Glossary and Vocabulary for Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 梵志頞波羅延問種尊經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 62 zhǒng kind; type 皆是我曹婆羅門種
2 62 zhòng to plant; to grow; to cultivate 皆是我曹婆羅門種
3 62 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 皆是我曹婆羅門種
4 62 zhǒng seed; strain 皆是我曹婆羅門種
5 62 zhǒng offspring 皆是我曹婆羅門種
6 62 zhǒng breed 皆是我曹婆羅門種
7 62 zhǒng race 皆是我曹婆羅門種
8 62 zhǒng species 皆是我曹婆羅門種
9 62 zhǒng root; source; origin 皆是我曹婆羅門種
10 62 zhǒng grit; guts 皆是我曹婆羅門種
11 62 zhǒng seed; bīja 皆是我曹婆羅門種
12 52 婆羅門 póluómén Brahmin; 舍衛城中有婆羅門五百人
13 52 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 舍衛城中有婆羅門五百人
14 50 self 我欲有所問
15 50 [my] dear 我欲有所問
16 50 Wo 我欲有所問
17 50 self; atman; attan 我欲有所問
18 50 ga 我欲有所問
19 44 yán to speak; to say; said 相與共坐講議言
20 44 yán language; talk; words; utterance; speech 相與共坐講議言
21 44 yán Kangxi radical 149 相與共坐講議言
22 44 yán phrase; sentence 相與共坐講議言
23 44 yán a word; a syllable 相與共坐講議言
24 44 yán a theory; a doctrine 相與共坐講議言
25 44 yán to regard as 相與共坐講議言
26 44 yán to act as 相與共坐講議言
27 44 yán word; vacana 相與共坐講議言
28 44 yán speak; vad 相與共坐講議言
29 41 child; son 有一子年十五六
30 41 egg; newborn 有一子年十五六
31 41 first earthly branch 有一子年十五六
32 41 11 p.m.-1 a.m. 有一子年十五六
33 41 Kangxi radical 39 有一子年十五六
34 41 pellet; something small and hard 有一子年十五六
35 41 master 有一子年十五六
36 41 viscount 有一子年十五六
37 41 zi you; your honor 有一子年十五六
38 41 masters 有一子年十五六
39 41 person 有一子年十五六
40 41 young 有一子年十五六
41 41 seed 有一子年十五六
42 41 subordinate; subsidiary 有一子年十五六
43 41 a copper coin 有一子年十五六
44 41 female dragonfly 有一子年十五六
45 41 constituent 有一子年十五六
46 41 offspring; descendants 有一子年十五六
47 41 dear 有一子年十五六
48 41 little one 有一子年十五六
49 41 son; putra 有一子年十五六
50 41 offspring; tanaya 有一子年十五六
51 36 wéi to act as; to serve 我曹種為最尊
52 36 wéi to change into; to become 我曹種為最尊
53 36 wéi to be; is 我曹種為最尊
54 36 wéi to do 我曹種為最尊
55 36 wèi to support; to help 我曹種為最尊
56 36 wéi to govern 我曹種為最尊
57 36 wèi to be; bhū 我曹種為最尊
58 35 yán to prolong; to delay; to postpone 字頞波羅延大聖
59 35 yán Yan 字頞波羅延大聖
60 35 yán to guide; to introduce 字頞波羅延大聖
61 35 yán to continue 字頞波羅延大聖
62 35 yán to spread 字頞波羅延大聖
63 35 yán to invite 字頞波羅延大聖
64 35 yán to extend 字頞波羅延大聖
65 35 yán long 字頞波羅延大聖
66 35 yán slow 字頞波羅延大聖
67 35 yán ya 字頞波羅延大聖
68 35 yán delay 字頞波羅延大聖
69 35 è (nose) bridge 字頞波羅延大聖
70 35 è e 字頞波羅延大聖
71 35 波羅 bōluó pineapple 字頞波羅延大聖
72 32 zhě ca 第二種者剎利
73 26 cáo Cao 若曹言人有種如是者
74 26 cáo a companion 若曹言人有種如是者
75 26 cáo a government department; a government office 若曹言人有種如是者
76 26 cáo a a party to a law suit 若曹言人有種如是者
77 26 cáo Cao 若曹言人有種如是者
78 25 剎利 shālì Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah 第二種者剎利
79 24 infix potential marker 不其有持道道正也
80 23 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
81 23 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
82 23 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
83 23 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
84 23 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
85 23 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
86 23 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
87 22 田家 tiánjiā a farmhouse 第三種者田家
88 21 xīn heart [organ] 無盜心
89 21 xīn Kangxi radical 61 無盜心
90 21 xīn mind; consciousness 無盜心
91 21 xīn the center; the core; the middle 無盜心
92 21 xīn one of the 28 star constellations 無盜心
93 21 xīn heart 無盜心
94 21 xīn emotion 無盜心
95 21 xīn intention; consideration 無盜心
96 21 xīn disposition; temperament 無盜心
97 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 無盜心
98 21 cóng to follow 初生時從口中出
99 21 cóng to comply; to submit; to defer 初生時從口中出
100 21 cóng to participate in something 初生時從口中出
101 21 cóng to use a certain method or principle 初生時從口中出
102 21 cóng something secondary 初生時從口中出
103 21 cóng remote relatives 初生時從口中出
104 21 cóng secondary 初生時從口中出
105 21 cóng to go on; to advance 初生時從口中出
106 21 cōng at ease; informal 初生時從口中出
107 21 zòng a follower; a supporter 初生時從口中出
108 21 zòng to release 初生時從口中出
109 21 zòng perpendicular; longitudinal 初生時從口中出
110 21 工師 gōngshī craftsman; head craftsman 第四種者工師
111 21 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
112 21 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
113 20 to give 與剎利
114 20 to accompany 與剎利
115 20 to particate in 與剎利
116 20 of the same kind 與剎利
117 20 to help 與剎利
118 20 for 與剎利
119 18 female; feminine 若婆羅門娶剎利女
120 18 female 若婆羅門娶剎利女
121 18 Kangxi radical 38 若婆羅門娶剎利女
122 18 to marry off a daughter 若婆羅門娶剎利女
123 18 daughter 若婆羅門娶剎利女
124 18 soft; feminine 若婆羅門娶剎利女
125 18 the Maiden lunar lodging 若婆羅門娶剎利女
126 18 woman; nārī 若婆羅門娶剎利女
127 18 daughter; duhitṛ 若婆羅門娶剎利女
128 18 zhōng middle 初生時從口中出
129 18 zhōng medium; medium sized 初生時從口中出
130 18 zhōng China 初生時從口中出
131 18 zhòng to hit the mark 初生時從口中出
132 18 zhōng midday 初生時從口中出
133 18 zhōng inside 初生時從口中出
134 18 zhōng during 初生時從口中出
135 18 zhōng Zhong 初生時從口中出
136 18 zhōng intermediary 初生時從口中出
137 18 zhōng half 初生時從口中出
138 18 zhòng to reach; to attain 初生時從口中出
139 18 zhòng to suffer; to infect 初生時從口中出
140 18 zhòng to obtain 初生時從口中出
141 18 zhòng to pass an exam 初生時從口中出
142 18 zhōng middle 初生時從口中出
143 18 zài in; at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
144 18 zài to exist; to be living 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
145 18 zài to consist of 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
146 18 zài to be at a post 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
147 18 zài in; bhū 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
148 17 rén person; people; a human being 舍衛城中有婆羅門五百人
149 17 rén Kangxi radical 9 舍衛城中有婆羅門五百人
150 17 rén a kind of person 舍衛城中有婆羅門五百人
151 17 rén everybody 舍衛城中有婆羅門五百人
152 17 rén adult 舍衛城中有婆羅門五百人
153 17 rén somebody; others 舍衛城中有婆羅門五百人
154 17 rén an upright person 舍衛城中有婆羅門五百人
155 17 rén person; manuṣya 舍衛城中有婆羅門五百人
156 17 shí time; a point or period of time 時有五百比丘俱
157 17 shí a season; a quarter of a year 時有五百比丘俱
158 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有五百比丘俱
159 17 shí fashionable 時有五百比丘俱
160 17 shí fate; destiny; luck 時有五百比丘俱
161 17 shí occasion; opportunity; chance 時有五百比丘俱
162 17 shí tense 時有五百比丘俱
163 17 shí particular; special 時有五百比丘俱
164 17 shí to plant; to cultivate 時有五百比丘俱
165 17 shí an era; a dynasty 時有五百比丘俱
166 17 shí time [abstract] 時有五百比丘俱
167 17 shí seasonal 時有五百比丘俱
168 17 shí to wait upon 時有五百比丘俱
169 17 shí hour 時有五百比丘俱
170 17 shí appropriate; proper; timely 時有五百比丘俱
171 17 shí Shi 時有五百比丘俱
172 17 shí a present; currentlt 時有五百比丘俱
173 17 shí time; kāla 時有五百比丘俱
174 17 shí at that time; samaya 時有五百比丘俱
175 17 Yi 婆羅門種施行亦有善惡
176 16 施行 shīxíng to put in place; to put into practice; to take effect 我經中以施行為本
177 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 自說言
178 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 自說言
179 16 shuì to persuade 自說言
180 16 shuō to teach; to recite; to explain 自說言
181 16 shuō a doctrine; a theory 自說言
182 16 shuō to claim; to assert 自說言
183 16 shuō allocution 自說言
184 16 shuō to criticize; to scold 自說言
185 16 shuō to indicate; to refer to 自說言
186 16 shuō speach; vāda 自說言
187 16 shuō to speak; bhāṣate 自說言
188 16 shuō to instruct 自說言
189 15 dào way; road; path 不其有持道道正也
190 15 dào principle; a moral; morality 不其有持道道正也
191 15 dào Tao; the Way 不其有持道道正也
192 15 dào to say; to speak; to talk 不其有持道道正也
193 15 dào to think 不其有持道道正也
194 15 dào circuit; a province 不其有持道道正也
195 15 dào a course; a channel 不其有持道道正也
196 15 dào a method; a way of doing something 不其有持道道正也
197 15 dào a doctrine 不其有持道道正也
198 15 dào Taoism; Daoism 不其有持道道正也
199 15 dào a skill 不其有持道道正也
200 15 dào a sect 不其有持道道正也
201 15 dào a line 不其有持道道正也
202 15 dào Way 不其有持道道正也
203 15 dào way; path; marga 不其有持道道正也
204 15 Kangxi radical 132 自至其田廬
205 15 Zi 自至其田廬
206 15 a nose 自至其田廬
207 15 the beginning; the start 自至其田廬
208 15 origin 自至其田廬
209 15 to employ; to use 自至其田廬
210 15 to be 自至其田廬
211 15 self; soul; ātman 自至其田廬
212 13 梵天 Fàntiān Heavenly Realm 我曹種皆是第七梵天子孫
213 13 梵天 fàntiān Brahma 我曹種皆是第七梵天子孫
214 13 zuò to do 我曹持頞波羅延作師
215 13 zuò to act as; to serve as 我曹持頞波羅延作師
216 13 zuò to start 我曹持頞波羅延作師
217 13 zuò a writing; a work 我曹持頞波羅延作師
218 13 zuò to dress as; to be disguised as 我曹持頞波羅延作師
219 13 zuō to create; to make 我曹持頞波羅延作師
220 13 zuō a workshop 我曹持頞波羅延作師
221 13 zuō to write; to compose 我曹持頞波羅延作師
222 13 zuò to rise 我曹持頞波羅延作師
223 13 zuò to be aroused 我曹持頞波羅延作師
224 13 zuò activity; action; undertaking 我曹持頞波羅延作師
225 13 zuò to regard as 我曹持頞波羅延作師
226 13 zuò action; kāraṇa 我曹持頞波羅延作師
227 12 kǒu Kangxi radical 30 初生時從口中出
228 12 kǒu mouth 初生時從口中出
229 12 kǒu an opening; a hole 初生時從口中出
230 12 kǒu eloquence 初生時從口中出
231 12 kǒu the edge of a blade 初生時從口中出
232 12 kǒu edge; border 初生時從口中出
233 12 kǒu verbal; oral 初生時從口中出
234 12 kǒu taste 初生時從口中出
235 12 kǒu population; people 初生時從口中出
236 12 kǒu an entrance; an exit; a pass 初生時從口中出
237 12 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 初生時從口中出
238 12 to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased 甚為憙殺
239 11 先祖 xiānzǔ deceased grandfather; ancestry 我曹先祖初生時皆從口出
240 11 五百 wǔ bǎi five hundred 時有五百比丘俱
241 11 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 時有五百比丘俱
242 11 suǒ a few; various; some 與五百人俱到佛所祇樹
243 11 suǒ a place; a location 與五百人俱到佛所祇樹
244 11 suǒ indicates a passive voice 與五百人俱到佛所祇樹
245 11 suǒ an ordinal number 與五百人俱到佛所祇樹
246 11 suǒ meaning 與五百人俱到佛所祇樹
247 11 suǒ garrison 與五百人俱到佛所祇樹
248 11 suǒ place; pradeśa 與五百人俱到佛所祇樹
249 11 seven 乃往去時有七婆羅門
250 11 a genre of poetry 乃往去時有七婆羅門
251 11 seventh day memorial ceremony 乃往去時有七婆羅門
252 11 seven; sapta 乃往去時有七婆羅門
253 11 shēng to be born; to give birth 生從口出
254 11 shēng to live 生從口出
255 11 shēng raw 生從口出
256 11 shēng a student 生從口出
257 11 shēng life 生從口出
258 11 shēng to produce; to give rise 生從口出
259 11 shēng alive 生從口出
260 11 shēng a lifetime 生從口出
261 11 shēng to initiate; to become 生從口出
262 11 shēng to grow 生從口出
263 11 shēng unfamiliar 生從口出
264 11 shēng not experienced 生從口出
265 11 shēng hard; stiff; strong 生從口出
266 11 shēng having academic or professional knowledge 生從口出
267 11 shēng a male role in traditional theatre 生從口出
268 11 shēng gender 生從口出
269 11 shēng to develop; to grow 生從口出
270 11 shēng to set up 生從口出
271 11 shēng a prostitute 生從口出
272 11 shēng a captive 生從口出
273 11 shēng a gentleman 生從口出
274 11 shēng Kangxi radical 100 生從口出
275 11 shēng unripe 生從口出
276 11 shēng nature 生從口出
277 11 shēng to inherit; to succeed 生從口出
278 11 shēng destiny 生從口出
279 11 shēng birth 生從口出
280 10 Kangxi radical 71 無殺心
281 10 to not have; without 無殺心
282 10 mo 無殺心
283 10 to not have 無殺心
284 10 Wu 無殺心
285 10 mo 無殺心
286 10 gòng to share 相與共坐講議言
287 10 gòng Communist 相與共坐講議言
288 10 gòng to connect; to join; to combine 相與共坐講議言
289 10 gòng to include 相與共坐講議言
290 10 gòng same; in common 相與共坐講議言
291 10 gǒng to cup one fist in the other hand 相與共坐講議言
292 10 gǒng to surround; to circle 相與共坐講議言
293 10 gōng to provide 相與共坐講議言
294 10 gōng respectfully 相與共坐講議言
295 10 gōng Gong 相與共坐講議言
296 10 lái to come 知方來之事
297 10 lái please 知方來之事
298 10 lái used to substitute for another verb 知方來之事
299 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 知方來之事
300 10 lái wheat 知方來之事
301 10 lái next; future 知方來之事
302 10 lái a simple complement of direction 知方來之事
303 10 lái to occur; to arise 知方來之事
304 10 lái to earn 知方來之事
305 10 lái to come; āgata 知方來之事
306 10 子孫 zǐsūn sons and grandsones; descendents 我曹種皆是第七梵天子孫
307 10 chí to grasp; to hold 佛皆持我曹種
308 10 chí to resist; to oppose 佛皆持我曹種
309 10 chí to uphold 佛皆持我曹種
310 10 chí to sustain; to keep; to uphold 佛皆持我曹種
311 10 chí to administer; to manage 佛皆持我曹種
312 10 chí to control 佛皆持我曹種
313 10 chí to be cautious 佛皆持我曹種
314 10 chí to remember 佛皆持我曹種
315 10 chí to assist 佛皆持我曹種
316 10 chí to hold; dhara 佛皆持我曹種
317 10 chí with; using 佛皆持我曹種
318 9 letter; symbol; character 字頞波羅延大聖
319 9 Zi 字頞波羅延大聖
320 9 to love 字頞波羅延大聖
321 9 to teach; to educate 字頞波羅延大聖
322 9 to be allowed to marry 字頞波羅延大聖
323 9 courtesy name; style name; scholarly or literary name 字頞波羅延大聖
324 9 diction; wording 字頞波羅延大聖
325 9 handwriting 字頞波羅延大聖
326 9 calligraphy; a work of calligraphy 字頞波羅延大聖
327 9 a written pledge; a letter; a contract 字頞波羅延大聖
328 9 a font; a calligraphic style 字頞波羅延大聖
329 9 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 字頞波羅延大聖
330 9 to enter 呼入
331 9 Kangxi radical 11 呼入
332 9 radical 呼入
333 9 income 呼入
334 9 to conform with 呼入
335 9 to descend 呼入
336 9 the entering tone 呼入
337 9 to pay 呼入
338 9 to join 呼入
339 9 entering; praveśa 呼入
340 9 entered; attained; āpanna 呼入
341 9 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 今世人反從下出
342 9 fǎn to rebel; to oppose 今世人反從下出
343 9 fǎn to go back; to return 今世人反從下出
344 9 fǎn to combat; to rebel 今世人反從下出
345 9 fǎn the fanqie phonetic system 今世人反從下出
346 9 fǎn a counter-revolutionary 今世人反從下出
347 9 fǎn to flip; to turn over 今世人反從下出
348 9 fǎn to take back; to give back 今世人反從下出
349 9 fǎn to reason by analogy 今世人反從下出
350 9 fǎn to introspect 今世人反從下出
351 9 fān to reverse a verdict 今世人反從下出
352 9 fǎn opposed; viruddha 今世人反從下出
353 9 zhī to know 知方來之事
354 9 zhī to comprehend 知方來之事
355 9 zhī to inform; to tell 知方來之事
356 9 zhī to administer 知方來之事
357 9 zhī to distinguish; to discern 知方來之事
358 9 zhī to be close friends 知方來之事
359 9 zhī to feel; to sense; to perceive 知方來之事
360 9 zhī to receive; to entertain 知方來之事
361 9 zhī knowledge 知方來之事
362 9 zhī consciousness; perception 知方來之事
363 9 zhī a close friend 知方來之事
364 9 zhì wisdom 知方來之事
365 9 zhì Zhi 知方來之事
366 9 zhī Understanding 知方來之事
367 9 zhī know; jña 知方來之事
368 9 mother 在母腹中
369 9 Kangxi radical 80 在母腹中
370 9 female 在母腹中
371 9 female elders; older female relatives 在母腹中
372 9 parent; source; origin 在母腹中
373 9 all women 在母腹中
374 9 to foster; to nurture 在母腹中
375 9 a large proportion of currency 在母腹中
376 9 investment capital 在母腹中
377 9 mother; maternal deity 在母腹中
378 8 néng can; able 誰能與佛共講議分別是種者
379 8 néng ability; capacity 誰能與佛共講議分別是種者
380 8 néng a mythical bear-like beast 誰能與佛共講議分別是種者
381 8 néng energy 誰能與佛共講議分別是種者
382 8 néng function; use 誰能與佛共講議分別是種者
383 8 néng talent 誰能與佛共講議分別是種者
384 8 néng expert at 誰能與佛共講議分別是種者
385 8 néng to be in harmony 誰能與佛共講議分別是種者
386 8 néng to tend to; to care for 誰能與佛共講議分別是種者
387 8 néng to reach; to arrive at 誰能與佛共講議分別是種者
388 8 néng to be able; śak 誰能與佛共講議分別是種者
389 8 不知 bùzhī do not know 若尚不知人垢
390 8 to reach 有婆羅門及子高明
391 8 to attain 有婆羅門及子高明
392 8 to understand 有婆羅門及子高明
393 8 able to be compared to; to catch up with 有婆羅門及子高明
394 8 to be involved with; to associate with 有婆羅門及子高明
395 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 有婆羅門及子高明
396 8 and; ca; api 有婆羅門及子高明
397 8 天下 tiānxià the territory ruled by the emperor; China 在天下者
398 8 天下 tiānxià authority over China 在天下者
399 8 天下 tiānxià the world 在天下者
400 8 one 有一子年十五六
401 8 Kangxi radical 1 有一子年十五六
402 8 pure; concentrated 有一子年十五六
403 8 first 有一子年十五六
404 8 the same 有一子年十五六
405 8 sole; single 有一子年十五六
406 8 a very small amount 有一子年十五六
407 8 Yi 有一子年十五六
408 8 other 有一子年十五六
409 8 to unify 有一子年十五六
410 8 accidentally; coincidentally 有一子年十五六
411 8 abruptly; suddenly 有一子年十五六
412 8 one; eka 有一子年十五六
413 8 Qi 自至其田廬
414 8 an ancestral hall; a temple 喜祠祀
415 8 Spring sacrifice 喜祠祀
416 8 to sacrifice; to give an offering in a religious ceremony 喜祠祀
417 8 to enshrine 喜祠祀
418 8 sacrifice; yajña 喜祠祀
419 8 為生 wéishēng to make a living 剎利女為生子
420 8 ěr ear 佛反言天下一種耳
421 8 ěr Kangxi radical 128 佛反言天下一種耳
422 8 ěr an ear-shaped object 佛反言天下一種耳
423 8 ěr on both sides 佛反言天下一種耳
424 8 ěr a vessel handle 佛反言天下一種耳
425 8 ěr ear; śrotra 佛反言天下一種耳
426 8 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 施行善者最為大種
427 8 shàn happy 施行善者最為大種
428 8 shàn good 施行善者最為大種
429 8 shàn kind-hearted 施行善者最為大種
430 8 shàn to be skilled at something 施行善者最為大種
431 8 shàn familiar 施行善者最為大種
432 8 shàn to repair 施行善者最為大種
433 8 shàn to admire 施行善者最為大種
434 8 shàn to praise 施行善者最為大種
435 8 shàn Shan 施行善者最為大種
436 8 shàn wholesome; virtuous 施行善者最為大種
437 8 種類 zhǒnglèi kind; genus; type; category; variety; species; sort; class 若說種類者在何所
438 7 wén to hear 聞如是
439 7 wén Wen 聞如是
440 7 wén sniff at; to smell 聞如是
441 7 wén to be widely known 聞如是
442 7 wén to confirm; to accept 聞如是
443 7 wén information 聞如是
444 7 wèn famous; well known 聞如是
445 7 wén knowledge; learning 聞如是
446 7 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
447 7 wén to question 聞如是
448 7 wén heard; śruta 聞如是
449 7 wén hearing; śruti 聞如是
450 7 a slave 若見世間人善家子為人作奴
451 7 a servant 若見世間人善家子為人作奴
452 7 enslave 若見世間人善家子為人作奴
453 7 assistant to a magician or scholar 若見世間人善家子為人作奴
454 7 humble self 若見世間人善家子為人作奴
455 7 lackey 若見世間人善家子為人作奴
456 7 Nu 若見世間人善家子為人作奴
457 7 slave; dāsa 若見世間人善家子為人作奴
458 7 gòu dirt; filth 垢墮水中
459 7 gòu defilement; disgrace; shame; humiliation 垢墮水中
460 7 gòu evil 垢墮水中
461 7 gòu dirty; filthy; unclean 垢墮水中
462 7 gòu messy; disorderly 垢墮水中
463 7 gòu filth; mala 垢墮水中
464 7 xu 若名為何等字為駏驉
465 7 suí to follow 喜與癡人相隨
466 7 suí to listen to 喜與癡人相隨
467 7 suí to submit to; to comply with 喜與癡人相隨
468 7 suí to be obsequious 喜與癡人相隨
469 7 suí 17th hexagram 喜與癡人相隨
470 7 suí let somebody do what they like 喜與癡人相隨
471 7 suí to resemble; to look like 喜與癡人相隨
472 7 wèn to ask 我有小事欲問佛
473 7 wèn to inquire after 我有小事欲問佛
474 7 wèn to interrogate 我有小事欲問佛
475 7 wèn to hold responsible 我有小事欲問佛
476 7 wèn to request something 我有小事欲問佛
477 7 wèn to rebuke 我有小事欲問佛
478 7 wèn to send an official mission bearing gifts 我有小事欲問佛
479 7 wèn news 我有小事欲問佛
480 7 wèn to propose marriage 我有小事欲問佛
481 7 wén to inform 我有小事欲問佛
482 7 wèn to research 我有小事欲問佛
483 7 wèn Wen 我有小事欲問佛
484 7 wèn a question 我有小事欲問佛
485 7 wèn ask; prccha 我有小事欲問佛
486 7 offspring of a stallion and a she-mule 若名為何等字為駏驉
487 7 è evil; vice 志意施行惡故
488 7 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 志意施行惡故
489 7 ě queasy; nauseous 志意施行惡故
490 7 to hate; to detest 志意施行惡故
491 7 è fierce 志意施行惡故
492 7 è detestable; offensive; unpleasant 志意施行惡故
493 7 to denounce 志意施行惡故
494 7 è e 志意施行惡故
495 7 è evil 志意施行惡故
496 7 xiàng to observe; to assess 頞波羅延大聖身有奇相
497 7 xiàng appearance; portrait; picture 頞波羅延大聖身有奇相
498 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 頞波羅延大聖身有奇相
499 7 xiàng to aid; to help 頞波羅延大聖身有奇相
500 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 頞波羅延大聖身有奇相

Frequencies of all Words

Top 943

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 62 zhǒng kind; type 皆是我曹婆羅門種
2 62 zhòng to plant; to grow; to cultivate 皆是我曹婆羅門種
3 62 zhǒng kind; type 皆是我曹婆羅門種
4 62 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 皆是我曹婆羅門種
5 62 zhǒng seed; strain 皆是我曹婆羅門種
6 62 zhǒng offspring 皆是我曹婆羅門種
7 62 zhǒng breed 皆是我曹婆羅門種
8 62 zhǒng race 皆是我曹婆羅門種
9 62 zhǒng species 皆是我曹婆羅門種
10 62 zhǒng root; source; origin 皆是我曹婆羅門種
11 62 zhǒng grit; guts 皆是我曹婆羅門種
12 62 zhǒng seed; bīja 皆是我曹婆羅門種
13 52 婆羅門 póluómén Brahmin; 舍衛城中有婆羅門五百人
14 52 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 舍衛城中有婆羅門五百人
15 50 I; me; my 我欲有所問
16 50 self 我欲有所問
17 50 we; our 我欲有所問
18 50 [my] dear 我欲有所問
19 50 Wo 我欲有所問
20 50 self; atman; attan 我欲有所問
21 50 ga 我欲有所問
22 50 I; aham 我欲有所問
23 48 ruò to seem; to be like; as 若婆羅門娶剎利女
24 48 ruò seemingly 若婆羅門娶剎利女
25 48 ruò if 若婆羅門娶剎利女
26 48 ruò you 若婆羅門娶剎利女
27 48 ruò this; that 若婆羅門娶剎利女
28 48 ruò and; or 若婆羅門娶剎利女
29 48 ruò as for; pertaining to 若婆羅門娶剎利女
30 48 pomegranite 若婆羅門娶剎利女
31 48 ruò to choose 若婆羅門娶剎利女
32 48 ruò to agree; to accord with; to conform to 若婆羅門娶剎利女
33 48 ruò thus 若婆羅門娶剎利女
34 48 ruò pollia 若婆羅門娶剎利女
35 48 ruò Ruo 若婆羅門娶剎利女
36 48 ruò only then 若婆羅門娶剎利女
37 48 ja 若婆羅門娶剎利女
38 48 jñā 若婆羅門娶剎利女
39 48 ruò if; yadi 若婆羅門娶剎利女
40 44 yán to speak; to say; said 相與共坐講議言
41 44 yán language; talk; words; utterance; speech 相與共坐講議言
42 44 yán Kangxi radical 149 相與共坐講議言
43 44 yán a particle with no meaning 相與共坐講議言
44 44 yán phrase; sentence 相與共坐講議言
45 44 yán a word; a syllable 相與共坐講議言
46 44 yán a theory; a doctrine 相與共坐講議言
47 44 yán to regard as 相與共坐講議言
48 44 yán to act as 相與共坐講議言
49 44 yán word; vacana 相與共坐講議言
50 44 yán speak; vad 相與共坐講議言
51 41 yǒu is; are; to exist 時有五百比丘俱
52 41 yǒu to have; to possess 時有五百比丘俱
53 41 yǒu indicates an estimate 時有五百比丘俱
54 41 yǒu indicates a large quantity 時有五百比丘俱
55 41 yǒu indicates an affirmative response 時有五百比丘俱
56 41 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時有五百比丘俱
57 41 yǒu used to compare two things 時有五百比丘俱
58 41 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時有五百比丘俱
59 41 yǒu used before the names of dynasties 時有五百比丘俱
60 41 yǒu a certain thing; what exists 時有五百比丘俱
61 41 yǒu multiple of ten and ... 時有五百比丘俱
62 41 yǒu abundant 時有五百比丘俱
63 41 yǒu purposeful 時有五百比丘俱
64 41 yǒu You 時有五百比丘俱
65 41 yǒu 1. existence; 2. becoming 時有五百比丘俱
66 41 yǒu becoming; bhava 時有五百比丘俱
67 41 child; son 有一子年十五六
68 41 egg; newborn 有一子年十五六
69 41 first earthly branch 有一子年十五六
70 41 11 p.m.-1 a.m. 有一子年十五六
71 41 Kangxi radical 39 有一子年十五六
72 41 zi indicates that the the word is used as a noun 有一子年十五六
73 41 pellet; something small and hard 有一子年十五六
74 41 master 有一子年十五六
75 41 viscount 有一子年十五六
76 41 zi you; your honor 有一子年十五六
77 41 masters 有一子年十五六
78 41 person 有一子年十五六
79 41 young 有一子年十五六
80 41 seed 有一子年十五六
81 41 subordinate; subsidiary 有一子年十五六
82 41 a copper coin 有一子年十五六
83 41 bundle 有一子年十五六
84 41 female dragonfly 有一子年十五六
85 41 constituent 有一子年十五六
86 41 offspring; descendants 有一子年十五六
87 41 dear 有一子年十五六
88 41 little one 有一子年十五六
89 41 son; putra 有一子年十五六
90 41 offspring; tanaya 有一子年十五六
91 36 wèi for; to 我曹種為最尊
92 36 wèi because of 我曹種為最尊
93 36 wéi to act as; to serve 我曹種為最尊
94 36 wéi to change into; to become 我曹種為最尊
95 36 wéi to be; is 我曹種為最尊
96 36 wéi to do 我曹種為最尊
97 36 wèi for 我曹種為最尊
98 36 wèi because of; for; to 我曹種為最尊
99 36 wèi to 我曹種為最尊
100 36 wéi in a passive construction 我曹種為最尊
101 36 wéi forming a rehetorical question 我曹種為最尊
102 36 wéi forming an adverb 我曹種為最尊
103 36 wéi to add emphasis 我曹種為最尊
104 36 wèi to support; to help 我曹種為最尊
105 36 wéi to govern 我曹種為最尊
106 36 wèi to be; bhū 我曹種為最尊
107 35 yán to prolong; to delay; to postpone 字頞波羅延大聖
108 35 yán Yan 字頞波羅延大聖
109 35 yán to guide; to introduce 字頞波羅延大聖
110 35 yán to continue 字頞波羅延大聖
111 35 yán to spread 字頞波羅延大聖
112 35 yán to invite 字頞波羅延大聖
113 35 yán to extend 字頞波羅延大聖
114 35 yán long 字頞波羅延大聖
115 35 yán slow 字頞波羅延大聖
116 35 yán ya 字頞波羅延大聖
117 35 yán delay 字頞波羅延大聖
118 35 è (nose) bridge 字頞波羅延大聖
119 35 è e 字頞波羅延大聖
120 35 波羅 bōluó pineapple 字頞波羅延大聖
121 32 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 第二種者剎利
122 32 zhě that 第二種者剎利
123 32 zhě nominalizing function word 第二種者剎利
124 32 zhě used to mark a definition 第二種者剎利
125 32 zhě used to mark a pause 第二種者剎利
126 32 zhě topic marker; that; it 第二種者剎利
127 32 zhuó according to 第二種者剎利
128 32 zhě ca 第二種者剎利
129 31 shì is; are; am; to be 誰能與佛共講議分別是種者
130 31 shì is exactly 誰能與佛共講議分別是種者
131 31 shì is suitable; is in contrast 誰能與佛共講議分別是種者
132 31 shì this; that; those 誰能與佛共講議分別是種者
133 31 shì really; certainly 誰能與佛共講議分別是種者
134 31 shì correct; yes; affirmative 誰能與佛共講議分別是種者
135 31 shì true 誰能與佛共講議分別是種者
136 31 shì is; has; exists 誰能與佛共講議分別是種者
137 31 shì used between repetitions of a word 誰能與佛共講議分別是種者
138 31 shì a matter; an affair 誰能與佛共講議分別是種者
139 31 shì Shi 誰能與佛共講議分別是種者
140 31 shì is; bhū 誰能與佛共講議分別是種者
141 31 shì this; idam 誰能與佛共講議分別是種者
142 26 我曹 wǒcáo us 皆是我曹婆羅門種
143 26 我曹 wǒcáo WTF 皆是我曹婆羅門種
144 26 cáo Cao 若曹言人有種如是者
145 26 cáo a company; a class; a generation 若曹言人有種如是者
146 26 cáo a companion 若曹言人有種如是者
147 26 cáo a government department; a government office 若曹言人有種如是者
148 26 cáo a a party to a law suit 若曹言人有種如是者
149 26 cáo Cao 若曹言人有種如是者
150 26 cáo together; simultaneously 若曹言人有種如是者
151 25 剎利 shālì Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah 第二種者剎利
152 24 jiē all; each and every; in all cases 佛皆持我曹種
153 24 jiē same; equally 佛皆持我曹種
154 24 jiē all; sarva 佛皆持我曹種
155 24 not; no 不其有持道道正也
156 24 expresses that a certain condition cannot be acheived 不其有持道道正也
157 24 as a correlative 不其有持道道正也
158 24 no (answering a question) 不其有持道道正也
159 24 forms a negative adjective from a noun 不其有持道道正也
160 24 at the end of a sentence to form a question 不其有持道道正也
161 24 to form a yes or no question 不其有持道道正也
162 24 infix potential marker 不其有持道道正也
163 24 no; na 不其有持道道正也
164 23 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
165 23 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
166 23 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
167 23 a Buddhist text 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
168 23 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
169 23 Buddha 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
170 23 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
171 22 田家 tiánjiā a farmhouse 第三種者田家
172 21 xīn heart [organ] 無盜心
173 21 xīn Kangxi radical 61 無盜心
174 21 xīn mind; consciousness 無盜心
175 21 xīn the center; the core; the middle 無盜心
176 21 xīn one of the 28 star constellations 無盜心
177 21 xīn heart 無盜心
178 21 xīn emotion 無盜心
179 21 xīn intention; consideration 無盜心
180 21 xīn disposition; temperament 無盜心
181 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 無盜心
182 21 cóng from 初生時從口中出
183 21 cóng to follow 初生時從口中出
184 21 cóng past; through 初生時從口中出
185 21 cóng to comply; to submit; to defer 初生時從口中出
186 21 cóng to participate in something 初生時從口中出
187 21 cóng to use a certain method or principle 初生時從口中出
188 21 cóng usually 初生時從口中出
189 21 cóng something secondary 初生時從口中出
190 21 cóng remote relatives 初生時從口中出
191 21 cóng secondary 初生時從口中出
192 21 cóng to go on; to advance 初生時從口中出
193 21 cōng at ease; informal 初生時從口中出
194 21 zòng a follower; a supporter 初生時從口中出
195 21 zòng to release 初生時從口中出
196 21 zòng perpendicular; longitudinal 初生時從口中出
197 21 cóng receiving; upādāya 初生時從口中出
198 21 工師 gōngshī craftsman; head craftsman 第四種者工師
199 21 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
200 21 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
201 20 and 與剎利
202 20 to give 與剎利
203 20 together with 與剎利
204 20 interrogative particle 與剎利
205 20 to accompany 與剎利
206 20 to particate in 與剎利
207 20 of the same kind 與剎利
208 20 to help 與剎利
209 20 for 與剎利
210 20 and; ca 與剎利
211 19 chū to go out; to leave 五百人相將俱出城
212 19 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 五百人相將俱出城
213 19 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 五百人相將俱出城
214 19 chū to extend; to spread 五百人相將俱出城
215 19 chū to appear 五百人相將俱出城
216 19 chū to exceed 五百人相將俱出城
217 19 chū to publish; to post 五百人相將俱出城
218 19 chū to take up an official post 五百人相將俱出城
219 19 chū to give birth 五百人相將俱出城
220 19 chū a verb complement 五百人相將俱出城
221 19 chū to occur; to happen 五百人相將俱出城
222 19 chū to divorce 五百人相將俱出城
223 19 chū to chase away 五百人相將俱出城
224 19 chū to escape; to leave 五百人相將俱出城
225 19 chū to give 五百人相將俱出城
226 19 chū to emit 五百人相將俱出城
227 19 chū quoted from 五百人相將俱出城
228 19 chū to go out; to leave 五百人相將俱出城
229 18 female; feminine 若婆羅門娶剎利女
230 18 female 若婆羅門娶剎利女
231 18 Kangxi radical 38 若婆羅門娶剎利女
232 18 to marry off a daughter 若婆羅門娶剎利女
233 18 daughter 若婆羅門娶剎利女
234 18 you; thou 若婆羅門娶剎利女
235 18 soft; feminine 若婆羅門娶剎利女
236 18 the Maiden lunar lodging 若婆羅門娶剎利女
237 18 you 若婆羅門娶剎利女
238 18 woman; nārī 若婆羅門娶剎利女
239 18 daughter; duhitṛ 若婆羅門娶剎利女
240 18 zhōng middle 初生時從口中出
241 18 zhōng medium; medium sized 初生時從口中出
242 18 zhōng China 初生時從口中出
243 18 zhòng to hit the mark 初生時從口中出
244 18 zhōng in; amongst 初生時從口中出
245 18 zhōng midday 初生時從口中出
246 18 zhōng inside 初生時從口中出
247 18 zhōng during 初生時從口中出
248 18 zhōng Zhong 初生時從口中出
249 18 zhōng intermediary 初生時從口中出
250 18 zhōng half 初生時從口中出
251 18 zhōng just right; suitably 初生時從口中出
252 18 zhōng while 初生時從口中出
253 18 zhòng to reach; to attain 初生時從口中出
254 18 zhòng to suffer; to infect 初生時從口中出
255 18 zhòng to obtain 初生時從口中出
256 18 zhòng to pass an exam 初生時從口中出
257 18 zhōng middle 初生時從口中出
258 18 zài in; at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
259 18 zài at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
260 18 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
261 18 zài to exist; to be living 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
262 18 zài to consist of 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
263 18 zài to be at a post 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
264 18 zài in; bhū 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
265 17 rén person; people; a human being 舍衛城中有婆羅門五百人
266 17 rén Kangxi radical 9 舍衛城中有婆羅門五百人
267 17 rén a kind of person 舍衛城中有婆羅門五百人
268 17 rén everybody 舍衛城中有婆羅門五百人
269 17 rén adult 舍衛城中有婆羅門五百人
270 17 rén somebody; others 舍衛城中有婆羅門五百人
271 17 rén an upright person 舍衛城中有婆羅門五百人
272 17 rén person; manuṣya 舍衛城中有婆羅門五百人
273 17 shí time; a point or period of time 時有五百比丘俱
274 17 shí a season; a quarter of a year 時有五百比丘俱
275 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有五百比丘俱
276 17 shí at that time 時有五百比丘俱
277 17 shí fashionable 時有五百比丘俱
278 17 shí fate; destiny; luck 時有五百比丘俱
279 17 shí occasion; opportunity; chance 時有五百比丘俱
280 17 shí tense 時有五百比丘俱
281 17 shí particular; special 時有五百比丘俱
282 17 shí to plant; to cultivate 時有五百比丘俱
283 17 shí hour (measure word) 時有五百比丘俱
284 17 shí an era; a dynasty 時有五百比丘俱
285 17 shí time [abstract] 時有五百比丘俱
286 17 shí seasonal 時有五百比丘俱
287 17 shí frequently; often 時有五百比丘俱
288 17 shí occasionally; sometimes 時有五百比丘俱
289 17 shí on time 時有五百比丘俱
290 17 shí this; that 時有五百比丘俱
291 17 shí to wait upon 時有五百比丘俱
292 17 shí hour 時有五百比丘俱
293 17 shí appropriate; proper; timely 時有五百比丘俱
294 17 shí Shi 時有五百比丘俱
295 17 shí a present; currentlt 時有五百比丘俱
296 17 shí time; kāla 時有五百比丘俱
297 17 shí at that time; samaya 時有五百比丘俱
298 17 shí then; atha 時有五百比丘俱
299 17 also; too 婆羅門種施行亦有善惡
300 17 but 婆羅門種施行亦有善惡
301 17 this; he; she 婆羅門種施行亦有善惡
302 17 although; even though 婆羅門種施行亦有善惡
303 17 already 婆羅門種施行亦有善惡
304 17 particle with no meaning 婆羅門種施行亦有善惡
305 17 Yi 婆羅門種施行亦有善惡
306 16 施行 shīxíng to put in place; to put into practice; to take effect 我經中以施行為本
307 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 自說言
308 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 自說言
309 16 shuì to persuade 自說言
310 16 shuō to teach; to recite; to explain 自說言
311 16 shuō a doctrine; a theory 自說言
312 16 shuō to claim; to assert 自說言
313 16 shuō allocution 自說言
314 16 shuō to criticize; to scold 自說言
315 16 shuō to indicate; to refer to 自說言
316 16 shuō speach; vāda 自說言
317 16 shuō to speak; bhāṣate 自說言
318 16 shuō to instruct 自說言
319 15 dào way; road; path 不其有持道道正也
320 15 dào principle; a moral; morality 不其有持道道正也
321 15 dào Tao; the Way 不其有持道道正也
322 15 dào measure word for long things 不其有持道道正也
323 15 dào to say; to speak; to talk 不其有持道道正也
324 15 dào to think 不其有持道道正也
325 15 dào times 不其有持道道正也
326 15 dào circuit; a province 不其有持道道正也
327 15 dào a course; a channel 不其有持道道正也
328 15 dào a method; a way of doing something 不其有持道道正也
329 15 dào measure word for doors and walls 不其有持道道正也
330 15 dào measure word for courses of a meal 不其有持道道正也
331 15 dào a centimeter 不其有持道道正也
332 15 dào a doctrine 不其有持道道正也
333 15 dào Taoism; Daoism 不其有持道道正也
334 15 dào a skill 不其有持道道正也
335 15 dào a sect 不其有持道道正也
336 15 dào a line 不其有持道道正也
337 15 dào Way 不其有持道道正也
338 15 dào way; path; marga 不其有持道道正也
339 15 naturally; of course; certainly 自至其田廬
340 15 from; since 自至其田廬
341 15 self; oneself; itself 自至其田廬
342 15 Kangxi radical 132 自至其田廬
343 15 Zi 自至其田廬
344 15 a nose 自至其田廬
345 15 the beginning; the start 自至其田廬
346 15 origin 自至其田廬
347 15 originally 自至其田廬
348 15 still; to remain 自至其田廬
349 15 in person; personally 自至其田廬
350 15 in addition; besides 自至其田廬
351 15 if; even if 自至其田廬
352 15 but 自至其田廬
353 15 because 自至其田廬
354 15 to employ; to use 自至其田廬
355 15 to be 自至其田廬
356 15 own; one's own; oneself 自至其田廬
357 15 self; soul; ātman 自至其田廬
358 14 dāng to be; to act as; to serve as 當知在何所
359 14 dāng at or in the very same; be apposite 當知在何所
360 14 dāng dang (sound of a bell) 當知在何所
361 14 dāng to face 當知在何所
362 14 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知在何所
363 14 dāng to manage; to host 當知在何所
364 14 dāng should 當知在何所
365 14 dāng to treat; to regard as 當知在何所
366 14 dǎng to think 當知在何所
367 14 dàng suitable; correspond to 當知在何所
368 14 dǎng to be equal 當知在何所
369 14 dàng that 當知在何所
370 14 dāng an end; top 當知在何所
371 14 dàng clang; jingle 當知在何所
372 14 dāng to judge 當知在何所
373 14 dǎng to bear on one's shoulder 當知在何所
374 14 dàng the same 當知在何所
375 14 dàng to pawn 當知在何所
376 14 dàng to fail [an exam] 當知在何所
377 14 dàng a trap 當知在何所
378 14 dàng a pawned item 當知在何所
379 14 dāng will be; bhaviṣyati 當知在何所
380 13 梵天 Fàntiān Heavenly Realm 我曹種皆是第七梵天子孫
381 13 梵天 fàntiān Brahma 我曹種皆是第七梵天子孫
382 13 zuò to do 我曹持頞波羅延作師
383 13 zuò to act as; to serve as 我曹持頞波羅延作師
384 13 zuò to start 我曹持頞波羅延作師
385 13 zuò a writing; a work 我曹持頞波羅延作師
386 13 zuò to dress as; to be disguised as 我曹持頞波羅延作師
387 13 zuō to create; to make 我曹持頞波羅延作師
388 13 zuō a workshop 我曹持頞波羅延作師
389 13 zuō to write; to compose 我曹持頞波羅延作師
390 13 zuò to rise 我曹持頞波羅延作師
391 13 zuò to be aroused 我曹持頞波羅延作師
392 13 zuò activity; action; undertaking 我曹持頞波羅延作師
393 13 zuò to regard as 我曹持頞波羅延作師
394 13 zuò action; kāraṇa 我曹持頞波羅延作師
395 12 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 初生時從口中出
396 12 kǒu Kangxi radical 30 初生時從口中出
397 12 kǒu mouth 初生時從口中出
398 12 kǒu an opening; a hole 初生時從口中出
399 12 kǒu eloquence 初生時從口中出
400 12 kǒu the edge of a blade 初生時從口中出
401 12 kǒu edge; border 初生時從口中出
402 12 kǒu verbal; oral 初生時從口中出
403 12 kǒu taste 初生時從口中出
404 12 kǒu population; people 初生時從口中出
405 12 kǒu an entrance; an exit; a pass 初生時從口中出
406 12 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 初生時從口中出
407 12 to be fond of; to like; to enjoy; to be happy; to feel pleased 甚為憙殺
408 11 先祖 xiānzǔ deceased grandfather; ancestry 我曹先祖初生時皆從口出
409 11 五百 wǔ bǎi five hundred 時有五百比丘俱
410 11 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 時有五百比丘俱
411 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 與五百人俱到佛所祇樹
412 11 suǒ an office; an institute 與五百人俱到佛所祇樹
413 11 suǒ introduces a relative clause 與五百人俱到佛所祇樹
414 11 suǒ it 與五百人俱到佛所祇樹
415 11 suǒ if; supposing 與五百人俱到佛所祇樹
416 11 suǒ a few; various; some 與五百人俱到佛所祇樹
417 11 suǒ a place; a location 與五百人俱到佛所祇樹
418 11 suǒ indicates a passive voice 與五百人俱到佛所祇樹
419 11 suǒ that which 與五百人俱到佛所祇樹
420 11 suǒ an ordinal number 與五百人俱到佛所祇樹
421 11 suǒ meaning 與五百人俱到佛所祇樹
422 11 suǒ garrison 與五百人俱到佛所祇樹
423 11 suǒ place; pradeśa 與五百人俱到佛所祇樹
424 11 suǒ that which; yad 與五百人俱到佛所祇樹
425 11 seven 乃往去時有七婆羅門
426 11 a genre of poetry 乃往去時有七婆羅門
427 11 seventh day memorial ceremony 乃往去時有七婆羅門
428 11 seven; sapta 乃往去時有七婆羅門
429 11 shēng to be born; to give birth 生從口出
430 11 shēng to live 生從口出
431 11 shēng raw 生從口出
432 11 shēng a student 生從口出
433 11 shēng life 生從口出
434 11 shēng to produce; to give rise 生從口出
435 11 shēng alive 生從口出
436 11 shēng a lifetime 生從口出
437 11 shēng to initiate; to become 生從口出
438 11 shēng to grow 生從口出
439 11 shēng unfamiliar 生從口出
440 11 shēng not experienced 生從口出
441 11 shēng hard; stiff; strong 生從口出
442 11 shēng very; extremely 生從口出
443 11 shēng having academic or professional knowledge 生從口出
444 11 shēng a male role in traditional theatre 生從口出
445 11 shēng gender 生從口出
446 11 shēng to develop; to grow 生從口出
447 11 shēng to set up 生從口出
448 11 shēng a prostitute 生從口出
449 11 shēng a captive 生從口出
450 11 shēng a gentleman 生從口出
451 11 shēng Kangxi radical 100 生從口出
452 11 shēng unripe 生從口出
453 11 shēng nature 生從口出
454 11 shēng to inherit; to succeed 生從口出
455 11 shēng destiny 生從口出
456 11 shēng birth 生從口出
457 10 no 無殺心
458 10 Kangxi radical 71 無殺心
459 10 to not have; without 無殺心
460 10 has not yet 無殺心
461 10 mo 無殺心
462 10 do not 無殺心
463 10 not; -less; un- 無殺心
464 10 regardless of 無殺心
465 10 to not have 無殺心
466 10 um 無殺心
467 10 Wu 無殺心
468 10 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無殺心
469 10 not; non- 無殺心
470 10 mo 無殺心
471 10 gòng together 相與共坐講議言
472 10 gòng to share 相與共坐講議言
473 10 gòng Communist 相與共坐講議言
474 10 gòng to connect; to join; to combine 相與共坐講議言
475 10 gòng to include 相與共坐講議言
476 10 gòng all together; in total 相與共坐講議言
477 10 gòng same; in common 相與共坐講議言
478 10 gòng and 相與共坐講議言
479 10 gǒng to cup one fist in the other hand 相與共坐講議言
480 10 gǒng to surround; to circle 相與共坐講議言
481 10 gōng to provide 相與共坐講議言
482 10 gōng respectfully 相與共坐講議言
483 10 gōng Gong 相與共坐講議言
484 10 gòng together; saha 相與共坐講議言
485 10 何以 héyǐ why 王何以不問子種類
486 10 何以 héyǐ how 王何以不問子種類
487 10 何以 héyǐ how is that? 王何以不問子種類
488 10 lái to come 知方來之事
489 10 lái indicates an approximate quantity 知方來之事
490 10 lái please 知方來之事
491 10 lái used to substitute for another verb 知方來之事
492 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 知方來之事
493 10 lái ever since 知方來之事
494 10 lái wheat 知方來之事
495 10 lái next; future 知方來之事
496 10 lái a simple complement of direction 知方來之事
497 10 lái to occur; to arise 知方來之事
498 10 lái to earn 知方來之事
499 10 lái to come; āgata 知方來之事
500 10 如是 rúshì thus; so 聞如是

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhǒng seed; bīja
婆罗门 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. son; putra
 2. offspring; tanaya
wèi to be; bhū
 1. yán
 2. yán
 1. ya
 2. delay
è e

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
大溪 100 Daxi or Tahsi
地狱道 地獄道 100 Hell; Hell Realm
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵志頞波罗延问种尊经 梵志頞波羅延問種尊經 102 Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing; Assalāyanasutta
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
只树 祇樹 113 Jetavana; Prince Jetta's Grove
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
王臣 119 Wang Chen
西域 120 Western Regions
征召 徵召 122 to enlist; to draft; to conscript; to appoint to an official position
竺昙无兰 竺曇無蘭 90 Tan Wulan
自贡 自貢 122 Zigong

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 32.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
不孝父母 98 unfilial to parents
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
承事 99 to entrust with duty
大种 大種 100 the four great seeds; the four great elements; mahābhūta
道意 100 intention to attain enlightenment
地上 100 above the ground
独尊 獨尊 100 the uniquely honored one
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
能别 能別 110 predicate; qualifier; visesana
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
人相 114 the notion of a person
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
杀心 殺心 115 the intention to kill
生天 115 highest rebirth
生相 115 attribute of arising
十恶 十惡 115 the ten evils
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
知世间 知世間 122 one who knows the world
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
作佛 122 to become a Buddha