Glossary and Vocabulary for Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 息諍因緣經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 76 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 欲於沙門而興鬪諍
2 76 zhèng to advise frankly 欲於沙門而興鬪諍
3 76 zhèng to dispute 欲於沙門而興鬪諍
4 56 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
5 56 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
6 50 to go; to 欲於沙門而興鬪諍
7 50 to rely on; to depend on 欲於沙門而興鬪諍
8 50 Yu 欲於沙門而興鬪諍
9 50 a crow 欲於沙門而興鬪諍
10 45 method; way 汝所有法一切非理
11 45 France 汝所有法一切非理
12 45 the law; rules; regulations 汝所有法一切非理
13 45 the teachings of the Buddha; Dharma 汝所有法一切非理
14 45 a standard; a norm 汝所有法一切非理
15 45 an institution 汝所有法一切非理
16 45 to emulate 汝所有法一切非理
17 45 magic; a magic trick 汝所有法一切非理
18 45 punishment 汝所有法一切非理
19 45 Fa 汝所有法一切非理
20 45 a precedent 汝所有法一切非理
21 45 a classification of some kinds of Han texts 汝所有法一切非理
22 45 relating to a ceremony or rite 汝所有法一切非理
23 45 Dharma 汝所有法一切非理
24 45 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝所有法一切非理
25 45 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝所有法一切非理
26 45 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝所有法一切非理
27 45 quality; characteristic 汝所有法一切非理
28 42 self 我之法律唯我自知
29 42 [my] dear 我之法律唯我自知
30 42 Wo 我之法律唯我自知
31 42 self; atman; attan 我之法律唯我自知
32 42 ga 我之法律唯我自知
33 37 shì matter; thing; item 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
34 37 shì to serve 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
35 37 shì a government post 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
36 37 shì duty; post; work 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
37 37 shì occupation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
38 37 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
39 37 shì an accident 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
40 37 shì to attend 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
41 37 shì an allusion 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
42 37 shì a condition; a state; a situation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
43 37 shì to engage in 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
44 37 shì to enslave 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
45 37 shì to pursue 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
46 37 shì to administer 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
47 37 shì to appoint 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
48 37 shì meaning; phenomena 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
49 37 shì actions; karma 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
50 34 to arise; to get up 云何能令我起解心
51 34 to rise; to raise 云何能令我起解心
52 34 to grow out of; to bring forth; to emerge 云何能令我起解心
53 34 to appoint (to an official post); to take up a post 云何能令我起解心
54 34 to start 云何能令我起解心
55 34 to establish; to build 云何能令我起解心
56 34 to draft; to draw up (a plan) 云何能令我起解心
57 34 opening sentence; opening verse 云何能令我起解心
58 34 to get out of bed 云何能令我起解心
59 34 to recover; to heal 云何能令我起解心
60 34 to take out; to extract 云何能令我起解心
61 34 marks the beginning of an action 云何能令我起解心
62 34 marks the sufficiency of an action 云何能令我起解心
63 34 to call back from mourning 云何能令我起解心
64 34 to take place; to occur 云何能令我起解心
65 34 to conjecture 云何能令我起解心
66 34 stand up; utthāna 云何能令我起解心
67 33 阿難 Ānán Ananda 而詣尊者阿難所
68 33 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 而詣尊者阿難所
69 33 Ru River 非汝所知
70 33 Ru 非汝所知
71 32 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 汝諸所說
72 32 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 汝諸所說
73 32 shuì to persuade 汝諸所說
74 32 shuō to teach; to recite; to explain 汝諸所說
75 32 shuō a doctrine; a theory 汝諸所說
76 32 shuō to claim; to assert 汝諸所說
77 32 shuō allocution 汝諸所說
78 32 shuō to criticize; to scold 汝諸所說
79 32 shuō to indicate; to refer to 汝諸所說
80 32 shuō speach; vāda 汝諸所說
81 32 shuō to speak; bhāṣate 汝諸所說
82 32 yán to speak; to say; said 作如是言
83 32 yán language; talk; words; utterance; speech 作如是言
84 32 yán Kangxi radical 149 作如是言
85 32 yán phrase; sentence 作如是言
86 32 yán a word; a syllable 作如是言
87 32 yán a theory; a doctrine 作如是言
88 32 yán to regard as 作如是言
89 32 yán to act as 作如是言
90 32 yán speech; vāc 作如是言
91 32 yán speak; vad 作如是言
92 30 suǒ a few; various; some 汝諸所說
93 30 suǒ a place; a location 汝諸所說
94 30 suǒ indicates a passive voice 汝諸所說
95 30 suǒ an ordinal number 汝諸所說
96 30 suǒ meaning 汝諸所說
97 30 suǒ garrison 汝諸所說
98 30 suǒ place; pradeśa 汝諸所說
99 30 dòu to fight; to struggle; to condemn 欲於沙門而興鬪諍
100 28 shí time; a point or period of time
101 28 shí a season; a quarter of a year
102 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day
103 28 shí fashionable
104 28 shí fate; destiny; luck
105 28 shí occasion; opportunity; chance
106 28 shí tense
107 28 shí particular; special
108 28 shí to plant; to cultivate
109 28 shí an era; a dynasty
110 28 shí time [abstract]
111 28 shí seasonal
112 28 shí to wait upon
113 28 shí hour
114 28 shí appropriate; proper; timely
115 28 shí Shi
116 28 shí a present; currentlt
117 28 shí time; kāla
118 28 shí at that time; samaya
119 27 Kangxi radical 49 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
120 27 to bring to an end; to stop 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
121 27 to complete 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
122 27 to demote; to dismiss 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
123 27 to recover from an illness 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
124 25 ér Kangxi radical 126 欲於沙門而興鬪諍
125 25 ér as if; to seem like 欲於沙門而興鬪諍
126 25 néng can; able 欲於沙門而興鬪諍
127 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 欲於沙門而興鬪諍
128 25 ér to arrive; up to 欲於沙門而興鬪諍
129 24 zhòng many; numerous 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
130 24 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
131 24 zhòng general; common; public 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
132 24 wéi to act as; to serve 故為尊那作如是說
133 24 wéi to change into; to become 故為尊那作如是說
134 24 wéi to be; is 故為尊那作如是說
135 24 wéi to do 故為尊那作如是說
136 24 wèi to support; to help 故為尊那作如是說
137 24 wéi to govern 故為尊那作如是說
138 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
139 24 zhōng medium; medium sized 在惹盧迦林中坐夏安居
140 24 zhōng China 在惹盧迦林中坐夏安居
141 24 zhòng to hit the mark 在惹盧迦林中坐夏安居
142 24 zhōng midday 在惹盧迦林中坐夏安居
143 24 zhōng inside 在惹盧迦林中坐夏安居
144 24 zhōng during 在惹盧迦林中坐夏安居
145 24 zhōng Zhong 在惹盧迦林中坐夏安居
146 24 zhōng intermediary 在惹盧迦林中坐夏安居
147 24 zhōng half 在惹盧迦林中坐夏安居
148 24 zhòng to reach; to attain 在惹盧迦林中坐夏安居
149 24 zhòng to suffer; to infect 在惹盧迦林中坐夏安居
150 24 zhòng to obtain 在惹盧迦林中坐夏安居
151 24 zhòng to pass an exam 在惹盧迦林中坐夏安居
152 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
153 24 zhě ca 是極惡者忽爾命終
154 21 zuì crime; offense; sin; vice 汝犯是罪
155 21 zuì fault; error 汝犯是罪
156 21 zuì hardship; suffering 汝犯是罪
157 21 zuì to blame; to accuse 汝犯是罪
158 21 zuì punishment 汝犯是罪
159 21 毘尼 píní monastic discipline; vinaya 所謂現前毘尼
160 21 zuò to do 作如是言
161 21 zuò to act as; to serve as 作如是言
162 21 zuò to start 作如是言
163 21 zuò a writing; a work 作如是言
164 21 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
165 21 zuō to create; to make 作如是言
166 21 zuō a workshop 作如是言
167 21 zuō to write; to compose 作如是言
168 21 zuò to rise 作如是言
169 21 zuò to be aroused 作如是言
170 21 zuò activity; action; undertaking 作如是言
171 21 zuò to regard as 作如是言
172 21 zuò action; kāraṇa 作如是言
173 19 to be near by; to be close to 即離是處
174 19 at that time 即離是處
175 19 to be exactly the same as; to be thus 即離是處
176 19 supposed; so-called 即離是處
177 19 to arrive at; to ascend 即離是處
178 19 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 一人為大眾說
179 19 大眾 dàzhòng Volkswagen 一人為大眾說
180 19 大眾 dàzhòng Assembly 一人為大眾說
181 18 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 有七種滅諍法
182 18 miè to submerge 有七種滅諍法
183 18 miè to extinguish; to put out 有七種滅諍法
184 18 miè to eliminate 有七種滅諍法
185 18 miè to disappear; to fade away 有七種滅諍法
186 18 miè the cessation of suffering 有七種滅諍法
187 18 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 有七種滅諍法
188 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若得見佛我獲大利
189 18 děi to want to; to need to 若得見佛我獲大利
190 18 děi must; ought to 若得見佛我獲大利
191 18 de 若得見佛我獲大利
192 18 de infix potential marker 若得見佛我獲大利
193 18 to result in 若得見佛我獲大利
194 18 to be proper; to fit; to suit 若得見佛我獲大利
195 18 to be satisfied 若得見佛我獲大利
196 18 to be finished 若得見佛我獲大利
197 18 děi satisfying 若得見佛我獲大利
198 18 to contract 若得見佛我獲大利
199 18 to hear 若得見佛我獲大利
200 18 to have; there is 若得見佛我獲大利
201 18 marks time passed 若得見佛我獲大利
202 18 obtain; attain; prāpta 若得見佛我獲大利
203 17 infix potential marker 不應如是現威儀相
204 17 zhī to know 亦非我知
205 17 zhī to comprehend 亦非我知
206 17 zhī to inform; to tell 亦非我知
207 17 zhī to administer 亦非我知
208 17 zhī to distinguish; to discern 亦非我知
209 17 zhī to be close friends 亦非我知
210 17 zhī to feel; to sense; to perceive 亦非我知
211 17 zhī to receive; to entertain 亦非我知
212 17 zhī knowledge 亦非我知
213 17 zhī consciousness; perception 亦非我知
214 17 zhī a close friend 亦非我知
215 17 zhì wisdom 亦非我知
216 17 zhì Zhi 亦非我知
217 17 zhī Understanding 亦非我知
218 17 zhī know; jña 亦非我知
219 16 息滅 xīmiè to extinguish; to put out 若未起悉能息滅
220 15 lìng to make; to cause to be; to lead 云何能令我起解心
221 15 lìng to issue a command 云何能令我起解心
222 15 lìng rules of behavior; customs 云何能令我起解心
223 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 云何能令我起解心
224 15 lìng a season 云何能令我起解心
225 15 lìng respected; good reputation 云何能令我起解心
226 15 lìng good 云何能令我起解心
227 15 lìng pretentious 云何能令我起解心
228 15 lìng a transcending state of existence 云何能令我起解心
229 15 lìng a commander 云何能令我起解心
230 15 lìng a commanding quality; an impressive character 云何能令我起解心
231 15 lìng lyrics 云何能令我起解心
232 15 lìng Ling 云何能令我起解心
233 15 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 云何能令我起解心
234 15 名為 míngwèi to be called 云何名為現前毘尼滅諍法
235 15 jiàn to see 唯佛世尊而悉知見
236 15 jiàn opinion; view; understanding 唯佛世尊而悉知見
237 15 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 唯佛世尊而悉知見
238 15 jiàn refer to; for details see 唯佛世尊而悉知見
239 15 jiàn to appear 唯佛世尊而悉知見
240 15 jiàn to meet 唯佛世尊而悉知見
241 15 jiàn to receive (a guest) 唯佛世尊而悉知見
242 15 jiàn let me; kindly 唯佛世尊而悉知見
243 15 jiàn Jian 唯佛世尊而悉知見
244 15 xiàn to appear 唯佛世尊而悉知見
245 15 xiàn to introduce 唯佛世尊而悉知見
246 15 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 唯佛世尊而悉知見
247 14 wèi to call 謂沙門所說不同我法
248 14 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂沙門所說不同我法
249 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
250 14 wèi to treat as; to regard as 謂沙門所說不同我法
251 14 wèi introducing a condition situation 謂沙門所說不同我法
252 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
253 14 wèi to think 謂沙門所說不同我法
254 14 wèi for; is to be 謂沙門所說不同我法
255 14 wèi to make; to cause 謂沙門所說不同我法
256 14 wèi principle; reason 謂沙門所說不同我法
257 14 wèi Wei 謂沙門所說不同我法
258 14 to know; to learn about; to comprehend 我所有法皆悉如理
259 14 detailed 我所有法皆悉如理
260 14 to elaborate; to expound 我所有法皆悉如理
261 14 to exhaust; to use up 我所有法皆悉如理
262 14 strongly 我所有法皆悉如理
263 14 Xi 我所有法皆悉如理
264 14 èr two 見二苾芻佛所稱讚
265 14 èr Kangxi radical 7 見二苾芻佛所稱讚
266 14 èr second 見二苾芻佛所稱讚
267 14 èr twice; double; di- 見二苾芻佛所稱讚
268 14 èr more than one kind 見二苾芻佛所稱讚
269 14 èr two; dvā; dvi 見二苾芻佛所稱讚
270 14 one 所謂一人為一人說法毘尼
271 14 Kangxi radical 1 所謂一人為一人說法毘尼
272 14 pure; concentrated 所謂一人為一人說法毘尼
273 14 first 所謂一人為一人說法毘尼
274 14 the same 所謂一人為一人說法毘尼
275 14 sole; single 所謂一人為一人說法毘尼
276 14 a very small amount 所謂一人為一人說法毘尼
277 14 Yi 所謂一人為一人說法毘尼
278 14 other 所謂一人為一人說法毘尼
279 14 to unify 所謂一人為一人說法毘尼
280 14 accidentally; coincidentally 所謂一人為一人說法毘尼
281 14 abruptly; suddenly 所謂一人為一人說法毘尼
282 14 one; eka 所謂一人為一人說法毘尼
283 14 to go back; to return 復以何緣而來至此
284 14 to resume; to restart 復以何緣而來至此
285 14 to do in detail 復以何緣而來至此
286 14 to restore 復以何緣而來至此
287 14 to respond; to reply to 復以何緣而來至此
288 14 Fu; Return 復以何緣而來至此
289 14 to retaliate; to reciprocate 復以何緣而來至此
290 14 to avoid forced labor or tax 復以何緣而來至此
291 14 Fu 復以何緣而來至此
292 14 doubled; to overlapping; folded 復以何緣而來至此
293 14 a lined garment with doubled thickness 復以何緣而來至此
294 12 尊那 zūnnà Cunda 有沙門名曰尊那
295 12 néng can; able 云何能令我起解心
296 12 néng ability; capacity 云何能令我起解心
297 12 néng a mythical bear-like beast 云何能令我起解心
298 12 néng energy 云何能令我起解心
299 12 néng function; use 云何能令我起解心
300 12 néng talent 云何能令我起解心
301 12 néng expert at 云何能令我起解心
302 12 néng to be in harmony 云何能令我起解心
303 12 néng to tend to; to care for 云何能令我起解心
304 12 néng to reach; to arrive at 云何能令我起解心
305 12 néng to be able; śak 云何能令我起解心
306 12 不能 bù néng cannot; must not; should not 雖廣所說不能解脫
307 12 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 而詣尊者阿難所
308 11 xīng to flourish; to be popular 欲於沙門而興鬪諍
309 11 xìng interest 欲於沙門而興鬪諍
310 11 xīng to spring up; to get up 欲於沙門而興鬪諍
311 11 xīng to move 欲於沙門而興鬪諍
312 11 xīng to generate interest 欲於沙門而興鬪諍
313 11 xīng to promote 欲於沙門而興鬪諍
314 11 xīng to start; to begin 欲於沙門而興鬪諍
315 11 xīng to permit; to allow 欲於沙門而興鬪諍
316 11 xīng Xing 欲於沙門而興鬪諍
317 11 xīng prosperous 欲於沙門而興鬪諍
318 11 xìng to be happy 欲於沙門而興鬪諍
319 11 xìng to like 欲於沙門而興鬪諍
320 11 xìng to make an analogy 欲於沙門而興鬪諍
321 11 děng et cetera; and so on 如汝尊那所說事等
322 11 děng to wait 如汝尊那所說事等
323 11 děng to be equal 如汝尊那所說事等
324 11 děng degree; level 如汝尊那所說事等
325 11 děng to compare 如汝尊那所說事等
326 11 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 有沙門名曰尊那
327 11 沙門 shāmén sramana 有沙門名曰尊那
328 11 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 有沙門名曰尊那
329 11 qiú to request 於大眾中求哀大眾
330 11 qiú to seek; to look for 於大眾中求哀大眾
331 11 qiú to implore 於大眾中求哀大眾
332 11 qiú to aspire to 於大眾中求哀大眾
333 11 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 於大眾中求哀大眾
334 11 qiú to attract 於大眾中求哀大眾
335 11 qiú to bribe 於大眾中求哀大眾
336 11 qiú Qiu 於大眾中求哀大眾
337 11 qiú to demand 於大眾中求哀大眾
338 11 qiú to end 於大眾中求哀大眾
339 10 fàn to commit a crime; to violate 汝犯是罪
340 10 fàn to attack; to invade 汝犯是罪
341 10 fàn to transgress 汝犯是罪
342 10 fàn conjunction of a star 汝犯是罪
343 10 fàn to conquer 汝犯是罪
344 10 fàn to occur 汝犯是罪
345 10 fàn to face danger 汝犯是罪
346 10 fàn to fall 汝犯是罪
347 10 fàn a criminal 汝犯是罪
348 10 āi to be sad; to be mournful; to be pitiful 於大眾中求哀大眾
349 10 āi to pity 於大眾中求哀大眾
350 10 āi to grieve; to morn 於大眾中求哀大眾
351 10 āi to cherish; to treasure 於大眾中求哀大眾
352 10 āi orphaned 於大眾中求哀大眾
353 10 āi mournful; karuṇā 於大眾中求哀大眾
354 10 to use; to grasp 以苦惱緣壞安樂法
355 10 to rely on 以苦惱緣壞安樂法
356 10 to regard 以苦惱緣壞安樂法
357 10 to be able to 以苦惱緣壞安樂法
358 10 to order; to command 以苦惱緣壞安樂法
359 10 used after a verb 以苦惱緣壞安樂法
360 10 a reason; a cause 以苦惱緣壞安樂法
361 10 Israel 以苦惱緣壞安樂法
362 10 Yi 以苦惱緣壞安樂法
363 10 use; yogena 以苦惱緣壞安樂法
364 10 外道 wàidào an outsider 彼有外道尼乾陀惹提子
365 10 外道 wàidao emphasis on formal politeness with lack of sincerity 彼有外道尼乾陀惹提子
366 10 外道 wàidào Heretics 彼有外道尼乾陀惹提子
367 10 外道 wàidào non-Buddhist 彼有外道尼乾陀惹提子
368 10 tóng like; same; similar 我今與汝同詣佛所
369 10 tóng to be the same 我今與汝同詣佛所
370 10 tòng an alley; a lane 我今與汝同詣佛所
371 10 tóng to do something for somebody 我今與汝同詣佛所
372 10 tóng Tong 我今與汝同詣佛所
373 10 tóng to meet; to gather together; to join with 我今與汝同詣佛所
374 10 tóng to be unified 我今與汝同詣佛所
375 10 tóng to approve; to endorse 我今與汝同詣佛所
376 10 tóng peace; harmony 我今與汝同詣佛所
377 10 tóng an agreement 我今與汝同詣佛所
378 10 tóng same; sama 我今與汝同詣佛所
379 10 tóng together; saha 我今與汝同詣佛所
380 10 jīn today; present; now 而汝今時不得與諍
381 10 jīn Jin 而汝今時不得與諍
382 10 jīn modern 而汝今時不得與諍
383 10 jīn now; adhunā 而汝今時不得與諍
384 9 dialect; language; speech 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
385 9 to speak; to tell 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
386 9 verse; writing 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
387 9 to speak; to tell 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
388 9 proverbs; common sayings; old expressions 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
389 9 a signal 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
390 9 to chirp; to tweet 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
391 9 words; discourse; vac 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
392 9 憶念 yìniàn to remember; to recall 及諸執著邪妄憶念
393 9 憶念 yìniàn to long for; to miss 及諸執著邪妄憶念
394 9 憶念 yìniàn to commemorate 及諸執著邪妄憶念
395 9 憶念 yìniàn Mindful 及諸執著邪妄憶念
396 9 rén person; people; a human being 所謂一人為一人說法毘尼
397 9 rén Kangxi radical 9 所謂一人為一人說法毘尼
398 9 rén a kind of person 所謂一人為一人說法毘尼
399 9 rén everybody 所謂一人為一人說法毘尼
400 9 rén adult 所謂一人為一人說法毘尼
401 9 rén somebody; others 所謂一人為一人說法毘尼
402 9 rén an upright person 所謂一人為一人說法毘尼
403 9 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 所謂一人為一人說法毘尼
404 9 nǎi to be 乃言
405 9 yuán fate; predestined affinity 以苦惱緣壞安樂法
406 9 yuán hem 以苦惱緣壞安樂法
407 9 yuán to revolve around 以苦惱緣壞安樂法
408 9 yuán to climb up 以苦惱緣壞安樂法
409 9 yuán cause; origin; reason 以苦惱緣壞安樂法
410 9 yuán along; to follow 以苦惱緣壞安樂法
411 9 yuán to depend on 以苦惱緣壞安樂法
412 9 yuán margin; edge; rim 以苦惱緣壞安樂法
413 9 yuán Condition 以苦惱緣壞安樂法
414 9 yuán conditions; pratyaya; paccaya 以苦惱緣壞安樂法
415 8 Buddha; Awakened One 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
416 8 relating to Buddhism 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
417 8 a statue or image of a Buddha 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
418 8 a Buddhist text 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
419 8 to touch; to stroke 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
420 8 Buddha 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
421 8 Buddha; Awakened One 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
422 8 yóu Kangxi radical 102 由有種種鬪諍根本
423 8 yóu to follow along 由有種種鬪諍根本
424 8 yóu cause; reason 由有種種鬪諍根本
425 8 yóu You 由有種種鬪諍根本
426 8 大德 dàdé most virtuous 諸大德
427 8 大德 dàdé Dade reign 諸大德
428 8 大德 dàdé a major festival 諸大德
429 8 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 諸大德
430 8 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 諸大德
431 8 Kangxi radical 132 我以自智現成正覺
432 8 Zi 我以自智現成正覺
433 8 a nose 我以自智現成正覺
434 8 the beginning; the start 我以自智現成正覺
435 8 origin 我以自智現成正覺
436 8 to employ; to use 我以自智現成正覺
437 8 to be 我以自智現成正覺
438 8 self; soul; ātman 我以自智現成正覺
439 8 一處 yīchù one place 威儀次序在一處行
440 8 如法 rú fǎ In Accord With 汝當如法奉持律儀
441 8 尼乾陀 nígàntuó nirgrantha 彼有外道尼乾陀惹提子
442 8 xiàng to observe; to assess 不應如是現威儀相
443 8 xiàng appearance; portrait; picture 不應如是現威儀相
444 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 不應如是現威儀相
445 8 xiàng to aid; to help 不應如是現威儀相
446 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 不應如是現威儀相
447 8 xiàng a sign; a mark; appearance 不應如是現威儀相
448 8 xiāng alternately; in turn 不應如是現威儀相
449 8 xiāng Xiang 不應如是現威儀相
450 8 xiāng form substance 不應如是現威儀相
451 8 xiāng to express 不應如是現威儀相
452 8 xiàng to choose 不應如是現威儀相
453 8 xiāng Xiang 不應如是現威儀相
454 8 xiāng an ancient musical instrument 不應如是現威儀相
455 8 xiāng the seventh lunar month 不應如是現威儀相
456 8 xiāng to compare 不應如是現威儀相
457 8 xiàng to divine 不應如是現威儀相
458 8 xiàng to administer 不應如是現威儀相
459 8 xiàng helper for a blind person 不應如是現威儀相
460 8 xiāng rhythm [music] 不應如是現威儀相
461 8 xiāng the upper frets of a pipa 不應如是現威儀相
462 8 xiāng coralwood 不應如是現威儀相
463 8 xiàng ministry 不應如是現威儀相
464 8 xiàng to supplement; to enhance 不應如是現威儀相
465 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 不應如是現威儀相
466 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 不應如是現威儀相
467 8 xiàng sign; mark; liṅga 不應如是現威儀相
468 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 不應如是現威儀相
469 8 人為 rénwèi man-made 所謂一人為一人說法毘尼
470 8 人為 rénwèi artificial; manmade 所謂一人為一人說法毘尼
471 8 Yi 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
472 8 péng friend 互起鬪諍分兩朋住
473 8 to give 而汝今時不得與諍
474 8 to accompany 而汝今時不得與諍
475 8 to particate in 而汝今時不得與諍
476 8 of the same kind 而汝今時不得與諍
477 8 to help 而汝今時不得與諍
478 8 for 而汝今時不得與諍
479 7 chī ignorant; stupid 不癡毘尼
480 7 chī confusion; stupidity; naivety; delusion; moha 不癡毘尼
481 7 現前 xiàn qián to manifest 所謂現前毘尼
482 7 現前 xiàn qián the present 所謂現前毘尼
483 7 現前 xiàn qián to manifest in the present; to present before the eyes 所謂現前毘尼
484 7 desire 欲於沙門而興鬪諍
485 7 to desire; to wish 欲於沙門而興鬪諍
486 7 to desire; to intend 欲於沙門而興鬪諍
487 7 lust 欲於沙門而興鬪諍
488 7 desire; intention; wish; kāma 欲於沙門而興鬪諍
489 7 fēi Kangxi radical 175 非汝所知
490 7 fēi wrong; bad; untruthful 非汝所知
491 7 fēi different 非汝所知
492 7 fēi to not be; to not have 非汝所知
493 7 fēi to violate; to be contrary to 非汝所知
494 7 fēi Africa 非汝所知
495 7 fēi to slander 非汝所知
496 7 fěi to avoid 非汝所知
497 7 fēi must 非汝所知
498 7 fēi an error 非汝所知
499 7 fēi a problem; a question 非汝所知
500 7 fēi evil 非汝所知

Frequencies of all Words

Top 851

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 76 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 欲於沙門而興鬪諍
2 76 zhèng to advise frankly 欲於沙門而興鬪諍
3 76 zhèng to dispute 欲於沙門而興鬪諍
4 56 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
5 56 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
6 50 in; at 欲於沙門而興鬪諍
7 50 in; at 欲於沙門而興鬪諍
8 50 in; at; to; from 欲於沙門而興鬪諍
9 50 to go; to 欲於沙門而興鬪諍
10 50 to rely on; to depend on 欲於沙門而興鬪諍
11 50 to go to; to arrive at 欲於沙門而興鬪諍
12 50 from 欲於沙門而興鬪諍
13 50 give 欲於沙門而興鬪諍
14 50 oppposing 欲於沙門而興鬪諍
15 50 and 欲於沙門而興鬪諍
16 50 compared to 欲於沙門而興鬪諍
17 50 by 欲於沙門而興鬪諍
18 50 and; as well as 欲於沙門而興鬪諍
19 50 for 欲於沙門而興鬪諍
20 50 Yu 欲於沙門而興鬪諍
21 50 a crow 欲於沙門而興鬪諍
22 50 whew; wow 欲於沙門而興鬪諍
23 49 shì is; are; am; to be 是極惡者忽爾命終
24 49 shì is exactly 是極惡者忽爾命終
25 49 shì is suitable; is in contrast 是極惡者忽爾命終
26 49 shì this; that; those 是極惡者忽爾命終
27 49 shì really; certainly 是極惡者忽爾命終
28 49 shì correct; yes; affirmative 是極惡者忽爾命終
29 49 shì true 是極惡者忽爾命終
30 49 shì is; has; exists 是極惡者忽爾命終
31 49 shì used between repetitions of a word 是極惡者忽爾命終
32 49 shì a matter; an affair 是極惡者忽爾命終
33 49 shì Shi 是極惡者忽爾命終
34 49 shì is; bhū 是極惡者忽爾命終
35 49 shì this; idam 是極惡者忽爾命終
36 45 method; way 汝所有法一切非理
37 45 France 汝所有法一切非理
38 45 the law; rules; regulations 汝所有法一切非理
39 45 the teachings of the Buddha; Dharma 汝所有法一切非理
40 45 a standard; a norm 汝所有法一切非理
41 45 an institution 汝所有法一切非理
42 45 to emulate 汝所有法一切非理
43 45 magic; a magic trick 汝所有法一切非理
44 45 punishment 汝所有法一切非理
45 45 Fa 汝所有法一切非理
46 45 a precedent 汝所有法一切非理
47 45 a classification of some kinds of Han texts 汝所有法一切非理
48 45 relating to a ceremony or rite 汝所有法一切非理
49 45 Dharma 汝所有法一切非理
50 45 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 汝所有法一切非理
51 45 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 汝所有法一切非理
52 45 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 汝所有法一切非理
53 45 quality; characteristic 汝所有法一切非理
54 42 I; me; my 我之法律唯我自知
55 42 self 我之法律唯我自知
56 42 we; our 我之法律唯我自知
57 42 [my] dear 我之法律唯我自知
58 42 Wo 我之法律唯我自知
59 42 self; atman; attan 我之法律唯我自知
60 42 ga 我之法律唯我自知
61 42 I; aham 我之法律唯我自知
62 37 shì matter; thing; item 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
63 37 shì to serve 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
64 37 shì a government post 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
65 37 shì duty; post; work 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
66 37 shì occupation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
67 37 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
68 37 shì an accident 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
69 37 shì to attend 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
70 37 shì an allusion 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
71 37 shì a condition; a state; a situation 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
72 37 shì to engage in 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
73 37 shì to enslave 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
74 37 shì to pursue 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
75 37 shì to administer 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
76 37 shì to appoint 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
77 37 shì a piece 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
78 37 shì meaning; phenomena 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
79 37 shì actions; karma 彼尼乾陀子故作是語起破壞事
80 35 yǒu is; are; to exist 有沙門名曰尊那
81 35 yǒu to have; to possess 有沙門名曰尊那
82 35 yǒu indicates an estimate 有沙門名曰尊那
83 35 yǒu indicates a large quantity 有沙門名曰尊那
84 35 yǒu indicates an affirmative response 有沙門名曰尊那
85 35 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有沙門名曰尊那
86 35 yǒu used to compare two things 有沙門名曰尊那
87 35 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有沙門名曰尊那
88 35 yǒu used before the names of dynasties 有沙門名曰尊那
89 35 yǒu a certain thing; what exists 有沙門名曰尊那
90 35 yǒu multiple of ten and ... 有沙門名曰尊那
91 35 yǒu abundant 有沙門名曰尊那
92 35 yǒu purposeful 有沙門名曰尊那
93 35 yǒu You 有沙門名曰尊那
94 35 yǒu 1. existence; 2. becoming 有沙門名曰尊那
95 35 yǒu becoming; bhava 有沙門名曰尊那
96 34 to arise; to get up 云何能令我起解心
97 34 case; instance; batch; group 云何能令我起解心
98 34 to rise; to raise 云何能令我起解心
99 34 to grow out of; to bring forth; to emerge 云何能令我起解心
100 34 to appoint (to an official post); to take up a post 云何能令我起解心
101 34 to start 云何能令我起解心
102 34 to establish; to build 云何能令我起解心
103 34 to draft; to draw up (a plan) 云何能令我起解心
104 34 opening sentence; opening verse 云何能令我起解心
105 34 to get out of bed 云何能令我起解心
106 34 to recover; to heal 云何能令我起解心
107 34 to take out; to extract 云何能令我起解心
108 34 marks the beginning of an action 云何能令我起解心
109 34 marks the sufficiency of an action 云何能令我起解心
110 34 to call back from mourning 云何能令我起解心
111 34 to take place; to occur 云何能令我起解心
112 34 from 云何能令我起解心
113 34 to conjecture 云何能令我起解心
114 34 stand up; utthāna 云何能令我起解心
115 33 阿難 Ānán Ananda 而詣尊者阿難所
116 33 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 而詣尊者阿難所
117 33 you; thou 非汝所知
118 33 Ru River 非汝所知
119 33 Ru 非汝所知
120 33 you; sir; tva; bhavat 非汝所知
121 32 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 汝諸所說
122 32 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 汝諸所說
123 32 shuì to persuade 汝諸所說
124 32 shuō to teach; to recite; to explain 汝諸所說
125 32 shuō a doctrine; a theory 汝諸所說
126 32 shuō to claim; to assert 汝諸所說
127 32 shuō allocution 汝諸所說
128 32 shuō to criticize; to scold 汝諸所說
129 32 shuō to indicate; to refer to 汝諸所說
130 32 shuō speach; vāda 汝諸所說
131 32 shuō to speak; bhāṣate 汝諸所說
132 32 yán to speak; to say; said 作如是言
133 32 yán language; talk; words; utterance; speech 作如是言
134 32 yán Kangxi radical 149 作如是言
135 32 yán a particle with no meaning 作如是言
136 32 yán phrase; sentence 作如是言
137 32 yán a word; a syllable 作如是言
138 32 yán a theory; a doctrine 作如是言
139 32 yán to regard as 作如是言
140 32 yán to act as 作如是言
141 32 yán speech; vāc 作如是言
142 32 yán speak; vad 作如是言
143 31 zhū all; many; various 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
144 31 zhū Zhu 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
145 31 zhū all; members of the class 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
146 31 zhū interrogative particle 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
147 31 zhū him; her; them; it 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
148 31 zhū of; in 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
149 31 zhū all; many; sarva 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
150 30 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 汝諸所說
151 30 suǒ an office; an institute 汝諸所說
152 30 suǒ introduces a relative clause 汝諸所說
153 30 suǒ it 汝諸所說
154 30 suǒ if; supposing 汝諸所說
155 30 suǒ a few; various; some 汝諸所說
156 30 suǒ a place; a location 汝諸所說
157 30 suǒ indicates a passive voice 汝諸所說
158 30 suǒ that which 汝諸所說
159 30 suǒ an ordinal number 汝諸所說
160 30 suǒ meaning 汝諸所說
161 30 suǒ garrison 汝諸所說
162 30 suǒ place; pradeśa 汝諸所說
163 30 suǒ that which; yad 汝諸所說
164 30 dòu to fight; to struggle; to condemn 欲於沙門而興鬪諍
165 28 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故來至此
166 28 old; ancient; former; past 故來至此
167 28 reason; cause; purpose 故來至此
168 28 to die 故來至此
169 28 so; therefore; hence 故來至此
170 28 original 故來至此
171 28 accident; happening; instance 故來至此
172 28 a friend; an acquaintance; friendship 故來至此
173 28 something in the past 故來至此
174 28 deceased; dead 故來至此
175 28 still; yet 故來至此
176 28 shí time; a point or period of time
177 28 shí a season; a quarter of a year
178 28 shí one of the 12 two-hour periods of the day
179 28 shí at that time
180 28 shí fashionable
181 28 shí fate; destiny; luck
182 28 shí occasion; opportunity; chance
183 28 shí tense
184 28 shí particular; special
185 28 shí to plant; to cultivate
186 28 shí hour (measure word)
187 28 shí an era; a dynasty
188 28 shí time [abstract]
189 28 shí seasonal
190 28 shí frequently; often
191 28 shí occasionally; sometimes
192 28 shí on time
193 28 shí this; that
194 28 shí to wait upon
195 28 shí hour
196 28 shí appropriate; proper; timely
197 28 shí Shi
198 28 shí a present; currentlt
199 28 shí time; kāla
200 28 shí at that time; samaya
201 27 already 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
202 27 Kangxi radical 49 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
203 27 from 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
204 27 to bring to an end; to stop 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
205 27 final aspectual particle 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
206 27 afterwards; thereafter 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
207 27 too; very; excessively 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
208 27 to complete 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
209 27 to demote; to dismiss 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
210 27 to recover from an illness 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
211 27 certainly 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
212 27 an interjection of surprise 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
213 27 this 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
214 27 former; pūrvaka 爾時尊那沙門坐夏既滿造衣已竟
215 27 ruò to seem; to be like; as 若起鬪諍即不能利益多人
216 27 ruò seemingly 若起鬪諍即不能利益多人
217 27 ruò if 若起鬪諍即不能利益多人
218 27 ruò you 若起鬪諍即不能利益多人
219 27 ruò this; that 若起鬪諍即不能利益多人
220 27 ruò and; or 若起鬪諍即不能利益多人
221 27 ruò as for; pertaining to 若起鬪諍即不能利益多人
222 27 pomegranite 若起鬪諍即不能利益多人
223 27 ruò to choose 若起鬪諍即不能利益多人
224 27 ruò to agree; to accord with; to conform to 若起鬪諍即不能利益多人
225 27 ruò thus 若起鬪諍即不能利益多人
226 27 ruò pollia 若起鬪諍即不能利益多人
227 27 ruò Ruo 若起鬪諍即不能利益多人
228 27 ruò only then 若起鬪諍即不能利益多人
229 27 ja 若起鬪諍即不能利益多人
230 27 jñā 若起鬪諍即不能利益多人
231 26 如是 rúshì thus; so 作如是言
232 26 如是 rúshì thus, so 作如是言
233 25 ér and; as well as; but (not); yet (not) 欲於沙門而興鬪諍
234 25 ér Kangxi radical 126 欲於沙門而興鬪諍
235 25 ér you 欲於沙門而興鬪諍
236 25 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 欲於沙門而興鬪諍
237 25 ér right away; then 欲於沙門而興鬪諍
238 25 ér but; yet; however; while; nevertheless 欲於沙門而興鬪諍
239 25 ér if; in case; in the event that 欲於沙門而興鬪諍
240 25 ér therefore; as a result; thus 欲於沙門而興鬪諍
241 25 ér how can it be that? 欲於沙門而興鬪諍
242 25 ér so as to 欲於沙門而興鬪諍
243 25 ér only then 欲於沙門而興鬪諍
244 25 ér as if; to seem like 欲於沙門而興鬪諍
245 25 néng can; able 欲於沙門而興鬪諍
246 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 欲於沙門而興鬪諍
247 25 ér me 欲於沙門而興鬪諍
248 25 ér to arrive; up to 欲於沙門而興鬪諍
249 25 ér possessive 欲於沙門而興鬪諍
250 24 zhòng many; numerous 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
251 24 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
252 24 zhòng general; common; public 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
253 24 zhòng many; all; sarva 諸苾芻眾去佛不遠亦各安居
254 24 wèi for; to 故為尊那作如是說
255 24 wèi because of 故為尊那作如是說
256 24 wéi to act as; to serve 故為尊那作如是說
257 24 wéi to change into; to become 故為尊那作如是說
258 24 wéi to be; is 故為尊那作如是說
259 24 wéi to do 故為尊那作如是說
260 24 wèi for 故為尊那作如是說
261 24 wèi because of; for; to 故為尊那作如是說
262 24 wèi to 故為尊那作如是說
263 24 wéi in a passive construction 故為尊那作如是說
264 24 wéi forming a rehetorical question 故為尊那作如是說
265 24 wéi forming an adverb 故為尊那作如是說
266 24 wéi to add emphasis 故為尊那作如是說
267 24 wèi to support; to help 故為尊那作如是說
268 24 wéi to govern 故為尊那作如是說
269 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
270 24 zhōng medium; medium sized 在惹盧迦林中坐夏安居
271 24 zhōng China 在惹盧迦林中坐夏安居
272 24 zhòng to hit the mark 在惹盧迦林中坐夏安居
273 24 zhōng in; amongst 在惹盧迦林中坐夏安居
274 24 zhōng midday 在惹盧迦林中坐夏安居
275 24 zhōng inside 在惹盧迦林中坐夏安居
276 24 zhōng during 在惹盧迦林中坐夏安居
277 24 zhōng Zhong 在惹盧迦林中坐夏安居
278 24 zhōng intermediary 在惹盧迦林中坐夏安居
279 24 zhōng half 在惹盧迦林中坐夏安居
280 24 zhōng just right; suitably 在惹盧迦林中坐夏安居
281 24 zhōng while 在惹盧迦林中坐夏安居
282 24 zhòng to reach; to attain 在惹盧迦林中坐夏安居
283 24 zhòng to suffer; to infect 在惹盧迦林中坐夏安居
284 24 zhòng to obtain 在惹盧迦林中坐夏安居
285 24 zhòng to pass an exam 在惹盧迦林中坐夏安居
286 24 zhōng middle 在惹盧迦林中坐夏安居
287 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 是極惡者忽爾命終
288 24 zhě that 是極惡者忽爾命終
289 24 zhě nominalizing function word 是極惡者忽爾命終
290 24 zhě used to mark a definition 是極惡者忽爾命終
291 24 zhě used to mark a pause 是極惡者忽爾命終
292 24 zhě topic marker; that; it 是極惡者忽爾命終
293 24 zhuó according to 是極惡者忽爾命終
294 24 zhě ca 是極惡者忽爾命終
295 21 zuì crime; offense; sin; vice 汝犯是罪
296 21 zuì fault; error 汝犯是罪
297 21 zuì hardship; suffering 汝犯是罪
298 21 zuì to blame; to accuse 汝犯是罪
299 21 zuì punishment 汝犯是罪
300 21 毘尼 píní monastic discipline; vinaya 所謂現前毘尼
301 21 zuò to do 作如是言
302 21 zuò to act as; to serve as 作如是言
303 21 zuò to start 作如是言
304 21 zuò a writing; a work 作如是言
305 21 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
306 21 zuō to create; to make 作如是言
307 21 zuō a workshop 作如是言
308 21 zuō to write; to compose 作如是言
309 21 zuò to rise 作如是言
310 21 zuò to be aroused 作如是言
311 21 zuò activity; action; undertaking 作如是言
312 21 zuò to regard as 作如是言
313 21 zuò action; kāraṇa 作如是言
314 21 that; those 彼有外道尼乾陀惹提子
315 21 another; the other 彼有外道尼乾陀惹提子
316 19 多人 duōrén Multi-user [software] 若起鬪諍即不能利益多人
317 19 promptly; right away; immediately 即離是處
318 19 to be near by; to be close to 即離是處
319 19 at that time 即離是處
320 19 to be exactly the same as; to be thus 即離是處
321 19 supposed; so-called 即離是處
322 19 if; but 即離是處
323 19 to arrive at; to ascend 即離是處
324 19 then; following 即離是處
325 19 so; just so; eva 即離是處
326 19 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 一人為大眾說
327 19 大眾 dàzhòng Volkswagen 一人為大眾說
328 19 大眾 dàzhòng Assembly 一人為大眾說
329 18 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 有七種滅諍法
330 18 miè to submerge 有七種滅諍法
331 18 miè to extinguish; to put out 有七種滅諍法
332 18 miè to eliminate 有七種滅諍法
333 18 miè to disappear; to fade away 有七種滅諍法
334 18 miè the cessation of suffering 有七種滅諍法
335 18 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 有七種滅諍法
336 18 de potential marker 若得見佛我獲大利
337 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若得見佛我獲大利
338 18 děi must; ought to 若得見佛我獲大利
339 18 děi to want to; to need to 若得見佛我獲大利
340 18 děi must; ought to 若得見佛我獲大利
341 18 de 若得見佛我獲大利
342 18 de infix potential marker 若得見佛我獲大利
343 18 to result in 若得見佛我獲大利
344 18 to be proper; to fit; to suit 若得見佛我獲大利
345 18 to be satisfied 若得見佛我獲大利
346 18 to be finished 若得見佛我獲大利
347 18 de result of degree 若得見佛我獲大利
348 18 de marks completion of an action 若得見佛我獲大利
349 18 děi satisfying 若得見佛我獲大利
350 18 to contract 若得見佛我獲大利
351 18 marks permission or possibility 若得見佛我獲大利
352 18 expressing frustration 若得見佛我獲大利
353 18 to hear 若得見佛我獲大利
354 18 to have; there is 若得見佛我獲大利
355 18 marks time passed 若得見佛我獲大利
356 18 obtain; attain; prāpta 若得見佛我獲大利
357 17 not; no 不應如是現威儀相
358 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 不應如是現威儀相
359 17 as a correlative 不應如是現威儀相
360 17 no (answering a question) 不應如是現威儀相
361 17 forms a negative adjective from a noun 不應如是現威儀相
362 17 at the end of a sentence to form a question 不應如是現威儀相
363 17 to form a yes or no question 不應如是現威儀相
364 17 infix potential marker 不應如是現威儀相
365 17 no; na 不應如是現威儀相
366 17 zhī to know 亦非我知
367 17 zhī to comprehend 亦非我知
368 17 zhī to inform; to tell 亦非我知
369 17 zhī to administer 亦非我知
370 17 zhī to distinguish; to discern 亦非我知
371 17 zhī to be close friends 亦非我知
372 17 zhī to feel; to sense; to perceive 亦非我知
373 17 zhī to receive; to entertain 亦非我知
374 17 zhī knowledge 亦非我知
375 17 zhī consciousness; perception 亦非我知
376 17 zhī a close friend 亦非我知
377 17 zhì wisdom 亦非我知
378 17 zhì Zhi 亦非我知
379 17 zhī Understanding 亦非我知
380 17 zhī know; jña 亦非我知
381 16 息滅 xīmiè to extinguish; to put out 若未起悉能息滅
382 15 lìng to make; to cause to be; to lead 云何能令我起解心
383 15 lìng to issue a command 云何能令我起解心
384 15 lìng rules of behavior; customs 云何能令我起解心
385 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 云何能令我起解心
386 15 lìng a season 云何能令我起解心
387 15 lìng respected; good reputation 云何能令我起解心
388 15 lìng good 云何能令我起解心
389 15 lìng pretentious 云何能令我起解心
390 15 lìng a transcending state of existence 云何能令我起解心
391 15 lìng a commander 云何能令我起解心
392 15 lìng a commanding quality; an impressive character 云何能令我起解心
393 15 lìng lyrics 云何能令我起解心
394 15 lìng Ling 云何能令我起解心
395 15 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 云何能令我起解心
396 15 名為 míngwèi to be called 云何名為現前毘尼滅諍法
397 15 jiàn to see 唯佛世尊而悉知見
398 15 jiàn opinion; view; understanding 唯佛世尊而悉知見
399 15 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 唯佛世尊而悉知見
400 15 jiàn refer to; for details see 唯佛世尊而悉知見
401 15 jiàn to appear 唯佛世尊而悉知見
402 15 jiàn passive marker 唯佛世尊而悉知見
403 15 jiàn to meet 唯佛世尊而悉知見
404 15 jiàn to receive (a guest) 唯佛世尊而悉知見
405 15 jiàn let me; kindly 唯佛世尊而悉知見
406 15 jiàn Jian 唯佛世尊而悉知見
407 15 xiàn to appear 唯佛世尊而悉知見
408 15 xiàn to introduce 唯佛世尊而悉知見
409 15 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 唯佛世尊而悉知見
410 14 wèi to call 謂沙門所說不同我法
411 14 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂沙門所說不同我法
412 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
413 14 wèi to treat as; to regard as 謂沙門所說不同我法
414 14 wèi introducing a condition situation 謂沙門所說不同我法
415 14 wèi to speak to; to address 謂沙門所說不同我法
416 14 wèi to think 謂沙門所說不同我法
417 14 wèi for; is to be 謂沙門所說不同我法
418 14 wèi to make; to cause 謂沙門所說不同我法
419 14 wèi and 謂沙門所說不同我法
420 14 wèi principle; reason 謂沙門所說不同我法
421 14 wèi Wei 謂沙門所說不同我法
422 14 wèi which; what; yad 謂沙門所說不同我法
423 14 wèi to say; iti 謂沙門所說不同我法
424 14 to know; to learn about; to comprehend 我所有法皆悉如理
425 14 all; entire 我所有法皆悉如理
426 14 detailed 我所有法皆悉如理
427 14 to elaborate; to expound 我所有法皆悉如理
428 14 to exhaust; to use up 我所有法皆悉如理
429 14 strongly 我所有法皆悉如理
430 14 Xi 我所有法皆悉如理
431 14 èr two 見二苾芻佛所稱讚
432 14 èr Kangxi radical 7 見二苾芻佛所稱讚
433 14 èr second 見二苾芻佛所稱讚
434 14 èr twice; double; di- 見二苾芻佛所稱讚
435 14 èr another; the other 見二苾芻佛所稱讚
436 14 èr more than one kind 見二苾芻佛所稱讚
437 14 èr two; dvā; dvi 見二苾芻佛所稱讚
438 14 one 所謂一人為一人說法毘尼
439 14 Kangxi radical 1 所謂一人為一人說法毘尼
440 14 as soon as; all at once 所謂一人為一人說法毘尼
441 14 pure; concentrated 所謂一人為一人說法毘尼
442 14 whole; all 所謂一人為一人說法毘尼
443 14 first 所謂一人為一人說法毘尼
444 14 the same 所謂一人為一人說法毘尼
445 14 each 所謂一人為一人說法毘尼
446 14 certain 所謂一人為一人說法毘尼
447 14 throughout 所謂一人為一人說法毘尼
448 14 used in between a reduplicated verb 所謂一人為一人說法毘尼
449 14 sole; single 所謂一人為一人說法毘尼
450 14 a very small amount 所謂一人為一人說法毘尼
451 14 Yi 所謂一人為一人說法毘尼
452 14 other 所謂一人為一人說法毘尼
453 14 to unify 所謂一人為一人說法毘尼
454 14 accidentally; coincidentally 所謂一人為一人說法毘尼
455 14 abruptly; suddenly 所謂一人為一人說法毘尼
456 14 or 所謂一人為一人說法毘尼
457 14 one; eka 所謂一人為一人說法毘尼
458 14 again; more; repeatedly 復以何緣而來至此
459 14 to go back; to return 復以何緣而來至此
460 14 to resume; to restart 復以何緣而來至此
461 14 to do in detail 復以何緣而來至此
462 14 to restore 復以何緣而來至此
463 14 to respond; to reply to 復以何緣而來至此
464 14 after all; and then 復以何緣而來至此
465 14 even if; although 復以何緣而來至此
466 14 Fu; Return 復以何緣而來至此
467 14 to retaliate; to reciprocate 復以何緣而來至此
468 14 to avoid forced labor or tax 復以何緣而來至此
469 14 particle without meaing 復以何緣而來至此
470 14 Fu 復以何緣而來至此
471 14 repeated; again 復以何緣而來至此
472 14 doubled; to overlapping; folded 復以何緣而來至此
473 14 a lined garment with doubled thickness 復以何緣而來至此
474 13 乃至 nǎizhì and even 乃至彼言
475 13 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至彼言
476 12 尊那 zūnnà Cunda 有沙門名曰尊那
477 12 néng can; able 云何能令我起解心
478 12 néng ability; capacity 云何能令我起解心
479 12 néng a mythical bear-like beast 云何能令我起解心
480 12 néng energy 云何能令我起解心
481 12 néng function; use 云何能令我起解心
482 12 néng may; should; permitted to 云何能令我起解心
483 12 néng talent 云何能令我起解心
484 12 néng expert at 云何能令我起解心
485 12 néng to be in harmony 云何能令我起解心
486 12 néng to tend to; to care for 云何能令我起解心
487 12 néng to reach; to arrive at 云何能令我起解心
488 12 néng as long as; only 云何能令我起解心
489 12 néng even if 云何能令我起解心
490 12 néng but 云何能令我起解心
491 12 néng in this way 云何能令我起解心
492 12 néng to be able; śak 云何能令我起解心
493 12 不能 bù néng cannot; must not; should not 雖廣所說不能解脫
494 12 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 而詣尊者阿難所
495 11 xīng to flourish; to be popular 欲於沙門而興鬪諍
496 11 xìng interest 欲於沙門而興鬪諍
497 11 xīng to spring up; to get up 欲於沙門而興鬪諍
498 11 xīng to move 欲於沙門而興鬪諍
499 11 xīng to generate interest 欲於沙門而興鬪諍
500 11 xīng to promote 欲於沙門而興鬪諍

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
苾刍 苾蒭
 1. bìchú
 2. bìchú
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. shì
 2. shì
 1. meaning; phenomena
 2. actions; karma
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
stand up; utthāna
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
you; sir; tva; bhavat
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广兴 廣興 71
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
息诤因缘经 息諍因緣經 120 Xi Zheng Yinyuan Jing
相如 120 Xiangru
西天 88 India; Indian continent
以律 121 Eluid (son of Achim)
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有子 121 Master You
尊那 122 Cunda
坐夏 122 Varsa; Varsā; Vassa; Rains Retreat; Summer Retreat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 89.

Simplified Traditional Pinyin English
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
忏除 懺除 99 confession and forgiveness
常乐 常樂 99 lasting joy
持律 99 a maintainer of monastic discipline
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
大利 100 great advantage; great benefit
等心 100 a non-discriminating mind
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
广说 廣說 103 to explain; to teach
和敬 104 Harmony and Respect
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净修 淨修 106 proper cultivation
净戒 淨戒 106
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
 3. Jing Jie
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
六和敬 108
 1. six reverent points of harmony
 2. Six Points of Reverent Harmony
利养 利養 108 gain
律仪 律儀 108
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
摩迦 109
 1. malika; mālikā
 2. Mojia
尼干陀 尼乾陀 110 nirgrantha
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七灭诤法 七滅諍法 113 Seven Rules for Eliminating Conflict
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如理 114 principle of suchness
如理作意 114 attention; engagement
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身业 身業 115 physical karma
生苦 115 suffering due to birth
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
什深 甚深 115 very profound; what is deep
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四神足 115 the four kinds of teleportation
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所行 115 actions; practice
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
突吉罗 突吉羅 116 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
妄念 119
 1. false thoughts; deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
妄语 妄語 119 Lying
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
行乞 120 to beg; to ask for alms
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
有法 121 something that exists
语业 語業 121 verbal karma
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
自言 122 to admit by oneself