Glossary and Vocabulary for Srīvajramaṇḍālaṁkāramahātantrarāja (Fo Shuo Jingang Chang Zhuangyan Boreboluomiduo Jiao Zhong Yi Fen) 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 115 yǐn to lead; to guide 引一句
2 115 yǐn to draw a bow 引一句
3 115 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 引一句
4 115 yǐn to stretch 引一句
5 115 yǐn to involve 引一句
6 115 yǐn to quote; to cite 引一句
7 115 yǐn to propose; to nominate; to recommend 引一句
8 115 yǐn to recruit 引一句
9 115 yǐn to hold 引一句
10 115 yǐn to withdraw; to leave 引一句
11 115 yǐn a strap for pulling a cart 引一句
12 115 yǐn a preface ; a forward 引一句
13 115 yǐn a license 引一句
14 115 yǐn long 引一句
15 115 yǐn to cause 引一句
16 115 yǐn to pull; to draw 引一句
17 115 yǐn a refrain; a tune 引一句
18 115 yǐn to grow 引一句
19 115 yǐn to command 引一句
20 115 yǐn to accuse 引一句
21 115 yǐn to commit suicide 引一句
22 115 yǐn a genre 引一句
23 115 yǐn yin; a unit of paper money 引一句
24 115 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 引一句
25 60 èr two 是心即於二處轉
26 60 èr Kangxi radical 7 是心即於二處轉
27 60 èr second 是心即於二處轉
28 60 èr twice; double; di- 是心即於二處轉
29 60 èr more than one kind 是心即於二處轉
30 60 èr two; dvā; dvi 是心即於二處轉
31 60 èr both; dvaya 是心即於二處轉
32 42 to join; to combine 三合
33 42 to close 三合
34 42 to agree with; equal to 三合
35 42 to gather 三合
36 42 whole 三合
37 42 to be suitable; to be up to standard 三合
38 42 a musical note 三合
39 42 the conjunction of two astronomical objects 三合
40 42 to fight 三合
41 42 to conclude 三合
42 42 to be similar to 三合
43 42 crowded 三合
44 42 a box 三合
45 42 to copulate 三合
46 42 a partner; a spouse 三合
47 42 harmonious 三合
48 42 He 三合
49 42 a container for grain measurement 三合
50 42 Merge 三合
51 42 unite; saṃyoga 三合
52 27 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是言
53 26 Kangxi radical 71 悉無戲論一切法平等性轉
54 26 to not have; without 悉無戲論一切法平等性轉
55 26 mo 悉無戲論一切法平等性轉
56 26 to not have 悉無戲論一切法平等性轉
57 26 Wu 悉無戲論一切法平等性轉
58 26 mo 悉無戲論一切法平等性轉
59 23 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
60 23 yuē to speak; to say 說伽陀曰
61 23 yuē Kangxi radical 73 說伽陀曰
62 23 yuē to be called 說伽陀曰
63 23 yuē said; ukta 說伽陀曰
64 23 míng fame; renown; reputation 此名四念處平等
65 23 míng a name; personal name; designation 此名四念處平等
66 23 míng rank; position 此名四念處平等
67 23 míng an excuse 此名四念處平等
68 23 míng life 此名四念處平等
69 23 míng to name; to call 此名四念處平等
70 23 míng to express; to describe 此名四念處平等
71 23 míng to be called; to have the name 此名四念處平等
72 23 míng to own; to possess 此名四念處平等
73 23 míng famous; renowned 此名四念處平等
74 23 míng moral 此名四念處平等
75 23 míng name; naman 此名四念處平等
76 23 míng fame; renown; yasas 此名四念處平等
77 22 wèi to call 謂於未生諸不善法
78 22 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂於未生諸不善法
79 22 wèi to speak to; to address 謂於未生諸不善法
80 22 wèi to treat as; to regard as 謂於未生諸不善法
81 22 wèi introducing a condition situation 謂於未生諸不善法
82 22 wèi to speak to; to address 謂於未生諸不善法
83 22 wèi to think 謂於未生諸不善法
84 22 wèi for; is to be 謂於未生諸不善法
85 22 wèi to make; to cause 謂於未生諸不善法
86 22 wèi principle; reason 謂於未生諸不善法
87 22 wèi Wei 謂於未生諸不善法
88 22 ǎn to contain
89 22 ǎn to eat with the hands
90 22 sporadic; scattered 哩娑蜜哩
91 22 哩娑蜜哩
92 21 jiāo to teach; to educate; to instruct 教中一分
93 21 jiào a school of thought; a sect 教中一分
94 21 jiào to make; to cause 教中一分
95 21 jiào religion 教中一分
96 21 jiào instruction; a teaching 教中一分
97 21 jiào Jiao 教中一分
98 21 jiào a directive; an order 教中一分
99 21 jiào to urge; to incite 教中一分
100 21 jiào to pass on; to convey 教中一分
101 21 jiào etiquette 教中一分
102 21 jiāo teaching; śāsana 教中一分
103 21 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 誐多三摩多
104 21 duó many; much 誐多三摩多
105 21 duō more 誐多三摩多
106 21 duō excessive 誐多三摩多
107 21 duō abundant 誐多三摩多
108 21 duō to multiply; to acrue 誐多三摩多
109 21 duō Duo 誐多三摩多
110 21 duō ta 誐多三摩多
111 21 sān three 三合
112 21 sān third 三合
113 21 sān more than two 三合
114 21 sān very few 三合
115 21 sān San 三合
116 21 sān three; tri 三合
117 21 sān sa 三合
118 21 sān three kinds; trividha 三合
119 20 method; way 灌頂法
120 20 France 灌頂法
121 20 the law; rules; regulations 灌頂法
122 20 the teachings of the Buddha; Dharma 灌頂法
123 20 a standard; a norm 灌頂法
124 20 an institution 灌頂法
125 20 to emulate 灌頂法
126 20 magic; a magic trick 灌頂法
127 20 punishment 灌頂法
128 20 Fa 灌頂法
129 20 a precedent 灌頂法
130 20 a classification of some kinds of Han texts 灌頂法
131 20 relating to a ceremony or rite 灌頂法
132 20 Dharma 灌頂法
133 20 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 灌頂法
134 20 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 灌頂法
135 20 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 灌頂法
136 20 quality; characteristic 灌頂法
137 20 一句 yījù a sentence 引一句
138 20 一句 yījù a single verse; a single word 引一句
139 20 一切 yīqiè temporary 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
140 20 一切 yīqiè the same 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
141 19 to be near by; to be close to 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
142 19 at that time 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
143 19 to be exactly the same as; to be thus 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
144 19 supposed; so-called 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
145 19 to arrive at; to ascend 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
146 19 to go; to 此於大部支流別行
147 19 to rely on; to depend on 此於大部支流別行
148 19 Yu 此於大部支流別行
149 19 a crow 此於大部支流別行
150 19 如來 rúlái Tathagata 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
151 19 如來 Rúlái Tathagata 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
152 19 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
153 18 ér Kangxi radical 126 吉祥菩薩處中而坐
154 18 ér as if; to seem like 吉祥菩薩處中而坐
155 18 néng can; able 吉祥菩薩處中而坐
156 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 吉祥菩薩處中而坐
157 18 ér to arrive; up to 吉祥菩薩處中而坐
158 17 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 界大智金剛三摩地
159 17 平等 píngděng be equal in social status 此名四念處平等
160 17 平等 píngděng equal 此名四念處平等
161 17 平等 píngděng equality 此名四念處平等
162 17 平等 píngděng equal; without partiality 此名四念處平等
163 16 zuò to do 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
164 16 zuò to act as; to serve as 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
165 16 zuò to start 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
166 16 zuò a writing; a work 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
167 16 zuò to dress as; to be disguised as 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
168 16 zuō to create; to make 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
169 16 zuō a workshop 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
170 16 zuō to write; to compose 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
171 16 zuò to rise 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
172 16 zuò to be aroused 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
173 16 zuò activity; action; undertaking 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
174 16 zuò to regard as 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
175 16 zuò action; kāraṇa 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
176 16 fu 薩哩嚩
177 16 va 薩哩嚩
178 16 xìng gender 智慧性中
179 16 xìng nature; disposition 智慧性中
180 16 xìng grammatical gender 智慧性中
181 16 xìng a property; a quality 智慧性中
182 16 xìng life; destiny 智慧性中
183 16 xìng sexual desire 智慧性中
184 16 xìng scope 智慧性中
185 16 xìng nature 智慧性中
186 16 大明 dàmíng the sun 大明曰
187 16 大明 dàmíng the moon 大明曰
188 16 大明 dàmíng Da Ming 大明曰
189 16 大明 dàmíng Da Ming reign 大明曰
190 16 大明 dàmíng Ming dynasty 大明曰
191 16 大明 dàmíng mantra; vidya 大明曰
192 15 xiǎng to think 內無色想
193 15 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 內無色想
194 15 xiǎng to want 內無色想
195 15 xiǎng to remember; to miss; to long for 內無色想
196 15 xiǎng to plan 內無色想
197 15 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 內無色想
198 15 xiàng to observe; to assess 從一切法如幻相出生
199 15 xiàng appearance; portrait; picture 從一切法如幻相出生
200 15 xiàng countenance; personage; character; disposition 從一切法如幻相出生
201 15 xiàng to aid; to help 從一切法如幻相出生
202 15 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 從一切法如幻相出生
203 15 xiàng a sign; a mark; appearance 從一切法如幻相出生
204 15 xiāng alternately; in turn 從一切法如幻相出生
205 15 xiāng Xiang 從一切法如幻相出生
206 15 xiāng form substance 從一切法如幻相出生
207 15 xiāng to express 從一切法如幻相出生
208 15 xiàng to choose 從一切法如幻相出生
209 15 xiāng Xiang 從一切法如幻相出生
210 15 xiāng an ancient musical instrument 從一切法如幻相出生
211 15 xiāng the seventh lunar month 從一切法如幻相出生
212 15 xiāng to compare 從一切法如幻相出生
213 15 xiàng to divine 從一切法如幻相出生
214 15 xiàng to administer 從一切法如幻相出生
215 15 xiàng helper for a blind person 從一切法如幻相出生
216 15 xiāng rhythm [music] 從一切法如幻相出生
217 15 xiāng the upper frets of a pipa 從一切法如幻相出生
218 15 xiāng coralwood 從一切法如幻相出生
219 15 xiàng ministry 從一切法如幻相出生
220 15 xiàng to supplement; to enhance 從一切法如幻相出生
221 15 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 從一切法如幻相出生
222 15 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 從一切法如幻相出生
223 15 xiàng sign; mark; liṅga 從一切法如幻相出生
224 15 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 從一切法如幻相出生
225 15 分位 fēnwèi time and position 謂發心分位童真分位
226 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 即一切法不斷而斷
227 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 即一切法不斷而斷
228 15 luó baby talk 三藐訖鉢囉
229 15 luō to nag 三藐訖鉢囉
230 15 luó ra 三藐訖鉢囉
231 14 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 波羅蜜多
232 14 hōng hum
233 14 óu to bellow
234 14 hōng dull; stupid
235 14 hōng hum
236 14 fēi Kangxi radical 175 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
237 14 fēi wrong; bad; untruthful 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
238 14 fēi different 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
239 14 fēi to not be; to not have 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
240 14 fēi to violate; to be contrary to 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
241 14 fēi Africa 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
242 14 fēi to slander 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
243 14 fěi to avoid 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
244 14 fēi must 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
245 14 fēi an error 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
246 14 fēi a problem; a question 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
247 14 fēi evil 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
248 14 four
249 14 note a musical scale
250 14 fourth
251 14 Si
252 14 four; catur
253 13 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 安住一切如來自在性
254 13 自在 zìzài Carefree 安住一切如來自在性
255 13 自在 zìzài perfect ease 安住一切如來自在性
256 13 自在 zìzài Isvara 安住一切如來自在性
257 13 自在 zìzài self mastery; vaśitā 安住一切如來自在性
258 12 zhōng middle 智慧性中
259 12 zhōng medium; medium sized 智慧性中
260 12 zhōng China 智慧性中
261 12 zhòng to hit the mark 智慧性中
262 12 zhōng midday 智慧性中
263 12 zhōng inside 智慧性中
264 12 zhōng during 智慧性中
265 12 zhōng Zhong 智慧性中
266 12 zhōng intermediary 智慧性中
267 12 zhōng half 智慧性中
268 12 zhòng to reach; to attain 智慧性中
269 12 zhòng to suffer; to infect 智慧性中
270 12 zhòng to obtain 智慧性中
271 12 zhòng to pass an exam 智慧性中
272 12 zhōng middle 智慧性中
273 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願說根
274 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願說根
275 12 shuì to persuade 願說根
276 12 shuō to teach; to recite; to explain 願說根
277 12 shuō a doctrine; a theory 願說根
278 12 shuō to claim; to assert 願說根
279 12 shuō allocution 願說根
280 12 shuō to criticize; to scold 願說根
281 12 shuō to indicate; to refer to 願說根
282 12 shuō speach; vāda 願說根
283 12 shuō to speak; bhāṣate 願說根
284 12 shuō to instruct 願說根
285 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 慧清淨
286 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 慧清淨
287 12 清淨 qīngjìng concise 慧清淨
288 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 慧清淨
289 12 清淨 qīngjìng pure and clean 慧清淨
290 12 清淨 qīngjìng purity 慧清淨
291 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 慧清淨
292 12 chù a place; location; a spot; a point 是心即於二處轉
293 12 chǔ to reside; to live; to dwell 是心即於二處轉
294 12 chù an office; a department; a bureau 是心即於二處轉
295 12 chù a part; an aspect 是心即於二處轉
296 12 chǔ to be in; to be in a position of 是心即於二處轉
297 12 chǔ to get along with 是心即於二處轉
298 12 chǔ to deal with; to manage 是心即於二處轉
299 12 chǔ to punish; to sentence 是心即於二處轉
300 12 chǔ to stop; to pause 是心即於二處轉
301 12 chǔ to be associated with 是心即於二處轉
302 12 chǔ to situate; to fix a place for 是心即於二處轉
303 12 chǔ to occupy; to control 是心即於二處轉
304 12 chù circumstances; situation 是心即於二處轉
305 12 chù an occasion; a time 是心即於二處轉
306 12 chù position; sthāna 是心即於二處轉
307 11 cóng to follow 從是三摩地出已
308 11 cóng to comply; to submit; to defer 從是三摩地出已
309 11 cóng to participate in something 從是三摩地出已
310 11 cóng to use a certain method or principle 從是三摩地出已
311 11 cóng something secondary 從是三摩地出已
312 11 cóng remote relatives 從是三摩地出已
313 11 cóng secondary 從是三摩地出已
314 11 cóng to go on; to advance 從是三摩地出已
315 11 cōng at ease; informal 從是三摩地出已
316 11 zòng a follower; a supporter 從是三摩地出已
317 11 zòng to release 從是三摩地出已
318 11 zòng perpendicular; longitudinal 從是三摩地出已
319 11 to leave; to depart; to go away; to part 於一切力悉離戲
320 11 a mythical bird 於一切力悉離戲
321 11 li; one of the eight divinatory trigrams 於一切力悉離戲
322 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於一切力悉離戲
323 11 chī a dragon with horns not yet grown 於一切力悉離戲
324 11 a mountain ash 於一切力悉離戲
325 11 vanilla; a vanilla-like herb 於一切力悉離戲
326 11 to be scattered; to be separated 於一切力悉離戲
327 11 to cut off 於一切力悉離戲
328 11 to violate; to be contrary to 於一切力悉離戲
329 11 to be distant from 於一切力悉離戲
330 11 two 於一切力悉離戲
331 11 to array; to align 於一切力悉離戲
332 11 to pass through; to experience 於一切力悉離戲
333 11 transcendence 於一切力悉離戲
334 11 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於一切力悉離戲
335 11 suí to follow 隨入一切如來智慧性
336 11 suí to listen to 隨入一切如來智慧性
337 11 suí to submit to; to comply with 隨入一切如來智慧性
338 11 suí to be obsequious 隨入一切如來智慧性
339 11 suí 17th hexagram 隨入一切如來智慧性
340 11 suí let somebody do what they like 隨入一切如來智慧性
341 11 suí to resemble; to look like 隨入一切如來智慧性
342 11 to go back; to return 爾時十方一切如來又復雲集
343 11 to resume; to restart 爾時十方一切如來又復雲集
344 11 to do in detail 爾時十方一切如來又復雲集
345 11 to restore 爾時十方一切如來又復雲集
346 11 to respond; to reply to 爾時十方一切如來又復雲集
347 11 Fu; Return 爾時十方一切如來又復雲集
348 11 to retaliate; to reciprocate 爾時十方一切如來又復雲集
349 11 to avoid forced labor or tax 爾時十方一切如來又復雲集
350 11 Fu 爾時十方一切如來又復雲集
351 11 doubled; to overlapping; folded 爾時十方一切如來又復雲集
352 11 a lined garment with doubled thickness 爾時十方一切如來又復雲集
353 11 five
354 11 fifth musical note
355 11 Wu
356 11 the five elements
357 11 five; pañca
358 11 zhù to dwell; to live; to reside 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
359 11 zhù to stop; to halt 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
360 11 zhù to retain; to remain 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
361 11 zhù to lodge at [temporarily] 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
362 11 zhù verb complement 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
363 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
364 11 xīn heart [organ] 復入一切如來心光明
365 11 xīn Kangxi radical 61 復入一切如來心光明
366 11 xīn mind; consciousness 復入一切如來心光明
367 11 xīn the center; the core; the middle 復入一切如來心光明
368 11 xīn one of the 28 star constellations 復入一切如來心光明
369 11 xīn heart 復入一切如來心光明
370 11 xīn emotion 復入一切如來心光明
371 11 xīn intention; consideration 復入一切如來心光明
372 11 xīn disposition; temperament 復入一切如來心光明
373 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 復入一切如來心光明
374 11 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 爾時十方一切如來又復雲集
375 11 安住 ānzhù to reside; to dwell 那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實
376 11 安住 ānzhù Settled and at Ease 那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實
377 11 安住 ānzhù to settle 那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實
378 11 安住 ānzhù Abide 那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實
379 11 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實
380 11 安住 ānzhù condition of ease; sparśavihāra 那間安住一切如來及妙吉祥菩薩金剛真實
381 10 大毘盧 dàpílú Mahavairocana 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
382 10 No 那如來
383 10 nuó to move 那如來
384 10 nuó much 那如來
385 10 nuó stable; quiet 那如來
386 10 na 那如來
387 10 金剛 jīngāng a diamond 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
388 10 金剛 jīngāng King Kong 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
389 10 金剛 jīngāng a hard object 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
390 10 金剛 jīngāng gorilla 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
391 10 金剛 jīngāng diamond 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
392 10 金剛 jīngāng vajra 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
393 10 big; huge; large 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
394 10 Kangxi radical 37 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
395 10 great; major; important 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
396 10 size 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
397 10 old 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
398 10 oldest; earliest 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
399 10 adult 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
400 10 dài an important person 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
401 10 senior 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
402 10 an element 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
403 10 great; mahā 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
404 10 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 隨觀行正念正知
405 10 正念 zhèng niàn right mindfulness 隨觀行正念正知
406 10 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
407 10 děi to want to; to need to 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
408 10 děi must; ought to 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
409 10 de 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
410 10 de infix potential marker 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
411 10 to result in 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
412 10 to be proper; to fit; to suit 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
413 10 to be satisfied 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
414 10 to be finished 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
415 10 děi satisfying 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
416 10 to contract 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
417 10 to hear 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
418 10 to have; there is 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
419 10 marks time passed 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
420 10 obtain; attain; prāpta 離著住捨念行身得妙樂離喜妙樂三禪定
421 9 yuàn to hope; to wish; to desire 願說根
422 9 yuàn hope 願說根
423 9 yuàn to be ready; to be willing 願說根
424 9 yuàn to ask for; to solicit 願說根
425 9 yuàn a vow 願說根
426 9 yuàn diligent; attentive 願說根
427 9 yuàn to prefer; to select 願說根
428 9 yuàn to admire 願說根
429 9 yuàn a vow; pranidhana 願說根
430 9 mén door; gate; doorway; gateway 般若波羅蜜多平等法門
431 9 mén phylum; division 般若波羅蜜多平等法門
432 9 mén sect; school 般若波羅蜜多平等法門
433 9 mén Kangxi radical 169 般若波羅蜜多平等法門
434 9 mén a door-like object 般若波羅蜜多平等法門
435 9 mén an opening 般若波羅蜜多平等法門
436 9 mén an access point; a border entrance 般若波羅蜜多平等法門
437 9 mén a household; a clan 般若波羅蜜多平等法門
438 9 mén a kind; a category 般若波羅蜜多平等法門
439 9 mén to guard a gate 般若波羅蜜多平等法門
440 9 mén Men 般若波羅蜜多平等法門
441 9 mén a turning point 般若波羅蜜多平等法門
442 9 mén a method 般若波羅蜜多平等法門
443 9 mén a sense organ 般若波羅蜜多平等法門
444 9 mén door; gate; dvara 般若波羅蜜多平等法門
445 9 xíng to walk 此於大部支流別行
446 9 xíng capable; competent 此於大部支流別行
447 9 háng profession 此於大部支流別行
448 9 xíng Kangxi radical 144 此於大部支流別行
449 9 xíng to travel 此於大部支流別行
450 9 xìng actions; conduct 此於大部支流別行
451 9 xíng to do; to act; to practice 此於大部支流別行
452 9 xíng all right; OK; okay 此於大部支流別行
453 9 háng horizontal line 此於大部支流別行
454 9 héng virtuous deeds 此於大部支流別行
455 9 hàng a line of trees 此於大部支流別行
456 9 hàng bold; steadfast 此於大部支流別行
457 9 xíng to move 此於大部支流別行
458 9 xíng to put into effect; to implement 此於大部支流別行
459 9 xíng travel 此於大部支流別行
460 9 xíng to circulate 此於大部支流別行
461 9 xíng running script; running script 此於大部支流別行
462 9 xíng temporary 此於大部支流別行
463 9 háng rank; order 此於大部支流別行
464 9 háng a business; a shop 此於大部支流別行
465 9 xíng to depart; to leave 此於大部支流別行
466 9 xíng to experience 此於大部支流別行
467 9 xíng path; way 此於大部支流別行
468 9 xíng xing; ballad 此於大部支流別行
469 9 xíng Xing 此於大部支流別行
470 9 xíng Practice 此於大部支流別行
471 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 此於大部支流別行
472 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 此於大部支流別行
473 9 世尊 shìzūn World-Honored One 勸請世尊金
474 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 勸請世尊金
475 9 shēng to be born; to give birth 生最上大自在性
476 9 shēng to live 生最上大自在性
477 9 shēng raw 生最上大自在性
478 9 shēng a student 生最上大自在性
479 9 shēng life 生最上大自在性
480 9 shēng to produce; to give rise 生最上大自在性
481 9 shēng alive 生最上大自在性
482 9 shēng a lifetime 生最上大自在性
483 9 shēng to initiate; to become 生最上大自在性
484 9 shēng to grow 生最上大自在性
485 9 shēng unfamiliar 生最上大自在性
486 9 shēng not experienced 生最上大自在性
487 9 shēng hard; stiff; strong 生最上大自在性
488 9 shēng having academic or professional knowledge 生最上大自在性
489 9 shēng a male role in traditional theatre 生最上大自在性
490 9 shēng gender 生最上大自在性
491 9 shēng to develop; to grow 生最上大自在性
492 9 shēng to set up 生最上大自在性
493 9 shēng a prostitute 生最上大自在性
494 9 shēng a captive 生最上大自在性
495 9 shēng a gentleman 生最上大自在性
496 9 shēng Kangxi radical 100 生最上大自在性
497 9 shēng unripe 生最上大自在性
498 9 shēng nature 生最上大自在性
499 9 shēng to inherit; to succeed 生最上大自在性
500 9 shēng destiny 生最上大自在性

Frequencies of all Words

Top 936

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 115 yǐn to lead; to guide 引一句
2 115 yǐn to draw a bow 引一句
3 115 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 引一句
4 115 yǐn to stretch 引一句
5 115 yǐn to involve 引一句
6 115 yǐn to quote; to cite 引一句
7 115 yǐn to propose; to nominate; to recommend 引一句
8 115 yǐn to recruit 引一句
9 115 yǐn to hold 引一句
10 115 yǐn to withdraw; to leave 引一句
11 115 yǐn a strap for pulling a cart 引一句
12 115 yǐn a preface ; a forward 引一句
13 115 yǐn a license 引一句
14 115 yǐn long 引一句
15 115 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km 引一句
16 115 yǐn to cause 引一句
17 115 yǐn yin; a measure of for salt certificates 引一句
18 115 yǐn to pull; to draw 引一句
19 115 yǐn a refrain; a tune 引一句
20 115 yǐn to grow 引一句
21 115 yǐn to command 引一句
22 115 yǐn to accuse 引一句
23 115 yǐn to commit suicide 引一句
24 115 yǐn a genre 引一句
25 115 yǐn yin; a weight measure 引一句
26 115 yǐn yin; a unit of paper money 引一句
27 115 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 引一句
28 60 èr two 是心即於二處轉
29 60 èr Kangxi radical 7 是心即於二處轉
30 60 èr second 是心即於二處轉
31 60 èr twice; double; di- 是心即於二處轉
32 60 èr another; the other 是心即於二處轉
33 60 èr more than one kind 是心即於二處轉
34 60 èr two; dvā; dvi 是心即於二處轉
35 60 èr both; dvaya 是心即於二處轉
36 42 to join; to combine 三合
37 42 a time; a trip 三合
38 42 to close 三合
39 42 to agree with; equal to 三合
40 42 to gather 三合
41 42 whole 三合
42 42 to be suitable; to be up to standard 三合
43 42 a musical note 三合
44 42 the conjunction of two astronomical objects 三合
45 42 to fight 三合
46 42 to conclude 三合
47 42 to be similar to 三合
48 42 and; also 三合
49 42 crowded 三合
50 42 a box 三合
51 42 to copulate 三合
52 42 a partner; a spouse 三合
53 42 harmonious 三合
54 42 should 三合
55 42 He 三合
56 42 a unit of measure for grain 三合
57 42 a container for grain measurement 三合
58 42 Merge 三合
59 42 unite; saṃyoga 三合
60 27 如是 rúshì thus; so 作如是言
61 27 如是 rúshì thus, so 作如是言
62 27 如是 rúshì thus; evam 作如是言
63 27 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 作如是言
64 26 no 悉無戲論一切法平等性轉
65 26 Kangxi radical 71 悉無戲論一切法平等性轉
66 26 to not have; without 悉無戲論一切法平等性轉
67 26 has not yet 悉無戲論一切法平等性轉
68 26 mo 悉無戲論一切法平等性轉
69 26 do not 悉無戲論一切法平等性轉
70 26 not; -less; un- 悉無戲論一切法平等性轉
71 26 regardless of 悉無戲論一切法平等性轉
72 26 to not have 悉無戲論一切法平等性轉
73 26 um 悉無戲論一切法平等性轉
74 26 Wu 悉無戲論一切法平等性轉
75 26 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 悉無戲論一切法平等性轉
76 26 not; non- 悉無戲論一切法平等性轉
77 26 mo 悉無戲論一切法平等性轉
78 23 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多
79 23 yuē to speak; to say 說伽陀曰
80 23 yuē Kangxi radical 73 說伽陀曰
81 23 yuē to be called 說伽陀曰
82 23 yuē particle without meaning 說伽陀曰
83 23 yuē said; ukta 說伽陀曰
84 23 míng measure word for people 此名四念處平等
85 23 míng fame; renown; reputation 此名四念處平等
86 23 míng a name; personal name; designation 此名四念處平等
87 23 míng rank; position 此名四念處平等
88 23 míng an excuse 此名四念處平等
89 23 míng life 此名四念處平等
90 23 míng to name; to call 此名四念處平等
91 23 míng to express; to describe 此名四念處平等
92 23 míng to be called; to have the name 此名四念處平等
93 23 míng to own; to possess 此名四念處平等
94 23 míng famous; renowned 此名四念處平等
95 23 míng moral 此名四念處平等
96 23 míng name; naman 此名四念處平等
97 23 míng fame; renown; yasas 此名四念處平等
98 23 this; these 此於大部支流別行
99 23 in this way 此於大部支流別行
100 23 otherwise; but; however; so 此於大部支流別行
101 23 at this time; now; here 此於大部支流別行
102 23 this; here; etad 此於大部支流別行
103 22 wèi to call 謂於未生諸不善法
104 22 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂於未生諸不善法
105 22 wèi to speak to; to address 謂於未生諸不善法
106 22 wèi to treat as; to regard as 謂於未生諸不善法
107 22 wèi introducing a condition situation 謂於未生諸不善法
108 22 wèi to speak to; to address 謂於未生諸不善法
109 22 wèi to think 謂於未生諸不善法
110 22 wèi for; is to be 謂於未生諸不善法
111 22 wèi to make; to cause 謂於未生諸不善法
112 22 wèi and 謂於未生諸不善法
113 22 wèi principle; reason 謂於未生諸不善法
114 22 wèi Wei 謂於未生諸不善法
115 22 wèi which; what; yad 謂於未生諸不善法
116 22 wèi to say; iti 謂於未生諸不善法
117 22 ǎn om
118 22 ǎn to contain
119 22 ǎn to eat with the hands
120 22 ǎn exclamation expressing doubt
121 22 ǎn om
122 22 a mile 哩娑蜜哩
123 22 a sentence ending particle 哩娑蜜哩
124 22 sporadic; scattered 哩娑蜜哩
125 22 哩娑蜜哩
126 21 jiāo to teach; to educate; to instruct 教中一分
127 21 jiào a school of thought; a sect 教中一分
128 21 jiào to make; to cause 教中一分
129 21 jiào religion 教中一分
130 21 jiào instruction; a teaching 教中一分
131 21 jiào Jiao 教中一分
132 21 jiào a directive; an order 教中一分
133 21 jiào to urge; to incite 教中一分
134 21 jiào to pass on; to convey 教中一分
135 21 jiào etiquette 教中一分
136 21 jiāo teaching; śāsana 教中一分
137 21 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 誐多三摩多
138 21 duó many; much 誐多三摩多
139 21 duō more 誐多三摩多
140 21 duō an unspecified extent 誐多三摩多
141 21 duō used in exclamations 誐多三摩多
142 21 duō excessive 誐多三摩多
143 21 duō to what extent 誐多三摩多
144 21 duō abundant 誐多三摩多
145 21 duō to multiply; to acrue 誐多三摩多
146 21 duō mostly 誐多三摩多
147 21 duō simply; merely 誐多三摩多
148 21 duō frequently 誐多三摩多
149 21 duō very 誐多三摩多
150 21 duō Duo 誐多三摩多
151 21 duō ta 誐多三摩多
152 21 duō many; bahu 誐多三摩多
153 21 sān three 三合
154 21 sān third 三合
155 21 sān more than two 三合
156 21 sān very few 三合
157 21 sān repeatedly 三合
158 21 sān San 三合
159 21 sān three; tri 三合
160 21 sān sa 三合
161 21 sān three kinds; trividha 三合
162 20 method; way 灌頂法
163 20 France 灌頂法
164 20 the law; rules; regulations 灌頂法
165 20 the teachings of the Buddha; Dharma 灌頂法
166 20 a standard; a norm 灌頂法
167 20 an institution 灌頂法
168 20 to emulate 灌頂法
169 20 magic; a magic trick 灌頂法
170 20 punishment 灌頂法
171 20 Fa 灌頂法
172 20 a precedent 灌頂法
173 20 a classification of some kinds of Han texts 灌頂法
174 20 relating to a ceremony or rite 灌頂法
175 20 Dharma 灌頂法
176 20 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 灌頂法
177 20 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 灌頂法
178 20 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 灌頂法
179 20 quality; characteristic 灌頂法
180 20 一句 yījù a sentence 引一句
181 20 一句 yījù a single verse; a single word 引一句
182 20 一切 yīqiè all; every; everything 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
183 20 一切 yīqiè temporary 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
184 20 一切 yīqiè the same 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
185 20 一切 yīqiè generally 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
186 20 一切 yīqiè all, everything 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
187 20 一切 yīqiè all; sarva 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
188 19 promptly; right away; immediately 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
189 19 to be near by; to be close to 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
190 19 at that time 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
191 19 to be exactly the same as; to be thus 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
192 19 supposed; so-called 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
193 19 if; but 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
194 19 to arrive at; to ascend 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
195 19 then; following 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
196 19 so; just so; eva 聞諸如來勸請言已即入一切佛境
197 19 復次 fùcì furthermore; moreover 復次四正斷
198 19 復次 fùcì furthermore; moreover 復次四正斷
199 19 in; at 此於大部支流別行
200 19 in; at 此於大部支流別行
201 19 in; at; to; from 此於大部支流別行
202 19 to go; to 此於大部支流別行
203 19 to rely on; to depend on 此於大部支流別行
204 19 to go to; to arrive at 此於大部支流別行
205 19 from 此於大部支流別行
206 19 give 此於大部支流別行
207 19 oppposing 此於大部支流別行
208 19 and 此於大部支流別行
209 19 compared to 此於大部支流別行
210 19 by 此於大部支流別行
211 19 and; as well as 此於大部支流別行
212 19 for 此於大部支流別行
213 19 Yu 此於大部支流別行
214 19 a crow 此於大部支流別行
215 19 whew; wow 此於大部支流別行
216 19 near to; antike 此於大部支流別行
217 19 如來 rúlái Tathagata 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
218 19 如來 Rúlái Tathagata 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
219 19 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 剛瑜伽大秘密主大毘盧遮那如來
220 18 ér and; as well as; but (not); yet (not) 吉祥菩薩處中而坐
221 18 ér Kangxi radical 126 吉祥菩薩處中而坐
222 18 ér you 吉祥菩薩處中而坐
223 18 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 吉祥菩薩處中而坐
224 18 ér right away; then 吉祥菩薩處中而坐
225 18 ér but; yet; however; while; nevertheless 吉祥菩薩處中而坐
226 18 ér if; in case; in the event that 吉祥菩薩處中而坐
227 18 ér therefore; as a result; thus 吉祥菩薩處中而坐
228 18 ér how can it be that? 吉祥菩薩處中而坐
229 18 ér so as to 吉祥菩薩處中而坐
230 18 ér only then 吉祥菩薩處中而坐
231 18 ér as if; to seem like 吉祥菩薩處中而坐
232 18 néng can; able 吉祥菩薩處中而坐
233 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 吉祥菩薩處中而坐
234 18 ér me 吉祥菩薩處中而坐
235 18 ér to arrive; up to 吉祥菩薩處中而坐
236 18 ér possessive 吉祥菩薩處中而坐
237 18 ér and; ca 吉祥菩薩處中而坐
238 17 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 界大智金剛三摩地
239 17 平等 píngděng be equal in social status 此名四念處平等
240 17 平等 píngděng equal 此名四念處平等
241 17 平等 píngděng equality 此名四念處平等
242 17 平等 píngděng equal; without partiality 此名四念處平等
243 16 zuò to do 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
244 16 zuò to act as; to serve as 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
245 16 zuò to start 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
246 16 zuò a writing; a work 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
247 16 zuò to dress as; to be disguised as 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
248 16 zuō to create; to make 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
249 16 zuō a workshop 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
250 16 zuō to write; to compose 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
251 16 zuò to rise 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
252 16 zuò to be aroused 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
253 16 zuò activity; action; undertaking 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
254 16 zuò to regard as 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
255 16 zuò action; kāraṇa 如善所作如理安住金剛薩埵三摩
256 16 fu 薩哩嚩
257 16 va 薩哩嚩
258 16 xìng gender 智慧性中
259 16 xìng suffix corresponding to -ness 智慧性中
260 16 xìng nature; disposition 智慧性中
261 16 xìng a suffix corresponding to -ness 智慧性中
262 16 xìng grammatical gender 智慧性中
263 16 xìng a property; a quality 智慧性中
264 16 xìng life; destiny 智慧性中
265 16 xìng sexual desire 智慧性中
266 16 xìng scope 智慧性中
267 16 xìng nature 智慧性中
268 16 大明 dàmíng the sun 大明曰
269 16 大明 dàmíng the moon 大明曰
270 16 大明 dàmíng Da Ming 大明曰
271 16 大明 dàmíng Da Ming reign 大明曰
272 16 大明 dàmíng Ming dynasty 大明曰
273 16 大明 dàmíng mantra; vidya 大明曰
274 15 xiǎng to think 內無色想
275 15 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 內無色想
276 15 xiǎng to want 內無色想
277 15 xiǎng to remember; to miss; to long for 內無色想
278 15 xiǎng to plan 內無色想
279 15 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 內無色想
280 15 xiāng each other; one another; mutually 從一切法如幻相出生
281 15 xiàng to observe; to assess 從一切法如幻相出生
282 15 xiàng appearance; portrait; picture 從一切法如幻相出生
283 15 xiàng countenance; personage; character; disposition 從一切法如幻相出生
284 15 xiàng to aid; to help 從一切法如幻相出生
285 15 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 從一切法如幻相出生
286 15 xiàng a sign; a mark; appearance 從一切法如幻相出生
287 15 xiāng alternately; in turn 從一切法如幻相出生
288 15 xiāng Xiang 從一切法如幻相出生
289 15 xiāng form substance 從一切法如幻相出生
290 15 xiāng to express 從一切法如幻相出生
291 15 xiàng to choose 從一切法如幻相出生
292 15 xiāng Xiang 從一切法如幻相出生
293 15 xiāng an ancient musical instrument 從一切法如幻相出生
294 15 xiāng the seventh lunar month 從一切法如幻相出生
295 15 xiāng to compare 從一切法如幻相出生
296 15 xiàng to divine 從一切法如幻相出生
297 15 xiàng to administer 從一切法如幻相出生
298 15 xiàng helper for a blind person 從一切法如幻相出生
299 15 xiāng rhythm [music] 從一切法如幻相出生
300 15 xiāng the upper frets of a pipa 從一切法如幻相出生
301 15 xiāng coralwood 從一切法如幻相出生
302 15 xiàng ministry 從一切法如幻相出生
303 15 xiàng to supplement; to enhance 從一切法如幻相出生
304 15 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 從一切法如幻相出生
305 15 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 從一切法如幻相出生
306 15 xiàng sign; mark; liṅga 從一切法如幻相出生
307 15 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 從一切法如幻相出生
308 15 分位 fēnwèi time and position 謂發心分位童真分位
309 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 即一切法不斷而斷
310 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 即一切法不斷而斷
311 15 luó an exclamatory final particle 三藐訖鉢囉
312 15 luó baby talk 三藐訖鉢囉
313 15 luō to nag 三藐訖鉢囉
314 15 luó ra 三藐訖鉢囉
315 14 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 波羅蜜多
316 14 hōng hum
317 14 óu to bellow
318 14 hōng dull; stupid
319 14 hōng hum
320 14 fēi not; non-; un- 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
321 14 fēi Kangxi radical 175 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
322 14 fēi wrong; bad; untruthful 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
323 14 fēi different 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
324 14 fēi to not be; to not have 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
325 14 fēi to violate; to be contrary to 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
326 14 fēi Africa 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
327 14 fēi to slander 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
328 14 fěi to avoid 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
329 14 fēi must 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
330 14 fēi an error 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
331 14 fēi a problem; a question 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
332 14 fēi evil 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
333 14 fēi besides; except; unless 非想非非想處而作觀行即非想非非想處解
334 14 four
335 14 note a musical scale
336 14 fourth
337 14 Si
338 14 four; catur
339 13 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 安住一切如來自在性
340 13 自在 zìzài Carefree 安住一切如來自在性
341 13 自在 zìzài perfect ease 安住一切如來自在性
342 13 自在 zìzài Isvara 安住一切如來自在性
343 13 自在 zìzài self mastery; vaśitā 安住一切如來自在性
344 13 shì is; are; am; to be 從是三摩地出已
345 13 shì is exactly 從是三摩地出已
346 13 shì is suitable; is in contrast 從是三摩地出已
347 13 shì this; that; those 從是三摩地出已
348 13 shì really; certainly 從是三摩地出已
349 13 shì correct; yes; affirmative 從是三摩地出已
350 13 shì true 從是三摩地出已
351 13 shì is; has; exists 從是三摩地出已
352 13 shì used between repetitions of a word 從是三摩地出已
353 13 shì a matter; an affair 從是三摩地出已
354 13 shì Shi 從是三摩地出已
355 13 shì is; bhū 從是三摩地出已
356 13 shì this; idam 從是三摩地出已
357 12 zhōng middle 智慧性中
358 12 zhōng medium; medium sized 智慧性中
359 12 zhōng China 智慧性中
360 12 zhòng to hit the mark 智慧性中
361 12 zhōng in; amongst 智慧性中
362 12 zhōng midday 智慧性中
363 12 zhōng inside 智慧性中
364 12 zhōng during 智慧性中
365 12 zhōng Zhong 智慧性中
366 12 zhōng intermediary 智慧性中
367 12 zhōng half 智慧性中
368 12 zhōng just right; suitably 智慧性中
369 12 zhōng while 智慧性中
370 12 zhòng to reach; to attain 智慧性中
371 12 zhòng to suffer; to infect 智慧性中
372 12 zhòng to obtain 智慧性中
373 12 zhòng to pass an exam 智慧性中
374 12 zhōng middle 智慧性中
375 12 zhū all; many; various 剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句
376 12 zhū Zhu 剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句
377 12 zhū all; members of the class 剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句
378 12 zhū interrogative particle 剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句
379 12 zhū him; her; them; it 剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句
380 12 zhū of; in 剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句
381 12 zhū all; many; sarva 剛場莊嚴般若波羅蜜多教諸正法句
382 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願說根
383 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願說根
384 12 shuì to persuade 願說根
385 12 shuō to teach; to recite; to explain 願說根
386 12 shuō a doctrine; a theory 願說根
387 12 shuō to claim; to assert 願說根
388 12 shuō allocution 願說根
389 12 shuō to criticize; to scold 願說根
390 12 shuō to indicate; to refer to 願說根
391 12 shuō speach; vāda 願說根
392 12 shuō to speak; bhāṣate 願說根
393 12 shuō to instruct 願說根
394 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 慧清淨
395 12 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 慧清淨
396 12 清淨 qīngjìng concise 慧清淨
397 12 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 慧清淨
398 12 清淨 qīngjìng pure and clean 慧清淨
399 12 清淨 qīngjìng purity 慧清淨
400 12 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 慧清淨
401 12 chù a place; location; a spot; a point 是心即於二處轉
402 12 chǔ to reside; to live; to dwell 是心即於二處轉
403 12 chù location 是心即於二處轉
404 12 chù an office; a department; a bureau 是心即於二處轉
405 12 chù a part; an aspect 是心即於二處轉
406 12 chǔ to be in; to be in a position of 是心即於二處轉
407 12 chǔ to get along with 是心即於二處轉
408 12 chǔ to deal with; to manage 是心即於二處轉
409 12 chǔ to punish; to sentence 是心即於二處轉
410 12 chǔ to stop; to pause 是心即於二處轉
411 12 chǔ to be associated with 是心即於二處轉
412 12 chǔ to situate; to fix a place for 是心即於二處轉
413 12 chǔ to occupy; to control 是心即於二處轉
414 12 chù circumstances; situation 是心即於二處轉
415 12 chù an occasion; a time 是心即於二處轉
416 12 chù position; sthāna 是心即於二處轉
417 11 cóng from 從是三摩地出已
418 11 cóng to follow 從是三摩地出已
419 11 cóng past; through 從是三摩地出已
420 11 cóng to comply; to submit; to defer 從是三摩地出已
421 11 cóng to participate in something 從是三摩地出已
422 11 cóng to use a certain method or principle 從是三摩地出已
423 11 cóng usually 從是三摩地出已
424 11 cóng something secondary 從是三摩地出已
425 11 cóng remote relatives 從是三摩地出已
426 11 cóng secondary 從是三摩地出已
427 11 cóng to go on; to advance 從是三摩地出已
428 11 cōng at ease; informal 從是三摩地出已
429 11 zòng a follower; a supporter 從是三摩地出已
430 11 zòng to release 從是三摩地出已
431 11 zòng perpendicular; longitudinal 從是三摩地出已
432 11 cóng receiving; upādāya 從是三摩地出已
433 11 to leave; to depart; to go away; to part 於一切力悉離戲
434 11 a mythical bird 於一切力悉離戲
435 11 li; one of the eight divinatory trigrams 於一切力悉離戲
436 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於一切力悉離戲
437 11 chī a dragon with horns not yet grown 於一切力悉離戲
438 11 a mountain ash 於一切力悉離戲
439 11 vanilla; a vanilla-like herb 於一切力悉離戲
440 11 to be scattered; to be separated 於一切力悉離戲
441 11 to cut off 於一切力悉離戲
442 11 to violate; to be contrary to 於一切力悉離戲
443 11 to be distant from 於一切力悉離戲
444 11 two 於一切力悉離戲
445 11 to array; to align 於一切力悉離戲
446 11 to pass through; to experience 於一切力悉離戲
447 11 transcendence 於一切力悉離戲
448 11 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於一切力悉離戲
449 11 suí to follow 隨入一切如來智慧性
450 11 suí to listen to 隨入一切如來智慧性
451 11 suí to submit to; to comply with 隨入一切如來智慧性
452 11 suí with; to accompany 隨入一切如來智慧性
453 11 suí in due course; subsequently; then 隨入一切如來智慧性
454 11 suí to the extent that 隨入一切如來智慧性
455 11 suí to be obsequious 隨入一切如來智慧性
456 11 suí everywhere 隨入一切如來智慧性
457 11 suí 17th hexagram 隨入一切如來智慧性
458 11 suí in passing 隨入一切如來智慧性
459 11 suí let somebody do what they like 隨入一切如來智慧性
460 11 suí to resemble; to look like 隨入一切如來智慧性
461 11 again; more; repeatedly 爾時十方一切如來又復雲集
462 11 to go back; to return 爾時十方一切如來又復雲集
463 11 to resume; to restart 爾時十方一切如來又復雲集
464 11 to do in detail 爾時十方一切如來又復雲集
465 11 to restore 爾時十方一切如來又復雲集
466 11 to respond; to reply to 爾時十方一切如來又復雲集
467 11 after all; and then 爾時十方一切如來又復雲集
468 11 even if; although 爾時十方一切如來又復雲集
469 11 Fu; Return 爾時十方一切如來又復雲集
470 11 to retaliate; to reciprocate 爾時十方一切如來又復雲集
471 11 to avoid forced labor or tax 爾時十方一切如來又復雲集
472 11 particle without meaing 爾時十方一切如來又復雲集
473 11 Fu 爾時十方一切如來又復雲集
474 11 repeated; again 爾時十方一切如來又復雲集
475 11 doubled; to overlapping; folded 爾時十方一切如來又復雲集
476 11 a lined garment with doubled thickness 爾時十方一切如來又復雲集
477 11 again; punar 爾時十方一切如來又復雲集
478 11 five
479 11 fifth musical note
480 11 Wu
481 11 the five elements
482 11 five; pañca
483 11 zhù to dwell; to live; to reside 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
484 11 zhù to stop; to halt 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
485 11 zhù to retain; to remain 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
486 11 zhù to lodge at [temporarily] 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
487 11 zhù firmly; securely 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
488 11 zhù verb complement 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
489 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 中住爾時世尊大毘盧遮那如來
490 11 ruò to seem; to be like; as 若性無性分別時
491 11 ruò seemingly 若性無性分別時
492 11 ruò if 若性無性分別時
493 11 ruò you 若性無性分別時
494 11 ruò this; that 若性無性分別時
495 11 ruò and; or 若性無性分別時
496 11 ruò as for; pertaining to 若性無性分別時
497 11 pomegranite 若性無性分別時
498 11 ruò to choose 若性無性分別時
499 11 ruò to agree; to accord with; to conform to 若性無性分別時
500 11 ruò thus 若性無性分別時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yǐn drawing towards; upasaṃhāra
 1. èr
 2. èr
 1. two; dvā; dvi
 2. both; dvaya
 1. Merge
 2. unite; saṃyoga
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
yuē said; ukta
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
this; here; etad
 1. wèi
 2. wèi
 1. which; what; yad
 2. to say; iti

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说金刚场庄严般若波罗蜜多教中一分 佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分 102 Srīvajramaṇḍālaṁkāramahātantrarāja; Fo Shuo Jingang Chang Zhuangyan Boreboluomiduo Jiao Zhong Yi Fen
光明遍照 103 Vairocana
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
没驮 沒馱 109 Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三禅定 三禪定 115 third dhyāna
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善觉 善覺 115 Well-Awakened; Buddhija
施护 施護 115 Danapala
识无边处 識無邊處 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
印捺哩 121 Indrani
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
遮那 122 Vairocana
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
正知 122 Zheng Zhi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 207.

Simplified Traditional Pinyin English
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
补处 補處 98 occupies a vacated place
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
大菩提心 100 great bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
等观 等觀 100 to view all things equally
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
定根 100 faculty of meditatative concentration
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
二禅 二禪 195
 1. the second dhyana
 2. second dhyāna; second jhāna
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
发光地 發光地 102 the ground of radiance
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
分位 102 time and position
佛境界 102 realm of buddhas
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观行 觀行 103 contemplation and action
观行即 觀行即 103 identity in meditative practice
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
欢喜地 歡喜地 104
 1. Ground of Joy
 2. the ground of joy
慧波罗蜜 慧波羅蜜 104 prajna-paramita; perfection of wisdom
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧无减 慧無減 104 wisdom never regresses
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
伽陀 106 gatha; verse
羯磨 106 karma
解脱无减 解脫無減 106 liberation never regresses
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
精进无减 精進無減 106 diligence never regresses
九次第定 106 nine graduated concentrations
九法 106 nine dharmas; navadharma
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空三摩地 107 the samādhi of emptiness
空无边处 空無邊處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦灭 苦滅 107 the cessation of suffering
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
离生喜乐 離生喜樂 108 rapture and pleasure born from withdrawal
离欲 離欲 108 free of desire
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了别 了別 108 to distinguish; to discern
了知 108 to understand clearly
六念 108 the six contemplations
六法 108 the six dharmas
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙月 109 sucandra
灭定 滅定 109 the cessation of perception and sensation
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
末罗 末羅 109
 1. jasmine; mallika
 2. Malla
难胜地 難勝地 110 the ground of mastery of final difficulties
念法 110
 1. Way of Contemplation
 2. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念无减 念無減 110 recollection never regresses
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等性 112 universal nature
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七法 113
 1. seven dharmas; seven teachings
 2. seven types of action
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
劝请 勸請 113 to request; to implore
染法 114 kleśa; mental affliction
染净 染淨 114 impure and pure dharmas
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
如理 114 principle of suchness
如来身语心 如來身語心 114 the body, speech, and mind of all the Tathagatas
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三三摩地 115 three samādhis
三满多 三滿多 115 together with; samanta
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩帝 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善慧地 115 the ground of finest discriminatory wisdom
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身受 115 the sense of touch; physical perception
身无失 身無失 115 flawless physical actions
身业 身業 115 physical karma
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄心 攝心 115 to concentrate
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十波罗蜜多 十波羅蜜多 115 ten pāramitās; ten perfections
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
四法 115 the four aspects of the Dharma
四梵行 115 the four brahmaviharas
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
宿住 115 former abidings; past lives
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
我我所 119 conception of possession; mamakāra
无不定心 無不定心 119 mind always concentrated
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无求 無求 119 No Desires
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有处 無所有處 119 the third sphere in the formless realm; sphere of nothingness; ākiñcanyāyatana
无所有处定 無所有處定 119 akiñcanāyatana; contemplation of the state of nothingness
无所有 無所有 119 nothingness
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无量门 無量門 119 boundless gate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无异想 無異想 119 thoughts never partial
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
心法 120 mental objects
信根 120 faith; the root of faith
信解 120 resolution; determination; adhimukti
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一境 121
 1. one realm
 2. singled pointed focus
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
有性 121
 1. having the nature
 2. existence
欲无减 欲無減 121 zeal never regresses
语业 語業 121 verbal karma
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
增上 122 additional; increased; superior
正断 正斷 122 letting go
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正勤 122
 1. effort; right effort
 2. right effort
正行 122 right action
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning; principle
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自在心 122 the mind of Īśvara
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara