Glossary and Vocabulary for Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 瞻婆比丘經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 Kangxi radical 49 世尊坐已
2 34 to bring to an end; to stop 世尊坐已
3 34 to complete 世尊坐已
4 34 to demote; to dismiss 世尊坐已
5 34 to recover from an illness 世尊坐已
6 34 former; pūrvaka 世尊坐已
7 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊十五日說戒
8 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊十五日說戒
9 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 有異比丘從坐起
10 20 比丘 bǐqiū bhiksu 有異比丘從坐起
11 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 有異比丘從坐起
12 17 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門為幻
13 17 沙門 shāmén sramana 沙門為幻
14 17 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門為幻
15 16 zhě ca 我比丘眾中有不淨者
16 16 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana 汝目乾連
17 14 zuò to do 於是尊者大目乾連作是念
18 14 zuò to act as; to serve as 於是尊者大目乾連作是念
19 14 zuò to start 於是尊者大目乾連作是念
20 14 zuò a writing; a work 於是尊者大目乾連作是念
21 14 zuò to dress as; to be disguised as 於是尊者大目乾連作是念
22 14 zuō to create; to make 於是尊者大目乾連作是念
23 14 zuō a workshop 於是尊者大目乾連作是念
24 14 zuō to write; to compose 於是尊者大目乾連作是念
25 14 zuò to rise 於是尊者大目乾連作是念
26 14 zuò to be aroused 於是尊者大目乾連作是念
27 14 zuò activity; action; undertaking 於是尊者大目乾連作是念
28 14 zuò to regard as 於是尊者大目乾連作是念
29 14 zuò action; kāraṇa 於是尊者大目乾連作是念
30 13 guò to cross; to go over; to pass 夜一時已過
31 13 guò to surpass; to exceed 夜一時已過
32 13 guò to experience; to pass time 夜一時已過
33 13 guò to go 夜一時已過
34 13 guò a mistake 夜一時已過
35 13 guō Guo 夜一時已過
36 13 guò to die 夜一時已過
37 13 guò to shift 夜一時已過
38 13 guò to endure 夜一時已過
39 13 guò to pay a visit; to call on 夜一時已過
40 13 guò gone by, past; atīta 夜一時已過
41 13 guān to look at; to watch; to observe 觀諸比丘意之所念
42 13 guàn Taoist monastery; monastery 觀諸比丘意之所念
43 13 guān to display; to show; to make visible 觀諸比丘意之所念
44 13 guān Guan 觀諸比丘意之所念
45 13 guān appearance; looks 觀諸比丘意之所念
46 13 guān a sight; a view; a vista 觀諸比丘意之所念
47 13 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀諸比丘意之所念
48 13 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀諸比丘意之所念
49 13 guàn an announcement 觀諸比丘意之所念
50 13 guàn a high tower; a watchtower 觀諸比丘意之所念
51 13 guān Surview 觀諸比丘意之所念
52 13 guān Observe 觀諸比丘意之所念
53 13 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀諸比丘意之所念
54 13 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀諸比丘意之所念
55 13 guān recollection; anusmrti 觀諸比丘意之所念
56 13 guān viewing; avaloka 觀諸比丘意之所念
57 12 梵行 fànxíng brahmacarya; pure practices; religious life 而於他梵行者自言是梵行
58 12 梵行 fànxíng Brahmin; Brahman 而於他梵行者自言是梵行
59 11 ér Kangxi radical 126 而觸嬈世尊及比丘僧
60 11 ér as if; to seem like 而觸嬈世尊及比丘僧
61 11 néng can; able 而觸嬈世尊及比丘僧
62 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而觸嬈世尊及比丘僧
63 11 ér to arrive; up to 而觸嬈世尊及比丘僧
64 11 niàn to read aloud 觀諸比丘意之所念
65 11 niàn to remember; to expect 觀諸比丘意之所念
66 11 niàn to miss 觀諸比丘意之所念
67 11 niàn to consider 觀諸比丘意之所念
68 11 niàn to recite; to chant 觀諸比丘意之所念
69 11 niàn to show affection for 觀諸比丘意之所念
70 11 niàn a thought; an idea 觀諸比丘意之所念
71 11 niàn twenty 觀諸比丘意之所念
72 11 niàn memory 觀諸比丘意之所念
73 11 niàn an instant 觀諸比丘意之所念
74 11 niàn Nian 觀諸比丘意之所念
75 11 niàn mindfulness; smrti 觀諸比丘意之所念
76 11 niàn a thought; citta 觀諸比丘意之所念
77 10 wài outside 到已牽彼比丘臂將出門外
78 10 wài external; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
79 10 wài foreign countries 到已牽彼比丘臂將出門外
80 10 wài exterior; outer surface 到已牽彼比丘臂將出門外
81 10 wài a remote place 到已牽彼比丘臂將出門外
82 10 wài husband 到已牽彼比丘臂將出門外
83 10 wài other 到已牽彼比丘臂將出門外
84 10 wài to be extra; to be additional 到已牽彼比丘臂將出門外
85 10 wài unofficial; informal; exoteric 到已牽彼比丘臂將出門外
86 10 wài role of an old man 到已牽彼比丘臂將出門外
87 10 wài to drift apart; to become estranged 到已牽彼比丘臂將出門外
88 10 wài to betray; to forsake 到已牽彼比丘臂將出門外
89 10 wài outside; exterior 到已牽彼比丘臂將出門外
90 10 zuò to sit 在比丘僧前坐
91 10 zuò to ride 在比丘僧前坐
92 10 zuò to visit 在比丘僧前坐
93 10 zuò a seat 在比丘僧前坐
94 10 zuò to hold fast to; to stick to 在比丘僧前坐
95 10 zuò to be in a position 在比丘僧前坐
96 10 zuò to convict; to try 在比丘僧前坐
97 10 zuò to stay 在比丘僧前坐
98 10 zuò to kneel 在比丘僧前坐
99 10 zuò to violate 在比丘僧前坐
100 10 zuò to sit; niṣad 在比丘僧前坐
101 10 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 在比丘僧前坐
102 9 zhù to dwell; to live; to reside 夜初一分時坐默然住
103 9 zhù to stop; to halt 夜初一分時坐默然住
104 9 zhù to retain; to remain 夜初一分時坐默然住
105 9 zhù to lodge at [temporarily] 夜初一分時坐默然住
106 9 zhù verb complement 夜初一分時坐默然住
107 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 夜初一分時坐默然住
108 9 huài bad; spoiled; broken; defective 恐壞餘淨比丘故
109 9 huài to go bad; to break 恐壞餘淨比丘故
110 9 huài to defeat 恐壞餘淨比丘故
111 9 huài sinister; evil 恐壞餘淨比丘故
112 9 huài to decline; to wane 恐壞餘淨比丘故
113 9 huài to wreck; to break; to destroy 恐壞餘淨比丘故
114 9 huài breaking; bheda 恐壞餘淨比丘故
115 9 Ru River 汝愚人去
116 9 Ru 汝愚人去
117 9 zhī to go 觀諸比丘意之所念
118 9 zhī to arrive; to go 觀諸比丘意之所念
119 9 zhī is 觀諸比丘意之所念
120 9 zhī to use 觀諸比丘意之所念
121 9 zhī Zhi 觀諸比丘意之所念
122 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
123 8 wéi to act as; to serve 世尊為說何比丘
124 8 wéi to change into; to become 世尊為說何比丘
125 8 wéi to be; is 世尊為說何比丘
126 8 wéi to do 世尊為說何比丘
127 8 wèi to support; to help 世尊為說何比丘
128 8 wéi to govern 世尊為說何比丘
129 8 wèi to be; bhū 世尊為說何比丘
130 8 zhī to know 尊者大目乾連即便知之
131 8 zhī to comprehend 尊者大目乾連即便知之
132 8 zhī to inform; to tell 尊者大目乾連即便知之
133 8 zhī to administer 尊者大目乾連即便知之
134 8 zhī to distinguish; to discern 尊者大目乾連即便知之
135 8 zhī to be close friends 尊者大目乾連即便知之
136 8 zhī to feel; to sense; to perceive 尊者大目乾連即便知之
137 8 zhī to receive; to entertain 尊者大目乾連即便知之
138 8 zhī knowledge 尊者大目乾連即便知之
139 8 zhī consciousness; perception 尊者大目乾連即便知之
140 8 zhī a close friend 尊者大目乾連即便知之
141 8 zhì wisdom 尊者大目乾連即便知之
142 8 zhì Zhi 尊者大目乾連即便知之
143 8 zhī Understanding 尊者大目乾連即便知之
144 8 zhī know; jña 尊者大目乾連即便知之
145 8 suǒ a few; various; some 觀諸比丘意之所念
146 8 suǒ a place; a location 觀諸比丘意之所念
147 8 suǒ indicates a passive voice 觀諸比丘意之所念
148 8 suǒ an ordinal number 觀諸比丘意之所念
149 8 suǒ meaning 觀諸比丘意之所念
150 8 suǒ garrison 觀諸比丘意之所念
151 8 suǒ place; pradeśa 觀諸比丘意之所念
152 8 說戒 shuōjiè explation of the precepts; upoṣadha 世尊十五日說戒
153 8 說戒 shuōjiè half monthly confession 世尊十五日說戒
154 8 night 夜初一分時坐默然住
155 8 dark 夜初一分時坐默然住
156 8 by night 夜初一分時坐默然住
157 8 ya 夜初一分時坐默然住
158 8 night; rajanī 夜初一分時坐默然住
159 8 愚人 yúrén stupid person; ignoramus 汝愚人去
160 8 愚人 yúrén foolish person; mohapuruṣa 汝愚人去
161 8 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 便棄著外
162 8 to overlook; to forget 便棄著外
163 8 Qi 便棄著外
164 8 to expell from the Sangha 便棄著外
165 8 abandon; chorita 便棄著外
166 7 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
167 7 尊者 zūnzhě senior monk; elder 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
168 7 other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
169 7 other 而於他梵行者自言是梵行
170 7 tha 而於他梵行者自言是梵行
171 7 ṭha 而於他梵行者自言是梵行
172 7 other; anya 而於他梵行者自言是梵行
173 7 shí time; a point or period of time 彼時
174 7 shí a season; a quarter of a year 彼時
175 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時
176 7 shí fashionable 彼時
177 7 shí fate; destiny; luck 彼時
178 7 shí occasion; opportunity; chance 彼時
179 7 shí tense 彼時
180 7 shí particular; special 彼時
181 7 shí to plant; to cultivate 彼時
182 7 shí an era; a dynasty 彼時
183 7 shí time [abstract] 彼時
184 7 shí seasonal 彼時
185 7 shí to wait upon 彼時
186 7 shí hour 彼時
187 7 shí appropriate; proper; timely 彼時
188 7 shí Shi 彼時
189 7 shí a present; currentlt 彼時
190 7 shí time; kāla 彼時
191 7 shí at that time; samaya 彼時
192 7 yán to speak; to say; said 言眾中有不淨
193 7 yán language; talk; words; utterance; speech 言眾中有不淨
194 7 yán Kangxi radical 149 言眾中有不淨
195 7 yán phrase; sentence 言眾中有不淨
196 7 yán a word; a syllable 言眾中有不淨
197 7 yán a theory; a doctrine 言眾中有不淨
198 7 yán to regard as 言眾中有不淨
199 7 yán to act as 言眾中有不淨
200 7 yán word; vacana 言眾中有不淨
201 7 yán speak; vad 言眾中有不淨
202 7 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
203 7 to go; to 彼時世尊於夜半後坐默然住
204 7 to rely on; to depend on 彼時世尊於夜半後坐默然住
205 7 Yu 彼時世尊於夜半後坐默然住
206 7 a crow 彼時世尊於夜半後坐默然住
207 6 yuē to speak; to say 白世尊曰
208 6 yuē Kangxi radical 73 白世尊曰
209 6 yuē to be called 白世尊曰
210 6 yuē said; ukta 白世尊曰
211 6 便 biàn convenient; handy; easy 便至彼比丘所
212 6 便 biàn advantageous 便至彼比丘所
213 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便至彼比丘所
214 6 便 pián fat; obese 便至彼比丘所
215 6 便 biàn to make easy 便至彼比丘所
216 6 便 biàn an unearned advantage 便至彼比丘所
217 6 便 biàn ordinary; plain 便至彼比丘所
218 6 便 biàn in passing 便至彼比丘所
219 6 便 biàn informal 便至彼比丘所
220 6 便 biàn appropriate; suitable 便至彼比丘所
221 6 便 biàn an advantageous occasion 便至彼比丘所
222 6 便 biàn stool 便至彼比丘所
223 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 便至彼比丘所
224 6 便 biàn proficient; skilled 便至彼比丘所
225 6 便 pián shrewd; slick; good with words 便至彼比丘所
226 6 tián field; farmland 成就稻田麥田
227 6 tián Kangxi radical 102 成就稻田麥田
228 6 tián an open area of land 成就稻田麥田
229 6 tián Tian 成就稻田麥田
230 6 tián to cultivate a field 成就稻田麥田
231 6 tián an allotment of land 成就稻田麥田
232 6 tián a cinnabar field 成就稻田麥田
233 6 tián to hunt 成就稻田麥田
234 6 tián field; kṣetra 成就稻田麥田
235 6 tián a state for cultivation of meritorius deeds 成就稻田麥田
236 6 比丘僧 bǐqiūsēng monastic community 在比丘僧前坐
237 6 gòng to share 無有比丘共汝住者
238 6 gòng Communist 無有比丘共汝住者
239 6 gòng to connect; to join; to combine 無有比丘共汝住者
240 6 gòng to include 無有比丘共汝住者
241 6 gòng same; in common 無有比丘共汝住者
242 6 gǒng to cup one fist in the other hand 無有比丘共汝住者
243 6 gǒng to surround; to circle 無有比丘共汝住者
244 6 gōng to provide 無有比丘共汝住者
245 6 gōng respectfully 無有比丘共汝住者
246 6 gōng Gong 無有比丘共汝住者
247 6 extra; surplus; remainder 恐壞餘淨比丘故
248 6 to remain 恐壞餘淨比丘故
249 6 the time after an event 恐壞餘淨比丘故
250 6 the others; the rest 恐壞餘淨比丘故
251 6 additional; complementary 恐壞餘淨比丘故
252 6 idea 觀諸比丘意之所念
253 6 Italy (abbreviation) 觀諸比丘意之所念
254 6 a wish; a desire; intention 觀諸比丘意之所念
255 6 mood; feeling 觀諸比丘意之所念
256 6 will; willpower; determination 觀諸比丘意之所念
257 6 bearing; spirit 觀諸比丘意之所念
258 6 to think of; to long for; to miss 觀諸比丘意之所念
259 6 to anticipate; to expect 觀諸比丘意之所念
260 6 to doubt; to suspect 觀諸比丘意之所念
261 6 meaning 觀諸比丘意之所念
262 6 a suggestion; a hint 觀諸比丘意之所念
263 6 an understanding; a point of view 觀諸比丘意之所念
264 6 Yi 觀諸比丘意之所念
265 6 manas; mind; mentation 觀諸比丘意之所念
266 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 我比丘眾中有不淨者
267 5 to reach 世尊及比丘僧坐已久
268 5 to attain 世尊及比丘僧坐已久
269 5 to understand 世尊及比丘僧坐已久
270 5 able to be compared to; to catch up with 世尊及比丘僧坐已久
271 5 to be involved with; to associate with 世尊及比丘僧坐已久
272 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 世尊及比丘僧坐已久
273 5 and; ca; api 世尊及比丘僧坐已久
274 5 kǒng to fear; to be afraid 恐壞餘淨比丘故
275 5 kǒng to threaten 恐壞餘淨比丘故
276 5 kǒng fear; bhaya 恐壞餘淨比丘故
277 5 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 便棄著外
278 5 zhù outstanding 便棄著外
279 5 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 便棄著外
280 5 zhuó to wear (clothes) 便棄著外
281 5 zhe expresses a command 便棄著外
282 5 zháo to attach; to grasp 便棄著外
283 5 zhāo to add; to put 便棄著外
284 5 zhuó a chess move 便棄著外
285 5 zhāo a trick; a move; a method 便棄著外
286 5 zhāo OK 便棄著外
287 5 zháo to fall into [a trap] 便棄著外
288 5 zháo to ignite 便棄著外
289 5 zháo to fall asleep 便棄著外
290 5 zhuó whereabouts; end result 便棄著外
291 5 zhù to appear; to manifest 便棄著外
292 5 zhù to show 便棄著外
293 5 zhù to indicate; to be distinguished by 便棄著外
294 5 zhù to write 便棄著外
295 5 zhù to record 便棄著外
296 5 zhù a document; writings 便棄著外
297 5 zhù Zhu 便棄著外
298 5 zháo expresses that a continuing process has a result 便棄著外
299 5 zhuó to arrive 便棄著外
300 5 zhuó to result in 便棄著外
301 5 zhuó to command 便棄著外
302 5 zhuó a strategy 便棄著外
303 5 zhāo to happen; to occur 便棄著外
304 5 zhù space between main doorwary and a screen 便棄著外
305 5 zhuó somebody attached to a place; a local 便棄著外
306 5 zhe attachment to 便棄著外
307 5 coarse; rough 沙門為麤
308 5 zhòng many; numerous 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
309 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
310 5 zhòng general; common; public 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
311 5 三昧 sānmèi samadhi 我寧可作如其像三昧正受
312 5 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 我寧可作如其像三昧正受
313 5 infix potential marker 汝不應在此宿
314 5 諸比丘 zhū bǐqiū monks 觀諸比丘意之所念
315 5 居士 jūshì a householder; a person who stays at home 彼田居士便作是念
316 5 居士 jūshì householder 彼田居士便作是念
317 5 居士 jūshì a lay person; a male lay Buddhist; householder 彼田居士便作是念
318 5 thorn; sting; prick 沙門為刺
319 5 to stab 沙門為刺
320 5 to assassinate; to murder 沙門為刺
321 5 to prick; to irritate 沙門為刺
322 5 to prod 沙門為刺
323 5 to ridicule; to mock 沙門為刺
324 5 to secretly enquire about 沙門為刺
325 5 a business card 沙門為刺
326 5 Ci 沙門為刺
327 5 thorn; kaṇṭaka 沙門為刺
328 5 fēi Kangxi radical 175 沙門非言
329 5 fēi wrong; bad; untruthful 沙門非言
330 5 fēi different 沙門非言
331 5 fēi to not be; to not have 沙門非言
332 5 fēi to violate; to be contrary to 沙門非言
333 5 fēi Africa 沙門非言
334 5 fēi to slander 沙門非言
335 5 fěi to avoid 沙門非言
336 5 fēi must 沙門非言
337 5 fēi an error 沙門非言
338 5 fēi a problem; a question 沙門非言
339 5 fēi evil 沙門非言
340 5 默然 mòrán silent; speechless 夜初一分時坐默然住
341 5 mài wheat; barley; oats 成就稻田麥田
342 5 mài Kangxi radical 199 成就稻田麥田
343 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊為說何比丘
344 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊為說何比丘
345 5 shuì to persuade 世尊為說何比丘
346 5 shuō to teach; to recite; to explain 世尊為說何比丘
347 5 shuō a doctrine; a theory 世尊為說何比丘
348 5 shuō to claim; to assert 世尊為說何比丘
349 5 shuō allocution 世尊為說何比丘
350 5 shuō to criticize; to scold 世尊為說何比丘
351 5 shuō to indicate; to refer to 世尊為說何比丘
352 5 shuō speach; vāda 世尊為說何比丘
353 5 shuō to speak; bhāṣate 世尊為說何比丘
354 5 shuō to instruct 世尊為說何比丘
355 5 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊
356 5 yuàn hope 唯願世尊
357 5 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊
358 5 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊
359 5 yuàn a vow 唯願世尊
360 5 yuàn diligent; attentive 唯願世尊
361 5 yuàn to prefer; to select 唯願世尊
362 5 yuàn to admire 唯願世尊
363 5 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊
364 4 chí to grasp; to hold 持僧伽梨衣鉢
365 4 chí to resist; to oppose 持僧伽梨衣鉢
366 4 chí to uphold 持僧伽梨衣鉢
367 4 chí to sustain; to keep; to uphold 持僧伽梨衣鉢
368 4 chí to administer; to manage 持僧伽梨衣鉢
369 4 chí to control 持僧伽梨衣鉢
370 4 chí to be cautious 持僧伽梨衣鉢
371 4 chí to remember 持僧伽梨衣鉢
372 4 chí to assist 持僧伽梨衣鉢
373 4 chí with; using 持僧伽梨衣鉢
374 4 chí dhara 持僧伽梨衣鉢
375 4 shēn to extend 過觀而觀屈申卷舒
376 4 shēn Shen 過觀而觀屈申卷舒
377 4 shēn Ninth earthly branch 過觀而觀屈申卷舒
378 4 shēn 3-5 p.m. 過觀而觀屈申卷舒
379 4 shēn Kangxi radical 102 過觀而觀屈申卷舒
380 4 shēn to state; to explain 過觀而觀屈申卷舒
381 4 shēn to apply 過觀而觀屈申卷舒
382 4 shēn Shanghai 過觀而觀屈申卷舒
383 4 shēn Shen 過觀而觀屈申卷舒
384 4 shēn raised; utkṣipta 過觀而觀屈申卷舒
385 4 to bend; to flex 過觀而觀屈申卷舒
386 4 a grievance; unjust treatment 過觀而觀屈申卷舒
387 4 to diminish 過觀而觀屈申卷舒
388 4 a door latch 過觀而觀屈申卷舒
389 4 to submit 過觀而觀屈申卷舒
390 4 jué obstinate 過觀而觀屈申卷舒
391 4 jué to exhaust 過觀而觀屈申卷舒
392 4 Qu 過觀而觀屈申卷舒
393 4 bent; crooked 過觀而觀屈申卷舒
394 4 to crouch; to lower the head; to be subservient 過觀而觀屈申卷舒
395 4 bowed; bent down; avanata 過觀而觀屈申卷舒
396 4 zài in; at 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
397 4 zài to exist; to be living 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
398 4 zài to consist of 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
399 4 zài to be at a post 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
400 4 zài in; bhū 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
401 4 xiàng direction 叉手向世尊
402 4 xiàng to face 叉手向世尊
403 4 xiàng previous; former; earlier 叉手向世尊
404 4 xiàng a north facing window 叉手向世尊
405 4 xiàng a trend 叉手向世尊
406 4 xiàng Xiang 叉手向世尊
407 4 xiàng Xiang 叉手向世尊
408 4 xiàng to move towards 叉手向世尊
409 4 xiàng to respect; to admire; to look up to 叉手向世尊
410 4 xiàng to favor; to be partial to 叉手向世尊
411 4 xiàng to approximate 叉手向世尊
412 4 xiàng presuming 叉手向世尊
413 4 xiàng to attack 叉手向世尊
414 4 xiàng echo 叉手向世尊
415 4 xiàng to make clear 叉手向世尊
416 4 xiàng facing towards; abhimukha 叉手向世尊
417 4 juǎn to coil; to roll 過觀而觀屈申卷舒
418 4 juǎn a coil; a roll; a scroll 過觀而觀屈申卷舒
419 4 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 過觀而觀屈申卷舒
420 4 juǎn to sweep up; to carry away 過觀而觀屈申卷舒
421 4 juǎn to involve; to embroil 過觀而觀屈申卷舒
422 4 juǎn a break roll 過觀而觀屈申卷舒
423 4 juàn an examination paper 過觀而觀屈申卷舒
424 4 juàn a file 過觀而觀屈申卷舒
425 4 quán crinkled; curled 過觀而觀屈申卷舒
426 4 juǎn to include 過觀而觀屈申卷舒
427 4 juǎn to store away 過觀而觀屈申卷舒
428 4 juǎn to sever; to break off 過觀而觀屈申卷舒
429 4 juǎn Juan 過觀而觀屈申卷舒
430 4 juàn tired 過觀而觀屈申卷舒
431 4 quán beautiful 過觀而觀屈申卷舒
432 4 juǎn wrapped 過觀而觀屈申卷舒
433 4 已久 yǐjiǔ already a long time 世尊及比丘僧坐已久
434 4 明星 míngxīng celebrity; star 夜已過半後明星欲出
435 4 明星 míngxīng a bright star 夜已過半後明星欲出
436 4 明星 míngxīng Venus 夜已過半後明星欲出
437 4 僧伽梨 sēngjiālì samghati; monastic outer robe 持僧伽梨衣鉢
438 4 自言 zìyán to admit by oneself 而於他梵行者自言是梵行
439 4 jìng clean 恐壞餘淨比丘故
440 4 jìng no surplus; net 恐壞餘淨比丘故
441 4 jìng pure 恐壞餘淨比丘故
442 4 jìng tranquil 恐壞餘淨比丘故
443 4 jìng cold 恐壞餘淨比丘故
444 4 jìng to wash; to clense 恐壞餘淨比丘故
445 4 jìng role of hero 恐壞餘淨比丘故
446 4 jìng to remove sexual desire 恐壞餘淨比丘故
447 4 jìng bright and clean; luminous 恐壞餘淨比丘故
448 4 jìng clean; pure 恐壞餘淨比丘故
449 4 jìng cleanse 恐壞餘淨比丘故
450 4 jìng cleanse 恐壞餘淨比丘故
451 4 jìng Pure 恐壞餘淨比丘故
452 4 jìng vyavadāna; purification; cleansing 恐壞餘淨比丘故
453 4 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 恐壞餘淨比丘故
454 4 jìng viśuddhi; purity 恐壞餘淨比丘故
455 4 shū relaxed; calm 過觀而觀屈申卷舒
456 4 shū Shu 過觀而觀屈申卷舒
457 4 shū to stretch 過觀而觀屈申卷舒
458 4 shū to be comfortable; to be free from worry 過觀而觀屈申卷舒
459 4 bái white 白世尊曰
460 4 bái Kangxi radical 106 白世尊曰
461 4 bái plain 白世尊曰
462 4 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 白世尊曰
463 4 bái pure; clean; stainless 白世尊曰
464 4 bái bright 白世尊曰
465 4 bái a wrongly written character 白世尊曰
466 4 bái clear 白世尊曰
467 4 bái true; sincere; genuine 白世尊曰
468 4 bái reactionary 白世尊曰
469 4 bái a wine cup 白世尊曰
470 4 bái a spoken part in an opera 白世尊曰
471 4 bái a dialect 白世尊曰
472 4 bái to understand 白世尊曰
473 4 bái to report 白世尊曰
474 4 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 白世尊曰
475 4 bái empty; blank 白世尊曰
476 4 bái free 白世尊曰
477 4 bái to stare coldly; a scornful look 白世尊曰
478 4 bái relating to funerals 白世尊曰
479 4 bái Bai 白世尊曰
480 4 bái vernacular; spoken language 白世尊曰
481 4 bái a symbol for silver 白世尊曰
482 4 bái clean; avadāta 白世尊曰
483 4 bái white; śukla; pāṇḍara 白世尊曰
484 4 Qi 我寧可作如其像三昧正受
485 4 衣鉢 yī bō robe and bowl 持僧伽梨衣鉢
486 4 衣鉢 yī bō robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk 持僧伽梨衣鉢
487 4 衣鉢 yī bō robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk 持僧伽梨衣鉢
488 4 衣鉢 yībō Sacristan 持僧伽梨衣鉢
489 4 zhōng middle 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
490 4 zhōng medium; medium sized 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
491 4 zhōng China 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
492 4 zhòng to hit the mark 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
493 4 zhōng midday 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
494 4 zhōng inside 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
495 4 zhōng during 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
496 4 zhōng Zhong 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
497 4 zhōng intermediary 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
498 4 zhōng half 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
499 4 zhòng to reach; to attain 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
500 4 zhòng to suffer; to infect 彼時尊者大目乾連亦在眾中會

Frequencies of all Words

Top 945

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 34 already 世尊坐已
2 34 Kangxi radical 49 世尊坐已
3 34 from 世尊坐已
4 34 to bring to an end; to stop 世尊坐已
5 34 final aspectual particle 世尊坐已
6 34 afterwards; thereafter 世尊坐已
7 34 too; very; excessively 世尊坐已
8 34 to complete 世尊坐已
9 34 to demote; to dismiss 世尊坐已
10 34 to recover from an illness 世尊坐已
11 34 certainly 世尊坐已
12 34 an interjection of surprise 世尊坐已
13 34 this 世尊坐已
14 34 former; pūrvaka 世尊坐已
15 34 former; pūrvaka 世尊坐已
16 32 that; those 彼時
17 32 another; the other 彼時
18 32 that; tad 彼時
19 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊十五日說戒
20 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊十五日說戒
21 22 shì is; are; am; to be 於是尊者大目乾連作是念
22 22 shì is exactly 於是尊者大目乾連作是念
23 22 shì is suitable; is in contrast 於是尊者大目乾連作是念
24 22 shì this; that; those 於是尊者大目乾連作是念
25 22 shì really; certainly 於是尊者大目乾連作是念
26 22 shì correct; yes; affirmative 於是尊者大目乾連作是念
27 22 shì true 於是尊者大目乾連作是念
28 22 shì is; has; exists 於是尊者大目乾連作是念
29 22 shì used between repetitions of a word 於是尊者大目乾連作是念
30 22 shì a matter; an affair 於是尊者大目乾連作是念
31 22 shì Shi 於是尊者大目乾連作是念
32 22 shì is; bhū 於是尊者大目乾連作是念
33 22 shì this; idam 於是尊者大目乾連作是念
34 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 有異比丘從坐起
35 20 比丘 bǐqiū bhiksu 有異比丘從坐起
36 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 有異比丘從坐起
37 17 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門為幻
38 17 沙門 shāmén sramana 沙門為幻
39 17 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門為幻
40 16 ruò to seem; to be like; as 若目乾連
41 16 ruò seemingly 若目乾連
42 16 ruò if 若目乾連
43 16 ruò you 若目乾連
44 16 ruò this; that 若目乾連
45 16 ruò and; or 若目乾連
46 16 ruò as for; pertaining to 若目乾連
47 16 pomegranite 若目乾連
48 16 ruò to choose 若目乾連
49 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若目乾連
50 16 ruò thus 若目乾連
51 16 ruò pollia 若目乾連
52 16 ruò Ruo 若目乾連
53 16 ruò only then 若目乾連
54 16 ja 若目乾連
55 16 jñā 若目乾連
56 16 ruò if; yadi 若目乾連
57 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我比丘眾中有不淨者
58 16 zhě that 我比丘眾中有不淨者
59 16 zhě nominalizing function word 我比丘眾中有不淨者
60 16 zhě used to mark a definition 我比丘眾中有不淨者
61 16 zhě used to mark a pause 我比丘眾中有不淨者
62 16 zhě topic marker; that; it 我比丘眾中有不淨者
63 16 zhuó according to 我比丘眾中有不淨者
64 16 zhě ca 我比丘眾中有不淨者
65 16 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana 汝目乾連
66 14 zuò to do 於是尊者大目乾連作是念
67 14 zuò to act as; to serve as 於是尊者大目乾連作是念
68 14 zuò to start 於是尊者大目乾連作是念
69 14 zuò a writing; a work 於是尊者大目乾連作是念
70 14 zuò to dress as; to be disguised as 於是尊者大目乾連作是念
71 14 zuō to create; to make 於是尊者大目乾連作是念
72 14 zuō a workshop 於是尊者大目乾連作是念
73 14 zuō to write; to compose 於是尊者大目乾連作是念
74 14 zuò to rise 於是尊者大目乾連作是念
75 14 zuò to be aroused 於是尊者大目乾連作是念
76 14 zuò activity; action; undertaking 於是尊者大目乾連作是念
77 14 zuò to regard as 於是尊者大目乾連作是念
78 14 zuò action; kāraṇa 於是尊者大目乾連作是念
79 13 guò to cross; to go over; to pass 夜一時已過
80 13 guò too 夜一時已過
81 13 guò particle to indicate experience 夜一時已過
82 13 guò to surpass; to exceed 夜一時已過
83 13 guò to experience; to pass time 夜一時已過
84 13 guò to go 夜一時已過
85 13 guò a mistake 夜一時已過
86 13 guò a time; a round 夜一時已過
87 13 guō Guo 夜一時已過
88 13 guò to die 夜一時已過
89 13 guò to shift 夜一時已過
90 13 guò to endure 夜一時已過
91 13 guò to pay a visit; to call on 夜一時已過
92 13 guò gone by, past; atīta 夜一時已過
93 13 guān to look at; to watch; to observe 觀諸比丘意之所念
94 13 guàn Taoist monastery; monastery 觀諸比丘意之所念
95 13 guān to display; to show; to make visible 觀諸比丘意之所念
96 13 guān Guan 觀諸比丘意之所念
97 13 guān appearance; looks 觀諸比丘意之所念
98 13 guān a sight; a view; a vista 觀諸比丘意之所念
99 13 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀諸比丘意之所念
100 13 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀諸比丘意之所念
101 13 guàn an announcement 觀諸比丘意之所念
102 13 guàn a high tower; a watchtower 觀諸比丘意之所念
103 13 guān Surview 觀諸比丘意之所念
104 13 guān Observe 觀諸比丘意之所念
105 13 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀諸比丘意之所念
106 13 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀諸比丘意之所念
107 13 guān recollection; anusmrti 觀諸比丘意之所念
108 13 guān viewing; avaloka 觀諸比丘意之所念
109 12 梵行 fànxíng brahmacarya; pure practices; religious life 而於他梵行者自言是梵行
110 12 梵行 fànxíng Brahmin; Brahman 而於他梵行者自言是梵行
111 12 this; these 世尊告此比丘曰
112 12 in this way 世尊告此比丘曰
113 12 otherwise; but; however; so 世尊告此比丘曰
114 12 at this time; now; here 世尊告此比丘曰
115 12 this; here; etad 世尊告此比丘曰
116 12 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
117 12 old; ancient; former; past 何以故
118 12 reason; cause; purpose 何以故
119 12 to die 何以故
120 12 so; therefore; hence 何以故
121 12 original 何以故
122 12 accident; happening; instance 何以故
123 12 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
124 12 something in the past 何以故
125 12 deceased; dead 何以故
126 12 still; yet 何以故
127 12 therefore; tasmāt 何以故
128 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而觸嬈世尊及比丘僧
129 11 ér Kangxi radical 126 而觸嬈世尊及比丘僧
130 11 ér you 而觸嬈世尊及比丘僧
131 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而觸嬈世尊及比丘僧
132 11 ér right away; then 而觸嬈世尊及比丘僧
133 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 而觸嬈世尊及比丘僧
134 11 ér if; in case; in the event that 而觸嬈世尊及比丘僧
135 11 ér therefore; as a result; thus 而觸嬈世尊及比丘僧
136 11 ér how can it be that? 而觸嬈世尊及比丘僧
137 11 ér so as to 而觸嬈世尊及比丘僧
138 11 ér only then 而觸嬈世尊及比丘僧
139 11 ér as if; to seem like 而觸嬈世尊及比丘僧
140 11 néng can; able 而觸嬈世尊及比丘僧
141 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而觸嬈世尊及比丘僧
142 11 ér me 而觸嬈世尊及比丘僧
143 11 ér to arrive; up to 而觸嬈世尊及比丘僧
144 11 ér possessive 而觸嬈世尊及比丘僧
145 11 ér and; ca 而觸嬈世尊及比丘僧
146 11 dāng to be; to act as; to serve as 當說戒
147 11 dāng at or in the very same; be apposite 當說戒
148 11 dāng dang (sound of a bell) 當說戒
149 11 dāng to face 當說戒
150 11 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當說戒
151 11 dāng to manage; to host 當說戒
152 11 dāng should 當說戒
153 11 dāng to treat; to regard as 當說戒
154 11 dǎng to think 當說戒
155 11 dàng suitable; correspond to 當說戒
156 11 dǎng to be equal 當說戒
157 11 dàng that 當說戒
158 11 dāng an end; top 當說戒
159 11 dàng clang; jingle 當說戒
160 11 dāng to judge 當說戒
161 11 dǎng to bear on one's shoulder 當說戒
162 11 dàng the same 當說戒
163 11 dàng to pawn 當說戒
164 11 dàng to fail [an exam] 當說戒
165 11 dàng a trap 當說戒
166 11 dàng a pawned item 當說戒
167 11 dāng will be; bhaviṣyati 當說戒
168 11 niàn to read aloud 觀諸比丘意之所念
169 11 niàn to remember; to expect 觀諸比丘意之所念
170 11 niàn to miss 觀諸比丘意之所念
171 11 niàn to consider 觀諸比丘意之所念
172 11 niàn to recite; to chant 觀諸比丘意之所念
173 11 niàn to show affection for 觀諸比丘意之所念
174 11 niàn a thought; an idea 觀諸比丘意之所念
175 11 niàn twenty 觀諸比丘意之所念
176 11 niàn memory 觀諸比丘意之所念
177 11 niàn an instant 觀諸比丘意之所念
178 11 niàn Nian 觀諸比丘意之所念
179 11 niàn mindfulness; smrti 觀諸比丘意之所念
180 11 niàn a thought; citta 觀諸比丘意之所念
181 10 wài outside 到已牽彼比丘臂將出門外
182 10 wài out; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
183 10 wài external; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
184 10 wài foreign countries 到已牽彼比丘臂將出門外
185 10 wài exterior; outer surface 到已牽彼比丘臂將出門外
186 10 wài a remote place 到已牽彼比丘臂將出門外
187 10 wài maternal side; wife's family members 到已牽彼比丘臂將出門外
188 10 wài husband 到已牽彼比丘臂將出門外
189 10 wài other 到已牽彼比丘臂將出門外
190 10 wài to be extra; to be additional 到已牽彼比丘臂將出門外
191 10 wài unofficial; informal; exoteric 到已牽彼比丘臂將出門外
192 10 wài role of an old man 到已牽彼比丘臂將出門外
193 10 wài to drift apart; to become estranged 到已牽彼比丘臂將出門外
194 10 wài to betray; to forsake 到已牽彼比丘臂將出門外
195 10 wài outside; exterior 到已牽彼比丘臂將出門外
196 10 zuò to sit 在比丘僧前坐
197 10 zuò to ride 在比丘僧前坐
198 10 zuò to visit 在比丘僧前坐
199 10 zuò a seat 在比丘僧前坐
200 10 zuò to hold fast to; to stick to 在比丘僧前坐
201 10 zuò to be in a position 在比丘僧前坐
202 10 zuò because; for 在比丘僧前坐
203 10 zuò to convict; to try 在比丘僧前坐
204 10 zuò to stay 在比丘僧前坐
205 10 zuò to kneel 在比丘僧前坐
206 10 zuò to violate 在比丘僧前坐
207 10 zuò to sit; niṣad 在比丘僧前坐
208 10 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 在比丘僧前坐
209 9 zhù to dwell; to live; to reside 夜初一分時坐默然住
210 9 zhù to stop; to halt 夜初一分時坐默然住
211 9 zhù to retain; to remain 夜初一分時坐默然住
212 9 zhù to lodge at [temporarily] 夜初一分時坐默然住
213 9 zhù firmly; securely 夜初一分時坐默然住
214 9 zhù verb complement 夜初一分時坐默然住
215 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 夜初一分時坐默然住
216 9 huài bad; spoiled; broken; defective 恐壞餘淨比丘故
217 9 huài to go bad; to break 恐壞餘淨比丘故
218 9 huài to defeat 恐壞餘淨比丘故
219 9 huài sinister; evil 恐壞餘淨比丘故
220 9 huài to decline; to wane 恐壞餘淨比丘故
221 9 huài to wreck; to break; to destroy 恐壞餘淨比丘故
222 9 huài extremely; very 恐壞餘淨比丘故
223 9 huài breaking; bheda 恐壞餘淨比丘故
224 9 you; thou 汝愚人去
225 9 Ru River 汝愚人去
226 9 Ru 汝愚人去
227 9 you; tvam; bhavat 汝愚人去
228 9 zhī him; her; them; that 觀諸比丘意之所念
229 9 zhī used between a modifier and a word to form a word group 觀諸比丘意之所念
230 9 zhī to go 觀諸比丘意之所念
231 9 zhī this; that 觀諸比丘意之所念
232 9 zhī genetive marker 觀諸比丘意之所念
233 9 zhī it 觀諸比丘意之所念
234 9 zhī in 觀諸比丘意之所念
235 9 zhī all 觀諸比丘意之所念
236 9 zhī and 觀諸比丘意之所念
237 9 zhī however 觀諸比丘意之所念
238 9 zhī if 觀諸比丘意之所念
239 9 zhī then 觀諸比丘意之所念
240 9 zhī to arrive; to go 觀諸比丘意之所念
241 9 zhī is 觀諸比丘意之所念
242 9 zhī to use 觀諸比丘意之所念
243 9 zhī Zhi 觀諸比丘意之所念
244 9 如是 rúshì thus; so 聞如是
245 9 如是 rúshì thus, so 聞如是
246 9 如是 rúshì thus; evam 聞如是
247 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
248 8 wèi for; to 世尊為說何比丘
249 8 wèi because of 世尊為說何比丘
250 8 wéi to act as; to serve 世尊為說何比丘
251 8 wéi to change into; to become 世尊為說何比丘
252 8 wéi to be; is 世尊為說何比丘
253 8 wéi to do 世尊為說何比丘
254 8 wèi for 世尊為說何比丘
255 8 wèi because of; for; to 世尊為說何比丘
256 8 wèi to 世尊為說何比丘
257 8 wéi in a passive construction 世尊為說何比丘
258 8 wéi forming a rehetorical question 世尊為說何比丘
259 8 wéi forming an adverb 世尊為說何比丘
260 8 wéi to add emphasis 世尊為說何比丘
261 8 wèi to support; to help 世尊為說何比丘
262 8 wéi to govern 世尊為說何比丘
263 8 wèi to be; bhū 世尊為說何比丘
264 8 zhī to know 尊者大目乾連即便知之
265 8 zhī to comprehend 尊者大目乾連即便知之
266 8 zhī to inform; to tell 尊者大目乾連即便知之
267 8 zhī to administer 尊者大目乾連即便知之
268 8 zhī to distinguish; to discern 尊者大目乾連即便知之
269 8 zhī to be close friends 尊者大目乾連即便知之
270 8 zhī to feel; to sense; to perceive 尊者大目乾連即便知之
271 8 zhī to receive; to entertain 尊者大目乾連即便知之
272 8 zhī knowledge 尊者大目乾連即便知之
273 8 zhī consciousness; perception 尊者大目乾連即便知之
274 8 zhī a close friend 尊者大目乾連即便知之
275 8 zhì wisdom 尊者大目乾連即便知之
276 8 zhì Zhi 尊者大目乾連即便知之
277 8 zhī Understanding 尊者大目乾連即便知之
278 8 zhī know; jña 尊者大目乾連即便知之
279 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 觀諸比丘意之所念
280 8 suǒ an office; an institute 觀諸比丘意之所念
281 8 suǒ introduces a relative clause 觀諸比丘意之所念
282 8 suǒ it 觀諸比丘意之所念
283 8 suǒ if; supposing 觀諸比丘意之所念
284 8 suǒ a few; various; some 觀諸比丘意之所念
285 8 suǒ a place; a location 觀諸比丘意之所念
286 8 suǒ indicates a passive voice 觀諸比丘意之所念
287 8 suǒ that which 觀諸比丘意之所念
288 8 suǒ an ordinal number 觀諸比丘意之所念
289 8 suǒ meaning 觀諸比丘意之所念
290 8 suǒ garrison 觀諸比丘意之所念
291 8 suǒ place; pradeśa 觀諸比丘意之所念
292 8 suǒ that which; yad 觀諸比丘意之所念
293 8 說戒 shuōjiè explation of the precepts; upoṣadha 世尊十五日說戒
294 8 說戒 shuōjiè half monthly confession 世尊十五日說戒
295 8 night 夜初一分時坐默然住
296 8 dark 夜初一分時坐默然住
297 8 by night 夜初一分時坐默然住
298 8 ya 夜初一分時坐默然住
299 8 night; rajanī 夜初一分時坐默然住
300 8 愚人 yúrén stupid person; ignoramus 汝愚人去
301 8 愚人 yúrén foolish person; mohapuruṣa 汝愚人去
302 8 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 便棄著外
303 8 to overlook; to forget 便棄著外
304 8 Qi 便棄著外
305 8 to expell from the Sangha 便棄著外
306 8 abandon; chorita 便棄著外
307 7 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
308 7 尊者 zūnzhě senior monk; elder 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
309 7 he; him 而於他梵行者自言是梵行
310 7 another aspect 而於他梵行者自言是梵行
311 7 other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
312 7 everybody 而於他梵行者自言是梵行
313 7 other 而於他梵行者自言是梵行
314 7 tuō other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
315 7 tha 而於他梵行者自言是梵行
316 7 ṭha 而於他梵行者自言是梵行
317 7 other; anya 而於他梵行者自言是梵行
318 7 wěi yes
319 7 wéi only; alone
320 7 wěi yea
321 7 wěi obediently
322 7 wěi hopefully
323 7 wéi repeatedly
324 7 wéi still
325 7 wěi hopefully
326 7 wěi and
327 7 wěi then
328 7 wěi even if
329 7 wěi because
330 7 wěi used before year, month, or day
331 7 wěi only; eva
332 7 shí time; a point or period of time 彼時
333 7 shí a season; a quarter of a year 彼時
334 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時
335 7 shí at that time 彼時
336 7 shí fashionable 彼時
337 7 shí fate; destiny; luck 彼時
338 7 shí occasion; opportunity; chance 彼時
339 7 shí tense 彼時
340 7 shí particular; special 彼時
341 7 shí to plant; to cultivate 彼時
342 7 shí hour (measure word) 彼時
343 7 shí an era; a dynasty 彼時
344 7 shí time [abstract] 彼時
345 7 shí seasonal 彼時
346 7 shí frequently; often 彼時
347 7 shí occasionally; sometimes 彼時
348 7 shí on time 彼時
349 7 shí this; that 彼時
350 7 shí to wait upon 彼時
351 7 shí hour 彼時
352 7 shí appropriate; proper; timely 彼時
353 7 shí Shi 彼時
354 7 shí a present; currentlt 彼時
355 7 shí time; kāla 彼時
356 7 shí at that time; samaya 彼時
357 7 shí then; atha 彼時
358 7 yán to speak; to say; said 言眾中有不淨
359 7 yán language; talk; words; utterance; speech 言眾中有不淨
360 7 yán Kangxi radical 149 言眾中有不淨
361 7 yán a particle with no meaning 言眾中有不淨
362 7 yán phrase; sentence 言眾中有不淨
363 7 yán a word; a syllable 言眾中有不淨
364 7 yán a theory; a doctrine 言眾中有不淨
365 7 yán to regard as 言眾中有不淨
366 7 yán to act as 言眾中有不淨
367 7 yán word; vacana 言眾中有不淨
368 7 yán speak; vad 言眾中有不淨
369 7 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
370 7 in; at 彼時世尊於夜半後坐默然住
371 7 in; at 彼時世尊於夜半後坐默然住
372 7 in; at; to; from 彼時世尊於夜半後坐默然住
373 7 to go; to 彼時世尊於夜半後坐默然住
374 7 to rely on; to depend on 彼時世尊於夜半後坐默然住
375 7 to go to; to arrive at 彼時世尊於夜半後坐默然住
376 7 from 彼時世尊於夜半後坐默然住
377 7 give 彼時世尊於夜半後坐默然住
378 7 oppposing 彼時世尊於夜半後坐默然住
379 7 and 彼時世尊於夜半後坐默然住
380 7 compared to 彼時世尊於夜半後坐默然住
381 7 by 彼時世尊於夜半後坐默然住
382 7 and; as well as 彼時世尊於夜半後坐默然住
383 7 for 彼時世尊於夜半後坐默然住
384 7 Yu 彼時世尊於夜半後坐默然住
385 7 a crow 彼時世尊於夜半後坐默然住
386 7 whew; wow 彼時世尊於夜半後坐默然住
387 7 near to; antike 彼時世尊於夜半後坐默然住
388 6 yuē to speak; to say 白世尊曰
389 6 yuē Kangxi radical 73 白世尊曰
390 6 yuē to be called 白世尊曰
391 6 yuē particle without meaning 白世尊曰
392 6 yuē said; ukta 白世尊曰
393 6 便 biàn convenient; handy; easy 便至彼比丘所
394 6 便 biàn advantageous 便至彼比丘所
395 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便至彼比丘所
396 6 便 pián fat; obese 便至彼比丘所
397 6 便 biàn to make easy 便至彼比丘所
398 6 便 biàn an unearned advantage 便至彼比丘所
399 6 便 biàn ordinary; plain 便至彼比丘所
400 6 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便至彼比丘所
401 6 便 biàn in passing 便至彼比丘所
402 6 便 biàn informal 便至彼比丘所
403 6 便 biàn right away; then; right after 便至彼比丘所
404 6 便 biàn appropriate; suitable 便至彼比丘所
405 6 便 biàn an advantageous occasion 便至彼比丘所
406 6 便 biàn stool 便至彼比丘所
407 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 便至彼比丘所
408 6 便 biàn proficient; skilled 便至彼比丘所
409 6 便 biàn even if; even though 便至彼比丘所
410 6 便 pián shrewd; slick; good with words 便至彼比丘所
411 6 便 biàn then; atha 便至彼比丘所
412 6 tián field; farmland 成就稻田麥田
413 6 tián Kangxi radical 102 成就稻田麥田
414 6 tián an open area of land 成就稻田麥田
415 6 tián Tian 成就稻田麥田
416 6 tián to cultivate a field 成就稻田麥田
417 6 tián an allotment of land 成就稻田麥田
418 6 tián a cinnabar field 成就稻田麥田
419 6 tián to hunt 成就稻田麥田
420 6 tián field; kṣetra 成就稻田麥田
421 6 tián a state for cultivation of meritorius deeds 成就稻田麥田
422 6 比丘僧 bǐqiūsēng monastic community 在比丘僧前坐
423 6 gòng together 無有比丘共汝住者
424 6 gòng to share 無有比丘共汝住者
425 6 gòng Communist 無有比丘共汝住者
426 6 gòng to connect; to join; to combine 無有比丘共汝住者
427 6 gòng to include 無有比丘共汝住者
428 6 gòng all together; in total 無有比丘共汝住者
429 6 gòng same; in common 無有比丘共汝住者
430 6 gòng and 無有比丘共汝住者
431 6 gǒng to cup one fist in the other hand 無有比丘共汝住者
432 6 gǒng to surround; to circle 無有比丘共汝住者
433 6 gōng to provide 無有比丘共汝住者
434 6 gōng respectfully 無有比丘共汝住者
435 6 gōng Gong 無有比丘共汝住者
436 6 gòng together; saha 無有比丘共汝住者
437 6 何以 héyǐ why 何以故
438 6 何以 héyǐ how 何以故
439 6 何以 héyǐ how is that? 何以故
440 6 extra; surplus; remainder 恐壞餘淨比丘故
441 6 odd 恐壞餘淨比丘故
442 6 I 恐壞餘淨比丘故
443 6 to remain 恐壞餘淨比丘故
444 6 the time after an event 恐壞餘淨比丘故
445 6 the others; the rest 恐壞餘淨比丘故
446 6 additional; complementary 恐壞餘淨比丘故
447 6 idea 觀諸比丘意之所念
448 6 Italy (abbreviation) 觀諸比丘意之所念
449 6 a wish; a desire; intention 觀諸比丘意之所念
450 6 mood; feeling 觀諸比丘意之所念
451 6 will; willpower; determination 觀諸比丘意之所念
452 6 bearing; spirit 觀諸比丘意之所念
453 6 to think of; to long for; to miss 觀諸比丘意之所念
454 6 to anticipate; to expect 觀諸比丘意之所念
455 6 to doubt; to suspect 觀諸比丘意之所念
456 6 meaning 觀諸比丘意之所念
457 6 a suggestion; a hint 觀諸比丘意之所念
458 6 an understanding; a point of view 觀諸比丘意之所念
459 6 or 觀諸比丘意之所念
460 6 Yi 觀諸比丘意之所念
461 6 manas; mind; mentation 觀諸比丘意之所念
462 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 我比丘眾中有不淨者
463 5 to reach 世尊及比丘僧坐已久
464 5 and 世尊及比丘僧坐已久
465 5 coming to; when 世尊及比丘僧坐已久
466 5 to attain 世尊及比丘僧坐已久
467 5 to understand 世尊及比丘僧坐已久
468 5 able to be compared to; to catch up with 世尊及比丘僧坐已久
469 5 to be involved with; to associate with 世尊及比丘僧坐已久
470 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 世尊及比丘僧坐已久
471 5 and; ca; api 世尊及比丘僧坐已久
472 5 kǒng to fear; to be afraid 恐壞餘淨比丘故
473 5 kǒng maybe; perhaps 恐壞餘淨比丘故
474 5 kǒng to threaten 恐壞餘淨比丘故
475 5 kǒng fear; bhaya 恐壞餘淨比丘故
476 5 zhe indicates that an action is continuing 便棄著外
477 5 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 便棄著外
478 5 zhù outstanding 便棄著外
479 5 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 便棄著外
480 5 zhuó to wear (clothes) 便棄著外
481 5 zhe expresses a command 便棄著外
482 5 zháo to attach; to grasp 便棄著外
483 5 zhe indicates an accompanying action 便棄著外
484 5 zhāo to add; to put 便棄著外
485 5 zhuó a chess move 便棄著外
486 5 zhāo a trick; a move; a method 便棄著外
487 5 zhāo OK 便棄著外
488 5 zháo to fall into [a trap] 便棄著外
489 5 zháo to ignite 便棄著外
490 5 zháo to fall asleep 便棄著外
491 5 zhuó whereabouts; end result 便棄著外
492 5 zhù to appear; to manifest 便棄著外
493 5 zhù to show 便棄著外
494 5 zhù to indicate; to be distinguished by 便棄著外
495 5 zhù to write 便棄著外
496 5 zhù to record 便棄著外
497 5 zhù a document; writings 便棄著外
498 5 zhù Zhu 便棄著外
499 5 zháo expresses that a continuing process has a result 便棄著外
500 5 zháo as it turns out; coincidentally 便棄著外

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
that; tad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. sramana
 2. a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhě ca
目干连 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana
zuò action; kāraṇa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
恒伽 104 Ganges River
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
瞻婆比丘经 瞻婆比丘經 122 Zhanpo Biqiu Jing; Kāraṇḍavasutta

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 19.

Simplified Traditional Pinyin English
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
触娆 觸嬈 99 to disturbs; to harass
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
苦际 苦際 107 limit of suffering
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧伽梨 115 samghati; monastic outer robe
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
瞻婆 122 campaka
正受 122 samāpatti; meditative attainment
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
自言 122 to admit by oneself