Glossary and Vocabulary for A Commentary on the Guiding Principle of the Perfection of Insight in the Sūtra on the Unfailing True Vow of the Thunderbolt of Great Bliss (Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi) 大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 121 zhě ca 如是者
2 74 金剛 jīngāng a diamond 金剛加持者
3 74 金剛 jīngāng King Kong 金剛加持者
4 74 金剛 jīngāng a hard object 金剛加持者
5 74 金剛 jīngāng gorilla 金剛加持者
6 74 金剛 jīngāng diamond 金剛加持者
7 74 金剛 jīngāng vajra 金剛加持者
8 57 ya 所謂結集之時所指是經也
9 52 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 證清淨而不增也
10 52 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 證清淨而不增也
11 52 清淨 qīngjìng concise 證清淨而不增也
12 52 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 證清淨而不增也
13 52 清淨 qīngjìng pure and clean 證清淨而不增也
14 52 清淨 qīngjìng purity 證清淨而不增也
15 52 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 證清淨而不增也
16 43 yóu Kangxi radical 102 由三密四智
17 43 yóu to follow along 由三密四智
18 43 yóu cause; reason 由三密四智
19 43 yóu You 由三密四智
20 40 sentence 經云說一切法清淨句門者
21 40 gōu to bend; to strike; to catch 經云說一切法清淨句門者
22 40 gōu to tease 經云說一切法清淨句門者
23 40 gōu to delineate 經云說一切法清淨句門者
24 40 gōu a young bud 經云說一切法清淨句門者
25 40 clause; phrase; line 經云說一切法清淨句門者
26 40 a musical phrase 經云說一切法清淨句門者
27 40 verse; pada; gāthā 經云說一切法清淨句門者
28 35 瑜伽 yújiā yoga 皆以瑜伽法相應
29 35 瑜伽 yújiā yoga 皆以瑜伽法相應
30 35 瑜伽 yújiā Yogācāra School 皆以瑜伽法相應
31 35 瑜伽 yújiā Yoga 皆以瑜伽法相應
32 35 letter; symbol; character 且賀字以為本體賀字從阿字生
33 35 Zi 且賀字以為本體賀字從阿字生
34 35 to love 且賀字以為本體賀字從阿字生
35 35 to teach; to educate 且賀字以為本體賀字從阿字生
36 35 to be allowed to marry 且賀字以為本體賀字從阿字生
37 35 courtesy name; style name; scholarly or literary name 且賀字以為本體賀字從阿字生
38 35 diction; wording 且賀字以為本體賀字從阿字生
39 35 handwriting 且賀字以為本體賀字從阿字生
40 35 calligraphy; a work of calligraphy 且賀字以為本體賀字從阿字生
41 35 a written pledge; a letter; a contract 且賀字以為本體賀字從阿字生
42 35 a font; a calligraphic style 且賀字以為本體賀字從阿字生
43 35 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 且賀字以為本體賀字從阿字生
44 31 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 用以大空金剛智三摩地
45 29 菩薩 púsà bodhisattva 以成修真言行菩薩法器
46 29 菩薩 púsà bodhisattva 以成修真言行菩薩法器
47 29 菩薩 púsà bodhisattva 以成修真言行菩薩法器
48 29 一切 yīqiè temporary 能作一切如來一切印者四智印也
49 29 一切 yīqiè the same 能作一切如來一切印者四智印也
50 29 four 行四種
51 29 note a musical scale 行四種
52 29 fourth 行四種
53 29 Si 行四種
54 29 four; catur 行四種
55 28 to go; to 表如來於中道十六大菩薩普賢智
56 28 to rely on; to depend on 表如來於中道十六大菩薩普賢智
57 28 Yu 表如來於中道十六大菩薩普賢智
58 28 a crow 表如來於中道十六大菩薩普賢智
59 26 xiū to decorate; to embellish 是故得知修最上乘
60 26 xiū to study; to cultivate 是故得知修最上乘
61 26 xiū to repair 是故得知修最上乘
62 26 xiū long; slender 是故得知修最上乘
63 26 xiū to write; to compile 是故得知修最上乘
64 26 xiū to build; to construct; to shape 是故得知修最上乘
65 26 xiū to practice 是故得知修最上乘
66 26 xiū to cut 是故得知修最上乘
67 26 xiū virtuous; wholesome 是故得知修最上乘
68 26 xiū a virtuous person 是故得知修最上乘
69 26 xiū Xiu 是故得知修最上乘
70 26 xiū to unknot 是故得知修最上乘
71 26 xiū to prepare; to put in order 是故得知修最上乘
72 26 xiū excellent 是故得知修最上乘
73 26 xiū to perform [a ceremony] 是故得知修最上乘
74 26 xiū Cultivation 是故得知修最上乘
75 26 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 是故得知修最上乘
76 26 xiū pratipanna; spiritual practice 是故得知修最上乘
77 25 wèi position; location; place
78 25 wèi bit
79 25 wèi a seat
80 25 wèi a post
81 25 wèi a rank; status
82 25 wèi a throne
83 25 wèi Wei
84 25 wèi the standard form of an object
85 25 wèi a polite form of address
86 25 wèi at; located at
87 25 wèi to arrange
88 25 wèi to remain standing; avasthā
89 25 曼茶羅 màncháluó mandala 已成解脫輪大曼茶羅
90 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
91 25 děi to want to; to need to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
92 25 děi must; ought to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
93 25 de 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
94 25 de infix potential marker 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
95 25 to result in 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
96 25 to be proper; to fit; to suit 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
97 25 to be satisfied 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
98 25 to be finished 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
99 25 děi satisfying 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
100 25 to contract 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
101 25 to hear 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
102 25 to have; there is 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
103 25 marks time passed 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
104 25 obtain; attain; prāpta 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
105 24 wéi to act as; to serve 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
106 24 wéi to change into; to become 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
107 24 wéi to be; is 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
108 24 wéi to do 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
109 24 wèi to support; to help 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
110 24 wéi to govern 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
111 24 wèi to be; bhū 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
112 24 獲得 huòdé to obtain; to receive; to get 獲得於法自在
113 24 獲得 huòdé obtain; pratilabhate 獲得於法自在
114 21 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood 經云所謂妙適清淨句是菩薩位者
115 21 zhèng proof 已證一切如來者
116 21 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 已證一切如來者
117 21 zhèng to advise against 已證一切如來者
118 21 zhèng certificate 已證一切如來者
119 21 zhèng an illness 已證一切如來者
120 21 zhèng to accuse 已證一切如來者
121 21 zhèng realization; adhigama 已證一切如來者
122 21 zhèng obtaining; prāpti 已證一切如來者
123 20 ān calm; still; quiet; peaceful 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
124 20 ān to calm; to pacify 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
125 20 ān safe; secure 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
126 20 ān comfortable; happy 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
127 20 ān to find a place for 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
128 20 ān to install; to fix; to fit 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
129 20 ān to be content 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
130 20 ān to cherish 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
131 20 ān to bestow; to confer 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
132 20 ān amphetamine 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
133 20 ān ampere 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
134 20 ān to add; to submit 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
135 20 ān to reside; to live at 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
136 20 ān to be used to; to be familiar with 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
137 20 ān an 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
138 20 ān Ease 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
139 20 ān e 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
140 20 ān an 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
141 20 ān peace 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
142 19 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一切如來者
143 19 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
144 19 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
145 19 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
146 19 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
147 19 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
148 19 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
149 19 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
150 19 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
151 19 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
152 19 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
153 19 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
154 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 同上所說五佛也
155 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 同上所說五佛也
156 19 shuì to persuade 同上所說五佛也
157 19 shuō to teach; to recite; to explain 同上所說五佛也
158 19 shuō a doctrine; a theory 同上所說五佛也
159 19 shuō to claim; to assert 同上所說五佛也
160 19 shuō allocution 同上所說五佛也
161 19 shuō to criticize; to scold 同上所說五佛也
162 19 shuō to indicate; to refer to 同上所說五佛也
163 19 shuō speach; vāda 同上所說五佛也
164 19 shuō to speak; bhāṣate 同上所說五佛也
165 19 shuō to instruct 同上所說五佛也
166 19 to use; to grasp 以成上下十峰金剛大空智處
167 19 to rely on 以成上下十峰金剛大空智處
168 19 to regard 以成上下十峰金剛大空智處
169 19 to be able to 以成上下十峰金剛大空智處
170 19 to order; to command 以成上下十峰金剛大空智處
171 19 used after a verb 以成上下十峰金剛大空智處
172 19 a reason; a cause 以成上下十峰金剛大空智處
173 19 Israel 以成上下十峰金剛大空智處
174 19 Yi 以成上下十峰金剛大空智處
175 19 use; yogena 以成上下十峰金剛大空智處
176 18 suǒ a few; various; some 又有六義如聲論所釋
177 18 suǒ a place; a location 又有六義如聲論所釋
178 18 suǒ indicates a passive voice 又有六義如聲論所釋
179 18 suǒ an ordinal number 又有六義如聲論所釋
180 18 suǒ meaning 又有六義如聲論所釋
181 18 suǒ garrison 又有六義如聲論所釋
182 18 suǒ place; pradeśa 又有六義如聲論所釋
183 18 děng et cetera; and so on 熾盛自在與端嚴等也
184 18 děng to wait 熾盛自在與端嚴等也
185 18 děng to be equal 熾盛自在與端嚴等也
186 18 děng degree; level 熾盛自在與端嚴等也
187 18 děng to compare 熾盛自在與端嚴等也
188 18 děng same; equal; sama 熾盛自在與端嚴等也
189 18 to be near by; to be close to 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
190 18 at that time 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
191 18 to be exactly the same as; to be thus 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
192 18 supposed; so-called 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
193 18 to arrive at; to ascend 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
194 18 法智 fǎzhì understanding of the Dharma 法智印
195 18 法智 fǎzhì Gautama Dharmaprajña 法智印
196 18 method; way 獲得於法自在
197 18 France 獲得於法自在
198 18 the law; rules; regulations 獲得於法自在
199 18 the teachings of the Buddha; Dharma 獲得於法自在
200 18 a standard; a norm 獲得於法自在
201 18 an institution 獲得於法自在
202 18 to emulate 獲得於法自在
203 18 magic; a magic trick 獲得於法自在
204 18 punishment 獲得於法自在
205 18 Fa 獲得於法自在
206 18 a precedent 獲得於法自在
207 18 a classification of some kinds of Han texts 獲得於法自在
208 18 relating to a ceremony or rite 獲得於法自在
209 18 Dharma 獲得於法自在
210 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 獲得於法自在
211 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 獲得於法自在
212 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 獲得於法自在
213 18 quality; characteristic 獲得於法自在
214 18 如來 rúlái Tathagata 表如來於中道十六大菩薩普賢智
215 18 如來 Rúlái Tathagata 表如來於中道十六大菩薩普賢智
216 18 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 表如來於中道十六大菩薩普賢智
217 17 zuò to do 能作一切如來一切印者四智印也
218 17 zuò to act as; to serve as 能作一切如來一切印者四智印也
219 17 zuò to start 能作一切如來一切印者四智印也
220 17 zuò a writing; a work 能作一切如來一切印者四智印也
221 17 zuò to dress as; to be disguised as 能作一切如來一切印者四智印也
222 17 zuō to create; to make 能作一切如來一切印者四智印也
223 17 zuō a workshop 能作一切如來一切印者四智印也
224 17 zuō to write; to compose 能作一切如來一切印者四智印也
225 17 zuò to rise 能作一切如來一切印者四智印也
226 17 zuò to be aroused 能作一切如來一切印者四智印也
227 17 zuò activity; action; undertaking 能作一切如來一切印者四智印也
228 17 zuò to regard as 能作一切如來一切印者四智印也
229 17 zuò action; kāraṇa 能作一切如來一切印者四智印也
230 17 néng can; able 能作一切如來一切印者四智印也
231 17 néng ability; capacity 能作一切如來一切印者四智印也
232 17 néng a mythical bear-like beast 能作一切如來一切印者四智印也
233 17 néng energy 能作一切如來一切印者四智印也
234 17 néng function; use 能作一切如來一切印者四智印也
235 17 néng talent 能作一切如來一切印者四智印也
236 17 néng expert at 能作一切如來一切印者四智印也
237 17 néng to be in harmony 能作一切如來一切印者四智印也
238 17 néng to tend to; to care for 能作一切如來一切印者四智印也
239 17 néng to reach; to arrive at 能作一切如來一切印者四智印也
240 17 néng to be able; śak 能作一切如來一切印者四智印也
241 17 néng skilful; pravīṇa 能作一切如來一切印者四智印也
242 17 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 能作一切如來一切印者四智印也
243 17 yìn India 能作一切如來一切印者四智印也
244 17 yìn a mudra; a hand gesture 能作一切如來一切印者四智印也
245 17 yìn a seal; a stamp 能作一切如來一切印者四智印也
246 17 yìn to tally 能作一切如來一切印者四智印也
247 17 yìn a vestige; a trace 能作一切如來一切印者四智印也
248 17 yìn Yin 能作一切如來一切印者四智印也
249 17 yìn to leave a track or trace 能作一切如來一切印者四智印也
250 17 yìn mudra 能作一切如來一切印者四智印也
251 17 zhōng middle 准瑜伽教中五佛是也
252 17 zhōng medium; medium sized 准瑜伽教中五佛是也
253 17 zhōng China 准瑜伽教中五佛是也
254 17 zhòng to hit the mark 准瑜伽教中五佛是也
255 17 zhōng midday 准瑜伽教中五佛是也
256 17 zhōng inside 准瑜伽教中五佛是也
257 17 zhōng during 准瑜伽教中五佛是也
258 17 zhōng Zhong 准瑜伽教中五佛是也
259 17 zhōng intermediary 准瑜伽教中五佛是也
260 17 zhōng half 准瑜伽教中五佛是也
261 17 zhòng to reach; to attain 准瑜伽教中五佛是也
262 17 zhòng to suffer; to infect 准瑜伽教中五佛是也
263 17 zhòng to obtain 准瑜伽教中五佛是也
264 17 zhòng to pass an exam 准瑜伽教中五佛是也
265 17 zhōng middle 准瑜伽教中五佛是也
266 17 印明 yìnmíng mudra-hrdaya 法智印明也
267 17 meaning; sense 能破義也
268 17 justice; right action; righteousness 能破義也
269 17 artificial; man-made; fake 能破義也
270 17 chivalry; generosity 能破義也
271 17 just; righteous 能破義也
272 17 adopted 能破義也
273 17 a relationship 能破義也
274 17 volunteer 能破義也
275 17 something suitable 能破義也
276 17 a martyr 能破義也
277 17 a law 能破義也
278 17 Yi 能破義也
279 17 Righteousness 能破義也
280 17 aim; artha 能破義也
281 17 qián front 五佛亦如前釋
282 17 qián former; the past 五佛亦如前釋
283 17 qián to go forward 五佛亦如前釋
284 17 qián preceding 五佛亦如前釋
285 17 qián before; earlier; prior 五佛亦如前釋
286 17 qián to appear before 五佛亦如前釋
287 17 qián future 五佛亦如前釋
288 17 qián top; first 五佛亦如前釋
289 17 qián battlefront 五佛亦如前釋
290 17 qián before; former; pūrva 五佛亦如前釋
291 17 qián facing; mukha 五佛亦如前釋
292 16 zhǒng kind; type 行四種
293 16 zhòng to plant; to grow; to cultivate 行四種
294 16 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 行四種
295 16 zhǒng seed; strain 行四種
296 16 zhǒng offspring 行四種
297 16 zhǒng breed 行四種
298 16 zhǒng race 行四種
299 16 zhǒng species 行四種
300 16 zhǒng root; source; origin 行四種
301 16 zhǒng grit; guts 行四種
302 16 zhǒng seed; bīja 行四種
303 16 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 聚成此五身也
304 16 chéng to become; to turn into 聚成此五身也
305 16 chéng to grow up; to ripen; to mature 聚成此五身也
306 16 chéng to set up; to establish; to develop; to form 聚成此五身也
307 16 chéng a full measure of 聚成此五身也
308 16 chéng whole 聚成此五身也
309 16 chéng set; established 聚成此五身也
310 16 chéng to reache a certain degree; to amount to 聚成此五身也
311 16 chéng to reconcile 聚成此五身也
312 16 chéng to resmble; to be similar to 聚成此五身也
313 16 chéng composed of 聚成此五身也
314 16 chéng a result; a harvest; an achievement 聚成此五身也
315 16 chéng capable; able; accomplished 聚成此五身也
316 16 chéng to help somebody achieve something 聚成此五身也
317 16 chéng Cheng 聚成此五身也
318 16 chéng Become 聚成此五身也
319 16 chéng becoming; bhāva 聚成此五身也
320 16 infix potential marker 處煩惱而不減
321 15 biǎo clock; a wrist watch 表如
322 15 biǎo a coat; outer clothing 表如
323 15 biǎo a mark; a border 表如
324 15 biǎo appearance; exterior; bearing 表如
325 15 biǎo to show; to express; to manifest; to display 表如
326 15 biǎo a memorial; a memorial to the throne 表如
327 15 biǎo an example; a model 表如
328 15 biǎo a stele 表如
329 15 biǎo a grave inscription 表如
330 15 biǎo a record; a table; a report; a form 表如
331 15 biǎo an alias; an alternative name 表如
332 15 biǎo a meter; an instrument; a gauge 表如
333 15 biǎo a prostitute 表如
334 15 biǎo Biao 表如
335 15 biǎo to put on a coat 表如
336 15 biǎo to praise 表如
337 15 biǎo to tell; to declare 表如
338 15 biǎo to present a memorial 表如
339 15 biǎo to recommend 表如
340 15 biǎo to investigate; to review 表如
341 15 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 表如
342 15 biǎo to give medicine for driving out cold 表如
343 15 biǎo to adorn 表如
344 15 biǎo to mark; to indicate 表如
345 15 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 表如
346 15 biǎo designation; vijñapti 表如
347 14 shí time; a point or period of time 所謂結集之時所指是經也
348 14 shí a season; a quarter of a year 所謂結集之時所指是經也
349 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 所謂結集之時所指是經也
350 14 shí fashionable 所謂結集之時所指是經也
351 14 shí fate; destiny; luck 所謂結集之時所指是經也
352 14 shí occasion; opportunity; chance 所謂結集之時所指是經也
353 14 shí tense 所謂結集之時所指是經也
354 14 shí particular; special 所謂結集之時所指是經也
355 14 shí to plant; to cultivate 所謂結集之時所指是經也
356 14 shí an era; a dynasty 所謂結集之時所指是經也
357 14 shí time [abstract] 所謂結集之時所指是經也
358 14 shí seasonal 所謂結集之時所指是經也
359 14 shí to wait upon 所謂結集之時所指是經也
360 14 shí hour 所謂結集之時所指是經也
361 14 shí appropriate; proper; timely 所謂結集之時所指是經也
362 14 shí Shi 所謂結集之時所指是經也
363 14 shí a present; currentlt 所謂結集之時所指是經也
364 14 shí time; kāla 所謂結集之時所指是經也
365 14 shí at that time; samaya 所謂結集之時所指是經也
366 13 shēn human body; torso 聚成此五身也
367 13 shēn Kangxi radical 158 聚成此五身也
368 13 shēn self 聚成此五身也
369 13 shēn life 聚成此五身也
370 13 shēn an object 聚成此五身也
371 13 shēn a lifetime 聚成此五身也
372 13 shēn moral character 聚成此五身也
373 13 shēn status; identity; position 聚成此五身也
374 13 shēn pregnancy 聚成此五身也
375 13 juān India 聚成此五身也
376 13 shēn body; kāya 聚成此五身也
377 13 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 證得法身光明遍照毘盧遮那如來也
378 12 běn to be one's own 弟子身中本有如來藏性
379 12 běn origin; source; root; foundation; basis 弟子身中本有如來藏性
380 12 běn the roots of a plant 弟子身中本有如來藏性
381 12 běn capital 弟子身中本有如來藏性
382 12 běn main; central; primary 弟子身中本有如來藏性
383 12 běn according to 弟子身中本有如來藏性
384 12 běn a version; an edition 弟子身中本有如來藏性
385 12 běn a memorial [presented to the emperor] 弟子身中本有如來藏性
386 12 běn a book 弟子身中本有如來藏性
387 12 běn trunk of a tree 弟子身中本有如來藏性
388 12 běn to investigate the root of 弟子身中本有如來藏性
389 12 běn a manuscript for a play 弟子身中本有如來藏性
390 12 běn Ben 弟子身中本有如來藏性
391 12 běn root; origin; mula 弟子身中本有如來藏性
392 12 běn becoming, being, existing; bhava 弟子身中本有如來藏性
393 12 běn former; previous; pūrva 弟子身中本有如來藏性
394 12 zhì wisdom; knowledge; understanding 以成上下十峰金剛大空智處
395 12 zhì care; prudence 以成上下十峰金剛大空智處
396 12 zhì Zhi 以成上下十峰金剛大空智處
397 12 zhì clever 以成上下十峰金剛大空智處
398 12 zhì Wisdom 以成上下十峰金剛大空智處
399 12 zhì jnana; knowing 以成上下十峰金剛大空智處
400 12 hòu after; later 後證聖果時
401 12 hòu empress; queen 後證聖果時
402 12 hòu sovereign 後證聖果時
403 12 hòu the god of the earth 後證聖果時
404 12 hòu late; later 後證聖果時
405 12 hòu offspring; descendents 後證聖果時
406 12 hòu to fall behind; to lag 後證聖果時
407 12 hòu behind; back 後證聖果時
408 12 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後證聖果時
409 12 hòu Hou 後證聖果時
410 12 hòu after; behind 後證聖果時
411 12 hòu following 後證聖果時
412 12 hòu to be delayed 後證聖果時
413 12 hòu to abandon; to discard 後證聖果時
414 12 hòu feudal lords 後證聖果時
415 12 hòu Hou 後證聖果時
416 12 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後證聖果時
417 12 hòu rear; paścāt 後證聖果時
418 12 hòu later; paścima 後證聖果時
419 12 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 是故獲得慾金剛菩薩位
420 11 shòu to suffer; to be subjected to 不從師受而專意自受也
421 11 shòu to transfer; to confer 不從師受而專意自受也
422 11 shòu to receive; to accept 不從師受而專意自受也
423 11 shòu to tolerate 不從師受而專意自受也
424 11 shòu feelings; sensations 不從師受而專意自受也
425 11 Yi 誓也亦曼茶羅也
426 11 a nook; a corner 在東南隅月輪
427 11 edge 在東南隅月輪
428 11 a cove 在東南隅月輪
429 11 very careful 在東南隅月輪
430 11 a remote area; border region 在東南隅月輪
431 11 side 在東南隅月輪
432 11 zài in; at 如來在因地
433 11 zài to exist; to be living 如來在因地
434 11 zài to consist of 如來在因地
435 11 zài to be at a post 如來在因地
436 11 zài in; bhū 如來在因地
437 11 Qi 其地六種震動
438 11 zhī to go 所謂結集之時所指是經也
439 11 zhī to arrive; to go 所謂結集之時所指是經也
440 11 zhī is 所謂結集之時所指是經也
441 11 zhī to use 所謂結集之時所指是經也
442 11 zhī Zhi 所謂結集之時所指是經也
443 11 to give 熾盛自在與端嚴等也
444 11 to accompany 熾盛自在與端嚴等也
445 11 to particate in 熾盛自在與端嚴等也
446 11 of the same kind 熾盛自在與端嚴等也
447 11 to help 熾盛自在與端嚴等也
448 11 for 熾盛自在與端嚴等也
449 11 ér Kangxi radical 126 不從師受而專意自受也
450 11 ér as if; to seem like 不從師受而專意自受也
451 11 néng can; able 不從師受而專意自受也
452 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 不從師受而專意自受也
453 11 ér to arrive; up to 不從師受而專意自受也
454 10 所謂 suǒwèi so-called 所謂結集之時所指是經也
455 10 Buddha; Awakened One 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
456 10 relating to Buddhism 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
457 10 a statue or image of a Buddha 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
458 10 a Buddhist text 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
459 10 to touch; to stroke 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
460 10 Buddha 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
461 10 Buddha; Awakened One 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
462 10 jìng clean 淨除無始十
463 10 jìng no surplus; net 淨除無始十
464 10 jìng pure 淨除無始十
465 10 jìng tranquil 淨除無始十
466 10 jìng cold 淨除無始十
467 10 jìng to wash; to clense 淨除無始十
468 10 jìng role of hero 淨除無始十
469 10 jìng to remove sexual desire 淨除無始十
470 10 jìng bright and clean; luminous 淨除無始十
471 10 jìng clean; pure 淨除無始十
472 10 jìng cleanse 淨除無始十
473 10 jìng cleanse 淨除無始十
474 10 jìng Pure 淨除無始十
475 10 jìng vyavadāna; purification; cleansing 淨除無始十
476 10 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 淨除無始十
477 10 jìng viśuddhi; purity 淨除無始十
478 10 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 然後可修行也
479 10 修行 xiūxíng spiritual cultivation 然後可修行也
480 10 修行 xiūxíng spiritual practice; pratipatti 然後可修行也
481 10 修行 xiūxíng spiritual cultivation; bhāvanā 然後可修行也
482 10 平等 píngděng be equal in social status 平等種種事業於無盡無餘一切眾生界一切意願作業皆
483 10 平等 píngděng equal 平等種種事業於無盡無餘一切眾生界一切意願作業皆
484 10 平等 píngděng equality 平等種種事業於無盡無餘一切眾生界一切意願作業皆
485 10 平等 píngděng equal; without partiality 平等種種事業於無盡無餘一切眾生界一切意願作業皆
486 9 shì to release; to set free 又有六義如聲論所釋
487 9 shì to explain; to interpret 又有六義如聲論所釋
488 9 shì to remove; to dispell; to clear up 又有六義如聲論所釋
489 9 shì to give up; to abandon 又有六義如聲論所釋
490 9 shì to put down 又有六義如聲論所釋
491 9 shì to resolve 又有六義如聲論所釋
492 9 shì to melt 又有六義如聲論所釋
493 9 shì Śākyamuni 又有六義如聲論所釋
494 9 shì Buddhism 又有六義如聲論所釋
495 9 shì Śākya; Shakya 又有六義如聲論所釋
496 9 pleased; glad 又有六義如聲論所釋
497 9 shì explain 又有六義如聲論所釋
498 9 shì Śakra; Indra 又有六義如聲論所釋
499 9 三昧耶 sānmèiyé samaya; vow 必須師受三昧耶
500 9 月輪 yuèlún the disk of the moon 在毘盧遮那前月輪中

Frequencies of all Words

Top 1047

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 121 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如是者
2 121 zhě that 如是者
3 121 zhě nominalizing function word 如是者
4 121 zhě used to mark a definition 如是者
5 121 zhě used to mark a pause 如是者
6 121 zhě topic marker; that; it 如是者
7 121 zhuó according to 如是者
8 121 zhě ca 如是者
9 74 金剛 jīngāng a diamond 金剛加持者
10 74 金剛 jīngāng King Kong 金剛加持者
11 74 金剛 jīngāng a hard object 金剛加持者
12 74 金剛 jīngāng gorilla 金剛加持者
13 74 金剛 jīngāng diamond 金剛加持者
14 74 金剛 jīngāng vajra 金剛加持者
15 57 also; too 所謂結集之時所指是經也
16 57 a final modal particle indicating certainy or decision 所謂結集之時所指是經也
17 57 either 所謂結集之時所指是經也
18 57 even 所謂結集之時所指是經也
19 57 used to soften the tone 所謂結集之時所指是經也
20 57 used for emphasis 所謂結集之時所指是經也
21 57 used to mark contrast 所謂結集之時所指是經也
22 57 used to mark compromise 所謂結集之時所指是經也
23 57 ya 所謂結集之時所指是經也
24 52 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 證清淨而不增也
25 52 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 證清淨而不增也
26 52 清淨 qīngjìng concise 證清淨而不增也
27 52 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 證清淨而不增也
28 52 清淨 qīngjìng pure and clean 證清淨而不增也
29 52 清淨 qīngjìng purity 證清淨而不增也
30 52 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 證清淨而不增也
31 43 yóu follow; from; it is for...to 由三密四智
32 43 yóu Kangxi radical 102 由三密四智
33 43 yóu to follow along 由三密四智
34 43 yóu cause; reason 由三密四智
35 43 yóu by somebody; up to somebody 由三密四智
36 43 yóu from a starting point 由三密四智
37 43 yóu You 由三密四智
38 43 yóu because; yasmāt 由三密四智
39 40 sentence 經云說一切法清淨句門者
40 40 measure word for phrases or lines of verse 經云說一切法清淨句門者
41 40 gōu to bend; to strike; to catch 經云說一切法清淨句門者
42 40 gōu to tease 經云說一切法清淨句門者
43 40 gōu to delineate 經云說一切法清淨句門者
44 40 gōu if 經云說一切法清淨句門者
45 40 gōu a young bud 經云說一切法清淨句門者
46 40 clause; phrase; line 經云說一切法清淨句門者
47 40 a musical phrase 經云說一切法清淨句門者
48 40 verse; pada; gāthā 經云說一切法清淨句門者
49 35 瑜伽 yújiā yoga 皆以瑜伽法相應
50 35 瑜伽 yújiā yoga 皆以瑜伽法相應
51 35 瑜伽 yújiā Yogācāra School 皆以瑜伽法相應
52 35 瑜伽 yújiā Yoga 皆以瑜伽法相應
53 35 letter; symbol; character 且賀字以為本體賀字從阿字生
54 35 Zi 且賀字以為本體賀字從阿字生
55 35 to love 且賀字以為本體賀字從阿字生
56 35 to teach; to educate 且賀字以為本體賀字從阿字生
57 35 to be allowed to marry 且賀字以為本體賀字從阿字生
58 35 courtesy name; style name; scholarly or literary name 且賀字以為本體賀字從阿字生
59 35 diction; wording 且賀字以為本體賀字從阿字生
60 35 handwriting 且賀字以為本體賀字從阿字生
61 35 calligraphy; a work of calligraphy 且賀字以為本體賀字從阿字生
62 35 a written pledge; a letter; a contract 且賀字以為本體賀字從阿字生
63 35 a font; a calligraphic style 且賀字以為本體賀字從阿字生
64 35 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 且賀字以為本體賀字從阿字生
65 31 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 用以大空金剛智三摩地
66 31 shì is; are; am; to be 所謂結集之時所指是經也
67 31 shì is exactly 所謂結集之時所指是經也
68 31 shì is suitable; is in contrast 所謂結集之時所指是經也
69 31 shì this; that; those 所謂結集之時所指是經也
70 31 shì really; certainly 所謂結集之時所指是經也
71 31 shì correct; yes; affirmative 所謂結集之時所指是經也
72 31 shì true 所謂結集之時所指是經也
73 31 shì is; has; exists 所謂結集之時所指是經也
74 31 shì used between repetitions of a word 所謂結集之時所指是經也
75 31 shì a matter; an affair 所謂結集之時所指是經也
76 31 shì Shi 所謂結集之時所指是經也
77 31 shì is; bhū 所謂結集之時所指是經也
78 31 shì this; idam 所謂結集之時所指是經也
79 29 菩薩 púsà bodhisattva 以成修真言行菩薩法器
80 29 菩薩 púsà bodhisattva 以成修真言行菩薩法器
81 29 菩薩 púsà bodhisattva 以成修真言行菩薩法器
82 29 一切 yīqiè all; every; everything 能作一切如來一切印者四智印也
83 29 一切 yīqiè temporary 能作一切如來一切印者四智印也
84 29 一切 yīqiè the same 能作一切如來一切印者四智印也
85 29 一切 yīqiè generally 能作一切如來一切印者四智印也
86 29 一切 yīqiè all, everything 能作一切如來一切印者四智印也
87 29 一切 yīqiè all; sarva 能作一切如來一切印者四智印也
88 29 four 行四種
89 29 note a musical scale 行四種
90 29 fourth 行四種
91 29 Si 行四種
92 29 four; catur 行四種
93 28 in; at 表如來於中道十六大菩薩普賢智
94 28 in; at 表如來於中道十六大菩薩普賢智
95 28 in; at; to; from 表如來於中道十六大菩薩普賢智
96 28 to go; to 表如來於中道十六大菩薩普賢智
97 28 to rely on; to depend on 表如來於中道十六大菩薩普賢智
98 28 to go to; to arrive at 表如來於中道十六大菩薩普賢智
99 28 from 表如來於中道十六大菩薩普賢智
100 28 give 表如來於中道十六大菩薩普賢智
101 28 oppposing 表如來於中道十六大菩薩普賢智
102 28 and 表如來於中道十六大菩薩普賢智
103 28 compared to 表如來於中道十六大菩薩普賢智
104 28 by 表如來於中道十六大菩薩普賢智
105 28 and; as well as 表如來於中道十六大菩薩普賢智
106 28 for 表如來於中道十六大菩薩普賢智
107 28 Yu 表如來於中道十六大菩薩普賢智
108 28 a crow 表如來於中道十六大菩薩普賢智
109 28 whew; wow 表如來於中道十六大菩薩普賢智
110 28 near to; antike 表如來於中道十六大菩薩普賢智
111 26 xiū to decorate; to embellish 是故得知修最上乘
112 26 xiū to study; to cultivate 是故得知修最上乘
113 26 xiū to repair 是故得知修最上乘
114 26 xiū long; slender 是故得知修最上乘
115 26 xiū to write; to compile 是故得知修最上乘
116 26 xiū to build; to construct; to shape 是故得知修最上乘
117 26 xiū to practice 是故得知修最上乘
118 26 xiū to cut 是故得知修最上乘
119 26 xiū virtuous; wholesome 是故得知修最上乘
120 26 xiū a virtuous person 是故得知修最上乘
121 26 xiū Xiu 是故得知修最上乘
122 26 xiū to unknot 是故得知修最上乘
123 26 xiū to prepare; to put in order 是故得知修最上乘
124 26 xiū excellent 是故得知修最上乘
125 26 xiū to perform [a ceremony] 是故得知修最上乘
126 26 xiū Cultivation 是故得知修最上乘
127 26 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 是故得知修最上乘
128 26 xiū pratipanna; spiritual practice 是故得知修最上乘
129 25 wèi position; location; place
130 25 wèi measure word for people
131 25 wèi bit
132 25 wèi a seat
133 25 wèi a post
134 25 wèi a rank; status
135 25 wèi a throne
136 25 wèi Wei
137 25 wèi the standard form of an object
138 25 wèi a polite form of address
139 25 wèi at; located at
140 25 wèi to arrange
141 25 wèi to remain standing; avasthā
142 25 曼茶羅 màncháluó mandala 已成解脫輪大曼茶羅
143 25 de potential marker 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
144 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
145 25 děi must; ought to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
146 25 děi to want to; to need to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
147 25 děi must; ought to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
148 25 de 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
149 25 de infix potential marker 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
150 25 to result in 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
151 25 to be proper; to fit; to suit 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
152 25 to be satisfied 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
153 25 to be finished 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
154 25 de result of degree 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
155 25 de marks completion of an action 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
156 25 děi satisfying 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
157 25 to contract 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
158 25 marks permission or possibility 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
159 25 expressing frustration 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
160 25 to hear 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
161 25 to have; there is 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
162 25 marks time passed 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
163 25 obtain; attain; prāpta 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
164 24 wèi for; to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
165 24 wèi because of 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
166 24 wéi to act as; to serve 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
167 24 wéi to change into; to become 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
168 24 wéi to be; is 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
169 24 wéi to do 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
170 24 wèi for 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
171 24 wèi because of; for; to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
172 24 wèi to 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
173 24 wéi in a passive construction 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
174 24 wéi forming a rehetorical question 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
175 24 wéi forming an adverb 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
176 24 wéi to add emphasis 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
177 24 wèi to support; to help 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
178 24 wéi to govern 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
179 24 wèi to be; bhū 已得一切如來灌頂寶冠為三界主者
180 24 獲得 huòdé to obtain; to receive; to get 獲得於法自在
181 24 獲得 huòdé obtain; pratilabhate 獲得於法自在
182 21 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故得知修最上乘
183 21 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood 經云所謂妙適清淨句是菩薩位者
184 21 zhèng proof 已證一切如來者
185 21 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 已證一切如來者
186 21 zhèng to advise against 已證一切如來者
187 21 zhèng certificate 已證一切如來者
188 21 zhèng an illness 已證一切如來者
189 21 zhèng to accuse 已證一切如來者
190 21 zhèng realization; adhigama 已證一切如來者
191 21 zhèng obtaining; prāpti 已證一切如來者
192 20 ān calm; still; quiet; peaceful 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
193 20 ān to calm; to pacify 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
194 20 ān where 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
195 20 ān safe; secure 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
196 20 ān comfortable; happy 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
197 20 ān to find a place for 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
198 20 ān to install; to fix; to fit 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
199 20 ān to be content 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
200 20 ān to cherish 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
201 20 ān to bestow; to confer 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
202 20 ān amphetamine 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
203 20 ān ampere 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
204 20 ān to add; to submit 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
205 20 ān to reside; to live at 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
206 20 ān to be used to; to be familiar with 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
207 20 ān how; why 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
208 20 ān thus; so; therefore 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
209 20 ān deliberately 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
210 20 ān naturally 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
211 20 ān an 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
212 20 ān Ease 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
213 20 ān e 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
214 20 ān an 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
215 20 ān peace 中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵
216 20 such as; for example; for instance 又有六義如聲論所釋
217 20 if 又有六義如聲論所釋
218 20 in accordance with 又有六義如聲論所釋
219 20 to be appropriate; should; with regard to 又有六義如聲論所釋
220 20 this 又有六義如聲論所釋
221 20 it is so; it is thus; can be compared with 又有六義如聲論所釋
222 20 to go to 又有六義如聲論所釋
223 20 to meet 又有六義如聲論所釋
224 20 to appear; to seem; to be like 又有六義如聲論所釋
225 20 at least as good as 又有六義如聲論所釋
226 20 and 又有六義如聲論所釋
227 20 or 又有六義如聲論所釋
228 20 but 又有六義如聲論所釋
229 20 then 又有六義如聲論所釋
230 20 naturally 又有六義如聲論所釋
231 20 expresses a question or doubt 又有六義如聲論所釋
232 20 you 又有六義如聲論所釋
233 20 the second lunar month 又有六義如聲論所釋
234 20 in; at 又有六義如聲論所釋
235 20 Ru 又有六義如聲論所釋
236 20 Thus 又有六義如聲論所釋
237 20 thus; tathā 又有六義如聲論所釋
238 20 like; iva 又有六義如聲論所釋
239 20 suchness; tathatā 又有六義如聲論所釋
240 19 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一切如來者
241 19 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
242 19 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
243 19 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
244 19 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
245 19 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
246 19 greatly; very 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
247 19 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
248 19 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
249 19 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
250 19 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
251 19 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
252 19 approximately 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
253 19 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
254 19 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
255 19 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
256 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 同上所說五佛也
257 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 同上所說五佛也
258 19 shuì to persuade 同上所說五佛也
259 19 shuō to teach; to recite; to explain 同上所說五佛也
260 19 shuō a doctrine; a theory 同上所說五佛也
261 19 shuō to claim; to assert 同上所說五佛也
262 19 shuō allocution 同上所說五佛也
263 19 shuō to criticize; to scold 同上所說五佛也
264 19 shuō to indicate; to refer to 同上所說五佛也
265 19 shuō speach; vāda 同上所說五佛也
266 19 shuō to speak; bhāṣate 同上所說五佛也
267 19 shuō to instruct 同上所說五佛也
268 19 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 由獲瑜伽自在故能作
269 19 old; ancient; former; past 由獲瑜伽自在故能作
270 19 reason; cause; purpose 由獲瑜伽自在故能作
271 19 to die 由獲瑜伽自在故能作
272 19 so; therefore; hence 由獲瑜伽自在故能作
273 19 original 由獲瑜伽自在故能作
274 19 accident; happening; instance 由獲瑜伽自在故能作
275 19 a friend; an acquaintance; friendship 由獲瑜伽自在故能作
276 19 something in the past 由獲瑜伽自在故能作
277 19 deceased; dead 由獲瑜伽自在故能作
278 19 still; yet 由獲瑜伽自在故能作
279 19 therefore; tasmāt 由獲瑜伽自在故能作
280 19 so as to; in order to 以成上下十峰金剛大空智處
281 19 to use; to regard as 以成上下十峰金剛大空智處
282 19 to use; to grasp 以成上下十峰金剛大空智處
283 19 according to 以成上下十峰金剛大空智處
284 19 because of 以成上下十峰金剛大空智處
285 19 on a certain date 以成上下十峰金剛大空智處
286 19 and; as well as 以成上下十峰金剛大空智處
287 19 to rely on 以成上下十峰金剛大空智處
288 19 to regard 以成上下十峰金剛大空智處
289 19 to be able to 以成上下十峰金剛大空智處
290 19 to order; to command 以成上下十峰金剛大空智處
291 19 further; moreover 以成上下十峰金剛大空智處
292 19 used after a verb 以成上下十峰金剛大空智處
293 19 very 以成上下十峰金剛大空智處
294 19 already 以成上下十峰金剛大空智處
295 19 increasingly 以成上下十峰金剛大空智處
296 19 a reason; a cause 以成上下十峰金剛大空智處
297 19 Israel 以成上下十峰金剛大空智處
298 19 Yi 以成上下十峰金剛大空智處
299 19 use; yogena 以成上下十峰金剛大空智處
300 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 又有六義如聲論所釋
301 18 suǒ an office; an institute 又有六義如聲論所釋
302 18 suǒ introduces a relative clause 又有六義如聲論所釋
303 18 suǒ it 又有六義如聲論所釋
304 18 suǒ if; supposing 又有六義如聲論所釋
305 18 suǒ a few; various; some 又有六義如聲論所釋
306 18 suǒ a place; a location 又有六義如聲論所釋
307 18 suǒ indicates a passive voice 又有六義如聲論所釋
308 18 suǒ that which 又有六義如聲論所釋
309 18 suǒ an ordinal number 又有六義如聲論所釋
310 18 suǒ meaning 又有六義如聲論所釋
311 18 suǒ garrison 又有六義如聲論所釋
312 18 suǒ place; pradeśa 又有六義如聲論所釋
313 18 suǒ that which; yad 又有六義如聲論所釋
314 18 děng et cetera; and so on 熾盛自在與端嚴等也
315 18 děng to wait 熾盛自在與端嚴等也
316 18 děng degree; kind 熾盛自在與端嚴等也
317 18 děng plural 熾盛自在與端嚴等也
318 18 děng to be equal 熾盛自在與端嚴等也
319 18 děng degree; level 熾盛自在與端嚴等也
320 18 děng to compare 熾盛自在與端嚴等也
321 18 děng same; equal; sama 熾盛自在與端嚴等也
322 18 promptly; right away; immediately 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
323 18 to be near by; to be close to 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
324 18 at that time 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
325 18 to be exactly the same as; to be thus 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
326 18 supposed; so-called 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
327 18 if; but 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
328 18 to arrive at; to ascend 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
329 18 then; following 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
330 18 so; just so; eva 即盡虛空遍法界無盡無餘佛
331 18 法智 fǎzhì understanding of the Dharma 法智印
332 18 法智 fǎzhì Gautama Dharmaprajña 法智印
333 18 this; these 餘時則無此相
334 18 in this way 餘時則無此相
335 18 otherwise; but; however; so 餘時則無此相
336 18 at this time; now; here 餘時則無此相
337 18 this; here; etad 餘時則無此相
338 18 method; way 獲得於法自在
339 18 France 獲得於法自在
340 18 the law; rules; regulations 獲得於法自在
341 18 the teachings of the Buddha; Dharma 獲得於法自在
342 18 a standard; a norm 獲得於法自在
343 18 an institution 獲得於法自在
344 18 to emulate 獲得於法自在
345 18 magic; a magic trick 獲得於法自在
346 18 punishment 獲得於法自在
347 18 Fa 獲得於法自在
348 18 a precedent 獲得於法自在
349 18 a classification of some kinds of Han texts 獲得於法自在
350 18 relating to a ceremony or rite 獲得於法自在
351 18 Dharma 獲得於法自在
352 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 獲得於法自在
353 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 獲得於法自在
354 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 獲得於法自在
355 18 quality; characteristic 獲得於法自在
356 18 如來 rúlái Tathagata 表如來於中道十六大菩薩普賢智
357 18 如來 Rúlái Tathagata 表如來於中道十六大菩薩普賢智
358 18 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 表如來於中道十六大菩薩普賢智
359 17 zuò to do 能作一切如來一切印者四智印也
360 17 zuò to act as; to serve as 能作一切如來一切印者四智印也
361 17 zuò to start 能作一切如來一切印者四智印也
362 17 zuò a writing; a work 能作一切如來一切印者四智印也
363 17 zuò to dress as; to be disguised as 能作一切如來一切印者四智印也
364 17 zuō to create; to make 能作一切如來一切印者四智印也
365 17 zuō a workshop 能作一切如來一切印者四智印也
366 17 zuō to write; to compose 能作一切如來一切印者四智印也
367 17 zuò to rise 能作一切如來一切印者四智印也
368 17 zuò to be aroused 能作一切如來一切印者四智印也
369 17 zuò activity; action; undertaking 能作一切如來一切印者四智印也
370 17 zuò to regard as 能作一切如來一切印者四智印也
371 17 zuò action; kāraṇa 能作一切如來一切印者四智印也
372 17 néng can; able 能作一切如來一切印者四智印也
373 17 néng ability; capacity 能作一切如來一切印者四智印也
374 17 néng a mythical bear-like beast 能作一切如來一切印者四智印也
375 17 néng energy 能作一切如來一切印者四智印也
376 17 néng function; use 能作一切如來一切印者四智印也
377 17 néng may; should; permitted to 能作一切如來一切印者四智印也
378 17 néng talent 能作一切如來一切印者四智印也
379 17 néng expert at 能作一切如來一切印者四智印也
380 17 néng to be in harmony 能作一切如來一切印者四智印也
381 17 néng to tend to; to care for 能作一切如來一切印者四智印也
382 17 néng to reach; to arrive at 能作一切如來一切印者四智印也
383 17 néng as long as; only 能作一切如來一切印者四智印也
384 17 néng even if 能作一切如來一切印者四智印也
385 17 néng but 能作一切如來一切印者四智印也
386 17 néng in this way 能作一切如來一切印者四智印也
387 17 néng to be able; śak 能作一切如來一切印者四智印也
388 17 néng skilful; pravīṇa 能作一切如來一切印者四智印也
389 17 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 能作一切如來一切印者四智印也
390 17 yìn India 能作一切如來一切印者四智印也
391 17 yìn a mudra; a hand gesture 能作一切如來一切印者四智印也
392 17 yìn a seal; a stamp 能作一切如來一切印者四智印也
393 17 yìn to tally 能作一切如來一切印者四智印也
394 17 yìn a vestige; a trace 能作一切如來一切印者四智印也
395 17 yìn Yin 能作一切如來一切印者四智印也
396 17 yìn to leave a track or trace 能作一切如來一切印者四智印也
397 17 yìn mudra 能作一切如來一切印者四智印也
398 17 zhōng middle 准瑜伽教中五佛是也
399 17 zhōng medium; medium sized 准瑜伽教中五佛是也
400 17 zhōng China 准瑜伽教中五佛是也
401 17 zhòng to hit the mark 准瑜伽教中五佛是也
402 17 zhōng in; amongst 准瑜伽教中五佛是也
403 17 zhōng midday 准瑜伽教中五佛是也
404 17 zhōng inside 准瑜伽教中五佛是也
405 17 zhōng during 准瑜伽教中五佛是也
406 17 zhōng Zhong 准瑜伽教中五佛是也
407 17 zhōng intermediary 准瑜伽教中五佛是也
408 17 zhōng half 准瑜伽教中五佛是也
409 17 zhōng just right; suitably 准瑜伽教中五佛是也
410 17 zhōng while 准瑜伽教中五佛是也
411 17 zhòng to reach; to attain 准瑜伽教中五佛是也
412 17 zhòng to suffer; to infect 准瑜伽教中五佛是也
413 17 zhòng to obtain 准瑜伽教中五佛是也
414 17 zhòng to pass an exam 准瑜伽教中五佛是也
415 17 zhōng middle 准瑜伽教中五佛是也
416 17 印明 yìnmíng mudra-hrdaya 法智印明也
417 17 meaning; sense 能破義也
418 17 justice; right action; righteousness 能破義也
419 17 artificial; man-made; fake 能破義也
420 17 chivalry; generosity 能破義也
421 17 just; righteous 能破義也
422 17 adopted 能破義也
423 17 a relationship 能破義也
424 17 volunteer 能破義也
425 17 something suitable 能破義也
426 17 a martyr 能破義也
427 17 a law 能破義也
428 17 Yi 能破義也
429 17 Righteousness 能破義也
430 17 aim; artha 能破義也
431 17 qián front 五佛亦如前釋
432 17 qián former; the past 五佛亦如前釋
433 17 qián to go forward 五佛亦如前釋
434 17 qián preceding 五佛亦如前釋
435 17 qián before; earlier; prior 五佛亦如前釋
436 17 qián to appear before 五佛亦如前釋
437 17 qián future 五佛亦如前釋
438 17 qián top; first 五佛亦如前釋
439 17 qián battlefront 五佛亦如前釋
440 17 qián pre- 五佛亦如前釋
441 17 qián before; former; pūrva 五佛亦如前釋
442 17 qián facing; mukha 五佛亦如前釋
443 16 zhǒng kind; type 行四種
444 16 zhòng to plant; to grow; to cultivate 行四種
445 16 zhǒng kind; type 行四種
446 16 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 行四種
447 16 zhǒng seed; strain 行四種
448 16 zhǒng offspring 行四種
449 16 zhǒng breed 行四種
450 16 zhǒng race 行四種
451 16 zhǒng species 行四種
452 16 zhǒng root; source; origin 行四種
453 16 zhǒng grit; guts 行四種
454 16 zhǒng seed; bīja 行四種
455 16 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 聚成此五身也
456 16 chéng one tenth 聚成此五身也
457 16 chéng to become; to turn into 聚成此五身也
458 16 chéng to grow up; to ripen; to mature 聚成此五身也
459 16 chéng to set up; to establish; to develop; to form 聚成此五身也
460 16 chéng a full measure of 聚成此五身也
461 16 chéng whole 聚成此五身也
462 16 chéng set; established 聚成此五身也
463 16 chéng to reache a certain degree; to amount to 聚成此五身也
464 16 chéng to reconcile 聚成此五身也
465 16 chéng alright; OK 聚成此五身也
466 16 chéng an area of ten square miles 聚成此五身也
467 16 chéng to resmble; to be similar to 聚成此五身也
468 16 chéng composed of 聚成此五身也
469 16 chéng a result; a harvest; an achievement 聚成此五身也
470 16 chéng capable; able; accomplished 聚成此五身也
471 16 chéng to help somebody achieve something 聚成此五身也
472 16 chéng Cheng 聚成此五身也
473 16 chéng Become 聚成此五身也
474 16 chéng becoming; bhāva 聚成此五身也
475 16 not; no 處煩惱而不減
476 16 expresses that a certain condition cannot be acheived 處煩惱而不減
477 16 as a correlative 處煩惱而不減
478 16 no (answering a question) 處煩惱而不減
479 16 forms a negative adjective from a noun 處煩惱而不減
480 16 at the end of a sentence to form a question 處煩惱而不減
481 16 to form a yes or no question 處煩惱而不減
482 16 infix potential marker 處煩惱而不減
483 16 no; na 處煩惱而不減
484 15 biǎo clock; a wrist watch 表如
485 15 biǎo a coat; outer clothing 表如
486 15 biǎo a mark; a border 表如
487 15 biǎo appearance; exterior; bearing 表如
488 15 biǎo to show; to express; to manifest; to display 表如
489 15 biǎo a memorial; a memorial to the throne 表如
490 15 biǎo an example; a model 表如
491 15 biǎo a stele 表如
492 15 biǎo a grave inscription 表如
493 15 biǎo a record; a table; a report; a form 表如
494 15 biǎo an alias; an alternative name 表如
495 15 biǎo a meter; an instrument; a gauge 表如
496 15 biǎo a maternal cousin 表如
497 15 biǎo a prostitute 表如
498 15 biǎo Biao 表如
499 15 biǎo to put on a coat 表如
500 15 biǎo to praise 表如

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
ya
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
yóu because; yasmāt
verse; pada; gāthā
瑜伽
 1. yújiā
 2. yújiā
 1. Yogācāra School
 2. Yoga
三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿赖耶 阿賴耶 196 Ālaya Consciousness; Store-house Consciousness
八大菩萨 八大菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas; aṣṭamahopaputra
遍照如来 遍照如來 98 Vairocana Tathagata
遍照尊 98 Vairocana
不空金刚 不空金剛 98 Amoghavajra
纔发心转法轮菩萨 纔發心轉法輪菩薩 99 Sahacittotpadadharmacakrapravartin
重显 重顯 99 Chong Xian
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释 大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 100 A Commentary on the Guiding Principle of the Perfection of Insight in the sūtra on the Unfailing True Vow of the Thunderbolt of Great Bliss; Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
光明遍照 103 Vairocana
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚法菩萨 金剛法菩薩 106 Vajradharma bodhisatta
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
乐清 樂清 108 Yueqing
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩罗 摩羅 109 Māra
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘那夜迦 112 Vinayaka
婆伽梵 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
菩提心义 菩提心義 112 The Meaning of Bodhicitta
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
声论 聲論 115 Treatise on Sounds
时婆 時婆 115 jīvaka
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天界 116 heaven; devaloka
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
五方佛 87 Buddhas of the Five Directions
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
五佛宝冠 五佛寶冠 119 Crown of the Five Buddhas
五佛冠 五佛冠 119 Crown of the Five Buddhas
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无余依涅盘 無餘依涅槃 119 Remainderless Nirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
虛空库菩萨 虛空庫菩薩 120 Gaganaganja Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
有余依涅盘 有餘依涅槃 121 Nirvāṇa with Remainder
瑜伽教 121 Esoteric Buddhism
遮那 122 Vairocana
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智印 122 Wisdom Mudra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 248.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿赖耶识 阿賴耶識 196 alaya consciousness; storehouse consciousness; foundational consciousness; ālayavijñāna
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
半跏 98 to sit with one leg crossed; ardhaparyanka
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
报身佛 報身佛 66 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
幖帜 幖幟 98 a symbol
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不异 不異 98 not different
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
藏识 藏識 99 storehouse consciousness; ālayavijñāna; alaya consciousness
常乐 常樂 99 lasting joy
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成所作智 99 Wisdom of perfect conduct
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
初善 99 admirable in the beginning
初中后 初中後 99 the three divisions of a day
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大圆镜智 大圓鏡智 100
 1. Great Perfect Mirror Wisdom
 2. perfect mirrorlike wisdom; ādarśajñāna
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
地六种震动 地六種震動 100 the great earth shook in six ways
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
驮都 馱都 100 dhatu; realm
恶报 惡報 195 retribution for wrongdoing
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
二种 二種 195 two kinds
二谛 二諦 195 the two truths
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
 3. fit to receive the teachings
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福德资粮 福德資糧 102 puṇyasaṃbhāra; merit accumulated
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
盖表亲从佛闻也 蓋表親從佛聞也 103 expresses that a direct disciple of the Buddha heard this
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
灌顶宝冠 灌頂寶冠 103 empowered crown
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
吽字 104 hum syllable; hum-kara
秽土 穢土 104 impure land
慧学 慧學 104 Training on Wisdom
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
见道 見道 106
 1. to see the Way
 2. darśanamārga; path of vision
加行位 106 prayogamārga; path of preparation
羯摩 106 Repentance
羯磨 106 karma
结使 結使 106 a fetter
阶位 階位 106 rank; position; stage
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
吉罗 吉羅 106 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
九品 106 nine grades
客尘 客塵 107 external taint
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
利乐有情 利樂有情 108
 1. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
 2. to give joy to sentient beings
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
理趣 108 thought; mata
曼茶罗 曼茶羅 109 mandala
妙观察智 妙觀察智 109 wisdom of profound insight
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔罗 魔羅 109 Mara; the Devil; a devil; a demon
末那 109 manas; mind
摩尼 109 mani; jewel
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
内证 內證 110 personal realization; inner understanding; pratyātmādhigama
能破 110 refutation
能缘 能緣 110 conditioning power
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
平等性智 112 wisdom of universal equality
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
契印 113 a mudra
任运 任運 114 to accomplish something by letting it occur naturally
人我 114 personality; human soul
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如来地 如來地 114 state of a Tathāgata
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三密 115 three mysteries
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三昧耶智 115 samaya wisdom
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色金刚 色金剛 115 rūpavajra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身密 115 mystery of the body
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
圣果 聖果 115 sacred fruit
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜愿 勝願 115 spureme vow
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
生死流转 生死流轉 115 the cycle of death and rebirth
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十法界 115 ten dharma realms
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
施愿 施願 115 to granting wishes; varada
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
受用身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四大菩萨 四大菩薩 115 four great bodhisattvas
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四智 115 the four forms of wisdom
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
所破者破四魔也 115 what is destroyed are the four demons
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
未来现在 未來現在 119 the present and the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
唯心 119 cittamātra; mind-only
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我有 119 the illusion of the existence of self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无量净 無量淨 119 boundless purity
五欲 五慾 119 the five desires
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
五智 119 five kinds of wisdom
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无明住地 無明住地 119 abode of ignorance
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
五识 五識 119
 1. five kinds of cognition; five kinds of perception
 2. five steps of cognition; five kinds of mind
无始 無始 119 without beginning
无始无明 無始無明 119 innate nonenlightenment; basic ignorance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住涅槃 無住涅槃 119 apratisthitanirvana; nirvāṇa that is not localized
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
现生 現生 120 the present life
现证 現證 120 immediate realization
现等觉 現等覺 120 to become a Buddha
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
心缘 心緣 120 cognition of the environment
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
心真言 120 heart mantra
修得 120 cultivation; parijaya
修证 修證 120 cultivation and realization
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
意解 121 liberation of thought
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
义利 義利 121 a beneficial meaning
因地 121
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
印可 121 to confirm
印明 121 mudra-hrdaya
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法平等金刚三摩地 一切法平等金剛三摩地 121 the samādhi of the eternal equality of all dharmas
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切义成就 一切義成就 121 one who has accomplished an aim; siddhārtha
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
异熟 異熟 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
欲界 121 realm of desire
语密 語密 121 mystery of speech
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
瑜伽自在 121 yoga mastery
运心 運心 121 setting the mind in motion; resolving indecision
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
增上心学 增上心學 122 training on meditative concentration
增上戒学 增上戒學 122 training on morality
召请 召請 122
 1. Summoning
 2. to invite
证一切如来一切智智 證一切如來一切智智 122 realizing the omniscience of all the Tathāgatas
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真言门 真言門 122 dhāraṇī gateway
智拳印 122 fist of wisdom mudra
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中善 122 admirable in the middle
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自证 自證 122 self-attained
最上乘 122 the supreme vehicle
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha