Glossary and Vocabulary for Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing) 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經, Scroll 5

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 44 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
2 44 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
3 44 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
4 37 one 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
5 37 Kangxi radical 1 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
6 37 pure; concentrated 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
7 37 first 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
8 37 the same 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
9 37 sole; single 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
10 37 a very small amount 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
11 37 Yi 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
12 37 other 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
13 37 to unify 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
14 37 accidentally; coincidentally 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
15 37 abruptly; suddenly 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
16 37 one; eka 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
17 31 good fortune; happiness; luck 其所獲福比前福蘊廣多無量
18 31 Fujian 其所獲福比前福蘊廣多無量
19 31 wine and meat used in ceremonial offerings 其所獲福比前福蘊廣多無量
20 31 Fortune 其所獲福比前福蘊廣多無量
21 31 merit; blessing; punya 其所獲福比前福蘊廣多無量
22 31 fortune; blessing; svasti 其所獲福比前福蘊廣多無量
23 31 wéi to act as; to serve 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
24 31 wéi to change into; to become 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
25 31 wéi to be; is 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
26 31 wéi to do 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
27 31 wèi to support; to help 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
28 31 wéi to govern 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
29 31 wèi to be; bhū 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
30 29 to go; to 稽首已住於彼岸
31 29 to rely on; to depend on 稽首已住於彼岸
32 29 Yu 稽首已住於彼岸
33 29 a crow 稽首已住於彼岸
34 29 suǒ a few; various; some 無所供養無供養者
35 29 suǒ a place; a location 無所供養無供養者
36 29 suǒ indicates a passive voice 無所供養無供養者
37 29 suǒ an ordinal number 無所供養無供養者
38 29 suǒ meaning 無所供養無供養者
39 29 suǒ garrison 無所供養無供養者
40 29 suǒ place; pradeśa 無所供養無供養者
41 25 lìng to make; to cause to be; to lead 普令建立成緣覺果
42 25 lìng to issue a command 普令建立成緣覺果
43 25 lìng rules of behavior; customs 普令建立成緣覺果
44 25 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普令建立成緣覺果
45 25 lìng a season 普令建立成緣覺果
46 25 lìng respected; good reputation 普令建立成緣覺果
47 25 lìng good 普令建立成緣覺果
48 25 lìng pretentious 普令建立成緣覺果
49 25 lìng a transcending state of existence 普令建立成緣覺果
50 25 lìng a commander 普令建立成緣覺果
51 25 lìng a commanding quality; an impressive character 普令建立成緣覺果
52 25 lìng lyrics 普令建立成緣覺果
53 25 lìng Ling 普令建立成緣覺果
54 25 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 普令建立成緣覺果
55 23 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
56 23 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
57 23 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
58 23 建立 jiànlì to create; to build 普令建立成緣覺果
59 23 建立 jiànlì to produce 普令建立成緣覺果
60 22 huò to reap; to harvest 其所獲福比前福蘊廣多無量
61 22 huò to obtain; to get 其所獲福比前福蘊廣多無量
62 22 huò to hunt; to capture 其所獲福比前福蘊廣多無量
63 22 huò to suffer; to sustain; to be subject to 其所獲福比前福蘊廣多無量
64 22 huò game (hunting) 其所獲福比前福蘊廣多無量
65 22 huò a female servant 其所獲福比前福蘊廣多無量
66 22 huái Huai 其所獲福比前福蘊廣多無量
67 22 huò harvest 其所獲福比前福蘊廣多無量
68 22 huò results 其所獲福比前福蘊廣多無量
69 22 huò to obtain 其所獲福比前福蘊廣多無量
70 22 huò to take; labh 其所獲福比前福蘊廣多無量
71 20 qiān one thousand 千分不及一
72 20 qiān many; numerous; countless 千分不及一
73 20 qiān a cheat; swindler 千分不及一
74 20 qiān Qian 千分不及一
75 19 zhù to dwell; to live; to reside 善住不共諸法中
76 19 zhù to stop; to halt 善住不共諸法中
77 19 zhù to retain; to remain 善住不共諸法中
78 19 zhù to lodge at [temporarily] 善住不共諸法中
79 19 zhù verb complement 善住不共諸法中
80 19 zhù attaching; abiding; dwelling on 善住不共諸法中
81 19 fēn to separate; to divide into parts 千分不及一
82 19 fēn a part; a section; a division; a portion 千分不及一
83 19 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 千分不及一
84 19 fēn to differentiate; to distinguish 千分不及一
85 19 fēn a fraction 千分不及一
86 19 fēn to express as a fraction 千分不及一
87 19 fēn one tenth 千分不及一
88 19 fèn a component; an ingredient 千分不及一
89 19 fèn the limit of an obligation 千分不及一
90 19 fèn affection; goodwill 千分不及一
91 19 fèn a role; a responsibility 千分不及一
92 19 fēn equinox 千分不及一
93 19 fèn a characteristic 千分不及一
94 19 fèn to assume; to deduce 千分不及一
95 19 fēn to share 千分不及一
96 19 fēn branch [office] 千分不及一
97 19 fēn clear; distinct 千分不及一
98 19 fēn a difference 千分不及一
99 19 fēn a score 千分不及一
100 19 fèn identity 千分不及一
101 19 fèn a part; a portion 千分不及一
102 19 fēn part; avayava 千分不及一
103 18 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 勿於諸佛起色相見
104 17 néng can; able 稽首能斷眾結縛
105 17 néng ability; capacity 稽首能斷眾結縛
106 17 néng a mythical bear-like beast 稽首能斷眾結縛
107 17 néng energy 稽首能斷眾結縛
108 17 néng function; use 稽首能斷眾結縛
109 17 néng talent 稽首能斷眾結縛
110 17 néng expert at 稽首能斷眾結縛
111 17 néng to be in harmony 稽首能斷眾結縛
112 17 néng to tend to; to care for 稽首能斷眾結縛
113 17 néng to reach; to arrive at 稽首能斷眾結縛
114 17 néng to be able; śak 稽首能斷眾結縛
115 17 néng skilful; pravīṇa 稽首能斷眾結縛
116 16 zhōng middle 善住不共諸法中
117 16 zhōng medium; medium sized 善住不共諸法中
118 16 zhōng China 善住不共諸法中
119 16 zhòng to hit the mark 善住不共諸法中
120 16 zhōng midday 善住不共諸法中
121 16 zhōng inside 善住不共諸法中
122 16 zhōng during 善住不共諸法中
123 16 zhōng Zhong 善住不共諸法中
124 16 zhōng intermediary 善住不共諸法中
125 16 zhōng half 善住不共諸法中
126 16 zhòng to reach; to attain 善住不共諸法中
127 16 zhòng to suffer; to infect 善住不共諸法中
128 16 zhòng to obtain 善住不共諸法中
129 16 zhòng to pass an exam 善住不共諸法中
130 16 zhōng middle 善住不共諸法中
131 16 yòu Kangxi radical 29
132 14 俱胝 jūzhī Judi 千俱胝分不及一
133 14 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 千俱胝分不及一
134 14 yùn to bring together; to collect; to accumulate 其所獲福比前福蘊廣多無量
135 14 yùn to contain 其所獲福比前福蘊廣多無量
136 14 yùn profundity 其所獲福比前福蘊廣多無量
137 14 yùn withered grass 其所獲福比前福蘊廣多無量
138 14 yùn aggregate; skandha 其所獲福比前福蘊廣多無量
139 14 一切 yīqiè temporary 所有一切地獄
140 14 一切 yīqiè the same 所有一切地獄
141 14 正法 zhèngfǎ proper law 然於此正法不生信解
142 14 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 然於此正法不生信解
143 14 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 然於此正法不生信解
144 14 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 然於此正法不生信解
145 14 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 然於此正法不生信解
146 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
147 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
148 13 Kangxi radical 49 稽首已住於彼岸
149 13 to bring to an end; to stop 稽首已住於彼岸
150 13 to complete 稽首已住於彼岸
151 13 to demote; to dismiss 稽首已住於彼岸
152 13 to recover from an illness 稽首已住於彼岸
153 13 former; pūrvaka 稽首已住於彼岸
154 13 to use; to grasp 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
155 13 to rely on 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
156 13 to regard 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
157 13 to be able to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
158 13 to order; to command 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
159 13 used after a verb 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
160 13 a reason; a cause 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
161 13 Israel 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
162 13 Yi 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
163 13 use; yogena 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
164 13 bǎi one hundred 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
165 13 bǎi many 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
166 13 bǎi Bai 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
167 13 bǎi all 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
168 13 bǎi hundred; śata 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
169 12 十方 shí sāng The Ten Directions 正使十方所有一切佛剎土中
170 12 十方 shí fāng the ten directions 正使十方所有一切佛剎土中
171 12 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
172 12 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
173 12 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
174 12 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
175 12 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
176 12 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
177 12 無有 wú yǒu there is not 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
178 12 無有 wú yǒu non-existence 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
179 11 眾生 zhòngshēng all living things 普遍通達眾生行
180 11 眾生 zhòngshēng living things other than people 普遍通達眾生行
181 11 眾生 zhòngshēng sentient beings 普遍通達眾生行
182 11 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普遍通達眾生行
183 10 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
184 10 世界 shìjiè the earth 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
185 10 世界 shìjiè a domain; a realm 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
186 10 世界 shìjiè the human world 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
187 10 世界 shìjiè the conditions in the world 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
188 10 世界 shìjiè world 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
189 10 世界 shìjiè a world; lokadhatu 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
190 10 稱量 chēngliàng to weigh 此所獲福無有稱量
191 10 Buddha; Awakened One 佛大威力不思議
192 10 relating to Buddhism 佛大威力不思議
193 10 a statue or image of a Buddha 佛大威力不思議
194 10 a Buddhist text 佛大威力不思議
195 10 to touch; to stroke 佛大威力不思議
196 10 Buddha 佛大威力不思議
197 10 Buddha; Awakened One 佛大威力不思議
198 10 zhě ca 稽首世間尊勝者
199 10 稽首 qǐshǒu to bow; to kneel and worship 稽首十力度煩惱
200 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 無所供養無供養者
201 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 無所供養無供養者
202 9 供養 gòngyǎng offering 無所供養無供養者
203 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 無所供養無供養者
204 9 shǔ to count 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
205 9 shù a number; an amount 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
206 9 shù mathenatics 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
207 9 shù an ancient calculating method 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
208 9 shù several; a few 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
209 9 shǔ to allow; to permit 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
210 9 shǔ to be equal; to compare to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
211 9 shù numerology; divination by numbers 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
212 9 shù a skill; an art 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
213 9 shù luck; fate 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
214 9 shù a rule 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
215 9 shù legal system 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
216 9 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
217 9 fine; detailed; dense 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
218 9 prayer beads 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
219 9 shǔ number; saṃkhyā 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
220 9 jīng to go through; to experience 汝等當知此經功德不可思議
221 9 jīng a sutra; a scripture 汝等當知此經功德不可思議
222 9 jīng warp 汝等當知此經功德不可思議
223 9 jīng longitude 汝等當知此經功德不可思議
224 9 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 汝等當知此經功德不可思議
225 9 jīng a woman's period 汝等當知此經功德不可思議
226 9 jīng to bear; to endure 汝等當知此經功德不可思議
227 9 jīng to hang; to die by hanging 汝等當知此經功德不可思議
228 9 jīng classics 汝等當知此經功德不可思議
229 9 jīng to be frugal; to save 汝等當知此經功德不可思議
230 9 jīng a classic; a scripture; canon 汝等當知此經功德不可思議
231 9 jīng a standard; a norm 汝等當知此經功德不可思議
232 9 jīng a section of a Confucian work 汝等當知此經功德不可思議
233 9 jīng to measure 汝等當知此經功德不可思議
234 9 jīng human pulse 汝等當知此經功德不可思議
235 9 jīng menstruation; a woman's period 汝等當知此經功德不可思議
236 9 jīng sutra; discourse 汝等當知此經功德不可思議
237 9 miào wonderful; fantastic 稽首猶如妙高勝
238 9 miào clever 稽首猶如妙高勝
239 9 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 稽首猶如妙高勝
240 9 miào fine; delicate 稽首猶如妙高勝
241 9 miào young 稽首猶如妙高勝
242 9 miào interesting 稽首猶如妙高勝
243 9 miào profound reasoning 稽首猶如妙高勝
244 9 miào Miao 稽首猶如妙高勝
245 9 miào Wonderful 稽首猶如妙高勝
246 9 miào wonderful; beautiful; suksma 稽首猶如妙高勝
247 8 ér Kangxi radical 126 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
248 8 ér as if; to seem like 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
249 8 néng can; able 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
250 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
251 8 ér to arrive; up to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
252 8 信解 xìnjiě resolution; determination; adhimukti 然於此正法不生信解
253 8 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 彼諸菩薩所獲福蘊其數無量
254 8 shǎo few 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
255 8 shǎo to decrease; to lessen; to lose 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
256 8 shǎo to be inadequate; to be insufficient 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
257 8 shǎo to be less than 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
258 8 shǎo to despise; to scorn; to look down on 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
259 8 shào young 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
260 8 shào youth 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
261 8 shào a youth; a young person 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
262 8 shào Shao 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
263 8 shǎo few 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
264 8 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya 若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所
265 8 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya 若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所
266 8 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya; innumerable 若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所
267 8 to go back; to return 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
268 8 to resume; to restart 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
269 8 to do in detail 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
270 8 to restore 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
271 8 to respond; to reply to 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
272 8 Fu; Return 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
273 8 to retaliate; to reciprocate 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
274 8 to avoid forced labor or tax 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
275 8 Fu 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
276 8 doubled; to overlapping; folded 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
277 8 a lined garment with doubled thickness 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
278 8 to reach 病緣醫藥及諸樂具
279 8 to attain 病緣醫藥及諸樂具
280 8 to understand 病緣醫藥及諸樂具
281 8 able to be compared to; to catch up with 病緣醫藥及諸樂具
282 8 to be involved with; to associate with 病緣醫藥及諸樂具
283 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 病緣醫藥及諸樂具
284 8 and; ca; api 病緣醫藥及諸樂具
285 8 布施 bùshī generosity 比前菩薩布施福蘊
286 8 布施 bùshī dana; giving; generosity 比前菩薩布施福蘊
287 7 lüè plan; strategy 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
288 7 lüè to administer 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
289 7 lüè Lue 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
290 7 lüè to plunder; to seize 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
291 7 lüè to simplify; to omit; to leave out 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
292 7 lüè an outline 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
293 7 lüè concisely; samāsatas 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
294 7 guǒ a result; a consequence 亦勿謂佛得菩提果
295 7 guǒ fruit 亦勿謂佛得菩提果
296 7 guǒ to eat until full 亦勿謂佛得菩提果
297 7 guǒ to realize 亦勿謂佛得菩提果
298 7 guǒ a fruit tree 亦勿謂佛得菩提果
299 7 guǒ resolute; determined 亦勿謂佛得菩提果
300 7 guǒ Fruit 亦勿謂佛得菩提果
301 7 guǒ direct effect; phala; a consequence 亦勿謂佛得菩提果
302 7 zhī to go 坐臥之物
303 7 zhī to arrive; to go 坐臥之物
304 7 zhī is 坐臥之物
305 7 zhī to use 坐臥之物
306 7 zhī Zhi 坐臥之物
307 7 殑伽沙 jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛剎土中
308 7 qián front 其所獲福比前福蘊廣多無量
309 7 qián former; the past 其所獲福比前福蘊廣多無量
310 7 qián to go forward 其所獲福比前福蘊廣多無量
311 7 qián preceding 其所獲福比前福蘊廣多無量
312 7 qián before; earlier; prior 其所獲福比前福蘊廣多無量
313 7 qián to appear before 其所獲福比前福蘊廣多無量
314 7 qián future 其所獲福比前福蘊廣多無量
315 7 qián top; first 其所獲福比前福蘊廣多無量
316 7 qián battlefront 其所獲福比前福蘊廣多無量
317 7 qián before; former; pūrva 其所獲福比前福蘊廣多無量
318 7 qián facing; mukha 其所獲福比前福蘊廣多無量
319 7 zhòng many; numerous 稽首能斷眾結縛
320 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 稽首能斷眾結縛
321 7 zhòng general; common; public 稽首能斷眾結縛
322 7 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 一切法本來清淨故
323 7 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 一切法本來清淨故
324 7 清淨 qīngjìng concise 一切法本來清淨故
325 7 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 一切法本來清淨故
326 7 清淨 qīngjìng pure and clean 一切法本來清淨故
327 7 清淨 qīngjìng purity 一切法本來清淨故
328 7 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 一切法本來清淨故
329 7 to associate with; be near 其所獲福比前福蘊廣多無量
330 7 to compare; to contrast 其所獲福比前福蘊廣多無量
331 7 Kangxi radical 81 其所獲福比前福蘊廣多無量
332 7 to gesture (with hands) 其所獲福比前福蘊廣多無量
333 7 to make an analogy 其所獲福比前福蘊廣多無量
334 7 an analogy 其所獲福比前福蘊廣多無量
335 7 an example 其所獲福比前福蘊廣多無量
336 7 comparison; upamā 其所獲福比前福蘊廣多無量
337 7 甚深 shénshēn very profound; what is deep 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
338 7 Yi 亦勿謂佛處大眾中
339 7 Kangxi radical 71 當知諸佛無見無聞
340 7 to not have; without 當知諸佛無見無聞
341 7 mo 當知諸佛無見無聞
342 7 to not have 當知諸佛無見無聞
343 7 Wu 當知諸佛無見無聞
344 7 mo 當知諸佛無見無聞
345 6 Qi 勿於諸法謂其無相
346 6 譬喻 pìyù simile; rhetorical comparison; analogy 算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分
347 6 譬喻 pìyù example; dṛṣṭānta 算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分
348 6 譬喻 pìyù Avadana (parables); Apadāna 算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分
349 6 微塵 wēichén dust; a minute particle 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
350 6 微塵 wēichén fine dust 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
351 6 微塵 wēichén an atom 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
352 6 shèng to beat; to win; to conquer 稽首廣持勝德門
353 6 shèng victory; success 稽首廣持勝德門
354 6 shèng wonderful; supurb; superior 稽首廣持勝德門
355 6 shèng to surpass 稽首廣持勝德門
356 6 shèng triumphant 稽首廣持勝德門
357 6 shèng a scenic view 稽首廣持勝德門
358 6 shèng a woman's hair decoration 稽首廣持勝德門
359 6 shèng Sheng 稽首廣持勝德門
360 6 shèng conquering; victorious; jaya 稽首廣持勝德門
361 6 shèng superior; agra 稽首廣持勝德門
362 6 一一 yīyī one or two 一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛剎土中
363 6 一一 yīyī a few 一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛剎土中
364 6 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛剎土中
365 6 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛剎土中
366 6 佛剎 fó shā temple; monastery 一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛剎土中
367 6 廣大 guǎngdà vast; extensive 稽首廣大施無畏
368 6 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 稽首廣大施無畏
369 6 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 稽首廣大施無畏
370 6 廣大 guǎngdà to expand 稽首廣大施無畏
371 6 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 稽首廣大施無畏
372 6 百分 bǎifēn one hundredth; percent 百分不及一
373 6 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
374 6 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 普令建立成緣覺果
375 6 chéng to become; to turn into 普令建立成緣覺果
376 6 chéng to grow up; to ripen; to mature 普令建立成緣覺果
377 6 chéng to set up; to establish; to develop; to form 普令建立成緣覺果
378 6 chéng a full measure of 普令建立成緣覺果
379 6 chéng whole 普令建立成緣覺果
380 6 chéng set; established 普令建立成緣覺果
381 6 chéng to reache a certain degree; to amount to 普令建立成緣覺果
382 6 chéng to reconcile 普令建立成緣覺果
383 6 chéng to resmble; to be similar to 普令建立成緣覺果
384 6 chéng composed of 普令建立成緣覺果
385 6 chéng a result; a harvest; an achievement 普令建立成緣覺果
386 6 chéng capable; able; accomplished 普令建立成緣覺果
387 6 chéng to help somebody achieve something 普令建立成緣覺果
388 6 chéng Cheng 普令建立成緣覺果
389 6 chéng Become 普令建立成緣覺果
390 6 chéng becoming; bhāva 普令建立成緣覺果
391 6 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普令建立成緣覺果
392 6 Prussia 普令建立成緣覺果
393 6 Pu 普令建立成緣覺果
394 6 equally; impartially; universal; samanta 普令建立成緣覺果
395 5 wèi to call 勿於諸法謂其無相
396 5 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 勿於諸法謂其無相
397 5 wèi to speak to; to address 勿於諸法謂其無相
398 5 wèi to treat as; to regard as 勿於諸法謂其無相
399 5 wèi introducing a condition situation 勿於諸法謂其無相
400 5 wèi to speak to; to address 勿於諸法謂其無相
401 5 wèi to think 勿於諸法謂其無相
402 5 wèi for; is to be 勿於諸法謂其無相
403 5 wèi to make; to cause 勿於諸法謂其無相
404 5 wèi principle; reason 勿於諸法謂其無相
405 5 wèi Wei 勿於諸法謂其無相
406 5 guǎng wide; large; vast 稽首廣持勝德門
407 5 guǎng Kangxi radical 53 稽首廣持勝德門
408 5 ān a hut 稽首廣持勝德門
409 5 guǎng a large building structure with no walls 稽首廣持勝德門
410 5 guǎng many; numerous; common 稽首廣持勝德門
411 5 guǎng to extend; to expand 稽首廣持勝德門
412 5 guǎng width; breadth; extent 稽首廣持勝德門
413 5 guǎng broad-minded; generous 稽首廣持勝德門
414 5 guǎng Guangzhou 稽首廣持勝德門
415 5 guàng a unit of east-west distance 稽首廣持勝德門
416 5 guàng a unit of 15 chariots 稽首廣持勝德門
417 5 kuàng barren 稽首廣持勝德門
418 5 guǎng Extensive 稽首廣持勝德門
419 5 guǎng vaipulya; vast; extended 稽首廣持勝德門
420 5 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 或有出家菩薩戒行清淨深心具足
421 5 出家 chūjiā to renounce 或有出家菩薩戒行清淨深心具足
422 5 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 或有出家菩薩戒行清淨深心具足
423 5 xíng to walk 普遍通達眾生行
424 5 xíng capable; competent 普遍通達眾生行
425 5 háng profession 普遍通達眾生行
426 5 xíng Kangxi radical 144 普遍通達眾生行
427 5 xíng to travel 普遍通達眾生行
428 5 xìng actions; conduct 普遍通達眾生行
429 5 xíng to do; to act; to practice 普遍通達眾生行
430 5 xíng all right; OK; okay 普遍通達眾生行
431 5 háng horizontal line 普遍通達眾生行
432 5 héng virtuous deeds 普遍通達眾生行
433 5 hàng a line of trees 普遍通達眾生行
434 5 hàng bold; steadfast 普遍通達眾生行
435 5 xíng to move 普遍通達眾生行
436 5 xíng to put into effect; to implement 普遍通達眾生行
437 5 xíng travel 普遍通達眾生行
438 5 xíng to circulate 普遍通達眾生行
439 5 xíng running script; running script 普遍通達眾生行
440 5 xíng temporary 普遍通達眾生行
441 5 háng rank; order 普遍通達眾生行
442 5 háng a business; a shop 普遍通達眾生行
443 5 xíng to depart; to leave 普遍通達眾生行
444 5 xíng to experience 普遍通達眾生行
445 5 xíng path; way 普遍通達眾生行
446 5 xíng xing; ballad 普遍通達眾生行
447 5 xíng Xing 普遍通達眾生行
448 5 xíng Practice 普遍通達眾生行
449 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 普遍通達眾生行
450 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 普遍通達眾生行
451 5 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 亦勿謂佛得菩提果
452 5 děi to want to; to need to 亦勿謂佛得菩提果
453 5 děi must; ought to 亦勿謂佛得菩提果
454 5 de 亦勿謂佛得菩提果
455 5 de infix potential marker 亦勿謂佛得菩提果
456 5 to result in 亦勿謂佛得菩提果
457 5 to be proper; to fit; to suit 亦勿謂佛得菩提果
458 5 to be satisfied 亦勿謂佛得菩提果
459 5 to be finished 亦勿謂佛得菩提果
460 5 děi satisfying 亦勿謂佛得菩提果
461 5 to contract 亦勿謂佛得菩提果
462 5 to hear 亦勿謂佛得菩提果
463 5 to have; there is 亦勿謂佛得菩提果
464 5 marks time passed 亦勿謂佛得菩提果
465 5 obtain; attain; prāpta 亦勿謂佛得菩提果
466 5 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 不可說俱胝那庾多百千如微塵等出家菩薩
467 5 不可說 bù kě shuō inexplicable 不可說俱胝那庾多百千如微塵等出家菩薩
468 5 tool; device; utensil; equipment; instrument 病緣醫藥及諸樂具
469 5 to possess; to have 病緣醫藥及諸樂具
470 5 to prepare 病緣醫藥及諸樂具
471 5 to write; to describe; to state 病緣醫藥及諸樂具
472 5 Ju 病緣醫藥及諸樂具
473 5 talent; ability 病緣醫藥及諸樂具
474 5 a feast; food 病緣醫藥及諸樂具
475 5 to arrange; to provide 病緣醫藥及諸樂具
476 5 furnishings 病緣醫藥及諸樂具
477 5 to understand 病緣醫藥及諸樂具
478 5 a mat for sitting and sleeping on 病緣醫藥及諸樂具
479 5 shí ten 一一方分皆有十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊
480 5 shí Kangxi radical 24 一一方分皆有十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊
481 5 shí tenth 一一方分皆有十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊
482 5 shí complete; perfect 一一方分皆有十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊
483 5 shí ten; daśa 一一方分皆有十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊
484 5 soil; ground; land 悉令建立皆住隨信行地
485 5 floor 悉令建立皆住隨信行地
486 5 the earth 悉令建立皆住隨信行地
487 5 fields 悉令建立皆住隨信行地
488 5 a place 悉令建立皆住隨信行地
489 5 a situation; a position 悉令建立皆住隨信行地
490 5 background 悉令建立皆住隨信行地
491 5 terrain 悉令建立皆住隨信行地
492 5 a territory; a region 悉令建立皆住隨信行地
493 5 used after a distance measure 悉令建立皆住隨信行地
494 5 coming from the same clan 悉令建立皆住隨信行地
495 5 earth; pṛthivī 悉令建立皆住隨信行地
496 5 stage; ground; level; bhumi 悉令建立皆住隨信行地
497 5 最上 zuìshàng supreme 或有菩薩於此最上甚深正法生信解已
498 5 衣服 yīfu clothing; clothes; attire 衣服
499 5 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 彼如是等諸眾生類
500 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛亦無言已說現說當說諸法

Frequencies of all Words

Top 862

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 ruò to seem; to be like; as 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
2 52 ruò seemingly 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
3 52 ruò if 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
4 52 ruò you 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
5 52 ruò this; that 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
6 52 ruò and; or 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
7 52 ruò as for; pertaining to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
8 52 pomegranite 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
9 52 ruò to choose 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
10 52 ruò to agree; to accord with; to conform to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
11 52 ruò thus 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
12 52 ruò pollia 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
13 52 ruò Ruo 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
14 52 ruò only then 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
15 52 ja 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
16 52 jñā 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
17 52 ruò if; yadi 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
18 44 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
19 44 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
20 44 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
21 37 one 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
22 37 Kangxi radical 1 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
23 37 as soon as; all at once 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
24 37 pure; concentrated 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
25 37 whole; all 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
26 37 first 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
27 37 the same 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
28 37 each 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
29 37 certain 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
30 37 throughout 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
31 37 used in between a reduplicated verb 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
32 37 sole; single 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
33 37 a very small amount 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
34 37 Yi 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
35 37 other 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
36 37 to unify 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
37 37 accidentally; coincidentally 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
38 37 abruptly; suddenly 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
39 37 or 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
40 37 one; eka 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
41 36 yǒu is; are; to exist 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
42 36 yǒu to have; to possess 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
43 36 yǒu indicates an estimate 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
44 36 yǒu indicates a large quantity 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
45 36 yǒu indicates an affirmative response 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
46 36 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
47 36 yǒu used to compare two things 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
48 36 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
49 36 yǒu used before the names of dynasties 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
50 36 yǒu a certain thing; what exists 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
51 36 yǒu multiple of ten and ... 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
52 36 yǒu abundant 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
53 36 yǒu purposeful 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
54 36 yǒu You 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
55 36 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
56 36 yǒu becoming; bhava 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
57 35 this; these 汝等當知此經功德不可思議
58 35 in this way 汝等當知此經功德不可思議
59 35 otherwise; but; however; so 汝等當知此經功德不可思議
60 35 at this time; now; here 汝等當知此經功德不可思議
61 35 this; here; etad 汝等當知此經功德不可思議
62 31 good fortune; happiness; luck 其所獲福比前福蘊廣多無量
63 31 Fujian 其所獲福比前福蘊廣多無量
64 31 wine and meat used in ceremonial offerings 其所獲福比前福蘊廣多無量
65 31 Fortune 其所獲福比前福蘊廣多無量
66 31 merit; blessing; punya 其所獲福比前福蘊廣多無量
67 31 fortune; blessing; svasti 其所獲福比前福蘊廣多無量
68 31 wèi for; to 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
69 31 wèi because of 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
70 31 wéi to act as; to serve 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
71 31 wéi to change into; to become 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
72 31 wéi to be; is 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
73 31 wéi to do 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
74 31 wèi for 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
75 31 wèi because of; for; to 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
76 31 wèi to 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
77 31 wéi in a passive construction 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
78 31 wéi forming a rehetorical question 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
79 31 wéi forming an adverb 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
80 31 wéi to add emphasis 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
81 31 wèi to support; to help 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
82 31 wéi to govern 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
83 31 wèi to be; bhū 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
84 29 in; at 稽首已住於彼岸
85 29 in; at 稽首已住於彼岸
86 29 in; at; to; from 稽首已住於彼岸
87 29 to go; to 稽首已住於彼岸
88 29 to rely on; to depend on 稽首已住於彼岸
89 29 to go to; to arrive at 稽首已住於彼岸
90 29 from 稽首已住於彼岸
91 29 give 稽首已住於彼岸
92 29 oppposing 稽首已住於彼岸
93 29 and 稽首已住於彼岸
94 29 compared to 稽首已住於彼岸
95 29 by 稽首已住於彼岸
96 29 and; as well as 稽首已住於彼岸
97 29 for 稽首已住於彼岸
98 29 Yu 稽首已住於彼岸
99 29 a crow 稽首已住於彼岸
100 29 whew; wow 稽首已住於彼岸
101 29 near to; antike 稽首已住於彼岸
102 29 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無所供養無供養者
103 29 suǒ an office; an institute 無所供養無供養者
104 29 suǒ introduces a relative clause 無所供養無供養者
105 29 suǒ it 無所供養無供養者
106 29 suǒ if; supposing 無所供養無供養者
107 29 suǒ a few; various; some 無所供養無供養者
108 29 suǒ a place; a location 無所供養無供養者
109 29 suǒ indicates a passive voice 無所供養無供養者
110 29 suǒ that which 無所供養無供養者
111 29 suǒ an ordinal number 無所供養無供養者
112 29 suǒ meaning 無所供養無供養者
113 29 suǒ garrison 無所供養無供養者
114 29 suǒ place; pradeśa 無所供養無供養者
115 29 suǒ that which; yad 無所供養無供養者
116 25 lìng to make; to cause to be; to lead 普令建立成緣覺果
117 25 lìng to issue a command 普令建立成緣覺果
118 25 lìng rules of behavior; customs 普令建立成緣覺果
119 25 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普令建立成緣覺果
120 25 lìng a season 普令建立成緣覺果
121 25 lìng respected; good reputation 普令建立成緣覺果
122 25 lìng good 普令建立成緣覺果
123 25 lìng pretentious 普令建立成緣覺果
124 25 lìng a transcending state of existence 普令建立成緣覺果
125 25 lìng a commander 普令建立成緣覺果
126 25 lìng a commanding quality; an impressive character 普令建立成緣覺果
127 25 lìng lyrics 普令建立成緣覺果
128 25 lìng Ling 普令建立成緣覺果
129 25 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 普令建立成緣覺果
130 24 不及 bùjí not as good as; inferior to 百分不及一
131 24 不及 bùjí not enough time 百分不及一
132 24 不及 bùjí insufficient 百分不及一
133 23 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
134 23 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
135 23 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
136 23 建立 jiànlì to create; to build 普令建立成緣覺果
137 23 建立 jiànlì to produce 普令建立成緣覺果
138 22 huò to reap; to harvest 其所獲福比前福蘊廣多無量
139 22 huò to obtain; to get 其所獲福比前福蘊廣多無量
140 22 huò to hunt; to capture 其所獲福比前福蘊廣多無量
141 22 huò to be capable of; can; is able 其所獲福比前福蘊廣多無量
142 22 huò to suffer; to sustain; to be subject to 其所獲福比前福蘊廣多無量
143 22 huò game (hunting) 其所獲福比前福蘊廣多無量
144 22 huò a female servant 其所獲福比前福蘊廣多無量
145 22 huái Huai 其所獲福比前福蘊廣多無量
146 22 huò harvest 其所獲福比前福蘊廣多無量
147 22 huò results 其所獲福比前福蘊廣多無量
148 22 huò to obtain 其所獲福比前福蘊廣多無量
149 22 huò to take; labh 其所獲福比前福蘊廣多無量
150 20 qiān one thousand 千分不及一
151 20 qiān many; numerous; countless 千分不及一
152 20 qiān very 千分不及一
153 20 qiān a cheat; swindler 千分不及一
154 20 qiān Qian 千分不及一
155 19 zhù to dwell; to live; to reside 善住不共諸法中
156 19 zhù to stop; to halt 善住不共諸法中
157 19 zhù to retain; to remain 善住不共諸法中
158 19 zhù to lodge at [temporarily] 善住不共諸法中
159 19 zhù firmly; securely 善住不共諸法中
160 19 zhù verb complement 善住不共諸法中
161 19 zhù attaching; abiding; dwelling on 善住不共諸法中
162 19 fēn to separate; to divide into parts 千分不及一
163 19 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 千分不及一
164 19 fēn a part; a section; a division; a portion 千分不及一
165 19 fēn a minute; a 15 second unit of time 千分不及一
166 19 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 千分不及一
167 19 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 千分不及一
168 19 fēn to differentiate; to distinguish 千分不及一
169 19 fēn a fraction 千分不及一
170 19 fēn to express as a fraction 千分不及一
171 19 fēn one tenth 千分不及一
172 19 fēn a centimeter 千分不及一
173 19 fèn a component; an ingredient 千分不及一
174 19 fèn the limit of an obligation 千分不及一
175 19 fèn affection; goodwill 千分不及一
176 19 fèn a role; a responsibility 千分不及一
177 19 fēn equinox 千分不及一
178 19 fèn a characteristic 千分不及一
179 19 fèn to assume; to deduce 千分不及一
180 19 fēn to share 千分不及一
181 19 fēn branch [office] 千分不及一
182 19 fēn clear; distinct 千分不及一
183 19 fēn a difference 千分不及一
184 19 fēn a score 千分不及一
185 19 fèn identity 千分不及一
186 19 fèn a part; a portion 千分不及一
187 19 fēn part; avayava 千分不及一
188 18 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 勿於諸佛起色相見
189 17 néng can; able 稽首能斷眾結縛
190 17 néng ability; capacity 稽首能斷眾結縛
191 17 néng a mythical bear-like beast 稽首能斷眾結縛
192 17 néng energy 稽首能斷眾結縛
193 17 néng function; use 稽首能斷眾結縛
194 17 néng may; should; permitted to 稽首能斷眾結縛
195 17 néng talent 稽首能斷眾結縛
196 17 néng expert at 稽首能斷眾結縛
197 17 néng to be in harmony 稽首能斷眾結縛
198 17 néng to tend to; to care for 稽首能斷眾結縛
199 17 néng to reach; to arrive at 稽首能斷眾結縛
200 17 néng as long as; only 稽首能斷眾結縛
201 17 néng even if 稽首能斷眾結縛
202 17 néng but 稽首能斷眾結縛
203 17 néng in this way 稽首能斷眾結縛
204 17 néng to be able; śak 稽首能斷眾結縛
205 17 néng skilful; pravīṇa 稽首能斷眾結縛
206 16 zhōng middle 善住不共諸法中
207 16 zhōng medium; medium sized 善住不共諸法中
208 16 zhōng China 善住不共諸法中
209 16 zhòng to hit the mark 善住不共諸法中
210 16 zhōng in; amongst 善住不共諸法中
211 16 zhōng midday 善住不共諸法中
212 16 zhōng inside 善住不共諸法中
213 16 zhōng during 善住不共諸法中
214 16 zhōng Zhong 善住不共諸法中
215 16 zhōng intermediary 善住不共諸法中
216 16 zhōng half 善住不共諸法中
217 16 zhōng just right; suitably 善住不共諸法中
218 16 zhōng while 善住不共諸法中
219 16 zhòng to reach; to attain 善住不共諸法中
220 16 zhòng to suffer; to infect 善住不共諸法中
221 16 zhòng to obtain 善住不共諸法中
222 16 zhòng to pass an exam 善住不共諸法中
223 16 zhōng middle 善住不共諸法中
224 16 yòu again; also
225 16 yòu expresses the existence of simultaneous conditions
226 16 yòu Kangxi radical 29
227 16 yòu and
228 16 yòu furthermore
229 16 yòu in addition
230 16 yòu but
231 16 yòu again; also; moreover; punar
232 14 俱胝 jūzhī Judi 千俱胝分不及一
233 14 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 千俱胝分不及一
234 14 yùn to bring together; to collect; to accumulate 其所獲福比前福蘊廣多無量
235 14 yùn to contain 其所獲福比前福蘊廣多無量
236 14 yùn profundity 其所獲福比前福蘊廣多無量
237 14 yùn withered grass 其所獲福比前福蘊廣多無量
238 14 yùn aggregate; skandha 其所獲福比前福蘊廣多無量
239 14 一切 yīqiè all; every; everything 所有一切地獄
240 14 一切 yīqiè temporary 所有一切地獄
241 14 一切 yīqiè the same 所有一切地獄
242 14 一切 yīqiè generally 所有一切地獄
243 14 一切 yīqiè all, everything 所有一切地獄
244 14 一切 yīqiè all; sarva 所有一切地獄
245 14 正法 zhèngfǎ proper law 然於此正法不生信解
246 14 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 然於此正法不生信解
247 14 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 然於此正法不生信解
248 14 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 然於此正法不生信解
249 14 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 然於此正法不生信解
250 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
251 13 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
252 13 already 稽首已住於彼岸
253 13 Kangxi radical 49 稽首已住於彼岸
254 13 from 稽首已住於彼岸
255 13 to bring to an end; to stop 稽首已住於彼岸
256 13 final aspectual particle 稽首已住於彼岸
257 13 afterwards; thereafter 稽首已住於彼岸
258 13 too; very; excessively 稽首已住於彼岸
259 13 to complete 稽首已住於彼岸
260 13 to demote; to dismiss 稽首已住於彼岸
261 13 to recover from an illness 稽首已住於彼岸
262 13 certainly 稽首已住於彼岸
263 13 an interjection of surprise 稽首已住於彼岸
264 13 this 稽首已住於彼岸
265 13 former; pūrvaka 稽首已住於彼岸
266 13 former; pūrvaka 稽首已住於彼岸
267 13 so as to; in order to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
268 13 to use; to regard as 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
269 13 to use; to grasp 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
270 13 according to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
271 13 because of 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
272 13 on a certain date 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
273 13 and; as well as 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
274 13 to rely on 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
275 13 to regard 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
276 13 to be able to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
277 13 to order; to command 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
278 13 further; moreover 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
279 13 used after a verb 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
280 13 very 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
281 13 already 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
282 13 increasingly 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
283 13 a reason; a cause 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
284 13 Israel 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
285 13 Yi 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
286 13 use; yogena 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
287 13 bǎi one hundred 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
288 13 bǎi many 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
289 13 bǎi Bai 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
290 13 bǎi all 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
291 13 bǎi hundred; śata 造七寶塔廣一由旬高百由旬眾寶界道
292 12 jiē all; each and every; in all cases 普令建立皆得人身
293 12 jiē same; equally 普令建立皆得人身
294 12 jiē all; sarva 普令建立皆得人身
295 12 十方 shí sāng The Ten Directions 正使十方所有一切佛剎土中
296 12 十方 shí fāng the ten directions 正使十方所有一切佛剎土中
297 12 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
298 12 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
299 12 děng degree; kind 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
300 12 děng plural 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
301 12 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
302 12 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
303 12 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
304 12 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
305 12 無有 wú yǒu there is not 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
306 12 無有 wú yǒu non-existence 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
307 11 眾生 zhòngshēng all living things 普遍通達眾生行
308 11 眾生 zhòngshēng living things other than people 普遍通達眾生行
309 11 眾生 zhòngshēng sentient beings 普遍通達眾生行
310 11 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普遍通達眾生行
311 10 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
312 10 世界 shìjiè the earth 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
313 10 世界 shìjiè a domain; a realm 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
314 10 世界 shìjiè the human world 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
315 10 世界 shìjiè the conditions in the world 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
316 10 世界 shìjiè world 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
317 10 世界 shìjiè a world; lokadhatu 於日日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養
318 10 that; those 彼如是等諸眾生類
319 10 another; the other 彼如是等諸眾生類
320 10 that; tad 彼如是等諸眾生類
321 10 稱量 chēngliàng to weigh 此所獲福無有稱量
322 10 Buddha; Awakened One 佛大威力不思議
323 10 relating to Buddhism 佛大威力不思議
324 10 a statue or image of a Buddha 佛大威力不思議
325 10 a Buddhist text 佛大威力不思議
326 10 to touch; to stroke 佛大威力不思議
327 10 Buddha 佛大威力不思議
328 10 Buddha; Awakened One 佛大威力不思議
329 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 稽首世間尊勝者
330 10 zhě that 稽首世間尊勝者
331 10 zhě nominalizing function word 稽首世間尊勝者
332 10 zhě used to mark a definition 稽首世間尊勝者
333 10 zhě used to mark a pause 稽首世間尊勝者
334 10 zhě topic marker; that; it 稽首世間尊勝者
335 10 zhuó according to 稽首世間尊勝者
336 10 zhě ca 稽首世間尊勝者
337 10 稽首 qǐshǒu to bow; to kneel and worship 稽首十力度煩惱
338 9 乃至 nǎizhì and even 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
339 9 乃至 nǎizhì as much as; yavat 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
340 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 無所供養無供養者
341 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 無所供養無供養者
342 9 供養 gòngyǎng offering 無所供養無供養者
343 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 無所供養無供養者
344 9 shǔ to count 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
345 9 shù a number; an amount 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
346 9 shuò frequently; repeatedly 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
347 9 shù mathenatics 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
348 9 shù an ancient calculating method 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
349 9 shù several; a few 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
350 9 shǔ to allow; to permit 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
351 9 shǔ to be equal; to compare to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
352 9 shù numerology; divination by numbers 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
353 9 shù a skill; an art 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
354 9 shù luck; fate 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
355 9 shù a rule 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
356 9 shù legal system 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
357 9 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
358 9 shǔ outstanding 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
359 9 fine; detailed; dense 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
360 9 prayer beads 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
361 9 shǔ number; saṃkhyā 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
362 9 jīng to go through; to experience 汝等當知此經功德不可思議
363 9 jīng a sutra; a scripture 汝等當知此經功德不可思議
364 9 jīng warp 汝等當知此經功德不可思議
365 9 jīng longitude 汝等當知此經功德不可思議
366 9 jīng often; regularly; frequently 汝等當知此經功德不可思議
367 9 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 汝等當知此經功德不可思議
368 9 jīng a woman's period 汝等當知此經功德不可思議
369 9 jīng to bear; to endure 汝等當知此經功德不可思議
370 9 jīng to hang; to die by hanging 汝等當知此經功德不可思議
371 9 jīng classics 汝等當知此經功德不可思議
372 9 jīng to be frugal; to save 汝等當知此經功德不可思議
373 9 jīng a classic; a scripture; canon 汝等當知此經功德不可思議
374 9 jīng a standard; a norm 汝等當知此經功德不可思議
375 9 jīng a section of a Confucian work 汝等當知此經功德不可思議
376 9 jīng to measure 汝等當知此經功德不可思議
377 9 jīng human pulse 汝等當知此經功德不可思議
378 9 jīng menstruation; a woman's period 汝等當知此經功德不可思議
379 9 jīng sutra; discourse 汝等當知此經功德不可思議
380 9 miào wonderful; fantastic 稽首猶如妙高勝
381 9 miào clever 稽首猶如妙高勝
382 9 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 稽首猶如妙高勝
383 9 miào fine; delicate 稽首猶如妙高勝
384 9 miào young 稽首猶如妙高勝
385 9 miào interesting 稽首猶如妙高勝
386 9 miào profound reasoning 稽首猶如妙高勝
387 9 miào Miao 稽首猶如妙高勝
388 9 miào Wonderful 稽首猶如妙高勝
389 9 miào wonderful; beautiful; suksma 稽首猶如妙高勝
390 8 ér and; as well as; but (not); yet (not) 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
391 8 ér Kangxi radical 126 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
392 8 ér you 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
393 8 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
394 8 ér right away; then 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
395 8 ér but; yet; however; while; nevertheless 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
396 8 ér if; in case; in the event that 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
397 8 ér therefore; as a result; thus 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
398 8 ér how can it be that? 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
399 8 ér so as to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
400 8 ér only then 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
401 8 ér as if; to seem like 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
402 8 néng can; able 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
403 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
404 8 ér me 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
405 8 ér to arrive; up to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
406 8 ér possessive 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
407 8 ér and; ca 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
408 8 信解 xìnjiě resolution; determination; adhimukti 然於此正法不生信解
409 8 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 彼諸菩薩所獲福蘊其數無量
410 8 huò or; either; else 何況自書或教人書
411 8 huò maybe; perhaps; might; possibly 何況自書或教人書
412 8 huò some; someone 何況自書或教人書
413 8 míngnián suddenly 何況自書或教人書
414 8 huò or; vā 何況自書或教人書
415 8 such as; for example; for instance 如蓮不著於水中
416 8 if 如蓮不著於水中
417 8 in accordance with 如蓮不著於水中
418 8 to be appropriate; should; with regard to 如蓮不著於水中
419 8 this 如蓮不著於水中
420 8 it is so; it is thus; can be compared with 如蓮不著於水中
421 8 to go to 如蓮不著於水中
422 8 to meet 如蓮不著於水中
423 8 to appear; to seem; to be like 如蓮不著於水中
424 8 at least as good as 如蓮不著於水中
425 8 and 如蓮不著於水中
426 8 or 如蓮不著於水中
427 8 but 如蓮不著於水中
428 8 then 如蓮不著於水中
429 8 naturally 如蓮不著於水中
430 8 expresses a question or doubt 如蓮不著於水中
431 8 you 如蓮不著於水中
432 8 the second lunar month 如蓮不著於水中
433 8 in; at 如蓮不著於水中
434 8 Ru 如蓮不著於水中
435 8 Thus 如蓮不著於水中
436 8 thus; tathā 如蓮不著於水中
437 8 like; iva 如蓮不著於水中
438 8 suchness; tathatā 如蓮不著於水中
439 8 zhū all; many; various 稽首救世諸苦尊
440 8 zhū Zhu 稽首救世諸苦尊
441 8 zhū all; members of the class 稽首救世諸苦尊
442 8 zhū interrogative particle 稽首救世諸苦尊
443 8 zhū him; her; them; it 稽首救世諸苦尊
444 8 zhū of; in 稽首救世諸苦尊
445 8 zhū all; many; sarva 稽首救世諸苦尊
446 8 shǎo few 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
447 8 shǎo to decrease; to lessen; to lose 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
448 8 shǎo slightly; somewhat 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
449 8 shǎo to be inadequate; to be insufficient 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
450 8 shǎo to be less than 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
451 8 shǎo to despise; to scorn; to look down on 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
452 8 shǎo short-term 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
453 8 shǎo infrequently 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
454 8 shǎo slightly; somewhat 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
455 8 shào young 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
456 8 shào youth 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
457 8 shào a youth; a young person 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
458 8 shào Shao 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
459 8 shǎo few 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
460 8 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya 若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所
461 8 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya 若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所
462 8 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya; innumerable 若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所
463 8 again; more; repeatedly 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
464 8 to go back; to return 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
465 8 to resume; to restart 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
466 8 to do in detail 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
467 8 to restore 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
468 8 to respond; to reply to 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
469 8 after all; and then 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
470 8 even if; although 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
471 8 Fu; Return 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
472 8 to retaliate; to reciprocate 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
473 8 to avoid forced labor or tax 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
474 8 particle without meaing 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
475 8 Fu 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
476 8 repeated; again 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
477 8 doubled; to overlapping; folded 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
478 8 a lined garment with doubled thickness 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
479 8 again; punar 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
480 8 to reach 病緣醫藥及諸樂具
481 8 and 病緣醫藥及諸樂具
482 8 coming to; when 病緣醫藥及諸樂具
483 8 to attain 病緣醫藥及諸樂具
484 8 to understand 病緣醫藥及諸樂具
485 8 able to be compared to; to catch up with 病緣醫藥及諸樂具
486 8 to be involved with; to associate with 病緣醫藥及諸樂具
487 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 病緣醫藥及諸樂具
488 8 and; ca; api 病緣醫藥及諸樂具
489 8 布施 bùshī generosity 比前菩薩布施福蘊
490 8 布施 bùshī dana; giving; generosity 比前菩薩布施福蘊
491 7 lüè plan; strategy 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
492 7 lüè to administer 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
493 7 lüè Lue 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
494 7 lüè to plunder; to seize 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
495 7 lüè to simplify; to omit; to leave out 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
496 7 lüè an outline 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
497 7 lüè approximately; roughly 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
498 7 lüè concisely; samāsatas 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
499 7 guǒ a result; a consequence 亦勿謂佛得菩提果
500 7 guǒ fruit 亦勿謂佛得菩提果

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
one; eka
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
this; here; etad
 1. Fortune
 2. merit; blessing; punya
 3. fortune; blessing; svasti
wèi to be; bhū
near to; antike
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
波尼 98 Panini
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大乘入诸佛境界智光明庄严经 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 100 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing)
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
惟净 惟淨 119 Wei Jing
有顶 有頂 121 Akanistha
有顶天 有頂天 121 Akanistha
正使 122 Chief Envoy
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 118.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝界 寶界 98 a Buddha land; a pure land
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
倍复 倍復 98 many times more than
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
不可称 不可稱 98 unequalled
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
幢幡 99 a hanging banner
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福行 102 actions that product merit
果报 果報 103 fruition; the result of karma
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
伽陀 106 gatha; verse
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
戒行 106 to abide by precepts
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
殑伽沙劫 106 as many kalpas as there are grains of sand in the Ganges River
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
救世 106 to save the world
卷第五 106 scroll 5
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
利乐 利樂 108 blessing and joy
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那庾多 110 nayuta; a huge number
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
普现 普現 112 universal manifestation
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净心 清淨心 113 pure mind
人中尊 114 the Honored One among humans
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入涅 114 to enter Nirvāṇa; to pass away
若卵生 114 be they born from eggs
若胎生 114 or born from wombs
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
湿生 濕生 115 to be born from moisture
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四句偈 115 a four line gatha
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
随法行 隨法行 115 Follow the Dharma
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
悟入 119 comprehend; experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
信受奉行 120 to receive and practice
信解 120 resolution; determination; adhimukti
虚空界 虛空界 120 visible space
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一食 121 one meal
一由旬 121 one yojana
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一一方 121 ekaikasyam disi
有想 121 having apperception
有法 121 something that exists
愿求 願求 121 aspires
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
证净 證淨 122 attainment of pure wisdom
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī