Glossary and Vocabulary for Wang Sheng Ji 往生集, Scroll 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 56 zhī to go 往生集卷之三
2 56 zhī to arrive; to go 往生集卷之三
3 56 zhī is 往生集卷之三
4 56 zhī to use 往生集卷之三
5 56 zhī Zhi 往生集卷之三
6 34 ér Kangxi radical 126 而無邊剎海
7 34 ér as if; to seem like 而無邊剎海
8 34 néng can; able 而無邊剎海
9 34 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而無邊剎海
10 34 ér to arrive; up to 而無邊剎海
11 28 to go; to 諸佛國土皆於中現
12 28 to rely on; to depend on 諸佛國土皆於中現
13 28 Yu 諸佛國土皆於中現
14 28 a crow 諸佛國土皆於中現
15 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得往生安樂剎
16 24 děi to want to; to need to 即得往生安樂剎
17 24 děi must; ought to 即得往生安樂剎
18 24 de 即得往生安樂剎
19 24 de infix potential marker 即得往生安樂剎
20 24 to result in 即得往生安樂剎
21 24 to be proper; to fit; to suit 即得往生安樂剎
22 24 to be satisfied 即得往生安樂剎
23 24 to be finished 即得往生安樂剎
24 24 děi satisfying 即得往生安樂剎
25 24 to contract 即得往生安樂剎
26 24 to hear 即得往生安樂剎
27 24 to have; there is 即得往生安樂剎
28 24 marks time passed 即得往生安樂剎
29 24 obtain; attain; prāpta 即得往生安樂剎
30 23 Buddha; Awakened One 佛告彌勒
31 23 relating to Buddhism 佛告彌勒
32 23 a statue or image of a Buddha 佛告彌勒
33 23 a Buddhist text 佛告彌勒
34 23 to touch; to stroke 佛告彌勒
35 23 Buddha 佛告彌勒
36 23 Buddha; Awakened One 佛告彌勒
37 22 rén person; people; a human being 人疑安樂非神力可到
38 22 rén Kangxi radical 9 人疑安樂非神力可到
39 22 rén a kind of person 人疑安樂非神力可到
40 22 rén everybody 人疑安樂非神力可到
41 22 rén adult 人疑安樂非神力可到
42 22 rén somebody; others 人疑安樂非神力可到
43 22 rén an upright person 人疑安樂非神力可到
44 22 rén person; manuṣya 人疑安樂非神力可到
45 20 往生 wǎng shēng to be reborn 我當往生
46 20 往生 wǎng shēng a future life 我當往生
47 20 淨土 jìng tǔ pure land 淨土何以容之
48 20 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 淨土何以容之
49 20 淨土 jìng tǔ pure land 淨土何以容之
50 19 yuē to speak; to say 贊曰
51 19 yuē Kangxi radical 73 贊曰
52 19 yuē to be called 贊曰
53 19 yuē said; ukta 贊曰
54 19 念佛 niàn fó to chant Buddha's name 念佛滅罪
55 19 念佛 niàn fó to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha 念佛滅罪
56 18 zhě ca 往生者
57 18 yún cloud 觀無量壽佛經云
58 18 yún Yunnan 觀無量壽佛經云
59 18 yún Yun 觀無量壽佛經云
60 18 yún to say 觀無量壽佛經云
61 18 yún to have 觀無量壽佛經云
62 18 yún cloud; megha 觀無量壽佛經云
63 18 yún to say; iti 觀無量壽佛經云
64 16 Qi 其第二願
65 16 niàn to read aloud 自念謗大般若
66 16 niàn to remember; to expect 自念謗大般若
67 16 niàn to miss 自念謗大般若
68 16 niàn to consider 自念謗大般若
69 16 niàn to recite; to chant 自念謗大般若
70 16 niàn to show affection for 自念謗大般若
71 16 niàn a thought; an idea 自念謗大般若
72 16 niàn twenty 自念謗大般若
73 16 niàn memory 自念謗大般若
74 16 niàn an instant 自念謗大般若
75 16 niàn Nian 自念謗大般若
76 16 niàn mindfulness; smrti 自念謗大般若
77 16 niàn a thought; citta 自念謗大般若
78 15 ya 閻浮濁惡世也
79 15 self 世尊願為我
80 15 [my] dear 世尊願為我
81 15 Wo 世尊願為我
82 15 self; atman; attan 世尊願為我
83 15 ga 世尊願為我
84 14 zàn to meet with a superior 贊曰
85 14 zàn to help 贊曰
86 14 zàn a eulogy 贊曰
87 14 zàn to recommend 贊曰
88 14 zàn to introduce; to tell 贊曰
89 14 zàn to lead 贊曰
90 14 zàn summary verse; eulogy; ecomium 贊曰
91 14 zàn to agree; to consent 贊曰
92 14 zàn to praise 贊曰
93 14 zàn to participate 贊曰
94 14 zàn praise; varṇita 贊曰
95 14 zàn assist 贊曰
96 14 wéi to act as; to serve 世尊願為我
97 14 wéi to change into; to become 世尊願為我
98 14 wéi to be; is 世尊願為我
99 14 wéi to do 世尊願為我
100 14 wèi to support; to help 世尊願為我
101 14 wéi to govern 世尊願為我
102 14 wèi to be; bhū 世尊願為我
103 13 to use; to grasp 以神力往安樂國
104 13 to rely on 以神力往安樂國
105 13 to regard 以神力往安樂國
106 13 to be able to 以神力往安樂國
107 13 to order; to command 以神力往安樂國
108 13 used after a verb 以神力往安樂國
109 13 a reason; a cause 以神力往安樂國
110 13 Israel 以神力往安樂國
111 13 Yi 以神力往安樂國
112 13 use; yogena 以神力往安樂國
113 13 one 不出普賢一毛孔中
114 13 Kangxi radical 1 不出普賢一毛孔中
115 13 pure; concentrated 不出普賢一毛孔中
116 13 first 不出普賢一毛孔中
117 13 the same 不出普賢一毛孔中
118 13 sole; single 不出普賢一毛孔中
119 13 a very small amount 不出普賢一毛孔中
120 13 Yi 不出普賢一毛孔中
121 13 other 不出普賢一毛孔中
122 13 to unify 不出普賢一毛孔中
123 13 accidentally; coincidentally 不出普賢一毛孔中
124 13 abruptly; suddenly 不出普賢一毛孔中
125 13 one; eka 不出普賢一毛孔中
126 13 infix potential marker
127 13 shēng to be born; to give birth 擇生極樂
128 13 shēng to live 擇生極樂
129 13 shēng raw 擇生極樂
130 13 shēng a student 擇生極樂
131 13 shēng life 擇生極樂
132 13 shēng to produce; to give rise 擇生極樂
133 13 shēng alive 擇生極樂
134 13 shēng a lifetime 擇生極樂
135 13 shēng to initiate; to become 擇生極樂
136 13 shēng to grow 擇生極樂
137 13 shēng unfamiliar 擇生極樂
138 13 shēng not experienced 擇生極樂
139 13 shēng hard; stiff; strong 擇生極樂
140 13 shēng having academic or professional knowledge 擇生極樂
141 13 shēng a male role in traditional theatre 擇生極樂
142 13 shēng gender 擇生極樂
143 13 shēng to develop; to grow 擇生極樂
144 13 shēng to set up 擇生極樂
145 13 shēng a prostitute 擇生極樂
146 13 shēng a captive 擇生極樂
147 13 shēng a gentleman 擇生極樂
148 13 shēng Kangxi radical 100 擇生極樂
149 13 shēng unripe 擇生極樂
150 13 shēng nature 擇生極樂
151 13 shēng to inherit; to succeed 擇生極樂
152 13 shēng destiny 擇生極樂
153 13 shēng birth 擇生極樂
154 12 jiàn to see 時韋提希見已
155 12 jiàn opinion; view; understanding 時韋提希見已
156 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時韋提希見已
157 12 jiàn refer to; for details see 時韋提希見已
158 12 jiàn to listen to 時韋提希見已
159 12 jiàn to meet 時韋提希見已
160 12 jiàn to receive (a guest) 時韋提希見已
161 12 jiàn let me; kindly 時韋提希見已
162 12 jiàn Jian 時韋提希見已
163 12 xiàn to appear 時韋提希見已
164 12 xiàn to introduce 時韋提希見已
165 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時韋提希見已
166 12 jiàn seeing; observing; darśana 時韋提希見已
167 11 阿彌陀佛 ēmítuó fó Amitabha Buddha 惟願生於極樂世界阿彌陀佛所
168 11 阿彌陀佛 Ēmítuó fó Amitabha Buddha 惟願生於極樂世界阿彌陀佛所
169 11 阿彌陀佛 Ēmítuó fó Amitabha Buddha; Amitābha Buddha 惟願生於極樂世界阿彌陀佛所
170 11 xíng to walk 小行菩薩不可稱
171 11 xíng capable; competent 小行菩薩不可稱
172 11 háng profession 小行菩薩不可稱
173 11 xíng Kangxi radical 144 小行菩薩不可稱
174 11 xíng to travel 小行菩薩不可稱
175 11 xìng actions; conduct 小行菩薩不可稱
176 11 xíng to do; to act; to practice 小行菩薩不可稱
177 11 xíng all right; OK; okay 小行菩薩不可稱
178 11 háng horizontal line 小行菩薩不可稱
179 11 héng virtuous deeds 小行菩薩不可稱
180 11 hàng a line of trees 小行菩薩不可稱
181 11 hàng bold; steadfast 小行菩薩不可稱
182 11 xíng to move 小行菩薩不可稱
183 11 xíng to put into effect; to implement 小行菩薩不可稱
184 11 xíng travel 小行菩薩不可稱
185 11 xíng to circulate 小行菩薩不可稱
186 11 xíng running script; running script 小行菩薩不可稱
187 11 xíng temporary 小行菩薩不可稱
188 11 háng rank; order 小行菩薩不可稱
189 11 háng a business; a shop 小行菩薩不可稱
190 11 xíng to depart; to leave 小行菩薩不可稱
191 11 xíng to experience 小行菩薩不可稱
192 11 xíng path; way 小行菩薩不可稱
193 11 xíng xing; ballad 小行菩薩不可稱
194 11 xíng Xing 小行菩薩不可稱
195 11 xíng Practice 小行菩薩不可稱
196 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 小行菩薩不可稱
197 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 小行菩薩不可稱
198 11 禪師 chánshī Chan Master; Zen Master; Seon Master 長蘆賾禪師
199 11 禪師 Chán Shī Chan master 長蘆賾禪師
200 11 shí time; a point or period of time 時韋提希見已
201 11 shí a season; a quarter of a year 時韋提希見已
202 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時韋提希見已
203 11 shí fashionable 時韋提希見已
204 11 shí fate; destiny; luck 時韋提希見已
205 11 shí occasion; opportunity; chance 時韋提希見已
206 11 shí tense 時韋提希見已
207 11 shí particular; special 時韋提希見已
208 11 shí to plant; to cultivate 時韋提希見已
209 11 shí an era; a dynasty 時韋提希見已
210 11 shí time [abstract] 時韋提希見已
211 11 shí seasonal 時韋提希見已
212 11 shí to wait upon 時韋提希見已
213 11 shí hour 時韋提希見已
214 11 shí appropriate; proper; timely 時韋提希見已
215 11 shí Shi 時韋提希見已
216 11 shí a present; currentlt 時韋提希見已
217 11 shí time; kāla 時韋提希見已
218 11 shí at that time; samaya 時韋提希見已
219 10 yuàn to hope; to wish; to desire 世尊願為我
220 10 yuàn hope 世尊願為我
221 10 yuàn to be ready; to be willing 世尊願為我
222 10 yuàn to ask for; to solicit 世尊願為我
223 10 yuàn a vow 世尊願為我
224 10 yuàn diligent; attentive 世尊願為我
225 10 yuàn to prefer; to select 世尊願為我
226 10 yuàn to admire 世尊願為我
227 10 yuàn a vow; pranidhana 世尊願為我
228 10 xiàn to appear; to manifest; to become visible 諸佛國土皆於中現
229 10 xiàn at present 諸佛國土皆於中現
230 10 xiàn existing at the present time 諸佛國土皆於中現
231 10 xiàn cash 諸佛國土皆於中現
232 10 xiàn to manifest; prādur 諸佛國土皆於中現
233 10 xiàn to manifest; prādur 諸佛國土皆於中現
234 10 xiàn the present time 諸佛國土皆於中現
235 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
236 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
237 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
238 9 zāi to start 有餘裕哉
239 9 Kangxi radical 132 自念謗大般若
240 9 Zi 自念謗大般若
241 9 a nose 自念謗大般若
242 9 the beginning; the start 自念謗大般若
243 9 origin 自念謗大般若
244 9 to employ; to use 自念謗大般若
245 9 to be 自念謗大般若
246 9 self; soul; ātman 自念謗大般若
247 9 hòu after; later 後明
248 9 hòu empress; queen 後明
249 9 hòu sovereign 後明
250 9 hòu the god of the earth 後明
251 9 hòu late; later 後明
252 9 hòu offspring; descendents 後明
253 9 hòu to fall behind; to lag 後明
254 9 hòu behind; back 後明
255 9 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後明
256 9 hòu Hou 後明
257 9 hòu after; behind 後明
258 9 hòu following 後明
259 9 hòu to be delayed 後明
260 9 hòu to abandon; to discard 後明
261 9 hòu feudal lords 後明
262 9 hòu Hou 後明
263 9 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後明
264 9 hòu rear; paścāt 後明
265 9 hòu later; paścima 後明
266 9 suì to comply with; to follow along 遂傳寫流布
267 9 suì to advance 遂傳寫流布
268 9 suì to follow through; to achieve 遂傳寫流布
269 9 suì to follow smoothly 遂傳寫流布
270 9 suì an area the capital 遂傳寫流布
271 9 suì a dish underneath a chime; a ditch 遂傳寫流布
272 9 suì a flint 遂傳寫流布
273 9 suì to satisfy 遂傳寫流布
274 9 suì to propose; to nominate 遂傳寫流布
275 9 suì to grow 遂傳寫流布
276 9 suì to use up; to stop 遂傳寫流布
277 9 suì sleeve used in archery 遂傳寫流布
278 9 suì satisfy; pūraṇa 遂傳寫流布
279 9 Kangxi radical 49 時韋提希見已
280 9 to bring to an end; to stop 時韋提希見已
281 9 to complete 時韋提希見已
282 9 to demote; to dismiss 時韋提希見已
283 9 to recover from an illness 時韋提希見已
284 9 former; pūrvaka 時韋提希見已
285 9 sān three 往生集卷之三
286 9 sān third 往生集卷之三
287 9 sān more than two 往生集卷之三
288 9 sān very few 往生集卷之三
289 9 sān San 往生集卷之三
290 9 sān three; tri 往生集卷之三
291 9 sān sa 往生集卷之三
292 9 sān three kinds; trividha 往生集卷之三
293 8 big; huge; large 大無量壽經云
294 8 Kangxi radical 37 大無量壽經云
295 8 great; major; important 大無量壽經云
296 8 size 大無量壽經云
297 8 old 大無量壽經云
298 8 oldest; earliest 大無量壽經云
299 8 adult 大無量壽經云
300 8 dài an important person 大無量壽經云
301 8 senior 大無量壽經云
302 8 an element 大無量壽經云
303 8 great; mahā 大無量壽經云
304 8 sòng Song dynasty 宋葛濟之
305 8 sòng Song 宋葛濟之
306 8 sòng Liu Song Dynasty 宋葛濟之
307 8 Kangxi radical 71 無佛
308 8 to not have; without 無佛
309 8 mo 無佛
310 8 to not have 無佛
311 8 Wu 無佛
312 8 mo 無佛
313 8 míng fame; renown; reputation 名祁婆伽
314 8 míng a name; personal name; designation 名祁婆伽
315 8 míng rank; position 名祁婆伽
316 8 míng an excuse 名祁婆伽
317 8 míng life 名祁婆伽
318 8 míng to name; to call 名祁婆伽
319 8 míng to express; to describe 名祁婆伽
320 8 míng to be called; to have the name 名祁婆伽
321 8 míng to own; to possess 名祁婆伽
322 8 míng famous; renowned 名祁婆伽
323 8 míng moral 名祁婆伽
324 8 míng name; naman 名祁婆伽
325 8 míng fame; renown; yasas 名祁婆伽
326 8 xìn to believe; to trust
327 8 xìn a letter
328 8 xìn evidence
329 8 xìn faith; confidence
330 8 xìn honest; sincere; true
331 8 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher
332 8 xìn an official holding a document
333 8 xìn a gift
334 8 xìn credit
335 8 xìn to lodge in one place two or more nights in a row
336 8 xìn news; a message
337 8 xìn arsenic
338 8 xìn Faith
339 8 xìn faith; confidence
340 8 zhì Kangxi radical 133 聖儀已至一佛五十菩薩
341 8 zhì to arrive 聖儀已至一佛五十菩薩
342 8 zhì approach; upagama 聖儀已至一佛五十菩薩
343 7 gōng public; common; state-owned 欲入公蓮花勝會
344 7 gōng official 欲入公蓮花勝會
345 7 gōng male 欲入公蓮花勝會
346 7 gōng duke; lord 欲入公蓮花勝會
347 7 gōng fair; equitable 欲入公蓮花勝會
348 7 gōng Mr.; mister 欲入公蓮花勝會
349 7 gōng father-in-law 欲入公蓮花勝會
350 7 gōng form of address; your honor 欲入公蓮花勝會
351 7 gōng accepted; mutual 欲入公蓮花勝會
352 7 gōng metric 欲入公蓮花勝會
353 7 gōng to release to the public 欲入公蓮花勝會
354 7 gōng the common good 欲入公蓮花勝會
355 7 gōng to divide equally 欲入公蓮花勝會
356 7 gōng Gong 欲入公蓮花勝會
357 7 guǐ a ghost; spirit of dead 鬼不敢噉
358 7 guǐ Kangxi radical 194 鬼不敢噉
359 7 guǐ a devil 鬼不敢噉
360 7 jīn today; present; now 我今
361 7 jīn Jin 我今
362 7 jīn modern 我今
363 7 jīn now; adhunā 我今
364 7 mèng a dream 一夕夢
365 7 mèng to dream 一夕夢
366 7 mèng grassland 一夕夢
367 7 mèng a fantasy; a delusion; wishful thinking 一夕夢
368 7 mèng dream; svapna 一夕夢
369 7 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 是則名為可憐憫
370 7 a grade; a level 是則名為可憐憫
371 7 an example; a model 是則名為可憐憫
372 7 a weighing device 是則名為可憐憫
373 7 to grade; to rank 是則名為可憐憫
374 7 to copy; to imitate; to follow 是則名為可憐憫
375 7 to do 是則名為可憐憫
376 7 koan; kōan; gong'an 是則名為可憐憫
377 7 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普為眾生
378 7 Prussia 普為眾生
379 7 Pu 普為眾生
380 7 equally; impartially; universal; samanta 普為眾生
381 7 huì can; be able to 勝會書名
382 7 huì able to 勝會書名
383 7 huì a meeting; a conference; an assembly 勝會書名
384 7 kuài to balance an account 勝會書名
385 7 huì to assemble 勝會書名
386 7 huì to meet 勝會書名
387 7 huì a temple fair 勝會書名
388 7 huì a religious assembly 勝會書名
389 7 huì an association; a society 勝會書名
390 7 huì a national or provincial capital 勝會書名
391 7 huì an opportunity 勝會書名
392 7 huì to understand 勝會書名
393 7 huì to be familiar with; to know 勝會書名
394 7 huì to be possible; to be likely 勝會書名
395 7 huì to be good at 勝會書名
396 7 huì a moment 勝會書名
397 7 huì to happen to 勝會書名
398 7 huì to pay 勝會書名
399 7 huì a meeting place 勝會書名
400 7 kuài the seam of a cap 勝會書名
401 7 huì in accordance with 勝會書名
402 7 huì imperial civil service examination 勝會書名
403 7 huì to have sexual intercourse 勝會書名
404 7 huì Hui 勝會書名
405 7 huì combining; samsarga 勝會書名
406 6 fāng square; quadrilateral; one side 方世界
407 6 fāng Fang 方世界
408 6 fāng Kangxi radical 70 方世界
409 6 fāng square shaped 方世界
410 6 fāng prescription 方世界
411 6 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 方世界
412 6 fāng local 方世界
413 6 fāng a way; a method 方世界
414 6 fāng a direction; a side; a position 方世界
415 6 fāng an area; a region 方世界
416 6 fāng a party; a side 方世界
417 6 fāng a principle; a formula 方世界
418 6 fāng honest; upright; proper 方世界
419 6 fāng magic 方世界
420 6 fāng earth 方世界
421 6 fāng earthly; mundane 方世界
422 6 fāng a scope; an aspect 方世界
423 6 fāng side-by-side; parallel 方世界
424 6 fāng agreeable; equable 方世界
425 6 fāng equal; equivalent 方世界
426 6 fāng to compare 方世界
427 6 fāng a wooden tablet for writing 方世界
428 6 fāng a convention; a common practice 方世界
429 6 fāng a law; a standard 方世界
430 6 fāng to own; to possess 方世界
431 6 fāng to disobey; to violate 方世界
432 6 fāng to slander; to defame 方世界
433 6 páng beside 方世界
434 6 fāng direction; diś 方世界
435 6 biāo stripes; streaks; veins 唐邵彪
436 6 biāo a tiger cub 唐邵彪
437 6 biāo clear; apparent 唐邵彪
438 6 zhōng middle 諸佛國土皆於中現
439 6 zhōng medium; medium sized 諸佛國土皆於中現
440 6 zhōng China 諸佛國土皆於中現
441 6 zhòng to hit the mark 諸佛國土皆於中現
442 6 zhōng midday 諸佛國土皆於中現
443 6 zhōng inside 諸佛國土皆於中現
444 6 zhōng during 諸佛國土皆於中現
445 6 zhōng Zhong 諸佛國土皆於中現
446 6 zhōng intermediary 諸佛國土皆於中現
447 6 zhōng half 諸佛國土皆於中現
448 6 zhòng to reach; to attain 諸佛國土皆於中現
449 6 zhòng to suffer; to infect 諸佛國土皆於中現
450 6 zhòng to obtain 諸佛國土皆於中現
451 6 zhòng to pass an exam 諸佛國土皆於中現
452 6 zhōng middle 諸佛國土皆於中現
453 6 ancient; old; palaeo- 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
454 6 ancient; old 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
455 6 out of date 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
456 6 former times 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
457 6 events in former times 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
458 6 sincere; unpretentious 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
459 6 an ancient style of poetry 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
460 6 Gu 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
461 6 ancient; old; purāṇa 古杭雲棲寺沙門袾宏輯
462 6 彌陀 Mítuó Amitabha 面見彌陀
463 6 彌陀 Mítuó Amitābha 面見彌陀
464 6 shū book 乞書一名
465 6 shū document; manuscript 乞書一名
466 6 shū letter 乞書一名
467 6 Shū the Cannon of Documents 乞書一名
468 6 shū to write 乞書一名
469 6 shū writing 乞書一名
470 6 shū calligraphy; writing style 乞書一名
471 6 shū Shu 乞書一名
472 6 shū to record 乞書一名
473 6 shū book; pustaka 乞書一名
474 6 shū write; copy; likh 乞書一名
475 6 shū manuscript; lekha 乞書一名
476 6 shū book; pustaka 乞書一名
477 6 shū document; lekha 乞書一名
478 6 guó a country; a nation 往生彼國
479 6 guó the capital of a state 往生彼國
480 6 guó a feud; a vassal state 往生彼國
481 6 guó a state; a kingdom 往生彼國
482 6 guó a place; a land 往生彼國
483 6 guó domestic; Chinese 往生彼國
484 6 guó national 往生彼國
485 6 guó top in the nation 往生彼國
486 6 guó Guo 往生彼國
487 6 guó community; nation; janapada 往生彼國
488 6 shì a generation 行世令人發哀起
489 6 shì a period of thirty years 行世令人發哀起
490 6 shì the world 行世令人發哀起
491 6 shì years; age 行世令人發哀起
492 6 shì a dynasty 行世令人發哀起
493 6 shì secular; worldly 行世令人發哀起
494 6 shì over generations 行世令人發哀起
495 6 shì world 行世令人發哀起
496 6 shì an era 行世令人發哀起
497 6 shì from generation to generation; across generations 行世令人發哀起
498 6 shì to keep good family relations 行世令人發哀起
499 6 shì Shi 行世令人發哀起
500 6 shì a geologic epoch 行世令人發哀起

Frequencies of all Words

Top 1172

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 56 zhī him; her; them; that 往生集卷之三
2 56 zhī used between a modifier and a word to form a word group 往生集卷之三
3 56 zhī to go 往生集卷之三
4 56 zhī this; that 往生集卷之三
5 56 zhī genetive marker 往生集卷之三
6 56 zhī it 往生集卷之三
7 56 zhī in 往生集卷之三
8 56 zhī all 往生集卷之三
9 56 zhī and 往生集卷之三
10 56 zhī however 往生集卷之三
11 56 zhī if 往生集卷之三
12 56 zhī then 往生集卷之三
13 56 zhī to arrive; to go 往生集卷之三
14 56 zhī is 往生集卷之三
15 56 zhī to use 往生集卷之三
16 56 zhī Zhi 往生集卷之三
17 34 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而無邊剎海
18 34 ér Kangxi radical 126 而無邊剎海
19 34 ér you 而無邊剎海
20 34 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而無邊剎海
21 34 ér right away; then 而無邊剎海
22 34 ér but; yet; however; while; nevertheless 而無邊剎海
23 34 ér if; in case; in the event that 而無邊剎海
24 34 ér therefore; as a result; thus 而無邊剎海
25 34 ér how can it be that? 而無邊剎海
26 34 ér so as to 而無邊剎海
27 34 ér only then 而無邊剎海
28 34 ér as if; to seem like 而無邊剎海
29 34 néng can; able 而無邊剎海
30 34 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而無邊剎海
31 34 ér me 而無邊剎海
32 34 ér to arrive; up to 而無邊剎海
33 34 ér possessive 而無邊剎海
34 34 ér and; ca 而無邊剎海
35 28 in; at 諸佛國土皆於中現
36 28 in; at 諸佛國土皆於中現
37 28 in; at; to; from 諸佛國土皆於中現
38 28 to go; to 諸佛國土皆於中現
39 28 to rely on; to depend on 諸佛國土皆於中現
40 28 to go to; to arrive at 諸佛國土皆於中現
41 28 from 諸佛國土皆於中現
42 28 give 諸佛國土皆於中現
43 28 oppposing 諸佛國土皆於中現
44 28 and 諸佛國土皆於中現
45 28 compared to 諸佛國土皆於中現
46 28 by 諸佛國土皆於中現
47 28 and; as well as 諸佛國土皆於中現
48 28 for 諸佛國土皆於中現
49 28 Yu 諸佛國土皆於中現
50 28 a crow 諸佛國土皆於中現
51 28 whew; wow 諸佛國土皆於中現
52 28 near to; antike 諸佛國土皆於中現
53 26 yǒu is; are; to exist 是諸佛土雖復清淨皆有光明
54 26 yǒu to have; to possess 是諸佛土雖復清淨皆有光明
55 26 yǒu indicates an estimate 是諸佛土雖復清淨皆有光明
56 26 yǒu indicates a large quantity 是諸佛土雖復清淨皆有光明
57 26 yǒu indicates an affirmative response 是諸佛土雖復清淨皆有光明
58 26 yǒu a certain; used before a person, time, or place 是諸佛土雖復清淨皆有光明
59 26 yǒu used to compare two things 是諸佛土雖復清淨皆有光明
60 26 yǒu used in a polite formula before certain verbs 是諸佛土雖復清淨皆有光明
61 26 yǒu used before the names of dynasties 是諸佛土雖復清淨皆有光明
62 26 yǒu a certain thing; what exists 是諸佛土雖復清淨皆有光明
63 26 yǒu multiple of ten and ... 是諸佛土雖復清淨皆有光明
64 26 yǒu abundant 是諸佛土雖復清淨皆有光明
65 26 yǒu purposeful 是諸佛土雖復清淨皆有光明
66 26 yǒu You 是諸佛土雖復清淨皆有光明
67 26 yǒu 1. existence; 2. becoming 是諸佛土雖復清淨皆有光明
68 26 yǒu becoming; bhava 是諸佛土雖復清淨皆有光明
69 24 de potential marker 即得往生安樂剎
70 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得往生安樂剎
71 24 děi must; ought to 即得往生安樂剎
72 24 děi to want to; to need to 即得往生安樂剎
73 24 děi must; ought to 即得往生安樂剎
74 24 de 即得往生安樂剎
75 24 de infix potential marker 即得往生安樂剎
76 24 to result in 即得往生安樂剎
77 24 to be proper; to fit; to suit 即得往生安樂剎
78 24 to be satisfied 即得往生安樂剎
79 24 to be finished 即得往生安樂剎
80 24 de result of degree 即得往生安樂剎
81 24 de marks completion of an action 即得往生安樂剎
82 24 děi satisfying 即得往生安樂剎
83 24 to contract 即得往生安樂剎
84 24 marks permission or possibility 即得往生安樂剎
85 24 expressing frustration 即得往生安樂剎
86 24 to hear 即得往生安樂剎
87 24 to have; there is 即得往生安樂剎
88 24 marks time passed 即得往生安樂剎
89 24 obtain; attain; prāpta 即得往生安樂剎
90 23 Buddha; Awakened One 佛告彌勒
91 23 relating to Buddhism 佛告彌勒
92 23 a statue or image of a Buddha 佛告彌勒
93 23 a Buddhist text 佛告彌勒
94 23 to touch; to stroke 佛告彌勒
95 23 Buddha 佛告彌勒
96 23 Buddha; Awakened One 佛告彌勒
97 22 rén person; people; a human being 人疑安樂非神力可到
98 22 rén Kangxi radical 9 人疑安樂非神力可到
99 22 rén a kind of person 人疑安樂非神力可到
100 22 rén everybody 人疑安樂非神力可到
101 22 rén adult 人疑安樂非神力可到
102 22 rén somebody; others 人疑安樂非神力可到
103 22 rén an upright person 人疑安樂非神力可到
104 22 rén person; manuṣya 人疑安樂非神力可到
105 20 往生 wǎng shēng to be reborn 我當往生
106 20 往生 wǎng shēng a future life 我當往生
107 20 淨土 jìng tǔ pure land 淨土何以容之
108 20 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 淨土何以容之
109 20 淨土 jìng tǔ pure land 淨土何以容之
110 19 yuē to speak; to say 贊曰
111 19 yuē Kangxi radical 73 贊曰
112 19 yuē to be called 贊曰
113 19 yuē particle without meaning 贊曰
114 19 yuē said; ukta 贊曰
115 19 念佛 niàn fó to chant Buddha's name 念佛滅罪
116 19 念佛 niàn fó to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha 念佛滅罪
117 18 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 往生者
118 18 zhě that 往生者
119 18 zhě nominalizing function word 往生者
120 18 zhě used to mark a definition 往生者
121 18 zhě used to mark a pause 往生者
122 18 zhě topic marker; that; it 往生者
123 18 zhuó according to 往生者
124 18 zhě ca 往生者
125 18 yún cloud 觀無量壽佛經云
126 18 yún Yunnan 觀無量壽佛經云
127 18 yún Yun 觀無量壽佛經云
128 18 yún to say 觀無量壽佛經云
129 18 yún to have 觀無量壽佛經云
130 18 yún a particle with no meaning 觀無量壽佛經云
131 18 yún in this way 觀無量壽佛經云
132 18 yún cloud; megha 觀無量壽佛經云
133 18 yún to say; iti 觀無量壽佛經云
134 16 his; hers; its; theirs 其第二願
135 16 to add emphasis 其第二願
136 16 used when asking a question in reply to a question 其第二願
137 16 used when making a request or giving an order 其第二願
138 16 he; her; it; them 其第二願
139 16 probably; likely 其第二願
140 16 will 其第二願
141 16 may 其第二願
142 16 if 其第二願
143 16 or 其第二願
144 16 Qi 其第二願
145 16 he; her; it; saḥ; sā; tad 其第二願
146 16 niàn to read aloud 自念謗大般若
147 16 niàn to remember; to expect 自念謗大般若
148 16 niàn to miss 自念謗大般若
149 16 niàn to consider 自念謗大般若
150 16 niàn to recite; to chant 自念謗大般若
151 16 niàn to show affection for 自念謗大般若
152 16 niàn a thought; an idea 自念謗大般若
153 16 niàn twenty 自念謗大般若
154 16 niàn memory 自念謗大般若
155 16 niàn an instant 自念謗大般若
156 16 niàn Nian 自念謗大般若
157 16 niàn mindfulness; smrti 自念謗大般若
158 16 niàn a thought; citta 自念謗大般若
159 15 also; too 閻浮濁惡世也
160 15 a final modal particle indicating certainy or decision 閻浮濁惡世也
161 15 either 閻浮濁惡世也
162 15 even 閻浮濁惡世也
163 15 used to soften the tone 閻浮濁惡世也
164 15 used for emphasis 閻浮濁惡世也
165 15 used to mark contrast 閻浮濁惡世也
166 15 used to mark compromise 閻浮濁惡世也
167 15 ya 閻浮濁惡世也
168 15 I; me; my 世尊願為我
169 15 self 世尊願為我
170 15 we; our 世尊願為我
171 15 [my] dear 世尊願為我
172 15 Wo 世尊願為我
173 15 self; atman; attan 世尊願為我
174 15 ga 世尊願為我
175 15 I; aham 世尊願為我
176 14 zàn to meet with a superior 贊曰
177 14 zàn to help 贊曰
178 14 zàn a eulogy 贊曰
179 14 zàn to recommend 贊曰
180 14 zàn to introduce; to tell 贊曰
181 14 zàn to lead 贊曰
182 14 zàn summary verse; eulogy; ecomium 贊曰
183 14 zàn to agree; to consent 贊曰
184 14 zàn to praise 贊曰
185 14 zàn to participate 贊曰
186 14 zàn praise; varṇita 贊曰
187 14 zàn assist 贊曰
188 14 wèi for; to 世尊願為我
189 14 wèi because of 世尊願為我
190 14 wéi to act as; to serve 世尊願為我
191 14 wéi to change into; to become 世尊願為我
192 14 wéi to be; is 世尊願為我
193 14 wéi to do 世尊願為我
194 14 wèi for 世尊願為我
195 14 wèi because of; for; to 世尊願為我
196 14 wèi to 世尊願為我
197 14 wéi in a passive construction 世尊願為我
198 14 wéi forming a rehetorical question 世尊願為我
199 14 wéi forming an adverb 世尊願為我
200 14 wéi to add emphasis 世尊願為我
201 14 wèi to support; to help 世尊願為我
202 14 wéi to govern 世尊願為我
203 14 wèi to be; bhū 世尊願為我
204 13 so as to; in order to 以神力往安樂國
205 13 to use; to regard as 以神力往安樂國
206 13 to use; to grasp 以神力往安樂國
207 13 according to 以神力往安樂國
208 13 because of 以神力往安樂國
209 13 on a certain date 以神力往安樂國
210 13 and; as well as 以神力往安樂國
211 13 to rely on 以神力往安樂國
212 13 to regard 以神力往安樂國
213 13 to be able to 以神力往安樂國
214 13 to order; to command 以神力往安樂國
215 13 further; moreover 以神力往安樂國
216 13 used after a verb 以神力往安樂國
217 13 very 以神力往安樂國
218 13 already 以神力往安樂國
219 13 increasingly 以神力往安樂國
220 13 a reason; a cause 以神力往安樂國
221 13 Israel 以神力往安樂國
222 13 Yi 以神力往安樂國
223 13 use; yogena 以神力往安樂國
224 13 one 不出普賢一毛孔中
225 13 Kangxi radical 1 不出普賢一毛孔中
226 13 as soon as; all at once 不出普賢一毛孔中
227 13 pure; concentrated 不出普賢一毛孔中
228 13 whole; all 不出普賢一毛孔中
229 13 first 不出普賢一毛孔中
230 13 the same 不出普賢一毛孔中
231 13 each 不出普賢一毛孔中
232 13 certain 不出普賢一毛孔中
233 13 throughout 不出普賢一毛孔中
234 13 used in between a reduplicated verb 不出普賢一毛孔中
235 13 sole; single 不出普賢一毛孔中
236 13 a very small amount 不出普賢一毛孔中
237 13 Yi 不出普賢一毛孔中
238 13 other 不出普賢一毛孔中
239 13 to unify 不出普賢一毛孔中
240 13 accidentally; coincidentally 不出普賢一毛孔中
241 13 abruptly; suddenly 不出普賢一毛孔中
242 13 or 不出普賢一毛孔中
243 13 one; eka 不出普賢一毛孔中
244 13 not; no
245 13 expresses that a certain condition cannot be acheived
246 13 as a correlative
247 13 no (answering a question)
248 13 forms a negative adjective from a noun
249 13 at the end of a sentence to form a question
250 13 to form a yes or no question
251 13 infix potential marker
252 13 no; na
253 13 shēng to be born; to give birth 擇生極樂
254 13 shēng to live 擇生極樂
255 13 shēng raw 擇生極樂
256 13 shēng a student 擇生極樂
257 13 shēng life 擇生極樂
258 13 shēng to produce; to give rise 擇生極樂
259 13 shēng alive 擇生極樂
260 13 shēng a lifetime 擇生極樂
261 13 shēng to initiate; to become 擇生極樂
262 13 shēng to grow 擇生極樂
263 13 shēng unfamiliar 擇生極樂
264 13 shēng not experienced 擇生極樂
265 13 shēng hard; stiff; strong 擇生極樂
266 13 shēng very; extremely 擇生極樂
267 13 shēng having academic or professional knowledge 擇生極樂
268 13 shēng a male role in traditional theatre 擇生極樂
269 13 shēng gender 擇生極樂
270 13 shēng to develop; to grow 擇生極樂
271 13 shēng to set up 擇生極樂
272 13 shēng a prostitute 擇生極樂
273 13 shēng a captive 擇生極樂
274 13 shēng a gentleman 擇生極樂
275 13 shēng Kangxi radical 100 擇生極樂
276 13 shēng unripe 擇生極樂
277 13 shēng nature 擇生極樂
278 13 shēng to inherit; to succeed 擇生極樂
279 13 shēng destiny 擇生極樂
280 13 shēng birth 擇生極樂
281 12 final particle to express a completed action 明亦甚矣
282 12 particle to express certainty 明亦甚矣
283 12 would; particle to indicate a future condition 明亦甚矣
284 12 to form a question 明亦甚矣
285 12 to indicate a command 明亦甚矣
286 12 sigh 明亦甚矣
287 12 particle to express certainty; sma 明亦甚矣
288 12 jiàn to see 時韋提希見已
289 12 jiàn opinion; view; understanding 時韋提希見已
290 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時韋提希見已
291 12 jiàn refer to; for details see 時韋提希見已
292 12 jiàn passive marker 時韋提希見已
293 12 jiàn to listen to 時韋提希見已
294 12 jiàn to meet 時韋提希見已
295 12 jiàn to receive (a guest) 時韋提希見已
296 12 jiàn let me; kindly 時韋提希見已
297 12 jiàn Jian 時韋提希見已
298 12 xiàn to appear 時韋提希見已
299 12 xiàn to introduce 時韋提希見已
300 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時韋提希見已
301 12 jiàn seeing; observing; darśana 時韋提希見已
302 11 阿彌陀佛 ēmítuó fó Amitabha Buddha 惟願生於極樂世界阿彌陀佛所
303 11 阿彌陀佛 Ēmítuó fó Amitabha Buddha 惟願生於極樂世界阿彌陀佛所
304 11 阿彌陀佛 Ēmítuó fó Amitabha Buddha; Amitābha Buddha 惟願生於極樂世界阿彌陀佛所
305 11 this; these 於此世界
306 11 in this way 於此世界
307 11 otherwise; but; however; so 於此世界
308 11 at this time; now; here 於此世界
309 11 this; here; etad 於此世界
310 11 dāng to be; to act as; to serve as 我當往生
311 11 dāng at or in the very same; be apposite 我當往生
312 11 dāng dang (sound of a bell) 我當往生
313 11 dāng to face 我當往生
314 11 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當往生
315 11 dāng to manage; to host 我當往生
316 11 dāng should 我當往生
317 11 dāng to treat; to regard as 我當往生
318 11 dǎng to think 我當往生
319 11 dàng suitable; correspond to 我當往生
320 11 dǎng to be equal 我當往生
321 11 dàng that 我當往生
322 11 dāng an end; top 我當往生
323 11 dàng clang; jingle 我當往生
324 11 dāng to judge 我當往生
325 11 dǎng to bear on one's shoulder 我當往生
326 11 dàng the same 我當往生
327 11 dàng to pawn 我當往生
328 11 dàng to fail [an exam] 我當往生
329 11 dàng a trap 我當往生
330 11 dàng a pawned item 我當往生
331 11 dāng will be; bhaviṣyati 我當往生
332 11 xíng to walk 小行菩薩不可稱
333 11 xíng capable; competent 小行菩薩不可稱
334 11 háng profession 小行菩薩不可稱
335 11 háng line; row 小行菩薩不可稱
336 11 xíng Kangxi radical 144 小行菩薩不可稱
337 11 xíng to travel 小行菩薩不可稱
338 11 xìng actions; conduct 小行菩薩不可稱
339 11 xíng to do; to act; to practice 小行菩薩不可稱
340 11 xíng all right; OK; okay 小行菩薩不可稱
341 11 háng horizontal line 小行菩薩不可稱
342 11 héng virtuous deeds 小行菩薩不可稱
343 11 hàng a line of trees 小行菩薩不可稱
344 11 hàng bold; steadfast 小行菩薩不可稱
345 11 xíng to move 小行菩薩不可稱
346 11 xíng to put into effect; to implement 小行菩薩不可稱
347 11 xíng travel 小行菩薩不可稱
348 11 xíng to circulate 小行菩薩不可稱
349 11 xíng running script; running script 小行菩薩不可稱
350 11 xíng temporary 小行菩薩不可稱
351 11 xíng soon 小行菩薩不可稱
352 11 háng rank; order 小行菩薩不可稱
353 11 háng a business; a shop 小行菩薩不可稱
354 11 xíng to depart; to leave 小行菩薩不可稱
355 11 xíng to experience 小行菩薩不可稱
356 11 xíng path; way 小行菩薩不可稱
357 11 xíng xing; ballad 小行菩薩不可稱
358 11 xíng a round [of drinks] 小行菩薩不可稱
359 11 xíng Xing 小行菩薩不可稱
360 11 xíng moreover; also 小行菩薩不可稱
361 11 xíng Practice 小行菩薩不可稱
362 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 小行菩薩不可稱
363 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 小行菩薩不可稱
364 11 shì is; are; am; to be 是諸佛土雖復清淨皆有光明
365 11 shì is exactly 是諸佛土雖復清淨皆有光明
366 11 shì is suitable; is in contrast 是諸佛土雖復清淨皆有光明
367 11 shì this; that; those 是諸佛土雖復清淨皆有光明
368 11 shì really; certainly 是諸佛土雖復清淨皆有光明
369 11 shì correct; yes; affirmative 是諸佛土雖復清淨皆有光明
370 11 shì true 是諸佛土雖復清淨皆有光明
371 11 shì is; has; exists 是諸佛土雖復清淨皆有光明
372 11 shì used between repetitions of a word 是諸佛土雖復清淨皆有光明
373 11 shì a matter; an affair 是諸佛土雖復清淨皆有光明
374 11 shì Shi 是諸佛土雖復清淨皆有光明
375 11 shì is; bhū 是諸佛土雖復清淨皆有光明
376 11 shì this; idam 是諸佛土雖復清淨皆有光明
377 11 禪師 chánshī Chan Master; Zen Master; Seon Master 長蘆賾禪師
378 11 禪師 Chán Shī Chan master 長蘆賾禪師
379 11 shí time; a point or period of time 時韋提希見已
380 11 shí a season; a quarter of a year 時韋提希見已
381 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時韋提希見已
382 11 shí at that time 時韋提希見已
383 11 shí fashionable 時韋提希見已
384 11 shí fate; destiny; luck 時韋提希見已
385 11 shí occasion; opportunity; chance 時韋提希見已
386 11 shí tense 時韋提希見已
387 11 shí particular; special 時韋提希見已
388 11 shí to plant; to cultivate 時韋提希見已
389 11 shí hour (measure word) 時韋提希見已
390 11 shí an era; a dynasty 時韋提希見已
391 11 shí time [abstract] 時韋提希見已
392 11 shí seasonal 時韋提希見已
393 11 shí frequently; often 時韋提希見已
394 11 shí occasionally; sometimes 時韋提希見已
395 11 shí on time 時韋提希見已
396 11 shí this; that 時韋提希見已
397 11 shí to wait upon 時韋提希見已
398 11 shí hour 時韋提希見已
399 11 shí appropriate; proper; timely 時韋提希見已
400 11 shí Shi 時韋提希見已
401 11 shí a present; currentlt 時韋提希見已
402 11 shí time; kāla 時韋提希見已
403 11 shí at that time; samaya 時韋提希見已
404 11 shí then; atha 時韋提希見已
405 10 yuàn to hope; to wish; to desire 世尊願為我
406 10 yuàn hope 世尊願為我
407 10 yuàn to be ready; to be willing 世尊願為我
408 10 yuàn to ask for; to solicit 世尊願為我
409 10 yuàn a vow 世尊願為我
410 10 yuàn diligent; attentive 世尊願為我
411 10 yuàn to prefer; to select 世尊願為我
412 10 yuàn to admire 世尊願為我
413 10 yuàn a vow; pranidhana 世尊願為我
414 10 xiàn to appear; to manifest; to become visible 諸佛國土皆於中現
415 10 xiàn then; at that time; while 諸佛國土皆於中現
416 10 xiàn at present 諸佛國土皆於中現
417 10 xiàn existing at the present time 諸佛國土皆於中現
418 10 xiàn cash 諸佛國土皆於中現
419 10 xiàn to manifest; prādur 諸佛國土皆於中現
420 10 xiàn to manifest; prādur 諸佛國土皆於中現
421 10 xiàn the present time 諸佛國土皆於中現
422 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
423 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
424 10 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩
425 9 such as; for example; for instance 如遠照佛剎
426 9 if 如遠照佛剎
427 9 in accordance with 如遠照佛剎
428 9 to be appropriate; should; with regard to 如遠照佛剎
429 9 this 如遠照佛剎
430 9 it is so; it is thus; can be compared with 如遠照佛剎
431 9 to go to 如遠照佛剎
432 9 to meet 如遠照佛剎
433 9 to appear; to seem; to be like 如遠照佛剎
434 9 at least as good as 如遠照佛剎
435 9 and 如遠照佛剎
436 9 or 如遠照佛剎
437 9 but 如遠照佛剎
438 9 then 如遠照佛剎
439 9 naturally 如遠照佛剎
440 9 expresses a question or doubt 如遠照佛剎
441 9 you 如遠照佛剎
442 9 the second lunar month 如遠照佛剎
443 9 in; at 如遠照佛剎
444 9 Ru 如遠照佛剎
445 9 Thus 如遠照佛剎
446 9 thus; tathā 如遠照佛剎
447 9 like; iva 如遠照佛剎
448 9 suchness; tathatā 如遠照佛剎
449 9 zāi exclamatory particle 有餘裕哉
450 9 zāi interrogative particle 有餘裕哉
451 9 zāi to start 有餘裕哉
452 9 naturally; of course; certainly 自念謗大般若
453 9 from; since 自念謗大般若
454 9 self; oneself; itself 自念謗大般若
455 9 Kangxi radical 132 自念謗大般若
456 9 Zi 自念謗大般若
457 9 a nose 自念謗大般若
458 9 the beginning; the start 自念謗大般若
459 9 origin 自念謗大般若
460 9 originally 自念謗大般若
461 9 still; to remain 自念謗大般若
462 9 in person; personally 自念謗大般若
463 9 in addition; besides 自念謗大般若
464 9 if; even if 自念謗大般若
465 9 but 自念謗大般若
466 9 because 自念謗大般若
467 9 to employ; to use 自念謗大般若
468 9 to be 自念謗大般若
469 9 own; one's own; oneself 自念謗大般若
470 9 self; soul; ātman 自念謗大般若
471 9 hòu after; later 後明
472 9 hòu empress; queen 後明
473 9 hòu sovereign 後明
474 9 hòu behind 後明
475 9 hòu the god of the earth 後明
476 9 hòu late; later 後明
477 9 hòu arriving late 後明
478 9 hòu offspring; descendents 後明
479 9 hòu to fall behind; to lag 後明
480 9 hòu behind; back 後明
481 9 hòu then 後明
482 9 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後明
483 9 hòu Hou 後明
484 9 hòu after; behind 後明
485 9 hòu following 後明
486 9 hòu to be delayed 後明
487 9 hòu to abandon; to discard 後明
488 9 hòu feudal lords 後明
489 9 hòu Hou 後明
490 9 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後明
491 9 hòu rear; paścāt 後明
492 9 hòu later; paścima 後明
493 9 suì to comply with; to follow along 遂傳寫流布
494 9 suì thereupon 遂傳寫流布
495 9 suì to advance 遂傳寫流布
496 9 suì to follow through; to achieve 遂傳寫流布
497 9 suì to follow smoothly 遂傳寫流布
498 9 suì an area the capital 遂傳寫流布
499 9 suì a dish underneath a chime; a ditch 遂傳寫流布
500 9 suì a flint 遂傳寫流布

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
ér and; ca
near to; antike
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
obtain; attain; prāpta
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
rén person; manuṣya
往生
 1. wǎng shēng
 2. wǎng shēng
 1. to be reborn
 2. a future life
净土 淨土
 1. Jìng Tǔ
 2. jìng tǔ
 1. Pure Land
 2. pure land
yuē said; ukta
念佛
 1. niàn fó
 2. niàn fó
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
安抚使 安撫使 196 Commissioner for Pacification
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
安养 安養 196 Western Pure Land
八德 98 Eight Virtues
八分 98
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
百丈 98 Baizhang
北天竺 98 Northern India
别录 別錄 98 Abstracts; Bie Lu
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
补陀 補陀 98 Potalaka; Potala
长兴 長興 67 Changxing
大智度论 大智度論 68
 1. The Great Perfection of Wisdom Treatise
 2. Treatise on the Perfection of Great Wisdom; Dazhidu Lun; Mahāprajñāpāramitaśastra; Māhaprajñāparamitopadeśa
大悲经 大悲經 100 Mahā-karuṇā-puṇḍarīka
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
丹霞 68
 1. Mt Danxia
 2. Danxia landform
 3. Danxia
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
兜率 100 Tusita
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
赣州 贛州 103 Ganzhou
观无量寿佛经 觀無量壽佛經 103 The sūtra on Contemplation of Amitāyus; Guan Wuliangshou jing
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
海云 海雲 104 Hai Yun
翰林 104 Hanlin
104 Huai River
怀宁 懷寧 104 Huaining
华严 華嚴 104 Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 72
 1. Avatamsaka Sutra
 2. Avatamsaka Sutra; Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
慧思 104 Hui Si; Nan Yue Hui Si
湖州 104 Huzhou
江浙 74 Jiangsu and Zhejiang
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
觉世 覺世 106 Awakening the World Periodical
句容 106 Jurong
楞伽经 楞伽經 108 Lankavatara Sutra
连城 連城 108 Liancheng
莲华生 蓮華生 108 Padmasambhava; Guru Rinpoche
龙树 龍樹 108 Nagarjuna
庐山 廬山 108
 1. Mount Lu; Lushan
 2. Mount Lu; Lushan
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 109 Aśvaghoṣa; Asvaghosa
马祖 馬祖 109
 1. Mazu
 2. Mazu [deity]
 3. Mazu [Islands]
 4. Mazu
密菴 109 Mi An
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
摩差 109 Matsya
南岳 南嶽 110
 1. Mount Heng
 2. Nanyue
 3. Hui Si; Nan Yue Hui Si
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
普门品 普門品 112
 1. Universal Gate Chapter
 2. Universal Gate Sutra
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨内戒经 菩薩內戒經 112 Pusa Nei Jie Jing
菩萨生地经 菩薩生地經 112 Kṣemaṅkāraparipṛcchā; Pusa Sheng Di Jing
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
起信论 起信論 81 Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna; Dasheng Qixin Lun
庆安 慶安 113 Qing'an county
114
 1. Ruan
 2. Nguyen
 3. an ancient musical instrument
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
善导 善導 115 Shan Dao
115
 1. Shao
 2. Shao
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦 釋迦 115 Sakya
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
83 Sui Dynasty
天亲菩萨 天親菩薩 116 Vasubandhu
天竺 116 India; Indian subcontinent
天竺人 116 an Indian
往生集 119 Wang Sheng Ji
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
韦提希 韋提希 119 Vaidehī
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
无量寿经 無量壽經 87
 1. Larger Sutra on Amitayus
 2. The Infinite Life Sutra; The Larger Sutra on Amitāyus; The Larger Pure Land Sutra
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
西方净土 西方淨土 120 Western Pureland
西湖 120 West Lake
西天 120 India; Indian continent
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
延庆 延慶 121 Yanqing
有部 121 Sarvāstivāda
元嘉 121 Yuanjia reign
乐邦文类 樂邦文類 121 Yue Bang Wenlei
云汉 雲漢 121 Milky Way
云栖 雲棲 121
 1. Zhu Hong; Master of Yunqi
 2. Yunqi; Zhu Hong
张继 張繼 122
 1. Zhang Ji
 2. Zhang Ji
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
镇江 鎮江 122 Zhenjiang
中大夫 122 Grand Master of the Palace
122 Zhu
道生 90 Zhu Daosheng; Daosheng
袾宏 122
 1. Zhu Hong; Master of Yunqi
 2. Zhu Hong
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
宗主 122 head of a clan; natural leader; person of prestige and authority in a domain; suzerain

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 114.

Simplified Traditional Pinyin English
百八 98 one hundred and eight
白佛 98 to address the Buddha
宝地 寶地 98 jeweled land
遍参 遍參 98 travel and study
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不可称 不可稱 98 unequalled
不退地 98 the ground of non-regression
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
尘缘 塵緣 99 worldly affinity
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持诵 持誦 99 to chant; to recite
杻械 99 handcuffs and shackles
幢幡 99 a hanging banner
大愿 大願 100 a great vow
地大 100 earth; earth element
度生 100 to save beings
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛国 佛國 102
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛土 102 Buddha land
福报 福報 102 a blessed reward
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
化人 104 a conjured person
见大 見大 106 the element of visibility
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
具缚 具縛 106 completely bound; completely bound in delusion
俱生 106 occuring together
龛室 龕室 107 niche; arched chamber
离世间品 離世間品 108 transcending the world [chapter]
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲宗 蓮宗 108 Lotus sect
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
妙觉 妙覺 109
 1. self-enlightenment to enlighten others; wonderous awakening
 2. Suprabuddha
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
内院 內院 110 inner court
能破 110 refutation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念佛往生 110 reciting the name of the Buddha for a future life
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
起信 113 the awakening of faith
清信女 113 Upasika; a female lay Buddhist
清信士 113 male lay person; upāsaka
求生 113 seeking rebirth
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
杀业 殺業 115 Karma of Killing
刹海 剎海 115 land and sea
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
神识 神識 115 soul
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
释子 釋子 115 son of Śākya; a disciple of the Buddha; a monk
实语 實語 115 true words
受具 115 to obtain full ordination
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
所以者何 115 Why is that?
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
万行 萬行 119
 1. all methods for salvation
 2. Wan Xing
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无门 無門 119 Non-Existing Gate
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
悟无生忍 悟無生忍 119 Awaken to Non-Arising Tolerance
无忧恼处 無憂惱處 119 a place with sorrow or affliction
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
心净 心淨 120 A Pure Mind
信受 120 to believe and accept
夜神 121 nighttime spirits
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一心不乱 一心不亂 121
 1. state of undisturbed single-mindedness
 2. a steady mind
一宗 121 one sect; one school
一百八 121 one hundred and eight
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
愿求 願求 121 aspires
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
造论 造論 122 wrote the treatise
真语 真語 122 true words
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
专志 專志 122 focus the mind on; samanvāharati
自心 122 One's Mind
宗风 宗風 122
 1. FGS Philosophy
 2. the customs and traditions of one of the schools of Chan
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
尊宿 122 a senior monk