Glossary and Vocabulary for The Beautiful Transformations of the Dharma of Mañjuśrī's Questions (Fo Shuo Dasheng Shan Jian Bianhua Wenshushili Wen Fa Jing) 佛說大乘善見變化文殊師利問法經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 60 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
2 36 jiàn to see 自見所生
3 36 jiàn opinion; view; understanding 自見所生
4 36 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 自見所生
5 36 jiàn refer to; for details see 自見所生
6 36 jiàn to listen to 自見所生
7 36 jiàn to meet 自見所生
8 36 jiàn to receive (a guest) 自見所生
9 36 jiàn let me; kindly 自見所生
10 36 jiàn Jian 自見所生
11 36 xiàn to appear 自見所生
12 36 xiàn to introduce 自見所生
13 36 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 自見所生
14 36 jiàn seeing; observing; darśana 自見所生
15 35 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法
16 35 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法
17 33 method; way 說此真實四聖諦法
18 33 France 說此真實四聖諦法
19 33 the law; rules; regulations 說此真實四聖諦法
20 33 the teachings of the Buddha; Dharma 說此真實四聖諦法
21 33 a standard; a norm 說此真實四聖諦法
22 33 an institution 說此真實四聖諦法
23 33 to emulate 說此真實四聖諦法
24 33 magic; a magic trick 說此真實四聖諦法
25 33 punishment 說此真實四聖諦法
26 33 Fa 說此真實四聖諦法
27 33 a precedent 說此真實四聖諦法
28 33 a classification of some kinds of Han texts 說此真實四聖諦法
29 33 relating to a ceremony or rite 說此真實四聖諦法
30 33 Dharma 說此真實四聖諦法
31 33 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 說此真實四聖諦法
32 33 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 說此真實四聖諦法
33 33 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 說此真實四聖諦法
34 33 quality; characteristic 說此真實四聖諦法
35 32 to go; to 我今為諸眾生於四聖諦
36 32 to rely on; to depend on 我今為諸眾生於四聖諦
37 32 Yu 我今為諸眾生於四聖諦
38 32 a crow 我今為諸眾生於四聖諦
39 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得此出家
40 30 děi to want to; to need to 得此出家
41 30 děi must; ought to 得此出家
42 30 de 得此出家
43 30 de infix potential marker 得此出家
44 30 to result in 得此出家
45 30 to be proper; to fit; to suit 得此出家
46 30 to be satisfied 得此出家
47 30 to be finished 得此出家
48 30 děi satisfying 得此出家
49 30 to contract 得此出家
50 30 to hear 得此出家
51 30 to have; there is 得此出家
52 30 marks time passed 得此出家
53 30 obtain; attain; prāpta 得此出家
54 29 wéi to act as; to serve 我今為諸眾生於四聖諦
55 29 wéi to change into; to become 我今為諸眾生於四聖諦
56 29 wéi to be; is 我今為諸眾生於四聖諦
57 29 wéi to do 我今為諸眾生於四聖諦
58 29 wèi to support; to help 我今為諸眾生於四聖諦
59 29 wéi to govern 我今為諸眾生於四聖諦
60 29 wèi to be; bhū 我今為諸眾生於四聖諦
61 28 to be near by; to be close to 此煩惱性即善法故
62 28 at that time 此煩惱性即善法故
63 28 to be exactly the same as; to be thus 此煩惱性即善法故
64 28 supposed; so-called 此煩惱性即善法故
65 28 to arrive at; to ascend 此煩惱性即善法故
66 22 to leave; to depart; to go away; to part 恒處輪迴不能免離
67 22 a mythical bird 恒處輪迴不能免離
68 22 li; one of the eight divinatory trigrams 恒處輪迴不能免離
69 22 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 恒處輪迴不能免離
70 22 chī a dragon with horns not yet grown 恒處輪迴不能免離
71 22 a mountain ash 恒處輪迴不能免離
72 22 vanilla; a vanilla-like herb 恒處輪迴不能免離
73 22 to be scattered; to be separated 恒處輪迴不能免離
74 22 to cut off 恒處輪迴不能免離
75 22 to violate; to be contrary to 恒處輪迴不能免離
76 22 to be distant from 恒處輪迴不能免離
77 22 two 恒處輪迴不能免離
78 22 to array; to align 恒處輪迴不能免離
79 22 to pass through; to experience 恒處輪迴不能免離
80 22 transcendence 恒處輪迴不能免離
81 22 to avoid; to abstain from; viramaṇa 恒處輪迴不能免離
82 20 一切 yīqiè temporary 不知最上一切寂靜法故
83 20 一切 yīqiè the same 不知最上一切寂靜法故
84 20 xīn heart [organ] 心生顛倒
85 20 xīn Kangxi radical 61 心生顛倒
86 20 xīn mind; consciousness 心生顛倒
87 20 xīn the center; the core; the middle 心生顛倒
88 20 xīn one of the 28 star constellations 心生顛倒
89 20 xīn heart 心生顛倒
90 20 xīn emotion 心生顛倒
91 20 xīn intention; consideration 心生顛倒
92 20 xīn disposition; temperament 心生顛倒
93 20 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心生顛倒
94 19 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
95 15 néng can; able 即能遠離一切虛假
96 15 néng ability; capacity 即能遠離一切虛假
97 15 néng a mythical bear-like beast 即能遠離一切虛假
98 15 néng energy 即能遠離一切虛假
99 15 néng function; use 即能遠離一切虛假
100 15 néng talent 即能遠離一切虛假
101 15 néng expert at 即能遠離一切虛假
102 15 néng to be in harmony 即能遠離一切虛假
103 15 néng to tend to; to care for 即能遠離一切虛假
104 15 néng to reach; to arrive at 即能遠離一切虛假
105 15 néng to be able; śak 即能遠離一切虛假
106 15 néng skilful; pravīṇa 即能遠離一切虛假
107 13 Kangxi radical 71 憶念無惑
108 13 to not have; without 憶念無惑
109 13 mo 憶念無惑
110 13 to not have 憶念無惑
111 13 Wu 憶念無惑
112 13 mo 憶念無惑
113 12 yán to speak; to say; said 佛告文殊師利童子言
114 12 yán language; talk; words; utterance; speech 佛告文殊師利童子言
115 12 yán Kangxi radical 149 佛告文殊師利童子言
116 12 yán phrase; sentence 佛告文殊師利童子言
117 12 yán a word; a syllable 佛告文殊師利童子言
118 12 yán a theory; a doctrine 佛告文殊師利童子言
119 12 yán to regard as 佛告文殊師利童子言
120 12 yán to act as 佛告文殊師利童子言
121 12 yán word; vacana 佛告文殊師利童子言
122 12 yán speak; vad 佛告文殊師利童子言
123 12 世尊 shìzūn World-Honored One 一時世尊
124 12 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 一時世尊
125 12 ér Kangxi radical 126 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
126 12 ér as if; to seem like 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
127 12 néng can; able 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
128 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
129 12 ér to arrive; up to 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
130 11 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 若見一切法即不生故
131 11 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 若見一切法即不生故
132 11 self 我今為諸眾生於四聖諦
133 11 [my] dear 我今為諸眾生於四聖諦
134 11 Wo 我今為諸眾生於四聖諦
135 11 self; atman; attan 我今為諸眾生於四聖諦
136 11 ga 我今為諸眾生於四聖諦
137 10 zhōng middle 我今於彼如來法中
138 10 zhōng medium; medium sized 我今於彼如來法中
139 10 zhōng China 我今於彼如來法中
140 10 zhòng to hit the mark 我今於彼如來法中
141 10 zhōng midday 我今於彼如來法中
142 10 zhōng inside 我今於彼如來法中
143 10 zhōng during 我今於彼如來法中
144 10 zhōng Zhong 我今於彼如來法中
145 10 zhōng intermediary 我今於彼如來法中
146 10 zhōng half 我今於彼如來法中
147 10 zhòng to reach; to attain 我今於彼如來法中
148 10 zhòng to suffer; to infect 我今於彼如來法中
149 10 zhòng to obtain 我今於彼如來法中
150 10 zhòng to pass an exam 我今於彼如來法中
151 10 zhōng middle 我今於彼如來法中
152 10 to go back; to return 復自思惟
153 10 to resume; to restart 復自思惟
154 10 to do in detail 復自思惟
155 10 to restore 復自思惟
156 10 to respond; to reply to 復自思惟
157 10 Fu; Return 復自思惟
158 10 to retaliate; to reciprocate 復自思惟
159 10 to avoid forced labor or tax 復自思惟
160 10 Fu 復自思惟
161 10 doubled; to overlapping; folded 復自思惟
162 10 a lined garment with doubled thickness 復自思惟
163 10 無有 wú yǒu there is not 無有少分
164 10 無有 wú yǒu non-existence 無有少分
165 10 fēi Kangxi radical 175 若彼見此四聖諦非實
166 10 fēi wrong; bad; untruthful 若彼見此四聖諦非實
167 10 fēi different 若彼見此四聖諦非實
168 10 fēi to not be; to not have 若彼見此四聖諦非實
169 10 fēi to violate; to be contrary to 若彼見此四聖諦非實
170 10 fēi Africa 若彼見此四聖諦非實
171 10 fēi to slander 若彼見此四聖諦非實
172 10 fěi to avoid 若彼見此四聖諦非實
173 10 fēi must 若彼見此四聖諦非實
174 10 fēi an error 若彼見此四聖諦非實
175 10 fēi a problem; a question 若彼見此四聖諦非實
176 10 fēi evil 若彼見此四聖諦非實
177 9 jiě to loosen; to unfasten; to untie 勿作是解
178 9 jiě to explain 勿作是解
179 9 jiě to divide; to separate 勿作是解
180 9 jiě to understand 勿作是解
181 9 jiě to solve a math problem 勿作是解
182 9 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 勿作是解
183 9 jiě to cut; to disect 勿作是解
184 9 jiě to relieve oneself 勿作是解
185 9 jiě a solution 勿作是解
186 9 jiè to escort 勿作是解
187 9 xiè to understand; to be clear 勿作是解
188 9 xiè acrobatic skills 勿作是解
189 9 jiě can; able to 勿作是解
190 9 jiě a stanza 勿作是解
191 9 jiè to send off 勿作是解
192 9 xiè Xie 勿作是解
193 9 jiě exegesis 勿作是解
194 9 xiè laziness 勿作是解
195 9 jiè a government office 勿作是解
196 9 jiè to pawn 勿作是解
197 9 jiè to rent; to lease 勿作是解
198 9 jiě understanding 勿作是解
199 9 jiě to liberate 勿作是解
200 9 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 不自思惟警悟三業
201 9 思惟 sīwéi thinking; tought 不自思惟警悟三業
202 9 思惟 sīwéi Contemplate 不自思惟警悟三業
203 9 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 不自思惟警悟三業
204 9 infix potential marker 不聞
205 9 suǒ a few; various; some 所作隨意
206 9 suǒ a place; a location 所作隨意
207 9 suǒ indicates a passive voice 所作隨意
208 9 suǒ an ordinal number 所作隨意
209 9 suǒ meaning 所作隨意
210 9 suǒ garrison 所作隨意
211 9 suǒ place; pradeśa 所作隨意
212 8 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利童子言
213 8 relating to Buddhism 佛告文殊師利童子言
214 8 a statue or image of a Buddha 佛告文殊師利童子言
215 8 a Buddhist text 佛告文殊師利童子言
216 8 to touch; to stroke 佛告文殊師利童子言
217 8 Buddha 佛告文殊師利童子言
218 8 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利童子言
219 8 輪迴 lúnhuí Cycle of Rebirth 恒處輪迴不能免離
220 8 輪迴 lúnhuí rebirth 恒處輪迴不能免離
221 8 輪迴 lúnhuí Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth 恒處輪迴不能免離
222 8 yòu Kangxi radical 29 又復思惟
223 8 不可得 bù kě dé cannot be obtained 即佛平等不可得故
224 8 不可得 bù kě dé unobtainable 即佛平等不可得故
225 8 不可得 bù kě dé unattainable 即佛平等不可得故
226 8 shēng to be born; to give birth 心生顛倒
227 8 shēng to live 心生顛倒
228 8 shēng raw 心生顛倒
229 8 shēng a student 心生顛倒
230 8 shēng life 心生顛倒
231 8 shēng to produce; to give rise 心生顛倒
232 8 shēng alive 心生顛倒
233 8 shēng a lifetime 心生顛倒
234 8 shēng to initiate; to become 心生顛倒
235 8 shēng to grow 心生顛倒
236 8 shēng unfamiliar 心生顛倒
237 8 shēng not experienced 心生顛倒
238 8 shēng hard; stiff; strong 心生顛倒
239 8 shēng having academic or professional knowledge 心生顛倒
240 8 shēng a male role in traditional theatre 心生顛倒
241 8 shēng gender 心生顛倒
242 8 shēng to develop; to grow 心生顛倒
243 8 shēng to set up 心生顛倒
244 8 shēng a prostitute 心生顛倒
245 8 shēng a captive 心生顛倒
246 8 shēng a gentleman 心生顛倒
247 8 shēng Kangxi radical 100 心生顛倒
248 8 shēng unripe 心生顛倒
249 8 shēng nature 心生顛倒
250 8 shēng to inherit; to succeed 心生顛倒
251 8 shēng destiny 心生顛倒
252 8 shēng birth 心生顛倒
253 8 涅盤 nièpán Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 得涅盤道
254 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說此真實四聖諦法
255 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說此真實四聖諦法
256 8 shuì to persuade 說此真實四聖諦法
257 8 shuō to teach; to recite; to explain 說此真實四聖諦法
258 8 shuō a doctrine; a theory 說此真實四聖諦法
259 8 shuō to claim; to assert 說此真實四聖諦法
260 8 shuō allocution 說此真實四聖諦法
261 8 shuō to criticize; to scold 說此真實四聖諦法
262 8 shuō to indicate; to refer to 說此真實四聖諦法
263 8 shuō speach; vāda 說此真實四聖諦法
264 8 shuō to speak; bhāṣate 說此真實四聖諦法
265 8 shuō to instruct 說此真實四聖諦法
266 8 決定 juédìng to decide 即決定法
267 8 決定 juédìng determination 即決定法
268 8 決定 juédìng conclusive 即決定法
269 8 決定 juédìng fixed; unchanging; constant; determined; niścaya 即決定法
270 7 yìng to answer; to respond
271 7 yìng to confirm; to verify
272 7 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
273 7 yìng to accept
274 7 yìng to permit; to allow
275 7 yìng to echo
276 7 yìng to handle; to deal with
277 7 yìng Ying
278 7 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
279 7 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
280 7 遠離 yuǎnlí to far off 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
281 7 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
282 7 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
283 7 覺分 juéfēn aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga 是為念覺分
284 7 xìng gender 此煩惱性即善法故
285 7 xìng nature; disposition 此煩惱性即善法故
286 7 xìng grammatical gender 此煩惱性即善法故
287 7 xìng a property; a quality 此煩惱性即善法故
288 7 xìng life; destiny 此煩惱性即善法故
289 7 xìng sexual desire 此煩惱性即善法故
290 7 xìng scope 此煩惱性即善法故
291 7 xìng nature 此煩惱性即善法故
292 7 zuò to do 所作隨意
293 7 zuò to act as; to serve as 所作隨意
294 7 zuò to start 所作隨意
295 7 zuò a writing; a work 所作隨意
296 7 zuò to dress as; to be disguised as 所作隨意
297 7 zuō to create; to make 所作隨意
298 7 zuō a workshop 所作隨意
299 7 zuō to write; to compose 所作隨意
300 7 zuò to rise 所作隨意
301 7 zuò to be aroused 所作隨意
302 7 zuò activity; action; undertaking 所作隨意
303 7 zuò to regard as 所作隨意
304 7 zuò action; kāraṇa 所作隨意
305 7 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 說此真實四聖諦法
306 7 真實 zhēnshí true reality 說此真實四聖諦法
307 7 to arise; to get up 當起精進心
308 7 to rise; to raise 當起精進心
309 7 to grow out of; to bring forth; to emerge 當起精進心
310 7 to appoint (to an official post); to take up a post 當起精進心
311 7 to start 當起精進心
312 7 to establish; to build 當起精進心
313 7 to draft; to draw up (a plan) 當起精進心
314 7 opening sentence; opening verse 當起精進心
315 7 to get out of bed 當起精進心
316 7 to recover; to heal 當起精進心
317 7 to take out; to extract 當起精進心
318 7 marks the beginning of an action 當起精進心
319 7 marks the sufficiency of an action 當起精進心
320 7 to call back from mourning 當起精進心
321 7 to take place; to occur 當起精進心
322 7 to conjecture 當起精進心
323 7 stand up; utthāna 當起精進心
324 7 arising; utpāda 當起精進心
325 7 平等 píngděng be equal in social status 能現如是自性平等
326 7 平等 píngděng equal 能現如是自性平等
327 7 平等 píngděng equality 能現如是自性平等
328 7 平等 píngděng equal; without partiality 能現如是自性平等
329 7 jiè border; boundary 即得至於無為界故
330 7 jiè kingdom 即得至於無為界故
331 7 jiè territory; region 即得至於無為界故
332 7 jiè the world 即得至於無為界故
333 7 jiè scope; extent 即得至於無為界故
334 7 jiè erathem; stratigraphic unit 即得至於無為界故
335 7 jiè to divide; to define a boundary 即得至於無為界故
336 7 jiè to adjoin 即得至於無為界故
337 7 jiè dhatu; realm; field; domain 即得至於無為界故
338 6 寂靜 jìjìng quiet 不知最上一切寂靜法故
339 6 寂靜 jìjìng tranquility 不知最上一切寂靜法故
340 6 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 不知最上一切寂靜法故
341 6 寂靜 jìjìng Nirvana 不知最上一切寂靜法故
342 6 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利童子言
343 6 gào to request 佛告文殊師利童子言
344 6 gào to report; to inform 佛告文殊師利童子言
345 6 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利童子言
346 6 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利童子言
347 6 gào to reach 佛告文殊師利童子言
348 6 gào an announcement 佛告文殊師利童子言
349 6 gào a party 佛告文殊師利童子言
350 6 gào a vacation 佛告文殊師利童子言
351 6 gào Gao 佛告文殊師利童子言
352 6 gào to tell; jalp 佛告文殊師利童子言
353 6 取捨 qǔshě to choose to use or not use; to accept or reject 非離取捨
354 6 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth; four noble truths 我今為諸眾生於四聖諦
355 6 shòu to suffer; to be subjected to 我見眾生受如是虛妄輪迴
356 6 shòu to transfer; to confer 我見眾生受如是虛妄輪迴
357 6 shòu to receive; to accept 我見眾生受如是虛妄輪迴
358 6 shòu to tolerate 我見眾生受如是虛妄輪迴
359 6 shòu feelings; sensations 我見眾生受如是虛妄輪迴
360 6 如來 rúlái Tathagata 如來
361 6 如來 Rúlái Tathagata 如來
362 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
363 5 不善 bù shàn akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious 是不善法
364 5 疑惑 yíhuò to feel uncertain 疑惑
365 5 憶念 yìniàn to remember; to recall 憶念無惑
366 5 憶念 yìniàn to long for; to miss 憶念無惑
367 5 憶念 yìniàn to commemorate 憶念無惑
368 5 憶念 yìniàn Mindful 憶念無惑
369 5 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness 云何見四念處
370 5 四念處 sì niàn chù The Four Bases of Mindfulness 云何見四念處
371 5 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
372 5 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
373 5 shě to give 非捨
374 5 shě to give up; to abandon 非捨
375 5 shě a house; a home; an abode 非捨
376 5 shè my 非捨
377 5 shě equanimity 非捨
378 5 shè my house 非捨
379 5 shě to to shoot; to fire; to launch 非捨
380 5 shè to leave 非捨
381 5 shě She 非捨
382 5 shè disciple 非捨
383 5 shè a barn; a pen 非捨
384 5 shè to reside 非捨
385 5 shè to stop; to halt; to cease 非捨
386 5 shè to find a place for; to arrange 非捨
387 5 shě Give 非捨
388 5 shě abandoning; prahāṇa 非捨
389 5 shě house; gṛha 非捨
390 5 shě equanimity; upeksa 非捨
391 5 zhì wisdom; knowledge; understanding 即智
392 5 zhì care; prudence 即智
393 5 zhì Zhi 即智
394 5 zhì clever 即智
395 5 zhì Wisdom 即智
396 5 zhì jnana; knowing 即智
397 5 guān to look at; to watch; to observe 即觀苦集滅決定道
398 5 guàn Taoist monastery; monastery 即觀苦集滅決定道
399 5 guān to display; to show; to make visible 即觀苦集滅決定道
400 5 guān Guan 即觀苦集滅決定道
401 5 guān appearance; looks 即觀苦集滅決定道
402 5 guān a sight; a view; a vista 即觀苦集滅決定道
403 5 guān a concept; a viewpoint; a perspective 即觀苦集滅決定道
404 5 guān to appreciate; to enjoy; to admire 即觀苦集滅決定道
405 5 guàn an announcement 即觀苦集滅決定道
406 5 guàn a high tower; a watchtower 即觀苦集滅決定道
407 5 guān Surview 即觀苦集滅決定道
408 5 guān Observe 即觀苦集滅決定道
409 5 guàn insight; vipasyana; vipassana 即觀苦集滅決定道
410 5 guān mindfulness; contemplation; smrti 即觀苦集滅決定道
411 5 guān recollection; anusmrti 即觀苦集滅決定道
412 5 guān viewing; avaloka 即觀苦集滅決定道
413 5 děng et cetera; and so on 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
414 5 děng to wait 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
415 5 děng to be equal 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
416 5 děng degree; level 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
417 5 děng to compare 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
418 5 děng same; equal; sama 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
419 5 了知 liǎozhī to understand clearly 若了知我集一切法
420 5 精進 jīngjìn to be diligent 當起精進心
421 5 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 當起精進心
422 5 精進 jīngjìn Be Diligent 當起精進心
423 5 精進 jīngjìn diligence 當起精進心
424 5 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 當起精進心
425 5 zhì Kangxi radical 133 至一切最勝涅盤寂靜界故
426 5 zhì to arrive 至一切最勝涅盤寂靜界故
427 5 zhì approach; upagama 至一切最勝涅盤寂靜界故
428 4 菩提 pútí bodhi; enlightenment 棄捨本心得佛菩提
429 4 菩提 pútí bodhi 棄捨本心得佛菩提
430 4 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 棄捨本心得佛菩提
431 4 shēn human body; torso 恣身口意造眾煩惱
432 4 shēn Kangxi radical 158 恣身口意造眾煩惱
433 4 shēn self 恣身口意造眾煩惱
434 4 shēn life 恣身口意造眾煩惱
435 4 shēn an object 恣身口意造眾煩惱
436 4 shēn a lifetime 恣身口意造眾煩惱
437 4 shēn moral character 恣身口意造眾煩惱
438 4 shēn status; identity; position 恣身口意造眾煩惱
439 4 shēn pregnancy 恣身口意造眾煩惱
440 4 juān India 恣身口意造眾煩惱
441 4 shēn body; kāya 恣身口意造眾煩惱
442 4 不知 bùzhī do not know 不覺不知
443 4 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 恣身口意造眾煩惱
444 4 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 恣身口意造眾煩惱
445 4 煩惱 fánnǎo defilement 恣身口意造眾煩惱
446 4 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 恣身口意造眾煩惱
447 4 白佛 bái fó to address the Buddha 文殊師利白佛言
448 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
449 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
450 4 qiú to request 無有趣求
451 4 qiú to seek; to look for 無有趣求
452 4 qiú to implore 無有趣求
453 4 qiú to aspire to 無有趣求
454 4 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 無有趣求
455 4 qiú to attract 無有趣求
456 4 qiú to bribe 無有趣求
457 4 qiú Qiu 無有趣求
458 4 qiú to demand 無有趣求
459 4 qiú to end 無有趣求
460 4 qiú to seek; kāṅkṣ 無有趣求
461 4 究竟 jiūjìng outcome; result 若見究竟一切法性即是道諦
462 4 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 若見究竟一切法性即是道諦
463 4 究竟 jiūjìng to complete; to finish 若見究竟一切法性即是道諦
464 4 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 若見究竟一切法性即是道諦
465 4 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering 決定滅諦
466 4 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可改變
467 4 不可 bù kě improbable 不可改變
468 4 zhòng many; numerous 恣身口意造眾煩惱
469 4 zhòng masses; people; multitude; crowd 恣身口意造眾煩惱
470 4 zhòng general; common; public 恣身口意造眾煩惱
471 3 zhèng upright; straight 若得如是正憶念故
472 3 zhèng to straighten; to correct 若得如是正憶念故
473 3 zhèng main; central; primary 若得如是正憶念故
474 3 zhèng fundamental; original 若得如是正憶念故
475 3 zhèng precise; exact; accurate 若得如是正憶念故
476 3 zhèng at right angles 若得如是正憶念故
477 3 zhèng unbiased; impartial 若得如是正憶念故
478 3 zhèng true; correct; orthodox 若得如是正憶念故
479 3 zhèng unmixed; pure 若得如是正憶念故
480 3 zhèng positive (charge) 若得如是正憶念故
481 3 zhèng positive (number) 若得如是正憶念故
482 3 zhèng standard 若得如是正憶念故
483 3 zhèng chief; principal; primary 若得如是正憶念故
484 3 zhèng honest 若得如是正憶念故
485 3 zhèng to execute; to carry out 若得如是正憶念故
486 3 zhèng accepted; conventional 若得如是正憶念故
487 3 zhèng to govern 若得如是正憶念故
488 3 zhēng first month 若得如是正憶念故
489 3 zhēng center of a target 若得如是正憶念故
490 3 zhèng Righteous 若得如是正憶念故
491 3 zhèng right manner; nyāya 若得如是正憶念故
492 3 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫苦輪
493 3 解脫 jiětuō liberation 解脫苦輪
494 3 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫苦輪
495 3 to know; to learn about; to comprehend 悉能現彼涅盤寂靜界故
496 3 detailed 悉能現彼涅盤寂靜界故
497 3 to elaborate; to expound 悉能現彼涅盤寂靜界故
498 3 to exhaust; to use up 悉能現彼涅盤寂靜界故
499 3 strongly 悉能現彼涅盤寂靜界故
500 3 Xi 悉能現彼涅盤寂靜界故

Frequencies of all Words

Top 844

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
2 49 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
3 49 old; ancient; former; past 何以故
4 49 reason; cause; purpose 何以故
5 49 to die 何以故
6 49 so; therefore; hence 何以故
7 49 original 何以故
8 49 accident; happening; instance 何以故
9 49 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
10 49 something in the past 何以故
11 49 deceased; dead 何以故
12 49 still; yet 何以故
13 49 therefore; tasmāt 何以故
14 48 ruò to seem; to be like; as 我若得此
15 48 ruò seemingly 我若得此
16 48 ruò if 我若得此
17 48 ruò you 我若得此
18 48 ruò this; that 我若得此
19 48 ruò and; or 我若得此
20 48 ruò as for; pertaining to 我若得此
21 48 pomegranite 我若得此
22 48 ruò to choose 我若得此
23 48 ruò to agree; to accord with; to conform to 我若得此
24 48 ruò thus 我若得此
25 48 ruò pollia 我若得此
26 48 ruò Ruo 我若得此
27 48 ruò only then 我若得此
28 48 ja 我若得此
29 48 jñā 我若得此
30 48 ruò if; yadi 我若得此
31 44 shì is; are; am; to be 是諸愚癡眾生
32 44 shì is exactly 是諸愚癡眾生
33 44 shì is suitable; is in contrast 是諸愚癡眾生
34 44 shì this; that; those 是諸愚癡眾生
35 44 shì really; certainly 是諸愚癡眾生
36 44 shì correct; yes; affirmative 是諸愚癡眾生
37 44 shì true 是諸愚癡眾生
38 44 shì is; has; exists 是諸愚癡眾生
39 44 shì used between repetitions of a word 是諸愚癡眾生
40 44 shì a matter; an affair 是諸愚癡眾生
41 44 shì Shi 是諸愚癡眾生
42 44 shì is; bhū 是諸愚癡眾生
43 44 shì this; idam 是諸愚癡眾生
44 36 jiàn to see 自見所生
45 36 jiàn opinion; view; understanding 自見所生
46 36 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 自見所生
47 36 jiàn refer to; for details see 自見所生
48 36 jiàn passive marker 自見所生
49 36 jiàn to listen to 自見所生
50 36 jiàn to meet 自見所生
51 36 jiàn to receive (a guest) 自見所生
52 36 jiàn let me; kindly 自見所生
53 36 jiàn Jian 自見所生
54 36 xiàn to appear 自見所生
55 36 xiàn to introduce 自見所生
56 36 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 自見所生
57 36 jiàn seeing; observing; darśana 自見所生
58 35 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法
59 35 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法
60 34 this; these 說此真實四聖諦法
61 34 in this way 說此真實四聖諦法
62 34 otherwise; but; however; so 說此真實四聖諦法
63 34 at this time; now; here 說此真實四聖諦法
64 34 this; here; etad 說此真實四聖諦法
65 33 method; way 說此真實四聖諦法
66 33 France 說此真實四聖諦法
67 33 the law; rules; regulations 說此真實四聖諦法
68 33 the teachings of the Buddha; Dharma 說此真實四聖諦法
69 33 a standard; a norm 說此真實四聖諦法
70 33 an institution 說此真實四聖諦法
71 33 to emulate 說此真實四聖諦法
72 33 magic; a magic trick 說此真實四聖諦法
73 33 punishment 說此真實四聖諦法
74 33 Fa 說此真實四聖諦法
75 33 a precedent 說此真實四聖諦法
76 33 a classification of some kinds of Han texts 說此真實四聖諦法
77 33 relating to a ceremony or rite 說此真實四聖諦法
78 33 Dharma 說此真實四聖諦法
79 33 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 說此真實四聖諦法
80 33 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 說此真實四聖諦法
81 33 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 說此真實四聖諦法
82 33 quality; characteristic 說此真實四聖諦法
83 32 in; at 我今為諸眾生於四聖諦
84 32 in; at 我今為諸眾生於四聖諦
85 32 in; at; to; from 我今為諸眾生於四聖諦
86 32 to go; to 我今為諸眾生於四聖諦
87 32 to rely on; to depend on 我今為諸眾生於四聖諦
88 32 to go to; to arrive at 我今為諸眾生於四聖諦
89 32 from 我今為諸眾生於四聖諦
90 32 give 我今為諸眾生於四聖諦
91 32 oppposing 我今為諸眾生於四聖諦
92 32 and 我今為諸眾生於四聖諦
93 32 compared to 我今為諸眾生於四聖諦
94 32 by 我今為諸眾生於四聖諦
95 32 and; as well as 我今為諸眾生於四聖諦
96 32 for 我今為諸眾生於四聖諦
97 32 Yu 我今為諸眾生於四聖諦
98 32 a crow 我今為諸眾生於四聖諦
99 32 whew; wow 我今為諸眾生於四聖諦
100 32 near to; antike 我今為諸眾生於四聖諦
101 30 de potential marker 得此出家
102 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得此出家
103 30 děi must; ought to 得此出家
104 30 děi to want to; to need to 得此出家
105 30 děi must; ought to 得此出家
106 30 de 得此出家
107 30 de infix potential marker 得此出家
108 30 to result in 得此出家
109 30 to be proper; to fit; to suit 得此出家
110 30 to be satisfied 得此出家
111 30 to be finished 得此出家
112 30 de result of degree 得此出家
113 30 de marks completion of an action 得此出家
114 30 děi satisfying 得此出家
115 30 to contract 得此出家
116 30 marks permission or possibility 得此出家
117 30 expressing frustration 得此出家
118 30 to hear 得此出家
119 30 to have; there is 得此出家
120 30 marks time passed 得此出家
121 30 obtain; attain; prāpta 得此出家
122 29 wèi for; to 我今為諸眾生於四聖諦
123 29 wèi because of 我今為諸眾生於四聖諦
124 29 wéi to act as; to serve 我今為諸眾生於四聖諦
125 29 wéi to change into; to become 我今為諸眾生於四聖諦
126 29 wéi to be; is 我今為諸眾生於四聖諦
127 29 wéi to do 我今為諸眾生於四聖諦
128 29 wèi for 我今為諸眾生於四聖諦
129 29 wèi because of; for; to 我今為諸眾生於四聖諦
130 29 wèi to 我今為諸眾生於四聖諦
131 29 wéi in a passive construction 我今為諸眾生於四聖諦
132 29 wéi forming a rehetorical question 我今為諸眾生於四聖諦
133 29 wéi forming an adverb 我今為諸眾生於四聖諦
134 29 wéi to add emphasis 我今為諸眾生於四聖諦
135 29 wèi to support; to help 我今為諸眾生於四聖諦
136 29 wéi to govern 我今為諸眾生於四聖諦
137 29 wèi to be; bhū 我今為諸眾生於四聖諦
138 28 promptly; right away; immediately 此煩惱性即善法故
139 28 to be near by; to be close to 此煩惱性即善法故
140 28 at that time 此煩惱性即善法故
141 28 to be exactly the same as; to be thus 此煩惱性即善法故
142 28 supposed; so-called 此煩惱性即善法故
143 28 if; but 此煩惱性即善法故
144 28 to arrive at; to ascend 此煩惱性即善法故
145 28 then; following 此煩惱性即善法故
146 28 so; just so; eva 此煩惱性即善法故
147 22 to leave; to depart; to go away; to part 恒處輪迴不能免離
148 22 a mythical bird 恒處輪迴不能免離
149 22 li; one of the eight divinatory trigrams 恒處輪迴不能免離
150 22 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 恒處輪迴不能免離
151 22 chī a dragon with horns not yet grown 恒處輪迴不能免離
152 22 a mountain ash 恒處輪迴不能免離
153 22 vanilla; a vanilla-like herb 恒處輪迴不能免離
154 22 to be scattered; to be separated 恒處輪迴不能免離
155 22 to cut off 恒處輪迴不能免離
156 22 to violate; to be contrary to 恒處輪迴不能免離
157 22 to be distant from 恒處輪迴不能免離
158 22 two 恒處輪迴不能免離
159 22 to array; to align 恒處輪迴不能免離
160 22 to pass through; to experience 恒處輪迴不能免離
161 22 transcendence 恒處輪迴不能免離
162 22 to avoid; to abstain from; viramaṇa 恒處輪迴不能免離
163 22 that; those 分別彼我
164 22 another; the other 分別彼我
165 22 that; tad 分別彼我
166 20 一切 yīqiè all; every; everything 不知最上一切寂靜法故
167 20 一切 yīqiè temporary 不知最上一切寂靜法故
168 20 一切 yīqiè the same 不知最上一切寂靜法故
169 20 一切 yīqiè generally 不知最上一切寂靜法故
170 20 一切 yīqiè all, everything 不知最上一切寂靜法故
171 20 一切 yīqiè all; sarva 不知最上一切寂靜法故
172 20 xīn heart [organ] 心生顛倒
173 20 xīn Kangxi radical 61 心生顛倒
174 20 xīn mind; consciousness 心生顛倒
175 20 xīn the center; the core; the middle 心生顛倒
176 20 xīn one of the 28 star constellations 心生顛倒
177 20 xīn heart 心生顛倒
178 20 xīn emotion 心生顛倒
179 20 xīn intention; consideration 心生顛倒
180 20 xīn disposition; temperament 心生顛倒
181 20 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心生顛倒
182 19 如是 rúshì thus; so 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
183 19 如是 rúshì thus, so 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
184 19 如是 rúshì thus; evam 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
185 19 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
186 15 云何 yúnhé why; how 云何因緣
187 15 云何 yúnhé how; katham 云何因緣
188 15 néng can; able 即能遠離一切虛假
189 15 néng ability; capacity 即能遠離一切虛假
190 15 néng a mythical bear-like beast 即能遠離一切虛假
191 15 néng energy 即能遠離一切虛假
192 15 néng function; use 即能遠離一切虛假
193 15 néng may; should; permitted to 即能遠離一切虛假
194 15 néng talent 即能遠離一切虛假
195 15 néng expert at 即能遠離一切虛假
196 15 néng to be in harmony 即能遠離一切虛假
197 15 néng to tend to; to care for 即能遠離一切虛假
198 15 néng to reach; to arrive at 即能遠離一切虛假
199 15 néng as long as; only 即能遠離一切虛假
200 15 néng even if 即能遠離一切虛假
201 15 néng but 即能遠離一切虛假
202 15 néng in this way 即能遠離一切虛假
203 15 néng to be able; śak 即能遠離一切虛假
204 15 néng skilful; pravīṇa 即能遠離一切虛假
205 13 no 憶念無惑
206 13 Kangxi radical 71 憶念無惑
207 13 to not have; without 憶念無惑
208 13 has not yet 憶念無惑
209 13 mo 憶念無惑
210 13 do not 憶念無惑
211 13 not; -less; un- 憶念無惑
212 13 regardless of 憶念無惑
213 13 to not have 憶念無惑
214 13 um 憶念無惑
215 13 Wu 憶念無惑
216 13 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 憶念無惑
217 13 not; non- 憶念無惑
218 13 mo 憶念無惑
219 12 yán to speak; to say; said 佛告文殊師利童子言
220 12 yán language; talk; words; utterance; speech 佛告文殊師利童子言
221 12 yán Kangxi radical 149 佛告文殊師利童子言
222 12 yán a particle with no meaning 佛告文殊師利童子言
223 12 yán phrase; sentence 佛告文殊師利童子言
224 12 yán a word; a syllable 佛告文殊師利童子言
225 12 yán a theory; a doctrine 佛告文殊師利童子言
226 12 yán to regard as 佛告文殊師利童子言
227 12 yán to act as 佛告文殊師利童子言
228 12 yán word; vacana 佛告文殊師利童子言
229 12 yán speak; vad 佛告文殊師利童子言
230 12 世尊 shìzūn World-Honored One 一時世尊
231 12 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 一時世尊
232 12 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
233 12 ér Kangxi radical 126 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
234 12 ér you 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
235 12 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
236 12 ér right away; then 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
237 12 ér but; yet; however; while; nevertheless 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
238 12 ér if; in case; in the event that 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
239 12 ér therefore; as a result; thus 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
240 12 ér how can it be that? 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
241 12 ér so as to 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
242 12 ér only then 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
243 12 ér as if; to seem like 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
244 12 néng can; able 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
245 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
246 12 ér me 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
247 12 ér to arrive; up to 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
248 12 ér possessive 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
249 12 ér and; ca 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
250 11 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 若見一切法即不生故
251 11 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 若見一切法即不生故
252 11 I; me; my 我今為諸眾生於四聖諦
253 11 self 我今為諸眾生於四聖諦
254 11 we; our 我今為諸眾生於四聖諦
255 11 [my] dear 我今為諸眾生於四聖諦
256 11 Wo 我今為諸眾生於四聖諦
257 11 self; atman; attan 我今為諸眾生於四聖諦
258 11 ga 我今為諸眾生於四聖諦
259 11 I; aham 我今為諸眾生於四聖諦
260 10 zhōng middle 我今於彼如來法中
261 10 zhōng medium; medium sized 我今於彼如來法中
262 10 zhōng China 我今於彼如來法中
263 10 zhòng to hit the mark 我今於彼如來法中
264 10 zhōng in; amongst 我今於彼如來法中
265 10 zhōng midday 我今於彼如來法中
266 10 zhōng inside 我今於彼如來法中
267 10 zhōng during 我今於彼如來法中
268 10 zhōng Zhong 我今於彼如來法中
269 10 zhōng intermediary 我今於彼如來法中
270 10 zhōng half 我今於彼如來法中
271 10 zhōng just right; suitably 我今於彼如來法中
272 10 zhōng while 我今於彼如來法中
273 10 zhòng to reach; to attain 我今於彼如來法中
274 10 zhòng to suffer; to infect 我今於彼如來法中
275 10 zhòng to obtain 我今於彼如來法中
276 10 zhòng to pass an exam 我今於彼如來法中
277 10 zhōng middle 我今於彼如來法中
278 10 乃至 nǎizhì and even 乃至決定法界故
279 10 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至決定法界故
280 10 again; more; repeatedly 復自思惟
281 10 to go back; to return 復自思惟
282 10 to resume; to restart 復自思惟
283 10 to do in detail 復自思惟
284 10 to restore 復自思惟
285 10 to respond; to reply to 復自思惟
286 10 after all; and then 復自思惟
287 10 even if; although 復自思惟
288 10 Fu; Return 復自思惟
289 10 to retaliate; to reciprocate 復自思惟
290 10 to avoid forced labor or tax 復自思惟
291 10 particle without meaing 復自思惟
292 10 Fu 復自思惟
293 10 repeated; again 復自思惟
294 10 doubled; to overlapping; folded 復自思惟
295 10 a lined garment with doubled thickness 復自思惟
296 10 again; punar 復自思惟
297 10 無有 wú yǒu there is not 無有少分
298 10 無有 wú yǒu non-existence 無有少分
299 10 fēi not; non-; un- 若彼見此四聖諦非實
300 10 fēi Kangxi radical 175 若彼見此四聖諦非實
301 10 fēi wrong; bad; untruthful 若彼見此四聖諦非實
302 10 fēi different 若彼見此四聖諦非實
303 10 fēi to not be; to not have 若彼見此四聖諦非實
304 10 fēi to violate; to be contrary to 若彼見此四聖諦非實
305 10 fēi Africa 若彼見此四聖諦非實
306 10 fēi to slander 若彼見此四聖諦非實
307 10 fěi to avoid 若彼見此四聖諦非實
308 10 fēi must 若彼見此四聖諦非實
309 10 fēi an error 若彼見此四聖諦非實
310 10 fēi a problem; a question 若彼見此四聖諦非實
311 10 fēi evil 若彼見此四聖諦非實
312 10 fēi besides; except; unless 若彼見此四聖諦非實
313 9 jiě to loosen; to unfasten; to untie 勿作是解
314 9 jiě to explain 勿作是解
315 9 jiě to divide; to separate 勿作是解
316 9 jiě to understand 勿作是解
317 9 jiě to solve a math problem 勿作是解
318 9 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 勿作是解
319 9 jiě to cut; to disect 勿作是解
320 9 jiě to relieve oneself 勿作是解
321 9 jiě a solution 勿作是解
322 9 jiè to escort 勿作是解
323 9 xiè to understand; to be clear 勿作是解
324 9 xiè acrobatic skills 勿作是解
325 9 jiě can; able to 勿作是解
326 9 jiě a stanza 勿作是解
327 9 jiè to send off 勿作是解
328 9 xiè Xie 勿作是解
329 9 jiě exegesis 勿作是解
330 9 xiè laziness 勿作是解
331 9 jiè a government office 勿作是解
332 9 jiè to pawn 勿作是解
333 9 jiè to rent; to lease 勿作是解
334 9 jiě understanding 勿作是解
335 9 jiě to liberate 勿作是解
336 9 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 不自思惟警悟三業
337 9 思惟 sīwéi thinking; tought 不自思惟警悟三業
338 9 思惟 sīwéi Contemplate 不自思惟警悟三業
339 9 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 不自思惟警悟三業
340 9 not; no 不聞
341 9 expresses that a certain condition cannot be acheived 不聞
342 9 as a correlative 不聞
343 9 no (answering a question) 不聞
344 9 forms a negative adjective from a noun 不聞
345 9 at the end of a sentence to form a question 不聞
346 9 to form a yes or no question 不聞
347 9 infix potential marker 不聞
348 9 no; na 不聞
349 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所作隨意
350 9 suǒ an office; an institute 所作隨意
351 9 suǒ introduces a relative clause 所作隨意
352 9 suǒ it 所作隨意
353 9 suǒ if; supposing 所作隨意
354 9 suǒ a few; various; some 所作隨意
355 9 suǒ a place; a location 所作隨意
356 9 suǒ indicates a passive voice 所作隨意
357 9 suǒ that which 所作隨意
358 9 suǒ an ordinal number 所作隨意
359 9 suǒ meaning 所作隨意
360 9 suǒ garrison 所作隨意
361 9 suǒ place; pradeśa 所作隨意
362 9 suǒ that which; yad 所作隨意
363 8 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利童子言
364 8 relating to Buddhism 佛告文殊師利童子言
365 8 a statue or image of a Buddha 佛告文殊師利童子言
366 8 a Buddhist text 佛告文殊師利童子言
367 8 to touch; to stroke 佛告文殊師利童子言
368 8 Buddha 佛告文殊師利童子言
369 8 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利童子言
370 8 輪迴 lúnhuí Cycle of Rebirth 恒處輪迴不能免離
371 8 輪迴 lúnhuí rebirth 恒處輪迴不能免離
372 8 輪迴 lúnhuí Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth 恒處輪迴不能免離
373 8 yòu again; also 又復思惟
374 8 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復思惟
375 8 yòu Kangxi radical 29 又復思惟
376 8 yòu and 又復思惟
377 8 yòu furthermore 又復思惟
378 8 yòu in addition 又復思惟
379 8 yòu but 又復思惟
380 8 yòu again; also; moreover; punar 又復思惟
381 8 不可得 bù kě dé cannot be obtained 即佛平等不可得故
382 8 不可得 bù kě dé unobtainable 即佛平等不可得故
383 8 不可得 bù kě dé unattainable 即佛平等不可得故
384 8 shēng to be born; to give birth 心生顛倒
385 8 shēng to live 心生顛倒
386 8 shēng raw 心生顛倒
387 8 shēng a student 心生顛倒
388 8 shēng life 心生顛倒
389 8 shēng to produce; to give rise 心生顛倒
390 8 shēng alive 心生顛倒
391 8 shēng a lifetime 心生顛倒
392 8 shēng to initiate; to become 心生顛倒
393 8 shēng to grow 心生顛倒
394 8 shēng unfamiliar 心生顛倒
395 8 shēng not experienced 心生顛倒
396 8 shēng hard; stiff; strong 心生顛倒
397 8 shēng very; extremely 心生顛倒
398 8 shēng having academic or professional knowledge 心生顛倒
399 8 shēng a male role in traditional theatre 心生顛倒
400 8 shēng gender 心生顛倒
401 8 shēng to develop; to grow 心生顛倒
402 8 shēng to set up 心生顛倒
403 8 shēng a prostitute 心生顛倒
404 8 shēng a captive 心生顛倒
405 8 shēng a gentleman 心生顛倒
406 8 shēng Kangxi radical 100 心生顛倒
407 8 shēng unripe 心生顛倒
408 8 shēng nature 心生顛倒
409 8 shēng to inherit; to succeed 心生顛倒
410 8 shēng destiny 心生顛倒
411 8 shēng birth 心生顛倒
412 8 涅盤 nièpán Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 得涅盤道
413 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說此真實四聖諦法
414 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說此真實四聖諦法
415 8 shuì to persuade 說此真實四聖諦法
416 8 shuō to teach; to recite; to explain 說此真實四聖諦法
417 8 shuō a doctrine; a theory 說此真實四聖諦法
418 8 shuō to claim; to assert 說此真實四聖諦法
419 8 shuō allocution 說此真實四聖諦法
420 8 shuō to criticize; to scold 說此真實四聖諦法
421 8 shuō to indicate; to refer to 說此真實四聖諦法
422 8 shuō speach; vāda 說此真實四聖諦法
423 8 shuō to speak; bhāṣate 說此真實四聖諦法
424 8 shuō to instruct 說此真實四聖諦法
425 8 決定 juédìng to decide 即決定法
426 8 決定 juédìng certainly 即決定法
427 8 決定 juédìng determination 即決定法
428 8 決定 juédìng conclusive 即決定法
429 8 決定 juédìng fixed; unchanging; constant; determined; niścaya 即決定法
430 7 yīng should; ought
431 7 yìng to answer; to respond
432 7 yìng to confirm; to verify
433 7 yīng soon; immediately
434 7 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
435 7 yìng to accept
436 7 yīng or; either
437 7 yìng to permit; to allow
438 7 yìng to echo
439 7 yìng to handle; to deal with
440 7 yìng Ying
441 7 yīng suitable; yukta
442 7 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
443 7 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
444 7 遠離 yuǎnlí to far off 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
445 7 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
446 7 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 而諸眾生不能遠離如是虛妄輪迴之中
447 7 覺分 juéfēn aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga 是為念覺分
448 7 xìng gender 此煩惱性即善法故
449 7 xìng suffix corresponding to -ness 此煩惱性即善法故
450 7 xìng nature; disposition 此煩惱性即善法故
451 7 xìng a suffix corresponding to -ness 此煩惱性即善法故
452 7 xìng grammatical gender 此煩惱性即善法故
453 7 xìng a property; a quality 此煩惱性即善法故
454 7 xìng life; destiny 此煩惱性即善法故
455 7 xìng sexual desire 此煩惱性即善法故
456 7 xìng scope 此煩惱性即善法故
457 7 xìng nature 此煩惱性即善法故
458 7 zuò to do 所作隨意
459 7 zuò to act as; to serve as 所作隨意
460 7 zuò to start 所作隨意
461 7 zuò a writing; a work 所作隨意
462 7 zuò to dress as; to be disguised as 所作隨意
463 7 zuō to create; to make 所作隨意
464 7 zuō a workshop 所作隨意
465 7 zuō to write; to compose 所作隨意
466 7 zuò to rise 所作隨意
467 7 zuò to be aroused 所作隨意
468 7 zuò activity; action; undertaking 所作隨意
469 7 zuò to regard as 所作隨意
470 7 zuò action; kāraṇa 所作隨意
471 7 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 說此真實四聖諦法
472 7 真實 zhēnshí true reality 說此真實四聖諦法
473 7 to arise; to get up 當起精進心
474 7 case; instance; batch; group 當起精進心
475 7 to rise; to raise 當起精進心
476 7 to grow out of; to bring forth; to emerge 當起精進心
477 7 to appoint (to an official post); to take up a post 當起精進心
478 7 to start 當起精進心
479 7 to establish; to build 當起精進心
480 7 to draft; to draw up (a plan) 當起精進心
481 7 opening sentence; opening verse 當起精進心
482 7 to get out of bed 當起精進心
483 7 to recover; to heal 當起精進心
484 7 to take out; to extract 當起精進心
485 7 marks the beginning of an action 當起精進心
486 7 marks the sufficiency of an action 當起精進心
487 7 to call back from mourning 當起精進心
488 7 to take place; to occur 當起精進心
489 7 from 當起精進心
490 7 to conjecture 當起精進心
491 7 stand up; utthāna 當起精進心
492 7 arising; utpāda 當起精進心
493 7 平等 píngděng be equal in social status 能現如是自性平等
494 7 平等 píngděng equal 能現如是自性平等
495 7 平等 píngděng equality 能現如是自性平等
496 7 平等 píngděng equal; without partiality 能現如是自性平等
497 7 jiè border; boundary 即得至於無為界故
498 7 jiè kingdom 即得至於無為界故
499 7 jiè circle; society 即得至於無為界故
500 7 jiè territory; region 即得至於無為界故

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
therefore; tasmāt
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. jiàn
 2. jiàn
 1. view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
 2. seeing; observing; darśana
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
this; here; etad
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
near to; antike
obtain; attain; prāpta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
法经 法經 102 Fa Jing
佛说大乘善见变化文殊师利问法经 佛說大乘善見變化文殊師利問法經 102 The Beautiful Transformations of the Dharma of Mañjuśrī's Questions; Fo Shuo Dasheng Shan Jian Bianhua Wenshushili Wen Fa Jing
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
惹烂驮啰国 惹爛馱囉國 114 Jālaṃdhara; Jālandhara
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天息灾 天息災 116 Devasantika; Tian Xi Zai
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
中印度 122 Central India

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 139.

Simplified Traditional Pinyin English
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
得佛 100 to become a Buddha
得受记 得受記 100 was bestowed a prediction [that he would become a buddha]
谛法 諦法 100 right effort
掉举 掉舉 100 excitement; restlessness; ebulience; auddhatya; uddhacca
定根 100 faculty of meditatative concentration
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
干达婆 乾達婆 103 gandharva
观身不净 觀身不淨 103 contemplate the impurities of the body
观受是苦 觀受是苦 103 contemplate the suffering of feelings
观心无常 觀心無常 103 contemplate the impermanence of the mind
观法无我 觀法無我 103 contemplate the non-selfhood of phenomena
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广大心 廣大心 103 magnanimous
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
集谛 集諦 106 the truth of the cause of suffering; the noble truth of the cause of suffering
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦智 107 understanding of the fact of suffering
苦集 107 accumulation as the cause of suffering
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
了别 了別 108 to distinguish; to discern
了知 108 to understand clearly
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
灭谛 滅諦 109 the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能仁 110 great in lovingkindness
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善利 115 great benefit
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十二缘生 十二緣生 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
受念处 受念處 115 mindfulness of sensations
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
贪着 貪著 116 attachment to desire
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
未生善 119 good that has not yet been produced
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我癡 119 self delusion
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. Non-Arising Tolerance
 2. patient belief in the truth of no rebirth
无始 無始 119 without beginning
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
心法 120 mental objects
信根 120 faith; the root of faith
信乐 信樂 120 joy of believing
心念处 心念處 120 mindfulness of mental states
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
性空 120 inherently empty; empty in nature
信力 120 the power of faith; śraddhābala
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切行苦 121 all conditioned phenomena include suffering
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. to be far removed from the dust and defilement of the world
 2. far removed from dust and defilement
赞歎 讚歎 122 praise
真佛子 122 True Buddhist
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
重担 重擔 122 a heavy load
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara