Glossary and Vocabulary for Asheshi Wang Wen Wu Ni Jing 阿闍世王問五逆經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 時眾多比丘
2 37 比丘 bǐqiū bhiksu 時眾多比丘
3 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 時眾多比丘
4 29 世尊 shìzūn World-Honored One 至世尊所
5 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 至世尊所
6 28 cóng to follow 即從坐起
7 28 cóng to comply; to submit; to defer 即從坐起
8 28 cóng to participate in something 即從坐起
9 28 cóng to use a certain method or principle 即從坐起
10 28 cóng something secondary 即從坐起
11 28 cóng remote relatives 即從坐起
12 28 cóng secondary 即從坐起
13 28 cóng to go on; to advance 即從坐起
14 28 cōng at ease; informal 即從坐起
15 28 zòng a follower; a supporter 即從坐起
16 28 zòng to release 即從坐起
17 28 zòng perpendicular; longitudinal 即從坐起
18 25 命終 mìng zhōng to die; to end a life 命終之後
19 24 shí time; a point or period of time 時王阿闍世
20 24 shí a season; a quarter of a year 時王阿闍世
21 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時王阿闍世
22 24 shí fashionable 時王阿闍世
23 24 shí fate; destiny; luck 時王阿闍世
24 24 shí occasion; opportunity; chance 時王阿闍世
25 24 shí tense 時王阿闍世
26 24 shí particular; special 時王阿闍世
27 24 shí to plant; to cultivate 時王阿闍世
28 24 shí an era; a dynasty 時王阿闍世
29 24 shí time [abstract] 時王阿闍世
30 24 shí seasonal 時王阿闍世
31 24 shí to wait upon 時王阿闍世
32 24 shí hour 時王阿闍世
33 24 shí appropriate; proper; timely 時王阿闍世
34 24 shí Shi 時王阿闍世
35 24 shí a present; currentlt 時王阿闍世
36 24 shí time; kāla 時王阿闍世
37 24 shí at that time; samaya 時王阿闍世
38 23 shēng to be born; to give birth 殃由何生
39 23 shēng to live 殃由何生
40 23 shēng raw 殃由何生
41 23 shēng a student 殃由何生
42 23 shēng life 殃由何生
43 23 shēng to produce; to give rise 殃由何生
44 23 shēng alive 殃由何生
45 23 shēng a lifetime 殃由何生
46 23 shēng to initiate; to become 殃由何生
47 23 shēng to grow 殃由何生
48 23 shēng unfamiliar 殃由何生
49 23 shēng not experienced 殃由何生
50 23 shēng hard; stiff; strong 殃由何生
51 23 shēng having academic or professional knowledge 殃由何生
52 23 shēng a male role in traditional theatre 殃由何生
53 23 shēng gender 殃由何生
54 23 shēng to develop; to grow 殃由何生
55 23 shēng to set up 殃由何生
56 23 shēng a prostitute 殃由何生
57 23 shēng a captive 殃由何生
58 23 shēng a gentleman 殃由何生
59 23 shēng Kangxi radical 100 殃由何生
60 23 shēng unripe 殃由何生
61 23 shēng nature 殃由何生
62 23 shēng to inherit; to succeed 殃由何生
63 23 shēng destiny 殃由何生
64 23 shēng birth 殃由何生
65 18 wáng Wang 時王阿闍世
66 18 wáng a king 時王阿闍世
67 18 wáng Kangxi radical 96 時王阿闍世
68 18 wàng to be king; to rule 時王阿闍世
69 18 wáng a prince; a duke 時王阿闍世
70 18 wáng grand; great 時王阿闍世
71 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 時王阿闍世
72 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 時王阿闍世
73 18 wáng the head of a group or gang 時王阿闍世
74 18 wáng the biggest or best of a group 時王阿闍世
75 18 wáng king; best of a kind; rāja 時王阿闍世
76 18 gào to tell; to say; said; told 時調達告阿闍世王
77 18 gào to request 時調達告阿闍世王
78 18 gào to report; to inform 時調達告阿闍世王
79 18 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 時調達告阿闍世王
80 18 gào to accuse; to sue 時調達告阿闍世王
81 18 gào to reach 時調達告阿闍世王
82 18 gào an announcement 時調達告阿闍世王
83 18 gào a party 時調達告阿闍世王
84 18 gào a vacation 時調達告阿闍世王
85 18 gào Gao 時調達告阿闍世王
86 18 gào to tell; jalp 時調達告阿闍世王
87 17 suǒ a few; various; some 提婆達兜詣阿闍世王所
88 17 suǒ a place; a location 提婆達兜詣阿闍世王所
89 17 suǒ indicates a passive voice 提婆達兜詣阿闍世王所
90 17 suǒ an ordinal number 提婆達兜詣阿闍世王所
91 17 suǒ meaning 提婆達兜詣阿闍世王所
92 17 suǒ garrison 提婆達兜詣阿闍世王所
93 17 suǒ place; pradeśa 提婆達兜詣阿闍世王所
94 17 耆域 qí Yù Qi Yu 便告耆域王子曰
95 17 耆域 qí Yù jīvaka 便告耆域王子曰
96 16 self 我曾聞尊者調達
97 16 [my] dear 我曾聞尊者調達
98 16 Wo 我曾聞尊者調達
99 16 self; atman; attan 我曾聞尊者調達
100 16 ga 我曾聞尊者調達
101 16 zhě ca 為是五不救罪者
102 16 yán to speak; to say; said 時王阿闍世白調達言
103 16 yán language; talk; words; utterance; speech 時王阿闍世白調達言
104 16 yán Kangxi radical 149 時王阿闍世白調達言
105 16 yán phrase; sentence 時王阿闍世白調達言
106 16 yán a word; a syllable 時王阿闍世白調達言
107 16 yán a theory; a doctrine 時王阿闍世白調達言
108 16 yán to regard as 時王阿闍世白調達言
109 16 yán to act as 時王阿闍世白調達言
110 16 yán speech; vāc 時王阿闍世白調達言
111 16 yán speak; vad 時王阿闍世白調達言
112 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我聞沙門瞿曇作是說言
113 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我聞沙門瞿曇作是說言
114 16 shuì to persuade 我聞沙門瞿曇作是說言
115 16 shuō to teach; to recite; to explain 我聞沙門瞿曇作是說言
116 16 shuō a doctrine; a theory 我聞沙門瞿曇作是說言
117 16 shuō to claim; to assert 我聞沙門瞿曇作是說言
118 16 shuō allocution 我聞沙門瞿曇作是說言
119 16 shuō to criticize; to scold 我聞沙門瞿曇作是說言
120 16 shuō to indicate; to refer to 我聞沙門瞿曇作是說言
121 16 shuō speach; vāda 我聞沙門瞿曇作是說言
122 16 shuō to speak; bhāṣate 我聞沙門瞿曇作是說言
123 15 yuē to speak; to say 世尊告曰
124 15 yuē Kangxi radical 73 世尊告曰
125 15 yuē to be called 世尊告曰
126 15 infix potential marker 為是五不救罪者
127 14 shòu to suffer; to be subjected to 誰為殃而受報
128 14 shòu to transfer; to confer 誰為殃而受報
129 14 shòu to receive; to accept 誰為殃而受報
130 14 shòu to tolerate 誰為殃而受報
131 14 shòu feelings; sensations 誰為殃而受報
132 12 白言 bái yán to say 比丘白言
133 11 Kangxi radical 49 到已即就座坐
134 11 to bring to an end; to stop 到已即就座坐
135 11 to complete 到已即就座坐
136 11 to demote; to dismiss 到已即就座坐
137 11 to recover from an illness 到已即就座坐
138 11 摩竭 mójié makara 彼摩竭國阿闍世王
139 11 便 biàn convenient; handy; easy 便說阿闍世王所共論議
140 11 便 biàn advantageous 便說阿闍世王所共論議
141 11 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便說阿闍世王所共論議
142 11 便 pián fat; obese 便說阿闍世王所共論議
143 11 便 biàn to make easy 便說阿闍世王所共論議
144 11 便 biàn an unearned advantage 便說阿闍世王所共論議
145 11 便 biàn ordinary; plain 便說阿闍世王所共論議
146 11 便 biàn in passing 便說阿闍世王所共論議
147 11 便 biàn informal 便說阿闍世王所共論議
148 11 便 biàn appropriate; suitable 便說阿闍世王所共論議
149 11 便 biàn an advantageous occasion 便說阿闍世王所共論議
150 11 便 biàn stool 便說阿闍世王所共論議
151 11 便 pián quiet; quiet and comfortable 便說阿闍世王所共論議
152 11 便 biàn proficient; skilled 便說阿闍世王所共論議
153 11 便 pián shrewd; slick; good with words 便說阿闍世王所共論議
154 10 zuò to do 誰作殃當受其果
155 10 zuò to act as; to serve as 誰作殃當受其果
156 10 zuò to start 誰作殃當受其果
157 10 zuò a writing; a work 誰作殃當受其果
158 10 zuò to dress as; to be disguised as 誰作殃當受其果
159 10 zuō to create; to make 誰作殃當受其果
160 10 zuō a workshop 誰作殃當受其果
161 10 zuō to write; to compose 誰作殃當受其果
162 10 zuò to rise 誰作殃當受其果
163 10 zuò to be aroused 誰作殃當受其果
164 10 zuò activity; action; undertaking 誰作殃當受其果
165 10 zuò to regard as 誰作殃當受其果
166 10 zuò action; kāraṇa 誰作殃當受其果
167 10 阿闍世 Āshéshì Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu 時王阿闍世
168 10 ér Kangxi radical 126 誰為殃而受報
169 10 ér as if; to seem like 誰為殃而受報
170 10 néng can; able 誰為殃而受報
171 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 誰為殃而受報
172 10 ér to arrive; up to 誰為殃而受報
173 10 wén to hear 聞如是
174 10 wén Wen 聞如是
175 10 wén sniff at; to smell 聞如是
176 10 wén to be widely known 聞如是
177 10 wén to confirm; to accept 聞如是
178 10 wén information 聞如是
179 10 wèn famous; well known 聞如是
180 10 wén knowledge; learning 聞如是
181 10 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
182 10 wén to question 聞如是
183 10 wén hearing; śruti 聞如是
184 9 zhì Kangxi radical 133 至世尊所
185 9 zhì to arrive 至世尊所
186 9 國王 guówáng king; monarch 摩竭國王阿闍世
187 9 國王 guówáng Prince of the State 摩竭國王阿闍世
188 9 王子 wángzǐ a prince 便告耆域王子曰
189 9 王子 wángzǐ prince; rājakumāra 便告耆域王子曰
190 9 zuò to sit 到已即就座坐
191 9 zuò to ride 到已即就座坐
192 9 zuò to visit 到已即就座坐
193 9 zuò a seat 到已即就座坐
194 9 zuò to hold fast to; to stick to 到已即就座坐
195 9 zuò to be in a position 到已即就座坐
196 9 zuò to convict; to try 到已即就座坐
197 9 zuò to stay 到已即就座坐
198 9 zuò to kneel 到已即就座坐
199 9 zuò to violate 到已即就座坐
200 9 zuò to sit; niṣad 到已即就座坐
201 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
202 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
203 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
204 9 bào newspaper 誰為殃而受報
205 9 bào to announce; to inform; to report 誰為殃而受報
206 9 bào to repay; to reply with a gift 誰為殃而受報
207 9 bào to respond; to reply 誰為殃而受報
208 9 bào to revenge 誰為殃而受報
209 9 bào a cable; a telegram 誰為殃而受報
210 9 bào a message; information 誰為殃而受報
211 9 bào indirect effect; retribution; vipāka 誰為殃而受報
212 9 yāng misfortune; disaster; calamity 為有何殃
213 9 yāng to injure; to devastate 為有何殃
214 8 xìn to believe; to trust 當有等信於我所
215 8 xìn a letter 當有等信於我所
216 8 xìn evidence 當有等信於我所
217 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
218 8 xìn honest; sincere; true 當有等信於我所
219 8 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 當有等信於我所
220 8 xìn an official holding a document 當有等信於我所
221 8 xìn a gift 當有等信於我所
222 8 xìn credit 當有等信於我所
223 8 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 當有等信於我所
224 8 xìn news; a message 當有等信於我所
225 8 xìn arsenic 當有等信於我所
226 8 xìn Faith 當有等信於我所
227 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
228 8 to carry on the shoulder 為有何殃
229 8 what 為有何殃
230 8 He 為有何殃
231 8 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 當生三十三天
232 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 發意成就
233 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 發意成就
234 8 成就 chéngjiù accomplishment 發意成就
235 8 成就 chéngjiù Achievements 發意成就
236 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 發意成就
237 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 發意成就
238 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 發意成就
239 8 to enter 必入地獄不疑
240 8 Kangxi radical 11 必入地獄不疑
241 8 radical 必入地獄不疑
242 8 income 必入地獄不疑
243 8 to conform with 必入地獄不疑
244 8 to descend 必入地獄不疑
245 8 the entering tone 必入地獄不疑
246 8 to pay 必入地獄不疑
247 8 to join 必入地獄不疑
248 8 entering; praveśa 必入地獄不疑
249 8 地獄 dìyù a hell 必入地獄不疑
250 8 地獄 dìyù hell 必入地獄不疑
251 8 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 必入地獄不疑
252 8 兜術天 dōushùtiān Tusita 當生兜術天
253 8 wéi to act as; to serve 為是五不救罪者
254 8 wéi to change into; to become 為是五不救罪者
255 8 wéi to be; is 為是五不救罪者
256 8 wéi to do 為是五不救罪者
257 8 wèi to support; to help 為是五不救罪者
258 8 wéi to govern 為是五不救罪者
259 8 大王 dàwáng king 大王
260 8 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王
261 8 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王
262 8 Kangxi radical 71 言殃謂無報
263 8 to not have; without 言殃謂無報
264 8 mo 言殃謂無報
265 8 to not have 言殃謂無報
266 8 Wu 言殃謂無報
267 8 mo 言殃謂無報
268 7 Yi 我亦當入地獄耶
269 7 chù a place; location; a spot; a point 愚者知是處
270 7 chǔ to reside; to live; to dwell 愚者知是處
271 7 chù an office; a department; a bureau 愚者知是處
272 7 chù a part; an aspect 愚者知是處
273 7 chǔ to be in; to be in a position of 愚者知是處
274 7 chǔ to get along with 愚者知是處
275 7 chǔ to deal with; to manage 愚者知是處
276 7 chǔ to punish; to sentence 愚者知是處
277 7 chǔ to stop; to pause 愚者知是處
278 7 chǔ to be associated with 愚者知是處
279 7 chǔ to situate; to fix a place for 愚者知是處
280 7 chǔ to occupy; to control 愚者知是處
281 7 chù circumstances; situation 愚者知是處
282 7 chù an occasion; a time 愚者知是處
283 7 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 彼沙門瞿曇常作是語
284 7 如來 rúlái Tathagata 起惡意於如來所
285 7 如來 Rúlái Tathagata 起惡意於如來所
286 7 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 起惡意於如來所
287 7 shā to kill; to murder; to slaughter 謂殺父
288 7 shā to hurt 謂殺父
289 7 shā to pare off; to reduce; to clip 謂殺父
290 7 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate 頭面禮調達足
291 7 sufficient; enough 頭面禮調達足
292 7 Kangxi radical 157 頭面禮調達足
293 7 foot 頭面禮調達足
294 7 to attain; to suffice; to be qualified 頭面禮調達足
295 7 to satisfy 頭面禮調達足
296 7 leg 頭面禮調達足
297 7 football 頭面禮調達足
298 7 sound of footsteps; patter 頭面禮調達足
299 7 permitted 頭面禮調達足
300 7 to amount to; worthy 頭面禮調達足
301 7 Zu 頭面禮調達足
302 7 to step; to tread 頭面禮調達足
303 7 to stop; to halt 頭面禮調達足
304 7 prosperous 頭面禮調達足
305 7 excessive 頭面禮調達足
306 7 Contented 頭面禮調達足
307 7 foot; pāda 頭面禮調達足
308 7 satisfied; tṛpta 頭面禮調達足
309 7 yán flame; blaze 當生炎天上
310 7 yán inflammation; -itis 當生炎天上
311 7 yán hot 當生炎天上
312 7 yán light; arcis 當生炎天上
313 7 dialect; language; speech 彼沙門瞿曇常作是語
314 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
315 7 verse; writing 彼沙門瞿曇常作是語
316 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
317 7 proverbs; common sayings; old expressions 彼沙門瞿曇常作是語
318 7 a signal 彼沙門瞿曇常作是語
319 7 to chirp; to tweet 彼沙門瞿曇常作是語
320 7 words; discourse; vac 彼沙門瞿曇常作是語
321 6 調達 tiáodá Devadatta 頭面禮調達足
322 6 羅閱城 Luóyuè Chéng Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
323 6 to go to; to arrive; to reach 提婆達兜詣阿闍世王所
324 6 an achievement; an accomplishment 提婆達兜詣阿闍世王所
325 6 to visit 提婆達兜詣阿闍世王所
326 6 purposeful 提婆達兜詣阿闍世王所
327 6 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 發意成就
328 6 jiù to approach; to move towards; to come towards 到已即就座坐
329 6 jiù to assume 到已即就座坐
330 6 jiù to receive; to suffer 到已即就座坐
331 6 jiù to undergo; to undertake; to engage in 到已即就座坐
332 6 jiù to suit; to accommodate oneself to 到已即就座坐
333 6 jiù to accomplish 到已即就座坐
334 6 jiù to go with 到已即就座坐
335 6 jiù to die 到已即就座坐
336 6 father 謂殺父
337 6 Kangxi radical 88 謂殺父
338 6 a male of an older generation 謂殺父
339 6 a polite form of address for an older male 謂殺父
340 6 worker 謂殺父
341 6 father; pitṛ 謂殺父
342 6 to be near by; to be close to 到已即就座坐
343 6 at that time 到已即就座坐
344 6 to be exactly the same as; to be thus 到已即就座坐
345 6 supposed; so-called 到已即就座坐
346 6 to arrive at; to ascend 到已即就座坐
347 6 自在天 zìzaitiān Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara 當生化自在天
348 6 自在天 zìzaitiān Paranirmita-Vasavartin Heaven 當生化自在天
349 5 他化自在天 Tā Huà Zìzai tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin 當生他化自在天
350 5 tiān day 炎天
351 5 tiān heaven 炎天
352 5 tiān nature 炎天
353 5 tiān sky 炎天
354 5 tiān weather 炎天
355 5 tiān father; husband 炎天
356 5 tiān a necessity 炎天
357 5 tiān season 炎天
358 5 tiān destiny 炎天
359 5 tiān very high; sky high [prices] 炎天
360 5 tiān a deva; a god 炎天
361 5 tiān Heavenly Realm 炎天
362 5 to go back; to return 復當來生人間
363 5 to resume; to restart 復當來生人間
364 5 to do in detail 復當來生人間
365 5 to restore 復當來生人間
366 5 to respond; to reply to 復當來生人間
367 5 Fu; Return 復當來生人間
368 5 to retaliate; to reciprocate 復當來生人間
369 5 to avoid forced labor or tax 復當來生人間
370 5 Fu 復當來生人間
371 5 doubled; to overlapping; folded 復當來生人間
372 5 a lined garment with doubled thickness 復當來生人間
373 5 dào to arrive 到已即就座坐
374 5 dào to go 到已即就座坐
375 5 dào careful 到已即就座坐
376 5 dào Dao 到已即就座坐
377 5 dào approach; upagati 到已即就座坐
378 5 gēn origin; cause; basis 此是濡根
379 5 gēn radical 此是濡根
380 5 gēn a plant root 此是濡根
381 5 gēn base; foot 此是濡根
382 5 gēn offspring 此是濡根
383 5 gēn a square root; to nth root; the solution of a mathematical equation 此是濡根
384 5 gēn according to 此是濡根
385 5 gēn gen 此是濡根
386 5 gēn an organ; a part of the body 此是濡根
387 5 gēn a sense; a faculty 此是濡根
388 5 gēn mūla; a root 此是濡根
389 5 to arise; to get up 即從坐起
390 5 to rise; to raise 即從坐起
391 5 to grow out of; to bring forth; to emerge 即從坐起
392 5 to appoint (to an official post); to take up a post 即從坐起
393 5 to start 即從坐起
394 5 to establish; to build 即從坐起
395 5 to draft; to draw up (a plan) 即從坐起
396 5 opening sentence; opening verse 即從坐起
397 5 to get out of bed 即從坐起
398 5 to recover; to heal 即從坐起
399 5 to take out; to extract 即從坐起
400 5 marks the beginning of an action 即從坐起
401 5 marks the sufficiency of an action 即從坐起
402 5 to call back from mourning 即從坐起
403 5 to take place; to occur 即從坐起
404 5 to conjecture 即從坐起
405 5 stand up; utthāna 即從坐起
406 5 jiàn to see 遙見彼比丘來
407 5 jiàn opinion; view; understanding 遙見彼比丘來
408 5 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見彼比丘來
409 5 jiàn refer to; for details see 遙見彼比丘來
410 5 jiàn to appear 遙見彼比丘來
411 5 jiàn to meet 遙見彼比丘來
412 5 jiàn to receive (a guest) 遙見彼比丘來
413 5 jiàn let me; kindly 遙見彼比丘來
414 5 jiàn Jian 遙見彼比丘來
415 5 xiàn to appear 遙見彼比丘來
416 5 xiàn to introduce 遙見彼比丘來
417 5 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見彼比丘來
418 4 阿闍世王 Āshéshì wáng Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu 提婆達兜詣阿闍世王所
419 4 èr two 當生二處
420 4 èr Kangxi radical 7 當生二處
421 4 èr second 當生二處
422 4 èr twice; double; di- 當生二處
423 4 èr more than one kind 當生二處
424 4 èr two; dvā; dvi 當生二處
425 4 乞食 qǐshí to beg for food 入羅閱城乞食
426 4 乞食 qǐshí Begging for Food 入羅閱城乞食
427 4 乞食 qǐshí to beg for food 入羅閱城乞食
428 4 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 以尼師壇著肩上
429 4 zhù outstanding 以尼師壇著肩上
430 4 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 以尼師壇著肩上
431 4 zhuó to wear (clothes) 以尼師壇著肩上
432 4 zhe expresses a command 以尼師壇著肩上
433 4 zháo to attach; to grasp 以尼師壇著肩上
434 4 zhāo to add; to put 以尼師壇著肩上
435 4 zhuó a chess move 以尼師壇著肩上
436 4 zhāo a trick; a move; a method 以尼師壇著肩上
437 4 zhāo OK 以尼師壇著肩上
438 4 zháo to fall into [a trap] 以尼師壇著肩上
439 4 zháo to ignite 以尼師壇著肩上
440 4 zháo to fall asleep 以尼師壇著肩上
441 4 zhuó whereabouts; end result 以尼師壇著肩上
442 4 zhù to appear; to manifest 以尼師壇著肩上
443 4 zhù to show 以尼師壇著肩上
444 4 zhù to indicate; to be distinguished by 以尼師壇著肩上
445 4 zhù to write 以尼師壇著肩上
446 4 zhù to record 以尼師壇著肩上
447 4 zhù a document; writings 以尼師壇著肩上
448 4 zhù Zhu 以尼師壇著肩上
449 4 zháo expresses that a continuing process has a result 以尼師壇著肩上
450 4 zhuó to arrive 以尼師壇著肩上
451 4 zhuó to result in 以尼師壇著肩上
452 4 zhuó to command 以尼師壇著肩上
453 4 zhuó a strategy 以尼師壇著肩上
454 4 zhāo to happen; to occur 以尼師壇著肩上
455 4 zhù space between main doorwary and a screen 以尼師壇著肩上
456 4 zhuó somebody attached to a place; a local 以尼師壇著肩上
457 4 zhe attachment to 以尼師壇著肩上
458 4 huì dirty; unclean 名無穢
459 4 huì dirt; filth 名無穢
460 4 huì vile; immoral; obscene; foul 名無穢
461 4 huì overgrown 名無穢
462 4 huì to defile 名無穢
463 4 huì promiscuous 名無穢
464 4 huì feces 名無穢
465 4 huì chaotic 名無穢
466 4 huì weeds 名無穢
467 4 huì a sinister person 名無穢
468 4 不成 bùchéng unsuccessful 若發意不成就者
469 4 不成 bùchéng will not do; will not work 若發意不成就者
470 4 不成 bùchéng don't tell me ... 若發意不成就者
471 4 zài in; at 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
472 4 zài to exist; to be living 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
473 4 zài to consist of 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
474 4 zài to be at a post 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
475 4 zài in; bhū 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
476 4 生化 shēnghuà biochemistry 當生化自在天
477 4 five 為是五不救罪者
478 4 fifth musical note 為是五不救罪者
479 4 Wu 為是五不救罪者
480 4 the five elements 為是五不救罪者
481 4 five; pañca 為是五不救罪者
482 4 to use; to grasp 以尼師壇著肩上
483 4 to rely on 以尼師壇著肩上
484 4 to regard 以尼師壇著肩上
485 4 to be able to 以尼師壇著肩上
486 4 to order; to command 以尼師壇著肩上
487 4 used after a verb 以尼師壇著肩上
488 4 a reason; a cause 以尼師壇著肩上
489 4 Israel 以尼師壇著肩上
490 4 Yi 以尼師壇著肩上
491 4 use; yogena 以尼師壇著肩上
492 4 zuì crime; offense; sin; vice 為是五不救罪者
493 4 zuì fault; error 為是五不救罪者
494 4 zuì hardship; suffering 為是五不救罪者
495 4 zuì to blame; to accuse 為是五不救罪者
496 4 zuì punishment 為是五不救罪者
497 4 無有 wú yǒu there is not 無有眾惱
498 4 to go 遶三匝便退而去
499 4 to remove; to wipe off; to eliminate 遶三匝便退而去
500 4 to be distant 遶三匝便退而去

Frequencies of all Words

Top 783

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 45 dāng to be; to act as; to serve as 我亦當入地獄耶
2 45 dāng at or in the very same; be apposite 我亦當入地獄耶
3 45 dāng dang (sound of a bell) 我亦當入地獄耶
4 45 dāng to face 我亦當入地獄耶
5 45 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我亦當入地獄耶
6 45 dāng to manage; to host 我亦當入地獄耶
7 45 dāng should 我亦當入地獄耶
8 45 dāng to treat; to regard as 我亦當入地獄耶
9 45 dǎng to think 我亦當入地獄耶
10 45 dàng suitable; correspond to 我亦當入地獄耶
11 45 dǎng to be equal 我亦當入地獄耶
12 45 dàng that 我亦當入地獄耶
13 45 dāng an end; top 我亦當入地獄耶
14 45 dàng clang; jingle 我亦當入地獄耶
15 45 dāng to judge 我亦當入地獄耶
16 45 dǎng to bear on one's shoulder 我亦當入地獄耶
17 45 dàng the same 我亦當入地獄耶
18 45 dàng to pawn 我亦當入地獄耶
19 45 dàng to fail [an exam] 我亦當入地獄耶
20 45 dàng a trap 我亦當入地獄耶
21 45 dàng a pawned item 我亦當入地獄耶
22 40 that; those 彼沙門瞿曇常作是語
23 40 another; the other 彼沙門瞿曇常作是語
24 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 時眾多比丘
25 37 比丘 bǐqiū bhiksu 時眾多比丘
26 37 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 時眾多比丘
27 29 shì is; are; am; to be 彼沙門瞿曇常作是語
28 29 shì is exactly 彼沙門瞿曇常作是語
29 29 shì is suitable; is in contrast 彼沙門瞿曇常作是語
30 29 shì this; that; those 彼沙門瞿曇常作是語
31 29 shì really; certainly 彼沙門瞿曇常作是語
32 29 shì correct; yes; affirmative 彼沙門瞿曇常作是語
33 29 shì true 彼沙門瞿曇常作是語
34 29 shì is; has; exists 彼沙門瞿曇常作是語
35 29 shì used between repetitions of a word 彼沙門瞿曇常作是語
36 29 shì a matter; an affair 彼沙門瞿曇常作是語
37 29 shì Shi 彼沙門瞿曇常作是語
38 29 shì is; bhū 彼沙門瞿曇常作是語
39 29 shì this; idam 彼沙門瞿曇常作是語
40 29 世尊 shìzūn World-Honored One 至世尊所
41 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 至世尊所
42 28 cóng from 即從坐起
43 28 cóng to follow 即從坐起
44 28 cóng past; through 即從坐起
45 28 cóng to comply; to submit; to defer 即從坐起
46 28 cóng to participate in something 即從坐起
47 28 cóng to use a certain method or principle 即從坐起
48 28 cóng usually 即從坐起
49 28 cóng something secondary 即從坐起
50 28 cóng remote relatives 即從坐起
51 28 cóng secondary 即從坐起
52 28 cóng to go on; to advance 即從坐起
53 28 cōng at ease; informal 即從坐起
54 28 zòng a follower; a supporter 即從坐起
55 28 zòng to release 即從坐起
56 28 zòng perpendicular; longitudinal 即從坐起
57 28 cóng receiving; upādāya 即從坐起
58 25 命終 mìng zhōng to die; to end a life 命終之後
59 24 shí time; a point or period of time 時王阿闍世
60 24 shí a season; a quarter of a year 時王阿闍世
61 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時王阿闍世
62 24 shí at that time 時王阿闍世
63 24 shí fashionable 時王阿闍世
64 24 shí fate; destiny; luck 時王阿闍世
65 24 shí occasion; opportunity; chance 時王阿闍世
66 24 shí tense 時王阿闍世
67 24 shí particular; special 時王阿闍世
68 24 shí to plant; to cultivate 時王阿闍世
69 24 shí hour (measure word) 時王阿闍世
70 24 shí an era; a dynasty 時王阿闍世
71 24 shí time [abstract] 時王阿闍世
72 24 shí seasonal 時王阿闍世
73 24 shí frequently; often 時王阿闍世
74 24 shí occasionally; sometimes 時王阿闍世
75 24 shí on time 時王阿闍世
76 24 shí this; that 時王阿闍世
77 24 shí to wait upon 時王阿闍世
78 24 shí hour 時王阿闍世
79 24 shí appropriate; proper; timely 時王阿闍世
80 24 shí Shi 時王阿闍世
81 24 shí a present; currentlt 時王阿闍世
82 24 shí time; kāla 時王阿闍世
83 24 shí at that time; samaya 時王阿闍世
84 23 shēng to be born; to give birth 殃由何生
85 23 shēng to live 殃由何生
86 23 shēng raw 殃由何生
87 23 shēng a student 殃由何生
88 23 shēng life 殃由何生
89 23 shēng to produce; to give rise 殃由何生
90 23 shēng alive 殃由何生
91 23 shēng a lifetime 殃由何生
92 23 shēng to initiate; to become 殃由何生
93 23 shēng to grow 殃由何生
94 23 shēng unfamiliar 殃由何生
95 23 shēng not experienced 殃由何生
96 23 shēng hard; stiff; strong 殃由何生
97 23 shēng very; extremely 殃由何生
98 23 shēng having academic or professional knowledge 殃由何生
99 23 shēng a male role in traditional theatre 殃由何生
100 23 shēng gender 殃由何生
101 23 shēng to develop; to grow 殃由何生
102 23 shēng to set up 殃由何生
103 23 shēng a prostitute 殃由何生
104 23 shēng a captive 殃由何生
105 23 shēng a gentleman 殃由何生
106 23 shēng Kangxi radical 100 殃由何生
107 23 shēng unripe 殃由何生
108 23 shēng nature 殃由何生
109 23 shēng to inherit; to succeed 殃由何生
110 23 shēng destiny 殃由何生
111 23 shēng birth 殃由何生
112 21 yǒu is; are; to exist 有五逆罪
113 21 yǒu to have; to possess 有五逆罪
114 21 yǒu indicates an estimate 有五逆罪
115 21 yǒu indicates a large quantity 有五逆罪
116 21 yǒu indicates an affirmative response 有五逆罪
117 21 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有五逆罪
118 21 yǒu used to compare two things 有五逆罪
119 21 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有五逆罪
120 21 yǒu used before the names of dynasties 有五逆罪
121 21 yǒu a certain thing; what exists 有五逆罪
122 21 yǒu multiple of ten and ... 有五逆罪
123 21 yǒu abundant 有五逆罪
124 21 yǒu purposeful 有五逆罪
125 21 yǒu You 有五逆罪
126 21 yǒu 1. existence; 2. becoming 有五逆罪
127 21 yǒu becoming; bhava 有五逆罪
128 18 wáng Wang 時王阿闍世
129 18 wáng a king 時王阿闍世
130 18 wáng Kangxi radical 96 時王阿闍世
131 18 wàng to be king; to rule 時王阿闍世
132 18 wáng a prince; a duke 時王阿闍世
133 18 wáng grand; great 時王阿闍世
134 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 時王阿闍世
135 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 時王阿闍世
136 18 wáng the head of a group or gang 時王阿闍世
137 18 wáng the biggest or best of a group 時王阿闍世
138 18 wáng king; best of a kind; rāja 時王阿闍世
139 18 gào to tell; to say; said; told 時調達告阿闍世王
140 18 gào to request 時調達告阿闍世王
141 18 gào to report; to inform 時調達告阿闍世王
142 18 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 時調達告阿闍世王
143 18 gào to accuse; to sue 時調達告阿闍世王
144 18 gào to reach 時調達告阿闍世王
145 18 gào an announcement 時調達告阿闍世王
146 18 gào a party 時調達告阿闍世王
147 18 gào a vacation 時調達告阿闍世王
148 18 gào Gao 時調達告阿闍世王
149 18 gào to tell; jalp 時調達告阿闍世王
150 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 提婆達兜詣阿闍世王所
151 17 suǒ an office; an institute 提婆達兜詣阿闍世王所
152 17 suǒ introduces a relative clause 提婆達兜詣阿闍世王所
153 17 suǒ it 提婆達兜詣阿闍世王所
154 17 suǒ if; supposing 提婆達兜詣阿闍世王所
155 17 suǒ a few; various; some 提婆達兜詣阿闍世王所
156 17 suǒ a place; a location 提婆達兜詣阿闍世王所
157 17 suǒ indicates a passive voice 提婆達兜詣阿闍世王所
158 17 suǒ that which 提婆達兜詣阿闍世王所
159 17 suǒ an ordinal number 提婆達兜詣阿闍世王所
160 17 suǒ meaning 提婆達兜詣阿闍世王所
161 17 suǒ garrison 提婆達兜詣阿闍世王所
162 17 suǒ place; pradeśa 提婆達兜詣阿闍世王所
163 17 suǒ that which; yad 提婆達兜詣阿闍世王所
164 17 耆域 qí Yù Qi Yu 便告耆域王子曰
165 17 耆域 qí Yù jīvaka 便告耆域王子曰
166 16 I; me; my 我曾聞尊者調達
167 16 self 我曾聞尊者調達
168 16 we; our 我曾聞尊者調達
169 16 [my] dear 我曾聞尊者調達
170 16 Wo 我曾聞尊者調達
171 16 self; atman; attan 我曾聞尊者調達
172 16 ga 我曾聞尊者調達
173 16 I; aham 我曾聞尊者調達
174 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 為是五不救罪者
175 16 zhě that 為是五不救罪者
176 16 zhě nominalizing function word 為是五不救罪者
177 16 zhě used to mark a definition 為是五不救罪者
178 16 zhě used to mark a pause 為是五不救罪者
179 16 zhě topic marker; that; it 為是五不救罪者
180 16 zhuó according to 為是五不救罪者
181 16 zhě ca 為是五不救罪者
182 16 yán to speak; to say; said 時王阿闍世白調達言
183 16 yán language; talk; words; utterance; speech 時王阿闍世白調達言
184 16 yán Kangxi radical 149 時王阿闍世白調達言
185 16 yán a particle with no meaning 時王阿闍世白調達言
186 16 yán phrase; sentence 時王阿闍世白調達言
187 16 yán a word; a syllable 時王阿闍世白調達言
188 16 yán a theory; a doctrine 時王阿闍世白調達言
189 16 yán to regard as 時王阿闍世白調達言
190 16 yán to act as 時王阿闍世白調達言
191 16 yán speech; vāc 時王阿闍世白調達言
192 16 yán speak; vad 時王阿闍世白調達言
193 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我聞沙門瞿曇作是說言
194 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我聞沙門瞿曇作是說言
195 16 shuì to persuade 我聞沙門瞿曇作是說言
196 16 shuō to teach; to recite; to explain 我聞沙門瞿曇作是說言
197 16 shuō a doctrine; a theory 我聞沙門瞿曇作是說言
198 16 shuō to claim; to assert 我聞沙門瞿曇作是說言
199 16 shuō allocution 我聞沙門瞿曇作是說言
200 16 shuō to criticize; to scold 我聞沙門瞿曇作是說言
201 16 shuō to indicate; to refer to 我聞沙門瞿曇作是說言
202 16 shuō speach; vāda 我聞沙門瞿曇作是說言
203 16 shuō to speak; bhāṣate 我聞沙門瞿曇作是說言
204 15 yuē to speak; to say 世尊告曰
205 15 yuē Kangxi radical 73 世尊告曰
206 15 yuē to be called 世尊告曰
207 15 yuē particle without meaning 世尊告曰
208 15 not; no 為是五不救罪者
209 15 expresses that a certain condition cannot be acheived 為是五不救罪者
210 15 as a correlative 為是五不救罪者
211 15 no (answering a question) 為是五不救罪者
212 15 forms a negative adjective from a noun 為是五不救罪者
213 15 at the end of a sentence to form a question 為是五不救罪者
214 15 to form a yes or no question 為是五不救罪者
215 15 infix potential marker 為是五不救罪者
216 15 no; na 為是五不救罪者
217 14 shòu to suffer; to be subjected to 誰為殃而受報
218 14 shòu to transfer; to confer 誰為殃而受報
219 14 shòu to receive; to accept 誰為殃而受報
220 14 shòu to tolerate 誰為殃而受報
221 14 shòu suitably 誰為殃而受報
222 14 shòu feelings; sensations 誰為殃而受報
223 12 白言 bái yán to say 比丘白言
224 11 already 到已即就座坐
225 11 Kangxi radical 49 到已即就座坐
226 11 from 到已即就座坐
227 11 to bring to an end; to stop 到已即就座坐
228 11 final aspectual particle 到已即就座坐
229 11 afterwards; thereafter 到已即就座坐
230 11 too; very; excessively 到已即就座坐
231 11 to complete 到已即就座坐
232 11 to demote; to dismiss 到已即就座坐
233 11 to recover from an illness 到已即就座坐
234 11 certainly 到已即就座坐
235 11 an interjection of surprise 到已即就座坐
236 11 this 到已即就座坐
237 11 former; pūrvaka 到已即就座坐
238 11 摩竭 mójié makara 彼摩竭國阿闍世王
239 11 便 biàn convenient; handy; easy 便說阿闍世王所共論議
240 11 便 biàn advantageous 便說阿闍世王所共論議
241 11 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便說阿闍世王所共論議
242 11 便 pián fat; obese 便說阿闍世王所共論議
243 11 便 biàn to make easy 便說阿闍世王所共論議
244 11 便 biàn an unearned advantage 便說阿闍世王所共論議
245 11 便 biàn ordinary; plain 便說阿闍世王所共論議
246 11 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便說阿闍世王所共論議
247 11 便 biàn in passing 便說阿闍世王所共論議
248 11 便 biàn informal 便說阿闍世王所共論議
249 11 便 biàn right away; then; right after 便說阿闍世王所共論議
250 11 便 biàn appropriate; suitable 便說阿闍世王所共論議
251 11 便 biàn an advantageous occasion 便說阿闍世王所共論議
252 11 便 biàn stool 便說阿闍世王所共論議
253 11 便 pián quiet; quiet and comfortable 便說阿闍世王所共論議
254 11 便 biàn proficient; skilled 便說阿闍世王所共論議
255 11 便 biàn even if; even though 便說阿闍世王所共論議
256 11 便 pián shrewd; slick; good with words 便說阿闍世王所共論議
257 11 便 biàn then; atha 便說阿闍世王所共論議
258 10 zuò to do 誰作殃當受其果
259 10 zuò to act as; to serve as 誰作殃當受其果
260 10 zuò to start 誰作殃當受其果
261 10 zuò a writing; a work 誰作殃當受其果
262 10 zuò to dress as; to be disguised as 誰作殃當受其果
263 10 zuō to create; to make 誰作殃當受其果
264 10 zuō a workshop 誰作殃當受其果
265 10 zuō to write; to compose 誰作殃當受其果
266 10 zuò to rise 誰作殃當受其果
267 10 zuò to be aroused 誰作殃當受其果
268 10 zuò activity; action; undertaking 誰作殃當受其果
269 10 zuò to regard as 誰作殃當受其果
270 10 zuò action; kāraṇa 誰作殃當受其果
271 10 阿闍世 Āshéshì Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu 時王阿闍世
272 10 ér and; as well as; but (not); yet (not) 誰為殃而受報
273 10 ér Kangxi radical 126 誰為殃而受報
274 10 ér you 誰為殃而受報
275 10 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 誰為殃而受報
276 10 ér right away; then 誰為殃而受報
277 10 ér but; yet; however; while; nevertheless 誰為殃而受報
278 10 ér if; in case; in the event that 誰為殃而受報
279 10 ér therefore; as a result; thus 誰為殃而受報
280 10 ér how can it be that? 誰為殃而受報
281 10 ér so as to 誰為殃而受報
282 10 ér only then 誰為殃而受報
283 10 ér as if; to seem like 誰為殃而受報
284 10 néng can; able 誰為殃而受報
285 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 誰為殃而受報
286 10 ér me 誰為殃而受報
287 10 ér to arrive; up to 誰為殃而受報
288 10 ér possessive 誰為殃而受報
289 10 wén to hear 聞如是
290 10 wén Wen 聞如是
291 10 wén sniff at; to smell 聞如是
292 10 wén to be widely known 聞如是
293 10 wén to confirm; to accept 聞如是
294 10 wén information 聞如是
295 10 wèn famous; well known 聞如是
296 10 wén knowledge; learning 聞如是
297 10 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
298 10 wén to question 聞如是
299 10 wén hearing; śruti 聞如是
300 10 this; these 若有男女施行此事者
301 10 in this way 若有男女施行此事者
302 10 otherwise; but; however; so 若有男女施行此事者
303 10 at this time; now; here 若有男女施行此事者
304 10 this; here; etad 若有男女施行此事者
305 9 zhì to; until 至世尊所
306 9 zhì Kangxi radical 133 至世尊所
307 9 zhì extremely; very; most 至世尊所
308 9 zhì to arrive 至世尊所
309 9 國王 guówáng king; monarch 摩竭國王阿闍世
310 9 國王 guówáng Prince of the State 摩竭國王阿闍世
311 9 王子 wángzǐ a prince 便告耆域王子曰
312 9 王子 wángzǐ prince; rājakumāra 便告耆域王子曰
313 9 zuò to sit 到已即就座坐
314 9 zuò to ride 到已即就座坐
315 9 zuò to visit 到已即就座坐
316 9 zuò a seat 到已即就座坐
317 9 zuò to hold fast to; to stick to 到已即就座坐
318 9 zuò to be in a position 到已即就座坐
319 9 zuò because; for 到已即就座坐
320 9 zuò to convict; to try 到已即就座坐
321 9 zuò to stay 到已即就座坐
322 9 zuò to kneel 到已即就座坐
323 9 zuò to violate 到已即就座坐
324 9 zuò to sit; niṣad 到已即就座坐
325 9 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門法炬譯
326 9 沙門 shāmén sramana 西晉沙門法炬譯
327 9 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門法炬譯
328 9 何處 héchǔ where 當生何處
329 9 bào newspaper 誰為殃而受報
330 9 bào to announce; to inform; to report 誰為殃而受報
331 9 bào to repay; to reply with a gift 誰為殃而受報
332 9 bào to respond; to reply 誰為殃而受報
333 9 bào to revenge 誰為殃而受報
334 9 bào a cable; a telegram 誰為殃而受報
335 9 bào a message; information 誰為殃而受報
336 9 bào indirect effect; retribution; vipāka 誰為殃而受報
337 9 yāng misfortune; disaster; calamity 為有何殃
338 9 yāng to injure; to devastate 為有何殃
339 8 xìn to believe; to trust 當有等信於我所
340 8 xìn a letter 當有等信於我所
341 8 xìn evidence 當有等信於我所
342 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
343 8 xìn honest; sincere; true 當有等信於我所
344 8 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 當有等信於我所
345 8 xìn an official holding a document 當有等信於我所
346 8 xìn willfully; randomly 當有等信於我所
347 8 xìn truly 當有等信於我所
348 8 xìn a gift 當有等信於我所
349 8 xìn credit 當有等信於我所
350 8 xìn on time; regularly 當有等信於我所
351 8 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 當有等信於我所
352 8 xìn news; a message 當有等信於我所
353 8 xìn arsenic 當有等信於我所
354 8 xìn Faith 當有等信於我所
355 8 xìn faith; confidence 當有等信於我所
356 8 what; where; which 為有何殃
357 8 to carry on the shoulder 為有何殃
358 8 who 為有何殃
359 8 what 為有何殃
360 8 why 為有何殃
361 8 how 為有何殃
362 8 how much 為有何殃
363 8 He 為有何殃
364 8 what; kim 為有何殃
365 8 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 當生三十三天
366 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 發意成就
367 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 發意成就
368 8 成就 chéngjiù accomplishment 發意成就
369 8 成就 chéngjiù Achievements 發意成就
370 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 發意成就
371 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 發意成就
372 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 發意成就
373 8 to enter 必入地獄不疑
374 8 Kangxi radical 11 必入地獄不疑
375 8 radical 必入地獄不疑
376 8 income 必入地獄不疑
377 8 to conform with 必入地獄不疑
378 8 to descend 必入地獄不疑
379 8 the entering tone 必入地獄不疑
380 8 to pay 必入地獄不疑
381 8 to join 必入地獄不疑
382 8 entering; praveśa 必入地獄不疑
383 8 地獄 dìyù a hell 必入地獄不疑
384 8 地獄 dìyù hell 必入地獄不疑
385 8 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 必入地獄不疑
386 8 兜術天 dōushùtiān Tusita 當生兜術天
387 8 wèi for; to 為是五不救罪者
388 8 wèi because of 為是五不救罪者
389 8 wéi to act as; to serve 為是五不救罪者
390 8 wéi to change into; to become 為是五不救罪者
391 8 wéi to be; is 為是五不救罪者
392 8 wéi to do 為是五不救罪者
393 8 wèi for 為是五不救罪者
394 8 wèi because of; for; to 為是五不救罪者
395 8 wèi to 為是五不救罪者
396 8 wéi in a passive construction 為是五不救罪者
397 8 wéi forming a rehetorical question 為是五不救罪者
398 8 wéi forming an adverb 為是五不救罪者
399 8 wéi to add emphasis 為是五不救罪者
400 8 wèi to support; to help 為是五不救罪者
401 8 wéi to govern 為是五不救罪者
402 8 大王 dàwáng king 大王
403 8 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王
404 8 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王
405 8 no 言殃謂無報
406 8 Kangxi radical 71 言殃謂無報
407 8 to not have; without 言殃謂無報
408 8 has not yet 言殃謂無報
409 8 mo 言殃謂無報
410 8 do not 言殃謂無報
411 8 not; -less; un- 言殃謂無報
412 8 regardless of 言殃謂無報
413 8 to not have 言殃謂無報
414 8 um 言殃謂無報
415 8 Wu 言殃謂無報
416 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 言殃謂無報
417 8 not; non- 言殃謂無報
418 8 mo 言殃謂無報
419 7 also; too 我亦當入地獄耶
420 7 but 我亦當入地獄耶
421 7 this; he; she 我亦當入地獄耶
422 7 although; even though 我亦當入地獄耶
423 7 already 我亦當入地獄耶
424 7 particle with no meaning 我亦當入地獄耶
425 7 Yi 我亦當入地獄耶
426 7 如是 rúshì thus; so 聞如是
427 7 如是 rúshì thus, so 聞如是
428 7 chù a place; location; a spot; a point 愚者知是處
429 7 chǔ to reside; to live; to dwell 愚者知是處
430 7 chù location 愚者知是處
431 7 chù an office; a department; a bureau 愚者知是處
432 7 chù a part; an aspect 愚者知是處
433 7 chǔ to be in; to be in a position of 愚者知是處
434 7 chǔ to get along with 愚者知是處
435 7 chǔ to deal with; to manage 愚者知是處
436 7 chǔ to punish; to sentence 愚者知是處
437 7 chǔ to stop; to pause 愚者知是處
438 7 chǔ to be associated with 愚者知是處
439 7 chǔ to situate; to fix a place for 愚者知是處
440 7 chǔ to occupy; to control 愚者知是處
441 7 chù circumstances; situation 愚者知是處
442 7 chù an occasion; a time 愚者知是處
443 7 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 彼沙門瞿曇常作是語
444 7 如來 rúlái Tathagata 起惡意於如來所
445 7 如來 Rúlái Tathagata 起惡意於如來所
446 7 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 起惡意於如來所
447 7 shā to kill; to murder; to slaughter 謂殺父
448 7 shā to hurt 謂殺父
449 7 shā to pare off; to reduce; to clip 謂殺父
450 7 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate 頭面禮調達足
451 7 sufficient; enough 頭面禮調達足
452 7 Kangxi radical 157 頭面禮調達足
453 7 foot 頭面禮調達足
454 7 to attain; to suffice; to be qualified 頭面禮調達足
455 7 to satisfy 頭面禮調達足
456 7 leg 頭面禮調達足
457 7 football 頭面禮調達足
458 7 fully 頭面禮調達足
459 7 sound of footsteps; patter 頭面禮調達足
460 7 permitted 頭面禮調達足
461 7 to amount to; worthy 頭面禮調達足
462 7 Zu 頭面禮調達足
463 7 to step; to tread 頭面禮調達足
464 7 to stop; to halt 頭面禮調達足
465 7 prosperous 頭面禮調達足
466 7 excessive 頭面禮調達足
467 7 Contented 頭面禮調達足
468 7 foot; pāda 頭面禮調達足
469 7 satisfied; tṛpta 頭面禮調達足
470 7 yán flame; blaze 當生炎天上
471 7 yán inflammation; -itis 當生炎天上
472 7 yán hot 當生炎天上
473 7 yán light; arcis 當生炎天上
474 7 dialect; language; speech 彼沙門瞿曇常作是語
475 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
476 7 verse; writing 彼沙門瞿曇常作是語
477 7 to speak; to tell 彼沙門瞿曇常作是語
478 7 proverbs; common sayings; old expressions 彼沙門瞿曇常作是語
479 7 a signal 彼沙門瞿曇常作是語
480 7 to chirp; to tweet 彼沙門瞿曇常作是語
481 7 words; discourse; vac 彼沙門瞿曇常作是語
482 6 調達 tiáodá Devadatta 頭面禮調達足
483 6 羅閱城 Luóyuè Chéng Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha 婆伽婆在羅閱城靈鷲山
484 6 to go to; to arrive; to reach 提婆達兜詣阿闍世王所
485 6 an achievement; an accomplishment 提婆達兜詣阿闍世王所
486 6 to visit 提婆達兜詣阿闍世王所
487 6 purposeful 提婆達兜詣阿闍世王所
488 6 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 發意成就
489 6 jiù right away 到已即就座坐
490 6 jiù to approach; to move towards; to come towards 到已即就座坐
491 6 jiù with regard to; concerning; to follow 到已即就座坐
492 6 jiù to assume 到已即就座坐
493 6 jiù to receive; to suffer 到已即就座坐
494 6 jiù to undergo; to undertake; to engage in 到已即就座坐
495 6 jiù precisely; exactly 到已即就座坐
496 6 jiù namely 到已即就座坐
497 6 jiù to suit; to accommodate oneself to 到已即就座坐
498 6 jiù only; just 到已即就座坐
499 6 jiù to accomplish 到已即就座坐
500 6 jiù to go with 到已即就座坐

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
cóng receiving; upādāya
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
shēng birth
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
wáng king; best of a kind; rāja
gào to tell; jalp
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王问五逆经 阿闍世王問五逆經 196 Asheshi Wang Wen Wu Ni Jing
从化 從化 99 Conghua
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜术天 兜術天 100 Tusita
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
化自在天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
灵鹫山 靈鷲山 76
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
罗阅城 羅閱城 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
罗阅只 羅閱祇 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
耆域 113
 1. Qi Yu
 2. jīvaka
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
调达 調達 116 Devadatta
提婆达兜 提婆達兜 116 Devadatta
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 30.

Simplified Traditional Pinyin English
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大善知识 大善知識 100 a Dharma friend with great merit
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
钝根 鈍根 100
 1. dull ability
 2. dull aptitude
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
利根 108 natural powers of intelligence
摩竭 109 makara
泥犁 110 hell; niraya
尼师坛 尼師壇 110 a mat for sitting on; niṣīdana
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
三法 115 the three aspects of the Dharma
三匝 115 to circumambulate three times
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
深法 115 a profound truth
生天 115 highest rebirth
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
四天王宫 四天王宮 115 abodes of the four guardians
剃除 116 to severe
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五事 119 five dharmas; five categories
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
至真 122 most-true-one; arhat
诸比丘 諸比丘 122 monks