Glossary and Vocabulary for Prajñāpāramitā Heart Sūtra 般若波羅蜜多心經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 11 xíng to walk 行甚深般若波羅蜜多行時
2 11 xíng capable; competent 行甚深般若波羅蜜多行時
3 11 háng profession 行甚深般若波羅蜜多行時
4 11 xíng Kangxi radical 144 行甚深般若波羅蜜多行時
5 11 xíng to travel 行甚深般若波羅蜜多行時
6 11 xìng actions; conduct 行甚深般若波羅蜜多行時
7 11 xíng to do; to act; to practice 行甚深般若波羅蜜多行時
8 11 xíng all right; OK; okay 行甚深般若波羅蜜多行時
9 11 háng horizontal line 行甚深般若波羅蜜多行時
10 11 héng virtuous deeds 行甚深般若波羅蜜多行時
11 11 hàng a line of trees 行甚深般若波羅蜜多行時
12 11 hàng bold; steadfast 行甚深般若波羅蜜多行時
13 11 xíng to move 行甚深般若波羅蜜多行時
14 11 xíng to put into effect; to implement 行甚深般若波羅蜜多行時
15 11 xíng travel 行甚深般若波羅蜜多行時
16 11 xíng to circulate 行甚深般若波羅蜜多行時
17 11 xíng running script; running script 行甚深般若波羅蜜多行時
18 11 xíng temporary 行甚深般若波羅蜜多行時
19 11 háng rank; order 行甚深般若波羅蜜多行時
20 11 háng a business; a shop 行甚深般若波羅蜜多行時
21 11 xíng to depart; to leave 行甚深般若波羅蜜多行時
22 11 xíng to experience 行甚深般若波羅蜜多行時
23 11 xíng path; way 行甚深般若波羅蜜多行時
24 11 xíng xing; ballad 行甚深般若波羅蜜多行時
25 11 xíng Xing 行甚深般若波羅蜜多行時
26 11 xíng Practice 行甚深般若波羅蜜多行時
27 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行甚深般若波羅蜜多行時
28 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行甚深般若波羅蜜多行時
29 9 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 行甚深般若波羅蜜多行時
30 7 Kangxi radical 71 無受
31 7 to not have; without 無受
32 7 mo 無受
33 7 to not have 無受
34 7 Wu 無受
35 7 mo 無受
36 7 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 即時具壽舍利子
37 6 真言 zhēnyán true words 是大真言
38 6 真言 zhēnyán an incantation 是大真言
39 6 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 是大真言
40 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深照見
41 6 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
42 6 kòng free time 照見五蘊自性皆空
43 6 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
44 6 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
45 6 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
46 6 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
47 6 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
48 6 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
49 6 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
50 6 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
51 6 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
52 6 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
53 6 kòng blank 照見五蘊自性皆空
54 6 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
55 6 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
56 6 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
57 6 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
58 6 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
59 5 é to intone 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
60 5 é ga 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
61 5 é na 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
62 5 yǐn to lead; to guide
63 5 yǐn to draw a bow
64 5 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
65 5 yǐn to stretch
66 5 yǐn to involve
67 5 yǐn to quote; to cite
68 5 yǐn to propose; to nominate; to recommend
69 5 yǐn to recruit
70 5 yǐn to hold
71 5 yǐn to withdraw; to leave
72 5 yǐn a strap for pulling a cart
73 5 yǐn a preface ; a forward
74 5 yǐn a license
75 5 yǐn long
76 5 yǐn to cause
77 5 yǐn to pull; to draw
78 5 yǐn a refrain; a tune
79 5 yǐn to grow
80 5 yǐn to command
81 5 yǐn to accuse
82 5 yǐn to commit suicide
83 5 yǐn a genre
84 5 yǐn yin; a unit of paper money
85 5 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
86 4 color 色空
87 4 form; matter 色空
88 4 shǎi dice 色空
89 4 Kangxi radical 139 色空
90 4 countenance 色空
91 4 scene; sight 色空
92 4 feminine charm; female beauty 色空
93 4 kind; type 色空
94 4 quality 色空
95 4 to be angry 色空
96 4 to seek; to search for 色空
97 4 lust; sexual desire 色空
98 4 form; rupa 色空
99 4 emperor; supreme ruler 誐帝
100 4 the ruler of Heaven 誐帝
101 4 a god 誐帝
102 4 imperialism 誐帝
103 4 lord; pārthiva 誐帝
104 4 Indra 誐帝
105 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
106 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
107 4 摩訶薩 móhēsà mahasattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
108 4 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
109 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多真言
110 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多真言
111 4 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多真言
112 4 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多真言
113 4 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多真言
114 4 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多真言
115 4 shuō allocution 故說般若波羅蜜多真言
116 4 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多真言
117 4 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多真言
118 4 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多真言
119 4 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多真言
120 4 觀世音自在菩薩 guān shì yīn zìzài púsà Avalokitesvara Bodhisattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
121 4 jiàn to see 名廣大甚深照見
122 4 jiàn opinion; view; understanding 名廣大甚深照見
123 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 名廣大甚深照見
124 4 jiàn refer to; for details see 名廣大甚深照見
125 4 jiàn to appear 名廣大甚深照見
126 4 jiàn to meet 名廣大甚深照見
127 4 jiàn to receive (a guest) 名廣大甚深照見
128 4 jiàn let me; kindly 名廣大甚深照見
129 4 jiàn Jian 名廣大甚深照見
130 4 xiàn to appear 名廣大甚深照見
131 4 xiàn to introduce 名廣大甚深照見
132 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 名廣大甚深照見
133 3 zhào to illuminate; to shine 名廣大甚深照見
134 3 zhào to photograph 名廣大甚深照見
135 3 zhào to reflect 名廣大甚深照見
136 3 zhào a photograph; an image 名廣大甚深照見
137 3 zhào to take care of; to look after 名廣大甚深照見
138 3 zhào to contrast; to compare 名廣大甚深照見
139 3 zhào a permit; a license 名廣大甚深照見
140 3 zhào to understand 名廣大甚深照見
141 3 zhào to inform; to notify 名廣大甚深照見
142 3 zhào a ray of light 名廣大甚深照見
143 3 zhào to inspect 名廣大甚深照見
144 3 zhào sunlight 名廣大甚深照見
145 3 zhào shine; jval 名廣大甚深照見
146 3 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊入三摩地
147 3 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊入三摩地
148 3 shí time; a point or period of time 行甚深般若波羅蜜多行時
149 3 shí a season; a quarter of a year 行甚深般若波羅蜜多行時
150 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 行甚深般若波羅蜜多行時
151 3 shí fashionable 行甚深般若波羅蜜多行時
152 3 shí fate; destiny; luck 行甚深般若波羅蜜多行時
153 3 shí occasion; opportunity; chance 行甚深般若波羅蜜多行時
154 3 shí tense 行甚深般若波羅蜜多行時
155 3 shí particular; special 行甚深般若波羅蜜多行時
156 3 shí to plant; to cultivate 行甚深般若波羅蜜多行時
157 3 shí an era; a dynasty 行甚深般若波羅蜜多行時
158 3 shí time [abstract] 行甚深般若波羅蜜多行時
159 3 shí seasonal 行甚深般若波羅蜜多行時
160 3 shí to wait upon 行甚深般若波羅蜜多行時
161 3 shí hour 行甚深般若波羅蜜多行時
162 3 shí appropriate; proper; timely 行甚深般若波羅蜜多行時
163 3 shí Shi 行甚深般若波羅蜜多行時
164 3 shí a present; currentlt 行甚深般若波羅蜜多行時
165 3 shí time; kāla 行甚深般若波羅蜜多行時
166 3 shí at that time; samaya 行甚深般若波羅蜜多行時
167 3 yìng to answer; to respond 應照見五蘊自性皆空
168 3 yìng to confirm; to verify 應照見五蘊自性皆空
169 3 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應照見五蘊自性皆空
170 3 yìng to accept 應照見五蘊自性皆空
171 3 yìng to permit; to allow 應照見五蘊自性皆空
172 3 yìng to echo 應照見五蘊自性皆空
173 3 yìng to handle; to deal with 應照見五蘊自性皆空
174 3 yìng Ying 應照見五蘊自性皆空
175 3 yán to speak; to say; said 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
176 3 yán language; talk; words; utterance; speech 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
177 3 yán Kangxi radical 149 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
178 3 yán phrase; sentence 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
179 3 yán a word; a syllable 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
180 3 yán a theory; a doctrine 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
181 3 yán to regard as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
182 3 yán to act as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
183 3 yán speech; vāc 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
184 3 yán speak; vad 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
185 3 具壽 jùshòu friend; brother; āyuṣman 即時具壽舍利子
186 3 to be near by; to be close to 是色即空
187 3 at that time 是色即空
188 3 to be exactly the same as; to be thus 是色即空
189 3 supposed; so-called 是色即空
190 3 to arrive at; to ascend 是色即空
191 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
192 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
193 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
194 2 suǒ a place; a location 如汝所說
195 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
196 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
197 2 suǒ meaning 如汝所說
198 2 suǒ garrison 如汝所說
199 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
200 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深照見
201 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深照見
202 2 míng rank; position 名廣大甚深照見
203 2 míng an excuse 名廣大甚深照見
204 2 míng life 名廣大甚深照見
205 2 míng to name; to call 名廣大甚深照見
206 2 míng to express; to describe 名廣大甚深照見
207 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深照見
208 2 míng to own; to possess 名廣大甚深照見
209 2 míng famous; renowned 名廣大甚深照見
210 2 míng moral 名廣大甚深照見
211 2 míng name; naman 名廣大甚深照見
212 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深照見
213 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
214 2 xué to study; to learn 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
215 2 xué to imitate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
216 2 xué a school; an academy 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
217 2 xué to understand 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
218 2 xué learning; acquired knowledge 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
219 2 xué learned 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
220 2 xué a learner 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
221 2 xué student; learning; śikṣā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
222 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
223 2 relating to Buddhism 承佛威神
224 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神
225 2 a Buddhist text 承佛威神
226 2 to touch; to stroke 承佛威神
227 2 Buddha 承佛威神
228 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
229 2 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 心無障礙
230 2 big; huge; large 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
231 2 Kangxi radical 37 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
232 2 great; major; important 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
233 2 size 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
234 2 old 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
235 2 oldest; earliest 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
236 2 adult 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
237 2 dài an important person 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
238 2 senior 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
239 2 an element 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
240 2 great; mahā 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
241 2 自性 zìxìng Self-Nature 照見五蘊自性皆空
242 2 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 照見五蘊自性皆空
243 2 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 照見五蘊自性皆空
244 2 xiǎng to think
245 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
246 2 xiǎng to want
247 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
248 2 xiǎng to plan
249 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
250 2 to reach 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
251 2 to attain 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
252 2 to understand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
253 2 able to be compared to; to catch up with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
254 2 to be involved with; to associate with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
255 2 passing of a feudal title from elder to younger brother 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
256 2 and; ca; api 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
257 2 luó baby talk 囉誐帝
258 2 luō to nag 囉誐帝
259 2 luó ra 囉誐帝
260 2 infix potential marker 不減不增
261 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
262 2 shòu to suffer; to be subjected to
263 2 shòu to transfer; to confer
264 2 shòu to receive; to accept
265 2 shòu to tolerate
266 2 shòu feelings; sensations
267 2 Kangxi radical 49 如是問已
268 2 to bring to an end; to stop 如是問已
269 2 to complete 如是問已
270 2 to demote; to dismiss 如是問已
271 2 to recover from an illness 如是問已
272 2 former; pūrvaka 如是問已
273 2 zhòng many; numerous 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
274 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
275 2 zhòng general; common; public 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
276 2 to broadcast
277 2 to sow; to spread
278 2 to cast away; to reject
279 2 善男子 shàn nánzǐ good men 若有善男子
280 2 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有善男子
281 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
282 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
283 2 zhì to record 識亦復如是
284 2 shí thought; cognition 識亦復如是
285 2 shí to understand 識亦復如是
286 2 shí experience; common sense 識亦復如是
287 2 shí a good friend 識亦復如是
288 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
289 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
290 2 zhì an inscription 識亦復如是
291 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
292 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
293 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
294 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
295 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
296 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
297 2 upadhi / bonds; substratum 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
298 2 xīn heart [organ] 心無障礙
299 2 xīn Kangxi radical 61 心無障礙
300 2 xīn mind; consciousness 心無障礙
301 2 xīn the center; the core; the middle 心無障礙
302 2 xīn one of the 28 star constellations 心無障礙
303 2 xīn heart 心無障礙
304 2 xīn emotion 心無障礙
305 2 xīn intention; consideration 心無障礙
306 2 xīn disposition; temperament 心無障礙
307 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心無障礙
308 1 idea
309 1 Italy (abbreviation)
310 1 a wish; a desire; intention
311 1 mood; feeling
312 1 will; willpower; determination
313 1 bearing; spirit
314 1 to think of; to long for; to miss
315 1 to anticipate; to expect
316 1 to doubt; to suspect
317 1 meaning
318 1 a suggestion; a hint
319 1 an understanding; a point of view
320 1 Yi
321 1 manas; mind; mentation
322 1 rén person; people; a human being
323 1 rén Kangxi radical 9
324 1 rén a kind of person
325 1 rén everybody
326 1 rén adult
327 1 rén somebody; others
328 1 rén an upright person
329 1 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
330 1 一時 yīshí a period of time; a while 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
331 1 一時 yīshí at the same time 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
332 1 一時 yīshí sometimes 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
333 1 一時 yīshí accidentally 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
334 1 一時 yīshí at one time 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
335 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 時眾中有一菩薩摩訶薩
336 1 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
337 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
338 1 究竟 jiūjìng outcome; result 究竟寂然
339 1 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 究竟寂然
340 1 究竟 jiūjìng to complete; to finish 究竟寂然
341 1 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 究竟寂然
342 1 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 不生不滅
343 1 to congratulate
344 1 to send a present
345 1 duò to carry on one's back 巘馱嚩等
346 1 tuó to carry on one's back 巘馱嚩等
347 1 duò dha 巘馱嚩等
348 1 Ru River 如汝所說
349 1 Ru 如汝所說
350 1 自行 zìxíng voluntary; autonomous 自行掃瞄辨識
351 1 梵住 Fàn zhù Brahma's abode; divine abode 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
352 1 三藏 sān Zàng San Zang 唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉
353 1 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉
354 1 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉
355 1 正覺 zhèngjué sambodhi; perfect enlightenment 現成正覺
356 1 to gather; to collect
357 1 collected works; collection
358 1 to stablize; to settle
359 1 used in place names
360 1 to mix; to blend
361 1 to hit the mark
362 1 to compile
363 1 to finish; to accomplish
364 1 to rest; to perch
365 1 a market
366 1 the origin of suffering
367 1 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 云何修行
368 1 修行 xiūxíng spiritual cultivation 云何修行
369 1 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 云何修行
370 1 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 云何修行
371 1 無色 wúsè formless; no form; arupa 無色
372 1 to use; to grasp 以無所得故
373 1 to rely on 以無所得故
374 1 to regard 以無所得故
375 1 to be able to 以無所得故
376 1 to order; to command 以無所得故
377 1 used after a verb 以無所得故
378 1 a reason; a cause 以無所得故
379 1 Israel 以無所得故
380 1 Yi 以無所得故
381 1 use; yogena 以無所得故
382 1 阿蘇囉 āsūluó asura 阿蘇囉
383 1 to leave; to depart; to go away; to part 離諸苦厄
384 1 a mythical bird 離諸苦厄
385 1 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸苦厄
386 1 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸苦厄
387 1 chī a dragon with horns not yet grown 離諸苦厄
388 1 a mountain ash 離諸苦厄
389 1 vanilla; a vanilla-like herb 離諸苦厄
390 1 to be scattered; to be separated 離諸苦厄
391 1 to cut off 離諸苦厄
392 1 to violate; to be contrary to 離諸苦厄
393 1 to be distant from 離諸苦厄
394 1 two 離諸苦厄
395 1 to array; to align 離諸苦厄
396 1 to pass through; to experience 離諸苦厄
397 1 transcendence 離諸苦厄
398 1 shēng sound
399 1 shēng sheng
400 1 shēng voice
401 1 shēng music
402 1 shēng language
403 1 shēng fame; reputation; honor
404 1 shēng a message
405 1 shēng a consonant
406 1 shēng a tone
407 1 shēng to announce
408 1 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實不虛
409 1 真實 zhēnshí true reality 真實不虛
410 1 wèi taste; flavor
411 1 wèi significance
412 1 wèi to taste
413 1 wèi to ruminate; to mull over
414 1 wèi smell; odor
415 1 wèi a delicacy
416 1 wèi taste; rasa
417 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 及彼眾會一切世間天
418 1 上都 shàngdū Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu 唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉
419 1 sàn to scatter 囉散誐帝
420 1 sàn to spread 囉散誐帝
421 1 sàn to dispel 囉散誐帝
422 1 sàn to fire; to discharge 囉散誐帝
423 1 sǎn relaxed; idle 囉散誐帝
424 1 sǎn scattered 囉散誐帝
425 1 sǎn powder; powdered medicine 囉散誐帝
426 1 sàn to squander 囉散誐帝
427 1 sàn to give up 囉散誐帝
428 1 sàn to be distracted 囉散誐帝
429 1 sǎn not regulated; lax 囉散誐帝
430 1 sǎn not systematic; chaotic 囉散誐帝
431 1 sǎn to grind into powder 囉散誐帝
432 1 sǎn a melody 囉散誐帝
433 1 sàn to flee; to escape 囉散誐帝
434 1 sǎn San 囉散誐帝
435 1 sàn sa 囉散誐帝
436 1 wén to hear 聞佛所說
437 1 wén Wen 聞佛所說
438 1 wén sniff at; to smell 聞佛所說
439 1 wén to be widely known 聞佛所說
440 1 wén to confirm; to accept 聞佛所說
441 1 wén information 聞佛所說
442 1 wèn famous; well known 聞佛所說
443 1 wén knowledge; learning 聞佛所說
444 1 wèn popularity; prestige; reputation 聞佛所說
445 1 wén to question 聞佛所說
446 1 wén hearing; śruti 聞佛所說
447 1 shēn human body; torso
448 1 shēn Kangxi radical 158
449 1 shēn self
450 1 shēn life
451 1 shēn an object
452 1 shēn a lifetime
453 1 shēn moral character
454 1 shēn status; identity; position
455 1 shēn pregnancy
456 1 juān India
457 1 shēn body; kaya
458 1 不垢不淨 bù gòu bù jìng neither defiled nor pure 不垢不淨
459 1 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 是無上真言
460 1 空性 kōngxìng śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence 空性見色
461 1 空性 kōngxìng Empty Nature 空性見色
462 1 不虛 bù xū not false 真實不虛
463 1 不虛 bù xū not in vain 真實不虛
464 1 眼界 yǎnjiè sight; field of vision 無眼界乃至無意識界
465 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 時眾中有一菩薩摩訶薩
466 1 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
467 1 miè to submerge
468 1 miè to extinguish; to put out
469 1 miè to eliminate
470 1 miè to disappear; to fade away
471 1 miè the cessation of suffering
472 1 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
473 1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬
474 1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬
475 1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬
476 1 book; volume
477 1 a roll of bamboo slips
478 1 a plan; a scheme
479 1 to confer
480 1 chǎi a book with embroidered covers
481 1 patent of enfeoffment
482 1 故知 gùzhī a close friend over many years 故知般若波羅蜜多
483 1 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
484 1 to join; to combine 二合
485 1 to close 二合
486 1 to agree with; equal to 二合
487 1 to gather 二合
488 1 whole 二合
489 1 to be suitable; to be up to standard 二合
490 1 a musical note 二合
491 1 the conjunction of two astronomical objects 二合
492 1 to fight 二合
493 1 to conclude 二合
494 1 to be similar to 二合
495 1 crowded 二合
496 1 a box 二合
497 1 to copulate 二合
498 1 a partner; a spouse 二合
499 1 harmonious 二合
500 1 He 二合

Frequencies of all Words

Top 690

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 11 xíng to walk 行甚深般若波羅蜜多行時
2 11 xíng capable; competent 行甚深般若波羅蜜多行時
3 11 háng profession 行甚深般若波羅蜜多行時
4 11 háng line; row 行甚深般若波羅蜜多行時
5 11 xíng Kangxi radical 144 行甚深般若波羅蜜多行時
6 11 xíng to travel 行甚深般若波羅蜜多行時
7 11 xìng actions; conduct 行甚深般若波羅蜜多行時
8 11 xíng to do; to act; to practice 行甚深般若波羅蜜多行時
9 11 xíng all right; OK; okay 行甚深般若波羅蜜多行時
10 11 háng horizontal line 行甚深般若波羅蜜多行時
11 11 héng virtuous deeds 行甚深般若波羅蜜多行時
12 11 hàng a line of trees 行甚深般若波羅蜜多行時
13 11 hàng bold; steadfast 行甚深般若波羅蜜多行時
14 11 xíng to move 行甚深般若波羅蜜多行時
15 11 xíng to put into effect; to implement 行甚深般若波羅蜜多行時
16 11 xíng travel 行甚深般若波羅蜜多行時
17 11 xíng to circulate 行甚深般若波羅蜜多行時
18 11 xíng running script; running script 行甚深般若波羅蜜多行時
19 11 xíng temporary 行甚深般若波羅蜜多行時
20 11 xíng soon 行甚深般若波羅蜜多行時
21 11 háng rank; order 行甚深般若波羅蜜多行時
22 11 háng a business; a shop 行甚深般若波羅蜜多行時
23 11 xíng to depart; to leave 行甚深般若波羅蜜多行時
24 11 xíng to experience 行甚深般若波羅蜜多行時
25 11 xíng path; way 行甚深般若波羅蜜多行時
26 11 xíng xing; ballad 行甚深般若波羅蜜多行時
27 11 xíng a round [of drinks] 行甚深般若波羅蜜多行時
28 11 xíng Xing 行甚深般若波羅蜜多行時
29 11 xíng moreover; also 行甚深般若波羅蜜多行時
30 11 xíng Practice 行甚深般若波羅蜜多行時
31 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行甚深般若波羅蜜多行時
32 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行甚深般若波羅蜜多行時
33 9 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 行甚深般若波羅蜜多行時
34 8 如是 rúshì thus; so 如是問已
35 8 如是 rúshì thus, so 如是問已
36 7 no 無受
37 7 Kangxi radical 71 無受
38 7 to not have; without 無受
39 7 has not yet 無受
40 7 mo 無受
41 7 do not 無受
42 7 not; -less; un- 無受
43 7 regardless of 無受
44 7 to not have 無受
45 7 um 無受
46 7 Wu 無受
47 7 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無受
48 7 not; non- 無受
49 7 mo 無受
50 7 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 即時具壽舍利子
51 7 shì is; are; am; to be 是色即空
52 7 shì is exactly 是色即空
53 7 shì is suitable; is in contrast 是色即空
54 7 shì this; that; those 是色即空
55 7 shì really; certainly 是色即空
56 7 shì correct; yes; affirmative 是色即空
57 7 shì true 是色即空
58 7 shì is; has; exists 是色即空
59 7 shì used between repetitions of a word 是色即空
60 7 shì a matter; an affair 是色即空
61 7 shì Shi 是色即空
62 7 shì is; bhū 是色即空
63 7 shì this; idam 是色即空
64 6 真言 zhēnyán true words 是大真言
65 6 真言 zhēnyán an incantation 是大真言
66 6 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 是大真言
67 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深照見
68 6 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
69 6 kòng free time 照見五蘊自性皆空
70 6 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
71 6 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
72 6 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
73 6 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
74 6 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
75 6 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
76 6 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
77 6 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
78 6 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
79 6 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
80 6 kòng blank 照見五蘊自性皆空
81 6 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
82 6 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
83 6 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
84 6 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
85 6 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
86 5 é to intone 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
87 5 é ga 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
88 5 é na 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
89 5 yǐn to lead; to guide
90 5 yǐn to draw a bow
91 5 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
92 5 yǐn to stretch
93 5 yǐn to involve
94 5 yǐn to quote; to cite
95 5 yǐn to propose; to nominate; to recommend
96 5 yǐn to recruit
97 5 yǐn to hold
98 5 yǐn to withdraw; to leave
99 5 yǐn a strap for pulling a cart
100 5 yǐn a preface ; a forward
101 5 yǐn a license
102 5 yǐn long
103 5 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
104 5 yǐn to cause
105 5 yǐn yin; a measure of for salt certificates
106 5 yǐn to pull; to draw
107 5 yǐn a refrain; a tune
108 5 yǐn to grow
109 5 yǐn to command
110 5 yǐn to accuse
111 5 yǐn to commit suicide
112 5 yǐn a genre
113 5 yǐn yin; a weight measure
114 5 yǐn yin; a unit of paper money
115 5 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
116 4 color 色空
117 4 form; matter 色空
118 4 shǎi dice 色空
119 4 Kangxi radical 139 色空
120 4 countenance 色空
121 4 scene; sight 色空
122 4 feminine charm; female beauty 色空
123 4 kind; type 色空
124 4 quality 色空
125 4 to be angry 色空
126 4 to seek; to search for 色空
127 4 lust; sexual desire 色空
128 4 form; rupa 色空
129 4 emperor; supreme ruler 誐帝
130 4 the ruler of Heaven 誐帝
131 4 a god 誐帝
132 4 imperialism 誐帝
133 4 lord; pārthiva 誐帝
134 4 Indra 誐帝
135 4 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以無所得故
136 4 old; ancient; former; past 以無所得故
137 4 reason; cause; purpose 以無所得故
138 4 to die 以無所得故
139 4 so; therefore; hence 以無所得故
140 4 original 以無所得故
141 4 accident; happening; instance 以無所得故
142 4 a friend; an acquaintance; friendship 以無所得故
143 4 something in the past 以無所得故
144 4 deceased; dead 以無所得故
145 4 still; yet 以無所得故
146 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
147 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
148 4 摩訶薩 móhēsà mahasattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
149 4 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
150 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多真言
151 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多真言
152 4 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多真言
153 4 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多真言
154 4 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多真言
155 4 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多真言
156 4 shuō allocution 故說般若波羅蜜多真言
157 4 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多真言
158 4 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多真言
159 4 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多真言
160 4 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多真言
161 4 觀世音自在菩薩 guān shì yīn zìzài púsà Avalokitesvara Bodhisattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
162 4 jiàn to see 名廣大甚深照見
163 4 jiàn opinion; view; understanding 名廣大甚深照見
164 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 名廣大甚深照見
165 4 jiàn refer to; for details see 名廣大甚深照見
166 4 jiàn to appear 名廣大甚深照見
167 4 jiàn passive marker 名廣大甚深照見
168 4 jiàn to meet 名廣大甚深照見
169 4 jiàn to receive (a guest) 名廣大甚深照見
170 4 jiàn let me; kindly 名廣大甚深照見
171 4 jiàn Jian 名廣大甚深照見
172 4 xiàn to appear 名廣大甚深照見
173 4 xiàn to introduce 名廣大甚深照見
174 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 名廣大甚深照見
175 3 zhào to illuminate; to shine 名廣大甚深照見
176 3 zhào according to; in accordance with 名廣大甚深照見
177 3 zhào to photograph 名廣大甚深照見
178 3 zhào to reflect 名廣大甚深照見
179 3 zhào a photograph; an image 名廣大甚深照見
180 3 zhào to take care of; to look after 名廣大甚深照見
181 3 zhào to contrast; to compare 名廣大甚深照見
182 3 zhào a permit; a license 名廣大甚深照見
183 3 zhào to understand 名廣大甚深照見
184 3 zhào to inform; to notify 名廣大甚深照見
185 3 zhào towards 名廣大甚深照見
186 3 zhào a ray of light 名廣大甚深照見
187 3 zhào to inspect 名廣大甚深照見
188 3 zhào sunlight 名廣大甚深照見
189 3 zhào shine; jval 名廣大甚深照見
190 3 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊入三摩地
191 3 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊入三摩地
192 3 shí time; a point or period of time 行甚深般若波羅蜜多行時
193 3 shí a season; a quarter of a year 行甚深般若波羅蜜多行時
194 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 行甚深般若波羅蜜多行時
195 3 shí at that time 行甚深般若波羅蜜多行時
196 3 shí fashionable 行甚深般若波羅蜜多行時
197 3 shí fate; destiny; luck 行甚深般若波羅蜜多行時
198 3 shí occasion; opportunity; chance 行甚深般若波羅蜜多行時
199 3 shí tense 行甚深般若波羅蜜多行時
200 3 shí particular; special 行甚深般若波羅蜜多行時
201 3 shí to plant; to cultivate 行甚深般若波羅蜜多行時
202 3 shí hour (measure word) 行甚深般若波羅蜜多行時
203 3 shí an era; a dynasty 行甚深般若波羅蜜多行時
204 3 shí time [abstract] 行甚深般若波羅蜜多行時
205 3 shí seasonal 行甚深般若波羅蜜多行時
206 3 shí frequently; often 行甚深般若波羅蜜多行時
207 3 shí occasionally; sometimes 行甚深般若波羅蜜多行時
208 3 shí on time 行甚深般若波羅蜜多行時
209 3 shí this; that 行甚深般若波羅蜜多行時
210 3 shí to wait upon 行甚深般若波羅蜜多行時
211 3 shí hour 行甚深般若波羅蜜多行時
212 3 shí appropriate; proper; timely 行甚深般若波羅蜜多行時
213 3 shí Shi 行甚深般若波羅蜜多行時
214 3 shí a present; currentlt 行甚深般若波羅蜜多行時
215 3 shí time; kāla 行甚深般若波羅蜜多行時
216 3 shí at that time; samaya 行甚深般若波羅蜜多行時
217 3 yīng should; ought 應照見五蘊自性皆空
218 3 yìng to answer; to respond 應照見五蘊自性皆空
219 3 yìng to confirm; to verify 應照見五蘊自性皆空
220 3 yīng soon; immediately 應照見五蘊自性皆空
221 3 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應照見五蘊自性皆空
222 3 yìng to accept 應照見五蘊自性皆空
223 3 yīng or; either 應照見五蘊自性皆空
224 3 yìng to permit; to allow 應照見五蘊自性皆空
225 3 yìng to echo 應照見五蘊自性皆空
226 3 yìng to handle; to deal with 應照見五蘊自性皆空
227 3 yìng Ying 應照見五蘊自性皆空
228 3 yīng suitable; yukta 應照見五蘊自性皆空
229 3 yán to speak; to say; said 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
230 3 yán language; talk; words; utterance; speech 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
231 3 yán Kangxi radical 149 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
232 3 yán a particle with no meaning 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
233 3 yán phrase; sentence 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
234 3 yán a word; a syllable 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
235 3 yán a theory; a doctrine 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
236 3 yán to regard as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
237 3 yán to act as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
238 3 yán speech; vāc 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
239 3 yán speak; vad 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
240 3 具壽 jùshòu friend; brother; āyuṣman 即時具壽舍利子
241 3 promptly; right away; immediately 是色即空
242 3 to be near by; to be close to 是色即空
243 3 at that time 是色即空
244 3 to be exactly the same as; to be thus 是色即空
245 3 supposed; so-called 是色即空
246 3 if; but 是色即空
247 3 to arrive at; to ascend 是色即空
248 3 then; following 是色即空
249 3 so; just so; eva 是色即空
250 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
251 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
252 2 ruò to seem; to be like; as 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
253 2 ruò seemingly 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
254 2 ruò if 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
255 2 ruò you 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
256 2 ruò this; that 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
257 2 ruò and; or 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
258 2 ruò as for; pertaining to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
259 2 pomegranite 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
260 2 ruò to choose 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
261 2 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
262 2 ruò thus 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
263 2 ruò pollia 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
264 2 ruò Ruo 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
265 2 ruò only then 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
266 2 ja 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
267 2 jñā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
268 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如汝所說
269 2 suǒ an office; an institute 如汝所說
270 2 suǒ introduces a relative clause 如汝所說
271 2 suǒ it 如汝所說
272 2 suǒ if; supposing 如汝所說
273 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
274 2 suǒ a place; a location 如汝所說
275 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
276 2 suǒ that which 如汝所說
277 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
278 2 suǒ meaning 如汝所說
279 2 suǒ garrison 如汝所說
280 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
281 2 suǒ that which; yad 如汝所說
282 2 míng measure word for people 名廣大甚深照見
283 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深照見
284 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深照見
285 2 míng rank; position 名廣大甚深照見
286 2 míng an excuse 名廣大甚深照見
287 2 míng life 名廣大甚深照見
288 2 míng to name; to call 名廣大甚深照見
289 2 míng to express; to describe 名廣大甚深照見
290 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深照見
291 2 míng to own; to possess 名廣大甚深照見
292 2 míng famous; renowned 名廣大甚深照見
293 2 míng moral 名廣大甚深照見
294 2 míng name; naman 名廣大甚深照見
295 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深照見
296 2 jiē all; each and every; in all cases 照見五蘊自性皆空
297 2 jiē same; equally 照見五蘊自性皆空
298 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
299 2 xué to study; to learn 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
300 2 xué a discipline; a branch of study 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
301 2 xué to imitate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
302 2 xué a school; an academy 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
303 2 xué to understand 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
304 2 xué learning; acquired knowledge 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
305 2 xué a doctrine 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
306 2 xué learned 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
307 2 xué a learner 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
308 2 xué student; learning; śikṣā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
309 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
310 2 relating to Buddhism 承佛威神
311 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神
312 2 a Buddhist text 承佛威神
313 2 to touch; to stroke 承佛威神
314 2 Buddha 承佛威神
315 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
316 2 乃至 nǎizhì and even 無眼界乃至無意識界
317 2 乃至 nǎizhì as much as; yavat 無眼界乃至無意識界
318 2 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 心無障礙
319 2 big; huge; large 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
320 2 Kangxi radical 37 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
321 2 great; major; important 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
322 2 size 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
323 2 old 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
324 2 greatly; very 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
325 2 oldest; earliest 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
326 2 adult 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
327 2 tài greatest; grand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
328 2 dài an important person 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
329 2 senior 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
330 2 approximately 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
331 2 tài greatest; grand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
332 2 an element 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
333 2 great; mahā 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
334 2 自性 zìxìng Self-Nature 照見五蘊自性皆空
335 2 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 照見五蘊自性皆空
336 2 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 照見五蘊自性皆空
337 2 xiǎng to think
338 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
339 2 xiǎng to want
340 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
341 2 xiǎng to plan
342 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
343 2 to reach 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
344 2 and 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
345 2 coming to; when 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
346 2 to attain 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
347 2 to understand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
348 2 able to be compared to; to catch up with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
349 2 to be involved with; to associate with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
350 2 passing of a feudal title from elder to younger brother 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
351 2 and; ca; api 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
352 2 luó an exclamatory final particle 囉誐帝
353 2 luó baby talk 囉誐帝
354 2 luō to nag 囉誐帝
355 2 luó ra 囉誐帝
356 2 not; no 不減不增
357 2 expresses that a certain condition cannot be acheived 不減不增
358 2 as a correlative 不減不增
359 2 no (answering a question) 不減不增
360 2 forms a negative adjective from a noun 不減不增
361 2 at the end of a sentence to form a question 不減不增
362 2 to form a yes or no question 不減不增
363 2 infix potential marker 不減不增
364 2 no; na 不減不增
365 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
366 2 shòu to suffer; to be subjected to
367 2 shòu to transfer; to confer
368 2 shòu to receive; to accept
369 2 shòu to tolerate
370 2 shòu suitably
371 2 shòu feelings; sensations
372 2 already 如是問已
373 2 Kangxi radical 49 如是問已
374 2 from 如是問已
375 2 to bring to an end; to stop 如是問已
376 2 final aspectual particle 如是問已
377 2 afterwards; thereafter 如是問已
378 2 too; very; excessively 如是問已
379 2 to complete 如是問已
380 2 to demote; to dismiss 如是問已
381 2 to recover from an illness 如是問已
382 2 certainly 如是問已
383 2 an interjection of surprise 如是問已
384 2 this 如是問已
385 2 former; pūrvaka 如是問已
386 2 former; pūrvaka 如是問已
387 2 zhòng many; numerous 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
388 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
389 2 zhòng general; common; public 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
390 2 zhòng many; all; sarva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
391 2 to broadcast
392 2 to sow; to spread
393 2 to cast away; to reject
394 2 善男子 shàn nánzǐ good men 若有善男子
395 2 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有善男子
396 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
397 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
398 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
399 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
400 2 zhì to record 識亦復如是
401 2 shí thought; cognition 識亦復如是
402 2 shí to understand 識亦復如是
403 2 shí experience; common sense 識亦復如是
404 2 shí a good friend 識亦復如是
405 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
406 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
407 2 zhì an inscription 識亦復如是
408 2 zhì just now 識亦復如是
409 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
410 2 according to 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
411 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
412 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
413 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
414 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
415 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
416 2 upadhi / bonds; substratum 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
417 2 xīn heart [organ] 心無障礙
418 2 xīn Kangxi radical 61 心無障礙
419 2 xīn mind; consciousness 心無障礙
420 2 xīn the center; the core; the middle 心無障礙
421 2 xīn one of the 28 star constellations 心無障礙
422 2 xīn heart 心無障礙
423 2 xīn emotion 心無障礙
424 2 xīn intention; consideration 心無障礙
425 2 xīn disposition; temperament 心無障礙
426 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心無障礙
427 2 yǒu is; are; to exist 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
428 2 yǒu to have; to possess 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
429 2 yǒu indicates an estimate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
430 2 yǒu indicates a large quantity 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
431 2 yǒu indicates an affirmative response 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
432 2 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
433 2 yǒu used to compare two things 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
434 2 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
435 2 yǒu used before the names of dynasties 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
436 2 yǒu a certain thing; what exists 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
437 2 yǒu multiple of ten and ... 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
438 2 yǒu abundant 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
439 2 yǒu purposeful 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
440 2 yǒu You 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
441 2 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
442 2 yǒu becoming; bhava 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
443 1 idea
444 1 Italy (abbreviation)
445 1 a wish; a desire; intention
446 1 mood; feeling
447 1 will; willpower; determination
448 1 bearing; spirit
449 1 to think of; to long for; to miss
450 1 to anticipate; to expect
451 1 to doubt; to suspect
452 1 meaning
453 1 a suggestion; a hint
454 1 an understanding; a point of view
455 1 or
456 1 Yi
457 1 manas; mind; mentation
458 1 rén person; people; a human being
459 1 rén Kangxi radical 9
460 1 rén a kind of person
461 1 rén everybody
462 1 rén adult
463 1 rén somebody; others
464 1 rén an upright person
465 1 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
466 1 一時 yīshí a period of time; a while 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
467 1 一時 yīshí at one time; temporarily; momentarily; simultaneously 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
468 1 一時 yīshí at the same time 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
469 1 一時 yīshí sometimes 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
470 1 一時 yīshí accidentally 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
471 1 一時 yīshí at one time 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
472 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 時眾中有一菩薩摩訶薩
473 1 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
474 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
475 1 究竟 jiūjìng after all; actually; in the end 究竟寂然
476 1 究竟 jiūjìng outcome; result 究竟寂然
477 1 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 究竟寂然
478 1 究竟 jiūjìng to complete; to finish 究竟寂然
479 1 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 究竟寂然
480 1 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 不生不滅
481 1 to congratulate
482 1 to send a present
483 1 duò to carry on one's back 巘馱嚩等
484 1 tuó to carry on one's back 巘馱嚩等
485 1 duò dha 巘馱嚩等
486 1 you; thou 如汝所說
487 1 Ru River 如汝所說
488 1 Ru 如汝所說
489 1 you; sir; tva; bhavat 如汝所說
490 1 自行 zìxíng voluntary; autonomous 自行掃瞄辨識
491 1 梵住 Fàn zhù Brahma's abode; divine abode 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
492 1 三藏 sān Zàng San Zang 唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉
493 1 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉
494 1 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉
495 1 正覺 zhèngjué sambodhi; perfect enlightenment 現成正覺
496 1 to gather; to collect
497 1 collected works; collection
498 1 volume; part
499 1 to stablize; to settle
500 1 used in place names

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
如是 rúshì thus, so
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
真言 zhēnyán a dharani; a mantra
什深 甚深 shénshēn very profound; what is deep
 1. kōng
 2. kōng
 1. Emptiness
 2. sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
 1. é
 2. é
 1. ga
 2. na

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多心经 般若波羅蜜多心經 66
 1. The Heart Sutra
 2. The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
观世音自在菩萨 觀世音自在菩薩 103 Avalokitesvara Bodhisattva
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
如是说 如是說 114 Thus Said
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
智慧轮 智慧輪 90 Prajnacakra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 42.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
苾刍 苾蒭 98 a monk; a bhikkhu
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
梵住 70 Brahma's abode; divine abode
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
空不异色 空不異色 107 empty no different from form
空中无色 空中無色 107 within emptiness there is no form
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色不异空 色不異空 115 form is no different from empty
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
无得 無得 119 Non-Attainment
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无无明亦无无明尽 無無明亦無無明盡 119 no ignorance nor end of ignorance
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无色 無色 119 formless; no form; arupa
信受奉行 120 to receive and practice
性相 120 inherent attributes
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
远离颠倒梦想 遠離顛倒夢想 121 escaping upside-down, dream-like thinking
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti