Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 64

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 320 不可得 bù kě dé cannot be obtained 眼界無所有不可得故
2 320 不可得 bù kě dé unobtainable 眼界無所有不可得故
3 320 不可得 bù kě dé unattainable 眼界無所有不可得故
4 318 無所有 wú suǒyǒu nothingness 眼界無所有不可得故
5 184 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
6 168 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 眼界眼界性空
7 148 fēi Kangxi radical 175 非眼界非眼界性空
8 148 fēi wrong; bad; untruthful 非眼界非眼界性空
9 148 fēi different 非眼界非眼界性空
10 148 fēi to not be; to not have 非眼界非眼界性空
11 148 fēi to violate; to be contrary to 非眼界非眼界性空
12 148 fēi Africa 非眼界非眼界性空
13 148 fēi to slander 非眼界非眼界性空
14 148 fěi to avoid 非眼界非眼界性空
15 148 fēi must 非眼界非眼界性空
16 148 fēi an error 非眼界非眼界性空
17 148 fēi a problem; a question 非眼界非眼界性空
18 148 fēi evil 非眼界非眼界性空
19 104 jiè border; boundary 眼識界及眼觸
20 104 jiè kingdom 眼識界及眼觸
21 104 jiè territory; region 眼識界及眼觸
22 104 jiè the world 眼識界及眼觸
23 104 jiè scope; extent 眼識界及眼觸
24 104 jiè erathem; stratigraphic unit 眼識界及眼觸
25 104 jiè to divide; to define a boundary 眼識界及眼觸
26 104 jiè to adjoin 眼識界及眼觸
27 104 jiè dhatu; realm; field; domain 眼識界及眼觸
28 98 chù to touch; to feel 眼識界及眼觸
29 98 chù to butt; to ram; to gore 眼識界及眼觸
30 98 chù touch; contact; sparśa 眼識界及眼觸
31 93 Yi 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
32 76 zhōng middle 眼界性空中
33 76 zhōng medium; medium sized 眼界性空中
34 76 zhōng China 眼界性空中
35 76 zhòng to hit the mark 眼界性空中
36 76 zhōng midday 眼界性空中
37 76 zhōng inside 眼界性空中
38 76 zhōng during 眼界性空中
39 76 zhōng Zhong 眼界性空中
40 76 zhōng intermediary 眼界性空中
41 76 zhōng half 眼界性空中
42 76 zhòng to reach; to attain 眼界性空中
43 76 zhòng to suffer; to infect 眼界性空中
44 76 zhòng to obtain 眼界性空中
45 76 zhòng to pass an exam 眼界性空中
46 76 zhōng middle 眼界性空中
47 60 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
48 60 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
49 60 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
50 60 wéi to do 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
51 60 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
52 60 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
53 60 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
54 60 yuán hem 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
55 60 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
56 60 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
57 60 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
58 60 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
59 60 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
60 60 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
61 60 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
62 60 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
63 60 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
64 53 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 舍利子
65 49 shòu to suffer; to be subjected to 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
66 49 shòu to transfer; to confer 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
67 49 shòu to receive; to accept 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
68 49 shòu to tolerate 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
69 49 shòu feelings; sensations 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
70 44 to leave; to depart; to go away; to part 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
71 44 a mythical bird 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
72 44 li; one of the eight divinatory trigrams 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
73 44 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
74 44 chī a dragon with horns not yet grown 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
75 44 a mountain ash 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
76 44 vanilla; a vanilla-like herb 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
77 44 to be scattered; to be separated 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
78 44 to cut off 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
79 44 to violate; to be contrary to 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
80 44 to be distant from 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
81 44 two 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
82 44 to array; to align 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
83 44 to pass through; to experience 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
84 44 transcendence 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
85 43 to be near by; to be close to 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
86 43 at that time 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
87 43 to be exactly the same as; to be thus 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
88 43 supposed; so-called 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
89 43 to arrive at; to ascend 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
90 39 nose 鼻界鼻界性空
91 39 Kangxi radical 209 鼻界鼻界性空
92 39 to smell 鼻界鼻界性空
93 39 a grommet; an eyelet 鼻界鼻界性空
94 39 to make a hole in an animal's nose 鼻界鼻界性空
95 39 a handle 鼻界鼻界性空
96 39 cape; promontory 鼻界鼻界性空
97 39 first 鼻界鼻界性空
98 39 nose; ghrāṇa 鼻界鼻界性空
99 37 shé tongue 舌界舌界性空
100 37 shé Kangxi radical 135 舌界舌界性空
101 37 shé a tongue-shaped object 舌界舌界性空
102 37 shé tongue; jihva 舌界舌界性空
103 37 ěr ear 耳界耳界性空
104 37 ěr Kangxi radical 128 耳界耳界性空
105 37 ěr an ear-shaped object 耳界耳界性空
106 37 ěr on both sides 耳界耳界性空
107 37 ěr a vessel handle 耳界耳界性空
108 33 kōng empty; void; hollow 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
109 33 kòng free time 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
110 33 kòng to empty; to clean out 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
111 33 kōng the sky; the air 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
112 33 kōng in vain; for nothing 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
113 33 kòng vacant; unoccupied 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
114 33 kòng empty space 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
115 33 kōng without substance 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
116 33 kōng to not have 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
117 33 kòng opportunity; chance 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
118 33 kōng vast and high 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
119 33 kōng impractical; ficticious 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
120 33 kòng blank 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
121 33 kòng expansive 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
122 33 kòng lacking 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
123 33 kōng plain; nothing else 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
124 33 kōng Emptiness 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
125 33 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
126 29 to go; to 何緣故說我於一切法
127 29 to rely on; to depend on 何緣故說我於一切法
128 29 Yu 何緣故說我於一切法
129 29 a crow 何緣故說我於一切法
130 28 self 由此緣故我作是說
131 28 [my] dear 由此緣故我作是說
132 28 Wo 由此緣故我作是說
133 28 self; atman; attan 由此緣故我作是說
134 28 ga 由此緣故我作是說
135 27 chù a place; location; a spot; a point 眼處性空故
136 27 chǔ to reside; to live; to dwell 眼處性空故
137 27 chù an office; a department; a bureau 眼處性空故
138 27 chù a part; an aspect 眼處性空故
139 27 chǔ to be in; to be in a position of 眼處性空故
140 27 chǔ to get along with 眼處性空故
141 27 chǔ to deal with; to manage 眼處性空故
142 27 chǔ to punish; to sentence 眼處性空故
143 27 chǔ to stop; to pause 眼處性空故
144 27 chǔ to be associated with 眼處性空故
145 27 chǔ to situate; to fix a place for 眼處性空故
146 27 chǔ to occupy; to control 眼處性空故
147 27 chù circumstances; situation 眼處性空故
148 27 chù an occasion; a time 眼處性空故
149 27 yǎn eye 眼識界及眼觸
150 27 yǎn eyeball 眼識界及眼觸
151 27 yǎn sight 眼識界及眼觸
152 27 yǎn the present moment 眼識界及眼觸
153 27 yǎn an opening; a small hole 眼識界及眼觸
154 27 yǎn a trap 眼識界及眼觸
155 27 yǎn insight 眼識界及眼觸
156 27 yǎn a salitent point 眼識界及眼觸
157 27 yǎn a beat with no accent 眼識界及眼觸
158 27 yǎn to look; to glance 眼識界及眼觸
159 27 yǎn to see proof 眼識界及眼觸
160 27 yǎn eye; locana 眼識界及眼觸
161 25 受性 shòuxìng inborn (ability, defect) 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
162 24 zuò to do 由此緣故我作是說
163 24 zuò to act as; to serve as 由此緣故我作是說
164 24 zuò to start 由此緣故我作是說
165 24 zuò a writing; a work 由此緣故我作是說
166 24 zuò to dress as; to be disguised as 由此緣故我作是說
167 24 zuō to create; to make 由此緣故我作是說
168 24 zuō a workshop 由此緣故我作是說
169 24 zuō to write; to compose 由此緣故我作是說
170 24 zuò to rise 由此緣故我作是說
171 24 zuò to be aroused 由此緣故我作是說
172 24 zuò activity; action; undertaking 由此緣故我作是說
173 24 zuò to regard as 由此緣故我作是說
174 24 zuò action; kāraṇa 由此緣故我作是說
175 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此緣故我作是說
176 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此緣故我作是說
177 24 shuì to persuade 由此緣故我作是說
178 24 shuō to teach; to recite; to explain 由此緣故我作是說
179 24 shuō a doctrine; a theory 由此緣故我作是說
180 24 shuō to claim; to assert 由此緣故我作是說
181 24 shuō allocution 由此緣故我作是說
182 24 shuō to criticize; to scold 由此緣故我作是說
183 24 shuō to indicate; to refer to 由此緣故我作是說
184 24 shuō speach; vāda 由此緣故我作是說
185 24 shuō to speak; bhāṣate 由此緣故我作是說
186 24 to reach 眼識界及眼觸
187 24 to attain 眼識界及眼觸
188 24 to understand 眼識界及眼觸
189 24 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
190 24 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
191 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
192 24 and; ca; api 眼識界及眼觸
193 24 Kangxi radical 71 無願解脫門無相
194 24 to not have; without 無願解脫門無相
195 24 mo 無願解脫門無相
196 24 to not have 無願解脫門無相
197 24 Wu 無願解脫門無相
198 24 mo 無願解脫門無相
199 24 idea 意界意界性空
200 24 Italy (abbreviation) 意界意界性空
201 24 a wish; a desire; intention 意界意界性空
202 24 mood; feeling 意界意界性空
203 24 will; willpower; determination 意界意界性空
204 24 bearing; spirit 意界意界性空
205 24 to think of; to long for; to miss 意界意界性空
206 24 to anticipate; to expect 意界意界性空
207 24 to doubt; to suspect 意界意界性空
208 24 meaning 意界意界性空
209 24 a suggestion; a hint 意界意界性空
210 24 an understanding; a point of view 意界意界性空
211 24 Yi 意界意界性空
212 24 manas; mind; mentation 意界意界性空
213 24 緣故 yuángù reason; cause 由此緣故我作是說
214 24 緣故 yuángù accident 由此緣故我作是說
215 23 shēng sound 聲界
216 23 shēng sheng 聲界
217 23 shēng voice 聲界
218 23 shēng music 聲界
219 23 shēng language 聲界
220 23 shēng fame; reputation; honor 聲界
221 23 shēng a message 聲界
222 23 shēng a consonant 聲界
223 23 shēng a tone 聲界
224 23 shēng to announce 聲界
225 23 由此 yóucǐ hereby; from this 由此緣故我作是說
226 20 一切 yīqiè temporary 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
227 20 一切 yīqiè the same 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
228 20 大乘 dàshèng Mahayana 大乘獨覺乘
229 20 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 大乘獨覺乘
230 20 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 大乘獨覺乘
231 20 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala; individual; person 聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空
232 20 處於 chǔyú to be in some state, position, or condition 眼處於眼處無所有不可得
233 19 wèi taste; flavor 味界
234 19 wèi significance 味界
235 19 wèi to taste 味界
236 19 wèi to ruminate; to mull over 味界
237 19 wèi smell; odor 味界
238 19 wèi a delicacy 味界
239 19 wèi taste; rasa 味界
240 19 color 色性空故
241 19 form; matter 色性空故
242 19 shǎi dice 色性空故
243 19 Kangxi radical 139 色性空故
244 19 countenance 色性空故
245 19 scene; sight 色性空故
246 19 feminine charm; female beauty 色性空故
247 19 kind; type 色性空故
248 19 quality 色性空故
249 19 to be angry 色性空故
250 19 to seek; to search for 色性空故
251 19 lust; sexual desire 色性空故
252 19 form; rupa 色性空故
253 18 識界 shíjiè vijñāna-dhātu; the realm of consciousness 鼻識界及鼻觸
254 16 xíng to walk
255 16 xíng capable; competent
256 16 háng profession
257 16 xíng Kangxi radical 144
258 16 xíng to travel
259 16 xìng actions; conduct
260 16 xíng to do; to act; to practice
261 16 xíng all right; OK; okay
262 16 háng horizontal line
263 16 héng virtuous deeds
264 16 hàng a line of trees
265 16 hàng bold; steadfast
266 16 xíng to move
267 16 xíng to put into effect; to implement
268 16 xíng travel
269 16 xíng to circulate
270 16 xíng running script; running script
271 16 xíng temporary
272 16 háng rank; order
273 16 háng a business; a shop
274 16 xíng to depart; to leave
275 16 xíng to experience
276 16 xíng path; way
277 16 xíng xing; ballad
278 16 xíng Xing
279 16 xíng Practice
280 16 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
281 16 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
282 14 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 非空解脫門非空解脫門性空
283 14 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 非空解脫門非空解脫門性空
284 14 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 無忘失法無忘失法性空
285 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
286 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
287 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
288 14 shēn human body; torso 身識界及身觸
289 14 shēn Kangxi radical 158 身識界及身觸
290 14 shēn self 身識界及身觸
291 14 shēn life 身識界及身觸
292 14 shēn an object 身識界及身觸
293 14 shēn a lifetime 身識界及身觸
294 14 shēn moral character 身識界及身觸
295 14 shēn status; identity; position 身識界及身觸
296 14 shēn pregnancy 身識界及身觸
297 14 juān India 身識界及身觸
298 14 shēn body; kaya 身識界及身觸
299 14 空中 kōngzhōng in the sky; in the air; on air [radio broadcasting] 色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中
300 13 shě to give 大捨
301 13 shě to give up; to abandon 大捨
302 13 shě a house; a home; an abode 大捨
303 13 shè my 大捨
304 13 shě equanimity 大捨
305 13 shè my house 大捨
306 13 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
307 13 shè to leave 大捨
308 13 shě She 大捨
309 13 shè disciple 大捨
310 13 shè a barn; a pen 大捨
311 13 shè to reside 大捨
312 13 shè to stop; to halt; to cease 大捨
313 13 shè to find a place for; to arrange 大捨
314 13 shě Give 大捨
315 13 shě equanimity; upeksa 大捨
316 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
317 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
318 11 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
319 11 miè to submerge
320 11 miè to extinguish; to put out
321 11 miè to eliminate
322 11 miè to disappear; to fade away
323 11 miè the cessation of suffering
324 11 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
325 11 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多淨戒
326 11 xìng gender 恒住捨性恒住捨性性空
327 11 xìng nature; disposition 恒住捨性恒住捨性性空
328 11 xìng grammatical gender 恒住捨性恒住捨性性空
329 11 xìng a property; a quality 恒住捨性恒住捨性性空
330 11 xìng life; destiny 恒住捨性恒住捨性性空
331 11 xìng sexual desire 恒住捨性恒住捨性性空
332 11 xìng scope 恒住捨性恒住捨性性空
333 11 xìng nature 恒住捨性恒住捨性性空
334 11 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 聲處於香處無所有不可得
335 11 xiāng incense 聲處於香處無所有不可得
336 11 xiāng Kangxi radical 186 聲處於香處無所有不可得
337 11 xiāng fragrance; scent 聲處於香處無所有不可得
338 11 xiāng a female 聲處於香處無所有不可得
339 11 xiāng Xiang 聲處於香處無所有不可得
340 11 xiāng to kiss 聲處於香處無所有不可得
341 11 xiāng feminine 聲處於香處無所有不可得
342 11 xiāng incense 聲處於香處無所有不可得
343 11 xiāng fragrance; gandha 聲處於香處無所有不可得
344 11 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
345 11 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
346 11 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
347 11 無相 wúxiāng Formless 無相
348 11 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
349 10 地界 dìjiè territorial boundary 地界地界性空
350 10 地界 dìjiè earth element 地界地界性空
351 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性恒住捨性性空
352 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性恒住捨性性空
353 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性恒住捨性性空
354 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性恒住捨性性空
355 10 zhù verb complement 恒住捨性恒住捨性性空
356 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性恒住捨性性空
357 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支四正斷乃至八聖道支性空
358 10 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 四靜慮四靜慮性空
359 10 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處八勝處
360 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通六神通性空
361 10 老死 lǎo sǐ old age and death 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
362 10 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
363 10 fēng wind
364 10 fēng Kangxi radical 182
365 10 fēng demeanor; style; appearance
366 10 fēng prana
367 10 fēng a scene
368 10 fēng a custom; a tradition
369 10 fēng news
370 10 fēng a disturbance /an incident
371 10 fēng a fetish
372 10 fēng a popular folk song
373 10 fēng an illness; internal wind as the cause of illness
374 10 fēng Feng
375 10 fēng to blow away
376 10 fēng sexual interaction of animals
377 10 fēng from folklore without a basis
378 10 fèng fashion; vogue
379 10 fèng to tacfully admonish
380 10 fēng weather
381 10 fēng quick
382 10 fēng prevailing conditions; general sentiment
383 10 fēng wind element
384 10 fēng wind; vayu
385 10 香界 xiāngjiè a Buddhist temple 香界
386 10 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
387 10 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
388 10 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
389 10 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空
390 10 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空
391 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門無相
392 10 yuàn hope 無願解脫門無相
393 10 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門無相
394 10 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門無相
395 10 yuàn a vow 無願解脫門無相
396 10 yuàn diligent; attentive 無願解脫門無相
397 10 yuàn to prefer; to select 無願解脫門無相
398 10 yuàn to admire 無願解脫門無相
399 10 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門無相
400 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定四無量
401 10 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定四無量
402 10 xiàng to observe; to assess 道相智道相智性空
403 10 xiàng appearance; portrait; picture 道相智道相智性空
404 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 道相智道相智性空
405 10 xiàng to aid; to help 道相智道相智性空
406 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 道相智道相智性空
407 10 xiàng a sign; a mark; appearance 道相智道相智性空
408 10 xiāng alternately; in turn 道相智道相智性空
409 10 xiāng Xiang 道相智道相智性空
410 10 xiāng form substance 道相智道相智性空
411 10 xiāng to express 道相智道相智性空
412 10 xiàng to choose 道相智道相智性空
413 10 xiāng Xiang 道相智道相智性空
414 10 xiāng an ancient musical instrument 道相智道相智性空
415 10 xiāng the seventh lunar month 道相智道相智性空
416 10 xiāng to compare 道相智道相智性空
417 10 xiàng to divine 道相智道相智性空
418 10 xiàng to administer 道相智道相智性空
419 10 xiàng helper for a blind person 道相智道相智性空
420 10 xiāng rhythm [music] 道相智道相智性空
421 10 xiāng the upper frets of a pipa 道相智道相智性空
422 10 xiāng coralwood 道相智道相智性空
423 10 xiàng ministry 道相智道相智性空
424 10 xiàng to supplement; to enhance 道相智道相智性空
425 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 道相智道相智性空
426 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 道相智道相智性空
427 10 xiàng sign; mark; liṅga 道相智道相智性空
428 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 道相智道相智性空
429 10 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦集
430 10 內空 nèikōng empty within 內空內空性空
431 10 chóu to worry about 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
432 10 chóu anxiety 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
433 10 chóu affliction 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
434 10 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
435 10 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
436 10 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
437 10 wàng to forget 無忘失法無忘失法性空
438 10 wàng to ignore; neglect 無忘失法無忘失法性空
439 10 wàng to abandon 無忘失法無忘失法性空
440 10 wàng forget; vismṛ 無忘失法無忘失法性空
441 10 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 四正斷
442 10 zhì wisdom; knowledge; understanding 道相智道相智性空
443 10 zhì care; prudence 道相智道相智性空
444 10 zhì Zhi 道相智道相智性空
445 10 zhì clever 道相智道相智性空
446 10 zhì Wisdom 道相智道相智性空
447 10 zhì jnana; knowing 道相智道相智性空
448 10 shī to lose 無忘失法無忘失法性空
449 10 shī to violate; to go against the norm 無忘失法無忘失法性空
450 10 shī to fail; to miss out 無忘失法無忘失法性空
451 10 shī to be lost 無忘失法無忘失法性空
452 10 shī to make a mistake 無忘失法無忘失法性空
453 10 shī to let go of 無忘失法無忘失法性空
454 10 shī loss; nāśa 無忘失法無忘失法性空
455 10 shuǐ water
456 10 shuǐ Kangxi radical 85
457 10 shuǐ a river
458 10 shuǐ liquid; lotion; juice
459 10 shuǐ a flood
460 10 shuǐ to swim
461 10 shuǐ a body of water
462 10 shuǐ Shui
463 10 shuǐ water element
464 10 shuǐ water
465 10 to gather; to collect
466 10 collected works; collection
467 10 to stablize; to settle
468 10 used in place names
469 10 to mix; to blend
470 10 to hit the mark
471 10 to compile
472 10 to finish; to accomplish
473 10 to rest; to perch
474 10 a market
475 10 the origin of suffering
476 10 色界 sè jiè realm of form; rupadhatu 色界
477 10 究竟 jiūjìng outcome; result 究竟涅槃法界
478 10 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 究竟涅槃法界
479 10 究竟 jiūjìng to complete; to finish 究竟涅槃法界
480 10 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 究竟涅槃法界
481 10 héng constant; regular 恒住捨性恒住捨性性空
482 10 héng permanent; lasting; perpetual 恒住捨性恒住捨性性空
483 10 héng perseverance 恒住捨性恒住捨性性空
484 10 héng ordinary; common 恒住捨性恒住捨性性空
485 10 héng Constancy [hexagram] 恒住捨性恒住捨性性空
486 10 gèng crescent moon 恒住捨性恒住捨性性空
487 10 gèng to spread; to expand 恒住捨性恒住捨性性空
488 10 héng Heng 恒住捨性恒住捨性性空
489 10 héng Eternity 恒住捨性恒住捨性性空
490 10 héng eternal 恒住捨性恒住捨性性空
491 10 gèng Ganges 恒住捨性恒住捨性性空
492 10 tàn to sigh 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
493 10 tàn to praise 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
494 10 tàn to lament 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
495 10 tàn to chant; to recite 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
496 10 tàn a chant 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
497 10 tàn praise; abhiṣṭuta 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
498 10 聲聞乘 shēngwén shèng Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle 聲聞乘聲聞乘性空
499 10 bitterness; bitter flavor 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
500 10 hardship; suffering 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空

Frequencies of all Words

Top 639

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 320 不可得 bù kě dé cannot be obtained 眼界無所有不可得故
2 320 不可得 bù kě dé unobtainable 眼界無所有不可得故
3 320 不可得 bù kě dé unattainable 眼界無所有不可得故
4 318 無所有 wú suǒyǒu nothingness 眼界無所有不可得故
5 203 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
6 203 old; ancient; former; past 何以故
7 203 reason; cause; purpose 何以故
8 203 to die 何以故
9 203 so; therefore; hence 何以故
10 203 original 何以故
11 203 accident; happening; instance 何以故
12 203 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
13 203 something in the past 何以故
14 203 deceased; dead 何以故
15 203 still; yet 何以故
16 184 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
17 168 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 眼界眼界性空
18 148 fēi not; non-; un- 非眼界非眼界性空
19 148 fēi Kangxi radical 175 非眼界非眼界性空
20 148 fēi wrong; bad; untruthful 非眼界非眼界性空
21 148 fēi different 非眼界非眼界性空
22 148 fēi to not be; to not have 非眼界非眼界性空
23 148 fēi to violate; to be contrary to 非眼界非眼界性空
24 148 fēi Africa 非眼界非眼界性空
25 148 fēi to slander 非眼界非眼界性空
26 148 fěi to avoid 非眼界非眼界性空
27 148 fēi must 非眼界非眼界性空
28 148 fēi an error 非眼界非眼界性空
29 148 fēi a problem; a question 非眼界非眼界性空
30 148 fēi evil 非眼界非眼界性空
31 148 fēi besides; except; unless 非眼界非眼界性空
32 104 jiè border; boundary 眼識界及眼觸
33 104 jiè kingdom 眼識界及眼觸
34 104 jiè circle; society 眼識界及眼觸
35 104 jiè territory; region 眼識界及眼觸
36 104 jiè the world 眼識界及眼觸
37 104 jiè scope; extent 眼識界及眼觸
38 104 jiè erathem; stratigraphic unit 眼識界及眼觸
39 104 jiè to divide; to define a boundary 眼識界及眼觸
40 104 jiè to adjoin 眼識界及眼觸
41 104 jiè dhatu; realm; field; domain 眼識界及眼觸
42 98 chù to touch; to feel 眼識界及眼觸
43 98 chù to butt; to ram; to gore 眼識界及眼觸
44 98 chù touch; contact; sparśa 眼識界及眼觸
45 93 also; too 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
46 93 but 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
47 93 this; he; she 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
48 93 although; even though 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
49 93 already 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
50 93 particle with no meaning 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
51 93 Yi 菩薩摩訶薩亦無所有不可得
52 93 何以 héyǐ why 何以故
53 93 何以 héyǐ how 何以故
54 93 何以 héyǐ how is that? 何以故
55 76 zhōng middle 眼界性空中
56 76 zhōng medium; medium sized 眼界性空中
57 76 zhōng China 眼界性空中
58 76 zhòng to hit the mark 眼界性空中
59 76 zhōng in; amongst 眼界性空中
60 76 zhōng midday 眼界性空中
61 76 zhōng inside 眼界性空中
62 76 zhōng during 眼界性空中
63 76 zhōng Zhong 眼界性空中
64 76 zhōng intermediary 眼界性空中
65 76 zhōng half 眼界性空中
66 76 zhōng just right; suitably 眼界性空中
67 76 zhōng while 眼界性空中
68 76 zhòng to reach; to attain 眼界性空中
69 76 zhòng to suffer; to infect 眼界性空中
70 76 zhòng to obtain 眼界性空中
71 76 zhòng to pass an exam 眼界性空中
72 76 zhōng middle 眼界性空中
73 73 乃至 nǎizhì and even 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
74 73 乃至 nǎizhì as much as; yavat 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
75 60 wèi for; to 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
76 60 wèi because of 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
77 60 wéi to act as; to serve 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
78 60 wéi to change into; to become 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
79 60 wéi to be; is 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
80 60 wéi to do 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
81 60 wèi for 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
82 60 wèi because of; for; to 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
83 60 wèi to 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
84 60 wéi in a passive construction 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
85 60 wéi forming a rehetorical question 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
86 60 wéi forming an adverb 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
87 60 wéi to add emphasis 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
88 60 wèi to support; to help 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
89 60 wéi to govern 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
90 60 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
91 60 yuán hem 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
92 60 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
93 60 yuán because 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
94 60 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
95 60 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
96 60 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
97 60 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
98 60 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
99 60 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
100 60 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
101 60 zhū all; many; various 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
102 60 zhū Zhu 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
103 60 zhū all; members of the class 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
104 60 zhū interrogative particle 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
105 60 zhū him; her; them; it 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
106 60 zhū of; in 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
107 60 zhū all; many; sarva 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
108 60 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
109 53 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 舍利子
110 49 shòu to suffer; to be subjected to 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
111 49 shòu to transfer; to confer 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
112 49 shòu to receive; to accept 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
113 49 shòu to tolerate 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
114 49 shòu suitably 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
115 49 shòu feelings; sensations 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
116 44 to leave; to depart; to go away; to part 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
117 44 a mythical bird 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
118 44 li; one of the eight divinatory trigrams 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
119 44 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
120 44 chī a dragon with horns not yet grown 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
121 44 a mountain ash 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
122 44 vanilla; a vanilla-like herb 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
123 44 to be scattered; to be separated 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
124 44 to cut off 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
125 44 to violate; to be contrary to 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
126 44 to be distant from 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
127 44 two 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
128 44 to array; to align 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
129 44 to pass through; to experience 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
130 44 transcendence 離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
131 43 promptly; right away; immediately 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
132 43 to be near by; to be close to 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
133 43 at that time 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
134 43 to be exactly the same as; to be thus 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
135 43 supposed; so-called 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
136 43 if; but 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
137 43 to arrive at; to ascend 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
138 43 then; following 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
139 43 so; just so; eva 即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得
140 39 nose 鼻界鼻界性空
141 39 Kangxi radical 209 鼻界鼻界性空
142 39 to smell 鼻界鼻界性空
143 39 a grommet; an eyelet 鼻界鼻界性空
144 39 to make a hole in an animal's nose 鼻界鼻界性空
145 39 a handle 鼻界鼻界性空
146 39 cape; promontory 鼻界鼻界性空
147 39 first 鼻界鼻界性空
148 39 nose; ghrāṇa 鼻界鼻界性空
149 37 shé tongue 舌界舌界性空
150 37 shé Kangxi radical 135 舌界舌界性空
151 37 shé a tongue-shaped object 舌界舌界性空
152 37 shé tongue; jihva 舌界舌界性空
153 37 ěr ear 耳界耳界性空
154 37 ěr Kangxi radical 128 耳界耳界性空
155 37 ěr and that is all 耳界耳界性空
156 37 ěr an ear-shaped object 耳界耳界性空
157 37 ěr on both sides 耳界耳界性空
158 37 ěr a vessel handle 耳界耳界性空
159 33 kōng empty; void; hollow 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
160 33 kòng free time 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
161 33 kòng to empty; to clean out 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
162 33 kōng the sky; the air 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
163 33 kōng in vain; for nothing 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
164 33 kòng vacant; unoccupied 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
165 33 kòng empty space 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
166 33 kōng without substance 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
167 33 kōng to not have 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
168 33 kòng opportunity; chance 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
169 33 kōng vast and high 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
170 33 kōng impractical; ficticious 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
171 33 kòng blank 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
172 33 kòng expansive 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
173 33 kòng lacking 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
174 33 kōng plain; nothing else 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
175 33 kōng Emptiness 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
176 33 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
177 29 in; at 何緣故說我於一切法
178 29 in; at 何緣故說我於一切法
179 29 in; at; to; from 何緣故說我於一切法
180 29 to go; to 何緣故說我於一切法
181 29 to rely on; to depend on 何緣故說我於一切法
182 29 to go to; to arrive at 何緣故說我於一切法
183 29 from 何緣故說我於一切法
184 29 give 何緣故說我於一切法
185 29 oppposing 何緣故說我於一切法
186 29 and 何緣故說我於一切法
187 29 compared to 何緣故說我於一切法
188 29 by 何緣故說我於一切法
189 29 and; as well as 何緣故說我於一切法
190 29 for 何緣故說我於一切法
191 29 Yu 何緣故說我於一切法
192 29 a crow 何緣故說我於一切法
193 29 whew; wow 何緣故說我於一切法
194 28 I; me; my 由此緣故我作是說
195 28 self 由此緣故我作是說
196 28 we; our 由此緣故我作是說
197 28 [my] dear 由此緣故我作是說
198 28 Wo 由此緣故我作是說
199 28 self; atman; attan 由此緣故我作是說
200 28 ga 由此緣故我作是說
201 28 I; aham 由此緣故我作是說
202 27 chù a place; location; a spot; a point 眼處性空故
203 27 chǔ to reside; to live; to dwell 眼處性空故
204 27 chù location 眼處性空故
205 27 chù an office; a department; a bureau 眼處性空故
206 27 chù a part; an aspect 眼處性空故
207 27 chǔ to be in; to be in a position of 眼處性空故
208 27 chǔ to get along with 眼處性空故
209 27 chǔ to deal with; to manage 眼處性空故
210 27 chǔ to punish; to sentence 眼處性空故
211 27 chǔ to stop; to pause 眼處性空故
212 27 chǔ to be associated with 眼處性空故
213 27 chǔ to situate; to fix a place for 眼處性空故
214 27 chǔ to occupy; to control 眼處性空故
215 27 chù circumstances; situation 眼處性空故
216 27 chù an occasion; a time 眼處性空故
217 27 yǎn eye 眼識界及眼觸
218 27 yǎn measure word for wells 眼識界及眼觸
219 27 yǎn eyeball 眼識界及眼觸
220 27 yǎn sight 眼識界及眼觸
221 27 yǎn the present moment 眼識界及眼觸
222 27 yǎn an opening; a small hole 眼識界及眼觸
223 27 yǎn a trap 眼識界及眼觸
224 27 yǎn insight 眼識界及眼觸
225 27 yǎn a salitent point 眼識界及眼觸
226 27 yǎn a beat with no accent 眼識界及眼觸
227 27 yǎn to look; to glance 眼識界及眼觸
228 27 yǎn to see proof 眼識界及眼觸
229 27 yǎn eye; locana 眼識界及眼觸
230 25 受性 shòuxìng inborn (ability, defect) 眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空
231 24 zuò to do 由此緣故我作是說
232 24 zuò to act as; to serve as 由此緣故我作是說
233 24 zuò to start 由此緣故我作是說
234 24 zuò a writing; a work 由此緣故我作是說
235 24 zuò to dress as; to be disguised as 由此緣故我作是說
236 24 zuō to create; to make 由此緣故我作是說
237 24 zuō a workshop 由此緣故我作是說
238 24 zuō to write; to compose 由此緣故我作是說
239 24 zuò to rise 由此緣故我作是說
240 24 zuò to be aroused 由此緣故我作是說
241 24 zuò activity; action; undertaking 由此緣故我作是說
242 24 zuò to regard as 由此緣故我作是說
243 24 zuò action; kāraṇa 由此緣故我作是說
244 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由此緣故我作是說
245 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由此緣故我作是說
246 24 shuì to persuade 由此緣故我作是說
247 24 shuō to teach; to recite; to explain 由此緣故我作是說
248 24 shuō a doctrine; a theory 由此緣故我作是說
249 24 shuō to claim; to assert 由此緣故我作是說
250 24 shuō allocution 由此緣故我作是說
251 24 shuō to criticize; to scold 由此緣故我作是說
252 24 shuō to indicate; to refer to 由此緣故我作是說
253 24 shuō speach; vāda 由此緣故我作是說
254 24 shuō to speak; bhāṣate 由此緣故我作是說
255 24 to reach 眼識界及眼觸
256 24 and 眼識界及眼觸
257 24 coming to; when 眼識界及眼觸
258 24 to attain 眼識界及眼觸
259 24 to understand 眼識界及眼觸
260 24 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
261 24 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
262 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
263 24 and; ca; api 眼識界及眼觸
264 24 no 無願解脫門無相
265 24 Kangxi radical 71 無願解脫門無相
266 24 to not have; without 無願解脫門無相
267 24 has not yet 無願解脫門無相
268 24 mo 無願解脫門無相
269 24 do not 無願解脫門無相
270 24 not; -less; un- 無願解脫門無相
271 24 regardless of 無願解脫門無相
272 24 to not have 無願解脫門無相
273 24 um 無願解脫門無相
274 24 Wu 無願解脫門無相
275 24 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無願解脫門無相
276 24 not; non- 無願解脫門無相
277 24 mo 無願解脫門無相
278 24 idea 意界意界性空
279 24 Italy (abbreviation) 意界意界性空
280 24 a wish; a desire; intention 意界意界性空
281 24 mood; feeling 意界意界性空
282 24 will; willpower; determination 意界意界性空
283 24 bearing; spirit 意界意界性空
284 24 to think of; to long for; to miss 意界意界性空
285 24 to anticipate; to expect 意界意界性空
286 24 to doubt; to suspect 意界意界性空
287 24 meaning 意界意界性空
288 24 a suggestion; a hint 意界意界性空
289 24 an understanding; a point of view 意界意界性空
290 24 or 意界意界性空
291 24 Yi 意界意界性空
292 24 manas; mind; mentation 意界意界性空
293 24 緣故 yuángù reason; cause 由此緣故我作是說
294 24 緣故 yuángù accident 由此緣故我作是說
295 23 shēng sound 聲界
296 23 shēng a measure word for sound (times) 聲界
297 23 shēng sheng 聲界
298 23 shēng voice 聲界
299 23 shēng music 聲界
300 23 shēng language 聲界
301 23 shēng fame; reputation; honor 聲界
302 23 shēng a message 聲界
303 23 shēng an utterance 聲界
304 23 shēng a consonant 聲界
305 23 shēng a tone 聲界
306 23 shēng to announce 聲界
307 23 shì is; are; am; to be 由此緣故我作是說
308 23 shì is exactly 由此緣故我作是說
309 23 shì is suitable; is in contrast 由此緣故我作是說
310 23 shì this; that; those 由此緣故我作是說
311 23 shì really; certainly 由此緣故我作是說
312 23 shì correct; yes; affirmative 由此緣故我作是說
313 23 shì true 由此緣故我作是說
314 23 shì is; has; exists 由此緣故我作是說
315 23 shì used between repetitions of a word 由此緣故我作是說
316 23 shì a matter; an affair 由此緣故我作是說
317 23 shì Shi 由此緣故我作是說
318 23 shì is; bhū 由此緣故我作是說
319 23 shì this; idam 由此緣故我作是說
320 23 由此 yóucǐ hereby; from this 由此緣故我作是說
321 20 一切 yīqiè all; every; everything 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
322 20 一切 yīqiè temporary 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
323 20 一切 yīqiè the same 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
324 20 一切 yīqiè generally 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
325 20 一切 yīqiè all, everything 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
326 20 一切 yīqiè all; sarva 一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空
327 20 大乘 dàshèng Mahayana 大乘獨覺乘
328 20 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 大乘獨覺乘
329 20 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 大乘獨覺乘
330 20 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala; individual; person 聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空
331 20 處於 chǔyú to be in some state, position, or condition 眼處於眼處無所有不可得
332 19 wèi taste; flavor 味界
333 19 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine 味界
334 19 wèi significance 味界
335 19 wèi to taste 味界
336 19 wèi to ruminate; to mull over 味界
337 19 wèi smell; odor 味界
338 19 wèi a delicacy 味界
339 19 wèi taste; rasa 味界
340 19 color 色性空故
341 19 form; matter 色性空故
342 19 shǎi dice 色性空故
343 19 Kangxi radical 139 色性空故
344 19 countenance 色性空故
345 19 scene; sight 色性空故
346 19 feminine charm; female beauty 色性空故
347 19 kind; type 色性空故
348 19 quality 色性空故
349 19 to be angry 色性空故
350 19 to seek; to search for 色性空故
351 19 lust; sexual desire 色性空故
352 19 form; rupa 色性空故
353 18 識界 shíjiè vijñāna-dhātu; the realm of consciousness 鼻識界及鼻觸
354 16 xíng to walk
355 16 xíng capable; competent
356 16 háng profession
357 16 háng line; row
358 16 xíng Kangxi radical 144
359 16 xíng to travel
360 16 xìng actions; conduct
361 16 xíng to do; to act; to practice
362 16 xíng all right; OK; okay
363 16 háng horizontal line
364 16 héng virtuous deeds
365 16 hàng a line of trees
366 16 hàng bold; steadfast
367 16 xíng to move
368 16 xíng to put into effect; to implement
369 16 xíng travel
370 16 xíng to circulate
371 16 xíng running script; running script
372 16 xíng temporary
373 16 xíng soon
374 16 háng rank; order
375 16 háng a business; a shop
376 16 xíng to depart; to leave
377 16 xíng to experience
378 16 xíng path; way
379 16 xíng xing; ballad
380 16 xíng a round [of drinks]
381 16 xíng Xing
382 16 xíng moreover; also
383 16 xíng Practice
384 16 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
385 16 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
386 14 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 非空解脫門非空解脫門性空
387 14 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 非空解脫門非空解脫門性空
388 14 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 無忘失法無忘失法性空
389 14 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
390 14 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
391 14 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
392 14 shēn human body; torso 身識界及身觸
393 14 shēn Kangxi radical 158 身識界及身觸
394 14 shēn measure word for clothes 身識界及身觸
395 14 shēn self 身識界及身觸
396 14 shēn life 身識界及身觸
397 14 shēn an object 身識界及身觸
398 14 shēn a lifetime 身識界及身觸
399 14 shēn personally 身識界及身觸
400 14 shēn moral character 身識界及身觸
401 14 shēn status; identity; position 身識界及身觸
402 14 shēn pregnancy 身識界及身觸
403 14 juān India 身識界及身觸
404 14 shēn body; kaya 身識界及身觸
405 14 空中 kōngzhōng in the sky; in the air; on air [radio broadcasting] 色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中
406 13 shě to give 大捨
407 13 shě to give up; to abandon 大捨
408 13 shě a house; a home; an abode 大捨
409 13 shè my 大捨
410 13 shè a unit of length equal to 30 li 大捨
411 13 shě equanimity 大捨
412 13 shè my house 大捨
413 13 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
414 13 shè to leave 大捨
415 13 shě She 大捨
416 13 shè disciple 大捨
417 13 shè a barn; a pen 大捨
418 13 shè to reside 大捨
419 13 shè to stop; to halt; to cease 大捨
420 13 shè to find a place for; to arrange 大捨
421 13 shě Give 大捨
422 13 shě equanimity; upeksa 大捨
423 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
424 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
425 11 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
426 11 miè to submerge
427 11 miè to extinguish; to put out
428 11 miè to eliminate
429 11 miè to disappear; to fade away
430 11 miè the cessation of suffering
431 11 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
432 11 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多淨戒
433 11 xìng gender 恒住捨性恒住捨性性空
434 11 xìng suffix corresponding to -ness 恒住捨性恒住捨性性空
435 11 xìng nature; disposition 恒住捨性恒住捨性性空
436 11 xìng a suffix corresponding to -ness 恒住捨性恒住捨性性空
437 11 xìng grammatical gender 恒住捨性恒住捨性性空
438 11 xìng a property; a quality 恒住捨性恒住捨性性空
439 11 xìng life; destiny 恒住捨性恒住捨性性空
440 11 xìng sexual desire 恒住捨性恒住捨性性空
441 11 xìng scope 恒住捨性恒住捨性性空
442 11 xìng nature 恒住捨性恒住捨性性空
443 11 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 聲處於香處無所有不可得
444 11 xiāng incense 聲處於香處無所有不可得
445 11 xiāng Kangxi radical 186 聲處於香處無所有不可得
446 11 xiāng fragrance; scent 聲處於香處無所有不可得
447 11 xiāng a female 聲處於香處無所有不可得
448 11 xiāng Xiang 聲處於香處無所有不可得
449 11 xiāng to kiss 聲處於香處無所有不可得
450 11 xiāng feminine 聲處於香處無所有不可得
451 11 xiāng unrestrainedly 聲處於香處無所有不可得
452 11 xiāng incense 聲處於香處無所有不可得
453 11 xiāng fragrance; gandha 聲處於香處無所有不可得
454 11 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界
455 11 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界
456 11 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界
457 11 無相 wúxiāng Formless 無相
458 11 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無相
459 10 地界 dìjiè territorial boundary 地界地界性空
460 10 地界 dìjiè earth element 地界地界性空
461 10 zhù to dwell; to live; to reside 恒住捨性恒住捨性性空
462 10 zhù to stop; to halt 恒住捨性恒住捨性性空
463 10 zhù to retain; to remain 恒住捨性恒住捨性性空
464 10 zhù to lodge at [temporarily] 恒住捨性恒住捨性性空
465 10 zhù firmly; securely 恒住捨性恒住捨性性空
466 10 zhù verb complement 恒住捨性恒住捨性性空
467 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 恒住捨性恒住捨性性空
468 10 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支四正斷乃至八聖道支性空
469 10 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 四靜慮四靜慮性空
470 10 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處八勝處
471 10 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通六神通性空
472 10 老死 lǎo sǐ old age and death 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
473 10 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
474 10 fēng wind
475 10 fēng Kangxi radical 182
476 10 fēng demeanor; style; appearance
477 10 fēng prana
478 10 fēng a scene
479 10 fēng a custom; a tradition
480 10 fēng news
481 10 fēng a disturbance /an incident
482 10 fēng a fetish
483 10 fēng a popular folk song
484 10 fēng an illness; internal wind as the cause of illness
485 10 fēng Feng
486 10 fēng to blow away
487 10 fēng sexual interaction of animals
488 10 fēng from folklore without a basis
489 10 fèng fashion; vogue
490 10 fèng to tacfully admonish
491 10 fēng weather
492 10 fēng quick
493 10 fēng prevailing conditions; general sentiment
494 10 fēng wind element
495 10 fēng wind; vayu
496 10 香界 xiāngjiè a Buddhist temple 香界
497 10 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒
498 10 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
499 10 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒
500 10 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
不可得
 1. bù kě dé
 2. bù kě dé
 1. unobtainable
 2. unattainable
无所有 無所有 wú suǒyǒu nothingness
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature
jiè dhatu; realm; field; domain
chù touch; contact; sparśa
zhōng middle
乃至 nǎizhì as much as; yavat
 1. yuán
 2. yuán
 1. Condition
 2. conditions; pratyaya; paccaya
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 85.

Simplified Traditional Pinyin English
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
非道 102 heterodox views
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
教诫 教誡 106 instruction; teaching
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第六 106 scroll 6
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
色处 色處 115 the visible realm
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身界 115 ashes or relics after cremation
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
受法 115 to receive the Dharma
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
香界 120 a Buddhist temple
性空 120 inherently empty; empty in nature
虚空界 虛空界 120 visible space
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature