Glossary and Vocabulary for Manshushili Zhou Cang Zhong Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing 曼殊室利呪藏中校量數珠功德經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 14 zhě ca 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
2 13 數珠 shǔ zhū prayer beads; rosary 說受持數珠功德
3 13 wéi to act as; to serve 我今為欲利益諸有情故
4 13 wéi to change into; to become 我今為欲利益諸有情故
5 13 wéi to be; is 我今為欲利益諸有情故
6 13 wéi to do 我今為欲利益諸有情故
7 13 wèi to support; to help 我今為欲利益諸有情故
8 13 wéi to govern 我今為欲利益諸有情故
9 12 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
10 12 sòng to recount; to narrate 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
11 12 sòng a poem 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
12 12 sòng recite; priase; pāṭha 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
13 10 good fortune; happiness; luck 誦掐一遍得福五倍
14 10 Fujian 誦掐一遍得福五倍
15 10 wine and meat used in ceremonial offerings 誦掐一遍得福五倍
16 10 Fortune 誦掐一遍得福五倍
17 10 merit; blessing; punya 誦掐一遍得福五倍
18 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 速成諸法而得驗者
19 9 děi to want to; to need to 速成諸法而得驗者
20 9 děi must; ought to 速成諸法而得驗者
21 9 de 速成諸法而得驗者
22 9 de infix potential marker 速成諸法而得驗者
23 9 to result in 速成諸法而得驗者
24 9 to be proper; to fit; to suit 速成諸法而得驗者
25 9 to be satisfied 速成諸法而得驗者
26 9 to be finished 速成諸法而得驗者
27 9 děi satisfying 速成諸法而得驗者
28 9 to contract 速成諸法而得驗者
29 9 to hear 速成諸法而得驗者
30 9 to have; there is 速成諸法而得驗者
31 9 marks time passed 速成諸法而得驗者
32 9 obtain; attain; prāpta 速成諸法而得驗者
33 9 一遍 yībiàn one time (all the way through); once through 誦掐一遍得福五倍
34 9 qiā to pinch 誦掐一遍得福五倍
35 9 qiā to hold; to clutch 誦掐一遍得福五倍
36 9 qiā to choke 誦掐一遍得福五倍
37 9 qiā to pick 誦掐一遍得福五倍
38 9 qiā to count with the fingers 誦掐一遍得福五倍
39 9 曼殊室利 mànshūshìlì Manjusri 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
40 8 yòng to use; to apply 若用赤銅為數珠者
41 8 yòng Kangxi radical 101 若用赤銅為數珠者
42 8 yòng to eat 若用赤銅為數珠者
43 8 yòng to spend 若用赤銅為數珠者
44 8 yòng expense 若用赤銅為數珠者
45 8 yòng a use; usage 若用赤銅為數珠者
46 8 yòng to need; must 若用赤銅為數珠者
47 8 yòng useful; practical 若用赤銅為數珠者
48 8 yòng to use up; to use all of something 若用赤銅為數珠者
49 8 yòng to work (an animal) 若用赤銅為數珠者
50 8 yòng to appoint 若用赤銅為數珠者
51 8 yòng to administer; to manager 若用赤銅為數珠者
52 8 yòng to control 若用赤銅為數珠者
53 8 yòng to access 若用赤銅為數珠者
54 8 yòng Yong 若用赤銅為數珠者
55 8 yòng yong / function; application 若用赤銅為數珠者
56 6 shù tree 在此樹下成等正覺
57 6 shù to plant 在此樹下成等正覺
58 6 shù to establish 在此樹下成等正覺
59 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
60 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
61 6 bèi to double 誦掐一遍得福五倍
62 6 bèi to add to; to augment 誦掐一遍得福五倍
63 6 bèi a multiplier; guṇa 誦掐一遍得福五倍
64 6 Qi 其數珠法應當如是作意受持
65 6 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白佛言
66 6 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白佛言
67 6 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白佛言
68 6 yán phrase; sentence 合掌恭敬白佛言
69 6 yán a word; a syllable 合掌恭敬白佛言
70 6 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白佛言
71 6 yán to regard as 合掌恭敬白佛言
72 6 yán to act as 合掌恭敬白佛言
73 6 yán speech; vāc 合掌恭敬白佛言
74 6 yán speak; vad 合掌恭敬白佛言
75 6 míng fame; renown; reputation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
76 6 míng a name; personal name; designation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
77 6 míng rank; position 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
78 6 míng an excuse 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
79 6 míng life 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
80 6 míng to name; to call 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
81 6 míng to express; to describe 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
82 6 míng to be called; to have the name 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
83 6 míng to own; to possess 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
84 6 míng famous; renowned 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
85 6 míng moral 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
86 6 míng name; naman 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
87 6 míng fame; renown; yasas 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
88 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說受持數珠功德
89 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說受持數珠功德
90 5 shuì to persuade 說受持數珠功德
91 5 shuō to teach; to recite; to explain 說受持數珠功德
92 5 shuō a doctrine; a theory 說受持數珠功德
93 5 shuō to claim; to assert 說受持數珠功德
94 5 shuō allocution 說受持數珠功德
95 5 shuō to criticize; to scold 說受持數珠功德
96 5 shuō to indicate; to refer to 說受持數珠功德
97 5 shuō speach; vāda 說受持數珠功德
98 5 shuō to speak; bhāṣate 說受持數珠功德
99 5 chí to grasp; to hold 或時掐念或但手持
100 5 chí to resist; to oppose 或時掐念或但手持
101 5 chí to uphold 或時掐念或但手持
102 5 chí to sustain; to keep; to uphold 或時掐念或但手持
103 5 chí to administer; to manage 或時掐念或但手持
104 5 chí to control 或時掐念或但手持
105 5 chí to be cautious 或時掐念或但手持
106 5 chí to remember 或時掐念或但手持
107 5 chí to assist 或時掐念或但手持
108 5 chí to hold; dhara 或時掐念或但手持
109 5 chí with; using 或時掐念或但手持
110 5 self 我今為欲利益諸有情故
111 5 [my] dear 我今為欲利益諸有情故
112 5 Wo 我今為欲利益諸有情故
113 5 self; atman; attan 我今為欲利益諸有情故
114 5 ga 我今為欲利益諸有情故
115 4 zhū pearl 然其珠體種種不同
116 4 zhū a bead 然其珠體種種不同
117 4 zhū a bead or orb-shaped object 然其珠體種種不同
118 4 zhū a pearl of writing 然其珠體種種不同
119 4 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 若用菩提子為數珠者
120 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
121 4 relating to Buddhism 佛告曼殊室利
122 4 a statue or image of a Buddha 佛告曼殊室利
123 4 a Buddhist text 佛告曼殊室利
124 4 to touch; to stroke 佛告曼殊室利
125 4 Buddha 佛告曼殊室利
126 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
127 4 外道 wàidào an outsider 一外道邪見壞心毀謗三寶
128 4 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 一外道邪見壞心毀謗三寶
129 4 外道 wàidào Heretics 一外道邪見壞心毀謗三寶
130 4 外道 wàidào non-Buddhist 一外道邪見壞心毀謗三寶
131 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 若欲願生諸佛淨土者
132 4 jīn today; present; now 我今為欲利益諸有情故
133 4 jīn Jin 我今為欲利益諸有情故
134 4 jīn modern 我今為欲利益諸有情故
135 4 jīn now; adhunā 我今為欲利益諸有情故
136 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說受持數珠功德
137 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
138 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
139 4 功德 gōngdé puṇya; puñña 說受持數珠功德
140 3 desire 我今為欲利益諸有情故
141 3 to desire; to wish 我今為欲利益諸有情故
142 3 to desire; to intend 我今為欲利益諸有情故
143 3 lust 我今為欲利益諸有情故
144 3 desire; intention; wish; kāma 我今為欲利益諸有情故
145 3 nǎi to be 此乃數珠功德差別
146 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhedrum magazine 即將亡子臥菩提樹下
147 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhi Tree 即將亡子臥菩提樹下
148 3 菩提樹 pútí shù bodhi tree 即將亡子臥菩提樹下
149 3 child; son 即將亡子臥菩提樹下
150 3 egg; newborn 即將亡子臥菩提樹下
151 3 first earthly branch 即將亡子臥菩提樹下
152 3 11 p.m.-1 a.m. 即將亡子臥菩提樹下
153 3 Kangxi radical 39 即將亡子臥菩提樹下
154 3 pellet; something small and hard 即將亡子臥菩提樹下
155 3 master 即將亡子臥菩提樹下
156 3 viscount 即將亡子臥菩提樹下
157 3 zi you; your honor 即將亡子臥菩提樹下
158 3 masters 即將亡子臥菩提樹下
159 3 person 即將亡子臥菩提樹下
160 3 young 即將亡子臥菩提樹下
161 3 seed 即將亡子臥菩提樹下
162 3 subordinate; subsidiary 即將亡子臥菩提樹下
163 3 a copper coin 即將亡子臥菩提樹下
164 3 female dragonfly 即將亡子臥菩提樹下
165 3 constituent 即將亡子臥菩提樹下
166 3 offspring; descendants 即將亡子臥菩提樹下
167 3 dear 即將亡子臥菩提樹下
168 3 little one 即將亡子臥菩提樹下
169 3 son; putra 即將亡子臥菩提樹下
170 3 offspring; tanaya 即將亡子臥菩提樹下
171 3 shí time; a point or period of time 或時掐念或但手持
172 3 shí a season; a quarter of a year 或時掐念或但手持
173 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時掐念或但手持
174 3 shí fashionable 或時掐念或但手持
175 3 shí fate; destiny; luck 或時掐念或但手持
176 3 shí occasion; opportunity; chance 或時掐念或但手持
177 3 shí tense 或時掐念或但手持
178 3 shí particular; special 或時掐念或但手持
179 3 shí to plant; to cultivate 或時掐念或但手持
180 3 shí an era; a dynasty 或時掐念或但手持
181 3 shí time [abstract] 或時掐念或但手持
182 3 shí seasonal 或時掐念或但手持
183 3 shí to wait upon 或時掐念或但手持
184 3 shí hour 或時掐念或但手持
185 3 shí appropriate; proper; timely 或時掐念或但手持
186 3 shí Shi 或時掐念或但手持
187 3 shí a present; currentlt 或時掐念或但手持
188 3 shí time; kāla 或時掐念或但手持
189 3 shí at that time; samaya 或時掐念或但手持
190 3 Kangxi radical 49 諸外道聞此事已
191 3 to bring to an end; to stop 諸外道聞此事已
192 3 to complete 諸外道聞此事已
193 3 to demote; to dismiss 諸外道聞此事已
194 3 to recover from an illness 諸外道聞此事已
195 3 former; pūrvaka 諸外道聞此事已
196 3 爾時 ěr shí at that time 爾時
197 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
198 3 dàn Dan 或時掐念或但手持
199 3 xià bottom 在此樹下成等正覺
200 3 xià to fall; to drop; to go down; to descend 在此樹下成等正覺
201 3 xià to announce 在此樹下成等正覺
202 3 xià to do 在此樹下成等正覺
203 3 xià to withdraw; to leave; to exit 在此樹下成等正覺
204 3 xià the lower class; a member of the lower class 在此樹下成等正覺
205 3 xià inside 在此樹下成等正覺
206 3 xià an aspect 在此樹下成等正覺
207 3 xià a certain time 在此樹下成等正覺
208 3 xià to capture; to take 在此樹下成等正覺
209 3 xià to put in 在此樹下成等正覺
210 3 xià to enter 在此樹下成等正覺
211 3 xià to eliminate; to remove; to get off 在此樹下成等正覺
212 3 xià to finish work or school 在此樹下成等正覺
213 3 xià to go 在此樹下成等正覺
214 3 xià to scorn; to look down on 在此樹下成等正覺
215 3 xià to modestly decline 在此樹下成等正覺
216 3 xià to produce 在此樹下成等正覺
217 3 xià to stay at; to lodge at 在此樹下成等正覺
218 3 xià to decide 在此樹下成等正覺
219 3 xià to be less than 在此樹下成等正覺
220 3 xià humble; lowly 在此樹下成等正覺
221 3 xià below; adhara 在此樹下成等正覺
222 3 xià lower; inferior; hina 在此樹下成等正覺
223 3 one 一外道邪見壞心毀謗三寶
224 3 Kangxi radical 1 一外道邪見壞心毀謗三寶
225 3 pure; concentrated 一外道邪見壞心毀謗三寶
226 3 first 一外道邪見壞心毀謗三寶
227 3 the same 一外道邪見壞心毀謗三寶
228 3 sole; single 一外道邪見壞心毀謗三寶
229 3 a very small amount 一外道邪見壞心毀謗三寶
230 3 Yi 一外道邪見壞心毀謗三寶
231 3 other 一外道邪見壞心毀謗三寶
232 3 to unify 一外道邪見壞心毀謗三寶
233 3 accidentally; coincidentally 一外道邪見壞心毀謗三寶
234 3 abruptly; suddenly 一外道邪見壞心毀謗三寶
235 3 one; eka 一外道邪見壞心毀謗三寶
236 3 niàn to read aloud 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
237 3 niàn to remember; to expect 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
238 3 niàn to miss 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
239 3 niàn to consider 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
240 3 niàn to recite; to chant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
241 3 niàn to show affection for 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
242 3 niàn a thought; an idea 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
243 3 niàn twenty 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
244 3 niàn memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
245 3 niàn an instant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
246 3 niàn Nian 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
247 3 niàn mindfulness; smrti 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
248 3 niàn a thought; citta 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
249 3 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
250 3 受持 shòuchí uphold 說受持數珠功德
251 3 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 說受持數珠功德
252 3 suǒ a few; various; some 所出言說
253 3 suǒ a place; a location 所出言說
254 3 suǒ indicates a passive voice 所出言說
255 3 suǒ an ordinal number 所出言說
256 3 suǒ meaning 所出言說
257 3 suǒ garrison 所出言說
258 3 suǒ place; pradeśa 所出言說
259 3 to reach 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
260 3 to attain 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
261 3 to understand 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
262 3 able to be compared to; to catch up with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
263 3 to be involved with; to associate with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
264 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
265 3 and; ca; api 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
266 3 to use; to grasp 若以鐵為數珠者
267 3 to rely on 若以鐵為數珠者
268 3 to regard 若以鐵為數珠者
269 3 to be able to 若以鐵為數珠者
270 3 to order; to command 若以鐵為數珠者
271 3 used after a verb 若以鐵為數珠者
272 3 a reason; a cause 若以鐵為數珠者
273 3 Israel 若以鐵為數珠者
274 3 Yi 若以鐵為數珠者
275 3 use; yogena 若以鐵為數珠者
276 2 差別 chābié a difference; a distinction 校量福分利益差別
277 2 差別 chābié discrimination 校量福分利益差別
278 2 差別 chābié discrimination; pariccheda 校量福分利益差別
279 2 差別 chābié discrimination 校量福分利益差別
280 2 差別 chābié distinction 校量福分利益差別
281 2 依法 yīfǎ according to law 應當依法受持此珠
282 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
283 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
284 2 luó baby talk 若用因陀囉佉叉為數珠者
285 2 luō to nag 若用因陀囉佉叉為數珠者
286 2 luó ra 若用因陀囉佉叉為數珠者
287 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊哀愍聽許
288 2 yuàn hope 唯願世尊哀愍聽許
289 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊哀愍聽許
290 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊哀愍聽許
291 2 yuàn a vow 唯願世尊哀愍聽許
292 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊哀愍聽許
293 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊哀愍聽許
294 2 yuàn to admire 唯願世尊哀愍聽許
295 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊哀愍聽許
296 2 ér Kangxi radical 126 於大眾中從座而起
297 2 ér as if; to seem like 於大眾中從座而起
298 2 néng can; able 於大眾中從座而起
299 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於大眾中從座而起
300 2 ér to arrive; up to 於大眾中從座而起
301 2 jīng to go through; to experience 以經七日誦念佛名
302 2 jīng a sutra; a scripture 以經七日誦念佛名
303 2 jīng warp 以經七日誦念佛名
304 2 jīng longitude 以經七日誦念佛名
305 2 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 以經七日誦念佛名
306 2 jīng a woman's period 以經七日誦念佛名
307 2 jīng to bear; to endure 以經七日誦念佛名
308 2 jīng to hang; to die by hanging 以經七日誦念佛名
309 2 jīng classics 以經七日誦念佛名
310 2 jīng to be frugal; to save 以經七日誦念佛名
311 2 jīng a classic; a scripture; canon 以經七日誦念佛名
312 2 jīng a standard; a norm 以經七日誦念佛名
313 2 jīng a section of a Confucian work 以經七日誦念佛名
314 2 jīng to measure 以經七日誦念佛名
315 2 jīng human pulse 以經七日誦念佛名
316 2 jīng menstruation; a woman's period 以經七日誦念佛名
317 2 jīng sutra; discourse 以經七日誦念佛名
318 2 nán difficult; arduous; hard 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
319 2 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
320 2 nán hardly possible; unable 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
321 2 nàn disaster; calamity 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
322 2 nàn enemy; foe 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
323 2 nán bad; unpleasant 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
324 2 nàn to blame; to rebuke 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
325 2 nàn to object to; to argue against 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
326 2 nàn to reject; to repudiate 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
327 2 nán inopportune; aksana 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
328 2 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment 在此樹下成等正覺
329 2 校量 xiàoliàng to compare; to measure 校量福分利益差別
330 2 校量 xiàoliàng to haggle; to bicker; to argue 校量福分利益差別
331 2 shǒu hand 或時掐念或但手持
332 2 shǒu Kangxi radical 64 或時掐念或但手持
333 2 shǒu to hold in one's hand 或時掐念或但手持
334 2 shǒu a skill; an ability 或時掐念或但手持
335 2 shǒu a person with skill 或時掐念或但手持
336 2 shǒu convenient; portable 或時掐念或但手持
337 2 shǒu a person doing an activity 或時掐念或但手持
338 2 shǒu a method; a technique 或時掐念或但手持
339 2 shǒu personally written 或時掐念或但手持
340 2 shǒu carried or handled by hand 或時掐念或但手持
341 2 shǒu hand; pāṇi; hasta 或時掐念或但手持
342 2 陀羅尼 tuóluóní Dharani 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
343 2 陀羅尼 tuóluóní dharani 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
344 2 shèng sacred 若其實聖
345 2 shèng clever; wise; shrewd 若其實聖
346 2 shèng a master; an expert 若其實聖
347 2 shèng a sage; a wise man; a saint 若其實聖
348 2 shèng noble; sovereign; without peer 若其實聖
349 2 shèng agile 若其實聖
350 2 shèng noble; sacred; ārya 若其實聖
351 2 在此 zàicǐ here 在此樹下成等正覺
352 2 邪見 xiéjiàn mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti 一外道邪見壞心毀謗三寶
353 2 延命 yánmìng to prolong life 世人皆號為延命樹
354 2 tuó steep bank 若用因陀囉佉叉為數珠者
355 2 tuó dha 若用因陀囉佉叉為數珠者
356 2 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
357 2 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
358 2 無量 wúliàng immeasurable 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
359 2 無量 wúliàng Atula 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
360 2 zàn to praise 我今偏讚用菩提子獲益最勝
361 2 zàn to praise 我今偏讚用菩提子獲益最勝
362 2 zàn to help 我今偏讚用菩提子獲益最勝
363 2 zàn a eulogy 我今偏讚用菩提子獲益最勝
364 2 zàn to introduce 我今偏讚用菩提子獲益最勝
365 2 zàn to tell 我今偏讚用菩提子獲益最勝
366 2 zàn to help; to support; to assist; to aid 我今偏讚用菩提子獲益最勝
367 2 zàn summary verse; eulogy; ecomium 我今偏讚用菩提子獲益最勝
368 2 tīng to listen 唯願世尊哀愍聽許
369 2 tīng to obey 唯願世尊哀愍聽許
370 2 tīng to understand 唯願世尊哀愍聽許
371 2 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 唯願世尊哀愍聽許
372 2 tìng to allow; to let something take its course 唯願世尊哀愍聽許
373 2 tīng to await 唯願世尊哀愍聽許
374 2 tīng to acknowledge 唯願世尊哀愍聽許
375 2 tīng information 唯願世尊哀愍聽許
376 2 tīng a hall 唯願世尊哀愍聽許
377 2 tīng Ting 唯願世尊哀愍聽許
378 2 tìng to administer; to process 唯願世尊哀愍聽許
379 2 chā a fork; a prong 若用因陀囉佉叉為數珠者
380 2 chā crotch 若用因陀囉佉叉為數珠者
381 2 chā to pierce; to spear; to stab; to assassinate 若用因陀囉佉叉為數珠者
382 2 chā to cross [arms, legs]; to intertwine 若用因陀囉佉叉為數珠者
383 2 chā to strike someone in the throat 若用因陀囉佉叉為數珠者
384 2 chā a cross 若用因陀囉佉叉為數珠者
385 2 chā forked 若用因陀囉佉叉為數珠者
386 2 chǎ to fork 若用因陀囉佉叉為數珠者
387 2 chá to block 若用因陀囉佉叉為數珠者
388 2 chā a spike; śūla 若用因陀囉佉叉為數珠者
389 2 Qu 若用因陀囉佉叉為數珠者
390 2 kh 若用因陀囉佉叉為數珠者
391 2 Qu [deity] 若用因陀囉佉叉為數珠者
392 2 kha 若用因陀囉佉叉為數珠者
393 2 empty space 若用因陀囉佉叉為數珠者
394 2 to lie
395 2 to crouch
396 2 to rest; to sleep
397 2 to cut across; to traverse
398 2 to live in seclusion
399 2 providing rest
400 2 can; may; permissible 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
401 2 to approve; to permit 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
402 2 to be worth 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
403 2 to suit; to fit 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
404 2 khan 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
405 2 to recover 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
406 2 to act as 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
407 2 to be worth; to deserve 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
408 2 used to add emphasis 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
409 2 beautiful 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
410 2 Ke 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
411 2 can; may; śakta 誦數一遍其福無量不可算計難可校量
412 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
413 2 菩薩 púsà bodhisattva 曼殊室利菩薩言
414 2 菩薩 púsà bodhisatta 曼殊室利菩薩言
415 2 èr two 其菩提樹遂有二名
416 2 èr Kangxi radical 7 其菩提樹遂有二名
417 2 èr second 其菩提樹遂有二名
418 2 èr twice; double; di- 其菩提樹遂有二名
419 2 èr more than one kind 其菩提樹遂有二名
420 2 èr two; dvā; dvi 其菩提樹遂有二名
421 2 校量數珠功德經 xiàoliàng shǔ zhū gōngdé jīng Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing 曼殊室利校量數珠功德經
422 2 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 於大眾中從座而起
423 2 大眾 dàzhòng Volkswagen 於大眾中從座而起
424 2 大眾 dàzhòng Assembly 於大眾中從座而起
425 2 神力 shénlì divine powers 未審諸佛有何神力
426 2 神力 shénlì spiritual power 未審諸佛有何神力
427 2 Ru River 聽汝為說
428 2 Ru 聽汝為說
429 2 zhōng middle 於大眾中從座而起
430 2 zhōng medium; medium sized 於大眾中從座而起
431 2 zhōng China 於大眾中從座而起
432 2 zhòng to hit the mark 於大眾中從座而起
433 2 zhōng midday 於大眾中從座而起
434 2 zhōng inside 於大眾中從座而起
435 2 zhōng during 於大眾中從座而起
436 2 zhōng Zhong 於大眾中從座而起
437 2 zhōng intermediary 於大眾中從座而起
438 2 zhōng half 於大眾中從座而起
439 2 zhòng to reach; to attain 於大眾中從座而起
440 2 zhòng to suffer; to infect 於大眾中從座而起
441 2 zhòng to obtain 於大眾中從座而起
442 2 zhòng to pass an exam 於大眾中從座而起
443 2 zhōng middle 於大眾中從座而起
444 2 利益 lìyì benefit; interest 我今為欲利益諸有情故
445 2 利益 lìyì benefit 我今為欲利益諸有情故
446 2 利益 lìyì benefit; upakara 我今為欲利益諸有情故
447 2 Soviet Union 我子應蘇
448 2 Su 我子應蘇
449 2 to revive 我子應蘇
450 2 Suzhou 我子應蘇
451 2 Jiangsu 我子應蘇
452 2 a species of thyme 我子應蘇
453 2 earrings 我子應蘇
454 2 to awaken 我子應蘇
455 2 to be rescued 我子應蘇
456 2 to mow grass 我子應蘇
457 1 大唐 dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏沙門釋義淨譯
458 1 qiān one thousand 誦掐一遍得福千倍
459 1 qiān many; numerous; countless 誦掐一遍得福千倍
460 1 qiān a cheat; swindler 誦掐一遍得福千倍
461 1 è evil; vice 若善若惡
462 1 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 若善若惡
463 1 ě queasy; nauseous 若善若惡
464 1 to hate; to detest 若善若惡
465 1 è fierce 若善若惡
466 1 è detestable; offensive; unpleasant 若善若惡
467 1 to denounce 若善若惡
468 1 è e 若善若惡
469 1 è evil 若善若惡
470 1 難得 nándé difficult to obtain 如其難得
471 1 難得 nándé valuable 如其難得
472 1 珊瑚 shānhú coral 珊瑚等寶為數珠者
473 1 force 諸佛有大神力
474 1 Kangxi radical 19 諸佛有大神力
475 1 to exert oneself; to make an effort 諸佛有大神力
476 1 to force 諸佛有大神力
477 1 labor; forced labor 諸佛有大神力
478 1 physical strength 諸佛有大神力
479 1 power 諸佛有大神力
480 1 Li 諸佛有大神力
481 1 ability; capability 諸佛有大神力
482 1 influence 諸佛有大神力
483 1 strength; power; bala 諸佛有大神力
484 1 百倍 bǎibèi a hundredfold 誦掐一遍得福百倍
485 1 百倍 bǎibèi many more times 誦掐一遍得福百倍
486 1 五十四 wǔshísì 54 或五十四
487 1 shì matter; thing; item 諸外道聞此事已
488 1 shì to serve 諸外道聞此事已
489 1 shì a government post 諸外道聞此事已
490 1 shì duty; post; work 諸外道聞此事已
491 1 shì occupation 諸外道聞此事已
492 1 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 諸外道聞此事已
493 1 shì an accident 諸外道聞此事已
494 1 shì to attend 諸外道聞此事已
495 1 shì an allusion 諸外道聞此事已
496 1 shì a condition; a state; a situation 諸外道聞此事已
497 1 shì to engage in 諸外道聞此事已
498 1 shì to enslave 諸外道聞此事已
499 1 shì to pursue 諸外道聞此事已
500 1 shì to administer 諸外道聞此事已

Frequencies of all Words

Top 763

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 16 ruò to seem; to be like; as 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
2 16 ruò seemingly 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
3 16 ruò if 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
4 16 ruò you 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
5 16 ruò this; that 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
6 16 ruò and; or 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
7 16 ruò as for; pertaining to 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
8 16 pomegranite 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
9 16 ruò to choose 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
10 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
11 16 ruò thus 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
12 16 ruò pollia 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
13 16 ruò Ruo 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
14 16 ruò only then 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
15 16 ja 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
16 16 jñā 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
17 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
18 14 zhě that 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
19 14 zhě nominalizing function word 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
20 14 zhě used to mark a definition 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
21 14 zhě used to mark a pause 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
22 14 zhě topic marker; that; it 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
23 14 zhuó according to 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
24 14 zhě ca 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
25 13 數珠 shǔ zhū prayer beads; rosary 說受持數珠功德
26 13 wèi for; to 我今為欲利益諸有情故
27 13 wèi because of 我今為欲利益諸有情故
28 13 wéi to act as; to serve 我今為欲利益諸有情故
29 13 wéi to change into; to become 我今為欲利益諸有情故
30 13 wéi to be; is 我今為欲利益諸有情故
31 13 wéi to do 我今為欲利益諸有情故
32 13 wèi for 我今為欲利益諸有情故
33 13 wèi because of; for; to 我今為欲利益諸有情故
34 13 wèi to 我今為欲利益諸有情故
35 13 wéi in a passive construction 我今為欲利益諸有情故
36 13 wéi forming a rehetorical question 我今為欲利益諸有情故
37 13 wéi forming an adverb 我今為欲利益諸有情故
38 13 wéi to add emphasis 我今為欲利益諸有情故
39 13 wèi to support; to help 我今為欲利益諸有情故
40 13 wéi to govern 我今為欲利益諸有情故
41 12 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
42 12 sòng to recount; to narrate 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
43 12 sòng a poem 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
44 12 sòng recite; priase; pāṭha 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
45 10 good fortune; happiness; luck 誦掐一遍得福五倍
46 10 Fujian 誦掐一遍得福五倍
47 10 wine and meat used in ceremonial offerings 誦掐一遍得福五倍
48 10 Fortune 誦掐一遍得福五倍
49 10 merit; blessing; punya 誦掐一遍得福五倍
50 9 de potential marker 速成諸法而得驗者
51 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 速成諸法而得驗者
52 9 děi must; ought to 速成諸法而得驗者
53 9 děi to want to; to need to 速成諸法而得驗者
54 9 děi must; ought to 速成諸法而得驗者
55 9 de 速成諸法而得驗者
56 9 de infix potential marker 速成諸法而得驗者
57 9 to result in 速成諸法而得驗者
58 9 to be proper; to fit; to suit 速成諸法而得驗者
59 9 to be satisfied 速成諸法而得驗者
60 9 to be finished 速成諸法而得驗者
61 9 de result of degree 速成諸法而得驗者
62 9 de marks completion of an action 速成諸法而得驗者
63 9 děi satisfying 速成諸法而得驗者
64 9 to contract 速成諸法而得驗者
65 9 marks permission or possibility 速成諸法而得驗者
66 9 expressing frustration 速成諸法而得驗者
67 9 to hear 速成諸法而得驗者
68 9 to have; there is 速成諸法而得驗者
69 9 marks time passed 速成諸法而得驗者
70 9 obtain; attain; prāpta 速成諸法而得驗者
71 9 一遍 yībiàn one time (all the way through); once through 誦掐一遍得福五倍
72 9 qiā to pinch 誦掐一遍得福五倍
73 9 qiā to hold; to clutch 誦掐一遍得福五倍
74 9 qiā to choke 誦掐一遍得福五倍
75 9 qiā to pick 誦掐一遍得福五倍
76 9 qiā to count with the fingers 誦掐一遍得福五倍
77 9 曼殊室利 mànshūshìlì Manjusri 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
78 8 yòng to use; to apply 若用赤銅為數珠者
79 8 yòng Kangxi radical 101 若用赤銅為數珠者
80 8 yòng to eat 若用赤銅為數珠者
81 8 yòng to spend 若用赤銅為數珠者
82 8 yòng expense 若用赤銅為數珠者
83 8 yòng a use; usage 若用赤銅為數珠者
84 8 yòng to need; must 若用赤銅為數珠者
85 8 yòng useful; practical 若用赤銅為數珠者
86 8 yòng to use up; to use all of something 若用赤銅為數珠者
87 8 yòng by means of; with 若用赤銅為數珠者
88 8 yòng to work (an animal) 若用赤銅為數珠者
89 8 yòng to appoint 若用赤銅為數珠者
90 8 yòng to administer; to manager 若用赤銅為數珠者
91 8 yòng to control 若用赤銅為數珠者
92 8 yòng to access 若用赤銅為數珠者
93 8 yòng Yong 若用赤銅為數珠者
94 8 yòng yong / function; application 若用赤銅為數珠者
95 6 shù tree 在此樹下成等正覺
96 6 shù to plant 在此樹下成等正覺
97 6 shù to establish 在此樹下成等正覺
98 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
99 6 shù a door screen 在此樹下成等正覺
100 6 bèi -fold; times (multiplier) 誦掐一遍得福五倍
101 6 bèi to double 誦掐一遍得福五倍
102 6 bèi to add to; to augment 誦掐一遍得福五倍
103 6 bèi contrary to; to defy 誦掐一遍得福五倍
104 6 bèi to turn away from 誦掐一遍得福五倍
105 6 bèi a multiplier; guṇa 誦掐一遍得福五倍
106 6 his; hers; its; theirs 其數珠法應當如是作意受持
107 6 to add emphasis 其數珠法應當如是作意受持
108 6 used when asking a question in reply to a question 其數珠法應當如是作意受持
109 6 used when making a request or giving an order 其數珠法應當如是作意受持
110 6 he; her; it; them 其數珠法應當如是作意受持
111 6 probably; likely 其數珠法應當如是作意受持
112 6 will 其數珠法應當如是作意受持
113 6 may 其數珠法應當如是作意受持
114 6 if 其數珠法應當如是作意受持
115 6 or 其數珠法應當如是作意受持
116 6 Qi 其數珠法應當如是作意受持
117 6 he; her; it; saḥ; sā; tad 其數珠法應當如是作意受持
118 6 yǒu is; are; to exist 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
119 6 yǒu to have; to possess 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
120 6 yǒu indicates an estimate 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
121 6 yǒu indicates a large quantity 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
122 6 yǒu indicates an affirmative response 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
123 6 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
124 6 yǒu used to compare two things 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
125 6 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
126 6 yǒu used before the names of dynasties 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
127 6 yǒu a certain thing; what exists 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
128 6 yǒu multiple of ten and ... 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
129 6 yǒu abundant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
130 6 yǒu purposeful 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
131 6 yǒu You 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
132 6 yǒu 1. existence; 2. becoming 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
133 6 yǒu becoming; bhava 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
134 6 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白佛言
135 6 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白佛言
136 6 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白佛言
137 6 yán a particle with no meaning 合掌恭敬白佛言
138 6 yán phrase; sentence 合掌恭敬白佛言
139 6 yán a word; a syllable 合掌恭敬白佛言
140 6 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白佛言
141 6 yán to regard as 合掌恭敬白佛言
142 6 yán to act as 合掌恭敬白佛言
143 6 yán speech; vāc 合掌恭敬白佛言
144 6 yán speak; vad 合掌恭敬白佛言
145 6 míng measure word for people 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
146 6 míng fame; renown; reputation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
147 6 míng a name; personal name; designation 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
148 6 míng rank; position 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
149 6 míng an excuse 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
150 6 míng life 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
151 6 míng to name; to call 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
152 6 míng to express; to describe 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
153 6 míng to be called; to have the name 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
154 6 míng to own; to possess 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
155 6 míng famous; renowned 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
156 6 míng moral 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
157 6 míng name; naman 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
158 6 míng fame; renown; yasas 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
159 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說受持數珠功德
160 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說受持數珠功德
161 5 shuì to persuade 說受持數珠功德
162 5 shuō to teach; to recite; to explain 說受持數珠功德
163 5 shuō a doctrine; a theory 說受持數珠功德
164 5 shuō to claim; to assert 說受持數珠功德
165 5 shuō allocution 說受持數珠功德
166 5 shuō to criticize; to scold 說受持數珠功德
167 5 shuō to indicate; to refer to 說受持數珠功德
168 5 shuō speach; vāda 說受持數珠功德
169 5 shuō to speak; bhāṣate 說受持數珠功德
170 5 chí to grasp; to hold 或時掐念或但手持
171 5 chí to resist; to oppose 或時掐念或但手持
172 5 chí to uphold 或時掐念或但手持
173 5 chí to sustain; to keep; to uphold 或時掐念或但手持
174 5 chí to administer; to manage 或時掐念或但手持
175 5 chí to control 或時掐念或但手持
176 5 chí to be cautious 或時掐念或但手持
177 5 chí to remember 或時掐念或但手持
178 5 chí to assist 或時掐念或但手持
179 5 chí to hold; dhara 或時掐念或但手持
180 5 chí with; using 或時掐念或但手持
181 5 huò or; either; else 或時掐念或但手持
182 5 huò maybe; perhaps; might; possibly 或時掐念或但手持
183 5 huò some; someone 或時掐念或但手持
184 5 míngnián suddenly 或時掐念或但手持
185 5 huò or; vā 或時掐念或但手持
186 5 I; me; my 我今為欲利益諸有情故
187 5 self 我今為欲利益諸有情故
188 5 we; our 我今為欲利益諸有情故
189 5 [my] dear 我今為欲利益諸有情故
190 5 Wo 我今為欲利益諸有情故
191 5 self; atman; attan 我今為欲利益諸有情故
192 5 ga 我今為欲利益諸有情故
193 5 I; aham 我今為欲利益諸有情故
194 5 this; these 應當依法受持此珠
195 5 in this way 應當依法受持此珠
196 5 otherwise; but; however; so 應當依法受持此珠
197 5 at this time; now; here 應當依法受持此珠
198 5 this; here; etad 應當依法受持此珠
199 4 zhū pearl 然其珠體種種不同
200 4 zhū a bead 然其珠體種種不同
201 4 zhū a bead or orb-shaped object 然其珠體種種不同
202 4 zhū a pearl of writing 然其珠體種種不同
203 4 菩提子 pútízi varnish tree; goldenrain tree 若用菩提子為數珠者
204 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
205 4 relating to Buddhism 佛告曼殊室利
206 4 a statue or image of a Buddha 佛告曼殊室利
207 4 a Buddhist text 佛告曼殊室利
208 4 to touch; to stroke 佛告曼殊室利
209 4 Buddha 佛告曼殊室利
210 4 Buddha; Awakened One 佛告曼殊室利
211 4 外道 wàidào an outsider 一外道邪見壞心毀謗三寶
212 4 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 一外道邪見壞心毀謗三寶
213 4 外道 wàidào Heretics 一外道邪見壞心毀謗三寶
214 4 外道 wàidào non-Buddhist 一外道邪見壞心毀謗三寶
215 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 若欲願生諸佛淨土者
216 4 jīn today; present; now 我今為欲利益諸有情故
217 4 jīn Jin 我今為欲利益諸有情故
218 4 jīn modern 我今為欲利益諸有情故
219 4 jīn now; adhunā 我今為欲利益諸有情故
220 4 功德 gōngdé achievements and virtue 說受持數珠功德
221 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
222 4 功德 gōngdé merit 說受持數珠功德
223 4 功德 gōngdé puṇya; puñña 說受持數珠功德
224 4 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
225 4 善哉 shànzāi excellent 善哉
226 3 desire 我今為欲利益諸有情故
227 3 to desire; to wish 我今為欲利益諸有情故
228 3 almost; nearly; about to occur 我今為欲利益諸有情故
229 3 to desire; to intend 我今為欲利益諸有情故
230 3 lust 我今為欲利益諸有情故
231 3 desire; intention; wish; kāma 我今為欲利益諸有情故
232 3 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 此乃數珠功德差別
233 3 nǎi to be 此乃數珠功德差別
234 3 nǎi you; yours 此乃數珠功德差別
235 3 nǎi also; moreover 此乃數珠功德差別
236 3 nǎi however; but 此乃數珠功德差別
237 3 nǎi if 此乃數珠功德差別
238 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhedrum magazine 即將亡子臥菩提樹下
239 3 菩提樹 Pútí Shù Bodhi Tree 即將亡子臥菩提樹下
240 3 菩提樹 pútí shù bodhi tree 即將亡子臥菩提樹下
241 3 child; son 即將亡子臥菩提樹下
242 3 egg; newborn 即將亡子臥菩提樹下
243 3 first earthly branch 即將亡子臥菩提樹下
244 3 11 p.m.-1 a.m. 即將亡子臥菩提樹下
245 3 Kangxi radical 39 即將亡子臥菩提樹下
246 3 zi indicates that the the word is used as a noun 即將亡子臥菩提樹下
247 3 pellet; something small and hard 即將亡子臥菩提樹下
248 3 master 即將亡子臥菩提樹下
249 3 viscount 即將亡子臥菩提樹下
250 3 zi you; your honor 即將亡子臥菩提樹下
251 3 masters 即將亡子臥菩提樹下
252 3 person 即將亡子臥菩提樹下
253 3 young 即將亡子臥菩提樹下
254 3 seed 即將亡子臥菩提樹下
255 3 subordinate; subsidiary 即將亡子臥菩提樹下
256 3 a copper coin 即將亡子臥菩提樹下
257 3 bundle 即將亡子臥菩提樹下
258 3 female dragonfly 即將亡子臥菩提樹下
259 3 constituent 即將亡子臥菩提樹下
260 3 offspring; descendants 即將亡子臥菩提樹下
261 3 dear 即將亡子臥菩提樹下
262 3 little one 即將亡子臥菩提樹下
263 3 son; putra 即將亡子臥菩提樹下
264 3 offspring; tanaya 即將亡子臥菩提樹下
265 3 shí time; a point or period of time 或時掐念或但手持
266 3 shí a season; a quarter of a year 或時掐念或但手持
267 3 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時掐念或但手持
268 3 shí at that time 或時掐念或但手持
269 3 shí fashionable 或時掐念或但手持
270 3 shí fate; destiny; luck 或時掐念或但手持
271 3 shí occasion; opportunity; chance 或時掐念或但手持
272 3 shí tense 或時掐念或但手持
273 3 shí particular; special 或時掐念或但手持
274 3 shí to plant; to cultivate 或時掐念或但手持
275 3 shí hour (measure word) 或時掐念或但手持
276 3 shí an era; a dynasty 或時掐念或但手持
277 3 shí time [abstract] 或時掐念或但手持
278 3 shí seasonal 或時掐念或但手持
279 3 shí frequently; often 或時掐念或但手持
280 3 shí occasionally; sometimes 或時掐念或但手持
281 3 shí on time 或時掐念或但手持
282 3 shí this; that 或時掐念或但手持
283 3 shí to wait upon 或時掐念或但手持
284 3 shí hour 或時掐念或但手持
285 3 shí appropriate; proper; timely 或時掐念或但手持
286 3 shí Shi 或時掐念或但手持
287 3 shí a present; currentlt 或時掐念或但手持
288 3 shí time; kāla 或時掐念或但手持
289 3 shí at that time; samaya 或時掐念或但手持
290 3 already 諸外道聞此事已
291 3 Kangxi radical 49 諸外道聞此事已
292 3 from 諸外道聞此事已
293 3 to bring to an end; to stop 諸外道聞此事已
294 3 final aspectual particle 諸外道聞此事已
295 3 afterwards; thereafter 諸外道聞此事已
296 3 too; very; excessively 諸外道聞此事已
297 3 to complete 諸外道聞此事已
298 3 to demote; to dismiss 諸外道聞此事已
299 3 to recover from an illness 諸外道聞此事已
300 3 certainly 諸外道聞此事已
301 3 an interjection of surprise 諸外道聞此事已
302 3 this 諸外道聞此事已
303 3 former; pūrvaka 諸外道聞此事已
304 3 former; pūrvaka 諸外道聞此事已
305 3 爾時 ěr shí at that time 爾時
306 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
307 3 dàn but; yet; however 或時掐念或但手持
308 3 dàn merely; only 或時掐念或但手持
309 3 dàn vainly 或時掐念或但手持
310 3 dàn promptly 或時掐念或但手持
311 3 dàn all 或時掐念或但手持
312 3 dàn Dan 或時掐念或但手持
313 3 dàn only; kevala 或時掐念或但手持
314 3 xià next 在此樹下成等正覺
315 3 xià bottom 在此樹下成等正覺
316 3 xià to fall; to drop; to go down; to descend 在此樹下成等正覺
317 3 xià measure word for time 在此樹下成等正覺
318 3 xià expresses completion of an action 在此樹下成等正覺
319 3 xià to announce 在此樹下成等正覺
320 3 xià to do 在此樹下成等正覺
321 3 xià to withdraw; to leave; to exit 在此樹下成等正覺
322 3 xià under; below 在此樹下成等正覺
323 3 xià the lower class; a member of the lower class 在此樹下成等正覺
324 3 xià inside 在此樹下成等正覺
325 3 xià an aspect 在此樹下成等正覺
326 3 xià a certain time 在此樹下成等正覺
327 3 xià a time; an instance 在此樹下成等正覺
328 3 xià to capture; to take 在此樹下成等正覺
329 3 xià to put in 在此樹下成等正覺
330 3 xià to enter 在此樹下成等正覺
331 3 xià to eliminate; to remove; to get off 在此樹下成等正覺
332 3 xià to finish work or school 在此樹下成等正覺
333 3 xià to go 在此樹下成等正覺
334 3 xià to scorn; to look down on 在此樹下成等正覺
335 3 xià to modestly decline 在此樹下成等正覺
336 3 xià to produce 在此樹下成等正覺
337 3 xià to stay at; to lodge at 在此樹下成等正覺
338 3 xià to decide 在此樹下成等正覺
339 3 xià to be less than 在此樹下成等正覺
340 3 xià humble; lowly 在此樹下成等正覺
341 3 xià below; adhara 在此樹下成等正覺
342 3 xià lower; inferior; hina 在此樹下成等正覺
343 3 zhū all; many; various 我今為欲利益諸有情故
344 3 zhū Zhu 我今為欲利益諸有情故
345 3 zhū all; members of the class 我今為欲利益諸有情故
346 3 zhū interrogative particle 我今為欲利益諸有情故
347 3 zhū him; her; them; it 我今為欲利益諸有情故
348 3 zhū of; in 我今為欲利益諸有情故
349 3 zhū all; many; sarva 我今為欲利益諸有情故
350 3 one 一外道邪見壞心毀謗三寶
351 3 Kangxi radical 1 一外道邪見壞心毀謗三寶
352 3 as soon as; all at once 一外道邪見壞心毀謗三寶
353 3 pure; concentrated 一外道邪見壞心毀謗三寶
354 3 whole; all 一外道邪見壞心毀謗三寶
355 3 first 一外道邪見壞心毀謗三寶
356 3 the same 一外道邪見壞心毀謗三寶
357 3 each 一外道邪見壞心毀謗三寶
358 3 certain 一外道邪見壞心毀謗三寶
359 3 throughout 一外道邪見壞心毀謗三寶
360 3 used in between a reduplicated verb 一外道邪見壞心毀謗三寶
361 3 sole; single 一外道邪見壞心毀謗三寶
362 3 a very small amount 一外道邪見壞心毀謗三寶
363 3 Yi 一外道邪見壞心毀謗三寶
364 3 other 一外道邪見壞心毀謗三寶
365 3 to unify 一外道邪見壞心毀謗三寶
366 3 accidentally; coincidentally 一外道邪見壞心毀謗三寶
367 3 abruptly; suddenly 一外道邪見壞心毀謗三寶
368 3 or 一外道邪見壞心毀謗三寶
369 3 one; eka 一外道邪見壞心毀謗三寶
370 3 niàn to read aloud 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
371 3 niàn to remember; to expect 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
372 3 niàn to miss 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
373 3 niàn to consider 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
374 3 niàn to recite; to chant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
375 3 niàn to show affection for 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
376 3 niàn a thought; an idea 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
377 3 niàn twenty 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
378 3 niàn memory 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
379 3 niàn an instant 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
380 3 niàn Nian 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
381 3 niàn mindfulness; smrti 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
382 3 niàn a thought; citta 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
383 3 such as; for example; for instance 所得功德如念諸佛誦呪無異
384 3 if 所得功德如念諸佛誦呪無異
385 3 in accordance with 所得功德如念諸佛誦呪無異
386 3 to be appropriate; should; with regard to 所得功德如念諸佛誦呪無異
387 3 this 所得功德如念諸佛誦呪無異
388 3 it is so; it is thus; can be compared with 所得功德如念諸佛誦呪無異
389 3 to go to 所得功德如念諸佛誦呪無異
390 3 to meet 所得功德如念諸佛誦呪無異
391 3 to appear; to seem; to be like 所得功德如念諸佛誦呪無異
392 3 at least as good as 所得功德如念諸佛誦呪無異
393 3 and 所得功德如念諸佛誦呪無異
394 3 or 所得功德如念諸佛誦呪無異
395 3 but 所得功德如念諸佛誦呪無異
396 3 then 所得功德如念諸佛誦呪無異
397 3 naturally 所得功德如念諸佛誦呪無異
398 3 expresses a question or doubt 所得功德如念諸佛誦呪無異
399 3 you 所得功德如念諸佛誦呪無異
400 3 the second lunar month 所得功德如念諸佛誦呪無異
401 3 in; at 所得功德如念諸佛誦呪無異
402 3 Ru 所得功德如念諸佛誦呪無異
403 3 Thus 所得功德如念諸佛誦呪無異
404 3 thus; tathā 所得功德如念諸佛誦呪無異
405 3 like; iva 所得功德如念諸佛誦呪無異
406 3 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
407 3 受持 shòuchí uphold 說受持數珠功德
408 3 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 說受持數珠功德
409 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所出言說
410 3 suǒ an office; an institute 所出言說
411 3 suǒ introduces a relative clause 所出言說
412 3 suǒ it 所出言說
413 3 suǒ if; supposing 所出言說
414 3 suǒ a few; various; some 所出言說
415 3 suǒ a place; a location 所出言說
416 3 suǒ indicates a passive voice 所出言說
417 3 suǒ that which 所出言說
418 3 suǒ an ordinal number 所出言說
419 3 suǒ meaning 所出言說
420 3 suǒ garrison 所出言說
421 3 suǒ place; pradeśa 所出言說
422 3 suǒ that which; yad 所出言說
423 3 to reach 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
424 3 and 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
425 3 coming to; when 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
426 3 to attain 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
427 3 to understand 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
428 3 able to be compared to; to catch up with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
429 3 to be involved with; to associate with 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
430 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
431 3 and; ca; api 若善男子善女人有能誦念諸陀羅尼及佛名者
432 3 so as to; in order to 若以鐵為數珠者
433 3 to use; to regard as 若以鐵為數珠者
434 3 to use; to grasp 若以鐵為數珠者
435 3 according to 若以鐵為數珠者
436 3 because of 若以鐵為數珠者
437 3 on a certain date 若以鐵為數珠者
438 3 and; as well as 若以鐵為數珠者
439 3 to rely on 若以鐵為數珠者
440 3 to regard 若以鐵為數珠者
441 3 to be able to 若以鐵為數珠者
442 3 to order; to command 若以鐵為數珠者
443 3 further; moreover 若以鐵為數珠者
444 3 used after a verb 若以鐵為數珠者
445 3 very 若以鐵為數珠者
446 3 already 若以鐵為數珠者
447 3 increasingly 若以鐵為數珠者
448 3 a reason; a cause 若以鐵為數珠者
449 3 Israel 若以鐵為數珠者
450 3 Yi 若以鐵為數珠者
451 3 use; yogena 若以鐵為數珠者
452 2 差別 chābié a difference; a distinction 校量福分利益差別
453 2 差別 chābié discrimination 校量福分利益差別
454 2 差別 chābié discrimination; pariccheda 校量福分利益差別
455 2 差別 chābié discrimination 校量福分利益差別
456 2 差別 chābié distinction 校量福分利益差別
457 2 依法 yīfǎ according to law 應當依法受持此珠
458 2 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 我今為欲利益諸有情故
459 2 old; ancient; former; past 我今為欲利益諸有情故
460 2 reason; cause; purpose 我今為欲利益諸有情故
461 2 to die 我今為欲利益諸有情故
462 2 so; therefore; hence 我今為欲利益諸有情故
463 2 original 我今為欲利益諸有情故
464 2 accident; happening; instance 我今為欲利益諸有情故
465 2 a friend; an acquaintance; friendship 我今為欲利益諸有情故
466 2 something in the past 我今為欲利益諸有情故
467 2 deceased; dead 我今為欲利益諸有情故
468 2 still; yet 我今為欲利益諸有情故
469 2 如是 rúshì thus; so 其數珠法應當如是作意受持
470 2 如是 rúshì thus, so 其數珠法應當如是作意受持
471 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
472 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
473 2 luó an exclamatory final particle 若用因陀囉佉叉為數珠者
474 2 luó baby talk 若用因陀囉佉叉為數珠者
475 2 luō to nag 若用因陀囉佉叉為數珠者
476 2 luó ra 若用因陀囉佉叉為數珠者
477 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊哀愍聽許
478 2 yuàn hope 唯願世尊哀愍聽許
479 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊哀愍聽許
480 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊哀愍聽許
481 2 yuàn a vow 唯願世尊哀愍聽許
482 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊哀愍聽許
483 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊哀愍聽許
484 2 yuàn to admire 唯願世尊哀愍聽許
485 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊哀愍聽許
486 2 ér and; as well as; but (not); yet (not) 於大眾中從座而起
487 2 ér Kangxi radical 126 於大眾中從座而起
488 2 ér you 於大眾中從座而起
489 2 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 於大眾中從座而起
490 2 ér right away; then 於大眾中從座而起
491 2 ér but; yet; however; while; nevertheless 於大眾中從座而起
492 2 ér if; in case; in the event that 於大眾中從座而起
493 2 ér therefore; as a result; thus 於大眾中從座而起
494 2 ér how can it be that? 於大眾中從座而起
495 2 ér so as to 於大眾中從座而起
496 2 ér only then 於大眾中從座而起
497 2 ér as if; to seem like 於大眾中從座而起
498 2 néng can; able 於大眾中從座而起
499 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於大眾中從座而起
500 2 ér me 於大眾中從座而起

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
zhě ca
数珠 數珠 shǔ zhū prayer beads; rosary
sòng recite; priase; pāṭha
 1. Fortune
 2. merit; blessing; punya
obtain; attain; prāpta
曼殊室利 mànshūshìlì Manjusri
yòng yong / function; application
bèi a multiplier; guṇa
he; her; it; saḥ; sā; tad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大唐 100 Tang Dynasty
大威德 100 Yamantaka
法王子 102
 1. Dharma Prince; Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
曼殊室利 109 Manjusri
曼殊室利呪藏中校量数珠功德经 曼殊室利呪藏中校量數珠功德經 77 Manshushili Zhou Cang Zhong Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
校量数珠功德经 校量數珠功德經 120 Xiaoliang Shu Zhu Gongde Jing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 29.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛树 佛樹 102 bodhi tree
槵子 104 varnish tree; goldenrain tree
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念言 110 words from memory
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
数珠 數珠 115 prayer beads; rosary
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受奉行 120 to receive and practice
延命 121 to prolong life
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一百八 121 one hundred and eight
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作意 122 attention; engagement