Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 16

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 488 真如 zhēnrú True Thusness 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
2 488 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
3 445 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 所言菩薩摩訶薩者
4 194 fēi Kangxi radical 175 即色真如非菩薩摩訶薩
5 194 fēi wrong; bad; untruthful 即色真如非菩薩摩訶薩
6 194 fēi different 即色真如非菩薩摩訶薩
7 194 fēi to not be; to not have 即色真如非菩薩摩訶薩
8 194 fēi to violate; to be contrary to 即色真如非菩薩摩訶薩
9 194 fēi Africa 即色真如非菩薩摩訶薩
10 194 fēi to slander 即色真如非菩薩摩訶薩
11 194 fěi to avoid 即色真如非菩薩摩訶薩
12 194 fēi must 即色真如非菩薩摩訶薩
13 194 fēi an error 即色真如非菩薩摩訶薩
14 194 fēi a problem; a question 即色真如非菩薩摩訶薩
15 194 fēi evil 即色真如非菩薩摩訶薩
16 176 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 佛十力真如中有菩薩摩訶薩不
17 100 infix potential marker 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
18 86 to be near by; to be close to 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
19 86 at that time 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
20 86 to be exactly the same as; to be thus 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
21 86 supposed; so-called 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
22 86 to arrive at; to ascend 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
23 86 to leave; to depart; to go away; to part 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
24 86 a mythical bird 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
25 86 li; one of the eight divinatory trigrams 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
26 86 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
27 86 chī a dragon with horns not yet grown 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
28 86 a mountain ash 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
29 86 vanilla; a vanilla-like herb 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
30 86 to be scattered; to be separated 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
31 86 to cut off 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
32 86 to violate; to be contrary to 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
33 86 to be distant from 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
34 86 two 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
35 86 to array; to align 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
36 86 to pass through; to experience 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
37 86 transcendence 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
38 85 different; other 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
39 85 to distinguish; to separate; to discriminate 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
40 85 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
41 85 unfamiliar; foreign 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
42 85 unusual; strange; surprising 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
43 85 to marvel; to wonder 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
44 73 chù to touch; to feel
45 73 chù to butt; to ram; to gore
46 73 chù touch; contact; sparśa
47 70 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
48 70 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
49 60 shēn human body; torso
50 60 shēn Kangxi radical 158
51 60 shēn self
52 60 shēn life
53 60 shēn an object
54 60 shēn a lifetime
55 60 shēn moral character
56 60 shēn status; identity; position
57 60 shēn pregnancy
58 60 juān India
59 60 shēn body; kaya
60 60 nose
61 60 Kangxi radical 209
62 60 to smell
63 60 a grommet; an eyelet
64 60 to make a hole in an animal's nose
65 60 a handle
66 60 cape; promontory
67 60 first
68 60 nose; ghrāṇa
69 60 shé tongue
70 60 shé Kangxi radical 135
71 60 shé a tongue-shaped object
72 60 shé tongue; jihva
73 60 ěr ear 即耳
74 60 ěr Kangxi radical 128 即耳
75 60 ěr an ear-shaped object 即耳
76 60 ěr on both sides 即耳
77 60 ěr a vessel handle 即耳
78 50 ya 不也
79 45 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 善現
80 41 idea 於意云何
81 41 Italy (abbreviation) 於意云何
82 41 a wish; a desire; intention 於意云何
83 41 mood; feeling 於意云何
84 41 will; willpower; determination 於意云何
85 41 bearing; spirit 於意云何
86 41 to think of; to long for; to miss 於意云何
87 41 to anticipate; to expect 於意云何
88 41 to doubt; to suspect 於意云何
89 41 meaning 於意云何
90 41 a suggestion; a hint 於意云何
91 41 an understanding; a point of view 於意云何
92 41 Yi 於意云何
93 41 manas; mind; mentation 於意云何
94 40 非有 fēiyǒu does not exist; is not real 性非有故
95 37 shòu to suffer; to be subjected to 即受
96 37 shòu to transfer; to confer 即受
97 37 shòu to receive; to accept 即受
98 37 shòu to tolerate 即受
99 37 shòu feelings; sensations 即受
100 36 yǎn eye 即眼處真如非菩薩摩訶薩
101 36 yǎn eyeball 即眼處真如非菩薩摩訶薩
102 36 yǎn sight 即眼處真如非菩薩摩訶薩
103 36 yǎn the present moment 即眼處真如非菩薩摩訶薩
104 36 yǎn an opening; a small hole 即眼處真如非菩薩摩訶薩
105 36 yǎn a trap 即眼處真如非菩薩摩訶薩
106 36 yǎn insight 即眼處真如非菩薩摩訶薩
107 36 yǎn a salitent point 即眼處真如非菩薩摩訶薩
108 36 yǎn a beat with no accent 即眼處真如非菩薩摩訶薩
109 36 yǎn to look; to glance 即眼處真如非菩薩摩訶薩
110 36 yǎn to see proof 即眼處真如非菩薩摩訶薩
111 36 yǎn eye; locana 即眼處真如非菩薩摩訶薩
112 36 所生 suǒshēng parents (father and mother) 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
113 35 yuán fate; predestined affinity 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
114 35 yuán hem 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
115 35 yuán to revolve around 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
116 35 yuán to climb up 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
117 35 yuán cause; origin; reason 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
118 35 yuán along; to follow 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
119 35 yuán to depend on 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
120 35 yuán margin; edge; rim 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
121 35 yuán Condition 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
122 35 yuán conditions; pratyaya; paccaya 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
123 27 jiè border; boundary 意界真如非菩薩摩訶薩
124 27 jiè kingdom 意界真如非菩薩摩訶薩
125 27 jiè territory; region 意界真如非菩薩摩訶薩
126 27 jiè the world 意界真如非菩薩摩訶薩
127 27 jiè scope; extent 意界真如非菩薩摩訶薩
128 27 jiè erathem; stratigraphic unit 意界真如非菩薩摩訶薩
129 27 jiè to divide; to define a boundary 意界真如非菩薩摩訶薩
130 27 jiè to adjoin 意界真如非菩薩摩訶薩
131 27 jiè dhatu; realm; field; domain 意界真如非菩薩摩訶薩
132 25 yán to speak; to say; said 所言菩薩摩訶薩者
133 25 yán language; talk; words; utterance; speech 所言菩薩摩訶薩者
134 25 yán Kangxi radical 149 所言菩薩摩訶薩者
135 25 yán phrase; sentence 所言菩薩摩訶薩者
136 25 yán a word; a syllable 所言菩薩摩訶薩者
137 25 yán a theory; a doctrine 所言菩薩摩訶薩者
138 25 yán to regard as 所言菩薩摩訶薩者
139 25 yán to act as 所言菩薩摩訶薩者
140 25 yán speech; vāc 所言菩薩摩訶薩者
141 25 yán speak; vad 所言菩薩摩訶薩者
142 25 xìng gender 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
143 25 xìng nature; disposition 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
144 25 xìng grammatical gender 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
145 25 xìng a property; a quality 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
146 25 xìng life; destiny 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
147 25 xìng sexual desire 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
148 25 xìng scope 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
149 25 xìng nature 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
150 24 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
151 24 xiāng incense
152 24 xiāng Kangxi radical 186
153 24 xiāng fragrance; scent
154 24 xiāng a female
155 24 xiāng Xiang
156 24 xiāng to kiss
157 24 xiāng feminine
158 24 xiāng incense
159 24 xiāng fragrance; gandha
160 24 wèi taste; flavor
161 24 wèi significance
162 24 wèi to taste
163 24 wèi to ruminate; to mull over
164 24 wèi smell; odor
165 24 wèi a delicacy
166 24 wèi taste; rasa
167 24 shēng sound 即聲
168 24 shēng sheng 即聲
169 24 shēng voice 即聲
170 24 shēng music 即聲
171 24 shēng language 即聲
172 24 shēng fame; reputation; honor 即聲
173 24 shēng a message 即聲
174 24 shēng a consonant 即聲
175 24 shēng a tone 即聲
176 24 shēng to announce 即聲
177 24 wéi to act as; to serve 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
178 24 wéi to change into; to become 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
179 24 wéi to be; is 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
180 24 wéi to do 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
181 24 wèi to support; to help 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
182 24 wéi to govern 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
183 22 xíng to walk
184 22 xíng capable; competent
185 22 háng profession
186 22 xíng Kangxi radical 144
187 22 xíng to travel
188 22 xìng actions; conduct
189 22 xíng to do; to act; to practice
190 22 xíng all right; OK; okay
191 22 háng horizontal line
192 22 héng virtuous deeds
193 22 hàng a line of trees
194 22 hàng bold; steadfast
195 22 xíng to move
196 22 xíng to put into effect; to implement
197 22 xíng travel
198 22 xíng to circulate
199 22 xíng running script; running script
200 22 xíng temporary
201 22 háng rank; order
202 22 háng a business; a shop
203 22 xíng to depart; to leave
204 22 xíng to experience
205 22 xíng path; way
206 22 xíng xing; ballad
207 22 xíng Xing
208 22 xíng Practice
209 22 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
210 22 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
211 21 不可得 bù kě dé cannot be obtained 尚畢竟不可得
212 21 不可得 bù kě dé unobtainable 尚畢竟不可得
213 21 不可得 bù kě dé unattainable 尚畢竟不可得
214 21 具壽 jùshòu friend; brother; āyuṣman 佛告具壽善現
215 20 to carry on the shoulder 汝觀何義言
216 20 what 汝觀何義言
217 20 He 汝觀何義言
218 20 guān to look at; to watch; to observe 汝觀何義言
219 20 guàn Taoist monastery; monastery 汝觀何義言
220 20 guān to display; to show; to make visible 汝觀何義言
221 20 guān Guan 汝觀何義言
222 20 guān appearance; looks 汝觀何義言
223 20 guān a sight; a view; a vista 汝觀何義言
224 20 guān a concept; a viewpoint; a perspective 汝觀何義言
225 20 guān to appreciate; to enjoy; to admire 汝觀何義言
226 20 guàn an announcement 汝觀何義言
227 20 guàn a high tower; a watchtower 汝觀何義言
228 20 guān Surview 汝觀何義言
229 20 guān Observe 汝觀何義言
230 20 guàn insight; vipasyana; vipassana 汝觀何義言
231 20 guān mindfulness; contemplation; smrti 汝觀何義言
232 20 guān recollection; anusmrti 汝觀何義言
233 20 guān viewing; avaloka 汝觀何義言
234 20 kōng empty; void; hollow
235 20 kòng free time
236 20 kòng to empty; to clean out
237 20 kōng the sky; the air
238 20 kōng in vain; for nothing
239 20 kòng vacant; unoccupied
240 20 kòng empty space
241 20 kōng without substance
242 20 kōng to not have
243 20 kòng opportunity; chance
244 20 kōng vast and high
245 20 kōng impractical; ficticious
246 20 kòng blank
247 20 kòng expansive
248 20 kòng lacking
249 20 kōng plain; nothing else
250 20 kōng Emptiness
251 20 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
252 20 meaning; sense 汝觀何義言
253 20 justice; right action; righteousness 汝觀何義言
254 20 artificial; man-made; fake 汝觀何義言
255 20 chivalry; generosity 汝觀何義言
256 20 just; righteous 汝觀何義言
257 20 adopted 汝觀何義言
258 20 a relationship 汝觀何義言
259 20 volunteer 汝觀何義言
260 20 something suitable 汝觀何義言
261 20 a martyr 汝觀何義言
262 20 a law 汝觀何義言
263 20 Yi 汝觀何義言
264 20 Righteousness 汝觀何義言
265 20 to complete; to finish 此真如既非有
266 20 Ji 此真如既非有
267 20 白言 bái yán to say 具壽善現白言
268 20 可言 kěyán it may be said 如何可言
269 20 ye 識真如有菩薩摩訶薩耶
270 20 ya 識真如有菩薩摩訶薩耶
271 20 shàng to value; to respect to 尚畢竟不可得
272 20 shàng to go beyond; to surpass 尚畢竟不可得
273 20 shàng the distant past 尚畢竟不可得
274 20 shàng to marry up 尚畢竟不可得
275 20 shàng to manage 尚畢竟不可得
276 20 shàng Shang 尚畢竟不可得
277 20 kuàng situation 況有色真如及受
278 20 kuàng to compare with; to be equal to 況有色真如及受
279 20 Ru River 汝觀何義言
280 20 Ru 汝觀何義言
281 19 to reach 況有色真如及受
282 19 to attain 況有色真如及受
283 19 to understand 況有色真如及受
284 19 able to be compared to; to catch up with 況有色真如及受
285 19 to be involved with; to associate with 況有色真如及受
286 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 況有色真如及受
287 19 and; ca; api 況有色真如及受
288 18 Kangxi radical 71 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
289 18 to not have; without 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
290 18 mo 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
291 18 to not have 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
292 18 Wu 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
293 18 mo 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
294 17 method; way 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
295 17 France 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
296 17 the law; rules; regulations 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
297 17 the teachings of the Buddha; Dharma 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
298 17 a standard; a norm 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
299 17 an institution 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
300 17 to emulate 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
301 17 magic; a magic trick 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
302 17 punishment 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
303 17 Fa 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
304 17 a precedent 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
305 17 a classification of some kinds of Han texts 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
306 17 relating to a ceremony or rite 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
307 17 Dharma 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
308 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
309 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
310 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
311 17 quality; characteristic 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
312 14 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
313 14 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
314 13 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
315 13 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
316 13 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
317 13 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
318 13 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
319 13 chù a place; location; a spot; a point 即眼處真如非菩薩摩訶薩
320 13 chǔ to reside; to live; to dwell 即眼處真如非菩薩摩訶薩
321 13 chù an office; a department; a bureau 即眼處真如非菩薩摩訶薩
322 13 chù a part; an aspect 即眼處真如非菩薩摩訶薩
323 13 chǔ to be in; to be in a position of 即眼處真如非菩薩摩訶薩
324 13 chǔ to get along with 即眼處真如非菩薩摩訶薩
325 13 chǔ to deal with; to manage 即眼處真如非菩薩摩訶薩
326 13 chǔ to punish; to sentence 即眼處真如非菩薩摩訶薩
327 13 chǔ to stop; to pause 即眼處真如非菩薩摩訶薩
328 13 chǔ to be associated with 即眼處真如非菩薩摩訶薩
329 13 chǔ to situate; to fix a place for 即眼處真如非菩薩摩訶薩
330 13 chǔ to occupy; to control 即眼處真如非菩薩摩訶薩
331 13 chù circumstances; situation 即眼處真如非菩薩摩訶薩
332 13 chù an occasion; a time 即眼處真如非菩薩摩訶薩
333 13 shí knowledge; understanding 識真如非菩薩摩訶薩
334 13 shí to know; to be familiar with 識真如非菩薩摩訶薩
335 13 zhì to record 識真如非菩薩摩訶薩
336 13 shí thought; cognition 識真如非菩薩摩訶薩
337 13 shí to understand 識真如非菩薩摩訶薩
338 13 shí experience; common sense 識真如非菩薩摩訶薩
339 13 shí a good friend 識真如非菩薩摩訶薩
340 13 zhì to remember; to memorize 識真如非菩薩摩訶薩
341 13 zhì a label; a mark 識真如非菩薩摩訶薩
342 13 zhì an inscription 識真如非菩薩摩訶薩
343 13 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識真如非菩薩摩訶薩
344 12 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩
345 12 識界 shíjiè vijñāna-dhātu; the realm of consciousness 識界真如非菩薩摩訶薩
346 12 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 即陀羅尼門真如非菩薩摩訶薩
347 12 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 即四無量
348 12 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts; four right exertions 即四正斷
349 12 八聖道支 bā Shèng dào zhī The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way 八聖道支真如非菩薩摩訶薩
350 12 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處真如非菩薩摩訶薩
351 12 xiǎng to think
352 12 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
353 12 xiǎng to want
354 12 xiǎng to remember; to miss; to long for
355 12 xiǎng to plan
356 12 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
357 12 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定真如非菩薩摩訶薩
358 12 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定真如非菩薩摩訶薩
359 12 意處 yìchù mental basis of cognition 意處真如非菩薩摩訶薩
360 12 內空 nèikōng empty within 即內空真如非菩薩摩訶薩
361 12 四念住 sì niàn zhù four foundations of mindfulness; satipatthana 即四念住真如非菩薩摩訶薩
362 12 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
363 12 外空 wàikōng emptiness external to the body 即外空
364 12 shuǐ water 即水
365 12 shuǐ Kangxi radical 85 即水
366 12 shuǐ a river 即水
367 12 shuǐ liquid; lotion; juice 即水
368 12 shuǐ a flood 即水
369 12 shuǐ to swim 即水
370 12 shuǐ a body of water 即水
371 12 shuǐ Shui 即水
372 12 shuǐ water element 即水
373 12 shuǐ water 即水
374 12 九次第定 jiǔ cì dì dìng nine graduated concentrations 九次第定
375 12 等無間緣 děngwújiānyuán immediately antecedent condition; samanantarapratyaya 即等無間緣
376 12 眼識 yǎnshí visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa 即眼識界真如非菩薩摩訶薩
377 12 fēng wind
378 12 fēng Kangxi radical 182
379 12 fēng demeanor; style; appearance
380 12 fēng prana
381 12 fēng a scene
382 12 fēng a custom; a tradition
383 12 fēng news
384 12 fēng a disturbance /an incident
385 12 fēng a fetish
386 12 fēng a popular folk song
387 12 fēng an illness; internal wind as the cause of illness
388 12 fēng Feng
389 12 fēng to blow away
390 12 fēng sexual interaction of animals
391 12 fēng from folklore without a basis
392 12 fèng fashion; vogue
393 12 fèng to tacfully admonish
394 12 fēng weather
395 12 fēng quick
396 12 fēng prevailing conditions; general sentiment
397 12 fēng wind element
398 12 fēng wind; vayu
399 12 意識界 yìshí jiè realm of consciousness 意識界真如非菩薩摩訶薩
400 12 mén door; gate; doorway; gateway 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
401 12 mén phylum; division 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
402 12 mén sect; school 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
403 12 mén Kangxi radical 169 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
404 12 mén a door-like object 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
405 12 mén an opening 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
406 12 mén an access point; a border entrance 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
407 12 mén a household; a clan 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
408 12 mén a kind; a category 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
409 12 mén to guard a gate 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
410 12 mén Men 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
411 12 mén a turning point 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
412 12 mén a method 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
413 12 mén a sense organ 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
414 12 mén door; gate; dvara 即三摩地門真如非菩薩摩訶薩
415 12 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā; the paramita of generosity 即布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩
416 12 八解脫 bā jiětuō the eight liberations; astavimoksa 即八解脫真如非菩薩摩訶薩
417 12 靜慮 jìnglǜ Quiet Contemplation 靜慮
418 12 靜慮 jìnglǜ dhyana; calm contemplation 靜慮
419 12 精進 jīngjìn to be diligent 精進
420 12 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
421 12 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
422 12 精進 jīngjìn diligence 精進
423 12 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
424 12 huǒ fire; flame
425 12 huǒ to start a fire; to burn
426 12 huǒ Kangxi radical 86
427 12 huǒ anger; rage
428 12 huǒ fire element
429 12 huǒ Antares
430 12 huǒ radiance
431 12 huǒ lightning
432 12 huǒ a torch
433 12 huǒ red
434 12 huǒ urgent
435 12 huǒ a cause of disease
436 12 huǒ huo
437 12 huǒ companion; comrade
438 12 huǒ Huo
439 12 huǒ fire; agni
440 12 huǒ fire element
441 12 huǒ Gode of Fire; Anala
442 12 安忍 ānrěn tolerance 安忍
443 12 安忍 ānrěn Patience 安忍
444 12 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍
445 12 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍
446 12 增上緣 zēng shàng yuán predominant condition; adhipatipratyaya 增上緣真如非菩薩摩訶薩
447 12 增上緣 zēng shàng yuán Positive Conditions 增上緣真如非菩薩摩訶薩
448 12 增上緣 zēng shàng yuán contributory factor 增上緣真如非菩薩摩訶薩
449 12 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 即淨戒
450 12 淨戒 jìngjiè perfect observance 即淨戒
451 12 淨戒 jìngjiè Jing Jie 即淨戒
452 12 yuàn to hope; to wish; to desire 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
453 12 yuàn hope 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
454 12 yuàn to be ready; to be willing 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
455 12 yuàn to ask for; to solicit 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
456 12 yuàn a vow 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
457 12 yuàn diligent; attentive 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
458 12 yuàn to prefer; to select 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
459 12 yuàn to admire 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
460 12 yuàn a vow; pranidhana 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
461 12 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana 即八勝處
462 12 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 即四靜慮真如非菩薩摩訶薩
463 12 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦真如非菩薩摩訶薩
464 12 無相 wúxiāng Formless 即無相
465 12 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 即無相
466 12 所緣緣 suǒ yuányuán ālambanapratyaya; ārammaṇapaccaya; observed object condition 所緣緣
467 12 miè to destroy; to wipe out; to exterminate
468 12 miè to submerge
469 12 miè to extinguish; to put out
470 12 miè to eliminate
471 12 miè to disappear; to fade away
472 12 miè the cessation of suffering
473 12 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
474 12 老死 lǎo sǐ old age and death 老死真如非菩薩摩訶薩
475 12 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 老死真如非菩薩摩訶薩
476 12 因緣 yīnyuán chance 即因緣真如非菩薩摩訶薩
477 12 因緣 yīnyuán destiny 即因緣真如非菩薩摩訶薩
478 12 因緣 yīnyuán according to this 即因緣真如非菩薩摩訶薩
479 12 因緣 yīnyuán causes and conditions 即因緣真如非菩薩摩訶薩
480 12 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 即因緣真如非菩薩摩訶薩
481 12 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 即因緣真如非菩薩摩訶薩
482 12 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 即因緣真如非菩薩摩訶薩
483 12 眼界 yǎnjiè sight; field of vision 即眼界真如非菩薩摩訶薩
484 12 法處 fǎchù dharmayatana; dharmāyatana; mental objects 法處真如非菩薩摩訶薩
485 12 to gather; to collect 即集
486 12 collected works; collection 即集
487 12 to stablize; to settle 即集
488 12 used in place names 即集
489 12 to mix; to blend 即集
490 12 to hit the mark 即集
491 12 to compile 即集
492 12 to finish; to accomplish 即集
493 12 to rest; to perch 即集
494 12 a market 即集
495 12 the origin of suffering 即集
496 11 無明 wúmíng fury 即無明真如非菩薩摩訶薩
497 11 無明 wúmíng ignorance 即無明真如非菩薩摩訶薩
498 11 無明 wúmíng ignorance; avidyā; avijjā 即無明真如非菩薩摩訶薩
499 11 色處 sèchù the visible realm 即色處真如非菩薩摩訶薩
500 11 色界 sè jiè realm of form; rupadhatu 即色界真如非菩薩摩訶薩

Frequencies of all Words

Top 640

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 488 真如 zhēnrú True Thusness 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
2 488 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
3 445 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 所言菩薩摩訶薩者
4 194 fēi not; non-; un- 即色真如非菩薩摩訶薩
5 194 fēi Kangxi radical 175 即色真如非菩薩摩訶薩
6 194 fēi wrong; bad; untruthful 即色真如非菩薩摩訶薩
7 194 fēi different 即色真如非菩薩摩訶薩
8 194 fēi to not be; to not have 即色真如非菩薩摩訶薩
9 194 fēi to violate; to be contrary to 即色真如非菩薩摩訶薩
10 194 fēi Africa 即色真如非菩薩摩訶薩
11 194 fēi to slander 即色真如非菩薩摩訶薩
12 194 fěi to avoid 即色真如非菩薩摩訶薩
13 194 fēi must 即色真如非菩薩摩訶薩
14 194 fēi an error 即色真如非菩薩摩訶薩
15 194 fēi a problem; a question 即色真如非菩薩摩訶薩
16 194 fēi evil 即色真如非菩薩摩訶薩
17 194 fēi besides; except; unless 即色真如非菩薩摩訶薩
18 176 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 佛十力真如中有菩薩摩訶薩不
19 103 yǒu is; are; to exist 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
20 103 yǒu to have; to possess 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
21 103 yǒu indicates an estimate 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
22 103 yǒu indicates a large quantity 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
23 103 yǒu indicates an affirmative response 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
24 103 yǒu a certain; used before a person, time, or place 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
25 103 yǒu used to compare two things 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
26 103 yǒu used in a polite formula before certain verbs 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
27 103 yǒu used before the names of dynasties 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
28 103 yǒu a certain thing; what exists 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
29 103 yǒu multiple of ten and ... 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
30 103 yǒu abundant 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
31 103 yǒu purposeful 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
32 103 yǒu You 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
33 103 yǒu 1. existence; 2. becoming 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
34 103 yǒu becoming; bhava 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
35 100 not; no 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
36 100 expresses that a certain condition cannot be acheived 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
37 100 as a correlative 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
38 100 no (answering a question) 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
39 100 forms a negative adjective from a noun 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
40 100 at the end of a sentence to form a question 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
41 100 to form a yes or no question 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
42 100 infix potential marker 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
43 100 no; na 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
44 98 shì is; are; am; to be 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
45 98 shì is exactly 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
46 98 shì is suitable; is in contrast 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
47 98 shì this; that; those 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
48 98 shì really; certainly 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
49 98 shì correct; yes; affirmative 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
50 98 shì true 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
51 98 shì is; has; exists 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
52 98 shì used between repetitions of a word 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
53 98 shì a matter; an affair 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
54 98 shì Shi 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
55 98 shì is; bhū 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
56 98 shì this; idam 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
57 86 promptly; right away; immediately 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
58 86 to be near by; to be close to 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
59 86 at that time 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
60 86 to be exactly the same as; to be thus 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
61 86 supposed; so-called 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
62 86 if; but 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
63 86 to arrive at; to ascend 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
64 86 then; following 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
65 86 so; just so; eva 即佛十力真如是菩薩摩訶薩不
66 86 to leave; to depart; to go away; to part 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
67 86 a mythical bird 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
68 86 li; one of the eight divinatory trigrams 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
69 86 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
70 86 chī a dragon with horns not yet grown 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
71 86 a mountain ash 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
72 86 vanilla; a vanilla-like herb 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
73 86 to be scattered; to be separated 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
74 86 to cut off 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
75 86 to violate; to be contrary to 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
76 86 to be distant from 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
77 86 two 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
78 86 to array; to align 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
79 86 to pass through; to experience 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
80 86 transcendence 離佛十力真如有菩薩摩訶薩不
81 85 different; other 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
82 85 to distinguish; to separate; to discriminate 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
83 85 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
84 85 unfamiliar; foreign 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
85 85 unusual; strange; surprising 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
86 85 to marvel; to wonder 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
87 85 another; other 異佛十力真如是菩薩摩訶薩不
88 73 chù to touch; to feel
89 73 chù to butt; to ram; to gore
90 73 chù touch; contact; sparśa
91 70 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
92 70 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
93 60 shēn human body; torso
94 60 shēn Kangxi radical 158
95 60 shēn measure word for clothes
96 60 shēn self
97 60 shēn life
98 60 shēn an object
99 60 shēn a lifetime
100 60 shēn personally
101 60 shēn moral character
102 60 shēn status; identity; position
103 60 shēn pregnancy
104 60 juān India
105 60 shēn body; kaya
106 60 nose
107 60 Kangxi radical 209
108 60 to smell
109 60 a grommet; an eyelet
110 60 to make a hole in an animal's nose
111 60 a handle
112 60 cape; promontory
113 60 first
114 60 nose; ghrāṇa
115 60 shé tongue
116 60 shé Kangxi radical 135
117 60 shé a tongue-shaped object
118 60 shé tongue; jihva
119 60 ěr ear 即耳
120 60 ěr Kangxi radical 128 即耳
121 60 ěr and that is all 即耳
122 60 ěr an ear-shaped object 即耳
123 60 ěr on both sides 即耳
124 60 ěr a vessel handle 即耳
125 50 also; too 不也
126 50 a final modal particle indicating certainy or decision 不也
127 50 either 不也
128 50 even 不也
129 50 used to soften the tone 不也
130 50 used for emphasis 不也
131 50 used to mark contrast 不也
132 50 used to mark compromise 不也
133 50 ya 不也
134 45 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 善現
135 41 idea 於意云何
136 41 Italy (abbreviation) 於意云何
137 41 a wish; a desire; intention 於意云何
138 41 mood; feeling 於意云何
139 41 will; willpower; determination 於意云何
140 41 bearing; spirit 於意云何
141 41 to think of; to long for; to miss 於意云何
142 41 to anticipate; to expect 於意云何
143 41 to doubt; to suspect 於意云何
144 41 meaning 於意云何
145 41 a suggestion; a hint 於意云何
146 41 an understanding; a point of view 於意云何
147 41 or 於意云何
148 41 Yi 於意云何
149 41 manas; mind; mentation 於意云何
150 40 非有 fēiyǒu does not exist; is not real 性非有故
151 38 ruò to seem; to be like; as 若色
152 38 ruò seemingly 若色
153 38 ruò if 若色
154 38 ruò you 若色
155 38 ruò this; that 若色
156 38 ruò and; or 若色
157 38 ruò as for; pertaining to 若色
158 38 pomegranite 若色
159 38 ruò to choose 若色
160 38 ruò to agree; to accord with; to conform to 若色
161 38 ruò thus 若色
162 38 ruò pollia 若色
163 38 ruò Ruo 若色
164 38 ruò only then 若色
165 38 ja 若色
166 38 jñā 若色
167 37 shòu to suffer; to be subjected to 即受
168 37 shòu to transfer; to confer 即受
169 37 shòu to receive; to accept 即受
170 37 shòu to tolerate 即受
171 37 shòu suitably 即受
172 37 shòu feelings; sensations 即受
173 36 yǎn eye 即眼處真如非菩薩摩訶薩
174 36 yǎn measure word for wells 即眼處真如非菩薩摩訶薩
175 36 yǎn eyeball 即眼處真如非菩薩摩訶薩
176 36 yǎn sight 即眼處真如非菩薩摩訶薩
177 36 yǎn the present moment 即眼處真如非菩薩摩訶薩
178 36 yǎn an opening; a small hole 即眼處真如非菩薩摩訶薩
179 36 yǎn a trap 即眼處真如非菩薩摩訶薩
180 36 yǎn insight 即眼處真如非菩薩摩訶薩
181 36 yǎn a salitent point 即眼處真如非菩薩摩訶薩
182 36 yǎn a beat with no accent 即眼處真如非菩薩摩訶薩
183 36 yǎn to look; to glance 即眼處真如非菩薩摩訶薩
184 36 yǎn to see proof 即眼處真如非菩薩摩訶薩
185 36 yǎn eye; locana 即眼處真如非菩薩摩訶薩
186 36 所生 suǒshēng parents (father and mother) 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
187 35 yuán fate; predestined affinity 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
188 35 yuán hem 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
189 35 yuán to revolve around 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
190 35 yuán because 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
191 35 yuán to climb up 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
192 35 yuán cause; origin; reason 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
193 35 yuán along; to follow 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
194 35 yuán to depend on 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
195 35 yuán margin; edge; rim 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
196 35 yuán Condition 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
197 35 yuán conditions; pratyaya; paccaya 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
198 33 乃至 nǎizhì and even 異行乃至老死真如非菩薩摩訶薩
199 33 乃至 nǎizhì as much as; yavat 異行乃至老死真如非菩薩摩訶薩
200 27 jiè border; boundary 意界真如非菩薩摩訶薩
201 27 jiè kingdom 意界真如非菩薩摩訶薩
202 27 jiè circle; society 意界真如非菩薩摩訶薩
203 27 jiè territory; region 意界真如非菩薩摩訶薩
204 27 jiè the world 意界真如非菩薩摩訶薩
205 27 jiè scope; extent 意界真如非菩薩摩訶薩
206 27 jiè erathem; stratigraphic unit 意界真如非菩薩摩訶薩
207 27 jiè to divide; to define a boundary 意界真如非菩薩摩訶薩
208 27 jiè to adjoin 意界真如非菩薩摩訶薩
209 27 jiè dhatu; realm; field; domain 意界真如非菩薩摩訶薩
210 25 yán to speak; to say; said 所言菩薩摩訶薩者
211 25 yán language; talk; words; utterance; speech 所言菩薩摩訶薩者
212 25 yán Kangxi radical 149 所言菩薩摩訶薩者
213 25 yán a particle with no meaning 所言菩薩摩訶薩者
214 25 yán phrase; sentence 所言菩薩摩訶薩者
215 25 yán a word; a syllable 所言菩薩摩訶薩者
216 25 yán a theory; a doctrine 所言菩薩摩訶薩者
217 25 yán to regard as 所言菩薩摩訶薩者
218 25 yán to act as 所言菩薩摩訶薩者
219 25 yán speech; vāc 所言菩薩摩訶薩者
220 25 yán speak; vad 所言菩薩摩訶薩者
221 25 xìng gender 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
222 25 xìng suffix corresponding to -ness 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
223 25 xìng nature; disposition 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
224 25 xìng a suffix corresponding to -ness 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
225 25 xìng grammatical gender 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
226 25 xìng a property; a quality 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
227 25 xìng life; destiny 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
228 25 xìng sexual desire 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
229 25 xìng scope 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
230 25 xìng nature 即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
231 24 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
232 24 xiāng incense
233 24 xiāng Kangxi radical 186
234 24 xiāng fragrance; scent
235 24 xiāng a female
236 24 xiāng Xiang
237 24 xiāng to kiss
238 24 xiāng feminine
239 24 xiāng unrestrainedly
240 24 xiāng incense
241 24 xiāng fragrance; gandha
242 24 wèi taste; flavor
243 24 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine
244 24 wèi significance
245 24 wèi to taste
246 24 wèi to ruminate; to mull over
247 24 wèi smell; odor
248 24 wèi a delicacy
249 24 wèi taste; rasa
250 24 zhū all; many; various 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
251 24 zhū Zhu 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
252 24 zhū all; members of the class 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
253 24 zhū interrogative particle 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
254 24 zhū him; her; them; it 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
255 24 zhū of; in 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
256 24 zhū all; many; sarva 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
257 24 shēng sound 即聲
258 24 shēng a measure word for sound (times) 即聲
259 24 shēng sheng 即聲
260 24 shēng voice 即聲
261 24 shēng music 即聲
262 24 shēng language 即聲
263 24 shēng fame; reputation; honor 即聲
264 24 shēng a message 即聲
265 24 shēng an utterance 即聲
266 24 shēng a consonant 即聲
267 24 shēng a tone 即聲
268 24 shēng to announce 即聲
269 24 wèi for; to 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
270 24 wèi because of 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
271 24 wéi to act as; to serve 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
272 24 wéi to change into; to become 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
273 24 wéi to be; is 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
274 24 wéi to do 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
275 24 wèi for 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
276 24 wèi because of; for; to 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
277 24 wèi to 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
278 24 wéi in a passive construction 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
279 24 wéi forming a rehetorical question 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
280 24 wéi forming an adverb 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
281 24 wéi to add emphasis 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
282 24 wèi to support; to help 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
283 24 wéi to govern 即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩
284 24 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
285 22 xíng to walk
286 22 xíng capable; competent
287 22 háng profession
288 22 háng line; row
289 22 xíng Kangxi radical 144
290 22 xíng to travel
291 22 xìng actions; conduct
292 22 xíng to do; to act; to practice
293 22 xíng all right; OK; okay
294 22 háng horizontal line
295 22 héng virtuous deeds
296 22 hàng a line of trees
297 22 hàng bold; steadfast
298 22 xíng to move
299 22 xíng to put into effect; to implement
300 22 xíng travel
301 22 xíng to circulate
302 22 xíng running script; running script
303 22 xíng temporary
304 22 xíng soon
305 22 háng rank; order
306 22 háng a business; a shop
307 22 xíng to depart; to leave
308 22 xíng to experience
309 22 xíng path; way
310 22 xíng xing; ballad
311 22 xíng a round [of drinks]
312 22 xíng Xing
313 22 xíng moreover; also
314 22 xíng Practice
315 22 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
316 22 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
317 21 畢竟 bìjìng after all; all in all 尚畢竟不可得
318 21 不可得 bù kě dé cannot be obtained 尚畢竟不可得
319 21 不可得 bù kě dé unobtainable 尚畢竟不可得
320 21 不可得 bù kě dé unattainable 尚畢竟不可得
321 21 具壽 jùshòu friend; brother; āyuṣman 佛告具壽善現
322 20 what; where; which 汝觀何義言
323 20 to carry on the shoulder 汝觀何義言
324 20 who 汝觀何義言
325 20 what 汝觀何義言
326 20 why 汝觀何義言
327 20 how 汝觀何義言
328 20 how much 汝觀何義言
329 20 He 汝觀何義言
330 20 what; kim 汝觀何義言
331 20 guān to look at; to watch; to observe 汝觀何義言
332 20 guàn Taoist monastery; monastery 汝觀何義言
333 20 guān to display; to show; to make visible 汝觀何義言
334 20 guān Guan 汝觀何義言
335 20 guān appearance; looks 汝觀何義言
336 20 guān a sight; a view; a vista 汝觀何義言
337 20 guān a concept; a viewpoint; a perspective 汝觀何義言
338 20 guān to appreciate; to enjoy; to admire 汝觀何義言
339 20 guàn an announcement 汝觀何義言
340 20 guàn a high tower; a watchtower 汝觀何義言
341 20 guān Surview 汝觀何義言
342 20 guān Observe 汝觀何義言
343 20 guàn insight; vipasyana; vipassana 汝觀何義言
344 20 guān mindfulness; contemplation; smrti 汝觀何義言
345 20 guān recollection; anusmrti 汝觀何義言
346 20 guān viewing; avaloka 汝觀何義言
347 20 kōng empty; void; hollow
348 20 kòng free time
349 20 kòng to empty; to clean out
350 20 kōng the sky; the air
351 20 kōng in vain; for nothing
352 20 kòng vacant; unoccupied
353 20 kòng empty space
354 20 kōng without substance
355 20 kōng to not have
356 20 kòng opportunity; chance
357 20 kōng vast and high
358 20 kōng impractical; ficticious
359 20 kòng blank
360 20 kòng expansive
361 20 kòng lacking
362 20 kōng plain; nothing else
363 20 kōng Emptiness
364 20 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
365 20 meaning; sense 汝觀何義言
366 20 justice; right action; righteousness 汝觀何義言
367 20 artificial; man-made; fake 汝觀何義言
368 20 chivalry; generosity 汝觀何義言
369 20 just; righteous 汝觀何義言
370 20 adopted 汝觀何義言
371 20 a relationship 汝觀何義言
372 20 volunteer 汝觀何義言
373 20 something suitable 汝觀何義言
374 20 a martyr 汝觀何義言
375 20 a law 汝觀何義言
376 20 Yi 汝觀何義言
377 20 Righteousness 汝觀何義言
378 20 already; since 此真如既非有
379 20 both ... and ... 此真如既非有
380 20 to complete; to finish 此真如既非有
381 20 preverbal particle marking completion 此真如既非有
382 20 not long 此真如既非有
383 20 Ji 此真如既非有
384 20 白言 bái yán to say 具壽善現白言
385 20 this; these 此真如既非有
386 20 in this way 此真如既非有
387 20 otherwise; but; however; so 此真如既非有
388 20 at this time; now; here 此真如既非有
389 20 this; here; etad 此真如既非有
390 20 可言 kěyán it may be said 如何可言
391 20 final interogative 識真如有菩薩摩訶薩耶
392 20 ye 識真如有菩薩摩訶薩耶
393 20 ya 識真如有菩薩摩訶薩耶
394 20 shàng still; yet 尚畢竟不可得
395 20 shàng to value; to respect to 尚畢竟不可得
396 20 shàng to go beyond; to surpass 尚畢竟不可得
397 20 shàng the distant past 尚畢竟不可得
398 20 shàng to marry up 尚畢竟不可得
399 20 shàng to manage 尚畢竟不可得
400 20 shàng almost 尚畢竟不可得
401 20 shàng expressing a prayer, wish, or command 尚畢竟不可得
402 20 shàng also 尚畢竟不可得
403 20 shàng Shang 尚畢竟不可得
404 20 shàng fairly; rather 尚畢竟不可得
405 20 shàng also; api 尚畢竟不可得
406 20 kuàng moreover; how much the more 況有色真如及受
407 20 kuàng situation 況有色真如及受
408 20 kuàng to compare with; to be equal to 況有色真如及受
409 20 you; thou 汝觀何義言
410 20 Ru River 汝觀何義言
411 20 Ru 汝觀何義言
412 20 you; sir; tva; bhavat 汝觀何義言
413 20 如何 rúhé how; what way; what 如何可言
414 20 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 性非有故
415 20 old; ancient; former; past 性非有故
416 20 reason; cause; purpose 性非有故
417 20 to die 性非有故
418 20 so; therefore; hence 性非有故
419 20 original 性非有故
420 20 accident; happening; instance 性非有故
421 20 a friend; an acquaintance; friendship 性非有故
422 20 something in the past 性非有故
423 20 deceased; dead 性非有故
424 20 still; yet 性非有故
425 19 to reach 況有色真如及受
426 19 and 況有色真如及受
427 19 coming to; when 況有色真如及受
428 19 to attain 況有色真如及受
429 19 to understand 況有色真如及受
430 19 able to be compared to; to catch up with 況有色真如及受
431 19 to be involved with; to associate with 況有色真如及受
432 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 況有色真如及受
433 19 and; ca; api 況有色真如及受
434 18 no 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
435 18 Kangxi radical 71 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
436 18 to not have; without 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
437 18 has not yet 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
438 18 mo 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
439 18 do not 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
440 18 not; -less; un- 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
441 18 regardless of 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
442 18 to not have 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
443 18 um 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
444 18 Wu 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
445 18 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
446 18 not; non- 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
447 18 mo 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
448 17 method; way 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
449 17 France 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
450 17 the law; rules; regulations 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
451 17 the teachings of the Buddha; Dharma 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
452 17 a standard; a norm 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
453 17 an institution 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
454 17 to emulate 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
455 17 magic; a magic trick 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
456 17 punishment 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
457 17 Fa 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
458 17 a precedent 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
459 17 a classification of some kinds of Han texts 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
460 17 relating to a ceremony or rite 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
461 17 Dharma 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
462 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
463 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
464 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
465 17 quality; characteristic 即無忘失法真如是菩薩摩訶薩不
466 14 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
467 14 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門真如非菩薩摩訶薩
468 13 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
469 13 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
470 13 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
471 13 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
472 13 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
473 13 chù a place; location; a spot; a point 即眼處真如非菩薩摩訶薩
474 13 chǔ to reside; to live; to dwell 即眼處真如非菩薩摩訶薩
475 13 chù location 即眼處真如非菩薩摩訶薩
476 13 chù an office; a department; a bureau 即眼處真如非菩薩摩訶薩
477 13 chù a part; an aspect 即眼處真如非菩薩摩訶薩
478 13 chǔ to be in; to be in a position of 即眼處真如非菩薩摩訶薩
479 13 chǔ to get along with 即眼處真如非菩薩摩訶薩
480 13 chǔ to deal with; to manage 即眼處真如非菩薩摩訶薩
481 13 chǔ to punish; to sentence 即眼處真如非菩薩摩訶薩
482 13 chǔ to stop; to pause 即眼處真如非菩薩摩訶薩
483 13 chǔ to be associated with 即眼處真如非菩薩摩訶薩
484 13 chǔ to situate; to fix a place for 即眼處真如非菩薩摩訶薩
485 13 chǔ to occupy; to control 即眼處真如非菩薩摩訶薩
486 13 chù circumstances; situation 即眼處真如非菩薩摩訶薩
487 13 chù an occasion; a time 即眼處真如非菩薩摩訶薩
488 13 shí knowledge; understanding 識真如非菩薩摩訶薩
489 13 shí to know; to be familiar with 識真如非菩薩摩訶薩
490 13 zhì to record 識真如非菩薩摩訶薩
491 13 shí thought; cognition 識真如非菩薩摩訶薩
492 13 shí to understand 識真如非菩薩摩訶薩
493 13 shí experience; common sense 識真如非菩薩摩訶薩
494 13 shí a good friend 識真如非菩薩摩訶薩
495 13 zhì to remember; to memorize 識真如非菩薩摩訶薩
496 13 zhì a label; a mark 識真如非菩薩摩訶薩
497 13 zhì an inscription 識真如非菩薩摩訶薩
498 13 zhì just now 識真如非菩薩摩訶薩
499 13 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識真如非菩薩摩訶薩
500 12 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
真如
 1. zhēnrú
 2. zhēnrú
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
no; na
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
so; just so; eva
transcendence
chù touch; contact; sparśa
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 70.

Simplified Traditional Pinyin English
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十随好 八十隨好 98 eighty noble qualities
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
等无间缘 等無間緣 100 immediately antecedent condition; samanantarapratyaya
法界真如 102 Dharma Realm, True Thusness
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
非有 102 does not exist; is not real
教诫 教誡 106 instruction; teaching
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第十六 106 scroll 16
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
三十二大士相 115 thirty two marks of excellence
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
色处 色處 115 the visible realm
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所缘缘 所緣緣 115 ālambanapratyaya; ārammaṇapaccaya; observed object condition
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
意处 意處 121 mental basis of cognition
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
增上缘 增上緣 122
 1. predominant condition; adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature