Glossary and Vocabulary for Udayanavatsarājaparipṛcchānāmaparivarta (Dasheng Rizi Wang Suo Wen Jing) 大乘日子王所問經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 45 to go; to 於日子王邊說言
2 45 to rely on; to depend on 於日子王邊說言
3 45 Yu 於日子王邊說言
4 45 a crow 於日子王邊說言
5 37 lust; desire; passion 共其沙門而行婬慾
6 37 aspiration; wish 共其沙門而行婬慾
7 34 ér Kangxi radical 126 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
8 34 ér as if; to seem like 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
9 34 néng can; able 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
10 34 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
11 34 ér to arrive; up to 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
12 29 xíng to walk 汝持云何行
13 29 xíng capable; competent 汝持云何行
14 29 háng profession 汝持云何行
15 29 xíng Kangxi radical 144 汝持云何行
16 29 xíng to travel 汝持云何行
17 29 xìng actions; conduct 汝持云何行
18 29 xíng to do; to act; to practice 汝持云何行
19 29 xíng all right; OK; okay 汝持云何行
20 29 háng horizontal line 汝持云何行
21 29 héng virtuous deeds 汝持云何行
22 29 hàng a line of trees 汝持云何行
23 29 hàng bold; steadfast 汝持云何行
24 29 xíng to move 汝持云何行
25 29 xíng to put into effect; to implement 汝持云何行
26 29 xíng travel 汝持云何行
27 29 xíng to circulate 汝持云何行
28 29 xíng running script; running script 汝持云何行
29 29 xíng temporary 汝持云何行
30 29 háng rank; order 汝持云何行
31 29 háng a business; a shop 汝持云何行
32 29 xíng to depart; to leave 汝持云何行
33 29 xíng to experience 汝持云何行
34 29 xíng path; way 汝持云何行
35 29 xíng xing; ballad 汝持云何行
36 29 xíng Xing 汝持云何行
37 29 xíng Practice 汝持云何行
38 29 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝持云何行
39 29 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝持云何行
40 29 世尊 shìzūn World-Honored One 發心世尊處
41 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 發心世尊處
42 28 self 我今告言
43 28 [my] dear 我今告言
44 28 Wo 我今告言
45 28 self; atman; attan 我今告言
46 28 ga 我今告言
47 25 infix potential marker 不傷損我身
48 24 Yi 箭不著身亦無損動
49 22 女人 nǚrén woman; women 未曾有女人
50 22 女人 nǚrén wife 未曾有女人
51 20 yín lascivious 遠離於婬慾
52 20 yín lewd; obscene 遠離於婬慾
53 20 yín sexual intercourse; maithuna 遠離於婬慾
54 20 wáng Wang 於日子王邊說言
55 20 wáng a king 於日子王邊說言
56 20 wáng Kangxi radical 96 於日子王邊說言
57 20 wàng to be king; to rule 於日子王邊說言
58 20 wáng a prince; a duke 於日子王邊說言
59 20 wáng grand; great 於日子王邊說言
60 20 wáng to treat with the ceremony due to a king 於日子王邊說言
61 20 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於日子王邊說言
62 20 wáng the head of a group or gang 於日子王邊說言
63 20 wáng the biggest or best of a group 於日子王邊說言
64 20 wáng king; best of a kind; rāja 於日子王邊說言
65 19 yán to speak; to say; said 於日子王邊說言
66 19 yán language; talk; words; utterance; speech 於日子王邊說言
67 19 yán Kangxi radical 149 於日子王邊說言
68 19 yán phrase; sentence 於日子王邊說言
69 19 yán a word; a syllable 於日子王邊說言
70 19 yán a theory; a doctrine 於日子王邊說言
71 19 yán to regard as 於日子王邊說言
72 19 yán to act as 於日子王邊說言
73 19 yán speech; vāc 於日子王邊說言
74 19 yán speak; vad 於日子王邊說言
75 19 wéi to act as; to serve 佛為密護
76 19 wéi to change into; to become 佛為密護
77 19 wéi to be; is 佛為密護
78 19 wéi to do 佛為密護
79 19 wèi to support; to help 佛為密護
80 19 wéi to govern 佛為密護
81 19 zhī to go 女人之過唯願說之
82 19 zhī to arrive; to go 女人之過唯願說之
83 19 zhī is 女人之過唯願說之
84 19 zhī to use 女人之過唯願說之
85 19 zhī Zhi 女人之過唯願說之
86 18 shēng to be born; to give birth 是時日子王心生驚怖
87 18 shēng to live 是時日子王心生驚怖
88 18 shēng raw 是時日子王心生驚怖
89 18 shēng a student 是時日子王心生驚怖
90 18 shēng life 是時日子王心生驚怖
91 18 shēng to produce; to give rise 是時日子王心生驚怖
92 18 shēng alive 是時日子王心生驚怖
93 18 shēng a lifetime 是時日子王心生驚怖
94 18 shēng to initiate; to become 是時日子王心生驚怖
95 18 shēng to grow 是時日子王心生驚怖
96 18 shēng unfamiliar 是時日子王心生驚怖
97 18 shēng not experienced 是時日子王心生驚怖
98 18 shēng hard; stiff; strong 是時日子王心生驚怖
99 18 shēng having academic or professional knowledge 是時日子王心生驚怖
100 18 shēng a male role in traditional theatre 是時日子王心生驚怖
101 18 shēng gender 是時日子王心生驚怖
102 18 shēng to develop; to grow 是時日子王心生驚怖
103 18 shēng to set up 是時日子王心生驚怖
104 18 shēng a prostitute 是時日子王心生驚怖
105 18 shēng a captive 是時日子王心生驚怖
106 18 shēng a gentleman 是時日子王心生驚怖
107 18 shēng Kangxi radical 100 是時日子王心生驚怖
108 18 shēng unripe 是時日子王心生驚怖
109 18 shēng nature 是時日子王心生驚怖
110 18 shēng to inherit; to succeed 是時日子王心生驚怖
111 18 shēng destiny 是時日子王心生驚怖
112 18 shēng birth 是時日子王心生驚怖
113 18 zhōng middle 王所放箭上虛空中發生火焰
114 18 zhōng medium; medium sized 王所放箭上虛空中發生火焰
115 18 zhōng China 王所放箭上虛空中發生火焰
116 18 zhòng to hit the mark 王所放箭上虛空中發生火焰
117 18 zhōng midday 王所放箭上虛空中發生火焰
118 18 zhōng inside 王所放箭上虛空中發生火焰
119 18 zhōng during 王所放箭上虛空中發生火焰
120 18 zhōng Zhong 王所放箭上虛空中發生火焰
121 18 zhōng intermediary 王所放箭上虛空中發生火焰
122 18 zhōng half 王所放箭上虛空中發生火焰
123 18 zhòng to reach; to attain 王所放箭上虛空中發生火焰
124 18 zhòng to suffer; to infect 王所放箭上虛空中發生火焰
125 18 zhòng to obtain 王所放箭上虛空中發生火焰
126 18 zhòng to pass an exam 王所放箭上虛空中發生火焰
127 18 zhōng middle 王所放箭上虛空中發生火焰
128 18 大王 dàwáng king 我與大王去
129 18 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 我與大王去
130 18 大王 dàwáng great king; mahārāja 我與大王去
131 18 rén person; people; a human being 與大苾芻眾五百人俱
132 18 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾五百人俱
133 18 rén a kind of person 與大苾芻眾五百人俱
134 18 rén everybody 與大苾芻眾五百人俱
135 18 rén adult 與大苾芻眾五百人俱
136 18 rén somebody; others 與大苾芻眾五百人俱
137 18 rén an upright person 與大苾芻眾五百人俱
138 18 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大苾芻眾五百人俱
139 17 to go back; to return 又復還起
140 17 to resume; to restart 又復還起
141 17 to do in detail 又復還起
142 17 to restore 又復還起
143 17 to respond; to reply to 又復還起
144 17 Fu; Return 又復還起
145 17 to retaliate; to reciprocate 又復還起
146 17 to avoid forced labor or tax 又復還起
147 17 Fu 又復還起
148 17 doubled; to overlapping; folded 又復還起
149 17 a lined garment with doubled thickness 又復還起
150 17 yòu Kangxi radical 29 又復還起
151 17 guò to cross; to go over; to pass 捨過勿生瞋
152 17 guò to surpass; to exceed 捨過勿生瞋
153 17 guò to experience; to pass time 捨過勿生瞋
154 17 guò to go 捨過勿生瞋
155 17 guò a mistake 捨過勿生瞋
156 17 guō Guo 捨過勿生瞋
157 17 guò to die 捨過勿生瞋
158 17 guò to shift 捨過勿生瞋
159 17 guò to endure 捨過勿生瞋
160 17 guò to pay a visit; to call on 捨過勿生瞋
161 17 guò gone by, past; atīta 捨過勿生瞋
162 16 suǒ a few; various; some 王所放箭上虛空中發生火焰
163 16 suǒ a place; a location 王所放箭上虛空中發生火焰
164 16 suǒ indicates a passive voice 王所放箭上虛空中發生火焰
165 16 suǒ an ordinal number 王所放箭上虛空中發生火焰
166 16 suǒ meaning 王所放箭上虛空中發生火焰
167 16 suǒ garrison 王所放箭上虛空中發生火焰
168 16 suǒ place; pradeśa 王所放箭上虛空中發生火焰
169 16 to rub 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
170 16 to approach; to press in 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
171 16 to sharpen; to grind 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
172 16 to obliterate; to erase 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
173 16 to compare notes; to learn by interaction 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
174 16 friction 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
175 16 ma 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
176 16 Māyā 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
177 16 Ru River 汝復為天女
178 16 Ru 汝復為天女
179 15 shě to give 憎嫉舍摩嚩底妃后
180 15 shě to give up; to abandon 憎嫉舍摩嚩底妃后
181 15 shě a house; a home; an abode 憎嫉舍摩嚩底妃后
182 15 shè my 憎嫉舍摩嚩底妃后
183 15 shě equanimity 憎嫉舍摩嚩底妃后
184 15 shè my house 憎嫉舍摩嚩底妃后
185 15 shě to to shoot; to fire; to launch 憎嫉舍摩嚩底妃后
186 15 shè to leave 憎嫉舍摩嚩底妃后
187 15 shě She 憎嫉舍摩嚩底妃后
188 15 shè disciple 憎嫉舍摩嚩底妃后
189 15 shè a barn; a pen 憎嫉舍摩嚩底妃后
190 15 shè to reside 憎嫉舍摩嚩底妃后
191 15 shè to stop; to halt; to cease 憎嫉舍摩嚩底妃后
192 15 shè to find a place for; to arrange 憎嫉舍摩嚩底妃后
193 15 shě Give 憎嫉舍摩嚩底妃后
194 15 shě equanimity; upeksa 憎嫉舍摩嚩底妃后
195 15 丈夫 zhàngfu husband 若較量丈夫婬慾之過
196 15 丈夫 zhàngfu a great man 若較量丈夫婬慾之過
197 15 丈夫 zhàngfu a man who is one zhang tall 若較量丈夫婬慾之過
198 15 to give 與大苾芻眾五百人俱
199 15 to accompany 與大苾芻眾五百人俱
200 15 to particate in 與大苾芻眾五百人俱
201 15 of the same kind 與大苾芻眾五百人俱
202 15 to help 與大苾芻眾五百人俱
203 15 for 與大苾芻眾五百人俱
204 14 Kangxi radical 71 箭不著身亦無損動
205 14 to not have; without 箭不著身亦無損動
206 14 mo 箭不著身亦無損動
207 14 to not have 箭不著身亦無損動
208 14 Wu 箭不著身亦無損動
209 14 mo 箭不著身亦無損動
210 14 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 若丈夫耽著婬慾
211 14 zhù outstanding 若丈夫耽著婬慾
212 14 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 若丈夫耽著婬慾
213 14 zhuó to wear (clothes) 若丈夫耽著婬慾
214 14 zhe expresses a command 若丈夫耽著婬慾
215 14 zháo to attach; to grasp 若丈夫耽著婬慾
216 14 zhāo to add; to put 若丈夫耽著婬慾
217 14 zhuó a chess move 若丈夫耽著婬慾
218 14 zhāo a trick; a move; a method 若丈夫耽著婬慾
219 14 zhāo OK 若丈夫耽著婬慾
220 14 zháo to fall into [a trap] 若丈夫耽著婬慾
221 14 zháo to ignite 若丈夫耽著婬慾
222 14 zháo to fall asleep 若丈夫耽著婬慾
223 14 zhuó whereabouts; end result 若丈夫耽著婬慾
224 14 zhù to appear; to manifest 若丈夫耽著婬慾
225 14 zhù to show 若丈夫耽著婬慾
226 14 zhù to indicate; to be distinguished by 若丈夫耽著婬慾
227 14 zhù to write 若丈夫耽著婬慾
228 14 zhù to record 若丈夫耽著婬慾
229 14 zhù a document; writings 若丈夫耽著婬慾
230 14 zhù Zhu 若丈夫耽著婬慾
231 14 zháo expresses that a continuing process has a result 若丈夫耽著婬慾
232 14 zhuó to arrive 若丈夫耽著婬慾
233 14 zhuó to result in 若丈夫耽著婬慾
234 14 zhuó to command 若丈夫耽著婬慾
235 14 zhuó a strategy 若丈夫耽著婬慾
236 14 zhāo to happen; to occur 若丈夫耽著婬慾
237 14 zhù space between main doorwary and a screen 若丈夫耽著婬慾
238 14 zhuó somebody attached to a place; a local 若丈夫耽著婬慾
239 14 zhe attachment to 若丈夫耽著婬慾
240 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 於日子王邊說言
241 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 於日子王邊說言
242 13 shuì to persuade 於日子王邊說言
243 13 shuō to teach; to recite; to explain 於日子王邊說言
244 13 shuō a doctrine; a theory 於日子王邊說言
245 13 shuō to claim; to assert 於日子王邊說言
246 13 shuō allocution 於日子王邊說言
247 13 shuō to criticize; to scold 於日子王邊說言
248 13 shuō to indicate; to refer to 於日子王邊說言
249 13 shuō speach; vāda 於日子王邊說言
250 13 shuō to speak; bhāṣate 於日子王邊說言
251 13 to reach 及諸菩薩摩訶薩眾
252 13 to attain 及諸菩薩摩訶薩眾
253 13 to understand 及諸菩薩摩訶薩眾
254 13 able to be compared to; to catch up with 及諸菩薩摩訶薩眾
255 13 to be involved with; to associate with 及諸菩薩摩訶薩眾
256 13 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸菩薩摩訶薩眾
257 13 and; ca; api 及諸菩薩摩訶薩眾
258 13 female; feminine 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
259 13 female 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
260 13 Kangxi radical 38 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
261 13 to marry off a daughter 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
262 13 daughter 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
263 13 soft; feminine 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
264 13 the Maiden lunar lodging 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
265 13 woman; nārī 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
266 13 daughter; duhitṛ 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
267 13 bottom; base; end 憎嫉舍摩嚩底妃后
268 13 origin; the cause of a situation 憎嫉舍摩嚩底妃后
269 13 to stop 憎嫉舍摩嚩底妃后
270 13 to arrive 憎嫉舍摩嚩底妃后
271 13 underneath 憎嫉舍摩嚩底妃后
272 13 a draft; an outline; a sketch 憎嫉舍摩嚩底妃后
273 13 end of month or year 憎嫉舍摩嚩底妃后
274 13 remnants 憎嫉舍摩嚩底妃后
275 13 background 憎嫉舍摩嚩底妃后
276 13 a little deep; āgādha 憎嫉舍摩嚩底妃后
277 12 fu 憎嫉舍摩嚩底妃后
278 12 va 憎嫉舍摩嚩底妃后
279 12 Qi 共其沙門而行婬慾
280 12 to arise; to get up 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
281 12 to rise; to raise 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
282 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
283 12 to appoint (to an official post); to take up a post 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
284 12 to start 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
285 12 to establish; to build 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
286 12 to draft; to draw up (a plan) 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
287 12 opening sentence; opening verse 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
288 12 to get out of bed 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
289 12 to recover; to heal 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
290 12 to take out; to extract 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
291 12 marks the beginning of an action 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
292 12 marks the sufficiency of an action 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
293 12 to call back from mourning 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
294 12 to take place; to occur 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
295 12 to conjecture 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
296 12 stand up; utthāna 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
297 11 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 能得身安樂
298 11 děi to want to; to need to 能得身安樂
299 11 děi must; ought to 能得身安樂
300 11 de 能得身安樂
301 11 de infix potential marker 能得身安樂
302 11 to result in 能得身安樂
303 11 to be proper; to fit; to suit 能得身安樂
304 11 to be satisfied 能得身安樂
305 11 to be finished 能得身安樂
306 11 děi satisfying 能得身安樂
307 11 to contract 能得身安樂
308 11 to hear 能得身安樂
309 11 to have; there is 能得身安樂
310 11 marks time passed 能得身安樂
311 11 obtain; attain; prāpta 能得身安樂
312 11 愚癡 yúchī ignorance; stupidity 多饒瞋恚長愚癡
313 11 愚癡 yúchī Ignorance 多饒瞋恚長愚癡
314 11 愚癡 yúchī ignorance 多饒瞋恚長愚癡
315 11 shēn human body; torso 箭不著身亦無損動
316 11 shēn Kangxi radical 158 箭不著身亦無損動
317 11 shēn self 箭不著身亦無損動
318 11 shēn life 箭不著身亦無損動
319 11 shēn an object 箭不著身亦無損動
320 11 shēn a lifetime 箭不著身亦無損動
321 11 shēn moral character 箭不著身亦無損動
322 11 shēn status; identity; position 箭不著身亦無損動
323 11 shēn pregnancy 箭不著身亦無損動
324 11 juān India 箭不著身亦無損動
325 11 shēn body; kaya 箭不著身亦無損動
326 11 日子 rìzi a day 於日子王邊說言
327 11 日子 rìzi a date 於日子王邊說言
328 11 日子 rìzi days of one's life 於日子王邊說言
329 11 罪業 zuìyè sin; karma 作罪業無邊
330 10 地獄 dìyù a hell 知自命終墮於地獄
331 10 地獄 dìyù hell 知自命終墮於地獄
332 10 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 知自命終墮於地獄
333 10 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 亦不供養
334 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 亦不供養
335 10 供養 gòngyǎng offering 亦不供養
336 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 亦不供養
337 10 fēi Kangxi radical 175 我非是天女
338 10 fēi wrong; bad; untruthful 我非是天女
339 10 fēi different 我非是天女
340 10 fēi to not be; to not have 我非是天女
341 10 fēi to violate; to be contrary to 我非是天女
342 10 fēi Africa 我非是天女
343 10 fēi to slander 我非是天女
344 10 fěi to avoid 我非是天女
345 10 fēi must 我非是天女
346 10 fēi an error 我非是天女
347 10 fēi a problem; a question 我非是天女
348 10 fēi evil 我非是天女
349 10 父母 fùmǔ parents; mother and father 生冤家之父母
350 10 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 生冤家之父母
351 10 Buddha; Awakened One 一時佛在憍閃彌瞿尸羅林
352 10 relating to Buddhism 一時佛在憍閃彌瞿尸羅林
353 10 a statue or image of a Buddha 一時佛在憍閃彌瞿尸羅林
354 10 a Buddhist text 一時佛在憍閃彌瞿尸羅林
355 10 to touch; to stroke 一時佛在憍閃彌瞿尸羅林
356 10 Buddha 一時佛在憍閃彌瞿尸羅林
357 10 Buddha; Awakened One 一時佛在憍閃彌瞿尸羅林
358 10 夫人 fūren wife 擬殺舍摩嚩底夫人
359 10 夫人 fūren Mrs. 擬殺舍摩嚩底夫人
360 10 夫人 fūren the wife of a feudal lord 擬殺舍摩嚩底夫人
361 10 夫人 fūren a consort of the emperor 擬殺舍摩嚩底夫人
362 10 夫人 fūren lady; madam 擬殺舍摩嚩底夫人
363 9 女色 nǚsè female charms; femininity 女色所縛人
364 9 zhòng many; numerous 與大苾芻眾五百人俱
365 9 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大苾芻眾五百人俱
366 9 zhòng general; common; public 與大苾芻眾五百人俱
367 9 tiě iron 止鐵叉樹
368 9 tiě strong; solid; firm 止鐵叉樹
369 9 tiě a weapon 止鐵叉樹
370 9 tiě Tie 止鐵叉樹
371 9 wén to hear 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
372 9 wén Wen 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
373 9 wén sniff at; to smell 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
374 9 wén to be widely known 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
375 9 wén to confirm; to accept 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
376 9 wén information 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
377 9 wèn famous; well known 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
378 9 wén knowledge; learning 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
379 9 wèn popularity; prestige; reputation 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
380 9 wén to question 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
381 9 wén hearing; śruti 是時日子王聞無比摩建儞迦女說已
382 9 happy; glad; cheerful; joyful 有智樂解脫
383 9 to take joy in; to be happy; to be cheerful 有智樂解脫
384 9 Le 有智樂解脫
385 9 yuè music 有智樂解脫
386 9 yuè a musical instrument 有智樂解脫
387 9 yuè tone [of voice]; expression 有智樂解脫
388 9 yuè a musician 有智樂解脫
389 9 joy; pleasure 有智樂解脫
390 9 yuè the Book of Music 有智樂解脫
391 9 lào Lao 有智樂解脫
392 9 to laugh 有智樂解脫
393 9 Joy 有智樂解脫
394 9 joy, delight; sukhā 有智樂解脫
395 9 xīn heart [organ] 是時日子王心生驚怖
396 9 xīn Kangxi radical 61 是時日子王心生驚怖
397 9 xīn mind; consciousness 是時日子王心生驚怖
398 9 xīn the center; the core; the middle 是時日子王心生驚怖
399 9 xīn one of the 28 star constellations 是時日子王心生驚怖
400 9 xīn heart 是時日子王心生驚怖
401 9 xīn emotion 是時日子王心生驚怖
402 9 xīn intention; consideration 是時日子王心生驚怖
403 9 xīn disposition; temperament 是時日子王心生驚怖
404 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 是時日子王心生驚怖
405 9 jiàn arrow 遂以手執弓放箭便射
406 9 jiàn a dart 遂以手執弓放箭便射
407 9 jiàn an indicator for a water clock 遂以手執弓放箭便射
408 9 jiàn swift 遂以手執弓放箭便射
409 9 jiàn arrow bamboo 遂以手執弓放箭便射
410 9 jiàn arrow; śara 遂以手執弓放箭便射
411 9 duò to fall; to sink 墜墮於眾生
412 9 duò apathetic; lazy 墜墮於眾生
413 9 huī to damage; to destroy 墜墮於眾生
414 9 duò to degenerate 墜墮於眾生
415 9 duò fallen; patita 墜墮於眾生
416 8 cháng Chang 過後常增業苦深
417 8 cháng common; general; ordinary 過後常增業苦深
418 8 cháng a principle; a rule 過後常增業苦深
419 8 cháng eternal; nitya 過後常增業苦深
420 8 to leave; to depart; to go away; to part 若離女色染
421 8 a mythical bird 若離女色染
422 8 li; one of the eight divinatory trigrams 若離女色染
423 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 若離女色染
424 8 chī a dragon with horns not yet grown 若離女色染
425 8 a mountain ash 若離女色染
426 8 vanilla; a vanilla-like herb 若離女色染
427 8 to be scattered; to be separated 若離女色染
428 8 to cut off 若離女色染
429 8 to violate; to be contrary to 若離女色染
430 8 to be distant from 若離女色染
431 8 two 若離女色染
432 8 to array; to align 若離女色染
433 8 to pass through; to experience 若離女色染
434 8 transcendence 若離女色染
435 8 shēn deep 女色深固
436 8 shēn profound; penetrating 女色深固
437 8 shēn dark; deep in color 女色深固
438 8 shēn remote in time 女色深固
439 8 shēn depth 女色深固
440 8 shēn far 女色深固
441 8 shēn to withdraw; to recede 女色深固
442 8 shēn thick; lush 女色深固
443 8 shēn intimate; close 女色深固
444 8 shēn late 女色深固
445 8 shēn great 女色深固
446 8 shēn grave; serious 女色深固
447 8 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 女色深固
448 8 shēn to survey; to probe 女色深固
449 8 爾時 ěr shí at that time 爾時舍摩嚩底夫人答日子王
450 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時舍摩嚩底夫人答日子王
451 8 děng et cetera; and so on 舍摩嚩底妃后等五百女
452 8 děng to wait 舍摩嚩底妃后等五百女
453 8 děng to be equal 舍摩嚩底妃后等五百女
454 8 děng degree; level 舍摩嚩底妃后等五百女
455 8 děng to compare 舍摩嚩底妃后等五百女
456 8 zhī to know 天子知耶
457 8 zhī to comprehend 天子知耶
458 8 zhī to inform; to tell 天子知耶
459 8 zhī to administer 天子知耶
460 8 zhī to distinguish; to discern 天子知耶
461 8 zhī to be close friends 天子知耶
462 8 zhī to feel; to sense; to perceive 天子知耶
463 8 zhī to receive; to entertain 天子知耶
464 8 zhī knowledge 天子知耶
465 8 zhī consciousness; perception 天子知耶
466 8 zhī a close friend 天子知耶
467 8 zhì wisdom 天子知耶
468 8 zhì Zhi 天子知耶
469 8 zhī Understanding 天子知耶
470 8 zhī know; jña 天子知耶
471 8 安樂 ānlè peaceful and happy; content 能得身安樂
472 8 安樂 ānlè Anle 能得身安樂
473 8 安樂 ānlè Anle district 能得身安樂
474 8 安樂 ānlè Stability and Happiness 能得身安樂
475 8 Kangxi radical 132 不久菩提自獲得
476 8 Zi 不久菩提自獲得
477 8 a nose 不久菩提自獲得
478 8 the beginning; the start 不久菩提自獲得
479 8 origin 不久菩提自獲得
480 8 to employ; to use 不久菩提自獲得
481 8 to be 不久菩提自獲得
482 8 self; soul; ātman 不久菩提自獲得
483 8 héng constant; regular 牽繫有情恒行邪行
484 8 héng permanent; lasting; perpetual 牽繫有情恒行邪行
485 8 héng perseverance 牽繫有情恒行邪行
486 8 héng ordinary; common 牽繫有情恒行邪行
487 8 héng Constancy [hexagram] 牽繫有情恒行邪行
488 8 gèng crescent moon 牽繫有情恒行邪行
489 8 gèng to spread; to expand 牽繫有情恒行邪行
490 8 héng Heng 牽繫有情恒行邪行
491 8 héng Eternity 牽繫有情恒行邪行
492 8 héng eternal 牽繫有情恒行邪行
493 8 gèng Ganges 牽繫有情恒行邪行
494 8 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 滿盛糞壤多臭穢
495 8 duó many; much 滿盛糞壤多臭穢
496 8 duō more 滿盛糞壤多臭穢
497 8 duō excessive 滿盛糞壤多臭穢
498 8 duō abundant 滿盛糞壤多臭穢
499 8 duō to multiply; to acrue 滿盛糞壤多臭穢
500 8 duō Duo 滿盛糞壤多臭穢

Frequencies of all Words

Top 972

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 45 in; at 於日子王邊說言
2 45 in; at 於日子王邊說言
3 45 in; at; to; from 於日子王邊說言
4 45 to go; to 於日子王邊說言
5 45 to rely on; to depend on 於日子王邊說言
6 45 to go to; to arrive at 於日子王邊說言
7 45 from 於日子王邊說言
8 45 give 於日子王邊說言
9 45 oppposing 於日子王邊說言
10 45 and 於日子王邊說言
11 45 compared to 於日子王邊說言
12 45 by 於日子王邊說言
13 45 and; as well as 於日子王邊說言
14 45 for 於日子王邊說言
15 45 Yu 於日子王邊說言
16 45 a crow 於日子王邊說言
17 45 whew; wow 於日子王邊說言
18 37 lust; desire; passion 共其沙門而行婬慾
19 37 aspiration; wish 共其沙門而行婬慾
20 36 such as; for example; for instance 如我所要射
21 36 if 如我所要射
22 36 in accordance with 如我所要射
23 36 to be appropriate; should; with regard to 如我所要射
24 36 this 如我所要射
25 36 it is so; it is thus; can be compared with 如我所要射
26 36 to go to 如我所要射
27 36 to meet 如我所要射
28 36 to appear; to seem; to be like 如我所要射
29 36 at least as good as 如我所要射
30 36 and 如我所要射
31 36 or 如我所要射
32 36 but 如我所要射
33 36 then 如我所要射
34 36 naturally 如我所要射
35 36 expresses a question or doubt 如我所要射
36 36 you 如我所要射
37 36 the second lunar month 如我所要射
38 36 in; at 如我所要射
39 36 Ru 如我所要射
40 36 Thus 如我所要射
41 36 thus; tathā 如我所要射
42 36 like; iva 如我所要射
43 34 ér and; as well as; but (not); yet (not) 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
44 34 ér Kangxi radical 126 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
45 34 ér you 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
46 34 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
47 34 ér right away; then 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
48 34 ér but; yet; however; while; nevertheless 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
49 34 ér if; in case; in the event that 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
50 34 ér therefore; as a result; thus 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
51 34 ér how can it be that? 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
52 34 ér so as to 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
53 34 ér only then 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
54 34 ér as if; to seem like 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
55 34 néng can; able 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
56 34 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
57 34 ér me 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
58 34 ér to arrive; up to 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
59 34 ér possessive 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
60 29 xíng to walk 汝持云何行
61 29 xíng capable; competent 汝持云何行
62 29 háng profession 汝持云何行
63 29 háng line; row 汝持云何行
64 29 xíng Kangxi radical 144 汝持云何行
65 29 xíng to travel 汝持云何行
66 29 xìng actions; conduct 汝持云何行
67 29 xíng to do; to act; to practice 汝持云何行
68 29 xíng all right; OK; okay 汝持云何行
69 29 háng horizontal line 汝持云何行
70 29 héng virtuous deeds 汝持云何行
71 29 hàng a line of trees 汝持云何行
72 29 hàng bold; steadfast 汝持云何行
73 29 xíng to move 汝持云何行
74 29 xíng to put into effect; to implement 汝持云何行
75 29 xíng travel 汝持云何行
76 29 xíng to circulate 汝持云何行
77 29 xíng running script; running script 汝持云何行
78 29 xíng temporary 汝持云何行
79 29 xíng soon 汝持云何行
80 29 háng rank; order 汝持云何行
81 29 háng a business; a shop 汝持云何行
82 29 xíng to depart; to leave 汝持云何行
83 29 xíng to experience 汝持云何行
84 29 xíng path; way 汝持云何行
85 29 xíng xing; ballad 汝持云何行
86 29 xíng a round [of drinks] 汝持云何行
87 29 xíng Xing 汝持云何行
88 29 xíng moreover; also 汝持云何行
89 29 xíng Practice 汝持云何行
90 29 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝持云何行
91 29 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝持云何行
92 29 世尊 shìzūn World-Honored One 發心世尊處
93 29 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 發心世尊處
94 28 I; me; my 我今告言
95 28 self 我今告言
96 28 we; our 我今告言
97 28 [my] dear 我今告言
98 28 Wo 我今告言
99 28 self; atman; attan 我今告言
100 28 ga 我今告言
101 28 I; aham 我今告言
102 25 not; no 不傷損我身
103 25 expresses that a certain condition cannot be acheived 不傷損我身
104 25 as a correlative 不傷損我身
105 25 no (answering a question) 不傷損我身
106 25 forms a negative adjective from a noun 不傷損我身
107 25 at the end of a sentence to form a question 不傷損我身
108 25 to form a yes or no question 不傷損我身
109 25 infix potential marker 不傷損我身
110 25 no; na 不傷損我身
111 24 also; too 箭不著身亦無損動
112 24 but 箭不著身亦無損動
113 24 this; he; she 箭不著身亦無損動
114 24 although; even though 箭不著身亦無損動
115 24 already 箭不著身亦無損動
116 24 particle with no meaning 箭不著身亦無損動
117 24 Yi 箭不著身亦無損動
118 22 女人 nǚrén woman; women 未曾有女人
119 22 女人 nǚrén wife 未曾有女人
120 22 如是 rúshì thus; so 永不復如是
121 22 如是 rúshì thus, so 永不復如是
122 21 ruò to seem; to be like; as 若苗稼成熟
123 21 ruò seemingly 若苗稼成熟
124 21 ruò if 若苗稼成熟
125 21 ruò you 若苗稼成熟
126 21 ruò this; that 若苗稼成熟
127 21 ruò and; or 若苗稼成熟
128 21 ruò as for; pertaining to 若苗稼成熟
129 21 pomegranite 若苗稼成熟
130 21 ruò to choose 若苗稼成熟
131 21 ruò to agree; to accord with; to conform to 若苗稼成熟
132 21 ruò thus 若苗稼成熟
133 21 ruò pollia 若苗稼成熟
134 21 ruò Ruo 若苗稼成熟
135 21 ruò only then 若苗稼成熟
136 21 ja 若苗稼成熟
137 21 jñā 若苗稼成熟
138 20 yín lascivious 遠離於婬慾
139 20 yín lewd; obscene 遠離於婬慾
140 20 yín sexual intercourse; maithuna 遠離於婬慾
141 20 wáng Wang 於日子王邊說言
142 20 wáng a king 於日子王邊說言
143 20 wáng Kangxi radical 96 於日子王邊說言
144 20 wàng to be king; to rule 於日子王邊說言
145 20 wáng a prince; a duke 於日子王邊說言
146 20 wáng grand; great 於日子王邊說言
147 20 wáng to treat with the ceremony due to a king 於日子王邊說言
148 20 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於日子王邊說言
149 20 wáng the head of a group or gang 於日子王邊說言
150 20 wáng the biggest or best of a group 於日子王邊說言
151 20 wáng king; best of a kind; rāja 於日子王邊說言
152 19 yán to speak; to say; said 於日子王邊說言
153 19 yán language; talk; words; utterance; speech 於日子王邊說言
154 19 yán Kangxi radical 149 於日子王邊說言
155 19 yán a particle with no meaning 於日子王邊說言
156 19 yán phrase; sentence 於日子王邊說言
157 19 yán a word; a syllable 於日子王邊說言
158 19 yán a theory; a doctrine 於日子王邊說言
159 19 yán to regard as 於日子王邊說言
160 19 yán to act as 於日子王邊說言
161 19 yán speech; vāc 於日子王邊說言
162 19 yán speak; vad 於日子王邊說言
163 19 wèi for; to 佛為密護
164 19 wèi because of 佛為密護
165 19 wéi to act as; to serve 佛為密護
166 19 wéi to change into; to become 佛為密護
167 19 wéi to be; is 佛為密護
168 19 wéi to do 佛為密護
169 19 wèi for 佛為密護
170 19 wèi because of; for; to 佛為密護
171 19 wèi to 佛為密護
172 19 wéi in a passive construction 佛為密護
173 19 wéi forming a rehetorical question 佛為密護
174 19 wéi forming an adverb 佛為密護
175 19 wéi to add emphasis 佛為密護
176 19 wèi to support; to help 佛為密護
177 19 wéi to govern 佛為密護
178 19 zhī him; her; them; that 女人之過唯願說之
179 19 zhī used between a modifier and a word to form a word group 女人之過唯願說之
180 19 zhī to go 女人之過唯願說之
181 19 zhī this; that 女人之過唯願說之
182 19 zhī genetive marker 女人之過唯願說之
183 19 zhī it 女人之過唯願說之
184 19 zhī in 女人之過唯願說之
185 19 zhī all 女人之過唯願說之
186 19 zhī and 女人之過唯願說之
187 19 zhī however 女人之過唯願說之
188 19 zhī if 女人之過唯願說之
189 19 zhī then 女人之過唯願說之
190 19 zhī to arrive; to go 女人之過唯願說之
191 19 zhī is 女人之過唯願說之
192 19 zhī to use 女人之過唯願說之
193 19 zhī Zhi 女人之過唯願說之
194 18 shēng to be born; to give birth 是時日子王心生驚怖
195 18 shēng to live 是時日子王心生驚怖
196 18 shēng raw 是時日子王心生驚怖
197 18 shēng a student 是時日子王心生驚怖
198 18 shēng life 是時日子王心生驚怖
199 18 shēng to produce; to give rise 是時日子王心生驚怖
200 18 shēng alive 是時日子王心生驚怖
201 18 shēng a lifetime 是時日子王心生驚怖
202 18 shēng to initiate; to become 是時日子王心生驚怖
203 18 shēng to grow 是時日子王心生驚怖
204 18 shēng unfamiliar 是時日子王心生驚怖
205 18 shēng not experienced 是時日子王心生驚怖
206 18 shēng hard; stiff; strong 是時日子王心生驚怖
207 18 shēng very; extremely 是時日子王心生驚怖
208 18 shēng having academic or professional knowledge 是時日子王心生驚怖
209 18 shēng a male role in traditional theatre 是時日子王心生驚怖
210 18 shēng gender 是時日子王心生驚怖
211 18 shēng to develop; to grow 是時日子王心生驚怖
212 18 shēng to set up 是時日子王心生驚怖
213 18 shēng a prostitute 是時日子王心生驚怖
214 18 shēng a captive 是時日子王心生驚怖
215 18 shēng a gentleman 是時日子王心生驚怖
216 18 shēng Kangxi radical 100 是時日子王心生驚怖
217 18 shēng unripe 是時日子王心生驚怖
218 18 shēng nature 是時日子王心生驚怖
219 18 shēng to inherit; to succeed 是時日子王心生驚怖
220 18 shēng destiny 是時日子王心生驚怖
221 18 shēng birth 是時日子王心生驚怖
222 18 zhōng middle 王所放箭上虛空中發生火焰
223 18 zhōng medium; medium sized 王所放箭上虛空中發生火焰
224 18 zhōng China 王所放箭上虛空中發生火焰
225 18 zhòng to hit the mark 王所放箭上虛空中發生火焰
226 18 zhōng in; amongst 王所放箭上虛空中發生火焰
227 18 zhōng midday 王所放箭上虛空中發生火焰
228 18 zhōng inside 王所放箭上虛空中發生火焰
229 18 zhōng during 王所放箭上虛空中發生火焰
230 18 zhōng Zhong 王所放箭上虛空中發生火焰
231 18 zhōng intermediary 王所放箭上虛空中發生火焰
232 18 zhōng half 王所放箭上虛空中發生火焰
233 18 zhōng just right; suitably 王所放箭上虛空中發生火焰
234 18 zhōng while 王所放箭上虛空中發生火焰
235 18 zhòng to reach; to attain 王所放箭上虛空中發生火焰
236 18 zhòng to suffer; to infect 王所放箭上虛空中發生火焰
237 18 zhòng to obtain 王所放箭上虛空中發生火焰
238 18 zhòng to pass an exam 王所放箭上虛空中發生火焰
239 18 zhōng middle 王所放箭上虛空中發生火焰
240 18 大王 dàwáng king 我與大王去
241 18 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 我與大王去
242 18 大王 dàwáng great king; mahārāja 我與大王去
243 18 rén person; people; a human being 與大苾芻眾五百人俱
244 18 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾五百人俱
245 18 rén a kind of person 與大苾芻眾五百人俱
246 18 rén everybody 與大苾芻眾五百人俱
247 18 rén adult 與大苾芻眾五百人俱
248 18 rén somebody; others 與大苾芻眾五百人俱
249 18 rén an upright person 與大苾芻眾五百人俱
250 18 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大苾芻眾五百人俱
251 17 again; more; repeatedly 又復還起
252 17 to go back; to return 又復還起
253 17 to resume; to restart 又復還起
254 17 to do in detail 又復還起
255 17 to restore 又復還起
256 17 to respond; to reply to 又復還起
257 17 after all; and then 又復還起
258 17 even if; although 又復還起
259 17 Fu; Return 又復還起
260 17 to retaliate; to reciprocate 又復還起
261 17 to avoid forced labor or tax 又復還起
262 17 particle without meaing 又復還起
263 17 Fu 又復還起
264 17 repeated; again 又復還起
265 17 doubled; to overlapping; folded 又復還起
266 17 a lined garment with doubled thickness 又復還起
267 17 yòu again; also 又復還起
268 17 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復還起
269 17 yòu Kangxi radical 29 又復還起
270 17 yòu and 又復還起
271 17 yòu furthermore 又復還起
272 17 yòu in addition 又復還起
273 17 yòu but 又復還起
274 17 yòu again; also; punar 又復還起
275 17 guò to cross; to go over; to pass 捨過勿生瞋
276 17 guò too 捨過勿生瞋
277 17 guò particle to indicate experience 捨過勿生瞋
278 17 guò to surpass; to exceed 捨過勿生瞋
279 17 guò to experience; to pass time 捨過勿生瞋
280 17 guò to go 捨過勿生瞋
281 17 guò a mistake 捨過勿生瞋
282 17 guò a time; a round 捨過勿生瞋
283 17 guō Guo 捨過勿生瞋
284 17 guò to die 捨過勿生瞋
285 17 guò to shift 捨過勿生瞋
286 17 guò to endure 捨過勿生瞋
287 17 guò to pay a visit; to call on 捨過勿生瞋
288 17 guò gone by, past; atīta 捨過勿生瞋
289 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 王所放箭上虛空中發生火焰
290 16 suǒ an office; an institute 王所放箭上虛空中發生火焰
291 16 suǒ introduces a relative clause 王所放箭上虛空中發生火焰
292 16 suǒ it 王所放箭上虛空中發生火焰
293 16 suǒ if; supposing 王所放箭上虛空中發生火焰
294 16 suǒ a few; various; some 王所放箭上虛空中發生火焰
295 16 suǒ a place; a location 王所放箭上虛空中發生火焰
296 16 suǒ indicates a passive voice 王所放箭上虛空中發生火焰
297 16 suǒ that which 王所放箭上虛空中發生火焰
298 16 suǒ an ordinal number 王所放箭上虛空中發生火焰
299 16 suǒ meaning 王所放箭上虛空中發生火焰
300 16 suǒ garrison 王所放箭上虛空中發生火焰
301 16 suǒ place; pradeśa 王所放箭上虛空中發生火焰
302 16 suǒ that which; yad 王所放箭上虛空中發生火焰
303 16 to rub 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
304 16 to approach; to press in 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
305 16 to sharpen; to grind 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
306 16 to obliterate; to erase 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
307 16 to compare notes; to learn by interaction 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
308 16 friction 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
309 16 ma 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
310 16 Māyā 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
311 16 you; thou 汝復為天女
312 16 Ru River 汝復為天女
313 16 Ru 汝復為天女
314 16 you; sir; tva; bhavat 汝復為天女
315 15 shě to give 憎嫉舍摩嚩底妃后
316 15 shě to give up; to abandon 憎嫉舍摩嚩底妃后
317 15 shě a house; a home; an abode 憎嫉舍摩嚩底妃后
318 15 shè my 憎嫉舍摩嚩底妃后
319 15 shè a unit of length equal to 30 li 憎嫉舍摩嚩底妃后
320 15 shě equanimity 憎嫉舍摩嚩底妃后
321 15 shè my house 憎嫉舍摩嚩底妃后
322 15 shě to to shoot; to fire; to launch 憎嫉舍摩嚩底妃后
323 15 shè to leave 憎嫉舍摩嚩底妃后
324 15 shě She 憎嫉舍摩嚩底妃后
325 15 shè disciple 憎嫉舍摩嚩底妃后
326 15 shè a barn; a pen 憎嫉舍摩嚩底妃后
327 15 shè to reside 憎嫉舍摩嚩底妃后
328 15 shè to stop; to halt; to cease 憎嫉舍摩嚩底妃后
329 15 shè to find a place for; to arrange 憎嫉舍摩嚩底妃后
330 15 shě Give 憎嫉舍摩嚩底妃后
331 15 shě equanimity; upeksa 憎嫉舍摩嚩底妃后
332 15 丈夫 zhàngfu husband 若較量丈夫婬慾之過
333 15 丈夫 zhàngfu a great man 若較量丈夫婬慾之過
334 15 丈夫 zhàngfu a man who is one zhang tall 若較量丈夫婬慾之過
335 15 and 與大苾芻眾五百人俱
336 15 to give 與大苾芻眾五百人俱
337 15 together with 與大苾芻眾五百人俱
338 15 interrogative particle 與大苾芻眾五百人俱
339 15 to accompany 與大苾芻眾五百人俱
340 15 to particate in 與大苾芻眾五百人俱
341 15 of the same kind 與大苾芻眾五百人俱
342 15 to help 與大苾芻眾五百人俱
343 15 for 與大苾芻眾五百人俱
344 15 shì is; are; am; to be 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
345 15 shì is exactly 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
346 15 shì is suitable; is in contrast 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
347 15 shì this; that; those 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
348 15 shì really; certainly 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
349 15 shì correct; yes; affirmative 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
350 15 shì true 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
351 15 shì is; has; exists 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
352 15 shì used between repetitions of a word 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
353 15 shì a matter; an affair 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
354 15 shì Shi 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
355 15 shì is; bhū 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
356 15 shì this; idam 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
357 14 no 箭不著身亦無損動
358 14 Kangxi radical 71 箭不著身亦無損動
359 14 to not have; without 箭不著身亦無損動
360 14 has not yet 箭不著身亦無損動
361 14 mo 箭不著身亦無損動
362 14 do not 箭不著身亦無損動
363 14 not; -less; un- 箭不著身亦無損動
364 14 regardless of 箭不著身亦無損動
365 14 to not have 箭不著身亦無損動
366 14 um 箭不著身亦無損動
367 14 Wu 箭不著身亦無損動
368 14 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 箭不著身亦無損動
369 14 not; non- 箭不著身亦無損動
370 14 mo 箭不著身亦無損動
371 14 that; those 為彼大慈悲
372 14 another; the other 為彼大慈悲
373 14 zhe indicates that an action is continuing 若丈夫耽著婬慾
374 14 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 若丈夫耽著婬慾
375 14 zhù outstanding 若丈夫耽著婬慾
376 14 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 若丈夫耽著婬慾
377 14 zhuó to wear (clothes) 若丈夫耽著婬慾
378 14 zhe expresses a command 若丈夫耽著婬慾
379 14 zháo to attach; to grasp 若丈夫耽著婬慾
380 14 zhe indicates an accompanying action 若丈夫耽著婬慾
381 14 zhāo to add; to put 若丈夫耽著婬慾
382 14 zhuó a chess move 若丈夫耽著婬慾
383 14 zhāo a trick; a move; a method 若丈夫耽著婬慾
384 14 zhāo OK 若丈夫耽著婬慾
385 14 zháo to fall into [a trap] 若丈夫耽著婬慾
386 14 zháo to ignite 若丈夫耽著婬慾
387 14 zháo to fall asleep 若丈夫耽著婬慾
388 14 zhuó whereabouts; end result 若丈夫耽著婬慾
389 14 zhù to appear; to manifest 若丈夫耽著婬慾
390 14 zhù to show 若丈夫耽著婬慾
391 14 zhù to indicate; to be distinguished by 若丈夫耽著婬慾
392 14 zhù to write 若丈夫耽著婬慾
393 14 zhù to record 若丈夫耽著婬慾
394 14 zhù a document; writings 若丈夫耽著婬慾
395 14 zhù Zhu 若丈夫耽著婬慾
396 14 zháo expresses that a continuing process has a result 若丈夫耽著婬慾
397 14 zháo as it turns out; coincidentally 若丈夫耽著婬慾
398 14 zhuó to arrive 若丈夫耽著婬慾
399 14 zhuó to result in 若丈夫耽著婬慾
400 14 zhuó to command 若丈夫耽著婬慾
401 14 zhuó a strategy 若丈夫耽著婬慾
402 14 zhāo to happen; to occur 若丈夫耽著婬慾
403 14 zhù space between main doorwary and a screen 若丈夫耽著婬慾
404 14 zhuó somebody attached to a place; a local 若丈夫耽著婬慾
405 14 zhe attachment to 若丈夫耽著婬慾
406 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 於日子王邊說言
407 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 於日子王邊說言
408 13 shuì to persuade 於日子王邊說言
409 13 shuō to teach; to recite; to explain 於日子王邊說言
410 13 shuō a doctrine; a theory 於日子王邊說言
411 13 shuō to claim; to assert 於日子王邊說言
412 13 shuō allocution 於日子王邊說言
413 13 shuō to criticize; to scold 於日子王邊說言
414 13 shuō to indicate; to refer to 於日子王邊說言
415 13 shuō speach; vāda 於日子王邊說言
416 13 shuō to speak; bhāṣate 於日子王邊說言
417 13 to reach 及諸菩薩摩訶薩眾
418 13 and 及諸菩薩摩訶薩眾
419 13 coming to; when 及諸菩薩摩訶薩眾
420 13 to attain 及諸菩薩摩訶薩眾
421 13 to understand 及諸菩薩摩訶薩眾
422 13 able to be compared to; to catch up with 及諸菩薩摩訶薩眾
423 13 to be involved with; to associate with 及諸菩薩摩訶薩眾
424 13 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸菩薩摩訶薩眾
425 13 and; ca; api 及諸菩薩摩訶薩眾
426 13 female; feminine 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
427 13 female 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
428 13 Kangxi radical 38 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
429 13 to marry off a daughter 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
430 13 daughter 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
431 13 you; thou 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
432 13 soft; feminine 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
433 13 the Maiden lunar lodging 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
434 13 you 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
435 13 woman; nārī 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
436 13 daughter; duhitṛ 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
437 13 bottom; base; end 憎嫉舍摩嚩底妃后
438 13 origin; the cause of a situation 憎嫉舍摩嚩底妃后
439 13 to stop 憎嫉舍摩嚩底妃后
440 13 to arrive 憎嫉舍摩嚩底妃后
441 13 underneath 憎嫉舍摩嚩底妃后
442 13 a draft; an outline; a sketch 憎嫉舍摩嚩底妃后
443 13 end of month or year 憎嫉舍摩嚩底妃后
444 13 remnants 憎嫉舍摩嚩底妃后
445 13 background 憎嫉舍摩嚩底妃后
446 13 what 憎嫉舍摩嚩底妃后
447 13 to lower; to droop 憎嫉舍摩嚩底妃后
448 13 de possessive particle 憎嫉舍摩嚩底妃后
449 13 a little deep; āgādha 憎嫉舍摩嚩底妃后
450 12 fu 憎嫉舍摩嚩底妃后
451 12 va 憎嫉舍摩嚩底妃后
452 12 his; hers; its; theirs 共其沙門而行婬慾
453 12 to add emphasis 共其沙門而行婬慾
454 12 used when asking a question in reply to a question 共其沙門而行婬慾
455 12 used when making a request or giving an order 共其沙門而行婬慾
456 12 he; her; it; them 共其沙門而行婬慾
457 12 probably; likely 共其沙門而行婬慾
458 12 will 共其沙門而行婬慾
459 12 may 共其沙門而行婬慾
460 12 if 共其沙門而行婬慾
461 12 or 共其沙門而行婬慾
462 12 Qi 共其沙門而行婬慾
463 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 共其沙門而行婬慾
464 12 to arise; to get up 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
465 12 case; instance; batch; group 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
466 12 to rise; to raise 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
467 12 to grow out of; to bring forth; to emerge 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
468 12 to appoint (to an official post); to take up a post 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
469 12 to start 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
470 12 to establish; to build 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
471 12 to draft; to draw up (a plan) 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
472 12 opening sentence; opening verse 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
473 12 to get out of bed 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
474 12 to recover; to heal 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
475 12 to take out; to extract 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
476 12 marks the beginning of an action 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
477 12 marks the sufficiency of an action 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
478 12 to call back from mourning 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
479 12 to take place; to occur 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
480 12 from 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
481 12 to conjecture 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
482 12 stand up; utthāna 是時無比摩建儞迦女而起瞋恚
483 11 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 受種種苦
484 11 de potential marker 能得身安樂
485 11 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 能得身安樂
486 11 děi must; ought to 能得身安樂
487 11 děi to want to; to need to 能得身安樂
488 11 děi must; ought to 能得身安樂
489 11 de 能得身安樂
490 11 de infix potential marker 能得身安樂
491 11 to result in 能得身安樂
492 11 to be proper; to fit; to suit 能得身安樂
493 11 to be satisfied 能得身安樂
494 11 to be finished 能得身安樂
495 11 de result of degree 能得身安樂
496 11 de marks completion of an action 能得身安樂
497 11 děi satisfying 能得身安樂
498 11 to contract 能得身安樂
499 11 marks permission or possibility 能得身安樂
500 11 expressing frustration 能得身安樂

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
no; na
如是 rúshì thus, so
 1. ja
 2. jñā
yín sexual intercourse; maithuna
wáng king; best of a kind; rāja
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
百劫 98 Baijie
波斯 66 Persia
财帛 財帛 99 Head of Stores
传教大师 傳教大師 99 Dengyō Daishi
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大威德 100 Yamantaka
大乘日子王所问经 大乘日子王所問經 100 Udayanavatsarājaparipṛcchānāmaparivarta (Dasheng Rizi Wang Suo Wen Jing)
等活 100 Samjiva Hell
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法天 102 Dharmadeva; Fatian
梵王 102 Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
黑绳 黑繩 104 Kalasutra Hell
恒生 恆生 104 Hang Seng
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
那烂陀寺 那爛陀寺 78
 1. Nalanda Maharihara
 2. Nālandā Temple
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
铁山 鐵山 116 Tieshan
外相 119 Foreign Minister
王臣 119 Wang Chen
西天 88 India; Indian continent
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
焰魔罗 焰魔羅 121 Yama
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 132.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
安坐 196 steady meditation
白佛 98 to address the Buddha
薄福 98 little merit
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
部多 98 bhūta; become
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
长时 長時 99 eon; kalpa
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
瞋恨 99 to be angry; to hate
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
臭秽 臭穢 99 foul
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
慈孝 99 Compassion and Filial Piety
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
得大自在 100 attaining great freedom
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
恶报 惡報 195 retribution for wrongdoing
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二三 195 six non-Buddhist philosophers
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法行 102 to practice the Dharma
发露 發露 102 to reveal; to manifest
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
挂搭 掛搭 103 to stay at a temple
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果德 103 fruit of merit
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
护摩 護摩 104 homa
火大 104 fire; element of fire
火焰 104 blazing; jvālā
见大 見大 106 the element of visibility
剑树刀山 劍樹刀山 106 trees of swords on a knife mountain
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
劫火 106 kalpa fire
戒行 106 to abide by precepts
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
紧那啰 緊那囉 106 kimnara
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离苦 離苦 108 to transcend suffering
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔罗 魔羅 109 Mara; the Devil; a devil; a demon
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
色境 115 the visible realm
色声 色聲 115 the visible and the audible
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上人 115
 1. shangren; senior monastic
 2. supreme teacher
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生天 115 highest rebirth
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四劫 115 four kalpas
死苦 115 death
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
贪着 貪著 116 attachment to desire
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
铁林 鐵林 116 an iron forest
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
信根 120 faith; the root of faith
行婬 120 lewd desire
心行 120 mental activity
洋铜 洋銅 121 sea of molten copper
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
欲火 121
 1. the fire of desire
 2. lust
愚童 121 childish; foolish; bāla
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
重担 重擔 122 a heavy load
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha