Glossary and Vocabulary for Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra (Sutra of the Divine Spell of the Eleven-Faced Avalokiteśvara) 佛說十一面觀世音神呪經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 91 zhòu charm; spell; incantation 與無數持呪賢聖俱
2 91 zhòu a curse 與無數持呪賢聖俱
3 91 zhòu urging; adjure 與無數持呪賢聖俱
4 91 zhòu mantra 與無數持呪賢聖俱
5 63 ye 南無佛陀耶
6 63 ya 南無佛陀耶
7 41 Qi 或以此呪防護其身
8 36 xiàng to appear; to seem; to resemble 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
9 36 xiàng image; portrait; statue 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
10 36 xiàng appearance 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
11 36 xiàng for example 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
12 36 xiàng likeness; pratirūpa 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
13 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於彼佛所方得此呪
14 30 děi to want to; to need to 於彼佛所方得此呪
15 30 děi must; ought to 於彼佛所方得此呪
16 30 de 於彼佛所方得此呪
17 30 de infix potential marker 於彼佛所方得此呪
18 30 to result in 於彼佛所方得此呪
19 30 to be proper; to fit; to suit 於彼佛所方得此呪
20 30 to be satisfied 於彼佛所方得此呪
21 30 to be finished 於彼佛所方得此呪
22 30 děi satisfying 於彼佛所方得此呪
23 30 to contract 於彼佛所方得此呪
24 30 to hear 於彼佛所方得此呪
25 30 to have; there is 於彼佛所方得此呪
26 30 marks time passed 於彼佛所方得此呪
27 30 obtain; attain; prāpta 於彼佛所方得此呪
28 30 shí time; a point or period of time 時觀世音菩薩白佛言
29 30 shí a season; a quarter of a year 時觀世音菩薩白佛言
30 30 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時觀世音菩薩白佛言
31 30 shí fashionable 時觀世音菩薩白佛言
32 30 shí fate; destiny; luck 時觀世音菩薩白佛言
33 30 shí occasion; opportunity; chance 時觀世音菩薩白佛言
34 30 shí tense 時觀世音菩薩白佛言
35 30 shí particular; special 時觀世音菩薩白佛言
36 30 shí to plant; to cultivate 時觀世音菩薩白佛言
37 30 shí an era; a dynasty 時觀世音菩薩白佛言
38 30 shí time [abstract] 時觀世音菩薩白佛言
39 30 shí seasonal 時觀世音菩薩白佛言
40 30 shí to wait upon 時觀世音菩薩白佛言
41 30 shí hour 時觀世音菩薩白佛言
42 30 shí appropriate; proper; timely 時觀世音菩薩白佛言
43 30 shí Shi 時觀世音菩薩白佛言
44 30 shí a present; currentlt 時觀世音菩薩白佛言
45 30 shí time; kāla 時觀世音菩薩白佛言
46 30 shí at that time; samaya 時觀世音菩薩白佛言
47 29 zhě ca 欲除一切諸惡心者令調柔故
48 28 一切 yīqiè temporary 為一切障難
49 28 一切 yīqiè the same 為一切障難
50 26 biàn all; complete 誦持此呪一百八遍
51 26 biàn to be covered with 誦持此呪一百八遍
52 26 biàn everywhere; sarva 誦持此呪一百八遍
53 26 biàn pervade; visva 誦持此呪一百八遍
54 26 biàn everywhere fragrant; paricitra 誦持此呪一百八遍
55 25 zhī to go 我今說之為一切眾生故
56 25 zhī to arrive; to go 我今說之為一切眾生故
57 25 zhī is 我今說之為一切眾生故
58 25 zhī to use 我今說之為一切眾生故
59 25 zhī Zhi 我今說之為一切眾生故
60 24 one 一上廁一洗浴
61 24 Kangxi radical 1 一上廁一洗浴
62 24 pure; concentrated 一上廁一洗浴
63 24 first 一上廁一洗浴
64 24 the same 一上廁一洗浴
65 24 sole; single 一上廁一洗浴
66 24 a very small amount 一上廁一洗浴
67 24 Yi 一上廁一洗浴
68 24 other 一上廁一洗浴
69 24 to unify 一上廁一洗浴
70 24 accidentally; coincidentally 一上廁一洗浴
71 24 abruptly; suddenly 一上廁一洗浴
72 24 one; eka 一上廁一洗浴
73 23 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無達摩耶
74 23 南無 nánmó Blessed Be 南無達摩耶
75 23 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無達摩耶
76 21 miàn side; surface 世尊我有心呪名十一面此心
77 21 miàn flour 世尊我有心呪名十一面此心
78 21 miàn Kangxi radical 176 世尊我有心呪名十一面此心
79 21 miàn a rural district; a township 世尊我有心呪名十一面此心
80 21 miàn face 世尊我有心呪名十一面此心
81 21 miàn to face in a certain direction 世尊我有心呪名十一面此心
82 21 miàn noodles 世尊我有心呪名十一面此心
83 21 miàn powder 世尊我有心呪名十一面此心
84 21 miàn soft and mushy 世尊我有心呪名十一面此心
85 21 miàn an aspect 世尊我有心呪名十一面此心
86 21 miàn a direction 世尊我有心呪名十一面此心
87 21 miàn to meet 世尊我有心呪名十一面此心
88 21 miàn face; vaktra 世尊我有心呪名十一面此心
89 20 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
90 20 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍城耆闍崛山中
91 20 zhōng China 一時佛在王舍城耆闍崛山中
92 20 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍城耆闍崛山中
93 20 zhōng midday 一時佛在王舍城耆闍崛山中
94 20 zhōng inside 一時佛在王舍城耆闍崛山中
95 20 zhōng during 一時佛在王舍城耆闍崛山中
96 20 zhōng Zhong 一時佛在王舍城耆闍崛山中
97 20 zhōng intermediary 一時佛在王舍城耆闍崛山中
98 20 zhōng half 一時佛在王舍城耆闍崛山中
99 20 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
100 20 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍城耆闍崛山中
101 20 zhòng to obtain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
102 20 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍城耆闍崛山中
103 20 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
104 19 to take; to get; to fetch 取蘇曼木段塗酪酥蜜
105 19 to obtain 取蘇曼木段塗酪酥蜜
106 19 to choose; to select 取蘇曼木段塗酪酥蜜
107 19 to catch; to seize; to capture 取蘇曼木段塗酪酥蜜
108 19 to accept; to receive 取蘇曼木段塗酪酥蜜
109 19 to seek 取蘇曼木段塗酪酥蜜
110 19 to take a bride 取蘇曼木段塗酪酥蜜
111 19 Qu 取蘇曼木段塗酪酥蜜
112 19 clinging; grasping; upādāna 取蘇曼木段塗酪酥蜜
113 18 to go back; to return 現身復得四種果報
114 18 to resume; to restart 現身復得四種果報
115 18 to do in detail 現身復得四種果報
116 18 to restore 現身復得四種果報
117 18 to respond; to reply to 現身復得四種果報
118 18 Fu; Return 現身復得四種果報
119 18 to retaliate; to reciprocate 現身復得四種果報
120 18 to avoid forced labor or tax 現身復得四種果報
121 18 Fu 現身復得四種果報
122 18 doubled; to overlapping; folded 現身復得四種果報
123 18 a lined garment with doubled thickness 現身復得四種果報
124 18 to go; to 我於爾時在彼佛所
125 18 to rely on; to depend on 我於爾時在彼佛所
126 18 Yu 我於爾時在彼佛所
127 18 a crow 我於爾時在彼佛所
128 18 gain; advantage; benefit 南無阿利耶跋路
129 18 profit 南無阿利耶跋路
130 18 sharp 南無阿利耶跋路
131 18 to benefit; to serve 南無阿利耶跋路
132 18 Li 南無阿利耶跋路
133 18 to be useful 南無阿利耶跋路
134 18 smooth; without a hitch 南無阿利耶跋路
135 18 benefit; hita 南無阿利耶跋路
136 17 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
137 17 觀世音 guānshìyīn Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
138 17 self 我今說之為一切眾生故
139 17 [my] dear 我今說之為一切眾生故
140 17 Wo 我今說之為一切眾生故
141 17 self; atman; attan 我今說之為一切眾生故
142 17 ga 我今說之為一切眾生故
143 16 suǒ a few; various; some 圍繞來詣佛所
144 16 suǒ a place; a location 圍繞來詣佛所
145 16 suǒ indicates a passive voice 圍繞來詣佛所
146 16 suǒ an ordinal number 圍繞來詣佛所
147 16 suǒ meaning 圍繞來詣佛所
148 16 suǒ garrison 圍繞來詣佛所
149 16 suǒ place; pradeśa 圍繞來詣佛所
150 16 jiā ka; gha; ga 多他伽多耶
151 16 jiā gha 多他伽多耶
152 16 jiā ga 多他伽多耶
153 16 Kangxi radical 49 到佛所已五體投地頂禮佛足
154 16 to bring to an end; to stop 到佛所已五體投地頂禮佛足
155 16 to complete 到佛所已五體投地頂禮佛足
156 16 to demote; to dismiss 到佛所已五體投地頂禮佛足
157 16 to recover from an illness 到佛所已五體投地頂禮佛足
158 15 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
159 15 relating to Buddhism 一時佛在王舍城耆闍崛山中
160 15 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
161 15 a Buddhist text 一時佛在王舍城耆闍崛山中
162 15 to touch; to stroke 一時佛在王舍城耆闍崛山中
163 15 Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
164 15 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
165 15 yuàn to hope; to wish; to desire 是人若心所念者我滿其願
166 15 yuàn hope 是人若心所念者我滿其願
167 15 yuàn to be ready; to be willing 是人若心所念者我滿其願
168 15 yuàn to ask for; to solicit 是人若心所念者我滿其願
169 15 yuàn a vow 是人若心所念者我滿其願
170 15 yuàn diligent; attentive 是人若心所念者我滿其願
171 15 yuàn to prefer; to select 是人若心所念者我滿其願
172 15 yuàn to admire 是人若心所念者我滿其願
173 15 yuàn a vow; pranidhana 是人若心所念者我滿其願
174 15 qián front 懺悔已訖在於像前
175 15 qián former; the past 懺悔已訖在於像前
176 15 qián to go forward 懺悔已訖在於像前
177 15 qián preceding 懺悔已訖在於像前
178 15 qián before; earlier; prior 懺悔已訖在於像前
179 15 qián to appear before 懺悔已訖在於像前
180 15 qián future 懺悔已訖在於像前
181 15 qián top; first 懺悔已訖在於像前
182 15 qián battlefront 懺悔已訖在於像前
183 15 qián before; former; pūrva 懺悔已訖在於像前
184 15 qián facing; mukha 懺悔已訖在於像前
185 15 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 呪衣七遍著入道場
186 15 zhù outstanding 呪衣七遍著入道場
187 15 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 呪衣七遍著入道場
188 15 zhuó to wear (clothes) 呪衣七遍著入道場
189 15 zhe expresses a command 呪衣七遍著入道場
190 15 zháo to attach; to grasp 呪衣七遍著入道場
191 15 zhāo to add; to put 呪衣七遍著入道場
192 15 zhuó a chess move 呪衣七遍著入道場
193 15 zhāo a trick; a move; a method 呪衣七遍著入道場
194 15 zhāo OK 呪衣七遍著入道場
195 15 zháo to fall into [a trap] 呪衣七遍著入道場
196 15 zháo to ignite 呪衣七遍著入道場
197 15 zháo to fall asleep 呪衣七遍著入道場
198 15 zhuó whereabouts; end result 呪衣七遍著入道場
199 15 zhù to appear; to manifest 呪衣七遍著入道場
200 15 zhù to show 呪衣七遍著入道場
201 15 zhù to indicate; to be distinguished by 呪衣七遍著入道場
202 15 zhù to write 呪衣七遍著入道場
203 15 zhù to record 呪衣七遍著入道場
204 15 zhù a document; writings 呪衣七遍著入道場
205 15 zhù Zhu 呪衣七遍著入道場
206 15 zháo expresses that a continuing process has a result 呪衣七遍著入道場
207 15 zhuó to arrive 呪衣七遍著入道場
208 15 zhuó to result in 呪衣七遍著入道場
209 15 zhuó to command 呪衣七遍著入道場
210 15 zhuó a strategy 呪衣七遍著入道場
211 15 zhāo to happen; to occur 呪衣七遍著入道場
212 15 zhù space between main doorwary and a screen 呪衣七遍著入道場
213 15 zhuó somebody attached to a place; a local 呪衣七遍著入道場
214 15 zhe attachment to 呪衣七遍著入道場
215 14 to be near by; to be close to 覩見佛已忽然即得無生法忍
216 14 at that time 覩見佛已忽然即得無生法忍
217 14 to be exactly the same as; to be thus 覩見佛已忽然即得無生法忍
218 14 supposed; so-called 覩見佛已忽然即得無生法忍
219 14 to arrive at; to ascend 覩見佛已忽然即得無生法忍
220 14 lóu a storied building 摩訶伽樓膩伽耶南無薩婆哆他伽帝毘耶
221 14 lóu floor; level 摩訶伽樓膩伽耶南無薩婆哆他伽帝毘耶
222 14 shēn human body; torso 或以此呪防護其身
223 14 shēn Kangxi radical 158 或以此呪防護其身
224 14 shēn self 或以此呪防護其身
225 14 shēn life 或以此呪防護其身
226 14 shēn an object 或以此呪防護其身
227 14 shēn a lifetime 或以此呪防護其身
228 14 shēn moral character 或以此呪防護其身
229 14 shēn status; identity; position 或以此呪防護其身
230 14 shēn pregnancy 或以此呪防護其身
231 14 juān India 或以此呪防護其身
232 14 shēn body; kaya 或以此呪防護其身
233 13 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若讀若誦書寫流布
234 13 sòng to recount; to narrate 若讀若誦書寫流布
235 13 sòng a poem 若讀若誦書寫流布
236 13 sòng recite; priase; pāṭha 若讀若誦書寫流布
237 13 suō to dance; to frolic 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
238 13 suō to lounge 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
239 13 suō to saunter 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
240 13 suō suo 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
241 13 suō sa 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
242 13 zuò to do 作大持呪仙人中王
243 13 zuò to act as; to serve as 作大持呪仙人中王
244 13 zuò to start 作大持呪仙人中王
245 13 zuò a writing; a work 作大持呪仙人中王
246 13 zuò to dress as; to be disguised as 作大持呪仙人中王
247 13 zuō to create; to make 作大持呪仙人中王
248 13 zuō a workshop 作大持呪仙人中王
249 13 zuō to write; to compose 作大持呪仙人中王
250 13 zuò to rise 作大持呪仙人中王
251 13 zuò to be aroused 作大持呪仙人中王
252 13 zuò activity; action; undertaking 作大持呪仙人中王
253 13 zuò to regard as 作大持呪仙人中王
254 13 zuò action; kāraṇa 作大持呪仙人中王
255 13 néng can; able 有能受持如是呪者
256 13 néng ability; capacity 有能受持如是呪者
257 13 néng a mythical bear-like beast 有能受持如是呪者
258 13 néng energy 有能受持如是呪者
259 13 néng function; use 有能受持如是呪者
260 13 néng talent 有能受持如是呪者
261 13 néng expert at 有能受持如是呪者
262 13 néng to be in harmony 有能受持如是呪者
263 13 néng to tend to; to care for 有能受持如是呪者
264 13 néng to reach; to arrive at 有能受持如是呪者
265 13 néng to be able; śak 有能受持如是呪者
266 13 seven 七者一切刀杖不能為害
267 13 a genre of poetry 七者一切刀杖不能為害
268 13 seventh day memorial ceremony 七者一切刀杖不能為害
269 13 seven; sapta 七者一切刀杖不能為害
270 13 爾時 ěr shí at that time 爾時觀世音菩薩摩訶薩
271 13 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀世音菩薩摩訶薩
272 13 to leave; to depart; to go away; to part 離生死際
273 13 a mythical bird 離生死際
274 13 li; one of the eight divinatory trigrams 離生死際
275 13 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離生死際
276 13 chī a dragon with horns not yet grown 離生死際
277 13 a mountain ash 離生死際
278 13 vanilla; a vanilla-like herb 離生死際
279 13 to be scattered; to be separated 離生死際
280 13 to cut off 離生死際
281 13 to violate; to be contrary to 離生死際
282 13 to be distant from 離生死際
283 13 two 離生死際
284 13 to array; to align 離生死際
285 13 to pass through; to experience 離生死際
286 13 transcendence 離生死際
287 12 day of the month; a certain day 若復有人於十四日朝或十五日
288 12 Kangxi radical 72 若復有人於十四日朝或十五日
289 12 a day 若復有人於十四日朝或十五日
290 12 Japan 若復有人於十四日朝或十五日
291 12 sun 若復有人於十四日朝或十五日
292 12 daytime 若復有人於十四日朝或十五日
293 12 sunlight 若復有人於十四日朝或十五日
294 12 everyday 若復有人於十四日朝或十五日
295 12 season 若復有人於十四日朝或十五日
296 12 available time 若復有人於十四日朝或十五日
297 12 in the past 若復有人於十四日朝或十五日
298 12 mi 若復有人於十四日朝或十五日
299 12 sun; sūrya 若復有人於十四日朝或十五日
300 12 a day; divasa 若復有人於十四日朝或十五日
301 12 shàng top; a high position 一上廁一洗浴
302 12 shang top; the position on or above something 一上廁一洗浴
303 12 shàng to go up; to go forward 一上廁一洗浴
304 12 shàng shang 一上廁一洗浴
305 12 shàng previous; last 一上廁一洗浴
306 12 shàng high; higher 一上廁一洗浴
307 12 shàng advanced 一上廁一洗浴
308 12 shàng a monarch; a sovereign 一上廁一洗浴
309 12 shàng time 一上廁一洗浴
310 12 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一上廁一洗浴
311 12 shàng far 一上廁一洗浴
312 12 shàng big; as big as 一上廁一洗浴
313 12 shàng abundant; plentiful 一上廁一洗浴
314 12 shàng to report 一上廁一洗浴
315 12 shàng to offer 一上廁一洗浴
316 12 shàng to go on stage 一上廁一洗浴
317 12 shàng to take office; to assume a post 一上廁一洗浴
318 12 shàng to install; to erect 一上廁一洗浴
319 12 shàng to suffer; to sustain 一上廁一洗浴
320 12 shàng to burn 一上廁一洗浴
321 12 shàng to remember 一上廁一洗浴
322 12 shàng to add 一上廁一洗浴
323 12 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 一上廁一洗浴
324 12 shàng to meet 一上廁一洗浴
325 12 shàng falling then rising (4th) tone 一上廁一洗浴
326 12 shang used after a verb indicating a result 一上廁一洗浴
327 12 shàng a musical note 一上廁一洗浴
328 12 shàng higher, superior; uttara 一上廁一洗浴
329 12 míng fame; renown; reputation 世尊我有心呪名十一面此心
330 12 míng a name; personal name; designation 世尊我有心呪名十一面此心
331 12 míng rank; position 世尊我有心呪名十一面此心
332 12 míng an excuse 世尊我有心呪名十一面此心
333 12 míng life 世尊我有心呪名十一面此心
334 12 míng to name; to call 世尊我有心呪名十一面此心
335 12 míng to express; to describe 世尊我有心呪名十一面此心
336 12 míng to be called; to have the name 世尊我有心呪名十一面此心
337 12 míng to own; to possess 世尊我有心呪名十一面此心
338 12 míng famous; renowned 世尊我有心呪名十一面此心
339 12 míng moral 世尊我有心呪名十一面此心
340 12 míng name; naman 世尊我有心呪名十一面此心
341 12 míng fame; renown; yasas 世尊我有心呪名十一面此心
342 12 sān three 三者一切財物衣服飲食
343 12 sān third 三者一切財物衣服飲食
344 12 sān more than two 三者一切財物衣服飲食
345 12 sān very few 三者一切財物衣服飲食
346 12 sān San 三者一切財物衣服飲食
347 12 sān three; tri 三者一切財物衣服飲食
348 12 sān sa 三者一切財物衣服飲食
349 12 wéi to act as; to serve 我今說之為一切眾生故
350 12 wéi to change into; to become 我今說之為一切眾生故
351 12 wéi to be; is 我今說之為一切眾生故
352 12 wéi to do 我今說之為一切眾生故
353 12 wèi to support; to help 我今說之為一切眾生故
354 12 wéi to govern 我今說之為一切眾生故
355 12 other; another; some other 誦此呪時更莫他緣
356 12 other 誦此呪時更莫他緣
357 12 tha 誦此呪時更莫他緣
358 12 ṭha 誦此呪時更莫他緣
359 12 other; anya 誦此呪時更莫他緣
360 11 yòng to use; to apply 用蘇曼木然火
361 11 yòng Kangxi radical 101 用蘇曼木然火
362 11 yòng to eat 用蘇曼木然火
363 11 yòng to spend 用蘇曼木然火
364 11 yòng expense 用蘇曼木然火
365 11 yòng a use; usage 用蘇曼木然火
366 11 yòng to need; must 用蘇曼木然火
367 11 yòng useful; practical 用蘇曼木然火
368 11 yòng to use up; to use all of something 用蘇曼木然火
369 11 yòng to work (an animal) 用蘇曼木然火
370 11 yòng to appoint 用蘇曼木然火
371 11 yòng to administer; to manager 用蘇曼木然火
372 11 yòng to control 用蘇曼木然火
373 11 yòng to access 用蘇曼木然火
374 11 yòng Yong 用蘇曼木然火
375 11 yòng yong / function; application 用蘇曼木然火
376 11 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin 爾時觀世音菩薩摩訶薩
377 11 to use; to grasp 以香湯洗浴其身著
378 11 to rely on 以香湯洗浴其身著
379 11 to regard 以香湯洗浴其身著
380 11 to be able to 以香湯洗浴其身著
381 11 to order; to command 以香湯洗浴其身著
382 11 used after a verb 以香湯洗浴其身著
383 11 a reason; a cause 以香湯洗浴其身著
384 11 Israel 以香湯洗浴其身著
385 11 Yi 以香湯洗浴其身著
386 11 use; yogena 以香湯洗浴其身著
387 11 nán difficult; arduous; hard 為一切障難
388 11 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 為一切障難
389 11 nán hardly possible; unable 為一切障難
390 11 nàn disaster; calamity 為一切障難
391 11 nàn enemy; foe 為一切障難
392 11 nán bad; unpleasant 為一切障難
393 11 nàn to blame; to rebuke 為一切障難
394 11 nàn to object to; to argue against 為一切障難
395 11 nàn to reject; to repudiate 為一切障難
396 11 nán inopportune; aksana 為一切障難
397 11 beard; whiskers 須用白旃檀作觀世音像
398 11 must 須用白旃檀作觀世音像
399 11 to wait 須用白旃檀作觀世音像
400 11 moment 須用白旃檀作觀世音像
401 11 whiskers 須用白旃檀作觀世音像
402 11 Xu 須用白旃檀作觀世音像
403 11 to be slow 須用白旃檀作觀世音像
404 11 to stop 須用白旃檀作觀世音像
405 11 to use 須用白旃檀作觀世音像
406 11 to be; is 須用白旃檀作觀世音像
407 11 tentacles; feelers; antennae 須用白旃檀作觀世音像
408 11 a fine stem 須用白旃檀作觀世音像
409 11 fine; slender; whisker-like 須用白旃檀作觀世音像
410 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 呪十一億諸佛所說
411 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 呪十一億諸佛所說
412 11 shuì to persuade 呪十一億諸佛所說
413 11 shuō to teach; to recite; to explain 呪十一億諸佛所說
414 11 shuō a doctrine; a theory 呪十一億諸佛所說
415 11 shuō to claim; to assert 呪十一億諸佛所說
416 11 shuō allocution 呪十一億諸佛所說
417 11 shuō to criticize; to scold 呪十一億諸佛所說
418 11 shuō to indicate; to refer to 呪十一億諸佛所說
419 11 shuō speach; vāda 呪十一億諸佛所說
420 11 shuō to speak; bhāṣate 呪十一億諸佛所說
421 10 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多他伽多耶
422 10 duó many; much 多他伽多耶
423 10 duō more 多他伽多耶
424 10 duō excessive 多他伽多耶
425 10 duō abundant 多他伽多耶
426 10 duō to multiply; to acrue 多他伽多耶
427 10 duō Duo 多他伽多耶
428 10 duō ta 多他伽多耶
429 10 to travel by foot; to walk 南無阿利耶跋路
430 10 postscript on an art work 南無阿利耶跋路
431 10 ba 南無阿利耶跋路
432 10 afterword 南無阿利耶跋路
433 10 yán to speak; to say; said 時觀世音菩薩白佛言
434 10 yán language; talk; words; utterance; speech 時觀世音菩薩白佛言
435 10 yán Kangxi radical 149 時觀世音菩薩白佛言
436 10 yán phrase; sentence 時觀世音菩薩白佛言
437 10 yán a word; a syllable 時觀世音菩薩白佛言
438 10 yán a theory; a doctrine 時觀世音菩薩白佛言
439 10 yán to regard as 時觀世音菩薩白佛言
440 10 yán to act as 時觀世音菩薩白佛言
441 10 yán speech; vāc 時觀世音菩薩白佛言
442 10 yán speak; vad 時觀世音菩薩白佛言
443 10 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 誦持此呪一百八遍
444 10 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊我有心呪名十一面此心
445 10 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊我有心呪名十一面此心
446 10 road; path; way 南無阿利耶跋路
447 10 journey 南無阿利耶跋路
448 10 grain patterns; veins 南無阿利耶跋路
449 10 a way; a method 南無阿利耶跋路
450 10 a type; a kind 南無阿利耶跋路
451 10 a circuit; an area; a region 南無阿利耶跋路
452 10 a route 南無阿利耶跋路
453 10 Lu 南無阿利耶跋路
454 10 impressive 南無阿利耶跋路
455 10 conveyance 南無阿利耶跋路
456 9 zhì to place; to lay out 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
457 9 zhì to establish; to set up; to install 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
458 9 zhì to buy 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
459 9 zhì a relay station 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
460 9 zhì to release; to set free; to pardon 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
461 9 zhì to discard; to abandon 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
462 9 zhì to set aside 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
463 9 shè to absorb; to assimilate 吉帝攝婆羅耶
464 9 shè to take a photo 吉帝攝婆羅耶
465 9 shè a broad rhyme class 吉帝攝婆羅耶
466 9 shè to act for; to represent 吉帝攝婆羅耶
467 9 shè to administer 吉帝攝婆羅耶
468 9 shè to conserve 吉帝攝婆羅耶
469 9 shè to hold; to support 吉帝攝婆羅耶
470 9 shè to get close to 吉帝攝婆羅耶
471 9 shè to help 吉帝攝婆羅耶
472 9 niè peaceful 吉帝攝婆羅耶
473 9 shè samgraha; to hold together; to collect; to combine 吉帝攝婆羅耶
474 9 婆羅 póluó pāla; warden; keeper; guardian 吉帝攝婆羅耶
475 9 婆羅 póluó bāla; power 吉帝攝婆羅耶
476 9 婆羅 póluó Borneo 吉帝攝婆羅耶
477 9 undulations 闍羅摩波那耶
478 9 waves; breakers 闍羅摩波那耶
479 9 wavelength 闍羅摩波那耶
480 9 pa 闍羅摩波那耶
481 9 在於 zàiyú in; consist of 懺悔已訖在於像前
482 9 Ji 吉帝攝婆羅耶
483 9 good luck 吉帝攝婆羅耶
484 9 propitious; auspicious 吉帝攝婆羅耶
485 9 life supporting 吉帝攝婆羅耶
486 9 excellent 吉帝攝婆羅耶
487 9 first day of the lunar month 吉帝攝婆羅耶
488 9 Auspicious 吉帝攝婆羅耶
489 9 good fortune; śrī 吉帝攝婆羅耶
490 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 我今說之為一切眾生故
491 9 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 我今說之為一切眾生故
492 9 jìn to the greatest extent; utmost 盡三十一段次第而呪
493 9 jìn perfect; flawless 盡三十一段次第而呪
494 9 jìn to give priority to; to do one's utmost 盡三十一段次第而呪
495 9 jìn to vanish 盡三十一段次第而呪
496 9 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 盡三十一段次第而呪
497 9 jìn to die 盡三十一段次第而呪
498 9 to connect; to relate 繫著像頂逕由
499 9 department 繫著像頂逕由
500 9 system 繫著像頂逕由

Frequencies of all Words

Top 960

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 91 zhòu charm; spell; incantation 與無數持呪賢聖俱
2 91 zhòu a curse 與無數持呪賢聖俱
3 91 zhòu urging; adjure 與無數持呪賢聖俱
4 91 zhòu mantra 與無數持呪賢聖俱
5 63 final interogative 南無佛陀耶
6 63 ye 南無佛陀耶
7 63 ya 南無佛陀耶
8 41 his; hers; its; theirs 或以此呪防護其身
9 41 to add emphasis 或以此呪防護其身
10 41 used when asking a question in reply to a question 或以此呪防護其身
11 41 used when making a request or giving an order 或以此呪防護其身
12 41 he; her; it; them 或以此呪防護其身
13 41 probably; likely 或以此呪防護其身
14 41 will 或以此呪防護其身
15 41 may 或以此呪防護其身
16 41 if 或以此呪防護其身
17 41 or 或以此呪防護其身
18 41 Qi 或以此呪防護其身
19 41 he; her; it; saḥ; sā; tad 或以此呪防護其身
20 41 this; these 世尊我有心呪名十一面此心
21 41 in this way 世尊我有心呪名十一面此心
22 41 otherwise; but; however; so 世尊我有心呪名十一面此心
23 41 at this time; now; here 世尊我有心呪名十一面此心
24 41 this; here; etad 世尊我有心呪名十一面此心
25 36 xiàng to appear; to seem; to resemble 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
26 36 xiàng image; portrait; statue 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
27 36 xiàng appearance 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
28 36 xiàng for example 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
29 36 xiàng likeness; pratirūpa 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
30 30 ruò to seem; to be like; as 世尊我未曾見若天若魔
31 30 ruò seemingly 世尊我未曾見若天若魔
32 30 ruò if 世尊我未曾見若天若魔
33 30 ruò you 世尊我未曾見若天若魔
34 30 ruò this; that 世尊我未曾見若天若魔
35 30 ruò and; or 世尊我未曾見若天若魔
36 30 ruò as for; pertaining to 世尊我未曾見若天若魔
37 30 pomegranite 世尊我未曾見若天若魔
38 30 ruò to choose 世尊我未曾見若天若魔
39 30 ruò to agree; to accord with; to conform to 世尊我未曾見若天若魔
40 30 ruò thus 世尊我未曾見若天若魔
41 30 ruò pollia 世尊我未曾見若天若魔
42 30 ruò Ruo 世尊我未曾見若天若魔
43 30 ruò only then 世尊我未曾見若天若魔
44 30 ja 世尊我未曾見若天若魔
45 30 jñā 世尊我未曾見若天若魔
46 30 de potential marker 於彼佛所方得此呪
47 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於彼佛所方得此呪
48 30 děi must; ought to 於彼佛所方得此呪
49 30 děi to want to; to need to 於彼佛所方得此呪
50 30 děi must; ought to 於彼佛所方得此呪
51 30 de 於彼佛所方得此呪
52 30 de infix potential marker 於彼佛所方得此呪
53 30 to result in 於彼佛所方得此呪
54 30 to be proper; to fit; to suit 於彼佛所方得此呪
55 30 to be satisfied 於彼佛所方得此呪
56 30 to be finished 於彼佛所方得此呪
57 30 de result of degree 於彼佛所方得此呪
58 30 de marks completion of an action 於彼佛所方得此呪
59 30 děi satisfying 於彼佛所方得此呪
60 30 to contract 於彼佛所方得此呪
61 30 marks permission or possibility 於彼佛所方得此呪
62 30 expressing frustration 於彼佛所方得此呪
63 30 to hear 於彼佛所方得此呪
64 30 to have; there is 於彼佛所方得此呪
65 30 marks time passed 於彼佛所方得此呪
66 30 obtain; attain; prāpta 於彼佛所方得此呪
67 30 shí time; a point or period of time 時觀世音菩薩白佛言
68 30 shí a season; a quarter of a year 時觀世音菩薩白佛言
69 30 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時觀世音菩薩白佛言
70 30 shí at that time 時觀世音菩薩白佛言
71 30 shí fashionable 時觀世音菩薩白佛言
72 30 shí fate; destiny; luck 時觀世音菩薩白佛言
73 30 shí occasion; opportunity; chance 時觀世音菩薩白佛言
74 30 shí tense 時觀世音菩薩白佛言
75 30 shí particular; special 時觀世音菩薩白佛言
76 30 shí to plant; to cultivate 時觀世音菩薩白佛言
77 30 shí hour (measure word) 時觀世音菩薩白佛言
78 30 shí an era; a dynasty 時觀世音菩薩白佛言
79 30 shí time [abstract] 時觀世音菩薩白佛言
80 30 shí seasonal 時觀世音菩薩白佛言
81 30 shí frequently; often 時觀世音菩薩白佛言
82 30 shí occasionally; sometimes 時觀世音菩薩白佛言
83 30 shí on time 時觀世音菩薩白佛言
84 30 shí this; that 時觀世音菩薩白佛言
85 30 shí to wait upon 時觀世音菩薩白佛言
86 30 shí hour 時觀世音菩薩白佛言
87 30 shí appropriate; proper; timely 時觀世音菩薩白佛言
88 30 shí Shi 時觀世音菩薩白佛言
89 30 shí a present; currentlt 時觀世音菩薩白佛言
90 30 shí time; kāla 時觀世音菩薩白佛言
91 30 shí at that time; samaya 時觀世音菩薩白佛言
92 29 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 欲除一切諸惡心者令調柔故
93 29 zhě that 欲除一切諸惡心者令調柔故
94 29 zhě nominalizing function word 欲除一切諸惡心者令調柔故
95 29 zhě used to mark a definition 欲除一切諸惡心者令調柔故
96 29 zhě used to mark a pause 欲除一切諸惡心者令調柔故
97 29 zhě topic marker; that; it 欲除一切諸惡心者令調柔故
98 29 zhuó according to 欲除一切諸惡心者令調柔故
99 29 zhě ca 欲除一切諸惡心者令調柔故
100 28 一切 yīqiè all; every; everything 為一切障難
101 28 一切 yīqiè temporary 為一切障難
102 28 一切 yīqiè the same 為一切障難
103 28 一切 yīqiè generally 為一切障難
104 28 一切 yīqiè all, everything 為一切障難
105 28 一切 yīqiè all; sarva 為一切障難
106 26 biàn turn; one time 誦持此呪一百八遍
107 26 biàn all; complete 誦持此呪一百八遍
108 26 biàn everywhere; common 誦持此呪一百八遍
109 26 biàn to be covered with 誦持此呪一百八遍
110 26 biàn everywhere; sarva 誦持此呪一百八遍
111 26 biàn pervade; visva 誦持此呪一百八遍
112 26 biàn everywhere fragrant; paricitra 誦持此呪一百八遍
113 25 zhī him; her; them; that 我今說之為一切眾生故
114 25 zhī used between a modifier and a word to form a word group 我今說之為一切眾生故
115 25 zhī to go 我今說之為一切眾生故
116 25 zhī this; that 我今說之為一切眾生故
117 25 zhī genetive marker 我今說之為一切眾生故
118 25 zhī it 我今說之為一切眾生故
119 25 zhī in 我今說之為一切眾生故
120 25 zhī all 我今說之為一切眾生故
121 25 zhī and 我今說之為一切眾生故
122 25 zhī however 我今說之為一切眾生故
123 25 zhī if 我今說之為一切眾生故
124 25 zhī then 我今說之為一切眾生故
125 25 zhī to arrive; to go 我今說之為一切眾生故
126 25 zhī is 我今說之為一切眾生故
127 25 zhī to use 我今說之為一切眾生故
128 25 zhī Zhi 我今說之為一切眾生故
129 24 huò or; either; else 或以此呪防護其身
130 24 huò maybe; perhaps; might; possibly 或以此呪防護其身
131 24 huò some; someone 或以此呪防護其身
132 24 míngnián suddenly 或以此呪防護其身
133 24 one 一上廁一洗浴
134 24 Kangxi radical 1 一上廁一洗浴
135 24 as soon as; all at once 一上廁一洗浴
136 24 pure; concentrated 一上廁一洗浴
137 24 whole; all 一上廁一洗浴
138 24 first 一上廁一洗浴
139 24 the same 一上廁一洗浴
140 24 each 一上廁一洗浴
141 24 certain 一上廁一洗浴
142 24 throughout 一上廁一洗浴
143 24 used in between a reduplicated verb 一上廁一洗浴
144 24 sole; single 一上廁一洗浴
145 24 a very small amount 一上廁一洗浴
146 24 Yi 一上廁一洗浴
147 24 other 一上廁一洗浴
148 24 to unify 一上廁一洗浴
149 24 accidentally; coincidentally 一上廁一洗浴
150 24 abruptly; suddenly 一上廁一洗浴
151 24 or 一上廁一洗浴
152 24 one; eka 一上廁一洗浴
153 23 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無達摩耶
154 23 南無 nánmó Blessed Be 南無達摩耶
155 23 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無達摩耶
156 21 miàn side; surface 世尊我有心呪名十一面此心
157 21 miàn flour 世尊我有心呪名十一面此心
158 21 miàn Kangxi radical 176 世尊我有心呪名十一面此心
159 21 miàn unit 世尊我有心呪名十一面此心
160 21 miàn a rural district; a township 世尊我有心呪名十一面此心
161 21 miàn face 世尊我有心呪名十一面此心
162 21 miàn face to face; in somebody's presence; facing 世尊我有心呪名十一面此心
163 21 miàn to face in a certain direction 世尊我有心呪名十一面此心
164 21 miàn side 世尊我有心呪名十一面此心
165 21 miàn noodles 世尊我有心呪名十一面此心
166 21 miàn powder 世尊我有心呪名十一面此心
167 21 miàn soft and mushy 世尊我有心呪名十一面此心
168 21 miàn an aspect 世尊我有心呪名十一面此心
169 21 miàn a direction 世尊我有心呪名十一面此心
170 21 miàn to meet 世尊我有心呪名十一面此心
171 21 miàn face; vaktra 世尊我有心呪名十一面此心
172 20 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
173 20 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍城耆闍崛山中
174 20 zhōng China 一時佛在王舍城耆闍崛山中
175 20 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍城耆闍崛山中
176 20 zhōng in; amongst 一時佛在王舍城耆闍崛山中
177 20 zhōng midday 一時佛在王舍城耆闍崛山中
178 20 zhōng inside 一時佛在王舍城耆闍崛山中
179 20 zhōng during 一時佛在王舍城耆闍崛山中
180 20 zhōng Zhong 一時佛在王舍城耆闍崛山中
181 20 zhōng intermediary 一時佛在王舍城耆闍崛山中
182 20 zhōng half 一時佛在王舍城耆闍崛山中
183 20 zhōng just right; suitably 一時佛在王舍城耆闍崛山中
184 20 zhōng while 一時佛在王舍城耆闍崛山中
185 20 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
186 20 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍城耆闍崛山中
187 20 zhòng to obtain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
188 20 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍城耆闍崛山中
189 20 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
190 19 to take; to get; to fetch 取蘇曼木段塗酪酥蜜
191 19 to obtain 取蘇曼木段塗酪酥蜜
192 19 to choose; to select 取蘇曼木段塗酪酥蜜
193 19 to catch; to seize; to capture 取蘇曼木段塗酪酥蜜
194 19 to accept; to receive 取蘇曼木段塗酪酥蜜
195 19 to seek 取蘇曼木段塗酪酥蜜
196 19 to take a bride 取蘇曼木段塗酪酥蜜
197 19 placed after a verb to mark an action 取蘇曼木段塗酪酥蜜
198 19 Qu 取蘇曼木段塗酪酥蜜
199 19 clinging; grasping; upādāna 取蘇曼木段塗酪酥蜜
200 18 again; more; repeatedly 現身復得四種果報
201 18 to go back; to return 現身復得四種果報
202 18 to resume; to restart 現身復得四種果報
203 18 to do in detail 現身復得四種果報
204 18 to restore 現身復得四種果報
205 18 to respond; to reply to 現身復得四種果報
206 18 after all; and then 現身復得四種果報
207 18 even if; although 現身復得四種果報
208 18 Fu; Return 現身復得四種果報
209 18 to retaliate; to reciprocate 現身復得四種果報
210 18 to avoid forced labor or tax 現身復得四種果報
211 18 particle without meaing 現身復得四種果報
212 18 Fu 現身復得四種果報
213 18 repeated; again 現身復得四種果報
214 18 doubled; to overlapping; folded 現身復得四種果報
215 18 a lined garment with doubled thickness 現身復得四種果報
216 18 in; at 我於爾時在彼佛所
217 18 in; at 我於爾時在彼佛所
218 18 in; at; to; from 我於爾時在彼佛所
219 18 to go; to 我於爾時在彼佛所
220 18 to rely on; to depend on 我於爾時在彼佛所
221 18 to go to; to arrive at 我於爾時在彼佛所
222 18 from 我於爾時在彼佛所
223 18 give 我於爾時在彼佛所
224 18 oppposing 我於爾時在彼佛所
225 18 and 我於爾時在彼佛所
226 18 compared to 我於爾時在彼佛所
227 18 by 我於爾時在彼佛所
228 18 and; as well as 我於爾時在彼佛所
229 18 for 我於爾時在彼佛所
230 18 Yu 我於爾時在彼佛所
231 18 a crow 我於爾時在彼佛所
232 18 whew; wow 我於爾時在彼佛所
233 18 gain; advantage; benefit 南無阿利耶跋路
234 18 profit 南無阿利耶跋路
235 18 sharp 南無阿利耶跋路
236 18 to benefit; to serve 南無阿利耶跋路
237 18 Li 南無阿利耶跋路
238 18 to be useful 南無阿利耶跋路
239 18 smooth; without a hitch 南無阿利耶跋路
240 18 benefit; hita 南無阿利耶跋路
241 17 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
242 17 觀世音 guānshìyīn Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin 其道場中置觀世音像懸雜色幡蓋香華供養
243 17 I; me; my 我今說之為一切眾生故
244 17 self 我今說之為一切眾生故
245 17 we; our 我今說之為一切眾生故
246 17 [my] dear 我今說之為一切眾生故
247 17 Wo 我今說之為一切眾生故
248 17 self; atman; attan 我今說之為一切眾生故
249 17 ga 我今說之為一切眾生故
250 17 I; aham 我今說之為一切眾生故
251 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 圍繞來詣佛所
252 16 suǒ an office; an institute 圍繞來詣佛所
253 16 suǒ introduces a relative clause 圍繞來詣佛所
254 16 suǒ it 圍繞來詣佛所
255 16 suǒ if; supposing 圍繞來詣佛所
256 16 suǒ a few; various; some 圍繞來詣佛所
257 16 suǒ a place; a location 圍繞來詣佛所
258 16 suǒ indicates a passive voice 圍繞來詣佛所
259 16 suǒ that which 圍繞來詣佛所
260 16 suǒ an ordinal number 圍繞來詣佛所
261 16 suǒ meaning 圍繞來詣佛所
262 16 suǒ garrison 圍繞來詣佛所
263 16 suǒ place; pradeśa 圍繞來詣佛所
264 16 suǒ that which; yad 圍繞來詣佛所
265 16 jiā ka; gha; ga 多他伽多耶
266 16 jiā gha 多他伽多耶
267 16 jiā ga 多他伽多耶
268 16 already 到佛所已五體投地頂禮佛足
269 16 Kangxi radical 49 到佛所已五體投地頂禮佛足
270 16 from 到佛所已五體投地頂禮佛足
271 16 to bring to an end; to stop 到佛所已五體投地頂禮佛足
272 16 final aspectual particle 到佛所已五體投地頂禮佛足
273 16 afterwards; thereafter 到佛所已五體投地頂禮佛足
274 16 too; very; excessively 到佛所已五體投地頂禮佛足
275 16 to complete 到佛所已五體投地頂禮佛足
276 16 to demote; to dismiss 到佛所已五體投地頂禮佛足
277 16 to recover from an illness 到佛所已五體投地頂禮佛足
278 16 certainly 到佛所已五體投地頂禮佛足
279 16 an interjection of surprise 到佛所已五體投地頂禮佛足
280 16 this 到佛所已五體投地頂禮佛足
281 16 former; pūrvaka 到佛所已五體投地頂禮佛足
282 15 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
283 15 relating to Buddhism 一時佛在王舍城耆闍崛山中
284 15 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
285 15 a Buddhist text 一時佛在王舍城耆闍崛山中
286 15 to touch; to stroke 一時佛在王舍城耆闍崛山中
287 15 Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
288 15 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
289 15 yuàn to hope; to wish; to desire 是人若心所念者我滿其願
290 15 yuàn hope 是人若心所念者我滿其願
291 15 yuàn to be ready; to be willing 是人若心所念者我滿其願
292 15 yuàn to ask for; to solicit 是人若心所念者我滿其願
293 15 yuàn a vow 是人若心所念者我滿其願
294 15 yuàn diligent; attentive 是人若心所念者我滿其願
295 15 yuàn to prefer; to select 是人若心所念者我滿其願
296 15 yuàn to admire 是人若心所念者我滿其願
297 15 yuàn a vow; pranidhana 是人若心所念者我滿其願
298 15 qián front 懺悔已訖在於像前
299 15 qián former; the past 懺悔已訖在於像前
300 15 qián to go forward 懺悔已訖在於像前
301 15 qián preceding 懺悔已訖在於像前
302 15 qián before; earlier; prior 懺悔已訖在於像前
303 15 qián to appear before 懺悔已訖在於像前
304 15 qián future 懺悔已訖在於像前
305 15 qián top; first 懺悔已訖在於像前
306 15 qián battlefront 懺悔已訖在於像前
307 15 qián pre- 懺悔已訖在於像前
308 15 qián before; former; pūrva 懺悔已訖在於像前
309 15 qián facing; mukha 懺悔已訖在於像前
310 15 zhe indicates that an action is continuing 呪衣七遍著入道場
311 15 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 呪衣七遍著入道場
312 15 zhù outstanding 呪衣七遍著入道場
313 15 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 呪衣七遍著入道場
314 15 zhuó to wear (clothes) 呪衣七遍著入道場
315 15 zhe expresses a command 呪衣七遍著入道場
316 15 zháo to attach; to grasp 呪衣七遍著入道場
317 15 zhe indicates an accompanying action 呪衣七遍著入道場
318 15 zhāo to add; to put 呪衣七遍著入道場
319 15 zhuó a chess move 呪衣七遍著入道場
320 15 zhāo a trick; a move; a method 呪衣七遍著入道場
321 15 zhāo OK 呪衣七遍著入道場
322 15 zháo to fall into [a trap] 呪衣七遍著入道場
323 15 zháo to ignite 呪衣七遍著入道場
324 15 zháo to fall asleep 呪衣七遍著入道場
325 15 zhuó whereabouts; end result 呪衣七遍著入道場
326 15 zhù to appear; to manifest 呪衣七遍著入道場
327 15 zhù to show 呪衣七遍著入道場
328 15 zhù to indicate; to be distinguished by 呪衣七遍著入道場
329 15 zhù to write 呪衣七遍著入道場
330 15 zhù to record 呪衣七遍著入道場
331 15 zhù a document; writings 呪衣七遍著入道場
332 15 zhù Zhu 呪衣七遍著入道場
333 15 zháo expresses that a continuing process has a result 呪衣七遍著入道場
334 15 zháo as it turns out; coincidentally 呪衣七遍著入道場
335 15 zhuó to arrive 呪衣七遍著入道場
336 15 zhuó to result in 呪衣七遍著入道場
337 15 zhuó to command 呪衣七遍著入道場
338 15 zhuó a strategy 呪衣七遍著入道場
339 15 zhāo to happen; to occur 呪衣七遍著入道場
340 15 zhù space between main doorwary and a screen 呪衣七遍著入道場
341 15 zhuó somebody attached to a place; a local 呪衣七遍著入道場
342 15 zhe attachment to 呪衣七遍著入道場
343 15 yǒu is; are; to exist 有能受持如是呪者
344 15 yǒu to have; to possess 有能受持如是呪者
345 15 yǒu indicates an estimate 有能受持如是呪者
346 15 yǒu indicates a large quantity 有能受持如是呪者
347 15 yǒu indicates an affirmative response 有能受持如是呪者
348 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有能受持如是呪者
349 15 yǒu used to compare two things 有能受持如是呪者
350 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有能受持如是呪者
351 15 yǒu used before the names of dynasties 有能受持如是呪者
352 15 yǒu a certain thing; what exists 有能受持如是呪者
353 15 yǒu multiple of ten and ... 有能受持如是呪者
354 15 yǒu abundant 有能受持如是呪者
355 15 yǒu purposeful 有能受持如是呪者
356 15 yǒu You 有能受持如是呪者
357 15 yǒu 1. existence; 2. becoming 有能受持如是呪者
358 15 yǒu becoming; bhava 有能受持如是呪者
359 14 promptly; right away; immediately 覩見佛已忽然即得無生法忍
360 14 to be near by; to be close to 覩見佛已忽然即得無生法忍
361 14 at that time 覩見佛已忽然即得無生法忍
362 14 to be exactly the same as; to be thus 覩見佛已忽然即得無生法忍
363 14 supposed; so-called 覩見佛已忽然即得無生法忍
364 14 if; but 覩見佛已忽然即得無生法忍
365 14 to arrive at; to ascend 覩見佛已忽然即得無生法忍
366 14 then; following 覩見佛已忽然即得無生法忍
367 14 so; just so; eva 覩見佛已忽然即得無生法忍
368 14 lóu a storied building 摩訶伽樓膩伽耶南無薩婆哆他伽帝毘耶
369 14 lóu floor; level 摩訶伽樓膩伽耶南無薩婆哆他伽帝毘耶
370 14 shēn human body; torso 或以此呪防護其身
371 14 shēn Kangxi radical 158 或以此呪防護其身
372 14 shēn measure word for clothes 或以此呪防護其身
373 14 shēn self 或以此呪防護其身
374 14 shēn life 或以此呪防護其身
375 14 shēn an object 或以此呪防護其身
376 14 shēn a lifetime 或以此呪防護其身
377 14 shēn personally 或以此呪防護其身
378 14 shēn moral character 或以此呪防護其身
379 14 shēn status; identity; position 或以此呪防護其身
380 14 shēn pregnancy 或以此呪防護其身
381 14 juān India 或以此呪防護其身
382 14 shēn body; kaya 或以此呪防護其身
383 13 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若讀若誦書寫流布
384 13 sòng to recount; to narrate 若讀若誦書寫流布
385 13 sòng a poem 若讀若誦書寫流布
386 13 sòng recite; priase; pāṭha 若讀若誦書寫流布
387 13 有人 yǒurén a person; anyone; someone 設復有人犯四波羅夷及五逆罪
388 13 suō to dance; to frolic 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
389 13 suō to lounge 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
390 13 suō to saunter 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
391 13 suō suo 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
392 13 suō sa 南無僧伽耶南無若那娑伽羅
393 13 zuò to do 作大持呪仙人中王
394 13 zuò to act as; to serve as 作大持呪仙人中王
395 13 zuò to start 作大持呪仙人中王
396 13 zuò a writing; a work 作大持呪仙人中王
397 13 zuò to dress as; to be disguised as 作大持呪仙人中王
398 13 zuō to create; to make 作大持呪仙人中王
399 13 zuō a workshop 作大持呪仙人中王
400 13 zuō to write; to compose 作大持呪仙人中王
401 13 zuò to rise 作大持呪仙人中王
402 13 zuò to be aroused 作大持呪仙人中王
403 13 zuò activity; action; undertaking 作大持呪仙人中王
404 13 zuò to regard as 作大持呪仙人中王
405 13 zuò action; kāraṇa 作大持呪仙人中王
406 13 néng can; able 有能受持如是呪者
407 13 néng ability; capacity 有能受持如是呪者
408 13 néng a mythical bear-like beast 有能受持如是呪者
409 13 néng energy 有能受持如是呪者
410 13 néng function; use 有能受持如是呪者
411 13 néng may; should; permitted to 有能受持如是呪者
412 13 néng talent 有能受持如是呪者
413 13 néng expert at 有能受持如是呪者
414 13 néng to be in harmony 有能受持如是呪者
415 13 néng to tend to; to care for 有能受持如是呪者
416 13 néng to reach; to arrive at 有能受持如是呪者
417 13 néng as long as; only 有能受持如是呪者
418 13 néng even if 有能受持如是呪者
419 13 néng but 有能受持如是呪者
420 13 néng in this way 有能受持如是呪者
421 13 néng to be able; śak 有能受持如是呪者
422 13 seven 七者一切刀杖不能為害
423 13 a genre of poetry 七者一切刀杖不能為害
424 13 seventh day memorial ceremony 七者一切刀杖不能為害
425 13 seven; sapta 七者一切刀杖不能為害
426 13 爾時 ěr shí at that time 爾時觀世音菩薩摩訶薩
427 13 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀世音菩薩摩訶薩
428 13 to leave; to depart; to go away; to part 離生死際
429 13 a mythical bird 離生死際
430 13 li; one of the eight divinatory trigrams 離生死際
431 13 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離生死際
432 13 chī a dragon with horns not yet grown 離生死際
433 13 a mountain ash 離生死際
434 13 vanilla; a vanilla-like herb 離生死際
435 13 to be scattered; to be separated 離生死際
436 13 to cut off 離生死際
437 13 to violate; to be contrary to 離生死際
438 13 to be distant from 離生死際
439 13 two 離生死際
440 13 to array; to align 離生死際
441 13 to pass through; to experience 離生死際
442 13 transcendence 離生死際
443 12 day of the month; a certain day 若復有人於十四日朝或十五日
444 12 Kangxi radical 72 若復有人於十四日朝或十五日
445 12 a day 若復有人於十四日朝或十五日
446 12 Japan 若復有人於十四日朝或十五日
447 12 sun 若復有人於十四日朝或十五日
448 12 daytime 若復有人於十四日朝或十五日
449 12 sunlight 若復有人於十四日朝或十五日
450 12 everyday 若復有人於十四日朝或十五日
451 12 season 若復有人於十四日朝或十五日
452 12 available time 若復有人於十四日朝或十五日
453 12 a day 若復有人於十四日朝或十五日
454 12 in the past 若復有人於十四日朝或十五日
455 12 mi 若復有人於十四日朝或十五日
456 12 sun; sūrya 若復有人於十四日朝或十五日
457 12 a day; divasa 若復有人於十四日朝或十五日
458 12 dāng to be; to act as; to serve as 當知此呪有如是神力
459 12 dāng at or in the very same; be apposite 當知此呪有如是神力
460 12 dāng dang (sound of a bell) 當知此呪有如是神力
461 12 dāng to face 當知此呪有如是神力
462 12 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知此呪有如是神力
463 12 dāng to manage; to host 當知此呪有如是神力
464 12 dāng should 當知此呪有如是神力
465 12 dāng to treat; to regard as 當知此呪有如是神力
466 12 dǎng to think 當知此呪有如是神力
467 12 dàng suitable; correspond to 當知此呪有如是神力
468 12 dǎng to be equal 當知此呪有如是神力
469 12 dàng that 當知此呪有如是神力
470 12 dāng an end; top 當知此呪有如是神力
471 12 dàng clang; jingle 當知此呪有如是神力
472 12 dāng to judge 當知此呪有如是神力
473 12 dǎng to bear on one's shoulder 當知此呪有如是神力
474 12 dàng the same 當知此呪有如是神力
475 12 dàng to pawn 當知此呪有如是神力
476 12 dàng to fail [an exam] 當知此呪有如是神力
477 12 dàng a trap 當知此呪有如是神力
478 12 dàng a pawned item 當知此呪有如是神力
479 12 shàng top; a high position 一上廁一洗浴
480 12 shang top; the position on or above something 一上廁一洗浴
481 12 shàng to go up; to go forward 一上廁一洗浴
482 12 shàng shang 一上廁一洗浴
483 12 shàng previous; last 一上廁一洗浴
484 12 shàng high; higher 一上廁一洗浴
485 12 shàng advanced 一上廁一洗浴
486 12 shàng a monarch; a sovereign 一上廁一洗浴
487 12 shàng time 一上廁一洗浴
488 12 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 一上廁一洗浴
489 12 shàng far 一上廁一洗浴
490 12 shàng big; as big as 一上廁一洗浴
491 12 shàng abundant; plentiful 一上廁一洗浴
492 12 shàng to report 一上廁一洗浴
493 12 shàng to offer 一上廁一洗浴
494 12 shàng to go on stage 一上廁一洗浴
495 12 shàng to take office; to assume a post 一上廁一洗浴
496 12 shàng to install; to erect 一上廁一洗浴
497 12 shàng to suffer; to sustain 一上廁一洗浴
498 12 shàng to burn 一上廁一洗浴
499 12 shàng to remember 一上廁一洗浴
500 12 shang on; in 一上廁一洗浴

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra
ya
he; her; it; saḥ; sā; tad
this; here; etad
xiàng likeness; pratirūpa
 1. ja
 2. jñā
obtain; attain; prāpta
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
zhě ca
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
百莲华眼顶无障碍功德光明王 百蓮華眼頂無障礙功德光明王 98 Śatapadmanayanacūḍa
达摩 達摩 68 Bodhidharma
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
佛说十一面观世音神呪经 佛說十一面觀世音神呪經 102 Avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇīsūtra; Sutra of the Divine Spell of the Eleven-Faced Avalokiteśvara
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
鬼子母 71 Hariti
罗摩 羅摩 108 Rāma
曼陀罗香 曼陀羅香 109 Mandaravagandha; Mandarava Fragrance
弥离 彌離 109 Sammatiya
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
若那 114 Ruo Na
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
娑婆婆 115 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
天竺 116 the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 116 Tārā
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
耶舍崛多 121 Yaśogupta
宇文 121
 1. Yuwen
 2. Yuwen
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 106.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿毘跋致 196 avivaha; irreversible
百八 98 one hundred and eight
白佛 98 to address the Buddha
白芥子 98 white mustard seed
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
长斋 長齋 99 long term abstinence from eating meat
瞋恨 99 to be angry; to hate
除愈 99 to heal and recover completely
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
此呪别更有神力 此呪別更有神力 99 in addition, this mantra has an additional spiritual power
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
恶鬼打 惡鬼打 195 attack by hungry ghosts
二种 二種 195 two kinds
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
富单那鬼 富單那鬼 102 putana ghost
高座 103 a high seat; a pulpit
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
伽罗 伽羅 106 a kind of wood for incense
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
经教 經教 106 teaching of the sūtras
净衣 淨衣 106 pure clothing
救一切 106 saviour of all beings
礼佛 禮佛 108
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
妙香 109 fine incense
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩诃萨埵 摩訶薩埵 109 mahasattva; mohasattva; a great being
南无佛 南無佛 110
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
那由他 110 a nayuta
能破 110 refutation
杻械枷锁 杻械枷鎖 110 hancuffs and chains; instruments of punishment
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘舍阇鬼 毘舍闍鬼 112 piśāca; pisaca
婆罗 婆羅 112
 1. pāla; warden; keeper; guardian
 2. bāla; power
 3. Borneo
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
青木香 113 valaka
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入道 114
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
沈水香 115 aguru
神咒 115 mantra
时观世音来入道场 時觀世音來入道場 115 at that time, Avalokitesvara will enter the ritual space
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四波罗夷 四波羅夷 115 four rules for expulsion from the saṃgha; four pārājikas
诵此呪七遍绕观世音 誦此呪七遍繞觀世音 115 recite this mantra and circumambuate Avalokitesvara seven times
随逐 隨逐 115 to attach and follow
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
我有 119 the illusion of the existence of self
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
香华 香華 120 incense and flowers
献食 獻食 120 food offering
心所 120 a mental factor; caitta
夜叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
一食 121 one meal
一百八 121 one hundred and eight
印可 121 to confirm
一品 121 a chapter
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切苦 121 all difficulty
一切疫病皆得除愈 121 all sicknesses will be cured
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
怨敌 怨敵 121 an enemy
澡浴 122 to wash
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
作佛 122 to become a Buddha
作持 122 prescriptive observance
坐具 122
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat