Glossary and Vocabulary for Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 瞻婆比丘經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 Kangxi radical 49 世尊坐已
2 34 to bring to an end; to stop 世尊坐已
3 34 to complete 世尊坐已
4 34 to demote; to dismiss 世尊坐已
5 34 to recover from an illness 世尊坐已
6 34 former; pūrvaka 世尊坐已
7 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊十五日說戒
8 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊十五日說戒
9 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 有異比丘從坐起
10 20 比丘 bǐqiū bhiksu 有異比丘從坐起
11 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 有異比丘從坐起
12 17 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門為幻
13 17 沙門 shāmén sramana 沙門為幻
14 17 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門為幻
15 16 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana 汝目乾連
16 16 zhě ca 我比丘眾中有不淨者
17 14 zuò to do 於是尊者大目乾連作是念
18 14 zuò to act as; to serve as 於是尊者大目乾連作是念
19 14 zuò to start 於是尊者大目乾連作是念
20 14 zuò a writing; a work 於是尊者大目乾連作是念
21 14 zuò to dress as; to be disguised as 於是尊者大目乾連作是念
22 14 zuō to create; to make 於是尊者大目乾連作是念
23 14 zuō a workshop 於是尊者大目乾連作是念
24 14 zuō to write; to compose 於是尊者大目乾連作是念
25 14 zuò to rise 於是尊者大目乾連作是念
26 14 zuò to be aroused 於是尊者大目乾連作是念
27 14 zuò activity; action; undertaking 於是尊者大目乾連作是念
28 14 zuò to regard as 於是尊者大目乾連作是念
29 14 zuò action; kāraṇa 於是尊者大目乾連作是念
30 13 guò to cross; to go over; to pass 夜一時已過
31 13 guò to surpass; to exceed 夜一時已過
32 13 guò to experience; to pass time 夜一時已過
33 13 guò to go 夜一時已過
34 13 guò a mistake 夜一時已過
35 13 guō Guo 夜一時已過
36 13 guò to die 夜一時已過
37 13 guò to shift 夜一時已過
38 13 guò to endure 夜一時已過
39 13 guò to pay a visit; to call on 夜一時已過
40 13 guò gone by, past; atīta 夜一時已過
41 13 guān to look at; to watch; to observe 觀諸比丘意之所念
42 13 guàn Taoist monastery; monastery 觀諸比丘意之所念
43 13 guān to display; to show; to make visible 觀諸比丘意之所念
44 13 guān Guan 觀諸比丘意之所念
45 13 guān appearance; looks 觀諸比丘意之所念
46 13 guān a sight; a view; a vista 觀諸比丘意之所念
47 13 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀諸比丘意之所念
48 13 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀諸比丘意之所念
49 13 guàn an announcement 觀諸比丘意之所念
50 13 guàn a high tower; a watchtower 觀諸比丘意之所念
51 13 guān Surview 觀諸比丘意之所念
52 13 guān Observe 觀諸比丘意之所念
53 13 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀諸比丘意之所念
54 13 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀諸比丘意之所念
55 13 guān recollection; anusmrti 觀諸比丘意之所念
56 13 guān viewing; avaloka 觀諸比丘意之所念
57 12 梵行 fànxíng brahmacarya; pure practices; religious life 而於他梵行者自言是梵行
58 12 梵行 fànxíng Brahmin; Brahman 而於他梵行者自言是梵行
59 11 ér Kangxi radical 126 而觸嬈世尊及比丘僧
60 11 ér as if; to seem like 而觸嬈世尊及比丘僧
61 11 néng can; able 而觸嬈世尊及比丘僧
62 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而觸嬈世尊及比丘僧
63 11 ér to arrive; up to 而觸嬈世尊及比丘僧
64 11 niàn to read aloud 觀諸比丘意之所念
65 11 niàn to remember; to expect 觀諸比丘意之所念
66 11 niàn to miss 觀諸比丘意之所念
67 11 niàn to consider 觀諸比丘意之所念
68 11 niàn to recite; to chant 觀諸比丘意之所念
69 11 niàn to show affection for 觀諸比丘意之所念
70 11 niàn a thought; an idea 觀諸比丘意之所念
71 11 niàn twenty 觀諸比丘意之所念
72 11 niàn memory 觀諸比丘意之所念
73 11 niàn an instant 觀諸比丘意之所念
74 11 niàn Nian 觀諸比丘意之所念
75 11 niàn mindfulness; smrti 觀諸比丘意之所念
76 11 niàn a thought; citta 觀諸比丘意之所念
77 10 wài outside 到已牽彼比丘臂將出門外
78 10 wài external; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
79 10 wài foreign countries 到已牽彼比丘臂將出門外
80 10 wài exterior; outer surface 到已牽彼比丘臂將出門外
81 10 wài a remote place 到已牽彼比丘臂將出門外
82 10 wài husband 到已牽彼比丘臂將出門外
83 10 wài other 到已牽彼比丘臂將出門外
84 10 wài to be extra; to be additional 到已牽彼比丘臂將出門外
85 10 wài unofficial; informal; exoteric 到已牽彼比丘臂將出門外
86 10 wài role of an old man 到已牽彼比丘臂將出門外
87 10 wài to drift apart; to become estranged 到已牽彼比丘臂將出門外
88 10 wài to betray; to forsake 到已牽彼比丘臂將出門外
89 10 wài outside; exterior 到已牽彼比丘臂將出門外
90 10 zuò to sit 在比丘僧前坐
91 10 zuò to ride 在比丘僧前坐
92 10 zuò to visit 在比丘僧前坐
93 10 zuò a seat 在比丘僧前坐
94 10 zuò to hold fast to; to stick to 在比丘僧前坐
95 10 zuò to be in a position 在比丘僧前坐
96 10 zuò to convict; to try 在比丘僧前坐
97 10 zuò to stay 在比丘僧前坐
98 10 zuò to kneel 在比丘僧前坐
99 10 zuò to violate 在比丘僧前坐
100 10 zuò to sit; niṣad 在比丘僧前坐
101 10 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 在比丘僧前坐
102 9 Ru River 汝愚人去
103 9 Ru 汝愚人去
104 9 zhī to go 觀諸比丘意之所念
105 9 zhī to arrive; to go 觀諸比丘意之所念
106 9 zhī is 觀諸比丘意之所念
107 9 zhī to use 觀諸比丘意之所念
108 9 zhī Zhi 觀諸比丘意之所念
109 9 huài bad; spoiled; broken; defective 恐壞餘淨比丘故
110 9 huài to go bad; to break 恐壞餘淨比丘故
111 9 huài to defeat 恐壞餘淨比丘故
112 9 huài sinister; evil 恐壞餘淨比丘故
113 9 huài to decline; to wane 恐壞餘淨比丘故
114 9 huài to wreck; to break; to destroy 恐壞餘淨比丘故
115 9 huài breaking; bheda 恐壞餘淨比丘故
116 9 shí time; a point or period of time 彼時
117 9 shí a season; a quarter of a year 彼時
118 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時
119 9 shí fashionable 彼時
120 9 shí fate; destiny; luck 彼時
121 9 shí occasion; opportunity; chance 彼時
122 9 shí tense 彼時
123 9 shí particular; special 彼時
124 9 shí to plant; to cultivate 彼時
125 9 shí an era; a dynasty 彼時
126 9 shí time [abstract] 彼時
127 9 shí seasonal 彼時
128 9 shí to wait upon 彼時
129 9 shí hour 彼時
130 9 shí appropriate; proper; timely 彼時
131 9 shí Shi 彼時
132 9 shí a present; currentlt 彼時
133 9 shí time; kāla 彼時
134 9 shí at that time; samaya 彼時
135 9 zhù to dwell; to live; to reside 夜初一分時坐默然住
136 9 zhù to stop; to halt 夜初一分時坐默然住
137 9 zhù to retain; to remain 夜初一分時坐默然住
138 9 zhù to lodge at [temporarily] 夜初一分時坐默然住
139 9 zhù verb complement 夜初一分時坐默然住
140 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 夜初一分時坐默然住
141 8 night 夜初一分時坐默然住
142 8 dark 夜初一分時坐默然住
143 8 by night 夜初一分時坐默然住
144 8 ya 夜初一分時坐默然住
145 8 night; rajanī 夜初一分時坐默然住
146 8 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 便棄著外
147 8 to overlook; to forget 便棄著外
148 8 Qi 便棄著外
149 8 to expell from the Sangha 便棄著外
150 8 abandon; chorita 便棄著外
151 8 說戒 shuōjiè explation of the precepts; upoṣadha 世尊十五日說戒
152 8 說戒 shuōjiè half monthly confession 世尊十五日說戒
153 8 suǒ a few; various; some 觀諸比丘意之所念
154 8 suǒ a place; a location 觀諸比丘意之所念
155 8 suǒ indicates a passive voice 觀諸比丘意之所念
156 8 suǒ an ordinal number 觀諸比丘意之所念
157 8 suǒ meaning 觀諸比丘意之所念
158 8 suǒ garrison 觀諸比丘意之所念
159 8 suǒ place; pradeśa 觀諸比丘意之所念
160 8 愚人 yúrén stupid person; ignoramus 汝愚人去
161 8 zhī to know 尊者大目乾連即便知之
162 8 zhī to comprehend 尊者大目乾連即便知之
163 8 zhī to inform; to tell 尊者大目乾連即便知之
164 8 zhī to administer 尊者大目乾連即便知之
165 8 zhī to distinguish; to discern 尊者大目乾連即便知之
166 8 zhī to be close friends 尊者大目乾連即便知之
167 8 zhī to feel; to sense; to perceive 尊者大目乾連即便知之
168 8 zhī to receive; to entertain 尊者大目乾連即便知之
169 8 zhī knowledge 尊者大目乾連即便知之
170 8 zhī consciousness; perception 尊者大目乾連即便知之
171 8 zhī a close friend 尊者大目乾連即便知之
172 8 zhì wisdom 尊者大目乾連即便知之
173 8 zhì Zhi 尊者大目乾連即便知之
174 8 zhī Understanding 尊者大目乾連即便知之
175 8 zhī know; jña 尊者大目乾連即便知之
176 8 wéi to act as; to serve 世尊為說何比丘
177 8 wéi to change into; to become 世尊為說何比丘
178 8 wéi to be; is 世尊為說何比丘
179 8 wéi to do 世尊為說何比丘
180 8 wèi to support; to help 世尊為說何比丘
181 8 wéi to govern 世尊為說何比丘
182 8 wèi to be; bhū 世尊為說何比丘
183 7 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
184 7 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
185 7 to go; to 彼時世尊於夜半後坐默然住
186 7 to rely on; to depend on 彼時世尊於夜半後坐默然住
187 7 Yu 彼時世尊於夜半後坐默然住
188 7 a crow 彼時世尊於夜半後坐默然住
189 7 other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
190 7 other 而於他梵行者自言是梵行
191 7 tha 而於他梵行者自言是梵行
192 7 ṭha 而於他梵行者自言是梵行
193 7 other; anya 而於他梵行者自言是梵行
194 7 yán to speak; to say; said 言眾中有不淨
195 7 yán language; talk; words; utterance; speech 言眾中有不淨
196 7 yán Kangxi radical 149 言眾中有不淨
197 7 yán phrase; sentence 言眾中有不淨
198 7 yán a word; a syllable 言眾中有不淨
199 7 yán a theory; a doctrine 言眾中有不淨
200 7 yán to regard as 言眾中有不淨
201 7 yán to act as 言眾中有不淨
202 7 yán speech; vāc 言眾中有不淨
203 7 yán speak; vad 言眾中有不淨
204 6 yuē to speak; to say 白世尊曰
205 6 yuē Kangxi radical 73 白世尊曰
206 6 yuē to be called 白世尊曰
207 6 yuē said; ukta 白世尊曰
208 6 gòng to share 無有比丘共汝住者
209 6 gòng Communist 無有比丘共汝住者
210 6 gòng to connect; to join; to combine 無有比丘共汝住者
211 6 gòng to include 無有比丘共汝住者
212 6 gòng same; in common 無有比丘共汝住者
213 6 gǒng to cup one fist in the other hand 無有比丘共汝住者
214 6 gǒng to surround; to circle 無有比丘共汝住者
215 6 gōng to provide 無有比丘共汝住者
216 6 gōng respectfully 無有比丘共汝住者
217 6 gōng Gong 無有比丘共汝住者
218 6 tián field; farmland 成就稻田麥田
219 6 tián Kangxi radical 102 成就稻田麥田
220 6 tián an open area of land 成就稻田麥田
221 6 tián Tian 成就稻田麥田
222 6 tián to cultivate a field 成就稻田麥田
223 6 tián an allotment of land 成就稻田麥田
224 6 tián a cinnabar field 成就稻田麥田
225 6 tián a state for cultivation of meritorius deeds 成就稻田麥田
226 6 tián to hunt 成就稻田麥田
227 6 tián field; kṣetra 成就稻田麥田
228 6 extra; surplus; remainder 恐壞餘淨比丘故
229 6 to remain 恐壞餘淨比丘故
230 6 the time after an event 恐壞餘淨比丘故
231 6 the others; the rest 恐壞餘淨比丘故
232 6 additional; complementary 恐壞餘淨比丘故
233 6 比丘僧 bǐqiūsēng monastic community 在比丘僧前坐
234 6 idea 觀諸比丘意之所念
235 6 Italy (abbreviation) 觀諸比丘意之所念
236 6 a wish; a desire; intention 觀諸比丘意之所念
237 6 mood; feeling 觀諸比丘意之所念
238 6 will; willpower; determination 觀諸比丘意之所念
239 6 bearing; spirit 觀諸比丘意之所念
240 6 to think of; to long for; to miss 觀諸比丘意之所念
241 6 to anticipate; to expect 觀諸比丘意之所念
242 6 to doubt; to suspect 觀諸比丘意之所念
243 6 meaning 觀諸比丘意之所念
244 6 a suggestion; a hint 觀諸比丘意之所念
245 6 an understanding; a point of view 觀諸比丘意之所念
246 6 Yi 觀諸比丘意之所念
247 6 manas; mind; mentation 觀諸比丘意之所念
248 6 便 biàn convenient; handy; easy 便至彼比丘所
249 6 便 biàn advantageous 便至彼比丘所
250 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便至彼比丘所
251 6 便 pián fat; obese 便至彼比丘所
252 6 便 biàn to make easy 便至彼比丘所
253 6 便 biàn an unearned advantage 便至彼比丘所
254 6 便 biàn ordinary; plain 便至彼比丘所
255 6 便 biàn in passing 便至彼比丘所
256 6 便 biàn informal 便至彼比丘所
257 6 便 biàn appropriate; suitable 便至彼比丘所
258 6 便 biàn an advantageous occasion 便至彼比丘所
259 6 便 biàn stool 便至彼比丘所
260 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 便至彼比丘所
261 6 便 biàn proficient; skilled 便至彼比丘所
262 6 便 pián shrewd; slick; good with words 便至彼比丘所
263 5 三昧 sānmèi samadhi 我寧可作如其像三昧正受
264 5 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 我寧可作如其像三昧正受
265 5 to reach 世尊及比丘僧坐已久
266 5 to attain 世尊及比丘僧坐已久
267 5 to understand 世尊及比丘僧坐已久
268 5 able to be compared to; to catch up with 世尊及比丘僧坐已久
269 5 to be involved with; to associate with 世尊及比丘僧坐已久
270 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 世尊及比丘僧坐已久
271 5 and; ca; api 世尊及比丘僧坐已久
272 5 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊
273 5 yuàn hope 唯願世尊
274 5 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊
275 5 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊
276 5 yuàn a vow 唯願世尊
277 5 yuàn diligent; attentive 唯願世尊
278 5 yuàn to prefer; to select 唯願世尊
279 5 yuàn to admire 唯願世尊
280 5 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊
281 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 我比丘眾中有不淨者
282 5 zhòng many; numerous 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
283 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
284 5 zhòng general; common; public 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
285 5 fēi Kangxi radical 175 沙門非言
286 5 fēi wrong; bad; untruthful 沙門非言
287 5 fēi different 沙門非言
288 5 fēi to not be; to not have 沙門非言
289 5 fēi to violate; to be contrary to 沙門非言
290 5 fēi Africa 沙門非言
291 5 fēi to slander 沙門非言
292 5 fěi to avoid 沙門非言
293 5 fēi must 沙門非言
294 5 fēi an error 沙門非言
295 5 fēi a problem; a question 沙門非言
296 5 fēi evil 沙門非言
297 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊為說何比丘
298 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊為說何比丘
299 5 shuì to persuade 世尊為說何比丘
300 5 shuō to teach; to recite; to explain 世尊為說何比丘
301 5 shuō a doctrine; a theory 世尊為說何比丘
302 5 shuō to claim; to assert 世尊為說何比丘
303 5 shuō allocution 世尊為說何比丘
304 5 shuō to criticize; to scold 世尊為說何比丘
305 5 shuō to indicate; to refer to 世尊為說何比丘
306 5 shuō speach; vāda 世尊為說何比丘
307 5 shuō to speak; bhāṣate 世尊為說何比丘
308 5 諸比丘 zhū bǐqiū monks 觀諸比丘意之所念
309 5 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 便棄著外
310 5 zhù outstanding 便棄著外
311 5 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 便棄著外
312 5 zhuó to wear (clothes) 便棄著外
313 5 zhe expresses a command 便棄著外
314 5 zháo to attach; to grasp 便棄著外
315 5 zhāo to add; to put 便棄著外
316 5 zhuó a chess move 便棄著外
317 5 zhāo a trick; a move; a method 便棄著外
318 5 zhāo OK 便棄著外
319 5 zháo to fall into [a trap] 便棄著外
320 5 zháo to ignite 便棄著外
321 5 zháo to fall asleep 便棄著外
322 5 zhuó whereabouts; end result 便棄著外
323 5 zhù to appear; to manifest 便棄著外
324 5 zhù to show 便棄著外
325 5 zhù to indicate; to be distinguished by 便棄著外
326 5 zhù to write 便棄著外
327 5 zhù to record 便棄著外
328 5 zhù a document; writings 便棄著外
329 5 zhù Zhu 便棄著外
330 5 zháo expresses that a continuing process has a result 便棄著外
331 5 zhuó to arrive 便棄著外
332 5 zhuó to result in 便棄著外
333 5 zhuó to command 便棄著外
334 5 zhuó a strategy 便棄著外
335 5 zhāo to happen; to occur 便棄著外
336 5 zhù space between main doorwary and a screen 便棄著外
337 5 zhuó somebody attached to a place; a local 便棄著外
338 5 zhe attachment to 便棄著外
339 5 thorn; sting; prick 沙門為刺
340 5 to stab 沙門為刺
341 5 to assassinate; to murder 沙門為刺
342 5 to prick; to irritate 沙門為刺
343 5 to prod 沙門為刺
344 5 to ridicule; to mock 沙門為刺
345 5 to secretly enquire about 沙門為刺
346 5 a business card 沙門為刺
347 5 Ci 沙門為刺
348 5 thorn; kaṇṭaka 沙門為刺
349 5 mài wheat; barley; oats 成就稻田麥田
350 5 mài Kangxi radical 199 成就稻田麥田
351 5 infix potential marker 汝不應在此宿
352 5 默然 mòrán silent; speechless 夜初一分時坐默然住
353 5 kǒng to fear; to be afraid 恐壞餘淨比丘故
354 5 kǒng to threaten 恐壞餘淨比丘故
355 5 kǒng fear; bhaya 恐壞餘淨比丘故
356 5 coarse; rough 沙門為麤
357 5 居士 jūshì a householder; a person who stays at home 彼田居士便作是念
358 5 居士 jūshì householder 彼田居士便作是念
359 5 居士 jūshì a lay person; a male lay Buddhist; householder 彼田居士便作是念
360 4 bái white 白世尊曰
361 4 bái Kangxi radical 106 白世尊曰
362 4 bái plain 白世尊曰
363 4 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 白世尊曰
364 4 bái pure; clean; stainless 白世尊曰
365 4 bái bright 白世尊曰
366 4 bái a wrongly written character 白世尊曰
367 4 bái clear 白世尊曰
368 4 bái true; sincere; genuine 白世尊曰
369 4 bái reactionary 白世尊曰
370 4 bái a wine cup 白世尊曰
371 4 bái a spoken part in an opera 白世尊曰
372 4 bái a dialect 白世尊曰
373 4 bái to understand 白世尊曰
374 4 bái to report 白世尊曰
375 4 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 白世尊曰
376 4 bái empty; blank 白世尊曰
377 4 bái free 白世尊曰
378 4 bái to stare coldly; a scornful look 白世尊曰
379 4 bái relating to funerals 白世尊曰
380 4 bái Bai 白世尊曰
381 4 bái vernacular; spoken language 白世尊曰
382 4 bái a symbol for silver 白世尊曰
383 4 bái clean; avadāta 白世尊曰
384 4 bái white; śukla; pāṇḍara 白世尊曰
385 4 xiàng direction 叉手向世尊
386 4 xiàng to face 叉手向世尊
387 4 xiàng previous; former; earlier 叉手向世尊
388 4 xiàng a north facing window 叉手向世尊
389 4 xiàng a trend 叉手向世尊
390 4 xiàng Xiang 叉手向世尊
391 4 xiàng Xiang 叉手向世尊
392 4 xiàng to move towards 叉手向世尊
393 4 xiàng to respect; to admire; to look up to 叉手向世尊
394 4 xiàng to favor; to be partial to 叉手向世尊
395 4 xiàng to approximate 叉手向世尊
396 4 xiàng presuming 叉手向世尊
397 4 xiàng to attack 叉手向世尊
398 4 xiàng echo 叉手向世尊
399 4 xiàng to make clear 叉手向世尊
400 4 xiàng facing towards; abhimukha 叉手向世尊
401 4 Qi 我寧可作如其像三昧正受
402 4 不淨 bù jìng Impurity; dirty; filthy 我比丘眾中有不淨者
403 4 zhōng middle 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
404 4 zhōng medium; medium sized 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
405 4 zhōng China 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
406 4 zhòng to hit the mark 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
407 4 zhōng midday 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
408 4 zhōng inside 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
409 4 zhōng during 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
410 4 zhōng Zhong 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
411 4 zhōng intermediary 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
412 4 zhōng half 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
413 4 zhòng to reach; to attain 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
414 4 zhòng to suffer; to infect 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
415 4 zhòng to obtain 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
416 4 zhòng to pass an exam 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
417 4 zhōng middle 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
418 4 juǎn to coil; to roll 過觀而觀屈申卷舒
419 4 juǎn a coil; a roll; a scroll 過觀而觀屈申卷舒
420 4 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 過觀而觀屈申卷舒
421 4 juǎn to sweep up; to carry away 過觀而觀屈申卷舒
422 4 juǎn to involve; to embroil 過觀而觀屈申卷舒
423 4 juǎn a break roll 過觀而觀屈申卷舒
424 4 juàn an examination paper 過觀而觀屈申卷舒
425 4 juàn a file 過觀而觀屈申卷舒
426 4 quán crinkled; curled 過觀而觀屈申卷舒
427 4 juǎn to include 過觀而觀屈申卷舒
428 4 juǎn to store away 過觀而觀屈申卷舒
429 4 juǎn to sever; to break off 過觀而觀屈申卷舒
430 4 juǎn Juan 過觀而觀屈申卷舒
431 4 juàn tired 過觀而觀屈申卷舒
432 4 quán beautiful 過觀而觀屈申卷舒
433 4 juǎn wrapped 過觀而觀屈申卷舒
434 4 自言 zìyán to admit by oneself 而於他梵行者自言是梵行
435 4 衣鉢 yībō robe and bowl 持僧伽梨衣鉢
436 4 衣鉢 yībō robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk 持僧伽梨衣鉢
437 4 衣鉢 yībō robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk 持僧伽梨衣鉢
438 4 衣鉢 yībō Sacristan 持僧伽梨衣鉢
439 4 僧伽梨 sēngjiālì samghati; monastic outer robe 持僧伽梨衣鉢
440 4 shēn to extend 過觀而觀屈申卷舒
441 4 shēn Shen 過觀而觀屈申卷舒
442 4 shēn Ninth earthly branch 過觀而觀屈申卷舒
443 4 shēn 3-5 p.m. 過觀而觀屈申卷舒
444 4 shēn Kangxi radical 102 過觀而觀屈申卷舒
445 4 shēn to state; to explain 過觀而觀屈申卷舒
446 4 shēn to apply 過觀而觀屈申卷舒
447 4 shēn Shanghai 過觀而觀屈申卷舒
448 4 shēn Shen 過觀而觀屈申卷舒
449 4 shēn raised; utkṣipta 過觀而觀屈申卷舒
450 4 to bend; to flex 過觀而觀屈申卷舒
451 4 a grievance; unjust treatment 過觀而觀屈申卷舒
452 4 to diminish 過觀而觀屈申卷舒
453 4 a door latch 過觀而觀屈申卷舒
454 4 to submit 過觀而觀屈申卷舒
455 4 jué obstinate 過觀而觀屈申卷舒
456 4 jué to exhaust 過觀而觀屈申卷舒
457 4 Qu 過觀而觀屈申卷舒
458 4 bent; crooked 過觀而觀屈申卷舒
459 4 to crouch; to lower the head; to be subservient 過觀而觀屈申卷舒
460 4 bowed; bent down; avanata 過觀而觀屈申卷舒
461 4 shū relaxed; calm 過觀而觀屈申卷舒
462 4 shū Shu 過觀而觀屈申卷舒
463 4 shū to stretch 過觀而觀屈申卷舒
464 4 shū to be comfortable; to be free from worry 過觀而觀屈申卷舒
465 4 已久 yǐjiǔ already a long time 世尊及比丘僧坐已久
466 4 chí to grasp; to hold 持僧伽梨衣鉢
467 4 chí to resist; to oppose 持僧伽梨衣鉢
468 4 chí to uphold 持僧伽梨衣鉢
469 4 chí to sustain; to keep; to uphold 持僧伽梨衣鉢
470 4 chí to administer; to manage 持僧伽梨衣鉢
471 4 chí to control 持僧伽梨衣鉢
472 4 chí to be cautious 持僧伽梨衣鉢
473 4 chí to remember 持僧伽梨衣鉢
474 4 chí to assist 持僧伽梨衣鉢
475 4 chí to hold; dhara 持僧伽梨衣鉢
476 4 chí with; using 持僧伽梨衣鉢
477 4 jìng clean 恐壞餘淨比丘故
478 4 jìng no surplus; net 恐壞餘淨比丘故
479 4 jìng pure 恐壞餘淨比丘故
480 4 jìng tranquil 恐壞餘淨比丘故
481 4 jìng cold 恐壞餘淨比丘故
482 4 jìng to wash; to clense 恐壞餘淨比丘故
483 4 jìng role of hero 恐壞餘淨比丘故
484 4 jìng to remove sexual desire 恐壞餘淨比丘故
485 4 jìng bright and clean; luminous 恐壞餘淨比丘故
486 4 jìng clean; pure 恐壞餘淨比丘故
487 4 jìng cleanse 恐壞餘淨比丘故
488 4 jìng cleanse 恐壞餘淨比丘故
489 4 jìng Pure 恐壞餘淨比丘故
490 4 jìng vyavadāna; purification; cleansing 恐壞餘淨比丘故
491 4 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 恐壞餘淨比丘故
492 4 jìng viśuddhi; purity 恐壞餘淨比丘故
493 4 所有 suǒyǒu to belong to 若彼穀所有堅固住者
494 4 zài in; at 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
495 4 zài to exist; to be living 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
496 4 zài to consist of 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
497 4 zài to be at a post 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
498 4 zài in; bhū 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
499 4 明星 míngxīng celebrity; star 夜已過半後明星欲出
500 4 明星 míngxīng a bright star 夜已過半後明星欲出

Frequencies of all Words

Top 883

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 34 already 世尊坐已
2 34 Kangxi radical 49 世尊坐已
3 34 from 世尊坐已
4 34 to bring to an end; to stop 世尊坐已
5 34 final aspectual particle 世尊坐已
6 34 afterwards; thereafter 世尊坐已
7 34 too; very; excessively 世尊坐已
8 34 to complete 世尊坐已
9 34 to demote; to dismiss 世尊坐已
10 34 to recover from an illness 世尊坐已
11 34 certainly 世尊坐已
12 34 an interjection of surprise 世尊坐已
13 34 this 世尊坐已
14 34 former; pūrvaka 世尊坐已
15 34 former; pūrvaka 世尊坐已
16 32 that; those 彼時
17 32 another; the other 彼時
18 32 that; tad 彼時
19 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊十五日說戒
20 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊十五日說戒
21 22 shì is; are; am; to be 於是尊者大目乾連作是念
22 22 shì is exactly 於是尊者大目乾連作是念
23 22 shì is suitable; is in contrast 於是尊者大目乾連作是念
24 22 shì this; that; those 於是尊者大目乾連作是念
25 22 shì really; certainly 於是尊者大目乾連作是念
26 22 shì correct; yes; affirmative 於是尊者大目乾連作是念
27 22 shì true 於是尊者大目乾連作是念
28 22 shì is; has; exists 於是尊者大目乾連作是念
29 22 shì used between repetitions of a word 於是尊者大目乾連作是念
30 22 shì a matter; an affair 於是尊者大目乾連作是念
31 22 shì Shi 於是尊者大目乾連作是念
32 22 shì is; bhū 於是尊者大目乾連作是念
33 22 shì this; idam 於是尊者大目乾連作是念
34 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 有異比丘從坐起
35 20 比丘 bǐqiū bhiksu 有異比丘從坐起
36 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 有異比丘從坐起
37 17 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門為幻
38 17 沙門 shāmén sramana 沙門為幻
39 17 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門為幻
40 16 ruò to seem; to be like; as 若目乾連
41 16 ruò seemingly 若目乾連
42 16 ruò if 若目乾連
43 16 ruò you 若目乾連
44 16 ruò this; that 若目乾連
45 16 ruò and; or 若目乾連
46 16 ruò as for; pertaining to 若目乾連
47 16 pomegranite 若目乾連
48 16 ruò to choose 若目乾連
49 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若目乾連
50 16 ruò thus 若目乾連
51 16 ruò pollia 若目乾連
52 16 ruò Ruo 若目乾連
53 16 ruò only then 若目乾連
54 16 ja 若目乾連
55 16 jñā 若目乾連
56 16 ruò if; yadi 若目乾連
57 16 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana 汝目乾連
58 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我比丘眾中有不淨者
59 16 zhě that 我比丘眾中有不淨者
60 16 zhě nominalizing function word 我比丘眾中有不淨者
61 16 zhě used to mark a definition 我比丘眾中有不淨者
62 16 zhě used to mark a pause 我比丘眾中有不淨者
63 16 zhě topic marker; that; it 我比丘眾中有不淨者
64 16 zhuó according to 我比丘眾中有不淨者
65 16 zhě ca 我比丘眾中有不淨者
66 14 zuò to do 於是尊者大目乾連作是念
67 14 zuò to act as; to serve as 於是尊者大目乾連作是念
68 14 zuò to start 於是尊者大目乾連作是念
69 14 zuò a writing; a work 於是尊者大目乾連作是念
70 14 zuò to dress as; to be disguised as 於是尊者大目乾連作是念
71 14 zuō to create; to make 於是尊者大目乾連作是念
72 14 zuō a workshop 於是尊者大目乾連作是念
73 14 zuō to write; to compose 於是尊者大目乾連作是念
74 14 zuò to rise 於是尊者大目乾連作是念
75 14 zuò to be aroused 於是尊者大目乾連作是念
76 14 zuò activity; action; undertaking 於是尊者大目乾連作是念
77 14 zuò to regard as 於是尊者大目乾連作是念
78 14 zuò action; kāraṇa 於是尊者大目乾連作是念
79 13 guò to cross; to go over; to pass 夜一時已過
80 13 guò too 夜一時已過
81 13 guò particle to indicate experience 夜一時已過
82 13 guò to surpass; to exceed 夜一時已過
83 13 guò to experience; to pass time 夜一時已過
84 13 guò to go 夜一時已過
85 13 guò a mistake 夜一時已過
86 13 guò a time; a round 夜一時已過
87 13 guō Guo 夜一時已過
88 13 guò to die 夜一時已過
89 13 guò to shift 夜一時已過
90 13 guò to endure 夜一時已過
91 13 guò to pay a visit; to call on 夜一時已過
92 13 guò gone by, past; atīta 夜一時已過
93 13 guān to look at; to watch; to observe 觀諸比丘意之所念
94 13 guàn Taoist monastery; monastery 觀諸比丘意之所念
95 13 guān to display; to show; to make visible 觀諸比丘意之所念
96 13 guān Guan 觀諸比丘意之所念
97 13 guān appearance; looks 觀諸比丘意之所念
98 13 guān a sight; a view; a vista 觀諸比丘意之所念
99 13 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀諸比丘意之所念
100 13 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀諸比丘意之所念
101 13 guàn an announcement 觀諸比丘意之所念
102 13 guàn a high tower; a watchtower 觀諸比丘意之所念
103 13 guān Surview 觀諸比丘意之所念
104 13 guān Observe 觀諸比丘意之所念
105 13 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀諸比丘意之所念
106 13 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀諸比丘意之所念
107 13 guān recollection; anusmrti 觀諸比丘意之所念
108 13 guān viewing; avaloka 觀諸比丘意之所念
109 12 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
110 12 old; ancient; former; past 何以故
111 12 reason; cause; purpose 何以故
112 12 to die 何以故
113 12 so; therefore; hence 何以故
114 12 original 何以故
115 12 accident; happening; instance 何以故
116 12 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
117 12 something in the past 何以故
118 12 deceased; dead 何以故
119 12 still; yet 何以故
120 12 therefore; tasmāt 何以故
121 12 梵行 fànxíng brahmacarya; pure practices; religious life 而於他梵行者自言是梵行
122 12 梵行 fànxíng Brahmin; Brahman 而於他梵行者自言是梵行
123 12 this; these 世尊告此比丘曰
124 12 in this way 世尊告此比丘曰
125 12 otherwise; but; however; so 世尊告此比丘曰
126 12 at this time; now; here 世尊告此比丘曰
127 12 this; here; etad 世尊告此比丘曰
128 11 dāng to be; to act as; to serve as 當說戒
129 11 dāng at or in the very same; be apposite 當說戒
130 11 dāng dang (sound of a bell) 當說戒
131 11 dāng to face 當說戒
132 11 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當說戒
133 11 dāng to manage; to host 當說戒
134 11 dāng should 當說戒
135 11 dāng to treat; to regard as 當說戒
136 11 dǎng to think 當說戒
137 11 dàng suitable; correspond to 當說戒
138 11 dǎng to be equal 當說戒
139 11 dàng that 當說戒
140 11 dāng an end; top 當說戒
141 11 dàng clang; jingle 當說戒
142 11 dāng to judge 當說戒
143 11 dǎng to bear on one's shoulder 當說戒
144 11 dàng the same 當說戒
145 11 dàng to pawn 當說戒
146 11 dàng to fail [an exam] 當說戒
147 11 dàng a trap 當說戒
148 11 dàng a pawned item 當說戒
149 11 dāng will be; bhaviṣyati 當說戒
150 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而觸嬈世尊及比丘僧
151 11 ér Kangxi radical 126 而觸嬈世尊及比丘僧
152 11 ér you 而觸嬈世尊及比丘僧
153 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而觸嬈世尊及比丘僧
154 11 ér right away; then 而觸嬈世尊及比丘僧
155 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 而觸嬈世尊及比丘僧
156 11 ér if; in case; in the event that 而觸嬈世尊及比丘僧
157 11 ér therefore; as a result; thus 而觸嬈世尊及比丘僧
158 11 ér how can it be that? 而觸嬈世尊及比丘僧
159 11 ér so as to 而觸嬈世尊及比丘僧
160 11 ér only then 而觸嬈世尊及比丘僧
161 11 ér as if; to seem like 而觸嬈世尊及比丘僧
162 11 néng can; able 而觸嬈世尊及比丘僧
163 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而觸嬈世尊及比丘僧
164 11 ér me 而觸嬈世尊及比丘僧
165 11 ér to arrive; up to 而觸嬈世尊及比丘僧
166 11 ér possessive 而觸嬈世尊及比丘僧
167 11 niàn to read aloud 觀諸比丘意之所念
168 11 niàn to remember; to expect 觀諸比丘意之所念
169 11 niàn to miss 觀諸比丘意之所念
170 11 niàn to consider 觀諸比丘意之所念
171 11 niàn to recite; to chant 觀諸比丘意之所念
172 11 niàn to show affection for 觀諸比丘意之所念
173 11 niàn a thought; an idea 觀諸比丘意之所念
174 11 niàn twenty 觀諸比丘意之所念
175 11 niàn memory 觀諸比丘意之所念
176 11 niàn an instant 觀諸比丘意之所念
177 11 niàn Nian 觀諸比丘意之所念
178 11 niàn mindfulness; smrti 觀諸比丘意之所念
179 11 niàn a thought; citta 觀諸比丘意之所念
180 10 wài outside 到已牽彼比丘臂將出門外
181 10 wài out; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
182 10 wài external; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
183 10 wài foreign countries 到已牽彼比丘臂將出門外
184 10 wài exterior; outer surface 到已牽彼比丘臂將出門外
185 10 wài a remote place 到已牽彼比丘臂將出門外
186 10 wài maternal side; wife's family members 到已牽彼比丘臂將出門外
187 10 wài husband 到已牽彼比丘臂將出門外
188 10 wài other 到已牽彼比丘臂將出門外
189 10 wài to be extra; to be additional 到已牽彼比丘臂將出門外
190 10 wài unofficial; informal; exoteric 到已牽彼比丘臂將出門外
191 10 wài role of an old man 到已牽彼比丘臂將出門外
192 10 wài to drift apart; to become estranged 到已牽彼比丘臂將出門外
193 10 wài to betray; to forsake 到已牽彼比丘臂將出門外
194 10 wài outside; exterior 到已牽彼比丘臂將出門外
195 10 zuò to sit 在比丘僧前坐
196 10 zuò to ride 在比丘僧前坐
197 10 zuò to visit 在比丘僧前坐
198 10 zuò a seat 在比丘僧前坐
199 10 zuò to hold fast to; to stick to 在比丘僧前坐
200 10 zuò to be in a position 在比丘僧前坐
201 10 zuò because; for 在比丘僧前坐
202 10 zuò to convict; to try 在比丘僧前坐
203 10 zuò to stay 在比丘僧前坐
204 10 zuò to kneel 在比丘僧前坐
205 10 zuò to violate 在比丘僧前坐
206 10 zuò to sit; niṣad 在比丘僧前坐
207 10 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 在比丘僧前坐
208 9 you; thou 汝愚人去
209 9 Ru River 汝愚人去
210 9 Ru 汝愚人去
211 9 you; sir; tva; bhavat 汝愚人去
212 9 zhī him; her; them; that 觀諸比丘意之所念
213 9 zhī used between a modifier and a word to form a word group 觀諸比丘意之所念
214 9 zhī to go 觀諸比丘意之所念
215 9 zhī this; that 觀諸比丘意之所念
216 9 zhī genetive marker 觀諸比丘意之所念
217 9 zhī it 觀諸比丘意之所念
218 9 zhī in 觀諸比丘意之所念
219 9 zhī all 觀諸比丘意之所念
220 9 zhī and 觀諸比丘意之所念
221 9 zhī however 觀諸比丘意之所念
222 9 zhī if 觀諸比丘意之所念
223 9 zhī then 觀諸比丘意之所念
224 9 zhī to arrive; to go 觀諸比丘意之所念
225 9 zhī is 觀諸比丘意之所念
226 9 zhī to use 觀諸比丘意之所念
227 9 zhī Zhi 觀諸比丘意之所念
228 9 huài bad; spoiled; broken; defective 恐壞餘淨比丘故
229 9 huài to go bad; to break 恐壞餘淨比丘故
230 9 huài to defeat 恐壞餘淨比丘故
231 9 huài sinister; evil 恐壞餘淨比丘故
232 9 huài to decline; to wane 恐壞餘淨比丘故
233 9 huài to wreck; to break; to destroy 恐壞餘淨比丘故
234 9 huài extremely; very 恐壞餘淨比丘故
235 9 huài breaking; bheda 恐壞餘淨比丘故
236 9 如是 rúshì thus; so 聞如是
237 9 如是 rúshì thus, so 聞如是
238 9 如是 rúshì thus; evam 聞如是
239 9 如是 rúshì thus; evam 聞如是
240 9 shí time; a point or period of time 彼時
241 9 shí a season; a quarter of a year 彼時
242 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時
243 9 shí at that time 彼時
244 9 shí fashionable 彼時
245 9 shí fate; destiny; luck 彼時
246 9 shí occasion; opportunity; chance 彼時
247 9 shí tense 彼時
248 9 shí particular; special 彼時
249 9 shí to plant; to cultivate 彼時
250 9 shí hour (measure word) 彼時
251 9 shí an era; a dynasty 彼時
252 9 shí time [abstract] 彼時
253 9 shí seasonal 彼時
254 9 shí frequently; often 彼時
255 9 shí occasionally; sometimes 彼時
256 9 shí on time 彼時
257 9 shí this; that 彼時
258 9 shí to wait upon 彼時
259 9 shí hour 彼時
260 9 shí appropriate; proper; timely 彼時
261 9 shí Shi 彼時
262 9 shí a present; currentlt 彼時
263 9 shí time; kāla 彼時
264 9 shí at that time; samaya 彼時
265 9 shí then; atha 彼時
266 9 zhù to dwell; to live; to reside 夜初一分時坐默然住
267 9 zhù to stop; to halt 夜初一分時坐默然住
268 9 zhù to retain; to remain 夜初一分時坐默然住
269 9 zhù to lodge at [temporarily] 夜初一分時坐默然住
270 9 zhù firmly; securely 夜初一分時坐默然住
271 9 zhù verb complement 夜初一分時坐默然住
272 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 夜初一分時坐默然住
273 8 night 夜初一分時坐默然住
274 8 dark 夜初一分時坐默然住
275 8 by night 夜初一分時坐默然住
276 8 ya 夜初一分時坐默然住
277 8 night; rajanī 夜初一分時坐默然住
278 8 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 便棄著外
279 8 to overlook; to forget 便棄著外
280 8 Qi 便棄著外
281 8 to expell from the Sangha 便棄著外
282 8 abandon; chorita 便棄著外
283 8 說戒 shuōjiè explation of the precepts; upoṣadha 世尊十五日說戒
284 8 說戒 shuōjiè half monthly confession 世尊十五日說戒
285 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 觀諸比丘意之所念
286 8 suǒ an office; an institute 觀諸比丘意之所念
287 8 suǒ introduces a relative clause 觀諸比丘意之所念
288 8 suǒ it 觀諸比丘意之所念
289 8 suǒ if; supposing 觀諸比丘意之所念
290 8 suǒ a few; various; some 觀諸比丘意之所念
291 8 suǒ a place; a location 觀諸比丘意之所念
292 8 suǒ indicates a passive voice 觀諸比丘意之所念
293 8 suǒ that which 觀諸比丘意之所念
294 8 suǒ an ordinal number 觀諸比丘意之所念
295 8 suǒ meaning 觀諸比丘意之所念
296 8 suǒ garrison 觀諸比丘意之所念
297 8 suǒ place; pradeśa 觀諸比丘意之所念
298 8 suǒ that which; yad 觀諸比丘意之所念
299 8 愚人 yúrén stupid person; ignoramus 汝愚人去
300 8 zhī to know 尊者大目乾連即便知之
301 8 zhī to comprehend 尊者大目乾連即便知之
302 8 zhī to inform; to tell 尊者大目乾連即便知之
303 8 zhī to administer 尊者大目乾連即便知之
304 8 zhī to distinguish; to discern 尊者大目乾連即便知之
305 8 zhī to be close friends 尊者大目乾連即便知之
306 8 zhī to feel; to sense; to perceive 尊者大目乾連即便知之
307 8 zhī to receive; to entertain 尊者大目乾連即便知之
308 8 zhī knowledge 尊者大目乾連即便知之
309 8 zhī consciousness; perception 尊者大目乾連即便知之
310 8 zhī a close friend 尊者大目乾連即便知之
311 8 zhì wisdom 尊者大目乾連即便知之
312 8 zhì Zhi 尊者大目乾連即便知之
313 8 zhī Understanding 尊者大目乾連即便知之
314 8 zhī know; jña 尊者大目乾連即便知之
315 8 wèi for; to 世尊為說何比丘
316 8 wèi because of 世尊為說何比丘
317 8 wéi to act as; to serve 世尊為說何比丘
318 8 wéi to change into; to become 世尊為說何比丘
319 8 wéi to be; is 世尊為說何比丘
320 8 wéi to do 世尊為說何比丘
321 8 wèi for 世尊為說何比丘
322 8 wèi because of; for; to 世尊為說何比丘
323 8 wèi to 世尊為說何比丘
324 8 wéi in a passive construction 世尊為說何比丘
325 8 wéi forming a rehetorical question 世尊為說何比丘
326 8 wéi forming an adverb 世尊為說何比丘
327 8 wéi to add emphasis 世尊為說何比丘
328 8 wèi to support; to help 世尊為說何比丘
329 8 wéi to govern 世尊為說何比丘
330 8 wèi to be; bhū 世尊為說何比丘
331 7 wěi yes
332 7 wéi only; alone
333 7 wěi yea
334 7 wěi obediently
335 7 wěi hopefully
336 7 wéi repeatedly
337 7 wéi still
338 7 wěi hopefully
339 7 wěi and
340 7 wěi then
341 7 wěi even if
342 7 wěi because
343 7 wěi used before year, month, or day
344 7 wěi only; eva
345 7 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
346 7 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
347 7 in; at 彼時世尊於夜半後坐默然住
348 7 in; at 彼時世尊於夜半後坐默然住
349 7 in; at; to; from 彼時世尊於夜半後坐默然住
350 7 to go; to 彼時世尊於夜半後坐默然住
351 7 to rely on; to depend on 彼時世尊於夜半後坐默然住
352 7 to go to; to arrive at 彼時世尊於夜半後坐默然住
353 7 from 彼時世尊於夜半後坐默然住
354 7 give 彼時世尊於夜半後坐默然住
355 7 oppposing 彼時世尊於夜半後坐默然住
356 7 and 彼時世尊於夜半後坐默然住
357 7 compared to 彼時世尊於夜半後坐默然住
358 7 by 彼時世尊於夜半後坐默然住
359 7 and; as well as 彼時世尊於夜半後坐默然住
360 7 for 彼時世尊於夜半後坐默然住
361 7 Yu 彼時世尊於夜半後坐默然住
362 7 a crow 彼時世尊於夜半後坐默然住
363 7 whew; wow 彼時世尊於夜半後坐默然住
364 7 near to; antike 彼時世尊於夜半後坐默然住
365 7 he; him 而於他梵行者自言是梵行
366 7 another aspect 而於他梵行者自言是梵行
367 7 other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
368 7 everybody 而於他梵行者自言是梵行
369 7 other 而於他梵行者自言是梵行
370 7 tuō other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
371 7 tha 而於他梵行者自言是梵行
372 7 ṭha 而於他梵行者自言是梵行
373 7 other; anya 而於他梵行者自言是梵行
374 7 yán to speak; to say; said 言眾中有不淨
375 7 yán language; talk; words; utterance; speech 言眾中有不淨
376 7 yán Kangxi radical 149 言眾中有不淨
377 7 yán a particle with no meaning 言眾中有不淨
378 7 yán phrase; sentence 言眾中有不淨
379 7 yán a word; a syllable 言眾中有不淨
380 7 yán a theory; a doctrine 言眾中有不淨
381 7 yán to regard as 言眾中有不淨
382 7 yán to act as 言眾中有不淨
383 7 yán speech; vāc 言眾中有不淨
384 7 yán speak; vad 言眾中有不淨
385 6 yuē to speak; to say 白世尊曰
386 6 yuē Kangxi radical 73 白世尊曰
387 6 yuē to be called 白世尊曰
388 6 yuē particle without meaning 白世尊曰
389 6 yuē said; ukta 白世尊曰
390 6 gòng together 無有比丘共汝住者
391 6 gòng to share 無有比丘共汝住者
392 6 gòng Communist 無有比丘共汝住者
393 6 gòng to connect; to join; to combine 無有比丘共汝住者
394 6 gòng to include 無有比丘共汝住者
395 6 gòng all together; in total 無有比丘共汝住者
396 6 gòng same; in common 無有比丘共汝住者
397 6 gòng and 無有比丘共汝住者
398 6 gǒng to cup one fist in the other hand 無有比丘共汝住者
399 6 gǒng to surround; to circle 無有比丘共汝住者
400 6 gōng to provide 無有比丘共汝住者
401 6 gōng respectfully 無有比丘共汝住者
402 6 gōng Gong 無有比丘共汝住者
403 6 gòng together; saha 無有比丘共汝住者
404 6 tián field; farmland 成就稻田麥田
405 6 tián Kangxi radical 102 成就稻田麥田
406 6 tián an open area of land 成就稻田麥田
407 6 tián Tian 成就稻田麥田
408 6 tián to cultivate a field 成就稻田麥田
409 6 tián an allotment of land 成就稻田麥田
410 6 tián a cinnabar field 成就稻田麥田
411 6 tián a state for cultivation of meritorius deeds 成就稻田麥田
412 6 tián to hunt 成就稻田麥田
413 6 tián field; kṣetra 成就稻田麥田
414 6 extra; surplus; remainder 恐壞餘淨比丘故
415 6 odd 恐壞餘淨比丘故
416 6 I 恐壞餘淨比丘故
417 6 to remain 恐壞餘淨比丘故
418 6 the time after an event 恐壞餘淨比丘故
419 6 the others; the rest 恐壞餘淨比丘故
420 6 additional; complementary 恐壞餘淨比丘故
421 6 比丘僧 bǐqiūsēng monastic community 在比丘僧前坐
422 6 idea 觀諸比丘意之所念
423 6 Italy (abbreviation) 觀諸比丘意之所念
424 6 a wish; a desire; intention 觀諸比丘意之所念
425 6 mood; feeling 觀諸比丘意之所念
426 6 will; willpower; determination 觀諸比丘意之所念
427 6 bearing; spirit 觀諸比丘意之所念
428 6 to think of; to long for; to miss 觀諸比丘意之所念
429 6 to anticipate; to expect 觀諸比丘意之所念
430 6 to doubt; to suspect 觀諸比丘意之所念
431 6 meaning 觀諸比丘意之所念
432 6 a suggestion; a hint 觀諸比丘意之所念
433 6 an understanding; a point of view 觀諸比丘意之所念
434 6 or 觀諸比丘意之所念
435 6 Yi 觀諸比丘意之所念
436 6 manas; mind; mentation 觀諸比丘意之所念
437 6 便 biàn convenient; handy; easy 便至彼比丘所
438 6 便 biàn advantageous 便至彼比丘所
439 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便至彼比丘所
440 6 便 pián fat; obese 便至彼比丘所
441 6 便 biàn to make easy 便至彼比丘所
442 6 便 biàn an unearned advantage 便至彼比丘所
443 6 便 biàn ordinary; plain 便至彼比丘所
444 6 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便至彼比丘所
445 6 便 biàn in passing 便至彼比丘所
446 6 便 biàn informal 便至彼比丘所
447 6 便 biàn right away; then; right after 便至彼比丘所
448 6 便 biàn appropriate; suitable 便至彼比丘所
449 6 便 biàn an advantageous occasion 便至彼比丘所
450 6 便 biàn stool 便至彼比丘所
451 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 便至彼比丘所
452 6 便 biàn proficient; skilled 便至彼比丘所
453 6 便 biàn even if; even though 便至彼比丘所
454 6 便 pián shrewd; slick; good with words 便至彼比丘所
455 6 便 biàn then; atha 便至彼比丘所
456 6 何以 héyǐ why 何以故
457 6 何以 héyǐ how 何以故
458 6 何以 héyǐ how is that? 何以故
459 5 三昧 sānmèi samadhi 我寧可作如其像三昧正受
460 5 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 我寧可作如其像三昧正受
461 5 to reach 世尊及比丘僧坐已久
462 5 and 世尊及比丘僧坐已久
463 5 coming to; when 世尊及比丘僧坐已久
464 5 to attain 世尊及比丘僧坐已久
465 5 to understand 世尊及比丘僧坐已久
466 5 able to be compared to; to catch up with 世尊及比丘僧坐已久
467 5 to be involved with; to associate with 世尊及比丘僧坐已久
468 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 世尊及比丘僧坐已久
469 5 and; ca; api 世尊及比丘僧坐已久
470 5 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊
471 5 yuàn hope 唯願世尊
472 5 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊
473 5 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊
474 5 yuàn a vow 唯願世尊
475 5 yuàn diligent; attentive 唯願世尊
476 5 yuàn to prefer; to select 唯願世尊
477 5 yuàn to admire 唯願世尊
478 5 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊
479 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 我比丘眾中有不淨者
480 5 zhòng many; numerous 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
481 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
482 5 zhòng general; common; public 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
483 5 zhòng many; all; sarva 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
484 5 fēi not; non-; un- 沙門非言
485 5 fēi Kangxi radical 175 沙門非言
486 5 fēi wrong; bad; untruthful 沙門非言
487 5 fēi different 沙門非言
488 5 fēi to not be; to not have 沙門非言
489 5 fēi to violate; to be contrary to 沙門非言
490 5 fēi Africa 沙門非言
491 5 fēi to slander 沙門非言
492 5 fěi to avoid 沙門非言
493 5 fēi must 沙門非言
494 5 fēi an error 沙門非言
495 5 fēi a problem; a question 沙門非言
496 5 fēi evil 沙門非言
497 5 fēi besides; except; unless 沙門非言
498 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊為說何比丘
499 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊為說何比丘
500 5 shuì to persuade 世尊為說何比丘

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
that; tad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. sramana
 2. a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
目干连 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana
zhě ca
zuò action; kāraṇa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
恒伽 104 Ganges River
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
瞻婆比丘经 瞻婆比丘經 90 Zhanpo Biqiu Jing; Kāraṇḍavasutta

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 19.

Simplified Traditional Pinyin English
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
触娆 觸嬈 99 to disturbs; to harass
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
苦际 苦際 107 limit of suffering
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧伽梨 115 samghati; monastic outer robe
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
瞻婆 122 campaka
正受 122 samāpatti; meditative attainment
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
自言 122 to admit by oneself