Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 168

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 132 děng et cetera; and so on 善女人等
2 132 děng to wait 善女人等
3 132 děng to be equal 善女人等
4 132 děng degree; level 善女人等
5 132 děng to compare 善女人等
6 132 děng same; equal; sama 善女人等
7 107 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 住不退轉地菩薩摩訶薩
8 79 菩提 pútí bodhi; enlightenment 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
9 79 菩提 pútí bodhi 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
10 79 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
11 79 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
12 78 zhèng upright; straight 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
13 78 zhèng to straighten; to correct 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
14 78 zhèng main; central; primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
15 78 zhèng fundamental; original 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
16 78 zhèng precise; exact; accurate 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
17 78 zhèng at right angles 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
18 78 zhèng unbiased; impartial 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
19 78 zhèng true; correct; orthodox 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
20 78 zhèng unmixed; pure 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
21 78 zhèng positive (charge) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
22 78 zhèng positive (number) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
23 78 zhèng standard 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
24 78 zhèng chief; principal; primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
25 78 zhèng honest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
26 78 zhèng to execute; to carry out 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
27 78 zhèng accepted; conventional 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
28 78 zhèng to govern 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
29 78 zhēng first month 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
30 78 zhēng center of a target 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
31 78 zhèng Righteous 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
32 78 zhèng right manner; nyāya 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
33 73 to go; to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
34 73 to rely on; to depend on 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
35 73 Yu 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
36 73 a crow 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
37 69 speed 於中勸一速趣無上正等菩提
38 69 quick; fast 於中勸一速趣無上正等菩提
39 69 urgent 於中勸一速趣無上正等菩提
40 69 to recruit 於中勸一速趣無上正等菩提
41 69 to urge; to invite 於中勸一速趣無上正等菩提
42 69 quick; śīghra 於中勸一速趣無上正等菩提
43 60 Qi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
44 59 to use; to grasp 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
45 59 to rely on 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
46 59 to regard 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
47 59 to be able to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
48 59 to order; to command 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
49 59 used after a verb 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
50 59 a reason; a cause 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
51 59 Israel 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
52 59 Yi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
53 59 use; yogena 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
54 55 suǒ a few; various; some 善女人等所獲功德甚多於前
55 55 suǒ a place; a location 善女人等所獲功德甚多於前
56 55 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲功德甚多於前
57 55 suǒ an ordinal number 善女人等所獲功德甚多於前
58 55 suǒ meaning 善女人等所獲功德甚多於前
59 55 suǒ garrison 善女人等所獲功德甚多於前
60 55 suǒ place; pradeśa 善女人等所獲功德甚多於前
61 53 wéi to act as; to serve 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
62 53 wéi to change into; to become 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
63 53 wéi to be; is 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
64 53 wéi to do 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
65 53 wèi to support; to help 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
66 53 wéi to govern 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
67 53 wèi to be; bhū 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
68 51 to go back; to return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
69 51 to resume; to restart 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
70 51 to do in detail 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
71 51 to restore 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
72 51 to respond; to reply to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
73 51 Fu; Return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
74 51 to retaliate; to reciprocate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
75 51 to avoid forced labor or tax 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
76 51 Fu 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
77 51 doubled; to overlapping; folded 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
78 51 a lined garment with doubled thickness 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
79 48 lìng to make; to cause to be; to lead 分別義趣令其易解
80 48 lìng to issue a command 分別義趣令其易解
81 48 lìng rules of behavior; customs 分別義趣令其易解
82 48 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 分別義趣令其易解
83 48 lìng a season 分別義趣令其易解
84 48 lìng respected; good reputation 分別義趣令其易解
85 48 lìng good 分別義趣令其易解
86 48 lìng pretentious 分別義趣令其易解
87 48 lìng a transcending state of existence 分別義趣令其易解
88 48 lìng a commander 分別義趣令其易解
89 48 lìng a commanding quality; an impressive character 分別義趣令其易解
90 48 lìng lyrics 分別義趣令其易解
91 48 lìng Ling 分別義趣令其易解
92 48 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 分別義趣令其易解
93 47 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
94 47 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等
95 47 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
96 47 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
97 43 interesting 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
98 43 to turn towards; to approach 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
99 43 to urge 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
100 43 purport; an objective 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
101 43 a delight; a pleasure; an interest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
102 43 an inclination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
103 43 a flavor; a taste 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
104 43 to go quickly towards 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
105 43 realm; destination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
106 43 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
107 39 教授 jiàoshòu professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
108 39 教授 jiàoshòu to instruct; to lecture 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
109 39 教授 jiàoshòu Jiaoshou 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
110 39 教授 jiàoshòu Professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
111 39 教誡 jiāojiè instruction; teaching 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
112 35 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
113 35 無量 wúliàng immeasurable 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
114 35 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
115 35 無量 wúliàng Atula 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
116 35 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
117 34 néng can; able 等能以如是法施
118 34 néng ability; capacity 等能以如是法施
119 34 néng a mythical bear-like beast 等能以如是法施
120 34 néng energy 等能以如是法施
121 34 néng function; use 等能以如是法施
122 34 néng talent 等能以如是法施
123 34 néng expert at 等能以如是法施
124 34 néng to be in harmony 等能以如是法施
125 34 néng to tend to; to care for 等能以如是法施
126 34 néng to reach; to arrive at 等能以如是法施
127 34 néng to be able; śak 等能以如是法施
128 34 néng skilful; pravīṇa 等能以如是法施
129 33 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
130 33 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
131 33 kōng empty; void; hollow 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
132 33 kòng free time 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
133 33 kòng to empty; to clean out 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
134 33 kōng the sky; the air 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
135 33 kōng in vain; for nothing 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
136 33 kòng vacant; unoccupied 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
137 33 kòng empty space 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
138 33 kōng without substance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
139 33 kōng to not have 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
140 33 kòng opportunity; chance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
141 33 kōng vast and high 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
142 33 kōng impractical; ficticious 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
143 33 kòng blank 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
144 33 kòng expansive 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
145 33 kòng lacking 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
146 33 kōng plain; nothing else 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
147 33 kōng Emptiness 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
148 33 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
149 32 有情 yǒuqíng having feelings for 西牛貨洲諸有情類
150 32 有情 yǒuqíng friends with 西牛貨洲諸有情類
151 32 有情 yǒuqíng having emotional appeal 西牛貨洲諸有情類
152 32 有情 yǒuqíng sentient being 西牛貨洲諸有情類
153 32 有情 yǒuqíng sentient beings 西牛貨洲諸有情類
154 30 易解 yìjiě easy to understand 分別義趣令其易解
155 30 文義 wényì the meaning of a text 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
156 30 開演 kāiyǎn to begin a performance 宣示開演顯了解釋
157 30 開演 kāiyǎn to lecture; to expound 宣示開演顯了解釋
158 30 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
159 30 了解 liǎojiě to understand; to realize 宣示開演顯了解釋
160 30 法門 fǎmén Dharma gate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
161 30 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
162 30 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分別義趣令其易解
163 30 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分別義趣令其易解
164 30 分別 fēnbié difference 分別義趣令其易解
165 30 分別 fēnbié discrimination 分別義趣令其易解
166 30 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分別義趣令其易解
167 30 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分別義趣令其易解
168 30 義趣 yìqù meaning and purpose 分別義趣令其易解
169 30 xiǎn to show; to manifest; to display 宣示開演顯了解釋
170 30 xiǎn Xian 宣示開演顯了解釋
171 30 xiǎn evident; clear 宣示開演顯了解釋
172 30 宣示 xuānshì to vow; to pledge 宣示開演顯了解釋
173 30 宣示 xuānshì to declare 宣示開演顯了解釋
174 30 宣示 xuānshì to display 宣示開演顯了解釋
175 30 巧妙 qiǎomiào ingenious; clever 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
176 30 shì to release; to set free 宣示開演顯了解釋
177 30 shì to explain; to interpret 宣示開演顯了解釋
178 30 shì to remove; to dispell; to clear up 宣示開演顯了解釋
179 30 shì to give up; to abandon 宣示開演顯了解釋
180 30 shì to put down 宣示開演顯了解釋
181 30 shì to resolve 宣示開演顯了解釋
182 30 shì to melt 宣示開演顯了解釋
183 30 shì Śākyamuni 宣示開演顯了解釋
184 30 shì Buddhism 宣示開演顯了解釋
185 30 shì Śākya; Shakya 宣示開演顯了解釋
186 30 pleased; glad 宣示開演顯了解釋
187 30 shì explain 宣示開演顯了解釋
188 30 shì Śakra; Indra 宣示開演顯了解釋
189 29 yìng to answer; to respond 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
190 29 yìng to confirm; to verify 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
191 29 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
192 29 yìng to accept 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
193 29 yìng to permit; to allow 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
194 29 yìng to echo 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
195 29 yìng to handle; to deal with 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
196 29 yìng Ying 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
197 29 lèi kind; type; class; category 西牛貨洲諸有情類
198 29 lèi similar; like 西牛貨洲諸有情類
199 29 lèi class in a programming language 西牛貨洲諸有情類
200 29 lèi reason; logic 西牛貨洲諸有情類
201 29 lèi example; model 西牛貨洲諸有情類
202 29 lèi Lei 西牛貨洲諸有情類
203 29 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
204 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
205 27 如如 rúrú Thusness 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
206 27 如如 rúrú tathatā; suchness; inherent nature; true nature 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
207 27 一切 yīqiè temporary 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
208 27 一切 yīqiè the same 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
209 27 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
210 27 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
211 27 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
212 27 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
213 27 zhuǎn to turn; to rotate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
214 27 zhuǎi to use many literary allusions 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
215 27 zhuǎn to transfer 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
216 27 zhuǎn to move forward; pravartana 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
217 27 jìn nearby 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
218 27 jìn to approach; to be near; to draw close to 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
219 27 jìn simple; ordinary 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
220 27 jìn to be intimate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
221 27 jìn Jin 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
222 27 jìn near; āsanna 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
223 26 disease; sickness; ailment 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
224 26 to hate; to envy 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
225 26 swift; rapid 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
226 26 urgent 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
227 26 pain 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
228 26 to get sick 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
229 26 to worry; to be nervous 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
230 26 speedy; kṣipram 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
231 23 修學 xiūxué to study 則無有能修學布施
232 22 yào to want; to wish for 要甚假藉所說法故
233 22 yào to want 要甚假藉所說法故
234 22 yāo a treaty 要甚假藉所說法故
235 22 yào to request 要甚假藉所說法故
236 22 yào essential points; crux 要甚假藉所說法故
237 22 yāo waist 要甚假藉所說法故
238 22 yāo to cinch 要甚假藉所說法故
239 22 yāo waistband 要甚假藉所說法故
240 22 yāo Yao 要甚假藉所說法故
241 22 yāo to pursue; to seek; to strive for 要甚假藉所說法故
242 22 yāo to force; to coerce; to threaten; to compell; to intimidate 要甚假藉所說法故
243 22 yāo to obstruct; to intercept 要甚假藉所說法故
244 22 yāo to agree with 要甚假藉所說法故
245 22 yāo to invite; to welcome 要甚假藉所說法故
246 22 yào to summarize 要甚假藉所說法故
247 22 yào essential; important 要甚假藉所說法故
248 22 yào to desire 要甚假藉所說法故
249 22 yào to demand 要甚假藉所說法故
250 22 yào to need 要甚假藉所說法故
251 22 yào should; must 要甚假藉所說法故
252 22 yào might 要甚假藉所說法故
253 22 世間 shìjiān world; the human world 世間勝事
254 22 世間 shìjiān world 世間勝事
255 22 世間 shìjiān world; loka 世間勝事
256 22 Kangxi radical 71 無變異空
257 22 to not have; without 無變異空
258 22 mo 無變異空
259 22 to not have 無變異空
260 22 Wu 無變異空
261 22 mo 無變異空
262 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
263 21 děi to want to; to need to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
264 21 děi must; ought to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
265 21 de 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
266 21 de infix potential marker 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
267 21 to result in 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
268 21 to be proper; to fit; to suit 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
269 21 to be satisfied 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
270 21 to be finished 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
271 21 děi satisfying 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
272 21 to contract 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
273 21 to hear 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
274 21 to have; there is 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
275 21 marks time passed 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
276 21 obtain; attain; prāpta 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
277 20 功德 gōngdé achievements and virtue 初分校量功德品第三十之六十六
278 20 功德 gōngdé merit 初分校量功德品第三十之六十六
279 20 功德 gōngdé quality; guṇa 初分校量功德品第三十之六十六
280 20 功德 gōngdé merit; puṇya 初分校量功德品第三十之六十六
281 19 出現 chūxiàn to appear 居士大族出現世間
282 19 出現 chūxiàn to be produced; to arise 居士大族出現世間
283 19 出現 chūxiàn to manifest 居士大族出現世間
284 19 yóu Kangxi radical 102 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
285 19 yóu to follow along 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
286 19 yóu cause; reason 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
287 19 yóu You 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
288 18 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment 於無上覺定趣向故
289 18 攝受 shèshòu to receive, take in 供養攝受彼菩薩摩訶薩
290 18 攝受 shèshòu to protect; to uphold; received and taken care of; kindness 供養攝受彼菩薩摩訶薩
291 18 由此 yóucǐ hereby; from this 由此復有四大王眾天
292 18 jiè a mat; a pad 不甚假藉所說法故
293 18 jiè to rely on; to lean on 不甚假藉所說法故
294 18 jiè to help 不甚假藉所說法故
295 18 jiè using; by means of 不甚假藉所說法故
296 18 jiè a woven mat for offerings 不甚假藉所說法故
297 18 jiè to lay out a mat 不甚假藉所說法故
298 18 jiè to stretch out; to sit on a mat 不甚假藉所說法故
299 18 jiè to borrow 不甚假藉所說法故
300 18 jiè to trample; to tread on; to humiliate 不甚假藉所說法故
301 18 in disorder 不甚假藉所說法故
302 18 to offer [a tribute] 不甚假藉所說法故
303 18 to attach to with a cord 不甚假藉所說法故
304 18 to look back at 不甚假藉所說法故
305 18 jiè to use as a pretext 不甚假藉所說法故
306 18 說法 shuō fǎ a statement; wording 不甚假藉所說法故
307 18 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 不甚假藉所說法故
308 18 說法 shuō fǎ words from the heart 不甚假藉所說法故
309 18 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 不甚假藉所說法故
310 18 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 不甚假藉所說法故
311 18 jià vacation 不甚假藉所說法故
312 18 jiǎ fake; false 不甚假藉所說法故
313 18 jiǎ to borrow 不甚假藉所說法故
314 18 jiǎ provisional 不甚假藉所說法故
315 18 jiǎ to pardon; to concede 不甚假藉所說法故
316 18 jiǎ to grant 不甚假藉所說法故
317 18 jiǎ to pretend 不甚假藉所說法故
318 18 jiǎ to designate using the name of; to substitute for 不甚假藉所說法故
319 18 jiǎ to depend on 不甚假藉所說法故
320 18 jiǎ to wait on 不甚假藉所說法故
321 18 jiǎ to get close to 不甚假藉所說法故
322 18 jiǎ excellent 不甚假藉所說法故
323 18 jiǎ provisional; conventional; temporary; designated 不甚假藉所說法故
324 18 shí mixed; miscellaneous 不甚假藉所說法故
325 18 shí a group of ten sections in the Shijing 不甚假藉所說法故
326 18 shí Shi 不甚假藉所說法故
327 18 shí tenfold 不甚假藉所說法故
328 18 shí one hundred percent 不甚假藉所說法故
329 18 shí ten 不甚假藉所說法故
330 18 大菩提 dà pútí great enlightenment; supreme bodhi 於大菩提不退轉故
331 17 hòu after; later 後善男子
332 17 hòu empress; queen 後善男子
333 17 hòu sovereign 後善男子
334 17 hòu the god of the earth 後善男子
335 17 hòu late; later 後善男子
336 17 hòu offspring; descendents 後善男子
337 17 hòu to fall behind; to lag 後善男子
338 17 hòu behind; back 後善男子
339 17 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後善男子
340 17 hòu Hou 後善男子
341 17 hòu after; behind 後善男子
342 17 hòu following 後善男子
343 17 hòu to be delayed 後善男子
344 17 hòu to abandon; to discard 後善男子
345 17 hòu feudal lords 後善男子
346 17 hòu Hou 後善男子
347 17 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後善男子
348 17 hòu rear; paścāt 後善男子
349 17 hòu later; paścima 後善男子
350 16 甚多 shén duō extremely many 善女人等所獲功德甚多於前
351 16 甚多 shén duō numerous; bahutaram 善女人等所獲功德甚多於前
352 16 shì matter; thing; item 汝今已作佛聖弟子所應作事
353 16 shì to serve 汝今已作佛聖弟子所應作事
354 16 shì a government post 汝今已作佛聖弟子所應作事
355 16 shì duty; post; work 汝今已作佛聖弟子所應作事
356 16 shì occupation 汝今已作佛聖弟子所應作事
357 16 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 汝今已作佛聖弟子所應作事
358 16 shì an accident 汝今已作佛聖弟子所應作事
359 16 shì to attend 汝今已作佛聖弟子所應作事
360 16 shì an allusion 汝今已作佛聖弟子所應作事
361 16 shì a condition; a state; a situation 汝今已作佛聖弟子所應作事
362 16 shì to engage in 汝今已作佛聖弟子所應作事
363 16 shì to enslave 汝今已作佛聖弟子所應作事
364 16 shì to pursue 汝今已作佛聖弟子所應作事
365 16 shì to administer 汝今已作佛聖弟子所應作事
366 16 shì to appoint 汝今已作佛聖弟子所應作事
367 16 shì thing; phenomena 汝今已作佛聖弟子所應作事
368 16 shì actions; karma 汝今已作佛聖弟子所應作事
369 16 qián front 善女人等所獲功德甚多於前
370 16 qián former; the past 善女人等所獲功德甚多於前
371 16 qián to go forward 善女人等所獲功德甚多於前
372 16 qián preceding 善女人等所獲功德甚多於前
373 16 qián before; earlier; prior 善女人等所獲功德甚多於前
374 16 qián to appear before 善女人等所獲功德甚多於前
375 16 qián future 善女人等所獲功德甚多於前
376 16 qián top; first 善女人等所獲功德甚多於前
377 16 qián battlefront 善女人等所獲功德甚多於前
378 16 qián before; former; pūrva 善女人等所獲功德甚多於前
379 16 qián facing; mukha 善女人等所獲功德甚多於前
380 16 huò to reap; to harvest 善女人等所獲功德甚多於前
381 16 huò to obtain; to get 善女人等所獲功德甚多於前
382 16 huò to hunt; to capture 善女人等所獲功德甚多於前
383 16 huò to suffer; to sustain; to be subject to 善女人等所獲功德甚多於前
384 16 huò game (hunting) 善女人等所獲功德甚多於前
385 16 huò a female servant 善女人等所獲功德甚多於前
386 16 huái Huai 善女人等所獲功德甚多於前
387 16 huò harvest 善女人等所獲功德甚多於前
388 16 huò results 善女人等所獲功德甚多於前
389 16 huò to obtain 善女人等所獲功德甚多於前
390 16 huò to take; labh 善女人等所獲功德甚多於前
391 15 jiāo to teach; to educate; to instruct 教贍部洲
392 15 jiào a school of thought; a sect 教贍部洲
393 15 jiào to make; to cause 教贍部洲
394 15 jiào religion 教贍部洲
395 15 jiào instruction; a teaching 教贍部洲
396 15 jiào Jiao 教贍部洲
397 15 jiào a directive; an order 教贍部洲
398 15 jiào to urge; to incite 教贍部洲
399 15 jiào to pass on; to convey 教贍部洲
400 15 jiào etiquette 教贍部洲
401 15 jiāo teaching; śāsana 教贍部洲
402 15 無有 wú yǒu there is not 則無有能修學布施
403 15 無有 wú yǒu non-existence 則無有能修學布施
404 15 zhèng proof 速證無上正等菩提
405 15 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 速證無上正等菩提
406 15 zhèng to advise against 速證無上正等菩提
407 15 zhèng certificate 速證無上正等菩提
408 15 zhèng an illness 速證無上正等菩提
409 15 zhèng to accuse 速證無上正等菩提
410 15 zhèng realization; adhigama 速證無上正等菩提
411 15 zhèng obtaining; prāpti 速證無上正等菩提
412 15 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
413 15 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
414 14 Yi 亦能護助彼菩薩摩訶薩
415 14 xìng gender 不虛妄性
416 14 xìng nature; disposition 不虛妄性
417 14 xìng grammatical gender 不虛妄性
418 14 xìng a property; a quality 不虛妄性
419 14 xìng life; destiny 不虛妄性
420 14 xìng sexual desire 不虛妄性
421 14 xìng scope 不虛妄性
422 14 xìng nature 不虛妄性
423 14 zhì to place; to lay out 置贍部洲
424 14 zhì to establish; to set up; to install 置贍部洲
425 14 zhì to buy 置贍部洲
426 14 zhì a relay station 置贍部洲
427 14 zhì to release; to set free; to pardon 置贍部洲
428 14 zhì to discard; to abandon 置贍部洲
429 14 zhì to set aside 置贍部洲
430 14 zhì to place; nikṣepa 置贍部洲
431 13 zhōng middle 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
432 13 zhōng medium; medium sized 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
433 13 zhōng China 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
434 13 zhòng to hit the mark 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
435 13 zhōng midday 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
436 13 zhōng inside 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
437 13 zhōng during 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
438 13 zhōng Zhong 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
439 13 zhōng intermediary 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
440 13 zhōng half 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
441 13 zhòng to reach; to attain 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
442 13 zhòng to suffer; to infect 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
443 13 zhòng to obtain 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
444 13 zhòng to pass an exam 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
445 13 zhōng middle 教中千界諸有情類皆趣無上正等菩提
446 11 zhōu a continent 置贍部洲
447 11 zhōu an island; islet 置贍部洲
448 11 zhōu continent; dvīpa 置贍部洲
449 11 quàn to advise; to urge; to exhort; to persuade 於中勸一速趣無上正等菩提
450 11 quàn to encourage 於中勸一速趣無上正等菩提
451 11 quàn excitation; samādāpana 於中勸一速趣無上正等菩提
452 10 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
453 10 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
454 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 令說三乘救度一切
455 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 令說三乘救度一切
456 10 shuì to persuade 令說三乘救度一切
457 10 shuō to teach; to recite; to explain 令說三乘救度一切
458 10 shuō a doctrine; a theory 令說三乘救度一切
459 10 shuō to claim; to assert 令說三乘救度一切
460 10 shuō allocution 令說三乘救度一切
461 10 shuō to criticize; to scold 令說三乘救度一切
462 10 shuō to indicate; to refer to 令說三乘救度一切
463 10 shuō speach; vāda 令說三乘救度一切
464 10 shuō to speak; bhāṣate 令說三乘救度一切
465 10 shuō to instruct 令說三乘救度一切
466 10 infix potential marker 不甚假藉所說法故
467 10 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
468 10 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
469 10 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
470 9 extremity 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
471 9 ridge-beam of a roof 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
472 9 to exhaust 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
473 9 a standard principle 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
474 9 pinnacle; summit; highpoint 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
475 9 pole 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
476 9 throne 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
477 9 urgent 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
478 9 an electrical pole; a node 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
479 9 highest point; parama 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
480 9 yùn to move; to transport 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
481 9 yùn fortune; luck; fate 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
482 9 yùn to rotate; to turn 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
483 9 yùn turning of the universe 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
484 9 yùn to advance 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
485 9 yùn to use; to apply 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
486 9 yùn north-south distance 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
487 9 yùn to wave; to brandish 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
488 9 yùn games; competition 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
489 9 yùn Yun 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
490 9 yùn transport; vāhin 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
491 9 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra 觀生死苦一切有情運大悲心極痛切故
492 9 soil; ground; land 住不退轉地菩薩摩訶薩
493 9 floor 住不退轉地菩薩摩訶薩
494 9 the earth 住不退轉地菩薩摩訶薩
495 9 fields 住不退轉地菩薩摩訶薩
496 9 a place 住不退轉地菩薩摩訶薩
497 9 a situation; a position 住不退轉地菩薩摩訶薩
498 9 background 住不退轉地菩薩摩訶薩
499 9 terrain 住不退轉地菩薩摩訶薩
500 9 a territory; a region 住不退轉地菩薩摩訶薩

Frequencies of all Words

Top 743

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 132 děng et cetera; and so on 善女人等
2 132 děng to wait 善女人等
3 132 děng degree; kind 善女人等
4 132 děng plural 善女人等
5 132 děng to be equal 善女人等
6 132 děng degree; level 善女人等
7 132 děng to compare 善女人等
8 132 děng same; equal; sama 善女人等
9 107 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 住不退轉地菩薩摩訶薩
10 85 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
11 85 old; ancient; former; past 何以故
12 85 reason; cause; purpose 何以故
13 85 to die 何以故
14 85 so; therefore; hence 何以故
15 85 original 何以故
16 85 accident; happening; instance 何以故
17 85 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
18 85 something in the past 何以故
19 85 deceased; dead 何以故
20 85 still; yet 何以故
21 85 therefore; tasmāt 何以故
22 79 菩提 pútí bodhi; enlightenment 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
23 79 菩提 pútí bodhi 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
24 79 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
25 79 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
26 78 zhèng upright; straight 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
27 78 zhèng just doing something; just now 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
28 78 zhèng to straighten; to correct 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
29 78 zhèng main; central; primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
30 78 zhèng fundamental; original 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
31 78 zhèng precise; exact; accurate 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
32 78 zhèng at right angles 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
33 78 zhèng unbiased; impartial 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
34 78 zhèng true; correct; orthodox 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
35 78 zhèng unmixed; pure 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
36 78 zhèng positive (charge) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
37 78 zhèng positive (number) 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
38 78 zhèng standard 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
39 78 zhèng chief; principal; primary 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
40 78 zhèng honest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
41 78 zhèng to execute; to carry out 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
42 78 zhèng precisely 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
43 78 zhèng accepted; conventional 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
44 78 zhèng to govern 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
45 78 zhèng only; just 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
46 78 zhēng first month 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
47 78 zhēng center of a target 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
48 78 zhèng Righteous 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
49 78 zhèng right manner; nyāya 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
50 73 in; at 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
51 73 in; at 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
52 73 in; at; to; from 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
53 73 to go; to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
54 73 to rely on; to depend on 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
55 73 to go to; to arrive at 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
56 73 from 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
57 73 give 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
58 73 oppposing 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
59 73 and 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
60 73 compared to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
61 73 by 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
62 73 and; as well as 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
63 73 for 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
64 73 Yu 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
65 73 a crow 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
66 73 whew; wow 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
67 73 near to; antike 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
68 69 speed 於中勸一速趣無上正等菩提
69 69 quick; fast 於中勸一速趣無上正等菩提
70 69 urgent 於中勸一速趣無上正等菩提
71 69 to recruit 於中勸一速趣無上正等菩提
72 69 to urge; to invite 於中勸一速趣無上正等菩提
73 69 quick; śīghra 於中勸一速趣無上正等菩提
74 60 his; hers; its; theirs 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
75 60 to add emphasis 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
76 60 used when asking a question in reply to a question 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
77 60 used when making a request or giving an order 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
78 60 he; her; it; them 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
79 60 probably; likely 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
80 60 will 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
81 60 may 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
82 60 if 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
83 60 or 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
84 60 Qi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
85 60 he; her; it; saḥ; sā; tad 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
86 59 so as to; in order to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
87 59 to use; to regard as 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
88 59 to use; to grasp 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
89 59 according to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
90 59 because of 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
91 59 on a certain date 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
92 59 and; as well as 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
93 59 to rely on 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
94 59 to regard 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
95 59 to be able to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
96 59 to order; to command 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
97 59 further; moreover 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
98 59 used after a verb 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
99 59 very 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
100 59 already 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
101 59 increasingly 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
102 59 a reason; a cause 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
103 59 Israel 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
104 59 Yi 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
105 59 use; yogena 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
106 55 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 善女人等所獲功德甚多於前
107 55 suǒ an office; an institute 善女人等所獲功德甚多於前
108 55 suǒ introduces a relative clause 善女人等所獲功德甚多於前
109 55 suǒ it 善女人等所獲功德甚多於前
110 55 suǒ if; supposing 善女人等所獲功德甚多於前
111 55 suǒ a few; various; some 善女人等所獲功德甚多於前
112 55 suǒ a place; a location 善女人等所獲功德甚多於前
113 55 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲功德甚多於前
114 55 suǒ that which 善女人等所獲功德甚多於前
115 55 suǒ an ordinal number 善女人等所獲功德甚多於前
116 55 suǒ meaning 善女人等所獲功德甚多於前
117 55 suǒ garrison 善女人等所獲功德甚多於前
118 55 suǒ place; pradeśa 善女人等所獲功德甚多於前
119 55 suǒ that which; yad 善女人等所獲功德甚多於前
120 55 that; those 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
121 55 another; the other 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
122 55 that; tad 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
123 53 wèi for; to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
124 53 wèi because of 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
125 53 wéi to act as; to serve 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
126 53 wéi to change into; to become 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
127 53 wéi to be; is 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
128 53 wéi to do 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
129 53 wèi for 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
130 53 wèi because of; for; to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
131 53 wèi to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
132 53 wéi in a passive construction 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
133 53 wéi forming a rehetorical question 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
134 53 wéi forming an adverb 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
135 53 wéi to add emphasis 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
136 53 wèi to support; to help 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
137 53 wéi to govern 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
138 53 wèi to be; bhū 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
139 51 again; more; repeatedly 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
140 51 to go back; to return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
141 51 to resume; to restart 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
142 51 to do in detail 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
143 51 to restore 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
144 51 to respond; to reply to 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
145 51 after all; and then 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
146 51 even if; although 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
147 51 Fu; Return 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
148 51 to retaliate; to reciprocate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
149 51 to avoid forced labor or tax 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
150 51 particle without meaing 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
151 51 Fu 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
152 51 repeated; again 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
153 51 doubled; to overlapping; folded 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
154 51 a lined garment with doubled thickness 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
155 51 again; punar 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
156 49 yǒu is; are; to exist 有善男子
157 49 yǒu to have; to possess 有善男子
158 49 yǒu indicates an estimate 有善男子
159 49 yǒu indicates a large quantity 有善男子
160 49 yǒu indicates an affirmative response 有善男子
161 49 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有善男子
162 49 yǒu used to compare two things 有善男子
163 49 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有善男子
164 49 yǒu used before the names of dynasties 有善男子
165 49 yǒu a certain thing; what exists 有善男子
166 49 yǒu multiple of ten and ... 有善男子
167 49 yǒu abundant 有善男子
168 49 yǒu purposeful 有善男子
169 49 yǒu You 有善男子
170 49 yǒu 1. existence; 2. becoming 有善男子
171 49 yǒu becoming; bhava 有善男子
172 48 lìng to make; to cause to be; to lead 分別義趣令其易解
173 48 lìng to issue a command 分別義趣令其易解
174 48 lìng rules of behavior; customs 分別義趣令其易解
175 48 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 分別義趣令其易解
176 48 lìng a season 分別義趣令其易解
177 48 lìng respected; good reputation 分別義趣令其易解
178 48 lìng good 分別義趣令其易解
179 48 lìng pretentious 分別義趣令其易解
180 48 lìng a transcending state of existence 分別義趣令其易解
181 48 lìng a commander 分別義趣令其易解
182 48 lìng a commanding quality; an impressive character 分別義趣令其易解
183 48 lìng lyrics 分別義趣令其易解
184 48 lìng Ling 分別義趣令其易解
185 48 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 分別義趣令其易解
186 47 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
187 47 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等
188 47 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
189 47 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
190 43 interesting 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
191 43 to turn towards; to approach 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
192 43 urgent; pressing; quickly 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
193 43 to urge 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
194 43 purport; an objective 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
195 43 a delight; a pleasure; an interest 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
196 43 an inclination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
197 43 a flavor; a taste 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
198 43 to go quickly towards 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
199 43 realm; destination 北俱盧洲諸有情類皆趣無上正等菩提
200 43 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
201 42 zhū all; many; various 西牛貨洲諸有情類
202 42 zhū Zhu 西牛貨洲諸有情類
203 42 zhū all; members of the class 西牛貨洲諸有情類
204 42 zhū interrogative particle 西牛貨洲諸有情類
205 42 zhū him; her; them; it 西牛貨洲諸有情類
206 42 zhū of; in 西牛貨洲諸有情類
207 42 zhū all; many; sarva 西牛貨洲諸有情類
208 39 教授 jiàoshòu professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
209 39 教授 jiàoshòu to instruct; to lecture 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
210 39 教授 jiàoshòu Jiaoshou 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
211 39 教授 jiàoshòu Professor 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
212 39 教誡 jiāojiè instruction; teaching 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
213 35 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
214 35 無量 wúliàng immeasurable 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
215 35 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
216 35 無量 wúliàng Atula 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
217 35 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
218 34 néng can; able 等能以如是法施
219 34 néng ability; capacity 等能以如是法施
220 34 néng a mythical bear-like beast 等能以如是法施
221 34 néng energy 等能以如是法施
222 34 néng function; use 等能以如是法施
223 34 néng may; should; permitted to 等能以如是法施
224 34 néng talent 等能以如是法施
225 34 néng expert at 等能以如是法施
226 34 néng to be in harmony 等能以如是法施
227 34 néng to tend to; to care for 等能以如是法施
228 34 néng to reach; to arrive at 等能以如是法施
229 34 néng as long as; only 等能以如是法施
230 34 néng even if 等能以如是法施
231 34 néng but 等能以如是法施
232 34 néng in this way 等能以如是法施
233 34 néng to be able; śak 等能以如是法施
234 34 néng skilful; pravīṇa 等能以如是法施
235 33 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
236 33 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
237 33 kōng empty; void; hollow 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
238 33 kòng free time 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
239 33 kòng to empty; to clean out 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
240 33 kōng the sky; the air 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
241 33 kōng in vain; for nothing 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
242 33 kòng vacant; unoccupied 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
243 33 kòng empty space 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
244 33 kōng without substance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
245 33 kōng to not have 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
246 33 kòng opportunity; chance 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
247 33 kōng vast and high 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
248 33 kōng impractical; ficticious 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
249 33 kòng blank 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
250 33 kòng expansive 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
251 33 kòng lacking 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
252 33 kōng plain; nothing else 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
253 33 kōng Emptiness 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
254 33 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 如是如是應以內空速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
255 32 有情 yǒuqíng having feelings for 西牛貨洲諸有情類
256 32 有情 yǒuqíng friends with 西牛貨洲諸有情類
257 32 有情 yǒuqíng having emotional appeal 西牛貨洲諸有情類
258 32 有情 yǒuqíng sentient being 西牛貨洲諸有情類
259 32 有情 yǒuqíng sentient beings 西牛貨洲諸有情類
260 30 易解 yìjiě easy to understand 分別義趣令其易解
261 30 文義 wényì the meaning of a text 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
262 30 ruò to seem; to be like; as 若善男子
263 30 ruò seemingly 若善男子
264 30 ruò if 若善男子
265 30 ruò you 若善男子
266 30 ruò this; that 若善男子
267 30 ruò and; or 若善男子
268 30 ruò as for; pertaining to 若善男子
269 30 pomegranite 若善男子
270 30 ruò to choose 若善男子
271 30 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子
272 30 ruò thus 若善男子
273 30 ruò pollia 若善男子
274 30 ruò Ruo 若善男子
275 30 ruò only then 若善男子
276 30 ja 若善男子
277 30 jñā 若善男子
278 30 ruò if; yadi 若善男子
279 30 開演 kāiyǎn to begin a performance 宣示開演顯了解釋
280 30 開演 kāiyǎn to lecture; to expound 宣示開演顯了解釋
281 30 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
282 30 了解 liǎojiě to understand; to realize 宣示開演顯了解釋
283 30 法門 fǎmén Dharma gate 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
284 30 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
285 30 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分別義趣令其易解
286 30 分別 fēnbié differently 分別義趣令其易解
287 30 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分別義趣令其易解
288 30 分別 fēnbié difference 分別義趣令其易解
289 30 分別 fēnbié respectively 分別義趣令其易解
290 30 分別 fēnbié discrimination 分別義趣令其易解
291 30 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分別義趣令其易解
292 30 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分別義趣令其易解
293 30 義趣 yìqù meaning and purpose 分別義趣令其易解
294 30 xiǎn to show; to manifest; to display 宣示開演顯了解釋
295 30 xiǎn Xian 宣示開演顯了解釋
296 30 xiǎn evident; clear 宣示開演顯了解釋
297 30 宣示 xuānshì to vow; to pledge 宣示開演顯了解釋
298 30 宣示 xuānshì to declare 宣示開演顯了解釋
299 30 宣示 xuānshì to display 宣示開演顯了解釋
300 30 巧妙 qiǎomiào ingenious; clever 復以般若波羅蜜多無量法門巧妙文義為其廣說
301 30 shì to release; to set free 宣示開演顯了解釋
302 30 shì to explain; to interpret 宣示開演顯了解釋
303 30 shì to remove; to dispell; to clear up 宣示開演顯了解釋
304 30 shì to give up; to abandon 宣示開演顯了解釋
305 30 shì to put down 宣示開演顯了解釋
306 30 shì to resolve 宣示開演顯了解釋
307 30 shì to melt 宣示開演顯了解釋
308 30 shì Śākyamuni 宣示開演顯了解釋
309 30 shì Buddhism 宣示開演顯了解釋
310 30 shì Śākya; Shakya 宣示開演顯了解釋
311 30 pleased; glad 宣示開演顯了解釋
312 30 shì explain 宣示開演顯了解釋
313 30 shì Śakra; Indra 宣示開演顯了解釋
314 29 yīng should; ought 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
315 29 yìng to answer; to respond 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
316 29 yìng to confirm; to verify 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
317 29 yīng soon; immediately 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
318 29 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
319 29 yìng to accept 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
320 29 yīng or; either 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
321 29 yìng to permit; to allow 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
322 29 yìng to echo 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
323 29 yìng to handle; to deal with 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
324 29 yìng Ying 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
325 29 yīng suitable; yukta 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
326 29 lèi kind; type; class; category 西牛貨洲諸有情類
327 29 lèi similar; like 西牛貨洲諸有情類
328 29 lèi kind; type; class; category 西牛貨洲諸有情類
329 29 lèi class in a programming language 西牛貨洲諸有情類
330 29 lèi reason; logic 西牛貨洲諸有情類
331 29 lèi example; model 西牛貨洲諸有情類
332 29 lèi Lei 西牛貨洲諸有情類
333 29 lèi approximately 西牛貨洲諸有情類
334 29 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
335 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
336 27 如如 rúrú Thusness 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
337 27 如如 rúrú tathatā; suchness; inherent nature; true nature 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
338 27 一切 yīqiè all; every; everything 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
339 27 一切 yīqiè temporary 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
340 27 一切 yīqiè the same 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
341 27 一切 yīqiè generally 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
342 27 一切 yīqiè all, everything 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
343 27 一切 yīqiè all; sarva 教化十方一切世界諸有情類皆趣無上正等菩提
344 27 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
345 27 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
346 27 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
347 27 zhuàn a revolution 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
348 27 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
349 27 zhuǎn to turn; to rotate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
350 27 zhuǎi to use many literary allusions 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
351 27 zhuǎn to transfer 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
352 27 zhuǎn to move forward; pravartana 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
353 27 jìn nearby 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
354 27 jìn recently 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
355 27 jìn to approach; to be near; to draw close to 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
356 27 jìn nearly 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
357 27 jìn simple; ordinary 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
358 27 jìn to be intimate 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
359 27 jìn Jin 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
360 27 a modal particle 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
361 27 jìn near; āsanna 如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提
362 26 disease; sickness; ailment 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
363 26 to hate; to envy 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
364 26 swift; rapid 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
365 26 urgent 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
366 26 pain 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
367 26 to get sick 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
368 26 to worry; to be nervous 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
369 26 speedy; kṣipram 如是如是應以布施波羅蜜多速疾教誡教授彼菩薩摩訶薩
370 23 修學 xiūxué to study 則無有能修學布施
371 22 yào to want; to wish for 要甚假藉所說法故
372 22 yào if 要甚假藉所說法故
373 22 yào to be about to; in the future 要甚假藉所說法故
374 22 yào to want 要甚假藉所說法故
375 22 yāo a treaty 要甚假藉所說法故
376 22 yào to request 要甚假藉所說法故
377 22 yào essential points; crux 要甚假藉所說法故
378 22 yāo waist 要甚假藉所說法故
379 22 yāo to cinch 要甚假藉所說法故
380 22 yāo waistband 要甚假藉所說法故
381 22 yāo Yao 要甚假藉所說法故
382 22 yāo to pursue; to seek; to strive for 要甚假藉所說法故
383 22 yāo to force; to coerce; to threaten; to compell; to intimidate 要甚假藉所說法故
384 22 yāo to obstruct; to intercept 要甚假藉所說法故
385 22 yāo to agree with 要甚假藉所說法故
386 22 yāo to invite; to welcome 要甚假藉所說法故
387 22 yào to summarize 要甚假藉所說法故
388 22 yào essential; important 要甚假藉所說法故
389 22 yào to desire 要甚假藉所說法故
390 22 yào to demand 要甚假藉所說法故
391 22 yào to need 要甚假藉所說法故
392 22 yào should; must 要甚假藉所說法故
393 22 yào might 要甚假藉所說法故
394 22 yào or 要甚假藉所說法故
395 22 yào necessarily; avaśyam 要甚假藉所說法故
396 22 世間 shìjiān world; the human world 世間勝事
397 22 世間 shìjiān world 世間勝事
398 22 世間 shìjiān world; loka 世間勝事
399 22 no 無變異空
400 22 Kangxi radical 71 無變異空
401 22 to not have; without 無變異空
402 22 has not yet 無變異空
403 22 mo 無變異空
404 22 do not 無變異空
405 22 not; -less; un- 無變異空
406 22 regardless of 無變異空
407 22 to not have 無變異空
408 22 um 無變異空
409 22 Wu 無變異空
410 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無變異空
411 22 not; non- 無變異空
412 22 mo 無變異空
413 21 de potential marker 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
414 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
415 21 děi must; ought to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
416 21 děi to want to; to need to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
417 21 děi must; ought to 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
418 21 de 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
419 21 de infix potential marker 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
420 21 to result in 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
421 21 to be proper; to fit; to suit 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
422 21 to be satisfied 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
423 21 to be finished 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
424 21 de result of degree 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
425 21 de marks completion of an action 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
426 21 děi satisfying 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
427 21 to contract 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
428 21 marks permission or possibility 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
429 21 expressing frustration 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
430 21 to hear 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
431 21 to have; there is 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
432 21 marks time passed 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
433 21 obtain; attain; prāpta 教一有情令於無上正等菩提得不退轉
434 20 功德 gōngdé achievements and virtue 初分校量功德品第三十之六十六
435 20 功德 gōngdé merit 初分校量功德品第三十之六十六
436 20 功德 gōngdé quality; guṇa 初分校量功德品第三十之六十六
437 20 功德 gōngdé merit; puṇya 初分校量功德品第三十之六十六
438 19 出現 chūxiàn to appear 居士大族出現世間
439 19 出現 chūxiàn to be produced; to arise 居士大族出現世間
440 19 出現 chūxiàn to manifest 居士大族出現世間
441 19 yóu follow; from; it is for...to 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
442 19 yóu Kangxi radical 102 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
443 19 yóu to follow along 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
444 19 yóu cause; reason 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
445 19 yóu by somebody; up to somebody 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
446 19 yóu from a starting point 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
447 19 yóu You 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
448 19 yóu because; yasmāt 彼菩薩摩訶薩要由以此布施
449 18 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment 於無上覺定趣向故
450 18 攝受 shèshòu to receive, take in 供養攝受彼菩薩摩訶薩
451 18 攝受 shèshòu to protect; to uphold; received and taken care of; kindness 供養攝受彼菩薩摩訶薩
452 18 由此 yóucǐ hereby; from this 由此復有四大王眾天
453 18 jiè a mat; a pad 不甚假藉所說法故
454 18 jiè to rely on; to lean on 不甚假藉所說法故
455 18 jiè to help 不甚假藉所說法故
456 18 jiè using; by means of 不甚假藉所說法故
457 18 jiè a woven mat for offerings 不甚假藉所說法故
458 18 jiè to lay out a mat 不甚假藉所說法故
459 18 jiè to stretch out; to sit on a mat 不甚假藉所說法故
460 18 jiè to borrow 不甚假藉所說法故
461 18 jiè to trample; to tread on; to humiliate 不甚假藉所說法故
462 18 in disorder 不甚假藉所說法故
463 18 to offer [a tribute] 不甚假藉所說法故
464 18 to attach to with a cord 不甚假藉所說法故
465 18 to look back at 不甚假藉所說法故
466 18 jiè to use as a pretext 不甚假藉所說法故
467 18 說法 shuō fǎ a statement; wording 不甚假藉所說法故
468 18 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 不甚假藉所說法故
469 18 說法 shuō fǎ words from the heart 不甚假藉所說法故
470 18 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 不甚假藉所說法故
471 18 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 不甚假藉所說法故
472 18 jià vacation 不甚假藉所說法故
473 18 jiǎ fake; false 不甚假藉所說法故
474 18 jiǎ if; suppose 不甚假藉所說法故
475 18 jiǎ to borrow 不甚假藉所說法故
476 18 jiǎ provisional 不甚假藉所說法故
477 18 jiǎ to pardon; to concede 不甚假藉所說法故
478 18 jiǎ to grant 不甚假藉所說法故
479 18 jiǎ to pretend 不甚假藉所說法故
480 18 jiǎ to designate using the name of; to substitute for 不甚假藉所說法故
481 18 jiǎ to depend on 不甚假藉所說法故
482 18 jiǎ to wait on 不甚假藉所說法故
483 18 jiǎ to get close to 不甚假藉所說法故
484 18 jiǎ excellent 不甚假藉所說法故
485 18 jiǎ provisional; conventional; temporary; designated 不甚假藉所說法故
486 18 jiǎ if; yadi 不甚假藉所說法故
487 18 shén what 不甚假藉所說法故
488 18 shí mixed; miscellaneous 不甚假藉所說法故
489 18 shèn extremely 不甚假藉所說法故
490 18 shèn excessive; more than 不甚假藉所說法故
491 18 shí a group of ten sections in the Shijing 不甚假藉所說法故
492 18 shí Shi 不甚假藉所說法故
493 18 shí tenfold 不甚假藉所說法故
494 18 shí one hundred percent 不甚假藉所說法故
495 18 shén why? 不甚假藉所說法故
496 18 shén extremely 不甚假藉所說法故
497 18 shí ten 不甚假藉所說法故
498 18 shèn definitely; certainly 不甚假藉所說法故
499 18 shén very; bhṛśam 不甚假藉所說法故
500 18 大菩提 dà pútí great enlightenment; supreme bodhi 於大菩提不退轉故

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
děng same; equal; sama
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
therefore; tasmāt
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi
 2. bodhi; enlightenment; awakening
 1. zhèng
 2. zhèng
 1. Righteous
 2. right manner; nyāya
near to; antike
quick; śīghra
he; her; it; saḥ; sā; tad
use; yogena
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北俱卢洲 北俱盧洲 98 Uttarakuru
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东胜身洲 東勝身洲 100 Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita deva; ministers of Brahmā
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
非想非非想处天 非想非非想處天 102 Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven; Naiva-sajjnanasajjnayatana; The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
空无边处天 空無邊處天 107 Akasanantyayatana Heaven; The Heaven of Limitless Space
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
识无边处天 識無邊處天 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无所有处天 無所有處天 87 Akiṃcanyaayatana Heaven; Akimcanyaayatana Heaven; The Heaven of Nothingness
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
西牛货洲 西牛貨洲 120 Apara-godaniya; Aparagodana; Aparagodaniya
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 139.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
阿素洛 196 an asura
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
本性空 98 emptiness of essential original nature
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
财施 財施 99 donations of money or material wealth
初发心 初發心 99 initial determination
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
定蕴 定蘊 100 aggregate of meditation; samādhiskandha
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法住 102 dharma abode
福业 福業 102 virtuous actions
广说 廣說 103 to explain; to teach
慧蕴 慧蘊 104 aggregate of wisdom; prajñāskandha
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
教诫 教誡 106 instruction; teaching
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱蕴 解脫蘊 106 aggregate of liberation; vimuktiskanda
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
净天 淨天 106 pure devas
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第一 106 scroll 1
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六神通 108 the six supernatural powers
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三福 115 three bases of merit
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
圣弟子 聖弟子 115 a disciple of the noble ones
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜迴向 隨喜迴向 115 admiration and transfer merit
所以者何 115 Why is that?
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无际空 無際空 119 emptiness without without beginning or end
五力 119 pañcabala; the five powers
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
修性 120
 1. cultivation and innate nature
 2. to cultivate one's personality
虚空界 虛空界 120 visible space
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
应作 應作 121 a manifestation
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
异生 異生 121 an ordinary person
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
缘事 緣事 121 study of phenomena
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
正性 122 divine nature
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸事 諸事 122 all things; everything
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
作佛 122 to become a Buddha