Glossary and Vocabulary for Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經, Scroll 18

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 259 yǐn to lead; to guide 二合引一句
2 259 yǐn to draw a bow 二合引一句
3 259 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 二合引一句
4 259 yǐn to stretch 二合引一句
5 259 yǐn to involve 二合引一句
6 259 yǐn to quote; to cite 二合引一句
7 259 yǐn to propose; to nominate; to recommend 二合引一句
8 259 yǐn to recruit 二合引一句
9 259 yǐn to hold 二合引一句
10 259 yǐn to withdraw; to leave 二合引一句
11 259 yǐn a strap for pulling a cart 二合引一句
12 259 yǐn a preface ; a forward 二合引一句
13 259 yǐn a license 二合引一句
14 259 yǐn long 二合引一句
15 259 yǐn to cause 二合引一句
16 259 yǐn to pull; to draw 二合引一句
17 259 yǐn a refrain; a tune 二合引一句
18 259 yǐn to grow 二合引一句
19 259 yǐn to command 二合引一句
20 259 yǐn to accuse 二合引一句
21 259 yǐn to commit suicide 二合引一句
22 259 yǐn a genre 二合引一句
23 259 yǐn yin; a unit of paper money 二合引一句
24 172 èr two 二合引一句
25 172 èr Kangxi radical 7 二合引一句
26 172 èr second 二合引一句
27 172 èr twice; double; di- 二合引一句
28 172 èr more than one kind 二合引一句
29 172 èr two; dvā; dvi 二合引一句
30 149 to join; to combine 二合引一句
31 149 to close 二合引一句
32 149 to agree with; equal to 二合引一句
33 149 to gather 二合引一句
34 149 whole 二合引一句
35 149 to be suitable; to be up to standard 二合引一句
36 149 a musical note 二合引一句
37 149 the conjunction of two astronomical objects 二合引一句
38 149 to fight 二合引一句
39 149 to conclude 二合引一句
40 149 to be similar to 二合引一句
41 149 crowded 二合引一句
42 149 a box 二合引一句
43 149 to copulate 二合引一句
44 149 a partner; a spouse 二合引一句
45 149 harmonious 二合引一句
46 149 He 二合引一句
47 149 a container for grain measurement 二合引一句
48 149 Merge 二合引一句
49 149 unite; saṃyoga 二合引一句
50 77 to rub 怛摩紇哩
51 77 to approach; to press in 怛摩紇哩
52 77 to sharpen; to grind 怛摩紇哩
53 77 to obliterate; to erase 怛摩紇哩
54 77 to compare notes; to learn by interaction 怛摩紇哩
55 77 friction 怛摩紇哩
56 77 ma 怛摩紇哩
57 77 Māyā 怛摩紇哩
58 66 a bowl; an alms bowl 鉢訥謨
59 66 a bowl 鉢訥謨
60 66 an alms bowl; patra 鉢訥謨
61 66 an earthenware basin 鉢訥謨
62 66 an earthenware basin 鉢訥謨
63 66 Alms bowl 鉢訥謨
64 66 a bowl; an alms bowl; patra 鉢訥謨
65 66 an alms bowl; patra; patta 鉢訥謨
66 53 to be slow of speech 鉢訥謨
67 53 to mumble 鉢訥謨
68 53 to stammer 鉢訥謨
69 47 luó baby talk 囉怛奴
70 47 luō to nag 囉怛奴
71 47 luó ra 囉怛奴
72 46 蓮華 liánhuā Lotus Flower 蓮華薩埵大蓮華
73 46 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 蓮華薩埵大蓮華
74 46 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 蓮華薩埵大蓮華
75 45 sporadic; scattered 紇哩
76 45 紇哩
77 40 一句 yījù a single verse; a single word 二合引一句
78 40 一句 yījù a sentence 二合引一句
79 39 ǎn to contain
80 39 ǎn to eat with the hands
81 38 wilderness 囉野摩
82 38 open country; field 囉野摩
83 38 ya 囉野摩
84 38 the wild; aṭavī 囉野摩
85 29 hōng hum
86 29 óu to bellow
87 29 hōng dull; stupid
88 29 hōng hum
89 28 fu 薩哩嚩
90 28 va 薩哩嚩
91 28 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是一
92 28 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是一
93 28 shuì to persuade 說是一
94 28 shuō to teach; to recite; to explain 說是一
95 28 shuō a doctrine; a theory 說是一
96 28 shuō to claim; to assert 說是一
97 28 shuō allocution 說是一
98 28 shuō to criticize; to scold 說是一
99 28 shuō to indicate; to refer to 說是一
100 28 shuō speach; vāda 說是一
101 28 shuō to speak; bhāṣate 說是一
102 24 yuē to speak; to say 百八名頌曰
103 24 yuē Kangxi radical 73 百八名頌曰
104 24 yuē to be called 百八名頌曰
105 24 děng et cetera; and so on 傳法大師賜紫沙門臣施護等
106 24 děng to wait 傳法大師賜紫沙門臣施護等
107 24 děng to be equal 傳法大師賜紫沙門臣施護等
108 24 děng degree; level 傳法大師賜紫沙門臣施護等
109 24 děng to compare 傳法大師賜紫沙門臣施護等
110 21 三摩 sānmó samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三摩野吽
111 21 big; huge; large 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
112 21 Kangxi radical 37 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
113 21 great; major; important 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
114 21 size 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
115 21 old 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
116 21 oldest; earliest 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
117 21 adult 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
118 21 dài an important person 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
119 21 senior 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
120 21 an element 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
121 21 great; mahā 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
122 20 zūn to honor; to respect 觀自在王勝勇尊
123 20 zūn a zun; an ancient wine vessel 觀自在王勝勇尊
124 20 zūn a wine cup 觀自在王勝勇尊
125 20 zūn respected; honorable; noble; senior 觀自在王勝勇尊
126 20 zūn supreme; high 觀自在王勝勇尊
127 20 zūn grave; solemn; dignified 觀自在王勝勇尊
128 20 zūn bhagavat; holy one 觀自在王勝勇尊
129 20 zūn lord; patron; natha 觀自在王勝勇尊
130 18 duò to carry on one's back 舍馱囉
131 18 tuó to carry on one's back 舍馱囉
132 18 duò dha 舍馱囉
133 18 金剛 jīngāng a diamond 稽首歸命金剛法
134 18 金剛 jīngāng King Kong 稽首歸命金剛法
135 18 金剛 jīngāng a hard object 稽首歸命金剛法
136 18 金剛 jīngāng gorilla 稽首歸命金剛法
137 18 金剛 jīngāng diamond 稽首歸命金剛法
138 18 金剛 jīngāng vajra 稽首歸命金剛法
139 18 cotton cloth; textiles; linen 應當布設蓮華相
140 18 to spread 應當布設蓮華相
141 18 to announce 應當布設蓮華相
142 18 to arrange 應當布設蓮華相
143 18 an ancient coin 應當布設蓮華相
144 18 to bestow 應當布設蓮華相
145 18 to publish 應當布設蓮華相
146 18 Bu 應當布設蓮華相
147 18 to state; to describe 應當布設蓮華相
148 18 to deal in liquor
149 17 曼拏羅 mànnáluó mandala 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
150 17 method; way 稽首歸命金剛法
151 17 France 稽首歸命金剛法
152 17 the law; rules; regulations 稽首歸命金剛法
153 17 the teachings of the Buddha; Dharma 稽首歸命金剛法
154 17 a standard; a norm 稽首歸命金剛法
155 17 an institution 稽首歸命金剛法
156 17 to emulate 稽首歸命金剛法
157 17 magic; a magic trick 稽首歸命金剛法
158 17 punishment 稽首歸命金剛法
159 17 Fa 稽首歸命金剛法
160 17 a precedent 稽首歸命金剛法
161 17 a classification of some kinds of Han texts 稽首歸命金剛法
162 17 relating to a ceremony or rite 稽首歸命金剛法
163 17 Dharma 稽首歸命金剛法
164 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 稽首歸命金剛法
165 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 稽首歸命金剛法
166 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 稽首歸命金剛法
167 17 quality; characteristic 稽首歸命金剛法
168 17 huà painting; picture; drawing 八葉蓮華應次畫
169 17 huà to draw 八葉蓮華應次畫
170 17 sān three
171 17 sān third
172 17 sān more than two
173 17 sān very few
174 17 sān San
175 17 sān three; tri
176 17 sān sa
177 16 大明 dàmíng the sun 大明曰
178 16 大明 dàmíng the moon 大明曰
179 16 大明 dàmíng Da Ming 大明曰
180 16 大明 dàmíng Da Ming reign 大明曰
181 16 大明 dàmíng Ming dynasty 大明曰
182 16 大明 dàmíng mantra; vidya 大明曰
183 15 歸命 guīmìng namo; to pay respect to; homage 稽首歸命金剛法
184 15 歸命 guīmìng to devote one's life 稽首歸命金剛法
185 15 Sa 薩哩嚩
186 15 sa; sat 薩哩嚩
187 15 一切 yīqiè temporary 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
188 15 一切 yīqiè the same 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
189 15 wéi to act as; to serve 為勸請具德執金
190 15 wéi to change into; to become 為勸請具德執金
191 15 wéi to be; is 為勸請具德執金
192 15 wéi to do 為勸請具德執金
193 15 wèi to support; to help 為勸請具德執金
194 15 wéi to govern 為勸請具德執金
195 15 downwards-right concave stroke 尾捺踰
196 14 shě to give 骨舍
197 14 shě to give up; to abandon 骨舍
198 14 shě a house; a home; an abode 骨舍
199 14 shè my 骨舍
200 14 shě equanimity 骨舍
201 14 shè my house 骨舍
202 14 shě to to shoot; to fire; to launch 骨舍
203 14 shè to leave 骨舍
204 14 shě She 骨舍
205 14 shè disciple 骨舍
206 14 shè a barn; a pen 骨舍
207 14 shè to reside 骨舍
208 14 shè to stop; to halt; to cease 骨舍
209 14 shè to find a place for; to arrange 骨舍
210 14 shě Give 骨舍
211 14 shě equanimity; upeksa 骨舍
212 14 to congratulate 賀娑多
213 14 to send a present 賀娑多
214 14 zhà shout in a rage; roar; bellow 癹吒
215 14 zhà to scold; to find fault with someone 癹吒
216 14 zhà to sympathize with; to lament 癹吒
217 14 zhā zha 癹吒
218 14 zhà to exaggerate 癹吒
219 14 zhà ta 癹吒
220 14 four 及四樓閣而殊妙
221 14 note a musical scale 及四樓閣而殊妙
222 14 fourth 及四樓閣而殊妙
223 14 Si 及四樓閣而殊妙
224 14 four; catur 及四樓閣而殊妙
225 14 No 那親那頻那吽
226 14 nuó to move 那親那頻那吽
227 14 nuó much 那親那頻那吽
228 14 nuó stable; quiet 那親那頻那吽
229 14 na 那親那頻那吽
230 13 Kangxi radical 132 同說自部法三昧最上
231 13 Zi 同說自部法三昧最上
232 13 a nose 同說自部法三昧最上
233 13 the beginning; the start 同說自部法三昧最上
234 13 origin 同說自部法三昧最上
235 13 to employ; to use 同說自部法三昧最上
236 13 to be 同說自部法三昧最上
237 13 self; soul; ātman 同說自部法三昧最上
238 13 稽首 qǐshǒu to bow; to kneel and worship 稽首歸命金剛法
239 13 最上 zuìshàng supreme 大意最上勇猛王
240 13 to use; to grasp 以金
241 13 to rely on 以金
242 13 to regard 以金
243 13 to be able to 以金
244 13 to order; to command 以金
245 13 used after a verb 以金
246 13 a reason; a cause 以金
247 13 Israel 以金
248 13 Yi 以金
249 13 use; yogena 以金
250 13 grieved; saddened 怛摩紇哩
251 13 worried 怛摩紇哩
252 13 ta 怛摩紇哩
253 12 to drag 三摩曳
254 12 to drag 三摩曳
255 12 to flutter; to sway 三摩曳
256 12 exhausted 三摩曳
257 12 zhōng middle 一切文字字中字
258 12 zhōng medium; medium sized 一切文字字中字
259 12 zhōng China 一切文字字中字
260 12 zhòng to hit the mark 一切文字字中字
261 12 zhōng midday 一切文字字中字
262 12 zhōng inside 一切文字字中字
263 12 zhōng during 一切文字字中字
264 12 zhōng Zhong 一切文字字中字
265 12 zhōng intermediary 一切文字字中字
266 12 zhōng half 一切文字字中字
267 12 zhòng to reach; to attain 一切文字字中字
268 12 zhòng to suffer; to infect 一切文字字中字
269 12 zhòng to obtain 一切文字字中字
270 12 zhòng to pass an exam 一切文字字中字
271 12 zhōng middle 一切文字字中字
272 12 to irritate; to vex; to offend; to incite 惹波
273 12 to be near by; to be close to 即佛即法佛大尊
274 12 at that time 即佛即法佛大尊
275 12 to be exactly the same as; to be thus 即佛即法佛大尊
276 12 supposed; so-called 即佛即法佛大尊
277 12 to arrive at; to ascend 即佛即法佛大尊
278 11 大士 Dàshì Mahasattva 覺智大士妙勝勇
279 11 大士 dàshì the Buddha; mahāpurusa 覺智大士妙勝勇
280 11 大士 dàshì a bodhisattva; mahāsattva 覺智大士妙勝勇
281 11 yìng to answer; to respond 廣為一切有情如應調伏
282 11 yìng to confirm; to verify 廣為一切有情如應調伏
283 11 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 廣為一切有情如應調伏
284 11 yìng to accept 廣為一切有情如應調伏
285 11 yìng to permit; to allow 廣為一切有情如應調伏
286 11 yìng to echo 廣為一切有情如應調伏
287 11 yìng to handle; to deal with 廣為一切有情如應調伏
288 11 yìng Ying 廣為一切有情如應調伏
289 11 依法 yīfǎ according to law 依法應抨外壇界
290 11 xiàng to observe; to assess 稽首歸命佛光相
291 11 xiàng appearance; portrait; picture 稽首歸命佛光相
292 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 稽首歸命佛光相
293 11 xiàng to aid; to help 稽首歸命佛光相
294 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 稽首歸命佛光相
295 11 xiàng a sign; a mark; appearance 稽首歸命佛光相
296 11 xiāng alternately; in turn 稽首歸命佛光相
297 11 xiāng Xiang 稽首歸命佛光相
298 11 xiāng form substance 稽首歸命佛光相
299 11 xiāng to express 稽首歸命佛光相
300 11 xiàng to choose 稽首歸命佛光相
301 11 xiāng Xiang 稽首歸命佛光相
302 11 xiāng an ancient musical instrument 稽首歸命佛光相
303 11 xiāng the seventh lunar month 稽首歸命佛光相
304 11 xiāng to compare 稽首歸命佛光相
305 11 xiàng to divine 稽首歸命佛光相
306 11 xiàng to administer 稽首歸命佛光相
307 11 xiàng helper for a blind person 稽首歸命佛光相
308 11 xiāng rhythm [music] 稽首歸命佛光相
309 11 xiāng the upper frets of a pipa 稽首歸命佛光相
310 11 xiāng coralwood 稽首歸命佛光相
311 11 xiàng ministry 稽首歸命佛光相
312 11 xiàng to supplement; to enhance 稽首歸命佛光相
313 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 稽首歸命佛光相
314 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 稽首歸命佛光相
315 11 xiàng sign; mark; liṅga 稽首歸命佛光相
316 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 稽首歸命佛光相
317 11 ér Kangxi radical 126 依止而住
318 11 ér as if; to seem like 依止而住
319 11 néng can; able 依止而住
320 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 依止而住
321 11 ér to arrive; up to 依止而住
322 10 爾時 ěr shí at that time 爾時一切如來又復雲集
323 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時一切如來又復雲集
324 10 luó Luo 羅毘
325 10 luó to catch; to capture 羅毘
326 10 luó gauze 羅毘
327 10 luó a sieve; cloth for filtering 羅毘
328 10 luó a net for catching birds 羅毘
329 10 luó to recruit 羅毘
330 10 luó to include 羅毘
331 10 luó to distribute 羅毘
332 10 luó ra 羅毘
333 10 ministry; department 同說自部法三昧最上
334 10 section; part 同說自部法三昧最上
335 10 troops 同說自部法三昧最上
336 10 a category; a kind 同說自部法三昧最上
337 10 to command; to control 同說自部法三昧最上
338 10 radical 同說自部法三昧最上
339 10 headquarters 同說自部法三昧最上
340 10 unit 同說自部法三昧最上
341 10 to put in order; to arrange 同說自部法三昧最上
342 10 Ge 葛野
343 10 East Asian arrowroot 葛野
344 10 summer clothes 葛野
345 10 Ge 葛野
346 10 ka 葛野
347 9 fèi to bark
348 9 fèi bhai; vai
349 9 xīn heart [organ] 知有情心大乘法
350 9 xīn Kangxi radical 61 知有情心大乘法
351 9 xīn mind; consciousness 知有情心大乘法
352 9 xīn the center; the core; the middle 知有情心大乘法
353 9 xīn one of the 28 star constellations 知有情心大乘法
354 9 xīn heart 知有情心大乘法
355 9 xīn emotion 知有情心大乘法
356 9 xīn intention; consideration 知有情心大乘法
357 9 xīn disposition; temperament 知有情心大乘法
358 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 知有情心大乘法
359 9 shèng to beat; to win; to conquer 觀自在王勝勇尊
360 9 shèng victory; success 觀自在王勝勇尊
361 9 shèng wonderful; supurb; superior 觀自在王勝勇尊
362 9 shèng to surpass 觀自在王勝勇尊
363 9 shèng triumphant 觀自在王勝勇尊
364 9 shèng a scenic view 觀自在王勝勇尊
365 9 shèng a woman's hair decoration 觀自在王勝勇尊
366 9 shèng Sheng 觀自在王勝勇尊
367 9 shèng conquering; victorious; jaya 觀自在王勝勇尊
368 9 shèng superior; agra 觀自在王勝勇尊
369 9 摩訶薩 móhēsà mahasattva 剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故
370 9 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故
371 9 emperor; supreme ruler
372 9 the ruler of Heaven
373 9 a god
374 9 imperialism
375 9 míng bright; luminous; brilliant 勝大光明大巧業
376 9 míng Ming 勝大光明大巧業
377 9 míng Ming Dynasty 勝大光明大巧業
378 9 míng obvious; explicit; clear 勝大光明大巧業
379 9 míng intelligent; clever; perceptive 勝大光明大巧業
380 9 míng to illuminate; to shine 勝大光明大巧業
381 9 míng consecrated 勝大光明大巧業
382 9 míng to understand; to comprehend 勝大光明大巧業
383 9 míng to explain; to clarify 勝大光明大巧業
384 9 míng Souther Ming; Later Ming 勝大光明大巧業
385 9 míng the world; the human world; the world of the living 勝大光明大巧業
386 9 míng eyesight; vision 勝大光明大巧業
387 9 míng a god; a spirit 勝大光明大巧業
388 9 míng fame; renown 勝大光明大巧業
389 9 míng open; public 勝大光明大巧業
390 9 míng clear 勝大光明大巧業
391 9 míng to become proficient 勝大光明大巧業
392 9 míng to be proficient 勝大光明大巧業
393 9 míng virtuous 勝大光明大巧業
394 9 míng open and honest 勝大光明大巧業
395 9 míng clean; neat 勝大光明大巧業
396 9 míng remarkable; outstanding; notable 勝大光明大巧業
397 9 míng next; afterwards 勝大光明大巧業
398 9 míng positive 勝大光明大巧業
399 9 míng Clear 勝大光明大巧業
400 9 míng wisdom; knowledge; vidya 勝大光明大巧業
401 9 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來真實攝大乘現證
402 9 嚩日囉 fúrìluó vajra 嚩日囉
403 9 suō to dance; to frolic 賀娑多
404 9 suō to lounge 賀娑多
405 9 suō to saunter 賀娑多
406 9 suō suo 賀娑多
407 9 suō sa 賀娑多
408 9 zuò to do 作眾事
409 9 zuò to act as; to serve as 作眾事
410 9 zuò to start 作眾事
411 9 zuò a writing; a work 作眾事
412 9 zuò to dress as; to be disguised as 作眾事
413 9 zuō to create; to make 作眾事
414 9 zuō a workshop 作眾事
415 9 zuō to write; to compose 作眾事
416 9 zuò to rise 作眾事
417 9 zuò to be aroused 作眾事
418 9 zuò activity; action; undertaking 作眾事
419 9 zuò to regard as 作眾事
420 9 zuò action; kāraṇa 作眾事
421 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 即入現一切色
422 9 xiàn at present 即入現一切色
423 9 xiàn existing at the present time 即入現一切色
424 9 xiàn cash 即入現一切色
425 8 Kangxi radical 49 已具佛眼即大眼
426 8 to bring to an end; to stop 已具佛眼即大眼
427 8 to complete 已具佛眼即大眼
428 8 to demote; to dismiss 已具佛眼即大眼
429 8 to recover from an illness 已具佛眼即大眼
430 8 é to intone 誐多達哩摩
431 8 é ga 誐多達哩摩
432 8 é na 誐多達哩摩
433 8 miào wonderful; fantastic 妙蓮華光蓮華生
434 8 miào clever 妙蓮華光蓮華生
435 8 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙蓮華光蓮華生
436 8 miào fine; delicate 妙蓮華光蓮華生
437 8 miào young 妙蓮華光蓮華生
438 8 miào interesting 妙蓮華光蓮華生
439 8 miào profound reasoning 妙蓮華光蓮華生
440 8 miào Miao 妙蓮華光蓮華生
441 8 miào Wonderful 妙蓮華光蓮華生
442 8 miào wonderful; beautiful; suksma 妙蓮華光蓮華生
443 8 半音 bànyīn semitone 半音一句
444 8 five
445 8 fifth musical note
446 8 Wu
447 8 the five elements
448 8 five; pañca
449 7 to carry 提訖哩
450 7 a flick up and rightwards in a character 提訖哩
451 7 to lift; to raise 提訖哩
452 7 to move forward [in time] 提訖哩
453 7 to get; to fetch 提訖哩
454 7 to mention; to raise [in discussion] 提訖哩
455 7 to cheer up 提訖哩
456 7 to be on guard 提訖哩
457 7 a ladle 提訖哩
458 7 Ti 提訖哩
459 7 to to hurl; to pass 提訖哩
460 7 an inferior kind of jade 捺舍目珂目
461 7 世間 shìjiān world; the human world 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
462 7 世間 shìjiān world 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
463 7 undulations 波馱囉
464 7 waves; breakers 波馱囉
465 7 wavelength 波馱囉
466 7 pa 波馱囉
467 7 road; path; way 嚩路
468 7 journey 嚩路
469 7 grain patterns; veins 嚩路
470 7 a way; a method 嚩路
471 7 a type; a kind 嚩路
472 7 a circuit; an area; a region 嚩路
473 7 a route 嚩路
474 7 Lu 嚩路
475 7 impressive 嚩路
476 7 conveyance 嚩路
477 7 shā sand; gravel; pebbles 沙吽
478 7 shā Sha 沙吽
479 7 shā beach 沙吽
480 7 shā granulated 沙吽
481 7 shā granules; powder 沙吽
482 7 shā sha 沙吽
483 7 shā sa 沙吽
484 7 shā sand; baluka 沙吽
485 7 to go back; to return 爾時一切如來又復雲集
486 7 to resume; to restart 爾時一切如來又復雲集
487 7 to do in detail 爾時一切如來又復雲集
488 7 to restore 爾時一切如來又復雲集
489 7 to respond; to reply to 爾時一切如來又復雲集
490 7 Fu; Return 爾時一切如來又復雲集
491 7 to retaliate; to reciprocate 爾時一切如來又復雲集
492 7 to avoid forced labor or tax 爾時一切如來又復雲集
493 7 Fu 爾時一切如來又復雲集
494 7 doubled; to overlapping; folded 爾時一切如來又復雲集
495 7 a lined garment with doubled thickness 爾時一切如來又復雲集
496 6 shì a generation 世自在王大主宰
497 6 shì a period of thirty years 世自在王大主宰
498 6 shì the world 世自在王大主宰
499 6 shì years; age 世自在王大主宰
500 6 shì a dynasty 世自在王大主宰

Frequencies of all Words

Top 826

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 259 yǐn to lead; to guide 二合引一句
2 259 yǐn to draw a bow 二合引一句
3 259 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 二合引一句
4 259 yǐn to stretch 二合引一句
5 259 yǐn to involve 二合引一句
6 259 yǐn to quote; to cite 二合引一句
7 259 yǐn to propose; to nominate; to recommend 二合引一句
8 259 yǐn to recruit 二合引一句
9 259 yǐn to hold 二合引一句
10 259 yǐn to withdraw; to leave 二合引一句
11 259 yǐn a strap for pulling a cart 二合引一句
12 259 yǐn a preface ; a forward 二合引一句
13 259 yǐn a license 二合引一句
14 259 yǐn long 二合引一句
15 259 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km 二合引一句
16 259 yǐn to cause 二合引一句
17 259 yǐn yin; a measure of for salt certificates 二合引一句
18 259 yǐn to pull; to draw 二合引一句
19 259 yǐn a refrain; a tune 二合引一句
20 259 yǐn to grow 二合引一句
21 259 yǐn to command 二合引一句
22 259 yǐn to accuse 二合引一句
23 259 yǐn to commit suicide 二合引一句
24 259 yǐn a genre 二合引一句
25 259 yǐn yin; a weight measure 二合引一句
26 259 yǐn yin; a unit of paper money 二合引一句
27 172 èr two 二合引一句
28 172 èr Kangxi radical 7 二合引一句
29 172 èr second 二合引一句
30 172 èr twice; double; di- 二合引一句
31 172 èr another; the other 二合引一句
32 172 èr more than one kind 二合引一句
33 172 èr two; dvā; dvi 二合引一句
34 149 to join; to combine 二合引一句
35 149 a time; a trip 二合引一句
36 149 to close 二合引一句
37 149 to agree with; equal to 二合引一句
38 149 to gather 二合引一句
39 149 whole 二合引一句
40 149 to be suitable; to be up to standard 二合引一句
41 149 a musical note 二合引一句
42 149 the conjunction of two astronomical objects 二合引一句
43 149 to fight 二合引一句
44 149 to conclude 二合引一句
45 149 to be similar to 二合引一句
46 149 and; also 二合引一句
47 149 crowded 二合引一句
48 149 a box 二合引一句
49 149 to copulate 二合引一句
50 149 a partner; a spouse 二合引一句
51 149 harmonious 二合引一句
52 149 should 二合引一句
53 149 He 二合引一句
54 149 a unit of measure for grain 二合引一句
55 149 a container for grain measurement 二合引一句
56 149 Merge 二合引一句
57 149 unite; saṃyoga 二合引一句
58 77 to rub 怛摩紇哩
59 77 to approach; to press in 怛摩紇哩
60 77 to sharpen; to grind 怛摩紇哩
61 77 to obliterate; to erase 怛摩紇哩
62 77 to compare notes; to learn by interaction 怛摩紇哩
63 77 friction 怛摩紇哩
64 77 ma 怛摩紇哩
65 77 Māyā 怛摩紇哩
66 66 a bowl; an alms bowl 鉢訥謨
67 66 a bowl 鉢訥謨
68 66 an alms bowl; patra 鉢訥謨
69 66 an earthenware basin 鉢訥謨
70 66 an earthenware basin 鉢訥謨
71 66 Alms bowl 鉢訥謨
72 66 a bowl; an alms bowl; patra 鉢訥謨
73 66 an alms bowl; patra; patta 鉢訥謨
74 53 to be slow of speech 鉢訥謨
75 53 to mumble 鉢訥謨
76 53 to stammer 鉢訥謨
77 47 luó an exclamatory final particle 囉怛奴
78 47 luó baby talk 囉怛奴
79 47 luō to nag 囉怛奴
80 47 luó ra 囉怛奴
81 46 蓮華 liánhuā Lotus Flower 蓮華薩埵大蓮華
82 46 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 蓮華薩埵大蓮華
83 46 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 蓮華薩埵大蓮華
84 45 a mile 紇哩
85 45 a sentence ending particle 紇哩
86 45 sporadic; scattered 紇哩
87 45 紇哩
88 40 一句 yījù a single verse; a single word 二合引一句
89 40 一句 yījù a sentence 二合引一句
90 39 ǎn om
91 39 ǎn to contain
92 39 ǎn to eat with the hands
93 39 ǎn exclamation expressing doubt
94 39 ǎn om
95 38 wilderness 囉野摩
96 38 open country; field 囉野摩
97 38 ya 囉野摩
98 38 the wild; aṭavī 囉野摩
99 29 hōng hum
100 29 óu to bellow
101 29 hōng dull; stupid
102 29 hōng hum
103 28 this; these 汝此一百八名讚
104 28 in this way 汝此一百八名讚
105 28 otherwise; but; however; so 汝此一百八名讚
106 28 at this time; now; here 汝此一百八名讚
107 28 this; here; etad 汝此一百八名讚
108 28 fu 薩哩嚩
109 28 va 薩哩嚩
110 28 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是一
111 28 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是一
112 28 shuì to persuade 說是一
113 28 shuō to teach; to recite; to explain 說是一
114 28 shuō a doctrine; a theory 說是一
115 28 shuō to claim; to assert 說是一
116 28 shuō allocution 說是一
117 28 shuō to criticize; to scold 說是一
118 28 shuō to indicate; to refer to 說是一
119 28 shuō speach; vāda 說是一
120 28 shuō to speak; bhāṣate 說是一
121 24 yuē to speak; to say 百八名頌曰
122 24 yuē Kangxi radical 73 百八名頌曰
123 24 yuē to be called 百八名頌曰
124 24 yuē particle without meaning 百八名頌曰
125 24 děng et cetera; and so on 傳法大師賜紫沙門臣施護等
126 24 děng to wait 傳法大師賜紫沙門臣施護等
127 24 děng degree; kind 傳法大師賜紫沙門臣施護等
128 24 děng plural 傳法大師賜紫沙門臣施護等
129 24 děng to be equal 傳法大師賜紫沙門臣施護等
130 24 děng degree; level 傳法大師賜紫沙門臣施護等
131 24 děng to compare 傳法大師賜紫沙門臣施護等
132 21 三摩 sānmó samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三摩野吽
133 21 big; huge; large 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
134 21 Kangxi radical 37 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
135 21 great; major; important 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
136 21 size 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
137 21 old 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
138 21 greatly; very 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
139 21 oldest; earliest 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
140 21 adult 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
141 21 tài greatest; grand 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
142 21 dài an important person 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
143 21 senior 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
144 21 approximately 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
145 21 tài greatest; grand 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
146 21 an element 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
147 21 great; mahā 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
148 20 zūn to honor; to respect 觀自在王勝勇尊
149 20 zūn measure word for cannons and statues 觀自在王勝勇尊
150 20 zūn a zun; an ancient wine vessel 觀自在王勝勇尊
151 20 zūn a wine cup 觀自在王勝勇尊
152 20 zūn respected; honorable; noble; senior 觀自在王勝勇尊
153 20 zūn supreme; high 觀自在王勝勇尊
154 20 zūn grave; solemn; dignified 觀自在王勝勇尊
155 20 zūn your [honorable] 觀自在王勝勇尊
156 20 zūn bhagavat; holy one 觀自在王勝勇尊
157 20 zūn lord; patron; natha 觀自在王勝勇尊
158 18 duò to carry on one's back 舍馱囉
159 18 tuó to carry on one's back 舍馱囉
160 18 duò dha 舍馱囉
161 18 金剛 jīngāng a diamond 稽首歸命金剛法
162 18 金剛 jīngāng King Kong 稽首歸命金剛法
163 18 金剛 jīngāng a hard object 稽首歸命金剛法
164 18 金剛 jīngāng gorilla 稽首歸命金剛法
165 18 金剛 jīngāng diamond 稽首歸命金剛法
166 18 金剛 jīngāng vajra 稽首歸命金剛法
167 18 cotton cloth; textiles; linen 應當布設蓮華相
168 18 to spread 應當布設蓮華相
169 18 to announce 應當布設蓮華相
170 18 to arrange 應當布設蓮華相
171 18 an ancient coin 應當布設蓮華相
172 18 to bestow 應當布設蓮華相
173 18 to publish 應當布設蓮華相
174 18 Bu 應當布設蓮華相
175 18 to state; to describe 應當布設蓮華相
176 18 to deal in liquor
177 17 曼拏羅 mànnáluó mandala 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
178 17 method; way 稽首歸命金剛法
179 17 France 稽首歸命金剛法
180 17 the law; rules; regulations 稽首歸命金剛法
181 17 the teachings of the Buddha; Dharma 稽首歸命金剛法
182 17 a standard; a norm 稽首歸命金剛法
183 17 an institution 稽首歸命金剛法
184 17 to emulate 稽首歸命金剛法
185 17 magic; a magic trick 稽首歸命金剛法
186 17 punishment 稽首歸命金剛法
187 17 Fa 稽首歸命金剛法
188 17 a precedent 稽首歸命金剛法
189 17 a classification of some kinds of Han texts 稽首歸命金剛法
190 17 relating to a ceremony or rite 稽首歸命金剛法
191 17 Dharma 稽首歸命金剛法
192 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 稽首歸命金剛法
193 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 稽首歸命金剛法
194 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 稽首歸命金剛法
195 17 quality; characteristic 稽首歸命金剛法
196 17 huà painting; picture; drawing 八葉蓮華應次畫
197 17 huà to draw 八葉蓮華應次畫
198 17 sān three
199 17 sān third
200 17 sān more than two
201 17 sān very few
202 17 sān repeatedly
203 17 sān San
204 17 sān three; tri
205 17 sān sa
206 16 大明 dàmíng the sun 大明曰
207 16 大明 dàmíng the moon 大明曰
208 16 大明 dàmíng Da Ming 大明曰
209 16 大明 dàmíng Da Ming reign 大明曰
210 16 大明 dàmíng Ming dynasty 大明曰
211 16 大明 dàmíng mantra; vidya 大明曰
212 16 that; those 彼人當得世自在
213 16 another; the other 彼人當得世自在
214 15 歸命 guīmìng namo; to pay respect to; homage 稽首歸命金剛法
215 15 歸命 guīmìng to devote one's life 稽首歸命金剛法
216 15 Sa 薩哩嚩
217 15 sadhu; excellent 薩哩嚩
218 15 sa; sat 薩哩嚩
219 15 一切 yīqiè all; every; everything 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
220 15 一切 yīqiè temporary 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
221 15 一切 yīqiè the same 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
222 15 一切 yīqiè generally 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
223 15 一切 yīqiè all, everything 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
224 15 一切 yīqiè all; sarva 調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
225 15 wèi for; to 為勸請具德執金
226 15 wèi because of 為勸請具德執金
227 15 wéi to act as; to serve 為勸請具德執金
228 15 wéi to change into; to become 為勸請具德執金
229 15 wéi to be; is 為勸請具德執金
230 15 wéi to do 為勸請具德執金
231 15 wèi for 為勸請具德執金
232 15 wèi because of; for; to 為勸請具德執金
233 15 wèi to 為勸請具德執金
234 15 wéi in a passive construction 為勸請具德執金
235 15 wéi forming a rehetorical question 為勸請具德執金
236 15 wéi forming an adverb 為勸請具德執金
237 15 wéi to add emphasis 為勸請具德執金
238 15 wèi to support; to help 為勸請具德執金
239 15 wéi to govern 為勸請具德執金
240 15 downwards-right concave stroke 尾捺踰
241 14 shě to give 骨舍
242 14 shě to give up; to abandon 骨舍
243 14 shě a house; a home; an abode 骨舍
244 14 shè my 骨舍
245 14 shè a unit of length equal to 30 li 骨舍
246 14 shě equanimity 骨舍
247 14 shè my house 骨舍
248 14 shě to to shoot; to fire; to launch 骨舍
249 14 shè to leave 骨舍
250 14 shě She 骨舍
251 14 shè disciple 骨舍
252 14 shè a barn; a pen 骨舍
253 14 shè to reside 骨舍
254 14 shè to stop; to halt; to cease 骨舍
255 14 shè to find a place for; to arrange 骨舍
256 14 shě Give 骨舍
257 14 shě equanimity; upeksa 骨舍
258 14 to congratulate 賀娑多
259 14 to send a present 賀娑多
260 14 zhà shout in a rage; roar; bellow 癹吒
261 14 zhà to scold; to find fault with someone 癹吒
262 14 zhà to sympathize with; to lament 癹吒
263 14 zhā zha 癹吒
264 14 zhà to exaggerate 癹吒
265 14 zhà talking while eating 癹吒
266 14 zhà ta 癹吒
267 14 four 及四樓閣而殊妙
268 14 note a musical scale 及四樓閣而殊妙
269 14 fourth 及四樓閣而殊妙
270 14 Si 及四樓閣而殊妙
271 14 four; catur 及四樓閣而殊妙
272 14 that 那親那頻那吽
273 14 if that is the case 那親那頻那吽
274 14 nèi that 那親那頻那吽
275 14 where 那親那頻那吽
276 14 how 那親那頻那吽
277 14 No 那親那頻那吽
278 14 nuó to move 那親那頻那吽
279 14 nuó much 那親那頻那吽
280 14 nuó stable; quiet 那親那頻那吽
281 14 na 那親那頻那吽
282 13 such as; for example; for instance 如世大祖出生子
283 13 if 如世大祖出生子
284 13 in accordance with 如世大祖出生子
285 13 to be appropriate; should; with regard to 如世大祖出生子
286 13 this 如世大祖出生子
287 13 it is so; it is thus; can be compared with 如世大祖出生子
288 13 to go to 如世大祖出生子
289 13 to meet 如世大祖出生子
290 13 to appear; to seem; to be like 如世大祖出生子
291 13 at least as good as 如世大祖出生子
292 13 and 如世大祖出生子
293 13 or 如世大祖出生子
294 13 but 如世大祖出生子
295 13 then 如世大祖出生子
296 13 naturally 如世大祖出生子
297 13 expresses a question or doubt 如世大祖出生子
298 13 you 如世大祖出生子
299 13 the second lunar month 如世大祖出生子
300 13 in; at 如世大祖出生子
301 13 Ru 如世大祖出生子
302 13 Thus 如世大祖出生子
303 13 thus; tathā 如世大祖出生子
304 13 like; iva 如世大祖出生子
305 13 naturally; of course; certainly 同說自部法三昧最上
306 13 from; since 同說自部法三昧最上
307 13 self; oneself; itself 同說自部法三昧最上
308 13 Kangxi radical 132 同說自部法三昧最上
309 13 Zi 同說自部法三昧最上
310 13 a nose 同說自部法三昧最上
311 13 the beginning; the start 同說自部法三昧最上
312 13 origin 同說自部法三昧最上
313 13 originally 同說自部法三昧最上
314 13 still; to remain 同說自部法三昧最上
315 13 in person; personally 同說自部法三昧最上
316 13 in addition; besides 同說自部法三昧最上
317 13 if; even if 同說自部法三昧最上
318 13 but 同說自部法三昧最上
319 13 because 同說自部法三昧最上
320 13 to employ; to use 同說自部法三昧最上
321 13 to be 同說自部法三昧最上
322 13 own; one's own; oneself 同說自部法三昧最上
323 13 self; soul; ātman 同說自部法三昧最上
324 13 稽首 qǐshǒu to bow; to kneel and worship 稽首歸命金剛法
325 13 最上 zuìshàng supreme 大意最上勇猛王
326 13 so as to; in order to 以金
327 13 to use; to regard as 以金
328 13 to use; to grasp 以金
329 13 according to 以金
330 13 because of 以金
331 13 on a certain date 以金
332 13 and; as well as 以金
333 13 to rely on 以金
334 13 to regard 以金
335 13 to be able to 以金
336 13 to order; to command 以金
337 13 further; moreover 以金
338 13 used after a verb 以金
339 13 very 以金
340 13 already 以金
341 13 increasingly 以金
342 13 a reason; a cause 以金
343 13 Israel 以金
344 13 Yi 以金
345 13 use; yogena 以金
346 13 grieved; saddened 怛摩紇哩
347 13 worried 怛摩紇哩
348 13 ta 怛摩紇哩
349 12 shì is; are; am; to be 說是一
350 12 shì is exactly 說是一
351 12 shì is suitable; is in contrast 說是一
352 12 shì this; that; those 說是一
353 12 shì really; certainly 說是一
354 12 shì correct; yes; affirmative 說是一
355 12 shì true 說是一
356 12 shì is; has; exists 說是一
357 12 shì used between repetitions of a word 說是一
358 12 shì a matter; an affair 說是一
359 12 shì Shi 說是一
360 12 shì is; bhū 說是一
361 12 shì this; idam 說是一
362 12 to drag 三摩曳
363 12 to drag 三摩曳
364 12 to flutter; to sway 三摩曳
365 12 exhausted 三摩曳
366 12 zhōng middle 一切文字字中字
367 12 zhōng medium; medium sized 一切文字字中字
368 12 zhōng China 一切文字字中字
369 12 zhòng to hit the mark 一切文字字中字
370 12 zhōng in; amongst 一切文字字中字
371 12 zhōng midday 一切文字字中字
372 12 zhōng inside 一切文字字中字
373 12 zhōng during 一切文字字中字
374 12 zhōng Zhong 一切文字字中字
375 12 zhōng intermediary 一切文字字中字
376 12 zhōng half 一切文字字中字
377 12 zhōng just right; suitably 一切文字字中字
378 12 zhōng while 一切文字字中字
379 12 zhòng to reach; to attain 一切文字字中字
380 12 zhòng to suffer; to infect 一切文字字中字
381 12 zhòng to obtain 一切文字字中字
382 12 zhòng to pass an exam 一切文字字中字
383 12 zhōng middle 一切文字字中字
384 12 to irritate; to vex; to offend; to incite 惹波
385 12 promptly; right away; immediately 即佛即法佛大尊
386 12 to be near by; to be close to 即佛即法佛大尊
387 12 at that time 即佛即法佛大尊
388 12 to be exactly the same as; to be thus 即佛即法佛大尊
389 12 supposed; so-called 即佛即法佛大尊
390 12 if; but 即佛即法佛大尊
391 12 to arrive at; to ascend 即佛即法佛大尊
392 12 then; following 即佛即法佛大尊
393 12 so; just so; eva 即佛即法佛大尊
394 11 大士 Dàshì Mahasattva 覺智大士妙勝勇
395 11 大士 dàshì the Buddha; mahāpurusa 覺智大士妙勝勇
396 11 大士 dàshì a bodhisattva; mahāsattva 覺智大士妙勝勇
397 11 dāng to be; to act as; to serve as 彼人當得世自在
398 11 dāng at or in the very same; be apposite 彼人當得世自在
399 11 dāng dang (sound of a bell) 彼人當得世自在
400 11 dāng to face 彼人當得世自在
401 11 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 彼人當得世自在
402 11 dāng to manage; to host 彼人當得世自在
403 11 dāng should 彼人當得世自在
404 11 dāng to treat; to regard as 彼人當得世自在
405 11 dǎng to think 彼人當得世自在
406 11 dàng suitable; correspond to 彼人當得世自在
407 11 dǎng to be equal 彼人當得世自在
408 11 dàng that 彼人當得世自在
409 11 dāng an end; top 彼人當得世自在
410 11 dàng clang; jingle 彼人當得世自在
411 11 dāng to judge 彼人當得世自在
412 11 dǎng to bear on one's shoulder 彼人當得世自在
413 11 dàng the same 彼人當得世自在
414 11 dàng to pawn 彼人當得世自在
415 11 dàng to fail [an exam] 彼人當得世自在
416 11 dàng a trap 彼人當得世自在
417 11 dàng a pawned item 彼人當得世自在
418 11 yīng should; ought 廣為一切有情如應調伏
419 11 yìng to answer; to respond 廣為一切有情如應調伏
420 11 yìng to confirm; to verify 廣為一切有情如應調伏
421 11 yīng soon; immediately 廣為一切有情如應調伏
422 11 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 廣為一切有情如應調伏
423 11 yìng to accept 廣為一切有情如應調伏
424 11 yīng or; either 廣為一切有情如應調伏
425 11 yìng to permit; to allow 廣為一切有情如應調伏
426 11 yìng to echo 廣為一切有情如應調伏
427 11 yìng to handle; to deal with 廣為一切有情如應調伏
428 11 yìng Ying 廣為一切有情如應調伏
429 11 yīng suitable; yukta 廣為一切有情如應調伏
430 11 依法 yīfǎ according to law 依法應抨外壇界
431 11 xiāng each other; one another; mutually 稽首歸命佛光相
432 11 xiàng to observe; to assess 稽首歸命佛光相
433 11 xiàng appearance; portrait; picture 稽首歸命佛光相
434 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 稽首歸命佛光相
435 11 xiàng to aid; to help 稽首歸命佛光相
436 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 稽首歸命佛光相
437 11 xiàng a sign; a mark; appearance 稽首歸命佛光相
438 11 xiāng alternately; in turn 稽首歸命佛光相
439 11 xiāng Xiang 稽首歸命佛光相
440 11 xiāng form substance 稽首歸命佛光相
441 11 xiāng to express 稽首歸命佛光相
442 11 xiàng to choose 稽首歸命佛光相
443 11 xiāng Xiang 稽首歸命佛光相
444 11 xiāng an ancient musical instrument 稽首歸命佛光相
445 11 xiāng the seventh lunar month 稽首歸命佛光相
446 11 xiāng to compare 稽首歸命佛光相
447 11 xiàng to divine 稽首歸命佛光相
448 11 xiàng to administer 稽首歸命佛光相
449 11 xiàng helper for a blind person 稽首歸命佛光相
450 11 xiāng rhythm [music] 稽首歸命佛光相
451 11 xiāng the upper frets of a pipa 稽首歸命佛光相
452 11 xiāng coralwood 稽首歸命佛光相
453 11 xiàng ministry 稽首歸命佛光相
454 11 xiàng to supplement; to enhance 稽首歸命佛光相
455 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 稽首歸命佛光相
456 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 稽首歸命佛光相
457 11 xiàng sign; mark; liṅga 稽首歸命佛光相
458 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 稽首歸命佛光相
459 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 依止而住
460 11 ér Kangxi radical 126 依止而住
461 11 ér you 依止而住
462 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 依止而住
463 11 ér right away; then 依止而住
464 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 依止而住
465 11 ér if; in case; in the event that 依止而住
466 11 ér therefore; as a result; thus 依止而住
467 11 ér how can it be that? 依止而住
468 11 ér so as to 依止而住
469 11 ér only then 依止而住
470 11 ér as if; to seem like 依止而住
471 11 néng can; able 依止而住
472 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 依止而住
473 11 ér me 依止而住
474 11 ér to arrive; up to 依止而住
475 11 ér possessive 依止而住
476 10 爾時 ěr shí at that time 爾時一切如來又復雲集
477 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時一切如來又復雲集
478 10 luó Luo 羅毘
479 10 luó to catch; to capture 羅毘
480 10 luó gauze 羅毘
481 10 luó a sieve; cloth for filtering 羅毘
482 10 luó a net for catching birds 羅毘
483 10 luó to recruit 羅毘
484 10 luó to include 羅毘
485 10 luó to distribute 羅毘
486 10 luó ra 羅毘
487 10 ministry; department 同說自部法三昧最上
488 10 section; part; measure word for films and books 同說自部法三昧最上
489 10 section; part 同說自部法三昧最上
490 10 troops 同說自部法三昧最上
491 10 a category; a kind 同說自部法三昧最上
492 10 to command; to control 同說自部法三昧最上
493 10 radical 同說自部法三昧最上
494 10 headquarters 同說自部法三昧最上
495 10 unit 同說自部法三昧最上
496 10 to put in order; to arrange 同說自部法三昧最上
497 10 Ge 葛野
498 10 East Asian arrowroot 葛野
499 10 summer clothes 葛野
500 10 Ge 葛野

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
èr two; dvā; dvi
 1. Merge
 2. unite; saṃyoga
 1. ma
 2. Māyā
 1. an alms bowl; patra
 2. Alms bowl
 3. a bowl; an alms bowl; patra
 4. an alms bowl; patra; patta
luó ra
莲华 蓮華
 1. liánhuā
 2. liánhuā
 3. liánhuā
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
一句
 1. yījù
 2. yījù
 1. a single verse; a single word
 2. a sentence
ǎn om
 1. ya
 2. the wild; aṭavī

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
本教 98 Bon [religion]
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大清 100 Qing Dynasty
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大观 大觀 100 Daguan
大光 100 Vistīrṇavatī
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法佛 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 102 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha; Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing
嚩噜拏 嚩嚕拏 102 Varuna
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
观自在王 觀自在王 103 Lokesvararaja
104
 1. Hao
 2. Hao
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
金刚眼菩萨 金剛眼菩薩 106 Vajra-cakṣu bodhisatta
莲华生 蓮華生 108 Padmasambhava; Guru Rinpoche
莲华手 蓮華手 108 Padmapani
毘俱胝 112 Bhrkuti
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
塞建 115 Skanda
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
胜顶 勝頂 115 Jayosnisa
施护 施護 115 Danapala
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四魔 115 the four kinds of evil
莎底 115 Svati
西天 88 India; Indian continent
遮那 122 Vairocana
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 86.

Simplified Traditional Pinyin English
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
百八 98 one hundred and eight
成就法 99 sadhana; sādhana
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
次复 次復 99 afterwards; then
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大教王 100 tantra
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
当分 當分 100 according to position
大勤勇 100 greatly zealous and bold; mahāvīra
得佛 100 to become a Buddha
等心 100 a non-discriminating mind
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法用 102 the essence of a dharma
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法主 102
 1. Dharma-lord
 2. someone who presides over a Dharma service
分位 102 time and position
佛光 70
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
 3. brocken spectre
 4. Buddha's Light
 5. Fo Guang
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
归命 歸命 103
 1. namo; to pay respect to; homage
 2. to devote one's life
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
羯磨 106 karma
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华部 蓮華部 108 lotus division
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙色 109 wonderful form
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
劝请 勸請 113 to request; to implore
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三婆嚩 115 sambhava; producing; giving rise to
善说 善說 115 well expounded
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
摄心 攝心 115 to concentrate
施者 115 The Giver
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
无染 無染 119 undefiled
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
想佛 120 contemplate the Buddha
相大 120 greatness of attributes; greatness of the attributes of suchness; greatness of the potentiality
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
息灾 息災 120 ceasing of calamities; pacifying activity
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一百八 121 one hundred and eight
一句 121
 1. a single verse; a single word
 2. a sentence
印明 121 mudra-hrdaya
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
勇猛胜 勇猛勝 121 superior bravery
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
主法 122 Presiding Master
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸事 諸事 122 all things; everything
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
自心 122 One's Mind
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī