Glossary and Vocabulary for Manshushili Zhou Cang Zhong Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing 曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 14 zhě ca 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
2 13 數珠 shǔ zhū prayer beads; rosary 說受持數珠功德
3 13 wéi to act as; to serve 我今為欲利益諸有情故
4 13 wéi to change into; to become 我今為欲利益諸有情故
5 13 wéi to be; is 我今為欲利益諸有情故
6 13 wéi to do 我今為欲利益諸有情故
7 13 wèi to support; to help 我今為欲利益諸有情故
8 13 wéi to govern 我今為欲利益諸有情故
9 12 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
10 12 sòng to recount; to narrate 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
11 12 sòng a poem 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
12 12 sòng recite; priase; pāṭha 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
13 10 good fortune; happiness; luck 誦掐一遍得福五倍
14 10 Fujian 誦掐一遍得福五倍
15 10 wine and meat used in ceremonial offerings 誦掐一遍得福五倍
16 10 Fortune 誦掐一遍得福五倍
17 10 merit; blessing; punya 誦掐一遍得福五倍
18 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 速成諸法而得驗者
19 9 děi to want to; to need to 速成諸法而得驗者
20 9 děi must; ought to 速成諸法而得驗者
21 9 de 速成諸法而得驗者
22 9 de infix potential marker 速成諸法而得驗者
23 9 to result in 速成諸法而得驗者
24 9 to be proper; to fit; to suit 速成諸法而得驗者
25 9 to be satisfied 速成諸法而得驗者
26 9 to be finished 速成諸法而得驗者
27 9 děi satisfying 速成諸法而得驗者
28 9 to contract 速成諸法而得驗者
29 9 to hear 速成諸法而得驗者
30 9 to have; there is 速成諸法而得驗者
31 9 marks time passed 速成諸法而得驗者
32 9 obtain; attain; prāpta 速成諸法而得驗者
33 9 曼殊室利 mànshūshìlì Manjusri 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
34 9 qiā to pinch 誦掐一遍得福五倍
35 9 qiā to hold; to clutch 誦掐一遍得福五倍
36 9 qiā to choke 誦掐一遍得福五倍
37 9 qiā to pick 誦掐一遍得福五倍
38 9 qiā to count with the fingers 誦掐一遍得福五倍
39 9 一遍 yībiàn one time (all the way through); once through 誦掐一遍得福五倍
40 8 yòng to use; to apply 若用赤銅為數珠者
41 8 yòng Kangxi radical 101 若用赤銅為數珠者
42 8 yòng to eat 若用赤銅為數珠者
43 8 yòng to spend 若用赤銅為數珠者
44 8 yòng expense 若用赤銅為數珠者
45 8 yòng a use; usage 若用赤銅為數珠者
46 8 yòng to need; must 若用赤銅為數珠者
47 8 yòng useful; practical 若用赤銅為數珠者
48 8 yòng to use up; to use all of something 若用赤銅為數珠者
49 8 yòng to work (an animal) 若用赤銅為數珠者
50 8 yòng to appoint 若用赤銅為數珠者
51 8 yòng to administer; to manager 若用赤銅為數珠者
52 8 yòng to control 若用赤銅為數珠者
53 8 yòng to access 若用赤銅為數珠者
54 8 yòng Yong 若用赤銅為數珠者
55 8 yòng yong / function; application 若用赤銅為數珠者
56 6 Qi 其數珠法應當如是作意受持
57 6 míng fame; renown; reputation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
58 6 míng a name; personal name; designation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
59 6 míng rank; position 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
60 6 míng an excuse 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
61 6 míng life 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
62 6 míng to name; to call 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
63 6 míng to express; to describe 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
64 6 míng to be called; to have the name 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
65 6 míng to own; to possess 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
66 6 míng famous; renowned 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
67 6 míng moral 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
68 6 míng name; naman 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
69 6 míng fame; renown; yasas 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
70 6 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白佛言
71 6 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白佛言
72 6 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白佛言
73 6 yán phrase; sentence 合掌恭敬白佛言
74 6 yán a word; a syllable 合掌恭敬白佛言
75 6 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白佛言
76 6 yán to regard as 合掌恭敬白佛言
77 6 yán to act as 合掌恭敬白佛言
78 6 yán speech; vāc 合掌恭敬白佛言
79 6 yán speak; vad 合掌恭敬白佛言
80 6 bèi to double 誦掐一遍得福五倍
81 6 bèi to add to; to augment 誦掐一遍得福五倍
82 6 bèi a multiplier; guṇa 誦掐一遍得福五倍
83 6 shù tree 在此樹下成等正覺
84 6 shù to plant 在此樹下成等正覺
85 6 shù to establish 在此樹下成等正覺
86 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
87 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
88 6 shù tree; vṛkṣa 在此樹下成等正覺
89 5 self 我今為欲利益諸有情故
90 5 [my] dear 我今為欲利益諸有情故
91 5 Wo 我今為欲利益諸有情故
92 5 self; atman; attan 我今為欲利益諸有情故
93 5 ga 我今為欲利益諸有情故
94 5 chí to grasp; to hold 或時掐念或但手持
95 5 chí to resist; to oppose 或時掐念或但手持
96 5 chí to uphold 或時掐念或但手持
97 5 chí to sustain; to keep; to uphold 或時掐念或但手持
98 5 chí to administer; to manage 或時掐念或但手持
99 5 chí to control 或時掐念或但手持
100 5 chí to be cautious 或時掐念或但手持
101 5 chí to remember 或時掐念或但手持
102 5 chí to assist 或時掐念或但手持
103 5 chí to hold; dhara 或時掐念或但手持
104 5 chí with; using 或時掐念或但手持
105 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說受持數珠功德
106 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說受持數珠功德
107 5 shuì to persuade 說受持數珠功德
108 5 shuō to teach; to recite; to explain 說受持數珠功德
109 5 shuō a doctrine; a theory 說受持數珠功德
110 5 shuō to claim; to assert 說受持數珠功德
111 5 shuō allocution 說受持數珠功德
112 5 shuō to criticize; to scold 說受持數珠功德
113 5 shuō to indicate; to refer to 說受持數珠功德
114 5 shuō speach; vāda 說受持數珠功德
115 5 shuō to speak; bhāṣate 說受持數珠功德
116 4 zhū pearl 然其珠體種種不同
117 4 zhū a bead 然其珠體種種不同
118 4 zhū a bead or orb-shaped object 然其珠體種種不同
119 4 zhū a pearl of writing 然其珠體種種不同
120 4 外道 wàidào an outsider 一外道邪見壞心毀謗三寶
121 4 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 一外道邪見壞心毀謗三寶
122 4 外道 wàidào Heretics 一外道邪見壞心毀謗三寶
123 4 外道 wàidào non-Buddhist 一外道邪見壞心毀謗三寶
124 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 若欲願生諸佛淨土者
125 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
126 4 relating to Buddhism 佛告曼殊室利
127 4 a statue or image of a Buddha 佛告曼殊室利
128 4 a Buddhist text 佛告曼殊室利
129 4 to touch; to stroke 佛告曼殊室利
130 4 Buddha 佛告曼殊室利
131 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
132 4 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 若用菩提子為數珠者
133 4 jīn today; present; now 我今為欲利益諸有情故
134 4 jīn Jin 我今為欲利益諸有情故
135 4 jīn modern 我今為欲利益諸有情故
136 4 jīn now; adhunā 我今為欲利益諸有情故
137 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說受持數珠功德
138 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
139 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
140 4 功德 gōngdé puṇya; puñña 說受持數珠功德
141 3 dàn Dan 或時掐念或但手持
142 3 xià bottom 在此樹下成等正覺
143 3 xià to fall; to drop; to go down; to descend 在此樹下成等正覺
144 3 xià to announce 在此樹下成等正覺
145 3 xià to do 在此樹下成等正覺
146 3 xià to withdraw; to leave; to exit 在此樹下成等正覺
147 3 xià the lower class; a member of the lower class 在此樹下成等正覺
148 3 xià inside 在此樹下成等正覺
149 3 xià an aspect 在此樹下成等正覺
150 3 xià a certain time 在此樹下成等正覺
151 3 xià to capture; to take 在此樹下成等正覺
152 3 xià to put in 在此樹下成等正覺
153 3 xià to enter 在此樹下成等正覺
154 3 xià to eliminate; to remove; to get off 在此樹下成等正覺
155 3 xià to finish work or school 在此樹下成等正覺
156 3 xià to go 在此樹下成等正覺
157 3 xià to scorn; to look down on 在此樹下成等正覺
158 3 xià to modestly decline 在此樹下成等正覺
159 3 xià to produce 在此樹下成等正覺
160 3 xià to stay at; to lodge at 在此樹下成等正覺
161 3 xià to decide 在此樹下成等正覺
162 3 xià to be less than 在此樹下成等正覺
163 3 xià humble; lowly 在此樹下成等正覺
164 3 xià below; adhara 在此樹下成等正覺
165 3 xià lower; inferior; hina 在此樹下成等正覺
166 3 受持 shòuchí uphold 說受持數珠功德
167 3 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 說受持數珠功德
168 3 suǒ a few; various; some 所出言說
169 3 suǒ a place; a location 所出言說
170 3 suǒ indicates a passive voice 所出言說
171 3 suǒ an ordinal number 所出言說
172 3 suǒ meaning 所出言說
173 3 suǒ garrison 所出言說
174 3 suǒ place; pradeśa 所出言說
175 3 爾時 ěr shí at that time 爾時
176 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
177 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhedrum magazine 即將亡子臥菩提樹下
178 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhi Tree 即將亡子臥菩提樹下
179 3 菩提樹 pútí shù bodhi tree 即將亡子臥菩提樹下
180 3 one 一外道邪見壞心毀謗三寶
181 3 Kangxi radical 1 一外道邪見壞心毀謗三寶
182 3 pure; concentrated 一外道邪見壞心毀謗三寶
183 3 first 一外道邪見壞心毀謗三寶
184 3 the same 一外道邪見壞心毀謗三寶
185 3 sole; single 一外道邪見壞心毀謗三寶
186 3 a very small amount 一外道邪見壞心毀謗三寶
187 3 Yi 一外道邪見壞心毀謗三寶
188 3 other 一外道邪見壞心毀謗三寶
189 3 to unify 一外道邪見壞心毀謗三寶
190 3 accidentally; coincidentally 一外道邪見壞心毀謗三寶
191 3 abruptly; suddenly 一外道邪見壞心毀謗三寶
192 3 one; eka 一外道邪見壞心毀謗三寶
193 3 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
194 3 shí time; a point or period of time 或時掐念或但手持
195 3 shí a season; a quarter of a year 或時掐念或但手持
196 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時掐念或但手持
197 3 shí fashionable 或時掐念或但手持
198 3 shí fate; destiny; luck 或時掐念或但手持
199 3 shí occasion; opportunity; chance 或時掐念或但手持
200 3 shí tense 或時掐念或但手持
201 3 shí particular; special 或時掐念或但手持
202 3 shí to plant; to cultivate 或時掐念或但手持
203 3 shí an era; a dynasty 或時掐念或但手持
204 3 shí time [abstract] 或時掐念或但手持
205 3 shí seasonal 或時掐念或但手持
206 3 shí to wait upon 或時掐念或但手持
207 3 shí hour 或時掐念或但手持
208 3 shí appropriate; proper; timely 或時掐念或但手持
209 3 shí Shi 或時掐念或但手持
210 3 shí a present; currentlt 或時掐念或但手持
211 3 shí time; kāla 或時掐念或但手持
212 3 shí at that time; samaya 或時掐念或但手持
213 3 to reach 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
214 3 to attain 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
215 3 to understand 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
216 3 able to be compared to; to catch up with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
217 3 to be involved with; to associate with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
218 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
219 3 and; ca; api 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
220 3 Kangxi radical 49 諸外道聞此事已
221 3 to bring to an end; to stop 諸外道聞此事已
222 3 to complete 諸外道聞此事已
223 3 to demote; to dismiss 諸外道聞此事已
224 3 to recover from an illness 諸外道聞此事已
225 3 former; pūrvaka 諸外道聞此事已
226 3 nǎi to be 此乃數珠功德差別
227 3 child; son 即將亡子臥菩提樹下
228 3 egg; newborn 即將亡子臥菩提樹下
229 3 first earthly branch 即將亡子臥菩提樹下
230 3 11 p.m.-1 a.m. 即將亡子臥菩提樹下
231 3 Kangxi radical 39 即將亡子臥菩提樹下
232 3 pellet; something small and hard 即將亡子臥菩提樹下
233 3 master 即將亡子臥菩提樹下
234 3 viscount 即將亡子臥菩提樹下
235 3 zi you; your honor 即將亡子臥菩提樹下
236 3 masters 即將亡子臥菩提樹下
237 3 person 即將亡子臥菩提樹下
238 3 young 即將亡子臥菩提樹下
239 3 seed 即將亡子臥菩提樹下
240 3 subordinate; subsidiary 即將亡子臥菩提樹下
241 3 a copper coin 即將亡子臥菩提樹下
242 3 female dragonfly 即將亡子臥菩提樹下
243 3 constituent 即將亡子臥菩提樹下
244 3 offspring; descendants 即將亡子臥菩提樹下
245 3 dear 即將亡子臥菩提樹下
246 3 little one 即將亡子臥菩提樹下
247 3 son; putra 即將亡子臥菩提樹下
248 3 offspring; tanaya 即將亡子臥菩提樹下
249 3 niàn to read aloud 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
250 3 niàn to remember; to expect 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
251 3 niàn to miss 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
252 3 niàn to consider 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
253 3 niàn to recite; to chant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
254 3 niàn to show affection for 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
255 3 niàn a thought; an idea 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
256 3 niàn twenty 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
257 3 niàn memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
258 3 niàn an instant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
259 3 niàn Nian 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
260 3 niàn mindfulness; smrti 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
261 3 niàn a thought; citta 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
262 3 to use; to grasp 若以鐵為數珠者
263 3 to rely on 若以鐵為數珠者
264 3 to regard 若以鐵為數珠者
265 3 to be able to 若以鐵為數珠者
266 3 to order; to command 若以鐵為數珠者
267 3 used after a verb 若以鐵為數珠者
268 3 a reason; a cause 若以鐵為數珠者
269 3 Israel 若以鐵為數珠者
270 3 Yi 若以鐵為數珠者
271 3 use; yogena 若以鐵為數珠者
272 3 desire 我今為欲利益諸有情故
273 3 to desire; to wish 我今為欲利益諸有情故
274 3 to desire; to intend 我今為欲利益諸有情故
275 3 lust 我今為欲利益諸有情故
276 3 desire; intention; wish; kāma 我今為欲利益諸有情故
277 2 利益 lìyì benefit; interest 我今為欲利益諸有情故
278 2 利益 lìyì benefit 我今為欲利益諸有情故
279 2 利益 lìyì benefit; upakara 我今為欲利益諸有情故
280 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
281 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
282 2 在此 zàicǐ here 在此樹下成等正覺
283 2 ér Kangxi radical 126 於大眾中從座而起
284 2 ér as if; to seem like 於大眾中從座而起
285 2 néng can; able 於大眾中從座而起
286 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於大眾中從座而起
287 2 ér to arrive; up to 於大眾中從座而起
288 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
289 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
290 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
291 2 Ru River 聽汝為說
292 2 Ru 聽汝為說
293 2 luó baby talk 若用因陀囉佉叉為數珠者
294 2 luō to nag 若用因陀囉佉叉為數珠者
295 2 luó ra 若用因陀囉佉叉為數珠者
296 2 zhōng middle 於大眾中從座而起
297 2 zhōng medium; medium sized 於大眾中從座而起
298 2 zhōng China 於大眾中從座而起
299 2 zhòng to hit the mark 於大眾中從座而起
300 2 zhōng midday 於大眾中從座而起
301 2 zhōng inside 於大眾中從座而起
302 2 zhōng during 於大眾中從座而起
303 2 zhōng Zhong 於大眾中從座而起
304 2 zhōng intermediary 於大眾中從座而起
305 2 zhōng half 於大眾中從座而起
306 2 zhòng to reach; to attain 於大眾中從座而起
307 2 zhòng to suffer; to infect 於大眾中從座而起
308 2 zhòng to obtain 於大眾中從座而起
309 2 zhòng to pass an exam 於大眾中從座而起
310 2 zhōng middle 於大眾中從座而起
311 2 nán difficult; arduous; hard 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
312 2 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
313 2 nán hardly possible; unable 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
314 2 nàn disaster; calamity 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
315 2 nàn enemy; foe 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
316 2 nán bad; unpleasant 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
317 2 nàn to blame; to rebuke 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
318 2 nàn to object to; to argue against 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
319 2 nàn to reject; to repudiate 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
320 2 nán inopportune; aksana 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
321 2 zàn to praise 我今偏讚用菩提子獲益最勝
322 2 zàn to praise 我今偏讚用菩提子獲益最勝
323 2 zàn to help 我今偏讚用菩提子獲益最勝
324 2 zàn a eulogy 我今偏讚用菩提子獲益最勝
325 2 zàn to introduce 我今偏讚用菩提子獲益最勝
326 2 zàn to tell 我今偏讚用菩提子獲益最勝
327 2 zàn to help; to support; to assist; to aid 我今偏讚用菩提子獲益最勝
328 2 zàn summary verse; eulogy; ecomium 我今偏讚用菩提子獲益最勝
329 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊哀愍聽許
330 2 yuàn hope 唯願世尊哀愍聽許
331 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊哀愍聽許
332 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊哀愍聽許
333 2 yuàn a vow 唯願世尊哀愍聽許
334 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊哀愍聽許
335 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊哀愍聽許
336 2 yuàn to admire 唯願世尊哀愍聽許
337 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊哀愍聽許
338 2 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment 在此樹下成等正覺
339 2 shǒu hand 或時掐念或但手持
340 2 shǒu Kangxi radical 64 或時掐念或但手持
341 2 shǒu to hold in one's hand 或時掐念或但手持
342 2 shǒu a skill; an ability 或時掐念或但手持
343 2 shǒu a person with skill 或時掐念或但手持
344 2 shǒu convenient; portable 或時掐念或但手持
345 2 shǒu a person doing an activity 或時掐念或但手持
346 2 shǒu a method; a technique 或時掐念或但手持
347 2 shǒu personally written 或時掐念或但手持
348 2 shǒu carried or handled by hand 或時掐念或但手持
349 2 shǒu hand; pāṇi; hasta 或時掐念或但手持
350 2 shèng sacred 若其實聖
351 2 shèng clever; wise; shrewd 若其實聖
352 2 shèng a master; an expert 若其實聖
353 2 shèng a sage; a wise man; a saint 若其實聖
354 2 shèng noble; sovereign; without peer 若其實聖
355 2 shèng agile 若其實聖
356 2 shèng noble; sacred; ārya 若其實聖
357 2 依法 yīfǎ according to law 應當依法受持此珠
358 2 tīng to listen 唯願世尊哀愍聽許
359 2 tīng to obey 唯願世尊哀愍聽許
360 2 tīng to understand 唯願世尊哀愍聽許
361 2 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 唯願世尊哀愍聽許
362 2 tìng to allow; to let something take its course 唯願世尊哀愍聽許
363 2 tīng to await 唯願世尊哀愍聽許
364 2 tīng to acknowledge 唯願世尊哀愍聽許
365 2 tīng information 唯願世尊哀愍聽許
366 2 tīng a hall 唯願世尊哀愍聽許
367 2 tīng Ting 唯願世尊哀愍聽許
368 2 tìng to administer; to process 唯願世尊哀愍聽許
369 2 can; may; permissible 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
370 2 to approve; to permit 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
371 2 to be worth 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
372 2 to suit; to fit 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
373 2 khan 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
374 2 to recover 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
375 2 to act as 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
376 2 to be worth; to deserve 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
377 2 used to add emphasis 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
378 2 beautiful 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
379 2 Ke 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
380 2 can; may; śakta 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
381 2 校量 xiàoliàng to compare; to measure 校量福分利益差別
382 2 校量 xiàoliàng to haggle; to bicker; to argue 校量福分利益差別
383 2 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
384 2 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
385 2 無量 wúliàng immeasurable 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
386 2 無量 wúliàng Atula 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
387 2 延命 yánmìng to prolong life 世人皆號為延命樹
388 2 校量數珠功德經 xiàoliàng shǔ zhū gōngdé jīng Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing 曼殊室利校量數珠功德經
389 2 to lie
390 2 to crouch
391 2 to rest; to sleep
392 2 to cut across; to traverse
393 2 to live in seclusion
394 2 providing rest
395 2 èr two 其菩提樹遂有二名
396 2 èr Kangxi radical 7 其菩提樹遂有二名
397 2 èr second 其菩提樹遂有二名
398 2 èr twice; double; di- 其菩提樹遂有二名
399 2 èr more than one kind 其菩提樹遂有二名
400 2 èr two; dvā; dvi 其菩提樹遂有二名
401 2 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 於大眾中從座而起
402 2 大眾 dàzhòng Volkswagen 於大眾中從座而起
403 2 大眾 dàzhòng Assembly 於大眾中從座而起
404 2 神力 shénlì divine powers 未審諸佛有何神力
405 2 神力 shénlì spiritual power 未審諸佛有何神力
406 2 差別 chābié a difference; a distinction 校量福分利益差別
407 2 差別 chābié discrimination 校量福分利益差別
408 2 差別 chābié discrimination; pariccheda 校量福分利益差別
409 2 差別 chābié discrimination 校量福分利益差別
410 2 差別 chābié distinction 校量福分利益差別
411 2 jīng to go through; to experience 以經七日誦念佛名
412 2 jīng a sutra; a scripture 以經七日誦念佛名
413 2 jīng warp 以經七日誦念佛名
414 2 jīng longitude 以經七日誦念佛名
415 2 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 以經七日誦念佛名
416 2 jīng a woman's period 以經七日誦念佛名
417 2 jīng to bear; to endure 以經七日誦念佛名
418 2 jīng to hang; to die by hanging 以經七日誦念佛名
419 2 jīng classics 以經七日誦念佛名
420 2 jīng to be frugal; to save 以經七日誦念佛名
421 2 jīng a classic; a scripture; canon 以經七日誦念佛名
422 2 jīng a standard; a norm 以經七日誦念佛名
423 2 jīng a section of a Confucian work 以經七日誦念佛名
424 2 jīng to measure 以經七日誦念佛名
425 2 jīng human pulse 以經七日誦念佛名
426 2 jīng menstruation; a woman's period 以經七日誦念佛名
427 2 jīng sutra; discourse 以經七日誦念佛名
428 2 陀羅尼 tuóluóní Dharani 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
429 2 陀羅尼 tuóluóní dharani 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
430 2 chā a fork; a prong 若用因陀囉佉叉為數珠者
431 2 chā crotch 若用因陀囉佉叉為數珠者
432 2 chā to pierce; to spear; to stab; to assassinate 若用因陀囉佉叉為數珠者
433 2 chā to cross [arms, legs]; to intertwine 若用因陀囉佉叉為數珠者
434 2 chā to strike someone in the throat 若用因陀囉佉叉為數珠者
435 2 chā a cross 若用因陀囉佉叉為數珠者
436 2 chā forked 若用因陀囉佉叉為數珠者
437 2 chǎ to fork 若用因陀囉佉叉為數珠者
438 2 chá to block 若用因陀囉佉叉為數珠者
439 2 chā a spike; śūla 若用因陀囉佉叉為數珠者
440 2 Soviet Union 我子應蘇
441 2 Su 我子應蘇
442 2 to revive 我子應蘇
443 2 Suzhou 我子應蘇
444 2 Jiangsu 我子應蘇
445 2 a species of thyme 我子應蘇
446 2 earrings 我子應蘇
447 2 to awaken 我子應蘇
448 2 to be rescued 我子應蘇
449 2 to mow grass 我子應蘇
450 2 tuó steep bank 若用因陀囉佉叉為數珠者
451 2 tuó dha 若用因陀囉佉叉為數珠者
452 2 Qu 若用因陀囉佉叉為數珠者
453 2 kh 若用因陀囉佉叉為數珠者
454 2 Qu [deity] 若用因陀囉佉叉為數珠者
455 2 kha 若用因陀囉佉叉為數珠者
456 2 empty space 若用因陀囉佉叉為數珠者
457 2 邪見 xiéjiàn mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti 一外道邪見壞心毀謗三寶
458 1 hào number 世人皆號為延命樹
459 1 háo to yell; to howl 世人皆號為延命樹
460 1 hào a name 世人皆號為延命樹
461 1 hào an art name; an alias; an alternative name 世人皆號為延命樹
462 1 hào a mark; a signal; a sign 世人皆號為延命樹
463 1 hào a size 世人皆號為延命樹
464 1 hào a date; a day of the month 世人皆號為延命樹
465 1 hào to make a mark 世人皆號為延命樹
466 1 hào to examine a pulse 世人皆號為延命樹
467 1 hào an order; a command 世人皆號為延命樹
468 1 hào a store; a shop; a busienss 世人皆號為延命樹
469 1 hào a kind; a type 世人皆號為延命樹
470 1 hào a horn; a trumpet 世人皆號為延命樹
471 1 hào a bugle call 世人皆號為延命樹
472 1 hào to beckon; to call 世人皆號為延命樹
473 1 hào to command; to order 世人皆號為延命樹
474 1 hào to assert 世人皆號為延命樹
475 1 hào to address 世人皆號為延命樹
476 1 háo to sob; to cry 世人皆號為延命樹
477 1 過去 guòqù past; previous/ former 乃往過去有佛出世
478 1 過去 guòqu to go over; to pass by 乃往過去有佛出世
479 1 過去 guòqu to die 乃往過去有佛出世
480 1 過去 guòqu already past 乃往過去有佛出世
481 1 過去 guòqu to go forward 乃往過去有佛出世
482 1 過去 guòqu to turn one's back 乃往過去有佛出世
483 1 過去 guòqù past 乃往過去有佛出世
484 1 大唐 dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏沙門釋義淨譯
485 1 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
486 1 不可 bù kě improbable 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
487 1 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌恭敬白佛言
488 1 善女人 shàn nǚrén good women 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
489 1 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
490 1 念言 niànyán words from memory 外道念言
491 1 千億 qiānyì myriads; hundred billion 誦掐一遍得福千億倍
492 1 to split; to tear 斯由此人以持菩提子故
493 1 to depart; to leave 斯由此人以持菩提子故
494 1 Si 斯由此人以持菩提子故
495 1 book; volume
496 1 a roll of bamboo slips
497 1 a plan; a scheme
498 1 to confer
499 1 chǎi a book with embroidered covers
500 1 patent of enfeoffment

Frequencies of all Words

Top 768

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 16 ruò to seem; to be like; as 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
2 16 ruò seemingly 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
3 16 ruò if 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
4 16 ruò you 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
5 16 ruò this; that 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
6 16 ruò and; or 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
7 16 ruò as for; pertaining to 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
8 16 pomegranite 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
9 16 ruò to choose 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
10 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
11 16 ruò thus 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
12 16 ruò pollia 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
13 16 ruò Ruo 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
14 16 ruò only then 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
15 16 ja 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
16 16 jñā 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
17 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
18 14 zhě that 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
19 14 zhě nominalizing function word 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
20 14 zhě used to mark a definition 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
21 14 zhě used to mark a pause 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
22 14 zhě topic marker; that; it 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
23 14 zhuó according to 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
24 14 zhě ca 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
25 13 數珠 shǔ zhū prayer beads; rosary 說受持數珠功德
26 13 wèi for; to 我今為欲利益諸有情故
27 13 wèi because of 我今為欲利益諸有情故
28 13 wéi to act as; to serve 我今為欲利益諸有情故
29 13 wéi to change into; to become 我今為欲利益諸有情故
30 13 wéi to be; is 我今為欲利益諸有情故
31 13 wéi to do 我今為欲利益諸有情故
32 13 wèi for 我今為欲利益諸有情故
33 13 wèi because of; for; to 我今為欲利益諸有情故
34 13 wèi to 我今為欲利益諸有情故
35 13 wéi in a passive construction 我今為欲利益諸有情故
36 13 wéi forming a rehetorical question 我今為欲利益諸有情故
37 13 wéi forming an adverb 我今為欲利益諸有情故
38 13 wéi to add emphasis 我今為欲利益諸有情故
39 13 wèi to support; to help 我今為欲利益諸有情故
40 13 wéi to govern 我今為欲利益諸有情故
41 12 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
42 12 sòng to recount; to narrate 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
43 12 sòng a poem 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
44 12 sòng recite; priase; pāṭha 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
45 10 good fortune; happiness; luck 誦掐一遍得福五倍
46 10 Fujian 誦掐一遍得福五倍
47 10 wine and meat used in ceremonial offerings 誦掐一遍得福五倍
48 10 Fortune 誦掐一遍得福五倍
49 10 merit; blessing; punya 誦掐一遍得福五倍
50 9 de potential marker 速成諸法而得驗者
51 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 速成諸法而得驗者
52 9 děi must; ought to 速成諸法而得驗者
53 9 děi to want to; to need to 速成諸法而得驗者
54 9 děi must; ought to 速成諸法而得驗者
55 9 de 速成諸法而得驗者
56 9 de infix potential marker 速成諸法而得驗者
57 9 to result in 速成諸法而得驗者
58 9 to be proper; to fit; to suit 速成諸法而得驗者
59 9 to be satisfied 速成諸法而得驗者
60 9 to be finished 速成諸法而得驗者
61 9 de result of degree 速成諸法而得驗者
62 9 de marks completion of an action 速成諸法而得驗者
63 9 děi satisfying 速成諸法而得驗者
64 9 to contract 速成諸法而得驗者
65 9 marks permission or possibility 速成諸法而得驗者
66 9 expressing frustration 速成諸法而得驗者
67 9 to hear 速成諸法而得驗者
68 9 to have; there is 速成諸法而得驗者
69 9 marks time passed 速成諸法而得驗者
70 9 obtain; attain; prāpta 速成諸法而得驗者
71 9 曼殊室利 mànshūshìlì Manjusri 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
72 9 qiā to pinch 誦掐一遍得福五倍
73 9 qiā to hold; to clutch 誦掐一遍得福五倍
74 9 qiā to choke 誦掐一遍得福五倍
75 9 qiā to pick 誦掐一遍得福五倍
76 9 qiā to count with the fingers 誦掐一遍得福五倍
77 9 一遍 yībiàn one time (all the way through); once through 誦掐一遍得福五倍
78 8 yòng to use; to apply 若用赤銅為數珠者
79 8 yòng Kangxi radical 101 若用赤銅為數珠者
80 8 yòng to eat 若用赤銅為數珠者
81 8 yòng to spend 若用赤銅為數珠者
82 8 yòng expense 若用赤銅為數珠者
83 8 yòng a use; usage 若用赤銅為數珠者
84 8 yòng to need; must 若用赤銅為數珠者
85 8 yòng useful; practical 若用赤銅為數珠者
86 8 yòng to use up; to use all of something 若用赤銅為數珠者
87 8 yòng by means of; with 若用赤銅為數珠者
88 8 yòng to work (an animal) 若用赤銅為數珠者
89 8 yòng to appoint 若用赤銅為數珠者
90 8 yòng to administer; to manager 若用赤銅為數珠者
91 8 yòng to control 若用赤銅為數珠者
92 8 yòng to access 若用赤銅為數珠者
93 8 yòng Yong 若用赤銅為數珠者
94 8 yòng yong / function; application 若用赤銅為數珠者
95 6 his; hers; its; theirs 其數珠法應當如是作意受持
96 6 to add emphasis 其數珠法應當如是作意受持
97 6 used when asking a question in reply to a question 其數珠法應當如是作意受持
98 6 used when making a request or giving an order 其數珠法應當如是作意受持
99 6 he; her; it; them 其數珠法應當如是作意受持
100 6 probably; likely 其數珠法應當如是作意受持
101 6 will 其數珠法應當如是作意受持
102 6 may 其數珠法應當如是作意受持
103 6 if 其數珠法應當如是作意受持
104 6 or 其數珠法應當如是作意受持
105 6 Qi 其數珠法應當如是作意受持
106 6 he; her; it; saḥ; sā; tad 其數珠法應當如是作意受持
107 6 míng measure word for people 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
108 6 míng fame; renown; reputation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
109 6 míng a name; personal name; designation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
110 6 míng rank; position 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
111 6 míng an excuse 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
112 6 míng life 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
113 6 míng to name; to call 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
114 6 míng to express; to describe 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
115 6 míng to be called; to have the name 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
116 6 míng to own; to possess 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
117 6 míng famous; renowned 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
118 6 míng moral 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
119 6 míng name; naman 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
120 6 míng fame; renown; yasas 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
121 6 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白佛言
122 6 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白佛言
123 6 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白佛言
124 6 yán a particle with no meaning 合掌恭敬白佛言
125 6 yán phrase; sentence 合掌恭敬白佛言
126 6 yán a word; a syllable 合掌恭敬白佛言
127 6 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白佛言
128 6 yán to regard as 合掌恭敬白佛言
129 6 yán to act as 合掌恭敬白佛言
130 6 yán speech; vāc 合掌恭敬白佛言
131 6 yán speak; vad 合掌恭敬白佛言
132 6 yǒu is; are; to exist 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
133 6 yǒu to have; to possess 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
134 6 yǒu indicates an estimate 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
135 6 yǒu indicates a large quantity 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
136 6 yǒu indicates an affirmative response 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
137 6 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
138 6 yǒu used to compare two things 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
139 6 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
140 6 yǒu used before the names of dynasties 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
141 6 yǒu a certain thing; what exists 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
142 6 yǒu multiple of ten and ... 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
143 6 yǒu abundant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
144 6 yǒu purposeful 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
145 6 yǒu You 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
146 6 yǒu 1. existence; 2. becoming 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
147 6 yǒu becoming; bhava 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
148 6 bèi -fold; times (multiplier) 誦掐一遍得福五倍
149 6 bèi to double 誦掐一遍得福五倍
150 6 bèi to add to; to augment 誦掐一遍得福五倍
151 6 bèi contrary to; to defy 誦掐一遍得福五倍
152 6 bèi to turn away from 誦掐一遍得福五倍
153 6 bèi a multiplier; guṇa 誦掐一遍得福五倍
154 6 shù tree 在此樹下成等正覺
155 6 shù to plant 在此樹下成等正覺
156 6 shù to establish 在此樹下成等正覺
157 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
158 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
159 6 shù tree; vṛkṣa 在此樹下成等正覺
160 5 huò or; either; else 或時掐念或但手持
161 5 huò maybe; perhaps; might; possibly 或時掐念或但手持
162 5 huò some; someone 或時掐念或但手持
163 5 míngnián suddenly 或時掐念或但手持
164 5 huò or; vā 或時掐念或但手持
165 5 I; me; my 我今為欲利益諸有情故
166 5 self 我今為欲利益諸有情故
167 5 we; our 我今為欲利益諸有情故
168 5 [my] dear 我今為欲利益諸有情故
169 5 Wo 我今為欲利益諸有情故
170 5 self; atman; attan 我今為欲利益諸有情故
171 5 ga 我今為欲利益諸有情故
172 5 I; aham 我今為欲利益諸有情故
173 5 chí to grasp; to hold 或時掐念或但手持
174 5 chí to resist; to oppose 或時掐念或但手持
175 5 chí to uphold 或時掐念或但手持
176 5 chí to sustain; to keep; to uphold 或時掐念或但手持
177 5 chí to administer; to manage 或時掐念或但手持
178 5 chí to control 或時掐念或但手持
179 5 chí to be cautious 或時掐念或但手持
180 5 chí to remember 或時掐念或但手持
181 5 chí to assist 或時掐念或但手持
182 5 chí to hold; dhara 或時掐念或但手持
183 5 chí with; using 或時掐念或但手持
184 5 this; these 應當依法受持此珠
185 5 in this way 應當依法受持此珠
186 5 otherwise; but; however; so 應當依法受持此珠
187 5 at this time; now; here 應當依法受持此珠
188 5 this; here; etad 應當依法受持此珠
189 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說受持數珠功德
190 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說受持數珠功德
191 5 shuì to persuade 說受持數珠功德
192 5 shuō to teach; to recite; to explain 說受持數珠功德
193 5 shuō a doctrine; a theory 說受持數珠功德
194 5 shuō to claim; to assert 說受持數珠功德
195 5 shuō allocution 說受持數珠功德
196 5 shuō to criticize; to scold 說受持數珠功德
197 5 shuō to indicate; to refer to 說受持數珠功德
198 5 shuō speach; vāda 說受持數珠功德
199 5 shuō to speak; bhāṣate 說受持數珠功德
200 4 zhū pearl 然其珠體種種不同
201 4 zhū a bead 然其珠體種種不同
202 4 zhū a bead or orb-shaped object 然其珠體種種不同
203 4 zhū a pearl of writing 然其珠體種種不同
204 4 外道 wàidào an outsider 一外道邪見壞心毀謗三寶
205 4 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 一外道邪見壞心毀謗三寶
206 4 外道 wàidào Heretics 一外道邪見壞心毀謗三寶
207 4 外道 wàidào non-Buddhist 一外道邪見壞心毀謗三寶
208 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 若欲願生諸佛淨土者
209 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
210 4 relating to Buddhism 佛告曼殊室利
211 4 a statue or image of a Buddha 佛告曼殊室利
212 4 a Buddhist text 佛告曼殊室利
213 4 to touch; to stroke 佛告曼殊室利
214 4 Buddha 佛告曼殊室利
215 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
216 4 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 若用菩提子為數珠者
217 4 jīn today; present; now 我今為欲利益諸有情故
218 4 jīn Jin 我今為欲利益諸有情故
219 4 jīn modern 我今為欲利益諸有情故
220 4 jīn now; adhunā 我今為欲利益諸有情故
221 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說受持數珠功德
222 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
223 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
224 4 功德 gōngdé puṇya; puñña 說受持數珠功德
225 4 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
226 4 善哉 shànzāi excellent 善哉
227 3 dàn but; yet; however 或時掐念或但手持
228 3 dàn merely; only 或時掐念或但手持
229 3 dàn vainly 或時掐念或但手持
230 3 dàn promptly 或時掐念或但手持
231 3 dàn all 或時掐念或但手持
232 3 dàn Dan 或時掐念或但手持
233 3 dàn only; kevala 或時掐念或但手持
234 3 xià next 在此樹下成等正覺
235 3 xià bottom 在此樹下成等正覺
236 3 xià to fall; to drop; to go down; to descend 在此樹下成等正覺
237 3 xià measure word for time 在此樹下成等正覺
238 3 xià expresses completion of an action 在此樹下成等正覺
239 3 xià to announce 在此樹下成等正覺
240 3 xià to do 在此樹下成等正覺
241 3 xià to withdraw; to leave; to exit 在此樹下成等正覺
242 3 xià under; below 在此樹下成等正覺
243 3 xià the lower class; a member of the lower class 在此樹下成等正覺
244 3 xià inside 在此樹下成等正覺
245 3 xià an aspect 在此樹下成等正覺
246 3 xià a certain time 在此樹下成等正覺
247 3 xià a time; an instance 在此樹下成等正覺
248 3 xià to capture; to take 在此樹下成等正覺
249 3 xià to put in 在此樹下成等正覺
250 3 xià to enter 在此樹下成等正覺
251 3 xià to eliminate; to remove; to get off 在此樹下成等正覺
252 3 xià to finish work or school 在此樹下成等正覺
253 3 xià to go 在此樹下成等正覺
254 3 xià to scorn; to look down on 在此樹下成等正覺
255 3 xià to modestly decline 在此樹下成等正覺
256 3 xià to produce 在此樹下成等正覺
257 3 xià to stay at; to lodge at 在此樹下成等正覺
258 3 xià to decide 在此樹下成等正覺
259 3 xià to be less than 在此樹下成等正覺
260 3 xià humble; lowly 在此樹下成等正覺
261 3 xià below; adhara 在此樹下成等正覺
262 3 xià lower; inferior; hina 在此樹下成等正覺
263 3 zhū all; many; various 我今為欲利益諸有情故
264 3 zhū Zhu 我今為欲利益諸有情故
265 3 zhū all; members of the class 我今為欲利益諸有情故
266 3 zhū interrogative particle 我今為欲利益諸有情故
267 3 zhū him; her; them; it 我今為欲利益諸有情故
268 3 zhū of; in 我今為欲利益諸有情故
269 3 zhū all; many; sarva 我今為欲利益諸有情故
270 3 受持 shòuchí uphold 說受持數珠功德
271 3 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 說受持數珠功德
272 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所出言說
273 3 suǒ an office; an institute 所出言說
274 3 suǒ introduces a relative clause 所出言說
275 3 suǒ it 所出言說
276 3 suǒ if; supposing 所出言說
277 3 suǒ a few; various; some 所出言說
278 3 suǒ a place; a location 所出言說
279 3 suǒ indicates a passive voice 所出言說
280 3 suǒ that which 所出言說
281 3 suǒ an ordinal number 所出言說
282 3 suǒ meaning 所出言說
283 3 suǒ garrison 所出言說
284 3 suǒ place; pradeśa 所出言說
285 3 suǒ that which; yad 所出言說
286 3 such as; for example; for instance 所得功德如念諸佛誦呪無異
287 3 if 所得功德如念諸佛誦呪無異
288 3 in accordance with 所得功德如念諸佛誦呪無異
289 3 to be appropriate; should; with regard to 所得功德如念諸佛誦呪無異
290 3 this 所得功德如念諸佛誦呪無異
291 3 it is so; it is thus; can be compared with 所得功德如念諸佛誦呪無異
292 3 to go to 所得功德如念諸佛誦呪無異
293 3 to meet 所得功德如念諸佛誦呪無異
294 3 to appear; to seem; to be like 所得功德如念諸佛誦呪無異
295 3 at least as good as 所得功德如念諸佛誦呪無異
296 3 and 所得功德如念諸佛誦呪無異
297 3 or 所得功德如念諸佛誦呪無異
298 3 but 所得功德如念諸佛誦呪無異
299 3 then 所得功德如念諸佛誦呪無異
300 3 naturally 所得功德如念諸佛誦呪無異
301 3 expresses a question or doubt 所得功德如念諸佛誦呪無異
302 3 you 所得功德如念諸佛誦呪無異
303 3 the second lunar month 所得功德如念諸佛誦呪無異
304 3 in; at 所得功德如念諸佛誦呪無異
305 3 Ru 所得功德如念諸佛誦呪無異
306 3 Thus 所得功德如念諸佛誦呪無異
307 3 thus; tathā 所得功德如念諸佛誦呪無異
308 3 like; iva 所得功德如念諸佛誦呪無異
309 3 爾時 ěr shí at that time 爾時
310 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
311 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhedrum magazine 即將亡子臥菩提樹下
312 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhi Tree 即將亡子臥菩提樹下
313 3 菩提樹 pútí shù bodhi tree 即將亡子臥菩提樹下
314 3 one 一外道邪見壞心毀謗三寶
315 3 Kangxi radical 1 一外道邪見壞心毀謗三寶
316 3 as soon as; all at once 一外道邪見壞心毀謗三寶
317 3 pure; concentrated 一外道邪見壞心毀謗三寶
318 3 whole; all 一外道邪見壞心毀謗三寶
319 3 first 一外道邪見壞心毀謗三寶
320 3 the same 一外道邪見壞心毀謗三寶
321 3 each 一外道邪見壞心毀謗三寶
322 3 certain 一外道邪見壞心毀謗三寶
323 3 throughout 一外道邪見壞心毀謗三寶
324 3 used in between a reduplicated verb 一外道邪見壞心毀謗三寶
325 3 sole; single 一外道邪見壞心毀謗三寶
326 3 a very small amount 一外道邪見壞心毀謗三寶
327 3 Yi 一外道邪見壞心毀謗三寶
328 3 other 一外道邪見壞心毀謗三寶
329 3 to unify 一外道邪見壞心毀謗三寶
330 3 accidentally; coincidentally 一外道邪見壞心毀謗三寶
331 3 abruptly; suddenly 一外道邪見壞心毀謗三寶
332 3 or 一外道邪見壞心毀謗三寶
333 3 one; eka 一外道邪見壞心毀謗三寶
334 3 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
335 3 shí time; a point or period of time 或時掐念或但手持
336 3 shí a season; a quarter of a year 或時掐念或但手持
337 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時掐念或但手持
338 3 shí at that time 或時掐念或但手持
339 3 shí fashionable 或時掐念或但手持
340 3 shí fate; destiny; luck 或時掐念或但手持
341 3 shí occasion; opportunity; chance 或時掐念或但手持
342 3 shí tense 或時掐念或但手持
343 3 shí particular; special 或時掐念或但手持
344 3 shí to plant; to cultivate 或時掐念或但手持
345 3 shí hour (measure word) 或時掐念或但手持
346 3 shí an era; a dynasty 或時掐念或但手持
347 3 shí time [abstract] 或時掐念或但手持
348 3 shí seasonal 或時掐念或但手持
349 3 shí frequently; often 或時掐念或但手持
350 3 shí occasionally; sometimes 或時掐念或但手持
351 3 shí on time 或時掐念或但手持
352 3 shí this; that 或時掐念或但手持
353 3 shí to wait upon 或時掐念或但手持
354 3 shí hour 或時掐念或但手持
355 3 shí appropriate; proper; timely 或時掐念或但手持
356 3 shí Shi 或時掐念或但手持
357 3 shí a present; currentlt 或時掐念或但手持
358 3 shí time; kāla 或時掐念或但手持
359 3 shí at that time; samaya 或時掐念或但手持
360 3 to reach 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
361 3 and 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
362 3 coming to; when 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
363 3 to attain 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
364 3 to understand 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
365 3 able to be compared to; to catch up with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
366 3 to be involved with; to associate with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
367 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
368 3 and; ca; api 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
369 3 already 諸外道聞此事已
370 3 Kangxi radical 49 諸外道聞此事已
371 3 from 諸外道聞此事已
372 3 to bring to an end; to stop 諸外道聞此事已
373 3 final aspectual particle 諸外道聞此事已
374 3 afterwards; thereafter 諸外道聞此事已
375 3 too; very; excessively 諸外道聞此事已
376 3 to complete 諸外道聞此事已
377 3 to demote; to dismiss 諸外道聞此事已
378 3 to recover from an illness 諸外道聞此事已
379 3 certainly 諸外道聞此事已
380 3 an interjection of surprise 諸外道聞此事已
381 3 this 諸外道聞此事已
382 3 former; pūrvaka 諸外道聞此事已
383 3 former; pūrvaka 諸外道聞此事已
384 3 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 此乃數珠功德差別
385 3 nǎi to be 此乃數珠功德差別
386 3 nǎi you; yours 此乃數珠功德差別
387 3 nǎi also; moreover 此乃數珠功德差別
388 3 nǎi however; but 此乃數珠功德差別
389 3 nǎi if 此乃數珠功德差別
390 3 child; son 即將亡子臥菩提樹下
391 3 egg; newborn 即將亡子臥菩提樹下
392 3 first earthly branch 即將亡子臥菩提樹下
393 3 11 p.m.-1 a.m. 即將亡子臥菩提樹下
394 3 Kangxi radical 39 即將亡子臥菩提樹下
395 3 zi indicates that the the word is used as a noun 即將亡子臥菩提樹下
396 3 pellet; something small and hard 即將亡子臥菩提樹下
397 3 master 即將亡子臥菩提樹下
398 3 viscount 即將亡子臥菩提樹下
399 3 zi you; your honor 即將亡子臥菩提樹下
400 3 masters 即將亡子臥菩提樹下
401 3 person 即將亡子臥菩提樹下
402 3 young 即將亡子臥菩提樹下
403 3 seed 即將亡子臥菩提樹下
404 3 subordinate; subsidiary 即將亡子臥菩提樹下
405 3 a copper coin 即將亡子臥菩提樹下
406 3 bundle 即將亡子臥菩提樹下
407 3 female dragonfly 即將亡子臥菩提樹下
408 3 constituent 即將亡子臥菩提樹下
409 3 offspring; descendants 即將亡子臥菩提樹下
410 3 dear 即將亡子臥菩提樹下
411 3 little one 即將亡子臥菩提樹下
412 3 son; putra 即將亡子臥菩提樹下
413 3 offspring; tanaya 即將亡子臥菩提樹下
414 3 niàn to read aloud 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
415 3 niàn to remember; to expect 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
416 3 niàn to miss 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
417 3 niàn to consider 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
418 3 niàn to recite; to chant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
419 3 niàn to show affection for 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
420 3 niàn a thought; an idea 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
421 3 niàn twenty 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
422 3 niàn memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
423 3 niàn an instant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
424 3 niàn Nian 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
425 3 niàn mindfulness; smrti 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
426 3 niàn a thought; citta 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
427 3 so as to; in order to 若以鐵為數珠者
428 3 to use; to regard as 若以鐵為數珠者
429 3 to use; to grasp 若以鐵為數珠者
430 3 according to 若以鐵為數珠者
431 3 because of 若以鐵為數珠者
432 3 on a certain date 若以鐵為數珠者
433 3 and; as well as 若以鐵為數珠者
434 3 to rely on 若以鐵為數珠者
435 3 to regard 若以鐵為數珠者
436 3 to be able to 若以鐵為數珠者
437 3 to order; to command 若以鐵為數珠者
438 3 further; moreover 若以鐵為數珠者
439 3 used after a verb 若以鐵為數珠者
440 3 very 若以鐵為數珠者
441 3 already 若以鐵為數珠者
442 3 increasingly 若以鐵為數珠者
443 3 a reason; a cause 若以鐵為數珠者
444 3 Israel 若以鐵為數珠者
445 3 Yi 若以鐵為數珠者
446 3 use; yogena 若以鐵為數珠者
447 3 desire 我今為欲利益諸有情故
448 3 to desire; to wish 我今為欲利益諸有情故
449 3 almost; nearly; about to occur 我今為欲利益諸有情故
450 3 to desire; to intend 我今為欲利益諸有情故
451 3 lust 我今為欲利益諸有情故
452 3 desire; intention; wish; kāma 我今為欲利益諸有情故
453 2 利益 lìyì benefit; interest 我今為欲利益諸有情故
454 2 利益 lìyì benefit 我今為欲利益諸有情故
455 2 利益 lìyì benefit; upakara 我今為欲利益諸有情故
456 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
457 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
458 2 在此 zàicǐ here 在此樹下成等正覺
459 2 ér and; as well as; but (not); yet (not) 於大眾中從座而起
460 2 ér Kangxi radical 126 於大眾中從座而起
461 2 ér you 於大眾中從座而起
462 2 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 於大眾中從座而起
463 2 ér right away; then 於大眾中從座而起
464 2 ér but; yet; however; while; nevertheless 於大眾中從座而起
465 2 ér if; in case; in the event that 於大眾中從座而起
466 2 ér therefore; as a result; thus 於大眾中從座而起
467 2 ér how can it be that? 於大眾中從座而起
468 2 ér so as to 於大眾中從座而起
469 2 ér only then 於大眾中從座而起
470 2 ér as if; to seem like 於大眾中從座而起
471 2 néng can; able 於大眾中從座而起
472 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於大眾中從座而起
473 2 ér me 於大眾中從座而起
474 2 ér to arrive; up to 於大眾中從座而起
475 2 ér possessive 於大眾中從座而起
476 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
477 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
478 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
479 2 you; thou 聽汝為說
480 2 Ru River 聽汝為說
481 2 Ru 聽汝為說
482 2 you; sir; tva; bhavat 聽汝為說
483 2 luó an exclamatory final particle 若用因陀囉佉叉為數珠者
484 2 luó baby talk 若用因陀囉佉叉為數珠者
485 2 luō to nag 若用因陀囉佉叉為數珠者
486 2 luó ra 若用因陀囉佉叉為數珠者
487 2 zhōng middle 於大眾中從座而起
488 2 zhōng medium; medium sized 於大眾中從座而起
489 2 zhōng China 於大眾中從座而起
490 2 zhòng to hit the mark 於大眾中從座而起
491 2 zhōng in; amongst 於大眾中從座而起
492 2 zhōng midday 於大眾中從座而起
493 2 zhōng inside 於大眾中從座而起
494 2 zhōng during 於大眾中從座而起
495 2 zhōng Zhong 於大眾中從座而起
496 2 zhōng intermediary 於大眾中從座而起
497 2 zhōng half 於大眾中從座而起
498 2 zhōng just right; suitably 於大眾中從座而起
499 2 zhōng while 於大眾中從座而起
500 2 zhòng to reach; to attain 於大眾中從座而起

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
zhě ca
数珠 數珠 shǔ zhū prayer beads; rosary
sòng recite; priase; pāṭha
 1. Fortune
 2. merit; blessing; punya
obtain; attain; prāpta
曼殊室利 mànshūshìlì Manjusri
yòng yong / function; application
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大唐 100 Tang Dynasty
大威德 100 Yamantaka
法王子 102
 1. Dharma Prince; Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
曼殊室利 109 Manjusri
曼殊室利呪藏中校量数珠功德经 曼殊室利呪藏中校量數珠功德經 77 Manshushili Zhou Cang Zhong Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
校量数珠功德经 校量數珠功德經 120 Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 29.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛树 佛樹 102 bodhi tree
槵子 104 varnish tree; goldenrain tree
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念言 110 words from memory
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
数珠 數珠 115 prayer beads; rosary
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受奉行 120 to receive and practice
延命 121 to prolong life
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一百八 121 one hundred and eight
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作意 122 attention; engagement