Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 585

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 260 如實 rúshí according to reality 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
2 260 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
3 260 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
4 260 了知 liǎozhī to understand clearly 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
5 260 所有 suǒyǒu to belong to 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
6 220 不可得 bù kě dé cannot be obtained 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得
7 220 不可得 bù kě dé unobtainable 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得
8 220 不可得 bù kě dé unattainable 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得
9 146 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
10 141 善巧 shànqiǎo Skillful 得諸善巧
11 141 善巧 shànqiǎo virtuous and clever; skilful 得諸善巧
12 140 to go; to 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
13 140 to rely on; to depend on 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
14 140 Yu 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
15 140 a crow 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
16 134 名為 míngwèi to be called 云何名為於蘊善巧
17 133 yòu Kangxi radical 29
18 93 jiè border; boundary 若界善巧
19 93 jiè kingdom 若界善巧
20 93 jiè territory; region 若界善巧
21 93 jiè the world 若界善巧
22 93 jiè scope; extent 若界善巧
23 93 jiè erathem; stratigraphic unit 若界善巧
24 93 jiè to divide; to define a boundary 若界善巧
25 93 jiè to adjoin 若界善巧
26 93 jiè dhatu; realm; field; domain 若界善巧
27 78 chù to touch; to feel
28 78 chù to butt; to ram; to gore
29 78 chù touch; contact; sparśa
30 78 chù tangible; spraṣṭavya
31 65 shēn human body; torso
32 65 shēn Kangxi radical 158
33 65 shēn self
34 65 shēn life
35 65 shēn an object
36 65 shēn a lifetime
37 65 shēn moral character
38 65 shēn status; identity; position
39 65 shēn pregnancy
40 65 juān India
41 65 shēn body; kāya
42 65 shé tongue
43 65 shé Kangxi radical 135
44 65 shé a tongue-shaped object
45 65 shé tongue; jihva
46 65 ěr ear 如實了知所有耳
47 65 ěr Kangxi radical 128 如實了知所有耳
48 65 ěr an ear-shaped object 如實了知所有耳
49 65 ěr on both sides 如實了知所有耳
50 65 ěr a vessel handle 如實了知所有耳
51 65 ěr ear; śrotra 如實了知所有耳
52 65 nose
53 65 Kangxi radical 209
54 65 to smell
55 65 a grommet; an eyelet
56 65 to make a hole in an animal's nose
57 65 a handle
58 65 cape; promontory
59 65 first
60 65 nose; ghrāṇa
61 43 wéi to act as; to serve 見有少法名為作者
62 43 wéi to change into; to become 見有少法名為作者
63 43 wéi to be; is 見有少法名為作者
64 43 wéi to do 見有少法名為作者
65 43 wèi to support; to help 見有少法名為作者
66 43 wéi to govern 見有少法名為作者
67 43 wèi to be; bhū 見有少法名為作者
68 43 chù a place; location; a spot; a point 若處善巧
69 43 chǔ to reside; to live; to dwell 若處善巧
70 43 chù an office; a department; a bureau 若處善巧
71 43 chù a part; an aspect 若處善巧
72 43 chǔ to be in; to be in a position of 若處善巧
73 43 chǔ to get along with 若處善巧
74 43 chǔ to deal with; to manage 若處善巧
75 43 chǔ to punish; to sentence 若處善巧
76 43 chǔ to stop; to pause 若處善巧
77 43 chǔ to be associated with 若處善巧
78 43 chǔ to situate; to fix a place for 若處善巧
79 43 chǔ to occupy; to control 若處善巧
80 43 chù circumstances; situation 若處善巧
81 43 chù an occasion; a time 若處善巧
82 43 chù position; sthāna 若處善巧
83 40 共相 gòng xiāng common characteristics 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相
84 40 共相 gòng xiāng totality 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相
85 40 寂靜 jìjìng quiet 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
86 40 寂靜 jìjìng tranquility 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
87 40 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
88 40 寂靜 jìjìng Nirvana 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
89 40 自相 zì xiāng mutual; each other; one another 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
90 40 自相 zì xiāng individual characteristics 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
91 40 yuàn to hope; to wish; to desire 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
92 40 yuàn hope 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
93 40 yuàn to be ready; to be willing 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
94 40 yuàn to ask for; to solicit 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
95 40 yuàn a vow 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
96 40 yuàn diligent; attentive 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
97 40 yuàn to prefer; to select 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
98 40 yuàn to admire 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
99 40 yuàn a vow; pranidhana 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
100 39 yǎn eye 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
101 39 yǎn eyeball 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
102 39 yǎn sight 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
103 39 yǎn the present moment 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
104 39 yǎn an opening; a small hole 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
105 39 yǎn a trap 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
106 39 yǎn insight 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
107 39 yǎn a salitent point 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
108 39 yǎn a beat with no accent 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
109 39 yǎn to look; to glance 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
110 39 yǎn to see proof 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
111 39 yǎn eye; cakṣus 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
112 39 idea 意界種種自相
113 39 Italy (abbreviation) 意界種種自相
114 39 a wish; a desire; intention 意界種種自相
115 39 mood; feeling 意界種種自相
116 39 will; willpower; determination 意界種種自相
117 39 bearing; spirit 意界種種自相
118 39 to think of; to long for; to miss 意界種種自相
119 39 to anticipate; to expect 意界種種自相
120 39 to doubt; to suspect 意界種種自相
121 39 meaning 意界種種自相
122 39 a suggestion; a hint 意界種種自相
123 39 an understanding; a point of view 意界種種自相
124 39 Yi 意界種種自相
125 39 manas; mind; mentation 意界種種自相
126 39 shòu to suffer; to be subjected to 如實了知所有受
127 39 shòu to transfer; to confer 如實了知所有受
128 39 shòu to receive; to accept 如實了知所有受
129 39 shòu to tolerate 如實了知所有受
130 39 shòu feelings; sensations 如實了知所有受
131 33 kōng empty; void; hollow 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
132 33 kòng free time 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
133 33 kòng to empty; to clean out 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
134 33 kōng the sky; the air 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
135 33 kōng in vain; for nothing 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
136 33 kòng vacant; unoccupied 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
137 33 kòng empty space 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
138 33 kōng without substance 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
139 33 kōng to not have 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
140 33 kòng opportunity; chance 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
141 33 kōng vast and high 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
142 33 kōng impractical; ficticious 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
143 33 kòng blank 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
144 33 kòng expansive 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
145 33 kòng lacking 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
146 33 kōng plain; nothing else 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
147 33 kōng Emptiness 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
148 33 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
149 26 所生 suǒshēng parents (father and mother) 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
150 26 wèi taste; flavor
151 26 wèi significance
152 26 wèi to taste
153 26 wèi to ruminate; to mull over
154 26 wèi smell; odor
155 26 wèi a delicacy
156 26 wèi taste; rasa
157 26 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
158 26 xiāng incense
159 26 xiāng Kangxi radical 186
160 26 xiāng fragrance; scent
161 26 xiāng a female
162 26 xiāng Xiang
163 26 xiāng to kiss
164 26 xiāng feminine
165 26 xiāng incense
166 26 xiāng fragrance; gandha
167 26 shēng sound 如實了知所有聲
168 26 shēng sheng 如實了知所有聲
169 26 shēng voice 如實了知所有聲
170 26 shēng music 如實了知所有聲
171 26 shēng language 如實了知所有聲
172 26 shēng fame; reputation; honor 如實了知所有聲
173 26 shēng a message 如實了知所有聲
174 26 shēng a consonant 如實了知所有聲
175 26 shēng a tone 如實了知所有聲
176 26 shēng to announce 如實了知所有聲
177 26 shēng sound 如實了知所有聲
178 26 yuán fate; predestined affinity 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
179 26 yuán hem 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
180 26 yuán to revolve around 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
181 26 yuán to climb up 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
182 26 yuán cause; origin; reason 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
183 26 yuán along; to follow 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
184 26 yuán to depend on 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
185 26 yuán margin; edge; rim 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
186 26 yuán Condition 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
187 26 yuán conditions; pratyaya; paccaya 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
188 25 cháng Chang 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
189 25 cháng common; general; ordinary 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
190 25 cháng a principle; a rule 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
191 25 cháng eternal; nitya 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
192 21 to leave; to depart; to go away; to part 皆為於法遠離顛倒
193 21 a mythical bird 皆為於法遠離顛倒
194 21 li; one of the eight divinatory trigrams 皆為於法遠離顛倒
195 21 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 皆為於法遠離顛倒
196 21 chī a dragon with horns not yet grown 皆為於法遠離顛倒
197 21 a mountain ash 皆為於法遠離顛倒
198 21 vanilla; a vanilla-like herb 皆為於法遠離顛倒
199 21 to be scattered; to be separated 皆為於法遠離顛倒
200 21 to cut off 皆為於法遠離顛倒
201 21 to violate; to be contrary to 皆為於法遠離顛倒
202 21 to be distant from 皆為於法遠離顛倒
203 21 two 皆為於法遠離顛倒
204 21 to array; to align 皆為於法遠離顛倒
205 21 to pass through; to experience 皆為於法遠離顛倒
206 21 transcendence 皆為於法遠離顛倒
207 21 to avoid; to abstain from; viramaṇa 皆為於法遠離顛倒
208 21 jìng clean 與有情類作淨福田
209 21 jìng no surplus; net 與有情類作淨福田
210 21 jìng pure 與有情類作淨福田
211 21 jìng tranquil 與有情類作淨福田
212 21 jìng cold 與有情類作淨福田
213 21 jìng to wash; to clense 與有情類作淨福田
214 21 jìng role of hero 與有情類作淨福田
215 21 jìng to remove sexual desire 與有情類作淨福田
216 21 jìng bright and clean; luminous 與有情類作淨福田
217 21 jìng clean; pure 與有情類作淨福田
218 21 jìng cleanse 與有情類作淨福田
219 21 jìng cleanse 與有情類作淨福田
220 21 jìng Pure 與有情類作淨福田
221 21 jìng vyavadāna; purification; cleansing 與有情類作淨福田
222 21 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 與有情類作淨福田
223 21 jìng viśuddhi; purity 與有情類作淨福田
224 21 self 我應引發殊勝靜慮
225 21 [my] dear 我應引發殊勝靜慮
226 21 Wo 我應引發殊勝靜慮
227 21 self; atman; attan 我應引發殊勝靜慮
228 21 ga 我應引發殊勝靜慮
229 21 Kangxi radical 71 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
230 21 to not have; without 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
231 21 mo 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
232 21 to not have 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
233 21 Wu 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
234 21 mo 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
235 20 無我 wúwǒ non-self 又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得
236 20 無我 wúwǒ non-self; anātman; anattā 又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得
237 20 相若 xiāngruò on a par with; comparable to 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得
238 20 不空 bù kōng unerring; amogha 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
239 20 不空 bù kōng Amoghavajra 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
240 20 bitterness; bitter flavor 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
241 20 hardship; suffering 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
242 20 to make things difficult for 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
243 20 to train; to practice 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
244 20 to suffer from a misfortune 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
245 20 bitter 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
246 20 grieved; facing hardship 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
247 20 in low spirits; depressed 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
248 20 painful 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
249 20 suffering; duḥkha; dukkha 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
250 20 infix potential marker 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
251 20 無常 wúcháng irregular 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
252 20 無常 wúcháng changing frequently 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
253 20 無常 wúcháng impermanence; anitya; anicca 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
254 20 無常 wúcháng impermanence 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
255 20 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
256 20 遠離 yuǎnlí to be aloof 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
257 20 遠離 yuǎnlí to far off 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
258 20 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
259 20 happy; glad; cheerful; joyful 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
260 20 to take joy in; to be happy; to be cheerful 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
261 20 Le 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
262 20 yuè music 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
263 20 yuè a musical instrument 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
264 20 yuè tone [of voice]; expression 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
265 20 yuè a musician 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
266 20 joy; pleasure 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
267 20 yuè the Book of Music 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
268 20 lào Lao 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
269 20 to laugh 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
270 20 Joy 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
271 20 joy; delight; sukhā 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
272 20 無相 wúxiāng Formless 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得
273 20 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得
274 20 不淨 bù jìng Impurity; dirty; filthy 又諸菩薩如實了知所有色蘊若淨若不淨皆不可得
275 15 yùn to bring together; to collect; to accumulate 謂蘊善巧
276 15 yùn to contain 謂蘊善巧
277 15 yùn profundity 謂蘊善巧
278 15 yùn withered grass 謂蘊善巧
279 15 yùn aggregate; skandha 謂蘊善巧
280 15 truth 若諦善巧
281 15 to examine 若諦善巧
282 15 truth; satya 若諦善巧
283 14 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 第十二淨戒波羅蜜多分之二
284 14 淨戒 jìngjiè perfect observance 第十二淨戒波羅蜜多分之二
285 14 淨戒 jìngjiè Jing Jie 第十二淨戒波羅蜜多分之二
286 13 xíng to walk
287 13 xíng capable; competent
288 13 háng profession
289 13 xíng Kangxi radical 144
290 13 xíng to travel
291 13 xìng actions; conduct
292 13 xíng to do; to act; to practice
293 13 xíng all right; OK; okay
294 13 háng horizontal line
295 13 héng virtuous deeds
296 13 hàng a line of trees
297 13 hàng bold; steadfast
298 13 xíng to move
299 13 xíng to put into effect; to implement
300 13 xíng travel
301 13 xíng to circulate
302 13 xíng running script; running script
303 13 xíng temporary
304 13 háng rank; order
305 13 háng a business; a shop
306 13 xíng to depart; to leave
307 13 xíng to experience
308 13 xíng path; way
309 13 xíng xing; ballad
310 13 xíng Xing
311 13 xíng Practice
312 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
313 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
314 13 眼識界 yǎn shí jiè visual consciousness element 又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相
315 13 fēng wind
316 13 fēng Kangxi radical 182
317 13 fēng demeanor; style; appearance
318 13 fēng prana
319 13 fēng a scene
320 13 fēng a custom; a tradition
321 13 fēng news
322 13 fēng a disturbance /an incident
323 13 fēng a fetish
324 13 fēng a popular folk song
325 13 fēng an illness; internal wind as the cause of illness
326 13 fēng Feng
327 13 fēng to blow away
328 13 fēng sexual interaction of animals
329 13 fēng from folklore without a basis
330 13 fèng fashion; vogue
331 13 fèng to tacfully admonish
332 13 fēng weather
333 13 fēng quick
334 13 fēng prevailing conditions; general sentiment
335 13 fēng wind element
336 13 fēng wind; vayu
337 13 識蘊 shí yùn consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha 識蘊種種自相
338 13 huǒ fire; flame
339 13 huǒ to start a fire; to burn
340 13 huǒ Kangxi radical 86
341 13 huǒ anger; rage
342 13 huǒ fire element
343 13 huǒ Antares
344 13 huǒ radiance
345 13 huǒ lightning
346 13 huǒ a torch
347 13 huǒ red
348 13 huǒ urgent
349 13 huǒ a cause of disease
350 13 huǒ huo
351 13 huǒ companion; comrade
352 13 huǒ Huo
353 13 huǒ fire; agni
354 13 huǒ fire element
355 13 huǒ Gode of Fire; Anala
356 13 法處 fǎchù mental objects 法處種種自相
357 13 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦種種自相
358 13 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 謂諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相
359 13 色界 sè jiè realm of form; rupadhatu 又諸菩薩如實了知所有色界種種自相
360 13 意識界 yìshí jiè realm of consciousness 意識界種種自相
361 13 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界種種自相
362 13 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界種種自相
363 13 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界種種自相
364 13 識界 shíjiè vijñāna-dhātu; the realm of consciousness 識界種種自相
365 13 shuǐ water 如實了知所有水
366 13 shuǐ Kangxi radical 85 如實了知所有水
367 13 shuǐ a river 如實了知所有水
368 13 shuǐ liquid; lotion; juice 如實了知所有水
369 13 shuǐ a flood 如實了知所有水
370 13 shuǐ to swim 如實了知所有水
371 13 shuǐ a body of water 如實了知所有水
372 13 shuǐ Shui 如實了知所有水
373 13 shuǐ water element 如實了知所有水
374 13 shuǐ water 如實了知所有水
375 13 xiǎng to think
376 13 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
377 13 xiǎng to want
378 13 xiǎng to remember; to miss; to long for
379 13 xiǎng to plan
380 13 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
381 13 色處 sèchù the visible realm 又諸菩薩如實了知所有色處種種自相
382 13 to gather; to collect 如實了知所有集
383 13 collected works; collection 如實了知所有集
384 13 to stablize; to settle 如實了知所有集
385 13 used in place names 如實了知所有集
386 13 to mix; to blend 如實了知所有集
387 13 to hit the mark 如實了知所有集
388 13 to compile 如實了知所有集
389 13 to finish; to accomplish 如實了知所有集
390 13 to rest; to perch 如實了知所有集
391 13 a market 如實了知所有集
392 13 the origin of suffering 如實了知所有集
393 13 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
394 13 miè to submerge
395 13 miè to extinguish; to put out
396 13 miè to eliminate
397 13 miè to disappear; to fade away
398 13 miè the cessation of suffering
399 13 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
400 13 菩薩 púsà bodhisattva 當知雖住菩薩法中
401 13 菩薩 púsà bodhisattva 當知雖住菩薩法中
402 13 菩薩 púsà bodhisattva 當知雖住菩薩法中
403 13 意處 yìchù mental basis of cognition 意處種種自相
404 13 眼界 yǎn jiè sight; field of vision 謂諸菩薩如實了知所有眼界種種自相
405 13 眼界 yǎn jiè eye element 謂諸菩薩如實了知所有眼界種種自相
406 13 色蘊 sè yùn the aggregate of form; rūpaskandha 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
407 13 地界 dìjiè territorial boundary 又諸菩薩如實了知所有地界種種自相
408 13 地界 dìjiè earth element 又諸菩薩如實了知所有地界種種自相
409 11 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 第十二淨戒波羅蜜多分之二
410 8 yìng to answer; to respond 應知名為犯戒菩薩
411 8 yìng to confirm; to verify 應知名為犯戒菩薩
412 8 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應知名為犯戒菩薩
413 8 yìng to accept 應知名為犯戒菩薩
414 8 yìng to permit; to allow 應知名為犯戒菩薩
415 8 yìng to echo 應知名為犯戒菩薩
416 8 yìng to handle; to deal with 應知名為犯戒菩薩
417 8 yìng Ying 應知名為犯戒菩薩
418 8 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 迴向趣求一切智智
419 8 zhī to know 當知雖住菩薩法中
420 8 zhī to comprehend 當知雖住菩薩法中
421 8 zhī to inform; to tell 當知雖住菩薩法中
422 8 zhī to administer 當知雖住菩薩法中
423 8 zhī to distinguish; to discern 當知雖住菩薩法中
424 8 zhī to be close friends 當知雖住菩薩法中
425 8 zhī to feel; to sense; to perceive 當知雖住菩薩法中
426 8 zhī to receive; to entertain 當知雖住菩薩法中
427 8 zhī knowledge 當知雖住菩薩法中
428 8 zhī consciousness; perception 當知雖住菩薩法中
429 8 zhī a close friend 當知雖住菩薩法中
430 8 zhì wisdom 當知雖住菩薩法中
431 8 zhì Zhi 當知雖住菩薩法中
432 8 zhī Understanding 當知雖住菩薩法中
433 8 zhī know; jña 當知雖住菩薩法中
434 8 滿慈子 mǎncízǐ [Purna] Maitrāyaṇīputra 舍利子復告具壽滿慈子言
435 6 míng fame; renown; reputation 而名棄捨諸菩薩法
436 6 míng a name; personal name; designation 而名棄捨諸菩薩法
437 6 míng rank; position 而名棄捨諸菩薩法
438 6 míng an excuse 而名棄捨諸菩薩法
439 6 míng life 而名棄捨諸菩薩法
440 6 míng to name; to call 而名棄捨諸菩薩法
441 6 míng to express; to describe 而名棄捨諸菩薩法
442 6 míng to be called; to have the name 而名棄捨諸菩薩法
443 6 míng to own; to possess 而名棄捨諸菩薩法
444 6 míng famous; renowned 而名棄捨諸菩薩法
445 6 míng moral 而名棄捨諸菩薩法
446 6 míng name; naman 而名棄捨諸菩薩法
447 6 míng fame; renown; yasas 而名棄捨諸菩薩法
448 6 suí to follow 若諸菩薩隨所行施
449 6 suí to listen to 若諸菩薩隨所行施
450 6 suí to submit to; to comply with 若諸菩薩隨所行施
451 6 suí to be obsequious 若諸菩薩隨所行施
452 6 suí 17th hexagram 若諸菩薩隨所行施
453 6 suí let somebody do what they like 若諸菩薩隨所行施
454 6 suí to resemble; to look like 若諸菩薩隨所行施
455 6 發起 fāqǐ to originate; to initiate; to start; to give rise to 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
456 6 method; way 當知雖住菩薩法中
457 6 France 當知雖住菩薩法中
458 6 the law; rules; regulations 當知雖住菩薩法中
459 6 the teachings of the Buddha; Dharma 當知雖住菩薩法中
460 6 a standard; a norm 當知雖住菩薩法中
461 6 an institution 當知雖住菩薩法中
462 6 to emulate 當知雖住菩薩法中
463 6 magic; a magic trick 當知雖住菩薩法中
464 6 punishment 當知雖住菩薩法中
465 6 Fa 當知雖住菩薩法中
466 6 a precedent 當知雖住菩薩法中
467 6 a classification of some kinds of Han texts 當知雖住菩薩法中
468 6 relating to a ceremony or rite 當知雖住菩薩法中
469 6 Dharma 當知雖住菩薩法中
470 6 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 當知雖住菩薩法中
471 6 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 當知雖住菩薩法中
472 6 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 當知雖住菩薩法中
473 6 quality; characteristic 當知雖住菩薩法中
474 6 néng can; able 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
475 6 néng ability; capacity 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
476 6 néng a mythical bear-like beast 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
477 6 néng energy 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
478 6 néng function; use 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
479 6 néng talent 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
480 6 néng expert at 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
481 6 néng to be in harmony 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
482 6 néng to tend to; to care for 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
483 6 néng to reach; to arrive at 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
484 6 néng to be able; śak 是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多
485 6 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 迴向趣求一切智智
486 5 隨順 suíshùn to follow; to go along with 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
487 5 隨順 suíshùn Follow and Oblige 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
488 5 wèi to call 謂蘊善巧
489 5 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂蘊善巧
490 5 wèi to speak to; to address 謂蘊善巧
491 5 wèi to treat as; to regard as 謂蘊善巧
492 5 wèi introducing a condition situation 謂蘊善巧
493 5 wèi to speak to; to address 謂蘊善巧
494 5 wèi to think 謂蘊善巧
495 5 wèi for; is to be 謂蘊善巧
496 5 wèi to make; to cause 謂蘊善巧
497 5 wèi principle; reason 謂蘊善巧
498 5 wèi Wei 謂蘊善巧
499 5 xīn heart [organ] 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
500 5 xīn Kangxi radical 61 常能發起隨順迴向一切智智相應之心

Frequencies of all Words

Top 714

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 360 ruò to seem; to be like; as 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
2 360 ruò seemingly 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
3 360 ruò if 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
4 360 ruò you 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
5 360 ruò this; that 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
6 360 ruò and; or 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
7 360 ruò as for; pertaining to 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
8 360 pomegranite 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
9 360 ruò to choose 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
10 360 ruò to agree; to accord with; to conform to 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
11 360 ruò thus 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
12 360 ruò pollia 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
13 360 ruò Ruo 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
14 360 ruò only then 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
15 360 ja 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
16 360 jñā 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
17 360 ruò if; yadi 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
18 260 如實 rúshí according to reality 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
19 260 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
20 260 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
21 260 了知 liǎozhī to understand clearly 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
22 260 所有 suǒyǒu all 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
23 260 所有 suǒyǒu to belong to 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
24 260 所有 suǒyǒu all; sarva 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
25 226 jiē all; each and every; in all cases 無不皆用大悲為首
26 226 jiē same; equally 無不皆用大悲為首
27 226 jiē all; sarva 無不皆用大悲為首
28 220 不可得 bù kě dé cannot be obtained 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得
29 220 不可得 bù kě dé unobtainable 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得
30 220 不可得 bù kě dé unattainable 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得
31 146 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多
32 141 善巧 shànqiǎo Skillful 得諸善巧
33 141 善巧 shànqiǎo virtuous and clever; skilful 得諸善巧
34 140 in; at 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
35 140 in; at 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
36 140 in; at; to; from 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
37 140 to go; to 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
38 140 to rely on; to depend on 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
39 140 to go to; to arrive at 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
40 140 from 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
41 140 give 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
42 140 oppposing 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
43 140 and 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
44 140 compared to 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
45 140 by 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
46 140 and; as well as 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
47 140 for 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
48 140 Yu 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
49 140 a crow 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
50 140 whew; wow 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
51 140 near to; antike 何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損
52 134 名為 míngwèi to be called 云何名為於蘊善巧
53 133 yòu again; also
54 133 yòu expresses the existence of simultaneous conditions
55 133 yòu Kangxi radical 29
56 133 yòu and
57 133 yòu furthermore
58 133 yòu in addition
59 133 yòu but
60 133 yòu again; also; moreover; punar
61 132 如是 rúshì thus; so 若起如是非理作意
62 132 如是 rúshì thus, so 若起如是非理作意
63 132 如是 rúshì thus; evam 若起如是非理作意
64 132 如是 rúshì thus; evam 若起如是非理作意
65 93 jiè border; boundary 若界善巧
66 93 jiè kingdom 若界善巧
67 93 jiè circle; society 若界善巧
68 93 jiè territory; region 若界善巧
69 93 jiè the world 若界善巧
70 93 jiè scope; extent 若界善巧
71 93 jiè erathem; stratigraphic unit 若界善巧
72 93 jiè to divide; to define a boundary 若界善巧
73 93 jiè to adjoin 若界善巧
74 93 jiè dhatu; realm; field; domain 若界善巧
75 81 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 若諸菩薩為欲拔濟一切有情惡趣生死種種苦惱
76 78 chù to touch; to feel
77 78 chù to butt; to ram; to gore
78 78 chù touch; contact; sparśa
79 78 chù tangible; spraṣṭavya
80 65 shēn human body; torso
81 65 shēn Kangxi radical 158
82 65 shēn measure word for clothes
83 65 shēn self
84 65 shēn life
85 65 shēn an object
86 65 shēn a lifetime
87 65 shēn personally
88 65 shēn moral character
89 65 shēn status; identity; position
90 65 shēn pregnancy
91 65 juān India
92 65 shēn body; kāya
93 65 shé tongue
94 65 shé Kangxi radical 135
95 65 shé a tongue-shaped object
96 65 shé tongue; jihva
97 65 ěr ear 如實了知所有耳
98 65 ěr Kangxi radical 128 如實了知所有耳
99 65 ěr and that is all 如實了知所有耳
100 65 ěr an ear-shaped object 如實了知所有耳
101 65 ěr on both sides 如實了知所有耳
102 65 ěr a vessel handle 如實了知所有耳
103 65 ěr ear; śrotra 如實了知所有耳
104 65 nose
105 65 Kangxi radical 209
106 65 to smell
107 65 a grommet; an eyelet
108 65 to make a hole in an animal's nose
109 65 a handle
110 65 cape; promontory
111 65 first
112 65 nose; ghrāṇa
113 43 wèi for; to 見有少法名為作者
114 43 wèi because of 見有少法名為作者
115 43 wéi to act as; to serve 見有少法名為作者
116 43 wéi to change into; to become 見有少法名為作者
117 43 wéi to be; is 見有少法名為作者
118 43 wéi to do 見有少法名為作者
119 43 wèi for 見有少法名為作者
120 43 wèi because of; for; to 見有少法名為作者
121 43 wèi to 見有少法名為作者
122 43 wéi in a passive construction 見有少法名為作者
123 43 wéi forming a rehetorical question 見有少法名為作者
124 43 wéi forming an adverb 見有少法名為作者
125 43 wéi to add emphasis 見有少法名為作者
126 43 wèi to support; to help 見有少法名為作者
127 43 wéi to govern 見有少法名為作者
128 43 wèi to be; bhū 見有少法名為作者
129 43 chù a place; location; a spot; a point 若處善巧
130 43 chǔ to reside; to live; to dwell 若處善巧
131 43 chù location 若處善巧
132 43 chù an office; a department; a bureau 若處善巧
133 43 chù a part; an aspect 若處善巧
134 43 chǔ to be in; to be in a position of 若處善巧
135 43 chǔ to get along with 若處善巧
136 43 chǔ to deal with; to manage 若處善巧
137 43 chǔ to punish; to sentence 若處善巧
138 43 chǔ to stop; to pause 若處善巧
139 43 chǔ to be associated with 若處善巧
140 43 chǔ to situate; to fix a place for 若處善巧
141 43 chǔ to occupy; to control 若處善巧
142 43 chù circumstances; situation 若處善巧
143 43 chù an occasion; a time 若處善巧
144 43 chù position; sthāna 若處善巧
145 42 yǒu is; are; to exist 見有少法名為作者
146 42 yǒu to have; to possess 見有少法名為作者
147 42 yǒu indicates an estimate 見有少法名為作者
148 42 yǒu indicates a large quantity 見有少法名為作者
149 42 yǒu indicates an affirmative response 見有少法名為作者
150 42 yǒu a certain; used before a person, time, or place 見有少法名為作者
151 42 yǒu used to compare two things 見有少法名為作者
152 42 yǒu used in a polite formula before certain verbs 見有少法名為作者
153 42 yǒu used before the names of dynasties 見有少法名為作者
154 42 yǒu a certain thing; what exists 見有少法名為作者
155 42 yǒu multiple of ten and ... 見有少法名為作者
156 42 yǒu abundant 見有少法名為作者
157 42 yǒu purposeful 見有少法名為作者
158 42 yǒu You 見有少法名為作者
159 42 yǒu 1. existence; 2. becoming 見有少法名為作者
160 42 yǒu becoming; bhava 見有少法名為作者
161 40 共相 gòng xiāng common characteristics 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相
162 40 共相 gòng xiāng totality 又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相
163 40 寂靜 jìjìng quiet 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
164 40 寂靜 jìjìng tranquility 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
165 40 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
166 40 寂靜 jìjìng Nirvana 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
167 40 自相 zì xiāng mutual; each other; one another 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
168 40 自相 zì xiāng individual characteristics 謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相
169 40 yuàn to hope; to wish; to desire 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
170 40 yuàn hope 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
171 40 yuàn to be ready; to be willing 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
172 40 yuàn to ask for; to solicit 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
173 40 yuàn a vow 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
174 40 yuàn diligent; attentive 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
175 40 yuàn to prefer; to select 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
176 40 yuàn to admire 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
177 40 yuàn a vow; pranidhana 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得
178 39 yǎn eye 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
179 39 yǎn measure word for wells 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
180 39 yǎn eyeball 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
181 39 yǎn sight 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
182 39 yǎn the present moment 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
183 39 yǎn an opening; a small hole 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
184 39 yǎn a trap 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
185 39 yǎn insight 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
186 39 yǎn a salitent point 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
187 39 yǎn a beat with no accent 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
188 39 yǎn to look; to glance 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
189 39 yǎn to see proof 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
190 39 yǎn eye; cakṣus 又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相
191 39 idea 意界種種自相
192 39 Italy (abbreviation) 意界種種自相
193 39 a wish; a desire; intention 意界種種自相
194 39 mood; feeling 意界種種自相
195 39 will; willpower; determination 意界種種自相
196 39 bearing; spirit 意界種種自相
197 39 to think of; to long for; to miss 意界種種自相
198 39 to anticipate; to expect 意界種種自相
199 39 to doubt; to suspect 意界種種自相
200 39 meaning 意界種種自相
201 39 a suggestion; a hint 意界種種自相
202 39 an understanding; a point of view 意界種種自相
203 39 or 意界種種自相
204 39 Yi 意界種種自相
205 39 manas; mind; mentation 意界種種自相
206 39 shòu to suffer; to be subjected to 如實了知所有受
207 39 shòu to transfer; to confer 如實了知所有受
208 39 shòu to receive; to accept 如實了知所有受
209 39 shòu to tolerate 如實了知所有受
210 39 shòu suitably 如實了知所有受
211 39 shòu feelings; sensations 如實了知所有受
212 33 kōng empty; void; hollow 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
213 33 kòng free time 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
214 33 kòng to empty; to clean out 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
215 33 kōng the sky; the air 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
216 33 kōng in vain; for nothing 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
217 33 kòng vacant; unoccupied 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
218 33 kòng empty space 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
219 33 kōng without substance 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
220 33 kōng to not have 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
221 33 kòng opportunity; chance 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
222 33 kōng vast and high 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
223 33 kōng impractical; ficticious 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
224 33 kòng blank 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
225 33 kòng expansive 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
226 33 kòng lacking 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
227 33 kōng plain; nothing else 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
228 33 kōng Emptiness 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
229 33 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
230 29 zhū all; many; various 若諸菩薩於諸有情若打若罵
231 29 zhū Zhu 若諸菩薩於諸有情若打若罵
232 29 zhū all; members of the class 若諸菩薩於諸有情若打若罵
233 29 zhū interrogative particle 若諸菩薩於諸有情若打若罵
234 29 zhū him; her; them; it 若諸菩薩於諸有情若打若罵
235 29 zhū of; in 若諸菩薩於諸有情若打若罵
236 29 zhū all; many; sarva 若諸菩薩於諸有情若打若罵
237 26 所生 suǒshēng parents (father and mother) 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
238 26 wèi taste; flavor
239 26 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine
240 26 wèi significance
241 26 wèi to taste
242 26 wèi to ruminate; to mull over
243 26 wèi smell; odor
244 26 wèi a delicacy
245 26 wèi taste; rasa
246 26 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
247 26 xiāng incense
248 26 xiāng Kangxi radical 186
249 26 xiāng fragrance; scent
250 26 xiāng a female
251 26 xiāng Xiang
252 26 xiāng to kiss
253 26 xiāng feminine
254 26 xiāng unrestrainedly
255 26 xiāng incense
256 26 xiāng fragrance; gandha
257 26 shēng sound 如實了知所有聲
258 26 shēng a measure word for sound (times) 如實了知所有聲
259 26 shēng sheng 如實了知所有聲
260 26 shēng voice 如實了知所有聲
261 26 shēng music 如實了知所有聲
262 26 shēng language 如實了知所有聲
263 26 shēng fame; reputation; honor 如實了知所有聲
264 26 shēng a message 如實了知所有聲
265 26 shēng an utterance 如實了知所有聲
266 26 shēng a consonant 如實了知所有聲
267 26 shēng a tone 如實了知所有聲
268 26 shēng to announce 如實了知所有聲
269 26 shēng sound 如實了知所有聲
270 26 yuán fate; predestined affinity 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
271 26 yuán hem 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
272 26 yuán to revolve around 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
273 26 yuán because 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
274 26 yuán to climb up 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
275 26 yuán cause; origin; reason 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
276 26 yuán along; to follow 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
277 26 yuán to depend on 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
278 26 yuán margin; edge; rim 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
279 26 yuán Condition 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
280 26 yuán conditions; pratyaya; paccaya 又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相
281 25 cháng always; ever; often; frequently; constantly 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
282 25 cháng Chang 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
283 25 cháng long-lasting 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
284 25 cháng common; general; ordinary 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
285 25 cháng a principle; a rule 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
286 25 cháng eternal; nitya 常能發起隨順迴向一切智智相應之心
287 21 to leave; to depart; to go away; to part 皆為於法遠離顛倒
288 21 a mythical bird 皆為於法遠離顛倒
289 21 li; one of the eight divinatory trigrams 皆為於法遠離顛倒
290 21 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 皆為於法遠離顛倒
291 21 chī a dragon with horns not yet grown 皆為於法遠離顛倒
292 21 a mountain ash 皆為於法遠離顛倒
293 21 vanilla; a vanilla-like herb 皆為於法遠離顛倒
294 21 to be scattered; to be separated 皆為於法遠離顛倒
295 21 to cut off 皆為於法遠離顛倒
296 21 to violate; to be contrary to 皆為於法遠離顛倒
297 21 to be distant from 皆為於法遠離顛倒
298 21 two 皆為於法遠離顛倒
299 21 to array; to align 皆為於法遠離顛倒
300 21 to pass through; to experience 皆為於法遠離顛倒
301 21 transcendence 皆為於法遠離顛倒
302 21 to avoid; to abstain from; viramaṇa 皆為於法遠離顛倒
303 21 jìng clean 與有情類作淨福田
304 21 jìng no surplus; net 與有情類作淨福田
305 21 jìng only 與有情類作淨福田
306 21 jìng pure 與有情類作淨福田
307 21 jìng tranquil 與有情類作淨福田
308 21 jìng cold 與有情類作淨福田
309 21 jìng to wash; to clense 與有情類作淨福田
310 21 jìng role of hero 與有情類作淨福田
311 21 jìng completely 與有情類作淨福田
312 21 jìng to remove sexual desire 與有情類作淨福田
313 21 jìng bright and clean; luminous 與有情類作淨福田
314 21 jìng clean; pure 與有情類作淨福田
315 21 jìng cleanse 與有情類作淨福田
316 21 jìng cleanse 與有情類作淨福田
317 21 jìng Pure 與有情類作淨福田
318 21 jìng vyavadāna; purification; cleansing 與有情類作淨福田
319 21 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 與有情類作淨福田
320 21 jìng viśuddhi; purity 與有情類作淨福田
321 21 I; me; my 我應引發殊勝靜慮
322 21 self 我應引發殊勝靜慮
323 21 we; our 我應引發殊勝靜慮
324 21 [my] dear 我應引發殊勝靜慮
325 21 Wo 我應引發殊勝靜慮
326 21 self; atman; attan 我應引發殊勝靜慮
327 21 ga 我應引發殊勝靜慮
328 21 I; aham 我應引發殊勝靜慮
329 21 no 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
330 21 Kangxi radical 71 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
331 21 to not have; without 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
332 21 has not yet 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
333 21 mo 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
334 21 do not 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
335 21 not; -less; un- 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
336 21 regardless of 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
337 21 to not have 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
338 21 um 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
339 21 Wu 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
340 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
341 21 not; non- 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
342 21 mo 是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯
343 20 無我 wúwǒ non-self 又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得
344 20 無我 wúwǒ non-self; anātman; anattā 又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得
345 20 相若 xiāngruò on a par with; comparable to 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得
346 20 不空 bù kōng unerring; amogha 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
347 20 不空 bù kōng Amoghavajra 又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得
348 20 bitterness; bitter flavor 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
349 20 hardship; suffering 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
350 20 to make things difficult for 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
351 20 to train; to practice 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
352 20 to suffer from a misfortune 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
353 20 bitter 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
354 20 grieved; facing hardship 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
355 20 in low spirits; depressed 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
356 20 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
357 20 painful 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
358 20 suffering; duḥkha; dukkha 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
359 20 not; no 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
360 20 expresses that a certain condition cannot be acheived 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
361 20 as a correlative 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
362 20 no (answering a question) 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
363 20 forms a negative adjective from a noun 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
364 20 at the end of a sentence to form a question 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
365 20 to form a yes or no question 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
366 20 infix potential marker 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
367 20 no; na 又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得
368 20 無常 wúcháng irregular 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
369 20 無常 wúcháng changing frequently 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
370 20 無常 wúcháng impermanence; anitya; anicca 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
371 20 無常 wúcháng impermanence 又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得
372 20 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
373 20 遠離 yuǎnlí to be aloof 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
374 20 遠離 yuǎnlí to far off 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
375 20 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
376 20 happy; glad; cheerful; joyful 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
377 20 to take joy in; to be happy; to be cheerful 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
378 20 Le 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
379 20 yuè music 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
380 20 yuè a musical instrument 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
381 20 yuè tone [of voice]; expression 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
382 20 yuè a musician 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
383 20 joy; pleasure 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
384 20 yuè the Book of Music 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
385 20 lào Lao 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
386 20 to laugh 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
387 20 Joy 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
388 20 joy; delight; sukhā 又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得
389 20 無相 wúxiāng Formless 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得
390 20 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得
391 20 不淨 bù jìng Impurity; dirty; filthy 又諸菩薩如實了知所有色蘊若淨若不淨皆不可得
392 20 不遠 bùyuǎn not far; not long ago 又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得
393 15 yùn to bring together; to collect; to accumulate 謂蘊善巧
394 15 yùn to contain 謂蘊善巧
395 15 yùn profundity 謂蘊善巧
396 15 yùn withered grass 謂蘊善巧
397 15 yùn aggregate; skandha 謂蘊善巧
398 15 truth 若諦善巧
399 15 to examine 若諦善巧
400 15 carefully; attentively; cautiously 若諦善巧
401 15 truth; satya 若諦善巧
402 14 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 第十二淨戒波羅蜜多分之二
403 14 淨戒 jìngjiè perfect observance 第十二淨戒波羅蜜多分之二
404 14 淨戒 jìngjiè Jing Jie 第十二淨戒波羅蜜多分之二
405 13 xíng to walk
406 13 xíng capable; competent
407 13 háng profession
408 13 háng line; row
409 13 xíng Kangxi radical 144
410 13 xíng to travel
411 13 xìng actions; conduct
412 13 xíng to do; to act; to practice
413 13 xíng all right; OK; okay
414 13 háng horizontal line
415 13 héng virtuous deeds
416 13 hàng a line of trees
417 13 hàng bold; steadfast
418 13 xíng to move
419 13 xíng to put into effect; to implement
420 13 xíng travel
421 13 xíng to circulate
422 13 xíng running script; running script
423 13 xíng temporary
424 13 xíng soon
425 13 háng rank; order
426 13 háng a business; a shop
427 13 xíng to depart; to leave
428 13 xíng to experience
429 13 xíng path; way
430 13 xíng xing; ballad
431 13 xíng a round [of drinks]
432 13 xíng Xing
433 13 xíng moreover; also
434 13 xíng Practice
435 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
436 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
437 13 眼識界 yǎn shí jiè visual consciousness element 又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相
438 13 fēng wind
439 13 fēng Kangxi radical 182
440 13 fēng demeanor; style; appearance
441 13 fēng prana
442 13 fēng a scene
443 13 fēng a custom; a tradition
444 13 fēng news
445 13 fēng a disturbance /an incident
446 13 fēng a fetish
447 13 fēng a popular folk song
448 13 fēng an illness; internal wind as the cause of illness
449 13 fēng Feng
450 13 fēng to blow away
451 13 fēng sexual interaction of animals
452 13 fēng from folklore without a basis
453 13 fèng fashion; vogue
454 13 fèng to tacfully admonish
455 13 fēng weather
456 13 fēng quick
457 13 fēng prevailing conditions; general sentiment
458 13 fēng wind element
459 13 fēng wind; vayu
460 13 識蘊 shí yùn consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha 識蘊種種自相
461 13 huǒ fire; flame
462 13 huǒ to start a fire; to burn
463 13 huǒ Kangxi radical 86
464 13 huǒ anger; rage
465 13 huǒ fire element
466 13 huǒ Antares
467 13 huǒ radiance
468 13 huǒ lightning
469 13 huǒ a torch
470 13 huǒ red
471 13 huǒ urgent
472 13 huǒ a cause of disease
473 13 huǒ huo
474 13 huǒ companion; comrade
475 13 huǒ Huo
476 13 huǒ fire; agni
477 13 huǒ fire element
478 13 huǒ Gode of Fire; Anala
479 13 法處 fǎchù mental objects 法處種種自相
480 13 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦種種自相
481 13 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 謂諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相
482 13 色界 sè jiè realm of form; rupadhatu 又諸菩薩如實了知所有色界種種自相
483 13 意識界 yìshí jiè realm of consciousness 意識界種種自相
484 13 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界種種自相
485 13 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界種種自相
486 13 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界種種自相
487 13 識界 shíjiè vijñāna-dhātu; the realm of consciousness 識界種種自相
488 13 shuǐ water 如實了知所有水
489 13 shuǐ Kangxi radical 85 如實了知所有水
490 13 shuǐ a river 如實了知所有水
491 13 shuǐ liquid; lotion; juice 如實了知所有水
492 13 shuǐ a flood 如實了知所有水
493 13 shuǐ to swim 如實了知所有水
494 13 shuǐ a body of water 如實了知所有水
495 13 shuǐ Shui 如實了知所有水
496 13 shuǐ water element 如實了知所有水
497 13 shuǐ water 如實了知所有水
498 13 xiǎng to think
499 13 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
500 13 xiǎng to want

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
如实 如實
 1. rúshí
 2. rúshí
 3. rúshí
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
了知 liǎozhī to understand clearly
所有 suǒyǒu all; sarva
jiē all; sarva
不可得
 1. bù kě dé
 2. bù kě dé
 1. unobtainable
 2. unattainable
诸菩萨 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas
善巧
 1. shànqiǎo
 2. shànqiǎo
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
near to; antike
yòu again; also; moreover; punar

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
法远 法遠 102 Fayuan; Fushan Fayuan
满慈子 滿慈子 109 [Purna] Maitrāyaṇīputra
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
舍利子 115 Sariputta
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 46.

Simplified Traditional Pinyin English
百八 98 one hundred and eight
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二乘 195 the two vehicles
法处 法處 102 mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
戒名 106 kaimyō; posthumous name
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
卷第五 106 scroll 5
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
了知 108 to understand clearly
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
色界 115 realm of form; rupadhatu
色蕴 色蘊 115 the aggregate of form; rūpaskandha
色处 色處 115 the visible realm
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
识蕴 識蘊 115 consciousness aggregate; vijñānaskandha; viññāṇakhandha
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
所行 115 actions; practice
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
心行 120 mental activity
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
意识界 意識界 121 realm of consciousness
用大 121 great in function
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
众苦 眾苦 122 all suffering
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas