Glossary and Vocabulary for Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing 師子月佛本生經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 41 獼猴 míhóu a macaque 跳上樹端作獼猴聲
2 26 shēn human body; torso 身到空中
3 26 shēn Kangxi radical 158 身到空中
4 26 shēn self 身到空中
5 26 shēn life 身到空中
6 26 shēn an object 身到空中
7 26 shēn a lifetime 身到空中
8 26 shēn moral character 身到空中
9 26 shēn status; identity; position 身到空中
10 26 shēn pregnancy 身到空中
11 26 juān India 身到空中
12 26 shēn body; kaya 身到空中
13 24 zhōng middle 在卿園中為作何等
14 24 zhōng medium; medium sized 在卿園中為作何等
15 24 zhōng China 在卿園中為作何等
16 24 zhòng to hit the mark 在卿園中為作何等
17 24 zhōng midday 在卿園中為作何等
18 24 zhōng inside 在卿園中為作何等
19 24 zhōng during 在卿園中為作何等
20 24 zhōng Zhong 在卿園中為作何等
21 24 zhōng intermediary 在卿園中為作何等
22 24 zhōng half 在卿園中為作何等
23 24 zhòng to reach; to attain 在卿園中為作何等
24 24 zhòng to suffer; to infect 在卿園中為作何等
25 24 zhòng to obtain 在卿園中為作何等
26 24 zhòng to pass an exam 在卿園中為作何等
27 24 zhōng middle 在卿園中為作何等
28 21 Buddha; Awakened One 前後導從往詣佛所
29 21 relating to Buddhism 前後導從往詣佛所
30 21 a statue or image of a Buddha 前後導從往詣佛所
31 21 a Buddhist text 前後導從往詣佛所
32 21 to touch; to stroke 前後導從往詣佛所
33 21 Buddha 前後導從往詣佛所
34 21 Buddha; Awakened One 前後導從往詣佛所
35 21 wéi to act as; to serve 新為失譯人名附三秦錄
36 21 wéi to change into; to become 新為失譯人名附三秦錄
37 21 wéi to be; is 新為失譯人名附三秦錄
38 21 wéi to do 新為失譯人名附三秦錄
39 21 wèi to support; to help 新為失譯人名附三秦錄
40 21 wéi to govern 新為失譯人名附三秦錄
41 21 shí time; a point or period of time
42 21 shí a season; a quarter of a year
43 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day
44 21 shí fashionable
45 21 shí fate; destiny; luck
46 21 shí occasion; opportunity; chance
47 21 shí tense
48 21 shí particular; special
49 21 shí to plant; to cultivate
50 21 shí an era; a dynasty
51 21 shí time [abstract]
52 21 shí seasonal
53 21 shí to wait upon
54 21 shí hour
55 21 shí appropriate; proper; timely
56 21 shí Shi
57 21 shí a present; currentlt
58 21 shí time; kāla
59 21 shí at that time; samaya
60 20 zuò to do 或捉三鈴作那羅戲
61 20 zuò to act as; to serve as 或捉三鈴作那羅戲
62 20 zuò to start 或捉三鈴作那羅戲
63 20 zuò a writing; a work 或捉三鈴作那羅戲
64 20 zuò to dress as; to be disguised as 或捉三鈴作那羅戲
65 20 zuō to create; to make 或捉三鈴作那羅戲
66 20 zuō a workshop 或捉三鈴作那羅戲
67 20 zuō to write; to compose 或捉三鈴作那羅戲
68 20 zuò to rise 或捉三鈴作那羅戲
69 20 zuò to be aroused 或捉三鈴作那羅戲
70 20 zuò activity; action; undertaking 或捉三鈴作那羅戲
71 20 zuò to regard as 或捉三鈴作那羅戲
72 20 zuò action; kāraṇa 或捉三鈴作那羅戲
73 19 to go; to 乃與鳥獸作於非法
74 19 to rely on; to depend on 乃與鳥獸作於非法
75 19 Yu 乃與鳥獸作於非法
76 19 a crow 乃與鳥獸作於非法
77 16 to be near by; to be close to 即敕長者迦蘭陀曰
78 16 at that time 即敕長者迦蘭陀曰
79 16 to be exactly the same as; to be thus 即敕長者迦蘭陀曰
80 16 supposed; so-called 即敕長者迦蘭陀曰
81 16 to arrive at; to ascend 即敕長者迦蘭陀曰
82 15 Ru River 吾當為汝分別解說
83 15 Ru 吾當為汝分別解說
84 15 gào to tell; to say; said; told 佛告大王
85 15 gào to request 佛告大王
86 15 gào to report; to inform 佛告大王
87 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告大王
88 15 gào to accuse; to sue 佛告大王
89 15 gào to reach 佛告大王
90 15 gào an announcement 佛告大王
91 15 gào a party 佛告大王
92 15 gào a vacation 佛告大王
93 15 gào Gao 佛告大王
94 15 gào to tell; jalp 佛告大王
95 15 shēng to be born; to give birth 復有何罪生畜生中
96 15 shēng to live 復有何罪生畜生中
97 15 shēng raw 復有何罪生畜生中
98 15 shēng a student 復有何罪生畜生中
99 15 shēng life 復有何罪生畜生中
100 15 shēng to produce; to give rise 復有何罪生畜生中
101 15 shēng alive 復有何罪生畜生中
102 15 shēng a lifetime 復有何罪生畜生中
103 15 shēng to initiate; to become 復有何罪生畜生中
104 15 shēng to grow 復有何罪生畜生中
105 15 shēng unfamiliar 復有何罪生畜生中
106 15 shēng not experienced 復有何罪生畜生中
107 15 shēng hard; stiff; strong 復有何罪生畜生中
108 15 shēng having academic or professional knowledge 復有何罪生畜生中
109 15 shēng a male role in traditional theatre 復有何罪生畜生中
110 15 shēng gender 復有何罪生畜生中
111 15 shēng to develop; to grow 復有何罪生畜生中
112 15 shēng to set up 復有何罪生畜生中
113 15 shēng a prostitute 復有何罪生畜生中
114 15 shēng a captive 復有何罪生畜生中
115 15 shēng a gentleman 復有何罪生畜生中
116 15 shēng Kangxi radical 100 復有何罪生畜生中
117 15 shēng unripe 復有何罪生畜生中
118 15 shēng nature 復有何罪生畜生中
119 15 shēng to inherit; to succeed 復有何罪生畜生中
120 15 shēng destiny 復有何罪生畜生中
121 15 shēng birth 復有何罪生畜生中
122 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 分別演說令得開解
123 15 děi to want to; to need to 分別演說令得開解
124 15 děi must; ought to 分別演說令得開解
125 15 de 分別演說令得開解
126 15 de infix potential marker 分別演說令得開解
127 15 to result in 分別演說令得開解
128 15 to be proper; to fit; to suit 分別演說令得開解
129 15 to be satisfied 分別演說令得開解
130 15 to be finished 分別演說令得開解
131 15 děi satisfying 分別演說令得開解
132 15 to contract 分別演說令得開解
133 15 to hear 分別演說令得開解
134 15 to have; there is 分別演說令得開解
135 15 marks time passed 分別演說令得開解
136 15 obtain; attain; prāpta 分別演說令得開解
137 14 cóng to follow 前後導從往詣佛所
138 14 cóng to comply; to submit; to defer 前後導從往詣佛所
139 14 cóng to participate in something 前後導從往詣佛所
140 14 cóng to use a certain method or principle 前後導從往詣佛所
141 14 cóng something secondary 前後導從往詣佛所
142 14 cóng remote relatives 前後導從往詣佛所
143 14 cóng secondary 前後導從往詣佛所
144 14 cóng to go on; to advance 前後導從往詣佛所
145 14 cōng at ease; informal 前後導從往詣佛所
146 14 zòng a follower; a supporter 前後導從往詣佛所
147 14 zòng to release 前後導從往詣佛所
148 14 zòng perpendicular; longitudinal 前後導從往詣佛所
149 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 與千二百五十比丘百菩薩俱
150 14 比丘 bǐqiū bhiksu 與千二百五十比丘百菩薩俱
151 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 與千二百五十比丘百菩薩俱
152 14 infix potential marker 如來知不
153 14 爾時 ěr shí at that time 爾時
154 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
155 13 yán to speak; to say; said 諸大眾各作是言
156 13 yán language; talk; words; utterance; speech 諸大眾各作是言
157 13 yán Kangxi radical 149 諸大眾各作是言
158 13 yán phrase; sentence 諸大眾各作是言
159 13 yán a word; a syllable 諸大眾各作是言
160 13 yán a theory; a doctrine 諸大眾各作是言
161 13 yán to regard as 諸大眾各作是言
162 13 yán to act as 諸大眾各作是言
163 13 yán speech; vāc 諸大眾各作是言
164 13 yán speak; vad 諸大眾各作是言
165 13 shàng top; a high position 跳上樹端作獼猴聲
166 13 shang top; the position on or above something 跳上樹端作獼猴聲
167 13 shàng to go up; to go forward 跳上樹端作獼猴聲
168 13 shàng shang 跳上樹端作獼猴聲
169 13 shàng previous; last 跳上樹端作獼猴聲
170 13 shàng high; higher 跳上樹端作獼猴聲
171 13 shàng advanced 跳上樹端作獼猴聲
172 13 shàng a monarch; a sovereign 跳上樹端作獼猴聲
173 13 shàng time 跳上樹端作獼猴聲
174 13 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 跳上樹端作獼猴聲
175 13 shàng far 跳上樹端作獼猴聲
176 13 shàng big; as big as 跳上樹端作獼猴聲
177 13 shàng abundant; plentiful 跳上樹端作獼猴聲
178 13 shàng to report 跳上樹端作獼猴聲
179 13 shàng to offer 跳上樹端作獼猴聲
180 13 shàng to go on stage 跳上樹端作獼猴聲
181 13 shàng to take office; to assume a post 跳上樹端作獼猴聲
182 13 shàng to install; to erect 跳上樹端作獼猴聲
183 13 shàng to suffer; to sustain 跳上樹端作獼猴聲
184 13 shàng to burn 跳上樹端作獼猴聲
185 13 shàng to remember 跳上樹端作獼猴聲
186 13 shàng to add 跳上樹端作獼猴聲
187 13 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 跳上樹端作獼猴聲
188 13 shàng to meet 跳上樹端作獼猴聲
189 13 shàng falling then rising (4th) tone 跳上樹端作獼猴聲
190 13 shang used after a verb indicating a result 跳上樹端作獼猴聲
191 13 shàng a musical note 跳上樹端作獼猴聲
192 13 shàng higher, superior; uttara 跳上樹端作獼猴聲
193 13 eight 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
194 13 Kangxi radical 12 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
195 13 eighth 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
196 13 all around; all sides 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
197 13 eight; aṣṭa 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
198 13 大王 dàwáng king 上啟大王頻婆娑羅
199 13 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 上啟大王頻婆娑羅
200 13 大王 dàwáng great king; mahārāja 上啟大王頻婆娑羅
201 12 wàn ten thousand 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
202 12 wàn many; myriad; innumerable 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
203 12 wàn Wan 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
204 12 Mo 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
205 12 wàn scorpion dance 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
206 12 wàn ten thousand; myriad; ayuta 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
207 12 jiàn to see 遙見世尊在重閣上
208 12 jiàn opinion; view; understanding 遙見世尊在重閣上
209 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見世尊在重閣上
210 12 jiàn refer to; for details see 遙見世尊在重閣上
211 12 jiàn to appear 遙見世尊在重閣上
212 12 jiàn to meet 遙見世尊在重閣上
213 12 jiàn to receive (a guest) 遙見世尊在重閣上
214 12 jiàn let me; kindly 遙見世尊在重閣上
215 12 jiàn Jian 遙見世尊在重閣上
216 12 xiàn to appear 遙見世尊在重閣上
217 12 xiàn to introduce 遙見世尊在重閣上
218 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見世尊在重閣上
219 12 Kangxi radical 49 大王見已
220 12 to bring to an end; to stop 大王見已
221 12 to complete 大王見已
222 12 to demote; to dismiss 大王見已
223 12 to recover from an illness 大王見已
224 12 former; pūrvaka 大王見已
225 11 míng fame; renown; reputation 新為失譯人名附三秦錄
226 11 míng a name; personal name; designation 新為失譯人名附三秦錄
227 11 míng rank; position 新為失譯人名附三秦錄
228 11 míng an excuse 新為失譯人名附三秦錄
229 11 míng life 新為失譯人名附三秦錄
230 11 míng to name; to call 新為失譯人名附三秦錄
231 11 míng to express; to describe 新為失譯人名附三秦錄
232 11 míng to be called; to have the name 新為失譯人名附三秦錄
233 11 míng to own; to possess 新為失譯人名附三秦錄
234 11 míng famous; renowned 新為失譯人名附三秦錄
235 11 míng moral 新為失譯人名附三秦錄
236 11 míng name; naman 新為失譯人名附三秦錄
237 11 míng fame; renown; yasas 新為失譯人名附三秦錄
238 11 阿羅漢 āluóhàn Arhat 三世諸佛諸阿羅漢
239 11 阿羅漢 Āluóhàn arhat 三世諸佛諸阿羅漢
240 11 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 三世諸佛諸阿羅漢
241 11 jīn today; present; now 汝今應發無上道心
242 11 jīn Jin 汝今應發無上道心
243 11 jīn modern 汝今應發無上道心
244 11 jīn now; adhunā 汝今應發無上道心
245 10 Yi 第三亦如是說
246 10 wáng Wang 王聞此語
247 10 wáng a king 王聞此語
248 10 wáng Kangxi radical 96 王聞此語
249 10 wàng to be king; to rule 王聞此語
250 10 wáng a prince; a duke 王聞此語
251 10 wáng grand; great 王聞此語
252 10 wáng to treat with the ceremony due to a king 王聞此語
253 10 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王聞此語
254 10 wáng the head of a group or gang 王聞此語
255 10 wáng the biggest or best of a group 王聞此語
256 10 wáng king; best of a kind; rāja 王聞此語
257 10 四千 sì qiān four thousand 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
258 10 羅漢 luóhàn Arhat 至羅漢所
259 10 羅漢 Luóhàn arhat 至羅漢所
260 10 to give 與千二百五十比丘百菩薩俱
261 10 to accompany 與千二百五十比丘百菩薩俱
262 10 to particate in 與千二百五十比丘百菩薩俱
263 10 of the same kind 與千二百五十比丘百菩薩俱
264 10 to help 與千二百五十比丘百菩薩俱
265 10 for 與千二百五十比丘百菩薩俱
266 10 wén to hear 王聞此語
267 10 wén Wen 王聞此語
268 10 wén sniff at; to smell 王聞此語
269 10 wén to be widely known 王聞此語
270 10 wén to confirm; to accept 王聞此語
271 10 wén information 王聞此語
272 10 wèn famous; well known 王聞此語
273 10 wén knowledge; learning 王聞此語
274 10 wèn popularity; prestige; reputation 王聞此語
275 10 wén to question 王聞此語
276 10 wén hearing; śruti 王聞此語
277 10 suǒ a few; various; some 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
278 10 suǒ a place; a location 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
279 10 suǒ indicates a passive voice 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
280 10 suǒ an ordinal number 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
281 10 suǒ meaning 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
282 10 suǒ garrison 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
283 10 suǒ place; pradeśa 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
284 9 method; way 如沙門法偏袒右肩
285 9 France 如沙門法偏袒右肩
286 9 the law; rules; regulations 如沙門法偏袒右肩
287 9 the teachings of the Buddha; Dharma 如沙門法偏袒右肩
288 9 a standard; a norm 如沙門法偏袒右肩
289 9 an institution 如沙門法偏袒右肩
290 9 to emulate 如沙門法偏袒右肩
291 9 magic; a magic trick 如沙門法偏袒右肩
292 9 punishment 如沙門法偏袒右肩
293 9 Fa 如沙門法偏袒右肩
294 9 a precedent 如沙門法偏袒右肩
295 9 a classification of some kinds of Han texts 如沙門法偏袒右肩
296 9 relating to a ceremony or rite 如沙門法偏袒右肩
297 9 Dharma 如沙門法偏袒右肩
298 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如沙門法偏袒右肩
299 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如沙門法偏袒右肩
300 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如沙門法偏袒右肩
301 9 quality; characteristic 如沙門法偏袒右肩
302 9 zhī to go 諸長者及行路人競集看之
303 9 zhī to arrive; to go 諸長者及行路人競集看之
304 9 zhī is 諸長者及行路人競集看之
305 9 zhī to use 諸長者及行路人競集看之
306 9 zhī Zhi 諸長者及行路人競集看之
307 9 金色 jīnsè gold 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
308 9 self 憶念我今欲歸依佛
309 9 [my] dear 憶念我今欲歸依佛
310 9 Wo 憶念我今欲歸依佛
311 9 self; atman; attan 憶念我今欲歸依佛
312 9 ga 憶念我今欲歸依佛
313 9 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni; Buddhist nun 婬比丘尼
314 9 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni 婬比丘尼
315 9 比丘尼 bǐqiūní bhiksuni; nun; bhikkhuni 婬比丘尼
316 9 chù a place; location; a spot; a point 處炎火中金光圍繞
317 9 chǔ to reside; to live; to dwell 處炎火中金光圍繞
318 9 chù an office; a department; a bureau 處炎火中金光圍繞
319 9 chù a part; an aspect 處炎火中金光圍繞
320 9 chǔ to be in; to be in a position of 處炎火中金光圍繞
321 9 chǔ to get along with 處炎火中金光圍繞
322 9 chǔ to deal with; to manage 處炎火中金光圍繞
323 9 chǔ to punish; to sentence 處炎火中金光圍繞
324 9 chǔ to stop; to pause 處炎火中金光圍繞
325 9 chǔ to be associated with 處炎火中金光圍繞
326 9 chǔ to situate; to fix a place for 處炎火中金光圍繞
327 9 chǔ to occupy; to control 處炎火中金光圍繞
328 9 chù circumstances; situation 處炎火中金光圍繞
329 9 chù an occasion; a time 處炎火中金光圍繞
330 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 比丘即為獼猴說三歸依
331 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 比丘即為獼猴說三歸依
332 8 shuì to persuade 比丘即為獼猴說三歸依
333 8 shuō to teach; to recite; to explain 比丘即為獼猴說三歸依
334 8 shuō a doctrine; a theory 比丘即為獼猴說三歸依
335 8 shuō to claim; to assert 比丘即為獼猴說三歸依
336 8 shuō allocution 比丘即為獼猴說三歸依
337 8 shuō to criticize; to scold 比丘即為獼猴說三歸依
338 8 shuō to indicate; to refer to 比丘即為獼猴說三歸依
339 8 shuō speach; vāda 比丘即為獼猴說三歸依
340 8 shuō to speak; bhāṣate 比丘即為獼猴說三歸依
341 8 世尊 shìzūn World-Honored One 遙見世尊在重閣上
342 8 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 遙見世尊在重閣上
343 8 to go back; to return 菩薩復作種種變現令其歡喜
344 8 to resume; to restart 菩薩復作種種變現令其歡喜
345 8 to do in detail 菩薩復作種種變現令其歡喜
346 8 to restore 菩薩復作種種變現令其歡喜
347 8 to respond; to reply to 菩薩復作種種變現令其歡喜
348 8 Fu; Return 菩薩復作種種變現令其歡喜
349 8 to retaliate; to reciprocate 菩薩復作種種變現令其歡喜
350 8 to avoid forced labor or tax 菩薩復作種種變現令其歡喜
351 8 Fu 菩薩復作種種變現令其歡喜
352 8 doubled; to overlapping; folded 菩薩復作種種變現令其歡喜
353 8 a lined garment with doubled thickness 菩薩復作種種變現令其歡喜
354 8 菩薩 púsà bodhisattva 與千二百五十比丘百菩薩俱
355 8 菩薩 púsà bodhisattva 與千二百五十比丘百菩薩俱
356 8 菩薩 púsà bodhisatta 與千二百五十比丘百菩薩俱
357 8 to reach 諸長者及行路人競集看之
358 8 to attain 諸長者及行路人競集看之
359 8 to understand 諸長者及行路人競集看之
360 8 able to be compared to; to catch up with 諸長者及行路人競集看之
361 8 to be involved with; to associate with 諸長者及行路人競集看之
362 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 諸長者及行路人競集看之
363 8 and; ca; api 諸長者及行路人競集看之
364 8 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 諸天雨花持用供養
365 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 諸天雨花持用供養
366 8 供養 gòngyǎng offering 諸天雨花持用供養
367 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 諸天雨花持用供養
368 8 ér Kangxi radical 126 墜地而死
369 8 ér as if; to seem like 墜地而死
370 8 néng can; able 墜地而死
371 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 墜地而死
372 8 ér to arrive; up to 墜地而死
373 7 zhòng many; numerous 眾中有一菩薩比丘
374 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾中有一菩薩比丘
375 7 zhòng general; common; public 眾中有一菩薩比丘
376 7 婆須蜜多 póxūmìduō Vasumitra 名婆須蜜多
377 7 one 眾中有一菩薩比丘
378 7 Kangxi radical 1 眾中有一菩薩比丘
379 7 pure; concentrated 眾中有一菩薩比丘
380 7 first 眾中有一菩薩比丘
381 7 the same 眾中有一菩薩比丘
382 7 sole; single 眾中有一菩薩比丘
383 7 a very small amount 眾中有一菩薩比丘
384 7 Yi 眾中有一菩薩比丘
385 7 other 眾中有一菩薩比丘
386 7 to unify 眾中有一菩薩比丘
387 7 accidentally; coincidentally 眾中有一菩薩比丘
388 7 abruptly; suddenly 眾中有一菩薩比丘
389 7 one; eka 眾中有一菩薩比丘
390 7 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 諸大眾各作是言
391 7 大眾 dàzhòng Volkswagen 諸大眾各作是言
392 7 大眾 dàzhòng Assembly 諸大眾各作是言
393 7 zhě ca 中有採花奉上王者
394 7 zuì crime; offense; sin; vice 復有何罪生畜生中
395 7 zuì fault; error 復有何罪生畜生中
396 7 zuì hardship; suffering 復有何罪生畜生中
397 7 zuì to blame; to accuse 復有何罪生畜生中
398 7 zuì punishment 復有何罪生畜生中
399 7 持戒 chí jiè to uphold precepts 諸根具足不持戒行
400 7 持戒 chí jiè morality; to uphold precepts 諸根具足不持戒行
401 7 rén person; people; a human being 諸長者及行路人競集看之
402 7 rén Kangxi radical 9 諸長者及行路人競集看之
403 7 rén a kind of person 諸長者及行路人競集看之
404 7 rén everybody 諸長者及行路人競集看之
405 7 rén adult 諸長者及行路人競集看之
406 7 rén somebody; others 諸長者及行路人競集看之
407 7 rén an upright person 諸長者及行路人競集看之
408 7 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 諸長者及行路人競集看之
409 7 懺悔 chànhuǐ to confess; to repent 次當懺悔
410 7 懺悔 chànhuǐ to repent 次當懺悔
411 7 懺悔 chànhuǐ repentance; pāpadeśanā 次當懺悔
412 7 畜生 chùsheng animals; domestic animals 復有何罪生畜生中
413 7 畜生 chùsheng rebirth as an animal 復有何罪生畜生中
414 7 tiě iron 鐵犁耕其舌
415 7 tiě strong; solid; firm 鐵犁耕其舌
416 7 tiě a weapon 鐵犁耕其舌
417 7 tiě Tie 鐵犁耕其舌
418 7 jié to coerce; to threaten; to menace 劫盡更生
419 7 jié take by force; to plunder 劫盡更生
420 7 jié a disaster; catastrophe 劫盡更生
421 7 jié a strategy in weiqi 劫盡更生
422 7 jié a kalpa; an eon 劫盡更生
423 6 qiān one thousand 與千二百五十比丘百菩薩俱
424 6 qiān many; numerous; countless 與千二百五十比丘百菩薩俱
425 6 qiān a cheat; swindler 與千二百五十比丘百菩薩俱
426 6 to carry on the shoulder 此諸獼猴宿有何福身作金色
427 6 what 此諸獼猴宿有何福身作金色
428 6 He 此諸獼猴宿有何福身作金色
429 6 dialect; language; speech 王聞此語
430 6 to speak; to tell 王聞此語
431 6 verse; writing 王聞此語
432 6 to speak; to tell 王聞此語
433 6 proverbs; common sayings; old expressions 王聞此語
434 6 a signal 王聞此語
435 6 to chirp; to tweet 王聞此語
436 6 words; discourse; vac 王聞此語
437 6 五百 wǔ bǎi five hundred 五百身中恒為牛身
438 6 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 五百身中恒為牛身
439 6 chí to grasp; to hold 持不殺戒
440 6 chí to resist; to oppose 持不殺戒
441 6 chí to uphold 持不殺戒
442 6 chí to sustain; to keep; to uphold 持不殺戒
443 6 chí to administer; to manage 持不殺戒
444 6 chí to control 持不殺戒
445 6 chí to be cautious 持不殺戒
446 6 chí to remember 持不殺戒
447 6 chí to assist 持不殺戒
448 6 chí to hold; dhara 持不殺戒
449 6 chí with; using 持不殺戒
450 6 地獄 dìyù a hell 從地獄出墮餓鬼中
451 6 地獄 dìyù hell 從地獄出墮餓鬼中
452 6 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 從地獄出墮餓鬼中
453 6 如來 rúlái Tathagata 如來知不
454 6 如來 Rúlái Tathagata 如來知不
455 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來知不
456 6 děng et cetera; and so on 如是等苦事
457 6 děng to wait 如是等苦事
458 6 děng to be equal 如是等苦事
459 6 děng degree; level 如是等苦事
460 6 děng to compare 如是等苦事
461 5 xíng to walk 諸根具足不持戒行
462 5 xíng capable; competent 諸根具足不持戒行
463 5 háng profession 諸根具足不持戒行
464 5 xíng Kangxi radical 144 諸根具足不持戒行
465 5 xíng to travel 諸根具足不持戒行
466 5 xìng actions; conduct 諸根具足不持戒行
467 5 xíng to do; to act; to practice 諸根具足不持戒行
468 5 xíng all right; OK; okay 諸根具足不持戒行
469 5 háng horizontal line 諸根具足不持戒行
470 5 héng virtuous deeds 諸根具足不持戒行
471 5 hàng a line of trees 諸根具足不持戒行
472 5 hàng bold; steadfast 諸根具足不持戒行
473 5 xíng to move 諸根具足不持戒行
474 5 xíng to put into effect; to implement 諸根具足不持戒行
475 5 xíng travel 諸根具足不持戒行
476 5 xíng to circulate 諸根具足不持戒行
477 5 xíng running script; running script 諸根具足不持戒行
478 5 xíng temporary 諸根具足不持戒行
479 5 háng rank; order 諸根具足不持戒行
480 5 háng a business; a shop 諸根具足不持戒行
481 5 xíng to depart; to leave 諸根具足不持戒行
482 5 xíng to experience 諸根具足不持戒行
483 5 xíng path; way 諸根具足不持戒行
484 5 xíng xing; ballad 諸根具足不持戒行
485 5 xíng Xing 諸根具足不持戒行
486 5 xíng Practice 諸根具足不持戒行
487 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 諸根具足不持戒行
488 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 諸根具足不持戒行
489 5 zhī to know 如來知不
490 5 zhī to comprehend 如來知不
491 5 zhī to inform; to tell 如來知不
492 5 zhī to administer 如來知不
493 5 zhī to distinguish; to discern 如來知不
494 5 zhī to be close friends 如來知不
495 5 zhī to feel; to sense; to perceive 如來知不
496 5 zhī to receive; to entertain 如來知不
497 5 zhī knowledge 如來知不
498 5 zhī consciousness; perception 如來知不
499 5 zhī a close friend 如來知不
500 5 zhì wisdom 如來知不

Frequencies of all Words

Top 922

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 41 獼猴 míhóu a macaque 跳上樹端作獼猴聲
2 36 zhū all; many; various 諸長者及行路人競集看之
3 36 zhū Zhu 諸長者及行路人競集看之
4 36 zhū all; members of the class 諸長者及行路人競集看之
5 36 zhū interrogative particle 諸長者及行路人競集看之
6 36 zhū him; her; them; it 諸長者及行路人競集看之
7 36 zhū of; in 諸長者及行路人競集看之
8 36 zhū all; many; sarva 諸長者及行路人競集看之
9 26 shēn human body; torso 身到空中
10 26 shēn Kangxi radical 158 身到空中
11 26 shēn measure word for clothes 身到空中
12 26 shēn self 身到空中
13 26 shēn life 身到空中
14 26 shēn an object 身到空中
15 26 shēn a lifetime 身到空中
16 26 shēn personally 身到空中
17 26 shēn moral character 身到空中
18 26 shēn status; identity; position 身到空中
19 26 shēn pregnancy 身到空中
20 26 juān India 身到空中
21 26 shēn body; kaya 身到空中
22 24 zhōng middle 在卿園中為作何等
23 24 zhōng medium; medium sized 在卿園中為作何等
24 24 zhōng China 在卿園中為作何等
25 24 zhòng to hit the mark 在卿園中為作何等
26 24 zhōng in; amongst 在卿園中為作何等
27 24 zhōng midday 在卿園中為作何等
28 24 zhōng inside 在卿園中為作何等
29 24 zhōng during 在卿園中為作何等
30 24 zhōng Zhong 在卿園中為作何等
31 24 zhōng intermediary 在卿園中為作何等
32 24 zhōng half 在卿園中為作何等
33 24 zhōng just right; suitably 在卿園中為作何等
34 24 zhōng while 在卿園中為作何等
35 24 zhòng to reach; to attain 在卿園中為作何等
36 24 zhòng to suffer; to infect 在卿園中為作何等
37 24 zhòng to obtain 在卿園中為作何等
38 24 zhòng to pass an exam 在卿園中為作何等
39 24 zhōng middle 在卿園中為作何等
40 21 Buddha; Awakened One 前後導從往詣佛所
41 21 relating to Buddhism 前後導從往詣佛所
42 21 a statue or image of a Buddha 前後導從往詣佛所
43 21 a Buddhist text 前後導從往詣佛所
44 21 to touch; to stroke 前後導從往詣佛所
45 21 Buddha 前後導從往詣佛所
46 21 Buddha; Awakened One 前後導從往詣佛所
47 21 wèi for; to 新為失譯人名附三秦錄
48 21 wèi because of 新為失譯人名附三秦錄
49 21 wéi to act as; to serve 新為失譯人名附三秦錄
50 21 wéi to change into; to become 新為失譯人名附三秦錄
51 21 wéi to be; is 新為失譯人名附三秦錄
52 21 wéi to do 新為失譯人名附三秦錄
53 21 wèi for 新為失譯人名附三秦錄
54 21 wèi because of; for; to 新為失譯人名附三秦錄
55 21 wèi to 新為失譯人名附三秦錄
56 21 wéi in a passive construction 新為失譯人名附三秦錄
57 21 wéi forming a rehetorical question 新為失譯人名附三秦錄
58 21 wéi forming an adverb 新為失譯人名附三秦錄
59 21 wéi to add emphasis 新為失譯人名附三秦錄
60 21 wèi to support; to help 新為失譯人名附三秦錄
61 21 wéi to govern 新為失譯人名附三秦錄
62 21 shí time; a point or period of time
63 21 shí a season; a quarter of a year
64 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day
65 21 shí at that time
66 21 shí fashionable
67 21 shí fate; destiny; luck
68 21 shí occasion; opportunity; chance
69 21 shí tense
70 21 shí particular; special
71 21 shí to plant; to cultivate
72 21 shí hour (measure word)
73 21 shí an era; a dynasty
74 21 shí time [abstract]
75 21 shí seasonal
76 21 shí frequently; often
77 21 shí occasionally; sometimes
78 21 shí on time
79 21 shí this; that
80 21 shí to wait upon
81 21 shí hour
82 21 shí appropriate; proper; timely
83 21 shí Shi
84 21 shí a present; currentlt
85 21 shí time; kāla
86 21 shí at that time; samaya
87 20 zuò to do 或捉三鈴作那羅戲
88 20 zuò to act as; to serve as 或捉三鈴作那羅戲
89 20 zuò to start 或捉三鈴作那羅戲
90 20 zuò a writing; a work 或捉三鈴作那羅戲
91 20 zuò to dress as; to be disguised as 或捉三鈴作那羅戲
92 20 zuō to create; to make 或捉三鈴作那羅戲
93 20 zuō a workshop 或捉三鈴作那羅戲
94 20 zuō to write; to compose 或捉三鈴作那羅戲
95 20 zuò to rise 或捉三鈴作那羅戲
96 20 zuò to be aroused 或捉三鈴作那羅戲
97 20 zuò activity; action; undertaking 或捉三鈴作那羅戲
98 20 zuò to regard as 或捉三鈴作那羅戲
99 20 zuò action; kāraṇa 或捉三鈴作那羅戲
100 20 this; these 王聞此語
101 20 in this way 王聞此語
102 20 otherwise; but; however; so 王聞此語
103 20 at this time; now; here 王聞此語
104 20 this; here; etad 王聞此語
105 19 in; at 乃與鳥獸作於非法
106 19 in; at 乃與鳥獸作於非法
107 19 in; at; to; from 乃與鳥獸作於非法
108 19 to go; to 乃與鳥獸作於非法
109 19 to rely on; to depend on 乃與鳥獸作於非法
110 19 to go to; to arrive at 乃與鳥獸作於非法
111 19 from 乃與鳥獸作於非法
112 19 give 乃與鳥獸作於非法
113 19 oppposing 乃與鳥獸作於非法
114 19 and 乃與鳥獸作於非法
115 19 compared to 乃與鳥獸作於非法
116 19 by 乃與鳥獸作於非法
117 19 and; as well as 乃與鳥獸作於非法
118 19 for 乃與鳥獸作於非法
119 19 Yu 乃與鳥獸作於非法
120 19 a crow 乃與鳥獸作於非法
121 19 whew; wow 乃與鳥獸作於非法
122 16 promptly; right away; immediately 即敕長者迦蘭陀曰
123 16 to be near by; to be close to 即敕長者迦蘭陀曰
124 16 at that time 即敕長者迦蘭陀曰
125 16 to be exactly the same as; to be thus 即敕長者迦蘭陀曰
126 16 supposed; so-called 即敕長者迦蘭陀曰
127 16 if; but 即敕長者迦蘭陀曰
128 16 to arrive at; to ascend 即敕長者迦蘭陀曰
129 16 then; following 即敕長者迦蘭陀曰
130 16 so; just so; eva 即敕長者迦蘭陀曰
131 15 you; thou 吾當為汝分別解說
132 15 Ru River 吾當為汝分別解說
133 15 Ru 吾當為汝分別解說
134 15 you; sir; tva; bhavat 吾當為汝分別解說
135 15 gào to tell; to say; said; told 佛告大王
136 15 gào to request 佛告大王
137 15 gào to report; to inform 佛告大王
138 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告大王
139 15 gào to accuse; to sue 佛告大王
140 15 gào to reach 佛告大王
141 15 gào an announcement 佛告大王
142 15 gào a party 佛告大王
143 15 gào a vacation 佛告大王
144 15 gào Gao 佛告大王
145 15 gào to tell; jalp 佛告大王
146 15 yǒu is; are; to exist 有一梵志
147 15 yǒu to have; to possess 有一梵志
148 15 yǒu indicates an estimate 有一梵志
149 15 yǒu indicates a large quantity 有一梵志
150 15 yǒu indicates an affirmative response 有一梵志
151 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一梵志
152 15 yǒu used to compare two things 有一梵志
153 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一梵志
154 15 yǒu used before the names of dynasties 有一梵志
155 15 yǒu a certain thing; what exists 有一梵志
156 15 yǒu multiple of ten and ... 有一梵志
157 15 yǒu abundant 有一梵志
158 15 yǒu purposeful 有一梵志
159 15 yǒu You 有一梵志
160 15 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一梵志
161 15 yǒu becoming; bhava 有一梵志
162 15 shēng to be born; to give birth 復有何罪生畜生中
163 15 shēng to live 復有何罪生畜生中
164 15 shēng raw 復有何罪生畜生中
165 15 shēng a student 復有何罪生畜生中
166 15 shēng life 復有何罪生畜生中
167 15 shēng to produce; to give rise 復有何罪生畜生中
168 15 shēng alive 復有何罪生畜生中
169 15 shēng a lifetime 復有何罪生畜生中
170 15 shēng to initiate; to become 復有何罪生畜生中
171 15 shēng to grow 復有何罪生畜生中
172 15 shēng unfamiliar 復有何罪生畜生中
173 15 shēng not experienced 復有何罪生畜生中
174 15 shēng hard; stiff; strong 復有何罪生畜生中
175 15 shēng very; extremely 復有何罪生畜生中
176 15 shēng having academic or professional knowledge 復有何罪生畜生中
177 15 shēng a male role in traditional theatre 復有何罪生畜生中
178 15 shēng gender 復有何罪生畜生中
179 15 shēng to develop; to grow 復有何罪生畜生中
180 15 shēng to set up 復有何罪生畜生中
181 15 shēng a prostitute 復有何罪生畜生中
182 15 shēng a captive 復有何罪生畜生中
183 15 shēng a gentleman 復有何罪生畜生中
184 15 shēng Kangxi radical 100 復有何罪生畜生中
185 15 shēng unripe 復有何罪生畜生中
186 15 shēng nature 復有何罪生畜生中
187 15 shēng to inherit; to succeed 復有何罪生畜生中
188 15 shēng destiny 復有何罪生畜生中
189 15 shēng birth 復有何罪生畜生中
190 15 de potential marker 分別演說令得開解
191 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 分別演說令得開解
192 15 děi must; ought to 分別演說令得開解
193 15 děi to want to; to need to 分別演說令得開解
194 15 děi must; ought to 分別演說令得開解
195 15 de 分別演說令得開解
196 15 de infix potential marker 分別演說令得開解
197 15 to result in 分別演說令得開解
198 15 to be proper; to fit; to suit 分別演說令得開解
199 15 to be satisfied 分別演說令得開解
200 15 to be finished 分別演說令得開解
201 15 de result of degree 分別演說令得開解
202 15 de marks completion of an action 分別演說令得開解
203 15 děi satisfying 分別演說令得開解
204 15 to contract 分別演說令得開解
205 15 marks permission or possibility 分別演說令得開解
206 15 expressing frustration 分別演說令得開解
207 15 to hear 分別演說令得開解
208 15 to have; there is 分別演說令得開解
209 15 marks time passed 分別演說令得開解
210 15 obtain; attain; prāpta 分別演說令得開解
211 14 cóng from 前後導從往詣佛所
212 14 cóng to follow 前後導從往詣佛所
213 14 cóng past; through 前後導從往詣佛所
214 14 cóng to comply; to submit; to defer 前後導從往詣佛所
215 14 cóng to participate in something 前後導從往詣佛所
216 14 cóng to use a certain method or principle 前後導從往詣佛所
217 14 cóng usually 前後導從往詣佛所
218 14 cóng something secondary 前後導從往詣佛所
219 14 cóng remote relatives 前後導從往詣佛所
220 14 cóng secondary 前後導從往詣佛所
221 14 cóng to go on; to advance 前後導從往詣佛所
222 14 cōng at ease; informal 前後導從往詣佛所
223 14 zòng a follower; a supporter 前後導從往詣佛所
224 14 zòng to release 前後導從往詣佛所
225 14 zòng perpendicular; longitudinal 前後導從往詣佛所
226 14 cóng receiving; upādāya 前後導從往詣佛所
227 14 such as; for example; for instance 聲如猨猴
228 14 if 聲如猨猴
229 14 in accordance with 聲如猨猴
230 14 to be appropriate; should; with regard to 聲如猨猴
231 14 this 聲如猨猴
232 14 it is so; it is thus; can be compared with 聲如猨猴
233 14 to go to 聲如猨猴
234 14 to meet 聲如猨猴
235 14 to appear; to seem; to be like 聲如猨猴
236 14 at least as good as 聲如猨猴
237 14 and 聲如猨猴
238 14 or 聲如猨猴
239 14 but 聲如猨猴
240 14 then 聲如猨猴
241 14 naturally 聲如猨猴
242 14 expresses a question or doubt 聲如猨猴
243 14 you 聲如猨猴
244 14 the second lunar month 聲如猨猴
245 14 in; at 聲如猨猴
246 14 Ru 聲如猨猴
247 14 Thus 聲如猨猴
248 14 thus; tathā 聲如猨猴
249 14 like; iva 聲如猨猴
250 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 與千二百五十比丘百菩薩俱
251 14 比丘 bǐqiū bhiksu 與千二百五十比丘百菩薩俱
252 14 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 與千二百五十比丘百菩薩俱
253 14 not; no 如來知不
254 14 expresses that a certain condition cannot be acheived 如來知不
255 14 as a correlative 如來知不
256 14 no (answering a question) 如來知不
257 14 forms a negative adjective from a noun 如來知不
258 14 at the end of a sentence to form a question 如來知不
259 14 to form a yes or no question 如來知不
260 14 infix potential marker 如來知不
261 14 no; na 如來知不
262 14 爾時 ěr shí at that time 爾時
263 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
264 13 yán to speak; to say; said 諸大眾各作是言
265 13 yán language; talk; words; utterance; speech 諸大眾各作是言
266 13 yán Kangxi radical 149 諸大眾各作是言
267 13 yán a particle with no meaning 諸大眾各作是言
268 13 yán phrase; sentence 諸大眾各作是言
269 13 yán a word; a syllable 諸大眾各作是言
270 13 yán a theory; a doctrine 諸大眾各作是言
271 13 yán to regard as 諸大眾各作是言
272 13 yán to act as 諸大眾各作是言
273 13 yán speech; vāc 諸大眾各作是言
274 13 yán speak; vad 諸大眾各作是言
275 13 shàng top; a high position 跳上樹端作獼猴聲
276 13 shang top; the position on or above something 跳上樹端作獼猴聲
277 13 shàng to go up; to go forward 跳上樹端作獼猴聲
278 13 shàng shang 跳上樹端作獼猴聲
279 13 shàng previous; last 跳上樹端作獼猴聲
280 13 shàng high; higher 跳上樹端作獼猴聲
281 13 shàng advanced 跳上樹端作獼猴聲
282 13 shàng a monarch; a sovereign 跳上樹端作獼猴聲
283 13 shàng time 跳上樹端作獼猴聲
284 13 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 跳上樹端作獼猴聲
285 13 shàng far 跳上樹端作獼猴聲
286 13 shàng big; as big as 跳上樹端作獼猴聲
287 13 shàng abundant; plentiful 跳上樹端作獼猴聲
288 13 shàng to report 跳上樹端作獼猴聲
289 13 shàng to offer 跳上樹端作獼猴聲
290 13 shàng to go on stage 跳上樹端作獼猴聲
291 13 shàng to take office; to assume a post 跳上樹端作獼猴聲
292 13 shàng to install; to erect 跳上樹端作獼猴聲
293 13 shàng to suffer; to sustain 跳上樹端作獼猴聲
294 13 shàng to burn 跳上樹端作獼猴聲
295 13 shàng to remember 跳上樹端作獼猴聲
296 13 shang on; in 跳上樹端作獼猴聲
297 13 shàng upward 跳上樹端作獼猴聲
298 13 shàng to add 跳上樹端作獼猴聲
299 13 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 跳上樹端作獼猴聲
300 13 shàng to meet 跳上樹端作獼猴聲
301 13 shàng falling then rising (4th) tone 跳上樹端作獼猴聲
302 13 shang used after a verb indicating a result 跳上樹端作獼猴聲
303 13 shàng a musical note 跳上樹端作獼猴聲
304 13 shàng higher, superior; uttara 跳上樹端作獼猴聲
305 13 dāng to be; to act as; to serve as 吾當為汝分別解說
306 13 dāng at or in the very same; be apposite 吾當為汝分別解說
307 13 dāng dang (sound of a bell) 吾當為汝分別解說
308 13 dāng to face 吾當為汝分別解說
309 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 吾當為汝分別解說
310 13 dāng to manage; to host 吾當為汝分別解說
311 13 dāng should 吾當為汝分別解說
312 13 dāng to treat; to regard as 吾當為汝分別解說
313 13 dǎng to think 吾當為汝分別解說
314 13 dàng suitable; correspond to 吾當為汝分別解說
315 13 dǎng to be equal 吾當為汝分別解說
316 13 dàng that 吾當為汝分別解說
317 13 dāng an end; top 吾當為汝分別解說
318 13 dàng clang; jingle 吾當為汝分別解說
319 13 dāng to judge 吾當為汝分別解說
320 13 dǎng to bear on one's shoulder 吾當為汝分別解說
321 13 dàng the same 吾當為汝分別解說
322 13 dàng to pawn 吾當為汝分別解說
323 13 dàng to fail [an exam] 吾當為汝分別解說
324 13 dàng a trap 吾當為汝分別解說
325 13 dàng a pawned item 吾當為汝分別解說
326 13 eight 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
327 13 Kangxi radical 12 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
328 13 eighth 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
329 13 all around; all sides 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
330 13 eight; aṣṭa 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
331 13 大王 dàwáng king 上啟大王頻婆娑羅
332 13 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 上啟大王頻婆娑羅
333 13 大王 dàwáng great king; mahārāja 上啟大王頻婆娑羅
334 13 shì is; are; am; to be 諸大眾各作是言
335 13 shì is exactly 諸大眾各作是言
336 13 shì is suitable; is in contrast 諸大眾各作是言
337 13 shì this; that; those 諸大眾各作是言
338 13 shì really; certainly 諸大眾各作是言
339 13 shì correct; yes; affirmative 諸大眾各作是言
340 13 shì true 諸大眾各作是言
341 13 shì is; has; exists 諸大眾各作是言
342 13 shì used between repetitions of a word 諸大眾各作是言
343 13 shì a matter; an affair 諸大眾各作是言
344 13 shì Shi 諸大眾各作是言
345 13 shì is; bhū 諸大眾各作是言
346 13 shì this; idam 諸大眾各作是言
347 12 wàn ten thousand 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
348 12 wàn absolutely 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
349 12 wàn many; myriad; innumerable 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
350 12 wàn Wan 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
351 12 Mo 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
352 12 wàn scorpion dance 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
353 12 wàn ten thousand; myriad; ayuta 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
354 12 jiàn to see 遙見世尊在重閣上
355 12 jiàn opinion; view; understanding 遙見世尊在重閣上
356 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見世尊在重閣上
357 12 jiàn refer to; for details see 遙見世尊在重閣上
358 12 jiàn to appear 遙見世尊在重閣上
359 12 jiàn passive marker 遙見世尊在重閣上
360 12 jiàn to meet 遙見世尊在重閣上
361 12 jiàn to receive (a guest) 遙見世尊在重閣上
362 12 jiàn let me; kindly 遙見世尊在重閣上
363 12 jiàn Jian 遙見世尊在重閣上
364 12 xiàn to appear 遙見世尊在重閣上
365 12 xiàn to introduce 遙見世尊在重閣上
366 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見世尊在重閣上
367 12 already 大王見已
368 12 Kangxi radical 49 大王見已
369 12 from 大王見已
370 12 to bring to an end; to stop 大王見已
371 12 final aspectual particle 大王見已
372 12 afterwards; thereafter 大王見已
373 12 too; very; excessively 大王見已
374 12 to complete 大王見已
375 12 to demote; to dismiss 大王見已
376 12 to recover from an illness 大王見已
377 12 certainly 大王見已
378 12 an interjection of surprise 大王見已
379 12 this 大王見已
380 12 former; pūrvaka 大王見已
381 12 former; pūrvaka 大王見已
382 11 míng measure word for people 新為失譯人名附三秦錄
383 11 míng fame; renown; reputation 新為失譯人名附三秦錄
384 11 míng a name; personal name; designation 新為失譯人名附三秦錄
385 11 míng rank; position 新為失譯人名附三秦錄
386 11 míng an excuse 新為失譯人名附三秦錄
387 11 míng life 新為失譯人名附三秦錄
388 11 míng to name; to call 新為失譯人名附三秦錄
389 11 míng to express; to describe 新為失譯人名附三秦錄
390 11 míng to be called; to have the name 新為失譯人名附三秦錄
391 11 míng to own; to possess 新為失譯人名附三秦錄
392 11 míng famous; renowned 新為失譯人名附三秦錄
393 11 míng moral 新為失譯人名附三秦錄
394 11 míng name; naman 新為失譯人名附三秦錄
395 11 míng fame; renown; yasas 新為失譯人名附三秦錄
396 11 阿羅漢 āluóhàn Arhat 三世諸佛諸阿羅漢
397 11 阿羅漢 Āluóhàn arhat 三世諸佛諸阿羅漢
398 11 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 三世諸佛諸阿羅漢
399 11 如是 rúshì thus; so 如是惡聲遍王舍城
400 11 如是 rúshì thus, so 如是惡聲遍王舍城
401 11 jīn today; present; now 汝今應發無上道心
402 11 jīn Jin 汝今應發無上道心
403 11 jīn modern 汝今應發無上道心
404 11 jīn now; adhunā 汝今應發無上道心
405 10 also; too 第三亦如是說
406 10 but 第三亦如是說
407 10 this; he; she 第三亦如是說
408 10 although; even though 第三亦如是說
409 10 already 第三亦如是說
410 10 particle with no meaning 第三亦如是說
411 10 Yi 第三亦如是說
412 10 wáng Wang 王聞此語
413 10 wáng a king 王聞此語
414 10 wáng Kangxi radical 96 王聞此語
415 10 wàng to be king; to rule 王聞此語
416 10 wáng a prince; a duke 王聞此語
417 10 wáng grand; great 王聞此語
418 10 wáng to treat with the ceremony due to a king 王聞此語
419 10 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王聞此語
420 10 wáng the head of a group or gang 王聞此語
421 10 wáng the biggest or best of a group 王聞此語
422 10 wáng king; best of a kind; rāja 王聞此語
423 10 四千 sì qiān four thousand 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
424 10 羅漢 luóhàn Arhat 至羅漢所
425 10 羅漢 Luóhàn arhat 至羅漢所
426 10 that; those 彼佛滅後
427 10 another; the other 彼佛滅後
428 10 that; tad 彼佛滅後
429 10 and 與千二百五十比丘百菩薩俱
430 10 to give 與千二百五十比丘百菩薩俱
431 10 together with 與千二百五十比丘百菩薩俱
432 10 interrogative particle 與千二百五十比丘百菩薩俱
433 10 to accompany 與千二百五十比丘百菩薩俱
434 10 to particate in 與千二百五十比丘百菩薩俱
435 10 of the same kind 與千二百五十比丘百菩薩俱
436 10 to help 與千二百五十比丘百菩薩俱
437 10 for 與千二百五十比丘百菩薩俱
438 10 wén to hear 王聞此語
439 10 wén Wen 王聞此語
440 10 wén sniff at; to smell 王聞此語
441 10 wén to be widely known 王聞此語
442 10 wén to confirm; to accept 王聞此語
443 10 wén information 王聞此語
444 10 wèn famous; well known 王聞此語
445 10 wén knowledge; learning 王聞此語
446 10 wèn popularity; prestige; reputation 王聞此語
447 10 wén to question 王聞此語
448 10 wén hearing; śruti 王聞此語
449 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
450 10 suǒ an office; an institute 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
451 10 suǒ introduces a relative clause 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
452 10 suǒ it 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
453 10 suǒ if; supposing 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
454 10 suǒ a few; various; some 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
455 10 suǒ a place; a location 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
456 10 suǒ indicates a passive voice 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
457 10 suǒ that which 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
458 10 suǒ an ordinal number 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
459 10 suǒ meaning 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
460 10 suǒ garrison 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
461 10 suǒ place; pradeśa 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
462 10 suǒ that which; yad 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
463 9 method; way 如沙門法偏袒右肩
464 9 France 如沙門法偏袒右肩
465 9 the law; rules; regulations 如沙門法偏袒右肩
466 9 the teachings of the Buddha; Dharma 如沙門法偏袒右肩
467 9 a standard; a norm 如沙門法偏袒右肩
468 9 an institution 如沙門法偏袒右肩
469 9 to emulate 如沙門法偏袒右肩
470 9 magic; a magic trick 如沙門法偏袒右肩
471 9 punishment 如沙門法偏袒右肩
472 9 Fa 如沙門法偏袒右肩
473 9 a precedent 如沙門法偏袒右肩
474 9 a classification of some kinds of Han texts 如沙門法偏袒右肩
475 9 relating to a ceremony or rite 如沙門法偏袒右肩
476 9 Dharma 如沙門法偏袒右肩
477 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如沙門法偏袒右肩
478 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如沙門法偏袒右肩
479 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如沙門法偏袒右肩
480 9 quality; characteristic 如沙門法偏袒右肩
481 9 zhī him; her; them; that 諸長者及行路人競集看之
482 9 zhī used between a modifier and a word to form a word group 諸長者及行路人競集看之
483 9 zhī to go 諸長者及行路人競集看之
484 9 zhī this; that 諸長者及行路人競集看之
485 9 zhī genetive marker 諸長者及行路人競集看之
486 9 zhī it 諸長者及行路人競集看之
487 9 zhī in 諸長者及行路人競集看之
488 9 zhī all 諸長者及行路人競集看之
489 9 zhī and 諸長者及行路人競集看之
490 9 zhī however 諸長者及行路人競集看之
491 9 zhī if 諸長者及行路人競集看之
492 9 zhī then 諸長者及行路人競集看之
493 9 zhī to arrive; to go 諸長者及行路人競集看之
494 9 zhī is 諸長者及行路人競集看之
495 9 zhī to use 諸長者及行路人競集看之
496 9 zhī Zhi 諸長者及行路人競集看之
497 9 金色 jīnsè gold 耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所
498 9 I; me; my 憶念我今欲歸依佛
499 9 self 憶念我今欲歸依佛
500 9 we; our 憶念我今欲歸依佛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhū all; many; sarva
shēn body; kaya
zhōng middle
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. shí
 2. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
zuò action; kāraṇa
this; here; etad
so; just so; eva
you; sir; tva; bhavat
gào to tell; jalp

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
波罗奈国 波羅奈國 98 Varanasi; Baranasi
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大光 100 Vistīrṇavatī
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
黄门 黃門 72 Huangmen
迦兰陀竹园 迦蘭陀竹園 106 Karanda Bamboo Garden; Karanda Venuvana
拘楼秦佛 拘樓秦佛 106 Krakucchanda Buddha
俱睒弥国 俱睒彌國 106 Kauśāmbī
礼忏 禮懺 108 liturgy for confession
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
频婆娑罗 頻婆娑羅 112 King Bimbisāra
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 112 King Bimbisara
婆须蜜多 婆須蜜多 112 Vasumitra
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
师子月佛本生经 師子月佛本生經 115 Shizi Yue Fo Ben Sheng Jing
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
首楞严 首楞嚴 115 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
王五 119 Wang Wu
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
雨花 121 Yuhua
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
竹园 竹園 122 Bamboo Grove
紫金山 122 Purple Mountain

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 139.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变现 變現 98 to conjure
比丘尼戒 98 the nun's precepts; Bhiksuni Precepts
比丘僧 98 monastic community
不杀生 不殺生 98 Refrain from killing
不善心 98 an unwholesome mind
不退地 98 the ground of non-regression
不妄语 不妄語 98
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不邪婬 98 prohibition of debauchery
不饮酒 不飲酒 98 Refrain from consuming intoxicants
布萨 布薩 98
 1. Posadha
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道心 100 Mind for the Way
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方等经 方等經 102 Vaipulya sutras
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福报 福報 102 a blessed reward
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
幻惑 104
 1. illusory
 2. to delude
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
迦兰陀 迦蘭陀 106 Karanda; Kalandaka; Kāraṇḍaka; Kāraṇḍa; Kalantaka
见大 見大 106 the element of visibility
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
金光明 106 golden light
净修 淨修 106 proper cultivation
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六通 108 six supernatural powers
摩尼 109 mani; jewel
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
那由他 110 a nayuta
泥犁 110 hell; niraya
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三明 115 three insights; trividya
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三匝 115 to circumambulate three times
三归依 三歸依 115 to take refuge in the Triple Gem
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧只物 僧祇物 115 property of the monastic community
杀戒 殺戒 115 precept against killing
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
身业 身業 115 physical karma
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生天 115 highest rebirth
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
十恶 十惡 115 the ten evils
十二头陀 十二頭陀 115 twelve ascetic practices
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
事用 115 matter and functions
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 115 sons of Śākyamuni; disciples of the Buddha
十善 115 the ten virtues
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受持三归 受持三歸 115 take refuge in the Triple Gem
受法 115 to receive the Dharma
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受五戒 115 to take the Five Precepts
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
天尊 116 most honoured among devas
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄语 妄語 119 Lying
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
我身 119 I; myself
五戒 119 the five precepts
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
形寿 形壽 120 lifespan
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
一大劫 121 one great kalpa
意解 121 liberation of thought
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
赞歎 讚歎 122 praise
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸比丘尼 諸比丘尼 122 nuns
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha
坐具 122
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat