘僧戒本一卷
450 6 二十二 èrshíèr 22; twenty-two 二十二紙長房錄
451 6 二十二 èrshíèr twenty-two; dvāviṃśati 二十二紙長房錄
452 6 後漢 Hòu Hàn Later Han 右後漢明帝代竺法蘭譯
453 6 後漢 Hòu Hàn Later Han 右後漢明帝代竺法蘭譯
454 6 宋孝武 Sòng Xiàowǔ Emperor Xiaowu of Liu Song 右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯
455 6 wéi to act as; to serve 共為一卷
456 6 wéi to change into; to become 共為一卷
457 6 wéi to be; is 共為一卷
458 6 wéi to do 共為一卷
459 6 wèi to support; to help 共為一卷
460 6 wéi to govern 共為一卷
461 6 wèi to be; bhū 共為一卷
462 6 suǒ a few; various; some 或有經字與曇摩特所出少異
463 6 suǒ a place; a location 或有經字與曇摩特所出少異
464 6 suǒ indicates a passive voice 或有經字與曇摩特所出少異
465 6 suǒ an ordinal number 或有經字與曇摩特所出少異
466 6 suǒ meaning 或有經字與曇摩特所出少異
467 6 suǒ garrison 或有經字與曇摩特所出少異
468 6 suǒ place; pradeśa 或有經字與曇摩特所出少異
469 6 弘始 hóng Shǐ Hong Shi 右後秦弘始年弗若多羅譯
470 5 三百 sān bǎi three hundred 一百九十四部一千三百四十一卷
471 5 三百 sān bǎi three hundred; triśatika 一百九十四部一千三百四十一卷
472 5 支謙 Zhī qiān Zhi Qian 右吳代支謙譯
473 5 wèn to ask 十誦律釋雜事問一部二卷
474 5 wèn to inquire after 十誦律釋雜事問一部二卷
475 5 wèn to interrogate 十誦律釋雜事問一部二卷
476 5 wèn to hold responsible 十誦律釋雜事問一部二卷
477 5 wèn to request something 十誦律釋雜事問一部二卷
478 5 wèn to rebuke 十誦律釋雜事問一部二卷
479 5 wèn to send an official mission bearing gifts 十誦律釋雜事問一部二卷
480 5 wèn news 十誦律釋雜事問一部二卷
481 5 wèn to propose marriage 十誦律釋雜事問一部二卷
482 5 wén to inform 十誦律釋雜事問一部二卷
483 5 wèn to research 十誦律釋雜事問一部二卷
484 5 wèn Wen 十誦律釋雜事問一部二卷
485 5 wèn a question 十誦律釋雜事問一部二卷
486 5 wèn ask; prccha 十誦律釋雜事問一部二卷
487 5 十誦律 shí sòng lǜ Sarvāstivādavinaya 十誦律一部五十九卷
488 5 安世高 ān shì gāo An Shigao 右後漢代安世高譯
489 5 比丘戒 bìqiū jiè the monk's precepts; Bhiksu Precepts 十誦比丘戒本一卷
490 5 祕要 mì yào secret essence 禪祕要經一部四卷
491 5 祕要 mì yào secret 禪祕要經一部四卷
492 5 祕要 mì yào secret; secret essence; rahasya 禪祕要經一部四卷
493 5 shā sand; gravel; pebbles 彌沙塞五分律一部三十四卷
494 5 shā Sha 彌沙塞五分律一部三十四卷
495 5 shā beach 彌沙塞五分律一部三十四卷
496 5 shā granulated 彌沙塞五分律一部三十四卷
497 5 shā granules; powder 彌沙塞五分律一部三十四卷
498 5 shā sha 彌沙塞五分律一部三十四卷
499 5 shā sa 彌沙塞五分律一部三十四卷
500 5 shā sand; vālukā 彌沙塞五分律一部三十四卷

Frequencies of all Words

Top 589

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 231 juǎn to coil; to roll 一百九十四部一千三百四十一卷
2 231 juǎn a coil; a roll; a scroll 一百九十四部一千三百四十一卷
3 231 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 一百九十四部一千三百四十一卷
4 231 juǎn roll 一百九十四部一千三百四十一卷
5 231 juǎn to sweep up; to carry away 一百九十四部一千三百四十一卷
6 231 juǎn to involve; to embroil 一百九十四部一千三百四十一卷
7 231 juǎn a break roll 一百九十四部一千三百四十一卷
8 231 juàn an examination paper 一百九十四部一千三百四十一卷
9 231 juàn a file 一百九十四部一千三百四十一卷
10 231 quán crinkled; curled 一百九十四部一千三百四十一卷
11 231 juǎn to include 一百九十四部一千三百四十一卷
12 231 juǎn to store away 一百九十四部一千三百四十一卷
13 231 juǎn to sever; to break off 一百九十四部一千三百四十一卷
14 231 juǎn Juan 一百九十四部一千三百四十一卷
15 231 juàn a scroll 一百九十四部一千三百四十一卷
16 231 juàn tired 一百九十四部一千三百四十一卷
17 231 quán beautiful 一百九十四部一千三百四十一卷
18 231 juǎn wrapped 一百九十四部一千三百四十一卷
19 174 chū to go out; to leave
20 174 chū measure word for dramas, plays, operas, etc
21 174 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up
22 174 chū to extend; to spread
23 174 chū to appear
24 174 chū to exceed
25 174 chū to publish; to post
26 174 chū to take up an official post
27 174 chū to give birth
28 174 chū a verb complement
29 174 chū to occur; to happen
30 174 chū to divorce
31 174 chū to chase away
32 174 chū to escape; to leave
33 174 chū to give
34 174 chū to emit
35 174 chū quoted from
36 174 chū to go out; to leave
37 158 yòu right; right-hand 右後秦弘始年弗若多羅譯
38 158 yòu to help; to assist 右後秦弘始年弗若多羅譯
39 158 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右後秦弘始年弗若多羅譯
40 158 yòu to bless and protect 右後秦弘始年弗若多羅譯
41 158 yòu an official building 右後秦弘始年弗若多羅譯
42 158 yòu the west 右後秦弘始年弗若多羅譯
43 158 yòu right wing; conservative 右後秦弘始年弗若多羅譯
44 158 yòu super 右後秦弘始年弗若多羅譯
45 158 yòu right 右後秦弘始年弗若多羅譯
46 158 yòu right; dakṣiṇa 右後秦弘始年弗若多羅譯
47 152 to translate; to interpret 右後秦弘始年弗若多羅譯
48 152 to explain 右後秦弘始年弗若多羅譯
49 152 to decode; to encode 右後秦弘始年弗若多羅譯
50 121 one 十誦比丘尼戒一卷
51 121 Kangxi radical 1 十誦比丘尼戒一卷
52 121 as soon as; all at once 十誦比丘尼戒一卷
53 121 pure; concentrated 十誦比丘尼戒一卷
54 121 whole; all 十誦比丘尼戒一卷
55 121 first 十誦比丘尼戒一卷
56 121 the same 十誦比丘尼戒一卷
57 121 each 十誦比丘尼戒一卷
58 121 certain 十誦比丘尼戒一卷
59 121 throughout 十誦比丘尼戒一卷
60 121 used in between a reduplicated verb 十誦比丘尼戒一卷
61 121 sole; single 十誦比丘尼戒一卷
62 121 a very small amount 十誦比丘尼戒一卷
63 121 Yi 十誦比丘尼戒一卷
64 121 other 十誦比丘尼戒一卷
65 121 to unify 十誦比丘尼戒一卷
66 121 accidentally; coincidentally 十誦比丘尼戒一卷
67 121 abruptly; suddenly 十誦比丘尼戒一卷
68 121 or 十誦比丘尼戒一卷
69 121 one; eka 十誦比丘尼戒一卷
70 112 長房錄 zhǎngfáng lù Changfang's Catalog 長房錄
71 84 zhǐ paper 一千六百六十五紙
72 84 zhǐ sheet 一千六百六十五紙
73 84 zhǐ leaf for writing on; pattra 一千六百六十五紙
74 84 一部 yībù radical one 十誦律一部五十九卷
75 63 in; at 於壽春石
76 63 in; at 於壽春石
77 63 in; at; to; from 於壽春石
78 63 to go; to 於壽春石
79 63 to rely on; to depend on 於壽春石
80 63 to go to; to arrive at 於壽春石
81 63 from 於壽春石
82 63 give 於壽春石
83 63 oppposing 於壽春石
84 63 and 於壽春石
85 63 compared to 於壽春石
86 63 by 於壽春石
87 63 and; as well as 於壽春石
88 63 for 於壽春石
89 63 Yu 於壽春石
90 63 a crow 於壽春石
91 63 whew; wow 於壽春石
92 63 near to; antike 於壽春石
93 59 dài to represent; to substitute; to replace 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
94 59 dài dynasty 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
95 59 dài generation 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
96 59 dài generation; age; period; era 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
97 59 dài to exchange; to swap; to switch 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
98 59 dài a successor 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
99 59 dài Dai 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
100 59 dài Dai 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
101 59 dài to alternate 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
102 59 dài to succeed 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
103 59 dài alternating 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
104 59 dài generation; yuga 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
105 58 nián year 右後秦弘始年弗若多羅譯
106 58 nián New Year festival 右後秦弘始年弗若多羅譯
107 58 nián age 右後秦弘始年弗若多羅譯
108 58 nián life span; life expectancy 右後秦弘始年弗若多羅譯
109 58 nián an era; a period 右後秦弘始年弗若多羅譯
110 58 nián a date 右後秦弘始年弗若多羅譯
111 58 nián time; years 右後秦弘始年弗若多羅譯
112 58 nián harvest 右後秦弘始年弗若多羅譯
113 58 nián annual; every year 右後秦弘始年弗若多羅譯
114 58 nián year; varṣa 右後秦弘始年弗若多羅譯
115 43 huò or; either; else 或有經字與曇摩特所出少異
116 43 huò maybe; perhaps; might; possibly 或有經字與曇摩特所出少異
117 43 huò some; someone 或有經字與曇摩特所出少異
118 43 míngnián suddenly 或有經字與曇摩特所出少異
119 43 huò or; vā 或有經字與曇摩特所出少異
120 42 to record; to copy 出靜泰錄
121 42 to hire; to employ 出靜泰錄
122 42 to record sound 出靜泰錄
123 42 a record; a register 出靜泰錄
124 42 to register; to enroll 出靜泰錄
125 42 to supervise; to direct 出靜泰錄
126 42 a sequence; an order 出靜泰錄
127 42 to determine a prison sentence 出靜泰錄
128 42 record 出靜泰錄
129 40 jīng to go through; to experience 或有經字與曇摩特所出少異
130 40 jīng a sutra; a scripture 或有經字與曇摩特所出少異
131 40 jīng warp 或有經字與曇摩特所出少異
132 40 jīng longitude 或有經字與曇摩特所出少異
133 40 jīng often; regularly; frequently 或有經字與曇摩特所出少異
134 40 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 或有經字與曇摩特所出少異
135 40 jīng a woman's period 或有經字與曇摩特所出少異
136 40 jīng to bear; to endure 或有經字與曇摩特所出少異
137 40 jīng to hang; to die by hanging 或有經字與曇摩特所出少異
138 40 jīng classics 或有經字與曇摩特所出少異
139 40 jīng to be frugal; to save 或有經字與曇摩特所出少異
140 40 jīng a classic; a scripture; canon 或有經字與曇摩特所出少異
141 40 jīng a standard; a norm 或有經字與曇摩特所出少異
142 40 jīng a section of a Confucian work 或有經字與曇摩特所出少異
143 40 jīng to measure 或有經字與曇摩特所出少異
144 40 jīng human pulse 或有經字與曇摩特所出少異
145 40 jīng menstruation; a woman's period 或有經字與曇摩特所出少異
146 40 jīng sutra; discourse 或有經字與曇摩特所出少異
147 35 èr two 教授比丘尼二歲壇文一卷
148 35 èr Kangxi radical 7 教授比丘尼二歲壇文一卷
149 35 èr second 教授比丘尼二歲壇文一卷
150 35 èr twice; double; di- 教授比丘尼二歲壇文一卷
151 35 èr another; the other 教授比丘尼二歲壇文一卷
152 35 èr more than one kind 教授比丘尼二歲壇文一卷
153 35 èr two; dvā; dvi 教授比丘尼二歲壇文一卷
154 35 èr both; dvaya 教授比丘尼二歲壇文一卷
155 35 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
156 35 沙門 shāmén sramana 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
157 35 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
158 29 三藏 sān zàng San Zang 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
159 29 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
160 29 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
161 24 內典錄 nèidiǎnlù Internal Canonical List; Da Tang Nei Dian Lu 出內典錄
162 24 sān three 寺譯出三
163 24 sān third 寺譯出三
164 24 sān more than two 寺譯出三
165 24 sān very few 寺譯出三
166 24 sān repeatedly 寺譯出三
167 24 sān San 寺譯出三
168 24 sān three; tri 寺譯出三
169 24 sān sa 寺譯出三
170 24 sān three kinds; trividha 寺譯出三
171 21 阿毘曇 Āpítán Abhidharma; Abhidhamma 阿毘曇心偈一部四卷
172 18 yún cloud 或云比丘尼羯磨十五紙
173 18 yún Yunnan 或云比丘尼羯磨十五紙
174 18 yún Yun 或云比丘尼羯磨十五紙
175 18 yún to say 或云比丘尼羯磨十五紙
176 18 yún to have 或云比丘尼羯磨十五紙
177 18 yún a particle with no meaning 或云比丘尼羯磨十五紙
178 18 yún in this way 或云比丘尼羯磨十五紙
179 18 yún cloud; megha 或云比丘尼羯磨十五紙
180 18 yún to say; iti 或云比丘尼羯磨十五紙
181 18 four 大比丘三千威儀經一部四卷
182 18 note a musical scale 大比丘三千威儀經一部四卷
183 18 fourth 大比丘三千威儀經一部四卷
184 18 Si 大比丘三千威儀經一部四卷
185 18 four; catur 大比丘三千威儀經一部四卷
186 18 大唐 dà Táng Tang Dynasty 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
187 18 a statute; a law; a regulation 小乘律小乘論賢聖集傳
188 18 to tune 小乘律小乘論賢聖集傳
189 18 to restrain 小乘律小乘論賢聖集傳
190 18 pitch pipes 小乘律小乘論賢聖集傳
191 18 a regulated verse of eight lines 小乘律小乘論賢聖集傳
192 18 a requirement 小乘律小乘論賢聖集傳
193 18 monastic discipline; vinaya 小乘律小乘論賢聖集傳
194 17 lùn to comment; to discuss 毘尼母論一部八卷
195 17 lùn a theory; a doctrine 毘尼母論一部八卷
196 17 lùn by the; per 毘尼母論一部八卷
197 17 lùn to evaluate 毘尼母論一部八卷
198 17 lùn opinion; speech; statement 毘尼母論一部八卷
199 17 lùn to convict 毘尼母論一部八卷
200 17 lùn to edit; to compile 毘尼母論一部八卷
201 17 lùn a treatise; sastra 毘尼母論一部八卷
202 17 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 右大唐永徽年三藏玄奘於西京譯
203 17 玄奘 xuán zàng Xuanzang; Hsuan-Tsang 右大唐永徽年三藏玄奘於西京譯
204 16 Buddhist temple; monastery; mosque 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
205 16 a government office 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
206 16 a eunuch 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
207 16 Buddhist temple; vihāra 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
208 16 sòng Song dynasty 右宋廢帝代律師釋僧璩譯
209 16 sòng Song 右宋廢帝代律師釋僧璩譯
210 16 sòng Liu Song Dynasty 右宋廢帝代律師釋僧璩譯
211 15 dōu all 都謝鎮西寺
212 15 capital city 都謝鎮西寺
213 15 a city; a metropolis 都謝鎮西寺
214 15 dōu all 都謝鎮西寺
215 15 elegant; refined 都謝鎮西寺
216 15 Du 都謝鎮西寺
217 15 dōu already 都謝鎮西寺
218 15 to establish a capital city 都謝鎮西寺
219 15 to reside 都謝鎮西寺
220 15 to total; to tally 都謝鎮西寺
221 15 dōu all; sarva 都謝鎮西寺
222 15 gòng together 共為一卷
223 15 gòng to share 共為一卷
224 15 gòng Communist 共為一卷
225 15 gòng to connect; to join; to combine 共為一卷
226 15 gòng to include 共為一卷
227 15 gòng all together; in total 共為一卷
228 15 gòng same; in common 共為一卷
229 15 gòng and 共為一卷
230 15 gǒng to cup one fist in the other hand 共為一卷
231 15 gǒng to surround; to circle 共為一卷
232 15 gōng to provide 共為一卷
233 15 gōng respectfully 共為一卷
234 15 gōng Gong 共為一卷
235 15 gòng together; saha 共為一卷
236 15 shí ten 十誦比丘尼戒一卷
237 15 shí Kangxi radical 24 十誦比丘尼戒一卷
238 15 shí tenth 十誦比丘尼戒一卷
239 15 shí complete; perfect 十誦比丘尼戒一卷
240 15 shí ten; daśa 十誦比丘尼戒一卷
241 14 後秦 Hòu Qín Later Qin 右後秦弘始年弗若多羅譯
242 14 yáng Yang 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
243 14 yáng willow 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
244 14 yáng poplar 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
245 14 yáng aspen 右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於楊
246 14 míng measure word for people 一名犯罪經二紙
247 14 míng fame; renown; reputation 一名犯罪經二紙
248 14 míng a name; personal name; designation 一名犯罪經二紙
249 14 míng rank; position 一名犯罪經二紙
250 14 míng an excuse 一名犯罪經二紙
251 14 míng life 一名犯罪經二紙
252 14 míng to name; to call 一名犯罪經二紙
253 14 míng to express; to describe 一名犯罪經二紙
254 14 míng to be called; to have the name 一名犯罪經二紙
255 14 míng to own; to possess 一名犯罪經二紙
256 14 míng famous; renowned 一名犯罪經二紙
257 14 míng moral 一名犯罪經二紙
258 14 míng name; naman 一名犯罪經二紙
259 14 míng fame; renown; yasas 一名犯罪經二紙
260 13 前秦 Qián Qín Former Qin 右前秦沙門曇摩持共竺佛念於長安譯
261 13 元嘉 yuánjiā Yuanjia reign 右宋元嘉八年求那跋摩
262 12 to gather; to collect 小乘律小乘論賢聖集傳
263 12 collected works; collection 小乘律小乘論賢聖集傳
264 12 volume; part 小乘律小乘論賢聖集傳
265 12 to stablize; to settle 小乘律小乘論賢聖集傳
266 12 used in place names 小乘律小乘論賢聖集傳
267 12 to mix; to blend 小乘律小乘論賢聖集傳
268 12 to hit the mark 小乘律小乘論賢聖集傳
269 12 to compile 小乘律小乘論賢聖集傳
270 12 to finish; to accomplish 小乘律小乘論賢聖集傳
271 12 to rest; to perch 小乘律小乘論賢聖集傳
272 12 a market 小乘律小乘論賢聖集傳
273 12 the origin of suffering 小乘律小乘論賢聖集傳
274 12 寶唱 Bǎo Chàng Bao Chao 出寶唱錄
275 12 chén Chen 右陳代三藏真諦譯
276 12 chén Chen of the Southern dynasties 右陳代三藏真諦譯
277 12 chén to arrange 右陳代三藏真諦譯
278 12 chén to display; to exhibit 右陳代三藏真諦譯
279 12 chén to narrate; to state; to explain 右陳代三藏真諦譯
280 12 chén stale 右陳代三藏真諦譯
281 12 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 右陳代三藏真諦譯
282 12 chén aged [wine]; matured 右陳代三藏真諦譯
283 12 chén a path to a residence 右陳代三藏真諦譯
284 12 zhèn a battle; a battle array 右陳代三藏真諦譯
285 12 長安 Cháng'ān Chang'an 於長安譯
286 12 長安 cháng'ān Chang'an 於長安譯
287 12 長安 cháng'ān Chang'an reign 於長安譯
288 12 長安 Cháng'ān Chang'an 於長安譯
289 12 真諦 zhēndì truth 右陳代三藏真諦譯
290 12 真諦 zhēndì paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth 右陳代三藏真諦譯
291 12 真諦 zhēndì Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha 右陳代三藏真諦譯
292 12 five 一名優婆塞五戒相
293 12 fifth musical note 一名優婆塞五戒相
294 12 Wu 一名優婆塞五戒相
295 12 the five elements 一名優婆塞五戒相
296 12 five; pañca 一名優婆塞五戒相
297 12 一百 yībǎi one hundred 一百九十四部一千三百四十一卷
298 11 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty 右東晉卑摩羅叉
299 10 different; other 或有經字與曇摩特所出少異
300 10 to distinguish; to separate; to discriminate 或有經字與曇摩特所出少異
301 10 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 或有經字與曇摩特所出少異
302 10 unfamiliar; foreign 或有經字與曇摩特所出少異
303 10 unusual; strange; surprising 或有經字與曇摩特所出少異
304 10 to marvel; to wonder 或有經字與曇摩特所出少異
305 10 another; other 或有經字與曇摩特所出少異
306 10 distinction; viśeṣa 或有經字與曇摩特所出少異
307 10 xīn heart [organ] 阿毘曇心偈一部四卷
308 10 xīn Kangxi radical 61 阿毘曇心偈一部四卷
309 10 xīn mind; consciousness 阿毘曇心偈一部四卷
310 10 xīn the center; the core; the middle 阿毘曇心偈一部四卷
311 10 xīn one of the 28 star constellations 阿毘曇心偈一部四卷
312 10 xīn heart 阿毘曇心偈一部四卷
313 10 xīn emotion 阿毘曇心偈一部四卷
314 10 xīn intention; consideration 阿毘曇心偈一部四卷
315 10 xīn disposition; temperament 阿毘曇心偈一部四卷
316 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 阿毘曇心偈一部四卷
317 10 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 十誦比丘尼戒一卷
318 10 sòng to recount; to narrate 十誦比丘尼戒一卷
319 10 sòng a poem 十誦比丘尼戒一卷
320 10 sòng recite; priase; pāṭha 十誦比丘尼戒一卷
321 10 wáng Wang 出達摩錄及王宗錄
322 10 wáng a king 出達摩錄及王宗錄
323 10 wáng Kangxi radical 96 出達摩錄及王宗錄
324 10 wàng to be king; to rule 出達摩錄及王宗錄
325 10 wáng a prince; a duke 出達摩錄及王宗錄
326 10 wáng grand; great 出達摩錄及王宗錄
327 10 wáng to treat with the ceremony due to a king 出達摩錄及王宗錄
328 10 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 出達摩錄及王宗錄
329 10 wáng the head of a group or gang 出達摩錄及王宗錄
330 10 wáng the biggest or best of a group 出達摩錄及王宗錄
331 10 wáng king; best of a kind; rāja 出達摩錄及王宗錄
332 9 北涼 Běi Liáng Northern Liang 右北涼曇無讖共沮渠蒙遜譯
333 9 shì to release; to set free 十誦律釋雜事問一部二卷
334 9 shì to explain; to interpret 十誦律釋雜事問一部二卷
335 9 shì to remove; to dispell; to clear up 十誦律釋雜事問一部二卷
336 9 shì to give up; to abandon 十誦律釋雜事問一部二卷
337 9 shì to put down 十誦律釋雜事問一部二卷
338 9 shì to resolve 十誦律釋雜事問一部二卷
339 9 shì to melt 十誦律釋雜事問一部二卷
340 9 shì Śākyamuni 十誦律釋雜事問一部二卷
341 9 shì Buddhism 十誦律釋雜事問一部二卷
342 9 shì Śākya; Shakya 十誦律釋雜事問一部二卷
343 9 pleased; glad 十誦律釋雜事問一部二卷
344 9 shì explain 十誦律釋雜事問一部二卷
345 9 shì Śakra; Indra 十誦律釋雜事問一部二卷
346 9 曇摩 tánmó dharma 或有經字與曇摩特所出少異
347 8 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 沙門摩訶乘於廣州竹林
348 8 varied; complex; not simple 雜問律事一部二卷
349 8 to mix 雜問律事一部二卷
350 8 multicoloured 雜問律事一部二卷
351 8 trifling; trivial 雜問律事一部二卷
352 8 miscellaneous [tax] 雜問律事一部二卷
353 8 varied 雜問律事一部二卷
354 8 十二 shí èr twelve 右東晉安帝代義熙十二年沙門佛陀跋
355 8 十二 shí èr twelve; dvadasa 右東晉安帝代義熙十二年沙門佛陀跋
356 8 僧伽提婆 sēngjiātípó Saṅghadeva; Saṃghadeva; Sajghadeva 右東晉太安元年僧伽提婆譯
357 8 běn measure word for books 十誦比丘戒本一卷
358 8 běn this (city, week, etc) 十誦比丘戒本一卷
359 8 běn originally; formerly 十誦比丘戒本一卷
360 8 běn to be one's own 十誦比丘戒本一卷
361 8 běn origin; source; root; foundation; basis 十誦比丘戒本一卷
362 8 běn the roots of a plant 十誦比丘戒本一卷
363 8 běn self 十誦比丘戒本一卷
364 8 běn measure word for flowering plants 十誦比丘戒本一卷
365 8 běn capital 十誦比丘戒本一卷
366 8 běn main; central; primary 十誦比丘戒本一卷
367 8 běn according to 十誦比丘戒本一卷
368 8 běn a version; an edition 十誦比丘戒本一卷
369 8 běn a memorial [presented to the emperor] 十誦比丘戒本一卷
370 8 běn a book 十誦比丘戒本一卷
371 8 běn trunk of a tree 十誦比丘戒本一卷
372 8 běn to investigate the root of 十誦比丘戒本一卷
373 8 běn a manuscript for a play 十誦比丘戒本一卷
374 8 běn Ben 十誦比丘戒本一卷
375 8 běn root; origin; mula 十誦比丘戒本一卷
376 8 běn becoming, being, existing; bhava 十誦比丘戒本一卷
377 8 běn former; previous; pūrva 十誦比丘戒本一卷
378 8 extensive; full 彌沙塞五分律一部三十四卷
379 8 to fill; to permeate; to pervade 彌沙塞五分律一部三十四卷
380 8 to join 彌沙塞五分律一部三十四卷
381 8 to spread 彌沙塞五分律一部三十四卷
382 8 more 彌沙塞五分律一部三十四卷
383 8 Mi 彌沙塞五分律一部三十四卷
384 8 over a long time 彌沙塞五分律一部三十四卷
385 8 to restrain 彌沙塞五分律一部三十四卷
386 8 to complete; to be full 彌沙塞五分律一部三十四卷
387 8 fully; pari 彌沙塞五分律一部三十四卷
388 8 dōng east 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
389 8 dōng master; host 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
390 8 dōng Dong 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
391 8 dōng east; pūrvā 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
392 8 四百 sì bǎi four hundred 一百四部四百二十八卷
393 8 羅什 luó shén Kumārajīva 羅什度語
394 8 二十 èrshí twenty 第二譯二十紙
395 8 二十 èrshí twenty; vimsati 第二譯二十紙
396 7 chán Chan; Zen 禪祕要經一部四卷
397 7 chán meditation 禪祕要經一部四卷
398 7 shàn an imperial sacrificial ceremony 禪祕要經一部四卷
399 7 shàn to abdicate 禪祕要經一部四卷
400 7 shàn Xiongnu supreme leader 禪祕要經一部四卷
401 7 shàn to make a ritual offering to heaven and earth 禪祕要經一部四卷
402 7 chán Chan 禪祕要經一部四卷
403 7 chán meditative concentration; dhyāna; jhāna 禪祕要經一部四卷
404 7 chán Chan; Zen 禪祕要經一部四卷
405 7 method; way 教誡比丘尼法一卷
406 7 France 教誡比丘尼法一卷
407 7 the law; rules; regulations 教誡比丘尼法一卷
408 7 the teachings of the Buddha; Dharma 教誡比丘尼法一卷
409 7 a standard; a norm 教誡比丘尼法一卷
410 7 an institution 教誡比丘尼法一卷
411 7 to emulate 教誡比丘尼法一卷
412 7 magic; a magic trick 教誡比丘尼法一卷
413 7 punishment 教誡比丘尼法一卷
414 7 Fa 教誡比丘尼法一卷
415 7 a precedent 教誡比丘尼法一卷
416 7 a classification of some kinds of Han texts 教誡比丘尼法一卷
417 7 relating to a ceremony or rite 教誡比丘尼法一卷
418 7 Dharma 教誡比丘尼法一卷
419 7 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 教誡比丘尼法一卷
420 7 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 教誡比丘尼法一卷
421 7 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 教誡比丘尼法一卷
422 7 quality; characteristic 教誡比丘尼法一卷
423 7 竺法護 zhú fǎhù Dharmaraksa 右西晉竺法護譯
424 7 eight 右宋元嘉八年求那跋摩
425 7 Kangxi radical 12 右宋元嘉八年求那跋摩
426 7 eighth 右宋元嘉八年求那跋摩
427 7 all around; all sides 右宋元嘉八年求那跋摩
428 7 eight; aṣṭa 右宋元嘉八年求那跋摩
429 7 求那跋摩 Qiúnàbámó Guṇaśāla 右宋元嘉八年求那跋摩
430 7 sēng a Buddhist monk 合僧純曇摩持竺僧舒三家
431 7 sēng a person with dark skin 合僧純曇摩持竺僧舒三家
432 7 sēng Seng 合僧純曇摩持竺僧舒三家
433 7 sēng Sangha; monastic community 合僧純曇摩持竺僧舒三家
434 7 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 右西晉竺法護譯
435 7 沮渠京聲 jǔqú jīngshēng Juqu Jingsheng 右宋武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯
436 7 羯磨 jiémó karma 十誦僧尼要事羯磨一部二卷
437 7 ministry; department 一百九十四部一千三百四十一卷
438 7 section; part; measure word for films and books 一百九十四部一千三百四十一卷
439 7 section; part 一百九十四部一千三百四十一卷
440 7 troops 一百九十四部一千三百四十一卷
441 7 a category; a kind 一百九十四部一千三百四十一卷
442 7 to command; to control 一百九十四部一千三百四十一卷
443 7 radical 一百九十四部一千三百四十一卷
444 7 headquarters 一百九十四部一千三百四十一卷
445 7 unit 一百九十四部一千三百四十一卷
446 7 to put in order; to arrange 一百九十四部一千三百四十一卷
447 7 十四 shí sì fourteen 阿毘曇毘婆沙一部十四卷
448 7 十四 shí sì fourteen; caturdasa 阿毘曇毘婆沙一部十四卷
449 7 nèi inside; interior 出內
450 7 nèi private 出內
451 7 nèi family; domestic 出內
452 7 nèi inside; interior 出內
453 7 nèi wife; consort 出內
454 7 nèi an imperial palace 出內
455 7 nèi an internal organ; heart 出內
456 7 nèi female 出內
457 7 nèi to approach 出內
458 7 nèi indoors 出內
459 7 nèi inner heart 出內
460 7 nèi a room 出內
461 7 nèi Nei 出內
462 7 to receive 出內
463 7 nèi inner; antara 出內
464 7 nèi self; adhyatma 出內
465 7 nèi esoteric; private 出內
466 7 晉安帝 jìn Ān dì Emperor An of Jin 右東晉安帝代罽賓國三藏律師卑摩羅叉
467 7 僧祐錄 sēngyòu lù Sengyou's Catalog 見僧祐錄
468 7 二百 èr bǎi two hundred 二百六十戒合異二卷
469 7 二百 èr bǎi two hundred; dviśata 二百六十戒合異二卷
470 7 威儀 wēiyí majestic presence; awe-inspiring manner 威儀經一卷
471 7 威儀 wēiyí Conduct 威儀經一卷
472 7 seven 或十卷三百七紙
473 7 a genre of poetry 或十卷三百七紙
474 7 seventh day memorial ceremony 或十卷三百七紙
475 7 seven; sapta 或十卷三百七紙
476 6 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
477 6 relating to Buddhism 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
478 6 a statue or image of a Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
479 6 a Buddhist text 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
480 6 to touch; to stroke 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
481 6 Buddha 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
482 6 Buddha; Awakened One 大唐天后勅佛授記寺沙門明佺等撰
483 6 優婆塞 yōupósāi upasaka 優婆塞戒本一卷
484 6 優婆塞 yōupósāi upasaka; a male lay Buddhist 優婆塞戒本一卷
485 6 比丘尼戒 bìqiūní jiè the nun's precepts; Bhiksuni Precepts 十誦比丘尼戒一卷
486 6 chí to grasp; to hold 合僧純曇摩持竺僧舒三家
487 6 chí to resist; to oppose 合僧純曇摩持竺僧舒三家
488 6 chí to uphold 合僧純曇摩持竺僧舒三家
489 6 chí to sustain; to keep; to uphold 合僧純曇摩持竺僧舒三家
490 6 chí to administer; to manage 合僧純曇摩持竺僧舒三家
491 6 chí to control 合僧純曇摩持竺僧舒三家
492 6 chí to be cautious 合僧純曇摩持竺僧舒三家
493 6 chí to remember 合僧純曇摩持竺僧舒三家
494 6 chí to assist 合僧純曇摩持竺僧舒三家
495 6 chí to hold; dhara 合僧純曇摩持竺僧舒三家
496 6 chí with; using 合僧純曇摩持竺僧舒三家
497 6 毘婆沙 pípóshā Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma 善見毘婆沙律一部一十八卷
498 6 chuán to transmit 小乘律小乘論賢聖集傳
499 6 zhuàn a biography 小乘律小乘論賢聖集傳
500 6 chuán to teach 小乘律小乘論賢聖集傳

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
chū to go out; to leave
yòu right; dakṣiṇa
one; eka
长房录 長房錄 zhǎngfáng lù Changfang's Catalog
zhǐ leaf for writing on; pattra
near to; antike
dài generation; yuga
nián year; varṣa
huò or; vā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
解脱道论 解脫道論 32 Upatiṣya
安世高 196 An Shigao
安阳 安陽 196
 1. Anyang
 2. Anyang
阿毘达磨 阿毘達磨 196
 1. Abhidharma
 2. Abhidharma
阿毘达磨俱舍论 阿毘達磨俱舍論 196
 1. Abhidharmakosa Sastra
 2. Abhidharmakosabhasya; Abhidharmakośaśastra; Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
阿毘昙 阿毘曇 196 Abhidharma; Abhidhamma
阿育王传 阿育王傳 196 King Aśokāvadāna
白马寺 白馬寺 98 White Horse Temple
宝唱 寶唱 66 Bao Chao
宝云 寶雲 66 Bao Yun
跋陀罗 跋陀羅 98 Bhadrika; Bhaddiya
北凉 北涼 66 Northern Liang
卑摩罗叉 卑摩羅叉 98 Vimalāksa
别录 別錄 98 Abstracts; Bie Lu
鞞婆沙 98 Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
宾头卢 賓頭盧 98 Pindola; Tiger Subduing Arhat; Pindolabharadvaja
宾头卢突罗阇 賓頭盧突羅闍 98 Pindola; Piṇḍola; The Tiger Subduing Arhat; Pindolabharadvaja
禅法要解 禪法要解 67 Chan Fa Yao Jie
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长干寺 長干寺 67 Changgan Temple
成实论 成實論 67 Satyasiddhiśāstra; Cheng Shi Lun; Treatise of Establishing Reality
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大比丘三千威仪 大比丘三千威儀 100 Da Biqiu San Qian Weiyi
大慈恩寺 100 Ci En Temple
大唐 100 Tang Dynasty
大勇菩萨 大勇菩薩 100 Da Yong Pusa
大周刊定众经目录 大周刊定眾經目錄 100 Zhou Dynasty Corrected Catalog of Scriptures; Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu
大爱道比丘尼经 大愛道比丘尼經 100 Da'aidao Biqiuni Jing
达摩 達摩 68 Bodhidharma
道安 100 Dao An
道场寺 道場寺 100 Daochang Temple
大毗婆沙论 大毘婆沙論 100 Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
多罗 多羅 100 Tara
犊子 犢子 100 Vatsa
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法立 102 Fa Li
法胜 法勝 102 Dharmottara
法显 法顯 102 Faxian; Fa Hsien
法蕴足论 法蘊足論 102 Dharmaskandha; Dharma-skandha-sastra
法句 102 Dhammapada
法律三昧经 法律三昧經 102 Falu Sanmei Jing
犯戒罪報轻重经 犯戒罪報輕重經 102
 1. Fan Jie Zuibao Qing Zhong Jing
 2. Fan Jie Zuibao Qing Zhong Jing
房录 房錄 102 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties; Lidai San Bao Ji; Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period; Fei Changfang's Record
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
发智论 發智論 102 Abhidharma-jñāna-prasthāna
分别功德论 分別功德論 102 Fenbie Gongde Lun
分别论 分別論 102 Vibhanga
佛所行赞 佛所行讚 70
 1. Buddhacarita
 2. Buddhacarita
佛驮 佛馱 102 Buddha
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛陀什 102 Buddhajīva
佛陀跋陀 102 Buddhabhadra
佛馱跋陀罗 佛陀跋陀羅 102 Buddhabhadra
佛陀耶舍 102 Buddhayaśas
付法藏 102 History of the Transmission of the Dharma Treasury
弗若多罗 弗若多羅 102 Punyatāra
浮陀跋摩 70 Buddhavarman
甘露味阿毘昙 甘露味阿毘曇 103 Abhidharmāmṛta śāstra
高僧传 高僧傳 103
 1. Biographies of Eminent Monks
 2. Biographies of Eminent Monks
广州 廣州 71 Guangzhou
恒水 恆水 72 Ganges River
弘始 104 Hong Shi
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
后秦 後秦 72 Later Qin
黄武 黃武 104 Huangwu reign
慧简 慧簡 72 Hui Jian
慧严 慧嚴 72 Hui Yan
慧智 104 Hui Zhi
集异门足论 集異門足論 74 Sangitiparyaya; Samgiti-paryaya-sastra
建初寺 74 Jianchu Temple
江南 74
 1. Jiangnan
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
嘉平 106
 1. the twelfth month
 2. Jiaping reign
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶禁戒经 迦葉禁戒經 106 Jiaye Jinjie Jing
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
罽賓 106 Kashmir
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
戒本 106 Prātimokṣasūtra; Sutra on the Code
戒经 戒經 106 Sila Sūtra
戒消灾经 戒消災經 106 Jie Xiao Zai Jing
吉迦夜 106 Kinkara; Kekaya
晋安帝 晉安帝 106 Emperor An of Jin
晋成帝 晉成帝 106 Emperor Cheng of Jin
静泰 靜泰 106 Jing Tai
晋孝武帝 晉孝武帝 106 Emperor Xiaowu of Jin
晋代 晉代 106 Jin Dynasty
景平 106 Jingping reign
沮渠 74 Juqu
沮渠京声 沮渠京聲 106 Juqu Jingsheng
沮渠蒙逊 沮渠蒙遜 74 Juqu Mengxun
俱舍论 俱舍論 74 Abhidharmakośabhāṣya; Abhidharmakośaśastra; Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
立世阿毘昙论 立世阿毘曇論 108 Li Shi Apitan Lun
梁代 76 Liang dynasty
凉州 涼州 108 Liangzhou
灵曜寺 靈曜寺 76 Lingyao Temple
龙树菩萨 龍樹菩薩 76
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
龙树菩萨传 龍樹菩薩傳 76 The Life of Nāgārjuna Bodhisattva
隆安 108 Long'an
龙光寺 龍光寺 76 Longguang Temple
龙朔 龍朔 108 Longshuo
罗什 羅什 108 Kumārajīva
洛阳 洛陽 76 Luoyang
罗云经 羅云經 108 Sutra on Instructions to Rahula at Mango Stone
庐山 廬山 108
 1. Mount Lu; Lushan
 2. Mount Lu; Lushan
鹿野 108 Mṛgadāva; Deer Park
律二十二明了论 律二十二明了論 108 Lu Ershi Er Mingliao Lun
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 77 Aśvaghoṣa; Asvaghosa
马鸣菩萨传 馬鳴菩薩傳 77 The Life of Asvaghosa Bodhisattva
明佺 109 Ming Quan
明帝 77
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
明元 109 Emperor Mingyuan of Northern Wei
摩诃僧只律 摩訶僧祇律 109 Mahāsaṅghikavinaya
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
南齐 南齐齊 78
 1. Southern Qi Dynasty
 2. Southern Qi
南康 110 Nankang
难陀 難陀 110 Nanda
内典 內典 110 Neidian; Internal Classics
内典录 內典錄 110 Internal Canonical List; Da Tang Nei Dian Lu
后魏 後魏 195 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
品类足论 品類足論 112 Abhidharma prakaraṇa pāda śāstra
毘婆沙 112 Vibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
辟支佛因缘论 辟支佛因緣論 80 Pizhi Fo Yinyuan Lun
婆薮盘豆 婆藪盤豆 112 Vasubandhu
婆须蜜 婆須蜜 112 Vasumitra
齐王 齊王 81 Qi Wang; Cao Fang
齐武帝 齊武帝 113 Emperor Wu of Southern Qi
耆域 113
 1. Qi Yu
 2. jīvaka
前秦 81 Former Qin
祇洹寺 113 Zhihuan Temple
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 5. the Chinese; cīna
请宾头卢法 請賓頭盧法 113 Qing Bintoulu Fa
求那跋摩 81 Guṇaśāla
求那跋陀罗 求那跋陀羅 113 Guṇabhadra; Gunabhadra
求那毘地 81 Guṇavṛddhi; Gunavrddhi
劝发诸王要偈 勸發諸王要偈 81 Suhṛllekha; Quan Fa Zhu Wang Yao Ji
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
瞿昙般若留支 瞿曇般若留支 81 Gautama Prajñāruci
入阿毘达磨论 入阿毘達磨論 114 Abhidharmā vatāra śāstra
三法度论 三法度論 115 Treatise on the Three Laws
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
萨婆多 薩婆多 115 Sarvāstivāda
萨婆多毘尼毘婆沙 薩婆多毘尼毘婆沙 83 Sarvāstivādavinayavibhāṣā; Sarvastivadavinayavibhasa
僧璩 115 Seng Qu
僧伽跋陀罗 僧伽跋陀羅 115 Saṅghabhadra
僧伽跋澄 115 Sajghabhūti
僧伽跋摩 115
 1. Saṃghavarman
 2. Saṅghavarman; Sajghavarman
僧伽罗 僧伽羅 115 Simhala; Siṃhala
僧伽婆罗 僧伽婆羅 115 Saṅghabhara; Sajghavarman; Savghapāla
僧伽提婆 115 Saṅghadeva; Saṃghadeva; Sajghadeva
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
僧祐录 僧祐錄 115 Sengyou's Catalog
沙弥威仪 沙彌威儀 115 Shami Weiyi
舍利弗阿毘昙 舍利弗阿毘曇 115 Sariputra Abhidharma; Śāriputrā Abhidharma
舍利弗问经 舍利弗問經 115 Śariputraparipṛcchā; Shelifu Wen Jing
释论 釋論 115 Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
十诵律 十誦律 115 Sarvāstivādavinaya
十八部论 十八部論 83 Aṣṭa daśa nikāya śāstra
始兴 始興 115 Shixing
师子国 師子國 115 Simhala; Siṃhala
寿春 壽春 115 Shoucun
四谛论 四諦論 115 Catuḥsatyaśāstra; Si Di Lun
四分比丘尼戒本 115 Si Fen Biqiuni Jie Ben
四分律 83
 1. Four Part Vinaya
 2. Dharmaguputakavinaya; Four Part Vinaya
四分 115 four divisions of cognition
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋代 83
 1. Song Dynasty
 2. Liu Song Dynasty
宋文帝 115 Emperor Wen of Liu Song
宋孝武 83 Emperor Xiaowu of Liu Song
宋武帝 115 Emperor Wu of Song
随相论 隨相論 115 Lakṣaṇānusāraśāstra; Sui Xiang Lun
太安 116 Tai'an reign
太康 84
 1. Taikang
 2. Taikang reign
太元 116 Taiyuan reign
昙谛 曇諦 116 Tan Di
昙曜 曇曜 84 Tan Yao
昙摩崛多 曇摩崛多 116
 1. Dharmaguptaka
 2. Dharmagupta
昙摩蜜多 曇摩蜜多 116 Dharmamitra
昙摩难提 曇摩難提 116 Dharma-nandi
昙摩蜱 曇摩蜱 116 Dharmapriya
昙摩耶舍 曇摩耶舍 84 Dharmayaśas
昙无谶 曇無讖 116 Dharmaksema; Dharmakṣema
昙无德 曇無德 116 Dharmaguptaka
提婆菩萨传 提婆菩薩傳 116 Tradition of Deva Bodhisattva
陀罗 陀羅 116 Tārā
文帝 119
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武帝 87
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
五分戒本 119 Wu Fen Jie Ben
五分律 87 Five Part Vinaya; Mahīśāsakavinaya
五门禅经要用法 五門禪經要用法 119 Wu Men Chan Jing Yao Yongfa
五事毘婆沙论 五事毘婆沙論 119 Pañcavastukavibhāṣa; Wu Shi Pi Po Sha Lun
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
西京 120
 1. Western Capital
 2. Kyoto
西寺 120 Sai-ji; West Temple
西域 120 Western Regions
显宗论 顯宗論 120 Abhidharma prakaraṇa śāsana śāstra
显庆 顯慶 120 Xianqing
小乘论 小乘論 120 Abhidhamma
小乘 120 Hinayana
孝武帝 88 Emperor Xiaowu of Liu Song
兴和 興和 120 Xinghe
心论 心論 120 Abhidharma hṛdaya śāstra
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
楊州 89 Yangzhou
姚秦 姚秦 89 Later Qin
89
 1. Ye
 2. Ye
耶律 121 Yelu
耶舍 121
 1. Yaśa
 2. Narendrayaśas
耶舍崛多 121 Yaśogupta
异部宗轮论 異部宗輪論 121 Samayabhedoparacanacakra; The Cycle of the Formation of the Schismatic Doctrines
义熙 義熙 121 Yixi reign
永定 121 Yongding
永徽 121 Yonghui
永明 121 Yongming
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
优波离问佛经 優波離問佛經 89 Upālipariprcchā; Youboli Wen Fojing
优婆塞五戒威仪经 優婆塞五戒威儀經 121 Youposai Wu Jie Weiyi Jing
元嘉 121 Yuanjia reign
赞观世音菩萨颂 讚觀世音菩薩頌 122 Zan Guanshiyin Pusa Song; Verses in Praise of Avalokitesvara Bodhisattva
增一阿含 122 Ekottara Āgama
瞻波国 瞻波國 122 Campa
长房录 長房錄 122 Changfang's Catalog
支谦 支謙 90 Zhi Qian
众事分阿毘昙论 眾事分阿毘曇論 122 Abhidharma prakaraṇa pāda śāstra
周武帝 122 Emperor Wu of Northern Zhou
122
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
 4. relating to Buddhism
 5. India
竺道生 90 Zhu Daosheng; Daosheng
竺法护 竺法護 122 Dharmaraksa
竺佛念 90 Zhu Fonian; Fo Nian
竺昙无兰 竺曇無蘭 90 Tan Wulan
竺法兰 竺法蘭 122 Dharmaratna; Gobharana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 61.

Simplified Traditional Pinyin English
八犍度 98 eight skandhas
八戒 98 eight precepts
本缘 本緣 98
 1. the origin of phenomenon
 2. jataka story
比丘戒 98 the monk's precepts; Bhiksu Precepts
比丘尼戒 98 the nun's precepts; Bhiksuni Precepts
比丘僧 98 monastic community
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
禅病 禪病 99 a mental distraction in meditation
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大戒 100 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
大沙门 大沙門 100 great monastic
道本 100 Basis of the Way
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法住 102 dharma abode
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
共法 103 totality of truth
集论 集論 106
 1. compendium
 2. Compendium; Abhidharmasamuccayavyākhyā
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
教诫 教誡 106 instruction; teaching
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
羯磨 106 karma
经律 經律 106 Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
卷第十 106 scroll 10
俱舍 106 kosa; container
六斋 六齋 108 six days of abstinence
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
摩得勒伽 109 mātṛkā; matrix; systematized lists
那摩 110 namo; to pay respect to; homage
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
劝发 勸發 113 encouragement
三部 115 three divisions
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
僧祇 115 asamkhyeya
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
沙弥十戒 沙彌十戒 115 the ten precepts for novice monks
沙弥尼 沙彌尼 115
 1. sramaneri
 2. sramanerika; a novice Buddhist nun
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
十戒 115
 1. ten precepts
 2. ten precepts
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
识身 識身 115 mind and body
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四天 115 four kinds of heaven
所行 115 actions; practice
昙摩 曇摩 116 dharma
五戒 119 the five precepts
五事 119 five dharmas; five categories
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
异见 異見 121 different view
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优陀延 優陀延 121 udāna; inspired thought
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
众经 眾經 122 myriad of scriptures