Glossary and Vocabulary for Prajñāpāramitā Heart Sūtra 般若波羅蜜多心經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 11 xíng to walk 行甚深般若波羅蜜多行時
2 11 xíng capable; competent 行甚深般若波羅蜜多行時
3 11 háng profession 行甚深般若波羅蜜多行時
4 11 xíng Kangxi radical 144 行甚深般若波羅蜜多行時
5 11 xíng to travel 行甚深般若波羅蜜多行時
6 11 xìng actions; conduct 行甚深般若波羅蜜多行時
7 11 xíng to do; to act; to practice 行甚深般若波羅蜜多行時
8 11 xíng all right; OK; okay 行甚深般若波羅蜜多行時
9 11 háng horizontal line 行甚深般若波羅蜜多行時
10 11 héng virtuous deeds 行甚深般若波羅蜜多行時
11 11 hàng a line of trees 行甚深般若波羅蜜多行時
12 11 hàng bold; steadfast 行甚深般若波羅蜜多行時
13 11 xíng to move 行甚深般若波羅蜜多行時
14 11 xíng to put into effect; to implement 行甚深般若波羅蜜多行時
15 11 xíng travel 行甚深般若波羅蜜多行時
16 11 xíng to circulate 行甚深般若波羅蜜多行時
17 11 xíng running script; running script 行甚深般若波羅蜜多行時
18 11 xíng temporary 行甚深般若波羅蜜多行時
19 11 háng rank; order 行甚深般若波羅蜜多行時
20 11 háng a business; a shop 行甚深般若波羅蜜多行時
21 11 xíng to depart; to leave 行甚深般若波羅蜜多行時
22 11 xíng to experience 行甚深般若波羅蜜多行時
23 11 xíng path; way 行甚深般若波羅蜜多行時
24 11 xíng xing; ballad 行甚深般若波羅蜜多行時
25 11 xíng Xing 行甚深般若波羅蜜多行時
26 11 xíng Practice 行甚深般若波羅蜜多行時
27 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行甚深般若波羅蜜多行時
28 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行甚深般若波羅蜜多行時
29 9 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 行甚深般若波羅蜜多行時
30 7 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 即時具壽舍利子
31 7 Kangxi radical 71 無受
32 7 to not have; without 無受
33 7 mo 無受
34 7 to not have 無受
35 7 Wu 無受
36 7 mo 無受
37 6 真言 zhēnyán true words 是大真言
38 6 真言 zhēnyán an incantation 是大真言
39 6 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 是大真言
40 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深照見
41 6 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
42 6 kòng free time 照見五蘊自性皆空
43 6 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
44 6 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
45 6 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
46 6 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
47 6 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
48 6 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
49 6 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
50 6 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
51 6 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
52 6 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
53 6 kòng blank 照見五蘊自性皆空
54 6 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
55 6 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
56 6 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
57 6 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
58 6 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
59 5 é to intone 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
60 5 é ga 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
61 5 é na 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
62 5 yǐn to lead; to guide
63 5 yǐn to draw a bow
64 5 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
65 5 yǐn to stretch
66 5 yǐn to involve
67 5 yǐn to quote; to cite
68 5 yǐn to propose; to nominate; to recommend
69 5 yǐn to recruit
70 5 yǐn to hold
71 5 yǐn to withdraw; to leave
72 5 yǐn a strap for pulling a cart
73 5 yǐn a preface ; a forward
74 5 yǐn a license
75 5 yǐn long
76 5 yǐn to cause
77 5 yǐn to pull; to draw
78 5 yǐn a refrain; a tune
79 5 yǐn to grow
80 5 yǐn to command
81 5 yǐn to accuse
82 5 yǐn to commit suicide
83 5 yǐn a genre
84 5 yǐn yin; a unit of paper money
85 5 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
86 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多真言
87 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多真言
88 4 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多真言
89 4 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多真言
90 4 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多真言
91 4 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多真言
92 4 shuō allocution 故說般若波羅蜜多真言
93 4 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多真言
94 4 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多真言
95 4 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多真言
96 4 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多真言
97 4 jiàn to see 名廣大甚深照見
98 4 jiàn opinion; view; understanding 名廣大甚深照見
99 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 名廣大甚深照見
100 4 jiàn refer to; for details see 名廣大甚深照見
101 4 jiàn to appear 名廣大甚深照見
102 4 jiàn to meet 名廣大甚深照見
103 4 jiàn to receive (a guest) 名廣大甚深照見
104 4 jiàn let me; kindly 名廣大甚深照見
105 4 jiàn Jian 名廣大甚深照見
106 4 xiàn to appear 名廣大甚深照見
107 4 xiàn to introduce 名廣大甚深照見
108 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 名廣大甚深照見
109 4 摩訶薩 móhēsà mahasattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
110 4 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
111 4 color 色空
112 4 form; matter 色空
113 4 shǎi dice 色空
114 4 Kangxi radical 139 色空
115 4 countenance 色空
116 4 scene; sight 色空
117 4 feminine charm; female beauty 色空
118 4 kind; type 色空
119 4 quality 色空
120 4 to be angry 色空
121 4 to seek; to search for 色空
122 4 lust; sexual desire 色空
123 4 form; rupa 色空
124 4 觀世音自在菩薩 guān shì yīn zìzài púsà Avalokitesvara Bodhisattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
125 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
126 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
127 4 emperor; supreme ruler 誐帝
128 4 the ruler of Heaven 誐帝
129 4 a god 誐帝
130 4 imperialism 誐帝
131 4 lord; pārthiva 誐帝
132 4 Indra 誐帝
133 3 yìng to answer; to respond 應照見五蘊自性皆空
134 3 yìng to confirm; to verify 應照見五蘊自性皆空
135 3 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應照見五蘊自性皆空
136 3 yìng to accept 應照見五蘊自性皆空
137 3 yìng to permit; to allow 應照見五蘊自性皆空
138 3 yìng to echo 應照見五蘊自性皆空
139 3 yìng to handle; to deal with 應照見五蘊自性皆空
140 3 yìng Ying 應照見五蘊自性皆空
141 3 to be near by; to be close to 是色即空
142 3 at that time 是色即空
143 3 to be exactly the same as; to be thus 是色即空
144 3 supposed; so-called 是色即空
145 3 to arrive at; to ascend 是色即空
146 3 zhào to illuminate; to shine 名廣大甚深照見
147 3 zhào to photograph 名廣大甚深照見
148 3 zhào to reflect 名廣大甚深照見
149 3 zhào a photograph; an image 名廣大甚深照見
150 3 zhào to take care of; to look after 名廣大甚深照見
151 3 zhào to contrast; to compare 名廣大甚深照見
152 3 zhào a permit; a license 名廣大甚深照見
153 3 zhào to understand 名廣大甚深照見
154 3 zhào to inform; to notify 名廣大甚深照見
155 3 zhào a ray of light 名廣大甚深照見
156 3 zhào to inspect 名廣大甚深照見
157 3 zhào sunlight 名廣大甚深照見
158 3 zhào shine; jval 名廣大甚深照見
159 3 具壽 jùshòu friend; brother; āyuṣman 即時具壽舍利子
160 3 yán to speak; to say; said 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
161 3 yán language; talk; words; utterance; speech 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
162 3 yán Kangxi radical 149 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
163 3 yán phrase; sentence 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
164 3 yán a word; a syllable 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
165 3 yán a theory; a doctrine 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
166 3 yán to regard as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
167 3 yán to act as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
168 3 yán speech; vāc 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
169 3 yán speak; vad 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
170 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
171 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
172 3 shí time; a point or period of time 行甚深般若波羅蜜多行時
173 3 shí a season; a quarter of a year 行甚深般若波羅蜜多行時
174 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 行甚深般若波羅蜜多行時
175 3 shí fashionable 行甚深般若波羅蜜多行時
176 3 shí fate; destiny; luck 行甚深般若波羅蜜多行時
177 3 shí occasion; opportunity; chance 行甚深般若波羅蜜多行時
178 3 shí tense 行甚深般若波羅蜜多行時
179 3 shí particular; special 行甚深般若波羅蜜多行時
180 3 shí to plant; to cultivate 行甚深般若波羅蜜多行時
181 3 shí an era; a dynasty 行甚深般若波羅蜜多行時
182 3 shí time [abstract] 行甚深般若波羅蜜多行時
183 3 shí seasonal 行甚深般若波羅蜜多行時
184 3 shí to wait upon 行甚深般若波羅蜜多行時
185 3 shí hour 行甚深般若波羅蜜多行時
186 3 shí appropriate; proper; timely 行甚深般若波羅蜜多行時
187 3 shí Shi 行甚深般若波羅蜜多行時
188 3 shí a present; currentlt 行甚深般若波羅蜜多行時
189 3 shí time; kāla 行甚深般若波羅蜜多行時
190 3 shí at that time; samaya 行甚深般若波羅蜜多行時
191 3 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊入三摩地
192 3 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊入三摩地
193 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
194 2 relating to Buddhism 承佛威神
195 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神
196 2 a Buddhist text 承佛威神
197 2 to touch; to stroke 承佛威神
198 2 Buddha 承佛威神
199 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
200 2 xué to study; to learn 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
201 2 xué to imitate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
202 2 xué a school; an academy 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
203 2 xué to understand 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
204 2 xué learning; acquired knowledge 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
205 2 xué learned 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
206 2 xué a learner 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
207 2 xué student; learning; śikṣā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
208 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深照見
209 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深照見
210 2 míng rank; position 名廣大甚深照見
211 2 míng an excuse 名廣大甚深照見
212 2 míng life 名廣大甚深照見
213 2 míng to name; to call 名廣大甚深照見
214 2 míng to express; to describe 名廣大甚深照見
215 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深照見
216 2 míng to own; to possess 名廣大甚深照見
217 2 míng famous; renowned 名廣大甚深照見
218 2 míng moral 名廣大甚深照見
219 2 míng name; naman 名廣大甚深照見
220 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深照見
221 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
222 2 善男子 shàn nánzǐ good men 若有善男子
223 2 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有善男子
224 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
225 2 suǒ a place; a location 如汝所說
226 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
227 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
228 2 suǒ meaning 如汝所說
229 2 suǒ garrison 如汝所說
230 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
231 2 shòu to suffer; to be subjected to
232 2 shòu to transfer; to confer
233 2 shòu to receive; to accept
234 2 shòu to tolerate
235 2 shòu feelings; sensations
236 2 xiǎng to think
237 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
238 2 xiǎng to want
239 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
240 2 xiǎng to plan
241 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
242 2 Kangxi radical 49 如是問已
243 2 to bring to an end; to stop 如是問已
244 2 to complete 如是問已
245 2 to demote; to dismiss 如是問已
246 2 to recover from an illness 如是問已
247 2 former; pūrvaka 如是問已
248 2 to broadcast
249 2 to sow; to spread
250 2 to cast away; to reject
251 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
252 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
253 2 zhì to record 識亦復如是
254 2 shí thought; cognition 識亦復如是
255 2 shí to understand 識亦復如是
256 2 shí experience; common sense 識亦復如是
257 2 shí a good friend 識亦復如是
258 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
259 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
260 2 zhì an inscription 識亦復如是
261 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
262 2 zhòng many; numerous 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
263 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
264 2 zhòng general; common; public 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
265 2 to reach 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
266 2 to attain 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
267 2 to understand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
268 2 able to be compared to; to catch up with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
269 2 to be involved with; to associate with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
270 2 passing of a feudal title from elder to younger brother 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
271 2 and; ca; api 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
272 2 big; huge; large 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
273 2 Kangxi radical 37 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
274 2 great; major; important 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
275 2 size 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
276 2 old 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
277 2 oldest; earliest 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
278 2 adult 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
279 2 dài an important person 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
280 2 senior 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
281 2 an element 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
282 2 great; mahā 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
283 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
284 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
285 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
286 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
287 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
288 2 upadhi / bonds; substratum 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
289 2 自性 zìxìng Self-Nature 照見五蘊自性皆空
290 2 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 照見五蘊自性皆空
291 2 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 照見五蘊自性皆空
292 2 luó baby talk 囉誐帝
293 2 luō to nag 囉誐帝
294 2 luó ra 囉誐帝
295 2 xīn heart [organ] 心無障礙
296 2 xīn Kangxi radical 61 心無障礙
297 2 xīn mind; consciousness 心無障礙
298 2 xīn the center; the core; the middle 心無障礙
299 2 xīn one of the 28 star constellations 心無障礙
300 2 xīn heart 心無障礙
301 2 xīn emotion 心無障礙
302 2 xīn intention; consideration 心無障礙
303 2 xīn disposition; temperament 心無障礙
304 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心無障礙
305 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
306 2 infix potential marker 不減不增
307 2 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 心無障礙
308 1 梵住 Fàn zhù Brahma's abode; divine abode 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
309 1 shēn human body; torso
310 1 shēn Kangxi radical 158
311 1 shēn self
312 1 shēn life
313 1 shēn an object
314 1 shēn a lifetime
315 1 shēn moral character
316 1 shēn status; identity; position
317 1 shēn pregnancy
318 1 juān India
319 1 shēn body; kaya
320 1 wèi taste; flavor
321 1 wèi significance
322 1 wèi to taste
323 1 wèi to ruminate; to mull over
324 1 wèi smell; odor
325 1 wèi a delicacy
326 1 wèi taste; rasa
327 1 無意識 wúyìshí unconscious; involuntary 無眼界乃至無意識界
328 1 bitterness; bitter flavor 無苦
329 1 hardship; suffering 無苦
330 1 to make things difficult for 無苦
331 1 to train; to practice 無苦
332 1 to suffer from a misfortune 無苦
333 1 bitter 無苦
334 1 grieved; facing hardship 無苦
335 1 in low spirits; depressed 無苦
336 1 painful 無苦
337 1 suffering; duḥkha; dukkha 無苦
338 1 智證 zhì zhèng realization through wisdom 無智證無得
339 1 智證 zhì zhèng Zhi Zheng 無智證無得
340 1 智證 zhì zhèng Chishō 無智證無得
341 1 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以無所得故
342 1 時眾 shí zhòng present company 時眾中有一菩薩摩訶薩
343 1 能除一切苦 néngchúyīqièkǔ able to dispel all suffering 能除一切苦
344 1 bái white 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
345 1 bái Kangxi radical 106 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
346 1 bái plain 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
347 1 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
348 1 bái pure; clean; stainless 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
349 1 bái bright 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
350 1 bái a wrongly written character 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
351 1 bái clear 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
352 1 bái true; sincere; genuine 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
353 1 bái reactionary 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
354 1 bái a wine cup 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
355 1 bái a spoken part in an opera 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
356 1 bái a dialect 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
357 1 bái to understand 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
358 1 bái to report 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
359 1 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
360 1 bái empty; blank 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
361 1 bái free 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
362 1 bái to stare coldly; a scornful look 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
363 1 bái relating to funerals 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
364 1 bái Bai 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
365 1 bái vernacular; spoken language 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
366 1 bái a symbol for silver 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
367 1 bái clean; avadāta 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
368 1 bái white; śukla; pāṇḍara 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
369 1 jiǎn to deduct; to subtract 不減不增
370 1 jiǎn to reduce 不減不增
371 1 jiǎn to be less than; to be not as good as 不減不增
372 1 jiǎn to mitigate; to relieve 不減不增
373 1 jiǎn to contribute; to donate 不減不增
374 1 jiǎn subtraction 不減不增
375 1 jiǎn Jian 不減不增
376 1 yǎn eye 無眼
377 1 yǎn eyeball 無眼
378 1 yǎn sight 無眼
379 1 yǎn the present moment 無眼
380 1 yǎn an opening; a small hole 無眼
381 1 yǎn a trap 無眼
382 1 yǎn insight 無眼
383 1 yǎn a salitent point 無眼
384 1 yǎn a beat with no accent 無眼
385 1 yǎn to look; to glance 無眼
386 1 yǎn to see proof 無眼
387 1 yǎn eye; locana 無眼
388 1 to gather; to collect
389 1 collected works; collection
390 1 to stablize; to settle
391 1 used in place names
392 1 to mix; to blend
393 1 to hit the mark
394 1 to compile
395 1 to finish; to accomplish
396 1 to rest; to perch
397 1 a market
398 1 the origin of suffering
399 1 辨識 biànshí to identify; to recognize 自行掃瞄辨識
400 1 寂然 jìrán silent; quiet 究竟寂然
401 1 zhào an imperial decree 詔譯
402 1 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔譯
403 1 山中 shān zhōng in the mountains 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
404 1 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 名觀世音自在
405 1 自在 zìzài Carefree 名觀世音自在
406 1 自在 zìzài perfect ease 名觀世音自在
407 1 自在 zìzài Isvara 名觀世音自在
408 1 自在 zìzài self mastery; vaśitā 名觀世音自在
409 1 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 合掌恭敬
410 1 恭敬 gōngjìng Respect 合掌恭敬
411 1 大德 dàdé most virtuous 莊德明大德提供
412 1 大德 dàdé Dade reign 莊德明大德提供
413 1 大德 dàdé a major festival 莊德明大德提供
414 1 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 莊德明大德提供
415 1 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 莊德明大德提供
416 1 mào to emit; to give off; to send out
417 1 mào to risk; to dare; to brave
418 1 mào to pose as another person
419 1 mào to lust after
420 1 mào Mao
421 1 Modu
422 1 mào to be offensive
423 1 ǎn to contain
424 1 ǎn to eat with the hands
425 1 正覺 zhèngjué sambodhi; perfect enlightenment 現成正覺
426 1 王舍城 wángshè chéng Rajgir; Rajagrha 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
427 1 chéng to bear; to carry; to hold 承佛威神
428 1 chéng to succeed; to continue 承佛威神
429 1 chéng to accept; to receive; to inherit 承佛威神
430 1 chéng to flatter; to honor 承佛威神
431 1 chéng to undertake; to assume 承佛威神
432 1 chéng to act on orders; to perform; to carry out 承佛威神
433 1 chéng to confess 承佛威神
434 1 chéng to attend; to assist; to aid 承佛威神
435 1 chéng to acknowledge; to assent to; to acquiesce 承佛威神
436 1 chéng to obstruct 承佛威神
437 1 chéng to hear it said that 承佛威神
438 1 chéng bearer 承佛威神
439 1 chéng to be indebted to 承佛威神
440 1 chéng appointed; adhiṣṭhita 承佛威神
441 1 chéng supported; dhārita 承佛威神
442 1 威神 wēishén awe-inspiring character of deities; anubhava 承佛威神
443 1 性相 xìngxiāng inherent attributes 是諸法性相空
444 1 chù to touch; to feel
445 1 chù to butt; to ram; to gore
446 1 chù touch; contact; sparśa
447 1 安祥 ānxiáng serene; composed; unruffled 世尊從三摩地安祥而起
448 1 èr two 二合
449 1 èr Kangxi radical 7 二合
450 1 èr second 二合
451 1 èr twice; double; di- 二合
452 1 èr more than one kind 二合
453 1 èr two; dvā; dvi 二合
454 1 等等 děngděng wait a moment 是無等等真言
455 1 one 時眾中有一菩薩摩訶薩
456 1 Kangxi radical 1 時眾中有一菩薩摩訶薩
457 1 pure; concentrated 時眾中有一菩薩摩訶薩
458 1 first 時眾中有一菩薩摩訶薩
459 1 the same 時眾中有一菩薩摩訶薩
460 1 sole; single 時眾中有一菩薩摩訶薩
461 1 a very small amount 時眾中有一菩薩摩訶薩
462 1 Yi 時眾中有一菩薩摩訶薩
463 1 other 時眾中有一菩薩摩訶薩
464 1 to unify 時眾中有一菩薩摩訶薩
465 1 accidentally; coincidentally 時眾中有一菩薩摩訶薩
466 1 abruptly; suddenly 時眾中有一菩薩摩訶薩
467 1 one; eka 時眾中有一菩薩摩訶薩
468 1 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 是無上真言
469 1 遠離顛倒夢想 yuǎnlí diāndǎo mèngxiǎng escaping upside-down, dream-like thinking 遠離顛倒夢想
470 1 Germany 莊德明大德提供
471 1 virtue; morality; ethics; character 莊德明大德提供
472 1 kindness; favor 莊德明大德提供
473 1 conduct; behavior 莊德明大德提供
474 1 to be grateful 莊德明大德提供
475 1 heart; intention 莊德明大德提供
476 1 De 莊德明大德提供
477 1 potency; natural power 莊德明大德提供
478 1 wholesome; good 莊德明大德提供
479 1 Virtue 莊德明大德提供
480 1 merit; puṇya; puñña 莊德明大德提供
481 1 guṇa 莊德明大德提供
482 1 即時 jíshí immediate; prompt; instantaneous 即時具壽舍利子
483 1 即時 jíshí real time 即時具壽舍利子
484 1 shé tongue
485 1 shé Kangxi radical 135
486 1 shé a tongue-shaped object
487 1 shé tongue; jihva
488 1 無色 wúsè formless; no form; arupa 無色
489 1 三世諸佛 sān shì zhū fó the Buddhas of past, present, and future 三世諸佛依般若波羅蜜多故
490 1 標點 biāodiǎn punctuation; a punctuation mark 提供新式標點
491 1 標點 biāodiǎn to punctuate 提供新式標點
492 1 jiù a condor; a vulture; an eagle 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
493 1 fēng peak; summit 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
494 1 fēng hump of camel 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
495 1 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
496 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
497 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 時眾中有一菩薩摩訶薩
498 1 苦厄 kǔ è suffering 離諸苦厄
499 1 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 不生不滅
500 1 fu 巘馱嚩等

Frequencies of all Words

Top 659

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 11 xíng to walk 行甚深般若波羅蜜多行時
2 11 xíng capable; competent 行甚深般若波羅蜜多行時
3 11 háng profession 行甚深般若波羅蜜多行時
4 11 háng line; row 行甚深般若波羅蜜多行時
5 11 xíng Kangxi radical 144 行甚深般若波羅蜜多行時
6 11 xíng to travel 行甚深般若波羅蜜多行時
7 11 xìng actions; conduct 行甚深般若波羅蜜多行時
8 11 xíng to do; to act; to practice 行甚深般若波羅蜜多行時
9 11 xíng all right; OK; okay 行甚深般若波羅蜜多行時
10 11 háng horizontal line 行甚深般若波羅蜜多行時
11 11 héng virtuous deeds 行甚深般若波羅蜜多行時
12 11 hàng a line of trees 行甚深般若波羅蜜多行時
13 11 hàng bold; steadfast 行甚深般若波羅蜜多行時
14 11 xíng to move 行甚深般若波羅蜜多行時
15 11 xíng to put into effect; to implement 行甚深般若波羅蜜多行時
16 11 xíng travel 行甚深般若波羅蜜多行時
17 11 xíng to circulate 行甚深般若波羅蜜多行時
18 11 xíng running script; running script 行甚深般若波羅蜜多行時
19 11 xíng temporary 行甚深般若波羅蜜多行時
20 11 xíng soon 行甚深般若波羅蜜多行時
21 11 háng rank; order 行甚深般若波羅蜜多行時
22 11 háng a business; a shop 行甚深般若波羅蜜多行時
23 11 xíng to depart; to leave 行甚深般若波羅蜜多行時
24 11 xíng to experience 行甚深般若波羅蜜多行時
25 11 xíng path; way 行甚深般若波羅蜜多行時
26 11 xíng xing; ballad 行甚深般若波羅蜜多行時
27 11 xíng a round [of drinks] 行甚深般若波羅蜜多行時
28 11 xíng Xing 行甚深般若波羅蜜多行時
29 11 xíng moreover; also 行甚深般若波羅蜜多行時
30 11 xíng Practice 行甚深般若波羅蜜多行時
31 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行甚深般若波羅蜜多行時
32 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行甚深般若波羅蜜多行時
33 9 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 行甚深般若波羅蜜多行時
34 8 如是 rúshì thus; so 如是問已
35 8 如是 rúshì thus, so 如是問已
36 7 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 即時具壽舍利子
37 7 no 無受
38 7 Kangxi radical 71 無受
39 7 to not have; without 無受
40 7 has not yet 無受
41 7 mo 無受
42 7 do not 無受
43 7 not; -less; un- 無受
44 7 regardless of 無受
45 7 to not have 無受
46 7 um 無受
47 7 Wu 無受
48 7 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無受
49 7 not; non- 無受
50 7 mo 無受
51 7 shì is; are; am; to be 是色即空
52 7 shì is exactly 是色即空
53 7 shì is suitable; is in contrast 是色即空
54 7 shì this; that; those 是色即空
55 7 shì really; certainly 是色即空
56 7 shì correct; yes; affirmative 是色即空
57 7 shì true 是色即空
58 7 shì is; has; exists 是色即空
59 7 shì used between repetitions of a word 是色即空
60 7 shì a matter; an affair 是色即空
61 7 shì Shi 是色即空
62 7 shì is; bhū 是色即空
63 7 shì this; idam 是色即空
64 6 真言 zhēnyán true words 是大真言
65 6 真言 zhēnyán an incantation 是大真言
66 6 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 是大真言
67 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深照見
68 6 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
69 6 kòng free time 照見五蘊自性皆空
70 6 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
71 6 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
72 6 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
73 6 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
74 6 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
75 6 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
76 6 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
77 6 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
78 6 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
79 6 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
80 6 kòng blank 照見五蘊自性皆空
81 6 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
82 6 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
83 6 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
84 6 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
85 6 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
86 5 é to intone 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
87 5 é ga 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
88 5 é na 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
89 5 yǐn to lead; to guide
90 5 yǐn to draw a bow
91 5 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
92 5 yǐn to stretch
93 5 yǐn to involve
94 5 yǐn to quote; to cite
95 5 yǐn to propose; to nominate; to recommend
96 5 yǐn to recruit
97 5 yǐn to hold
98 5 yǐn to withdraw; to leave
99 5 yǐn a strap for pulling a cart
100 5 yǐn a preface ; a forward
101 5 yǐn a license
102 5 yǐn long
103 5 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
104 5 yǐn to cause
105 5 yǐn yin; a measure of for salt certificates
106 5 yǐn to pull; to draw
107 5 yǐn a refrain; a tune
108 5 yǐn to grow
109 5 yǐn to command
110 5 yǐn to accuse
111 5 yǐn to commit suicide
112 5 yǐn a genre
113 5 yǐn yin; a weight measure
114 5 yǐn yin; a unit of paper money
115 5 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
116 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多真言
117 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多真言
118 4 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多真言
119 4 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多真言
120 4 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多真言
121 4 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多真言
122 4 shuō allocution 故說般若波羅蜜多真言
123 4 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多真言
124 4 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多真言
125 4 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多真言
126 4 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多真言
127 4 jiàn to see 名廣大甚深照見
128 4 jiàn opinion; view; understanding 名廣大甚深照見
129 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 名廣大甚深照見
130 4 jiàn refer to; for details see 名廣大甚深照見
131 4 jiàn to appear 名廣大甚深照見
132 4 jiàn passive marker 名廣大甚深照見
133 4 jiàn to meet 名廣大甚深照見
134 4 jiàn to receive (a guest) 名廣大甚深照見
135 4 jiàn let me; kindly 名廣大甚深照見
136 4 jiàn Jian 名廣大甚深照見
137 4 xiàn to appear 名廣大甚深照見
138 4 xiàn to introduce 名廣大甚深照見
139 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 名廣大甚深照見
140 4 摩訶薩 móhēsà mahasattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
141 4 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
142 4 color 色空
143 4 form; matter 色空
144 4 shǎi dice 色空
145 4 Kangxi radical 139 色空
146 4 countenance 色空
147 4 scene; sight 色空
148 4 feminine charm; female beauty 色空
149 4 kind; type 色空
150 4 quality 色空
151 4 to be angry 色空
152 4 to seek; to search for 色空
153 4 lust; sexual desire 色空
154 4 form; rupa 色空
155 4 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以無所得故
156 4 old; ancient; former; past 以無所得故
157 4 reason; cause; purpose 以無所得故
158 4 to die 以無所得故
159 4 so; therefore; hence 以無所得故
160 4 original 以無所得故
161 4 accident; happening; instance 以無所得故
162 4 a friend; an acquaintance; friendship 以無所得故
163 4 something in the past 以無所得故
164 4 deceased; dead 以無所得故
165 4 still; yet 以無所得故
166 4 觀世音自在菩薩 guān shì yīn zìzài púsà Avalokitesvara Bodhisattva 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
167 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
168 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
169 4 emperor; supreme ruler 誐帝
170 4 the ruler of Heaven 誐帝
171 4 a god 誐帝
172 4 imperialism 誐帝
173 4 lord; pārthiva 誐帝
174 4 Indra 誐帝
175 3 yīng should; ought 應照見五蘊自性皆空
176 3 yìng to answer; to respond 應照見五蘊自性皆空
177 3 yìng to confirm; to verify 應照見五蘊自性皆空
178 3 yīng soon; immediately 應照見五蘊自性皆空
179 3 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應照見五蘊自性皆空
180 3 yìng to accept 應照見五蘊自性皆空
181 3 yīng or; either 應照見五蘊自性皆空
182 3 yìng to permit; to allow 應照見五蘊自性皆空
183 3 yìng to echo 應照見五蘊自性皆空
184 3 yìng to handle; to deal with 應照見五蘊自性皆空
185 3 yìng Ying 應照見五蘊自性皆空
186 3 yīng suitable; yukta 應照見五蘊自性皆空
187 3 promptly; right away; immediately 是色即空
188 3 to be near by; to be close to 是色即空
189 3 at that time 是色即空
190 3 to be exactly the same as; to be thus 是色即空
191 3 supposed; so-called 是色即空
192 3 if; but 是色即空
193 3 to arrive at; to ascend 是色即空
194 3 then; following 是色即空
195 3 so; just so; eva 是色即空
196 3 zhào to illuminate; to shine 名廣大甚深照見
197 3 zhào according to; in accordance with 名廣大甚深照見
198 3 zhào to photograph 名廣大甚深照見
199 3 zhào to reflect 名廣大甚深照見
200 3 zhào a photograph; an image 名廣大甚深照見
201 3 zhào to take care of; to look after 名廣大甚深照見
202 3 zhào to contrast; to compare 名廣大甚深照見
203 3 zhào a permit; a license 名廣大甚深照見
204 3 zhào to understand 名廣大甚深照見
205 3 zhào to inform; to notify 名廣大甚深照見
206 3 zhào towards 名廣大甚深照見
207 3 zhào a ray of light 名廣大甚深照見
208 3 zhào to inspect 名廣大甚深照見
209 3 zhào sunlight 名廣大甚深照見
210 3 zhào shine; jval 名廣大甚深照見
211 3 具壽 jùshòu friend; brother; āyuṣman 即時具壽舍利子
212 3 yán to speak; to say; said 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
213 3 yán language; talk; words; utterance; speech 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
214 3 yán Kangxi radical 149 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
215 3 yán a particle with no meaning 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
216 3 yán phrase; sentence 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
217 3 yán a word; a syllable 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
218 3 yán a theory; a doctrine 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
219 3 yán to regard as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
220 3 yán to act as 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
221 3 yán speech; vāc 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
222 3 yán speak; vad 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
223 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
224 3 般若波羅蜜多心經 Bōrěluómìduō Xīnjīng The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
225 3 shí time; a point or period of time 行甚深般若波羅蜜多行時
226 3 shí a season; a quarter of a year 行甚深般若波羅蜜多行時
227 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 行甚深般若波羅蜜多行時
228 3 shí at that time 行甚深般若波羅蜜多行時
229 3 shí fashionable 行甚深般若波羅蜜多行時
230 3 shí fate; destiny; luck 行甚深般若波羅蜜多行時
231 3 shí occasion; opportunity; chance 行甚深般若波羅蜜多行時
232 3 shí tense 行甚深般若波羅蜜多行時
233 3 shí particular; special 行甚深般若波羅蜜多行時
234 3 shí to plant; to cultivate 行甚深般若波羅蜜多行時
235 3 shí hour (measure word) 行甚深般若波羅蜜多行時
236 3 shí an era; a dynasty 行甚深般若波羅蜜多行時
237 3 shí time [abstract] 行甚深般若波羅蜜多行時
238 3 shí seasonal 行甚深般若波羅蜜多行時
239 3 shí frequently; often 行甚深般若波羅蜜多行時
240 3 shí occasionally; sometimes 行甚深般若波羅蜜多行時
241 3 shí on time 行甚深般若波羅蜜多行時
242 3 shí this; that 行甚深般若波羅蜜多行時
243 3 shí to wait upon 行甚深般若波羅蜜多行時
244 3 shí hour 行甚深般若波羅蜜多行時
245 3 shí appropriate; proper; timely 行甚深般若波羅蜜多行時
246 3 shí Shi 行甚深般若波羅蜜多行時
247 3 shí a present; currentlt 行甚深般若波羅蜜多行時
248 3 shí time; kāla 行甚深般若波羅蜜多行時
249 3 shí at that time; samaya 行甚深般若波羅蜜多行時
250 3 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊入三摩地
251 3 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊入三摩地
252 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
253 2 relating to Buddhism 承佛威神
254 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神
255 2 a Buddhist text 承佛威神
256 2 to touch; to stroke 承佛威神
257 2 Buddha 承佛威神
258 2 Buddha; Awakened One 承佛威神
259 2 xué to study; to learn 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
260 2 xué a discipline; a branch of study 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
261 2 xué to imitate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
262 2 xué a school; an academy 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
263 2 xué to understand 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
264 2 xué learning; acquired knowledge 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
265 2 xué a doctrine 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
266 2 xué learned 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
267 2 xué a learner 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
268 2 xué student; learning; śikṣā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
269 2 míng measure word for people 名廣大甚深照見
270 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深照見
271 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深照見
272 2 míng rank; position 名廣大甚深照見
273 2 míng an excuse 名廣大甚深照見
274 2 míng life 名廣大甚深照見
275 2 míng to name; to call 名廣大甚深照見
276 2 míng to express; to describe 名廣大甚深照見
277 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深照見
278 2 míng to own; to possess 名廣大甚深照見
279 2 míng famous; renowned 名廣大甚深照見
280 2 míng moral 名廣大甚深照見
281 2 míng name; naman 名廣大甚深照見
282 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深照見
283 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
284 2 善男子 shàn nánzǐ good men 若有善男子
285 2 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有善男子
286 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如汝所說
287 2 suǒ an office; an institute 如汝所說
288 2 suǒ introduces a relative clause 如汝所說
289 2 suǒ it 如汝所說
290 2 suǒ if; supposing 如汝所說
291 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
292 2 suǒ a place; a location 如汝所說
293 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
294 2 suǒ that which 如汝所說
295 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
296 2 suǒ meaning 如汝所說
297 2 suǒ garrison 如汝所說
298 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
299 2 suǒ that which; yad 如汝所說
300 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
301 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
302 2 shòu to suffer; to be subjected to
303 2 shòu to transfer; to confer
304 2 shòu to receive; to accept
305 2 shòu to tolerate
306 2 shòu suitably
307 2 shòu feelings; sensations
308 2 ruò to seem; to be like; as 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
309 2 ruò seemingly 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
310 2 ruò if 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
311 2 ruò you 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
312 2 ruò this; that 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
313 2 ruò and; or 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
314 2 ruò as for; pertaining to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
315 2 pomegranite 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
316 2 ruò to choose 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
317 2 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
318 2 ruò thus 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
319 2 ruò pollia 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
320 2 ruò Ruo 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
321 2 ruò only then 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
322 2 ja 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
323 2 jñā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
324 2 jiē all; each and every; in all cases 照見五蘊自性皆空
325 2 jiē same; equally 照見五蘊自性皆空
326 2 xiǎng to think
327 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
328 2 xiǎng to want
329 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
330 2 xiǎng to plan
331 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
332 2 already 如是問已
333 2 Kangxi radical 49 如是問已
334 2 from 如是問已
335 2 to bring to an end; to stop 如是問已
336 2 final aspectual particle 如是問已
337 2 afterwards; thereafter 如是問已
338 2 too; very; excessively 如是問已
339 2 to complete 如是問已
340 2 to demote; to dismiss 如是問已
341 2 to recover from an illness 如是問已
342 2 certainly 如是問已
343 2 an interjection of surprise 如是問已
344 2 this 如是問已
345 2 former; pūrvaka 如是問已
346 2 former; pūrvaka 如是問已
347 2 to broadcast
348 2 to sow; to spread
349 2 to cast away; to reject
350 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
351 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
352 2 zhì to record 識亦復如是
353 2 shí thought; cognition 識亦復如是
354 2 shí to understand 識亦復如是
355 2 shí experience; common sense 識亦復如是
356 2 shí a good friend 識亦復如是
357 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
358 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
359 2 zhì an inscription 識亦復如是
360 2 zhì just now 識亦復如是
361 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
362 2 zhòng many; numerous 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
363 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
364 2 zhòng general; common; public 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
365 2 zhòng many; all; sarva 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
366 2 to reach 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
367 2 and 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
368 2 coming to; when 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
369 2 to attain 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
370 2 to understand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
371 2 able to be compared to; to catch up with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
372 2 to be involved with; to associate with 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
373 2 passing of a feudal title from elder to younger brother 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
374 2 and; ca; api 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
375 2 big; huge; large 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
376 2 Kangxi radical 37 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
377 2 great; major; important 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
378 2 size 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
379 2 old 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
380 2 greatly; very 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
381 2 oldest; earliest 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
382 2 adult 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
383 2 tài greatest; grand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
384 2 dài an important person 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
385 2 senior 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
386 2 approximately 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
387 2 tài greatest; grand 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
388 2 an element 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
389 2 great; mahā 與大苾蒭眾及大菩薩眾俱
390 2 according to 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
391 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
392 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
393 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
394 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
395 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
396 2 upadhi / bonds; substratum 菩提薩埵依般若波羅蜜多住
397 2 自性 zìxìng Self-Nature 照見五蘊自性皆空
398 2 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 照見五蘊自性皆空
399 2 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 照見五蘊自性皆空
400 2 luó an exclamatory final particle 囉誐帝
401 2 luó baby talk 囉誐帝
402 2 luō to nag 囉誐帝
403 2 luó ra 囉誐帝
404 2 xīn heart [organ] 心無障礙
405 2 xīn Kangxi radical 61 心無障礙
406 2 xīn mind; consciousness 心無障礙
407 2 xīn the center; the core; the middle 心無障礙
408 2 xīn one of the 28 star constellations 心無障礙
409 2 xīn heart 心無障礙
410 2 xīn emotion 心無障礙
411 2 xīn intention; consideration 心無障礙
412 2 xīn disposition; temperament 心無障礙
413 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心無障礙
414 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
415 2 乃至 nǎizhì and even 無眼界乃至無意識界
416 2 乃至 nǎizhì as much as; yavat 無眼界乃至無意識界
417 2 not; no 不減不增
418 2 expresses that a certain condition cannot be acheived 不減不增
419 2 as a correlative 不減不增
420 2 no (answering a question) 不減不增
421 2 forms a negative adjective from a noun 不減不增
422 2 at the end of a sentence to form a question 不減不增
423 2 to form a yes or no question 不減不增
424 2 infix potential marker 不減不增
425 2 no; na 不減不增
426 2 yǒu is; are; to exist 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
427 2 yǒu to have; to possess 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
428 2 yǒu indicates an estimate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
429 2 yǒu indicates a large quantity 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
430 2 yǒu indicates an affirmative response 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
431 2 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
432 2 yǒu used to compare two things 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
433 2 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
434 2 yǒu used before the names of dynasties 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
435 2 yǒu a certain thing; what exists 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
436 2 yǒu multiple of ten and ... 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
437 2 yǒu abundant 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
438 2 yǒu purposeful 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
439 2 yǒu You 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
440 2 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
441 2 yǒu becoming; bhava 若有欲學甚深般若波羅蜜多行
442 2 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 心無障礙
443 1 梵住 Fàn zhù Brahma's abode; divine abode 一時薄誐梵住王舍城鷲峯山中
444 1 shēn human body; torso
445 1 shēn Kangxi radical 158
446 1 shēn measure word for clothes
447 1 shēn self
448 1 shēn life
449 1 shēn an object
450 1 shēn a lifetime
451 1 shēn personally
452 1 shēn moral character
453 1 shēn status; identity; position
454 1 shēn pregnancy
455 1 juān India
456 1 shēn body; kaya
457 1 wèi taste; flavor
458 1 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine
459 1 wèi significance
460 1 wèi to taste
461 1 wèi to ruminate; to mull over
462 1 wèi smell; odor
463 1 wèi a delicacy
464 1 wèi taste; rasa
465 1 無意識 wúyìshí unconscious; involuntary 無眼界乃至無意識界
466 1 bitterness; bitter flavor 無苦
467 1 hardship; suffering 無苦
468 1 to make things difficult for 無苦
469 1 to train; to practice 無苦
470 1 to suffer from a misfortune 無苦
471 1 bitter 無苦
472 1 grieved; facing hardship 無苦
473 1 in low spirits; depressed 無苦
474 1 assiduously; to do one's best; to strive as much as possible 無苦
475 1 painful 無苦
476 1 suffering; duḥkha; dukkha 無苦
477 1 智證 zhì zhèng realization through wisdom 無智證無得
478 1 智證 zhì zhèng Zhi Zheng 無智證無得
479 1 智證 zhì zhèng Chishō 無智證無得
480 1 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以無所得故
481 1 時眾 shí zhòng present company 時眾中有一菩薩摩訶薩
482 1 能除一切苦 néngchúyīqièkǔ able to dispel all suffering 能除一切苦
483 1 bái white 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
484 1 bái Kangxi radical 106 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
485 1 bái plain 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
486 1 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
487 1 bái pure; clean; stainless 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
488 1 bái bright 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
489 1 bái a wrongly written character 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
490 1 bái clear 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
491 1 bái true; sincere; genuine 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
492 1 bái reactionary 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
493 1 bái a wine cup 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
494 1 bái a spoken part in an opera 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
495 1 bái a dialect 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
496 1 bái to understand 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
497 1 bái to report 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
498 1 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
499 1 bái in vain; to no purpose; for nothing 白觀世音自在菩薩摩訶薩言
500 1 bái merely; simply; only 白觀世音自在菩薩摩訶薩言

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
如是 rúshì thus, so
舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
真言 zhēnyán a dharani; a mantra
什深 甚深 shénshēn very profound; what is deep
 1. kōng
 2. kōng
 1. Emptiness
 2. sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
 1. é
 2. é
 1. ga
 2. na

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多心经 般若波羅蜜多心經 66
 1. The Heart Sutra
 2. The Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
观世音自在菩萨 觀世音自在菩薩 103 Avalokitesvara Bodhisattva
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
如是说 如是說 114 Thus Said
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
智慧轮 智慧輪 90 Prajnacakra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 42.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
苾刍 苾蒭 98 a monk; a bhikkhu
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
梵住 70 Brahma's abode; divine abode
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
空不异色 空不異色 107 empty no different from form
空中无色 空中無色 107 within emptiness there is no form
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色不异空 色不異空 115 form is no different from empty
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
无得 無得 119 Non-Attainment
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无无明亦无无明尽 無無明亦無無明盡 119 no ignorance nor end of ignorance
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无色 無色 119 formless; no form; arupa
信受奉行 120 to receive and practice
性相 120 inherent attributes
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
远离颠倒梦想 遠離顛倒夢想 121 escaping upside-down, dream-like thinking
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti