Glossary and Vocabulary for Da Ban Niepan Jing Ji Jie 大般涅槃經集解, Scroll 49

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 40 ya 之義未障故也
2 31 zhě ca 所以重問者
3 26 yuē to speak; to say 僧亮曰
4 26 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
5 26 yuē to be called 僧亮曰
6 24 zhì Kangxi radical 133
7 24 zhì to arrive
8 23 zhī to go 辨涅槃非音聲之音
9 23 zhī to arrive; to go 辨涅槃非音聲之音
10 23 zhī is 辨涅槃非音聲之音
11 23 zhī to use 辨涅槃非音聲之音
12 23 zhī Zhi 辨涅槃非音聲之音
13 21 suǒ a few; various; some 所作事一
14 21 suǒ a place; a location 所作事一
15 21 suǒ indicates a passive voice 所作事一
16 21 suǒ an ordinal number 所作事一
17 21 suǒ meaning 所作事一
18 21 suǒ garrison 所作事一
19 21 suǒ place; pradeśa 所作事一
20 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得涅槃常樂我淨
21 21 děi to want to; to need to 得涅槃常樂我淨
22 21 děi must; ought to 得涅槃常樂我淨
23 21 de 得涅槃常樂我淨
24 21 de infix potential marker 得涅槃常樂我淨
25 21 to result in 得涅槃常樂我淨
26 21 to be proper; to fit; to suit 得涅槃常樂我淨
27 21 to be satisfied 得涅槃常樂我淨
28 21 to be finished 得涅槃常樂我淨
29 21 děi satisfying 得涅槃常樂我淨
30 21 to contract 得涅槃常樂我淨
31 21 to hear 得涅槃常樂我淨
32 21 to have; there is 得涅槃常樂我淨
33 21 marks time passed 得涅槃常樂我淨
34 21 obtain; attain; prāpta 得涅槃常樂我淨
35 21 infix potential marker 不說我樂自在之用
36 20 àn case; incident
37 20 àn a table; a bench
38 20 àn in the author's opinion
39 20 àn a wooden tray
40 20 àn a record; a file
41 20 àn a draft; a proposal
42 20 àn to press down
43 20 àn to investigate
44 20 àn according to
45 20 àn case
46 20 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
47 19 míng fame; renown; reputation 釋有因緣名及無因緣名義
48 19 míng a name; personal name; designation 釋有因緣名及無因緣名義
49 19 míng rank; position 釋有因緣名及無因緣名義
50 19 míng an excuse 釋有因緣名及無因緣名義
51 19 míng life 釋有因緣名及無因緣名義
52 19 míng to name; to call 釋有因緣名及無因緣名義
53 19 míng to express; to describe 釋有因緣名及無因緣名義
54 19 míng to be called; to have the name 釋有因緣名及無因緣名義
55 19 míng to own; to possess 釋有因緣名及無因緣名義
56 19 míng famous; renowned 釋有因緣名及無因緣名義
57 19 míng moral 釋有因緣名及無因緣名義
58 19 míng name; naman 釋有因緣名及無因緣名義
59 19 míng fame; renown; yasas 釋有因緣名及無因緣名義
60 17 涅槃 Nièpán Buddhism in Every Step: Nirvana 釋大涅槃小涅槃義
61 17 涅槃 Nièpán nirvana 釋大涅槃小涅槃義
62 17 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 釋大涅槃小涅槃義
63 17 jiàn to see 而見者不同也
64 17 jiàn opinion; view; understanding 而見者不同也
65 17 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 而見者不同也
66 17 jiàn refer to; for details see 而見者不同也
67 17 jiàn to appear 而見者不同也
68 17 jiàn to meet 而見者不同也
69 17 jiàn to receive (a guest) 而見者不同也
70 17 jiàn let me; kindly 而見者不同也
71 17 jiàn Jian 而見者不同也
72 17 xiàn to appear 而見者不同也
73 17 xiàn to introduce 而見者不同也
74 17 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 而見者不同也
75 16 past; former times 昔所不得而今乃
76 16 Xi 昔所不得而今乃
77 16 cuò rough; coarse 昔所不得而今乃
78 16 night 昔所不得而今乃
79 15 dìng to decide 要因定後
80 15 dìng certainly; definitely 要因定後
81 15 dìng to determine 要因定後
82 15 dìng to calm down 要因定後
83 15 dìng to set; to fix 要因定後
84 15 dìng to book; to subscribe to; to order 要因定後
85 15 dìng still 要因定後
86 15 dìng Concentration 要因定後
87 15 dìng meditative concentration; meditation 要因定後
88 14 wén to hear 上聞不聞中
89 14 wén Wen 上聞不聞中
90 14 wén sniff at; to smell 上聞不聞中
91 14 wén to be widely known 上聞不聞中
92 14 wén to confirm; to accept 上聞不聞中
93 14 wén information 上聞不聞中
94 14 wèn famous; well known 上聞不聞中
95 14 wén knowledge; learning 上聞不聞中
96 14 wèn popularity; prestige; reputation 上聞不聞中
97 14 wén to question 上聞不聞中
98 14 wén hearing; śruti 上聞不聞中
99 13 ér Kangxi radical 126 而此旨於一部之中
100 13 ér as if; to seem like 而此旨於一部之中
101 13 néng can; able 而此旨於一部之中
102 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此旨於一部之中
103 13 ér to arrive; up to 而此旨於一部之中
104 13 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子若凡夫人及以聲聞
105 13 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子若凡夫人及以聲聞
106 12 míng bright; luminous; brilliant 明皆言到
107 12 míng Ming 明皆言到
108 12 míng Ming Dynasty 明皆言到
109 12 míng obvious; explicit; clear 明皆言到
110 12 míng intelligent; clever; perceptive 明皆言到
111 12 míng to illuminate; to shine 明皆言到
112 12 míng consecrated 明皆言到
113 12 míng to understand; to comprehend 明皆言到
114 12 míng to explain; to clarify 明皆言到
115 12 míng Souther Ming; Later Ming 明皆言到
116 12 míng the world; the human world; the world of the living 明皆言到
117 12 míng eyesight; vision 明皆言到
118 12 míng a god; a spirit 明皆言到
119 12 míng fame; renown 明皆言到
120 12 míng open; public 明皆言到
121 12 míng clear 明皆言到
122 12 míng to become proficient 明皆言到
123 12 míng to be proficient 明皆言到
124 12 míng virtuous 明皆言到
125 12 míng open and honest 明皆言到
126 12 míng clean; neat 明皆言到
127 12 míng remarkable; outstanding; notable 明皆言到
128 12 míng next; afterwards 明皆言到
129 12 míng positive 明皆言到
130 12 míng Clear 明皆言到
131 12 míng wisdom; knowledge; vidya 明皆言到
132 12 Yi 亦名涅槃
133 12 zuò to do 所作事一
134 12 zuò to act as; to serve as 所作事一
135 12 zuò to start 所作事一
136 12 zuò a writing; a work 所作事一
137 12 zuò to dress as; to be disguised as 所作事一
138 12 zuō to create; to make 所作事一
139 12 zuō a workshop 所作事一
140 12 zuō to write; to compose 所作事一
141 12 zuò to rise 所作事一
142 12 zuò to be aroused 所作事一
143 12 zuò activity; action; undertaking 所作事一
144 12 zuò to regard as 所作事一
145 12 zuò action; kāraṇa 所作事一
146 11 one 一與外道共
147 11 Kangxi radical 1 一與外道共
148 11 pure; concentrated 一與外道共
149 11 first 一與外道共
150 11 the same 一與外道共
151 11 sole; single 一與外道共
152 11 a very small amount 一與外道共
153 11 Yi 一與外道共
154 11 other 一與外道共
155 11 to unify 一與外道共
156 11 accidentally; coincidentally 一與外道共
157 11 abruptly; suddenly 一與外道共
158 11 one; eka 一與外道共
159 11 meaning; sense 釋大涅槃小涅槃義
160 11 justice; right action; righteousness 釋大涅槃小涅槃義
161 11 artificial; man-made; fake 釋大涅槃小涅槃義
162 11 chivalry; generosity 釋大涅槃小涅槃義
163 11 just; righteous 釋大涅槃小涅槃義
164 11 adopted 釋大涅槃小涅槃義
165 11 a relationship 釋大涅槃小涅槃義
166 11 volunteer 釋大涅槃小涅槃義
167 11 something suitable 釋大涅槃小涅槃義
168 11 a martyr 釋大涅槃小涅槃義
169 11 a law 釋大涅槃小涅槃義
170 11 Yi 釋大涅槃小涅槃義
171 11 Righteousness 釋大涅槃小涅槃義
172 11 jīn today; present; now 今更舉第二問
173 11 jīn Jin 今更舉第二問
174 11 jīn modern 今更舉第二問
175 11 jīn now; adhunā 今更舉第二問
176 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 不說我樂自在之用
177 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 不說我樂自在之用
178 11 shuì to persuade 不說我樂自在之用
179 11 shuō to teach; to recite; to explain 不說我樂自在之用
180 11 shuō a doctrine; a theory 不說我樂自在之用
181 11 shuō to claim; to assert 不說我樂自在之用
182 11 shuō allocution 不說我樂自在之用
183 11 shuō to criticize; to scold 不說我樂自在之用
184 11 shuō to indicate; to refer to 不說我樂自在之用
185 11 shuō speach; vāda 不說我樂自在之用
186 11 shuō to speak; bhāṣate 不說我樂自在之用
187 11 tōng to go through; to open 謂眼通
188 11 tōng open 謂眼通
189 11 tōng to connect 謂眼通
190 11 tōng to know well 謂眼通
191 11 tōng to report 謂眼通
192 11 tōng to commit adultery 謂眼通
193 11 tōng common; in general 謂眼通
194 11 tōng to transmit 謂眼通
195 11 tōng to attain a goal 謂眼通
196 11 tōng to communicate with 謂眼通
197 11 tōng to pardon; to forgive 謂眼通
198 11 tōng free-flowing; smooth 謂眼通
199 11 tōng smoothly; without a hitch 謂眼通
200 11 tōng erudite; learned 謂眼通
201 11 tōng an expert 謂眼通
202 11 tōng a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power 謂眼通
203 10 wéi to act as; to serve 以此義為小
204 10 wéi to change into; to become 以此義為小
205 10 wéi to be; is 以此義為小
206 10 wéi to do 以此義為小
207 10 wèi to support; to help 以此義為小
208 10 wéi to govern 以此義為小
209 10 guǒ a result; a consequence 是禪定家果
210 10 guǒ fruit 是禪定家果
211 10 guǒ to eat until full 是禪定家果
212 10 guǒ to realize 是禪定家果
213 10 guǒ a fruit tree 是禪定家果
214 10 guǒ resolute; determined 是禪定家果
215 10 guǒ Fruit 是禪定家果
216 10 guǒ direct effect; phala; a consequence 是禪定家果
217 10 shì to release; to set free 釋大涅槃小涅槃義
218 10 shì to explain; to interpret 釋大涅槃小涅槃義
219 10 shì to remove; to dispell; to clear up 釋大涅槃小涅槃義
220 10 shì to give up; to abandon 釋大涅槃小涅槃義
221 10 shì to put down 釋大涅槃小涅槃義
222 10 shì to resolve 釋大涅槃小涅槃義
223 10 shì to melt 釋大涅槃小涅槃義
224 10 shì Śākyamuni 釋大涅槃小涅槃義
225 10 shì Buddhism 釋大涅槃小涅槃義
226 10 shì Śākya; Shakya 釋大涅槃小涅槃義
227 10 pleased; glad 釋大涅槃小涅槃義
228 10 shì explain 釋大涅槃小涅槃義
229 10 shì Śakra; Indra 釋大涅槃小涅槃義
230 10 to use; to grasp 以請釋也
231 10 to rely on 以請釋也
232 10 to regard 以請釋也
233 10 to be able to 以請釋也
234 10 to order; to command 以請釋也
235 10 used after a verb 以請釋也
236 10 a reason; a cause 以請釋也
237 10 Israel 以請釋也
238 10 Yi 以請釋也
239 10 use; yogena 以請釋也
240 10 xīn heart [organ] 心色不移
241 10 xīn Kangxi radical 61 心色不移
242 10 xīn mind; consciousness 心色不移
243 10 xīn the center; the core; the middle 心色不移
244 10 xīn one of the 28 star constellations 心色不移
245 10 xīn heart 心色不移
246 10 xīn emotion 心色不移
247 10 xīn intention; consideration 心色不移
248 10 xīn disposition; temperament 心色不移
249 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心色不移
250 10 xiǎo small; tiny 釋大涅槃小涅槃義
251 10 xiǎo Kangxi radical 42 釋大涅槃小涅槃義
252 10 xiǎo brief 釋大涅槃小涅槃義
253 10 xiǎo small in amount 釋大涅槃小涅槃義
254 10 xiǎo insignificant 釋大涅槃小涅槃義
255 10 xiǎo small in ability 釋大涅槃小涅槃義
256 10 xiǎo to shrink 釋大涅槃小涅槃義
257 10 xiǎo to slight; to belittle 釋大涅槃小涅槃義
258 10 xiǎo evil-doer 釋大涅槃小涅槃義
259 10 xiǎo a child 釋大涅槃小涅槃義
260 10 xiǎo concubine 釋大涅槃小涅槃義
261 10 xiǎo young 釋大涅槃小涅槃義
262 10 xiǎo small; alpa 釋大涅槃小涅槃義
263 10 xiǎo mild; mrdu 釋大涅槃小涅槃義
264 10 xiǎo limited; paritta 釋大涅槃小涅槃義
265 10 xiǎo deficient; dabhra 釋大涅槃小涅槃義
266 9 聲聞 shēngwén sravaka 釋聲聞習氣義
267 9 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 釋聲聞習氣義
268 9 Qi 其義一例
269 9 xiàng to observe; to assess 不取有無相
270 9 xiàng appearance; portrait; picture 不取有無相
271 9 xiàng countenance; personage; character; disposition 不取有無相
272 9 xiàng to aid; to help 不取有無相
273 9 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 不取有無相
274 9 xiàng a sign; a mark; appearance 不取有無相
275 9 xiāng alternately; in turn 不取有無相
276 9 xiāng Xiang 不取有無相
277 9 xiāng form substance 不取有無相
278 9 xiāng to express 不取有無相
279 9 xiàng to choose 不取有無相
280 9 xiāng Xiang 不取有無相
281 9 xiāng an ancient musical instrument 不取有無相
282 9 xiāng the seventh lunar month 不取有無相
283 9 xiāng to compare 不取有無相
284 9 xiàng to divine 不取有無相
285 9 xiàng to administer 不取有無相
286 9 xiàng helper for a blind person 不取有無相
287 9 xiāng rhythm [music] 不取有無相
288 9 xiāng the upper frets of a pipa 不取有無相
289 9 xiāng coralwood 不取有無相
290 9 xiàng ministry 不取有無相
291 9 xiàng to supplement; to enhance 不取有無相
292 9 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 不取有無相
293 9 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 不取有無相
294 9 xiàng sign; mark; liṅga 不取有無相
295 9 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 不取有無相
296 9 zhī to know 五者一根知六塵
297 9 zhī to comprehend 五者一根知六塵
298 9 zhī to inform; to tell 五者一根知六塵
299 9 zhī to administer 五者一根知六塵
300 9 zhī to distinguish; to discern 五者一根知六塵
301 9 zhī to be close friends 五者一根知六塵
302 9 zhī to feel; to sense; to perceive 五者一根知六塵
303 9 zhī to receive; to entertain 五者一根知六塵
304 9 zhī knowledge 五者一根知六塵
305 9 zhī consciousness; perception 五者一根知六塵
306 9 zhī a close friend 五者一根知六塵
307 9 zhì wisdom 五者一根知六塵
308 9 zhì Zhi 五者一根知六塵
309 9 zhī Understanding 五者一根知六塵
310 9 zhī know; jña 五者一根知六塵
311 9 Kangxi radical 71 釋有因緣名及無因緣名義
312 9 to not have; without 釋有因緣名及無因緣名義
313 9 mo 釋有因緣名及無因緣名義
314 9 to not have 釋有因緣名及無因緣名義
315 9 Wu 釋有因緣名及無因緣名義
316 9 mo 釋有因緣名及無因緣名義
317 8 而今 érjīn now; at the present (time) 昔所不得而今乃
318 8 yán to speak; to say; said 明皆言到
319 8 yán language; talk; words; utterance; speech 明皆言到
320 8 yán Kangxi radical 149 明皆言到
321 8 yán phrase; sentence 明皆言到
322 8 yán a word; a syllable 明皆言到
323 8 yán a theory; a doctrine 明皆言到
324 8 yán to regard as 明皆言到
325 8 yán to act as 明皆言到
326 8 yán speech; vāc 明皆言到
327 8 yán speak; vad 明皆言到
328 8 big; huge; large 云何涅槃云何大
329 8 Kangxi radical 37 云何涅槃云何大
330 8 great; major; important 云何涅槃云何大
331 8 size 云何涅槃云何大
332 8 old 云何涅槃云何大
333 8 oldest; earliest 云何涅槃云何大
334 8 adult 云何涅槃云何大
335 8 dài an important person 云何涅槃云何大
336 8 senior 云何涅槃云何大
337 8 an element 云何涅槃云何大
338 8 great; mahā 云何涅槃云何大
339 7 菩薩 púsà bodhisattva 復次善男子云何菩薩
340 7 菩薩 púsà bodhisattva 復次善男子云何菩薩
341 7 菩薩 púsà bodhisatta 復次善男子云何菩薩
342 7 外道 wàidào an outsider 一與外道共
343 7 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 一與外道共
344 7 外道 wàidào Heretics 一與外道共
345 7 外道 wàidào non-Buddhist 一與外道共
346 7 gēng to change; to ammend 更設二問
347 7 gēng a watch; a measure of time 更設二問
348 7 gēng to experience 更設二問
349 7 gēng to improve 更設二問
350 7 gēng to replace; to substitute 更設二問
351 7 gēng to compensate 更設二問
352 7 gēng contacts 更設二問
353 7 gèng to increase 更設二問
354 7 gēng forced military service 更設二問
355 7 gēng Geng 更設二問
356 7 jīng to experience 更設二問
357 7 二乘 èr shèng the two vehicles 一與二乘共
358 7 néng can; able
359 7 néng ability; capacity
360 7 néng a mythical bear-like beast
361 7 néng energy
362 7 néng function; use
363 7 néng talent
364 7 néng expert at
365 7 néng to be in harmony
366 7 néng to tend to; to care for
367 7 néng to reach; to arrive at
368 7 néng to be able; śak
369 7 yīn cause; reason 凡夫因世俗
370 7 yīn to accord with 凡夫因世俗
371 7 yīn to follow 凡夫因世俗
372 7 yīn to rely on 凡夫因世俗
373 7 yīn via; through 凡夫因世俗
374 7 yīn to continue 凡夫因世俗
375 7 yīn to receive 凡夫因世俗
376 7 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 凡夫因世俗
377 7 yīn to seize an opportunity 凡夫因世俗
378 7 yīn to be like 凡夫因世俗
379 7 yīn a standrd; a criterion 凡夫因世俗
380 7 yīn cause; hetu 凡夫因世俗
381 7 fēi Kangxi radical 175 是名涅槃非大涅槃
382 7 fēi wrong; bad; untruthful 是名涅槃非大涅槃
383 7 fēi different 是名涅槃非大涅槃
384 7 fēi to not be; to not have 是名涅槃非大涅槃
385 7 fēi to violate; to be contrary to 是名涅槃非大涅槃
386 7 fēi Africa 是名涅槃非大涅槃
387 7 fēi to slander 是名涅槃非大涅槃
388 7 fěi to avoid 是名涅槃非大涅槃
389 7 fēi must 是名涅槃非大涅槃
390 7 fēi an error 是名涅槃非大涅槃
391 7 fēi a problem; a question 是名涅槃非大涅槃
392 7 fēi evil 是名涅槃非大涅槃
393 7 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則具神通
394 7 a grade; a level 則具神通
395 7 an example; a model 則具神通
396 7 a weighing device 則具神通
397 7 to grade; to rank 則具神通
398 7 to copy; to imitate; to follow 則具神通
399 7 to do 則具神通
400 7 koan; kōan; gong'an 則具神通
401 6 五通 wǔ tōng five supernatural powers; pañca-abhijnā 以五通為體
402 6 Germany 德王品之第五
403 6 virtue; morality; ethics; character 德王品之第五
404 6 kindness; favor 德王品之第五
405 6 conduct; behavior 德王品之第五
406 6 to be grateful 德王品之第五
407 6 heart; intention 德王品之第五
408 6 De 德王品之第五
409 6 potency; natural power 德王品之第五
410 6 wholesome; good 德王品之第五
411 6 Virtue 德王品之第五
412 6 merit; puṇya; puñña 德王品之第五
413 6 guṇa 德王品之第五
414 6 huà to make into; to change into; to transform 菩薩化道之要用
415 6 huà to convert; to persuade 菩薩化道之要用
416 6 huà to manifest 菩薩化道之要用
417 6 huà to collect alms 菩薩化道之要用
418 6 huà [of Nature] to create 菩薩化道之要用
419 6 huà to die 菩薩化道之要用
420 6 huà to dissolve; to melt 菩薩化道之要用
421 6 huà to revert to a previous custom 菩薩化道之要用
422 6 huà chemistry 菩薩化道之要用
423 6 huà to burn 菩薩化道之要用
424 6 huā to spend 菩薩化道之要用
425 6 huà to manifest 菩薩化道之要用
426 6 huà to convert 菩薩化道之要用
427 6 rén person; people; a human being 二乘人八萬劫
428 6 rén Kangxi radical 9 二乘人八萬劫
429 6 rén a kind of person 二乘人八萬劫
430 6 rén everybody 二乘人八萬劫
431 6 rén adult 二乘人八萬劫
432 6 rén somebody; others 二乘人八萬劫
433 6 rén an upright person 二乘人八萬劫
434 6 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 二乘人八萬劫
435 6 eight 二乘人八萬劫
436 6 Kangxi radical 12 二乘人八萬劫
437 6 eighth 二乘人八萬劫
438 6 all around; all sides 二乘人八萬劫
439 6 eight; aṣṭa 二乘人八萬劫
440 6 凡夫 fánfū a commoner 善男子若凡夫人及以聲聞
441 6 凡夫 fánfū an ordinary person; prthagjana 善男子若凡夫人及以聲聞
442 6 大涅槃 dà nièpán Mahaparinirvana 釋大涅槃小涅槃義
443 5 yóu Kangxi radical 102 由名大涅槃
444 5 yóu to follow along 由名大涅槃
445 5 yóu cause; reason 由名大涅槃
446 5 yóu You 由名大涅槃
447 5 wèn to ask 所以重問者
448 5 wèn to inquire after 所以重問者
449 5 wèn to interrogate 所以重問者
450 5 wèn to hold responsible 所以重問者
451 5 wèn to request something 所以重問者
452 5 wèn to rebuke 所以重問者
453 5 wèn to send an official mission bearing gifts 所以重問者
454 5 wèn news 所以重問者
455 5 wèn to propose marriage 所以重問者
456 5 wén to inform 所以重問者
457 5 wèn to research 所以重問者
458 5 wèn Wen 所以重問者
459 5 wèn a question 所以重問者
460 5 wèn ask; prccha 所以重問者
461 5 different; other 雖復說異
462 5 to distinguish; to separate; to discriminate 雖復說異
463 5 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 雖復說異
464 5 unfamiliar; foreign 雖復說異
465 5 unusual; strange; surprising 雖復說異
466 5 to marvel; to wonder 雖復說異
467 5 yòng to use; to apply 不說我樂自在之用
468 5 yòng Kangxi radical 101 不說我樂自在之用
469 5 yòng to eat 不說我樂自在之用
470 5 yòng to spend 不說我樂自在之用
471 5 yòng expense 不說我樂自在之用
472 5 yòng a use; usage 不說我樂自在之用
473 5 yòng to need; must 不說我樂自在之用
474 5 yòng useful; practical 不說我樂自在之用
475 5 yòng to use up; to use all of something 不說我樂自在之用
476 5 yòng to work (an animal) 不說我樂自在之用
477 5 yòng to appoint 不說我樂自在之用
478 5 yòng to administer; to manager 不說我樂自在之用
479 5 yòng to control 不說我樂自在之用
480 5 yòng to access 不說我樂自在之用
481 5 yòng Yong 不說我樂自在之用
482 5 yòng yong / function; application 不說我樂自在之用
483 5 to go back; to return 雖復說異
484 5 to resume; to restart 雖復說異
485 5 to do in detail 雖復說異
486 5 to restore 雖復說異
487 5 to respond; to reply to 雖復說異
488 5 Fu; Return 雖復說異
489 5 to retaliate; to reciprocate 雖復說異
490 5 to avoid forced labor or tax 雖復說異
491 5 Fu 雖復說異
492 5 doubled; to overlapping; folded 雖復說異
493 5 a lined garment with doubled thickness 雖復說異
494 5 十六 shíliù sixteen 須陀洹十六心者
495 5 十六 shíliù sixteen; sodasa 須陀洹十六心者
496 5 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 不說我樂自在之用
497 5 自在 zìzài Carefree 不說我樂自在之用
498 5 自在 zìzài perfect ease 不說我樂自在之用
499 5 自在 zìzài Isvara 不說我樂自在之用
500 5 自在 zìzài self mastery; vaśitā 不說我樂自在之用

Frequencies of all Words

Top 1055

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 40 also; too 之義未障故也
2 40 a final modal particle indicating certainy or decision 之義未障故也
3 40 either 之義未障故也
4 40 even 之義未障故也
5 40 used to soften the tone 之義未障故也
6 40 used for emphasis 之義未障故也
7 40 used to mark contrast 之義未障故也
8 40 used to mark compromise 之義未障故也
9 40 ya 之義未障故也
10 31 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所以重問者
11 31 zhě that 所以重問者
12 31 zhě nominalizing function word 所以重問者
13 31 zhě used to mark a definition 所以重問者
14 31 zhě used to mark a pause 所以重問者
15 31 zhě topic marker; that; it 所以重問者
16 31 zhuó according to 所以重問者
17 31 zhě ca 所以重問者
18 26 yuē to speak; to say 僧亮曰
19 26 yuē Kangxi radical 73 僧亮曰
20 26 yuē to be called 僧亮曰
21 26 yuē particle without meaning 僧亮曰
22 24 zhì to; until
23 24 zhì Kangxi radical 133
24 24 zhì extremely; very; most
25 24 zhì to arrive
26 23 zhī him; her; them; that 辨涅槃非音聲之音
27 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 辨涅槃非音聲之音
28 23 zhī to go 辨涅槃非音聲之音
29 23 zhī this; that 辨涅槃非音聲之音
30 23 zhī genetive marker 辨涅槃非音聲之音
31 23 zhī it 辨涅槃非音聲之音
32 23 zhī in 辨涅槃非音聲之音
33 23 zhī all 辨涅槃非音聲之音
34 23 zhī and 辨涅槃非音聲之音
35 23 zhī however 辨涅槃非音聲之音
36 23 zhī if 辨涅槃非音聲之音
37 23 zhī then 辨涅槃非音聲之音
38 23 zhī to arrive; to go 辨涅槃非音聲之音
39 23 zhī is 辨涅槃非音聲之音
40 23 zhī to use 辨涅槃非音聲之音
41 23 zhī Zhi 辨涅槃非音聲之音
42 21 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所作事一
43 21 suǒ an office; an institute 所作事一
44 21 suǒ introduces a relative clause 所作事一
45 21 suǒ it 所作事一
46 21 suǒ if; supposing 所作事一
47 21 suǒ a few; various; some 所作事一
48 21 suǒ a place; a location 所作事一
49 21 suǒ indicates a passive voice 所作事一
50 21 suǒ that which 所作事一
51 21 suǒ an ordinal number 所作事一
52 21 suǒ meaning 所作事一
53 21 suǒ garrison 所作事一
54 21 suǒ place; pradeśa 所作事一
55 21 suǒ that which; yad 所作事一
56 21 de potential marker 得涅槃常樂我淨
57 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得涅槃常樂我淨
58 21 děi must; ought to 得涅槃常樂我淨
59 21 děi to want to; to need to 得涅槃常樂我淨
60 21 děi must; ought to 得涅槃常樂我淨
61 21 de 得涅槃常樂我淨
62 21 de infix potential marker 得涅槃常樂我淨
63 21 to result in 得涅槃常樂我淨
64 21 to be proper; to fit; to suit 得涅槃常樂我淨
65 21 to be satisfied 得涅槃常樂我淨
66 21 to be finished 得涅槃常樂我淨
67 21 de result of degree 得涅槃常樂我淨
68 21 de marks completion of an action 得涅槃常樂我淨
69 21 děi satisfying 得涅槃常樂我淨
70 21 to contract 得涅槃常樂我淨
71 21 marks permission or possibility 得涅槃常樂我淨
72 21 expressing frustration 得涅槃常樂我淨
73 21 to hear 得涅槃常樂我淨
74 21 to have; there is 得涅槃常樂我淨
75 21 marks time passed 得涅槃常樂我淨
76 21 obtain; attain; prāpta 得涅槃常樂我淨
77 21 not; no 不說我樂自在之用
78 21 expresses that a certain condition cannot be acheived 不說我樂自在之用
79 21 as a correlative 不說我樂自在之用
80 21 no (answering a question) 不說我樂自在之用
81 21 forms a negative adjective from a noun 不說我樂自在之用
82 21 at the end of a sentence to form a question 不說我樂自在之用
83 21 to form a yes or no question 不說我樂自在之用
84 21 infix potential marker 不說我樂自在之用
85 21 no; na 不說我樂自在之用
86 21 ruò to seem; to be like; as 若得
87 21 ruò seemingly 若得
88 21 ruò if 若得
89 21 ruò you 若得
90 21 ruò this; that 若得
91 21 ruò and; or 若得
92 21 ruò as for; pertaining to 若得
93 21 pomegranite 若得
94 21 ruò to choose 若得
95 21 ruò to agree; to accord with; to conform to 若得
96 21 ruò thus 若得
97 21 ruò pollia 若得
98 21 ruò Ruo 若得
99 21 ruò only then 若得
100 21 ja 若得
101 21 jñā 若得
102 20 àn case; incident
103 20 àn a table; a bench
104 20 àn in the author's opinion
105 20 àn a wooden tray
106 20 àn a record; a file
107 20 àn a draft; a proposal
108 20 àn to press down
109 20 àn to investigate
110 20 àn according to
111 20 àn thus; so; therefore
112 20 àn case
113 20 僧亮 sēngliàng Sengliang 僧亮曰
114 19 míng measure word for people 釋有因緣名及無因緣名義
115 19 míng fame; renown; reputation 釋有因緣名及無因緣名義
116 19 míng a name; personal name; designation 釋有因緣名及無因緣名義
117 19 míng rank; position 釋有因緣名及無因緣名義
118 19 míng an excuse 釋有因緣名及無因緣名義
119 19 míng life 釋有因緣名及無因緣名義
120 19 míng to name; to call 釋有因緣名及無因緣名義
121 19 míng to express; to describe 釋有因緣名及無因緣名義
122 19 míng to be called; to have the name 釋有因緣名及無因緣名義
123 19 míng to own; to possess 釋有因緣名及無因緣名義
124 19 míng famous; renowned 釋有因緣名及無因緣名義
125 19 míng moral 釋有因緣名及無因緣名義
126 19 míng name; naman 釋有因緣名及無因緣名義
127 19 míng fame; renown; yasas 釋有因緣名及無因緣名義
128 18 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 之義未障故也
129 18 old; ancient; former; past 之義未障故也
130 18 reason; cause; purpose 之義未障故也
131 18 to die 之義未障故也
132 18 so; therefore; hence 之義未障故也
133 18 original 之義未障故也
134 18 accident; happening; instance 之義未障故也
135 18 a friend; an acquaintance; friendship 之義未障故也
136 18 something in the past 之義未障故也
137 18 deceased; dead 之義未障故也
138 18 still; yet 之義未障故也
139 17 涅槃 Nièpán Buddhism in Every Step: Nirvana 釋大涅槃小涅槃義
140 17 涅槃 Nièpán nirvana 釋大涅槃小涅槃義
141 17 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 釋大涅槃小涅槃義
142 17 jiàn to see 而見者不同也
143 17 jiàn opinion; view; understanding 而見者不同也
144 17 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 而見者不同也
145 17 jiàn refer to; for details see 而見者不同也
146 17 jiàn to appear 而見者不同也
147 17 jiàn passive marker 而見者不同也
148 17 jiàn to meet 而見者不同也
149 17 jiàn to receive (a guest) 而見者不同也
150 17 jiàn let me; kindly 而見者不同也
151 17 jiàn Jian 而見者不同也
152 17 xiàn to appear 而見者不同也
153 17 xiàn to introduce 而見者不同也
154 17 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 而見者不同也
155 16 past; former times 昔所不得而今乃
156 16 Xi 昔所不得而今乃
157 16 cuò rough; coarse 昔所不得而今乃
158 16 night 昔所不得而今乃
159 15 this; these 今此中說名小涅槃
160 15 in this way 今此中說名小涅槃
161 15 otherwise; but; however; so 今此中說名小涅槃
162 15 at this time; now; here 今此中說名小涅槃
163 15 this; here; etad 今此中說名小涅槃
164 15 dìng to decide 要因定後
165 15 dìng certainly; definitely 要因定後
166 15 dìng to determine 要因定後
167 15 dìng to calm down 要因定後
168 15 dìng to set; to fix 要因定後
169 15 dìng to book; to subscribe to; to order 要因定後
170 15 dìng still 要因定後
171 15 dìng Concentration 要因定後
172 15 dìng meditative concentration; meditation 要因定後
173 14 yǒu is; are; to exist 舉有山大山等喻
174 14 yǒu to have; to possess 舉有山大山等喻
175 14 yǒu indicates an estimate 舉有山大山等喻
176 14 yǒu indicates a large quantity 舉有山大山等喻
177 14 yǒu indicates an affirmative response 舉有山大山等喻
178 14 yǒu a certain; used before a person, time, or place 舉有山大山等喻
179 14 yǒu used to compare two things 舉有山大山等喻
180 14 yǒu used in a polite formula before certain verbs 舉有山大山等喻
181 14 yǒu used before the names of dynasties 舉有山大山等喻
182 14 yǒu a certain thing; what exists 舉有山大山等喻
183 14 yǒu multiple of ten and ... 舉有山大山等喻
184 14 yǒu abundant 舉有山大山等喻
185 14 yǒu purposeful 舉有山大山等喻
186 14 yǒu You 舉有山大山等喻
187 14 yǒu 1. existence; 2. becoming 舉有山大山等喻
188 14 yǒu becoming; bhava 舉有山大山等喻
189 14 wén to hear 上聞不聞中
190 14 wén Wen 上聞不聞中
191 14 wén sniff at; to smell 上聞不聞中
192 14 wén to be widely known 上聞不聞中
193 14 wén to confirm; to accept 上聞不聞中
194 14 wén information 上聞不聞中
195 14 wèn famous; well known 上聞不聞中
196 14 wén knowledge; learning 上聞不聞中
197 14 wèn popularity; prestige; reputation 上聞不聞中
198 14 wén to question 上聞不聞中
199 14 wén hearing; śruti 上聞不聞中
200 14 shì is; are; am; to be 是名涅槃非大涅槃
201 14 shì is exactly 是名涅槃非大涅槃
202 14 shì is suitable; is in contrast 是名涅槃非大涅槃
203 14 shì this; that; those 是名涅槃非大涅槃
204 14 shì really; certainly 是名涅槃非大涅槃
205 14 shì correct; yes; affirmative 是名涅槃非大涅槃
206 14 shì true 是名涅槃非大涅槃
207 14 shì is; has; exists 是名涅槃非大涅槃
208 14 shì used between repetitions of a word 是名涅槃非大涅槃
209 14 shì a matter; an affair 是名涅槃非大涅槃
210 14 shì Shi 是名涅槃非大涅槃
211 14 shì is; bhū 是名涅槃非大涅槃
212 14 shì this; idam 是名涅槃非大涅槃
213 13 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而此旨於一部之中
214 13 ér Kangxi radical 126 而此旨於一部之中
215 13 ér you 而此旨於一部之中
216 13 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而此旨於一部之中
217 13 ér right away; then 而此旨於一部之中
218 13 ér but; yet; however; while; nevertheless 而此旨於一部之中
219 13 ér if; in case; in the event that 而此旨於一部之中
220 13 ér therefore; as a result; thus 而此旨於一部之中
221 13 ér how can it be that? 而此旨於一部之中
222 13 ér so as to 而此旨於一部之中
223 13 ér only then 而此旨於一部之中
224 13 ér as if; to seem like 而此旨於一部之中
225 13 néng can; able 而此旨於一部之中
226 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此旨於一部之中
227 13 ér me 而此旨於一部之中
228 13 ér to arrive; up to 而此旨於一部之中
229 13 ér possessive 而此旨於一部之中
230 13 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子若凡夫人及以聲聞
231 13 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子若凡夫人及以聲聞
232 13 云何 yúnhé why 云何涅槃云何大
233 12 míng bright; luminous; brilliant 明皆言到
234 12 míng Ming 明皆言到
235 12 míng Ming Dynasty 明皆言到
236 12 míng obvious; explicit; clear 明皆言到
237 12 míng intelligent; clever; perceptive 明皆言到
238 12 míng to illuminate; to shine 明皆言到
239 12 míng consecrated 明皆言到
240 12 míng to understand; to comprehend 明皆言到
241 12 míng to explain; to clarify 明皆言到
242 12 míng Souther Ming; Later Ming 明皆言到
243 12 míng the world; the human world; the world of the living 明皆言到
244 12 míng eyesight; vision 明皆言到
245 12 míng a god; a spirit 明皆言到
246 12 míng fame; renown 明皆言到
247 12 míng open; public 明皆言到
248 12 míng clear 明皆言到
249 12 míng to become proficient 明皆言到
250 12 míng to be proficient 明皆言到
251 12 míng virtuous 明皆言到
252 12 míng open and honest 明皆言到
253 12 míng clean; neat 明皆言到
254 12 míng remarkable; outstanding; notable 明皆言到
255 12 míng next; afterwards 明皆言到
256 12 míng positive 明皆言到
257 12 míng Clear 明皆言到
258 12 míng wisdom; knowledge; vidya 明皆言到
259 12 also; too 亦名涅槃
260 12 but 亦名涅槃
261 12 this; he; she 亦名涅槃
262 12 although; even though 亦名涅槃
263 12 already 亦名涅槃
264 12 particle with no meaning 亦名涅槃
265 12 Yi 亦名涅槃
266 12 zuò to do 所作事一
267 12 zuò to act as; to serve as 所作事一
268 12 zuò to start 所作事一
269 12 zuò a writing; a work 所作事一
270 12 zuò to dress as; to be disguised as 所作事一
271 12 zuō to create; to make 所作事一
272 12 zuō a workshop 所作事一
273 12 zuō to write; to compose 所作事一
274 12 zuò to rise 所作事一
275 12 zuò to be aroused 所作事一
276 12 zuò activity; action; undertaking 所作事一
277 12 zuò to regard as 所作事一
278 12 zuò action; kāraṇa 所作事一
279 11 one 一與外道共
280 11 Kangxi radical 1 一與外道共
281 11 as soon as; all at once 一與外道共
282 11 pure; concentrated 一與外道共
283 11 whole; all 一與外道共
284 11 first 一與外道共
285 11 the same 一與外道共
286 11 each 一與外道共
287 11 certain 一與外道共
288 11 throughout 一與外道共
289 11 used in between a reduplicated verb 一與外道共
290 11 sole; single 一與外道共
291 11 a very small amount 一與外道共
292 11 Yi 一與外道共
293 11 other 一與外道共
294 11 to unify 一與外道共
295 11 accidentally; coincidentally 一與外道共
296 11 abruptly; suddenly 一與外道共
297 11 or 一與外道共
298 11 one; eka 一與外道共
299 11 meaning; sense 釋大涅槃小涅槃義
300 11 justice; right action; righteousness 釋大涅槃小涅槃義
301 11 artificial; man-made; fake 釋大涅槃小涅槃義
302 11 chivalry; generosity 釋大涅槃小涅槃義
303 11 just; righteous 釋大涅槃小涅槃義
304 11 adopted 釋大涅槃小涅槃義
305 11 a relationship 釋大涅槃小涅槃義
306 11 volunteer 釋大涅槃小涅槃義
307 11 something suitable 釋大涅槃小涅槃義
308 11 a martyr 釋大涅槃小涅槃義
309 11 a law 釋大涅槃小涅槃義
310 11 Yi 釋大涅槃小涅槃義
311 11 Righteousness 釋大涅槃小涅槃義
312 11 jīn today; present; now 今更舉第二問
313 11 jīn Jin 今更舉第二問
314 11 jīn modern 今更舉第二問
315 11 jīn now; adhunā 今更舉第二問
316 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 不說我樂自在之用
317 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 不說我樂自在之用
318 11 shuì to persuade 不說我樂自在之用
319 11 shuō to teach; to recite; to explain 不說我樂自在之用
320 11 shuō a doctrine; a theory 不說我樂自在之用
321 11 shuō to claim; to assert 不說我樂自在之用
322 11 shuō allocution 不說我樂自在之用
323 11 shuō to criticize; to scold 不說我樂自在之用
324 11 shuō to indicate; to refer to 不說我樂自在之用
325 11 shuō speach; vāda 不說我樂自在之用
326 11 shuō to speak; bhāṣate 不說我樂自在之用
327 11 tōng to go through; to open 謂眼通
328 11 tōng open 謂眼通
329 11 tōng instance; occurrence; bout 謂眼通
330 11 tōng to connect 謂眼通
331 11 tōng to know well 謂眼通
332 11 tōng to report 謂眼通
333 11 tōng to commit adultery 謂眼通
334 11 tōng common; in general 謂眼通
335 11 tōng to transmit 謂眼通
336 11 tōng to attain a goal 謂眼通
337 11 tōng finally; in the end 謂眼通
338 11 tōng to communicate with 謂眼通
339 11 tōng thoroughly 謂眼通
340 11 tōng to pardon; to forgive 謂眼通
341 11 tōng free-flowing; smooth 謂眼通
342 11 tōng smoothly; without a hitch 謂眼通
343 11 tōng erudite; learned 謂眼通
344 11 tōng an expert 謂眼通
345 11 tōng a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power 謂眼通
346 10 wèi for; to 以此義為小
347 10 wèi because of 以此義為小
348 10 wéi to act as; to serve 以此義為小
349 10 wéi to change into; to become 以此義為小
350 10 wéi to be; is 以此義為小
351 10 wéi to do 以此義為小
352 10 wèi for 以此義為小
353 10 wèi because of; for; to 以此義為小
354 10 wèi to 以此義為小
355 10 wéi in a passive construction 以此義為小
356 10 wéi forming a rehetorical question 以此義為小
357 10 wéi forming an adverb 以此義為小
358 10 wéi to add emphasis 以此義為小
359 10 wèi to support; to help 以此義為小
360 10 wéi to govern 以此義為小
361 10 guǒ a result; a consequence 是禪定家果
362 10 guǒ fruit 是禪定家果
363 10 guǒ as expected; really 是禪定家果
364 10 guǒ if really; if expected 是禪定家果
365 10 guǒ to eat until full 是禪定家果
366 10 guǒ to realize 是禪定家果
367 10 guǒ a fruit tree 是禪定家果
368 10 guǒ resolute; determined 是禪定家果
369 10 guǒ Fruit 是禪定家果
370 10 guǒ direct effect; phala; a consequence 是禪定家果
371 10 shì to release; to set free 釋大涅槃小涅槃義
372 10 shì to explain; to interpret 釋大涅槃小涅槃義
373 10 shì to remove; to dispell; to clear up 釋大涅槃小涅槃義
374 10 shì to give up; to abandon 釋大涅槃小涅槃義
375 10 shì to put down 釋大涅槃小涅槃義
376 10 shì to resolve 釋大涅槃小涅槃義
377 10 shì to melt 釋大涅槃小涅槃義
378 10 shì Śākyamuni 釋大涅槃小涅槃義
379 10 shì Buddhism 釋大涅槃小涅槃義
380 10 shì Śākya; Shakya 釋大涅槃小涅槃義
381 10 pleased; glad 釋大涅槃小涅槃義
382 10 shì explain 釋大涅槃小涅槃義
383 10 shì Śakra; Indra 釋大涅槃小涅槃義
384 10 so as to; in order to 以請釋也
385 10 to use; to regard as 以請釋也
386 10 to use; to grasp 以請釋也
387 10 according to 以請釋也
388 10 because of 以請釋也
389 10 on a certain date 以請釋也
390 10 and; as well as 以請釋也
391 10 to rely on 以請釋也
392 10 to regard 以請釋也
393 10 to be able to 以請釋也
394 10 to order; to command 以請釋也
395 10 further; moreover 以請釋也
396 10 used after a verb 以請釋也
397 10 very 以請釋也
398 10 already 以請釋也
399 10 increasingly 以請釋也
400 10 a reason; a cause 以請釋也
401 10 Israel 以請釋也
402 10 Yi 以請釋也
403 10 use; yogena 以請釋也
404 10 xīn heart [organ] 心色不移
405 10 xīn Kangxi radical 61 心色不移
406 10 xīn mind; consciousness 心色不移
407 10 xīn the center; the core; the middle 心色不移
408 10 xīn one of the 28 star constellations 心色不移
409 10 xīn heart 心色不移
410 10 xīn emotion 心色不移
411 10 xīn intention; consideration 心色不移
412 10 xīn disposition; temperament 心色不移
413 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心色不移
414 10 xiǎo small; tiny 釋大涅槃小涅槃義
415 10 xiǎo Kangxi radical 42 釋大涅槃小涅槃義
416 10 xiǎo brief 釋大涅槃小涅槃義
417 10 xiǎo small in amount 釋大涅槃小涅槃義
418 10 xiǎo less than; nearly 釋大涅槃小涅槃義
419 10 xiǎo insignificant 釋大涅槃小涅槃義
420 10 xiǎo small in ability 釋大涅槃小涅槃義
421 10 xiǎo to shrink 釋大涅槃小涅槃義
422 10 xiǎo to slight; to belittle 釋大涅槃小涅槃義
423 10 xiǎo evil-doer 釋大涅槃小涅槃義
424 10 xiǎo a child 釋大涅槃小涅槃義
425 10 xiǎo concubine 釋大涅槃小涅槃義
426 10 xiǎo young 釋大涅槃小涅槃義
427 10 xiǎo indicates lack of seniority or brief tenure 釋大涅槃小涅槃義
428 10 xiǎo small; alpa 釋大涅槃小涅槃義
429 10 xiǎo mild; mrdu 釋大涅槃小涅槃義
430 10 xiǎo limited; paritta 釋大涅槃小涅槃義
431 10 xiǎo deficient; dabhra 釋大涅槃小涅槃義
432 9 聲聞 shēngwén sravaka 釋聲聞習氣義
433 9 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 釋聲聞習氣義
434 9 his; hers; its; theirs 其義一例
435 9 to add emphasis 其義一例
436 9 used when asking a question in reply to a question 其義一例
437 9 used when making a request or giving an order 其義一例
438 9 he; her; it; them 其義一例
439 9 probably; likely 其義一例
440 9 will 其義一例
441 9 may 其義一例
442 9 if 其義一例
443 9 or 其義一例
444 9 Qi 其義一例
445 9 he; her; it; saḥ; sā; tad 其義一例
446 9 xiāng each other; one another; mutually 不取有無相
447 9 xiàng to observe; to assess 不取有無相
448 9 xiàng appearance; portrait; picture 不取有無相
449 9 xiàng countenance; personage; character; disposition 不取有無相
450 9 xiàng to aid; to help 不取有無相
451 9 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 不取有無相
452 9 xiàng a sign; a mark; appearance 不取有無相
453 9 xiāng alternately; in turn 不取有無相
454 9 xiāng Xiang 不取有無相
455 9 xiāng form substance 不取有無相
456 9 xiāng to express 不取有無相
457 9 xiàng to choose 不取有無相
458 9 xiāng Xiang 不取有無相
459 9 xiāng an ancient musical instrument 不取有無相
460 9 xiāng the seventh lunar month 不取有無相
461 9 xiāng to compare 不取有無相
462 9 xiàng to divine 不取有無相
463 9 xiàng to administer 不取有無相
464 9 xiàng helper for a blind person 不取有無相
465 9 xiāng rhythm [music] 不取有無相
466 9 xiāng the upper frets of a pipa 不取有無相
467 9 xiāng coralwood 不取有無相
468 9 xiàng ministry 不取有無相
469 9 xiàng to supplement; to enhance 不取有無相
470 9 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 不取有無相
471 9 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 不取有無相
472 9 xiàng sign; mark; liṅga 不取有無相
473 9 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 不取有無相
474 9 zhī to know 五者一根知六塵
475 9 zhī to comprehend 五者一根知六塵
476 9 zhī to inform; to tell 五者一根知六塵
477 9 zhī to administer 五者一根知六塵
478 9 zhī to distinguish; to discern 五者一根知六塵
479 9 zhī to be close friends 五者一根知六塵
480 9 zhī to feel; to sense; to perceive 五者一根知六塵
481 9 zhī to receive; to entertain 五者一根知六塵
482 9 zhī knowledge 五者一根知六塵
483 9 zhī consciousness; perception 五者一根知六塵
484 9 zhī a close friend 五者一根知六塵
485 9 zhì wisdom 五者一根知六塵
486 9 zhì Zhi 五者一根知六塵
487 9 zhī Understanding 五者一根知六塵
488 9 zhī know; jña 五者一根知六塵
489 9 no 釋有因緣名及無因緣名義
490 9 Kangxi radical 71 釋有因緣名及無因緣名義
491 9 to not have; without 釋有因緣名及無因緣名義
492 9 has not yet 釋有因緣名及無因緣名義
493 9 mo 釋有因緣名及無因緣名義
494 9 do not 釋有因緣名及無因緣名義
495 9 not; -less; un- 釋有因緣名及無因緣名義
496 9 regardless of 釋有因緣名及無因緣名義
497 9 to not have 釋有因緣名及無因緣名義
498 9 um 釋有因緣名及無因緣名義
499 9 Wu 釋有因緣名及無因緣名義
500 9 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 釋有因緣名及無因緣名義

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ya
zhě ca
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
obtain; attain; prāpta
no; na
 1. ja
 2. jñā
àn case
僧亮 sēngliàng Sengliang
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
涅槃
 1. Nièpán
 2. Nièpán
 3. nièpán
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝亮 寶亮 66 Bao Liang
大般涅槃经集解 大般涅槃經集解 100 Da Ban Niepan Jing Ji Jie
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
法实 法實 102 Dharmasatya
光明遍照 103 Vairocana
空也 107 Kūya
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
涅槃经 涅槃經 78
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
僧亮 115 Sengliang
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
文中 119 Bunchū
小乘 120 Hinayana
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 74.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐我净 常樂我淨 99 Eternity, Bliss, Self, and Purity
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
道中 100 on the path
得佛 100 to become a Buddha
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
钝根 鈍根 100
 1. dull ability
 2. dull aptitude
二乘 195 the two vehicles
二心 195 two minds
二修 195 two kinds of cultivation
二种 二種 195 two kinds
二谛 二諦 195 the two truths
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
果相 103 reward; retribution; effect
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
后说 後說 104 spoken later
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
卷第四 106 scroll 4
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
苦乐 苦樂 107 joy and pain
利根 108 natural powers of intelligence
六尘 六塵 108 six sense objects; Six Dusts
六难 六難 108 six difficult things
六行 108
 1. practice of the six pāramitās
 2. six ascetic practices
六识 六識 108 the six consciousnesses; the six types of sensory consciousness
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
如意通 114 teleportation; ṛddy-abhijña
三谛 三諦 115 three truths
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三修 115
 1. three kinds of cultivation; three inferior kinds of cultivation
 2. three kinds of cultivation; three superior kinds of cultivation
三业 三業 115 three types of karma; three actions
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色心 115 form and the formless
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善因 115 Wholesome Cause
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身业 身業 115 physical karma
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
身通 115 teleportation; ṛddy-abhijña
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
思慧 115 Wisdom from Thinking; wisdom acquired by reflection
宿命通 115 knowledge of past lives
他心通 116
 1. Mind Reader
 2. mind reading
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天耳通 116
 1. Divine Hearing
 2. heavenly hearing
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods /devātideva
天眼通 116
 1. Divine Eye
 2. Heavenly Vision; divine sight
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
五事 119 five dharmas; five categories
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
息苦 120 end of suffering
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
欲界 121 realm of desire
真俗 122 absolute and conventional truth
知根 122 organs of perception
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
作意 122 attention; engagement