Glossary and Vocabulary for Biographies of Buddhist Nuns 《比丘尼傳》, Scroll 4

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 59 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 禪林寺淨秀尼傳一
2 52 nián year 年十
3 35 temple / monastery / vihāra 禪林寺淨秀尼傳一
4 30 rén person / people / a human being 安定烏氏人也
5 28 chuán to transmit 禪林寺淨秀尼傳一
6 24 xiù refined / elegant / graceful 禪林寺淨秀尼傳一
7 19 day of the month / a certain day 他日又與數人
8 19 jiàn to see 見秀記言
9 17 method / way 山陰招明寺法宣尼傳十四
10 17 jìng clean 禪林寺淨秀尼傳一
11 17 shí time / a point or period of time 時有馬先生
12 17 one 禪林寺淨秀尼傳一
13 15 qǐng to ask / to inquire 欲請曜法師講十誦律
14 15 to reach 及手能書常自寫經
15 15 xìng family name / surname 淨秀本姓梁
16 15 lìng to make / to cause to be / to lead 南晉陵寺令玉尼傳九
17 14 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 天監三年勅見聽乘輿至內殿
18 14 to die 言絕而卒
19 14 huī bright / radiant 成都長樂寺曇暉尼傳三
20 14 liáng a bridge
21 14 sēng a monk 閑居寺僧述尼傳十
22 14 huì favor / benefit / blessing / kindness 齊文惠帝竟陵文宣王
23 14 xíng to walk / to move 行慈仁
24 14 zhù to dwell / to live / to reside 而青園徒眾悟解不同思立別住
25 14 shí ten 閑居寺僧述尼傳十
26 13 sān three 成都長樂寺曇暉尼傳三
27 13 wáng Wang 司徒竟陵王四事供養
28 12 hòu after / later 後時與諸尼同坐
29 12 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 頴律師重講十誦
30 12 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 二便求出家
31 12 èr two 禪林寺僧念尼傳二
32 12 sòng Song dynasty 宋元嘉七年外國
33 11 chán Chan / Zen 貞節苦心禪思精密
34 11 seven 竹園寺淨淵尼傳七
35 11 zhōng middle 家中請僧轉涅槃經
36 10 shī teacher 事師竭誠猶懼弗及
37 10 dào way / road / path 邸山寺道貴尼傳十三
38 10 even / equal / uniform 齊文惠帝竟陵文宣王
39 10 jīng to go through / to experience 別立經臺置在于堂內
40 10 yuè month 月十九日夢見一柱殿嚴麗非常
41 10 big / great / huge / large / major 大莊嚴寺釋寶唱撰
42 9 禪林 Chán lín Chan temple / Zen temple 禪林寺淨秀尼傳一
43 9 shù to state / to tell / to narrate / to relate 閑居寺僧述尼傳十
44 9 zhòng many / numerous 僧使眾役每居其首
45 9 zuò to sit 同於佛殿內坐
46 9 jiǎng to speak / to say / to tell 欲請曜法師講十誦律
47 9 yòu immature / young 淨秀幼而聰叡好
48 9 shān a mountain / a hill / a peak 邸山寺道貴尼傳十三
49 9 huì intelligent / clever 閑居寺慧勝尼傳五
50 9 wén to hear 聞斷魚肉即便蔬食
51 8 yán to speak / to say / said 見秀記言
52 8 shí food / food and drink 秀麻衣藿食
53 8 four 高昌都郎中寺憑尼傳四
54 8 yuē to speak / to say 中語曰
55 8 wǎng to go (in a direction) 令聞秀病往看之述夢中事
56 8 míng bright / brilliant 山陰招明寺法宣尼傳十四
57 7 yuǎn far / distant 洪徽未遠靈緒稍隤
58 7 高昌 Gāochāng Gaochang / Qara-hoja 高昌都郎中寺憑尼傳四
59 7 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 法崇曰善
60 7 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母禁之
61 7 extra / surplus / remainder 同住十餘人皆以禪定為業
62 7 desire 欲請曜法師講十誦律
63 7 hǎo good 淨秀幼而聰叡好
64 7 to think / consider / to ponder 退思補過慚愧懺謝
65 7 zhí straight 嘗忽然直
66 7 suí to follow 初張峻隨父母益州
67 7 qīng green 為青園
68 7 five 閑居寺慧勝尼傳五
69 7 shī the practice of selfless giving / dāna 共施宜知地以立精舍
70 7 miào wonderful / fantastic 西青園寺妙禕尼傳十一
71 7 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 欲請曜法師講十誦律
72 6 yuān a gulf / an abyss 竹園寺淨淵尼傳七
73 6 qià to get along with / to make contact 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
74 6 zàng to bury the dead 葬秣陵縣中興里內
75 6 féng feng 偽高昌都郎中寺馮尼傳四
76 6 使 shǐ to make / to cause 僧使眾役每居其首
77 6 竟陵 jìnglíng Jingling 齊文惠帝竟陵文宣王
78 6 to consult / to confer 從外國沙門普練諮受五戒
79 6 father 父粲之龍川縣都鄉侯
80 6 jiā house / home / residence 家中請僧轉涅槃經
81 6 tàn to sigh 歎曰
82 6 nán south 南晉陵寺令玉尼傳九
83 6 shòu to suffer / to be subjected to 得稟受
84 6 liù six 東青園寺淨賢尼傳六
85 6 thing / matter
86 6 jìng to respect /to honor 事關涉善神敬護常在左右
87 6 extensive / full 一稱彌呿羅
88 6 a statute / a law / a regulation 止俯仰必遵律範
89 6 shǐ beginning / start 還房取燭始登堦
90 6 shì clan / a branch of a lineage 安定烏氏人也
91 6 niàn to read aloud 禪林寺僧念尼傳二
92 5 tóng like / same / similar 同於佛殿內坐
93 5 cháng to taste 嘗三人
94 5 to stand 而青園徒眾悟解不同思立別住
95 5 chì imperial decree 三年明帝勅以寺從其所集宜名禪林
96 5 yún cloud 云從罽賓來至已一年
97 5 shēng sound 忽聞空中聲狀如牛吼
98 5 different / other 每奉請聖僧果食之上必有異
99 5 guāng light 見東方有二光
100 5 xuān to declare / to announce 山陰招明寺法宣尼傳十四
101 5 zào to make / to build / to manufacture 時制不許輒造
102 5 tán dark clouds 成都長樂寺曇暉尼傳三
103 5 wide / broad
104 5 néng can / able 及手能書常自寫經
105 5 bái white 其一如日而白
106 5 nèi inside / interior 同於佛殿內坐
107 5 tīng to listen 至十九方得聽許
108 5 弟子 dìzi disciple / follower / student 寺首尼弟子
109 5 竹園寺 Zhúyuán Sì Zhuyuan Temple 竹園寺淨淵尼傳七
110 5 shì matter / thing / item 事師竭誠猶懼弗及
111 5 chēng to call / to address 乘軒車大小稱形
112 5 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 幼而志道
113 5 jiū to examine / to investigate 不講說精究旨要
114 5 青園寺 Qīngyuán Sì Qingyuan Temple 東青園寺淨賢尼傳六
115 5 eight 竹園寺淨行尼傳八
116 5 mother 啟母求請禪師欲
117 5 gōng to present to / to supply / to provide 及至經營有七十檀越爭設妙供
118 5 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 宋元嘉七年外國
119 5 yíng to trade / to operate / to run / to manage 所有資財唯充功德不營俗好
120 5 蔬食 shū shí vegetarian meal / vegetarian diet 聞斷魚肉即便蔬食
121 4 建康 Jiànkāng Jiankang 父僧智寓建康
122 4 shì to release / to set free 大莊嚴寺釋寶唱撰
123 4 paternal aunt / father's sister 念即招提寺曇叡法師之姑也
124 4 líng mound / hill / mountain 南晉陵寺令玉尼傳九
125 4 wèn to ask
126 4 yǐn to drink 以蒲萄酒一升與之令飲
127 4 fèng to offer / to present 每奉請聖僧果食之上必有異
128 4 十一 shíyī eleven 西青園寺妙禕尼傳十一
129 4 jiè to quit 戒忍精苦
130 4 樂安 Lè'ān Le'an 樂安寺慧暉尼傳十二
131 4 suì age 七歲自然持齋
132 4 guān to look at / to watch / to observe 秀觀諸尼未盡如法
133 4 fàn a pattern / model / rule / law 止俯仰必遵律範
134 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 厚相禮待供施無廢
135 4 精苦 jīng kǔ to strive diligently 食戒行精苦
136 4 huái bosom / breast 奇相妙證獨得懷
137 4 shēn human body / torso 自搥其身悔責所行欲自害命
138 4 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 具戒以後講法華經
139 4 十七 shíqī seventeen 五年六月十七
140 4 to gather / to collect 三年明帝勅以寺從其所集宜名禪林
141 4 to allow / to permit 至十九方得聽許
142 4 hòu thick 厚相禮待供施無廢
143 4 十三 shísān thirteen 邸山寺道貴尼傳十三
144 4 jiā to add 使守門者密加覘
145 4 business / industry 同住十餘人皆以禪定為業
146 4 wén writing / text 齊文惠帝竟陵文宣王
147 4 meaning / sense 常住大乘等義並非師受
148 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿
149 4 lái to come 云從罽賓來至已一年
150 4 xué to study / to learn 從昱學修觀行
151 4 to know / to learn about / to comprehend 合眾見之悉共
152 4 shǎng to reward / to grant / to bestow 史賞異
153 4 閑居寺 Xiánjū Shān Xianju Shan 閑居寺慧勝尼傳五
154 4 xián virtuous / worthy 東青園寺淨賢尼傳六
155 4 elegant / graceful / refined 雅能傳述
156 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 而青園徒眾悟解不同思立別住
157 4 power / force / strength 年耆力弱不復能行
158 4 zhé sides of chariot for weapons 輒難盡取其理究
159 4 wèi Eighth earthly branch 洪徽未遠靈緒稍隤
160 4 dialect / language / speech 中語曰
161 4 huī a badge / an insignia 洪徽未遠靈緒稍隤
162 4 xiū to decorate / to embellish 三業勤修
163 4 xiàng to appear / to seem / to resemble 歲時甞聚沙為塔刻木作像
164 4 shèng to beat / to win / to conquer 閑居寺慧勝尼傳五
165 4 十九 shíjiǔ nineteen 至十九方得聽許
166 4 guì expensive / costly / valuable 邸山寺道貴尼傳十三
167 4 西 The West 西青園寺妙禕尼傳十一
168 4 to attain / to reach 他日又請阿耨達池五百羅漢
169 4 hóng liberal / great 弘通經教自
170 4 precious 南晉陵寺令玉尼傳九
171 3 yào glorious 欲請曜法師講十誦律
172 3 十二 shí èr twelve 樂安寺慧暉尼傳十二
173 3 jiǔ nine 南晉陵寺令玉尼傳九
174 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 忘將接
175 3 to move / to shift / to remove 永明中移住禪林寺
176 3 jìn to the greatest extent / utmost 躬執泥瓦夙夜盡勤
177 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 惠高寶顒
178 3 zhōng clock 葬于鍾山
179 3 外國 wàiguó a foreign country / a foreign state 從外國沙門普練諮受五戒
180 3 tuī to push / to shove 如此推遷
181 3 jìn shanxi 南晉陵寺令玉尼傳九
182 3 寫經 xiě jīng to copy sutras 及手能書常自寫經
183 3 to take / to get / to fetch 還房取燭始登堦
184 3 to arise / to get up 暫起
185 3 dìng to decide 即於定中
186 3 bright light / sunlight 從昱學修觀行
187 3 經律 jīnglǜ Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules 博窮經律言必典正
188 3 to bend / to flex 問難無能屈者
189 3 gěi to give 宋文孝武二帝常加資給
190 3 jīn gold 須費用役五三金而已
191 3 不休 bùxiū endlessly / ceaselessly 禮拜讀誦晝夜不休
192 3 wealth / capital / money / expenses 宋文孝武二帝常加資給
193 3 zōng school / sect 當時名士莫不宗敬
194 3 to produce / to give birth to / to breed 囑法育尼使相左右
195 3 róu soft 從斌濟柔次四法
196 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 殿堂廂廊倏忽而成
197 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 汝審能出家不
198 3 shè to set up / to establish 及至經營有七十檀越爭設妙供
199 3 jié festival / a special day 行晚節好禪觀菜食精苦
200 3 a footprint 現迹彌日示其擁護
201 3 to open 啟母求請禪師欲
202 3 servant girl 以婢使
203 3 shǒu hand 及手能書常自寫經
204 3 guī to go back / to return 諸尼避路秀禪師歸
205 3 shǒu head 寺首尼弟子
206 3 guǒ a result / a consequence 每奉請聖僧果食之上必有異
207 3 yuàn to hope / to wish / to desire 深立誓願
208 3 zhī to know 不敢令二親知
209 3 shǎo few 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
210 3 qīn relatives 不敢令二親知
211 3 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 父母禁之
212 3 dōng east 東青園寺淨賢尼傳六
213 3 十八 shíbā eighteen 時年十八
214 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 及至起定為昱尼說
215 3 gāo high / tall 德行既高門徒日眾
216 3 clothes / clothing 不衣錦繡不
217 3 to ferry 或賬濟四眾
218 3 婿 son-in-law 後婿心疑以為姧詐
219 3 比丘尼傳 Bǐqiūní Chuán Biographies of Buddhist Nuns 比丘尼傳卷第四
220 3 郎中 lángzhōng Langzhong 高昌都郎中寺憑尼傳四
221 3 tranquil 二十人以禪寂為樂
222 3 yǐn to hide / to conceal 後從草堂寺思隱
223 3 residence / dwelling 僧使眾役每居其首
224 3 rate / frequency / proportion / ratio 率抄取將歸其家
225 3 secret / hidden / confidential 鱔密自棄之
226 3 shì a generation
227 3 can / may / permissible 闍梨可
228 3 觀行 guān xíng contemplation and action 從昱學修觀行
229 3 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 又嘗七日供養禮懺訖攝心澍想
230 3 文宣王 Wénxuān Wáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang 齊文惠帝竟陵文宣王
231 3 淨行 jìngxíng Brahmin / Brahman 竹園寺淨行尼傳八
232 3 excellent / precious / rare / fine 西青園寺妙禕尼傳十一
233 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 博辯若神
234 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 戒忍精苦
235 3 cōng intelligent / clever / bright 淨秀幼而聰叡好
236 3 yuán garden / orchard 為青園
237 3 lǎng bright 後有尼聰朗特
238 3 shí knowledge / understanding 醉吐迷悶無所復識
239 3 special / unique / distinguished 微願久發特乞
240 3 十四 shí sì fourteen 山陰招明寺法宣尼傳十四
241 3 cái money / wealth / riches / valuables 蓄私財隨得隨散
242 3 zāng a slave 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
243 3 成都 Chéngdū Chengdu 成都長樂寺曇暉尼傳三
244 3 便 biàn convenient / handy / easy 即於座末便得入定
245 3 suì to comply with / to follow along 遂致逼迫者
246 3 yóng solemn / large / grand / majestic 惠高寶顒
247 3 講說 jiǎng shuō to explain / to tell 不講說精究旨要
248 3 二十 èrshí twenty 二十出
249 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 後婿心疑以為姧詐
250 3 禪師 chánshī Chan Master / Zen Master / Seon Master 諸尼避路秀禪師歸
251 3 夢見 mèngjiàn to dream / to see in a dream 夜夢見鵶鵲鸜鵒子各
252 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 厚相禮待供施無廢
253 3 supreme ruler / emperor 齊文惠帝竟陵文宣王
254 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 勿驚秀尼
255 2 fāng square / quadrilateral / one side 至十九方得聽許
256 2 cosmos / universe 堂殿房宇五十餘間
257 2 dào to arrive 到元徽二年九月一日
258 2 dēng to rise / to ascend / to climb 還房取燭始登堦
259 2 貧道 pín dào humble monk 貧道有一
260 2 gān dry 有幹
261 2 以後 yǐhòu afterwards 具戒以後講法華經
262 2 qǐn to rest / to sleep 不食不寢
263 2 gòu frame / building / structure 勅即就締構
264 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 王不能屈
265 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 家中請僧轉涅槃經
266 2 yào to want / to wish for 不講說精究旨要
267 2 zhòng heavy 頴律師重講十誦
268 2 to apprehend / to realize / to become aware 而青園徒眾悟解不同思立別住
269 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 學成實毘曇涅槃華嚴
270 2 zuǒ to assist / to accompany 諸綱佐及有望之民
271 2 mēn stuffy 苦心悶不復飲食
272 2 end of a thread / a thread 洪徽未遠靈緒稍隤
273 2 zhǐ purport / aim / purpose 詞旨有
274 2 彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng 彭城人也
275 2 合眾 hézhòng mass / involving everyone / united / to assemble the multitude 合眾見之悉共
276 2 持齋 chí zhāi to keep a fast 七歲自然持齋
277 2 jìng to contend / to vie / to compete 無所矯競
278 2 shě to give 捨所居宅欲為立寺
279 2 qióng poor / destitute / impoverished 請諸僧尼窮相難盡
280 2 chì to burn / to blaze 然者當令青者銷而白光熾
281 2 shēng to be born / to give birth 此尼當生兜率
282 2 五百羅漢 Wǔ bǎi Luóhàn Five Hundred Arhats 他日又請阿耨達池五百羅漢
283 2 gài a lid / top / cover 見帳蓋覆之
284 2 yǐng clever / gifted 頴律師重講十誦
285 2 禪房 chánfáng a monastery 於禪房中坐
286 2 皇帝 huángdì Emperor 宋文皇帝善之
287 2 service 僧使眾役每居其首
288 2 wife 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
289 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid
290 2 popular / common 所有資財唯充功德不營俗好
291 2 mián to sleep 一尼鼾眠睡中
292 2 zhāo to beckon / to hail 山陰招明寺法宣尼傳十四
293 2 rèn to bear / to undertake 後總寺任十
294 2 禪觀 chánguān contemplative meditation 入蜀大弘禪觀
295 2 文帝 Wén Dì Emperor Wen of Han 齊文帝大相
296 2 兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 謂是兜率天
297 2 京邑 jīng yì capital city 又請京邑大德二旬大
298 2 xiè to let out 妻言泄于路
299 2 mysterious profound 探究淵賾博辯無窮
300 2 zhù a pillar / a post 見有一人頭柱
301 2 chéng to mount / to climb onto 乘軒車大小稱形
302 2 十五 shíwǔ fifteen 天監十五年而卒
303 2 to cry out / to shout 呼神人也
304 2 to send / to transmit / to mail 寄畢世
305 2 shàn Shan 剡人也
306 2 zhǐ to stop / to halt 抵掌止之曰
307 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 令如所見
308 2 an official residence 邸山寺道貴尼傳十三
309 2 strange / unusual / uncanny 奇相妙證獨得懷
310 2 xié to carry / to take along / to bring along / to hold 復携住南楚
311 2 shè to ford a stream / to wade across 事關涉善神敬護常在左右
312 2 to assemble / to meet together 歲時甞聚沙為塔刻木作像
313 2 xiān fresh / new / delicious 本姓鮮于
314 2 increase / benefit 帝益相善
315 2 zhàng a tent 見帳蓋覆之
316 2 kāi to open 開題之日澡罐中水自然
317 2 xiāng village / township 父粲之龍川縣都鄉侯
318 2 to fear / be afraid of / to dread 事師竭誠猶懼弗及
319 2 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 僧宗寶亮二法師雅相
320 2 extravagant / go with fashion 遊心經律靡不遍覽
321 2 zhuàn to compose / to write / to compile 大莊嚴寺釋寶唱撰
322 2 gōng body 躬執泥瓦夙夜盡勤
323 2 內外 nèiwài inside and outside 又曾浴聖僧內外寂靜
324 2 蕭子良 Xiāo Zǐ Liáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang 王蕭子良厚加資給
325 2 經書 jīngshū Confucian classics 博覽經書深入理味
326 2 jiàn to build / to construct 建齋設講
327 2 nán difficult / arduous / hard 請諸僧尼窮相難盡
328 2 山陰 shānyīn Shanyin 山陰招明寺法宣尼傳十四
329 2 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 即於座末便得入定
330 2 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 於是聲馳遠近莫不歸服
331 2 děng et cetera / and so on 常住大乘等義並非師受
332 2 luó Luo 一稱彌呿羅
333 2 歡喜 huānxǐ joyful 尼善觀道聞而歡喜讚善
334 2 戒行 jièháng to abide by precepts 食戒行精苦
335 2 zhuàng form / appearance / shape 忽聞空中聲狀如牛吼
336 2 二百 èr bǎi two hundred 者千二百人
337 2 to beg / to request 微願久發特乞
338 2 lín a wood / a forest / a grove 多人共見從宋林門出
339 2 shēng to ascend / to go up 我升兜率天
340 2 chóng high / dignified / lofty 崇問曰
341 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使迎暉
342 2 當時 dāngshí then / at that time 當時名士莫不宗敬
343 2 xìn to believe / to trust 信驛重沓
344 2 lèi kind / type / class / category 其諸瑞異皆類此也
345 2 三十 sān shí thirty 同行賓客三十許人坐始定
346 2 night 夜夢見鵶鵲鸜鵒子各
347 2 qiú to request 二便求出家
348 2 zhǐ to point 燒六指供養
349 2 lín to face / to overlook 臨川王臨南兗延之至鎮
350 2 jiàn to remonstrate / to admonish 諫曉不
351 2 shì to decorate / to ornament / to adorn 不斆浮飾
352 2 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一
353 2 寺僧 sìsēng Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 禪林寺僧念尼傳二
354 2 xiōng elder brother 法師兄是大丈夫
355 2 color 所著袈裟色如熟桑椹
356 2 yíng to receive / to welcome / to greet 育尼密迎還寺
357 2 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 三年明帝勅以寺從其所集宜名禪林
358 2 退 tuì to retreat / to move back 退思補過慚愧懺謝
359 2 hài to injure / to harm to 洽欲害其
360 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 弘通經教自
361 2 to reply / to answer 答云
362 2 fáng a room 還房取燭始登堦
363 2 zhōu a state / a province 父彌州從事
364 2 hair 微願久發特乞
365 2 不復 bùfù to not go back 年耆力弱不復能行
366 2 答曰 dá yuē to reply 答曰
367 2 zài in / at 自夢見幡蓋樂器在佛殿西
368 2 xīn new / fresh / modern 縹帙帶軸寶飾新嚴
369 2 博覽 bólǎn to read extensively 十七出家博覽
370 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 躬執泥瓦夙夜盡勤
371 2 chōng to fill / to be full / to supply 所有資財唯充功德不營俗好
372 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 從外國沙門普練諮受五戒
373 2 敬重 jìngzhòng to respect deeply / to revere / to esteem 時人敬重
374 2 xīn heart 庶微稱己心
375 2 zhuī to pursue / to chase 法惠酒醒自知犯戒追大慚愧
376 2 private 蓄私財隨得隨散
377 2 不出 bùchū not transcending 言不出臨中自往
378 2 費用 fèiyòng cost / expenditure / expense 若婿家須相分解費用不足者
379 2 yún cloud 白黑敬仰四遠雲萃
380 2 雅相 yǎxiāng elegant appearance / dignity 僧宗寶亮二法師雅相
381 2 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā 妙法蓮華維摩勝鬘等經
382 2 聖僧 shèng sēng noble community / community of noble ones / āryasaṃgha / aryasamgha 每奉請聖僧果食之上必有異
383 2 zhì wisdom / knowledge / understanding 父僧智寓建康
384 2 fēn to separate / to divide into parts 歎此人有分令其
385 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 涉多通文義兼美
386 2 táng main hall / a large room 別立經臺置在于堂內
387 2 yōu excellent / superior 義優洽
388 2 huì can / be able to
389 2 lóng grand / intense / prosperous 禪範大隆諸學者眾
390 2 相識 xiāngshí to be aquainted 二十二日請相識僧會別
391 2 reason / logic / truth 輒難盡取其理究
392 2 大涅槃經 dà nièpán jīng Mahaparinirvana Sutra 講大涅槃經法華十地
393 2 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession 又嘗七日供養禮懺訖攝心澍想
394 2 wéi to disobey / to violate / to defy 此人根利慎勿違
395 2 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 比丘尼傳卷第四
396 2 happy / glad / cheerful / joyful 二十人以禪寂為樂
397 2 苦心 kǔxīn painstaking effort / to take a lot of trouble / laborious at pains 苦心悶不復飲食
398 2 長樂寺 Chánglè Sì Changle Temple 成都長樂寺曇暉尼傳三
399 2 能行 néngxíng ability to act 年耆力弱不復能行
400 2 road / path / way 諸尼避路秀禪師歸
401 2 zhǔ to enjoin / to instruct 令即囑之
402 2 jīng essence
403 2 yáng sun 葬于鍾山之陽也
404 2 mud 躬執泥瓦夙夜盡勤
405 2 shēn deep 深立誓願
406 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 若婿家須相分解費用不足者
407 2 wèi to call 謂是兜率天
408 2 gǎi to change / to alter 改緝樂安寺莫不新整
409 2 自然 zìrán nature 七歲自然持齋
410 2 晝夜 zhòuyè day and night 禮拜讀誦晝夜不休
411 2 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 父母不許
412 2 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 退思補過慚愧懺謝
413 2 zhěng whole / complete 改緝樂安寺莫不新整
414 2 zhǎng palm of the hand 抵掌止之曰
415 2 lǎn to look at / to watch / to view 遍覽三
416 2 法崇 Fǎ Chóng Fa Chong 刺史甄法崇聞之
417 2 huá Chinese 華經日夜七遍
418 2 其一 qíyī first / number one of the above 其一如日而白
419 2 a government official / a magistrate
420 2 畺良耶舍 jiāng liáng yéshè Kālayaśas 元嘉九年有外國禪師畺良耶舍
421 2 zhēn precious thing / treasure / a rarity 下菓糉並悉時珍
422 2 líng agile / nimble 洪徽未遠靈緒稍隤
423 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
424 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 外嚴法禁
425 2 修飾 xiūshì to decorate / to adorn 修飾
426 2 fàn to commit crime / to violate 起懼犯獨以諮律
427 2 wěi to delegate / to commission 經律究委文理
428 2 四時 sì shí the four seasons 四時供養未曾休息
429 2 問曰 wèn yuē to ask 崇問曰
430 2 wēi small / tiny 庶微稱己心
431 2 bèi to prepare / get ready 備修觀行
432 2 王母 wángmǔ grandmother 宋臨川王母張貴嬪
433 2 proper / suitable / appropriate 共施宜知地以立精舍
434 2 clothes / dress / garment 莫不歎服
435 2 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 自非正己焉能導
436 2 闍梨 shélí ācārya / teacher 馮是闍梨善知識
437 2 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 故談者以為有無盡藏焉
438 2 bǎi one hundred 梁宣武王嘗送物使暉設百人會
439 2 liú Liu 刺史劉悛後嘗率往亦
440 2 律師 lǜshī a lawyer / an attorney 頴律師重講十誦
441 2 mén door / gate / doorway / gateway 多人共見從宋林門出
442 2 qún a crowd / a flock / a group 邁群
443 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 問難無能屈者
444 2 ruì astute / perspicacious 淨秀幼而聰叡好
445 2 過人 guòrén to surpass others / outstanding / (basketball, soccer etc) to get past an opponent 過人
446 2 inside / interior 葬秣陵縣中興里內
447 2 貴賤 guì jiàn the noble and the lowly 貴賤崇敬供施不斷
448 2 běi north 男女道俗北
449 2 alone / independent / single / sole 起懼犯獨以諮律
450 2 四事供養 sì shì gōngyǎng the Four Offerings 司徒竟陵王四事供養
451 2 duì to shed milk teeth 齠齓之年眠好驚魘
452 2 佛殿 Fó diàn a Buddhist shrine / a Buddha hall 同於佛殿內坐
453 2 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 刺史甄法崇聞之
454 2 臨川 Línchuān Linchuan 臨川王臨南兗延之至鎮
455 2 shì to vow / to pledge / to swear 精苦過人誓弘大化
456 2 一千 yī qiān one thousand 有錢一千憂事不辦
457 2 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 探究淵賾博辯無窮
458 2 tōng to go through / to open 涉多通文義兼美
459 1 to vomit / to throw up 醉吐迷悶無所復識
460 1 酒醒 jiǔxǐng to sober up 法惠酒醒自知犯戒追大慚愧
461 1 cuì dense / grassy / thick 白黑敬仰四遠雲萃
462 1 知識 zhīshi knowledge 知識往來
463 1 hóng a flood 洪徽未遠靈緒稍隤
464 1 wàng to gaze / to look towards 戒以後鄉邑時人望昭義道莫不服其精致
465 1 神化 shénhuà to make divine / apotheosis 神化
466 1 出去 chūqù to go out 背急令出去
467 1 chèn to replace the milk teeth 齠齓之年眠好驚魘
468 1 泰始 Tàishǐ Taishi reign 泰始
469 1 secret 諮受祕觀遍三昧
470 1 zhēng to prove / to confirm 祖疇征虜司馬
471 1 第五 dì wǔ fifth 即淨淵尼第五妹也
472 1 to sacrifice / to give up 唯有犧杓之聲
473 1 歲月 suìyuè years 歲月稍淹思母轉至
474 1 piào a white horse 驃騎牧
475 1 zhèn to shake / to shock 聽者震肅
476 1 夙夜匪懈 sùyè fěi xiè to work from morning to night 夙夜匪懈
477 1 què a magpie 夜夢見鵶鵲鸜鵒子各
478 1 自足 zìzú self-sufficient / satisfied with oneself 弊衣自足
479 1 機理 jīlǐ mechanism 機理志幹勤整
480 1 風雅 fēngyǎ cultured / sophisticated 不乖風雅焉
481 1 寺主 sì zhǔ temple director / temple supervisor 請為南晉陵寺主
482 1 不立 bùlì unsuccessful / unstable 不立私財
483 1 六月 liùyuè June / the Sixth Month 五年六月十七
484 1 澡罐 zǎoguàn tub 開題之日澡罐中水自然
485 1 to capture / to imprison / to seize 祖疇征虜司馬
486 1 問難 wèn nán Interrogation 問難無能屈者
487 1 chén dust / dirt 塵不擾
488 1 當令 dānglìng to be in season / seasonal 然者當令青者銷而白光熾
489 1 司徒 sītú Situ 司徒竟陵王四事供養
490 1 huā Hua 往龜茲國金花帳下直月聞當得勝法
491 1 zhǒu broom
492 1 Wu 汝南王母吳充華啟
493 1 數人 shǔrén Sarvāstivāda 他日又與數人
494 1 八十四 bāshísì 84 年八十四
495 1 shā sand / gravel / pebbles 歲時甞聚沙為塔刻木作像
496 1 evil / wrong / fraud 弊衣自足
497 1 才能 cáinéng talent / ability / capability 局才能而好修禪定
498 1 救濟 jiùjì to provide emergency relief 救濟
499 1 qīn to respect / to admire 欽禮
500 1 chóu comrades / friends / companions 可學為儔也

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 59 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 禪林寺淨秀尼傳一
2 52 zhī him / her / them / that 父粲之龍川縣都鄉侯
3 52 nián year 年十
4 35 temple / monastery / vihāra 禪林寺淨秀尼傳一
5 32 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 淨秀幼而聰叡好
6 30 rén person / people / a human being 安定烏氏人也
7 29 not / no 所有資財唯充功德不營俗好
8 28 chuán to transmit 禪林寺淨秀尼傳一
9 27 also / too 安定烏氏人也
10 24 wèi for / to 為青園
11 24 xiù refined / elegant / graceful 禪林寺淨秀尼傳一
12 24 yǒu is / are / to exist 時有馬先生
13 22 so as to / in order to 起懼犯獨以諮律
14 19 cóng from 從外國沙門普練諮受五戒
15 19 his / hers / its / theirs 僧使眾役每居其首
16 19 day of the month / a certain day 他日又與數人
17 19 jiàn to see 見秀記言
18 17 method / way 山陰招明寺法宣尼傳十四
19 17 naturally / of course / certainly 鱔密自棄之
20 17 jìng clean 禪林寺淨秀尼傳一
21 17 shí time / a point or period of time 時有馬先生
22 17 one 禪林寺淨秀尼傳一
23 16 promptly / right away / immediately 即行摩那埵以自悔首
24 15 běn measure word for books 淨秀本姓梁
25 15 qǐng to ask / to inquire 欲請曜法師講十誦律
26 15 to reach 及手能書常自寫經
27 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 無不見者
28 15 xìng family name / surname 淨秀本姓梁
29 15 lìng to make / to cause to be / to lead 南晉陵寺令玉尼傳九
30 14 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 天監三年勅見聽乘輿至內殿
31 14 to die 言絕而卒
32 14 huī bright / radiant 成都長樂寺曇暉尼傳三
33 14 liáng a bridge
34 14 sēng a monk 閑居寺僧述尼傳十
35 14 huì favor / benefit / blessing / kindness 齊文惠帝竟陵文宣王
36 14 xíng to walk / to move 行慈仁
37 14 zhù to dwell / to live / to reside 而青園徒眾悟解不同思立別住
38 14 shí ten 閑居寺僧述尼傳十
39 13 sān three 成都長樂寺曇暉尼傳三
40 13 wáng Wang 司徒竟陵王四事供養
41 12 no 無所不備
42 12 hòu after / later 後時與諸尼同坐
43 12 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 頴律師重講十誦
44 12 zhū all / many / various 諸尼避路秀禪師歸
45 12 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 二便求出家
46 12 èr two 禪林寺僧念尼傳二
47 12 sòng Song dynasty 宋元嘉七年外國
48 11 chán Chan / Zen 貞節苦心禪思精密
49 11 seven 竹園寺淨淵尼傳七
50 11 zhì to / until 至十九方得聽許
51 11 zhōng middle 家中請僧轉涅槃經
52 10 shī teacher 事師竭誠猶懼弗及
53 10 again / more / repeatedly 復聞空
54 10 dào way / road / path 邸山寺道貴尼傳十三
55 10 even / equal / uniform 齊文惠帝竟陵文宣王
56 10 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不見歎其希有也
57 10 jīng to go through / to experience 別立經臺置在于堂內
58 10 yuè month 月十九日夢見一柱殿嚴麗非常
59 10 in / at 同於佛殿內坐
60 10 big / great / huge / large / major 大莊嚴寺釋寶唱撰
61 9 禪林 Chán lín Chan temple / Zen temple 禪林寺淨秀尼傳一
62 9 jiē all / each and every / in all cases 同住十餘人皆以禪定為業
63 9 shù to state / to tell / to narrate / to relate 閑居寺僧述尼傳十
64 9 yòu again / also 他日又與數人
65 9 de potential marker 若得鮭
66 9 zhòng many / numerous 僧使眾役每居其首
67 9 zuò to sit 同於佛殿內坐
68 9 jiǎng to speak / to say / to tell 欲請曜法師講十誦律
69 9 xiāng each other / one another / mutually 厚相禮待供施無廢
70 9 yòu immature / young 淨秀幼而聰叡好
71 9 shān a mountain / a hill / a peak 邸山寺道貴尼傳十三
72 9 huì intelligent / clever 閑居寺慧勝尼傳五
73 9 wén to hear 聞斷魚肉即便蔬食
74 9 ruò to seem / to be like / as 若得鮭
75 8 yán to speak / to say / said 見秀記言
76 8 shí food / food and drink 秀麻衣藿食
77 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無所不備
78 8 four 高昌都郎中寺憑尼傳四
79 8 qín diligently / industriously 勤奉持不曾違犯
80 8 yuē to speak / to say 中語曰
81 8 wǎng to go (in a direction) 令聞秀病往看之述夢中事
82 8 míng bright / brilliant 山陰招明寺法宣尼傳十四
83 7 yuǎn far / distant 洪徽未遠靈緒稍隤
84 7 高昌 Gāochāng Gaochang / Qara-hoja 高昌都郎中寺憑尼傳四
85 7 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 法崇曰善
86 7 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母禁之
87 7 extra / surplus / remainder 同住十餘人皆以禪定為業
88 7 dōu all 高昌都郎中寺憑尼傳四
89 7 desire 欲請曜法師講十誦律
90 7 this / these 此尼當生兜率
91 7 hǎo good 淨秀幼而聰叡好
92 7 to think / consider / to ponder 退思補過慚愧懺謝
93 7 zhí straight 嘗忽然直
94 7 suí to follow 初張峻隨父母益州
95 7 in / at 本姓鮮于
96 7 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是解釋
97 7 qīng green 為青園
98 7 five 閑居寺慧勝尼傳五
99 7 shī the practice of selfless giving / dāna 共施宜知地以立精舍
100 7 such as / for example / for instance 忽聞空中聲狀如牛吼
101 7 miào wonderful / fantastic 西青園寺妙禕尼傳十一
102 7 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 欲請曜法師講十誦律
103 6 yuān a gulf / an abyss 竹園寺淨淵尼傳七
104 6 qià to get along with / to make contact 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
105 6 zàng to bury the dead 葬秣陵縣中興里內
106 6 féng feng 偽高昌都郎中寺馮尼傳四
107 6 使 shǐ to make / to cause 僧使眾役每居其首
108 6 竟陵 jìnglíng Jingling 齊文惠帝竟陵文宣王
109 6 to consult / to confer 從外國沙門普練諮受五戒
110 6 father 父粲之龍川縣都鄉侯
111 6 jiā house / home / residence 家中請僧轉涅槃經
112 6 tàn to sigh 歎曰
113 6 nán south 南晉陵寺令玉尼傳九
114 6 shòu to suffer / to be subjected to 得稟受
115 6 I / me / my 我當助秀尼講
116 6 liù six 東青園寺淨賢尼傳六
117 6 thing / matter
118 6 huò or / either / else 或有問暉者
119 6 jìng to respect /to honor 事關涉善神敬護常在左右
120 6 extensive / full 一稱彌呿羅
121 6 yān where / how 自非正己焉能導
122 6 a statute / a law / a regulation 止俯仰必遵律範
123 6 měi each / every 僧使眾役每居其首
124 6 shǐ beginning / start 還房取燭始登堦
125 6 shì clan / a branch of a lineage 安定烏氏人也
126 6 niàn to read aloud 禪林寺僧念尼傳二
127 5 tóng like / same / similar 同於佛殿內坐
128 5 cháng to taste 嘗三人
129 5 to stand 而青園徒眾悟解不同思立別住
130 5 chì imperial decree 三年明帝勅以寺從其所集宜名禪林
131 5 yún cloud 云從罽賓來至已一年
132 5 shēng sound 忽聞空中聲狀如牛吼
133 5 different / other 每奉請聖僧果食之上必有異
134 5 guāng light 見東方有二光
135 5 xuān to declare / to announce 山陰招明寺法宣尼傳十四
136 5 zào to make / to build / to manufacture 時制不許輒造
137 5 tán dark clouds 成都長樂寺曇暉尼傳三
138 5 wide / broad
139 5 néng can / able 及手能書常自寫經
140 5 bái white 其一如日而白
141 5 nèi inside / interior 同於佛殿內坐
142 5 tīng to listen 至十九方得聽許
143 5 弟子 dìzi disciple / follower / student 寺首尼弟子
144 5 竹園寺 Zhúyuán Sì Zhuyuan Temple 竹園寺淨淵尼傳七
145 5 shì matter / thing / item 事師竭誠猶懼弗及
146 5 hái also / in addition / more 還房取燭始登堦
147 5 chēng to call / to address 乘軒車大小稱形
148 5 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 幼而志道
149 5 jiū to examine / to investigate 不講說精究旨要
150 5 青園寺 Qīngyuán Sì Qingyuan Temple 東青園寺淨賢尼傳六
151 5 certainly / must / will / necessarily 止俯仰必遵律範
152 5 biàn turn / one time 華經日夜七遍
153 5 eight 竹園寺淨行尼傳八
154 5 mother 啟母求請禪師欲
155 5 gōng to present to / to supply / to provide 及至經營有七十檀越爭設妙供
156 5 and 他日又與數人
157 5 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 宋元嘉七年外國
158 5 yíng to trade / to operate / to run / to manage 所有資財唯充功德不營俗好
159 5 蔬食 shū shí vegetarian meal / vegetarian diet 聞斷魚肉即便蔬食
160 4 建康 Jiànkāng Jiankang 父僧智寓建康
161 4 chū to go out / to leave 多人共見從宋林門出
162 4 shì to release / to set free 大莊嚴寺釋寶唱撰
163 4 paternal aunt / father's sister 念即招提寺曇叡法師之姑也
164 4 líng mound / hill / mountain 南晉陵寺令玉尼傳九
165 4 wèn to ask
166 4 yǐn to drink 以蒲萄酒一升與之令飲
167 4 fèng to offer / to present 每奉請聖僧果食之上必有異
168 4 shì is / are / am / to be 謂是兜率天
169 4 十一 shíyī eleven 西青園寺妙禕尼傳十一
170 4 jiè to quit 戒忍精苦
171 4 樂安 Lè'ān Le'an 樂安寺慧暉尼傳十二
172 4 yuán monetary unit / dollar 以啟元徽
173 4 suì age 七歲自然持齋
174 4 guān to look at / to watch / to observe 秀觀諸尼未盡如法
175 4 fàn a pattern / model / rule / law 止俯仰必遵律範
176 4 bìng and / furthermore / also 下菓糉並悉時珍
177 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 厚相禮待供施無廢
178 4 dāng to be / to act as / to serve as 此尼當生兜率
179 4 yīn because 因即借
180 4 精苦 jīng kǔ to strive diligently 食戒行精苦
181 4 huái bosom / breast 奇相妙證獨得懷
182 4 shēn human body / torso 自搥其身悔責所行欲自害命
183 4 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 具戒以後講法華經
184 4 十七 shíqī seventeen 五年六月十七
185 4 to gather / to collect 三年明帝勅以寺從其所集宜名禪林
186 4 to allow / to permit 至十九方得聽許
187 4 hòu thick 厚相禮待供施無廢
188 4 十三 shísān thirteen 邸山寺道貴尼傳十三
189 4 míng measure word for people 三年明帝勅以寺從其所集宜名禪林
190 4 jiā to add 使守門者密加覘
191 4 復有 fùyǒu moreover / once again 隨復有之不知所以
192 4 business / industry 同住十餘人皆以禪定為業
193 4 wén writing / text 齊文惠帝竟陵文宣王
194 4 meaning / sense 常住大乘等義並非師受
195 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿
196 4 lái to come 云從罽賓來至已一年
197 4 xué to study / to learn 從昱學修觀行
198 4 to know / to learn about / to comprehend 合眾見之悉共
199 4 shǎng to reward / to grant / to bestow 史賞異
200 4 閑居寺 Xiánjū Shān Xianju Shan 閑居寺慧勝尼傳五
201 4 gòng together 合眾見之悉共
202 4 xián virtuous / worthy 東青園寺淨賢尼傳六
203 4 elegant / graceful / refined 雅能傳述
204 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 而青園徒眾悟解不同思立別住
205 4 power / force / strength 年耆力弱不復能行
206 4 already / afterwards 云從罽賓來至已一年
207 4 zhé sides of chariot for weapons 輒難盡取其理究
208 4 及至 jízhì up until / by the time that 及至經營有七十檀越爭設妙供
209 4 wèi Eighth earthly branch 洪徽未遠靈緒稍隤
210 4 dialect / language / speech 中語曰
211 4 huī a badge / an insignia 洪徽未遠靈緒稍隤
212 4 xiū to decorate / to embellish 三業勤修
213 4 xiàng to appear / to seem / to resemble 歲時甞聚沙為塔刻木作像
214 4 wěi yes 所有資財唯充功德不營俗好
215 4 shèng to beat / to win / to conquer 閑居寺慧勝尼傳五
216 4 十九 shíjiǔ nineteen 至十九方得聽許
217 4 guì expensive / costly / valuable 邸山寺道貴尼傳十三
218 4 西 The West 西青園寺妙禕尼傳十一
219 4 to attain / to reach 他日又請阿耨達池五百羅漢
220 4 hóng liberal / great 弘通經教自
221 4 precious 南晉陵寺令玉尼傳九
222 3 yào glorious 欲請曜法師講十誦律
223 3 十二 shí èr twelve 樂安寺慧暉尼傳十二
224 3 jiǔ nine 南晉陵寺令玉尼傳九
225 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 忘將接
226 3 to move / to shift / to remove 永明中移住禪林寺
227 3 jìn to the greatest extent / utmost 躬執泥瓦夙夜盡勤
228 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 惠高寶顒
229 3 zhōng clock 葬于鍾山
230 3 無不 wúbù not lacking 無不見者
231 3 外國 wàiguó a foreign country / a foreign state 從外國沙門普練諮受五戒
232 3 tuī to push / to shove 如此推遷
233 3 jìn shanxi 南晉陵寺令玉尼傳九
234 3 寫經 xiě jīng to copy sutras 及手能書常自寫經
235 3 to take / to get / to fetch 還房取燭始登堦
236 3 to arise / to get up 暫起
237 3 dìng to decide 即於定中
238 3 bright light / sunlight 從昱學修觀行
239 3 經律 jīnglǜ Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules 博窮經律言必典正
240 3 to bend / to flex 問難無能屈者
241 3 gěi to give 宋文孝武二帝常加資給
242 3 jīn gold 須費用役五三金而已
243 3 xià next 下菓糉並悉時珍
244 3 不休 bùxiū endlessly / ceaselessly 禮拜讀誦晝夜不休
245 3 wealth / capital / money / expenses 宋文孝武二帝常加資給
246 3 zōng school / sect 當時名士莫不宗敬
247 3 to produce / to give birth to / to breed 囑法育尼使相左右
248 3 róu soft 從斌濟柔次四法
249 3 rán correct / right / certainly 然者當令青者銷而白光熾
250 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 殿堂廂廊倏忽而成
251 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 汝審能出家不
252 3 shè to set up / to establish 及至經營有七十檀越爭設妙供
253 3 jié festival / a special day 行晚節好禪觀菜食精苦
254 3 a footprint 現迹彌日示其擁護
255 3 to open 啟母求請禪師欲
256 3 servant girl 以婢使
257 3 shǒu hand 及手能書常自寫經
258 3 guī to go back / to return 諸尼避路秀禪師歸
259 3 shǒu head 寺首尼弟子
260 3 guǒ a result / a consequence 每奉請聖僧果食之上必有異
261 3 yuàn to hope / to wish / to desire 深立誓願
262 3 zhī to know 不敢令二親知
263 3 shǎo few 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
264 3 qīn relatives 不敢令二親知
265 3 do not 勿驚秀尼
266 3 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 父母禁之
267 3 dōng east 東青園寺淨賢尼傳六
268 3 十八 shíbā eighteen 時年十八
269 3 jiāng will / shall (future tense) 忘將接
270 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 及至起定為昱尼說
271 3 gāo high / tall 德行既高門徒日眾
272 3 he / him 他日又與數人
273 3 clothes / clothing 不衣錦繡不
274 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 及手能書常自寫經
275 3 to ferry 或賬濟四眾
276 3 婿 son-in-law 後婿心疑以為姧詐
277 3 zhāng a sheet / a leaf 初張峻隨父母益州
278 3 比丘尼傳 Bǐqiūní Chuán Biographies of Buddhist Nuns 比丘尼傳卷第四
279 3 郎中 lángzhōng Langzhong 高昌都郎中寺憑尼傳四
280 3 tranquil 二十人以禪寂為樂
281 3 yǐn to hide / to conceal 後從草堂寺思隱
282 3 residence / dwelling 僧使眾役每居其首
283 3 rate / frequency / proportion / ratio 率抄取將歸其家
284 3 secret / hidden / confidential 鱔密自棄之
285 3 shì a generation
286 3 can / may / permissible 闍梨可
287 3 觀行 guān xíng contemplation and action 從昱學修觀行
288 3 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 又嘗七日供養禮懺訖攝心澍想
289 3 文宣王 Wénxuān Wáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang 齊文惠帝竟陵文宣王
290 3 淨行 jìngxíng Brahmin / Brahman 竹園寺淨行尼傳八
291 3 excellent / precious / rare / fine 西青園寺妙禕尼傳十一
292 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 博辯若神
293 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 戒忍精苦
294 3 cōng intelligent / clever / bright 淨秀幼而聰叡好
295 3 yuán garden / orchard 為青園
296 3 lǎng bright 後有尼聰朗特
297 3 bié do not / must not 而青園徒眾悟解不同思立別住
298 3 shí knowledge / understanding 醉吐迷悶無所復識
299 3 special / unique / distinguished 微願久發特乞
300 3 十四 shí sì fourteen 山陰招明寺法宣尼傳十四
301 3 cái money / wealth / riches / valuables 蓄私財隨得隨散
302 3 zāng a slave 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
303 3 成都 Chéngdū Chengdu 成都長樂寺曇暉尼傳三
304 3 便 biàn convenient / handy / easy 即於座末便得入定
305 3 suì to comply with / to follow along 遂致逼迫者
306 3 yóng solemn / large / grand / majestic 惠高寶顒
307 3 講說 jiǎng shuō to explain / to tell 不講說精究旨要
308 3 二十 èrshí twenty 二十出
309 3 gèng more / even more 其日就坐更無餘伴
310 3 jiù right away 其日就坐更無餘伴
311 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 後婿心疑以為姧詐
312 3 禪師 chánshī Chan Master / Zen Master / Seon Master 諸尼避路秀禪師歸
313 3 夢見 mèngjiàn to dream / to see in a dream 夜夢見鵶鵲鸜鵒子各
314 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 厚相禮待供施無廢
315 3 supreme ruler / emperor 齊文惠帝竟陵文宣王
316 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 勿驚秀尼
317 2 fāng square / quadrilateral / one side 至十九方得聽許
318 2 cosmos / universe 堂殿房宇五十餘間
319 2 dào to arrive 到元徽二年九月一日
320 2 dēng to rise / to ascend / to climb 還房取燭始登堦
321 2 貧道 pín dào humble monk 貧道有一
322 2 what / where / which 婿無如之何
323 2 suddenly / abruptly 始行十餘步奄忽
324 2 gān dry 有幹
325 2 duàn absolutely / decidedly 聞斷魚肉即便蔬食
326 2 以後 yǐhòu afterwards 具戒以後講法華經
327 2 qǐn to rest / to sleep 不食不寢
328 2 gòu frame / building / structure 勅即就締構
329 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 王不能屈
330 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 家中請僧轉涅槃經
331 2 yào to want / to wish for 不講說精究旨要
332 2 zhòng heavy 頴律師重講十誦
333 2 to apprehend / to realize / to become aware 而青園徒眾悟解不同思立別住
334 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 學成實毘曇涅槃華嚴
335 2 zuǒ to assist / to accompany 諸綱佐及有望之民
336 2 mēn stuffy 苦心悶不復飲食
337 2 end of a thread / a thread 洪徽未遠靈緒稍隤
338 2 zhǐ purport / aim / purpose 詞旨有
339 2 彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng 彭城人也
340 2 合眾 hézhòng mass / involving everyone / united / to assemble the multitude 合眾見之悉共
341 2 持齋 chí zhāi to keep a fast 七歲自然持齋
342 2 jìng to contend / to vie / to compete 無所矯競
343 2 shě to give 捨所居宅欲為立寺
344 2 qióng poor / destitute / impoverished 請諸僧尼窮相難盡
345 2 chì to burn / to blaze 然者當令青者銷而白光熾
346 2 shēng to be born / to give birth 此尼當生兜率
347 2 五百羅漢 Wǔ bǎi Luóhàn Five Hundred Arhats 他日又請阿耨達池五百羅漢
348 2 gài a lid / top / cover 見帳蓋覆之
349 2 yǐng clever / gifted 頴律師重講十誦
350 2 禪房 chánfáng a monastery 於禪房中坐
351 2 皇帝 huángdì Emperor 宋文皇帝善之
352 2 service 僧使眾役每居其首
353 2 wife 少經與大袜令郭洽妻臧氏相識
354 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid
355 2 popular / common 所有資財唯充功德不營俗好
356 2 mián to sleep 一尼鼾眠睡中
357 2 zhāo to beckon / to hail 山陰招明寺法宣尼傳十四
358 2 rèn to bear / to undertake 後總寺任十
359 2 禪觀 chánguān contemplative meditation 入蜀大弘禪觀
360 2 文帝 Wén Dì Emperor Wen of Han 齊文帝大相
361 2 兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 謂是兜率天
362 2 京邑 jīng yì capital city 又請京邑大德二旬大
363 2 xiè to let out 妻言泄于路
364 2 mysterious profound 探究淵賾博辯無窮
365 2 zhù a pillar / a post 見有一人頭柱
366 2 chéng to mount / to climb onto 乘軒車大小稱形
367 2 final particle 年始十三矣
368 2 十五 shíwǔ fifteen 天監十五年而卒
369 2 to cry out / to shout 呼神人也
370 2 to send / to transmit / to mail 寄畢世
371 2 shàn Shan 剡人也
372 2 zhǐ to stop / to halt 抵掌止之曰
373 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 令如所見
374 2 an official residence 邸山寺道貴尼傳十三
375 2 strange / unusual / uncanny 奇相妙證獨得懷
376 2 final interogative 何以至此耶
377 2 do not 莫撓秀尼
378 2 xié to carry / to take along / to bring along / to hold 復携住南楚
379 2 shè to ford a stream / to wade across 事關涉善神敬護常在左右
380 2 to assemble / to meet together 歲時甞聚沙為塔刻木作像
381 2 xiān fresh / new / delicious 本姓鮮于
382 2 increase / benefit 帝益相善
383 2 zhàng a tent 見帳蓋覆之
384 2 kāi to open 開題之日澡罐中水自然
385 2 xiāng village / township 父粲之龍川縣都鄉侯
386 2 to fear / be afraid of / to dread 事師竭誠猶懼弗及
387 2 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 僧宗寶亮二法師雅相
388 2 extravagant / go with fashion 遊心經律靡不遍覽
389 2 zhuàn to compose / to write / to compile 大莊嚴寺釋寶唱撰
390 2 gōng body 躬執泥瓦夙夜盡勤
391 2 內外 nèiwài inside and outside 又曾浴聖僧內外寂靜
392 2 shāo a little / slightly 洪徽未遠靈緒稍隤
393 2 蕭子良 Xiāo Zǐ Liáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang 王蕭子良厚加資給
394 2 經書 jīngshū Confucian classics 博覽經書深入理味
395 2 jiàn to build / to construct 建齋設講
396 2 nán difficult / arduous / hard 請諸僧尼窮相難盡
397 2 yǒng perpetually / eternally / forever 永明中移住禪林寺
398 2 céng once / already / former / previously 又曾浴聖僧內外寂靜
399 2 山陰 shānyīn Shanyin 山陰招明寺法宣尼傳十四
400 2 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 即於座末便得入定
401 2 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 於是聲馳遠近莫不歸服
402 2 děng et cetera / and so on 常住大乘等義並非師受
403 2 luó Luo 一稱彌呿羅
404 2 歡喜 huānxǐ joyful 尼善觀道聞而歡喜讚善
405 2 also / too 刺史劉悛後嘗率往亦
406 2 戒行 jièháng to abide by precepts 食戒行精苦
407 2 zhuàng form / appearance / shape 忽聞空中聲狀如牛吼
408 2 necessary / must 若婿家須相分解費用不足者
409 2 chèn aspect marker of injury
410 2 二百 èr bǎi two hundred 者千二百人
411 2 to beg / to request 微願久發特乞
412 2 lín a wood / a forest / a grove 多人共見從宋林門出
413 2 shēng to ascend / to go up 我升兜率天
414 2 chóng high / dignified / lofty 崇問曰
415 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使迎暉
416 2 當時 dāngshí then / at that time 當時名士莫不宗敬
417 2 xìn to believe / to trust 信驛重沓
418 2 lèi kind / type / class / category 其諸瑞異皆類此也
419 2 三十 sān shí thirty 同行賓客三十許人坐始定
420 2 night 夜夢見鵶鵲鸜鵒子各
421 2 qiú to request 二便求出家
422 2 zhǐ to point 燒六指供養
423 2 lín to face / to overlook 臨川王臨南兗延之至鎮
424 2 jiàn to remonstrate / to admonish 諫曉不
425 2 shì to decorate / to ornament / to adorn 不斆浮飾
426 2 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一
427 2 yóu especially / particularly 尤能屬文
428 2 寺僧 sìsēng Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 禪林寺僧念尼傳二
429 2 xiōng elder brother 法師兄是大丈夫
430 2 color 所著袈裟色如熟桑椹
431 2 yíng to receive / to welcome / to greet 育尼密迎還寺
432 2 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 三年明帝勅以寺從其所集宜名禪林
433 2 退 tuì to retreat / to move back 退思補過慚愧懺謝
434 2 hài to injure / to harm to 洽欲害其
435 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 弘通經教自
436 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 月十三日小間
437 2 to reply / to answer 答云
438 2 fáng a room 還房取燭始登堦
439 2 jiān simultaneously 涉多通文義兼美
440 2 zhōu a state / a province 父彌州從事
441 2 hair 微願久發特乞
442 2 you / thou 汝審能出家不
443 2 不復 bùfù to not go back 年耆力弱不復能行
444 2 答曰 dá yuē to reply 答曰
445 2 zài in / at 自夢見幡蓋樂器在佛殿西
446 2 xīn new / fresh / modern 縹帙帶軸寶飾新嚴
447 2 博覽 bólǎn to read extensively 十七出家博覽
448 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon
449 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 躬執泥瓦夙夜盡勤
450 2 chōng to fill / to be full / to supply 所有資財唯充功德不營俗好
451 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 從外國沙門普練諮受五戒
452 2 敬重 jìngzhòng to respect deeply / to revere / to esteem 時人敬重
453 2 xīn heart 庶微稱己心
454 2 zhuī to pursue / to chase 法惠酒醒自知犯戒追大慚愧
455 2 private 蓄私財隨得隨散
456 2 no 事師竭誠猶懼弗及
457 2 不出 bùchū not transcending 言不出臨中自往
458 2 chū at first / at the beginning / initially 初張峻隨父母益州
459 2 費用 fèiyòng cost / expenditure / expense 若婿家須相分解費用不足者
460 2 yún cloud 白黑敬仰四遠雲萃
461 2 雅相 yǎxiāng elegant appearance / dignity 僧宗寶亮二法師雅相
462 2 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā 妙法蓮華維摩勝鬘等經
463 2 聖僧 shèng sēng noble community / community of noble ones / āryasaṃgha / aryasamgha 每奉請聖僧果食之上必有異
464 2 zhì wisdom / knowledge / understanding 父僧智寓建康
465 2 fēn to separate / to divide into parts 歎此人有分令其
466 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 涉多通文義兼美
467 2 táng main hall / a large room 別立經臺置在于堂內
468 2 yōu excellent / superior 義優洽
469 2 huì can / be able to
470 2 lóng grand / intense / prosperous 禪範大隆諸學者眾
471 2 self 庶微稱己心
472 2 相識 xiāngshí to be aquainted 二十二日請相識僧會別
473 2 reason / logic / truth 輒難盡取其理究
474 2 大涅槃經 dà nièpán jīng Mahaparinirvana Sutra 講大涅槃經法華十地
475 2 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession 又嘗七日供養禮懺訖攝心澍想
476 2 wéi to disobey / to violate / to defy 此人根利慎勿違
477 2 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 比丘尼傳卷第四
478 2 happy / glad / cheerful / joyful 二十人以禪寂為樂
479 2 苦心 kǔxīn painstaking effort / to take a lot of trouble / laborious at pains 苦心悶不復飲食
480 2 長樂寺 Chánglè Sì Changle Temple 成都長樂寺曇暉尼傳三
481 2 能行 néngxíng ability to act 年耆力弱不復能行
482 2 road / path / way 諸尼避路秀禪師歸
483 2 zhǔ to enjoin / to instruct 令即囑之
484 2 jīng essence
485 2 yáng sun 葬于鍾山之陽也
486 2 mud 躬執泥瓦夙夜盡勤
487 2 shēn deep 深立誓願
488 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 若婿家須相分解費用不足者
489 2 wèi to call 謂是兜率天
490 2 gǎi to change / to alter 改緝樂安寺莫不新整
491 2 自然 zìrán nature 七歲自然持齋
492 2 晝夜 zhòuyè day and night 禮拜讀誦晝夜不休
493 2 不許 bùxǔ not allow / must not / can not 父母不許
494 2 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 退思補過慚愧懺謝
495 2 zhěng whole / complete 改緝樂安寺莫不新整
496 2 zhǎng palm of the hand 抵掌止之曰
497 2 lǎn to look at / to watch / to view 遍覽三
498 2 qiě moreover / also 且禪且寂風
499 2 法崇 Fǎ Chóng Fa Chong 刺史甄法崇聞之
500 2 huá Chinese 華經日夜七遍

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
temple / monastery / vihāra
rén Human Realm
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. jìng
 2. jìng
 3. jìng
 4. jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
 1. sēng
 2. sēng
 3. sēng
 1. a monk
 2. Sangha / monastic community
 3. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
huì Kindness
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
巴陵 bālíng
 1. Baling
 2. Master Baling
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
宝唱 寶唱 Bǎo Chàng Bao Chao
八月 bāyuè August / the Eighth Month
比丘尼传 比丘尼傳 Bǐqiūní Chuán Biographies of Buddhist Nuns
草堂寺 Cǎotáng Sì Caotang Temple
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长乐寺 長樂寺 Chánglè Sì Changle Temple
成实 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成实论 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成都 Chéngdū Chengdu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大涅槃经 大涅槃經 dà nièpán jīng Mahaparinirvana Sutra
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
兜率 Dōushuài Tuṣita / Tushita / Tuṣita Heaven
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
法崇 Fǎ Chóng Fa Chong
法护 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
高昌 Gāochāng Gaochang / Qara-hoja
广兴 廣興 Guǎng Xīng
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
龟茲国 龜茲國 Guīcí Guó Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
桂林 Guìlín Guilin
衡阳 衡陽 héngyáng Hengyang
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
慧力 Huìlì
 1. Huili
 2. power of wisdom
畺良耶舍 jiāng liáng yéshè Kālayaśas
建康 Jiànkāng Jiankang
罽賓 Jìbīn Kashmir
罽賓国 罽賓國 Jìbīn Guó Kashmir
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
竟陵 jìnglíng Jingling
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
巨鹿 鉅鹿 Jùlù Julu
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
礼忏 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
临川 臨川 Línchuān Linchuan
灵根寺 靈根寺 Línggēn Sì Linggen Temple
六月 liùyuè June / the Sixth Month
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
龙川县 龍川縣 lóngchuān xiàn Longchuan county
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
秣陵 mòlíng Moling
南昌 Nánchāng Nanchang
南城 nánchéng Nancheng
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
彭城寺 Péngchéng Sì Pengcheng Temple
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
桥西 橋西 qiáoxī Qiaoxi
青阳 青陽 qīngyáng Qingyang
青园寺 青園寺 Qīngyuán Sì Qingyuan Temple
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
求那跋摩 Qiúnàbámó Guṇaśāla
鸜鹆子 鸜鵒子 qúyùzǐ Sariputra / Śariputra / Sariputta
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
汝南 rǔnán Runan
僧会 僧會 Sēng Huì Kang Seng Hui
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
山阴 山陰 shānyīn Shanyin
shào
 1. Shao
 2. Shao
shèng Sheng
胜鬘 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十诵律 十誦律 Shí Sòng Lǜ Sarvāstivādavinaya
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
泰山 Tài Shān Mount Tai
太后寺 Tàihòu Sì Taihou Temple
泰始 Tàishǐ Taishi reign
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
Tu
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文宣王 Wénxuān Wáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无量寿经 無量壽經 Wú Liàng Shòu Jīng
 1. The Infinite Life Sutra / The Larger Sutra on Amitāyus / The Larger Pure Land Sutra
 2. Larger Sutra on Amitayus
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
湘东 湘東 xiāngdōng Xiangdong
闲居寺 閑居寺 Xiánjū Shān Xianju Shan
萧子良 蕭子良 Xiāo Zǐ Liáng Xiao Zi Liang / Wenxuan Wang
心经 心經 Xīnjīng
 1. The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra
 2. Heart Sutra
宣武 xuānwǔ Xuanwu / Emperor Xuanwu of Northern Wei
耶舍 yéshè Narendrayaśas
益州 Yìzhōu Yizhou
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
招提寺 Zhāotí Sì Zhaoti Temple / White Horse Temple
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
庄严寺 莊嚴寺 Zhuāngyán Sì Zhangyan Temple
竹园寺 竹園寺 Zhúyuán Sì Zhuyuan Temple
宗宝 宗寶 Zōng Bǎo Zong Bao

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 268.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱念 愛念 àiniàn to miss
安禅 安禪 ānchán to do sitting meditation
安定 āndìng Calm and Unmoving
阿闍梨 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher
biàn everywhere fragrant / paricitra
 1. to bestow
 2. to publish
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
chàn a ritual for confessing sins
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅林 禪林 Chán lín Chan temple / Zen temple
禅学 禪學 chán xué to study the Chan School
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
禅房 禪房 chánfáng a monastery
cháng eternal / nitya
禅观 禪觀 chánguān
 1. contemplative meditation
 2. Chan Contemplation
长斋 長齋 chángzhāi long term abstinence from eating meat
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
禅师 禪師 chánshī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
持斋 持齋 chí zhāi to keep a fast
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dài an element
dàn Simplicity
淡然 dàn rán Remain Detached
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道心 dào xīn Mind for the Way
道俗 dàosú layperson
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
di
殿堂 diàntáng Shrine
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
弟子 dìzi disciple
Sincere
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法事 fǎ shì a Dharma event
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
发露 發露 fālù to reveal / to manifest
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
放生 Fàng Shēng
 1. to release living creatures / fangsheng
 2. Liberate Lives
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法筵 fǎyán a seat for teaching the Dharma
非常 fēicháng impermanent / transient
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛殿 Fó diàn a Buddhist shrine / a Buddha hall
福业 福業 fúyè virtuous actions
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
姑子 gūzǐ Buddhist nun
hǎo Good
a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
hòu Deep
huā
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì Kindness
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
荤辛 葷辛 hūnxīn very pungent and spicy vegetable dishes
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā school / sect / lineage
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a fetter
jiè
 1. understanding
 2. to liberate
戒行 jièháng to abide by precepts
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经律 經律 jīnglǜ Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
juān body / kāya
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
恳恻 懇惻 kěncè
 1. sincerely
 2. sincerely
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
Joy
乐修 樂修 lè xiū joyful cultivation
transcendence
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
立德 lìdé establish in virtue
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
利益 lìyì benefit
lùn a treatise / a thesis / śastra
monastic discipline / vinaya
律师 律師 lǜshī vinaya teacher
滿 mǎn Full
měi Beauty
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
密语 密語 mìyán mantra
摩那埵 mónàduǒ mānatva / confession / period of penance
all women
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
尼寺 nísì nunnery
贫道 貧道 pín dào humble monk
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
qín diligence / perseverance / vīrya
qīng Clear
请法 請法 qǐng fǎ Request Teachings
请僧 請僧 qǐng sēng monastics invited to a Dharma service
清虚 清虛 qīng xū pure emptiness
realm / destination
kh
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
rén Benevolence
人见 人見 rén jiàn the view of a person
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
ruì Auspicious
ruò re
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
form / matter
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧尼 sēngní
 1. a Buddhist nun
 2. monks and nuns
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善神 shàn shén benevolent spirits
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
sháo a monastic compound
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
阇梨 闍梨 shélí ācārya / teacher
shèn Cautious
shēng birth
圣僧 聖僧 shèng sēng noble community / community of noble ones / āryasaṃgha / aryasamgha
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
shì loka / a world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì Buddhism
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
释道 釋道 Shì Dào Buddhism and Taoism
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十戒 shí jiè ten 0recepts
shòu feelings / sensations
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受三自归 受三自歸 shòu sān zì guī to accept the three refuges
受五戒 shòu wǔ jiè to take the Five Precepts
受具 shòujù to obtain full ordination
守门者 守門者 shǒuménzhě dvarapala / dvarapalah
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四事供养 四事供養 sì shì gōngyǎng the Four Offerings
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
寺主 sì zhǔ temple director / temple supervisor
寺僧 sìsēng Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
tài Prosperous
塔庙 塔廟 tǎmiào stūpas / pagodas
檀越 tányuè an alms giver / a donor
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通利 tōng lì sharp intelligence
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
wēi subtlety
威仪 威儀 wēiyí Conduct
文理 wén lǐ exegisis and doctrine
问难 問難 wèn nán Interrogation
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五百罗汉 五百羅漢 Wǔ bǎi Luóhàn Five Hundred Arhats
五行 wǔ xíng five practices
五部 wǔbù the five classes
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽藏 無盡藏 wújìn cáng
 1. an inexhaustible treasury
 2. Boundless Treasure
 3. inexhaustible storehouse
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
latent tendencies / predisposition
xián bhadra
闲居 閑居 xián jū a place to rest
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
相分 xiāngfēn an idea / a form
xiào Filial Piety
写经 寫經 xiě jīng to copy sutras
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信施 xìn shī trust in charity
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行人 xíngrén Practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅定 修禪定 xiūchándìng to meditate / to cultivate through meditation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xuān to teach / to instruct
xué a learner
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yán a garland / an adornment / avataṃsa
karma / kamma / karmic deeds / actions
Righteousness
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
manas / mind / mentation
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
勇猛 yǒngměng ardency
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有法 yǒufǎ something that exists
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
澡罐 zǎoguàn tub
koan / kōan / gong'an
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
zhì Aspiration
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
众经 眾經 zhòngjīng myriad of scriptures
zhù to attach / to grasp
zhù to attach / to abide / to dwell on
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate