Glossary and Vocabulary for Vajraśekharasūtra 金剛頂瑜伽理趣般若經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 45 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已能善得一切如來遍金剛智
2 45 děi to want to; to need to 已能善得一切如來遍金剛智
3 45 děi must; ought to 已能善得一切如來遍金剛智
4 45 de 已能善得一切如來遍金剛智
5 45 de infix potential marker 已能善得一切如來遍金剛智
6 45 to result in 已能善得一切如來遍金剛智
7 45 to be proper; to fit; to suit 已能善得一切如來遍金剛智
8 45 to be satisfied 已能善得一切如來遍金剛智
9 45 to be finished 已能善得一切如來遍金剛智
10 45 děi satisfying 已能善得一切如來遍金剛智
11 45 to contract 已能善得一切如來遍金剛智
12 45 to hear 已能善得一切如來遍金剛智
13 45 to have; there is 已能善得一切如來遍金剛智
14 45 marks time passed 已能善得一切如來遍金剛智
15 45 obtain; attain; prāpta 已能善得一切如來遍金剛智
16 41 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 決定清淨一切如來妙法智
17 41 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 決定清淨一切如來妙法智
18 41 清淨 qīngjìng concise 決定清淨一切如來妙法智
19 41 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 決定清淨一切如來妙法智
20 41 清淨 qīngjìng pure and clean 決定清淨一切如來妙法智
21 41 清淨 qīngjìng purity 決定清淨一切如來妙法智
22 41 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 決定清淨一切如來妙法智
23 40 xìng gender 定得如來執金剛性
24 40 xìng nature; disposition 定得如來執金剛性
25 40 xìng grammatical gender 定得如來執金剛性
26 40 xìng a property; a quality 定得如來執金剛性
27 40 xìng life; destiny 定得如來執金剛性
28 40 xìng sexual desire 定得如來執金剛性
29 40 xìng scope 定得如來執金剛性
30 40 xìng nature 定得如來執金剛性
31 39 理趣 lǐqù thought; mata 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
32 36 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
33 34 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
34 33 děng et cetera; and so on 猶若金剛等諸如來無動無壞
35 33 děng to wait 猶若金剛等諸如來無動無壞
36 33 děng to be equal 猶若金剛等諸如來無動無壞
37 33 děng degree; level 猶若金剛等諸如來無動無壞
38 33 děng to compare 猶若金剛等諸如來無動無壞
39 33 děng same; equal; sama 猶若金剛等諸如來無動無壞
40 29 句義 jù yì the meaning of a word; the meaning of a sentence 此門即是菩薩句義
41 28 ǎn to contain
42 28 ǎn to eat with the hands
43 28 to go back; to return 復依毘盧遮那如來之相
44 28 to resume; to restart 復依毘盧遮那如來之相
45 28 to do in detail 復依毘盧遮那如來之相
46 28 to restore 復依毘盧遮那如來之相
47 28 to respond; to reply to 復依毘盧遮那如來之相
48 28 Fu; Return 復依毘盧遮那如來之相
49 28 to retaliate; to reciprocate 復依毘盧遮那如來之相
50 28 to avoid forced labor or tax 復依毘盧遮那如來之相
51 28 Fu 復依毘盧遮那如來之相
52 28 doubled; to overlapping; folded 復依毘盧遮那如來之相
53 28 a lined garment with doubled thickness 復依毘盧遮那如來之相
54 26 一切 yīqiè temporary 一切皆具陀羅尼門
55 26 一切 yīqiè the same 一切皆具陀羅尼門
56 25 法門 fǎmén Dharma gate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
57 25 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
58 24 néng can; able 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
59 24 néng ability; capacity 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
60 24 néng a mythical bear-like beast 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
61 24 néng energy 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
62 24 néng function; use 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
63 24 néng talent 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
64 24 néng expert at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
65 24 néng to be in harmony 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
66 24 néng to tend to; to care for 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
67 24 néng to reach; to arrive at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
68 24 néng to be able; śak 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
69 24 néng skilful; pravīṇa 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
70 24 甚深 shénshēn very profound; what is deep 為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門
71 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
72 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
73 24 shuì to persuade 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
74 24 shuō to teach; to recite; to explain 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
75 24 shuō a doctrine; a theory 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
76 24 shuō to claim; to assert 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
77 24 shuō allocution 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
78 24 shuō to criticize; to scold 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
79 24 shuō to indicate; to refer to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
80 24 shuō speach; vāda 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
81 24 shuō to speak; bhāṣate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
82 24 shuō to instruct 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
83 23 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
84 23 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
85 23 Kangxi radical 49 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
86 23 to bring to an end; to stop 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
87 23 to complete 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
88 23 to demote; to dismiss 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
89 23 to recover from an illness 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
90 23 former; pūrvaka 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
91 21 to be near by; to be close to 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
92 21 at that time 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
93 21 to be exactly the same as; to be thus 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
94 21 supposed; so-called 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
95 21 to arrive at; to ascend 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
96 20 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
97 19 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
98 18 平等性 píngděng xìng universal nature 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
99 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 餘一切有情種種希願
100 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 餘一切有情種種希願
101 17 wéi to act as; to serve 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
102 17 wéi to change into; to become 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
103 17 wéi to be; is 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
104 17 wéi to do 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
105 17 wèi to support; to help 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
106 17 wéi to govern 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
107 17 wèi to be; bhū 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
108 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
109 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
110 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
111 16 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若能日日受持讀誦正念思惟
112 16 思惟 sīwéi thinking; tought 若能日日受持讀誦正念思惟
113 16 思惟 sīwéi Contemplate 若能日日受持讀誦正念思惟
114 16 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若能日日受持讀誦正念思惟
115 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 乃至菩提
116 16 菩提 pútí bodhi 乃至菩提
117 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 乃至菩提
118 16 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
119 16 正念 zhèng niàn right mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
120 16 yán to speak; to say; said 告金剛手菩薩等言
121 16 yán language; talk; words; utterance; speech 告金剛手菩薩等言
122 16 yán Kangxi radical 149 告金剛手菩薩等言
123 16 yán phrase; sentence 告金剛手菩薩等言
124 16 yán a word; a syllable 告金剛手菩薩等言
125 16 yán a theory; a doctrine 告金剛手菩薩等言
126 16 yán to regard as 告金剛手菩薩等言
127 16 yán to act as 告金剛手菩薩等言
128 16 yán word; vacana 告金剛手菩薩等言
129 16 yán speak; vad 告金剛手菩薩等言
130 16 金剛 jīngāng a diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
131 16 金剛 jīngāng King Kong 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
132 16 金剛 jīngāng a hard object 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
133 16 金剛 jīngāng gorilla 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
134 16 金剛 jīngāng diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
135 16 金剛 jīngāng vajra 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
136 15 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
137 15 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩摩訶薩
138 15 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
139 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
140 15 wén to hear 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
141 15 wén Wen 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
142 15 wén sniff at; to smell 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
143 15 wén to be widely known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
144 15 wén to confirm; to accept 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
145 15 wén information 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
146 15 wèn famous; well known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
147 15 wén knowledge; learning 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
148 15 wèn popularity; prestige; reputation 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
149 15 wén to question 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
150 15 wén heard; śruta 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
151 15 wén hearing; śruti 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
152 15 gào to tell; to say; said; told 告金剛手菩薩等言
153 15 gào to request 告金剛手菩薩等言
154 15 gào to report; to inform 告金剛手菩薩等言
155 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告金剛手菩薩等言
156 15 gào to accuse; to sue 告金剛手菩薩等言
157 15 gào to reach 告金剛手菩薩等言
158 15 gào an announcement 告金剛手菩薩等言
159 15 gào a party 告金剛手菩薩等言
160 15 gào a vacation 告金剛手菩薩等言
161 15 gào Gao 告金剛手菩薩等言
162 15 gào to tell; jalp 告金剛手菩薩等言
163 15 密語 mìyán mantra 即說密語
164 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
165 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊
166 14 to depend on; to lean on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
167 14 to comply with; to follow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
168 14 to help 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
169 14 flourishing 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
170 14 lovable 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
171 14 bonds; substratum; upadhi 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
172 14 refuge; śaraṇa 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
173 14 reliance; pratiśaraṇa 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
174 14 所謂 suǒwèi so-called 所謂
175 14 zhèng proof 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
176 14 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
177 14 zhèng to advise against 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
178 14 zhèng certificate 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
179 14 zhèng an illness 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
180 14 zhèng to accuse 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
181 14 zhèng realization; adhigama 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
182 14 zhèng obtaining; prāpti 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
183 13 zhèng upright; straight 疾證無上正等菩提
184 13 zhèng to straighten; to correct 疾證無上正等菩提
185 13 zhèng main; central; primary 疾證無上正等菩提
186 13 zhèng fundamental; original 疾證無上正等菩提
187 13 zhèng precise; exact; accurate 疾證無上正等菩提
188 13 zhèng at right angles 疾證無上正等菩提
189 13 zhèng unbiased; impartial 疾證無上正等菩提
190 13 zhèng true; correct; orthodox 疾證無上正等菩提
191 13 zhèng unmixed; pure 疾證無上正等菩提
192 13 zhèng positive (charge) 疾證無上正等菩提
193 13 zhèng positive (number) 疾證無上正等菩提
194 13 zhèng standard 疾證無上正等菩提
195 13 zhèng chief; principal; primary 疾證無上正等菩提
196 13 zhèng honest 疾證無上正等菩提
197 13 zhèng to execute; to carry out 疾證無上正等菩提
198 13 zhèng accepted; conventional 疾證無上正等菩提
199 13 zhèng to govern 疾證無上正等菩提
200 13 zhēng first month 疾證無上正等菩提
201 13 zhēng center of a target 疾證無上正等菩提
202 13 zhèng Righteous 疾證無上正等菩提
203 13 zhèng right manner; nyāya 疾證無上正等菩提
204 13 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 復依一切如來廣大供養種種供具
205 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 復依一切如來廣大供養種種供具
206 13 供養 gòngyǎng offering 復依一切如來廣大供養種種供具
207 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 復依一切如來廣大供養種種供具
208 13 Kangxi radical 71 常無斷盡廣大周遍身語心性
209 13 to not have; without 常無斷盡廣大周遍身語心性
210 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
211 13 to not have 常無斷盡廣大周遍身語心性
212 13 Wu 常無斷盡廣大周遍身語心性
213 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
214 13 disease; sickness; ailment 疾證無上正等菩提
215 13 to hate; to envy 疾證無上正等菩提
216 13 swift; rapid 疾證無上正等菩提
217 13 urgent 疾證無上正等菩提
218 13 pain 疾證無上正等菩提
219 13 to get sick 疾證無上正等菩提
220 13 to worry; to be nervous 疾證無上正等菩提
221 13 speedy; kṣipram 疾證無上正等菩提
222 13 to go; to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
223 13 to rely on; to depend on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
224 13 Yu 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
225 13 a crow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
226 13 to enter 復依一切如來入廣大轉輪相
227 13 Kangxi radical 11 復依一切如來入廣大轉輪相
228 13 radical 復依一切如來入廣大轉輪相
229 13 income 復依一切如來入廣大轉輪相
230 13 to conform with 復依一切如來入廣大轉輪相
231 13 to descend 復依一切如來入廣大轉輪相
232 13 the entering tone 復依一切如來入廣大轉輪相
233 13 to pay 復依一切如來入廣大轉輪相
234 13 to join 復依一切如來入廣大轉輪相
235 13 entering; praveśa 復依一切如來入廣大轉輪相
236 13 entered; attained; āpanna 復依一切如來入廣大轉輪相
237 13 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 信解受持讀誦正念思惟
238 13 信解受持 xìnjiě shòuchí believe and uphold 信解受持讀誦正念思惟
239 13 xiàng to observe; to assess 復依毘盧遮那如來之相
240 13 xiàng appearance; portrait; picture 復依毘盧遮那如來之相
241 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 復依毘盧遮那如來之相
242 13 xiàng to aid; to help 復依毘盧遮那如來之相
243 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復依毘盧遮那如來之相
244 13 xiàng a sign; a mark; appearance 復依毘盧遮那如來之相
245 13 xiāng alternately; in turn 復依毘盧遮那如來之相
246 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
247 13 xiāng form substance 復依毘盧遮那如來之相
248 13 xiāng to express 復依毘盧遮那如來之相
249 13 xiàng to choose 復依毘盧遮那如來之相
250 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
251 13 xiāng an ancient musical instrument 復依毘盧遮那如來之相
252 13 xiāng the seventh lunar month 復依毘盧遮那如來之相
253 13 xiāng to compare 復依毘盧遮那如來之相
254 13 xiàng to divine 復依毘盧遮那如來之相
255 13 xiàng to administer 復依毘盧遮那如來之相
256 13 xiàng helper for a blind person 復依毘盧遮那如來之相
257 13 xiāng rhythm [music] 復依毘盧遮那如來之相
258 13 xiāng the upper frets of a pipa 復依毘盧遮那如來之相
259 13 xiāng coralwood 復依毘盧遮那如來之相
260 13 xiàng ministry 復依毘盧遮那如來之相
261 13 xiàng to supplement; to enhance 復依毘盧遮那如來之相
262 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復依毘盧遮那如來之相
263 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復依毘盧遮那如來之相
264 13 xiàng sign; mark; liṅga 復依毘盧遮那如來之相
265 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復依毘盧遮那如來之相
266 12 調伏 tiáofú to subdue 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
267 12 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
268 11 平等 píngděng be equal in social status 已善安住三世平等
269 11 平等 píngděng equal 已善安住三世平等
270 11 平等 píngděng equal; without partiality 已善安住三世平等
271 11 平等 píngděng equality 已善安住三世平等
272 11 廣大 guǎngdà vast; extensive 常無斷盡廣大周遍身語心性
273 11 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 常無斷盡廣大周遍身語心性
274 11 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 常無斷盡廣大周遍身語心性
275 11 廣大 guǎngdà to expand 常無斷盡廣大周遍身語心性
276 11 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 常無斷盡廣大周遍身語心性
277 11 最勝 zuìshèng jina; conqueror 即般若波羅蜜多最勝清淨
278 11 最勝 zuìshèng supreme; uttara 即般若波羅蜜多最勝清淨
279 11 最勝 zuìshèng Uttara 即般若波羅蜜多最勝清淨
280 11 yǐn to lead; to guide
281 11 yǐn to draw a bow
282 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
283 11 yǐn to stretch
284 11 yǐn to involve
285 11 yǐn to quote; to cite
286 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
287 11 yǐn to recruit
288 11 yǐn to hold
289 11 yǐn to withdraw; to leave
290 11 yǐn a strap for pulling a cart
291 11 yǐn a preface ; a forward
292 11 yǐn a license
293 11 yǐn long
294 11 yǐn to cause
295 11 yǐn to pull; to draw
296 11 yǐn a refrain; a tune
297 11 yǐn to grow
298 11 yǐn to command
299 11 yǐn to accuse
300 11 yǐn to commit suicide
301 11 yǐn a genre
302 11 yǐn yin; a unit of paper money
303 11 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
304 10 戲論 xì lùn mental proliferation 貪無戲論性
305 10 戲論 xì lùn meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca 貪無戲論性
306 10 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
307 10 般若 bōrě Prajna Wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
308 10 般若 bōrě prajna 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
309 10 般若 bōrě prajna; prajñā; paññā; great wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
310 10 般若 bōrě Prajñā 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
311 10 èr two 二合
312 10 èr Kangxi radical 7 二合
313 10 èr second 二合
314 10 èr twice; double; di- 二合
315 10 èr more than one kind 二合
316 10 èr two; dvā; dvi 二合
317 10 èr both; dvaya 二合
318 10 method; way 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
319 10 France 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
320 10 the law; rules; regulations 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
321 10 the teachings of the Buddha; Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
322 10 a standard; a norm 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
323 10 an institution 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
324 10 to emulate 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
325 10 magic; a magic trick 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
326 10 punishment 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
327 10 Fa 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
328 10 a precedent 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
329 10 a classification of some kinds of Han texts 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
330 10 relating to a ceremony or rite 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
331 10 Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
332 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
333 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
334 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
335 10 quality; characteristic 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
336 9 to join; to combine 二合
337 9 to close 二合
338 9 to agree with; equal to 二合
339 9 to gather 二合
340 9 whole 二合
341 9 to be suitable; to be up to standard 二合
342 9 a musical note 二合
343 9 the conjunction of two astronomical objects 二合
344 9 to fight 二合
345 9 to conclude 二合
346 9 to be similar to 二合
347 9 crowded 二合
348 9 a box 二合
349 9 to copulate 二合
350 9 a partner; a spouse 二合
351 9 harmonious 二合
352 9 He 二合
353 9 a container for grain measurement 二合
354 9 Merge 二合
355 9 unite; saṃyoga 二合
356 9 究竟 jiūjìng outcome; result 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
357 9 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
358 9 究竟 jiūjìng to complete; to finish 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
359 9 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
360 9 mén door; gate; doorway; gateway 三摩地門
361 9 mén phylum; division 三摩地門
362 9 mén sect; school 三摩地門
363 9 mén Kangxi radical 169 三摩地門
364 9 mén a door-like object 三摩地門
365 9 mén an opening 三摩地門
366 9 mén an access point; a border entrance 三摩地門
367 9 mén a household; a clan 三摩地門
368 9 mén a kind; a category 三摩地門
369 9 mén to guard a gate 三摩地門
370 9 mén Men 三摩地門
371 9 mén a turning point 三摩地門
372 9 mén a method 三摩地門
373 9 mén a sense organ 三摩地門
374 9 mén door; gate; dvara 三摩地門
375 8 suǒ a few; various; some 所作事業皆得善巧成辦
376 8 suǒ a place; a location 所作事業皆得善巧成辦
377 8 suǒ indicates a passive voice 所作事業皆得善巧成辦
378 8 suǒ an ordinal number 所作事業皆得善巧成辦
379 8 suǒ meaning 所作事業皆得善巧成辦
380 8 suǒ garrison 所作事業皆得善巧成辦
381 8 suǒ place; pradeśa 所作事業皆得善巧成辦
382 8 自性 zìxìng Self-Nature 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
383 8 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
384 8 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
385 8 zhī to go 賢聖天仙之所愛樂
386 8 zhī to arrive; to go 賢聖天仙之所愛樂
387 8 zhī is 賢聖天仙之所愛樂
388 8 zhī to use 賢聖天仙之所愛樂
389 8 zhī Zhi 賢聖天仙之所愛樂
390 8 有情 yǒuqíng having feelings for 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
391 8 有情 yǒuqíng friends with 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
392 8 有情 yǒuqíng having emotional appeal 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
393 8 有情 yǒuqíng sentient being 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
394 8 有情 yǒuqíng sentient beings 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
395 8 niè evil 唵薩婆怛他孽帝
396 8 niè son of a concubine 唵薩婆怛他孽帝
397 8 niè a ghost 唵薩婆怛他孽帝
398 7 grieved; saddened 怛㘕
399 7 worried 怛㘕
400 7 ta 怛㘕
401 7 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
402 7 yìn India 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
403 7 yìn a mudra; a hand gesture 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
404 7 yìn a seal; a stamp 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
405 7 yìn to tally 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
406 7 yìn a vestige; a trace 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
407 7 yìn Yin 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
408 7 yìn to leave a track or trace 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
409 7 yìn mudra 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
410 7 三界 Sān Jiè Three Realms 過三界
411 7 三界 sān Jiè The Three Realms 過三界
412 7 dialect; language; speech 常無斷盡廣大周遍身語心性
413 7 to speak; to tell 常無斷盡廣大周遍身語心性
414 7 verse; writing 常無斷盡廣大周遍身語心性
415 7 to speak; to tell 常無斷盡廣大周遍身語心性
416 7 proverbs; common sayings; old expressions 常無斷盡廣大周遍身語心性
417 7 a signal 常無斷盡廣大周遍身語心性
418 7 to chirp; to tweet 常無斷盡廣大周遍身語心性
419 7 words; discourse; vac 常無斷盡廣大周遍身語心性
420 7 cáng to hide 復依一切如來常住智印密藏相
421 7 zàng canon; a collection of scriptures 復依一切如來常住智印密藏相
422 7 cáng to store 復依一切如來常住智印密藏相
423 7 zàng Tibet 復依一切如來常住智印密藏相
424 7 zàng a treasure 復依一切如來常住智印密藏相
425 7 zàng a store 復依一切如來常住智印密藏相
426 7 zāng Zang 復依一切如來常住智印密藏相
427 7 zāng good 復依一切如來常住智印密藏相
428 7 zāng a male slave 復依一切如來常住智印密藏相
429 7 zāng booty 復依一切如來常住智印密藏相
430 7 zàng an internal organ 復依一切如來常住智印密藏相
431 7 zàng to bury 復依一切如來常住智印密藏相
432 7 zàng piṭaka; canon 復依一切如來常住智印密藏相
433 7 zàng garba; matrix; embryo 復依一切如來常住智印密藏相
434 7 zàng kośa; kosa 復依一切如來常住智印密藏相
435 7 zàng alaya; dwelling; residence 復依一切如來常住智印密藏相
436 7 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門
437 7 hōng hum
438 7 óu to bellow
439 7 hōng dull; stupid
440 7 hōng hum
441 7 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 所作事業皆得善巧成辦
442 7 chéng to become; to turn into 所作事業皆得善巧成辦
443 7 chéng to grow up; to ripen; to mature 所作事業皆得善巧成辦
444 7 chéng to set up; to establish; to develop; to form 所作事業皆得善巧成辦
445 7 chéng a full measure of 所作事業皆得善巧成辦
446 7 chéng whole 所作事業皆得善巧成辦
447 7 chéng set; established 所作事業皆得善巧成辦
448 7 chéng to reache a certain degree; to amount to 所作事業皆得善巧成辦
449 7 chéng to reconcile 所作事業皆得善巧成辦
450 7 chéng to resmble; to be similar to 所作事業皆得善巧成辦
451 7 chéng composed of 所作事業皆得善巧成辦
452 7 chéng a result; a harvest; an achievement 所作事業皆得善巧成辦
453 7 chéng capable; able; accomplished 所作事業皆得善巧成辦
454 7 chéng to help somebody achieve something 所作事業皆得善巧成辦
455 7 chéng Cheng 所作事業皆得善巧成辦
456 7 chéng Become 所作事業皆得善巧成辦
457 7 chéng becoming; bhāva 所作事業皆得善巧成辦
458 7 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk; a wheel; a rotor 為諸菩薩說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門
459 7 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 宣說正法
460 7 宣說 xuānshuō instruct; upadiś 宣說正法
461 6 金剛智 jīngāng zhì Vajra Wisdom 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
462 6 金剛智 jīngāng Zhì Vajrabodhi 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
463 6 zhé to fold 唵步地質多跋折嚟
464 6 zhé a discount; a rebate 唵步地質多跋折嚟
465 6 zhé to break; to snap 唵步地質多跋折嚟
466 6 zhé to suffer a loss 唵步地質多跋折嚟
467 6 zhé name for horizontal hooked stroke 唵步地質多跋折嚟
468 6 zhé to twist; to bend 唵步地質多跋折嚟
469 6 zhé a section of a Yuan dynasty poetic drama 唵步地質多跋折嚟
470 6 zhé to be convinced; to decide 唵步地質多跋折嚟
471 6 zhé to convert into; to exchange; to barter 唵步地質多跋折嚟
472 6 zhē to turn over; to roll over; to overthrow 唵步地質多跋折嚟
473 6 zhē to pour liquid out 唵步地質多跋折嚟
474 6 shé to break; to snap 唵步地質多跋折嚟
475 6 shé to loose money 唵步地質多跋折嚟
476 6 shé She 唵步地質多跋折嚟
477 6 zhé to reduce; to deduct 唵步地質多跋折嚟
478 6 zhé to analyze; to compute a proportion 唵步地質多跋折嚟
479 6 zhé to crush 唵步地質多跋折嚟
480 6 zhé to die early; to die unexpectedly 唵步地質多跋折嚟
481 6 zhé to censure; to criticize 唵步地質多跋折嚟
482 6 zhé a kind of medical treatment 唵步地質多跋折嚟
483 6 zhé a sacrificial mound 唵步地質多跋折嚟
484 6 zhé cut off; chinna 唵步地質多跋折嚟
485 6 大菩提 dà pútí great enlightenment; supreme bodhi 大菩提堅固性如金剛故
486 6 shēn human body; torso 常無斷盡廣大周遍身語心性
487 6 shēn Kangxi radical 158 常無斷盡廣大周遍身語心性
488 6 shēn self 常無斷盡廣大周遍身語心性
489 6 shēn life 常無斷盡廣大周遍身語心性
490 6 shēn an object 常無斷盡廣大周遍身語心性
491 6 shēn a lifetime 常無斷盡廣大周遍身語心性
492 6 shēn moral character 常無斷盡廣大周遍身語心性
493 6 shēn status; identity; position 常無斷盡廣大周遍身語心性
494 6 shēn pregnancy 常無斷盡廣大周遍身語心性
495 6 juān India 常無斷盡廣大周遍身語心性
496 6 shēn body; kāya 常無斷盡廣大周遍身語心性
497 6 智藏 zhìzàng Xitang Zhizang; Zhizang 為諸菩薩說一切如來灌頂出現智藏般若波羅蜜多理趣法門
498 6 rén person; people; a human being 大欲清淨人
499 6 rén Kangxi radical 9 大欲清淨人
500 6 rén a kind of person 大欲清淨人

Frequencies of all Words

Top 763

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 49 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 49 old; ancient; former; past 何以故
3 49 reason; cause; purpose 何以故
4 49 to die 何以故
5 49 so; therefore; hence 何以故
6 49 original 何以故
7 49 accident; happening; instance 何以故
8 49 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 49 something in the past 何以故
10 49 deceased; dead 何以故
11 49 still; yet 何以故
12 49 therefore; tasmāt 何以故
13 45 de potential marker 已能善得一切如來遍金剛智
14 45 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已能善得一切如來遍金剛智
15 45 děi must; ought to 已能善得一切如來遍金剛智
16 45 děi to want to; to need to 已能善得一切如來遍金剛智
17 45 děi must; ought to 已能善得一切如來遍金剛智
18 45 de 已能善得一切如來遍金剛智
19 45 de infix potential marker 已能善得一切如來遍金剛智
20 45 to result in 已能善得一切如來遍金剛智
21 45 to be proper; to fit; to suit 已能善得一切如來遍金剛智
22 45 to be satisfied 已能善得一切如來遍金剛智
23 45 to be finished 已能善得一切如來遍金剛智
24 45 de result of degree 已能善得一切如來遍金剛智
25 45 de marks completion of an action 已能善得一切如來遍金剛智
26 45 děi satisfying 已能善得一切如來遍金剛智
27 45 to contract 已能善得一切如來遍金剛智
28 45 marks permission or possibility 已能善得一切如來遍金剛智
29 45 expressing frustration 已能善得一切如來遍金剛智
30 45 to hear 已能善得一切如來遍金剛智
31 45 to have; there is 已能善得一切如來遍金剛智
32 45 marks time passed 已能善得一切如來遍金剛智
33 45 obtain; attain; prāpta 已能善得一切如來遍金剛智
34 41 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 決定清淨一切如來妙法智
35 41 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 決定清淨一切如來妙法智
36 41 清淨 qīngjìng concise 決定清淨一切如來妙法智
37 41 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 決定清淨一切如來妙法智
38 41 清淨 qīngjìng pure and clean 決定清淨一切如來妙法智
39 41 清淨 qīngjìng purity 決定清淨一切如來妙法智
40 41 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 決定清淨一切如來妙法智
41 40 xìng gender 定得如來執金剛性
42 40 xìng suffix corresponding to -ness 定得如來執金剛性
43 40 xìng nature; disposition 定得如來執金剛性
44 40 xìng a suffix corresponding to -ness 定得如來執金剛性
45 40 xìng grammatical gender 定得如來執金剛性
46 40 xìng a property; a quality 定得如來執金剛性
47 40 xìng life; destiny 定得如來執金剛性
48 40 xìng sexual desire 定得如來執金剛性
49 40 xìng scope 定得如來執金剛性
50 40 xìng nature 定得如來執金剛性
51 39 理趣 lǐqù thought; mata 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
52 36 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
53 34 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
54 33 děng et cetera; and so on 猶若金剛等諸如來無動無壞
55 33 děng to wait 猶若金剛等諸如來無動無壞
56 33 děng degree; kind 猶若金剛等諸如來無動無壞
57 33 děng plural 猶若金剛等諸如來無動無壞
58 33 děng to be equal 猶若金剛等諸如來無動無壞
59 33 děng degree; level 猶若金剛等諸如來無動無壞
60 33 děng to compare 猶若金剛等諸如來無動無壞
61 33 děng same; equal; sama 猶若金剛等諸如來無動無壞
62 29 句義 jù yì the meaning of a word; the meaning of a sentence 此門即是菩薩句義
63 28 ǎn om
64 28 ǎn to contain
65 28 ǎn to eat with the hands
66 28 ǎn exclamation expressing doubt
67 28 ǎn om
68 28 again; more; repeatedly 復依毘盧遮那如來之相
69 28 to go back; to return 復依毘盧遮那如來之相
70 28 to resume; to restart 復依毘盧遮那如來之相
71 28 to do in detail 復依毘盧遮那如來之相
72 28 to restore 復依毘盧遮那如來之相
73 28 to respond; to reply to 復依毘盧遮那如來之相
74 28 after all; and then 復依毘盧遮那如來之相
75 28 even if; although 復依毘盧遮那如來之相
76 28 Fu; Return 復依毘盧遮那如來之相
77 28 to retaliate; to reciprocate 復依毘盧遮那如來之相
78 28 to avoid forced labor or tax 復依毘盧遮那如來之相
79 28 particle without meaing 復依毘盧遮那如來之相
80 28 Fu 復依毘盧遮那如來之相
81 28 repeated; again 復依毘盧遮那如來之相
82 28 doubled; to overlapping; folded 復依毘盧遮那如來之相
83 28 a lined garment with doubled thickness 復依毘盧遮那如來之相
84 28 again; punar 復依毘盧遮那如來之相
85 26 一切 yīqiè all; every; everything 一切皆具陀羅尼門
86 26 一切 yīqiè temporary 一切皆具陀羅尼門
87 26 一切 yīqiè the same 一切皆具陀羅尼門
88 26 一切 yīqiè generally 一切皆具陀羅尼門
89 26 一切 yīqiè all, everything 一切皆具陀羅尼門
90 26 一切 yīqiè all; sarva 一切皆具陀羅尼門
91 25 法門 fǎmén Dharma gate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
92 25 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
93 24 néng can; able 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
94 24 néng ability; capacity 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
95 24 néng a mythical bear-like beast 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
96 24 néng energy 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
97 24 néng function; use 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
98 24 néng may; should; permitted to 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
99 24 néng talent 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
100 24 néng expert at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
101 24 néng to be in harmony 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
102 24 néng to tend to; to care for 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
103 24 néng to reach; to arrive at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
104 24 néng as long as; only 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
105 24 néng even if 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
106 24 néng but 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
107 24 néng in this way 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
108 24 néng to be able; śak 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
109 24 néng skilful; pravīṇa 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
110 24 甚深 shénshēn very profound; what is deep 為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門
111 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
112 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
113 24 shuì to persuade 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
114 24 shuō to teach; to recite; to explain 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
115 24 shuō a doctrine; a theory 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
116 24 shuō to claim; to assert 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
117 24 shuō allocution 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
118 24 shuō to criticize; to scold 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
119 24 shuō to indicate; to refer to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
120 24 shuō speach; vāda 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
121 24 shuō to speak; bhāṣate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
122 24 shuō to instruct 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
123 24 如是 rúshì thus; so 如是等類無量功德
124 24 如是 rúshì thus, so 如是等類無量功德
125 24 如是 rúshì thus; evam 如是等類無量功德
126 24 如是 rúshì thus; evam 如是等類無量功德
127 23 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
128 23 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
129 23 already 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
130 23 Kangxi radical 49 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
131 23 from 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
132 23 to bring to an end; to stop 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
133 23 final aspectual particle 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
134 23 afterwards; thereafter 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
135 23 too; very; excessively 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
136 23 to complete 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
137 23 to demote; to dismiss 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
138 23 to recover from an illness 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
139 23 certainly 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
140 23 an interjection of surprise 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
141 23 this 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
142 23 former; pūrvaka 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
143 23 former; pūrvaka 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
144 21 promptly; right away; immediately 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
145 21 to be near by; to be close to 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
146 21 at that time 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
147 21 to be exactly the same as; to be thus 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
148 21 supposed; so-called 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
149 21 if; but 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
150 21 to arrive at; to ascend 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
151 21 then; following 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
152 21 so; just so; eva 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
153 21 ruò to seem; to be like; as 猶若金剛等諸如來無動無壞
154 21 ruò seemingly 猶若金剛等諸如來無動無壞
155 21 ruò if 猶若金剛等諸如來無動無壞
156 21 ruò you 猶若金剛等諸如來無動無壞
157 21 ruò this; that 猶若金剛等諸如來無動無壞
158 21 ruò and; or 猶若金剛等諸如來無動無壞
159 21 ruò as for; pertaining to 猶若金剛等諸如來無動無壞
160 21 pomegranite 猶若金剛等諸如來無動無壞
161 21 ruò to choose 猶若金剛等諸如來無動無壞
162 21 ruò to agree; to accord with; to conform to 猶若金剛等諸如來無動無壞
163 21 ruò thus 猶若金剛等諸如來無動無壞
164 21 ruò pollia 猶若金剛等諸如來無動無壞
165 21 ruò Ruo 猶若金剛等諸如來無動無壞
166 21 ruò only then 猶若金剛等諸如來無動無壞
167 21 ja 猶若金剛等諸如來無動無壞
168 21 jñā 猶若金剛等諸如來無動無壞
169 21 ruò if; yadi 猶若金剛等諸如來無動無壞
170 20 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
171 19 yǒu is; are; to exist 有八十億大菩薩眾前後圍遶
172 19 yǒu to have; to possess 有八十億大菩薩眾前後圍遶
173 19 yǒu indicates an estimate 有八十億大菩薩眾前後圍遶
174 19 yǒu indicates a large quantity 有八十億大菩薩眾前後圍遶
175 19 yǒu indicates an affirmative response 有八十億大菩薩眾前後圍遶
176 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有八十億大菩薩眾前後圍遶
177 19 yǒu used to compare two things 有八十億大菩薩眾前後圍遶
178 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有八十億大菩薩眾前後圍遶
179 19 yǒu used before the names of dynasties 有八十億大菩薩眾前後圍遶
180 19 yǒu a certain thing; what exists 有八十億大菩薩眾前後圍遶
181 19 yǒu multiple of ten and ... 有八十億大菩薩眾前後圍遶
182 19 yǒu abundant 有八十億大菩薩眾前後圍遶
183 19 yǒu purposeful 有八十億大菩薩眾前後圍遶
184 19 yǒu You 有八十億大菩薩眾前後圍遶
185 19 yǒu 1. existence; 2. becoming 有八十億大菩薩眾前後圍遶
186 19 yǒu becoming; bhava 有八十億大菩薩眾前後圍遶
187 19 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
188 18 shì is; are; am; to be 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
189 18 shì is exactly 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
190 18 shì is suitable; is in contrast 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
191 18 shì this; that; those 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
192 18 shì really; certainly 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
193 18 shì correct; yes; affirmative 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
194 18 shì true 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
195 18 shì is; has; exists 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
196 18 shì used between repetitions of a word 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
197 18 shì a matter; an affair 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
198 18 shì Shi 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
199 18 shì is; bhū 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
200 18 shì this; idam 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
201 18 平等性 píngděng xìng universal nature 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
202 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 餘一切有情種種希願
203 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 餘一切有情種種希願
204 17 wèi for; to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
205 17 wèi because of 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
206 17 wéi to act as; to serve 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
207 17 wéi to change into; to become 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
208 17 wéi to be; is 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
209 17 wéi to do 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
210 17 wèi for 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
211 17 wèi because of; for; to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
212 17 wèi to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
213 17 wéi in a passive construction 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
214 17 wéi forming a rehetorical question 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
215 17 wéi forming an adverb 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
216 17 wéi to add emphasis 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
217 17 wèi to support; to help 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
218 17 wéi to govern 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
219 17 wèi to be; bhū 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
220 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
221 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
222 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
223 16 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若能日日受持讀誦正念思惟
224 16 思惟 sīwéi thinking; tought 若能日日受持讀誦正念思惟
225 16 思惟 sīwéi Contemplate 若能日日受持讀誦正念思惟
226 16 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若能日日受持讀誦正念思惟
227 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 乃至菩提
228 16 菩提 pútí bodhi 乃至菩提
229 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 乃至菩提
230 16 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
231 16 正念 zhèng niàn right mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
232 16 yán to speak; to say; said 告金剛手菩薩等言
233 16 yán language; talk; words; utterance; speech 告金剛手菩薩等言
234 16 yán Kangxi radical 149 告金剛手菩薩等言
235 16 yán a particle with no meaning 告金剛手菩薩等言
236 16 yán phrase; sentence 告金剛手菩薩等言
237 16 yán a word; a syllable 告金剛手菩薩等言
238 16 yán a theory; a doctrine 告金剛手菩薩等言
239 16 yán to regard as 告金剛手菩薩等言
240 16 yán to act as 告金剛手菩薩等言
241 16 yán word; vacana 告金剛手菩薩等言
242 16 yán speak; vad 告金剛手菩薩等言
243 16 金剛 jīngāng a diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
244 16 金剛 jīngāng King Kong 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
245 16 金剛 jīngāng a hard object 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
246 16 金剛 jīngāng gorilla 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
247 16 金剛 jīngāng diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
248 16 金剛 jīngāng vajra 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
249 15 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
250 15 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩摩訶薩
251 15 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
252 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
253 15 wén to hear 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
254 15 wén Wen 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
255 15 wén sniff at; to smell 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
256 15 wén to be widely known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
257 15 wén to confirm; to accept 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
258 15 wén information 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
259 15 wèn famous; well known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
260 15 wén knowledge; learning 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
261 15 wèn popularity; prestige; reputation 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
262 15 wén to question 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
263 15 wén heard; śruta 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
264 15 wén hearing; śruti 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
265 15 gào to tell; to say; said; told 告金剛手菩薩等言
266 15 gào to request 告金剛手菩薩等言
267 15 gào to report; to inform 告金剛手菩薩等言
268 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告金剛手菩薩等言
269 15 gào to accuse; to sue 告金剛手菩薩等言
270 15 gào to reach 告金剛手菩薩等言
271 15 gào an announcement 告金剛手菩薩等言
272 15 gào a party 告金剛手菩薩等言
273 15 gào a vacation 告金剛手菩薩等言
274 15 gào Gao 告金剛手菩薩等言
275 15 gào to tell; jalp 告金剛手菩薩等言
276 15 密語 mìyán mantra 即說密語
277 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
278 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊
279 14 according to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
280 14 to depend on; to lean on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
281 14 to comply with; to follow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
282 14 to help 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
283 14 flourishing 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
284 14 lovable 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
285 14 bonds; substratum; upadhi 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
286 14 refuge; śaraṇa 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
287 14 reliance; pratiśaraṇa 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
288 14 所謂 suǒwèi so-called 所謂
289 14 zhèng proof 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
290 14 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
291 14 zhèng to advise against 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
292 14 zhèng certificate 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
293 14 zhèng an illness 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
294 14 zhèng to accuse 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
295 14 zhèng realization; adhigama 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
296 14 zhèng obtaining; prāpti 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
297 13 zhèng upright; straight 疾證無上正等菩提
298 13 zhèng just doing something; just now 疾證無上正等菩提
299 13 zhèng to straighten; to correct 疾證無上正等菩提
300 13 zhèng main; central; primary 疾證無上正等菩提
301 13 zhèng fundamental; original 疾證無上正等菩提
302 13 zhèng precise; exact; accurate 疾證無上正等菩提
303 13 zhèng at right angles 疾證無上正等菩提
304 13 zhèng unbiased; impartial 疾證無上正等菩提
305 13 zhèng true; correct; orthodox 疾證無上正等菩提
306 13 zhèng unmixed; pure 疾證無上正等菩提
307 13 zhèng positive (charge) 疾證無上正等菩提
308 13 zhèng positive (number) 疾證無上正等菩提
309 13 zhèng standard 疾證無上正等菩提
310 13 zhèng chief; principal; primary 疾證無上正等菩提
311 13 zhèng honest 疾證無上正等菩提
312 13 zhèng to execute; to carry out 疾證無上正等菩提
313 13 zhèng precisely 疾證無上正等菩提
314 13 zhèng accepted; conventional 疾證無上正等菩提
315 13 zhèng to govern 疾證無上正等菩提
316 13 zhèng only; just 疾證無上正等菩提
317 13 zhēng first month 疾證無上正等菩提
318 13 zhēng center of a target 疾證無上正等菩提
319 13 zhèng Righteous 疾證無上正等菩提
320 13 zhèng right manner; nyāya 疾證無上正等菩提
321 13 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 復依一切如來廣大供養種種供具
322 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 復依一切如來廣大供養種種供具
323 13 供養 gòngyǎng offering 復依一切如來廣大供養種種供具
324 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 復依一切如來廣大供養種種供具
325 13 no 常無斷盡廣大周遍身語心性
326 13 Kangxi radical 71 常無斷盡廣大周遍身語心性
327 13 to not have; without 常無斷盡廣大周遍身語心性
328 13 has not yet 常無斷盡廣大周遍身語心性
329 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
330 13 do not 常無斷盡廣大周遍身語心性
331 13 not; -less; un- 常無斷盡廣大周遍身語心性
332 13 regardless of 常無斷盡廣大周遍身語心性
333 13 to not have 常無斷盡廣大周遍身語心性
334 13 um 常無斷盡廣大周遍身語心性
335 13 Wu 常無斷盡廣大周遍身語心性
336 13 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 常無斷盡廣大周遍身語心性
337 13 not; non- 常無斷盡廣大周遍身語心性
338 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
339 13 disease; sickness; ailment 疾證無上正等菩提
340 13 to hate; to envy 疾證無上正等菩提
341 13 swift; rapid 疾證無上正等菩提
342 13 urgent 疾證無上正等菩提
343 13 pain 疾證無上正等菩提
344 13 to get sick 疾證無上正等菩提
345 13 to worry; to be nervous 疾證無上正等菩提
346 13 speedy; kṣipram 疾證無上正等菩提
347 13 in; at 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
348 13 in; at 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
349 13 in; at; to; from 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
350 13 to go; to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
351 13 to rely on; to depend on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
352 13 to go to; to arrive at 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
353 13 from 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
354 13 give 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
355 13 oppposing 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
356 13 and 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
357 13 compared to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
358 13 by 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
359 13 and; as well as 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
360 13 for 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
361 13 Yu 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
362 13 a crow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
363 13 whew; wow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
364 13 near to; antike 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
365 13 to enter 復依一切如來入廣大轉輪相
366 13 Kangxi radical 11 復依一切如來入廣大轉輪相
367 13 radical 復依一切如來入廣大轉輪相
368 13 income 復依一切如來入廣大轉輪相
369 13 to conform with 復依一切如來入廣大轉輪相
370 13 to descend 復依一切如來入廣大轉輪相
371 13 the entering tone 復依一切如來入廣大轉輪相
372 13 to pay 復依一切如來入廣大轉輪相
373 13 to join 復依一切如來入廣大轉輪相
374 13 entering; praveśa 復依一切如來入廣大轉輪相
375 13 entered; attained; āpanna 復依一切如來入廣大轉輪相
376 13 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 信解受持讀誦正念思惟
377 13 信解受持 xìnjiě shòuchí believe and uphold 信解受持讀誦正念思惟
378 13 xiāng each other; one another; mutually 復依毘盧遮那如來之相
379 13 xiàng to observe; to assess 復依毘盧遮那如來之相
380 13 xiàng appearance; portrait; picture 復依毘盧遮那如來之相
381 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 復依毘盧遮那如來之相
382 13 xiàng to aid; to help 復依毘盧遮那如來之相
383 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復依毘盧遮那如來之相
384 13 xiàng a sign; a mark; appearance 復依毘盧遮那如來之相
385 13 xiāng alternately; in turn 復依毘盧遮那如來之相
386 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
387 13 xiāng form substance 復依毘盧遮那如來之相
388 13 xiāng to express 復依毘盧遮那如來之相
389 13 xiàng to choose 復依毘盧遮那如來之相
390 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
391 13 xiāng an ancient musical instrument 復依毘盧遮那如來之相
392 13 xiāng the seventh lunar month 復依毘盧遮那如來之相
393 13 xiāng to compare 復依毘盧遮那如來之相
394 13 xiàng to divine 復依毘盧遮那如來之相
395 13 xiàng to administer 復依毘盧遮那如來之相
396 13 xiàng helper for a blind person 復依毘盧遮那如來之相
397 13 xiāng rhythm [music] 復依毘盧遮那如來之相
398 13 xiāng the upper frets of a pipa 復依毘盧遮那如來之相
399 13 xiāng coralwood 復依毘盧遮那如來之相
400 13 xiàng ministry 復依毘盧遮那如來之相
401 13 xiàng to supplement; to enhance 復依毘盧遮那如來之相
402 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復依毘盧遮那如來之相
403 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復依毘盧遮那如來之相
404 13 xiàng sign; mark; liṅga 復依毘盧遮那如來之相
405 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復依毘盧遮那如來之相
406 13 zhū all; many; various 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
407 13 zhū Zhu 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
408 13 zhū all; members of the class 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
409 13 zhū interrogative particle 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
410 13 zhū him; her; them; it 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
411 13 zhū of; in 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
412 13 zhū all; many; sarva 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
413 12 this; these 此門即是菩薩句義
414 12 in this way 此門即是菩薩句義
415 12 otherwise; but; however; so 此門即是菩薩句義
416 12 at this time; now; here 此門即是菩薩句義
417 12 this; here; etad 此門即是菩薩句義
418 12 調伏 tiáofú to subdue 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
419 12 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
420 11 平等 píngděng be equal in social status 已善安住三世平等
421 11 平等 píngděng equal 已善安住三世平等
422 11 平等 píngděng equal; without partiality 已善安住三世平等
423 11 平等 píngděng equality 已善安住三世平等
424 11 廣大 guǎngdà vast; extensive 常無斷盡廣大周遍身語心性
425 11 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 常無斷盡廣大周遍身語心性
426 11 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 常無斷盡廣大周遍身語心性
427 11 廣大 guǎngdà to expand 常無斷盡廣大周遍身語心性
428 11 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 常無斷盡廣大周遍身語心性
429 11 最勝 zuìshèng jina; conqueror 即般若波羅蜜多最勝清淨
430 11 最勝 zuìshèng supreme; uttara 即般若波羅蜜多最勝清淨
431 11 最勝 zuìshèng Uttara 即般若波羅蜜多最勝清淨
432 11 yǐn to lead; to guide
433 11 yǐn to draw a bow
434 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
435 11 yǐn to stretch
436 11 yǐn to involve
437 11 yǐn to quote; to cite
438 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
439 11 yǐn to recruit
440 11 yǐn to hold
441 11 yǐn to withdraw; to leave
442 11 yǐn a strap for pulling a cart
443 11 yǐn a preface ; a forward
444 11 yǐn a license
445 11 yǐn long
446 11 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
447 11 yǐn to cause
448 11 yǐn yin; a measure of for salt certificates
449 11 yǐn to pull; to draw
450 11 yǐn a refrain; a tune
451 11 yǐn to grow
452 11 yǐn to command
453 11 yǐn to accuse
454 11 yǐn to commit suicide
455 11 yǐn a genre
456 11 yǐn yin; a weight measure
457 11 yǐn yin; a unit of paper money
458 11 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
459 10 戲論 xì lùn mental proliferation 貪無戲論性
460 10 戲論 xì lùn meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca 貪無戲論性
461 10 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
462 10 般若 bōrě Prajna Wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
463 10 般若 bōrě prajna 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
464 10 般若 bōrě prajna; prajñā; paññā; great wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
465 10 般若 bōrě Prajñā 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
466 10 èr two 二合
467 10 èr Kangxi radical 7 二合
468 10 èr second 二合
469 10 èr twice; double; di- 二合
470 10 èr another; the other 二合
471 10 èr more than one kind 二合
472 10 èr two; dvā; dvi 二合
473 10 èr both; dvaya 二合
474 10 method; way 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
475 10 France 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
476 10 the law; rules; regulations 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
477 10 the teachings of the Buddha; Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
478 10 a standard; a norm 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
479 10 an institution 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
480 10 to emulate 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
481 10 magic; a magic trick 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
482 10 punishment 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
483 10 Fa 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
484 10 a precedent 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
485 10 a classification of some kinds of Han texts 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
486 10 relating to a ceremony or rite 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
487 10 Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
488 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
489 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
490 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
491 10 quality; characteristic 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
492 10 乃至 nǎizhì and even 乃至一切法自性清淨故
493 10 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至一切法自性清淨故
494 9 to join; to combine 二合
495 9 a time; a trip 二合
496 9 to close 二合
497 9 to agree with; equal to 二合
498 9 to gather 二合
499 9 whole 二合
500 9 to be suitable; to be up to standard 二合

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
obtain; attain; prāpta
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
xìng nature
理趣 lǐqù thought; mata
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
děng same; equal; sama
句义 句義 jù yì the meaning of a word; the meaning of a sentence
ǎn om

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
104
 1. Hao
 2. Hao
金刚顶瑜伽理趣般若经 金剛頂瑜伽理趣般若經 106 Jingang Ding Yujia Li Qu Jing
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
没驮 沒馱 109 Buddha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
魔怨 109 Māra
南天竺 78 Southern India
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三曼多跋陀罗 三曼多跋陀羅 115 Samantabhadra
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
说文 說文 83 Shuo Wen Jie Zi
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
虛空库菩萨 虛空庫菩薩 120 Gaganaganja Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
有顶天 有頂天 121 Akanistha
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智印 122 Wisdom Mudra
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中天 122 Central North India
122
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
 4. relating to Buddhism
 5. India

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 139.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿迦 196 arka
阿素罗 阿素羅 196 asura
跋折罗 跋折羅 98 vajra
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
常生 99 immortality
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
承事 99 to entrust with duty
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
多劫 100 many kalpas; numerous eons
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵本 102 a Sanskrit text
放大光明 102 diffusion of great light
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法如 102 dharma nature
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
灌顶宝冠 灌頂寶冠 103 empowered crown
广说 廣說 103 to explain; to teach
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
客尘 客塵 107 external taint
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
理趣 108 thought; mata
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
么诃 麼訶 109 mahā; great
妙色 109 wonderful form
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙善 109 wholesome; kuśala
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
名曰 109 to be named; to be called
密语 密語 109 mantra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
那庾多 110 a nayuta
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
平等性 112 universal nature
平等性智 112 wisdom of universal equality
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
乞叉 113 yaksa
人非人 114 kijnara; human or non-human being
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善护 善護 115 protector; tāyin
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四天 115 four kinds of heaven
宿命智 115 knowledge of past lives
胎藏 116 womb
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
围遶 圍遶 119 to circumambulate
五欲 五慾 119 the five desires
无碍智 無礙智 119 omniscience
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现等觉 現等覺 120 to become a Buddha
信受奉行 120 to receive and practice
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
信解受持 120 believe and uphold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
欲界 121 realm of desire
怨敌 怨敵 121 an enemy
瑜伽自在 121 yoga mastery
藏殿 122 sutra repository hall
赞歎 讚歎 122 praise
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
真净 真淨 122 true and pure teaching
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
质多 質多 122 citta
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara