Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 18

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 39 ér Kangxi radical 126 而金剛手者
2 39 ér as if; to seem like 而金剛手者
3 39 néng can; able 而金剛手者
4 39 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而金剛手者
5 39 ér to arrive; up to 而金剛手者
6 36 to go; to 於日後分離本住處
7 36 to rely on; to depend on 於日後分離本住處
8 36 Yu 於日後分離本住處
9 36 a crow 於日後分離本住處
10 36 néng can; able 能善宣說如來法律生大歡喜
11 36 néng ability; capacity 能善宣說如來法律生大歡喜
12 36 néng a mythical bear-like beast 能善宣說如來法律生大歡喜
13 36 néng energy 能善宣說如來法律生大歡喜
14 36 néng function; use 能善宣說如來法律生大歡喜
15 36 néng talent 能善宣說如來法律生大歡喜
16 36 néng expert at 能善宣說如來法律生大歡喜
17 36 néng to be in harmony 能善宣說如來法律生大歡喜
18 36 néng to tend to; to care for 能善宣說如來法律生大歡喜
19 36 néng to reach; to arrive at 能善宣說如來法律生大歡喜
20 36 néng to be able; śak 能善宣說如來法律生大歡喜
21 36 菩薩 púsà bodhisattva 勇力菩薩先行品第二十一
22 36 菩薩 púsà bodhisattva 勇力菩薩先行品第二十一
23 36 菩薩 púsà bodhisatta 勇力菩薩先行品第二十一
24 30 境界 jìngjiè border area; frontier 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
25 30 境界 jìngjiè place; area 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
26 30 境界 jìngjiè circumstances; situation 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
27 30 境界 jìngjiè field; domain; genre 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
28 30 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
29 25 to use; to grasp 菩薩以住生死境界故
30 25 to rely on 菩薩以住生死境界故
31 25 to regard 菩薩以住生死境界故
32 25 to be able to 菩薩以住生死境界故
33 25 to order; to command 菩薩以住生死境界故
34 25 used after a verb 菩薩以住生死境界故
35 25 a reason; a cause 菩薩以住生死境界故
36 25 Israel 菩薩以住生死境界故
37 25 Yi 菩薩以住生死境界故
38 25 use; yogena 菩薩以住生死境界故
39 24 suǒ a few; various; some 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
40 24 suǒ a place; a location 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
41 24 suǒ indicates a passive voice 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
42 24 suǒ an ordinal number 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
43 24 suǒ meaning 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
44 24 suǒ garrison 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
45 24 suǒ place; pradeśa 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
46 22 big; huge; large 彼金剛手菩薩大祕密主
47 22 Kangxi radical 37 彼金剛手菩薩大祕密主
48 22 great; major; important 彼金剛手菩薩大祕密主
49 22 size 彼金剛手菩薩大祕密主
50 22 old 彼金剛手菩薩大祕密主
51 22 oldest; earliest 彼金剛手菩薩大祕密主
52 22 adult 彼金剛手菩薩大祕密主
53 22 dài an important person 彼金剛手菩薩大祕密主
54 22 senior 彼金剛手菩薩大祕密主
55 22 an element 彼金剛手菩薩大祕密主
56 22 great; mahā 彼金剛手菩薩大祕密主
57 22 zhōng middle 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
58 22 zhōng medium; medium sized 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
59 22 zhōng China 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
60 22 zhòng to hit the mark 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
61 22 zhōng midday 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
62 22 zhōng inside 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
63 22 zhōng during 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
64 22 zhōng Zhong 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
65 22 zhōng intermediary 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
66 22 zhōng half 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
67 22 zhòng to reach; to attain 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
68 22 zhòng to suffer; to infect 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
69 22 zhòng to obtain 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
70 22 zhòng to pass an exam 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
71 22 zhōng middle 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
72 21 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊與諸菩薩
73 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊與諸菩薩
74 21 zhě ca 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
75 21 金剛杵 jīngāng chǔ vajra; thunderbolt 右手所持大金剛杵幾何輕重
76 21 shí time; a point or period of time 時阿闍世王知佛世尊已復山中
77 21 shí a season; a quarter of a year 時阿闍世王知佛世尊已復山中
78 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時阿闍世王知佛世尊已復山中
79 21 shí fashionable 時阿闍世王知佛世尊已復山中
80 21 shí fate; destiny; luck 時阿闍世王知佛世尊已復山中
81 21 shí occasion; opportunity; chance 時阿闍世王知佛世尊已復山中
82 21 shí tense 時阿闍世王知佛世尊已復山中
83 21 shí particular; special 時阿闍世王知佛世尊已復山中
84 21 shí to plant; to cultivate 時阿闍世王知佛世尊已復山中
85 21 shí an era; a dynasty 時阿闍世王知佛世尊已復山中
86 21 shí time [abstract] 時阿闍世王知佛世尊已復山中
87 21 shí seasonal 時阿闍世王知佛世尊已復山中
88 21 shí to wait upon 時阿闍世王知佛世尊已復山中
89 21 shí hour 時阿闍世王知佛世尊已復山中
90 21 shí appropriate; proper; timely 時阿闍世王知佛世尊已復山中
91 21 shí Shi 時阿闍世王知佛世尊已復山中
92 21 shí a present; currentlt 時阿闍世王知佛世尊已復山中
93 21 shí time; kāla 時阿闍世王知佛世尊已復山中
94 21 shí at that time; samaya 時阿闍世王知佛世尊已復山中
95 20 yán to speak; to say; said 時阿闍世王前白佛言
96 20 yán language; talk; words; utterance; speech 時阿闍世王前白佛言
97 20 yán Kangxi radical 149 時阿闍世王前白佛言
98 20 yán phrase; sentence 時阿闍世王前白佛言
99 20 yán a word; a syllable 時阿闍世王前白佛言
100 20 yán a theory; a doctrine 時阿闍世王前白佛言
101 20 yán to regard as 時阿闍世王前白佛言
102 20 yán to act as 時阿闍世王前白佛言
103 20 yán speech; vāc 時阿闍世王前白佛言
104 20 yán speak; vad 時阿闍世王前白佛言
105 20 to be near by; to be close to 即於身命而悉棄捨
106 20 at that time 即於身命而悉棄捨
107 20 to be exactly the same as; to be thus 即於身命而悉棄捨
108 20 supposed; so-called 即於身命而悉棄捨
109 20 to arrive at; to ascend 即於身命而悉棄捨
110 19 不能 bù néng cannot; must not; should not 假使諸佛世尊而亦不能算其邊際
111 19 zhī to go 於生死中不起厭倦之意
112 19 zhī to arrive; to go 於生死中不起厭倦之意
113 19 zhī is 於生死中不起厭倦之意
114 19 zhī to use 於生死中不起厭倦之意
115 19 zhī Zhi 於生死中不起厭倦之意
116 18 wéi to act as; to serve 為諸大眾隨宜說法
117 18 wéi to change into; to become 為諸大眾隨宜說法
118 18 wéi to be; is 為諸大眾隨宜說法
119 18 wéi to do 為諸大眾隨宜說法
120 18 wèi to support; to help 為諸大眾隨宜說法
121 18 wéi to govern 為諸大眾隨宜說法
122 17 self 我諸所作
123 17 [my] dear 我諸所作
124 17 Wo 我諸所作
125 17 self; atman; attan 我諸所作
126 17 ga 我諸所作
127 16 Kangxi radical 132 云何是菩薩自境界邪
128 16 Zi 云何是菩薩自境界邪
129 16 a nose 云何是菩薩自境界邪
130 16 the beginning; the start 云何是菩薩自境界邪
131 16 origin 云何是菩薩自境界邪
132 16 to employ; to use 云何是菩薩自境界邪
133 16 to be 云何是菩薩自境界邪
134 16 self; soul; ātman 云何是菩薩自境界邪
135 15 Qi 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
136 15 zhī to know 時阿闍世王知佛世尊已復山中
137 15 zhī to comprehend 時阿闍世王知佛世尊已復山中
138 15 zhī to inform; to tell 時阿闍世王知佛世尊已復山中
139 15 zhī to administer 時阿闍世王知佛世尊已復山中
140 15 zhī to distinguish; to discern 時阿闍世王知佛世尊已復山中
141 15 zhī to be close friends 時阿闍世王知佛世尊已復山中
142 15 zhī to feel; to sense; to perceive 時阿闍世王知佛世尊已復山中
143 15 zhī to receive; to entertain 時阿闍世王知佛世尊已復山中
144 15 zhī knowledge 時阿闍世王知佛世尊已復山中
145 15 zhī consciousness; perception 時阿闍世王知佛世尊已復山中
146 15 zhī a close friend 時阿闍世王知佛世尊已復山中
147 15 zhì wisdom 時阿闍世王知佛世尊已復山中
148 15 zhì Zhi 時阿闍世王知佛世尊已復山中
149 15 zhī Understanding 時阿闍世王知佛世尊已復山中
150 15 zhī know; jña 時阿闍世王知佛世尊已復山中
151 14 眾生 zhòngshēng all living things 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
152 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
153 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
154 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
155 13 Buddha; Awakened One 佛於一切眾生大悲隨轉
156 13 relating to Buddhism 佛於一切眾生大悲隨轉
157 13 a statue or image of a Buddha 佛於一切眾生大悲隨轉
158 13 a Buddhist text 佛於一切眾生大悲隨轉
159 13 to touch; to stroke 佛於一切眾生大悲隨轉
160 13 Buddha 佛於一切眾生大悲隨轉
161 13 Buddha; Awakened One 佛於一切眾生大悲隨轉
162 13 method; way 雖觀無生而善成辦有生之法
163 13 France 雖觀無生而善成辦有生之法
164 13 the law; rules; regulations 雖觀無生而善成辦有生之法
165 13 the teachings of the Buddha; Dharma 雖觀無生而善成辦有生之法
166 13 a standard; a norm 雖觀無生而善成辦有生之法
167 13 an institution 雖觀無生而善成辦有生之法
168 13 to emulate 雖觀無生而善成辦有生之法
169 13 magic; a magic trick 雖觀無生而善成辦有生之法
170 13 punishment 雖觀無生而善成辦有生之法
171 13 Fa 雖觀無生而善成辦有生之法
172 13 a precedent 雖觀無生而善成辦有生之法
173 13 a classification of some kinds of Han texts 雖觀無生而善成辦有生之法
174 13 relating to a ceremony or rite 雖觀無生而善成辦有生之法
175 13 Dharma 雖觀無生而善成辦有生之法
176 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 雖觀無生而善成辦有生之法
177 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 雖觀無生而善成辦有生之法
178 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 雖觀無生而善成辦有生之法
179 13 quality; characteristic 雖觀無生而善成辦有生之法
180 12 tool; device; utensil; equipment; instrument 具大威力
181 12 to possess; to have 具大威力
182 12 to prepare 具大威力
183 12 to write; to describe; to state 具大威力
184 12 Ju 具大威力
185 12 talent; ability 具大威力
186 12 a feast; food 具大威力
187 12 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 具大威力
188 12 to arrange; to provide 具大威力
189 12 furnishings 具大威力
190 12 to understand 具大威力
191 12 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
192 12 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 能善宣說如來法律生大歡喜
193 12 shàn happy 能善宣說如來法律生大歡喜
194 12 shàn good 能善宣說如來法律生大歡喜
195 12 shàn kind-hearted 能善宣說如來法律生大歡喜
196 12 shàn to be skilled at something 能善宣說如來法律生大歡喜
197 12 shàn familiar 能善宣說如來法律生大歡喜
198 12 shàn to repair 能善宣說如來法律生大歡喜
199 12 shàn to admire 能善宣說如來法律生大歡喜
200 12 shàn to praise 能善宣說如來法律生大歡喜
201 12 shàn Shan 能善宣說如來法律生大歡喜
202 12 shàn kusala; virtuous 能善宣說如來法律生大歡喜
203 12 zuò to do 我諸所作
204 12 zuò to act as; to serve as 我諸所作
205 12 zuò to start 我諸所作
206 12 zuò a writing; a work 我諸所作
207 12 zuò to dress as; to be disguised as 我諸所作
208 12 zuō to create; to make 我諸所作
209 12 zuō a workshop 我諸所作
210 12 zuō to write; to compose 我諸所作
211 12 zuò to rise 我諸所作
212 12 zuò to be aroused 我諸所作
213 12 zuò activity; action; undertaking 我諸所作
214 12 zuò to regard as 我諸所作
215 12 zuò action; kāraṇa 我諸所作
216 12 force 具方便慧力故
217 12 Kangxi radical 19 具方便慧力故
218 12 to exert oneself; to make an effort 具方便慧力故
219 12 to force 具方便慧力故
220 12 labor; forced labor 具方便慧力故
221 12 physical strength 具方便慧力故
222 12 power 具方便慧力故
223 12 Li 具方便慧力故
224 12 ability; capability 具方便慧力故
225 12 influence 具方便慧力故
226 12 strength; power; bala 具方便慧力故
227 12 to go back; to return 時阿闍世王知佛世尊已復山中
228 12 to resume; to restart 時阿闍世王知佛世尊已復山中
229 12 to do in detail 時阿闍世王知佛世尊已復山中
230 12 to restore 時阿闍世王知佛世尊已復山中
231 12 to respond; to reply to 時阿闍世王知佛世尊已復山中
232 12 Fu; Return 時阿闍世王知佛世尊已復山中
233 12 to retaliate; to reciprocate 時阿闍世王知佛世尊已復山中
234 12 to avoid forced labor or tax 時阿闍世王知佛世尊已復山中
235 12 Fu 時阿闍世王知佛世尊已復山中
236 12 doubled; to overlapping; folded 時阿闍世王知佛世尊已復山中
237 12 a lined garment with doubled thickness 時阿闍世王知佛世尊已復山中
238 12 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 彼金剛手菩薩大祕密主
239 11 如來 rúlái Tathagata 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
240 11 如來 Rúlái Tathagata 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
241 11 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
242 11 shēng to be born; to give birth 能善宣說如來法律生大歡喜
243 11 shēng to live 能善宣說如來法律生大歡喜
244 11 shēng raw 能善宣說如來法律生大歡喜
245 11 shēng a student 能善宣說如來法律生大歡喜
246 11 shēng life 能善宣說如來法律生大歡喜
247 11 shēng to produce; to give rise 能善宣說如來法律生大歡喜
248 11 shēng alive 能善宣說如來法律生大歡喜
249 11 shēng a lifetime 能善宣說如來法律生大歡喜
250 11 shēng to initiate; to become 能善宣說如來法律生大歡喜
251 11 shēng to grow 能善宣說如來法律生大歡喜
252 11 shēng unfamiliar 能善宣說如來法律生大歡喜
253 11 shēng not experienced 能善宣說如來法律生大歡喜
254 11 shēng hard; stiff; strong 能善宣說如來法律生大歡喜
255 11 shēng having academic or professional knowledge 能善宣說如來法律生大歡喜
256 11 shēng a male role in traditional theatre 能善宣說如來法律生大歡喜
257 11 shēng gender 能善宣說如來法律生大歡喜
258 11 shēng to develop; to grow 能善宣說如來法律生大歡喜
259 11 shēng to set up 能善宣說如來法律生大歡喜
260 11 shēng a prostitute 能善宣說如來法律生大歡喜
261 11 shēng a captive 能善宣說如來法律生大歡喜
262 11 shēng a gentleman 能善宣說如來法律生大歡喜
263 11 shēng Kangxi radical 100 能善宣說如來法律生大歡喜
264 11 shēng unripe 能善宣說如來法律生大歡喜
265 11 shēng nature 能善宣說如來法律生大歡喜
266 11 shēng to inherit; to succeed 能善宣說如來法律生大歡喜
267 11 shēng destiny 能善宣說如來法律生大歡喜
268 11 shēng birth 能善宣說如來法律生大歡喜
269 11 生死 shēngsǐ life and death; life or death 於生死中不起厭倦之意
270 11 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 於生死中不起厭倦之意
271 11 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 於生死中不起厭倦之意
272 11 希有 xīyǒu uncommon 我乃思念希有世尊
273 11 希有 xīyǒu Rare 我乃思念希有世尊
274 11 希有 xīyǒu rarely; āścarya 我乃思念希有世尊
275 11 大王 dàwáng king 大王當知
276 11 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王當知
277 11 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王當知
278 10 yòu Kangxi radical 29 又如虛空普照一切色象境界而無障礙
279 10 阿闍世王 Āshéshì wáng Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu 時阿闍世王知佛世尊已復山中
280 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 佛於一切眾生大悲隨轉
281 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 佛於一切眾生大悲隨轉
282 10 Kangxi radical 71 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
283 10 to not have; without 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
284 10 mo 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
285 10 to not have 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
286 10 Wu 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
287 10 mo 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
288 10 Yi 假使諸佛世尊而亦不能算其邊際
289 9 xié demonic; iniquitous; nefarious; evil 此中何名非境界邪
290 9 xié unhealthy 此中何名非境界邪
291 9 xié a disaster brought by an eviil spirit 此中何名非境界邪
292 9 grandfather 此中何名非境界邪
293 9 xié abnormal; irregular 此中何名非境界邪
294 9 xié incorrect; improper; heterodox 此中何名非境界邪
295 9 xié evil 此中何名非境界邪
296 9 一切 yīqiè temporary 若損若益能善增長一切善根
297 9 一切 yīqiè the same 若損若益能善增長一切善根
298 9 xīn heart [organ] 生希有心
299 9 xīn Kangxi radical 61 生希有心
300 9 xīn mind; consciousness 生希有心
301 9 xīn the center; the core; the middle 生希有心
302 9 xīn one of the 28 star constellations 生希有心
303 9 xīn heart 生希有心
304 9 xīn emotion 生希有心
305 9 xīn intention; consideration 生希有心
306 9 xīn disposition; temperament 生希有心
307 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 生希有心
308 9 Kangxi radical 49 時阿闍世王知佛世尊已復山中
309 9 to bring to an end; to stop 時阿闍世王知佛世尊已復山中
310 9 to complete 時阿闍世王知佛世尊已復山中
311 9 to demote; to dismiss 時阿闍世王知佛世尊已復山中
312 9 to recover from an illness 時阿闍世王知佛世尊已復山中
313 9 former; pūrvaka 時阿闍世王知佛世尊已復山中
314 9 佛言 fó yán the Buddha said 勇力菩薩白彼佛言
315 9 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 勇力菩薩白彼佛言
316 9 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞大眾遊止鷲峯山中
317 9 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 聲聞大眾遊止鷲峯山中
318 9 to lift; to hold up; to raise 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
319 9 to move 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
320 9 to originate; to initiate; to start (a fire) 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
321 9 to recommend; to elect 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
322 9 to suggest 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
323 9 to fly 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
324 9 to bear; to give birth 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
325 9 actions; conduct 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
326 9 a successful candidate 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
327 9 to raise an example 時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵
328 9 infix potential marker 彼不種善根眾生於如是事極難信解
329 9 fēi Kangxi radical 175 以怖墮於非境界中
330 9 fēi wrong; bad; untruthful 以怖墮於非境界中
331 9 fēi different 以怖墮於非境界中
332 9 fēi to not be; to not have 以怖墮於非境界中
333 9 fēi to violate; to be contrary to 以怖墮於非境界中
334 9 fēi Africa 以怖墮於非境界中
335 9 fēi to slander 以怖墮於非境界中
336 9 fěi to avoid 以怖墮於非境界中
337 9 fēi must 以怖墮於非境界中
338 9 fēi an error 以怖墮於非境界中
339 9 fēi a problem; a question 以怖墮於非境界中
340 9 fēi evil 以怖墮於非境界中
341 8 勇力 yǒng lì courage and strength 勇力菩薩先行品第二十一
342 8 qián front 時阿闍世王前白佛言
343 8 qián former; the past 時阿闍世王前白佛言
344 8 qián to go forward 時阿闍世王前白佛言
345 8 qián preceding 時阿闍世王前白佛言
346 8 qián before; earlier; prior 時阿闍世王前白佛言
347 8 qián to appear before 時阿闍世王前白佛言
348 8 qián future 時阿闍世王前白佛言
349 8 qián top; first 時阿闍世王前白佛言
350 8 qián battlefront 時阿闍世王前白佛言
351 8 qián before; former; pūrva 時阿闍世王前白佛言
352 8 qián facing; mukha 時阿闍世王前白佛言
353 8 神力 shénlì divine powers 以神力故
354 8 神力 shénlì spiritual power 以神力故
355 8 白佛 bái fó to address the Buddha 時阿闍世王前白佛言
356 8 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺之地
357 8 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺之地
358 8 zhù to dwell; to live; to reside 各住一面
359 8 zhù to stop; to halt 各住一面
360 8 zhù to retain; to remain 各住一面
361 8 zhù to lodge at [temporarily] 各住一面
362 8 zhù verb complement 各住一面
363 8 zhù attaching; abiding; dwelling on 各住一面
364 7 suí to follow 隨其所應諸有施作
365 7 suí to listen to 隨其所應諸有施作
366 7 suí to submit to; to comply with 隨其所應諸有施作
367 7 suí to be obsequious 隨其所應諸有施作
368 7 suí 17th hexagram 隨其所應諸有施作
369 7 suí let somebody do what they like 隨其所應諸有施作
370 7 suí to resemble; to look like 隨其所應諸有施作
371 7 zhòng heavy 當知此金剛杵亦輕亦重
372 7 chóng to repeat 當知此金剛杵亦輕亦重
373 7 zhòng significant; serious; important 當知此金剛杵亦輕亦重
374 7 chóng layered; folded; tiered 當知此金剛杵亦輕亦重
375 7 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 當知此金剛杵亦輕亦重
376 7 zhòng sad 當知此金剛杵亦輕亦重
377 7 zhòng a weight 當知此金剛杵亦輕亦重
378 7 zhòng large in amount; valuable 當知此金剛杵亦輕亦重
379 7 zhòng thick; dense; strong 當知此金剛杵亦輕亦重
380 7 zhòng to prefer 當知此金剛杵亦輕亦重
381 7 zhòng to add 當知此金剛杵亦輕亦重
382 7 zhòng heavy; guru 當知此金剛杵亦輕亦重
383 7 to know; to learn about; to comprehend 即於身命而悉棄捨
384 7 detailed 即於身命而悉棄捨
385 7 to elaborate; to expound 即於身命而悉棄捨
386 7 to exhaust; to use up 即於身命而悉棄捨
387 7 strongly 即於身命而悉棄捨
388 7 Xi 即於身命而悉棄捨
389 7 all; kṛtsna 即於身命而悉棄捨
390 7 chǔ a pestle 此杵即重
391 7 chǔ a baton 此杵即重
392 7 chǔ to pound; to beat 此杵即重
393 7 chǔ to be unresponsive 此杵即重
394 7 chǔ mythical weapon; vajra 此杵即重
395 7 chǔ a wooden stake; kila 此杵即重
396 7 chǔ a pestle; musala 此杵即重
397 7 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru 須彌山王至極重邪
398 7 須彌山 xūmí shān Mount Sumeru; Mount Meru 須彌山王至極重邪
399 7 動搖 dòngyáo to shake; to waver; to be indecisive 竭其力勢不能動搖一毛端量
400 7 shì power; authority 竭其力勢不能動搖一毛端量
401 7 shì position of power 竭其力勢不能動搖一毛端量
402 7 shì conditions; tendency 竭其力勢不能動搖一毛端量
403 7 shì might; formidable power 竭其力勢不能動搖一毛端量
404 7 shì posture 竭其力勢不能動搖一毛端量
405 7 shì appearance 竭其力勢不能動搖一毛端量
406 7 shì opportunity 竭其力勢不能動搖一毛端量
407 7 shì male reproductive organ 竭其力勢不能動搖一毛端量
408 7 shì strength; power; authority; sthāman 竭其力勢不能動搖一毛端量
409 7 guān to look at; to watch; to observe 雖觀無生而善成辦有生之法
410 7 guàn Taoist monastery; monastery 雖觀無生而善成辦有生之法
411 7 guān to display; to show; to make visible 雖觀無生而善成辦有生之法
412 7 guān Guan 雖觀無生而善成辦有生之法
413 7 guān appearance; looks 雖觀無生而善成辦有生之法
414 7 guān a sight; a view; a vista 雖觀無生而善成辦有生之法
415 7 guān a concept; a viewpoint; a perspective 雖觀無生而善成辦有生之法
416 7 guān to appreciate; to enjoy; to admire 雖觀無生而善成辦有生之法
417 7 guàn an announcement 雖觀無生而善成辦有生之法
418 7 guàn a high tower; a watchtower 雖觀無生而善成辦有生之法
419 7 guān Surview 雖觀無生而善成辦有生之法
420 7 guān Observe 雖觀無生而善成辦有生之法
421 7 guàn insight; vipasyana; vipassana 雖觀無生而善成辦有生之法
422 7 guān mindfulness; contemplation; smrti 雖觀無生而善成辦有生之法
423 7 guān recollection; anusmrti 雖觀無生而善成辦有生之法
424 7 guān viewing; avaloka 雖觀無生而善成辦有生之法
425 7 jīn today; present; now 今已還復鷲峯山中
426 7 jīn Jin 今已還復鷲峯山中
427 7 jīn modern 今已還復鷲峯山中
428 7 jīn now; adhunā 今已還復鷲峯山中
429 7 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言
430 7 wáng Wang 我子來白父王
431 7 wáng a king 我子來白父王
432 7 wáng Kangxi radical 96 我子來白父王
433 7 wàng to be king; to rule 我子來白父王
434 7 wáng a prince; a duke 我子來白父王
435 7 wáng grand; great 我子來白父王
436 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 我子來白父王
437 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 我子來白父王
438 7 wáng the head of a group or gang 我子來白父王
439 7 wáng the biggest or best of a group 我子來白父王
440 7 wáng king; best of a kind; rāja 我子來白父王
441 6 zhì to place; to lay out 時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地
442 6 zhì to establish; to set up; to install 時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地
443 6 zhì to buy 時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地
444 6 zhì a relay station 時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地
445 6 zhì to release; to set free; to pardon 時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地
446 6 zhì to discard; to abandon 時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地
447 6 zhì to set aside 時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地
448 6 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言
449 6 zhòng many; numerous 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
450 6 zhòng masses; people; multitude; crowd 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
451 6 zhòng general; common; public 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
452 6 děng et cetera; and so on 賜紫沙門臣惟淨等奉
453 6 děng to wait 賜紫沙門臣惟淨等奉
454 6 děng to be equal 賜紫沙門臣惟淨等奉
455 6 děng degree; level 賜紫沙門臣惟淨等奉
456 6 děng to compare 賜紫沙門臣惟淨等奉
457 6 精進 jīngjìn to be diligent 若有菩薩能發大精進者
458 6 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 若有菩薩能發大精進者
459 6 精進 jīngjìn Be Diligent 若有菩薩能發大精進者
460 6 精進 jīngjìn diligence 若有菩薩能發大精進者
461 6 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 若有菩薩能發大精進者
462 6 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法
463 6 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法
464 6 清淨 qīngjìng concise 時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法
465 6 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法
466 6 清淨 qīngjìng pure and clean 時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法
467 6 清淨 qīngjìng purity 時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法
468 6 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法
469 6 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 假使諸佛世尊而亦不能算其邊際
470 6 jiàn to see 而常得見無量諸佛
471 6 jiàn opinion; view; understanding 而常得見無量諸佛
472 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 而常得見無量諸佛
473 6 jiàn refer to; for details see 而常得見無量諸佛
474 6 jiàn to appear 而常得見無量諸佛
475 6 jiàn to meet 而常得見無量諸佛
476 6 jiàn to receive (a guest) 而常得見無量諸佛
477 6 jiàn let me; kindly 而常得見無量諸佛
478 6 jiàn Jian 而常得見無量諸佛
479 6 xiàn to appear 而常得見無量諸佛
480 6 xiàn to introduce 而常得見無量諸佛
481 6 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 而常得見無量諸佛
482 6 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 即是具善巧方便菩薩入一切法自境界門
483 6 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 即是具善巧方便菩薩入一切法自境界門
484 6 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 爾時世尊與諸菩薩
485 5 liàng a quantity; an amount 竭其力勢不能動搖一毛端量
486 5 liáng to measure 竭其力勢不能動搖一毛端量
487 5 liàng capacity 竭其力勢不能動搖一毛端量
488 5 liáng to consider 竭其力勢不能動搖一毛端量
489 5 liàng a measuring tool 竭其力勢不能動搖一毛端量
490 5 liàng to estimate 竭其力勢不能動搖一毛端量
491 5 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 竭其力勢不能動搖一毛端量
492 5 bái white 我子來白父王
493 5 bái Kangxi radical 106 我子來白父王
494 5 bái plain 我子來白父王
495 5 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 我子來白父王
496 5 bái pure; clean; stainless 我子來白父王
497 5 bái bright 我子來白父王
498 5 bái a wrongly written character 我子來白父王
499 5 bái clear 我子來白父王
500 5 bái true; sincere; genuine 我子來白父王

Frequencies of all Words

Top 868

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 39 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而金剛手者
2 39 ér Kangxi radical 126 而金剛手者
3 39 ér you 而金剛手者
4 39 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而金剛手者
5 39 ér right away; then 而金剛手者
6 39 ér but; yet; however; while; nevertheless 而金剛手者
7 39 ér if; in case; in the event that 而金剛手者
8 39 ér therefore; as a result; thus 而金剛手者
9 39 ér how can it be that? 而金剛手者
10 39 ér so as to 而金剛手者
11 39 ér only then 而金剛手者
12 39 ér as if; to seem like 而金剛手者
13 39 néng can; able 而金剛手者
14 39 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而金剛手者
15 39 ér me 而金剛手者
16 39 ér to arrive; up to 而金剛手者
17 39 ér possessive 而金剛手者
18 36 in; at 於日後分離本住處
19 36 in; at 於日後分離本住處
20 36 in; at; to; from 於日後分離本住處
21 36 to go; to 於日後分離本住處
22 36 to rely on; to depend on 於日後分離本住處
23 36 to go to; to arrive at 於日後分離本住處
24 36 from 於日後分離本住處
25 36 give 於日後分離本住處
26 36 oppposing 於日後分離本住處
27 36 and 於日後分離本住處
28 36 compared to 於日後分離本住處
29 36 by 於日後分離本住處
30 36 and; as well as 於日後分離本住處
31 36 for 於日後分離本住處
32 36 Yu 於日後分離本住處
33 36 a crow 於日後分離本住處
34 36 whew; wow 於日後分離本住處
35 36 néng can; able 能善宣說如來法律生大歡喜
36 36 néng ability; capacity 能善宣說如來法律生大歡喜
37 36 néng a mythical bear-like beast 能善宣說如來法律生大歡喜
38 36 néng energy 能善宣說如來法律生大歡喜
39 36 néng function; use 能善宣說如來法律生大歡喜
40 36 néng may; should; permitted to 能善宣說如來法律生大歡喜
41 36 néng talent 能善宣說如來法律生大歡喜
42 36 néng expert at 能善宣說如來法律生大歡喜
43 36 néng to be in harmony 能善宣說如來法律生大歡喜
44 36 néng to tend to; to care for 能善宣說如來法律生大歡喜
45 36 néng to reach; to arrive at 能善宣說如來法律生大歡喜
46 36 néng as long as; only 能善宣說如來法律生大歡喜
47 36 néng even if 能善宣說如來法律生大歡喜
48 36 néng but 能善宣說如來法律生大歡喜
49 36 néng in this way 能善宣說如來法律生大歡喜
50 36 néng to be able; śak 能善宣說如來法律生大歡喜
51 36 菩薩 púsà bodhisattva 勇力菩薩先行品第二十一
52 36 菩薩 púsà bodhisattva 勇力菩薩先行品第二十一
53 36 菩薩 púsà bodhisatta 勇力菩薩先行品第二十一
54 36 that; those 彼金剛手菩薩大祕密主
55 36 another; the other 彼金剛手菩薩大祕密主
56 36 that; tad 彼金剛手菩薩大祕密主
57 30 境界 jìngjiè border area; frontier 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
58 30 境界 jìngjiè place; area 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
59 30 境界 jìngjiè circumstances; situation 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
60 30 境界 jìngjiè field; domain; genre 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
61 30 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 是故諸菩薩於生死境界中自得其樂
62 27 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
63 27 old; ancient; former; past 何以故
64 27 reason; cause; purpose 何以故
65 27 to die 何以故
66 27 so; therefore; hence 何以故
67 27 original 何以故
68 27 accident; happening; instance 何以故
69 27 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
70 27 something in the past 何以故
71 27 deceased; dead 何以故
72 27 still; yet 何以故
73 25 this; these 於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此
74 25 in this way 於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此
75 25 otherwise; but; however; so 於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此
76 25 at this time; now; here 於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此
77 25 this; here; etad 於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此
78 25 so as to; in order to 菩薩以住生死境界故
79 25 to use; to regard as 菩薩以住生死境界故
80 25 to use; to grasp 菩薩以住生死境界故
81 25 according to 菩薩以住生死境界故
82 25 because of 菩薩以住生死境界故
83 25 on a certain date 菩薩以住生死境界故
84 25 and; as well as 菩薩以住生死境界故
85 25 to rely on 菩薩以住生死境界故
86 25 to regard 菩薩以住生死境界故
87 25 to be able to 菩薩以住生死境界故
88 25 to order; to command 菩薩以住生死境界故
89 25 further; moreover 菩薩以住生死境界故
90 25 used after a verb 菩薩以住生死境界故
91 25 very 菩薩以住生死境界故
92 25 already 菩薩以住生死境界故
93 25 increasingly 菩薩以住生死境界故
94 25 a reason; a cause 菩薩以住生死境界故
95 25 Israel 菩薩以住生死境界故
96 25 Yi 菩薩以住生死境界故
97 25 use; yogena 菩薩以住生死境界故
98 24 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
99 24 suǒ an office; an institute 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
100 24 suǒ introduces a relative clause 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
101 24 suǒ it 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
102 24 suǒ if; supposing 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
103 24 suǒ a few; various; some 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
104 24 suǒ a place; a location 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
105 24 suǒ indicates a passive voice 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
106 24 suǒ that which 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
107 24 suǒ an ordinal number 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
108 24 suǒ meaning 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
109 24 suǒ garrison 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
110 24 suǒ place; pradeśa 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
111 24 suǒ that which; yad 出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所
112 22 big; huge; large 彼金剛手菩薩大祕密主
113 22 Kangxi radical 37 彼金剛手菩薩大祕密主
114 22 great; major; important 彼金剛手菩薩大祕密主
115 22 size 彼金剛手菩薩大祕密主
116 22 old 彼金剛手菩薩大祕密主
117 22 greatly; very 彼金剛手菩薩大祕密主
118 22 oldest; earliest 彼金剛手菩薩大祕密主
119 22 adult 彼金剛手菩薩大祕密主
120 22 tài greatest; grand 彼金剛手菩薩大祕密主
121 22 dài an important person 彼金剛手菩薩大祕密主
122 22 senior 彼金剛手菩薩大祕密主
123 22 approximately 彼金剛手菩薩大祕密主
124 22 tài greatest; grand 彼金剛手菩薩大祕密主
125 22 an element 彼金剛手菩薩大祕密主
126 22 great; mahā 彼金剛手菩薩大祕密主
127 22 zhōng middle 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
128 22 zhōng medium; medium sized 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
129 22 zhōng China 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
130 22 zhòng to hit the mark 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
131 22 zhōng in; amongst 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
132 22 zhōng midday 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
133 22 zhōng inside 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
134 22 zhōng during 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
135 22 zhōng Zhong 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
136 22 zhōng intermediary 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
137 22 zhōng half 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
138 22 zhōng just right; suitably 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
139 22 zhōng while 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
140 22 zhòng to reach; to attain 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
141 22 zhòng to suffer; to infect 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
142 22 zhòng to obtain 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
143 22 zhòng to pass an exam 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
144 22 zhōng middle 宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾
145 21 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊與諸菩薩
146 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊與諸菩薩
147 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
148 21 zhě that 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
149 21 zhě nominalizing function word 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
150 21 zhě used to mark a definition 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
151 21 zhě used to mark a pause 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
152 21 zhě topic marker; that; it 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
153 21 zhuó according to 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
154 21 zhě ca 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
155 21 金剛杵 jīngāng chǔ vajra; thunderbolt 右手所持大金剛杵幾何輕重
156 21 shí time; a point or period of time 時阿闍世王知佛世尊已復山中
157 21 shí a season; a quarter of a year 時阿闍世王知佛世尊已復山中
158 21 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時阿闍世王知佛世尊已復山中
159 21 shí at that time 時阿闍世王知佛世尊已復山中
160 21 shí fashionable 時阿闍世王知佛世尊已復山中
161 21 shí fate; destiny; luck 時阿闍世王知佛世尊已復山中
162 21 shí occasion; opportunity; chance 時阿闍世王知佛世尊已復山中
163 21 shí tense 時阿闍世王知佛世尊已復山中
164 21 shí particular; special 時阿闍世王知佛世尊已復山中
165 21 shí to plant; to cultivate 時阿闍世王知佛世尊已復山中
166 21 shí hour (measure word) 時阿闍世王知佛世尊已復山中
167 21 shí an era; a dynasty 時阿闍世王知佛世尊已復山中
168 21 shí time [abstract] 時阿闍世王知佛世尊已復山中
169 21 shí seasonal 時阿闍世王知佛世尊已復山中
170 21 shí frequently; often 時阿闍世王知佛世尊已復山中
171 21 shí occasionally; sometimes 時阿闍世王知佛世尊已復山中
172 21 shí on time 時阿闍世王知佛世尊已復山中
173 21 shí this; that 時阿闍世王知佛世尊已復山中
174 21 shí to wait upon 時阿闍世王知佛世尊已復山中
175 21 shí hour 時阿闍世王知佛世尊已復山中
176 21 shí appropriate; proper; timely 時阿闍世王知佛世尊已復山中
177 21 shí Shi 時阿闍世王知佛世尊已復山中
178 21 shí a present; currentlt 時阿闍世王知佛世尊已復山中
179 21 shí time; kāla 時阿闍世王知佛世尊已復山中
180 21 shí at that time; samaya 時阿闍世王知佛世尊已復山中
181 20 yán to speak; to say; said 時阿闍世王前白佛言
182 20 yán language; talk; words; utterance; speech 時阿闍世王前白佛言
183 20 yán Kangxi radical 149 時阿闍世王前白佛言
184 20 yán a particle with no meaning 時阿闍世王前白佛言
185 20 yán phrase; sentence 時阿闍世王前白佛言
186 20 yán a word; a syllable 時阿闍世王前白佛言
187 20 yán a theory; a doctrine 時阿闍世王前白佛言
188 20 yán to regard as 時阿闍世王前白佛言
189 20 yán to act as 時阿闍世王前白佛言
190 20 yán speech; vāc 時阿闍世王前白佛言
191 20 yán speak; vad 時阿闍世王前白佛言
192 20 promptly; right away; immediately 即於身命而悉棄捨
193 20 to be near by; to be close to 即於身命而悉棄捨
194 20 at that time 即於身命而悉棄捨
195 20 to be exactly the same as; to be thus 即於身命而悉棄捨
196 20 supposed; so-called 即於身命而悉棄捨
197 20 if; but 即於身命而悉棄捨
198 20 to arrive at; to ascend 即於身命而悉棄捨
199 20 then; following 即於身命而悉棄捨
200 20 so; just so; eva 即於身命而悉棄捨
201 19 不能 bù néng cannot; must not; should not 假使諸佛世尊而亦不能算其邊際
202 19 zhī him; her; them; that 於生死中不起厭倦之意
203 19 zhī used between a modifier and a word to form a word group 於生死中不起厭倦之意
204 19 zhī to go 於生死中不起厭倦之意
205 19 zhī this; that 於生死中不起厭倦之意
206 19 zhī genetive marker 於生死中不起厭倦之意
207 19 zhī it 於生死中不起厭倦之意
208 19 zhī in 於生死中不起厭倦之意
209 19 zhī all 於生死中不起厭倦之意
210 19 zhī and 於生死中不起厭倦之意
211 19 zhī however 於生死中不起厭倦之意
212 19 zhī if 於生死中不起厭倦之意
213 19 zhī then 於生死中不起厭倦之意
214 19 zhī to arrive; to go 於生死中不起厭倦之意
215 19 zhī is 於生死中不起厭倦之意
216 19 zhī to use 於生死中不起厭倦之意
217 19 zhī Zhi 於生死中不起厭倦之意
218 18 wèi for; to 為諸大眾隨宜說法
219 18 wèi because of 為諸大眾隨宜說法
220 18 wéi to act as; to serve 為諸大眾隨宜說法
221 18 wéi to change into; to become 為諸大眾隨宜說法
222 18 wéi to be; is 為諸大眾隨宜說法
223 18 wéi to do 為諸大眾隨宜說法
224 18 wèi for 為諸大眾隨宜說法
225 18 wèi because of; for; to 為諸大眾隨宜說法
226 18 wèi to 為諸大眾隨宜說法
227 18 wéi in a passive construction 為諸大眾隨宜說法
228 18 wéi forming a rehetorical question 為諸大眾隨宜說法
229 18 wéi forming an adverb 為諸大眾隨宜說法
230 18 wéi to add emphasis 為諸大眾隨宜說法
231 18 wèi to support; to help 為諸大眾隨宜說法
232 18 wéi to govern 為諸大眾隨宜說法
233 18 如是 rúshì thus; so 乃能成辦如是辯才
234 18 如是 rúshì thus, so 乃能成辦如是辯才
235 17 I; me; my 我諸所作
236 17 self 我諸所作
237 17 we; our 我諸所作
238 17 [my] dear 我諸所作
239 17 Wo 我諸所作
240 17 self; atman; attan 我諸所作
241 17 ga 我諸所作
242 17 I; aham 我諸所作
243 16 naturally; of course; certainly 云何是菩薩自境界邪
244 16 from; since 云何是菩薩自境界邪
245 16 self; oneself; itself 云何是菩薩自境界邪
246 16 Kangxi radical 132 云何是菩薩自境界邪
247 16 Zi 云何是菩薩自境界邪
248 16 a nose 云何是菩薩自境界邪
249 16 the beginning; the start 云何是菩薩自境界邪
250 16 origin 云何是菩薩自境界邪
251 16 originally 云何是菩薩自境界邪
252 16 still; to remain 云何是菩薩自境界邪
253 16 in person; personally 云何是菩薩自境界邪
254 16 in addition; besides 云何是菩薩自境界邪
255 16 if; even if 云何是菩薩自境界邪
256 16 but 云何是菩薩自境界邪
257 16 because 云何是菩薩自境界邪
258 16 to employ; to use 云何是菩薩自境界邪
259 16 to be 云何是菩薩自境界邪
260 16 own; one's own; oneself 云何是菩薩自境界邪
261 16 self; soul; ātman 云何是菩薩自境界邪
262 16 zhū all; many; various 為諸大眾隨宜說法
263 16 zhū Zhu 為諸大眾隨宜說法
264 16 zhū all; members of the class 為諸大眾隨宜說法
265 16 zhū interrogative particle 為諸大眾隨宜說法
266 16 zhū him; her; them; it 為諸大眾隨宜說法
267 16 zhū of; in 為諸大眾隨宜說法
268 16 zhū all; many; sarva 為諸大眾隨宜說法
269 15 his; hers; its; theirs 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
270 15 to add emphasis 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
271 15 used when asking a question in reply to a question 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
272 15 used when making a request or giving an order 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
273 15 he; her; it; them 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
274 15 probably; likely 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
275 15 will 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
276 15 may 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
277 15 if 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
278 15 or 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
279 15 Qi 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
280 15 he; her; it; saḥ; sā; tad 而彼決定種善根者乃能於此生其信解
281 15 zhī to know 時阿闍世王知佛世尊已復山中
282 15 zhī to comprehend 時阿闍世王知佛世尊已復山中
283 15 zhī to inform; to tell 時阿闍世王知佛世尊已復山中
284 15 zhī to administer 時阿闍世王知佛世尊已復山中
285 15 zhī to distinguish; to discern 時阿闍世王知佛世尊已復山中
286 15 zhī to be close friends 時阿闍世王知佛世尊已復山中
287 15 zhī to feel; to sense; to perceive 時阿闍世王知佛世尊已復山中
288 15 zhī to receive; to entertain 時阿闍世王知佛世尊已復山中
289 15 zhī knowledge 時阿闍世王知佛世尊已復山中
290 15 zhī consciousness; perception 時阿闍世王知佛世尊已復山中
291 15 zhī a close friend 時阿闍世王知佛世尊已復山中
292 15 zhì wisdom 時阿闍世王知佛世尊已復山中
293 15 zhì Zhi 時阿闍世王知佛世尊已復山中
294 15 zhī Understanding 時阿闍世王知佛世尊已復山中
295 15 zhī know; jña 時阿闍世王知佛世尊已復山中
296 14 眾生 zhòngshēng all living things 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
297 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
298 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
299 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
300 14 ruò to seem; to be like; as 若有菩薩能發大精進者
301 14 ruò seemingly 若有菩薩能發大精進者
302 14 ruò if 若有菩薩能發大精進者
303 14 ruò you 若有菩薩能發大精進者
304 14 ruò this; that 若有菩薩能發大精進者
305 14 ruò and; or 若有菩薩能發大精進者
306 14 ruò as for; pertaining to 若有菩薩能發大精進者
307 14 pomegranite 若有菩薩能發大精進者
308 14 ruò to choose 若有菩薩能發大精進者
309 14 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有菩薩能發大精進者
310 14 ruò thus 若有菩薩能發大精進者
311 14 ruò pollia 若有菩薩能發大精進者
312 14 ruò Ruo 若有菩薩能發大精進者
313 14 ruò only then 若有菩薩能發大精進者
314 14 ja 若有菩薩能發大精進者
315 14 jñā 若有菩薩能發大精進者
316 14 suī although; even though 雖觀無生而善成辦有生之法
317 13 Buddha; Awakened One 佛於一切眾生大悲隨轉
318 13 relating to Buddhism 佛於一切眾生大悲隨轉
319 13 a statue or image of a Buddha 佛於一切眾生大悲隨轉
320 13 a Buddhist text 佛於一切眾生大悲隨轉
321 13 to touch; to stroke 佛於一切眾生大悲隨轉
322 13 Buddha 佛於一切眾生大悲隨轉
323 13 Buddha; Awakened One 佛於一切眾生大悲隨轉
324 13 method; way 雖觀無生而善成辦有生之法
325 13 France 雖觀無生而善成辦有生之法
326 13 the law; rules; regulations 雖觀無生而善成辦有生之法
327 13 the teachings of the Buddha; Dharma 雖觀無生而善成辦有生之法
328 13 a standard; a norm 雖觀無生而善成辦有生之法
329 13 an institution 雖觀無生而善成辦有生之法
330 13 to emulate 雖觀無生而善成辦有生之法
331 13 magic; a magic trick 雖觀無生而善成辦有生之法
332 13 punishment 雖觀無生而善成辦有生之法
333 13 Fa 雖觀無生而善成辦有生之法
334 13 a precedent 雖觀無生而善成辦有生之法
335 13 a classification of some kinds of Han texts 雖觀無生而善成辦有生之法
336 13 relating to a ceremony or rite 雖觀無生而善成辦有生之法
337 13 Dharma 雖觀無生而善成辦有生之法
338 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 雖觀無生而善成辦有生之法
339 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 雖觀無生而善成辦有生之法
340 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 雖觀無生而善成辦有生之法
341 13 quality; characteristic 雖觀無生而善成辦有生之法
342 12 tool; device; utensil; equipment; instrument 具大威力
343 12 to possess; to have 具大威力
344 12 measure word for devices, coffins, dead bodies, etc 具大威力
345 12 to prepare 具大威力
346 12 to write; to describe; to state 具大威力
347 12 Ju 具大威力
348 12 talent; ability 具大威力
349 12 a feast; food 具大威力
350 12 all; entirely; completely; in detail 具大威力
351 12 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 具大威力
352 12 to arrange; to provide 具大威力
353 12 furnishings 具大威力
354 12 pleased; contentedly 具大威力
355 12 to understand 具大威力
356 12 together; saha 具大威力
357 12 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
358 12 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 能善宣說如來法律生大歡喜
359 12 shàn happy 能善宣說如來法律生大歡喜
360 12 shàn good 能善宣說如來法律生大歡喜
361 12 shàn kind-hearted 能善宣說如來法律生大歡喜
362 12 shàn to be skilled at something 能善宣說如來法律生大歡喜
363 12 shàn familiar 能善宣說如來法律生大歡喜
364 12 shàn to repair 能善宣說如來法律生大歡喜
365 12 shàn to admire 能善宣說如來法律生大歡喜
366 12 shàn to praise 能善宣說如來法律生大歡喜
367 12 shàn numerous; frequent; easy 能善宣說如來法律生大歡喜
368 12 shàn Shan 能善宣說如來法律生大歡喜
369 12 shàn kusala; virtuous 能善宣說如來法律生大歡喜
370 12 zuò to do 我諸所作
371 12 zuò to act as; to serve as 我諸所作
372 12 zuò to start 我諸所作
373 12 zuò a writing; a work 我諸所作
374 12 zuò to dress as; to be disguised as 我諸所作
375 12 zuō to create; to make 我諸所作
376 12 zuō a workshop 我諸所作
377 12 zuō to write; to compose 我諸所作
378 12 zuò to rise 我諸所作
379 12 zuò to be aroused 我諸所作
380 12 zuò activity; action; undertaking 我諸所作
381 12 zuò to regard as 我諸所作
382 12 zuò action; kāraṇa 我諸所作
383 12 force 具方便慧力故
384 12 Kangxi radical 19 具方便慧力故
385 12 to exert oneself; to make an effort 具方便慧力故
386 12 to force 具方便慧力故
387 12 resolutely; strenuously 具方便慧力故
388 12 labor; forced labor 具方便慧力故
389 12 physical strength 具方便慧力故
390 12 power 具方便慧力故
391 12 Li 具方便慧力故
392 12 ability; capability 具方便慧力故
393 12 influence 具方便慧力故
394 12 strength; power; bala 具方便慧力故
395 12 again; more; repeatedly 時阿闍世王知佛世尊已復山中
396 12 to go back; to return 時阿闍世王知佛世尊已復山中
397 12 to resume; to restart 時阿闍世王知佛世尊已復山中
398 12 to do in detail 時阿闍世王知佛世尊已復山中
399 12 to restore 時阿闍世王知佛世尊已復山中
400 12 to respond; to reply to 時阿闍世王知佛世尊已復山中
401 12 after all; and then 時阿闍世王知佛世尊已復山中
402 12 even if; although 時阿闍世王知佛世尊已復山中
403 12 Fu; Return 時阿闍世王知佛世尊已復山中
404 12 to retaliate; to reciprocate 時阿闍世王知佛世尊已復山中
405 12 to avoid forced labor or tax 時阿闍世王知佛世尊已復山中
406 12 particle without meaing 時阿闍世王知佛世尊已復山中
407 12 Fu 時阿闍世王知佛世尊已復山中
408 12 repeated; again 時阿闍世王知佛世尊已復山中
409 12 doubled; to overlapping; folded 時阿闍世王知佛世尊已復山中
410 12 a lined garment with doubled thickness 時阿闍世王知佛世尊已復山中
411 12 again; punar 時阿闍世王知佛世尊已復山中
412 12 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 彼金剛手菩薩大祕密主
413 11 如來 rúlái Tathagata 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
414 11 如來 Rúlái Tathagata 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
415 11 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者
416 11 shēng to be born; to give birth 能善宣說如來法律生大歡喜
417 11 shēng to live 能善宣說如來法律生大歡喜
418 11 shēng raw 能善宣說如來法律生大歡喜
419 11 shēng a student 能善宣說如來法律生大歡喜
420 11 shēng life 能善宣說如來法律生大歡喜
421 11 shēng to produce; to give rise 能善宣說如來法律生大歡喜
422 11 shēng alive 能善宣說如來法律生大歡喜
423 11 shēng a lifetime 能善宣說如來法律生大歡喜
424 11 shēng to initiate; to become 能善宣說如來法律生大歡喜
425 11 shēng to grow 能善宣說如來法律生大歡喜
426 11 shēng unfamiliar 能善宣說如來法律生大歡喜
427 11 shēng not experienced 能善宣說如來法律生大歡喜
428 11 shēng hard; stiff; strong 能善宣說如來法律生大歡喜
429 11 shēng very; extremely 能善宣說如來法律生大歡喜
430 11 shēng having academic or professional knowledge 能善宣說如來法律生大歡喜
431 11 shēng a male role in traditional theatre 能善宣說如來法律生大歡喜
432 11 shēng gender 能善宣說如來法律生大歡喜
433 11 shēng to develop; to grow 能善宣說如來法律生大歡喜
434 11 shēng to set up 能善宣說如來法律生大歡喜
435 11 shēng a prostitute 能善宣說如來法律生大歡喜
436 11 shēng a captive 能善宣說如來法律生大歡喜
437 11 shēng a gentleman 能善宣說如來法律生大歡喜
438 11 shēng Kangxi radical 100 能善宣說如來法律生大歡喜
439 11 shēng unripe 能善宣說如來法律生大歡喜
440 11 shēng nature 能善宣說如來法律生大歡喜
441 11 shēng to inherit; to succeed 能善宣說如來法律生大歡喜
442 11 shēng destiny 能善宣說如來法律生大歡喜
443 11 shēng birth 能善宣說如來法律生大歡喜
444 11 生死 shēngsǐ life and death; life or death 於生死中不起厭倦之意
445 11 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 於生死中不起厭倦之意
446 11 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 於生死中不起厭倦之意
447 11 dāng to be; to act as; to serve as 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
448 11 dāng at or in the very same; be apposite 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
449 11 dāng dang (sound of a bell) 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
450 11 dāng to face 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
451 11 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
452 11 dāng to manage; to host 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
453 11 dāng should 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
454 11 dāng to treat; to regard as 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
455 11 dǎng to think 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
456 11 dàng suitable; correspond to 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
457 11 dǎng to be equal 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
458 11 dàng that 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
459 11 dāng an end; top 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
460 11 dàng clang; jingle 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
461 11 dāng to judge 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
462 11 dǎng to bear on one's shoulder 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
463 11 dàng the same 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
464 11 dàng to pawn 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
465 11 dàng to fail [an exam] 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
466 11 dàng a trap 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
467 11 dàng a pawned item 當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟
468 11 希有 xīyǒu uncommon 我乃思念希有世尊
469 11 希有 xīyǒu Rare 我乃思念希有世尊
470 11 希有 xīyǒu rarely; āścarya 我乃思念希有世尊
471 11 such as; for example; for instance 假使十方如殑伽沙數等諸世界
472 11 if 假使十方如殑伽沙數等諸世界
473 11 in accordance with 假使十方如殑伽沙數等諸世界
474 11 to be appropriate; should; with regard to 假使十方如殑伽沙數等諸世界
475 11 this 假使十方如殑伽沙數等諸世界
476 11 it is so; it is thus; can be compared with 假使十方如殑伽沙數等諸世界
477 11 to go to 假使十方如殑伽沙數等諸世界
478 11 to meet 假使十方如殑伽沙數等諸世界
479 11 to appear; to seem; to be like 假使十方如殑伽沙數等諸世界
480 11 at least as good as 假使十方如殑伽沙數等諸世界
481 11 and 假使十方如殑伽沙數等諸世界
482 11 or 假使十方如殑伽沙數等諸世界
483 11 but 假使十方如殑伽沙數等諸世界
484 11 then 假使十方如殑伽沙數等諸世界
485 11 naturally 假使十方如殑伽沙數等諸世界
486 11 expresses a question or doubt 假使十方如殑伽沙數等諸世界
487 11 you 假使十方如殑伽沙數等諸世界
488 11 the second lunar month 假使十方如殑伽沙數等諸世界
489 11 in; at 假使十方如殑伽沙數等諸世界
490 11 Ru 假使十方如殑伽沙數等諸世界
491 11 Thus 假使十方如殑伽沙數等諸世界
492 11 thus; tathā 假使十方如殑伽沙數等諸世界
493 11 like; iva 假使十方如殑伽沙數等諸世界
494 11 大王 dàwáng king 大王當知
495 11 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 大王當知
496 11 大王 dàwáng great king; mahārāja 大王當知
497 10 yòu again; also 又如虛空普照一切色象境界而無障礙
498 10 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又如虛空普照一切色象境界而無障礙
499 10 yòu Kangxi radical 29 又如虛空普照一切色象境界而無障礙
500 10 yòu and 又如虛空普照一切色象境界而無障礙

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
néng to be able; śak
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
that; tad
境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state
this; here; etad
use; yogena
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. an element
 2. great; mahā
zhōng middle
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
慧宝 慧寶 72 Hui Bao
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
难陀 難陀 110 Nanda
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘摩质多罗 毘摩質多羅 112 Vemacitra
普愿 普願 112 Nanquan; Puyuan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
惟净 惟淨 87 Wei Jing
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 105.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
白佛 98 to address the Buddha
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅味 禪味 99
 1. Taste of Chan
 2. meditative joy
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
方便慧 102 skill in means and wisdom
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福行 102 actions that product merit
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
卷第十八 106 scroll 18
愦閙 憒閙 107 clamour
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
妙香 109 fine incense
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
难信 難信 110 hard to believe
能止息 110 śamitā
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
勤求 113 to diligently seek
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
胜行 勝行 115 distinguished actions
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施设 施設 115 to establish; to set up
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
他力 116 the power of another
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
涂香 塗香 116 to annoint
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无碍智 無礙智 119 omniscience
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
严净 嚴淨 121 majestic and pure
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
增上 122 additional; increased; superior
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸众生 諸眾生 122 all beings
自力 122 one's own power
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122 jina; conqueror