Glossary and Vocabulary for Pancasatika Prajnaparamita Sutra (Foshuo Kai Jue Zixing Boreluomiduo Jing) 佛說開覺自性般若波羅蜜多經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 118 zhōng middle 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
2 118 zhōng medium; medium sized 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
3 118 zhōng China 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
4 118 zhòng to hit the mark 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
5 118 zhōng midday 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
6 118 zhōng inside 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
7 118 zhōng during 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
8 118 zhōng Zhong 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
9 118 zhōng intermediary 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
10 118 zhōng half 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
11 118 zhòng to reach; to attain 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
12 118 zhòng to suffer; to infect 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
13 118 zhòng to obtain 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
14 118 zhòng to pass an exam 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
15 118 zhōng middle 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
16 118 shí knowledge; understanding 識中所有不實分別分量及疑動分量
17 118 shí to know; to be familiar with 識中所有不實分別分量及疑動分量
18 118 zhì to record 識中所有不實分別分量及疑動分量
19 118 shí thought; cognition 識中所有不實分別分量及疑動分量
20 118 shí to understand 識中所有不實分別分量及疑動分量
21 118 shí experience; common sense 識中所有不實分別分量及疑動分量
22 118 shí a good friend 識中所有不實分別分量及疑動分量
23 118 zhì to remember; to memorize 識中所有不實分別分量及疑動分量
24 118 zhì a label; a mark 識中所有不實分別分量及疑動分量
25 118 zhì an inscription 識中所有不實分別分量及疑動分量
26 118 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識中所有不實分別分量及疑動分量
27 97 to go; to 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
28 97 to rely on; to depend on 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
29 97 Yu 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
30 97 a crow 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
31 78 color 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
32 78 form; matter 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
33 78 shǎi dice 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
34 78 Kangxi radical 139 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
35 78 countenance 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
36 78 scene; sight 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
37 78 feminine charm; female beauty 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
38 78 kind; type 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
39 78 quality 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
40 78 to be angry 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
41 78 to seek; to search for 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
42 78 lust; sexual desire 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
43 78 form; rupa 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
44 69 to be near by; to be close to 即於色中色而無所得
45 69 at that time 即於色中色而無所得
46 69 to be exactly the same as; to be thus 即於色中色而無所得
47 69 supposed; so-called 即於色中色而無所得
48 69 to arrive at; to ascend 即於色中色而無所得
49 66 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 即於色中色而無所得
50 43 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提
51 43 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提
52 43 ér Kangxi radical 126 而能如實平等觀者
53 43 ér as if; to seem like 而能如實平等觀者
54 43 néng can; able 而能如實平等觀者
55 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能如實平等觀者
56 43 ér to arrive; up to 而能如實平等觀者
57 34 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩於諸色中
58 32 five 應當了知五種貪法
59 32 fifth musical note 應當了知五種貪法
60 32 Wu 應當了知五種貪法
61 32 the five elements 應當了知五種貪法
62 32 five; pañca 應當了知五種貪法
63 31 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即一切有所得
64 31 děi to want to; to need to 即一切有所得
65 31 děi must; ought to 即一切有所得
66 31 de 即一切有所得
67 31 de infix potential marker 即一切有所得
68 31 to result in 即一切有所得
69 31 to be proper; to fit; to suit 即一切有所得
70 31 to be satisfied 即一切有所得
71 31 to be finished 即一切有所得
72 31 děi satisfying 即一切有所得
73 31 to contract 即一切有所得
74 31 to hear 即一切有所得
75 31 to have; there is 即一切有所得
76 31 marks time passed 即一切有所得
77 31 obtain; attain; prāpta 即一切有所得
78 30 xīn heart [organ] 能具三種心種子緣而攝受者
79 30 xīn Kangxi radical 61 能具三種心種子緣而攝受者
80 30 xīn mind; consciousness 能具三種心種子緣而攝受者
81 30 xīn the center; the core; the middle 能具三種心種子緣而攝受者
82 30 xīn one of the 28 star constellations 能具三種心種子緣而攝受者
83 30 xīn heart 能具三種心種子緣而攝受者
84 30 xīn emotion 能具三種心種子緣而攝受者
85 30 xīn intention; consideration 能具三種心種子緣而攝受者
86 30 xīn disposition; temperament 能具三種心種子緣而攝受者
87 30 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 能具三種心種子緣而攝受者
88 30 xíng to walk
89 30 xíng capable; competent
90 30 háng profession
91 30 xíng Kangxi radical 144
92 30 xíng to travel
93 30 xìng actions; conduct
94 30 xíng to do; to act; to practice
95 30 xíng all right; OK; okay
96 30 háng horizontal line
97 30 héng virtuous deeds
98 30 hàng a line of trees
99 30 hàng bold; steadfast
100 30 xíng to move
101 30 xíng to put into effect; to implement
102 30 xíng travel
103 30 xíng to circulate
104 30 xíng running script; running script
105 30 xíng temporary
106 30 háng rank; order
107 30 háng a business; a shop
108 30 xíng to depart; to leave
109 30 xíng to experience
110 30 xíng path; way
111 30 xíng xing; ballad
112 30 xíng Xing
113 30 xíng Practice
114 30 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
115 30 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
116 26 shí time; a point or period of time 若於色中色無所得時
117 26 shí a season; a quarter of a year 若於色中色無所得時
118 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若於色中色無所得時
119 26 shí fashionable 若於色中色無所得時
120 26 shí fate; destiny; luck 若於色中色無所得時
121 26 shí occasion; opportunity; chance 若於色中色無所得時
122 26 shí tense 若於色中色無所得時
123 26 shí particular; special 若於色中色無所得時
124 26 shí to plant; to cultivate 若於色中色無所得時
125 26 shí an era; a dynasty 若於色中色無所得時
126 26 shí time [abstract] 若於色中色無所得時
127 26 shí seasonal 若於色中色無所得時
128 26 shí to wait upon 若於色中色無所得時
129 26 shí hour 若於色中色無所得時
130 26 shí appropriate; proper; timely 若於色中色無所得時
131 26 shí Shi 若於色中色無所得時
132 26 shí a present; currentlt 若於色中色無所得時
133 26 shí time; kāla 若於色中色無所得時
134 26 shí at that time; samaya 若於色中色無所得時
135 25 néng can; able 而能如實平等觀者
136 25 néng ability; capacity 而能如實平等觀者
137 25 néng a mythical bear-like beast 而能如實平等觀者
138 25 néng energy 而能如實平等觀者
139 25 néng function; use 而能如實平等觀者
140 25 néng talent 而能如實平等觀者
141 25 néng expert at 而能如實平等觀者
142 25 néng to be in harmony 而能如實平等觀者
143 25 néng to tend to; to care for 而能如實平等觀者
144 25 néng to reach; to arrive at 而能如實平等觀者
145 25 néng to be able; śak 而能如實平等觀者
146 25 néng skilful; pravīṇa 而能如實平等觀者
147 22 諸色 zhūsè various; all kinds 若菩薩於諸色中
148 22 Kangxi radical 71 離有尋求亦無所行
149 22 to not have; without 離有尋求亦無所行
150 22 mo 離有尋求亦無所行
151 22 to not have 離有尋求亦無所行
152 22 Wu 離有尋求亦無所行
153 22 mo 離有尋求亦無所行
154 21 Kangxi radical 49 現覆蔽已
155 21 to bring to an end; to stop 現覆蔽已
156 21 to complete 現覆蔽已
157 21 to demote; to dismiss 現覆蔽已
158 21 to recover from an illness 現覆蔽已
159 21 former; pūrvaka 現覆蔽已
160 20 yóu Kangxi radical 102 由能如是平等觀故
161 20 yóu to follow along 由能如是平等觀故
162 20 yóu cause; reason 由能如是平等觀故
163 20 yóu You 由能如是平等觀故
164 20 sān three 能具三種心種子緣而攝受者
165 20 sān third 能具三種心種子緣而攝受者
166 20 sān more than two 能具三種心種子緣而攝受者
167 20 sān very few 能具三種心種子緣而攝受者
168 20 sān San 能具三種心種子緣而攝受者
169 20 sān three; tri 能具三種心種子緣而攝受者
170 20 sān sa 能具三種心種子緣而攝受者
171 20 sān three kinds; trividha 能具三種心種子緣而攝受者
172 20 shòu to suffer; to be subjected to 若人於受
173 20 shòu to transfer; to confer 若人於受
174 20 shòu to receive; to accept 若人於受
175 20 shòu to tolerate 若人於受
176 20 shòu feelings; sensations 若人於受
177 20 xiǎng to think
178 20 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
179 20 xiǎng to want
180 20 xiǎng to remember; to miss; to long for
181 20 xiǎng to plan
182 20 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
183 20 zhě ca 而能如實平等觀者
184 19 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩於諸色中
185 19 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩於諸色中
186 19 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩於諸色中
187 19 method; way 若或於法有所得相可成立者
188 19 France 若或於法有所得相可成立者
189 19 the law; rules; regulations 若或於法有所得相可成立者
190 19 the teachings of the Buddha; Dharma 若或於法有所得相可成立者
191 19 a standard; a norm 若或於法有所得相可成立者
192 19 an institution 若或於法有所得相可成立者
193 19 to emulate 若或於法有所得相可成立者
194 19 magic; a magic trick 若或於法有所得相可成立者
195 19 punishment 若或於法有所得相可成立者
196 19 Fa 若或於法有所得相可成立者
197 19 a precedent 若或於法有所得相可成立者
198 19 a classification of some kinds of Han texts 若或於法有所得相可成立者
199 19 relating to a ceremony or rite 若或於法有所得相可成立者
200 19 Dharma 若或於法有所得相可成立者
201 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若或於法有所得相可成立者
202 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若或於法有所得相可成立者
203 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若或於法有所得相可成立者
204 19 quality; characteristic 若或於法有所得相可成立者
205 18 zhī to know 是於色中不了知相
206 18 zhī to comprehend 是於色中不了知相
207 18 zhī to inform; to tell 是於色中不了知相
208 18 zhī to administer 是於色中不了知相
209 18 zhī to distinguish; to discern 是於色中不了知相
210 18 zhī to be close friends 是於色中不了知相
211 18 zhī to feel; to sense; to perceive 是於色中不了知相
212 18 zhī to receive; to entertain 是於色中不了知相
213 18 zhī knowledge 是於色中不了知相
214 18 zhī consciousness; perception 是於色中不了知相
215 18 zhī a close friend 是於色中不了知相
216 18 zhì wisdom 是於色中不了知相
217 18 zhì Zhi 是於色中不了知相
218 18 zhī Understanding 是於色中不了知相
219 18 zhī know; jña 是於色中不了知相
220 18 了知 liǎozhī to understand clearly 是於色中善了知相
221 17 guǒ a result; a consequence 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
222 17 guǒ fruit 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
223 17 guǒ to eat until full 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
224 17 guǒ to realize 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
225 17 guǒ a fruit tree 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
226 17 guǒ resolute; determined 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
227 17 guǒ Fruit 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
228 17 guǒ direct effect; phala; a consequence 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
229 16 自性 zìxìng Self-Nature 即於諸色自性無所得
230 16 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 即於諸色自性無所得
231 16 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 即於諸色自性無所得
232 16 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
233 16 捨離 shělí to abandon; to give up; to depart; to leave 知已捨離
234 15 取著 qǔzhe grasping; attachment 隨其言說即生取著
235 15 Yi 離有尋求亦無所行
236 14 chī ignorant; stupid 應當了知五種癡法
237 14 chī delusion; moha 應當了知五種癡法
238 14 chī unintelligent; jaḍa 應當了知五種癡法
239 14 chēn to glare at in anger 應當了知五種瞋法
240 14 chēn to be angry 應當了知五種瞋法
241 14 chēn aversion; hatred; hostility; anger; dveṣa 應當了知五種瞋法
242 14 chēn malice; vyāpāda 應當了知五種瞋法
243 14 chēn wroth; krodha 應當了知五種瞋法
244 14 tān to be greedy; to lust after 應當了知五種貪法
245 14 tān to embezzle; to graft 應當了知五種貪法
246 14 tān to prefer 應當了知五種貪法
247 14 tān to search for; to seek 應當了知五種貪法
248 14 tān corrupt 應當了知五種貪法
249 14 tān greed; desire; craving; rāga 應當了知五種貪法
250 14 wéi to act as; to serve 是為淨法
251 14 wéi to change into; to become 是為淨法
252 14 wéi to be; is 是為淨法
253 14 wéi to do 是為淨法
254 14 wèi to support; to help 是為淨法
255 14 wéi to govern 是為淨法
256 14 wèi to be; bhū 是為淨法
257 13 出離 chū lí to leave; to transcend the mundane world 是故於彼大乘法中不能出離
258 13 出離 chūlí renunciation, transcendence 是故於彼大乘法中不能出離
259 12 zhǒng kind; type 能具三種心種子緣而攝受者
260 12 zhòng to plant; to grow; to cultivate 能具三種心種子緣而攝受者
261 12 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 能具三種心種子緣而攝受者
262 12 zhǒng seed; strain 能具三種心種子緣而攝受者
263 12 zhǒng offspring 能具三種心種子緣而攝受者
264 12 zhǒng breed 能具三種心種子緣而攝受者
265 12 zhǒng race 能具三種心種子緣而攝受者
266 12 zhǒng species 能具三種心種子緣而攝受者
267 12 zhǒng root; source; origin 能具三種心種子緣而攝受者
268 12 zhǒng grit; guts 能具三種心種子緣而攝受者
269 12 zhǒng seed; bīja 能具三種心種子緣而攝受者
270 12 one
271 12 Kangxi radical 1
272 12 pure; concentrated
273 12 first
274 12 the same
275 12 sole; single
276 12 a very small amount
277 12 Yi
278 12 other
279 12 to unify
280 12 accidentally; coincidentally
281 12 abruptly; suddenly
282 12 one; eka
283 12 to know; to learn about; to comprehend 悉應如實平等觀察
284 12 detailed 悉應如實平等觀察
285 12 to elaborate; to expound 悉應如實平等觀察
286 12 to exhaust; to use up 悉應如實平等觀察
287 12 strongly 悉應如實平等觀察
288 12 Xi 悉應如實平等觀察
289 12 all; kṛtsna 悉應如實平等觀察
290 12 màn slow 應當了知五種慢法
291 12 màn indifferent; idle 應當了知五種慢法
292 12 màn to neglect 應當了知五種慢法
293 12 màn arrogant; boastful 應當了知五種慢法
294 12 màn to coat; to plaster 應當了知五種慢法
295 12 màn mana; pride; arrogance; conceit 應當了知五種慢法
296 12 màn conceit; abhimāna 應當了知五種慢法
297 12 xiàng to observe; to assess 若或於法有所得相可成立者
298 12 xiàng appearance; portrait; picture 若或於法有所得相可成立者
299 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 若或於法有所得相可成立者
300 12 xiàng to aid; to help 若或於法有所得相可成立者
301 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 若或於法有所得相可成立者
302 12 xiàng a sign; a mark; appearance 若或於法有所得相可成立者
303 12 xiāng alternately; in turn 若或於法有所得相可成立者
304 12 xiāng Xiang 若或於法有所得相可成立者
305 12 xiāng form substance 若或於法有所得相可成立者
306 12 xiāng to express 若或於法有所得相可成立者
307 12 xiàng to choose 若或於法有所得相可成立者
308 12 xiāng Xiang 若或於法有所得相可成立者
309 12 xiāng an ancient musical instrument 若或於法有所得相可成立者
310 12 xiāng the seventh lunar month 若或於法有所得相可成立者
311 12 xiāng to compare 若或於法有所得相可成立者
312 12 xiàng to divine 若或於法有所得相可成立者
313 12 xiàng to administer 若或於法有所得相可成立者
314 12 xiàng helper for a blind person 若或於法有所得相可成立者
315 12 xiāng rhythm [music] 若或於法有所得相可成立者
316 12 xiāng the upper frets of a pipa 若或於法有所得相可成立者
317 12 xiāng coralwood 若或於法有所得相可成立者
318 12 xiàng ministry 若或於法有所得相可成立者
319 12 xiàng to supplement; to enhance 若或於法有所得相可成立者
320 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 若或於法有所得相可成立者
321 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 若或於法有所得相可成立者
322 12 xiàng sign; mark; liṅga 若或於法有所得相可成立者
323 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 若或於法有所得相可成立者
324 12 èr two
325 12 èr Kangxi radical 7
326 12 èr second
327 12 èr twice; double; di-
328 12 èr more than one kind
329 12 èr two; dvā; dvi
330 12 èr both; dvaya
331 11 如實 rúshí according to reality 而能如實平等觀者
332 11 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 而能如實平等觀者
333 11 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 而能如實平等觀者
334 10 shēng to be born; to give birth 隨其言說即生取著
335 10 shēng to live 隨其言說即生取著
336 10 shēng raw 隨其言說即生取著
337 10 shēng a student 隨其言說即生取著
338 10 shēng life 隨其言說即生取著
339 10 shēng to produce; to give rise 隨其言說即生取著
340 10 shēng alive 隨其言說即生取著
341 10 shēng a lifetime 隨其言說即生取著
342 10 shēng to initiate; to become 隨其言說即生取著
343 10 shēng to grow 隨其言說即生取著
344 10 shēng unfamiliar 隨其言說即生取著
345 10 shēng not experienced 隨其言說即生取著
346 10 shēng hard; stiff; strong 隨其言說即生取著
347 10 shēng having academic or professional knowledge 隨其言說即生取著
348 10 shēng a male role in traditional theatre 隨其言說即生取著
349 10 shēng gender 隨其言說即生取著
350 10 shēng to develop; to grow 隨其言說即生取著
351 10 shēng to set up 隨其言說即生取著
352 10 shēng a prostitute 隨其言說即生取著
353 10 shēng a captive 隨其言說即生取著
354 10 shēng a gentleman 隨其言說即生取著
355 10 shēng Kangxi radical 100 隨其言說即生取著
356 10 shēng unripe 隨其言說即生取著
357 10 shēng nature 隨其言說即生取著
358 10 shēng to inherit; to succeed 隨其言說即生取著
359 10 shēng destiny 隨其言說即生取著
360 10 shēng birth 隨其言說即生取著
361 10 應當 yīngdāng should; ought to 應當發起三種之心
362 9 speed 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
363 9 quick; fast 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
364 9 urgent 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
365 9 to accelerate 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
366 9 to urge 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
367 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就阿耨多羅三藐三菩提果
368 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就阿耨多羅三藐三菩提果
369 8 成就 chéngjiù accomplishment 成就阿耨多羅三藐三菩提果
370 8 成就 chéngjiù Achievements 成就阿耨多羅三藐三菩提果
371 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就阿耨多羅三藐三菩提果
372 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就阿耨多羅三藐三菩提果
373 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就阿耨多羅三藐三菩提果
374 8 disease; sickness; ailment 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
375 8 to hate; to envy 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
376 8 swift; rapid 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
377 8 urgent 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
378 8 pain 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
379 8 to get sick 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
380 8 to worry; to be nervous 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
381 8 speedy; kṣipram 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
382 8 超越 chāoyuè to surpass; to exceed; to transcend 諸種類色而悉超越
383 8 證得 zhèngdé realize; prāpti 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
384 8 four
385 8 note a musical scale
386 8 fourth
387 8 Si
388 8 four; catur
389 8 尋求 xúnqiú to seek 若或離有尋求而有所行
390 8 dòng to move 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
391 8 dòng to make happen; to change 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
392 8 dòng to start 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
393 8 dòng to act 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
394 8 dòng to touch; to prod; to stir; to stimulate 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
395 8 dòng movable 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
396 8 dòng to use 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
397 8 dòng movement 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
398 8 dòng to eat 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
399 8 dòng to revolt; to rebel 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
400 8 dòng shaking; kampita 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
401 8 big; huge; large 大貪
402 8 Kangxi radical 37 大貪
403 8 great; major; important 大貪
404 8 size 大貪
405 8 old 大貪
406 8 oldest; earliest 大貪
407 8 adult 大貪
408 8 dài an important person 大貪
409 8 senior 大貪
410 8 an element 大貪
411 8 great; mahā 大貪
412 8 種類 zhǒnglèi kind; genus; type; category; variety; species; sort; class 諸種類色而悉超越
413 8 種子 zhǒngzi seed 能具三種心種子緣而攝受者
414 8 種子 zhǒngzi son 能具三種心種子緣而攝受者
415 8 種子 zhǒngzi seed 能具三種心種子緣而攝受者
416 8 種子 zhǒngzi bīja; seed; karmic seed 能具三種心種子緣而攝受者
417 7 Qi 隨其言說即生取著
418 6 biàn all; complete 有動遍動
419 6 biàn to be covered with 有動遍動
420 6 biàn everywhere; sarva 有動遍動
421 6 biàn pervade; visva 有動遍動
422 6 biàn everywhere fragrant; paricitra 有動遍動
423 6 動亂 dòngluàn turmoil; upheaval; unrest 動亂癡
424 6 覆蔽 fùbì to cover 現轉覆蔽
425 6 平等 píngděng be equal in social status 平等生
426 6 平等 píngděng equal 平等生
427 6 平等 píngděng equal; without partiality 平等生
428 6 平等 píngděng equality 平等生
429 6 infix potential marker 不作用而行
430 6 jiě to loosen; to unfasten; to untie 當知是菩薩不實知解
431 6 jiě to explain 當知是菩薩不實知解
432 6 jiě to divide; to separate 當知是菩薩不實知解
433 6 jiě to understand 當知是菩薩不實知解
434 6 jiě to solve a math problem 當知是菩薩不實知解
435 6 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 當知是菩薩不實知解
436 6 jiě to cut; to disect 當知是菩薩不實知解
437 6 jiě to relieve oneself 當知是菩薩不實知解
438 6 jiě a solution 當知是菩薩不實知解
439 6 jiè to escort 當知是菩薩不實知解
440 6 xiè to understand; to be clear 當知是菩薩不實知解
441 6 xiè acrobatic skills 當知是菩薩不實知解
442 6 jiě can; able to 當知是菩薩不實知解
443 6 jiě to liberate 當知是菩薩不實知解
444 6 jiě a stanza 當知是菩薩不實知解
445 6 jiè to send off 當知是菩薩不實知解
446 6 xiè Xie 當知是菩薩不實知解
447 6 jiě exegesis 當知是菩薩不實知解
448 6 xiè laziness 當知是菩薩不實知解
449 6 jiè a government office 當知是菩薩不實知解
450 6 jiè to pawn 當知是菩薩不實知解
451 6 jiè to rent; to lease 當知是菩薩不實知解
452 6 jiě understanding 當知是菩薩不實知解
453 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 即於色中其心動轉
454 6 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 即於色中其心動轉
455 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 即於色中其心動轉
456 6 zhuǎn to turn; to rotate 即於色中其心動轉
457 6 zhuǎi to use many literary allusions 即於色中其心動轉
458 6 zhuǎn to transfer 即於色中其心動轉
459 6 zhuǎn to move forward; pravartana 即於色中其心動轉
460 6 平等觀 píngděng guān Mind of Equality 而能如實平等觀者
461 6 平等觀 píngděng guān contemplation of equality; contemplation on provisional truth 而能如實平等觀者
462 6 不能 bù néng cannot; must not; should not 是故於彼大乘法中不能出離
463 6 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
464 6 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
465 6 分別 fēnbié difference 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
466 6 分別 fēnbié discrimination 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
467 6 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
468 6 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
469 6 jiàn to see 即於色中色見無所得
470 6 jiàn opinion; view; understanding 即於色中色見無所得
471 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 即於色中色見無所得
472 6 jiàn refer to; for details see 即於色中色見無所得
473 6 jiàn to listen to 即於色中色見無所得
474 6 jiàn to meet 即於色中色見無所得
475 6 jiàn to receive (a guest) 即於色中色見無所得
476 6 jiàn let me; kindly 即於色中色見無所得
477 6 jiàn Jian 即於色中色見無所得
478 6 xiàn to appear 即於色中色見無所得
479 6 xiàn to introduce 即於色中色見無所得
480 6 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 即於色中色見無所得
481 6 jiàn seeing; observing; darśana 即於色中色見無所得
482 5 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 隨其言說不生取著
483 5 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 隨其言說不生取著
484 5 大乘 dàshèng Mahayana 是故於彼大乘法中不能出離
485 5 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 是故於彼大乘法中不能出離
486 5 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 是故於彼大乘法中不能出離
487 5 緣覺乘 yuánjué shèng Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle 緣覺乘中
488 5 rén person; people; a human being 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
489 5 rén Kangxi radical 9 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
490 5 rén a kind of person 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
491 5 rén everybody 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
492 5 rén adult 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
493 5 rén somebody; others 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
494 5 rén an upright person 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
495 5 rén person; manuṣya 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
496 5 聲聞 shēngwén sravaka 何況聲聞
497 5 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 何況聲聞
498 5 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現轉覆蔽
499 5 xiàn at present 現轉覆蔽
500 5 xiàn existing at the present time 現轉覆蔽

Frequencies of all Words

Top 807

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 118 zhōng middle 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
2 118 zhōng medium; medium sized 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
3 118 zhōng China 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
4 118 zhòng to hit the mark 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
5 118 zhōng in; amongst 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
6 118 zhōng midday 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
7 118 zhōng inside 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
8 118 zhōng during 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
9 118 zhōng Zhong 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
10 118 zhōng intermediary 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
11 118 zhōng half 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
12 118 zhōng just right; suitably 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
13 118 zhōng while 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
14 118 zhòng to reach; to attain 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
15 118 zhòng to suffer; to infect 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
16 118 zhòng to obtain 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
17 118 zhòng to pass an exam 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
18 118 zhōng middle 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
19 118 shí knowledge; understanding 識中所有不實分別分量及疑動分量
20 118 shí to know; to be familiar with 識中所有不實分別分量及疑動分量
21 118 zhì to record 識中所有不實分別分量及疑動分量
22 118 shí thought; cognition 識中所有不實分別分量及疑動分量
23 118 shí to understand 識中所有不實分別分量及疑動分量
24 118 shí experience; common sense 識中所有不實分別分量及疑動分量
25 118 shí a good friend 識中所有不實分別分量及疑動分量
26 118 zhì to remember; to memorize 識中所有不實分別分量及疑動分量
27 118 zhì a label; a mark 識中所有不實分別分量及疑動分量
28 118 zhì an inscription 識中所有不實分別分量及疑動分量
29 118 zhì just now 識中所有不實分別分量及疑動分量
30 118 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識中所有不實分別分量及疑動分量
31 97 in; at 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
32 97 in; at 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
33 97 in; at; to; from 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
34 97 to go; to 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
35 97 to rely on; to depend on 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
36 97 to go to; to arrive at 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
37 97 from 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
38 97 give 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
39 97 oppposing 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
40 97 and 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
41 97 compared to 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
42 97 by 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
43 97 and; as well as 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
44 97 for 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
45 97 Yu 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
46 97 a crow 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
47 97 whew; wow 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
48 97 near to; antike 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
49 87 ruò to seem; to be like; as 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
50 87 ruò seemingly 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
51 87 ruò if 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
52 87 ruò you 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
53 87 ruò this; that 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
54 87 ruò and; or 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
55 87 ruò as for; pertaining to 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
56 87 pomegranite 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
57 87 ruò to choose 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
58 87 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
59 87 ruò thus 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
60 87 ruò pollia 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
61 87 ruò Ruo 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
62 87 ruò only then 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
63 87 ja 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
64 87 jñā 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
65 87 ruò if; yadi 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
66 78 color 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
67 78 form; matter 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
68 78 shǎi dice 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
69 78 Kangxi radical 139 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
70 78 countenance 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
71 78 scene; sight 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
72 78 feminine charm; female beauty 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
73 78 kind; type 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
74 78 quality 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
75 78 to be angry 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
76 78 to seek; to search for 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
77 78 lust; sexual desire 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
78 78 form; rupa 若人於色中所有不實分別分量及疑動分量
79 69 promptly; right away; immediately 即於色中色而無所得
80 69 to be near by; to be close to 即於色中色而無所得
81 69 at that time 即於色中色而無所得
82 69 to be exactly the same as; to be thus 即於色中色而無所得
83 69 supposed; so-called 即於色中色而無所得
84 69 if; but 即於色中色而無所得
85 69 to arrive at; to ascend 即於色中色而無所得
86 69 then; following 即於色中色而無所得
87 69 so; just so; eva 即於色中色而無所得
88 66 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 即於色中色而無所得
89 43 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提
90 43 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提
91 43 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而能如實平等觀者
92 43 ér Kangxi radical 126 而能如實平等觀者
93 43 ér you 而能如實平等觀者
94 43 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而能如實平等觀者
95 43 ér right away; then 而能如實平等觀者
96 43 ér but; yet; however; while; nevertheless 而能如實平等觀者
97 43 ér if; in case; in the event that 而能如實平等觀者
98 43 ér therefore; as a result; thus 而能如實平等觀者
99 43 ér how can it be that? 而能如實平等觀者
100 43 ér so as to 而能如實平等觀者
101 43 ér only then 而能如實平等觀者
102 43 ér as if; to seem like 而能如實平等觀者
103 43 néng can; able 而能如實平等觀者
104 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能如實平等觀者
105 43 ér me 而能如實平等觀者
106 43 ér to arrive; up to 而能如實平等觀者
107 43 ér possessive 而能如實平等觀者
108 43 ér and; ca 而能如實平等觀者
109 40 如是 rúshì thus; so 如是行者
110 40 如是 rúshì thus, so 如是行者
111 40 如是 rúshì thus; evam 如是行者
112 40 如是 rúshì thus; evam 如是行者
113 34 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩於諸色中
114 33 zhū all; many; various 若菩薩於諸識中
115 33 zhū Zhu 若菩薩於諸識中
116 33 zhū all; members of the class 若菩薩於諸識中
117 33 zhū interrogative particle 若菩薩於諸識中
118 33 zhū him; her; them; it 若菩薩於諸識中
119 33 zhū of; in 若菩薩於諸識中
120 33 zhū all; many; sarva 若菩薩於諸識中
121 32 five 應當了知五種貪法
122 32 fifth musical note 應當了知五種貪法
123 32 Wu 應當了知五種貪法
124 32 the five elements 應當了知五種貪法
125 32 five; pañca 應當了知五種貪法
126 31 de potential marker 即一切有所得
127 31 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即一切有所得
128 31 děi must; ought to 即一切有所得
129 31 děi to want to; to need to 即一切有所得
130 31 děi must; ought to 即一切有所得
131 31 de 即一切有所得
132 31 de infix potential marker 即一切有所得
133 31 to result in 即一切有所得
134 31 to be proper; to fit; to suit 即一切有所得
135 31 to be satisfied 即一切有所得
136 31 to be finished 即一切有所得
137 31 de result of degree 即一切有所得
138 31 de marks completion of an action 即一切有所得
139 31 děi satisfying 即一切有所得
140 31 to contract 即一切有所得
141 31 marks permission or possibility 即一切有所得
142 31 expressing frustration 即一切有所得
143 31 to hear 即一切有所得
144 31 to have; there is 即一切有所得
145 31 marks time passed 即一切有所得
146 31 obtain; attain; prāpta 即一切有所得
147 30 xīn heart [organ] 能具三種心種子緣而攝受者
148 30 xīn Kangxi radical 61 能具三種心種子緣而攝受者
149 30 xīn mind; consciousness 能具三種心種子緣而攝受者
150 30 xīn the center; the core; the middle 能具三種心種子緣而攝受者
151 30 xīn one of the 28 star constellations 能具三種心種子緣而攝受者
152 30 xīn heart 能具三種心種子緣而攝受者
153 30 xīn emotion 能具三種心種子緣而攝受者
154 30 xīn intention; consideration 能具三種心種子緣而攝受者
155 30 xīn disposition; temperament 能具三種心種子緣而攝受者
156 30 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 能具三種心種子緣而攝受者
157 30 xíng to walk
158 30 xíng capable; competent
159 30 háng profession
160 30 háng line; row
161 30 xíng Kangxi radical 144
162 30 xíng to travel
163 30 xìng actions; conduct
164 30 xíng to do; to act; to practice
165 30 xíng all right; OK; okay
166 30 háng horizontal line
167 30 héng virtuous deeds
168 30 hàng a line of trees
169 30 hàng bold; steadfast
170 30 xíng to move
171 30 xíng to put into effect; to implement
172 30 xíng travel
173 30 xíng to circulate
174 30 xíng running script; running script
175 30 xíng temporary
176 30 xíng soon
177 30 háng rank; order
178 30 háng a business; a shop
179 30 xíng to depart; to leave
180 30 xíng to experience
181 30 xíng path; way
182 30 xíng xing; ballad
183 30 xíng a round [of drinks]
184 30 xíng Xing
185 30 xíng moreover; also
186 30 xíng Practice
187 30 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
188 30 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
189 28 有所 yǒusuǒ somewhat; to some extent 即一切有所得
190 26 shí time; a point or period of time 若於色中色無所得時
191 26 shí a season; a quarter of a year 若於色中色無所得時
192 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若於色中色無所得時
193 26 shí at that time 若於色中色無所得時
194 26 shí fashionable 若於色中色無所得時
195 26 shí fate; destiny; luck 若於色中色無所得時
196 26 shí occasion; opportunity; chance 若於色中色無所得時
197 26 shí tense 若於色中色無所得時
198 26 shí particular; special 若於色中色無所得時
199 26 shí to plant; to cultivate 若於色中色無所得時
200 26 shí hour (measure word) 若於色中色無所得時
201 26 shí an era; a dynasty 若於色中色無所得時
202 26 shí time [abstract] 若於色中色無所得時
203 26 shí seasonal 若於色中色無所得時
204 26 shí frequently; often 若於色中色無所得時
205 26 shí occasionally; sometimes 若於色中色無所得時
206 26 shí on time 若於色中色無所得時
207 26 shí this; that 若於色中色無所得時
208 26 shí to wait upon 若於色中色無所得時
209 26 shí hour 若於色中色無所得時
210 26 shí appropriate; proper; timely 若於色中色無所得時
211 26 shí Shi 若於色中色無所得時
212 26 shí a present; currentlt 若於色中色無所得時
213 26 shí time; kāla 若於色中色無所得時
214 26 shí at that time; samaya 若於色中色無所得時
215 26 shí then; atha 若於色中色無所得時
216 25 néng can; able 而能如實平等觀者
217 25 néng ability; capacity 而能如實平等觀者
218 25 néng a mythical bear-like beast 而能如實平等觀者
219 25 néng energy 而能如實平等觀者
220 25 néng function; use 而能如實平等觀者
221 25 néng may; should; permitted to 而能如實平等觀者
222 25 néng talent 而能如實平等觀者
223 25 néng expert at 而能如實平等觀者
224 25 néng to be in harmony 而能如實平等觀者
225 25 néng to tend to; to care for 而能如實平等觀者
226 25 néng to reach; to arrive at 而能如實平等觀者
227 25 néng as long as; only 而能如實平等觀者
228 25 néng even if 而能如實平等觀者
229 25 néng but 而能如實平等觀者
230 25 néng in this way 而能如實平等觀者
231 25 néng to be able; śak 而能如實平等觀者
232 25 néng skilful; pravīṇa 而能如實平等觀者
233 24 亦復 yìfù also 亦復行於有愛
234 22 諸色 zhūsè various; all kinds 若菩薩於諸色中
235 22 no 離有尋求亦無所行
236 22 Kangxi radical 71 離有尋求亦無所行
237 22 to not have; without 離有尋求亦無所行
238 22 has not yet 離有尋求亦無所行
239 22 mo 離有尋求亦無所行
240 22 do not 離有尋求亦無所行
241 22 not; -less; un- 離有尋求亦無所行
242 22 regardless of 離有尋求亦無所行
243 22 to not have 離有尋求亦無所行
244 22 um 離有尋求亦無所行
245 22 Wu 離有尋求亦無所行
246 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 離有尋求亦無所行
247 22 not; non- 離有尋求亦無所行
248 22 mo 離有尋求亦無所行
249 21 already 現覆蔽已
250 21 Kangxi radical 49 現覆蔽已
251 21 from 現覆蔽已
252 21 to bring to an end; to stop 現覆蔽已
253 21 final aspectual particle 現覆蔽已
254 21 afterwards; thereafter 現覆蔽已
255 21 too; very; excessively 現覆蔽已
256 21 to complete 現覆蔽已
257 21 to demote; to dismiss 現覆蔽已
258 21 to recover from an illness 現覆蔽已
259 21 certainly 現覆蔽已
260 21 an interjection of surprise 現覆蔽已
261 21 this 現覆蔽已
262 21 former; pūrvaka 現覆蔽已
263 21 former; pūrvaka 現覆蔽已
264 20 shì is; are; am; to be 是行有身見
265 20 shì is exactly 是行有身見
266 20 shì is suitable; is in contrast 是行有身見
267 20 shì this; that; those 是行有身見
268 20 shì really; certainly 是行有身見
269 20 shì correct; yes; affirmative 是行有身見
270 20 shì true 是行有身見
271 20 shì is; has; exists 是行有身見
272 20 shì used between repetitions of a word 是行有身見
273 20 shì a matter; an affair 是行有身見
274 20 shì Shi 是行有身見
275 20 shì is; bhū 是行有身見
276 20 shì this; idam 是行有身見
277 20 yóu follow; from; it is for...to 由能如是平等觀故
278 20 yóu Kangxi radical 102 由能如是平等觀故
279 20 yóu to follow along 由能如是平等觀故
280 20 yóu cause; reason 由能如是平等觀故
281 20 yóu by somebody; up to somebody 由能如是平等觀故
282 20 yóu from a starting point 由能如是平等觀故
283 20 yóu You 由能如是平等觀故
284 20 yóu because; yasmāt 由能如是平等觀故
285 20 that; those 是故於彼大乘法中不能出離
286 20 another; the other 是故於彼大乘法中不能出離
287 20 that; tad 是故於彼大乘法中不能出離
288 20 sān three 能具三種心種子緣而攝受者
289 20 sān third 能具三種心種子緣而攝受者
290 20 sān more than two 能具三種心種子緣而攝受者
291 20 sān very few 能具三種心種子緣而攝受者
292 20 sān repeatedly 能具三種心種子緣而攝受者
293 20 sān San 能具三種心種子緣而攝受者
294 20 sān three; tri 能具三種心種子緣而攝受者
295 20 sān sa 能具三種心種子緣而攝受者
296 20 sān three kinds; trividha 能具三種心種子緣而攝受者
297 20 shòu to suffer; to be subjected to 若人於受
298 20 shòu to transfer; to confer 若人於受
299 20 shòu to receive; to accept 若人於受
300 20 shòu to tolerate 若人於受
301 20 shòu suitably 若人於受
302 20 shòu feelings; sensations 若人於受
303 20 xiǎng to think
304 20 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
305 20 xiǎng to want
306 20 xiǎng to remember; to miss; to long for
307 20 xiǎng to plan
308 20 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
309 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 而能如實平等觀者
310 20 zhě that 而能如實平等觀者
311 20 zhě nominalizing function word 而能如實平等觀者
312 20 zhě used to mark a definition 而能如實平等觀者
313 20 zhě used to mark a pause 而能如實平等觀者
314 20 zhě topic marker; that; it 而能如實平等觀者
315 20 zhuó according to 而能如實平等觀者
316 20 zhě ca 而能如實平等觀者
317 19 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩於諸色中
318 19 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩於諸色中
319 19 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩於諸色中
320 19 method; way 若或於法有所得相可成立者
321 19 France 若或於法有所得相可成立者
322 19 the law; rules; regulations 若或於法有所得相可成立者
323 19 the teachings of the Buddha; Dharma 若或於法有所得相可成立者
324 19 a standard; a norm 若或於法有所得相可成立者
325 19 an institution 若或於法有所得相可成立者
326 19 to emulate 若或於法有所得相可成立者
327 19 magic; a magic trick 若或於法有所得相可成立者
328 19 punishment 若或於法有所得相可成立者
329 19 Fa 若或於法有所得相可成立者
330 19 a precedent 若或於法有所得相可成立者
331 19 a classification of some kinds of Han texts 若或於法有所得相可成立者
332 19 relating to a ceremony or rite 若或於法有所得相可成立者
333 19 Dharma 若或於法有所得相可成立者
334 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若或於法有所得相可成立者
335 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若或於法有所得相可成立者
336 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若或於法有所得相可成立者
337 19 quality; characteristic 若或於法有所得相可成立者
338 18 zhī to know 是於色中不了知相
339 18 zhī to comprehend 是於色中不了知相
340 18 zhī to inform; to tell 是於色中不了知相
341 18 zhī to administer 是於色中不了知相
342 18 zhī to distinguish; to discern 是於色中不了知相
343 18 zhī to be close friends 是於色中不了知相
344 18 zhī to feel; to sense; to perceive 是於色中不了知相
345 18 zhī to receive; to entertain 是於色中不了知相
346 18 zhī knowledge 是於色中不了知相
347 18 zhī consciousness; perception 是於色中不了知相
348 18 zhī a close friend 是於色中不了知相
349 18 zhì wisdom 是於色中不了知相
350 18 zhì Zhi 是於色中不了知相
351 18 zhī Understanding 是於色中不了知相
352 18 zhī know; jña 是於色中不了知相
353 18 了知 liǎozhī to understand clearly 是於色中善了知相
354 17 guǒ a result; a consequence 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
355 17 guǒ fruit 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
356 17 guǒ as expected; really 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
357 17 guǒ if really; if expected 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
358 17 guǒ to eat until full 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
359 17 guǒ to realize 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
360 17 guǒ a fruit tree 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
361 17 guǒ resolute; determined 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
362 17 guǒ Fruit 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
363 17 guǒ direct effect; phala; a consequence 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
364 17 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 由能如是平等觀故
365 17 old; ancient; former; past 由能如是平等觀故
366 17 reason; cause; purpose 由能如是平等觀故
367 17 to die 由能如是平等觀故
368 17 so; therefore; hence 由能如是平等觀故
369 17 original 由能如是平等觀故
370 17 accident; happening; instance 由能如是平等觀故
371 17 a friend; an acquaintance; friendship 由能如是平等觀故
372 17 something in the past 由能如是平等觀故
373 17 deceased; dead 由能如是平等觀故
374 17 still; yet 由能如是平等觀故
375 17 therefore; tasmāt 由能如是平等觀故
376 17 yǒu is; are; to exist 即有所得相而有依止
377 17 yǒu to have; to possess 即有所得相而有依止
378 17 yǒu indicates an estimate 即有所得相而有依止
379 17 yǒu indicates a large quantity 即有所得相而有依止
380 17 yǒu indicates an affirmative response 即有所得相而有依止
381 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 即有所得相而有依止
382 17 yǒu used to compare two things 即有所得相而有依止
383 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 即有所得相而有依止
384 17 yǒu used before the names of dynasties 即有所得相而有依止
385 17 yǒu a certain thing; what exists 即有所得相而有依止
386 17 yǒu multiple of ten and ... 即有所得相而有依止
387 17 yǒu abundant 即有所得相而有依止
388 17 yǒu purposeful 即有所得相而有依止
389 17 yǒu You 即有所得相而有依止
390 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 即有所得相而有依止
391 17 yǒu becoming; bhava 即有所得相而有依止
392 16 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
393 16 自性 zìxìng Self-Nature 即於諸色自性無所得
394 16 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 即於諸色自性無所得
395 16 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 即於諸色自性無所得
396 16 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
397 16 捨離 shělí to abandon; to give up; to depart; to leave 知已捨離
398 15 取著 qǔzhe grasping; attachment 隨其言說即生取著
399 15 also; too 離有尋求亦無所行
400 15 but 離有尋求亦無所行
401 15 this; he; she 離有尋求亦無所行
402 15 although; even though 離有尋求亦無所行
403 15 already 離有尋求亦無所行
404 15 particle with no meaning 離有尋求亦無所行
405 15 Yi 離有尋求亦無所行
406 14 chī ignorant; stupid 應當了知五種癡法
407 14 chī delusion; moha 應當了知五種癡法
408 14 chī unintelligent; jaḍa 應當了知五種癡法
409 14 chēn to glare at in anger 應當了知五種瞋法
410 14 chēn to be angry 應當了知五種瞋法
411 14 chēn aversion; hatred; hostility; anger; dveṣa 應當了知五種瞋法
412 14 chēn malice; vyāpāda 應當了知五種瞋法
413 14 chēn wroth; krodha 應當了知五種瞋法
414 14 tān to be greedy; to lust after 應當了知五種貪法
415 14 tān to embezzle; to graft 應當了知五種貪法
416 14 tān to prefer 應當了知五種貪法
417 14 tān to search for; to seek 應當了知五種貪法
418 14 tān corrupt 應當了知五種貪法
419 14 tān greed; desire; craving; rāga 應當了知五種貪法
420 14 wèi for; to 是為淨法
421 14 wèi because of 是為淨法
422 14 wéi to act as; to serve 是為淨法
423 14 wéi to change into; to become 是為淨法
424 14 wéi to be; is 是為淨法
425 14 wéi to do 是為淨法
426 14 wèi for 是為淨法
427 14 wèi because of; for; to 是為淨法
428 14 wèi to 是為淨法
429 14 wéi in a passive construction 是為淨法
430 14 wéi forming a rehetorical question 是為淨法
431 14 wéi forming an adverb 是為淨法
432 14 wéi to add emphasis 是為淨法
433 14 wèi to support; to help 是為淨法
434 14 wéi to govern 是為淨法
435 14 wèi to be; bhū 是為淨法
436 13 出離 chū lí to leave; to transcend the mundane world 是故於彼大乘法中不能出離
437 13 出離 chūlí renunciation, transcendence 是故於彼大乘法中不能出離
438 13 this; these 當知此菩薩難得解脫
439 13 in this way 當知此菩薩難得解脫
440 13 otherwise; but; however; so 當知此菩薩難得解脫
441 13 at this time; now; here 當知此菩薩難得解脫
442 13 this; here; etad 當知此菩薩難得解脫
443 12 zhǒng kind; type 能具三種心種子緣而攝受者
444 12 zhòng to plant; to grow; to cultivate 能具三種心種子緣而攝受者
445 12 zhǒng kind; type 能具三種心種子緣而攝受者
446 12 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 能具三種心種子緣而攝受者
447 12 zhǒng seed; strain 能具三種心種子緣而攝受者
448 12 zhǒng offspring 能具三種心種子緣而攝受者
449 12 zhǒng breed 能具三種心種子緣而攝受者
450 12 zhǒng race 能具三種心種子緣而攝受者
451 12 zhǒng species 能具三種心種子緣而攝受者
452 12 zhǒng root; source; origin 能具三種心種子緣而攝受者
453 12 zhǒng grit; guts 能具三種心種子緣而攝受者
454 12 zhǒng seed; bīja 能具三種心種子緣而攝受者
455 12 one
456 12 Kangxi radical 1
457 12 as soon as; all at once
458 12 pure; concentrated
459 12 whole; all
460 12 first
461 12 the same
462 12 each
463 12 certain
464 12 throughout
465 12 used in between a reduplicated verb
466 12 sole; single
467 12 a very small amount
468 12 Yi
469 12 other
470 12 to unify
471 12 accidentally; coincidentally
472 12 abruptly; suddenly
473 12 or
474 12 one; eka
475 12 to know; to learn about; to comprehend 悉應如實平等觀察
476 12 all; entire 悉應如實平等觀察
477 12 detailed 悉應如實平等觀察
478 12 to elaborate; to expound 悉應如實平等觀察
479 12 to exhaust; to use up 悉應如實平等觀察
480 12 strongly 悉應如實平等觀察
481 12 Xi 悉應如實平等觀察
482 12 all; kṛtsna 悉應如實平等觀察
483 12 màn slow 應當了知五種慢法
484 12 màn indifferent; idle 應當了知五種慢法
485 12 màn to neglect 應當了知五種慢法
486 12 màn arrogant; boastful 應當了知五種慢法
487 12 màn to coat; to plaster 應當了知五種慢法
488 12 màn mana; pride; arrogance; conceit 應當了知五種慢法
489 12 màn conceit; abhimāna 應當了知五種慢法
490 12 xiāng each other; one another; mutually 若或於法有所得相可成立者
491 12 xiàng to observe; to assess 若或於法有所得相可成立者
492 12 xiàng appearance; portrait; picture 若或於法有所得相可成立者
493 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 若或於法有所得相可成立者
494 12 xiàng to aid; to help 若或於法有所得相可成立者
495 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 若或於法有所得相可成立者
496 12 xiàng a sign; a mark; appearance 若或於法有所得相可成立者
497 12 xiāng alternately; in turn 若或於法有所得相可成立者
498 12 xiāng Xiang 若或於法有所得相可成立者
499 12 xiāng form substance 若或於法有所得相可成立者
500 12 xiāng to express 若或於法有所得相可成立者

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhōng middle
shí vijnana; consciousness; mind; cognition
near to; antike
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
form; rupa
so; just so; eva
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
ér and; ca
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说开觉自性般若波罗蜜多心经 佛說開覺自性般若波羅蜜多經 102 Pancasatika Prajnaparamita Sutra; Foshuo Kai Jue Zixing Boreboluomiduo Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
惟净 惟淨 87 Wei Jing
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 46.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
鼻识 鼻識 98 sense of smell
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
长时 長時 99 eon; kalpa
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第二 106 scroll 2
了知 108 to understand clearly
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
清净心 清淨心 113 pure mind
取着 取著 113 grasping; attachment
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三性 115 the three natures; trisvabhava
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
色有 115 material existence
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
舌识 舌識 115 sense of taste
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
死苦 115 death
所行 115 actions; practice
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
信解 120 resolution; determination; zeal
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
厌离 厭離 121 to give up in disgust
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
异生 異生 121 an ordinary person
有身见 有身見 121 the view or belief in a true self; satkāyadṛṣṭi; sakkāyadiṭṭhi
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
增上慢 122 conceit; abhimāna
证得 證得 122 realize; prāpti
中善 122 admirable in the middle
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti