Glossary and Vocabulary for Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 62 一切 yīqiè temporary 出一切世界極微塵量等如來像
2 62 一切 yīqiè the same 出一切世界極微塵量等如來像
3 62 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來真實攝大乘現證
4 61 金剛 jīngāng a diamond 埵加持金剛三摩地
5 61 金剛 jīngāng King Kong 埵加持金剛三摩地
6 61 金剛 jīngāng a hard object 埵加持金剛三摩地
7 61 金剛 jīngāng gorilla 埵加持金剛三摩地
8 61 金剛 jīngāng diamond 埵加持金剛三摩地
9 61 金剛 jīngāng vajra 埵加持金剛三摩地
10 40 to use; to grasp 等以一切佛神通游戲
11 40 to rely on 等以一切佛神通游戲
12 40 to regard 等以一切佛神通游戲
13 40 to be able to 等以一切佛神通游戲
14 40 to order; to command 等以一切佛神通游戲
15 40 used after a verb 等以一切佛神通游戲
16 40 a reason; a cause 等以一切佛神通游戲
17 40 Israel 等以一切佛神通游戲
18 40 Yi 等以一切佛神通游戲
19 40 use; yogena 等以一切佛神通游戲
20 38 to be near by; to be close to 即一切如來心
21 38 at that time 即一切如來心
22 38 to be exactly the same as; to be thus 即一切如來心
23 38 supposed; so-called 即一切如來心
24 38 to arrive at; to ascend 即一切如來心
25 31 to go; to 於一切
26 31 to rely on; to depend on 於一切
27 31 Yu 於一切
28 31 a crow 於一切
29 31 zhōng middle 住佛掌中
30 31 zhōng medium; medium sized 住佛掌中
31 31 zhōng China 住佛掌中
32 31 zhòng to hit the mark 住佛掌中
33 31 zhōng midday 住佛掌中
34 31 zhōng inside 住佛掌中
35 31 zhōng during 住佛掌中
36 31 zhōng Zhong 住佛掌中
37 31 zhōng intermediary 住佛掌中
38 31 zhōng half 住佛掌中
39 31 zhòng to reach; to attain 住佛掌中
40 31 zhòng to suffer; to infect 住佛掌中
41 31 zhòng to obtain 住佛掌中
42 31 zhòng to pass an exam 住佛掌中
43 31 zhōng middle 住佛掌中
44 28 xīn heart [organ] 即一切如來心
45 28 xīn Kangxi radical 61 即一切如來心
46 28 xīn mind; consciousness 即一切如來心
47 28 xīn the center; the core; the middle 即一切如來心
48 28 xīn one of the 28 star constellations 即一切如來心
49 28 xīn heart 即一切如來心
50 28 xīn emotion 即一切如來心
51 28 xīn intention; consideration 即一切如來心
52 28 xīn disposition; temperament 即一切如來心
53 28 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 即一切如來心
54 28 如來 rúlái Tathagata 大毘盧遮那如來心
55 28 如來 Rúlái Tathagata 大毘盧遮那如來心
56 28 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 大毘盧遮那如來心
57 28 cóng to follow 從自心出說是大明曰
58 28 cóng to comply; to submit; to defer 從自心出說是大明曰
59 28 cóng to participate in something 從自心出說是大明曰
60 28 cóng to use a certain method or principle 從自心出說是大明曰
61 28 cóng something secondary 從自心出說是大明曰
62 28 cóng remote relatives 從自心出說是大明曰
63 28 cóng secondary 從自心出說是大明曰
64 28 cóng to go on; to advance 從自心出說是大明曰
65 28 cōng at ease; informal 從自心出說是大明曰
66 28 zòng a follower; a supporter 從自心出說是大明曰
67 28 zòng to release 從自心出說是大明曰
68 28 zòng perpendicular; longitudinal 從自心出說是大明曰
69 27 big; huge; large 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
70 27 Kangxi radical 37 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
71 27 great; major; important 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
72 27 size 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
73 27 old 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
74 27 oldest; earliest 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
75 27 adult 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
76 27 dài an important person 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
77 27 senior 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
78 27 an element 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
79 27 great; mahā 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
80 23 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 復入摩囉大菩薩三昧
81 23 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 復入摩囉大菩薩三昧
82 22 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
83 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
84 22 灌頂 guàn dǐng consecration 頂法而為灌頂
85 22 灌頂 guàn dǐng Anointment 頂法而為灌頂
86 22 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 頂法而為灌頂
87 22 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 頂法而為灌頂
88 21 yuē to speak; to say 從自心出說是大明曰
89 21 yuē Kangxi radical 73 從自心出說是大明曰
90 21 yuē to be called 從自心出說是大明曰
91 21 yuē said; ukta 從自心出說是大明曰
92 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 從自心出說是大明曰
93 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 從自心出說是大明曰
94 21 shuì to persuade 從自心出說是大明曰
95 21 shuō to teach; to recite; to explain 從自心出說是大明曰
96 21 shuō a doctrine; a theory 從自心出說是大明曰
97 21 shuō to claim; to assert 從自心出說是大明曰
98 21 shuō allocution 從自心出說是大明曰
99 21 shuō to criticize; to scold 從自心出說是大明曰
100 21 shuō to indicate; to refer to 從自心出說是大明曰
101 21 shuō speach; vāda 從自心出說是大明曰
102 21 shuō to speak; bhāṣate 從自心出說是大明曰
103 21 shuō to instruct 從自心出說是大明曰
104 21 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
105 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊
106 20 shí time; a point or period of time 纔出一切如來心時
107 20 shí a season; a quarter of a year 纔出一切如來心時
108 20 shí one of the 12 two-hour periods of the day 纔出一切如來心時
109 20 shí fashionable 纔出一切如來心時
110 20 shí fate; destiny; luck 纔出一切如來心時
111 20 shí occasion; opportunity; chance 纔出一切如來心時
112 20 shí tense 纔出一切如來心時
113 20 shí particular; special 纔出一切如來心時
114 20 shí to plant; to cultivate 纔出一切如來心時
115 20 shí an era; a dynasty 纔出一切如來心時
116 20 shí time [abstract] 纔出一切如來心時
117 20 shí seasonal 纔出一切如來心時
118 20 shí to wait upon 纔出一切如來心時
119 20 shí hour 纔出一切如來心時
120 20 shí appropriate; proper; timely 纔出一切如來心時
121 20 shí Shi 纔出一切如來心時
122 20 shí a present; currentlt 纔出一切如來心時
123 20 shí time; kāla 纔出一切如來心時
124 20 shí at that time; samaya 纔出一切如來心時
125 20 to be fond of; to like 此名一切如來極喜三
126 20 happy; delightful; joyful 此名一切如來極喜三
127 20 suitable 此名一切如來極喜三
128 20 relating to marriage 此名一切如來極喜三
129 20 shining; splendid 此名一切如來極喜三
130 20 Xi 此名一切如來極喜三
131 20 easy 此名一切如來極喜三
132 20 to be pregnant 此名一切如來極喜三
133 20 joy; happiness; delight 此名一切如來極喜三
134 20 Joy 此名一切如來極喜三
135 20 joy; priti 此名一切如來極喜三
136 19 zuò to do 作一切如
137 19 zuò to act as; to serve as 作一切如
138 19 zuò to start 作一切如
139 19 zuò a writing; a work 作一切如
140 19 zuò to dress as; to be disguised as 作一切如
141 19 zuō to create; to make 作一切如
142 19 zuō a workshop 作一切如
143 19 zuō to write; to compose 作一切如
144 19 zuò to rise 作一切如
145 19 zuò to be aroused 作一切如
146 19 zuò activity; action; undertaking 作一切如
147 19 zuò to regard as 作一切如
148 19 zuò action; kāraṇa 作一切如
149 19 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 埵加持金剛三摩地
150 19 三昧 sānmèi samadhi 三昧大教王經卷第二
151 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧大教王經卷第二
152 18 ér Kangxi radical 126 是故以染而調伏
153 18 ér as if; to seem like 是故以染而調伏
154 18 néng can; able 是故以染而調伏
155 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是故以染而調伏
156 18 ér to arrive; up to 是故以染而調伏
157 17 出生 chūshēng to be born 出生薩
158 16 miào wonderful; fantastic 妙堅牢故合為一體
159 16 miào clever 妙堅牢故合為一體
160 16 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙堅牢故合為一體
161 16 miào fine; delicate 妙堅牢故合為一體
162 16 miào young 妙堅牢故合為一體
163 16 miào interesting 妙堅牢故合為一體
164 16 miào profound reasoning 妙堅牢故合為一體
165 16 miào Miao 妙堅牢故合為一體
166 16 miào Wonderful 妙堅牢故合為一體
167 16 miào wonderful; beautiful; suksma 妙堅牢故合為一體
168 15 zhǎng palm of the hand 住佛掌中
169 15 zhǎng to manage; to be in charge of 住佛掌中
170 15 zhǎng soles of the feet; paw of an animal 住佛掌中
171 15 zhǎng Zhang 住佛掌中
172 15 zhǎng sole of a shoe; heel of a shoe 住佛掌中
173 15 zhǎng to add; to increase 住佛掌中
174 15 zhǎng to slap; to smack 住佛掌中
175 15 zhǎng to repair [shoes] 住佛掌中
176 15 zhǎng to put in 住佛掌中
177 15 zhǎng to hold 住佛掌中
178 15 zhǎng a horseshoe 住佛掌中
179 15 zhǎng palm; holding; kara 住佛掌中
180 15 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 出一切世界極微塵量等如來像
181 15 世界 shìjiè the earth 出一切世界極微塵量等如來像
182 15 世界 shìjiè a domain; a realm 出一切世界極微塵量等如來像
183 15 世界 shìjiè the human world 出一切世界極微塵量等如來像
184 15 世界 shìjiè the conditions in the world 出一切世界極微塵量等如來像
185 15 世界 shìjiè world 出一切世界極微塵量等如來像
186 15 世界 shìjiè a world; lokadhatu 出一切世界極微塵量等如來像
187 14 zūn to honor; to respect 即入世尊
188 14 zūn a zun; an ancient wine vessel 即入世尊
189 14 zūn a wine cup 即入世尊
190 14 zūn respected; honorable; noble; senior 即入世尊
191 14 zūn supreme; high 即入世尊
192 14 zūn grave; solemn; dignified 即入世尊
193 14 zūn bhagavat; holy one 即入世尊
194 14 zūn lord; patron; natha 即入世尊
195 14 zūn superior; śreṣṭha 即入世尊
196 14 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來心
197 14 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來心
198 14 děng et cetera; and so on 傳法大師賜紫沙門臣施護等
199 14 děng to wait 傳法大師賜紫沙門臣施護等
200 14 děng to be equal 傳法大師賜紫沙門臣施護等
201 14 děng degree; level 傳法大師賜紫沙門臣施護等
202 14 děng to compare 傳法大師賜紫沙門臣施護等
203 14 děng same; equal; sama 傳法大師賜紫沙門臣施護等
204 14 wéi to act as; to serve 為出現已
205 14 wéi to change into; to become 為出現已
206 14 wéi to be; is 為出現已
207 14 wéi to do 為出現已
208 14 wèi to support; to help 為出現已
209 14 wéi to govern 為出現已
210 14 wèi to be; bhū 為出現已
211 14 一體 yītǐ one body; an integral whole 合為一體
212 14 一體 yītǐ single substance 合為一體
213 14 to go back; to return 復入摩囉大菩薩三昧
214 14 to resume; to restart 復入摩囉大菩薩三昧
215 14 to do in detail 復入摩囉大菩薩三昧
216 14 to restore 復入摩囉大菩薩三昧
217 14 to respond; to reply to 復入摩囉大菩薩三昧
218 14 Fu; Return 復入摩囉大菩薩三昧
219 14 to retaliate; to reciprocate 復入摩囉大菩薩三昧
220 14 to avoid forced labor or tax 復入摩囉大菩薩三昧
221 14 Fu 復入摩囉大菩薩三昧
222 14 doubled; to overlapping; folded 復入摩囉大菩薩三昧
223 14 a lined garment with doubled thickness 復入摩囉大菩薩三昧
224 14 zhù to dwell; to live; to reside 住佛掌中
225 14 zhù to stop; to halt 住佛掌中
226 14 zhù to retain; to remain 住佛掌中
227 14 zhù to lodge at [temporarily] 住佛掌中
228 14 zhù verb complement 住佛掌中
229 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 住佛掌中
230 14 to enter 復入摩囉大菩薩三昧
231 14 Kangxi radical 11 復入摩囉大菩薩三昧
232 14 radical 復入摩囉大菩薩三昧
233 14 income 復入摩囉大菩薩三昧
234 14 to conform with 復入摩囉大菩薩三昧
235 14 to descend 復入摩囉大菩薩三昧
236 14 the entering tone 復入摩囉大菩薩三昧
237 14 to pay 復入摩囉大菩薩三昧
238 14 to join 復入摩囉大菩薩三昧
239 14 entering; praveśa 復入摩囉大菩薩三昧
240 14 entered; attained; āpanna 復入摩囉大菩薩三昧
241 14 合為 héwèi to combine 合為一體
242 14 sòng to praise; to laud; to acclaim 說此頌曰
243 14 sòng Song; Hymns 說此頌曰
244 14 sòng a hymn; an ode; a eulogy 說此頌曰
245 14 sòng a speech in praise of somebody 說此頌曰
246 14 sòng a divination 說此頌曰
247 14 sòng to recite 說此頌曰
248 14 sòng 1. ode; 2. praise 說此頌曰
249 14 sòng verse; gāthā 說此頌曰
250 13 shēn human body; torso 出生摩囉大菩薩身
251 13 shēn Kangxi radical 158 出生摩囉大菩薩身
252 13 shēn self 出生摩囉大菩薩身
253 13 shēn life 出生摩囉大菩薩身
254 13 shēn an object 出生摩囉大菩薩身
255 13 shēn a lifetime 出生摩囉大菩薩身
256 13 shēn moral character 出生摩囉大菩薩身
257 13 shēn status; identity; position 出生摩囉大菩薩身
258 13 shēn pregnancy 出生摩囉大菩薩身
259 13 juān India 出生摩囉大菩薩身
260 13 shēn body; kāya 出生摩囉大菩薩身
261 13 歡喜 huānxǐ joyful 復入歡喜王大菩薩三昧
262 13 歡喜 huānxǐ to like 復入歡喜王大菩薩三昧
263 13 歡喜 huānxǐ joy 復入歡喜王大菩薩三昧
264 13 歡喜 huānxǐ joy; prīti 復入歡喜王大菩薩三昧
265 13 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 復入歡喜王大菩薩三昧
266 13 歡喜 huānxǐ Nandi 復入歡喜王大菩薩三昧
267 13 xiàng to appear; to seem; to resemble 出一切世界極微塵量等如來像
268 13 xiàng image; portrait; statue 出一切世界極微塵量等如來像
269 13 xiàng appearance 出一切世界極微塵量等如來像
270 13 xiàng for example 出一切世界極微塵量等如來像
271 13 xiàng likeness; pratirūpa 出一切世界極微塵量等如來像
272 13 Kangxi radical 49 為出現已
273 13 to bring to an end; to stop 為出現已
274 13 to complete 為出現已
275 13 to demote; to dismiss 為出現已
276 13 to recover from an illness 為出現已
277 13 former; pūrvaka 為出現已
278 13 出現 chūxiàn to appear 為出現已
279 13 出現 chūxiàn to be produced; to arise 為出現已
280 13 出現 chūxiàn to manifest 為出現已
281 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
282 13 děi to want to; to need to 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
283 13 děi must; ought to 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
284 13 de 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
285 13 de infix potential marker 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
286 13 to result in 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
287 13 to be proper; to fit; to suit 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
288 13 to be satisfied 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
289 13 to be finished 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
290 13 děi satisfying 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
291 13 to contract 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
292 13 to hear 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
293 13 to have; there is 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
294 13 marks time passed 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
295 13 obtain; attain; prāpta 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
296 12 to rub 復入摩囉大菩薩三昧
297 12 to approach; to press in 復入摩囉大菩薩三昧
298 12 to sharpen; to grind 復入摩囉大菩薩三昧
299 12 to obliterate; to erase 復入摩囉大菩薩三昧
300 12 to compare notes; to learn by interaction 復入摩囉大菩薩三昧
301 12 friction 復入摩囉大菩薩三昧
302 12 ma 復入摩囉大菩薩三昧
303 12 Māyā 復入摩囉大菩薩三昧
304 12 xiàng to observe; to assess 金剛箭相
305 12 xiàng appearance; portrait; picture 金剛箭相
306 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 金剛箭相
307 12 xiàng to aid; to help 金剛箭相
308 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 金剛箭相
309 12 xiàng a sign; a mark; appearance 金剛箭相
310 12 xiāng alternately; in turn 金剛箭相
311 12 xiāng Xiang 金剛箭相
312 12 xiāng form substance 金剛箭相
313 12 xiāng to express 金剛箭相
314 12 xiàng to choose 金剛箭相
315 12 xiāng Xiang 金剛箭相
316 12 xiāng an ancient musical instrument 金剛箭相
317 12 xiāng the seventh lunar month 金剛箭相
318 12 xiāng to compare 金剛箭相
319 12 xiàng to divine 金剛箭相
320 12 xiàng to administer 金剛箭相
321 12 xiàng helper for a blind person 金剛箭相
322 12 xiāng rhythm [music] 金剛箭相
323 12 xiāng the upper frets of a pipa 金剛箭相
324 12 xiāng coralwood 金剛箭相
325 12 xiàng ministry 金剛箭相
326 12 xiàng to supplement; to enhance 金剛箭相
327 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 金剛箭相
328 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 金剛箭相
329 12 xiàng sign; mark; liṅga 金剛箭相
330 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 金剛箭相
331 11 method; way 喜灌頂法而為灌頂
332 11 France 喜灌頂法而為灌頂
333 11 the law; rules; regulations 喜灌頂法而為灌頂
334 11 the teachings of the Buddha; Dharma 喜灌頂法而為灌頂
335 11 a standard; a norm 喜灌頂法而為灌頂
336 11 an institution 喜灌頂法而為灌頂
337 11 to emulate 喜灌頂法而為灌頂
338 11 magic; a magic trick 喜灌頂法而為灌頂
339 11 punishment 喜灌頂法而為灌頂
340 11 Fa 喜灌頂法而為灌頂
341 11 a precedent 喜灌頂法而為灌頂
342 11 a classification of some kinds of Han texts 喜灌頂法而為灌頂
343 11 relating to a ceremony or rite 喜灌頂法而為灌頂
344 11 Dharma 喜灌頂法而為灌頂
345 11 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 喜灌頂法而為灌頂
346 11 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 喜灌頂法而為灌頂
347 11 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 喜灌頂法而為灌頂
348 11 quality; characteristic 喜灌頂法而為灌頂
349 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 由本清淨離諸染
350 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 由本清淨離諸染
351 11 清淨 qīngjìng concise 由本清淨離諸染
352 11 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 由本清淨離諸染
353 11 清淨 qīngjìng pure and clean 由本清淨離諸染
354 11 清淨 qīngjìng purity 由本清淨離諸染
355 11 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 由本清淨離諸染
356 11 zhì wisdom; knowledge; understanding 染智清淨無瑕穢
357 11 zhì care; prudence 染智清淨無瑕穢
358 11 zhì Zhi 染智清淨無瑕穢
359 11 zhì clever 染智清淨無瑕穢
360 11 zhì Wisdom 染智清淨無瑕穢
361 11 zhì jnana; knowing 染智清淨無瑕穢
362 11 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 成一切如來華器仗
363 11 chéng to become; to turn into 成一切如來華器仗
364 11 chéng to grow up; to ripen; to mature 成一切如來華器仗
365 11 chéng to set up; to establish; to develop; to form 成一切如來華器仗
366 11 chéng a full measure of 成一切如來華器仗
367 11 chéng whole 成一切如來華器仗
368 11 chéng set; established 成一切如來華器仗
369 11 chéng to reache a certain degree; to amount to 成一切如來華器仗
370 11 chéng to reconcile 成一切如來華器仗
371 11 chéng to resmble; to be similar to 成一切如來華器仗
372 11 chéng composed of 成一切如來華器仗
373 11 chéng a result; a harvest; an achievement 成一切如來華器仗
374 11 chéng capable; able; accomplished 成一切如來華器仗
375 11 chéng to help somebody achieve something 成一切如來華器仗
376 11 chéng Cheng 成一切如來華器仗
377 11 chéng Become 成一切如來華器仗
378 11 chéng becoming; bhāva 成一切如來華器仗
379 11 jiè border; boundary 諸有情界
380 11 jiè kingdom 諸有情界
381 11 jiè territory; region 諸有情界
382 11 jiè the world 諸有情界
383 11 jiè scope; extent 諸有情界
384 11 jiè erathem; stratigraphic unit 諸有情界
385 11 jiè to divide; to define a boundary 諸有情界
386 11 jiè to adjoin 諸有情界
387 11 jiè dhatu; realm; field; domain 諸有情界
388 10 zhě ca
389 10 加持 jiāchí to bless 埵加持金剛三摩地
390 10 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 埵加持金剛三摩地
391 10 Buddha; Awakened One 住佛掌中
392 10 relating to Buddhism 住佛掌中
393 10 a statue or image of a Buddha 住佛掌中
394 10 a Buddhist text 住佛掌中
395 10 to touch; to stroke 住佛掌中
396 10 Buddha 住佛掌中
397 10 Buddha; Awakened One 住佛掌中
398 9 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 於普盡無餘
399 9 Prussia 於普盡無餘
400 9 Pu 於普盡無餘
401 9 equally; impartially; universal; samanta 於普盡無餘
402 9 lìng to make; to cause to be; to lead 皆令獲得適悅快樂
403 9 lìng to issue a command 皆令獲得適悅快樂
404 9 lìng rules of behavior; customs 皆令獲得適悅快樂
405 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 皆令獲得適悅快樂
406 9 lìng a season 皆令獲得適悅快樂
407 9 lìng respected; good reputation 皆令獲得適悅快樂
408 9 lìng good 皆令獲得適悅快樂
409 9 lìng pretentious 皆令獲得適悅快樂
410 9 lìng a transcending state of existence 皆令獲得適悅快樂
411 9 lìng a commander 皆令獲得適悅快樂
412 9 lìng a commanding quality; an impressive character 皆令獲得適悅快樂
413 9 lìng lyrics 皆令獲得適悅快樂
414 9 lìng Ling 皆令獲得適悅快樂
415 9 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 皆令獲得適悅快樂
416 9 luó baby talk 復入摩囉大菩薩三昧
417 9 luō to nag 復入摩囉大菩薩三昧
418 9 luó ra 復入摩囉大菩薩三昧
419 9 shī to give; to grant 世界廣施作已
420 9 shī to act; to do; to execute; to carry out 世界廣施作已
421 9 shī to deploy; to set up 世界廣施作已
422 9 shī to relate to 世界廣施作已
423 9 shī to move slowly 世界廣施作已
424 9 shī to exert 世界廣施作已
425 9 shī to apply; to spread 世界廣施作已
426 9 shī Shi 世界廣施作已
427 9 shī the practice of selfless giving; dāna 世界廣施作已
428 9 guǎng wide; large; vast 世界廣施作已
429 9 guǎng Kangxi radical 53 世界廣施作已
430 9 ān a hut 世界廣施作已
431 9 guǎng a large building structure with no walls 世界廣施作已
432 9 guǎng many; numerous; common 世界廣施作已
433 9 guǎng to extend; to expand 世界廣施作已
434 9 guǎng width; breadth; extent 世界廣施作已
435 9 guǎng broad-minded; generous 世界廣施作已
436 9 guǎng Guangzhou 世界廣施作已
437 9 guàng a unit of east-west distance 世界廣施作已
438 9 guàng a unit of 15 chariots 世界廣施作已
439 9 kuàng barren 世界廣施作已
440 9 guǎng Extensive 世界廣施作已
441 9 guǎng vaipulya; vast; extended 世界廣施作已
442 8 jìn to the greatest extent; utmost 於普盡無餘
443 8 jìn perfect; flawless 於普盡無餘
444 8 jìn to give priority to; to do one's utmost 於普盡無餘
445 8 jìn to vanish 於普盡無餘
446 8 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 於普盡無餘
447 8 jìn to die 於普盡無餘
448 8 jìn exhaustion; kṣaya 於普盡無餘
449 8 自心 zì xīn One's Mind 從自心出說是大明曰
450 8 bǎo a treasure; a valuable item 出生寶
451 8 bǎo treasured; cherished 出生寶
452 8 bǎo a jewel; gem 出生寶
453 8 bǎo precious 出生寶
454 8 bǎo noble 出生寶
455 8 bǎo an imperial seal 出生寶
456 8 bǎo a unit of currency 出生寶
457 8 bǎo Bao 出生寶
458 8 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 出生寶
459 8 bǎo jewel; gem; mani 出生寶
460 8 sān three 此名一切如來極喜三
461 8 sān third 此名一切如來極喜三
462 8 sān more than two 此名一切如來極喜三
463 8 sān very few 此名一切如來極喜三
464 8 sān San 此名一切如來極喜三
465 8 sān three; tri 此名一切如來極喜三
466 8 sān sa 此名一切如來極喜三
467 8 sān three kinds; trividha 此名一切如來極喜三
468 8 self 大哉我本自性淨
469 8 [my] dear 大哉我本自性淨
470 8 Wo 大哉我本自性淨
471 8 self; atman; attan 大哉我本自性淨
472 8 ga 大哉我本自性淨
473 8 大覺尊 dàjué zūn World-honored One of the great enlightenment 此是一切大覺尊
474 8 持金剛 chí jīngāng vajradhara 即彼如是具德持金剛
475 8 持金剛 chí jīngāng Vajrapāṇi 即彼如是具德持金剛
476 8 堅牢 jiānláo strong; firm 妙堅牢故合為一體
477 8 堅牢 jiānláo Prthivi 妙堅牢故合為一體
478 8 to stand 即為立名號金剛弓
479 8 Kangxi radical 117 即為立名號金剛弓
480 8 erect; upright; vertical 即為立名號金剛弓
481 8 to establish; to set up; to found 即為立名號金剛弓
482 8 to conclude; to draw up 即為立名號金剛弓
483 8 to ascend the throne 即為立名號金剛弓
484 8 to designate; to appoint 即為立名號金剛弓
485 8 to live; to exist 即為立名號金剛弓
486 8 to erect; to stand something up 即為立名號金剛弓
487 8 to take a stand 即為立名號金剛弓
488 8 to cease; to stop 即為立名號金剛弓
489 8 a two week period at the onset o feach season 即為立名號金剛弓
490 8 stand 即為立名號金剛弓
491 8 míng fame; renown; reputation 此名一切如來隨愛樂
492 8 míng a name; personal name; designation 此名一切如來隨愛樂
493 8 míng rank; position 此名一切如來隨愛樂
494 8 míng an excuse 此名一切如來隨愛樂
495 8 míng life 此名一切如來隨愛樂
496 8 míng to name; to call 此名一切如來隨愛樂
497 8 míng to express; to describe 此名一切如來隨愛樂
498 8 míng to be called; to have the name 此名一切如來隨愛樂
499 8 míng to own; to possess 此名一切如來隨愛樂
500 8 míng famous; renowned 此名一切如來隨愛樂

Frequencies of all Words

Top 855

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 62 一切 yīqiè all; every; everything 出一切世界極微塵量等如來像
2 62 一切 yīqiè temporary 出一切世界極微塵量等如來像
3 62 一切 yīqiè the same 出一切世界極微塵量等如來像
4 62 一切 yīqiè generally 出一切世界極微塵量等如來像
5 62 一切 yīqiè all, everything 出一切世界極微塵量等如來像
6 62 一切 yīqiè all; sarva 出一切世界極微塵量等如來像
7 62 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來真實攝大乘現證
8 61 金剛 jīngāng a diamond 埵加持金剛三摩地
9 61 金剛 jīngāng King Kong 埵加持金剛三摩地
10 61 金剛 jīngāng a hard object 埵加持金剛三摩地
11 61 金剛 jīngāng gorilla 埵加持金剛三摩地
12 61 金剛 jīngāng diamond 埵加持金剛三摩地
13 61 金剛 jīngāng vajra 埵加持金剛三摩地
14 40 so as to; in order to 等以一切佛神通游戲
15 40 to use; to regard as 等以一切佛神通游戲
16 40 to use; to grasp 等以一切佛神通游戲
17 40 according to 等以一切佛神通游戲
18 40 because of 等以一切佛神通游戲
19 40 on a certain date 等以一切佛神通游戲
20 40 and; as well as 等以一切佛神通游戲
21 40 to rely on 等以一切佛神通游戲
22 40 to regard 等以一切佛神通游戲
23 40 to be able to 等以一切佛神通游戲
24 40 to order; to command 等以一切佛神通游戲
25 40 further; moreover 等以一切佛神通游戲
26 40 used after a verb 等以一切佛神通游戲
27 40 very 等以一切佛神通游戲
28 40 already 等以一切佛神通游戲
29 40 increasingly 等以一切佛神通游戲
30 40 a reason; a cause 等以一切佛神通游戲
31 40 Israel 等以一切佛神通游戲
32 40 Yi 等以一切佛神通游戲
33 40 use; yogena 等以一切佛神通游戲
34 38 promptly; right away; immediately 即一切如來心
35 38 to be near by; to be close to 即一切如來心
36 38 at that time 即一切如來心
37 38 to be exactly the same as; to be thus 即一切如來心
38 38 supposed; so-called 即一切如來心
39 38 if; but 即一切如來心
40 38 to arrive at; to ascend 即一切如來心
41 38 then; following 即一切如來心
42 38 so; just so; eva 即一切如來心
43 38 this; these 此名一切如來隨愛樂
44 38 in this way 此名一切如來隨愛樂
45 38 otherwise; but; however; so 此名一切如來隨愛樂
46 38 at this time; now; here 此名一切如來隨愛樂
47 38 this; here; etad 此名一切如來隨愛樂
48 33 shì is; are; am; to be 從自心出說是大明曰
49 33 shì is exactly 從自心出說是大明曰
50 33 shì is suitable; is in contrast 從自心出說是大明曰
51 33 shì this; that; those 從自心出說是大明曰
52 33 shì really; certainly 從自心出說是大明曰
53 33 shì correct; yes; affirmative 從自心出說是大明曰
54 33 shì true 從自心出說是大明曰
55 33 shì is; has; exists 從自心出說是大明曰
56 33 shì used between repetitions of a word 從自心出說是大明曰
57 33 shì a matter; an affair 從自心出說是大明曰
58 33 shì Shi 從自心出說是大明曰
59 33 shì is; bhū 從自心出說是大明曰
60 33 shì this; idam 從自心出說是大明曰
61 33 that; those 即彼如是具德持金剛
62 33 another; the other 即彼如是具德持金剛
63 33 that; tad 即彼如是具德持金剛
64 31 in; at 於一切
65 31 in; at 於一切
66 31 in; at; to; from 於一切
67 31 to go; to 於一切
68 31 to rely on; to depend on 於一切
69 31 to go to; to arrive at 於一切
70 31 from 於一切
71 31 give 於一切
72 31 oppposing 於一切
73 31 and 於一切
74 31 compared to 於一切
75 31 by 於一切
76 31 and; as well as 於一切
77 31 for 於一切
78 31 Yu 於一切
79 31 a crow 於一切
80 31 whew; wow 於一切
81 31 near to; antike 於一切
82 31 zhōng middle 住佛掌中
83 31 zhōng medium; medium sized 住佛掌中
84 31 zhōng China 住佛掌中
85 31 zhòng to hit the mark 住佛掌中
86 31 zhōng in; amongst 住佛掌中
87 31 zhōng midday 住佛掌中
88 31 zhōng inside 住佛掌中
89 31 zhōng during 住佛掌中
90 31 zhōng Zhong 住佛掌中
91 31 zhōng intermediary 住佛掌中
92 31 zhōng half 住佛掌中
93 31 zhōng just right; suitably 住佛掌中
94 31 zhōng while 住佛掌中
95 31 zhòng to reach; to attain 住佛掌中
96 31 zhòng to suffer; to infect 住佛掌中
97 31 zhòng to obtain 住佛掌中
98 31 zhòng to pass an exam 住佛掌中
99 31 zhōng middle 住佛掌中
100 28 xīn heart [organ] 即一切如來心
101 28 xīn Kangxi radical 61 即一切如來心
102 28 xīn mind; consciousness 即一切如來心
103 28 xīn the center; the core; the middle 即一切如來心
104 28 xīn one of the 28 star constellations 即一切如來心
105 28 xīn heart 即一切如來心
106 28 xīn emotion 即一切如來心
107 28 xīn intention; consideration 即一切如來心
108 28 xīn disposition; temperament 即一切如來心
109 28 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 即一切如來心
110 28 如來 rúlái Tathagata 大毘盧遮那如來心
111 28 如來 Rúlái Tathagata 大毘盧遮那如來心
112 28 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 大毘盧遮那如來心
113 28 cóng from 從自心出說是大明曰
114 28 cóng to follow 從自心出說是大明曰
115 28 cóng past; through 從自心出說是大明曰
116 28 cóng to comply; to submit; to defer 從自心出說是大明曰
117 28 cóng to participate in something 從自心出說是大明曰
118 28 cóng to use a certain method or principle 從自心出說是大明曰
119 28 cóng usually 從自心出說是大明曰
120 28 cóng something secondary 從自心出說是大明曰
121 28 cóng remote relatives 從自心出說是大明曰
122 28 cóng secondary 從自心出說是大明曰
123 28 cóng to go on; to advance 從自心出說是大明曰
124 28 cōng at ease; informal 從自心出說是大明曰
125 28 zòng a follower; a supporter 從自心出說是大明曰
126 28 zòng to release 從自心出說是大明曰
127 28 zòng perpendicular; longitudinal 從自心出說是大明曰
128 28 cóng receiving; upādāya 從自心出說是大明曰
129 27 big; huge; large 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
130 27 Kangxi radical 37 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
131 27 great; major; important 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
132 27 size 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
133 27 old 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
134 27 greatly; very 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
135 27 oldest; earliest 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
136 27 adult 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
137 27 tài greatest; grand 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
138 27 dài an important person 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
139 27 senior 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
140 27 approximately 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
141 27 tài greatest; grand 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
142 27 an element 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
143 27 great; mahā 金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
144 23 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 復入摩囉大菩薩三昧
145 23 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 復入摩囉大菩薩三昧
146 22 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
147 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
148 22 灌頂 guàn dǐng consecration 頂法而為灌頂
149 22 灌頂 guàn dǐng Anointment 頂法而為灌頂
150 22 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 頂法而為灌頂
151 22 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 頂法而為灌頂
152 21 yuē to speak; to say 從自心出說是大明曰
153 21 yuē Kangxi radical 73 從自心出說是大明曰
154 21 yuē to be called 從自心出說是大明曰
155 21 yuē particle without meaning 從自心出說是大明曰
156 21 yuē said; ukta 從自心出說是大明曰
157 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 從自心出說是大明曰
158 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 從自心出說是大明曰
159 21 shuì to persuade 從自心出說是大明曰
160 21 shuō to teach; to recite; to explain 從自心出說是大明曰
161 21 shuō a doctrine; a theory 從自心出說是大明曰
162 21 shuō to claim; to assert 從自心出說是大明曰
163 21 shuō allocution 從自心出說是大明曰
164 21 shuō to criticize; to scold 從自心出說是大明曰
165 21 shuō to indicate; to refer to 從自心出說是大明曰
166 21 shuō speach; vāda 從自心出說是大明曰
167 21 shuō to speak; bhāṣate 從自心出說是大明曰
168 21 shuō to instruct 從自心出說是大明曰
169 21 chū to go out; to leave 從自心出說是大明曰
170 21 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 從自心出說是大明曰
171 21 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 從自心出說是大明曰
172 21 chū to extend; to spread 從自心出說是大明曰
173 21 chū to appear 從自心出說是大明曰
174 21 chū to exceed 從自心出說是大明曰
175 21 chū to publish; to post 從自心出說是大明曰
176 21 chū to take up an official post 從自心出說是大明曰
177 21 chū to give birth 從自心出說是大明曰
178 21 chū a verb complement 從自心出說是大明曰
179 21 chū to occur; to happen 從自心出說是大明曰
180 21 chū to divorce 從自心出說是大明曰
181 21 chū to chase away 從自心出說是大明曰
182 21 chū to escape; to leave 從自心出說是大明曰
183 21 chū to give 從自心出說是大明曰
184 21 chū to emit 從自心出說是大明曰
185 21 chū quoted from 從自心出說是大明曰
186 21 chū to go out; to leave 從自心出說是大明曰
187 21 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
188 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊
189 20 shí time; a point or period of time 纔出一切如來心時
190 20 shí a season; a quarter of a year 纔出一切如來心時
191 20 shí one of the 12 two-hour periods of the day 纔出一切如來心時
192 20 shí at that time 纔出一切如來心時
193 20 shí fashionable 纔出一切如來心時
194 20 shí fate; destiny; luck 纔出一切如來心時
195 20 shí occasion; opportunity; chance 纔出一切如來心時
196 20 shí tense 纔出一切如來心時
197 20 shí particular; special 纔出一切如來心時
198 20 shí to plant; to cultivate 纔出一切如來心時
199 20 shí hour (measure word) 纔出一切如來心時
200 20 shí an era; a dynasty 纔出一切如來心時
201 20 shí time [abstract] 纔出一切如來心時
202 20 shí seasonal 纔出一切如來心時
203 20 shí frequently; often 纔出一切如來心時
204 20 shí occasionally; sometimes 纔出一切如來心時
205 20 shí on time 纔出一切如來心時
206 20 shí this; that 纔出一切如來心時
207 20 shí to wait upon 纔出一切如來心時
208 20 shí hour 纔出一切如來心時
209 20 shí appropriate; proper; timely 纔出一切如來心時
210 20 shí Shi 纔出一切如來心時
211 20 shí a present; currentlt 纔出一切如來心時
212 20 shí time; kāla 纔出一切如來心時
213 20 shí at that time; samaya 纔出一切如來心時
214 20 shí then; atha 纔出一切如來心時
215 20 to be fond of; to like 此名一切如來極喜三
216 20 happy; delightful; joyful 此名一切如來極喜三
217 20 suitable 此名一切如來極喜三
218 20 relating to marriage 此名一切如來極喜三
219 20 shining; splendid 此名一切如來極喜三
220 20 Xi 此名一切如來極喜三
221 20 easy 此名一切如來極喜三
222 20 to be pregnant 此名一切如來極喜三
223 20 joy; happiness; delight 此名一切如來極喜三
224 20 Joy 此名一切如來極喜三
225 20 joy; priti 此名一切如來極喜三
226 19 zuò to do 作一切如
227 19 zuò to act as; to serve as 作一切如
228 19 zuò to start 作一切如
229 19 zuò a writing; a work 作一切如
230 19 zuò to dress as; to be disguised as 作一切如
231 19 zuō to create; to make 作一切如
232 19 zuō a workshop 作一切如
233 19 zuō to write; to compose 作一切如
234 19 zuò to rise 作一切如
235 19 zuò to be aroused 作一切如
236 19 zuò activity; action; undertaking 作一切如
237 19 zuò to regard as 作一切如
238 19 zuò action; kāraṇa 作一切如
239 19 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 埵加持金剛三摩地
240 19 三昧 sānmèi samadhi 三昧大教王經卷第二
241 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧大教王經卷第二
242 18 ér and; as well as; but (not); yet (not) 是故以染而調伏
243 18 ér Kangxi radical 126 是故以染而調伏
244 18 ér you 是故以染而調伏
245 18 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 是故以染而調伏
246 18 ér right away; then 是故以染而調伏
247 18 ér but; yet; however; while; nevertheless 是故以染而調伏
248 18 ér if; in case; in the event that 是故以染而調伏
249 18 ér therefore; as a result; thus 是故以染而調伏
250 18 ér how can it be that? 是故以染而調伏
251 18 ér so as to 是故以染而調伏
252 18 ér only then 是故以染而調伏
253 18 ér as if; to seem like 是故以染而調伏
254 18 néng can; able 是故以染而調伏
255 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是故以染而調伏
256 18 ér me 是故以染而調伏
257 18 ér to arrive; up to 是故以染而調伏
258 18 ér possessive 是故以染而調伏
259 18 ér and; ca 是故以染而調伏
260 17 出生 chūshēng to be born 出生薩
261 16 zhū all; many; various 由本清淨離諸染
262 16 zhū Zhu 由本清淨離諸染
263 16 zhū all; members of the class 由本清淨離諸染
264 16 zhū interrogative particle 由本清淨離諸染
265 16 zhū him; her; them; it 由本清淨離諸染
266 16 zhū of; in 由本清淨離諸染
267 16 zhū all; many; sarva 由本清淨離諸染
268 16 miào wonderful; fantastic 妙堅牢故合為一體
269 16 miào clever 妙堅牢故合為一體
270 16 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙堅牢故合為一體
271 16 miào fine; delicate 妙堅牢故合為一體
272 16 miào young 妙堅牢故合為一體
273 16 miào interesting 妙堅牢故合為一體
274 16 miào profound reasoning 妙堅牢故合為一體
275 16 miào Miao 妙堅牢故合為一體
276 16 miào Wonderful 妙堅牢故合為一體
277 16 miào wonderful; beautiful; suksma 妙堅牢故合為一體
278 15 zhǎng palm of the hand 住佛掌中
279 15 zhǎng to manage; to be in charge of 住佛掌中
280 15 zhǎng soles of the feet; paw of an animal 住佛掌中
281 15 zhǎng a move 住佛掌中
282 15 zhǎng Zhang 住佛掌中
283 15 zhǎng sole of a shoe; heel of a shoe 住佛掌中
284 15 zhǎng to add; to increase 住佛掌中
285 15 zhǎng to slap; to smack 住佛掌中
286 15 zhǎng to repair [shoes] 住佛掌中
287 15 zhǎng to put in 住佛掌中
288 15 zhǎng to hold 住佛掌中
289 15 zhǎng a horseshoe 住佛掌中
290 15 zhǎng palm; holding; kara 住佛掌中
291 15 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 出一切世界極微塵量等如來像
292 15 世界 shìjiè the earth 出一切世界極微塵量等如來像
293 15 世界 shìjiè a domain; a realm 出一切世界極微塵量等如來像
294 15 世界 shìjiè the human world 出一切世界極微塵量等如來像
295 15 世界 shìjiè the conditions in the world 出一切世界極微塵量等如來像
296 15 世界 shìjiè world 出一切世界極微塵量等如來像
297 15 世界 shìjiè a world; lokadhatu 出一切世界極微塵量等如來像
298 14 zūn to honor; to respect 即入世尊
299 14 zūn measure word for cannons and statues 即入世尊
300 14 zūn a zun; an ancient wine vessel 即入世尊
301 14 zūn a wine cup 即入世尊
302 14 zūn respected; honorable; noble; senior 即入世尊
303 14 zūn supreme; high 即入世尊
304 14 zūn grave; solemn; dignified 即入世尊
305 14 zūn your [honorable] 即入世尊
306 14 zūn bhagavat; holy one 即入世尊
307 14 zūn lord; patron; natha 即入世尊
308 14 zūn superior; śreṣṭha 即入世尊
309 14 遮那 zhēnà Vairocana 大毘盧遮那如來心
310 14 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 大毘盧遮那如來心
311 14 děng et cetera; and so on 傳法大師賜紫沙門臣施護等
312 14 děng to wait 傳法大師賜紫沙門臣施護等
313 14 děng degree; kind 傳法大師賜紫沙門臣施護等
314 14 děng plural 傳法大師賜紫沙門臣施護等
315 14 děng to be equal 傳法大師賜紫沙門臣施護等
316 14 děng degree; level 傳法大師賜紫沙門臣施護等
317 14 děng to compare 傳法大師賜紫沙門臣施護等
318 14 děng same; equal; sama 傳法大師賜紫沙門臣施護等
319 14 wèi for; to 為出現已
320 14 wèi because of 為出現已
321 14 wéi to act as; to serve 為出現已
322 14 wéi to change into; to become 為出現已
323 14 wéi to be; is 為出現已
324 14 wéi to do 為出現已
325 14 wèi for 為出現已
326 14 wèi because of; for; to 為出現已
327 14 wèi to 為出現已
328 14 wéi in a passive construction 為出現已
329 14 wéi forming a rehetorical question 為出現已
330 14 wéi forming an adverb 為出現已
331 14 wéi to add emphasis 為出現已
332 14 wèi to support; to help 為出現已
333 14 wéi to govern 為出現已
334 14 wèi to be; bhū 為出現已
335 14 一體 yītǐ one body; an integral whole 合為一體
336 14 一體 yītǐ all 合為一體
337 14 一體 yītǐ single substance 合為一體
338 14 again; more; repeatedly 復入摩囉大菩薩三昧
339 14 to go back; to return 復入摩囉大菩薩三昧
340 14 to resume; to restart 復入摩囉大菩薩三昧
341 14 to do in detail 復入摩囉大菩薩三昧
342 14 to restore 復入摩囉大菩薩三昧
343 14 to respond; to reply to 復入摩囉大菩薩三昧
344 14 after all; and then 復入摩囉大菩薩三昧
345 14 even if; although 復入摩囉大菩薩三昧
346 14 Fu; Return 復入摩囉大菩薩三昧
347 14 to retaliate; to reciprocate 復入摩囉大菩薩三昧
348 14 to avoid forced labor or tax 復入摩囉大菩薩三昧
349 14 particle without meaing 復入摩囉大菩薩三昧
350 14 Fu 復入摩囉大菩薩三昧
351 14 repeated; again 復入摩囉大菩薩三昧
352 14 doubled; to overlapping; folded 復入摩囉大菩薩三昧
353 14 a lined garment with doubled thickness 復入摩囉大菩薩三昧
354 14 again; punar 復入摩囉大菩薩三昧
355 14 zhù to dwell; to live; to reside 住佛掌中
356 14 zhù to stop; to halt 住佛掌中
357 14 zhù to retain; to remain 住佛掌中
358 14 zhù to lodge at [temporarily] 住佛掌中
359 14 zhù firmly; securely 住佛掌中
360 14 zhù verb complement 住佛掌中
361 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 住佛掌中
362 14 to enter 復入摩囉大菩薩三昧
363 14 Kangxi radical 11 復入摩囉大菩薩三昧
364 14 radical 復入摩囉大菩薩三昧
365 14 income 復入摩囉大菩薩三昧
366 14 to conform with 復入摩囉大菩薩三昧
367 14 to descend 復入摩囉大菩薩三昧
368 14 the entering tone 復入摩囉大菩薩三昧
369 14 to pay 復入摩囉大菩薩三昧
370 14 to join 復入摩囉大菩薩三昧
371 14 entering; praveśa 復入摩囉大菩薩三昧
372 14 entered; attained; āpanna 復入摩囉大菩薩三昧
373 14 合為 héwèi to combine 合為一體
374 14 sòng to praise; to laud; to acclaim 說此頌曰
375 14 sòng Song; Hymns 說此頌曰
376 14 sòng a hymn; an ode; a eulogy 說此頌曰
377 14 sòng a speech in praise of somebody 說此頌曰
378 14 sòng a divination 說此頌曰
379 14 sòng to recite 說此頌曰
380 14 sòng 1. ode; 2. praise 說此頌曰
381 14 sòng verse; gāthā 說此頌曰
382 13 shēn human body; torso 出生摩囉大菩薩身
383 13 shēn Kangxi radical 158 出生摩囉大菩薩身
384 13 shēn measure word for clothes 出生摩囉大菩薩身
385 13 shēn self 出生摩囉大菩薩身
386 13 shēn life 出生摩囉大菩薩身
387 13 shēn an object 出生摩囉大菩薩身
388 13 shēn a lifetime 出生摩囉大菩薩身
389 13 shēn personally 出生摩囉大菩薩身
390 13 shēn moral character 出生摩囉大菩薩身
391 13 shēn status; identity; position 出生摩囉大菩薩身
392 13 shēn pregnancy 出生摩囉大菩薩身
393 13 juān India 出生摩囉大菩薩身
394 13 shēn body; kāya 出生摩囉大菩薩身
395 13 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 妙堅牢故合為一體
396 13 old; ancient; former; past 妙堅牢故合為一體
397 13 reason; cause; purpose 妙堅牢故合為一體
398 13 to die 妙堅牢故合為一體
399 13 so; therefore; hence 妙堅牢故合為一體
400 13 original 妙堅牢故合為一體
401 13 accident; happening; instance 妙堅牢故合為一體
402 13 a friend; an acquaintance; friendship 妙堅牢故合為一體
403 13 something in the past 妙堅牢故合為一體
404 13 deceased; dead 妙堅牢故合為一體
405 13 still; yet 妙堅牢故合為一體
406 13 therefore; tasmāt 妙堅牢故合為一體
407 13 歡喜 huānxǐ joyful 復入歡喜王大菩薩三昧
408 13 歡喜 huānxǐ to like 復入歡喜王大菩薩三昧
409 13 歡喜 huānxǐ joy 復入歡喜王大菩薩三昧
410 13 歡喜 huānxǐ joy; prīti 復入歡喜王大菩薩三昧
411 13 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 復入歡喜王大菩薩三昧
412 13 歡喜 huānxǐ Nandi 復入歡喜王大菩薩三昧
413 13 xiàng to appear; to seem; to resemble 出一切世界極微塵量等如來像
414 13 xiàng image; portrait; statue 出一切世界極微塵量等如來像
415 13 xiàng appearance 出一切世界極微塵量等如來像
416 13 xiàng for example 出一切世界極微塵量等如來像
417 13 xiàng likeness; pratirūpa 出一切世界極微塵量等如來像
418 13 already 為出現已
419 13 Kangxi radical 49 為出現已
420 13 from 為出現已
421 13 to bring to an end; to stop 為出現已
422 13 final aspectual particle 為出現已
423 13 afterwards; thereafter 為出現已
424 13 too; very; excessively 為出現已
425 13 to complete 為出現已
426 13 to demote; to dismiss 為出現已
427 13 to recover from an illness 為出現已
428 13 certainly 為出現已
429 13 an interjection of surprise 為出現已
430 13 this 為出現已
431 13 former; pūrvaka 為出現已
432 13 former; pūrvaka 為出現已
433 13 出現 chūxiàn to appear 為出現已
434 13 出現 chūxiàn to be produced; to arise 為出現已
435 13 出現 chūxiàn to manifest 為出現已
436 13 de potential marker 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
437 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
438 13 děi must; ought to 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
439 13 děi to want to; to need to 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
440 13 děi must; ought to 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
441 13 de 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
442 13 de infix potential marker 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
443 13 to result in 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
444 13 to be proper; to fit; to suit 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
445 13 to be satisfied 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
446 13 to be finished 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
447 13 de result of degree 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
448 13 de marks completion of an action 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
449 13 děi satisfying 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
450 13 to contract 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
451 13 marks permission or possibility 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
452 13 expressing frustration 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
453 13 to hear 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
454 13 to have; there is 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
455 13 marks time passed 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
456 13 obtain; attain; prāpta 至得一切如來摩囉事業最上悉地殊勝之
457 12 to rub 復入摩囉大菩薩三昧
458 12 to approach; to press in 復入摩囉大菩薩三昧
459 12 to sharpen; to grind 復入摩囉大菩薩三昧
460 12 to obliterate; to erase 復入摩囉大菩薩三昧
461 12 to compare notes; to learn by interaction 復入摩囉大菩薩三昧
462 12 friction 復入摩囉大菩薩三昧
463 12 ma 復入摩囉大菩薩三昧
464 12 Māyā 復入摩囉大菩薩三昧
465 12 xiāng each other; one another; mutually 金剛箭相
466 12 xiàng to observe; to assess 金剛箭相
467 12 xiàng appearance; portrait; picture 金剛箭相
468 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 金剛箭相
469 12 xiàng to aid; to help 金剛箭相
470 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 金剛箭相
471 12 xiàng a sign; a mark; appearance 金剛箭相
472 12 xiāng alternately; in turn 金剛箭相
473 12 xiāng Xiang 金剛箭相
474 12 xiāng form substance 金剛箭相
475 12 xiāng to express 金剛箭相
476 12 xiàng to choose 金剛箭相
477 12 xiāng Xiang 金剛箭相
478 12 xiāng an ancient musical instrument 金剛箭相
479 12 xiāng the seventh lunar month 金剛箭相
480 12 xiāng to compare 金剛箭相
481 12 xiàng to divine 金剛箭相
482 12 xiàng to administer 金剛箭相
483 12 xiàng helper for a blind person 金剛箭相
484 12 xiāng rhythm [music] 金剛箭相
485 12 xiāng the upper frets of a pipa 金剛箭相
486 12 xiāng coralwood 金剛箭相
487 12 xiàng ministry 金剛箭相
488 12 xiàng to supplement; to enhance 金剛箭相
489 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 金剛箭相
490 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 金剛箭相
491 12 xiàng sign; mark; liṅga 金剛箭相
492 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 金剛箭相
493 11 method; way 喜灌頂法而為灌頂
494 11 France 喜灌頂法而為灌頂
495 11 the law; rules; regulations 喜灌頂法而為灌頂
496 11 the teachings of the Buddha; Dharma 喜灌頂法而為灌頂
497 11 a standard; a norm 喜灌頂法而為灌頂
498 11 an institution 喜灌頂法而為灌頂
499 11 to emulate 喜灌頂法而為灌頂
500 11 magic; a magic trick 喜灌頂法而為灌頂

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
use; yogena
so; just so; eva
this; here; etad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
that; tad
near to; antike
zhōng middle

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大光 100 Vistīrṇavatī
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 102 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha; Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚眼菩萨 金剛眼菩薩 106 Vajra-cakṣu bodhisatta
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
无喻 無喻 119 without compare; anopama; anupama
喜金刚 喜金剛 120 Hevajra
西天 120 India; Indian continent
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
遮那 122 Vairocana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 79.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
宝像 寶像 98 a precious image
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
幢幡 99 a hanging banner
大教王 100 tantra
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提心 100 great bodhi
大觉尊 大覺尊 100 World-honored One of the great enlightenment
大利 100 great advantage; great benefit
等引 100 equipose; samāhita
顶法 頂法 100 summit method; mūrdhan
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
筏喻 102 the raft simile
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
净妙 淨妙 106 pure and subtle
救世 106 to save the world
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
能破 110 refutation
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
染法 114 kleśa; mental affliction
如理 114 principle of suchness
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
神境 115 teleportation; supernormal powers
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
施波罗蜜 施波羅蜜 115 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
胎藏 116 womb
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
虚空界 虛空界 120 visible space
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
义利 義利 121 a beneficial meaning
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切义成就 一切義成就 121 one who has accomplished an aim; siddhārtha
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
增上 122 additional; increased; superior
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti