Glossary and Vocabulary for Ma You Ba Tai Bi Ren Jing (Khaḷuṅka) 《佛說馬有八態譬人經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 20 tài manner / attitude / posture 馬有弊惡態八
2 13 便 biàn convenient / handy / easy 一態者解覉韁時便掣車欲走
3 11 desire 一態者解覉韁時便掣車欲走
4 10 horse 馬有弊惡態八
5 9 chē a vehicle 一態者解覉韁時便掣車欲走
6 8 eight 馬有弊惡態八
7 8 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 一態者聞說經便走不欲聽
8 7 jīng to go through / to experience 一態者聞說經便走不欲聽
9 7 shí time / a period of time 一態者解覉韁時便掣車欲走
10 7 xíng to walk / to move 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
11 6 tiào to jump / to hop / to skip (a grade) / to leap / to bounce 二態者駕車跳
12 5 chè to drag / to pull 一態者解覉韁時便掣車欲走
13 5 shí food / food and drink 八態者懸篼餧之熟視不肯食
14 4 不肯 bùkěn not willing 八態者懸篼餧之熟視不肯食
15 4 rén person / people / a human being 欲嚙人
16 4 zǒu to walk / to go / to move 一態者解覉韁時便掣車欲走
17 4 to go 其主牽去欲駕之
18 3 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 多比丘僧俱
19 3 馬有八態譬人經 Mǎ Yǒu Bā Tài Pì Rén Jīng Ma You Ba Tai Bi Ren Jing / Khaḷuṅka 佛說馬有八態譬人經
20 3 tīng to listen 一態者聞說經便走不欲聽
21 3 liáng a bridge
22 3 to be swift 遽唅噏噬欲食不能得食
23 3 zhào million / mega
24 3 èr two 二態者駕車跳
25 3 è evil / vice 馬有弊惡態八
26 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 遽唅噏噬欲食不能得食
27 3 走時 zǒushí to keep time 如馬解覉韁掣車走時
28 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說馬有八態譬人經
29 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 六態者便傍行邪走
30 2 liǎng two 三態者便舉前兩脚掣車走
31 2 è to restrain / to yoke 五態者便人立持軛摩挱車却行
32 2 jiǎo foot 三態者便舉前兩脚掣車走
33 2 to stand 五態者便人立持軛摩挱車却行
34 2 niè to bite / to gnaw 欲嚙人
35 2 dōu a mountain sedan chair 八態者懸篼餧之熟視不肯食
36 2 hān a sound 遽唅噏噬欲食不能得食
37 2 to tread on / to stamp / to walk 四態者便蹹車軨
38 2 to resist / to oppose / to push away 得濁泥抵止住不復行
39 2 zhǔ owner 其主牽去欲駕之
40 2 líng a wooden cross-piece on front inside of carriage box 四態者便蹹車軨
41 2 liù six 六態者便傍行邪走
42 2 chí to grasp / to hold 五態者便人立持軛摩挱車却行
43 2 mud 得濁泥抵止住不復行
44 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
45 2 jià to drive / to sail / to fly 其主牽去欲駕之
46 2 qián front 三態者便舉前兩脚掣車走
47 2 不復 bùfù to not go back 得濁泥抵止住不復行
48 2 大德 dàdé most virtuous 張文明大德二校
49 2 xuán to hang / to suspend 八態者懸篼餧之熟視不肯食
50 2 páng by side of / beside / near / close 六態者便傍行邪走
51 2 evil / wrong / fraud 馬有弊惡態八
52 2 to lift / to hold up / to raise 三態者便舉前兩脚掣車走
53 2 four 四態者便蹹車軨
54 2 seven 七態者便掣車馳走
55 2 wén to hear 聞如是
56 2 to translate / to interpret 出雜阿含別譯
57 2 to feel or fondle with the fingers 五態者便人立持軛摩挱車却行
58 2 zài in / at 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
59 2 one 一態者解覉韁時便掣車欲走
60 2 jiāng reins / halter 一態者解覉韁時便掣車欲走
61 2 to die 便死抵妄語
62 2 qiān to connected to / to be involved in 其主牽去欲駕之
63 2 駕車 jiàchē to drive a vehicle 二態者駕車跳
64 2 to rub 五態者便人立持軛摩挱車却行
65 2 shì to devour / to bite 遽唅噏噬欲食不能得食
66 2 zhuó turbid / muddy 得濁泥抵止住不復行
67 2 five 五態者便人立持軛摩挱車却行
68 2 an inn 一態者解覉韁時便掣車欲走
69 2 sān three 三態者便舉前兩脚掣車走
70 2 wèi to feed 八態者懸篼餧之熟視不肯食
71 2 行道 xíng dào to practice the Way 乃遽欲學問行道
72 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 一態者解覉韁時便掣車欲走
73 2 熟視 shúshì to look carefully / to scrutinize 八態者懸篼餧之熟視不肯食
74 2 to gossip/to babble 遽唅噏噬欲食不能得食
75 2 Buddha / Awakened One 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
76 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多比丘僧俱
77 2 zhǐ to stop / to halt 得濁泥抵止住不復行
78 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
79 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble
80 1 niàn to read aloud / to recite 反念婬泆多求不欲聽受
81 1 dialect / language / speech 不知語所趣向
82 1 支曜 Zhī Yào Zhi Yao 後漢西域三藏支曜譯
83 1 to arise / to get up 五態者聞說經便起去
84 1 西域 Xī Yù Western Regions 後漢西域三藏支曜譯
85 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢西域三藏支曜譯
86 1 不解 bùjiě to not understand 二態者聞說經意不解
87 1 contrary / opposite / backwards / upside down 三態者聞說經便逆不受
88 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
89 1 xiào school 張文明大德二校
90 1 wéi to preserve / to maintain 維習安大德提供
91 1 不知 bùzhī do not know 不知語所趣向
92 1 tóu head 頭邪視耳語
93 1 便人 biànrén somebody who happens to be on hand for an errand 五態者便人立持軛摩挱車却行
94 1 licentious / libertine / dissipated 反念婬泆多求不欲聽受
95 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反念婬泆多求不欲聽受
96 1 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 便死抵妄語
97 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
98 1 歡喜 huānxǐ joyful 諸比丘聞經歡喜
99 1 yín lascivious 反念婬泆多求不欲聽受
100 1 interesting 不知語所趣向
101 1 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 四態者聞說經便罵
102 1 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供
103 1 雜阿含 Zá Āhán Saṃyukta Āgama / Connected Discourses 出雜阿含別譯
104 1 to reply / to answer 問之不能相應答
105 1 不受 bùshòu to not accept 三態者聞說經便逆不受
106 1 qióng poor / destitute / impoverished 七態者聞說經便欲窮難
107 1 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 便瞋跳
108 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 我說馬八態
109 1 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 死入惡道時
110 1 to fly 維習安大德提供
111 1 馳走 chí zǒu to run away 七態者便掣車馳走
112 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 後漢西域三藏支曜譯
113 1 耳語 ěryǔ to whisper 頭邪視耳語
114 1 page / sheet
115 1 qiú to request 反念婬泆多求不欲聽受
116 1 學問 xuéwèn learning / knowledge 乃遽欲學問行道
117 1 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 問之不能相應答
118 1 nán difficult / arduous / hard 七態者聞說經便欲窮難
119 1 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 諸比丘聞經歡喜
120 1 文明 wénmíng civilized 張文明大德二校
121 1 to enter 死入惡道時
122 1 shì to look at / to see 頭邪視耳語
123 1 zhù to dwell / to live / to reside 得濁泥抵止住不復行
124 1 wèn to ask 問之不能相應答
125 1 gào to tell / to say / said / told 佛告諸比丘
126 1 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 惡人亦有八惡態如是
127 1 經意 jīngyì to be mindful / to pay attention to 二態者聞說經意不解
128 1 ān calm / still / quiet / peaceful 維習安大德提供
129 1 sēng a monk 多比丘僧俱
130 1 book / volume
131 1 聽受 tīngshòu to listen 反念婬泆多求不欲聽受
132 1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮而去

Frequencies of all Words

Top 156

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 20 tài manner / attitude / posture 馬有弊惡態八
2 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 一態者解覉韁時便掣車欲走
3 13 便 biàn convenient / handy / easy 一態者解覉韁時便掣車欲走
4 11 desire 一態者解覉韁時便掣車欲走
5 10 horse 馬有弊惡態八
6 9 chē a vehicle 一態者解覉韁時便掣車欲走
7 8 such as / for example / for instance 如馬解覉韁掣車走時
8 8 eight 馬有弊惡態八
9 8 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 一態者聞說經便走不欲聽
10 7 jīng to go through / to experience 一態者聞說經便走不欲聽
11 7 shí time / a period of time 一態者解覉韁時便掣車欲走
12 7 xíng to walk / to move 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
13 6 tiào to jump / to hop / to skip (a grade) / to leap / to bounce 二態者駕車跳
14 5 zhī him / her / them / that 八態者懸篼餧之熟視不肯食
15 5 chè to drag / to pull 一態者解覉韁時便掣車欲走
16 5 shí food / food and drink 八態者懸篼餧之熟視不肯食
17 4 also / too 人亦有弊惡態八
18 4 不肯 bùkěn not willing 八態者懸篼餧之熟視不肯食
19 4 rén person / people / a human being 欲嚙人
20 4 zǒu to walk / to go / to move 一態者解覉韁時便掣車欲走
21 4 to go 其主牽去欲駕之
22 4 de potential marker 得濁泥抵止住不復行
23 3 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 多比丘僧俱
24 3 馬有八態譬人經 Mǎ Yǒu Bā Tài Pì Rén Jīng Ma You Ba Tai Bi Ren Jing / Khaḷuṅka 佛說馬有八態譬人經
25 3 tīng to listen 一態者聞說經便走不欲聽
26 3 liáng a bridge
27 3 not / no 一態者聞說經便走不欲聽
28 3 to be swift 遽唅噏噬欲食不能得食
29 3 zhào million / mega
30 3 èr two 二態者駕車跳
31 3 è evil / vice 馬有弊惡態八
32 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 遽唅噏噬欲食不能得食
33 3 yǒu is / are / to exist 馬有弊惡態八
34 3 走時 zǒushí to keep time 如馬解覉韁掣車走時
35 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說馬有八態譬人經
36 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 六態者便傍行邪走
37 2 liǎng two 三態者便舉前兩脚掣車走
38 2 è to restrain / to yoke 五態者便人立持軛摩挱車却行
39 2 jiǎo foot 三態者便舉前兩脚掣車走
40 2 to stand 五態者便人立持軛摩挱車却行
41 2 niè to bite / to gnaw 欲嚙人
42 2 què but / yet / however / while / nevertheless 五態者便人立持軛摩挱車却行
43 2 dōu a mountain sedan chair 八態者懸篼餧之熟視不肯食
44 2 hān a sound 遽唅噏噬欲食不能得食
45 2 to tread on / to stamp / to walk 四態者便蹹車軨
46 2 to resist / to oppose / to push away 得濁泥抵止住不復行
47 2 zhǔ owner 其主牽去欲駕之
48 2 líng a wooden cross-piece on front inside of carriage box 四態者便蹹車軨
49 2 liù six 六態者便傍行邪走
50 2 chí to grasp / to hold 五態者便人立持軛摩挱車却行
51 2 mud 得濁泥抵止住不復行
52 2 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等八
53 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
54 2 jià to drive / to sail / to fly 其主牽去欲駕之
55 2 qián front 三態者便舉前兩脚掣車走
56 2 不復 bùfù to not go back 得濁泥抵止住不復行
57 2 大德 dàdé most virtuous 張文明大德二校
58 2 xuán to hang / to suspend 八態者懸篼餧之熟視不肯食
59 2 páng by side of / beside / near / close 六態者便傍行邪走
60 2 如是 rúshì thus / so 聞如是
61 2 evil / wrong / fraud 馬有弊惡態八
62 2 to lift / to hold up / to raise 三態者便舉前兩脚掣車走
63 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃遽欲學問行道
64 2 four 四態者便蹹車軨
65 2 seven 七態者便掣車馳走
66 2 wén to hear 聞如是
67 2 to translate / to interpret 出雜阿含別譯
68 2 to feel or fondle with the fingers 五態者便人立持軛摩挱車却行
69 2 zài in / at 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
70 2 one 一態者解覉韁時便掣車欲走
71 2 jiāng reins / halter 一態者解覉韁時便掣車欲走
72 2 to die 便死抵妄語
73 2 qiān to connected to / to be involved in 其主牽去欲駕之
74 2 駕車 jiàchē to drive a vehicle 二態者駕車跳
75 2 to rub 五態者便人立持軛摩挱車却行
76 2 shì to devour / to bite 遽唅噏噬欲食不能得食
77 2 zhuó turbid / muddy 得濁泥抵止住不復行
78 2 five 五態者便人立持軛摩挱車却行
79 2 an inn 一態者解覉韁時便掣車欲走
80 2 sān three 三態者便舉前兩脚掣車走
81 2 wèi to feed 八態者懸篼餧之熟視不肯食
82 2 his / hers / its / theirs 其主牽去欲駕之
83 2 行道 xíng dào to practice the Way 乃遽欲學問行道
84 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 一態者解覉韁時便掣車欲走
85 2 熟視 shúshì to look carefully / to scrutinize 八態者懸篼餧之熟視不肯食
86 2 to gossip/to babble 遽唅噏噬欲食不能得食
87 2 Buddha / Awakened One 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
88 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多比丘僧俱
89 2 zhǐ to stop / to halt 得濁泥抵止住不復行
90 2 zhū all / many / various 佛告諸比丘
91 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
92 1 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 作禮而去
93 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble
94 1 I / me / my 我說馬八態
95 1 niàn to read aloud / to recite 反念婬泆多求不欲聽受
96 1 dialect / language / speech 不知語所趣向
97 1 支曜 Zhī Yào Zhi Yao 後漢西域三藏支曜譯
98 1 wèi for / to 何等為八
99 1 to arise / to get up 五態者聞說經便起去
100 1 西域 Xī Yù Western Regions 後漢西域三藏支曜譯
101 1 後漢 Hòu Hàn Later Han 後漢西域三藏支曜譯
102 1 不解 bùjiě to not understand 二態者聞說經意不解
103 1 contrary / opposite / backwards / upside down 三態者聞說經便逆不受
104 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
105 1 zhāng a sheet / a leaf 張文明大德二校
106 1 xiào school 張文明大德二校
107 1 wéi to preserve / to maintain 維習安大德提供
108 1 again / more / repeatedly 亦不能復得行道
109 1 不知 bùzhī do not know 不知語所趣向
110 1 entirely / without exception 多比丘僧俱
111 1 tóu head 頭邪視耳語
112 1 bié do not / must not 出雜阿含別譯
113 1 便人 biànrén somebody who happens to be on hand for an errand 五態者便人立持軛摩挱車却行
114 1 licentious / libertine / dissipated 反念婬泆多求不欲聽受
115 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反念婬泆多求不欲聽受
116 1 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 便死抵妄語
117 1 xiàng towards / to 不知語所趣向
118 1 chū to go out 出雜阿含別譯
119 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園
120 1 歡喜 huānxǐ joyful 諸比丘聞經歡喜
121 1 yín lascivious 反念婬泆多求不欲聽受
122 1 interesting 不知語所趣向
123 1 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 四態者聞說經便罵
124 1 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供
125 1 雜阿含 Zá Āhán Saṃyukta Āgama / Connected Discourses 出雜阿含別譯
126 1 to reply / to answer 問之不能相應答
127 1 不受 bùshòu to not accept 三態者聞說經便逆不受
128 1 qióng poor / destitute / impoverished 七態者聞說經便欲窮難
129 1 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 便瞋跳
130 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 我說馬八態
131 1 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 死入惡道時
132 1 to fly 維習安大德提供
133 1 馳走 chí zǒu to run away 七態者便掣車馳走
134 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 後漢西域三藏支曜譯
135 1 耳語 ěryǔ to whisper 頭邪視耳語
136 1 page / sheet
137 1 qiú to request 反念婬泆多求不欲聽受
138 1 學問 xuéwèn learning / knowledge 乃遽欲學問行道
139 1 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 問之不能相應答
140 1 nán difficult / arduous / hard 七態者聞說經便欲窮難
141 1 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 諸比丘聞經歡喜
142 1 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 乃遽唅噏噬亦不得食
143 1 文明 wénmíng civilized 張文明大德二校
144 1 to enter 死入惡道時
145 1 shì to look at / to see 頭邪視耳語
146 1 zhù to dwell / to live / to reside 得濁泥抵止住不復行
147 1 wèn to ask 問之不能相應答
148 1 gào to tell / to say / said / told 佛告諸比丘
149 1 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 惡人亦有八惡態如是
150 1 經意 jīngyì to be mindful / to pay attention to 二態者聞說經意不解
151 1 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 不知語所趣向
152 1 ān calm / still / quiet / peaceful 維習安大德提供
153 1 sēng a monk 多比丘僧俱
154 1 book / volume
155 1 聽受 tīngshòu to listen 反念婬泆多求不欲聽受
156 1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮而去

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
便 biàn Hyep’yon / Ebin
desire / intention / interest / aspiration
Thus
jīng a sutra / a sūtra
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
rén Human Realm
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
马有八态譬人经 馬有八態譬人經 Mǎ Yǒu Bā Tài Pì Rén Jīng Ma You Ba Tai Bi Ren Jing / Khaḷuṅka
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
佛说 佛說
 1. Fó shuō
 2. Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
马有八态譬人经 馬有八態譬人經 Mǎ Yǒu Bā Tài Pì Rén Jīng Ma You Ba Tai Bi Ren Jing / Khaḷuṅka
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
西域 Xī Yù Western Regions
杂阿含 雜阿含 Zá Āhán Saṃyukta Āgama / Connected Discourses
支曜 Zhī Yào Zhi Yao

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 31.

Simplified Traditional Pinyin English
ān
 1. an
 2. Ease
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
驰走 馳走 chí zǒu to run away
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jīng a sutra / a sūtra
to raise an example
to rub a monk's head for taking a vow
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
realm / destination
Thus
如是 rúshì thus, so
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
闻经 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
latent tendencies / predisposition
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot