Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Zuiye Ying Bao Jiaohua Diyu Jing 佛說罪業應報教化地獄經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 42 zuì crime; offense; sin; vice 何罪所致
2 42 zuì fault; error 何罪所致
3 42 zuì hardship; suffering 何罪所致
4 42 zuì to blame; to accuse 何罪所致
5 42 zuì punishment 何罪所致
6 36 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生聞佛說法
7 36 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生聞佛說法
8 36 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生聞佛說法
9 36 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生聞佛說法
10 30 to go back; to return 而復斬之
11 30 to resume; to restart 而復斬之
12 30 to do in detail 而復斬之
13 30 to restore 而復斬之
14 30 to respond; to reply to 而復斬之
15 30 Fu; Return 而復斬之
16 30 to retaliate; to reciprocate 而復斬之
17 30 to avoid forced labor or tax 而復斬之
18 30 Fu 而復斬之
19 30 doubled; to overlapping; folded 而復斬之
20 30 a lined garment with doubled thickness 而復斬之
21 25 shí time; a point or period of time 爾時世尊觀時已至
22 25 shí a season; a quarter of a year 爾時世尊觀時已至
23 25 shí one of the 12 two-hour periods of the day 爾時世尊觀時已至
24 25 shí fashionable 爾時世尊觀時已至
25 25 shí fate; destiny; luck 爾時世尊觀時已至
26 25 shí occasion; opportunity; chance 爾時世尊觀時已至
27 25 shí tense 爾時世尊觀時已至
28 25 shí particular; special 爾時世尊觀時已至
29 25 shí to plant; to cultivate 爾時世尊觀時已至
30 25 shí an era; a dynasty 爾時世尊觀時已至
31 25 shí time [abstract] 爾時世尊觀時已至
32 25 shí seasonal 爾時世尊觀時已至
33 25 shí to wait upon 爾時世尊觀時已至
34 25 shí hour 爾時世尊觀時已至
35 25 shí appropriate; proper; timely 爾時世尊觀時已至
36 25 shí Shi 爾時世尊觀時已至
37 25 shí a present; currentlt 爾時世尊觀時已至
38 25 shí time; kāla 爾時世尊觀時已至
39 25 shí at that time; samaya 爾時世尊觀時已至
40 23 to split; to tear 見斯菩薩勸請慇懃
41 23 to depart; to leave 見斯菩薩勸請慇懃
42 23 Si 見斯菩薩勸請慇懃
43 22 to carry on the shoulder 何罪所致
44 22 what 何罪所致
45 22 He 何罪所致
46 22 wéi to act as; to serve 為佛作禮
47 22 wéi to change into; to become 為佛作禮
48 22 wéi to be; is 為佛作禮
49 22 wéi to do 為佛作禮
50 22 wèi to support; to help 為佛作禮
51 22 wéi to govern 為佛作禮
52 21 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
53 21 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
54 20 所致 suǒzhì to be caused by 何罪所致
55 20 shì a generation 以前世時坐不
56 20 shì a period of thirty years 以前世時坐不
57 20 shì the world 以前世時坐不
58 20 shì years; age 以前世時坐不
59 20 shì a dynasty 以前世時坐不
60 20 shì secular; worldly 以前世時坐不
61 20 shì over generations 以前世時坐不
62 20 shì world 以前世時坐不
63 20 shì an era 以前世時坐不
64 20 shì from generation to generation; across generations 以前世時坐不
65 20 shì to keep good family relations 以前世時坐不
66 20 shì Shi 以前世時坐不
67 20 shì a geologic epoch 以前世時坐不
68 20 shì hereditary 以前世時坐不
69 20 shì later generations 以前世時坐不
70 20 shì a successor; an heir 以前世時坐不
71 20 shì the current times 以前世時坐不
72 20 shì loka; a world 以前世時坐不
73 20 zuò to sit 以前世時坐不
74 20 zuò to ride 以前世時坐不
75 20 zuò to visit 以前世時坐不
76 20 zuò a seat 以前世時坐不
77 20 zuò to hold fast to; to stick to 以前世時坐不
78 20 zuò to be in a position 以前世時坐不
79 20 zuò to convict; to try 以前世時坐不
80 20 zuò to stay 以前世時坐不
81 20 zuò to kneel 以前世時坐不
82 20 zuò to violate 以前世時坐不
83 20 zuò to sit; niṣad 以前世時坐不
84 20 huò to reap; to harvest 故獲
85 20 huò to obtain; to get 故獲
86 20 huò to hunt; to capture 故獲
87 20 huò to suffer; to sustain; to be subject to 故獲
88 20 huò game (hunting) 故獲
89 20 huò a female servant 故獲
90 20 huái Huai 故獲
91 20 huò harvest 故獲
92 20 huò results 故獲
93 20 huò to obtain 故獲
94 20 zhī to go 斬之已訖
95 20 zhī to arrive; to go 斬之已訖
96 20 zhī is 斬之已訖
97 20 zhī to use 斬之已訖
98 20 zhī Zhi 斬之已訖
99 19 以前 yǐqián before; formerly; previous; ago 以前世時坐不
100 15 Qi 從頭至足乃至其頂
101 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得母
102 14 děi to want to; to need to 得母
103 14 děi must; ought to 得母
104 14 de 得母
105 14 de infix potential marker 得母
106 14 to result in 得母
107 14 to be proper; to fit; to suit 得母
108 14 to be satisfied 得母
109 14 to be finished 得母
110 14 děi satisfying 得母
111 14 to contract 得母
112 14 to hear 得母
113 14 to have; there is 得母
114 14 marks time passed 得母
115 14 obtain; attain; prāpta 得母
116 13 infix potential marker 以前世時坐不
117 13 rén person; people; a human being 鳥栖鹿宿人跡永絕
118 13 rén Kangxi radical 9 鳥栖鹿宿人跡永絕
119 13 rén a kind of person 鳥栖鹿宿人跡永絕
120 13 rén everybody 鳥栖鹿宿人跡永絕
121 13 rén adult 鳥栖鹿宿人跡永絕
122 13 rén somebody; others 鳥栖鹿宿人跡永絕
123 13 rén an upright person 鳥栖鹿宿人跡永絕
124 13 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 鳥栖鹿宿人跡永絕
125 11 ér Kangxi radical 126 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
126 11 ér as if; to seem like 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
127 11 néng can; able 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
128 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
129 11 ér to arrive; up to 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
130 10 other; another; some other 論他好醜
131 10 other 論他好醜
132 10 tha 論他好醜
133 10 ṭha 論他好醜
134 10 other; anya 論他好醜
135 9 shēn human body; torso 為諸獄卒剉碓斬身
136 9 shēn Kangxi radical 158 為諸獄卒剉碓斬身
137 9 shēn self 為諸獄卒剉碓斬身
138 9 shēn life 為諸獄卒剉碓斬身
139 9 shēn an object 為諸獄卒剉碓斬身
140 9 shēn a lifetime 為諸獄卒剉碓斬身
141 9 shēn moral character 為諸獄卒剉碓斬身
142 9 shēn status; identity; position 為諸獄卒剉碓斬身
143 9 shēn pregnancy 為諸獄卒剉碓斬身
144 9 juān India 為諸獄卒剉碓斬身
145 9 shēn body; kaya 為諸獄卒剉碓斬身
146 9 lìng to make; to cause to be; to lead 令此眾生得蒙解脫
147 9 lìng to issue a command 令此眾生得蒙解脫
148 9 lìng rules of behavior; customs 令此眾生得蒙解脫
149 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令此眾生得蒙解脫
150 9 lìng a season 令此眾生得蒙解脫
151 9 lìng respected; good reputation 令此眾生得蒙解脫
152 9 lìng good 令此眾生得蒙解脫
153 9 lìng pretentious 令此眾生得蒙解脫
154 9 lìng a transcending state of existence 令此眾生得蒙解脫
155 9 lìng a commander 令此眾生得蒙解脫
156 9 lìng a commanding quality; an impressive character 令此眾生得蒙解脫
157 9 lìng lyrics 令此眾生得蒙解脫
158 9 lìng Ling 令此眾生得蒙解脫
159 9 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令此眾生得蒙解脫
160 9 Kangxi radical 49 爾時世尊觀時已至
161 9 to bring to an end; to stop 爾時世尊觀時已至
162 9 to complete 爾時世尊觀時已至
163 9 to demote; to dismiss 爾時世尊觀時已至
164 9 to recover from an illness 爾時世尊觀時已至
165 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
166 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
167 8 cháng Chang 常無返復
168 8 cháng common; general; ordinary 常無返復
169 8 cháng a principle; a rule 常無返復
170 8 cháng eternal; nitya 常無返復
171 8 爾時 ěr shí at that time 爾時信相菩薩白佛言
172 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時信相菩薩白佛言
173 8 yán to speak; to say; said 爾時信相菩薩白佛言
174 8 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時信相菩薩白佛言
175 8 yán Kangxi radical 149 爾時信相菩薩白佛言
176 8 yán phrase; sentence 爾時信相菩薩白佛言
177 8 yán a word; a syllable 爾時信相菩薩白佛言
178 8 yán a theory; a doctrine 爾時信相菩薩白佛言
179 8 yán to regard as 爾時信相菩薩白佛言
180 8 yán to act as 爾時信相菩薩白佛言
181 8 yán speech; vāc 爾時信相菩薩白佛言
182 8 yán speak; vad 爾時信相菩薩白佛言
183 8 shí food; food and drink 如羸得食
184 8 shí Kangxi radical 184 如羸得食
185 8 shí to eat 如羸得食
186 8 to feed 如羸得食
187 8 shí meal; cooked cereals 如羸得食
188 8 to raise; to nourish 如羸得食
189 8 shí to receive; to accept 如羸得食
190 8 shí to receive an official salary 如羸得食
191 8 shí an eclipse 如羸得食
192 8 shí food; bhakṣa 如羸得食
193 8 Kangxi radical 71 常無返復
194 8 to not have; without 常無返復
195 8 mo 常無返復
196 8 to not have 常無返復
197 8 Wu 常無返復
198 8 mo 常無返復
199 7 shēng to be born; to give birth 釘之已訖自然火生
200 7 shēng to live 釘之已訖自然火生
201 7 shēng raw 釘之已訖自然火生
202 7 shēng a student 釘之已訖自然火生
203 7 shēng life 釘之已訖自然火生
204 7 shēng to produce; to give rise 釘之已訖自然火生
205 7 shēng alive 釘之已訖自然火生
206 7 shēng a lifetime 釘之已訖自然火生
207 7 shēng to initiate; to become 釘之已訖自然火生
208 7 shēng to grow 釘之已訖自然火生
209 7 shēng unfamiliar 釘之已訖自然火生
210 7 shēng not experienced 釘之已訖自然火生
211 7 shēng hard; stiff; strong 釘之已訖自然火生
212 7 shēng having academic or professional knowledge 釘之已訖自然火生
213 7 shēng a male role in traditional theatre 釘之已訖自然火生
214 7 shēng gender 釘之已訖自然火生
215 7 shēng to develop; to grow 釘之已訖自然火生
216 7 shēng to set up 釘之已訖自然火生
217 7 shēng a prostitute 釘之已訖自然火生
218 7 shēng a captive 釘之已訖自然火生
219 7 shēng a gentleman 釘之已訖自然火生
220 7 shēng Kangxi radical 100 釘之已訖自然火生
221 7 shēng unripe 釘之已訖自然火生
222 7 shēng nature 釘之已訖自然火生
223 7 shēng to inherit; to succeed 釘之已訖自然火生
224 7 shēng destiny 釘之已訖自然火生
225 7 shēng birth 釘之已訖自然火生
226 7 bitterness; bitter flavor 常受此苦不可堪處
227 7 hardship; suffering 常受此苦不可堪處
228 7 to make things difficult for 常受此苦不可堪處
229 7 to train; to practice 常受此苦不可堪處
230 7 to suffer from a misfortune 常受此苦不可堪處
231 7 bitter 常受此苦不可堪處
232 7 grieved; facing hardship 常受此苦不可堪處
233 7 in low spirits; depressed 常受此苦不可堪處
234 7 painful 常受此苦不可堪處
235 7 suffering; duḥkha; dukkha 常受此苦不可堪處
236 7 suǒ a few; various; some
237 7 suǒ a place; a location
238 7 suǒ indicates a passive voice
239 7 suǒ an ordinal number
240 7 suǒ meaning
241 7 suǒ garrison
242 7 suǒ place; pradeśa
243 7 xìn to believe; to trust 爾時信相菩薩白佛言
244 7 xìn a letter 爾時信相菩薩白佛言
245 7 xìn evidence 爾時信相菩薩白佛言
246 7 xìn faith; confidence 爾時信相菩薩白佛言
247 7 xìn honest; sincere; true 爾時信相菩薩白佛言
248 7 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 爾時信相菩薩白佛言
249 7 xìn an official holding a document 爾時信相菩薩白佛言
250 7 xìn a gift 爾時信相菩薩白佛言
251 7 xìn credit 爾時信相菩薩白佛言
252 7 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 爾時信相菩薩白佛言
253 7 xìn news; a message 爾時信相菩薩白佛言
254 7 xìn arsenic 爾時信相菩薩白佛言
255 7 xìn Faith 爾時信相菩薩白佛言
256 7 xìn faith; confidence 爾時信相菩薩白佛言
257 6 zhǎn to cut; to chop; to sever 為諸獄卒剉碓斬身
258 6 zhǎn to behead 為諸獄卒剉碓斬身
259 6 zhǎn to interupt 為諸獄卒剉碓斬身
260 6 zhǎn a kind of morning garment 為諸獄卒剉碓斬身
261 6 常在 chángzài to be long lasting 復有眾生常在鑊湯中
262 6 常在 chángzài Manchu concubines of the third imperial rank 復有眾生常在鑊湯中
263 6 受罪 shòuzuì to suffer 爾時一切受罪眾生尋佛光明
264 6 受罪 shòuzuì to accept guilt 爾時一切受罪眾生尋佛光明
265 6 to die 於時死已
266 6 to sever; to break off 於時死已
267 6 dead 於時死已
268 6 death 於時死已
269 6 to sacrifice one's life 於時死已
270 6 lost; severed 於時死已
271 6 lifeless; not moving 於時死已
272 6 stiff; inflexible 於時死已
273 6 already fixed; set; established 於時死已
274 6 damned 於時死已
275 6 jīng to go through; to experience 是經已
276 6 jīng a sutra; a scripture 是經已
277 6 jīng warp 是經已
278 6 jīng longitude 是經已
279 6 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 是經已
280 6 jīng a woman's period 是經已
281 6 jīng to bear; to endure 是經已
282 6 jīng to hang; to die by hanging 是經已
283 6 jīng classics 是經已
284 6 jīng to be frugal; to save 是經已
285 6 jīng a classic; a scripture; canon 是經已
286 6 jīng a standard; a norm 是經已
287 6 jīng a section of a Confucian work 是經已
288 6 jīng to measure 是經已
289 6 jīng human pulse 是經已
290 6 jīng menstruation; a woman's period 是經已
291 6 jīng sutra; discourse 是經已
292 6 Buddha; Awakened One 來詣佛
293 6 relating to Buddhism 來詣佛
294 6 a statue or image of a Buddha 來詣佛
295 6 a Buddhist text 來詣佛
296 6 to touch; to stroke 來詣佛
297 6 Buddha 來詣佛
298 6 Buddha; Awakened One 來詣佛
299 6 父母 fùmǔ parents; mother and father 不孝父母
300 6 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 不孝父母
301 6 to use; to grasp 唯食泥土以自活命
302 6 to rely on 唯食泥土以自活命
303 6 to regard 唯食泥土以自活命
304 6 to be able to 唯食泥土以自活命
305 6 to order; to command 唯食泥土以自活命
306 6 used after a verb 唯食泥土以自活命
307 6 a reason; a cause 唯食泥土以自活命
308 6 Israel 唯食泥土以自活命
309 6 Yi 唯食泥土以自活命
310 6 use; yogena 唯食泥土以自活命
311 5 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時信相菩薩白佛言
312 5 三尊 sān zūn the three honored ones 信三尊
313 5 tóu head 皮囊盛頭不得
314 5 tóu top 皮囊盛頭不得
315 5 tóu a piece; an aspect 皮囊盛頭不得
316 5 tóu a leader 皮囊盛頭不得
317 5 tóu first 皮囊盛頭不得
318 5 tóu hair 皮囊盛頭不得
319 5 tóu start; end 皮囊盛頭不得
320 5 tóu a commission 皮囊盛頭不得
321 5 tóu a person 皮囊盛頭不得
322 5 tóu direction; bearing 皮囊盛頭不得
323 5 tóu previous 皮囊盛頭不得
324 5 tóu head; śiras 皮囊盛頭不得
325 5 bāo to peel; to peel off; to shell 剝脫道
326 5 bāo to fall off 剝脫道
327 5 bāo to strip 剝脫道
328 5 bāo to force be apart from 剝脫道
329 5 bāo bao hexagram 剝脫道
330 5 mother 得母
331 5 Kangxi radical 80 得母
332 5 female 得母
333 5 female elders; older female relatives 得母
334 5 parent; source; origin 得母
335 5 all women 得母
336 5 to foster; to nurture 得母
337 5 a large proportion of currency 得母
338 5 investment capital 得母
339 5 mother; maternal deity 得母
340 5 tool; device; utensil; equipment; instrument 世尊具演說法
341 5 to possess; to have 世尊具演說法
342 5 to prepare 世尊具演說法
343 5 to write; to describe; to state 世尊具演說法
344 5 Ju 世尊具演說法
345 5 talent; ability 世尊具演說法
346 5 a feast; food 世尊具演說法
347 5 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 世尊具演說法
348 5 to arrange; to provide 世尊具演說法
349 5 furnishings 世尊具演說法
350 5 to understand 世尊具演說法
351 5 niǎo bird 鳥栖鹿宿人跡永絕
352 5 niǎo Kangxi radical 196 鳥栖鹿宿人跡永絕
353 5 diǎo a male reproductive organ; penis 鳥栖鹿宿人跡永絕
354 5 diǎo an obscene term 鳥栖鹿宿人跡永絕
355 5 niǎo bird; khaga 鳥栖鹿宿人跡永絕
356 5 zuò to do 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
357 5 zuò to act as; to serve as 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
358 5 zuò to start 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
359 5 zuò a writing; a work 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
360 5 zuò to dress as; to be disguised as 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
361 5 zuō to create; to make 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
362 5 zuō a workshop 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
363 5 zuō to write; to compose 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
364 5 zuò to rise 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
365 5 zuò to be aroused 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
366 5 zuò activity; action; undertaking 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
367 5 zuò to regard as 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
368 5 zuò action; kāraṇa 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
369 5 sixth of 10 heavenly trunks 悋惜己物
370 5 Kangxi radical 49 悋惜己物
371 5 sixth 悋惜己物
372 5 不信 bùxìn lack of faith 坐不信三尊
373 5 不信 bùxìn not believe 坐不信三尊
374 5 不信 bùxìn asraddhya; lack of faith 坐不信三尊
375 5 不能 bù néng cannot; must not; should not 謇吃瘖瘂口不能言
376 5 chǒu ugly 論他好醜
377 5 chǒu clown 論他好醜
378 5 chǒu Chou 論他好醜
379 5 chǒu Second Earthly Branch 論他好醜
380 5 chǒu shameful; disgraceful 論他好醜
381 5 chǒu 1 am to 3 am 論他好醜
382 5 chǒu ugly; durvarṇa 論他好醜
383 4 zhǔ to cook; to boil 叉人內著鑊湯中煮之令爛
384 4 làn rotten; spoiled; decayed 身洪爛
385 4 làn mushy; soft 身洪爛
386 4 làn torn; broken; disintegrated 身洪爛
387 4 làn disorderly; messy 身洪爛
388 4 làn bright-colored; bright 身洪爛
389 4 làn to soften by stewing 身洪爛
390 4 làn to burn through 身洪爛
391 4 làn not good; below average 身洪爛
392 4 xiàng to observe; to assess 爾時信相菩薩白佛言
393 4 xiàng appearance; portrait; picture 爾時信相菩薩白佛言
394 4 xiàng countenance; personage; character; disposition 爾時信相菩薩白佛言
395 4 xiàng to aid; to help 爾時信相菩薩白佛言
396 4 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 爾時信相菩薩白佛言
397 4 xiàng a sign; a mark; appearance 爾時信相菩薩白佛言
398 4 xiāng alternately; in turn 爾時信相菩薩白佛言
399 4 xiāng Xiang 爾時信相菩薩白佛言
400 4 xiāng form substance 爾時信相菩薩白佛言
401 4 xiāng to express 爾時信相菩薩白佛言
402 4 xiàng to choose 爾時信相菩薩白佛言
403 4 xiāng Xiang 爾時信相菩薩白佛言
404 4 xiāng an ancient musical instrument 爾時信相菩薩白佛言
405 4 xiāng the seventh lunar month 爾時信相菩薩白佛言
406 4 xiāng to compare 爾時信相菩薩白佛言
407 4 xiàng to divine 爾時信相菩薩白佛言
408 4 xiàng to administer 爾時信相菩薩白佛言
409 4 xiàng helper for a blind person 爾時信相菩薩白佛言
410 4 xiāng rhythm [music] 爾時信相菩薩白佛言
411 4 xiāng the upper frets of a pipa 爾時信相菩薩白佛言
412 4 xiāng coralwood 爾時信相菩薩白佛言
413 4 xiàng ministry 爾時信相菩薩白佛言
414 4 xiàng to supplement; to enhance 爾時信相菩薩白佛言
415 4 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 爾時信相菩薩白佛言
416 4 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 爾時信相菩薩白佛言
417 4 xiàng sign; mark; liṅga 爾時信相菩薩白佛言
418 4 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 爾時信相菩薩白佛言
419 4 jūn sovereign; monarch; lord; gentleman; ruler 時君
420 4 jūn a mistress 時君
421 4 jūn date-plum 時君
422 4 jūn the son of heaven 時君
423 4 jūn to rule 時君
424 4 jūn prince; lord; pati 時君
425 4 cái money; wealth; riches; valuables 但貪他財
426 4 cái financial worth 但貪他財
427 4 cái talent 但貪他財
428 4 cái to consider 但貪他財
429 4 cái wealth; dhana; vastu 但貪他財
430 4 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
431 4 zhōng medium; medium sized 一時佛住王舍城耆闍崛山中
432 4 zhōng China 一時佛住王舍城耆闍崛山中
433 4 zhòng to hit the mark 一時佛住王舍城耆闍崛山中
434 4 zhōng midday 一時佛住王舍城耆闍崛山中
435 4 zhōng inside 一時佛住王舍城耆闍崛山中
436 4 zhōng during 一時佛住王舍城耆闍崛山中
437 4 zhōng Zhong 一時佛住王舍城耆闍崛山中
438 4 zhōng intermediary 一時佛住王舍城耆闍崛山中
439 4 zhōng half 一時佛住王舍城耆闍崛山中
440 4 zhòng to reach; to attain 一時佛住王舍城耆闍崛山中
441 4 zhòng to suffer; to infect 一時佛住王舍城耆闍崛山中
442 4 zhòng to obtain 一時佛住王舍城耆闍崛山中
443 4 zhòng to pass an exam 一時佛住王舍城耆闍崛山中
444 4 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
445 4 身體 shēntǐ human body; health 身體頑痺眉鬚墮落舉
446 4 地獄 dìyù a hell 地獄休息
447 4 地獄 dìyù hell 地獄休息
448 4 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 地獄休息
449 4 jiǎo foot 頭脚星散
450 4 jiǎo leg; base 頭脚星散
451 4 jiǎo foot; leg; base; kick 頭脚星散
452 4 jué role 頭脚星散
453 4 jiǎo ka 頭脚星散
454 4 liè to split; to crack; to break open 剝裂
455 4 Kangxi radical 132 唯食泥土以自活命
456 4 Zi 唯食泥土以自活命
457 4 a nose 唯食泥土以自活命
458 4 the beginning; the start 唯食泥土以自活命
459 4 origin 唯食泥土以自活命
460 4 to employ; to use 唯食泥土以自活命
461 4 to be 唯食泥土以自活命
462 4 self; soul; ātman 唯食泥土以自活命
463 4 菩薩 púsà bodhisattva 爾時信相菩薩白佛言
464 4 菩薩 púsà bodhisattva 爾時信相菩薩白佛言
465 4 菩薩 púsà bodhisatta 爾時信相菩薩白佛言
466 4 wén to hear 若有眾生聞佛說法
467 4 wén Wen 若有眾生聞佛說法
468 4 wén sniff at; to smell 若有眾生聞佛說法
469 4 wén to be widely known 若有眾生聞佛說法
470 4 wén to confirm; to accept 若有眾生聞佛說法
471 4 wén information 若有眾生聞佛說法
472 4 wèn famous; well known 若有眾生聞佛說法
473 4 wén knowledge; learning 若有眾生聞佛說法
474 4 wèn popularity; prestige; reputation 若有眾生聞佛說法
475 4 wén to question 若有眾生聞佛說法
476 4 wén hearing; śruti 若有眾生聞佛說法
477 4 tāng soup 復有眾生常在鑊湯中
478 4 tāng Tang 復有眾生常在鑊湯中
479 4 tāng boiling punishment 復有眾生常在鑊湯中
480 4 tāng decoction 復有眾生常在鑊湯中
481 4 tāng hot water 復有眾生常在鑊湯中
482 4 tāng juice 復有眾生常在鑊湯中
483 4 tāng tepid water; warm water 復有眾生常在鑊湯中
484 4 tāng to heat food with hot water 復有眾生常在鑊湯中
485 4 tāng to touch; to contact 復有眾生常在鑊湯中
486 4 不孝 bù xiào unfilial 不孝父母
487 4 獄卒 yùzú a jail guard 為諸獄卒剉碓斬身
488 4 qiú to request 求死不得
489 4 qiú to seek; to look for 求死不得
490 4 qiú to implore 求死不得
491 4 qiú to aspire to 求死不得
492 4 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 求死不得
493 4 qiú to attract 求死不得
494 4 qiú to bribe 求死不得
495 4 qiú Qiu 求死不得
496 4 qiú to demand 求死不得
497 4 qiú to end 求死不得
498 4 hǎo good 論他好醜
499 4 hào to be fond of; to be friendly 論他好醜
500 4 hǎo indicates disatisfaction or sarcasm 論他好醜

Frequencies of all Words

Top 1001

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 42 zuì crime; offense; sin; vice 何罪所致
2 42 zuì fault; error 何罪所致
3 42 zuì hardship; suffering 何罪所致
4 42 zuì to blame; to accuse 何罪所致
5 42 zuì punishment 何罪所致
6 36 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生聞佛說法
7 36 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生聞佛說法
8 36 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生聞佛說法
9 36 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生聞佛說法
10 30 again; more; repeatedly 而復斬之
11 30 to go back; to return 而復斬之
12 30 to resume; to restart 而復斬之
13 30 to do in detail 而復斬之
14 30 to restore 而復斬之
15 30 to respond; to reply to 而復斬之
16 30 after all; and then 而復斬之
17 30 even if; although 而復斬之
18 30 Fu; Return 而復斬之
19 30 to retaliate; to reciprocate 而復斬之
20 30 to avoid forced labor or tax 而復斬之
21 30 particle without meaing 而復斬之
22 30 Fu 而復斬之
23 30 repeated; again 而復斬之
24 30 doubled; to overlapping; folded 而復斬之
25 30 a lined garment with doubled thickness 而復斬之
26 25 shí time; a point or period of time 爾時世尊觀時已至
27 25 shí a season; a quarter of a year 爾時世尊觀時已至
28 25 shí one of the 12 two-hour periods of the day 爾時世尊觀時已至
29 25 shí at that time 爾時世尊觀時已至
30 25 shí fashionable 爾時世尊觀時已至
31 25 shí fate; destiny; luck 爾時世尊觀時已至
32 25 shí occasion; opportunity; chance 爾時世尊觀時已至
33 25 shí tense 爾時世尊觀時已至
34 25 shí particular; special 爾時世尊觀時已至
35 25 shí to plant; to cultivate 爾時世尊觀時已至
36 25 shí hour (measure word) 爾時世尊觀時已至
37 25 shí an era; a dynasty 爾時世尊觀時已至
38 25 shí time [abstract] 爾時世尊觀時已至
39 25 shí seasonal 爾時世尊觀時已至
40 25 shí frequently; often 爾時世尊觀時已至
41 25 shí occasionally; sometimes 爾時世尊觀時已至
42 25 shí on time 爾時世尊觀時已至
43 25 shí this; that 爾時世尊觀時已至
44 25 shí to wait upon 爾時世尊觀時已至
45 25 shí hour 爾時世尊觀時已至
46 25 shí appropriate; proper; timely 爾時世尊觀時已至
47 25 shí Shi 爾時世尊觀時已至
48 25 shí a present; currentlt 爾時世尊觀時已至
49 25 shí time; kāla 爾時世尊觀時已至
50 25 shí at that time; samaya 爾時世尊觀時已至
51 25 yǒu is; are; to exist 今有地
52 25 yǒu to have; to possess 今有地
53 25 yǒu indicates an estimate 今有地
54 25 yǒu indicates a large quantity 今有地
55 25 yǒu indicates an affirmative response 今有地
56 25 yǒu a certain; used before a person, time, or place 今有地
57 25 yǒu used to compare two things 今有地
58 25 yǒu used in a polite formula before certain verbs 今有地
59 25 yǒu used before the names of dynasties 今有地
60 25 yǒu a certain thing; what exists 今有地
61 25 yǒu multiple of ten and ... 今有地
62 25 yǒu abundant 今有地
63 25 yǒu purposeful 今有地
64 25 yǒu You 今有地
65 25 yǒu 1. existence; 2. becoming 今有地
66 25 yǒu becoming; bhava 今有地
67 23 this 見斯菩薩勸請慇懃
68 23 to split; to tear 見斯菩薩勸請慇懃
69 23 thus; such 見斯菩薩勸請慇懃
70 23 to depart; to leave 見斯菩薩勸請慇懃
71 23 otherwise; but; however 見斯菩薩勸請慇懃
72 23 possessive particle 見斯菩薩勸請慇懃
73 23 question particle 見斯菩薩勸請慇懃
74 23 sigh 見斯菩薩勸請慇懃
75 23 is; are 見斯菩薩勸請慇懃
76 23 all; every 見斯菩薩勸請慇懃
77 23 Si 見斯菩薩勸請慇懃
78 22 what; where; which 何罪所致
79 22 to carry on the shoulder 何罪所致
80 22 who 何罪所致
81 22 what 何罪所致
82 22 why 何罪所致
83 22 how 何罪所致
84 22 how much 何罪所致
85 22 He 何罪所致
86 22 what; kim 何罪所致
87 22 wèi for; to 為佛作禮
88 22 wèi because of 為佛作禮
89 22 wéi to act as; to serve 為佛作禮
90 22 wéi to change into; to become 為佛作禮
91 22 wéi to be; is 為佛作禮
92 22 wéi to do 為佛作禮
93 22 wèi for 為佛作禮
94 22 wèi because of; for; to 為佛作禮
95 22 wèi to 為佛作禮
96 22 wéi in a passive construction 為佛作禮
97 22 wéi forming a rehetorical question 為佛作禮
98 22 wéi forming an adverb 為佛作禮
99 22 wéi to add emphasis 為佛作禮
100 22 wèi to support; to help 為佛作禮
101 22 wéi to govern 為佛作禮
102 21 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故獲
103 21 old; ancient; former; past 故獲
104 21 reason; cause; purpose 故獲
105 21 to die 故獲
106 21 so; therefore; hence 故獲
107 21 original 故獲
108 21 accident; happening; instance 故獲
109 21 a friend; an acquaintance; friendship 故獲
110 21 something in the past 故獲
111 21 deceased; dead 故獲
112 21 still; yet 故獲
113 21 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
114 21 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
115 20 所致 suǒzhì to be caused by 何罪所致
116 20 shì a generation 以前世時坐不
117 20 shì a period of thirty years 以前世時坐不
118 20 shì the world 以前世時坐不
119 20 shì years; age 以前世時坐不
120 20 shì a dynasty 以前世時坐不
121 20 shì secular; worldly 以前世時坐不
122 20 shì over generations 以前世時坐不
123 20 shì always 以前世時坐不
124 20 shì world 以前世時坐不
125 20 shì a life; a lifetime 以前世時坐不
126 20 shì an era 以前世時坐不
127 20 shì from generation to generation; across generations 以前世時坐不
128 20 shì to keep good family relations 以前世時坐不
129 20 shì Shi 以前世時坐不
130 20 shì a geologic epoch 以前世時坐不
131 20 shì hereditary 以前世時坐不
132 20 shì later generations 以前世時坐不
133 20 shì a successor; an heir 以前世時坐不
134 20 shì the current times 以前世時坐不
135 20 shì loka; a world 以前世時坐不
136 20 zuò to sit 以前世時坐不
137 20 zuò to ride 以前世時坐不
138 20 zuò to visit 以前世時坐不
139 20 zuò a seat 以前世時坐不
140 20 zuò to hold fast to; to stick to 以前世時坐不
141 20 zuò to be in a position 以前世時坐不
142 20 zuò because; for 以前世時坐不
143 20 zuò to convict; to try 以前世時坐不
144 20 zuò to stay 以前世時坐不
145 20 zuò to kneel 以前世時坐不
146 20 zuò to violate 以前世時坐不
147 20 zuò to sit; niṣad 以前世時坐不
148 20 huò to reap; to harvest 故獲
149 20 huò to obtain; to get 故獲
150 20 huò to hunt; to capture 故獲
151 20 huò to be capable of; can; is able 故獲
152 20 huò to suffer; to sustain; to be subject to 故獲
153 20 huò game (hunting) 故獲
154 20 huò a female servant 故獲
155 20 huái Huai 故獲
156 20 huò harvest 故獲
157 20 huò results 故獲
158 20 huò to obtain 故獲
159 20 zhī him; her; them; that 斬之已訖
160 20 zhī used between a modifier and a word to form a word group 斬之已訖
161 20 zhī to go 斬之已訖
162 20 zhī this; that 斬之已訖
163 20 zhī genetive marker 斬之已訖
164 20 zhī it 斬之已訖
165 20 zhī in 斬之已訖
166 20 zhī all 斬之已訖
167 20 zhī and 斬之已訖
168 20 zhī however 斬之已訖
169 20 zhī if 斬之已訖
170 20 zhī then 斬之已訖
171 20 zhī to arrive; to go 斬之已訖
172 20 zhī is 斬之已訖
173 20 zhī to use 斬之已訖
174 20 zhī Zhi 斬之已訖
175 19 以前 yǐqián before; formerly; previous; ago 以前世時坐不
176 15 his; hers; its; theirs 從頭至足乃至其頂
177 15 to add emphasis 從頭至足乃至其頂
178 15 used when asking a question in reply to a question 從頭至足乃至其頂
179 15 used when making a request or giving an order 從頭至足乃至其頂
180 15 he; her; it; them 從頭至足乃至其頂
181 15 probably; likely 從頭至足乃至其頂
182 15 will 從頭至足乃至其頂
183 15 may 從頭至足乃至其頂
184 15 if 從頭至足乃至其頂
185 15 or 從頭至足乃至其頂
186 15 Qi 從頭至足乃至其頂
187 15 he; her; it; saḥ; sā; tad 從頭至足乃至其頂
188 14 de potential marker 得母
189 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得母
190 14 děi must; ought to 得母
191 14 děi to want to; to need to 得母
192 14 děi must; ought to 得母
193 14 de 得母
194 14 de infix potential marker 得母
195 14 to result in 得母
196 14 to be proper; to fit; to suit 得母
197 14 to be satisfied 得母
198 14 to be finished 得母
199 14 de result of degree 得母
200 14 de marks completion of an action 得母
201 14 děi satisfying 得母
202 14 to contract 得母
203 14 marks permission or possibility 得母
204 14 expressing frustration 得母
205 14 to hear 得母
206 14 to have; there is 得母
207 14 marks time passed 得母
208 14 obtain; attain; prāpta 得母
209 13 not; no 以前世時坐不
210 13 expresses that a certain condition cannot be acheived 以前世時坐不
211 13 as a correlative 以前世時坐不
212 13 no (answering a question) 以前世時坐不
213 13 forms a negative adjective from a noun 以前世時坐不
214 13 at the end of a sentence to form a question 以前世時坐不
215 13 to form a yes or no question 以前世時坐不
216 13 infix potential marker 以前世時坐不
217 13 no; na 以前世時坐不
218 13 rén person; people; a human being 鳥栖鹿宿人跡永絕
219 13 rén Kangxi radical 9 鳥栖鹿宿人跡永絕
220 13 rén a kind of person 鳥栖鹿宿人跡永絕
221 13 rén everybody 鳥栖鹿宿人跡永絕
222 13 rén adult 鳥栖鹿宿人跡永絕
223 13 rén somebody; others 鳥栖鹿宿人跡永絕
224 13 rén an upright person 鳥栖鹿宿人跡永絕
225 13 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 鳥栖鹿宿人跡永絕
226 13 huò or; either; else 或為帝主大臣四鎮方伯州郡令長
227 13 huò maybe; perhaps; might; possibly 或為帝主大臣四鎮方伯州郡令長
228 13 huò some; someone 或為帝主大臣四鎮方伯州郡令長
229 13 míngnián suddenly 或為帝主大臣四鎮方伯州郡令長
230 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
231 11 ér Kangxi radical 126 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
232 11 ér you 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
233 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
234 11 ér right away; then 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
235 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
236 11 ér if; in case; in the event that 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
237 11 ér therefore; as a result; thus 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
238 11 ér how can it be that? 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
239 11 ér so as to 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
240 11 ér only then 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
241 11 ér as if; to seem like 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
242 11 néng can; able 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
243 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
244 11 ér me 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
245 11 ér to arrive; up to 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
246 11 ér possessive 爾時信相菩薩為諸眾生而作發起
247 10 he; him 論他好醜
248 10 another aspect 論他好醜
249 10 other; another; some other 論他好醜
250 10 everybody 論他好醜
251 10 other 論他好醜
252 10 tuō other; another; some other 論他好醜
253 10 tha 論他好醜
254 10 ṭha 論他好醜
255 10 other; anya 論他好醜
256 10 ruò to seem; to be like; as 若有眾生聞佛說法
257 10 ruò seemingly 若有眾生聞佛說法
258 10 ruò if 若有眾生聞佛說法
259 10 ruò you 若有眾生聞佛說法
260 10 ruò this; that 若有眾生聞佛說法
261 10 ruò and; or 若有眾生聞佛說法
262 10 ruò as for; pertaining to 若有眾生聞佛說法
263 10 pomegranite 若有眾生聞佛說法
264 10 ruò to choose 若有眾生聞佛說法
265 10 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有眾生聞佛說法
266 10 ruò thus 若有眾生聞佛說法
267 10 ruò pollia 若有眾生聞佛說法
268 10 ruò Ruo 若有眾生聞佛說法
269 10 ruò only then 若有眾生聞佛說法
270 10 ja 若有眾生聞佛說法
271 10 jñā 若有眾生聞佛說法
272 9 shēn human body; torso 為諸獄卒剉碓斬身
273 9 shēn Kangxi radical 158 為諸獄卒剉碓斬身
274 9 shēn measure word for clothes 為諸獄卒剉碓斬身
275 9 shēn self 為諸獄卒剉碓斬身
276 9 shēn life 為諸獄卒剉碓斬身
277 9 shēn an object 為諸獄卒剉碓斬身
278 9 shēn a lifetime 為諸獄卒剉碓斬身
279 9 shēn personally 為諸獄卒剉碓斬身
280 9 shēn moral character 為諸獄卒剉碓斬身
281 9 shēn status; identity; position 為諸獄卒剉碓斬身
282 9 shēn pregnancy 為諸獄卒剉碓斬身
283 9 juān India 為諸獄卒剉碓斬身
284 9 shēn body; kaya 為諸獄卒剉碓斬身
285 9 lìng to make; to cause to be; to lead 令此眾生得蒙解脫
286 9 lìng to issue a command 令此眾生得蒙解脫
287 9 lìng rules of behavior; customs 令此眾生得蒙解脫
288 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令此眾生得蒙解脫
289 9 lìng a season 令此眾生得蒙解脫
290 9 lìng respected; good reputation 令此眾生得蒙解脫
291 9 lìng good 令此眾生得蒙解脫
292 9 lìng pretentious 令此眾生得蒙解脫
293 9 lìng a transcending state of existence 令此眾生得蒙解脫
294 9 lìng a commander 令此眾生得蒙解脫
295 9 lìng a commanding quality; an impressive character 令此眾生得蒙解脫
296 9 lìng lyrics 令此眾生得蒙解脫
297 9 lìng Ling 令此眾生得蒙解脫
298 9 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令此眾生得蒙解脫
299 9 such as; for example; for instance 如孩子
300 9 if 如孩子
301 9 in accordance with 如孩子
302 9 to be appropriate; should; with regard to 如孩子
303 9 this 如孩子
304 9 it is so; it is thus; can be compared with 如孩子
305 9 to go to 如孩子
306 9 to meet 如孩子
307 9 to appear; to seem; to be like 如孩子
308 9 at least as good as 如孩子
309 9 and 如孩子
310 9 or 如孩子
311 9 but 如孩子
312 9 then 如孩子
313 9 naturally 如孩子
314 9 expresses a question or doubt 如孩子
315 9 you 如孩子
316 9 the second lunar month 如孩子
317 9 in; at 如孩子
318 9 Ru 如孩子
319 9 Thus 如孩子
320 9 thus; tathā 如孩子
321 9 like; iva 如孩子
322 9 already 爾時世尊觀時已至
323 9 Kangxi radical 49 爾時世尊觀時已至
324 9 from 爾時世尊觀時已至
325 9 to bring to an end; to stop 爾時世尊觀時已至
326 9 final aspectual particle 爾時世尊觀時已至
327 9 afterwards; thereafter 爾時世尊觀時已至
328 9 too; very; excessively 爾時世尊觀時已至
329 9 to complete 爾時世尊觀時已至
330 9 to demote; to dismiss 爾時世尊觀時已至
331 9 to recover from an illness 爾時世尊觀時已至
332 9 certainly 爾時世尊觀時已至
333 9 an interjection of surprise 爾時世尊觀時已至
334 9 this 爾時世尊觀時已至
335 9 former; pūrvaka 爾時世尊觀時已至
336 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
337 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
338 8 cháng always; ever; often; frequently; constantly 常無返復
339 8 cháng Chang 常無返復
340 8 cháng long-lasting 常無返復
341 8 cháng common; general; ordinary 常無返復
342 8 cháng a principle; a rule 常無返復
343 8 cháng eternal; nitya 常無返復
344 8 爾時 ěr shí at that time 爾時信相菩薩白佛言
345 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時信相菩薩白佛言
346 8 zhū all; many; various 為諸獄卒剉碓斬身
347 8 zhū Zhu 為諸獄卒剉碓斬身
348 8 zhū all; members of the class 為諸獄卒剉碓斬身
349 8 zhū interrogative particle 為諸獄卒剉碓斬身
350 8 zhū him; her; them; it 為諸獄卒剉碓斬身
351 8 zhū of; in 為諸獄卒剉碓斬身
352 8 zhū all; many; sarva 為諸獄卒剉碓斬身
353 8 yán to speak; to say; said 爾時信相菩薩白佛言
354 8 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時信相菩薩白佛言
355 8 yán Kangxi radical 149 爾時信相菩薩白佛言
356 8 yán a particle with no meaning 爾時信相菩薩白佛言
357 8 yán phrase; sentence 爾時信相菩薩白佛言
358 8 yán a word; a syllable 爾時信相菩薩白佛言
359 8 yán a theory; a doctrine 爾時信相菩薩白佛言
360 8 yán to regard as 爾時信相菩薩白佛言
361 8 yán to act as 爾時信相菩薩白佛言
362 8 yán speech; vāc 爾時信相菩薩白佛言
363 8 yán speak; vad 爾時信相菩薩白佛言
364 8 shí food; food and drink 如羸得食
365 8 shí Kangxi radical 184 如羸得食
366 8 shí to eat 如羸得食
367 8 to feed 如羸得食
368 8 shí meal; cooked cereals 如羸得食
369 8 to raise; to nourish 如羸得食
370 8 shí to receive; to accept 如羸得食
371 8 shí to receive an official salary 如羸得食
372 8 shí an eclipse 如羸得食
373 8 shí food; bhakṣa 如羸得食
374 8 不得 bùdé must not; may not; not be allowed; cannot 皮囊盛頭不得
375 8 不得 bùdé must not; may not; not be allowed; cannot 皮囊盛頭不得
376 8 no 常無返復
377 8 Kangxi radical 71 常無返復
378 8 to not have; without 常無返復
379 8 has not yet 常無返復
380 8 mo 常無返復
381 8 do not 常無返復
382 8 not; -less; un- 常無返復
383 8 regardless of 常無返復
384 8 to not have 常無返復
385 8 um 常無返復
386 8 Wu 常無返復
387 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 常無返復
388 8 not; non- 常無返復
389 8 mo 常無返復
390 7 shēng to be born; to give birth 釘之已訖自然火生
391 7 shēng to live 釘之已訖自然火生
392 7 shēng raw 釘之已訖自然火生
393 7 shēng a student 釘之已訖自然火生
394 7 shēng life 釘之已訖自然火生
395 7 shēng to produce; to give rise 釘之已訖自然火生
396 7 shēng alive 釘之已訖自然火生
397 7 shēng a lifetime 釘之已訖自然火生
398 7 shēng to initiate; to become 釘之已訖自然火生
399 7 shēng to grow 釘之已訖自然火生
400 7 shēng unfamiliar 釘之已訖自然火生
401 7 shēng not experienced 釘之已訖自然火生
402 7 shēng hard; stiff; strong 釘之已訖自然火生
403 7 shēng very; extremely 釘之已訖自然火生
404 7 shēng having academic or professional knowledge 釘之已訖自然火生
405 7 shēng a male role in traditional theatre 釘之已訖自然火生
406 7 shēng gender 釘之已訖自然火生
407 7 shēng to develop; to grow 釘之已訖自然火生
408 7 shēng to set up 釘之已訖自然火生
409 7 shēng a prostitute 釘之已訖自然火生
410 7 shēng a captive 釘之已訖自然火生
411 7 shēng a gentleman 釘之已訖自然火生
412 7 shēng Kangxi radical 100 釘之已訖自然火生
413 7 shēng unripe 釘之已訖自然火生
414 7 shēng nature 釘之已訖自然火生
415 7 shēng to inherit; to succeed 釘之已訖自然火生
416 7 shēng destiny 釘之已訖自然火生
417 7 shēng birth 釘之已訖自然火生
418 7 this; these 令此眾生得蒙解脫
419 7 in this way 令此眾生得蒙解脫
420 7 otherwise; but; however; so 令此眾生得蒙解脫
421 7 at this time; now; here 令此眾生得蒙解脫
422 7 this; here; etad 令此眾生得蒙解脫
423 7 bitterness; bitter flavor 常受此苦不可堪處
424 7 hardship; suffering 常受此苦不可堪處
425 7 to make things difficult for 常受此苦不可堪處
426 7 to train; to practice 常受此苦不可堪處
427 7 to suffer from a misfortune 常受此苦不可堪處
428 7 bitter 常受此苦不可堪處
429 7 grieved; facing hardship 常受此苦不可堪處
430 7 in low spirits; depressed 常受此苦不可堪處
431 7 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 常受此苦不可堪處
432 7 painful 常受此苦不可堪處
433 7 suffering; duḥkha; dukkha 常受此苦不可堪處
434 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions
435 7 suǒ an office; an institute
436 7 suǒ introduces a relative clause
437 7 suǒ it
438 7 suǒ if; supposing
439 7 suǒ a few; various; some
440 7 suǒ a place; a location
441 7 suǒ indicates a passive voice
442 7 suǒ that which
443 7 suǒ an ordinal number
444 7 suǒ meaning
445 7 suǒ garrison
446 7 suǒ place; pradeśa
447 7 suǒ that which; yad
448 7 xìn to believe; to trust 爾時信相菩薩白佛言
449 7 xìn a letter 爾時信相菩薩白佛言
450 7 xìn evidence 爾時信相菩薩白佛言
451 7 xìn faith; confidence 爾時信相菩薩白佛言
452 7 xìn honest; sincere; true 爾時信相菩薩白佛言
453 7 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 爾時信相菩薩白佛言
454 7 xìn an official holding a document 爾時信相菩薩白佛言
455 7 xìn willfully; randomly 爾時信相菩薩白佛言
456 7 xìn truly 爾時信相菩薩白佛言
457 7 xìn a gift 爾時信相菩薩白佛言
458 7 xìn credit 爾時信相菩薩白佛言
459 7 xìn on time; regularly 爾時信相菩薩白佛言
460 7 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 爾時信相菩薩白佛言
461 7 xìn news; a message 爾時信相菩薩白佛言
462 7 xìn arsenic 爾時信相菩薩白佛言
463 7 xìn Faith 爾時信相菩薩白佛言
464 7 xìn faith; confidence 爾時信相菩薩白佛言
465 6 zhǎn to cut; to chop; to sever 為諸獄卒剉碓斬身
466 6 zhǎn to behead 為諸獄卒剉碓斬身
467 6 zhǎn to interupt 為諸獄卒剉碓斬身
468 6 zhǎn a kind of morning garment 為諸獄卒剉碓斬身
469 6 常在 chángzài to be long lasting 復有眾生常在鑊湯中
470 6 常在 chángzài Manchu concubines of the third imperial rank 復有眾生常在鑊湯中
471 6 受罪 shòuzuì to suffer 爾時一切受罪眾生尋佛光明
472 6 受罪 shòuzuì to accept guilt 爾時一切受罪眾生尋佛光明
473 6 to die 於時死已
474 6 to sever; to break off 於時死已
475 6 extremely; very 於時死已
476 6 to do one's utmost 於時死已
477 6 dead 於時死已
478 6 death 於時死已
479 6 to sacrifice one's life 於時死已
480 6 lost; severed 於時死已
481 6 lifeless; not moving 於時死已
482 6 stiff; inflexible 於時死已
483 6 already fixed; set; established 於時死已
484 6 damned 於時死已
485 6 jīng to go through; to experience 是經已
486 6 jīng a sutra; a scripture 是經已
487 6 jīng warp 是經已
488 6 jīng longitude 是經已
489 6 jīng often; regularly; frequently 是經已
490 6 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 是經已
491 6 jīng a woman's period 是經已
492 6 jīng to bear; to endure 是經已
493 6 jīng to hang; to die by hanging 是經已
494 6 jīng classics 是經已
495 6 jīng to be frugal; to save 是經已
496 6 jīng a classic; a scripture; canon 是經已
497 6 jīng a standard; a norm 是經已
498 6 jīng a section of a Confucian work 是經已
499 6 jīng to measure 是經已
500 6 jīng human pulse 是經已

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. sentient beings
 2. beings; all living things; all sentient beings
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
what; kim
佛言
 1. fó yán
 2. fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
shì loka; a world
zuò to sit; niṣad
he; her; it; saḥ; sā; tad
obtain; attain; prāpta
no; na

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安世高 196 An Shigao
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
佛七 70 Amitabha Chanting Retreat
佛说罪业应报教化地狱经 佛說罪業應報教化地獄經 102 Fo Shuo Zuiye Ying Bao Jiaohua Diyu Jing
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
黄门 黃門 72 Huangmen
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
如是说 如是說 114 Thus Said
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
雪山 120 The Himalayas

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 58.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不轻 不輕 98 never disparage
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
倒见 倒見 100 a delusion where the opposite of the truth is believed
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
佛光 70
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
 3. brocken spectre
 4. Buddha's Light
 5. Fo Guang
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
敷演 102
 1. to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
 2. to act
功德无量 功德無量 103 boundless merit
毁呰 毀呰 104 to denigrate
苦痛 107 the sensation of pain
六通 108 six supernatural powers
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
男根 110 male organ
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
勤行布施 113 bestowing immense alms
轻慢 輕慢 113 to belittle others
求生 113 seeking rebirth
劝请 勸請 113 to request; to implore
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三明 115 three insights; trividya
三尊 115 the three honored ones
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
怨亲平等 怨親平等 121
 1. hate and affection are equal
 2. to treat friend and foe alike
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众苦 眾苦 122 all suffering
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
罪福 122 offense and merit
罪业 罪業 122 sin; karma