Glossary and Vocabulary for Vajraśekharasūtra 金剛頂瑜伽理趣般若經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 45 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已能善得一切如來遍金剛智
2 45 děi to want to; to need to 已能善得一切如來遍金剛智
3 45 děi must; ought to 已能善得一切如來遍金剛智
4 45 de 已能善得一切如來遍金剛智
5 45 de infix potential marker 已能善得一切如來遍金剛智
6 45 to result in 已能善得一切如來遍金剛智
7 45 to be proper; to fit; to suit 已能善得一切如來遍金剛智
8 45 to be satisfied 已能善得一切如來遍金剛智
9 45 to be finished 已能善得一切如來遍金剛智
10 45 děi satisfying 已能善得一切如來遍金剛智
11 45 to contract 已能善得一切如來遍金剛智
12 45 to hear 已能善得一切如來遍金剛智
13 45 to have; there is 已能善得一切如來遍金剛智
14 45 marks time passed 已能善得一切如來遍金剛智
15 45 obtain; attain; prāpta 已能善得一切如來遍金剛智
16 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 決定清淨一切如來妙法智
17 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 決定清淨一切如來妙法智
18 42 清淨 qīngjìng concise 決定清淨一切如來妙法智
19 42 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 決定清淨一切如來妙法智
20 42 清淨 qīngjìng pure and clean 決定清淨一切如來妙法智
21 42 清淨 qīngjìng purity 決定清淨一切如來妙法智
22 42 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 決定清淨一切如來妙法智
23 40 xìng gender 定得如來執金剛性
24 40 xìng nature; disposition 定得如來執金剛性
25 40 xìng grammatical gender 定得如來執金剛性
26 40 xìng a property; a quality 定得如來執金剛性
27 40 xìng life; destiny 定得如來執金剛性
28 40 xìng sexual desire 定得如來執金剛性
29 40 xìng scope 定得如來執金剛性
30 40 xìng nature 定得如來執金剛性
31 39 reason; logic; truth 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
32 39 to manage 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
33 39 to pay attention to; to take notice of; to regard others with a certain attitude 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
34 39 to work jade; to remove jade from ore 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
35 39 a natural science 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
36 39 law; principle; theory; inner principle or structure 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
37 39 to acknowledge; to respond; to answer 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
38 39 a judge 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
39 39 li; moral principle 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
40 39 to tidy up; to put in order 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
41 39 grain; texture 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
42 39 reason; logic; truth 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
43 39 interesting 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
44 39 to turn towards; to approach 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
45 39 to urge 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
46 39 purport; an objective 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
47 39 a delight; a pleasure; an interest 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
48 39 an inclination 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
49 39 a flavor; a taste 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
50 39 to go quickly towards 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
51 39 realm; destination 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
52 36 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
53 33 děng et cetera; and so on 猶若金剛等諸如來無動無壞
54 33 děng to wait 猶若金剛等諸如來無動無壞
55 33 děng to be equal 猶若金剛等諸如來無動無壞
56 33 děng degree; level 猶若金剛等諸如來無動無壞
57 33 děng to compare 猶若金剛等諸如來無動無壞
58 33 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 已能善得一切如來遍金剛智
59 29 句義 jù yì the meaning of a word; the meaning of a sentence 此門即是菩薩句義
60 28 to go back; to return 復依毘盧遮那如來之相
61 28 to resume; to restart 復依毘盧遮那如來之相
62 28 to do in detail 復依毘盧遮那如來之相
63 28 to restore 復依毘盧遮那如來之相
64 28 to respond; to reply to 復依毘盧遮那如來之相
65 28 Fu; Return 復依毘盧遮那如來之相
66 28 to retaliate; to reciprocate 復依毘盧遮那如來之相
67 28 to avoid forced labor or tax 復依毘盧遮那如來之相
68 28 Fu 復依毘盧遮那如來之相
69 28 doubled; to overlapping; folded 復依毘盧遮那如來之相
70 28 a lined garment with doubled thickness 復依毘盧遮那如來之相
71 28 ǎn to contain
72 28 ǎn to eat with the hands
73 26 一切 yīqiè temporary 一切皆具陀羅尼門
74 26 一切 yīqiè the same 一切皆具陀羅尼門
75 25 法門 fǎmén Dharma gate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
76 25 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
77 24 néng can; able 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
78 24 néng ability; capacity 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
79 24 néng a mythical bear-like beast 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
80 24 néng energy 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
81 24 néng function; use 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
82 24 néng talent 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
83 24 néng expert at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
84 24 néng to be in harmony 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
85 24 néng to tend to; to care for 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
86 24 néng to reach; to arrive at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
87 24 néng to be able; śak 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
88 24 甚深 shénshēn very profound; what is deep 為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門
89 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
90 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
91 24 shuì to persuade 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
92 24 shuō to teach; to recite; to explain 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
93 24 shuō a doctrine; a theory 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
94 24 shuō to claim; to assert 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
95 24 shuō allocution 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
96 24 shuō to criticize; to scold 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
97 24 shuō to indicate; to refer to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
98 24 shuō speach; vāda 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
99 24 shuō to speak; bhāṣate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
100 23 Kangxi radical 49 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
101 23 to bring to an end; to stop 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
102 23 to complete 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
103 23 to demote; to dismiss 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
104 23 to recover from an illness 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
105 23 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
106 23 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
107 21 to be near by; to be close to 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
108 21 at that time 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
109 21 to be exactly the same as; to be thus 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
110 21 supposed; so-called 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
111 21 to arrive at; to ascend 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
112 20 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
113 19 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
114 18 平等性 píngděng xìng universal nature 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
115 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
116 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
117 17 菩薩 púsà bodhisatta 此門即是菩薩句義
118 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 餘一切有情種種希願
119 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 餘一切有情種種希願
120 17 wéi to act as; to serve 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
121 17 wéi to change into; to become 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
122 17 wéi to be; is 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
123 17 wéi to do 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
124 17 wèi to support; to help 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
125 17 wéi to govern 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
126 16 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若能日日受持讀誦正念思惟
127 16 思惟 sīwéi thinking; tought 若能日日受持讀誦正念思惟
128 16 思惟 sīwéi Contemplate 若能日日受持讀誦正念思惟
129 16 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若能日日受持讀誦正念思惟
130 16 yán to speak; to say; said 告金剛手菩薩等言
131 16 yán language; talk; words; utterance; speech 告金剛手菩薩等言
132 16 yán Kangxi radical 149 告金剛手菩薩等言
133 16 yán phrase; sentence 告金剛手菩薩等言
134 16 yán a word; a syllable 告金剛手菩薩等言
135 16 yán a theory; a doctrine 告金剛手菩薩等言
136 16 yán to regard as 告金剛手菩薩等言
137 16 yán to act as 告金剛手菩薩等言
138 16 yán speech; vāc 告金剛手菩薩等言
139 16 yán speak; vad 告金剛手菩薩等言
140 16 金剛 jīngāng a diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
141 16 金剛 jīngāng King Kong 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
142 16 金剛 jīngāng a hard object 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
143 16 金剛 jīngāng gorilla 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
144 16 金剛 jīngāng diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
145 16 金剛 jīngāng vajra 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
146 16 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
147 16 正念 zhèng niàn right mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
148 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 乃至菩提
149 16 菩提 pútí bodhi 乃至菩提
150 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 乃至菩提
151 15 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
152 15 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩摩訶薩
153 15 wén to hear 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
154 15 wén Wen 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
155 15 wén sniff at; to smell 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
156 15 wén to be widely known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
157 15 wén to confirm; to accept 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
158 15 wén information 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
159 15 wèn famous; well known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
160 15 wén knowledge; learning 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
161 15 wèn popularity; prestige; reputation 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
162 15 wén to question 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
163 15 wén hearing; śruti 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
164 15 gào to tell; to say; said; told 告金剛手菩薩等言
165 15 gào to request 告金剛手菩薩等言
166 15 gào to report; to inform 告金剛手菩薩等言
167 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告金剛手菩薩等言
168 15 gào to accuse; to sue 告金剛手菩薩等言
169 15 gào to reach 告金剛手菩薩等言
170 15 gào an announcement 告金剛手菩薩等言
171 15 gào a party 告金剛手菩薩等言
172 15 gào a vacation 告金剛手菩薩等言
173 15 gào Gao 告金剛手菩薩等言
174 15 gào to tell; jalp 告金剛手菩薩等言
175 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
176 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊
177 15 密語 mìyán mantra 即說密語
178 15 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
179 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
180 14 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 復依一切如來廣大供養種種供具
181 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 復依一切如來廣大供養種種供具
182 14 供養 gòngyǎng offering 復依一切如來廣大供養種種供具
183 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 復依一切如來廣大供養種種供具
184 14 zhèng proof 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
185 14 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
186 14 zhèng to advise against 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
187 14 zhèng certificate 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
188 14 zhèng an illness 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
189 14 zhèng to accuse 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
190 14 zhèng realization; adhigama 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
191 14 to depend on; to lean on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
192 14 to comply with; to follow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
193 14 to help 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
194 14 flourishing 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
195 14 lovable 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
196 14 upadhi / bonds; substratum 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
197 14 所謂 suǒwèi so-called 所謂
198 13 to go; to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
199 13 to rely on; to depend on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
200 13 Yu 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
201 13 a crow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
202 13 xiàng to observe; to assess 復依毘盧遮那如來之相
203 13 xiàng appearance; portrait; picture 復依毘盧遮那如來之相
204 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 復依毘盧遮那如來之相
205 13 xiàng to aid; to help 復依毘盧遮那如來之相
206 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復依毘盧遮那如來之相
207 13 xiàng a sign; a mark; appearance 復依毘盧遮那如來之相
208 13 xiāng alternately; in turn 復依毘盧遮那如來之相
209 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
210 13 xiāng form substance 復依毘盧遮那如來之相
211 13 xiāng to express 復依毘盧遮那如來之相
212 13 xiàng to choose 復依毘盧遮那如來之相
213 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
214 13 xiāng an ancient musical instrument 復依毘盧遮那如來之相
215 13 xiāng the seventh lunar month 復依毘盧遮那如來之相
216 13 xiāng to compare 復依毘盧遮那如來之相
217 13 xiàng to divine 復依毘盧遮那如來之相
218 13 xiàng to administer 復依毘盧遮那如來之相
219 13 xiàng helper for a blind person 復依毘盧遮那如來之相
220 13 xiāng rhythm [music] 復依毘盧遮那如來之相
221 13 xiāng the upper frets of a pipa 復依毘盧遮那如來之相
222 13 xiāng coralwood 復依毘盧遮那如來之相
223 13 xiàng ministry 復依毘盧遮那如來之相
224 13 xiàng to supplement; to enhance 復依毘盧遮那如來之相
225 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復依毘盧遮那如來之相
226 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復依毘盧遮那如來之相
227 13 xiàng sign; mark; liṅga 復依毘盧遮那如來之相
228 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復依毘盧遮那如來之相
229 13 to enter 復依一切如來入廣大轉輪相
230 13 Kangxi radical 11 復依一切如來入廣大轉輪相
231 13 radical 復依一切如來入廣大轉輪相
232 13 income 復依一切如來入廣大轉輪相
233 13 to conform with 復依一切如來入廣大轉輪相
234 13 to descend 復依一切如來入廣大轉輪相
235 13 the entering tone 復依一切如來入廣大轉輪相
236 13 to pay 復依一切如來入廣大轉輪相
237 13 to join 復依一切如來入廣大轉輪相
238 13 entering; praveśa 復依一切如來入廣大轉輪相
239 13 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 信解受持讀誦正念思惟
240 13 信解受持 xìnjiě shòuchí believe and uphold 信解受持讀誦正念思惟
241 13 zhèng upright; straight 疾證無上正等菩提
242 13 zhèng to straighten; to correct 疾證無上正等菩提
243 13 zhèng main; central; primary 疾證無上正等菩提
244 13 zhèng fundamental; original 疾證無上正等菩提
245 13 zhèng precise; exact; accurate 疾證無上正等菩提
246 13 zhèng at right angles 疾證無上正等菩提
247 13 zhèng unbiased; impartial 疾證無上正等菩提
248 13 zhèng true; correct; orthodox 疾證無上正等菩提
249 13 zhèng unmixed; pure 疾證無上正等菩提
250 13 zhèng positive (charge) 疾證無上正等菩提
251 13 zhèng positive (number) 疾證無上正等菩提
252 13 zhèng standard 疾證無上正等菩提
253 13 zhèng chief; principal; primary 疾證無上正等菩提
254 13 zhèng honest 疾證無上正等菩提
255 13 zhèng to execute; to carry out 疾證無上正等菩提
256 13 zhèng accepted; conventional 疾證無上正等菩提
257 13 zhèng to govern 疾證無上正等菩提
258 13 zhēng first month 疾證無上正等菩提
259 13 zhēng center of a target 疾證無上正等菩提
260 13 zhèng Righteous 疾證無上正等菩提
261 13 zhèng right manner; nyāya 疾證無上正等菩提
262 13 disease; sickness; ailment 疾證無上正等菩提
263 13 to hate; to envy 疾證無上正等菩提
264 13 swift; rapid 疾證無上正等菩提
265 13 urgent 疾證無上正等菩提
266 13 pain 疾證無上正等菩提
267 13 to get sick 疾證無上正等菩提
268 13 to worry; to be nervous 疾證無上正等菩提
269 13 Kangxi radical 71 常無斷盡廣大周遍身語心性
270 13 to not have; without 常無斷盡廣大周遍身語心性
271 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
272 13 to not have 常無斷盡廣大周遍身語心性
273 13 Wu 常無斷盡廣大周遍身語心性
274 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
275 12 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
276 12 yìn India 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
277 12 yìn a mudra; a hand gesture 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
278 12 yìn a seal; a stamp 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
279 12 yìn to tally 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
280 12 yìn a vestige; a trace 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
281 12 yìn Yin 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
282 12 yìn to leave a track or trace 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
283 12 yìn mudra 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
284 12 調伏 tiáofú to subdue 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
285 12 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
286 11 最勝 zuìshèng jina; conqueror 即般若波羅蜜多最勝清淨
287 11 yǐn to lead; to guide
288 11 yǐn to draw a bow
289 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
290 11 yǐn to stretch
291 11 yǐn to involve
292 11 yǐn to quote; to cite
293 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
294 11 yǐn to recruit
295 11 yǐn to hold
296 11 yǐn to withdraw; to leave
297 11 yǐn a strap for pulling a cart
298 11 yǐn a preface ; a forward
299 11 yǐn a license
300 11 yǐn long
301 11 yǐn to cause
302 11 yǐn to pull; to draw
303 11 yǐn a refrain; a tune
304 11 yǐn to grow
305 11 yǐn to command
306 11 yǐn to accuse
307 11 yǐn to commit suicide
308 11 yǐn a genre
309 11 yǐn yin; a unit of paper money
310 11 平等 píngděng be equal in social status 已善安住三世平等
311 11 平等 píngděng equal 已善安住三世平等
312 11 平等 píngděng equal; without partiality 已善安住三世平等
313 11 平等 píngděng equality 已善安住三世平等
314 11 method; way 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
315 11 France 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
316 11 the law; rules; regulations 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
317 11 the teachings of the Buddha; Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
318 11 a standard; a norm 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
319 11 an institution 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
320 11 to emulate 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
321 11 magic; a magic trick 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
322 11 punishment 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
323 11 Fa 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
324 11 a precedent 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
325 11 a classification of some kinds of Han texts 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
326 11 relating to a ceremony or rite 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
327 11 Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
328 11 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
329 11 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
330 11 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
331 11 quality; characteristic 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
332 11 廣大 guǎngdà vast; extensive 常無斷盡廣大周遍身語心性
333 11 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 常無斷盡廣大周遍身語心性
334 11 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 常無斷盡廣大周遍身語心性
335 11 廣大 guǎngdà to expand 常無斷盡廣大周遍身語心性
336 11 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 常無斷盡廣大周遍身語心性
337 10 èr two 二合
338 10 èr Kangxi radical 7 二合
339 10 èr second 二合
340 10 èr twice; double; di- 二合
341 10 èr more than one kind 二合
342 10 èr two; dvā; dvi 二合
343 10 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
344 10 般若 bōrě Prajna Wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
345 10 般若 bōrě prajna 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
346 10 般若 bōrě prajna; prajñā; paññā; great wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
347 10 般若 bōrě Prajñā 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
348 10 戲論 xì lùn meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca 貪無戲論性
349 10 戲論 xì lùn mental proliferation 貪無戲論性
350 9 mén door; gate; doorway; gateway 三摩地門
351 9 mén phylum; division 三摩地門
352 9 mén sect; school 三摩地門
353 9 mén Kangxi radical 169 三摩地門
354 9 mén a door-like object 三摩地門
355 9 mén an opening 三摩地門
356 9 mén an access point; a border entrance 三摩地門
357 9 mén a household; a clan 三摩地門
358 9 mén a kind; a category 三摩地門
359 9 mén to guard a gate 三摩地門
360 9 mén Men 三摩地門
361 9 mén a turning point 三摩地門
362 9 mén a method 三摩地門
363 9 mén a sense organ 三摩地門
364 9 mén door; gate; dvara 三摩地門
365 9 to join; to combine 二合
366 9 to close 二合
367 9 to agree with; equal to 二合
368 9 to gather 二合
369 9 whole 二合
370 9 to be suitable; to be up to standard 二合
371 9 a musical note 二合
372 9 the conjunction of two astronomical objects 二合
373 9 to fight 二合
374 9 to conclude 二合
375 9 to be similar to 二合
376 9 crowded 二合
377 9 a box 二合
378 9 to copulate 二合
379 9 a partner; a spouse 二合
380 9 harmonious 二合
381 9 He 二合
382 9 a container for grain measurement 二合
383 9 Merge 二合
384 9 unite; saṃyoga 二合
385 9 究竟 jiūjìng outcome; result 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
386 9 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
387 9 究竟 jiūjìng to complete; to finish 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
388 9 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 復依一切如來無量無邊際究竟盡相
389 8 自性 zìxìng Self-Nature 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
390 8 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
391 8 zhī to go 賢聖天仙之所愛樂
392 8 zhī to arrive; to go 賢聖天仙之所愛樂
393 8 zhī is 賢聖天仙之所愛樂
394 8 zhī to use 賢聖天仙之所愛樂
395 8 zhī Zhi 賢聖天仙之所愛樂
396 8 niè evil 唵薩婆怛他孽帝
397 8 niè son of a concubine 唵薩婆怛他孽帝
398 8 niè a ghost 唵薩婆怛他孽帝
399 8 有情 yǒuqíng having feelings for 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
400 8 有情 yǒuqíng friends with 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
401 8 有情 yǒuqíng having emotional appeal 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
402 8 有情 yǒuqíng sentient being 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
403 8 有情 yǒuqíng sentient beings 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
404 8 suǒ a few; various; some 所作事業皆得善巧成辦
405 8 suǒ a place; a location 所作事業皆得善巧成辦
406 8 suǒ indicates a passive voice 所作事業皆得善巧成辦
407 8 suǒ an ordinal number 所作事業皆得善巧成辦
408 8 suǒ meaning 所作事業皆得善巧成辦
409 8 suǒ garrison 所作事業皆得善巧成辦
410 8 suǒ place; pradeśa 所作事業皆得善巧成辦
411 7 grieved; saddened 怛㘕
412 7 worried 怛㘕
413 7 ta 怛㘕
414 7 dialect; language; speech 常無斷盡廣大周遍身語心性
415 7 to speak; to tell 常無斷盡廣大周遍身語心性
416 7 verse; writing 常無斷盡廣大周遍身語心性
417 7 to speak; to tell 常無斷盡廣大周遍身語心性
418 7 proverbs; common sayings; old expressions 常無斷盡廣大周遍身語心性
419 7 a signal 常無斷盡廣大周遍身語心性
420 7 to chirp; to tweet 常無斷盡廣大周遍身語心性
421 7 words; discourse; vac 常無斷盡廣大周遍身語心性
422 7 三界 Sān Jiè Three Realms 過三界
423 7 三界 sān Jiè The Three Realms 過三界
424 7 cáng to hide 復依一切如來常住智印密藏相
425 7 zàng canon; a collection of scriptures 復依一切如來常住智印密藏相
426 7 cáng to store 復依一切如來常住智印密藏相
427 7 zàng Tibet 復依一切如來常住智印密藏相
428 7 zàng a treasure 復依一切如來常住智印密藏相
429 7 zàng a store 復依一切如來常住智印密藏相
430 7 zāng Zang 復依一切如來常住智印密藏相
431 7 zāng good 復依一切如來常住智印密藏相
432 7 zāng a male slave 復依一切如來常住智印密藏相
433 7 zāng booty 復依一切如來常住智印密藏相
434 7 zàng an internal organ 復依一切如來常住智印密藏相
435 7 zàng to bury 復依一切如來常住智印密藏相
436 7 zàng piṭaka; canon 復依一切如來常住智印密藏相
437 7 zàng garba; matrix; embryo 復依一切如來常住智印密藏相
438 7 zàng kośa; kosa 復依一切如來常住智印密藏相
439 7 zàng alaya; dwelling; residence 復依一切如來常住智印密藏相
440 7 zhì wisdom; knowledge; understanding 決定清淨一切如來妙法智
441 7 zhì care; prudence 決定清淨一切如來妙法智
442 7 zhì Zhi 決定清淨一切如來妙法智
443 7 zhì clever 決定清淨一切如來妙法智
444 7 zhì Wisdom 決定清淨一切如來妙法智
445 7 zhì jnana; knowing 決定清淨一切如來妙法智
446 7 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
447 7 shàn happy 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
448 7 shàn good 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
449 7 shàn kind-hearted 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
450 7 shàn to be skilled at something 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
451 7 shàn familiar 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
452 7 shàn to repair 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
453 7 shàn to admire 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
454 7 shàn to praise 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
455 7 shàn Shan 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
456 7 shàn kusala; virtuous 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
457 7 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門
458 7 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 宣說正法
459 7 hōng hum
460 7 óu to bellow
461 7 hōng dull; stupid
462 7 hōng hum
463 7 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 所作事業皆得善巧成辦
464 7 chéng to become; to turn into 所作事業皆得善巧成辦
465 7 chéng to grow up; to ripen; to mature 所作事業皆得善巧成辦
466 7 chéng to set up; to establish; to develop; to form 所作事業皆得善巧成辦
467 7 chéng a full measure of 所作事業皆得善巧成辦
468 7 chéng whole 所作事業皆得善巧成辦
469 7 chéng set; established 所作事業皆得善巧成辦
470 7 chéng to reache a certain degree; to amount to 所作事業皆得善巧成辦
471 7 chéng to reconcile 所作事業皆得善巧成辦
472 7 chéng to resmble; to be similar to 所作事業皆得善巧成辦
473 7 chéng composed of 所作事業皆得善巧成辦
474 7 chéng a result; a harvest; an achievement 所作事業皆得善巧成辦
475 7 chéng capable; able; accomplished 所作事業皆得善巧成辦
476 7 chéng to help somebody achieve something 所作事業皆得善巧成辦
477 7 chéng Cheng 所作事業皆得善巧成辦
478 7 chéng Become 所作事業皆得善巧成辦
479 7 chéng becoming; bhāva 所作事業皆得善巧成辦
480 7 轉輪 zhuǎnlún a rotating disk; a wheel; a rotor 為諸菩薩說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門
481 6 zhé to fold 唵步地質多跋折嚟
482 6 zhé a discount; a rebate 唵步地質多跋折嚟
483 6 zhé to break; to snap 唵步地質多跋折嚟
484 6 zhé to suffer a loss 唵步地質多跋折嚟
485 6 zhé name for horizontal hooked stroke 唵步地質多跋折嚟
486 6 zhé to twist; to bend 唵步地質多跋折嚟
487 6 zhé a section of a Yuan dynasty poetic drama 唵步地質多跋折嚟
488 6 zhé to be convinced; to decide 唵步地質多跋折嚟
489 6 zhé to convert into; to exchange; to barter 唵步地質多跋折嚟
490 6 zhē to turn over; to roll over; to overthrow 唵步地質多跋折嚟
491 6 zhē to pour liquid out 唵步地質多跋折嚟
492 6 shé to break; to snap 唵步地質多跋折嚟
493 6 shé to loose money 唵步地質多跋折嚟
494 6 shé She 唵步地質多跋折嚟
495 6 zhé to reduce; to deduct 唵步地質多跋折嚟
496 6 zhé to analyze; to compute a proportion 唵步地質多跋折嚟
497 6 zhé to crush 唵步地質多跋折嚟
498 6 zhé to die early; to die unexpectedly 唵步地質多跋折嚟
499 6 zhé to censure; to criticize 唵步地質多跋折嚟
500 6 zhé a kind of medical treatment 唵步地質多跋折嚟

Frequencies of all Words

Top 763

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 49 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 49 old; ancient; former; past 何以故
3 49 reason; cause; purpose 何以故
4 49 to die 何以故
5 49 so; therefore; hence 何以故
6 49 original 何以故
7 49 accident; happening; instance 何以故
8 49 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 49 something in the past 何以故
10 49 deceased; dead 何以故
11 49 still; yet 何以故
12 45 de potential marker 已能善得一切如來遍金剛智
13 45 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已能善得一切如來遍金剛智
14 45 děi must; ought to 已能善得一切如來遍金剛智
15 45 děi to want to; to need to 已能善得一切如來遍金剛智
16 45 děi must; ought to 已能善得一切如來遍金剛智
17 45 de 已能善得一切如來遍金剛智
18 45 de infix potential marker 已能善得一切如來遍金剛智
19 45 to result in 已能善得一切如來遍金剛智
20 45 to be proper; to fit; to suit 已能善得一切如來遍金剛智
21 45 to be satisfied 已能善得一切如來遍金剛智
22 45 to be finished 已能善得一切如來遍金剛智
23 45 de result of degree 已能善得一切如來遍金剛智
24 45 de marks completion of an action 已能善得一切如來遍金剛智
25 45 děi satisfying 已能善得一切如來遍金剛智
26 45 to contract 已能善得一切如來遍金剛智
27 45 marks permission or possibility 已能善得一切如來遍金剛智
28 45 expressing frustration 已能善得一切如來遍金剛智
29 45 to hear 已能善得一切如來遍金剛智
30 45 to have; there is 已能善得一切如來遍金剛智
31 45 marks time passed 已能善得一切如來遍金剛智
32 45 obtain; attain; prāpta 已能善得一切如來遍金剛智
33 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 決定清淨一切如來妙法智
34 42 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 決定清淨一切如來妙法智
35 42 清淨 qīngjìng concise 決定清淨一切如來妙法智
36 42 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 決定清淨一切如來妙法智
37 42 清淨 qīngjìng pure and clean 決定清淨一切如來妙法智
38 42 清淨 qīngjìng purity 決定清淨一切如來妙法智
39 42 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 決定清淨一切如來妙法智
40 40 xìng gender 定得如來執金剛性
41 40 xìng suffix corresponding to -ness 定得如來執金剛性
42 40 xìng nature; disposition 定得如來執金剛性
43 40 xìng a suffix corresponding to -ness 定得如來執金剛性
44 40 xìng grammatical gender 定得如來執金剛性
45 40 xìng a property; a quality 定得如來執金剛性
46 40 xìng life; destiny 定得如來執金剛性
47 40 xìng sexual desire 定得如來執金剛性
48 40 xìng scope 定得如來執金剛性
49 40 xìng nature 定得如來執金剛性
50 39 reason; logic; truth 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
51 39 to manage 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
52 39 to pay attention to; to take notice of; to regard others with a certain attitude 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
53 39 to work jade; to remove jade from ore 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
54 39 a natural science 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
55 39 law; principle; theory; inner principle or structure 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
56 39 to acknowledge; to respond; to answer 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
57 39 a judge 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
58 39 li; moral principle 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
59 39 to tidy up; to put in order 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
60 39 grain; texture 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
61 39 reason; logic; truth 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
62 39 interesting 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
63 39 to turn towards; to approach 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
64 39 urgent; pressing; quickly 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
65 39 to urge 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
66 39 purport; an objective 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
67 39 a delight; a pleasure; an interest 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
68 39 an inclination 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
69 39 a flavor; a taste 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
70 39 to go quickly towards 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
71 39 realm; destination 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
72 36 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
73 33 děng et cetera; and so on 猶若金剛等諸如來無動無壞
74 33 děng to wait 猶若金剛等諸如來無動無壞
75 33 děng degree; kind 猶若金剛等諸如來無動無壞
76 33 děng plural 猶若金剛等諸如來無動無壞
77 33 děng to be equal 猶若金剛等諸如來無動無壞
78 33 děng degree; level 猶若金剛等諸如來無動無壞
79 33 děng to compare 猶若金剛等諸如來無動無壞
80 33 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 已能善得一切如來遍金剛智
81 29 句義 jù yì the meaning of a word; the meaning of a sentence 此門即是菩薩句義
82 28 again; more; repeatedly 復依毘盧遮那如來之相
83 28 to go back; to return 復依毘盧遮那如來之相
84 28 to resume; to restart 復依毘盧遮那如來之相
85 28 to do in detail 復依毘盧遮那如來之相
86 28 to restore 復依毘盧遮那如來之相
87 28 to respond; to reply to 復依毘盧遮那如來之相
88 28 after all; and then 復依毘盧遮那如來之相
89 28 even if; although 復依毘盧遮那如來之相
90 28 Fu; Return 復依毘盧遮那如來之相
91 28 to retaliate; to reciprocate 復依毘盧遮那如來之相
92 28 to avoid forced labor or tax 復依毘盧遮那如來之相
93 28 particle without meaing 復依毘盧遮那如來之相
94 28 Fu 復依毘盧遮那如來之相
95 28 repeated; again 復依毘盧遮那如來之相
96 28 doubled; to overlapping; folded 復依毘盧遮那如來之相
97 28 a lined garment with doubled thickness 復依毘盧遮那如來之相
98 28 ǎn om
99 28 ǎn to contain
100 28 ǎn to eat with the hands
101 28 ǎn exclamation expressing doubt
102 28 ǎn om
103 26 一切 yīqiè all; every; everything 一切皆具陀羅尼門
104 26 一切 yīqiè temporary 一切皆具陀羅尼門
105 26 一切 yīqiè the same 一切皆具陀羅尼門
106 26 一切 yīqiè generally 一切皆具陀羅尼門
107 26 一切 yīqiè all, everything 一切皆具陀羅尼門
108 26 一切 yīqiè all; sarva 一切皆具陀羅尼門
109 25 法門 fǎmén Dharma gate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
110 25 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
111 24 néng can; able 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
112 24 néng ability; capacity 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
113 24 néng a mythical bear-like beast 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
114 24 néng energy 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
115 24 néng function; use 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
116 24 néng may; should; permitted to 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
117 24 néng talent 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
118 24 néng expert at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
119 24 néng to be in harmony 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
120 24 néng to tend to; to care for 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
121 24 néng to reach; to arrive at 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
122 24 néng as long as; only 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
123 24 néng even if 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
124 24 néng but 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
125 24 néng in this way 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
126 24 néng to be able; śak 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
127 24 甚深 shénshēn very profound; what is deep 為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門
128 24 如是 rúshì thus; so 如是等類無量功德
129 24 如是 rúshì thus, so 如是等類無量功德
130 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
131 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
132 24 shuì to persuade 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
133 24 shuō to teach; to recite; to explain 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
134 24 shuō a doctrine; a theory 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
135 24 shuō to claim; to assert 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
136 24 shuō allocution 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
137 24 shuō to criticize; to scold 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
138 24 shuō to indicate; to refer to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
139 24 shuō speach; vāda 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
140 24 shuō to speak; bhāṣate 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
141 23 already 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
142 23 Kangxi radical 49 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
143 23 from 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
144 23 to bring to an end; to stop 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
145 23 final aspectual particle 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
146 23 afterwards; thereafter 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
147 23 too; very; excessively 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
148 23 to complete 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
149 23 to demote; to dismiss 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
150 23 to recover from an illness 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
151 23 certainly 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
152 23 an interjection of surprise 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
153 23 this 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
154 23 former; pūrvaka 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
155 23 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
156 23 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
157 21 ruò to seem; to be like; as 猶若金剛等諸如來無動無壞
158 21 ruò seemingly 猶若金剛等諸如來無動無壞
159 21 ruò if 猶若金剛等諸如來無動無壞
160 21 ruò you 猶若金剛等諸如來無動無壞
161 21 ruò this; that 猶若金剛等諸如來無動無壞
162 21 ruò and; or 猶若金剛等諸如來無動無壞
163 21 ruò as for; pertaining to 猶若金剛等諸如來無動無壞
164 21 pomegranite 猶若金剛等諸如來無動無壞
165 21 ruò to choose 猶若金剛等諸如來無動無壞
166 21 ruò to agree; to accord with; to conform to 猶若金剛等諸如來無動無壞
167 21 ruò thus 猶若金剛等諸如來無動無壞
168 21 ruò pollia 猶若金剛等諸如來無動無壞
169 21 ruò Ruo 猶若金剛等諸如來無動無壞
170 21 ruò only then 猶若金剛等諸如來無動無壞
171 21 ja 猶若金剛等諸如來無動無壞
172 21 jñā 猶若金剛等諸如來無動無壞
173 21 promptly; right away; immediately 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
174 21 to be near by; to be close to 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
175 21 at that time 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
176 21 to be exactly the same as; to be thus 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
177 21 supposed; so-called 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
178 21 if; but 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
179 21 to arrive at; to ascend 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
180 21 then; following 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
181 21 so; just so; eva 發心即轉法輪菩薩摩訶薩
182 20 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
183 19 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠
184 19 yǒu is; are; to exist 有八十億大菩薩眾前後圍遶
185 19 yǒu to have; to possess 有八十億大菩薩眾前後圍遶
186 19 yǒu indicates an estimate 有八十億大菩薩眾前後圍遶
187 19 yǒu indicates a large quantity 有八十億大菩薩眾前後圍遶
188 19 yǒu indicates an affirmative response 有八十億大菩薩眾前後圍遶
189 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有八十億大菩薩眾前後圍遶
190 19 yǒu used to compare two things 有八十億大菩薩眾前後圍遶
191 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有八十億大菩薩眾前後圍遶
192 19 yǒu used before the names of dynasties 有八十億大菩薩眾前後圍遶
193 19 yǒu a certain thing; what exists 有八十億大菩薩眾前後圍遶
194 19 yǒu multiple of ten and ... 有八十億大菩薩眾前後圍遶
195 19 yǒu abundant 有八十億大菩薩眾前後圍遶
196 19 yǒu purposeful 有八十億大菩薩眾前後圍遶
197 19 yǒu You 有八十億大菩薩眾前後圍遶
198 19 yǒu 1. existence; 2. becoming 有八十億大菩薩眾前後圍遶
199 19 yǒu becoming; bhava 有八十億大菩薩眾前後圍遶
200 18 平等性 píngděng xìng universal nature 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
201 18 shì is; are; am; to be 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
202 18 shì is exactly 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
203 18 shì is suitable; is in contrast 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
204 18 shì this; that; those 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
205 18 shì really; certainly 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
206 18 shì correct; yes; affirmative 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
207 18 shì true 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
208 18 shì is; has; exists 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
209 18 shì used between repetitions of a word 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
210 18 shì a matter; an affair 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
211 18 shì Shi 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
212 18 shì is; bhū 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
213 18 shì this; idam 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中
214 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
215 17 菩薩 púsà bodhisattva 此門即是菩薩句義
216 17 菩薩 púsà bodhisatta 此門即是菩薩句義
217 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 餘一切有情種種希願
218 17 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 餘一切有情種種希願
219 17 wèi for; to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
220 17 wèi because of 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
221 17 wéi to act as; to serve 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
222 17 wéi to change into; to become 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
223 17 wéi to be; is 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
224 17 wéi to do 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
225 17 wèi for 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
226 17 wèi because of; for; to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
227 17 wèi to 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
228 17 wéi in a passive construction 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
229 17 wéi forming a rehetorical question 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
230 17 wéi forming an adverb 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
231 17 wéi to add emphasis 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
232 17 wèi to support; to help 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
233 17 wéi to govern 為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
234 16 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 若能日日受持讀誦正念思惟
235 16 思惟 sīwéi thinking; tought 若能日日受持讀誦正念思惟
236 16 思惟 sīwéi Contemplate 若能日日受持讀誦正念思惟
237 16 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 若能日日受持讀誦正念思惟
238 16 yán to speak; to say; said 告金剛手菩薩等言
239 16 yán language; talk; words; utterance; speech 告金剛手菩薩等言
240 16 yán Kangxi radical 149 告金剛手菩薩等言
241 16 yán a particle with no meaning 告金剛手菩薩等言
242 16 yán phrase; sentence 告金剛手菩薩等言
243 16 yán a word; a syllable 告金剛手菩薩等言
244 16 yán a theory; a doctrine 告金剛手菩薩等言
245 16 yán to regard as 告金剛手菩薩等言
246 16 yán to act as 告金剛手菩薩等言
247 16 yán speech; vāc 告金剛手菩薩等言
248 16 yán speak; vad 告金剛手菩薩等言
249 16 金剛 jīngāng a diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
250 16 金剛 jīngāng King Kong 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
251 16 金剛 jīngāng a hard object 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
252 16 金剛 jīngāng gorilla 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
253 16 金剛 jīngāng diamond 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
254 16 金剛 jīngāng vajra 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智
255 16 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
256 16 正念 zhèng niàn right mindfulness 若能日日受持讀誦正念思惟
257 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment 乃至菩提
258 16 菩提 pútí bodhi 乃至菩提
259 16 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 乃至菩提
260 15 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
261 15 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩摩訶薩
262 15 wén to hear 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
263 15 wén Wen 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
264 15 wén sniff at; to smell 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
265 15 wén to be widely known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
266 15 wén to confirm; to accept 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
267 15 wén information 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
268 15 wèn famous; well known 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
269 15 wén knowledge; learning 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
270 15 wèn popularity; prestige; reputation 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
271 15 wén to question 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
272 15 wén hearing; śruti 若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門
273 15 gào to tell; to say; said; told 告金剛手菩薩等言
274 15 gào to request 告金剛手菩薩等言
275 15 gào to report; to inform 告金剛手菩薩等言
276 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告金剛手菩薩等言
277 15 gào to accuse; to sue 告金剛手菩薩等言
278 15 gào to reach 告金剛手菩薩等言
279 15 gào an announcement 告金剛手菩薩等言
280 15 gào a party 告金剛手菩薩等言
281 15 gào a vacation 告金剛手菩薩等言
282 15 gào Gao 告金剛手菩薩等言
283 15 gào to tell; jalp 告金剛手菩薩等言
284 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
285 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊
286 15 密語 mìyán mantra 即說密語
287 15 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
288 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
289 14 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 復依一切如來廣大供養種種供具
290 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 復依一切如來廣大供養種種供具
291 14 供養 gòngyǎng offering 復依一切如來廣大供養種種供具
292 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 復依一切如來廣大供養種種供具
293 14 zhèng proof 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
294 14 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
295 14 zhèng to advise against 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
296 14 zhèng certificate 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
297 14 zhèng an illness 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
298 14 zhèng to accuse 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
299 14 zhèng realization; adhigama 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
300 14 according to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
301 14 to depend on; to lean on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
302 14 to comply with; to follow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
303 14 to help 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
304 14 flourishing 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
305 14 lovable 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
306 14 upadhi / bonds; substratum 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
307 14 所謂 suǒwèi so-called 所謂
308 13 in; at 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
309 13 in; at 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
310 13 in; at; to; from 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
311 13 to go; to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
312 13 to rely on; to depend on 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
313 13 to go to; to arrive at 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
314 13 from 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
315 13 give 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
316 13 oppposing 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
317 13 and 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
318 13 compared to 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
319 13 by 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
320 13 and; as well as 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
321 13 for 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
322 13 Yu 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
323 13 a crow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
324 13 whew; wow 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯
325 13 xiāng each other; one another; mutually 復依毘盧遮那如來之相
326 13 xiàng to observe; to assess 復依毘盧遮那如來之相
327 13 xiàng appearance; portrait; picture 復依毘盧遮那如來之相
328 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 復依毘盧遮那如來之相
329 13 xiàng to aid; to help 復依毘盧遮那如來之相
330 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復依毘盧遮那如來之相
331 13 xiàng a sign; a mark; appearance 復依毘盧遮那如來之相
332 13 xiāng alternately; in turn 復依毘盧遮那如來之相
333 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
334 13 xiāng form substance 復依毘盧遮那如來之相
335 13 xiāng to express 復依毘盧遮那如來之相
336 13 xiàng to choose 復依毘盧遮那如來之相
337 13 xiāng Xiang 復依毘盧遮那如來之相
338 13 xiāng an ancient musical instrument 復依毘盧遮那如來之相
339 13 xiāng the seventh lunar month 復依毘盧遮那如來之相
340 13 xiāng to compare 復依毘盧遮那如來之相
341 13 xiàng to divine 復依毘盧遮那如來之相
342 13 xiàng to administer 復依毘盧遮那如來之相
343 13 xiàng helper for a blind person 復依毘盧遮那如來之相
344 13 xiāng rhythm [music] 復依毘盧遮那如來之相
345 13 xiāng the upper frets of a pipa 復依毘盧遮那如來之相
346 13 xiāng coralwood 復依毘盧遮那如來之相
347 13 xiàng ministry 復依毘盧遮那如來之相
348 13 xiàng to supplement; to enhance 復依毘盧遮那如來之相
349 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復依毘盧遮那如來之相
350 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復依毘盧遮那如來之相
351 13 xiàng sign; mark; liṅga 復依毘盧遮那如來之相
352 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復依毘盧遮那如來之相
353 13 to enter 復依一切如來入廣大轉輪相
354 13 Kangxi radical 11 復依一切如來入廣大轉輪相
355 13 radical 復依一切如來入廣大轉輪相
356 13 income 復依一切如來入廣大轉輪相
357 13 to conform with 復依一切如來入廣大轉輪相
358 13 to descend 復依一切如來入廣大轉輪相
359 13 the entering tone 復依一切如來入廣大轉輪相
360 13 to pay 復依一切如來入廣大轉輪相
361 13 to join 復依一切如來入廣大轉輪相
362 13 entering; praveśa 復依一切如來入廣大轉輪相
363 13 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 信解受持讀誦正念思惟
364 13 信解受持 xìnjiě shòuchí believe and uphold 信解受持讀誦正念思惟
365 13 zhèng upright; straight 疾證無上正等菩提
366 13 zhèng just doing something; just now 疾證無上正等菩提
367 13 zhèng to straighten; to correct 疾證無上正等菩提
368 13 zhèng main; central; primary 疾證無上正等菩提
369 13 zhèng fundamental; original 疾證無上正等菩提
370 13 zhèng precise; exact; accurate 疾證無上正等菩提
371 13 zhèng at right angles 疾證無上正等菩提
372 13 zhèng unbiased; impartial 疾證無上正等菩提
373 13 zhèng true; correct; orthodox 疾證無上正等菩提
374 13 zhèng unmixed; pure 疾證無上正等菩提
375 13 zhèng positive (charge) 疾證無上正等菩提
376 13 zhèng positive (number) 疾證無上正等菩提
377 13 zhèng standard 疾證無上正等菩提
378 13 zhèng chief; principal; primary 疾證無上正等菩提
379 13 zhèng honest 疾證無上正等菩提
380 13 zhèng to execute; to carry out 疾證無上正等菩提
381 13 zhèng precisely 疾證無上正等菩提
382 13 zhèng accepted; conventional 疾證無上正等菩提
383 13 zhèng to govern 疾證無上正等菩提
384 13 zhèng only; just 疾證無上正等菩提
385 13 zhēng first month 疾證無上正等菩提
386 13 zhēng center of a target 疾證無上正等菩提
387 13 zhèng Righteous 疾證無上正等菩提
388 13 zhèng right manner; nyāya 疾證無上正等菩提
389 13 disease; sickness; ailment 疾證無上正等菩提
390 13 to hate; to envy 疾證無上正等菩提
391 13 swift; rapid 疾證無上正等菩提
392 13 urgent 疾證無上正等菩提
393 13 pain 疾證無上正等菩提
394 13 to get sick 疾證無上正等菩提
395 13 to worry; to be nervous 疾證無上正等菩提
396 13 no 常無斷盡廣大周遍身語心性
397 13 Kangxi radical 71 常無斷盡廣大周遍身語心性
398 13 to not have; without 常無斷盡廣大周遍身語心性
399 13 has not yet 常無斷盡廣大周遍身語心性
400 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
401 13 do not 常無斷盡廣大周遍身語心性
402 13 not; -less; un- 常無斷盡廣大周遍身語心性
403 13 regardless of 常無斷盡廣大周遍身語心性
404 13 to not have 常無斷盡廣大周遍身語心性
405 13 um 常無斷盡廣大周遍身語心性
406 13 Wu 常無斷盡廣大周遍身語心性
407 13 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 常無斷盡廣大周遍身語心性
408 13 not; non- 常無斷盡廣大周遍身語心性
409 13 mo 常無斷盡廣大周遍身語心性
410 13 zhū all; many; various 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
411 13 zhū Zhu 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
412 13 zhū all; members of the class 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
413 13 zhū interrogative particle 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
414 13 zhū him; her; them; it 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
415 13 zhū of; in 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
416 13 zhū all; many; sarva 所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅
417 12 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
418 12 yìn India 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
419 12 yìn a mudra; a hand gesture 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
420 12 yìn a seal; a stamp 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
421 12 yìn to tally 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
422 12 yìn a vestige; a trace 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
423 12 yìn Yin 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
424 12 yìn to leave a track or trace 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
425 12 yìn mudra 已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印
426 12 this; these 此門即是菩薩句義
427 12 in this way 此門即是菩薩句義
428 12 otherwise; but; however; so 此門即是菩薩句義
429 12 at this time; now; here 此門即是菩薩句義
430 12 this; here; etad 此門即是菩薩句義
431 12 調伏 tiáofú to subdue 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
432 12 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相
433 11 最勝 zuìshèng jina; conqueror 即般若波羅蜜多最勝清淨
434 11 yǐn to lead; to guide
435 11 yǐn to draw a bow
436 11 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
437 11 yǐn to stretch
438 11 yǐn to involve
439 11 yǐn to quote; to cite
440 11 yǐn to propose; to nominate; to recommend
441 11 yǐn to recruit
442 11 yǐn to hold
443 11 yǐn to withdraw; to leave
444 11 yǐn a strap for pulling a cart
445 11 yǐn a preface ; a forward
446 11 yǐn a license
447 11 yǐn long
448 11 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
449 11 yǐn to cause
450 11 yǐn yin; a measure of for salt certificates
451 11 yǐn to pull; to draw
452 11 yǐn a refrain; a tune
453 11 yǐn to grow
454 11 yǐn to command
455 11 yǐn to accuse
456 11 yǐn to commit suicide
457 11 yǐn a genre
458 11 yǐn yin; a weight measure
459 11 yǐn yin; a unit of paper money
460 11 平等 píngděng be equal in social status 已善安住三世平等
461 11 平等 píngděng equal 已善安住三世平等
462 11 平等 píngděng equal; without partiality 已善安住三世平等
463 11 平等 píngděng equality 已善安住三世平等
464 11 method; way 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
465 11 France 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
466 11 the law; rules; regulations 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
467 11 the teachings of the Buddha; Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
468 11 a standard; a norm 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
469 11 an institution 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
470 11 to emulate 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
471 11 magic; a magic trick 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
472 11 punishment 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
473 11 Fa 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
474 11 a precedent 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
475 11 a classification of some kinds of Han texts 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
476 11 relating to a ceremony or rite 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
477 11 Dharma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
478 11 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
479 11 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
480 11 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
481 11 quality; characteristic 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
482 11 廣大 guǎngdà vast; extensive 常無斷盡廣大周遍身語心性
483 11 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 常無斷盡廣大周遍身語心性
484 11 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 常無斷盡廣大周遍身語心性
485 11 廣大 guǎngdà to expand 常無斷盡廣大周遍身語心性
486 11 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 常無斷盡廣大周遍身語心性
487 10 èr two 二合
488 10 èr Kangxi radical 7 二合
489 10 èr second 二合
490 10 èr twice; double; di- 二合
491 10 èr another; the other 二合
492 10 èr more than one kind 二合
493 10 èr two; dvā; dvi 二合
494 10 乃至 nǎizhì and even 乃至一切法自性清淨故
495 10 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至一切法自性清淨故
496 10 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
497 10 般若 bōrě Prajna Wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
498 10 般若 bōrě prajna 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
499 10 般若 bōrě prajna; prajñā; paññā; great wisdom 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已
500 10 般若 bōrě Prajñā 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
obtain; attain; prāpta
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
xìng nature
realm; destination
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
句义 句義 jù yì the meaning of a word; the meaning of a sentence
ǎn om
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
法门 法門
 1. fǎmén
 2. fǎmén
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
104
 1. Hao
 2. Hao
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
金刚顶瑜伽理趣般若经 金剛頂瑜伽理趣般若經 106 Jingang Ding Yujia Li Qu Jing
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
没驮 沒馱 109 Buddha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
魔怨 109 Māra
南天竺 78 Southern India
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三曼多跋陀罗 三曼多跋陀羅 115 Samantabhadra
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
说文 說文 83 Shuo Wen Jie Zi
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
虛空库菩萨 虛空庫菩薩 120 Gaganaganja Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
有顶天 有頂天 121 Akanistha
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中天 122 Central North India

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 132.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿迦 196 arka
阿素罗 阿素羅 196 asura
跋折罗 跋折羅 98 vajra
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
常生 99 immortality
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
多劫 100 many kalpas; numerous eons
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵本 102 a Sanskrit text
放大光明 102 diffusion of great light
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
灌顶宝冠 灌頂寶冠 103 empowered crown
广说 廣說 103 to explain; to teach
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
客尘 客塵 107 external taint
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
律仪 律儀 108
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
么诃 麼訶 109 mahā; great
妙色 109 wonderful form
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
密语 密語 109 mantra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
那庾多 110 a nayuta
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 112
 1. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
 2. Mind of Equality
平等性 112 universal nature
平等性智 112 wisdom of universal equality
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
乞叉 113 yaksa
人非人 114 kijnara; human or non-human being
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来藏 如來藏 82
 1. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
 2. Tathagatagarbha
 3. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四天 115 four kinds of heaven
宿命智 115 knowledge of past lives
胎藏 116 womb
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
围遶 圍遶 119 to circumambulate
五欲 五慾 119 the five desires
无碍智 無礙智 119 omniscience
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
 2. mental proliferation
现等觉 現等覺 120 to become a Buddha
信受奉行 120 to receive and practice
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
信解受持 120 believe and uphold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
欲界 121 realm of desire
怨敌 怨敵 121 an enemy
瑜伽自在 121 yoga mastery
藏殿 122 sutra repository hall
赞歎 讚歎 122 praise
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
真净 真淨 122 true and pure teaching
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
质多 質多 122 citta
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
最胜 最勝 122 jina; conqueror