Glossary and Vocabulary for Mañjuśrīparipṛcchā (Dasheng Bai Fu Zhuangyan Xiang Jing) 大乘百福莊嚴相經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 185 zhě ca 福聚者其量云何
2 80 xiàng to appear; to seem; to resemble 一者梵王像
3 80 xiàng image; portrait; statue 一者梵王像
4 80 xiàng appearance 一者梵王像
5 80 xiàng for example 一者梵王像
6 80 xiàng likeness; pratirūpa 一者梵王像
7 52 to assemble; to meet together 我聞如來有大福聚
8 52 to store up; to collect; to amass 我聞如來有大福聚
9 52 to levy; to impose [a tax] 我聞如來有大福聚
10 52 a village 我聞如來有大福聚
11 52 a crowd 我聞如來有大福聚
12 52 savings 我聞如來有大福聚
13 52 aggregation; samāsa 我聞如來有大福聚
14 52 a group of people; gaṇa 我聞如來有大福聚
15 50 good fortune; happiness; luck 福聚者其量云何
16 50 Fujian 福聚者其量云何
17 50 wine and meat used in ceremonial offerings 福聚者其量云何
18 50 Fortune 福聚者其量云何
19 50 merit; blessing; punya 福聚者其量云何
20 50 fortune; blessing; svasti 福聚者其量云何
21 50 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 諸眾生請問如來如是之義
22 34 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 名文殊師利
23 32 Qi 福聚者其量云何
24 31 如來 rúlái Tathagata 我聞如來有大福聚
25 31 如來 Rúlái Tathagata 我聞如來有大福聚
26 31 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 我聞如來有大福聚
27 25 所有 suǒyǒu to belong to 如一閻浮提所有眾生十善福聚
28 24 shēn human body; torso 瞻仰世尊身
29 24 shēn Kangxi radical 158 瞻仰世尊身
30 24 shēn self 瞻仰世尊身
31 24 shēn life 瞻仰世尊身
32 24 shēn an object 瞻仰世尊身
33 24 shēn a lifetime 瞻仰世尊身
34 24 shēn moral character 瞻仰世尊身
35 24 shēn status; identity; position 瞻仰世尊身
36 24 shēn pregnancy 瞻仰世尊身
37 24 juān India 瞻仰世尊身
38 24 shēn body; kāya 瞻仰世尊身
39 22 zhī to go 能以智慧大悲之心
40 22 zhī to arrive; to go 能以智慧大悲之心
41 22 zhī is 能以智慧大悲之心
42 22 zhī to use 能以智慧大悲之心
43 22 zhī Zhi 能以智慧大悲之心
44 19 qiān one thousand 與大比丘等千二百五十人俱
45 19 qiān many; numerous; countless 與大比丘等千二百五十人俱
46 19 qiān a cheat; swindler 與大比丘等千二百五十人俱
47 19 qiān Qian 與大比丘等千二百五十人俱
48 16 one 如一閻浮提所有眾生十善福聚
49 16 Kangxi radical 1 如一閻浮提所有眾生十善福聚
50 16 pure; concentrated 如一閻浮提所有眾生十善福聚
51 16 first 如一閻浮提所有眾生十善福聚
52 16 the same 如一閻浮提所有眾生十善福聚
53 16 sole; single 如一閻浮提所有眾生十善福聚
54 16 a very small amount 如一閻浮提所有眾生十善福聚
55 16 Yi 如一閻浮提所有眾生十善福聚
56 16 other 如一閻浮提所有眾生十善福聚
57 16 to unify 如一閻浮提所有眾生十善福聚
58 16 accidentally; coincidentally 如一閻浮提所有眾生十善福聚
59 16 abruptly; suddenly 如一閻浮提所有眾生十善福聚
60 16 one; eka 如一閻浮提所有眾生十善福聚
61 14 suǒ a few; various; some 如是名為轉輪聖王所
62 14 suǒ a place; a location 如是名為轉輪聖王所
63 14 suǒ indicates a passive voice 如是名為轉輪聖王所
64 14 suǒ an ordinal number 如是名為轉輪聖王所
65 14 suǒ meaning 如是名為轉輪聖王所
66 14 suǒ garrison 如是名為轉輪聖王所
67 14 suǒ place; pradeśa 如是名為轉輪聖王所
68 14 liǎng two 十七者兩目美好
69 14 liǎng a few 十七者兩目美好
70 14 liǎng two; pair; dvi; dvaya 十七者兩目美好
71 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令其意樂咸得滿足
72 14 děi to want to; to need to 令其意樂咸得滿足
73 14 děi must; ought to 令其意樂咸得滿足
74 14 de 令其意樂咸得滿足
75 14 de infix potential marker 令其意樂咸得滿足
76 14 to result in 令其意樂咸得滿足
77 14 to be proper; to fit; to suit 令其意樂咸得滿足
78 14 to be satisfied 令其意樂咸得滿足
79 14 to be finished 令其意樂咸得滿足
80 14 děi satisfying 令其意樂咸得滿足
81 14 to contract 令其意樂咸得滿足
82 14 to hear 令其意樂咸得滿足
83 14 to have; there is 令其意樂咸得滿足
84 14 marks time passed 令其意樂咸得滿足
85 14 obtain; attain; prāpta 令其意樂咸得滿足
86 13 滿 mǎn full 如是福聚挍計籌量數滿百倍
87 13 滿 mǎn to be satisfied 如是福聚挍計籌量數滿百倍
88 13 滿 mǎn to fill 如是福聚挍計籌量數滿百倍
89 13 滿 mǎn conceited 如是福聚挍計籌量數滿百倍
90 13 滿 mǎn to reach (a time); to expire 如是福聚挍計籌量數滿百倍
91 13 滿 mǎn whole; entire 如是福聚挍計籌量數滿百倍
92 13 滿 mǎn Manchu 如是福聚挍計籌量數滿百倍
93 13 滿 mǎn Man 如是福聚挍計籌量數滿百倍
94 13 滿 mǎn Full 如是福聚挍計籌量數滿百倍
95 13 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 如是福聚挍計籌量數滿百倍
96 13 hǎo good 來身隨好之中一好福聚
97 13 hào to be fond of; to be friendly 來身隨好之中一好福聚
98 13 hǎo indicates disatisfaction or sarcasm 來身隨好之中一好福聚
99 13 hǎo easy; convenient 來身隨好之中一好福聚
100 13 hǎo so as to 來身隨好之中一好福聚
101 13 hǎo friendly; kind 來身隨好之中一好福聚
102 13 hào to be likely to 來身隨好之中一好福聚
103 13 hǎo beautiful 來身隨好之中一好福聚
104 13 hǎo to be healthy; to be recovered 來身隨好之中一好福聚
105 13 hǎo remarkable; excellent 來身隨好之中一好福聚
106 13 hǎo suitable 來身隨好之中一好福聚
107 13 hào a hole in a coin or jade disk 來身隨好之中一好福聚
108 13 hào a fond object 來身隨好之中一好福聚
109 13 hǎo Good 來身隨好之中一好福聚
110 13 hǎo good; sādhu 來身隨好之中一好福聚
111 13 籌量 chóuliàng to consider; to scheme 如是福聚挍計籌量數滿百倍
112 13 籌量 chóuliàng to estimate; to weigh; tul 如是福聚挍計籌量數滿百倍
113 13 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 成一轉輪聖
114 13 chéng to become; to turn into 成一轉輪聖
115 13 chéng to grow up; to ripen; to mature 成一轉輪聖
116 13 chéng to set up; to establish; to develop; to form 成一轉輪聖
117 13 chéng a full measure of 成一轉輪聖
118 13 chéng whole 成一轉輪聖
119 13 chéng set; established 成一轉輪聖
120 13 chéng to reache a certain degree; to amount to 成一轉輪聖
121 13 chéng to reconcile 成一轉輪聖
122 13 chéng to resmble; to be similar to 成一轉輪聖
123 13 chéng composed of 成一轉輪聖
124 13 chéng a result; a harvest; an achievement 成一轉輪聖
125 13 chéng capable; able; accomplished 成一轉輪聖
126 13 chéng to help somebody achieve something 成一轉輪聖
127 13 chéng Cheng 成一轉輪聖
128 13 chéng Become 成一轉輪聖
129 13 chéng becoming; bhāva 成一轉輪聖
130 12 to calculate; to compute; to count 如是福聚挍計籌量數滿百倍
131 12 to haggle over 如是福聚挍計籌量數滿百倍
132 12 a plan; a scheme; an idea 如是福聚挍計籌量數滿百倍
133 12 a gauge; a meter 如是福聚挍計籌量數滿百倍
134 12 to add up to; to amount to 如是福聚挍計籌量數滿百倍
135 12 to plan; to scheme 如是福聚挍計籌量數滿百倍
136 12 to settle an account 如是福聚挍計籌量數滿百倍
137 12 accounting books; records of tax obligations 如是福聚挍計籌量數滿百倍
138 12 an official responsible for presenting accounting books 如是福聚挍計籌量數滿百倍
139 12 to appraise; to assess 如是福聚挍計籌量數滿百倍
140 12 to register 如是福聚挍計籌量數滿百倍
141 12 to estimate 如是福聚挍計籌量數滿百倍
142 12 Ji 如是福聚挍計籌量數滿百倍
143 12 ketu 如是福聚挍計籌量數滿百倍
144 12 to prepare; kḷp 如是福聚挍計籌量數滿百倍
145 12 jiào to collate 如是福聚挍計籌量數滿百倍
146 12 jiào to scratch 如是福聚挍計籌量數滿百倍
147 12 jiào to criticize 如是福聚挍計籌量數滿百倍
148 12 hair 二者髮際
149 12 to send out; to issue; to emit; to radiate 二者髮際
150 12 to hand over; to deliver; to offer 二者髮際
151 12 to express; to show; to be manifest 二者髮際
152 12 to start out; to set off 二者髮際
153 12 to open 二者髮際
154 12 to requisition 二者髮際
155 12 to occur 二者髮際
156 12 to declare; to proclaim; to utter 二者髮際
157 12 to express; to give vent 二者髮際
158 12 to excavate 二者髮際
159 12 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 二者髮際
160 12 to get rich 二者髮際
161 12 to rise; to expand; to inflate; to swell 二者髮際
162 12 to sell 二者髮際
163 12 to shoot with a bow 二者髮際
164 12 to rise in revolt 二者髮際
165 12 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 二者髮際
166 12 to enlighten; to inspire 二者髮際
167 12 to publicize; to make known; to show off; to spread 二者髮際
168 12 to ignite; to set on fire 二者髮際
169 12 to sing; to play 二者髮際
170 12 to feel; to sense 二者髮際
171 12 to act; to do 二者髮際
172 12 grass and moss 二者髮際
173 12 Fa 二者髮際
174 12 to issue; to emit; utpāda 二者髮際
175 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量百千眾生
176 12 無量 wúliàng immeasurable 無量百千眾生
177 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 無量百千眾生
178 12 無量 wúliàng Atula 無量百千眾生
179 12 děng et cetera; and so on 與大比丘等千二百五十人俱
180 12 děng to wait 與大比丘等千二百五十人俱
181 12 děng to be equal 與大比丘等千二百五十人俱
182 12 děng degree; level 與大比丘等千二百五十人俱
183 12 děng to compare 與大比丘等千二百五十人俱
184 12 děng same; equal; sama 與大比丘等千二百五十人俱
185 12 bèi to double 千倍
186 12 bèi to add to; to augment 千倍
187 12 bèi a multiplier; guṇa 千倍
188 12 to reach 一切聲聞及辟支佛
189 12 to attain 一切聲聞及辟支佛
190 12 to understand 一切聲聞及辟支佛
191 12 able to be compared to; to catch up with 一切聲聞及辟支佛
192 12 to be involved with; to associate with 一切聲聞及辟支佛
193 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 一切聲聞及辟支佛
194 12 and; ca; api 一切聲聞及辟支佛
195 12 èr two
196 12 èr Kangxi radical 7
197 12 èr second
198 12 èr twice; double; di-
199 12 èr more than one kind
200 12 èr two; dvā; dvi
201 12 èr both; dvaya
202 11 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 七寶成就
203 11 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 七寶成就
204 11 成就 chéngjiù accomplishment 七寶成就
205 11 成就 chéngjiù Achievements 七寶成就
206 11 成就 chéngjiù to attained; to obtain 七寶成就
207 11 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 七寶成就
208 11 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 七寶成就
209 11 shí ten 與大比丘等千二百五十人俱
210 11 shí Kangxi radical 24 與大比丘等千二百五十人俱
211 11 shí tenth 與大比丘等千二百五十人俱
212 11 shí complete; perfect 與大比丘等千二百五十人俱
213 11 shí ten; daśa 與大比丘等千二百五十人俱
214 11 to go; to 於第四禪
215 11 to rely on; to depend on 於第四禪
216 11 Yu 於第四禪
217 11 a crow 於第四禪
218 11 xiàng to observe; to assess 來身手足等中隨相之文一文福聚
219 11 xiàng appearance; portrait; picture 來身手足等中隨相之文一文福聚
220 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 來身手足等中隨相之文一文福聚
221 11 xiàng to aid; to help 來身手足等中隨相之文一文福聚
222 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 來身手足等中隨相之文一文福聚
223 11 xiàng a sign; a mark; appearance 來身手足等中隨相之文一文福聚
224 11 xiāng alternately; in turn 來身手足等中隨相之文一文福聚
225 11 xiāng Xiang 來身手足等中隨相之文一文福聚
226 11 xiāng form substance 來身手足等中隨相之文一文福聚
227 11 xiāng to express 來身手足等中隨相之文一文福聚
228 11 xiàng to choose 來身手足等中隨相之文一文福聚
229 11 xiāng Xiang 來身手足等中隨相之文一文福聚
230 11 xiāng an ancient musical instrument 來身手足等中隨相之文一文福聚
231 11 xiāng the seventh lunar month 來身手足等中隨相之文一文福聚
232 11 xiāng to compare 來身手足等中隨相之文一文福聚
233 11 xiàng to divine 來身手足等中隨相之文一文福聚
234 11 xiàng to administer 來身手足等中隨相之文一文福聚
235 11 xiàng helper for a blind person 來身手足等中隨相之文一文福聚
236 11 xiāng rhythm [music] 來身手足等中隨相之文一文福聚
237 11 xiāng the upper frets of a pipa 來身手足等中隨相之文一文福聚
238 11 xiāng coralwood 來身手足等中隨相之文一文福聚
239 11 xiàng ministry 來身手足等中隨相之文一文福聚
240 11 xiàng to supplement; to enhance 來身手足等中隨相之文一文福聚
241 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 來身手足等中隨相之文一文福聚
242 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 來身手足等中隨相之文一文福聚
243 11 xiàng sign; mark; liṅga 來身手足等中隨相之文一文福聚
244 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 來身手足等中隨相之文一文福聚
245 11 wáng Wang 王王四天下自在福聚
246 11 wáng a king 王王四天下自在福聚
247 11 wáng Kangxi radical 96 王王四天下自在福聚
248 11 wàng to be king; to rule 王王四天下自在福聚
249 11 wáng a prince; a duke 王王四天下自在福聚
250 11 wáng grand; great 王王四天下自在福聚
251 11 wáng to treat with the ceremony due to a king 王王四天下自在福聚
252 11 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王王四天下自在福聚
253 11 wáng the head of a group or gang 王王四天下自在福聚
254 11 wáng the biggest or best of a group 王王四天下自在福聚
255 11 wáng king; best of a kind; rāja 王王四天下自在福聚
256 10 infix potential marker 六者髮不紛亂
257 10 zhǒng kind; type 八十種
258 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 八十種
259 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 八十種
260 10 zhǒng seed; strain 八十種
261 10 zhǒng offspring 八十種
262 10 zhǒng breed 八十種
263 10 zhǒng race 八十種
264 10 zhǒng species 八十種
265 10 zhǒng root; source; origin 八十種
266 10 zhǒng grit; guts 八十種
267 10 zhǒng seed; bīja 八十種
268 10 wéi to act as; to serve 為欲化導無量眾生
269 10 wéi to change into; to become 為欲化導無量眾生
270 10 wéi to be; is 為欲化導無量眾生
271 10 wéi to do 為欲化導無量眾生
272 10 wèi to support; to help 為欲化導無量眾生
273 10 wéi to govern 為欲化導無量眾生
274 10 wèi to be; bhū 為欲化導無量眾生
275 10 bǎi one hundred 無量百千眾生
276 10 bǎi many 無量百千眾生
277 10 bǎi Bai 無量百千眾生
278 10 bǎi all 無量百千眾生
279 10 bǎi hundred; śata 無量百千眾生
280 10 suí to follow 來身隨好之中一好福聚
281 10 suí to listen to 來身隨好之中一好福聚
282 10 suí to submit to; to comply with 來身隨好之中一好福聚
283 10 suí to be obsequious 來身隨好之中一好福聚
284 10 suí 17th hexagram 來身隨好之中一好福聚
285 10 suí let somebody do what they like 來身隨好之中一好福聚
286 10 suí to resemble; to look like 來身隨好之中一好福聚
287 9 yuán won; yuan 二十九者牙甚圓正
288 9 yuán a circle 二十九者牙甚圓正
289 9 yuán circlar; round 二十九者牙甚圓正
290 9 yuán to justify 二十九者牙甚圓正
291 9 yuán satisfactory 二十九者牙甚圓正
292 9 yuán circumference 二十九者牙甚圓正
293 9 yuán spherical; ball-shaped 二十九者牙甚圓正
294 9 yuán to complete 二十九者牙甚圓正
295 9 yuán a round coin 二十九者牙甚圓正
296 9 yuán Yuan 二十九者牙甚圓正
297 9 yuán ample 二十九者牙甚圓正
298 9 yuán heaven 二十九者牙甚圓正
299 9 yuán to completely draw a bow 二十九者牙甚圓正
300 9 yuán Perfect 二十九者牙甚圓正
301 9 yuán round; parimaṇḍalam 二十九者牙甚圓正
302 9 yuán circular; parimaṇḍala 二十九者牙甚圓正
303 9 yuán perfect; paripūrṇa 二十九者牙甚圓正
304 9 to know; to learn about; to comprehend 千主摩醯首羅悉能得知
305 9 detailed 千主摩醯首羅悉能得知
306 9 to elaborate; to expound 千主摩醯首羅悉能得知
307 9 to exhaust; to use up 千主摩醯首羅悉能得知
308 9 strongly 千主摩醯首羅悉能得知
309 9 Xi 千主摩醯首羅悉能得知
310 9 all; kṛtsna 千主摩醯首羅悉能得知
311 9 因緣 yīnyuán chance 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
312 9 因緣 yīnyuán destiny 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
313 9 因緣 yīnyuán according to this 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
314 9 因緣 yīnyuán causes and conditions 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
315 9 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; hetupratyaya 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
316 9 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
317 9 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
318 9 big; huge; large
319 9 Kangxi radical 37
320 9 great; major; important
321 9 size
322 9 old
323 9 oldest; earliest
324 9 adult
325 9 dài an important person
326 9 senior
327 9 an element
328 9 great; mahā
329 9 Kangxi radical 71 無央數眾
330 9 to not have; without 無央數眾
331 9 mo 無央數眾
332 9 to not have 無央數眾
333 9 Wu 無央數眾
334 9 mo 無央數眾
335 9 wén writing; text 文深好
336 9 wén Kangxi radical 67 文深好
337 9 wén Wen 文深好
338 9 wén lines or grain on an object 文深好
339 9 wén culture 文深好
340 9 wén refined writings 文深好
341 9 wén civil; non-military 文深好
342 9 wén to conceal a fault; gloss over 文深好
343 9 wén wen 文深好
344 9 wén ornamentation; adornment 文深好
345 9 wén to ornament; to adorn 文深好
346 9 wén beautiful 文深好
347 9 wén a text; a manuscript 文深好
348 9 wén a group responsible for ritual and music 文深好
349 9 wén the text of an imperial order 文深好
350 9 wén liberal arts 文深好
351 9 wén a rite; a ritual 文深好
352 9 wén a tattoo 文深好
353 9 wén a classifier for copper coins 文深好
354 9 wén text; grantha 文深好
355 9 wén letter; vyañjana 文深好
356 9 to use; to grasp 能以智慧大悲之心
357 9 to rely on 能以智慧大悲之心
358 9 to regard 能以智慧大悲之心
359 9 to be able to 能以智慧大悲之心
360 9 to order; to command 能以智慧大悲之心
361 9 used after a verb 能以智慧大悲之心
362 9 a reason; a cause 能以智慧大悲之心
363 9 Israel 能以智慧大悲之心
364 9 Yi 能以智慧大悲之心
365 9 use; yogena 能以智慧大悲之心
366 9 liù six 六者主藏寶
367 9 liù sixth 六者主藏寶
368 9 liù a note on the Gongche scale 六者主藏寶
369 9 liù six; ṣaṭ 六者主藏寶
370 8 self 我聞如來有大福聚
371 8 [my] dear 我聞如來有大福聚
372 8 Wo 我聞如來有大福聚
373 8 self; atman; attan 我聞如來有大福聚
374 8 ga 我聞如來有大福聚
375 8 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 成一慈心照察小千世界初禪梵王所
376 8 世界 shìjiè the earth 成一慈心照察小千世界初禪梵王所
377 8 世界 shìjiè a domain; a realm 成一慈心照察小千世界初禪梵王所
378 8 世界 shìjiè the human world 成一慈心照察小千世界初禪梵王所
379 8 世界 shìjiè the conditions in the world 成一慈心照察小千世界初禪梵王所
380 8 世界 shìjiè world 成一慈心照察小千世界初禪梵王所
381 8 世界 shìjiè a world; lokadhatu 成一慈心照察小千世界初禪梵王所
382 8 to go back; to return 如是福聚挍計籌量復滿百倍
383 8 to resume; to restart 如是福聚挍計籌量復滿百倍
384 8 to do in detail 如是福聚挍計籌量復滿百倍
385 8 to restore 如是福聚挍計籌量復滿百倍
386 8 to respond; to reply to 如是福聚挍計籌量復滿百倍
387 8 Fu; Return 如是福聚挍計籌量復滿百倍
388 8 to retaliate; to reciprocate 如是福聚挍計籌量復滿百倍
389 8 to avoid forced labor or tax 如是福聚挍計籌量復滿百倍
390 8 Fu 如是福聚挍計籌量復滿百倍
391 8 doubled; to overlapping; folded 如是福聚挍計籌量復滿百倍
392 8 a lined garment with doubled thickness 如是福聚挍計籌量復滿百倍
393 8 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 諸眾生請問如來如是之義
394 8 sufficient; enough 六十八者足善按地
395 8 Kangxi radical 157 六十八者足善按地
396 8 foot 六十八者足善按地
397 8 to attain; to suffice; to be qualified 六十八者足善按地
398 8 to satisfy 六十八者足善按地
399 8 leg 六十八者足善按地
400 8 football 六十八者足善按地
401 8 sound of footsteps; patter 六十八者足善按地
402 8 permitted 六十八者足善按地
403 8 to amount to; worthy 六十八者足善按地
404 8 Zu 六十八者足善按地
405 8 to step; to tread 六十八者足善按地
406 8 to stop; to halt 六十八者足善按地
407 8 prosperous 六十八者足善按地
408 8 excessive 六十八者足善按地
409 8 Contented 六十八者足善按地
410 8 foot; pāda 六十八者足善按地
411 8 satisfied; tṛpta 六十八者足善按地
412 7 ér Kangxi radical 126 佛威神從座而起
413 7 ér as if; to seem like 佛威神從座而起
414 7 néng can; able 佛威神從座而起
415 7 ér whiskers on the cheeks; sideburns 佛威神從座而起
416 7 ér to arrive; up to 佛威神從座而起
417 7 三十二 sān shí èr 32; thirty-two 三十二者舌
418 7 三十二 sān shí èr thirty-two; dvātriṃśat 三十二者舌
419 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
420 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
421 7 shuì to persuade 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
422 7 shuō to teach; to recite; to explain 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
423 7 shuō a doctrine; a theory 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
424 7 shuō to claim; to assert 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
425 7 shuō allocution 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
426 7 shuō to criticize; to scold 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
427 7 shuō to indicate; to refer to 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
428 7 shuō speach; vāda 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
429 7 shuō to speak; bhāṣate 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
430 7 shuō to instruct 毛孔一一皆具如上所說無量福聚
431 7 八十 bāshí eighty 八十種
432 7 八十 bāshí eighty; aśīti 八十種
433 7 八十 bāshí eighty; aśīti 八十種
434 7 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 及彼世界一切眾生所有福聚
435 7 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 及彼世界一切眾生所有福聚
436 7 néng can; able 能以智慧大悲之心
437 7 néng ability; capacity 能以智慧大悲之心
438 7 néng a mythical bear-like beast 能以智慧大悲之心
439 7 néng energy 能以智慧大悲之心
440 7 néng function; use 能以智慧大悲之心
441 7 néng talent 能以智慧大悲之心
442 7 néng expert at 能以智慧大悲之心
443 7 néng to be in harmony 能以智慧大悲之心
444 7 néng to tend to; to care for 能以智慧大悲之心
445 7 néng to reach; to arrive at 能以智慧大悲之心
446 7 néng to be able; śak 能以智慧大悲之心
447 7 néng skilful; pravīṇa 能以智慧大悲之心
448 7 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者金輪寶
449 7 color 三者髮色青紺
450 7 form; matter 三者髮色青紺
451 7 shǎi dice 三者髮色青紺
452 7 Kangxi radical 139 三者髮色青紺
453 7 countenance 三者髮色青紺
454 7 scene; sight 三者髮色青紺
455 7 feminine charm; female beauty 三者髮色青紺
456 7 kind; type 三者髮色青紺
457 7 quality 三者髮色青紺
458 7 to be angry 三者髮色青紺
459 7 to seek; to search for 三者髮色青紺
460 7 lust; sexual desire 三者髮色青紺
461 7 form; rupa 三者髮色青紺
462 6 一切 yīqiè temporary 及四天下一切眾
463 6 一切 yīqiè the same 及四天下一切眾
464 6 seven 七者主兵寶
465 6 a genre of poetry 七者主兵寶
466 6 seventh day memorial ceremony 七者主兵寶
467 6 seven; sapta 七者主兵寶
468 6 an item 十七者兩目美好
469 6 Kangxi radical 109 十七者兩目美好
470 6 to look; to stare 十七者兩目美好
471 6 an eye 十七者兩目美好
472 6 an order 十七者兩目美好
473 6 a title 十七者兩目美好
474 6 mesh 十七者兩目美好
475 6 list; catalog; table of contents 十七者兩目美好
476 6 goal 十七者兩目美好
477 6 knot on a tree 十七者兩目美好
478 6 a section; a clause 十七者兩目美好
479 6 a name 十七者兩目美好
480 6 Mu 十七者兩目美好
481 6 eye 十七者兩目美好
482 6 jiǎn to deduct; to subtract 無缺無減如是雨渧
483 6 jiǎn to reduce 無缺無減如是雨渧
484 6 jiǎn to be less than; to be not as good as 無缺無減如是雨渧
485 6 jiǎn to mitigate; to relieve 無缺無減如是雨渧
486 6 jiǎn to contribute; to donate 無缺無減如是雨渧
487 6 jiǎn subtraction 無缺無減如是雨渧
488 6 jiǎn Jian 無缺無減如是雨渧
489 6 jiǎn diminish; apakarṣa 無缺無減如是雨渧
490 6 xíng to walk 十九者行順於右
491 6 xíng capable; competent 十九者行順於右
492 6 háng profession 十九者行順於右
493 6 xíng Kangxi radical 144 十九者行順於右
494 6 xíng to travel 十九者行順於右
495 6 xìng actions; conduct 十九者行順於右
496 6 xíng to do; to act; to practice 十九者行順於右
497 6 xíng all right; OK; okay 十九者行順於右
498 6 háng horizontal line 十九者行順於右
499 6 héng virtuous deeds 十九者行順於右
500 6 hàng a line of trees 十九者行順於右

Frequencies of all Words

Top 1010

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 185 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 福聚者其量云何
2 185 zhě that 福聚者其量云何
3 185 zhě nominalizing function word 福聚者其量云何
4 185 zhě used to mark a definition 福聚者其量云何
5 185 zhě used to mark a pause 福聚者其量云何
6 185 zhě topic marker; that; it 福聚者其量云何
7 185 zhuó according to 福聚者其量云何
8 185 zhě ca 福聚者其量云何
9 80 xiàng to appear; to seem; to resemble 一者梵王像
10 80 xiàng image; portrait; statue 一者梵王像
11 80 xiàng appearance 一者梵王像
12 80 xiàng for example 一者梵王像
13 80 xiàng likeness; pratirūpa 一者梵王像
14 52 to assemble; to meet together 我聞如來有大福聚
15 52 to store up; to collect; to amass 我聞如來有大福聚
16 52 to levy; to impose [a tax] 我聞如來有大福聚
17 52 a village 我聞如來有大福聚
18 52 a crowd 我聞如來有大福聚
19 52 savings 我聞如來有大福聚
20 52 aggregation; samāsa 我聞如來有大福聚
21 52 a group of people; gaṇa 我聞如來有大福聚
22 50 good fortune; happiness; luck 福聚者其量云何
23 50 Fujian 福聚者其量云何
24 50 wine and meat used in ceremonial offerings 福聚者其量云何
25 50 Fortune 福聚者其量云何
26 50 merit; blessing; punya 福聚者其量云何
27 50 fortune; blessing; svasti 福聚者其量云何
28 50 如是 rúshì thus; so 諸眾生請問如來如是之義
29 50 如是 rúshì thus, so 諸眾生請問如來如是之義
30 50 如是 rúshì thus; evam 諸眾生請問如來如是之義
31 50 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 諸眾生請問如來如是之義
32 34 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 名文殊師利
33 32 his; hers; its; theirs 福聚者其量云何
34 32 to add emphasis 福聚者其量云何
35 32 used when asking a question in reply to a question 福聚者其量云何
36 32 used when making a request or giving an order 福聚者其量云何
37 32 he; her; it; them 福聚者其量云何
38 32 probably; likely 福聚者其量云何
39 32 will 福聚者其量云何
40 32 may 福聚者其量云何
41 32 if 福聚者其量云何
42 32 or 福聚者其量云何
43 32 Qi 福聚者其量云何
44 32 he; her; it; saḥ; sā; tad 福聚者其量云何
45 31 such as; for example; for instance 如一閻浮提所有眾生十善福聚
46 31 if 如一閻浮提所有眾生十善福聚
47 31 in accordance with 如一閻浮提所有眾生十善福聚
48 31 to be appropriate; should; with regard to 如一閻浮提所有眾生十善福聚
49 31 this 如一閻浮提所有眾生十善福聚
50 31 it is so; it is thus; can be compared with 如一閻浮提所有眾生十善福聚
51 31 to go to 如一閻浮提所有眾生十善福聚
52 31 to meet 如一閻浮提所有眾生十善福聚
53 31 to appear; to seem; to be like 如一閻浮提所有眾生十善福聚
54 31 at least as good as 如一閻浮提所有眾生十善福聚
55 31 and 如一閻浮提所有眾生十善福聚
56 31 or 如一閻浮提所有眾生十善福聚
57 31 but 如一閻浮提所有眾生十善福聚
58 31 then 如一閻浮提所有眾生十善福聚
59 31 naturally 如一閻浮提所有眾生十善福聚
60 31 expresses a question or doubt 如一閻浮提所有眾生十善福聚
61 31 you 如一閻浮提所有眾生十善福聚
62 31 the second lunar month 如一閻浮提所有眾生十善福聚
63 31 in; at 如一閻浮提所有眾生十善福聚
64 31 Ru 如一閻浮提所有眾生十善福聚
65 31 Thus 如一閻浮提所有眾生十善福聚
66 31 thus; tathā 如一閻浮提所有眾生十善福聚
67 31 like; iva 如一閻浮提所有眾生十善福聚
68 31 suchness; tathatā 如一閻浮提所有眾生十善福聚
69 31 如來 rúlái Tathagata 我聞如來有大福聚
70 31 如來 Rúlái Tathagata 我聞如來有大福聚
71 31 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 我聞如來有大福聚
72 25 所有 suǒyǒu all 如一閻浮提所有眾生十善福聚
73 25 所有 suǒyǒu to belong to 如一閻浮提所有眾生十善福聚
74 25 所有 suǒyǒu all; sarva 如一閻浮提所有眾生十善福聚
75 24 shēn human body; torso 瞻仰世尊身
76 24 shēn Kangxi radical 158 瞻仰世尊身
77 24 shēn measure word for clothes 瞻仰世尊身
78 24 shēn self 瞻仰世尊身
79 24 shēn life 瞻仰世尊身
80 24 shēn an object 瞻仰世尊身
81 24 shēn a lifetime 瞻仰世尊身
82 24 shēn personally 瞻仰世尊身
83 24 shēn moral character 瞻仰世尊身
84 24 shēn status; identity; position 瞻仰世尊身
85 24 shēn pregnancy 瞻仰世尊身
86 24 juān India 瞻仰世尊身
87 24 shēn body; kāya 瞻仰世尊身
88 22 zhī him; her; them; that 能以智慧大悲之心
89 22 zhī used between a modifier and a word to form a word group 能以智慧大悲之心
90 22 zhī to go 能以智慧大悲之心
91 22 zhī this; that 能以智慧大悲之心
92 22 zhī genetive marker 能以智慧大悲之心
93 22 zhī it 能以智慧大悲之心
94 22 zhī in 能以智慧大悲之心
95 22 zhī all 能以智慧大悲之心
96 22 zhī and 能以智慧大悲之心
97 22 zhī however 能以智慧大悲之心
98 22 zhī if 能以智慧大悲之心
99 22 zhī then 能以智慧大悲之心
100 22 zhī to arrive; to go 能以智慧大悲之心
101 22 zhī is 能以智慧大悲之心
102 22 zhī to use 能以智慧大悲之心
103 22 zhī Zhi 能以智慧大悲之心
104 19 qiān one thousand 與大比丘等千二百五十人俱
105 19 qiān many; numerous; countless 與大比丘等千二百五十人俱
106 19 qiān very 與大比丘等千二百五十人俱
107 19 qiān a cheat; swindler 與大比丘等千二百五十人俱
108 19 qiān Qian 與大比丘等千二百五十人俱
109 19 that; those 時彼眾中有大菩薩
110 19 another; the other 時彼眾中有大菩薩
111 19 that; tad 時彼眾中有大菩薩
112 16 one 如一閻浮提所有眾生十善福聚
113 16 Kangxi radical 1 如一閻浮提所有眾生十善福聚
114 16 as soon as; all at once 如一閻浮提所有眾生十善福聚
115 16 pure; concentrated 如一閻浮提所有眾生十善福聚
116 16 whole; all 如一閻浮提所有眾生十善福聚
117 16 first 如一閻浮提所有眾生十善福聚
118 16 the same 如一閻浮提所有眾生十善福聚
119 16 each 如一閻浮提所有眾生十善福聚
120 16 certain 如一閻浮提所有眾生十善福聚
121 16 throughout 如一閻浮提所有眾生十善福聚
122 16 used in between a reduplicated verb 如一閻浮提所有眾生十善福聚
123 16 sole; single 如一閻浮提所有眾生十善福聚
124 16 a very small amount 如一閻浮提所有眾生十善福聚
125 16 Yi 如一閻浮提所有眾生十善福聚
126 16 other 如一閻浮提所有眾生十善福聚
127 16 to unify 如一閻浮提所有眾生十善福聚
128 16 accidentally; coincidentally 如一閻浮提所有眾生十善福聚
129 16 abruptly; suddenly 如一閻浮提所有眾生十善福聚
130 16 or 如一閻浮提所有眾生十善福聚
131 16 one; eka 如一閻浮提所有眾生十善福聚
132 15 shì is; are; am; to be 向佛而作是言
133 15 shì is exactly 向佛而作是言
134 15 shì is suitable; is in contrast 向佛而作是言
135 15 shì this; that; those 向佛而作是言
136 15 shì really; certainly 向佛而作是言
137 15 shì correct; yes; affirmative 向佛而作是言
138 15 shì true 向佛而作是言
139 15 shì is; has; exists 向佛而作是言
140 15 shì used between repetitions of a word 向佛而作是言
141 15 shì a matter; an affair 向佛而作是言
142 15 shì Shi 向佛而作是言
143 15 shì is; bhū 向佛而作是言
144 15 shì this; idam 向佛而作是言
145 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如是名為轉輪聖王所
146 14 suǒ an office; an institute 如是名為轉輪聖王所
147 14 suǒ introduces a relative clause 如是名為轉輪聖王所
148 14 suǒ it 如是名為轉輪聖王所
149 14 suǒ if; supposing 如是名為轉輪聖王所
150 14 suǒ a few; various; some 如是名為轉輪聖王所
151 14 suǒ a place; a location 如是名為轉輪聖王所
152 14 suǒ indicates a passive voice 如是名為轉輪聖王所
153 14 suǒ that which 如是名為轉輪聖王所
154 14 suǒ an ordinal number 如是名為轉輪聖王所
155 14 suǒ meaning 如是名為轉輪聖王所
156 14 suǒ garrison 如是名為轉輪聖王所
157 14 suǒ place; pradeśa 如是名為轉輪聖王所
158 14 suǒ that which; yad 如是名為轉輪聖王所
159 14 liǎng two 十七者兩目美好
160 14 liǎng unit of weight equal to 50 grams 十七者兩目美好
161 14 liǎng both; mutual 十七者兩目美好
162 14 liǎng a few 十七者兩目美好
163 14 liǎng two; pair; dvi; dvaya 十七者兩目美好
164 14 de potential marker 令其意樂咸得滿足
165 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令其意樂咸得滿足
166 14 děi must; ought to 令其意樂咸得滿足
167 14 děi to want to; to need to 令其意樂咸得滿足
168 14 děi must; ought to 令其意樂咸得滿足
169 14 de 令其意樂咸得滿足
170 14 de infix potential marker 令其意樂咸得滿足
171 14 to result in 令其意樂咸得滿足
172 14 to be proper; to fit; to suit 令其意樂咸得滿足
173 14 to be satisfied 令其意樂咸得滿足
174 14 to be finished 令其意樂咸得滿足
175 14 de result of degree 令其意樂咸得滿足
176 14 de marks completion of an action 令其意樂咸得滿足
177 14 děi satisfying 令其意樂咸得滿足
178 14 to contract 令其意樂咸得滿足
179 14 marks permission or possibility 令其意樂咸得滿足
180 14 expressing frustration 令其意樂咸得滿足
181 14 to hear 令其意樂咸得滿足
182 14 to have; there is 令其意樂咸得滿足
183 14 marks time passed 令其意樂咸得滿足
184 14 obtain; attain; prāpta 令其意樂咸得滿足
185 13 滿 mǎn full 如是福聚挍計籌量數滿百倍
186 13 滿 mǎn to be satisfied 如是福聚挍計籌量數滿百倍
187 13 滿 mǎn to fill 如是福聚挍計籌量數滿百倍
188 13 滿 mǎn conceited 如是福聚挍計籌量數滿百倍
189 13 滿 mǎn to reach (a time); to expire 如是福聚挍計籌量數滿百倍
190 13 滿 mǎn whole; entire 如是福聚挍計籌量數滿百倍
191 13 滿 mǎn completely 如是福聚挍計籌量數滿百倍
192 13 滿 mǎn Manchu 如是福聚挍計籌量數滿百倍
193 13 滿 mǎn very 如是福聚挍計籌量數滿百倍
194 13 滿 mǎn Man 如是福聚挍計籌量數滿百倍
195 13 滿 mǎn Full 如是福聚挍計籌量數滿百倍
196 13 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 如是福聚挍計籌量數滿百倍
197 13 hǎo good 來身隨好之中一好福聚
198 13 hǎo indicates completion or readiness 來身隨好之中一好福聚
199 13 hào to be fond of; to be friendly 來身隨好之中一好福聚
200 13 hǎo indicates agreement 來身隨好之中一好福聚
201 13 hǎo indicates disatisfaction or sarcasm 來身隨好之中一好福聚
202 13 hǎo easy; convenient 來身隨好之中一好福聚
203 13 hǎo very; quite 來身隨好之中一好福聚
204 13 hǎo many; long 來身隨好之中一好福聚
205 13 hǎo so as to 來身隨好之中一好福聚
206 13 hǎo friendly; kind 來身隨好之中一好福聚
207 13 hào to be likely to 來身隨好之中一好福聚
208 13 hǎo beautiful 來身隨好之中一好福聚
209 13 hǎo to be healthy; to be recovered 來身隨好之中一好福聚
210 13 hǎo remarkable; excellent 來身隨好之中一好福聚
211 13 hǎo suitable 來身隨好之中一好福聚
212 13 hào a hole in a coin or jade disk 來身隨好之中一好福聚
213 13 hào a fond object 來身隨好之中一好福聚
214 13 hǎo Good 來身隨好之中一好福聚
215 13 hǎo good; sādhu 來身隨好之中一好福聚
216 13 籌量 chóuliàng to consider; to scheme 如是福聚挍計籌量數滿百倍
217 13 籌量 chóuliàng to estimate; to weigh; tul 如是福聚挍計籌量數滿百倍
218 13 yǒu is; are; to exist 我聞如來有大福聚
219 13 yǒu to have; to possess 我聞如來有大福聚
220 13 yǒu indicates an estimate 我聞如來有大福聚
221 13 yǒu indicates a large quantity 我聞如來有大福聚
222 13 yǒu indicates an affirmative response 我聞如來有大福聚
223 13 yǒu a certain; used before a person, time, or place 我聞如來有大福聚
224 13 yǒu used to compare two things 我聞如來有大福聚
225 13 yǒu used in a polite formula before certain verbs 我聞如來有大福聚
226 13 yǒu used before the names of dynasties 我聞如來有大福聚
227 13 yǒu a certain thing; what exists 我聞如來有大福聚
228 13 yǒu multiple of ten and ... 我聞如來有大福聚
229 13 yǒu abundant 我聞如來有大福聚
230 13 yǒu purposeful 我聞如來有大福聚
231 13 yǒu You 我聞如來有大福聚
232 13 yǒu 1. existence; 2. becoming 我聞如來有大福聚
233 13 yǒu becoming; bhava 我聞如來有大福聚
234 13 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 成一轉輪聖
235 13 chéng one tenth 成一轉輪聖
236 13 chéng to become; to turn into 成一轉輪聖
237 13 chéng to grow up; to ripen; to mature 成一轉輪聖
238 13 chéng to set up; to establish; to develop; to form 成一轉輪聖
239 13 chéng a full measure of 成一轉輪聖
240 13 chéng whole 成一轉輪聖
241 13 chéng set; established 成一轉輪聖
242 13 chéng to reache a certain degree; to amount to 成一轉輪聖
243 13 chéng to reconcile 成一轉輪聖
244 13 chéng alright; OK 成一轉輪聖
245 13 chéng an area of ten square miles 成一轉輪聖
246 13 chéng to resmble; to be similar to 成一轉輪聖
247 13 chéng composed of 成一轉輪聖
248 13 chéng a result; a harvest; an achievement 成一轉輪聖
249 13 chéng capable; able; accomplished 成一轉輪聖
250 13 chéng to help somebody achieve something 成一轉輪聖
251 13 chéng Cheng 成一轉輪聖
252 13 chéng Become 成一轉輪聖
253 13 chéng becoming; bhāva 成一轉輪聖
254 12 to calculate; to compute; to count 如是福聚挍計籌量數滿百倍
255 12 to haggle over 如是福聚挍計籌量數滿百倍
256 12 a plan; a scheme; an idea 如是福聚挍計籌量數滿百倍
257 12 a gauge; a meter 如是福聚挍計籌量數滿百倍
258 12 to add up to; to amount to 如是福聚挍計籌量數滿百倍
259 12 to plan; to scheme 如是福聚挍計籌量數滿百倍
260 12 to settle an account 如是福聚挍計籌量數滿百倍
261 12 accounting books; records of tax obligations 如是福聚挍計籌量數滿百倍
262 12 an official responsible for presenting accounting books 如是福聚挍計籌量數滿百倍
263 12 to appraise; to assess 如是福聚挍計籌量數滿百倍
264 12 to register 如是福聚挍計籌量數滿百倍
265 12 to estimate 如是福聚挍計籌量數滿百倍
266 12 Ji 如是福聚挍計籌量數滿百倍
267 12 ketu 如是福聚挍計籌量數滿百倍
268 12 to prepare; kḷp 如是福聚挍計籌量數滿百倍
269 12 jiào to collate 如是福聚挍計籌量數滿百倍
270 12 jiào to scratch 如是福聚挍計籌量數滿百倍
271 12 jiào to criticize 如是福聚挍計籌量數滿百倍
272 12 hair 二者髮際
273 12 to send out; to issue; to emit; to radiate 二者髮際
274 12 round 二者髮際
275 12 to hand over; to deliver; to offer 二者髮際
276 12 to express; to show; to be manifest 二者髮際
277 12 to start out; to set off 二者髮際
278 12 to open 二者髮際
279 12 to requisition 二者髮際
280 12 to occur 二者髮際
281 12 to declare; to proclaim; to utter 二者髮際
282 12 to express; to give vent 二者髮際
283 12 to excavate 二者髮際
284 12 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 二者髮際
285 12 to get rich 二者髮際
286 12 to rise; to expand; to inflate; to swell 二者髮際
287 12 to sell 二者髮際
288 12 to shoot with a bow 二者髮際
289 12 to rise in revolt 二者髮際
290 12 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 二者髮際
291 12 to enlighten; to inspire 二者髮際
292 12 to publicize; to make known; to show off; to spread 二者髮際
293 12 to ignite; to set on fire 二者髮際
294 12 to sing; to play 二者髮際
295 12 to feel; to sense 二者髮際
296 12 to act; to do 二者髮際
297 12 grass and moss 二者髮際
298 12 Fa 二者髮際
299 12 to issue; to emit; utpāda 二者髮際
300 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量百千眾生
301 12 無量 wúliàng immeasurable 無量百千眾生
302 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 無量百千眾生
303 12 無量 wúliàng Atula 無量百千眾生
304 12 děng et cetera; and so on 與大比丘等千二百五十人俱
305 12 děng to wait 與大比丘等千二百五十人俱
306 12 děng degree; kind 與大比丘等千二百五十人俱
307 12 děng plural 與大比丘等千二百五十人俱
308 12 děng to be equal 與大比丘等千二百五十人俱
309 12 děng degree; level 與大比丘等千二百五十人俱
310 12 děng to compare 與大比丘等千二百五十人俱
311 12 děng same; equal; sama 與大比丘等千二百五十人俱
312 12 bèi -fold; times (multiplier) 千倍
313 12 bèi to double 千倍
314 12 bèi to add to; to augment 千倍
315 12 bèi contrary to; to defy 千倍
316 12 bèi to turn away from 千倍
317 12 bèi a multiplier; guṇa 千倍
318 12 to reach 一切聲聞及辟支佛
319 12 and 一切聲聞及辟支佛
320 12 coming to; when 一切聲聞及辟支佛
321 12 to attain 一切聲聞及辟支佛
322 12 to understand 一切聲聞及辟支佛
323 12 able to be compared to; to catch up with 一切聲聞及辟支佛
324 12 to be involved with; to associate with 一切聲聞及辟支佛
325 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 一切聲聞及辟支佛
326 12 and; ca; api 一切聲聞及辟支佛
327 12 èr two
328 12 èr Kangxi radical 7
329 12 èr second
330 12 èr twice; double; di-
331 12 èr another; the other
332 12 èr more than one kind
333 12 èr two; dvā; dvi
334 12 èr both; dvaya
335 11 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 七寶成就
336 11 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 七寶成就
337 11 成就 chéngjiù accomplishment 七寶成就
338 11 成就 chéngjiù Achievements 七寶成就
339 11 成就 chéngjiù to attained; to obtain 七寶成就
340 11 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 七寶成就
341 11 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 七寶成就
342 11 shí ten 與大比丘等千二百五十人俱
343 11 shí Kangxi radical 24 與大比丘等千二百五十人俱
344 11 shí tenth 與大比丘等千二百五十人俱
345 11 shí complete; perfect 與大比丘等千二百五十人俱
346 11 shí ten; daśa 與大比丘等千二百五十人俱
347 11 in; at 於第四禪
348 11 in; at 於第四禪
349 11 in; at; to; from 於第四禪
350 11 to go; to 於第四禪
351 11 to rely on; to depend on 於第四禪
352 11 to go to; to arrive at 於第四禪
353 11 from 於第四禪
354 11 give 於第四禪
355 11 oppposing 於第四禪
356 11 and 於第四禪
357 11 compared to 於第四禪
358 11 by 於第四禪
359 11 and; as well as 於第四禪
360 11 for 於第四禪
361 11 Yu 於第四禪
362 11 a crow 於第四禪
363 11 whew; wow 於第四禪
364 11 near to; antike 於第四禪
365 11 jiē all; each and every; in all cases 皆共恭敬周匝圍繞
366 11 jiē same; equally 皆共恭敬周匝圍繞
367 11 jiē all; sarva 皆共恭敬周匝圍繞
368 11 xiāng each other; one another; mutually 來身手足等中隨相之文一文福聚
369 11 xiàng to observe; to assess 來身手足等中隨相之文一文福聚
370 11 xiàng appearance; portrait; picture 來身手足等中隨相之文一文福聚
371 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 來身手足等中隨相之文一文福聚
372 11 xiàng to aid; to help 來身手足等中隨相之文一文福聚
373 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 來身手足等中隨相之文一文福聚
374 11 xiàng a sign; a mark; appearance 來身手足等中隨相之文一文福聚
375 11 xiāng alternately; in turn 來身手足等中隨相之文一文福聚
376 11 xiāng Xiang 來身手足等中隨相之文一文福聚
377 11 xiāng form substance 來身手足等中隨相之文一文福聚
378 11 xiāng to express 來身手足等中隨相之文一文福聚
379 11 xiàng to choose 來身手足等中隨相之文一文福聚
380 11 xiāng Xiang 來身手足等中隨相之文一文福聚
381 11 xiāng an ancient musical instrument 來身手足等中隨相之文一文福聚
382 11 xiāng the seventh lunar month 來身手足等中隨相之文一文福聚
383 11 xiāng to compare 來身手足等中隨相之文一文福聚
384 11 xiàng to divine 來身手足等中隨相之文一文福聚
385 11 xiàng to administer 來身手足等中隨相之文一文福聚
386 11 xiàng helper for a blind person 來身手足等中隨相之文一文福聚
387 11 xiāng rhythm [music] 來身手足等中隨相之文一文福聚
388 11 xiāng the upper frets of a pipa 來身手足等中隨相之文一文福聚
389 11 xiāng coralwood 來身手足等中隨相之文一文福聚
390 11 xiàng ministry 來身手足等中隨相之文一文福聚
391 11 xiàng to supplement; to enhance 來身手足等中隨相之文一文福聚
392 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 來身手足等中隨相之文一文福聚
393 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 來身手足等中隨相之文一文福聚
394 11 xiàng sign; mark; liṅga 來身手足等中隨相之文一文福聚
395 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 來身手足等中隨相之文一文福聚
396 11 wáng Wang 王王四天下自在福聚
397 11 wáng a king 王王四天下自在福聚
398 11 wáng Kangxi radical 96 王王四天下自在福聚
399 11 wàng to be king; to rule 王王四天下自在福聚
400 11 wáng a prince; a duke 王王四天下自在福聚
401 11 wáng grand; great 王王四天下自在福聚
402 11 wáng to treat with the ceremony due to a king 王王四天下自在福聚
403 11 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王王四天下自在福聚
404 11 wáng the head of a group or gang 王王四天下自在福聚
405 11 wáng the biggest or best of a group 王王四天下自在福聚
406 11 wáng king; best of a kind; rāja 王王四天下自在福聚
407 10 not; no 六者髮不紛亂
408 10 expresses that a certain condition cannot be acheived 六者髮不紛亂
409 10 as a correlative 六者髮不紛亂
410 10 no (answering a question) 六者髮不紛亂
411 10 forms a negative adjective from a noun 六者髮不紛亂
412 10 at the end of a sentence to form a question 六者髮不紛亂
413 10 to form a yes or no question 六者髮不紛亂
414 10 infix potential marker 六者髮不紛亂
415 10 no; na 六者髮不紛亂
416 10 zhǒng kind; type 八十種
417 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 八十種
418 10 zhǒng kind; type 八十種
419 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 八十種
420 10 zhǒng seed; strain 八十種
421 10 zhǒng offspring 八十種
422 10 zhǒng breed 八十種
423 10 zhǒng race 八十種
424 10 zhǒng species 八十種
425 10 zhǒng root; source; origin 八十種
426 10 zhǒng grit; guts 八十種
427 10 zhǒng seed; bīja 八十種
428 10 wèi for; to 為欲化導無量眾生
429 10 wèi because of 為欲化導無量眾生
430 10 wéi to act as; to serve 為欲化導無量眾生
431 10 wéi to change into; to become 為欲化導無量眾生
432 10 wéi to be; is 為欲化導無量眾生
433 10 wéi to do 為欲化導無量眾生
434 10 wèi for 為欲化導無量眾生
435 10 wèi because of; for; to 為欲化導無量眾生
436 10 wèi to 為欲化導無量眾生
437 10 wéi in a passive construction 為欲化導無量眾生
438 10 wéi forming a rehetorical question 為欲化導無量眾生
439 10 wéi forming an adverb 為欲化導無量眾生
440 10 wéi to add emphasis 為欲化導無量眾生
441 10 wèi to support; to help 為欲化導無量眾生
442 10 wéi to govern 為欲化導無量眾生
443 10 wèi to be; bhū 為欲化導無量眾生
444 10 bǎi one hundred 無量百千眾生
445 10 bǎi many 無量百千眾生
446 10 bǎi Bai 無量百千眾生
447 10 bǎi all 無量百千眾生
448 10 bǎi hundred; śata 無量百千眾生
449 10 suí to follow 來身隨好之中一好福聚
450 10 suí to listen to 來身隨好之中一好福聚
451 10 suí to submit to; to comply with 來身隨好之中一好福聚
452 10 suí with; to accompany 來身隨好之中一好福聚
453 10 suí in due course; subsequently; then 來身隨好之中一好福聚
454 10 suí to the extent that 來身隨好之中一好福聚
455 10 suí to be obsequious 來身隨好之中一好福聚
456 10 suí everywhere 來身隨好之中一好福聚
457 10 suí 17th hexagram 來身隨好之中一好福聚
458 10 suí in passing 來身隨好之中一好福聚
459 10 suí let somebody do what they like 來身隨好之中一好福聚
460 10 suí to resemble; to look like 來身隨好之中一好福聚
461 9 yuán won; yuan 二十九者牙甚圓正
462 9 yuán a circle 二十九者牙甚圓正
463 9 yuán circlar; round 二十九者牙甚圓正
464 9 yuán to justify 二十九者牙甚圓正
465 9 yuán satisfactory 二十九者牙甚圓正
466 9 yuán circumference 二十九者牙甚圓正
467 9 yuán spherical; ball-shaped 二十九者牙甚圓正
468 9 yuán to complete 二十九者牙甚圓正
469 9 yuán a round coin 二十九者牙甚圓正
470 9 yuán Yuan 二十九者牙甚圓正
471 9 yuán ample 二十九者牙甚圓正
472 9 yuán heaven 二十九者牙甚圓正
473 9 yuán to completely draw a bow 二十九者牙甚圓正
474 9 yuán Perfect 二十九者牙甚圓正
475 9 yuán round; parimaṇḍalam 二十九者牙甚圓正
476 9 yuán circular; parimaṇḍala 二十九者牙甚圓正
477 9 yuán perfect; paripūrṇa 二十九者牙甚圓正
478 9 to know; to learn about; to comprehend 千主摩醯首羅悉能得知
479 9 all; entire 千主摩醯首羅悉能得知
480 9 detailed 千主摩醯首羅悉能得知
481 9 to elaborate; to expound 千主摩醯首羅悉能得知
482 9 to exhaust; to use up 千主摩醯首羅悉能得知
483 9 strongly 千主摩醯首羅悉能得知
484 9 Xi 千主摩醯首羅悉能得知
485 9 all; kṛtsna 千主摩醯首羅悉能得知
486 9 因緣 yīnyuán chance 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
487 9 因緣 yīnyuán destiny 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
488 9 因緣 yīnyuán according to this 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
489 9 因緣 yīnyuán causes and conditions 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
490 9 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; hetupratyaya 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
491 9 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
492 9 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 勝清淨施戒修等及二因緣之所成立
493 9 big; huge; large
494 9 Kangxi radical 37
495 9 great; major; important
496 9 size
497 9 old
498 9 greatly; very
499 9 oldest; earliest
500 9 adult

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
xiàng likeness; pratirūpa
 1. aggregation; samāsa
 2. a group of people; gaṇa
 1. Fortune
 2. merit; blessing; punya
 3. fortune; blessing; svasti
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
所有 suǒyǒu all; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大唐 100 Tang Dynasty
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘百福庄严相经 大乘百福莊嚴相經 100 Mañjuśrīparipṛcchā; Dasheng Bai Fu Zhuangyan Xiang Jing
地婆诃罗 地婆訶羅 100 Divākara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
风天 風天 102 Vayu; Wind Deva
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
功德天 103 Laksmi
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
毘楼 毘樓 112 Vidhūra
毘楼博叉 毘樓博叉 112 Virupaksa
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
日天 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫大城 舍衛大城 115 Sravasti; Savatthi
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
水天 115 Varuna
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天竺 116 India; Indian subcontinent
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无诸 無諸 119 Wu Zhu
雪山 120 Himalayan Mountains
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
月天子 121 Regent of the Moon
者舌 122 Shash; Tchadj; Tchāsch
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自在天魔 122 the Mara King

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 102.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
八十随好 八十隨好 98 eighty noble qualities
白拂 98 a white yak tail fly whisk
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝镜 寶鏡 98 jeweled mirror
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千界 100 a system of one thousand worlds
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大人相 100 marks of excellence of a great man
大仙 100 a great sage; maharsi
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
二禅 二禪 195
 1. the second dhyana
 2. second dhyāna; second jhāna
二种 二種 195 two kinds
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
非有想非无想 非有想非無想 102 neither having apperception nor lacking apperception
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
共命鸟 共命鳥 103
 1. Two-Headed Bird, One Heart
 2. two-headed bird
 3. Two-Headed Bird, One Heart
毫相 104 urna
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
化导 化導 104 instruct and guide
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
迦陵频伽 迦陵頻伽 106 kalavinka
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
金翅鸟 金翅鳥 106
 1. suparna bird; suparni bird
 2. a garuda
金轮宝 金輪寶 106 cakra-ratna
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
口四 107 four unwholesome acts of speech
赖吒 賴吒 108 rāṣṭrapāla; protector of a kingdom; king
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
妙色 109 wonderful form
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
能破 110 refutation
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
牛王 110 king of bulls
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
器世间 器世間 113 the material world; the world of living beings; bhajanaloka
肉髻 114 usnisa
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
若卵生 114 be they born from eggs
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
山王 115 the highest peak
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
少善根 115 few good roots; little virtue
生身 115 the physical body of a Buddha
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
湿生 濕生 115 to be born from moisture
十善 115 the ten virtues
师子之座 師子之座 115 throne
四天下 115 the four continents
随类 隨類 115 according to type
所成立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
天鼓 116 divine drum
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
無想 119 no notion
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
音声 音聲 121 sound; noise
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一中 121
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有想 121 having apperception
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
欲界 121 realm of desire
玉女宝 玉女寶 121 precious maiden
怨敌 怨敵 121 an enemy
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
浴池 121 a bath; a pool
云天 雲天 121 Cloud in the Sky
中劫 122 intermediate kalpa
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara