Glossary and Vocabulary for Womb Matrix Sanskrit Mantra (Tai Cang Fan Zi Zhenyan) 胎藏梵字真言, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 136 yuē to speak; to say 持地真言曰
2 136 yuē Kangxi radical 73 持地真言曰
3 136 yuē to be called 持地真言曰
4 136 yuē said; ukta 持地真言曰
5 135 真言 zhēnyán true words 灑淨真言
6 135 真言 zhēnyán an incantation 灑淨真言
7 135 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 灑淨真言
8 6 Kangxi radical 49 已下經二具緣品
9 6 to bring to an end; to stop 已下經二具緣品
10 6 to complete 已下經二具緣品
11 6 to demote; to dismiss 已下經二具緣品
12 6 to recover from an illness 已下經二具緣品
13 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
14 6 明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni 大力大護明妃真言曰
15 6 juǎn to coil; to roll 胎藏梵字真言上卷
16 6 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏梵字真言上卷
17 6 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏梵字真言上卷
18 6 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏梵字真言上卷
19 6 juǎn to involve; to embroil 胎藏梵字真言上卷
20 6 juǎn a break roll 胎藏梵字真言上卷
21 6 juàn an examination paper 胎藏梵字真言上卷
22 6 juàn a file 胎藏梵字真言上卷
23 6 quán crinkled; curled 胎藏梵字真言上卷
24 6 juǎn to include 胎藏梵字真言上卷
25 6 juǎn to store away 胎藏梵字真言上卷
26 6 juǎn to sever; to break off 胎藏梵字真言上卷
27 6 juǎn Juan 胎藏梵字真言上卷
28 6 juàn tired 胎藏梵字真言上卷
29 6 quán beautiful 胎藏梵字真言上卷
30 6 juǎn wrapped 胎藏梵字真言上卷
31 6 xià bottom 已下經二具緣品
32 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 已下經二具緣品
33 6 xià to announce 已下經二具緣品
34 6 xià to do 已下經二具緣品
35 6 xià to withdraw; to leave; to exit 已下經二具緣品
36 6 xià the lower class; a member of the lower class 已下經二具緣品
37 6 xià inside 已下經二具緣品
38 6 xià an aspect 已下經二具緣品
39 6 xià a certain time 已下經二具緣品
40 6 xià to capture; to take 已下經二具緣品
41 6 xià to put in 已下經二具緣品
42 6 xià to enter 已下經二具緣品
43 6 xià to eliminate; to remove; to get off 已下經二具緣品
44 6 xià to finish work or school 已下經二具緣品
45 6 xià to go 已下經二具緣品
46 6 xià to scorn; to look down on 已下經二具緣品
47 6 xià to modestly decline 已下經二具緣品
48 6 xià to produce 已下經二具緣品
49 6 xià to stay at; to lodge at 已下經二具緣品
50 6 xià to decide 已下經二具緣品
51 6 xià to be less than 已下經二具緣品
52 6 xià humble; lowly 已下經二具緣品
53 6 xià below; adhara 已下經二具緣品
54 6 xià lower; inferior; hina 已下經二具緣品
55 5 huì favor; benefit; blessing; kindness 財惠童子真言曰
56 5 huì Hui 財惠童子真言曰
57 5 huì to confer 財惠童子真言曰
58 5 huì to spoil; to dote on 財惠童子真言曰
59 5 huì gentle; amiable 財惠童子真言曰
60 5 huì would you be so kind 財惠童子真言曰
61 5 huì Kindness 財惠童子真言曰
62 5 huì devotion; mati 財惠童子真言曰
63 4 zhǐ paper 押紙
64 4 to mortgage; to pawn 押紙
65 4 to arrest; to detain; to guard 押紙
66 4 a signature; a seal used as a signature 押紙
67 4 to escort 押紙
68 4 a curtain hanger 押紙
69 4 to supervise 押紙
70 4 to suppress 押紙
71 4 to gamble 押紙
72 4 to press; pīḍ 押紙
73 4 如來 rúlái Tathagata 如來眼真言曰
74 4 如來 Rúlái Tathagata 如來眼真言曰
75 4 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來眼真言曰
76 3 第三 dì sān third 已下第三卷
77 3 第三 dì sān third; tṛtīya 已下第三卷
78 3 big; huge; large 大力大護明妃真言曰
79 3 Kangxi radical 37 大力大護明妃真言曰
80 3 great; major; important 大力大護明妃真言曰
81 3 size 大力大護明妃真言曰
82 3 old 大力大護明妃真言曰
83 3 oldest; earliest 大力大護明妃真言曰
84 3 adult 大力大護明妃真言曰
85 3 dài an important person 大力大護明妃真言曰
86 3 senior 大力大護明妃真言曰
87 3 an element 大力大護明妃真言曰
88 3 great; mahā 大力大護明妃真言曰
89 3 無能勝 wúnéngshèng aparajita; unsurpassed 無能勝真言曰
90 3 yán to speak; to say; said 得大勢至真言曰
91 3 yán language; talk; words; utterance; speech 得大勢至真言曰
92 3 yán Kangxi radical 149 得大勢至真言曰
93 3 yán phrase; sentence 得大勢至真言曰
94 3 yán a word; a syllable 得大勢至真言曰
95 3 yán a theory; a doctrine 得大勢至真言曰
96 3 yán to regard as 得大勢至真言曰
97 3 yán to act as 得大勢至真言曰
98 3 yán speech; vāc 得大勢至真言曰
99 3 yán speak; vad 得大勢至真言曰
100 3 force 無礙力真言曰
101 3 Kangxi radical 19 無礙力真言曰
102 3 to exert oneself; to make an effort 無礙力真言曰
103 3 to force 無礙力真言曰
104 3 labor; forced labor 無礙力真言曰
105 3 physical strength 無礙力真言曰
106 3 power 無礙力真言曰
107 3 Li 無礙力真言曰
108 3 ability; capability 無礙力真言曰
109 3 influence 無礙力真言曰
110 3 strength; power; bala 無礙力真言曰
111 3 pǐn product; goods; thing 已下經二具緣品
112 3 pǐn degree; rate; grade; a standard 已下經二具緣品
113 3 pǐn a work (of art) 已下經二具緣品
114 3 pǐn kind; type; category; variety 已下經二具緣品
115 3 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 已下經二具緣品
116 3 pǐn to sample; to taste; to appreciate 已下經二具緣品
117 3 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 已下經二具緣品
118 3 pǐn to play a flute 已下經二具緣品
119 3 pǐn a family name 已下經二具緣品
120 3 pǐn character; style 已下經二具緣品
121 3 pǐn pink; light red 已下經二具緣品
122 3 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 已下經二具緣品
123 3 pǐn a fret 已下經二具緣品
124 3 pǐn Pin 已下經二具緣品
125 3 pǐn a rank in the imperial government 已下經二具緣品
126 3 pǐn standard 已下經二具緣品
127 3 pǐn chapter; varga 已下經二具緣品
128 3 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛頂真言曰
129 3 除蓋障 chú gài zhàng Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障真言曰
130 3 xíng to walk 菩提行真言
131 3 xíng capable; competent 菩提行真言
132 3 háng profession 菩提行真言
133 3 xíng Kangxi radical 144 菩提行真言
134 3 xíng to travel 菩提行真言
135 3 xìng actions; conduct 菩提行真言
136 3 xíng to do; to act; to practice 菩提行真言
137 3 xíng all right; OK; okay 菩提行真言
138 3 háng horizontal line 菩提行真言
139 3 héng virtuous deeds 菩提行真言
140 3 hàng a line of trees 菩提行真言
141 3 hàng bold; steadfast 菩提行真言
142 3 xíng to move 菩提行真言
143 3 xíng to put into effect; to implement 菩提行真言
144 3 xíng travel 菩提行真言
145 3 xíng to circulate 菩提行真言
146 3 xíng running script; running script 菩提行真言
147 3 xíng temporary 菩提行真言
148 3 háng rank; order 菩提行真言
149 3 háng a business; a shop 菩提行真言
150 3 xíng to depart; to leave 菩提行真言
151 3 xíng to experience 菩提行真言
152 3 xíng path; way 菩提行真言
153 3 xíng xing; ballad 菩提行真言
154 3 xíng Xing 菩提行真言
155 3 xíng Practice 菩提行真言
156 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩提行真言
157 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩提行真言
158 3 yún cloud 押紙云
159 3 yún Yunnan 押紙云
160 3 yún Yun 押紙云
161 3 yún to say 押紙云
162 3 yún to have 押紙云
163 3 yún cloud; megha 押紙云
164 3 yún to say; iti 押紙云
165 3 一切 yīqiè temporary 一切持金剛真言曰
166 3 一切 yīqiè the same 一切持金剛真言曰
167 2 地神 dì shén earth goddess; an earth spirit 地神真言曰
168 2 地神 dì shén Prthivi 地神真言曰
169 2 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 得大勢至真言曰
170 2 zhǔ owner 羅剎主真言曰
171 2 zhǔ principal; main; primary 羅剎主真言曰
172 2 zhǔ master 羅剎主真言曰
173 2 zhǔ host 羅剎主真言曰
174 2 zhǔ to manage; to lead 羅剎主真言曰
175 2 zhǔ to decide; to advocate 羅剎主真言曰
176 2 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 羅剎主真言曰
177 2 zhǔ to signify; to indicate 羅剎主真言曰
178 2 zhǔ oneself 羅剎主真言曰
179 2 zhǔ a person; a party 羅剎主真言曰
180 2 zhǔ God; the Lord 羅剎主真言曰
181 2 zhǔ lord; ruler; chief 羅剎主真言曰
182 2 zhǔ an ancestral tablet 羅剎主真言曰
183 2 zhǔ princess 羅剎主真言曰
184 2 zhǔ chairperson 羅剎主真言曰
185 2 zhǔ fundamental 羅剎主真言曰
186 2 zhǔ Zhu 羅剎主真言曰
187 2 zhù to pour 羅剎主真言曰
188 2 zhǔ host; svamin 羅剎主真言曰
189 2 zhǔ abbot 羅剎主真言曰
190 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
191 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
192 2 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 無礙力真言曰
193 2 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無礙力真言曰
194 2 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 無礙力真言曰
195 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
196 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
197 2 字句 zìjù words; expressions; writing 滿足一切金剛字句真言曰
198 2 fu 何耶揭嘌嚩真言曰
199 2 va 何耶揭嘌嚩真言曰
200 2 計設尼 jìshèní Kesini 計設尼真言曰
201 2 寶手 bǎoshǒu Ratnapani 寶手真言
202 2 白處尊真言 báichù zūn zhēnyán Pāṇḍaravāsinī Mantra 白處尊真言曰
203 2 守護 shǒuhù to guard; to defend 不可越守護門真言曰
204 2 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 不可越守護門真言曰
205 2 得大勢 dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢至真言曰
206 2 mén door; gate; doorway; gateway 不可越守護門真言曰
207 2 mén phylum; division 不可越守護門真言曰
208 2 mén sect; school 不可越守護門真言曰
209 2 mén Kangxi radical 169 不可越守護門真言曰
210 2 mén a door-like object 不可越守護門真言曰
211 2 mén an opening 不可越守護門真言曰
212 2 mén an access point; a border entrance 不可越守護門真言曰
213 2 mén a household; a clan 不可越守護門真言曰
214 2 mén a kind; a category 不可越守護門真言曰
215 2 mén to guard a gate 不可越守護門真言曰
216 2 mén Men 不可越守護門真言曰
217 2 mén a turning point 不可越守護門真言曰
218 2 mén a method 不可越守護門真言曰
219 2 mén a sense organ 不可越守護門真言曰
220 2 mén door; gate; dvara 不可越守護門真言曰
221 2 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手真言曰
222 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
223 2 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
224 2 ye 何耶揭嘌嚩真言曰
225 2 ya 何耶揭嘌嚩真言曰
226 2 降三世 jiàng sān shì Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya 降三世真言曰
227 2 piào fast; speedy 何耶揭嘌嚩真言曰
228 2 毘俱胝 píjūzhī Bhrkuti 毘俱胝真言曰
229 2 lóng dragon 嚩嚕拏龍真言曰
230 2 lóng Kangxi radical 212 嚩嚕拏龍真言曰
231 2 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 嚩嚕拏龍真言曰
232 2 lóng weakened; frail 嚩嚕拏龍真言曰
233 2 lóng a tall horse 嚩嚕拏龍真言曰
234 2 lóng Long 嚩嚕拏龍真言曰
235 2 lóng serpent; dragon; naga 嚩嚕拏龍真言曰
236 2 jiē to take off; to lift off 何耶揭嘌嚩真言曰
237 2 jiē to make visible; to make public 何耶揭嘌嚩真言曰
238 2 jiē to lift up; to raise 何耶揭嘌嚩真言曰
239 2 jiē a sound of increasing loudness 何耶揭嘌嚩真言曰
240 2 jiē to uncover; to open up 何耶揭嘌嚩真言曰
241 2 jiē to signal; to indicate 何耶揭嘌嚩真言曰
242 2 to lift the skirt 何耶揭嘌嚩真言曰
243 2 jiē to borrow 何耶揭嘌嚩真言曰
244 2 jiē to carry 何耶揭嘌嚩真言曰
245 2 jiē Jie 何耶揭嘌嚩真言曰
246 2 jiē ka 何耶揭嘌嚩真言曰
247 2 童子 tóngzǐ boy 質多羅童子真言曰
248 2 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 質多羅童子真言曰
249 2 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 質多羅童子真言曰
250 2 持地 chí dì ruler of the land 持地真言曰
251 2 持地 chí dì Dharanimdhara 持地真言曰
252 2 金剛 jīngāng a diamond 金剛月靨真言曰
253 2 金剛 jīngāng King Kong 金剛月靨真言曰
254 2 金剛 jīngāng a hard object 金剛月靨真言曰
255 2 金剛 jīngāng gorilla 金剛月靨真言曰
256 2 金剛 jīngāng diamond 金剛月靨真言曰
257 2 金剛 jīngāng vajra 金剛月靨真言曰
258 2 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利真言曰
259 2 多羅尊 duōluó zūn Tara 多羅尊真言曰
260 2 to carry on the shoulder 何耶揭嘌嚩真言曰
261 2 what 何耶揭嘌嚩真言曰
262 2 He 何耶揭嘌嚩真言曰
263 2 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 觀自在真言曰
264 2 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
265 2 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
266 2 胎藏梵字真言 tāi cáng fàn zì zhēnyán Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan 胎藏梵字真言上卷
267 2 grandmother 烏婆計設尼真言曰
268 2 old woman 烏婆計設尼真言曰
269 2 bha 烏婆計設尼真言曰
270 1 zhì to place; to lay out 置字句
271 1 zhì to establish; to set up; to install 置字句
272 1 zhì to buy 置字句
273 1 zhì a relay station 置字句
274 1 zhì to release; to set free; to pardon 置字句
275 1 zhì to discard; to abandon 置字句
276 1 zhì to set aside 置字句
277 1 無能 wúnéng incapable; incompetent 無能害力明妃真言曰
278 1 結界 jiéjiè Restricted Area 大結界真言曰
279 1 結界 jiéjiè boundary; temple boundary; sīmā 大結界真言曰
280 1 法界生真言 fǎjiè shēng zhēnyán Birth in the Dharmadhatu Mantra 法界生真言曰
281 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香真言曰
282 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香真言曰
283 1 燒香 shāo xiāng aromatic powder; incense intended for burning; cūrṇa 燒香真言曰
284 1 燒香 shāo xiāng to burn incense; dhūpa 燒香真言曰
285 1 燒香 shāo xiāng Head of Devotees’ Gathering 燒香真言曰
286 1 yuè month 金剛月靨真言曰
287 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
288 1 yuè Kangxi radical 74 金剛月靨真言曰
289 1 yuè moonlight 金剛月靨真言曰
290 1 yuè monthly 金剛月靨真言曰
291 1 yuè shaped like the moon; crescent shaped 金剛月靨真言曰
292 1 yuè Tokharians 金剛月靨真言曰
293 1 yuè China rose 金剛月靨真言曰
294 1 yuè Yue 金剛月靨真言曰
295 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
296 1 yuè month; māsa 金剛月靨真言曰
297 1 伊舍那天 yīshěnàtiān Īśāna 伊舍那天真言曰
298 1 白傘蓋佛頂 bái sǎn gài fó dǐng white canopy Buddha crown 白傘蓋佛頂真言曰
299 1 jiā ka; gha; ga 諸摩睺囉伽真言曰
300 1 jiā gha 諸摩睺囉伽真言曰
301 1 jiā ga 諸摩睺囉伽真言曰
302 1 shàng top; a high position 胎藏梵字真言上卷
303 1 shang top; the position on or above something 胎藏梵字真言上卷
304 1 shàng to go up; to go forward 胎藏梵字真言上卷
305 1 shàng shang 胎藏梵字真言上卷
306 1 shàng previous; last 胎藏梵字真言上卷
307 1 shàng high; higher 胎藏梵字真言上卷
308 1 shàng advanced 胎藏梵字真言上卷
309 1 shàng a monarch; a sovereign 胎藏梵字真言上卷
310 1 shàng time 胎藏梵字真言上卷
311 1 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 胎藏梵字真言上卷
312 1 shàng far 胎藏梵字真言上卷
313 1 shàng big; as big as 胎藏梵字真言上卷
314 1 shàng abundant; plentiful 胎藏梵字真言上卷
315 1 shàng to report 胎藏梵字真言上卷
316 1 shàng to offer 胎藏梵字真言上卷
317 1 shàng to go on stage 胎藏梵字真言上卷
318 1 shàng to take office; to assume a post 胎藏梵字真言上卷
319 1 shàng to install; to erect 胎藏梵字真言上卷
320 1 shàng to suffer; to sustain 胎藏梵字真言上卷
321 1 shàng to burn 胎藏梵字真言上卷
322 1 shàng to remember 胎藏梵字真言上卷
323 1 shàng to add 胎藏梵字真言上卷
324 1 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 胎藏梵字真言上卷
325 1 shàng to meet 胎藏梵字真言上卷
326 1 shàng falling then rising (4th) tone 胎藏梵字真言上卷
327 1 shang used after a verb indicating a result 胎藏梵字真言上卷
328 1 shàng a musical note 胎藏梵字真言上卷
329 1 shàng higher, superior; uttara 胎藏梵字真言上卷
330 1 風神 fēngshén Wind God 風神真言曰
331 1 風神 fēngshén Vayu; Wind Spirit 風神真言曰
332 1 緊那羅 jǐnnàluó kimnara 諸緊那羅真言曰
333 1 諸人 zhū rén people; jana 諸人真言曰
334 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香真言曰
335 1 huá Chinese 華供養真言曰
336 1 huá illustrious; splendid 華供養真言曰
337 1 huā a flower 華供養真言曰
338 1 huā to flower 華供養真言曰
339 1 huá China 華供養真言曰
340 1 huá empty; flowery 華供養真言曰
341 1 huá brilliance; luster 華供養真言曰
342 1 huá elegance; beauty 華供養真言曰
343 1 huā a flower 華供養真言曰
344 1 huá extravagant; wasteful; flashy 華供養真言曰
345 1 huá makeup; face powder 華供養真言曰
346 1 huá flourishing 華供養真言曰
347 1 huá a corona 華供養真言曰
348 1 huá years; time 華供養真言曰
349 1 huá your 華供養真言曰
350 1 huá essence; best part 華供養真言曰
351 1 huá grey 華供養真言曰
352 1 huà Hua 華供養真言曰
353 1 huá literary talent 華供養真言曰
354 1 huá literary talent 華供養真言曰
355 1 huá an article; a document 華供養真言曰
356 1 黑夜神 hēiyè shén Kalaratri 黑夜神真言曰
357 1 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
358 1 菩薩心 pú sà xīn a bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
359 1 菩薩心 pú sà xīn bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
360 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
361 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
362 1 普世 pǔshì All Over the World 普世明妃真言曰
363 1 質多羅 zhìduōluó multi-colored; citra 質多羅童子真言曰
364 1 質多羅 zhìduōluó Spica 質多羅童子真言曰
365 1 質多羅 zhìduōluó Citra 質多羅童子真言曰
366 1 idea 堅固意真言曰
367 1 Italy (abbreviation) 堅固意真言曰
368 1 a wish; a desire; intention 堅固意真言曰
369 1 mood; feeling 堅固意真言曰
370 1 will; willpower; determination 堅固意真言曰
371 1 bearing; spirit 堅固意真言曰
372 1 to think of; to long for; to miss 堅固意真言曰
373 1 to anticipate; to expect 堅固意真言曰
374 1 to doubt; to suspect 堅固意真言曰
375 1 meaning 堅固意真言曰
376 1 a suggestion; a hint 堅固意真言曰
377 1 an understanding; a point of view 堅固意真言曰
378 1 Yi 堅固意真言曰
379 1 manas; mind; mentation 堅固意真言曰
380 1 jīng to go through; to experience 已下經二具緣品
381 1 jīng a sutra; a scripture 已下經二具緣品
382 1 jīng warp 已下經二具緣品
383 1 jīng longitude 已下經二具緣品
384 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 已下經二具緣品
385 1 jīng a woman's period 已下經二具緣品
386 1 jīng to bear; to endure 已下經二具緣品
387 1 jīng to hang; to die by hanging 已下經二具緣品
388 1 jīng classics 已下經二具緣品
389 1 jīng to be frugal; to save 已下經二具緣品
390 1 jīng a classic; a scripture; canon 已下經二具緣品
391 1 jīng a standard; a norm 已下經二具緣品
392 1 jīng a section of a Confucian work 已下經二具緣品
393 1 jīng to measure 已下經二具緣品
394 1 jīng human pulse 已下經二具緣品
395 1 jīng menstruation; a woman's period 已下經二具緣品
396 1 jīng sutra; discourse 已下經二具緣品
397 1 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 堅固意真言曰
398 1 堅固 jiāngù sāla 堅固意真言曰
399 1 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 堅固意真言曰
400 1 yuán fate; predestined affinity 已下經二具緣品
401 1 yuán hem 已下經二具緣品
402 1 yuán to revolve around 已下經二具緣品
403 1 yuán to climb up 已下經二具緣品
404 1 yuán cause; origin; reason 已下經二具緣品
405 1 yuán along; to follow 已下經二具緣品
406 1 yuán to depend on 已下經二具緣品
407 1 yuán margin; edge; rim 已下經二具緣品
408 1 yuán Condition 已下經二具緣品
409 1 yuán conditions; pratyaya; paccaya 已下經二具緣品
410 1 fēi an imperial concubine 無能勝妃真言曰
411 1 fēi consort of a prince 無能勝妃真言曰
412 1 fēi consort; spouse 無能勝妃真言曰
413 1 fēi a female deity 無能勝妃真言曰
414 1 pèi to marry 無能勝妃真言曰
415 1 fēi royal consort; queen; mahisi 無能勝妃真言曰
416 1 five 五梵天真言曰
417 1 fifth musical note 五梵天真言曰
418 1 Wu 五梵天真言曰
419 1 the five elements 五梵天真言曰
420 1 five; pañca 五梵天真言曰
421 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
422 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
423 1 持金剛 chí jīngāng vajradhara 一切持金剛真言曰
424 1 持金剛 chí jīngāng Vajrapāṇi 一切持金剛真言曰
425 1 淨居 jìngjū suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode 淨居真言曰
426 1 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺真言曰
427 1 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺真言曰
428 1 耶輸陀羅 yēshūtuóluó Yasodhara 耶輸陀羅真言曰
429 1 除障佛頂 chú zhàng fó dǐng Buddha Crown of Overcoming Obstacles; Vikiranosnisa 除障佛頂真言
430 1 施一切眾生無畏真言 shīyīqièzhòngshēngwúwèi zhēnyán Sarvasattvabhayamdada Mantra 施一切眾生無畏真言曰
431 1 虛空 xūkōng empty space 虛空惠真言曰
432 1 虛空 xūkōng the sky; space 虛空惠真言曰
433 1 虛空 xūkōng vast emptiness 虛空惠真言曰
434 1 虛空 xūkōng Void 虛空惠真言曰
435 1 虛空 xūkōng the sky; gagana 虛空惠真言曰
436 1 虛空 xūkōng space; ākāśa 虛空惠真言曰
437 1 梵天 Fàntiān Heavenly Realm 五梵天真言曰
438 1 梵天 fàntiān Brahma 五梵天真言曰
439 1 嚩嚕拏 fúlūná Varuna 嚩嚕拏龍真言曰
440 1 菩提心 pútíxīn bodhi mind 菩提心真言
441 1 菩提心 pútíxīn bodhicitta; aspiration to enlightenment 菩提心真言
442 1 Wu 烏婆計設尼真言曰
443 1 crow; rook; raven 烏婆計設尼真言曰
444 1 black; dark 烏婆計設尼真言曰
445 1 a dark sky during daytime 烏婆計設尼真言曰
446 1 to dye black 烏婆計設尼真言曰
447 1 crow; kāka 烏婆計設尼真言曰
448 1 第四 dì sì fourth 已下第四卷
449 1 第四 dì sì fourth; caturtha 已下第四卷
450 1 luó Luo 諸部多羅真言曰
451 1 luó to catch; to capture 諸部多羅真言曰
452 1 luó gauze 諸部多羅真言曰
453 1 luó a sieve; cloth for filtering 諸部多羅真言曰
454 1 luó a net for catching birds 諸部多羅真言曰
455 1 luó to recruit 諸部多羅真言曰
456 1 luó to include 諸部多羅真言曰
457 1 luó to distribute 諸部多羅真言曰
458 1 luó ra 諸部多羅真言曰
459 1 護摩 hùmó homa 略奉持護摩真言曰
460 1 yǎn eye 如來眼真言曰
461 1 yǎn eyeball 如來眼真言曰
462 1 yǎn sight 如來眼真言曰
463 1 yǎn the present moment 如來眼真言曰
464 1 yǎn an opening; a small hole 如來眼真言曰
465 1 yǎn a trap 如來眼真言曰
466 1 yǎn insight 如來眼真言曰
467 1 yǎn a salitent point 如來眼真言曰
468 1 yǎn a beat with no accent 如來眼真言曰
469 1 yǎn to look; to glance 如來眼真言曰
470 1 yǎn to see proof 如來眼真言曰
471 1 yǎn eye; cakṣu 如來眼真言曰
472 1 閼伽 èjiā scented water; argha 閼伽真言曰
473 1 第二 dì èr second 已下第二卷普通
474 1 第二 dì èr second; dvitīya 已下第二卷普通
475 1 mǎng mang 忙莾計真言曰
476 1 to calculate; to compute; to count 忙莾計真言曰
477 1 to haggle over 忙莾計真言曰
478 1 a plan; a scheme; an idea 忙莾計真言曰
479 1 a gauge; a meter 忙莾計真言曰
480 1 to add up to; to amount to 忙莾計真言曰
481 1 to plan; to scheme 忙莾計真言曰
482 1 to settle an account 忙莾計真言曰
483 1 accounting books; records of tax obligations 忙莾計真言曰
484 1 an official responsible for presenting accounting books 忙莾計真言曰
485 1 to appraise; to assess 忙莾計真言曰
486 1 to register 忙莾計真言曰
487 1 to estimate 忙莾計真言曰
488 1 Ji 忙莾計真言曰
489 1 ketu 忙莾計真言曰
490 1 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可越守護門真言曰
491 1 不可 bù kě improbable 不可越守護門真言曰
492 1 book; volume
493 1 a roll of bamboo slips
494 1 a plan; a scheme
495 1 to confer
496 1 chǎi a book with embroidered covers
497 1 patent of enfeoffment
498 1 tool; device; utensil; equipment; instrument 已下經二具緣品
499 1 to possess; to have 已下經二具緣品
500 1 to prepare 已下經二具緣品

Frequencies of all Words

Top 569

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 136 yuē to speak; to say 持地真言曰
2 136 yuē Kangxi radical 73 持地真言曰
3 136 yuē to be called 持地真言曰
4 136 yuē particle without meaning 持地真言曰
5 136 yuē said; ukta 持地真言曰
6 135 真言 zhēnyán true words 灑淨真言
7 135 真言 zhēnyán an incantation 灑淨真言
8 135 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 灑淨真言
9 7 zhū all; many; various 十諸龍真言
10 7 zhū Zhu 十諸龍真言
11 7 zhū all; members of the class 十諸龍真言
12 7 zhū interrogative particle 十諸龍真言
13 7 zhū him; her; them; it 十諸龍真言
14 7 zhū of; in 十諸龍真言
15 7 zhū all; many; sarva 十諸龍真言
16 6 already 已下經二具緣品
17 6 Kangxi radical 49 已下經二具緣品
18 6 from 已下經二具緣品
19 6 to bring to an end; to stop 已下經二具緣品
20 6 final aspectual particle 已下經二具緣品
21 6 afterwards; thereafter 已下經二具緣品
22 6 too; very; excessively 已下經二具緣品
23 6 to complete 已下經二具緣品
24 6 to demote; to dismiss 已下經二具緣品
25 6 to recover from an illness 已下經二具緣品
26 6 certainly 已下經二具緣品
27 6 an interjection of surprise 已下經二具緣品
28 6 this 已下經二具緣品
29 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
30 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
31 6 明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni 大力大護明妃真言曰
32 6 juǎn to coil; to roll 胎藏梵字真言上卷
33 6 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏梵字真言上卷
34 6 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏梵字真言上卷
35 6 juǎn roll 胎藏梵字真言上卷
36 6 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏梵字真言上卷
37 6 juǎn to involve; to embroil 胎藏梵字真言上卷
38 6 juǎn a break roll 胎藏梵字真言上卷
39 6 juàn an examination paper 胎藏梵字真言上卷
40 6 juàn a file 胎藏梵字真言上卷
41 6 quán crinkled; curled 胎藏梵字真言上卷
42 6 juǎn to include 胎藏梵字真言上卷
43 6 juǎn to store away 胎藏梵字真言上卷
44 6 juǎn to sever; to break off 胎藏梵字真言上卷
45 6 juǎn Juan 胎藏梵字真言上卷
46 6 juàn a scroll 胎藏梵字真言上卷
47 6 juàn tired 胎藏梵字真言上卷
48 6 quán beautiful 胎藏梵字真言上卷
49 6 juǎn wrapped 胎藏梵字真言上卷
50 6 xià next 已下經二具緣品
51 6 xià bottom 已下經二具緣品
52 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 已下經二具緣品
53 6 xià measure word for time 已下經二具緣品
54 6 xià expresses completion of an action 已下經二具緣品
55 6 xià to announce 已下經二具緣品
56 6 xià to do 已下經二具緣品
57 6 xià to withdraw; to leave; to exit 已下經二具緣品
58 6 xià under; below 已下經二具緣品
59 6 xià the lower class; a member of the lower class 已下經二具緣品
60 6 xià inside 已下經二具緣品
61 6 xià an aspect 已下經二具緣品
62 6 xià a certain time 已下經二具緣品
63 6 xià a time; an instance 已下經二具緣品
64 6 xià to capture; to take 已下經二具緣品
65 6 xià to put in 已下經二具緣品
66 6 xià to enter 已下經二具緣品
67 6 xià to eliminate; to remove; to get off 已下經二具緣品
68 6 xià to finish work or school 已下經二具緣品
69 6 xià to go 已下經二具緣品
70 6 xià to scorn; to look down on 已下經二具緣品
71 6 xià to modestly decline 已下經二具緣品
72 6 xià to produce 已下經二具緣品
73 6 xià to stay at; to lodge at 已下經二具緣品
74 6 xià to decide 已下經二具緣品
75 6 xià to be less than 已下經二具緣品
76 6 xià humble; lowly 已下經二具緣品
77 6 xià below; adhara 已下經二具緣品
78 6 xià lower; inferior; hina 已下經二具緣品
79 5 huì favor; benefit; blessing; kindness 財惠童子真言曰
80 5 huì Hui 財惠童子真言曰
81 5 huì to confer 財惠童子真言曰
82 5 huì to spoil; to dote on 財惠童子真言曰
83 5 huì gentle; amiable 財惠童子真言曰
84 5 huì would you be so kind 財惠童子真言曰
85 5 huì Kindness 財惠童子真言曰
86 5 huì devotion; mati 財惠童子真言曰
87 4 zhǐ paper 押紙
88 4 to mortgage; to pawn 押紙
89 4 to arrest; to detain; to guard 押紙
90 4 a signature; a seal used as a signature 押紙
91 4 to escort 押紙
92 4 a curtain hanger 押紙
93 4 to supervise 押紙
94 4 to suppress 押紙
95 4 to gamble 押紙
96 4 to press; pīḍ 押紙
97 4 如來 rúlái Tathagata 如來眼真言曰
98 4 如來 Rúlái Tathagata 如來眼真言曰
99 4 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來眼真言曰
100 3 第三 dì sān third 已下第三卷
101 3 第三 dì sān third; tṛtīya 已下第三卷
102 3 big; huge; large 大力大護明妃真言曰
103 3 Kangxi radical 37 大力大護明妃真言曰
104 3 great; major; important 大力大護明妃真言曰
105 3 size 大力大護明妃真言曰
106 3 old 大力大護明妃真言曰
107 3 greatly; very 大力大護明妃真言曰
108 3 oldest; earliest 大力大護明妃真言曰
109 3 adult 大力大護明妃真言曰
110 3 tài greatest; grand 大力大護明妃真言曰
111 3 dài an important person 大力大護明妃真言曰
112 3 senior 大力大護明妃真言曰
113 3 approximately 大力大護明妃真言曰
114 3 tài greatest; grand 大力大護明妃真言曰
115 3 an element 大力大護明妃真言曰
116 3 great; mahā 大力大護明妃真言曰
117 3 無能勝 wúnéngshèng aparajita; unsurpassed 無能勝真言曰
118 3 yán to speak; to say; said 得大勢至真言曰
119 3 yán language; talk; words; utterance; speech 得大勢至真言曰
120 3 yán Kangxi radical 149 得大勢至真言曰
121 3 yán a particle with no meaning 得大勢至真言曰
122 3 yán phrase; sentence 得大勢至真言曰
123 3 yán a word; a syllable 得大勢至真言曰
124 3 yán a theory; a doctrine 得大勢至真言曰
125 3 yán to regard as 得大勢至真言曰
126 3 yán to act as 得大勢至真言曰
127 3 yán speech; vāc 得大勢至真言曰
128 3 yán speak; vad 得大勢至真言曰
129 3 force 無礙力真言曰
130 3 Kangxi radical 19 無礙力真言曰
131 3 to exert oneself; to make an effort 無礙力真言曰
132 3 to force 無礙力真言曰
133 3 resolutely; strenuously 無礙力真言曰
134 3 labor; forced labor 無礙力真言曰
135 3 physical strength 無礙力真言曰
136 3 power 無礙力真言曰
137 3 Li 無礙力真言曰
138 3 ability; capability 無礙力真言曰
139 3 influence 無礙力真言曰
140 3 strength; power; bala 無礙力真言曰
141 3 pǐn product; goods; thing 已下經二具緣品
142 3 pǐn degree; rate; grade; a standard 已下經二具緣品
143 3 pǐn a work (of art) 已下經二具緣品
144 3 pǐn kind; type; category; variety 已下經二具緣品
145 3 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 已下經二具緣品
146 3 pǐn to sample; to taste; to appreciate 已下經二具緣品
147 3 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 已下經二具緣品
148 3 pǐn to play a flute 已下經二具緣品
149 3 pǐn a family name 已下經二具緣品
150 3 pǐn character; style 已下經二具緣品
151 3 pǐn pink; light red 已下經二具緣品
152 3 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 已下經二具緣品
153 3 pǐn a fret 已下經二具緣品
154 3 pǐn Pin 已下經二具緣品
155 3 pǐn a rank in the imperial government 已下經二具緣品
156 3 pǐn standard 已下經二具緣品
157 3 pǐn chapter; varga 已下經二具緣品
158 3 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛頂真言曰
159 3 除蓋障 chú gài zhàng Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障真言曰
160 3 xíng to walk 菩提行真言
161 3 xíng capable; competent 菩提行真言
162 3 háng profession 菩提行真言
163 3 háng line; row 菩提行真言
164 3 xíng Kangxi radical 144 菩提行真言
165 3 xíng to travel 菩提行真言
166 3 xìng actions; conduct 菩提行真言
167 3 xíng to do; to act; to practice 菩提行真言
168 3 xíng all right; OK; okay 菩提行真言
169 3 háng horizontal line 菩提行真言
170 3 héng virtuous deeds 菩提行真言
171 3 hàng a line of trees 菩提行真言
172 3 hàng bold; steadfast 菩提行真言
173 3 xíng to move 菩提行真言
174 3 xíng to put into effect; to implement 菩提行真言
175 3 xíng travel 菩提行真言
176 3 xíng to circulate 菩提行真言
177 3 xíng running script; running script 菩提行真言
178 3 xíng temporary 菩提行真言
179 3 xíng soon 菩提行真言
180 3 háng rank; order 菩提行真言
181 3 háng a business; a shop 菩提行真言
182 3 xíng to depart; to leave 菩提行真言
183 3 xíng to experience 菩提行真言
184 3 xíng path; way 菩提行真言
185 3 xíng xing; ballad 菩提行真言
186 3 xíng a round [of drinks] 菩提行真言
187 3 xíng Xing 菩提行真言
188 3 xíng moreover; also 菩提行真言
189 3 xíng Practice 菩提行真言
190 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩提行真言
191 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩提行真言
192 3 yún cloud 押紙云
193 3 yún Yunnan 押紙云
194 3 yún Yun 押紙云
195 3 yún to say 押紙云
196 3 yún to have 押紙云
197 3 yún a particle with no meaning 押紙云
198 3 yún in this way 押紙云
199 3 yún cloud; megha 押紙云
200 3 yún to say; iti 押紙云
201 3 一切 yīqiè all; every; everything 一切持金剛真言曰
202 3 一切 yīqiè temporary 一切持金剛真言曰
203 3 一切 yīqiè the same 一切持金剛真言曰
204 3 一切 yīqiè generally 一切持金剛真言曰
205 3 一切 yīqiè all, everything 一切持金剛真言曰
206 3 一切 yīqiè all; sarva 一切持金剛真言曰
207 2 地神 dì shén earth goddess; an earth spirit 地神真言曰
208 2 地神 dì shén Prthivi 地神真言曰
209 2 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 得大勢至真言曰
210 2 zhǔ owner 羅剎主真言曰
211 2 zhǔ principal; main; primary 羅剎主真言曰
212 2 zhǔ master 羅剎主真言曰
213 2 zhǔ host 羅剎主真言曰
214 2 zhǔ to manage; to lead 羅剎主真言曰
215 2 zhǔ to decide; to advocate 羅剎主真言曰
216 2 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 羅剎主真言曰
217 2 zhǔ to signify; to indicate 羅剎主真言曰
218 2 zhǔ oneself 羅剎主真言曰
219 2 zhǔ a person; a party 羅剎主真言曰
220 2 zhǔ God; the Lord 羅剎主真言曰
221 2 zhǔ lord; ruler; chief 羅剎主真言曰
222 2 zhǔ an ancestral tablet 羅剎主真言曰
223 2 zhǔ princess 羅剎主真言曰
224 2 zhǔ chairperson 羅剎主真言曰
225 2 zhǔ fundamental 羅剎主真言曰
226 2 zhǔ Zhu 羅剎主真言曰
227 2 zhù to pour 羅剎主真言曰
228 2 zhǔ host; svamin 羅剎主真言曰
229 2 zhǔ abbot 羅剎主真言曰
230 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
231 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
232 2 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 無礙力真言曰
233 2 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無礙力真言曰
234 2 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 無礙力真言曰
235 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
236 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
237 2 字句 zìjù words; expressions; writing 滿足一切金剛字句真言曰
238 2 fu 何耶揭嘌嚩真言曰
239 2 va 何耶揭嘌嚩真言曰
240 2 計設尼 jìshèní Kesini 計設尼真言曰
241 2 寶手 bǎoshǒu Ratnapani 寶手真言
242 2 白處尊真言 báichù zūn zhēnyán Pāṇḍaravāsinī Mantra 白處尊真言曰
243 2 守護 shǒuhù to guard; to defend 不可越守護門真言曰
244 2 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 不可越守護門真言曰
245 2 得大勢 dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢至真言曰
246 2 mén door; gate; doorway; gateway 不可越守護門真言曰
247 2 mén phylum; division 不可越守護門真言曰
248 2 mén sect; school 不可越守護門真言曰
249 2 mén Kangxi radical 169 不可越守護門真言曰
250 2 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 不可越守護門真言曰
251 2 mén a door-like object 不可越守護門真言曰
252 2 mén an opening 不可越守護門真言曰
253 2 mén an access point; a border entrance 不可越守護門真言曰
254 2 mén a household; a clan 不可越守護門真言曰
255 2 mén a kind; a category 不可越守護門真言曰
256 2 mén to guard a gate 不可越守護門真言曰
257 2 mén Men 不可越守護門真言曰
258 2 mén a turning point 不可越守護門真言曰
259 2 mén a method 不可越守護門真言曰
260 2 mén a sense organ 不可越守護門真言曰
261 2 mén door; gate; dvara 不可越守護門真言曰
262 2 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手真言曰
263 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
264 2 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
265 2 final interogative 何耶揭嘌嚩真言曰
266 2 ye 何耶揭嘌嚩真言曰
267 2 ya 何耶揭嘌嚩真言曰
268 2 降三世 jiàng sān shì Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya 降三世真言曰
269 2 piào fast; speedy 何耶揭嘌嚩真言曰
270 2 毘俱胝 píjūzhī Bhrkuti 毘俱胝真言曰
271 2 lóng dragon 嚩嚕拏龍真言曰
272 2 lóng Kangxi radical 212 嚩嚕拏龍真言曰
273 2 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 嚩嚕拏龍真言曰
274 2 lóng weakened; frail 嚩嚕拏龍真言曰
275 2 lóng a tall horse 嚩嚕拏龍真言曰
276 2 lóng Long 嚩嚕拏龍真言曰
277 2 lóng serpent; dragon; naga 嚩嚕拏龍真言曰
278 2 jiē to take off; to lift off 何耶揭嘌嚩真言曰
279 2 jiē to make visible; to make public 何耶揭嘌嚩真言曰
280 2 jiē to lift up; to raise 何耶揭嘌嚩真言曰
281 2 jiē a sound of increasing loudness 何耶揭嘌嚩真言曰
282 2 jiē to uncover; to open up 何耶揭嘌嚩真言曰
283 2 jiē to signal; to indicate 何耶揭嘌嚩真言曰
284 2 to lift the skirt 何耶揭嘌嚩真言曰
285 2 jiē to borrow 何耶揭嘌嚩真言曰
286 2 jiē to carry 何耶揭嘌嚩真言曰
287 2 jiē Jie 何耶揭嘌嚩真言曰
288 2 jiē ka 何耶揭嘌嚩真言曰
289 2 童子 tóngzǐ boy 質多羅童子真言曰
290 2 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 質多羅童子真言曰
291 2 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 質多羅童子真言曰
292 2 持地 chí dì ruler of the land 持地真言曰
293 2 持地 chí dì Dharanimdhara 持地真言曰
294 2 金剛 jīngāng a diamond 金剛月靨真言曰
295 2 金剛 jīngāng King Kong 金剛月靨真言曰
296 2 金剛 jīngāng a hard object 金剛月靨真言曰
297 2 金剛 jīngāng gorilla 金剛月靨真言曰
298 2 金剛 jīngāng diamond 金剛月靨真言曰
299 2 金剛 jīngāng vajra 金剛月靨真言曰
300 2 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利真言曰
301 2 多羅尊 duōluó zūn Tara 多羅尊真言曰
302 2 what; where; which 何耶揭嘌嚩真言曰
303 2 to carry on the shoulder 何耶揭嘌嚩真言曰
304 2 who 何耶揭嘌嚩真言曰
305 2 what 何耶揭嘌嚩真言曰
306 2 why 何耶揭嘌嚩真言曰
307 2 how 何耶揭嘌嚩真言曰
308 2 how much 何耶揭嘌嚩真言曰
309 2 He 何耶揭嘌嚩真言曰
310 2 what; kim 何耶揭嘌嚩真言曰
311 2 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 觀自在真言曰
312 2 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
313 2 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
314 2 胎藏梵字真言 tāi cáng fàn zì zhēnyán Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan 胎藏梵字真言上卷
315 2 grandmother 烏婆計設尼真言曰
316 2 old woman 烏婆計設尼真言曰
317 2 bha 烏婆計設尼真言曰
318 1 zhì to place; to lay out 置字句
319 1 zhì to establish; to set up; to install 置字句
320 1 zhì to buy 置字句
321 1 zhì a relay station 置字句
322 1 zhì to release; to set free; to pardon 置字句
323 1 zhì to discard; to abandon 置字句
324 1 zhì to set aside 置字句
325 1 無能 wúnéng incapable; incompetent 無能害力明妃真言曰
326 1 結界 jiéjiè Restricted Area 大結界真言曰
327 1 結界 jiéjiè boundary; temple boundary; sīmā 大結界真言曰
328 1 法界生真言 fǎjiè shēng zhēnyán Birth in the Dharmadhatu Mantra 法界生真言曰
329 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香真言曰
330 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香真言曰
331 1 燒香 shāo xiāng aromatic powder; incense intended for burning; cūrṇa 燒香真言曰
332 1 燒香 shāo xiāng to burn incense; dhūpa 燒香真言曰
333 1 燒香 shāo xiāng Head of Devotees’ Gathering 燒香真言曰
334 1 yuè month 金剛月靨真言曰
335 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
336 1 yuè Kangxi radical 74 金剛月靨真言曰
337 1 yuè moonlight 金剛月靨真言曰
338 1 yuè monthly 金剛月靨真言曰
339 1 yuè shaped like the moon; crescent shaped 金剛月靨真言曰
340 1 yuè Tokharians 金剛月靨真言曰
341 1 yuè China rose 金剛月靨真言曰
342 1 yuè a month 金剛月靨真言曰
343 1 yuè Yue 金剛月靨真言曰
344 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
345 1 yuè month; māsa 金剛月靨真言曰
346 1 伊舍那天 yīshěnàtiān Īśāna 伊舍那天真言曰
347 1 白傘蓋佛頂 bái sǎn gài fó dǐng white canopy Buddha crown 白傘蓋佛頂真言曰
348 1 jiā ka; gha; ga 諸摩睺囉伽真言曰
349 1 jiā gha 諸摩睺囉伽真言曰
350 1 jiā ga 諸摩睺囉伽真言曰
351 1 shàng top; a high position 胎藏梵字真言上卷
352 1 shang top; the position on or above something 胎藏梵字真言上卷
353 1 shàng to go up; to go forward 胎藏梵字真言上卷
354 1 shàng shang 胎藏梵字真言上卷
355 1 shàng previous; last 胎藏梵字真言上卷
356 1 shàng high; higher 胎藏梵字真言上卷
357 1 shàng advanced 胎藏梵字真言上卷
358 1 shàng a monarch; a sovereign 胎藏梵字真言上卷
359 1 shàng time 胎藏梵字真言上卷
360 1 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 胎藏梵字真言上卷
361 1 shàng far 胎藏梵字真言上卷
362 1 shàng big; as big as 胎藏梵字真言上卷
363 1 shàng abundant; plentiful 胎藏梵字真言上卷
364 1 shàng to report 胎藏梵字真言上卷
365 1 shàng to offer 胎藏梵字真言上卷
366 1 shàng to go on stage 胎藏梵字真言上卷
367 1 shàng to take office; to assume a post 胎藏梵字真言上卷
368 1 shàng to install; to erect 胎藏梵字真言上卷
369 1 shàng to suffer; to sustain 胎藏梵字真言上卷
370 1 shàng to burn 胎藏梵字真言上卷
371 1 shàng to remember 胎藏梵字真言上卷
372 1 shang on; in 胎藏梵字真言上卷
373 1 shàng upward 胎藏梵字真言上卷
374 1 shàng to add 胎藏梵字真言上卷
375 1 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 胎藏梵字真言上卷
376 1 shàng to meet 胎藏梵字真言上卷
377 1 shàng falling then rising (4th) tone 胎藏梵字真言上卷
378 1 shang used after a verb indicating a result 胎藏梵字真言上卷
379 1 shàng a musical note 胎藏梵字真言上卷
380 1 shàng higher, superior; uttara 胎藏梵字真言上卷
381 1 風神 fēngshén Wind God 風神真言曰
382 1 風神 fēngshén Vayu; Wind Spirit 風神真言曰
383 1 緊那羅 jǐnnàluó kimnara 諸緊那羅真言曰
384 1 諸人 zhū rén people; jana 諸人真言曰
385 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香真言曰
386 1 huá Chinese 華供養真言曰
387 1 huá illustrious; splendid 華供養真言曰
388 1 huā a flower 華供養真言曰
389 1 huā to flower 華供養真言曰
390 1 huá China 華供養真言曰
391 1 huá empty; flowery 華供養真言曰
392 1 huá brilliance; luster 華供養真言曰
393 1 huá elegance; beauty 華供養真言曰
394 1 huā a flower 華供養真言曰
395 1 huá extravagant; wasteful; flashy 華供養真言曰
396 1 huá makeup; face powder 華供養真言曰
397 1 huá flourishing 華供養真言曰
398 1 huá a corona 華供養真言曰
399 1 huá years; time 華供養真言曰
400 1 huá your 華供養真言曰
401 1 huá essence; best part 華供養真言曰
402 1 huá grey 華供養真言曰
403 1 huà Hua 華供養真言曰
404 1 huá literary talent 華供養真言曰
405 1 huá literary talent 華供養真言曰
406 1 huá an article; a document 華供養真言曰
407 1 黑夜神 hēiyè shén Kalaratri 黑夜神真言曰
408 1 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
409 1 菩薩心 pú sà xīn a bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
410 1 菩薩心 pú sà xīn bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
411 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
412 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
413 1 普世 pǔshì All Over the World 普世明妃真言曰
414 1 質多羅 zhìduōluó multi-colored; citra 質多羅童子真言曰
415 1 質多羅 zhìduōluó Spica 質多羅童子真言曰
416 1 質多羅 zhìduōluó Citra 質多羅童子真言曰
417 1 idea 堅固意真言曰
418 1 Italy (abbreviation) 堅固意真言曰
419 1 a wish; a desire; intention 堅固意真言曰
420 1 mood; feeling 堅固意真言曰
421 1 will; willpower; determination 堅固意真言曰
422 1 bearing; spirit 堅固意真言曰
423 1 to think of; to long for; to miss 堅固意真言曰
424 1 to anticipate; to expect 堅固意真言曰
425 1 to doubt; to suspect 堅固意真言曰
426 1 meaning 堅固意真言曰
427 1 a suggestion; a hint 堅固意真言曰
428 1 an understanding; a point of view 堅固意真言曰
429 1 or 堅固意真言曰
430 1 Yi 堅固意真言曰
431 1 manas; mind; mentation 堅固意真言曰
432 1 jīng to go through; to experience 已下經二具緣品
433 1 jīng a sutra; a scripture 已下經二具緣品
434 1 jīng warp 已下經二具緣品
435 1 jīng longitude 已下經二具緣品
436 1 jīng often; regularly; frequently 已下經二具緣品
437 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 已下經二具緣品
438 1 jīng a woman's period 已下經二具緣品
439 1 jīng to bear; to endure 已下經二具緣品
440 1 jīng to hang; to die by hanging 已下經二具緣品
441 1 jīng classics 已下經二具緣品
442 1 jīng to be frugal; to save 已下經二具緣品
443 1 jīng a classic; a scripture; canon 已下經二具緣品
444 1 jīng a standard; a norm 已下經二具緣品
445 1 jīng a section of a Confucian work 已下經二具緣品
446 1 jīng to measure 已下經二具緣品
447 1 jīng human pulse 已下經二具緣品
448 1 jīng menstruation; a woman's period 已下經二具緣品
449 1 jīng sutra; discourse 已下經二具緣品
450 1 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 堅固意真言曰
451 1 堅固 jiāngù sāla 堅固意真言曰
452 1 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 堅固意真言曰
453 1 yuán fate; predestined affinity 已下經二具緣品
454 1 yuán hem 已下經二具緣品
455 1 yuán to revolve around 已下經二具緣品
456 1 yuán because 已下經二具緣品
457 1 yuán to climb up 已下經二具緣品
458 1 yuán cause; origin; reason 已下經二具緣品
459 1 yuán along; to follow 已下經二具緣品
460 1 yuán to depend on 已下經二具緣品
461 1 yuán margin; edge; rim 已下經二具緣品
462 1 yuán Condition 已下經二具緣品
463 1 yuán conditions; pratyaya; paccaya 已下經二具緣品
464 1 fēi an imperial concubine 無能勝妃真言曰
465 1 fēi consort of a prince 無能勝妃真言曰
466 1 fēi consort; spouse 無能勝妃真言曰
467 1 fēi a female deity 無能勝妃真言曰
468 1 pèi to marry 無能勝妃真言曰
469 1 fēi royal consort; queen; mahisi 無能勝妃真言曰
470 1 five 五梵天真言曰
471 1 fifth musical note 五梵天真言曰
472 1 Wu 五梵天真言曰
473 1 the five elements 五梵天真言曰
474 1 five; pañca 五梵天真言曰
475 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
476 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
477 1 持金剛 chí jīngāng vajradhara 一切持金剛真言曰
478 1 持金剛 chí jīngāng Vajrapāṇi 一切持金剛真言曰
479 1 淨居 jìngjū suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode 淨居真言曰
480 1 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺真言曰
481 1 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺真言曰
482 1 耶輸陀羅 yēshūtuóluó Yasodhara 耶輸陀羅真言曰
483 1 除障佛頂 chú zhàng fó dǐng Buddha Crown of Overcoming Obstacles; Vikiranosnisa 除障佛頂真言
484 1 施一切眾生無畏真言 shīyīqièzhòngshēngwúwèi zhēnyán Sarvasattvabhayamdada Mantra 施一切眾生無畏真言曰
485 1 虛空 xūkōng empty space 虛空惠真言曰
486 1 虛空 xūkōng the sky; space 虛空惠真言曰
487 1 虛空 xūkōng vast emptiness 虛空惠真言曰
488 1 虛空 xūkōng Void 虛空惠真言曰
489 1 虛空 xūkōng the sky; gagana 虛空惠真言曰
490 1 虛空 xūkōng space; ākāśa 虛空惠真言曰
491 1 梵天 Fàntiān Heavenly Realm 五梵天真言曰
492 1 梵天 fàntiān Brahma 五梵天真言曰
493 1 嚩嚕拏 fúlūná Varuna 嚩嚕拏龍真言曰
494 1 菩提心 pútíxīn bodhi mind 菩提心真言
495 1 菩提心 pútíxīn bodhicitta; aspiration to enlightenment 菩提心真言
496 1 Wu 烏婆計設尼真言曰
497 1 crow; rook; raven 烏婆計設尼真言曰
498 1 black; dark 烏婆計設尼真言曰
499 1 a dark sky during daytime 烏婆計設尼真言曰
500 1 to dye black 烏婆計設尼真言曰

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yuē said; ukta
真言 zhēnyán a mantra; a dharani
zhū all; many; sarva
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni
juǎn wrapped
 1. xià
 2. xià
 1. below; adhara
 2. lower; inferior; hina
 1. huì
 2. huì
 1. Kindness
 2. devotion; mati
to press; pīḍ
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
跋难陀 跋難陀 98
 1. Upananda
 2. Upananda
宝手 寶手 98 Ratnapani
宝印手 寶印手 98 Ratnamudrahasta
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
除一切恶趣 除一切惡趣 99 Sarvapayamjaha
除障佛顶 除障佛頂 99 Buddha Crown of Overcoming Obstacles; Vikiranosnisa
大慈生真言 100 Mahamaitryabhyudgata Mantra
得大势 得大勢 100 Mahāsthāmaprāpta
地藏 100
 1. Ksitigarbha [Bodhisattva]
 2. Ksitigarbha; Kṣitigarbha
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
多罗尊 多羅尊 100 Tara
法界生真言 102 Birth in the Dharmadhatu Mantra
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
风神 風神 102
 1. Wind God
 2. Vayu; Wind Spirit
嚩噜拏 嚩嚕拏 102 Varuna
光聚佛顶 光聚佛頂 103 Concentrated Radiance Buddha Crown; Usnisa-tejorasi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
黑夜神 104 Kalaratri
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
金刚针 金剛針 106 Vajrasuci
计设尼 計設尼 106 Kesini
美音天 109 Sarasvati
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
难陀 難陀 110 Nanda
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘俱胝 112 Bhrkuti
毘纽天 毘紐天 112 Visnu
日天 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
胜佛顶 勝佛頂 115 Jayosnisa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
施一切众生无畏真言 施一切眾生無畏真言 115 Sarvasattvabhayamdada Mantra
死王 115 Lord of Death; Mrtyu
胎藏梵字真言 116 Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无动尊 無動尊 119 Acalanatha
虛空無垢 120 Gaganamala
虚空眼 虛空眼 120 Gaganalocana
虚空眼明妃 虛空眼明妃 120 Wisdom Consort Sky Eye
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
阎魔 閻魔 121 Yama
耶输陀罗 耶輸陀羅 121 Yasodhara
伊舍那天 121 Īśāna
月天 121 Candra
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
最胜佛顶 最勝佛頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 45.

Simplified Traditional Pinyin English
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白伞盖佛顶 白傘蓋佛頂 98 white canopy Buddha crown
白处尊真言 白處尊真言 98 Pāṇḍaravāsinī Mantra
宝处 寶處 98 ratnakara; jewel-mine
部多 98 bhūta; become
成菩提真言 99 Attainment of Enlightenment Mantra
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
除疑怪 99
 1. to dispel all doubt
 2. Kautuhala
除一切热恼 除一切熱惱 99
 1. dispel all anger
 2. Sarvadahaprasamin
大勤勇 100 greatly zealous and bold; mahāvīra
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
毫相 104 urna
护摩 護摩 104 homa
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
金刚铠真言 金剛鎧真言 106 vajra armor mantra
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救世者真言 106 mantra of a savior of the world
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
明妃 109 wise consort; vidyarajni
毘舍遮 112 pisaca
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七母等真言 113 seven mother's dhāraṇī
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来圆光真言 如來圓光真言 82 Tathāgata halo dhāraṇī
洒净 灑淨 115 to purify by sprinkling water
三昧耶 115 samaya; vow
荼吉尼 116 dakini
涂香 塗香 116 to annoint
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
悉地出现 悉地出現 120 manifestation of supernatural powers
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
至真 122 most-true-one; arhat
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
字轮 字輪 122 wheel of characters