Glossary and Vocabulary for Ratnacandraparipṛcchā (Dasheng Bao Yue Tongzi Wen Fa Jing) 大乘寶月童子問法經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 23 童子 tóngzǐ boy 頻婆娑羅王子名寶月童子
2 23 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 頻婆娑羅王子名寶月童子
3 23 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 頻婆娑羅王子名寶月童子
4 21 to go; to 世尊於其食時著衣持鉢
5 21 to rely on; to depend on 世尊於其食時著衣持鉢
6 21 Yu 世尊於其食時著衣持鉢
7 21 a crow 世尊於其食時著衣持鉢
8 20 děng et cetera; and so on 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
9 20 děng to wait 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
10 20 děng to be equal 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
11 20 děng degree; level 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
12 20 děng to compare 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
13 20 děng same; equal; sama 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
14 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說彼十方如來所有名號
15 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說彼十方如來所有名號
16 18 shuì to persuade 說彼十方如來所有名號
17 18 shuō to teach; to recite; to explain 說彼十方如來所有名號
18 18 shuō a doctrine; a theory 說彼十方如來所有名號
19 18 shuō to claim; to assert 說彼十方如來所有名號
20 18 shuō allocution 說彼十方如來所有名號
21 18 shuō to criticize; to scold 說彼十方如來所有名號
22 18 shuō to indicate; to refer to 說彼十方如來所有名號
23 18 shuō speach; vāda 說彼十方如來所有名號
24 18 shuō to speak; bhāṣate 說彼十方如來所有名號
25 18 shuō to instruct 說彼十方如來所有名號
26 16 bǎi one hundred 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
27 16 bǎi many 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
28 16 bǎi Bai 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
29 16 bǎi all 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
30 16 bǎi hundred; śata 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
31 16 俱胝 jūzhī Judi 與大苾芻眾五萬五千俱胝
32 16 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 與大苾芻眾五萬五千俱胝
33 16 qiān one thousand 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
34 16 qiān many; numerous; countless 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
35 16 qiān a cheat; swindler 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
36 15 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 彼有世界名曰無憂
37 15 世界 shìjiè the earth 彼有世界名曰無憂
38 15 世界 shìjiè a domain; a realm 彼有世界名曰無憂
39 15 世界 shìjiè the human world 彼有世界名曰無憂
40 15 世界 shìjiè the conditions in the world 彼有世界名曰無憂
41 15 世界 shìjiè world 彼有世界名曰無憂
42 15 世界 shìjiè a world; lokadhatu 彼有世界名曰無憂
43 15 a moment 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
44 15 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
45 15 duó many; much 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
46 15 duō more 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
47 15 duō excessive 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
48 15 duō abundant 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
49 15 duō to multiply; to acrue 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
50 15 duō Duo 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
51 15 duō ta 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
52 15 No 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
53 15 nuó to move 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
54 15 nuó much 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
55 15 nuó stable; quiet 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
56 15 na 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
57 14 wéi to act as; to serve 我為汝說
58 14 wéi to change into; to become 我為汝說
59 14 wéi to be; is 我為汝說
60 14 wéi to do 我為汝說
61 14 wèi to support; to help 我為汝說
62 14 wéi to govern 我為汝說
63 14 wèi to be; bhū 我為汝說
64 13 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
65 13 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
66 13 佛剎 fó shā temple; monastery 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
67 13 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊於其食時著衣持鉢
68 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊於其食時著衣持鉢
69 13 名曰 míng yuē to be named; to be called 彼有世界名曰無憂
70 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於無上正等正覺速得不退
71 13 děi to want to; to need to 於無上正等正覺速得不退
72 13 děi must; ought to 於無上正等正覺速得不退
73 13 de 於無上正等正覺速得不退
74 13 de infix potential marker 於無上正等正覺速得不退
75 13 to result in 於無上正等正覺速得不退
76 13 to be proper; to fit; to suit 於無上正等正覺速得不退
77 13 to be satisfied 於無上正等正覺速得不退
78 13 to be finished 於無上正等正覺速得不退
79 13 děi satisfying 於無上正等正覺速得不退
80 13 to contract 於無上正等正覺速得不退
81 13 to hear 於無上正等正覺速得不退
82 13 to have; there is 於無上正等正覺速得不退
83 13 marks time passed 於無上正等正覺速得不退
84 13 obtain; attain; prāpta 於無上正等正覺速得不退
85 12 應供 yīnggōng Offering 應供
86 12 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
87 12 lái to come 彼有如來
88 12 lái please 彼有如來
89 12 lái used to substitute for another verb 彼有如來
90 12 lái used between two word groups to express purpose and effect 彼有如來
91 12 lái wheat 彼有如來
92 12 lái next; future 彼有如來
93 12 lái a simple complement of direction 彼有如來
94 12 lái to occur; to arise 彼有如來
95 12 lái to earn 彼有如來
96 12 lái to come; āgata 彼有如來
97 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 乃至為諸眾生恒說妙法
98 11 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
99 11 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
100 11 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
101 11 恒河沙 hénghé shā Sands of the Ganges 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
102 11 恒河沙 hénghé shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
103 11 恒河沙 hénghé shā the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
104 11 有如 yǒurú to be like; similar to; alike 彼有如來
105 11 Buddha; Awakened One 佛在王舍城鷲峯山中
106 11 relating to Buddhism 佛在王舍城鷲峯山中
107 11 a statue or image of a Buddha 佛在王舍城鷲峯山中
108 11 a Buddhist text 佛在王舍城鷲峯山中
109 11 to touch; to stroke 佛在王舍城鷲峯山中
110 11 Buddha 佛在王舍城鷲峯山中
111 11 Buddha; Awakened One 佛在王舍城鷲峯山中
112 10 妙法 miào fǎ Wondrous Dharma 乃至為諸眾生恒說妙法
113 10 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha 乃至為諸眾生恒說妙法
114 10 一切 yīqiè temporary 所有五逆等罪及一切業障
115 10 一切 yīqiè the same 所有五逆等罪及一切業障
116 10 héng constant; regular 乃至為諸眾生恒說妙法
117 10 héng permanent; lasting; perpetual 乃至為諸眾生恒說妙法
118 10 héng perseverance 乃至為諸眾生恒說妙法
119 10 héng ordinary; common 乃至為諸眾生恒說妙法
120 10 héng Constancy [hexagram] 乃至為諸眾生恒說妙法
121 10 gèng crescent moon 乃至為諸眾生恒說妙法
122 10 gèng to spread; to expand 乃至為諸眾生恒說妙法
123 10 héng Heng 乃至為諸眾生恒說妙法
124 10 héng Eternity 乃至為諸眾生恒說妙法
125 10 héng eternal 乃至為諸眾生恒說妙法
126 10 gèng Ganges 乃至為諸眾生恒說妙法
127 10 míng fame; renown; reputation 頻婆娑羅王子名寶月童子
128 10 míng a name; personal name; designation 頻婆娑羅王子名寶月童子
129 10 míng rank; position 頻婆娑羅王子名寶月童子
130 10 míng an excuse 頻婆娑羅王子名寶月童子
131 10 míng life 頻婆娑羅王子名寶月童子
132 10 míng to name; to call 頻婆娑羅王子名寶月童子
133 10 míng to express; to describe 頻婆娑羅王子名寶月童子
134 10 míng to be called; to have the name 頻婆娑羅王子名寶月童子
135 10 míng to own; to possess 頻婆娑羅王子名寶月童子
136 10 míng famous; renowned 頻婆娑羅王子名寶月童子
137 10 míng moral 頻婆娑羅王子名寶月童子
138 10 míng name; naman 頻婆娑羅王子名寶月童子
139 10 míng fame; renown; yasas 頻婆娑羅王子名寶月童子
140 9 吉祥 jíxiáng lucky; auspicious 名賢吉祥
141 9 吉祥 jíxiáng auspicious blessings 名賢吉祥
142 9 吉祥 jíxiáng auspicious; mangala 名賢吉祥
143 9 guò to cross; to go over; to pass 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
144 9 guò to surpass; to exceed 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
145 9 guò to experience; to pass time 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
146 9 guò to go 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
147 9 guò a mistake 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
148 9 guō Guo 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
149 9 guò to die 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
150 9 guò to shift 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
151 9 guò to endure 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
152 9 guò to pay a visit; to call on 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
153 9 guò gone by, past; atīta 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
154 8 所有 suǒyǒu to belong to 說彼十方如來所有名號
155 8 爾時 ěr shí at that time 爾時
156 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
157 7 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 書寫讀誦
158 7 shí time; a point or period of time 是時
159 7 shí a season; a quarter of a year 是時
160 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
161 7 shí fashionable 是時
162 7 shí fate; destiny; luck 是時
163 7 shí occasion; opportunity; chance 是時
164 7 shí tense 是時
165 7 shí particular; special 是時
166 7 shí to plant; to cultivate 是時
167 7 shí an era; a dynasty 是時
168 7 shí time [abstract] 是時
169 7 shí seasonal 是時
170 7 shí to wait upon 是時
171 7 shí hour 是時
172 7 shí appropriate; proper; timely 是時
173 7 shí Shi 是時
174 7 shí a present; currentlt 是時
175 7 shí time; kāla 是時
176 7 shí at that time; samaya 是時
177 7 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 所有無量
178 7 無量 wúliàng immeasurable 所有無量
179 7 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 所有無量
180 7 無量 wúliàng Atula 所有無量
181 6 wén to hear 聞是名已
182 6 wén Wen 聞是名已
183 6 wén sniff at; to smell 聞是名已
184 6 wén to be widely known 聞是名已
185 6 wén to confirm; to accept 聞是名已
186 6 wén information 聞是名已
187 6 wèn famous; well known 聞是名已
188 6 wén knowledge; learning 聞是名已
189 6 wèn popularity; prestige; reputation 聞是名已
190 6 wén to question 聞是名已
191 6 wén heard; śruta 聞是名已
192 6 wén hearing; śruti 聞是名已
193 6 寶月 bǎoyuè Ratnacandra 頻婆娑羅王子名寶月童子
194 6 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 名無邊光
195 6 無邊 wúbiān boundless; ananta 名無邊光
196 6 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生經剎那間至須臾之間
197 6 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生經剎那間至須臾之間
198 6 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生經剎那間至須臾之間
199 6 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生經剎那間至須臾之間
200 6 書寫 shūxiě to write 書寫讀誦
201 6 書寫 shūxiě to copy 書寫讀誦
202 6 ér Kangxi radical 126 而詣佛所
203 6 ér as if; to seem like 而詣佛所
204 6 néng can; able 而詣佛所
205 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而詣佛所
206 6 ér to arrive; up to 而詣佛所
207 5 菩提 pútí bodhi; enlightenment 一心行菩提行
208 5 菩提 pútí bodhi 一心行菩提行
209 5 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 一心行菩提行
210 5 jīng to go through; to experience 若有眾生經剎那間至須臾之間
211 5 jīng a sutra; a scripture 若有眾生經剎那間至須臾之間
212 5 jīng warp 若有眾生經剎那間至須臾之間
213 5 jīng longitude 若有眾生經剎那間至須臾之間
214 5 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 若有眾生經剎那間至須臾之間
215 5 jīng a woman's period 若有眾生經剎那間至須臾之間
216 5 jīng to bear; to endure 若有眾生經剎那間至須臾之間
217 5 jīng to hang; to die by hanging 若有眾生經剎那間至須臾之間
218 5 jīng classics 若有眾生經剎那間至須臾之間
219 5 jīng to be frugal; to save 若有眾生經剎那間至須臾之間
220 5 jīng a classic; a scripture; canon 若有眾生經剎那間至須臾之間
221 5 jīng a standard; a norm 若有眾生經剎那間至須臾之間
222 5 jīng a section of a Confucian work 若有眾生經剎那間至須臾之間
223 5 jīng to measure 若有眾生經剎那間至須臾之間
224 5 jīng human pulse 若有眾生經剎那間至須臾之間
225 5 jīng menstruation; a woman's period 若有眾生經剎那間至須臾之間
226 5 jīng sutra; discourse 若有眾生經剎那間至須臾之間
227 5 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 於其佛前供養發願
228 5 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 於其佛前供養發願
229 5 供養 gòngyǎng offering 於其佛前供養發願
230 5 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 於其佛前供養發願
231 5 yán to speak; to say; said 寶月童子白佛言
232 5 yán language; talk; words; utterance; speech 寶月童子白佛言
233 5 yán Kangxi radical 149 寶月童子白佛言
234 5 yán phrase; sentence 寶月童子白佛言
235 5 yán a word; a syllable 寶月童子白佛言
236 5 yán a theory; a doctrine 寶月童子白佛言
237 5 yán to regard as 寶月童子白佛言
238 5 yán to act as 寶月童子白佛言
239 5 yán word; vacana 寶月童子白佛言
240 5 yán speak; vad 寶月童子白佛言
241 5 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 恭敬圍繞
242 5 恭敬 gōngjìng Respect 恭敬圍繞
243 5 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 恭敬圍繞
244 5 恭敬 gōngjìng to honour 恭敬圍繞
245 5 zhī to go 汝能樂聞如來名號之義
246 5 zhī to arrive; to go 汝能樂聞如來名號之義
247 5 zhī is 汝能樂聞如來名號之義
248 5 zhī to use 汝能樂聞如來名號之義
249 5 zhī Zhi 汝能樂聞如來名號之義
250 5 消除 xiāochú to dispel; to eliminate; to remove 悉皆消除
251 5 xíng to walk 一心行菩提行
252 5 xíng capable; competent 一心行菩提行
253 5 háng profession 一心行菩提行
254 5 xíng Kangxi radical 144 一心行菩提行
255 5 xíng to travel 一心行菩提行
256 5 xìng actions; conduct 一心行菩提行
257 5 xíng to do; to act; to practice 一心行菩提行
258 5 xíng all right; OK; okay 一心行菩提行
259 5 háng horizontal line 一心行菩提行
260 5 héng virtuous deeds 一心行菩提行
261 5 hàng a line of trees 一心行菩提行
262 5 hàng bold; steadfast 一心行菩提行
263 5 xíng to move 一心行菩提行
264 5 xíng to put into effect; to implement 一心行菩提行
265 5 xíng travel 一心行菩提行
266 5 xíng to circulate 一心行菩提行
267 5 xíng running script; running script 一心行菩提行
268 5 xíng temporary 一心行菩提行
269 5 háng rank; order 一心行菩提行
270 5 háng a business; a shop 一心行菩提行
271 5 xíng to depart; to leave 一心行菩提行
272 5 xíng to experience 一心行菩提行
273 5 xíng path; way 一心行菩提行
274 5 xíng xing; ballad 一心行菩提行
275 5 xíng Xing 一心行菩提行
276 5 xíng Practice 一心行菩提行
277 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 一心行菩提行
278 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 一心行菩提行
279 5 speed 於無上正等正覺速得不退
280 5 quick; fast 於無上正等正覺速得不退
281 5 urgent 於無上正等正覺速得不退
282 5 to accelerate 於無上正等正覺速得不退
283 5 to urge 於無上正等正覺速得不退
284 4 to reach 所有五逆等罪及一切業障
285 4 to attain 所有五逆等罪及一切業障
286 4 to understand 所有五逆等罪及一切業障
287 4 able to be compared to; to catch up with 所有五逆等罪及一切業障
288 4 to be involved with; to associate with 所有五逆等罪及一切業障
289 4 passing of a feudal title from elder to younger brother 所有五逆等罪及一切業障
290 4 and; ca; api 所有五逆等罪及一切業障
291 4 焰魔羅 yànmóluó Yama 焰魔羅界一切眾生令得解脫
292 4 jiè border; boundary 焰魔羅界一切眾生令得解脫
293 4 jiè kingdom 焰魔羅界一切眾生令得解脫
294 4 jiè territory; region 焰魔羅界一切眾生令得解脫
295 4 jiè the world 焰魔羅界一切眾生令得解脫
296 4 jiè scope; extent 焰魔羅界一切眾生令得解脫
297 4 jiè erathem; stratigraphic unit 焰魔羅界一切眾生令得解脫
298 4 jiè to divide; to define a boundary 焰魔羅界一切眾生令得解脫
299 4 jiè to adjoin 焰魔羅界一切眾生令得解脫
300 4 jiè dhatu; realm; field; domain 焰魔羅界一切眾生令得解脫
301 4 受持 shòuchí uphold 恭敬受持
302 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 恭敬受持
303 4 地獄 dìyù a hell 及照地獄
304 4 地獄 dìyù hell 及照地獄
305 4 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 及照地獄
306 4 不退 bùtuì to not leave; to not go back 於無上正等正覺速得不退
307 4 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 於無上正等正覺速得不退
308 4 jīn today; present; now 汝今諦聽
309 4 jīn Jin 汝今諦聽
310 4 jīn modern 汝今諦聽
311 4 jīn now; adhunā 汝今諦聽
312 4 正法 zhèngfǎ proper law 若有眾生於此正法
313 4 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 若有眾生於此正法
314 4 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 若有眾生於此正法
315 4 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 若有眾生於此正法
316 4 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 若有眾生於此正法
317 4 名號 mínghào name 說彼十方如來所有名號
318 4 名號 mínghào reputation 說彼十方如來所有名號
319 4 名號 mínghào title 說彼十方如來所有名號
320 4 無上正等正覺 wú shàng zhèng děng zhèng jué anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment 於無上正等正覺速得不退
321 4 rén person; people; a human being 諸天人等百千那臾多
322 4 rén Kangxi radical 9 諸天人等百千那臾多
323 4 rén a kind of person 諸天人等百千那臾多
324 4 rén everybody 諸天人等百千那臾多
325 4 rén adult 諸天人等百千那臾多
326 4 rén somebody; others 諸天人等百千那臾多
327 4 rén an upright person 諸天人等百千那臾多
328 4 rén person; manuṣya 諸天人等百千那臾多
329 4 Yi 亦不墮地獄
330 4 聞已 wén yǐ after hearing; upon hearing 若人聞已
331 4 self 我為汝說
332 4 [my] dear 我為汝說
333 4 Wo 我為汝說
334 4 self; atman; attan 我為汝說
335 4 ga 我為汝說
336 3 Kangxi radical 49 到已致敬
337 3 to bring to an end; to stop 到已致敬
338 3 to complete 到已致敬
339 3 to demote; to dismiss 到已致敬
340 3 to recover from an illness 到已致敬
341 3 former; pūrvaka 到已致敬
342 3 傍生 pángshēng [rebirth as an] animal 傍生
343 3 hào number 聞我十佛名號
344 3 háo to yell; to howl 聞我十佛名號
345 3 hào a name 聞我十佛名號
346 3 hào an art name; an alias; an alternative name 聞我十佛名號
347 3 hào a mark; a signal; a sign 聞我十佛名號
348 3 hào a size 聞我十佛名號
349 3 hào a date; a day of the month 聞我十佛名號
350 3 hào to make a mark 聞我十佛名號
351 3 hào to examine a pulse 聞我十佛名號
352 3 hào an order; a command 聞我十佛名號
353 3 hào a store; a shop; a busienss 聞我十佛名號
354 3 hào a kind; a type 聞我十佛名號
355 3 hào a horn; a trumpet 聞我十佛名號
356 3 hào a bugle call 聞我十佛名號
357 3 hào to beckon; to call 聞我十佛名號
358 3 hào to command; to order 聞我十佛名號
359 3 hào to assert 聞我十佛名號
360 3 hào to address 聞我十佛名號
361 3 háo to sob; to cry 聞我十佛名號
362 3 十佛名 shí fó míng ten Buddha names; to chant the name of the Buddha ten times 聞我十佛名號
363 3 罪業 zuìyè sin; karma 一切罪業決定消除
364 3 shǎo few 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
365 3 shǎo to decrease; to lessen; to lose 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
366 3 shǎo to be inadequate; to be insufficient 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
367 3 shǎo to be less than 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
368 3 shǎo to despise; to scorn; to look down on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
369 3 shào young 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
370 3 shào youth 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
371 3 shào a youth; a young person 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
372 3 shào Shao 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
373 3 shǎo few 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉
374 3 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes 所有五逆等罪及一切業障
375 3 最上 zuìshàng supreme 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
376 3 child; son 頻婆娑羅王子名寶月童子
377 3 egg; newborn 頻婆娑羅王子名寶月童子
378 3 first earthly branch 頻婆娑羅王子名寶月童子
379 3 11 p.m.-1 a.m. 頻婆娑羅王子名寶月童子
380 3 Kangxi radical 39 頻婆娑羅王子名寶月童子
381 3 pellet; something small and hard 頻婆娑羅王子名寶月童子
382 3 master 頻婆娑羅王子名寶月童子
383 3 viscount 頻婆娑羅王子名寶月童子
384 3 zi you; your honor 頻婆娑羅王子名寶月童子
385 3 masters 頻婆娑羅王子名寶月童子
386 3 person 頻婆娑羅王子名寶月童子
387 3 young 頻婆娑羅王子名寶月童子
388 3 seed 頻婆娑羅王子名寶月童子
389 3 subordinate; subsidiary 頻婆娑羅王子名寶月童子
390 3 a copper coin 頻婆娑羅王子名寶月童子
391 3 female dragonfly 頻婆娑羅王子名寶月童子
392 3 constituent 頻婆娑羅王子名寶月童子
393 3 offspring; descendants 頻婆娑羅王子名寶月童子
394 3 dear 頻婆娑羅王子名寶月童子
395 3 little one 頻婆娑羅王子名寶月童子
396 3 son; putra 頻婆娑羅王子名寶月童子
397 3 offspring; tanaya 頻婆娑羅王子名寶月童子
398 3 如來 rúlái Tathagata 如來
399 3 如來 Rúlái Tathagata 如來
400 3 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
401 3 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說功德不思議
402 3 to use; to grasp 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
403 3 to rely on 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
404 3 to regard 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
405 3 to be able to 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
406 3 to order; to command 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
407 3 used after a verb 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
408 3 a reason; a cause 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
409 3 Israel 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
410 3 Yi 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
411 3 use; yogena 以最上旃檀香粖散世尊前而為供養
412 3 yuē to speak; to say 世尊而說頌曰
413 3 yuē Kangxi radical 73 世尊而說頌曰
414 3 yuē to be called 世尊而說頌曰
415 3 yuē said; ukta 世尊而說頌曰
416 3 bái white 白世尊言
417 3 bái Kangxi radical 106 白世尊言
418 3 bái plain 白世尊言
419 3 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 白世尊言
420 3 bái pure; clean; stainless 白世尊言
421 3 bái bright 白世尊言
422 3 bái a wrongly written character 白世尊言
423 3 bái clear 白世尊言
424 3 bái true; sincere; genuine 白世尊言
425 3 bái reactionary 白世尊言
426 3 bái a wine cup 白世尊言
427 3 bái a spoken part in an opera 白世尊言
428 3 bái a dialect 白世尊言
429 3 bái to understand 白世尊言
430 3 bái to report 白世尊言
431 3 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 白世尊言
432 3 bái empty; blank 白世尊言
433 3 bái free 白世尊言
434 3 bái to stare coldly; a scornful look 白世尊言
435 3 bái relating to funerals 白世尊言
436 3 bái Bai 白世尊言
437 3 bái vernacular; spoken language 白世尊言
438 3 bái a symbol for silver 白世尊言
439 3 bái clean; avadāta 白世尊言
440 3 bái white; śukla; pāṇḍara 白世尊言
441 3 qián front 於其佛前供養發願
442 3 qián former; the past 於其佛前供養發願
443 3 qián to go forward 於其佛前供養發願
444 3 qián preceding 於其佛前供養發願
445 3 qián before; earlier; prior 於其佛前供養發願
446 3 qián to appear before 於其佛前供養發願
447 3 qián future 於其佛前供養發願
448 3 qián top; first 於其佛前供養發願
449 3 qián battlefront 於其佛前供養發願
450 3 qián before; former; pūrva 於其佛前供養發願
451 3 qián facing; mukha 於其佛前供養發願
452 3 sòng to praise; to laud; to acclaim 世尊而說頌曰
453 3 sòng Song; Hymns 世尊而說頌曰
454 3 sòng a hymn; an ode; a eulogy 世尊而說頌曰
455 3 sòng a speech in praise of somebody 世尊而說頌曰
456 3 sòng a divination 世尊而說頌曰
457 3 sòng to recite 世尊而說頌曰
458 3 sòng 1. ode; 2. praise 世尊而說頌曰
459 3 sòng verse; gāthā 世尊而說頌曰
460 3 大乘寶月童子問法經 dàshèng bǎo yuè tóngzǐ wèn fǎ jīng Ratnacandraparipṛcchā; Dasheng Bao Yue Tongzi Wen Fa Jing 大乘寶月童子問法經
461 3 big; huge; large 與大苾芻眾五萬五千俱胝
462 3 Kangxi radical 37 與大苾芻眾五萬五千俱胝
463 3 great; major; important 與大苾芻眾五萬五千俱胝
464 3 size 與大苾芻眾五萬五千俱胝
465 3 old 與大苾芻眾五萬五千俱胝
466 3 oldest; earliest 與大苾芻眾五萬五千俱胝
467 3 adult 與大苾芻眾五萬五千俱胝
468 3 dài an important person 與大苾芻眾五萬五千俱胝
469 3 senior 與大苾芻眾五萬五千俱胝
470 3 an element 與大苾芻眾五萬五千俱胝
471 3 great; mahā 與大苾芻眾五萬五千俱胝
472 3 Ru River 汝能樂聞如來名號之義
473 3 Ru 汝能樂聞如來名號之義
474 3 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
475 3 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
476 3 不能 bù néng cannot; must not; should not 三業之罪亦不能生
477 3 善男子 shàn nánzi good men 若有信心善男子
478 3 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有信心善男子
479 3 福德 fúdé Fortune and Virtue 無邊福德悉得具足
480 3 福德 fúdé Merit and Virtue 無邊福德悉得具足
481 3 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 無邊福德悉得具足
482 3 寶幢 bǎochuáng a Buddhist ensign or banner 名曰寶幢
483 3 寶幢 bǎochuáng Ratnaketu 名曰寶幢
484 3 guǎng wide; large; vast 廣為人說
485 3 guǎng Kangxi radical 53 廣為人說
486 3 ān a hut 廣為人說
487 3 guǎng a large building structure with no walls 廣為人說
488 3 guǎng many; numerous; common 廣為人說
489 3 guǎng to extend; to expand 廣為人說
490 3 guǎng width; breadth; extent 廣為人說
491 3 guǎng broad-minded; generous 廣為人說
492 3 guǎng Guangzhou 廣為人說
493 3 guàng a unit of east-west distance 廣為人說
494 3 guàng a unit of 15 chariots 廣為人說
495 3 kuàng barren 廣為人說
496 3 guǎng Extensive 廣為人說
497 3 guǎng vaipulya; vast; extended 廣為人說
498 2 七寶 qī bǎo seven treasures; great wealth 滿中七寶供養如來
499 2 七寶 qī bǎo seven treasures; saptaratna 滿中七寶供養如來
500 2 七寶 qī bǎo seven cakravartin treasures 滿中七寶供養如來

Frequencies of all Words

Top 725

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 29 that; those 於彼乞食
2 29 another; the other 於彼乞食
3 29 that; tad 於彼乞食
4 23 童子 tóngzǐ boy 頻婆娑羅王子名寶月童子
5 23 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 頻婆娑羅王子名寶月童子
6 23 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 頻婆娑羅王子名寶月童子
7 21 in; at 世尊於其食時著衣持鉢
8 21 in; at 世尊於其食時著衣持鉢
9 21 in; at; to; from 世尊於其食時著衣持鉢
10 21 to go; to 世尊於其食時著衣持鉢
11 21 to rely on; to depend on 世尊於其食時著衣持鉢
12 21 to go to; to arrive at 世尊於其食時著衣持鉢
13 21 from 世尊於其食時著衣持鉢
14 21 give 世尊於其食時著衣持鉢
15 21 oppposing 世尊於其食時著衣持鉢
16 21 and 世尊於其食時著衣持鉢
17 21 compared to 世尊於其食時著衣持鉢
18 21 by 世尊於其食時著衣持鉢
19 21 and; as well as 世尊於其食時著衣持鉢
20 21 for 世尊於其食時著衣持鉢
21 21 Yu 世尊於其食時著衣持鉢
22 21 a crow 世尊於其食時著衣持鉢
23 21 whew; wow 世尊於其食時著衣持鉢
24 21 near to; antike 世尊於其食時著衣持鉢
25 20 děng et cetera; and so on 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
26 20 děng to wait 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
27 20 děng degree; kind 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
28 20 děng plural 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
29 20 děng to be equal 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
30 20 děng degree; level 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
31 20 děng to compare 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
32 20 děng same; equal; sama 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
33 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說彼十方如來所有名號
34 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說彼十方如來所有名號
35 18 shuì to persuade 說彼十方如來所有名號
36 18 shuō to teach; to recite; to explain 說彼十方如來所有名號
37 18 shuō a doctrine; a theory 說彼十方如來所有名號
38 18 shuō to claim; to assert 說彼十方如來所有名號
39 18 shuō allocution 說彼十方如來所有名號
40 18 shuō to criticize; to scold 說彼十方如來所有名號
41 18 shuō to indicate; to refer to 說彼十方如來所有名號
42 18 shuō speach; vāda 說彼十方如來所有名號
43 18 shuō to speak; bhāṣate 說彼十方如來所有名號
44 18 shuō to instruct 說彼十方如來所有名號
45 17 yǒu is; are; to exist 若有信心善男子
46 17 yǒu to have; to possess 若有信心善男子
47 17 yǒu indicates an estimate 若有信心善男子
48 17 yǒu indicates a large quantity 若有信心善男子
49 17 yǒu indicates an affirmative response 若有信心善男子
50 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有信心善男子
51 17 yǒu used to compare two things 若有信心善男子
52 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有信心善男子
53 17 yǒu used before the names of dynasties 若有信心善男子
54 17 yǒu a certain thing; what exists 若有信心善男子
55 17 yǒu multiple of ten and ... 若有信心善男子
56 17 yǒu abundant 若有信心善男子
57 17 yǒu purposeful 若有信心善男子
58 17 yǒu You 若有信心善男子
59 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有信心善男子
60 17 yǒu becoming; bhava 若有信心善男子
61 16 bǎi one hundred 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
62 16 bǎi many 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
63 16 bǎi Bai 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
64 16 bǎi all 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
65 16 bǎi hundred; śata 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
66 16 俱胝 jūzhī Judi 與大苾芻眾五萬五千俱胝
67 16 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 與大苾芻眾五萬五千俱胝
68 16 qiān one thousand 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
69 16 qiān many; numerous; countless 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
70 16 qiān very 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
71 16 qiān a cheat; swindler 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
72 15 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 彼有世界名曰無憂
73 15 世界 shìjiè the earth 彼有世界名曰無憂
74 15 世界 shìjiè a domain; a realm 彼有世界名曰無憂
75 15 世界 shìjiè the human world 彼有世界名曰無憂
76 15 世界 shìjiè the conditions in the world 彼有世界名曰無憂
77 15 世界 shìjiè world 彼有世界名曰無憂
78 15 世界 shìjiè a world; lokadhatu 彼有世界名曰無憂
79 15 a moment 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
80 15 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
81 15 duó many; much 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
82 15 duō more 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
83 15 duō an unspecified extent 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
84 15 duō used in exclamations 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
85 15 duō excessive 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
86 15 duō to what extent 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
87 15 duō abundant 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
88 15 duō to multiply; to acrue 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
89 15 duō mostly 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
90 15 duō simply; merely 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
91 15 duō frequently 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
92 15 duō very 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
93 15 duō Duo 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
94 15 duō ta 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
95 15 duō many; bahu 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
96 15 that 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
97 15 if that is the case 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
98 15 nèi that 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
99 15 where 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
100 15 how 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
101 15 No 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
102 15 nuó to move 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
103 15 nuó much 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
104 15 nuó stable; quiet 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
105 15 na 無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那臾多
106 14 wèi for; to 我為汝說
107 14 wèi because of 我為汝說
108 14 wéi to act as; to serve 我為汝說
109 14 wéi to change into; to become 我為汝說
110 14 wéi to be; is 我為汝說
111 14 wéi to do 我為汝說
112 14 wèi for 我為汝說
113 14 wèi because of; for; to 我為汝說
114 14 wèi to 我為汝說
115 14 wéi in a passive construction 我為汝說
116 14 wéi forming a rehetorical question 我為汝說
117 14 wéi forming an adverb 我為汝說
118 14 wéi to add emphasis 我為汝說
119 14 wèi to support; to help 我為汝說
120 14 wéi to govern 我為汝說
121 14 wèi to be; bhū 我為汝說
122 13 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
123 13 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
124 13 佛剎 fó shā temple; monastery 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
125 13 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊於其食時著衣持鉢
126 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊於其食時著衣持鉢
127 13 名曰 míng yuē to be named; to be called 彼有世界名曰無憂
128 13 de potential marker 於無上正等正覺速得不退
129 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於無上正等正覺速得不退
130 13 děi must; ought to 於無上正等正覺速得不退
131 13 děi to want to; to need to 於無上正等正覺速得不退
132 13 děi must; ought to 於無上正等正覺速得不退
133 13 de 於無上正等正覺速得不退
134 13 de infix potential marker 於無上正等正覺速得不退
135 13 to result in 於無上正等正覺速得不退
136 13 to be proper; to fit; to suit 於無上正等正覺速得不退
137 13 to be satisfied 於無上正等正覺速得不退
138 13 to be finished 於無上正等正覺速得不退
139 13 de result of degree 於無上正等正覺速得不退
140 13 de marks completion of an action 於無上正等正覺速得不退
141 13 děi satisfying 於無上正等正覺速得不退
142 13 to contract 於無上正等正覺速得不退
143 13 marks permission or possibility 於無上正等正覺速得不退
144 13 expressing frustration 於無上正等正覺速得不退
145 13 to hear 於無上正等正覺速得不退
146 13 to have; there is 於無上正等正覺速得不退
147 13 marks time passed 於無上正等正覺速得不退
148 13 obtain; attain; prāpta 於無上正等正覺速得不退
149 12 this; these 此意賢善
150 12 in this way 此意賢善
151 12 otherwise; but; however; so 此意賢善
152 12 at this time; now; here 此意賢善
153 12 this; here; etad 此意賢善
154 12 應供 yīnggōng Offering 應供
155 12 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
156 12 ruò to seem; to be like; as 若有信心善男子
157 12 ruò seemingly 若有信心善男子
158 12 ruò if 若有信心善男子
159 12 ruò you 若有信心善男子
160 12 ruò this; that 若有信心善男子
161 12 ruò and; or 若有信心善男子
162 12 ruò as for; pertaining to 若有信心善男子
163 12 pomegranite 若有信心善男子
164 12 ruò to choose 若有信心善男子
165 12 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有信心善男子
166 12 ruò thus 若有信心善男子
167 12 ruò pollia 若有信心善男子
168 12 ruò Ruo 若有信心善男子
169 12 ruò only then 若有信心善男子
170 12 ja 若有信心善男子
171 12 jñā 若有信心善男子
172 12 ruò if; yadi 若有信心善男子
173 12 lái to come 彼有如來
174 12 lái indicates an approximate quantity 彼有如來
175 12 lái please 彼有如來
176 12 lái used to substitute for another verb 彼有如來
177 12 lái used between two word groups to express purpose and effect 彼有如來
178 12 lái ever since 彼有如來
179 12 lái wheat 彼有如來
180 12 lái next; future 彼有如來
181 12 lái a simple complement of direction 彼有如來
182 12 lái to occur; to arise 彼有如來
183 12 lái to earn 彼有如來
184 12 lái to come; āgata 彼有如來
185 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 乃至為諸眾生恒說妙法
186 11 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺
187 11 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
188 11 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
189 11 恒河沙 hénghé shā Sands of the Ganges 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
190 11 恒河沙 hénghé shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
191 11 恒河沙 hénghé shā the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges 過於東方百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
192 11 有如 yǒurú to be like; similar to; alike 彼有如來
193 11 Buddha; Awakened One 佛在王舍城鷲峯山中
194 11 relating to Buddhism 佛在王舍城鷲峯山中
195 11 a statue or image of a Buddha 佛在王舍城鷲峯山中
196 11 a Buddhist text 佛在王舍城鷲峯山中
197 11 to touch; to stroke 佛在王舍城鷲峯山中
198 11 Buddha 佛在王舍城鷲峯山中
199 11 Buddha; Awakened One 佛在王舍城鷲峯山中
200 10 妙法 miào fǎ Wondrous Dharma 乃至為諸眾生恒說妙法
201 10 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha 乃至為諸眾生恒說妙法
202 10 一切 yīqiè all; every; everything 所有五逆等罪及一切業障
203 10 一切 yīqiè temporary 所有五逆等罪及一切業障
204 10 一切 yīqiè the same 所有五逆等罪及一切業障
205 10 一切 yīqiè generally 所有五逆等罪及一切業障
206 10 一切 yīqiè all, everything 所有五逆等罪及一切業障
207 10 一切 yīqiè all; sarva 所有五逆等罪及一切業障
208 10 héng constant; regular 乃至為諸眾生恒說妙法
209 10 héng permanent; lasting; perpetual 乃至為諸眾生恒說妙法
210 10 héng perseverance 乃至為諸眾生恒說妙法
211 10 héng ordinary; common 乃至為諸眾生恒說妙法
212 10 héng Constancy [hexagram] 乃至為諸眾生恒說妙法
213 10 gèng crescent moon 乃至為諸眾生恒說妙法
214 10 gèng to spread; to expand 乃至為諸眾生恒說妙法
215 10 héng Heng 乃至為諸眾生恒說妙法
216 10 héng frequently 乃至為諸眾生恒說妙法
217 10 héng Eternity 乃至為諸眾生恒說妙法
218 10 héng eternal 乃至為諸眾生恒說妙法
219 10 gèng Ganges 乃至為諸眾生恒說妙法
220 10 míng measure word for people 頻婆娑羅王子名寶月童子
221 10 míng fame; renown; reputation 頻婆娑羅王子名寶月童子
222 10 míng a name; personal name; designation 頻婆娑羅王子名寶月童子
223 10 míng rank; position 頻婆娑羅王子名寶月童子
224 10 míng an excuse 頻婆娑羅王子名寶月童子
225 10 míng life 頻婆娑羅王子名寶月童子
226 10 míng to name; to call 頻婆娑羅王子名寶月童子
227 10 míng to express; to describe 頻婆娑羅王子名寶月童子
228 10 míng to be called; to have the name 頻婆娑羅王子名寶月童子
229 10 míng to own; to possess 頻婆娑羅王子名寶月童子
230 10 míng famous; renowned 頻婆娑羅王子名寶月童子
231 10 míng moral 頻婆娑羅王子名寶月童子
232 10 míng name; naman 頻婆娑羅王子名寶月童子
233 10 míng fame; renown; yasas 頻婆娑羅王子名寶月童子
234 9 吉祥 jíxiáng lucky; auspicious 名賢吉祥
235 9 吉祥 jíxiáng auspicious blessings 名賢吉祥
236 9 吉祥 jíxiáng auspicious; mangala 名賢吉祥
237 9 guò to cross; to go over; to pass 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
238 9 guò too 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
239 9 guò particle to indicate experience 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
240 9 guò to surpass; to exceed 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
241 9 guò to experience; to pass time 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
242 9 guò to go 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
243 9 guò a mistake 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
244 9 guò a time; a round 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
245 9 guō Guo 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
246 9 guò to die 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
247 9 guò to shift 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
248 9 guò to endure 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
249 9 guò to pay a visit; to call on 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
250 9 guò gone by, past; atīta 南方過百千俱胝那臾多恒河沙等佛剎
251 8 所有 suǒyǒu all 說彼十方如來所有名號
252 8 所有 suǒyǒu to belong to 說彼十方如來所有名號
253 8 所有 suǒyǒu all; sarva 說彼十方如來所有名號
254 8 如是 rúshì thus; so 如是一切世界佛剎
255 8 如是 rúshì thus, so 如是一切世界佛剎
256 8 如是 rúshì thus; evam 如是一切世界佛剎
257 8 如是 rúshì thus; evam 如是一切世界佛剎
258 8 爾時 ěr shí at that time 爾時
259 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
260 7 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 書寫讀誦
261 7 shí time; a point or period of time 是時
262 7 shí a season; a quarter of a year 是時
263 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
264 7 shí at that time 是時
265 7 shí fashionable 是時
266 7 shí fate; destiny; luck 是時
267 7 shí occasion; opportunity; chance 是時
268 7 shí tense 是時
269 7 shí particular; special 是時
270 7 shí to plant; to cultivate 是時
271 7 shí hour (measure word) 是時
272 7 shí an era; a dynasty 是時
273 7 shí time [abstract] 是時
274 7 shí seasonal 是時
275 7 shí frequently; often 是時
276 7 shí occasionally; sometimes 是時
277 7 shí on time 是時
278 7 shí this; that 是時
279 7 shí to wait upon 是時
280 7 shí hour 是時
281 7 shí appropriate; proper; timely 是時
282 7 shí Shi 是時
283 7 shí a present; currentlt 是時
284 7 shí time; kāla 是時
285 7 shí at that time; samaya 是時
286 7 shí then; atha 是時
287 7 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 所有無量
288 7 無量 wúliàng immeasurable 所有無量
289 7 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 所有無量
290 7 無量 wúliàng Atula 所有無量
291 6 wén to hear 聞是名已
292 6 wén Wen 聞是名已
293 6 wén sniff at; to smell 聞是名已
294 6 wén to be widely known 聞是名已
295 6 wén to confirm; to accept 聞是名已
296 6 wén information 聞是名已
297 6 wèn famous; well known 聞是名已
298 6 wén knowledge; learning 聞是名已
299 6 wèn popularity; prestige; reputation 聞是名已
300 6 wén to question 聞是名已
301 6 wén heard; śruta 聞是名已
302 6 wén hearing; śruti 聞是名已
303 6 寶月 bǎoyuè Ratnacandra 頻婆娑羅王子名寶月童子
304 6 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 名無邊光
305 6 無邊 wúbiān boundless; ananta 名無邊光
306 6 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生經剎那間至須臾之間
307 6 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生經剎那間至須臾之間
308 6 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生經剎那間至須臾之間
309 6 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生經剎那間至須臾之間
310 6 書寫 shūxiě to write 書寫讀誦
311 6 書寫 shūxiě to copy 書寫讀誦
312 6 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而詣佛所
313 6 ér Kangxi radical 126 而詣佛所
314 6 ér you 而詣佛所
315 6 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而詣佛所
316 6 ér right away; then 而詣佛所
317 6 ér but; yet; however; while; nevertheless 而詣佛所
318 6 ér if; in case; in the event that 而詣佛所
319 6 ér therefore; as a result; thus 而詣佛所
320 6 ér how can it be that? 而詣佛所
321 6 ér so as to 而詣佛所
322 6 ér only then 而詣佛所
323 6 ér as if; to seem like 而詣佛所
324 6 néng can; able 而詣佛所
325 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而詣佛所
326 6 ér me 而詣佛所
327 6 ér to arrive; up to 而詣佛所
328 6 ér possessive 而詣佛所
329 6 ér and; ca 而詣佛所
330 5 菩提 pútí bodhi; enlightenment 一心行菩提行
331 5 菩提 pútí bodhi 一心行菩提行
332 5 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 一心行菩提行
333 5 jīng to go through; to experience 若有眾生經剎那間至須臾之間
334 5 jīng a sutra; a scripture 若有眾生經剎那間至須臾之間
335 5 jīng warp 若有眾生經剎那間至須臾之間
336 5 jīng longitude 若有眾生經剎那間至須臾之間
337 5 jīng often; regularly; frequently 若有眾生經剎那間至須臾之間
338 5 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 若有眾生經剎那間至須臾之間
339 5 jīng a woman's period 若有眾生經剎那間至須臾之間
340 5 jīng to bear; to endure 若有眾生經剎那間至須臾之間
341 5 jīng to hang; to die by hanging 若有眾生經剎那間至須臾之間
342 5 jīng classics 若有眾生經剎那間至須臾之間
343 5 jīng to be frugal; to save 若有眾生經剎那間至須臾之間
344 5 jīng a classic; a scripture; canon 若有眾生經剎那間至須臾之間
345 5 jīng a standard; a norm 若有眾生經剎那間至須臾之間
346 5 jīng a section of a Confucian work 若有眾生經剎那間至須臾之間
347 5 jīng to measure 若有眾生經剎那間至須臾之間
348 5 jīng human pulse 若有眾生經剎那間至須臾之間
349 5 jīng menstruation; a woman's period 若有眾生經剎那間至須臾之間
350 5 jīng sutra; discourse 若有眾生經剎那間至須臾之間
351 5 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 於其佛前供養發願
352 5 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 於其佛前供養發願
353 5 供養 gòngyǎng offering 於其佛前供養發願
354 5 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 於其佛前供養發願
355 5 yán to speak; to say; said 寶月童子白佛言
356 5 yán language; talk; words; utterance; speech 寶月童子白佛言
357 5 yán Kangxi radical 149 寶月童子白佛言
358 5 yán a particle with no meaning 寶月童子白佛言
359 5 yán phrase; sentence 寶月童子白佛言
360 5 yán a word; a syllable 寶月童子白佛言
361 5 yán a theory; a doctrine 寶月童子白佛言
362 5 yán to regard as 寶月童子白佛言
363 5 yán to act as 寶月童子白佛言
364 5 yán word; vacana 寶月童子白佛言
365 5 yán speak; vad 寶月童子白佛言
366 5 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 恭敬圍繞
367 5 恭敬 gōngjìng Respect 恭敬圍繞
368 5 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 恭敬圍繞
369 5 恭敬 gōngjìng to honour 恭敬圍繞
370 5 zhī him; her; them; that 汝能樂聞如來名號之義
371 5 zhī used between a modifier and a word to form a word group 汝能樂聞如來名號之義
372 5 zhī to go 汝能樂聞如來名號之義
373 5 zhī this; that 汝能樂聞如來名號之義
374 5 zhī genetive marker 汝能樂聞如來名號之義
375 5 zhī it 汝能樂聞如來名號之義
376 5 zhī in 汝能樂聞如來名號之義
377 5 zhī all 汝能樂聞如來名號之義
378 5 zhī and 汝能樂聞如來名號之義
379 5 zhī however 汝能樂聞如來名號之義
380 5 zhī if 汝能樂聞如來名號之義
381 5 zhī then 汝能樂聞如來名號之義
382 5 zhī to arrive; to go 汝能樂聞如來名號之義
383 5 zhī is 汝能樂聞如來名號之義
384 5 zhī to use 汝能樂聞如來名號之義
385 5 zhī Zhi 汝能樂聞如來名號之義
386 5 消除 xiāochú to dispel; to eliminate; to remove 悉皆消除
387 5 xíng to walk 一心行菩提行
388 5 xíng capable; competent 一心行菩提行
389 5 háng profession 一心行菩提行
390 5 háng line; row 一心行菩提行
391 5 xíng Kangxi radical 144 一心行菩提行
392 5 xíng to travel 一心行菩提行
393 5 xìng actions; conduct 一心行菩提行
394 5 xíng to do; to act; to practice 一心行菩提行
395 5 xíng all right; OK; okay 一心行菩提行
396 5 háng horizontal line 一心行菩提行
397 5 héng virtuous deeds 一心行菩提行
398 5 hàng a line of trees 一心行菩提行
399 5 hàng bold; steadfast 一心行菩提行
400 5 xíng to move 一心行菩提行
401 5 xíng to put into effect; to implement 一心行菩提行
402 5 xíng travel 一心行菩提行
403 5 xíng to circulate 一心行菩提行
404 5 xíng running script; running script 一心行菩提行
405 5 xíng temporary 一心行菩提行
406 5 xíng soon 一心行菩提行
407 5 háng rank; order 一心行菩提行
408 5 háng a business; a shop 一心行菩提行
409 5 xíng to depart; to leave 一心行菩提行
410 5 xíng to experience 一心行菩提行
411 5 xíng path; way 一心行菩提行
412 5 xíng xing; ballad 一心行菩提行
413 5 xíng a round [of drinks] 一心行菩提行
414 5 xíng Xing 一心行菩提行
415 5 xíng moreover; also 一心行菩提行
416 5 xíng Practice 一心行菩提行
417 5 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 一心行菩提行
418 5 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 一心行菩提行
419 5 speed 於無上正等正覺速得不退
420 5 quick; fast 於無上正等正覺速得不退
421 5 urgent 於無上正等正覺速得不退
422 5 to accelerate 於無上正等正覺速得不退
423 5 to urge 於無上正等正覺速得不退
424 4 to reach 所有五逆等罪及一切業障
425 4 and 所有五逆等罪及一切業障
426 4 coming to; when 所有五逆等罪及一切業障
427 4 to attain 所有五逆等罪及一切業障
428 4 to understand 所有五逆等罪及一切業障
429 4 able to be compared to; to catch up with 所有五逆等罪及一切業障
430 4 to be involved with; to associate with 所有五逆等罪及一切業障
431 4 passing of a feudal title from elder to younger brother 所有五逆等罪及一切業障
432 4 and; ca; api 所有五逆等罪及一切業障
433 4 焰魔羅 yànmóluó Yama 焰魔羅界一切眾生令得解脫
434 4 shì is; are; am; to be 是時
435 4 shì is exactly 是時
436 4 shì is suitable; is in contrast 是時
437 4 shì this; that; those 是時
438 4 shì really; certainly 是時
439 4 shì correct; yes; affirmative 是時
440 4 shì true 是時
441 4 shì is; has; exists 是時
442 4 shì used between repetitions of a word 是時
443 4 shì a matter; an affair 是時
444 4 shì Shi 是時
445 4 shì is; bhū 是時
446 4 shì this; idam 是時
447 4 jiè border; boundary 焰魔羅界一切眾生令得解脫
448 4 jiè kingdom 焰魔羅界一切眾生令得解脫
449 4 jiè circle; society 焰魔羅界一切眾生令得解脫
450 4 jiè territory; region 焰魔羅界一切眾生令得解脫
451 4 jiè the world 焰魔羅界一切眾生令得解脫
452 4 jiè scope; extent 焰魔羅界一切眾生令得解脫
453 4 jiè erathem; stratigraphic unit 焰魔羅界一切眾生令得解脫
454 4 jiè to divide; to define a boundary 焰魔羅界一切眾生令得解脫
455 4 jiè to adjoin 焰魔羅界一切眾生令得解脫
456 4 jiè dhatu; realm; field; domain 焰魔羅界一切眾生令得解脫
457 4 受持 shòuchí uphold 恭敬受持
458 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 恭敬受持
459 4 地獄 dìyù a hell 及照地獄
460 4 地獄 dìyù hell 及照地獄
461 4 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 及照地獄
462 4 不退 bùtuì to not leave; to not go back 於無上正等正覺速得不退
463 4 不退 bùtuì not finished 於無上正等正覺速得不退
464 4 不退 bùtuì not waning 於無上正等正覺速得不退
465 4 不退 bùtuì never regressing; avaivartika 於無上正等正覺速得不退
466 4 jīn today; present; now 汝今諦聽
467 4 jīn Jin 汝今諦聽
468 4 jīn modern 汝今諦聽
469 4 jīn now; adhunā 汝今諦聽
470 4 正法 zhèngfǎ proper law 若有眾生於此正法
471 4 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 若有眾生於此正法
472 4 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 若有眾生於此正法
473 4 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 若有眾生於此正法
474 4 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 若有眾生於此正法
475 4 名號 mínghào name 說彼十方如來所有名號
476 4 名號 mínghào reputation 說彼十方如來所有名號
477 4 名號 mínghào title 說彼十方如來所有名號
478 4 無上正等正覺 wú shàng zhèng děng zhèng jué anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment 於無上正等正覺速得不退
479 4 rén person; people; a human being 諸天人等百千那臾多
480 4 rén Kangxi radical 9 諸天人等百千那臾多
481 4 rén a kind of person 諸天人等百千那臾多
482 4 rén everybody 諸天人等百千那臾多
483 4 rén adult 諸天人等百千那臾多
484 4 rén somebody; others 諸天人等百千那臾多
485 4 rén an upright person 諸天人等百千那臾多
486 4 rén person; manuṣya 諸天人等百千那臾多
487 4 also; too 亦不墮地獄
488 4 but 亦不墮地獄
489 4 this; he; she 亦不墮地獄
490 4 although; even though 亦不墮地獄
491 4 already 亦不墮地獄
492 4 particle with no meaning 亦不墮地獄
493 4 Yi 亦不墮地獄
494 4 聞已 wén yǐ after hearing; upon hearing 若人聞已
495 4 I; me; my 我為汝說
496 4 self 我為汝說
497 4 we; our 我為汝說
498 4 [my] dear 我為汝說
499 4 Wo 我為汝說
500 4 self; atman; attan 我為汝說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
童子 tóngzǐ boy; prince; kumara
near to; antike
děng same; equal; sama
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
bǎi hundred; śata
俱胝
 1. jūzhī
 2. jūzhī
 1. Judi
 2. koti; one hundred million; a very large number
世界
 1. shìjiè
 2. shìjiè
 1. world
 2. a world; lokadhatu
 1. duō
 2. duō
 1. ta
 2. many; bahu

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝月 寶月 98 Ratnacandra
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大乘宝月童子问法经 大乘寶月童子問法經 100 Ratnacandraparipṛcchā; Dasheng Bao Yue Tongzi Wen Fa Jing
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
饿鬼趣 餓鬼趣 195 Hungry Ghost Realm
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 112 King Bimbisara
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无能胜菩萨 無能勝菩薩 119 Aparājita Bodhisattva
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西天 120 India; Indian continent
焰魔罗 焰魔羅 121 Yama
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 74.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
多劫 100 many kalpas; numerous eons
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
佛光普照 102 Buddha's Light Shines Universally
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
广大无边 廣大無邊 103 infinite
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
伽他 106 gatha; verse
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
名曰 109 to be named; to be called
傍生 112 [rebirth as an] animal
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
如来名号 如來名號 114 Epithets of the Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三业 三業 115 three types of karma; three actions
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
生忍 115 Ordinary Patience
十佛名 115 ten Buddha names; to chant the name of the Buddha ten times
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
十如 115 ten qualities
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四天 115 four kinds of heaven
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
王难 王難 119 persecution of Buddhism
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无上正等正觉 無上正等正覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
香花供养 香花供養 120 They offer to it flowers and incense.
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
信解受持 120 believe and uphold
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪业 罪業 122 sin; karma