Glossary and Vocabulary for Prajñāpāramitā Heart Sūtra 般若波羅蜜多心經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 9 xíng to walk 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
2 9 xíng capable; competent 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
3 9 háng profession 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
4 9 xíng Kangxi radical 144 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
5 9 xíng to travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
6 9 xìng actions; conduct 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
7 9 xíng to do; to act; to practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
8 9 xíng all right; OK; okay 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
9 9 háng horizontal line 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
10 9 héng virtuous deeds 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
11 9 hàng a line of trees 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
12 9 hàng bold; steadfast 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
13 9 xíng to move 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
14 9 xíng to put into effect; to implement 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
15 9 xíng travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
16 9 xíng to circulate 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
17 9 xíng running script; running script 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
18 9 xíng temporary 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
19 9 háng rank; order 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
20 9 háng a business; a shop 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
21 9 xíng to depart; to leave 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
22 9 xíng to experience 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
23 9 xíng path; way 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
24 9 xíng xing; ballad 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
25 9 xíng Xing 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
26 9 xíng Practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
27 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
28 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
29 8 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
30 8 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是問已
31 8 Kangxi radical 71 無受
32 8 to not have; without 無受
33 8 mo 無受
34 8 to not have 無受
35 8 Wu 無受
36 8 mo 無受
37 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
38 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
39 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
40 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
41 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深
42 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
43 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
44 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多呪
45 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多呪
46 5 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多呪
47 5 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多呪
48 5 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多呪
49 5 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多呪
50 5 shuō allocution 故說般若波羅蜜多呪
51 5 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多呪
52 5 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多呪
53 5 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多呪
54 5 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多呪
55 5 shuō to instruct 故說般若波羅蜜多呪
56 4 niè a sprout 櫱諦
57 4 niè yeast; leaven for making liquors 櫱諦
58 4 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即時舍利弗承佛威力
59 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
60 4 truth 櫱諦
61 4 to examine 櫱諦
62 4 truth; satya 櫱諦
63 4 shí time; a point or period of time 時佛世尊即入三昧
64 4 shí a season; a quarter of a year 時佛世尊即入三昧
65 4 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時佛世尊即入三昧
66 4 shí fashionable 時佛世尊即入三昧
67 4 shí fate; destiny; luck 時佛世尊即入三昧
68 4 shí occasion; opportunity; chance 時佛世尊即入三昧
69 4 shí tense 時佛世尊即入三昧
70 4 shí particular; special 時佛世尊即入三昧
71 4 shí to plant; to cultivate 時佛世尊即入三昧
72 4 shí an era; a dynasty 時佛世尊即入三昧
73 4 shí time [abstract] 時佛世尊即入三昧
74 4 shí seasonal 時佛世尊即入三昧
75 4 shí to wait upon 時佛世尊即入三昧
76 4 shí hour 時佛世尊即入三昧
77 4 shí appropriate; proper; timely 時佛世尊即入三昧
78 4 shí Shi 時佛世尊即入三昧
79 4 shí a present; currentlt 時佛世尊即入三昧
80 4 shí time; kāla 時佛世尊即入三昧
81 4 shí at that time; samaya 時佛世尊即入三昧
82 3 爾時 ěr shí at that time 爾時眾中有菩薩摩訶薩
83 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時眾中有菩薩摩訶薩
84 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
85 3 relating to Buddhism 一時佛在王舍城耆闍崛山中
86 3 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
87 3 a Buddhist text 一時佛在王舍城耆闍崛山中
88 3 to touch; to stroke 一時佛在王舍城耆闍崛山中
89 3 Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
90 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
91 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
92 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
93 3 Yi 乃至無老死亦無老死盡
94 3 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
95 3 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
96 3 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
97 3 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
98 3 yán phrase; sentence 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
99 3 yán a word; a syllable 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
100 3 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
101 3 yán to regard as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
102 3 yán to act as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
103 3 yán word; vacana 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
104 3 yán speak; vad 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
105 3 善男子 shàn nánzi good men 善男子
106 3 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
107 3 Kangxi radical 49 如是問已
108 3 to bring to an end; to stop 如是問已
109 3 to complete 如是問已
110 3 to demote; to dismiss 如是問已
111 3 to recover from an illness 如是問已
112 3 former; pūrvaka 如是問已
113 2 波羅 bōluó pineapple 波羅櫱諦
114 2 yìng to answer; to respond 應如是行
115 2 yìng to confirm; to verify 應如是行
116 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如是行
117 2 yìng to accept 應如是行
118 2 yìng to permit; to allow 應如是行
119 2 yìng to echo 應如是行
120 2 yìng to handle; to deal with 應如是行
121 2 yìng Ying 應如是行
122 2 děng et cetera; and so on 罽賓國三藏般若共利言等譯
123 2 děng to wait 罽賓國三藏般若共利言等譯
124 2 děng to be equal 罽賓國三藏般若共利言等譯
125 2 děng degree; level 罽賓國三藏般若共利言等譯
126 2 děng to compare 罽賓國三藏般若共利言等譯
127 2 děng same; equal; sama 罽賓國三藏般若共利言等譯
128 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
129 2 廣大 guǎngdà vast; extensive 名廣大甚深
130 2 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名廣大甚深
131 2 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名廣大甚深
132 2 廣大 guǎngdà to expand 名廣大甚深
133 2 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名廣大甚深
134 2 xiǎng to think
135 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
136 2 xiǎng to want
137 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
138 2 xiǎng to plan
139 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
140 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從廣大甚深三摩地起
141 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊從廣大甚深三摩地起
142 2 zhòng many; numerous 與大比丘眾及菩薩眾俱
143 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘眾及菩薩眾俱
144 2 zhòng general; common; public 與大比丘眾及菩薩眾俱
145 2 老死 lǎo sǐ old age and death 乃至無老死亦無老死盡
146 2 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 乃至無老死亦無老死盡
147 2 具壽 jùshòu friend; brother; venerable; āyuṣman 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
148 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深
149 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深
150 2 míng rank; position 名廣大甚深
151 2 míng an excuse 名廣大甚深
152 2 míng life 名廣大甚深
153 2 míng to name; to call 名廣大甚深
154 2 míng to express; to describe 名廣大甚深
155 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深
156 2 míng to own; to possess 名廣大甚深
157 2 míng famous; renowned 名廣大甚深
158 2 míng moral 名廣大甚深
159 2 míng name; naman 名廣大甚深
160 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深
161 2 即時 jíshí immediate; prompt; instantaneous 即時舍利弗承佛威力
162 2 即時 jíshí real time 即時舍利弗承佛威力
163 2 shòu to suffer; to be subjected to
164 2 shòu to transfer; to confer
165 2 shòu to receive; to accept
166 2 shòu to tolerate
167 2 shòu feelings; sensations
168 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
169 2 suǒ a place; a location 如汝所說
170 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
171 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
172 2 suǒ meaning 如汝所說
173 2 suǒ garrison 如汝所說
174 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
175 2 to be near by; to be close to 時佛世尊即入三昧
176 2 at that time 時佛世尊即入三昧
177 2 to be exactly the same as; to be thus 時佛世尊即入三昧
178 2 supposed; so-called 時佛世尊即入三昧
179 2 to arrive at; to ascend 時佛世尊即入三昧
180 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
181 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
182 2 zhì to record 識亦復如是
183 2 shí thought; cognition 識亦復如是
184 2 shí to understand 識亦復如是
185 2 shí experience; common sense 識亦復如是
186 2 shí a good friend 識亦復如是
187 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
188 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
189 2 zhì an inscription 識亦復如是
190 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
191 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
192 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
193 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
194 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
195 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
196 2 bonds; substratum; upadhi 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
197 2 refuge; śaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
198 2 reliance; pratiśaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
199 1 大喜 dàxǐ exultation 具壽舍利弗大喜充遍
200 1 Germany 莊德明大德提供
201 1 virtue; morality; ethics; character 莊德明大德提供
202 1 kindness; favor 莊德明大德提供
203 1 conduct; behavior 莊德明大德提供
204 1 to be grateful 莊德明大德提供
205 1 heart; intention 莊德明大德提供
206 1 De 莊德明大德提供
207 1 potency; natural power 莊德明大德提供
208 1 wholesome; good 莊德明大德提供
209 1 Virtue 莊德明大德提供
210 1 merit; puṇya; puñña 莊德明大德提供
211 1 guṇa 莊德明大德提供
212 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 時彼眾會天
213 1 涅槃 nièpán Nirvana 究竟涅槃
214 1 涅槃 Nièpán nirvana 究竟涅槃
215 1 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 究竟涅槃
216 1 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 應觀五蘊性空
217 1 色不異空 sè bù yì kōng form is no different from emptiness 色不異空
218 1 shé tongue
219 1 shé Kangxi radical 135
220 1 shé a tongue-shaped object
221 1 shé tongue; jihva
222 1 般若共利言 bōrě gòng lì yán Bore Gong Li Yan 罽賓國三藏般若共利言等譯
223 1 耆闍崛山 qíshéjué shān Vulture Peak 一時佛在王舍城耆闍崛山中
224 1 to gather; to collect
225 1 collected works; collection
226 1 to stablize; to settle
227 1 used in place names
228 1 to mix; to blend
229 1 to hit the mark
230 1 to compile
231 1 to finish; to accomplish
232 1 to rest; to perch
233 1 a market
234 1 the origin of suffering
235 1 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實不虛
236 1 真實 zhēnshí true reality 真實不虛
237 1 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 名觀自在
238 1 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
239 1 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
240 1 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
241 1 恭敬 gōngjìng Respect 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
242 1 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
243 1 恭敬 gōngjìng to honour 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
244 1 空不異色 kōng bù yì sè emptiness no different from form 空不異色
245 1 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 是無上呪
246 1 tiān day 時彼眾會天
247 1 tiān heaven 時彼眾會天
248 1 tiān nature 時彼眾會天
249 1 tiān sky 時彼眾會天
250 1 tiān weather 時彼眾會天
251 1 tiān father; husband 時彼眾會天
252 1 tiān a necessity 時彼眾會天
253 1 tiān season 時彼眾會天
254 1 tiān destiny 時彼眾會天
255 1 tiān very high; sky high [prices] 時彼眾會天
256 1 tiān a deva; a god 時彼眾會天
257 1 tiān Heaven 時彼眾會天
258 1 to arise; to get up 世尊從廣大甚深三摩地起
259 1 to rise; to raise 世尊從廣大甚深三摩地起
260 1 to grow out of; to bring forth; to emerge 世尊從廣大甚深三摩地起
261 1 to appoint (to an official post); to take up a post 世尊從廣大甚深三摩地起
262 1 to start 世尊從廣大甚深三摩地起
263 1 to establish; to build 世尊從廣大甚深三摩地起
264 1 to draft; to draw up (a plan) 世尊從廣大甚深三摩地起
265 1 opening sentence; opening verse 世尊從廣大甚深三摩地起
266 1 to get out of bed 世尊從廣大甚深三摩地起
267 1 to recover; to heal 世尊從廣大甚深三摩地起
268 1 to take out; to extract 世尊從廣大甚深三摩地起
269 1 marks the beginning of an action 世尊從廣大甚深三摩地起
270 1 marks the sufficiency of an action 世尊從廣大甚深三摩地起
271 1 to call back from mourning 世尊從廣大甚深三摩地起
272 1 to take place; to occur 世尊從廣大甚深三摩地起
273 1 to conjecture 世尊從廣大甚深三摩地起
274 1 stand up; utthāna 世尊從廣大甚深三摩地起
275 1 arising; utpāda 世尊從廣大甚深三摩地起
276 1 苦厄 kǔ è suffering 離諸苦厄
277 1 to use; to grasp 以無所得故
278 1 to rely on 以無所得故
279 1 to regard 以無所得故
280 1 to be able to 以無所得故
281 1 to order; to command 以無所得故
282 1 used after a verb 以無所得故
283 1 a reason; a cause 以無所得故
284 1 Israel 以無所得故
285 1 Yi 以無所得故
286 1 use; yogena 以無所得故
287 1 zàn to meet with a superior 讚觀自在菩薩摩訶薩言
288 1 zàn to help 讚觀自在菩薩摩訶薩言
289 1 zàn a eulogy 讚觀自在菩薩摩訶薩言
290 1 zàn to recommend 讚觀自在菩薩摩訶薩言
291 1 zàn to introduce; to tell 讚觀自在菩薩摩訶薩言
292 1 zàn to lead 讚觀自在菩薩摩訶薩言
293 1 zàn summary verse; eulogy; ecomium 讚觀自在菩薩摩訶薩言
294 1 zàn to agree; to consent 讚觀自在菩薩摩訶薩言
295 1 zàn to praise 讚觀自在菩薩摩訶薩言
296 1 zàn to participate 讚觀自在菩薩摩訶薩言
297 1 zàn praise; varṇita 讚觀自在菩薩摩訶薩言
298 1 zàn assist 讚觀自在菩薩摩訶薩言
299 1 大比丘眾 dà bìqiū zhòng a large assembly of great monastics 與大比丘眾及菩薩眾俱
300 1 xué to study; to learn 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
301 1 xué to imitate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
302 1 xué a school; an academy 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
303 1 xué to understand 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
304 1 xué learning; acquired knowledge 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
305 1 xué learned 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
306 1 xué student; learning; śikṣā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
307 1 xué a learner 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
308 1 jiè border; boundary 無眼界乃至無意識界
309 1 jiè kingdom 無眼界乃至無意識界
310 1 jiè territory; region 無眼界乃至無意識界
311 1 jiè the world 無眼界乃至無意識界
312 1 jiè scope; extent 無眼界乃至無意識界
313 1 jiè erathem; stratigraphic unit 無眼界乃至無意識界
314 1 jiè to divide; to define a boundary 無眼界乃至無意識界
315 1 jiè to adjoin 無眼界乃至無意識界
316 1 jiè dhatu; realm; field; domain 無眼界乃至無意識界
317 1 inferior silk 蘇紇反
318 1 tassels 蘇紇反
319 1 He 蘇紇反
320 1 He (people) 蘇紇反
321 1 knot 蘇紇反
322 1 tassels 蘇紇反
323 1 罽賓國 jìbīn guó Kashmir 罽賓國三藏般若共利言等譯
324 1 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆等
325 1 wèi taste; flavor
326 1 wèi significance
327 1 wèi to taste
328 1 wèi to ruminate; to mull over
329 1 wèi smell; odor
330 1 wèi a delicacy
331 1 wèi taste; rasa
332 1 無罣礙 wú guà'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無罣礙故
333 1 zhì wisdom; knowledge; understanding 無智亦無得
334 1 zhì care; prudence 無智亦無得
335 1 zhì Zhi 無智亦無得
336 1 zhì clever 無智亦無得
337 1 zhì Wisdom 無智亦無得
338 1 zhì jnana; knowing 無智亦無得
339 1 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一切如來皆悉隨喜
340 1 to enter 時佛世尊即入三昧
341 1 Kangxi radical 11 時佛世尊即入三昧
342 1 radical 時佛世尊即入三昧
343 1 income 時佛世尊即入三昧
344 1 to conform with 時佛世尊即入三昧
345 1 to descend 時佛世尊即入三昧
346 1 the entering tone 時佛世尊即入三昧
347 1 to pay 時佛世尊即入三昧
348 1 to join 時佛世尊即入三昧
349 1 entering; praveśa 時佛世尊即入三昧
350 1 entered; attained; āpanna 時佛世尊即入三昧
351 1 wèn to ask 如是問已
352 1 wèn to inquire after 如是問已
353 1 wèn to interrogate 如是問已
354 1 wèn to hold responsible 如是問已
355 1 wèn to request something 如是問已
356 1 wèn to rebuke 如是問已
357 1 wèn to send an official mission bearing gifts 如是問已
358 1 wèn news 如是問已
359 1 wèn to propose marriage 如是問已
360 1 wén to inform 如是問已
361 1 wèn to research 如是問已
362 1 wèn Wen 如是問已
363 1 wèn a question 如是問已
364 1 wèn ask; prccha 如是問已
365 1 zài in; at 一時佛在王舍城耆闍崛山中
366 1 zài to exist; to be living 一時佛在王舍城耆闍崛山中
367 1 zài to consist of 一時佛在王舍城耆闍崛山中
368 1 zài to be at a post 一時佛在王舍城耆闍崛山中
369 1 zài in; bhū 一時佛在王舍城耆闍崛山中
370 1 method; way
371 1 France
372 1 the law; rules; regulations
373 1 the teachings of the Buddha; Dharma
374 1 a standard; a norm
375 1 an institution
376 1 to emulate
377 1 magic; a magic trick
378 1 punishment
379 1 Fa
380 1 a precedent
381 1 a classification of some kinds of Han texts
382 1 relating to a ceremony or rite
383 1 Dharma
384 1 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
385 1 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
386 1 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
387 1 quality; characteristic
388 1 應觀 yīng guān may observe 應觀五蘊性空
389 1 無色 wúsè formless; no form; arupa 無色
390 1 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
391 1 大明 dàmíng the sun 是大明呪
392 1 大明 dàmíng the moon 是大明呪
393 1 大明 dàmíng Da Ming 是大明呪
394 1 大明 dàmíng Da Ming reign 是大明呪
395 1 大明 dàmíng Ming dynasty 是大明呪
396 1 大明 dàmíng mantra; vidya 是大明呪
397 1 book; volume
398 1 a roll of bamboo slips
399 1 a plan; a scheme
400 1 to confer
401 1 chǎi a book with embroidered covers
402 1 patent of enfeoffment
403 1 行深般若波羅蜜多時 xíng shēn bōrěbōluómìduō shí while coursing in deep Prajnaparamita 行深般若波羅蜜多時
404 1 五蘊皆空 wǔ yùn jiē kōng the five skandhas are all empty of inherent existence 照見五蘊皆空
405 1 大德 dàdé most virtuous 莊德明大德提供
406 1 大德 dàdé Dade reign 莊德明大德提供
407 1 大德 dàdé a major festival 莊德明大德提供
408 1 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 莊德明大德提供
409 1 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 莊德明大德提供
410 1 shēng sound
411 1 shēng sheng
412 1 shēng voice
413 1 shēng music
414 1 shēng language
415 1 shēng fame; reputation; honor
416 1 shēng a message
417 1 shēng a consonant
418 1 shēng a tone
419 1 shēng to announce
420 1 shēng sound
421 1 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
422 1 xiāng incense
423 1 xiāng Kangxi radical 186
424 1 xiāng fragrance; scent
425 1 xiāng a female
426 1 xiāng Xiang
427 1 xiāng to kiss
428 1 xiāng feminine
429 1 xiāng incense
430 1 xiāng fragrance; gandha
431 1 無無明亦無無明盡 wú wúmíng yì wú wúmíng jìn no ignorance nor end of ignorance 無無明亦無無明盡
432 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
433 1 Ru River 如汝所說
434 1 Ru 如汝所說
435 1 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
436 1 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍城耆闍崛山中
437 1 zhōng China 一時佛在王舍城耆闍崛山中
438 1 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍城耆闍崛山中
439 1 zhōng midday 一時佛在王舍城耆闍崛山中
440 1 zhōng inside 一時佛在王舍城耆闍崛山中
441 1 zhōng during 一時佛在王舍城耆闍崛山中
442 1 zhōng Zhong 一時佛在王舍城耆闍崛山中
443 1 zhōng intermediary 一時佛在王舍城耆闍崛山中
444 1 zhōng half 一時佛在王舍城耆闍崛山中
445 1 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
446 1 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍城耆闍崛山中
447 1 zhòng to obtain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
448 1 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍城耆闍崛山中
449 1 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
450 1 菩薩 púsà bodhisattva 與大比丘眾及菩薩眾俱
451 1 菩薩 púsà bodhisattva 與大比丘眾及菩薩眾俱
452 1 菩薩 púsà bodhisattva 與大比丘眾及菩薩眾俱
453 1 Soviet Union 蘇紇反
454 1 Su 蘇紇反
455 1 to revive 蘇紇反
456 1 Suzhou 蘇紇反
457 1 Jiangsu 蘇紇反
458 1 a species of thyme 蘇紇反
459 1 earrings 蘇紇反
460 1 to awaken 蘇紇反
461 1 to be rescued 蘇紇反
462 1 to mow grass 蘇紇反
463 1 awareness; saṃjñā 蘇紇反
464 1 辨識 biànshí to identify; to recognize 自行掃瞄辨識
465 1 wén to hear 聞佛所說
466 1 wén Wen 聞佛所說
467 1 wén sniff at; to smell 聞佛所說
468 1 wén to be widely known 聞佛所說
469 1 wén to confirm; to accept 聞佛所說
470 1 wén information 聞佛所說
471 1 wèn famous; well known 聞佛所說
472 1 wén knowledge; learning 聞佛所說
473 1 wèn popularity; prestige; reputation 聞佛所說
474 1 wén to question 聞佛所說
475 1 wén heard; śruta 聞佛所說
476 1 wén hearing; śruti 聞佛所說
477 1 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 云何修行
478 1 修行 xiūxíng spiritual cultivation 云何修行
479 1 修行 xiūxíng spiritual practice; pratipatti 云何修行
480 1 修行 xiūxíng spiritual cultivation; bhāvanā 云何修行
481 1 如是我聞 rúshì wǒ wén thus I have heard 如是我聞
482 1 to reach 與大比丘眾及菩薩眾俱
483 1 to attain 與大比丘眾及菩薩眾俱
484 1 to understand 與大比丘眾及菩薩眾俱
485 1 able to be compared to; to catch up with 與大比丘眾及菩薩眾俱
486 1 to be involved with; to associate with 與大比丘眾及菩薩眾俱
487 1 passing of a feudal title from elder to younger brother 與大比丘眾及菩薩眾俱
488 1 and; ca; api 與大比丘眾及菩薩眾俱
489 1 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 蘇紇反
490 1 fǎn to rebel; to oppose 蘇紇反
491 1 fǎn to go back; to return 蘇紇反
492 1 fǎn to combat; to rebel 蘇紇反
493 1 fǎn the fanqie phonetic system 蘇紇反
494 1 fǎn a counter-revolutionary 蘇紇反
495 1 fǎn to flip; to turn over 蘇紇反
496 1 fǎn to take back; to give back 蘇紇反
497 1 fǎn to reason by analogy 蘇紇反
498 1 fǎn to introspect 蘇紇反
499 1 fān to reverse a verdict 蘇紇反
500 1 fǎn opposed; viruddha 蘇紇反

Frequencies of all Words

Top 661

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 9 xíng to walk 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
2 9 xíng capable; competent 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
3 9 háng profession 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
4 9 háng line; row 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
5 9 xíng Kangxi radical 144 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
6 9 xíng to travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
7 9 xìng actions; conduct 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
8 9 xíng to do; to act; to practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
9 9 xíng all right; OK; okay 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
10 9 háng horizontal line 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
11 9 héng virtuous deeds 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
12 9 hàng a line of trees 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
13 9 hàng bold; steadfast 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
14 9 xíng to move 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
15 9 xíng to put into effect; to implement 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
16 9 xíng travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
17 9 xíng to circulate 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
18 9 xíng running script; running script 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
19 9 xíng temporary 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
20 9 xíng soon 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
21 9 háng rank; order 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
22 9 háng a business; a shop 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
23 9 xíng to depart; to leave 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
24 9 xíng to experience 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
25 9 xíng path; way 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
26 9 xíng xing; ballad 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
27 9 xíng a round [of drinks] 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
28 9 xíng Xing 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
29 9 xíng moreover; also 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
30 9 xíng Practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
31 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
32 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
33 8 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
34 8 如是 rúshì thus; so 如是問已
35 8 如是 rúshì thus, so 如是問已
36 8 如是 rúshì thus; evam 如是問已
37 8 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是問已
38 8 no 無受
39 8 Kangxi radical 71 無受
40 8 to not have; without 無受
41 8 has not yet 無受
42 8 mo 無受
43 8 do not 無受
44 8 not; -less; un- 無受
45 8 regardless of 無受
46 8 to not have 無受
47 8 um 無受
48 8 Wu 無受
49 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無受
50 8 not; non- 無受
51 8 mo 無受
52 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
53 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
54 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
55 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
56 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深
57 5 shì is; are; am; to be 故知般若波羅蜜多是大神呪
58 5 shì is exactly 故知般若波羅蜜多是大神呪
59 5 shì is suitable; is in contrast 故知般若波羅蜜多是大神呪
60 5 shì this; that; those 故知般若波羅蜜多是大神呪
61 5 shì really; certainly 故知般若波羅蜜多是大神呪
62 5 shì correct; yes; affirmative 故知般若波羅蜜多是大神呪
63 5 shì true 故知般若波羅蜜多是大神呪
64 5 shì is; has; exists 故知般若波羅蜜多是大神呪
65 5 shì used between repetitions of a word 故知般若波羅蜜多是大神呪
66 5 shì a matter; an affair 故知般若波羅蜜多是大神呪
67 5 shì Shi 故知般若波羅蜜多是大神呪
68 5 shì is; bhū 故知般若波羅蜜多是大神呪
69 5 shì this; idam 故知般若波羅蜜多是大神呪
70 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
71 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
72 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多呪
73 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多呪
74 5 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多呪
75 5 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多呪
76 5 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多呪
77 5 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多呪
78 5 shuō allocution 故說般若波羅蜜多呪
79 5 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多呪
80 5 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多呪
81 5 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多呪
82 5 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多呪
83 5 shuō to instruct 故說般若波羅蜜多呪
84 5 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以無所得故
85 5 old; ancient; former; past 以無所得故
86 5 reason; cause; purpose 以無所得故
87 5 to die 以無所得故
88 5 so; therefore; hence 以無所得故
89 5 original 以無所得故
90 5 accident; happening; instance 以無所得故
91 5 a friend; an acquaintance; friendship 以無所得故
92 5 something in the past 以無所得故
93 5 deceased; dead 以無所得故
94 5 still; yet 以無所得故
95 5 therefore; tasmāt 以無所得故
96 4 niè a sprout 櫱諦
97 4 niè yeast; leaven for making liquors 櫱諦
98 4 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即時舍利弗承佛威力
99 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
100 4 truth 櫱諦
101 4 to examine 櫱諦
102 4 carefully; attentively; cautiously 櫱諦
103 4 truth; satya 櫱諦
104 4 shí time; a point or period of time 時佛世尊即入三昧
105 4 shí a season; a quarter of a year 時佛世尊即入三昧
106 4 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時佛世尊即入三昧
107 4 shí at that time 時佛世尊即入三昧
108 4 shí fashionable 時佛世尊即入三昧
109 4 shí fate; destiny; luck 時佛世尊即入三昧
110 4 shí occasion; opportunity; chance 時佛世尊即入三昧
111 4 shí tense 時佛世尊即入三昧
112 4 shí particular; special 時佛世尊即入三昧
113 4 shí to plant; to cultivate 時佛世尊即入三昧
114 4 shí hour (measure word) 時佛世尊即入三昧
115 4 shí an era; a dynasty 時佛世尊即入三昧
116 4 shí time [abstract] 時佛世尊即入三昧
117 4 shí seasonal 時佛世尊即入三昧
118 4 shí frequently; often 時佛世尊即入三昧
119 4 shí occasionally; sometimes 時佛世尊即入三昧
120 4 shí on time 時佛世尊即入三昧
121 4 shí this; that 時佛世尊即入三昧
122 4 shí to wait upon 時佛世尊即入三昧
123 4 shí hour 時佛世尊即入三昧
124 4 shí appropriate; proper; timely 時佛世尊即入三昧
125 4 shí Shi 時佛世尊即入三昧
126 4 shí a present; currentlt 時佛世尊即入三昧
127 4 shí time; kāla 時佛世尊即入三昧
128 4 shí at that time; samaya 時佛世尊即入三昧
129 4 shí then; atha 時佛世尊即入三昧
130 3 爾時 ěr shí at that time 爾時眾中有菩薩摩訶薩
131 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時眾中有菩薩摩訶薩
132 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
133 3 relating to Buddhism 一時佛在王舍城耆闍崛山中
134 3 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
135 3 a Buddhist text 一時佛在王舍城耆闍崛山中
136 3 to touch; to stroke 一時佛在王舍城耆闍崛山中
137 3 Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
138 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
139 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
140 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
141 3 also; too 乃至無老死亦無老死盡
142 3 but 乃至無老死亦無老死盡
143 3 this; he; she 乃至無老死亦無老死盡
144 3 although; even though 乃至無老死亦無老死盡
145 3 already 乃至無老死亦無老死盡
146 3 particle with no meaning 乃至無老死亦無老死盡
147 3 Yi 乃至無老死亦無老死盡
148 3 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
149 3 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
150 3 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
151 3 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
152 3 yán a particle with no meaning 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
153 3 yán phrase; sentence 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
154 3 yán a word; a syllable 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
155 3 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
156 3 yán to regard as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
157 3 yán to act as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
158 3 yán word; vacana 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
159 3 yán speak; vad 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
160 3 善男子 shàn nánzi good men 善男子
161 3 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
162 3 already 如是問已
163 3 Kangxi radical 49 如是問已
164 3 from 如是問已
165 3 to bring to an end; to stop 如是問已
166 3 final aspectual particle 如是問已
167 3 afterwards; thereafter 如是問已
168 3 too; very; excessively 如是問已
169 3 to complete 如是問已
170 3 to demote; to dismiss 如是問已
171 3 to recover from an illness 如是問已
172 3 certainly 如是問已
173 3 an interjection of surprise 如是問已
174 3 this 如是問已
175 3 former; pūrvaka 如是問已
176 3 former; pūrvaka 如是問已
177 2 波羅 bōluó pineapple 波羅櫱諦
178 2 yīng should; ought 應如是行
179 2 yìng to answer; to respond 應如是行
180 2 yìng to confirm; to verify 應如是行
181 2 yīng soon; immediately 應如是行
182 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如是行
183 2 yìng to accept 應如是行
184 2 yīng or; either 應如是行
185 2 yìng to permit; to allow 應如是行
186 2 yìng to echo 應如是行
187 2 yìng to handle; to deal with 應如是行
188 2 yìng Ying 應如是行
189 2 yīng suitable; yukta 應如是行
190 2 děng et cetera; and so on 罽賓國三藏般若共利言等譯
191 2 děng to wait 罽賓國三藏般若共利言等譯
192 2 děng degree; kind 罽賓國三藏般若共利言等譯
193 2 děng plural 罽賓國三藏般若共利言等譯
194 2 děng to be equal 罽賓國三藏般若共利言等譯
195 2 děng degree; level 罽賓國三藏般若共利言等譯
196 2 děng to compare 罽賓國三藏般若共利言等譯
197 2 děng same; equal; sama 罽賓國三藏般若共利言等譯
198 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
199 2 乃至 nǎizhì and even 無眼界乃至無意識界
200 2 乃至 nǎizhì as much as; yavat 無眼界乃至無意識界
201 2 廣大 guǎngdà vast; extensive 名廣大甚深
202 2 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名廣大甚深
203 2 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名廣大甚深
204 2 廣大 guǎngdà to expand 名廣大甚深
205 2 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名廣大甚深
206 2 xiǎng to think
207 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
208 2 xiǎng to want
209 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
210 2 xiǎng to plan
211 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
212 2 ruò to seem; to be like; as 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
213 2 ruò seemingly 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
214 2 ruò if 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
215 2 ruò you 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
216 2 ruò this; that 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
217 2 ruò and; or 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
218 2 ruò as for; pertaining to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
219 2 pomegranite 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
220 2 ruò to choose 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
221 2 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
222 2 ruò thus 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
223 2 ruò pollia 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
224 2 ruò Ruo 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
225 2 ruò only then 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
226 2 ja 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
227 2 jñā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
228 2 ruò if; yadi 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
229 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從廣大甚深三摩地起
230 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊從廣大甚深三摩地起
231 2 zhòng many; numerous 與大比丘眾及菩薩眾俱
232 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘眾及菩薩眾俱
233 2 zhòng general; common; public 與大比丘眾及菩薩眾俱
234 2 zhòng many; all; sarva 與大比丘眾及菩薩眾俱
235 2 老死 lǎo sǐ old age and death 乃至無老死亦無老死盡
236 2 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 乃至無老死亦無老死盡
237 2 具壽 jùshòu friend; brother; venerable; āyuṣman 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
238 2 míng measure word for people 名廣大甚深
239 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深
240 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深
241 2 míng rank; position 名廣大甚深
242 2 míng an excuse 名廣大甚深
243 2 míng life 名廣大甚深
244 2 míng to name; to call 名廣大甚深
245 2 míng to express; to describe 名廣大甚深
246 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深
247 2 míng to own; to possess 名廣大甚深
248 2 míng famous; renowned 名廣大甚深
249 2 míng moral 名廣大甚深
250 2 míng name; naman 名廣大甚深
251 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深
252 2 即時 jíshí immediate; prompt; instantaneous 即時舍利弗承佛威力
253 2 即時 jíshí real time 即時舍利弗承佛威力
254 2 即時 jíshí then; immediately; tāvat 即時舍利弗承佛威力
255 2 shòu to suffer; to be subjected to
256 2 shòu to transfer; to confer
257 2 shòu to receive; to accept
258 2 shòu to tolerate
259 2 shòu suitably
260 2 shòu feelings; sensations
261 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
262 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
263 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如汝所說
264 2 suǒ an office; an institute 如汝所說
265 2 suǒ introduces a relative clause 如汝所說
266 2 suǒ it 如汝所說
267 2 suǒ if; supposing 如汝所說
268 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
269 2 suǒ a place; a location 如汝所說
270 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
271 2 suǒ that which 如汝所說
272 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
273 2 suǒ meaning 如汝所說
274 2 suǒ garrison 如汝所說
275 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
276 2 suǒ that which; yad 如汝所說
277 2 promptly; right away; immediately 時佛世尊即入三昧
278 2 to be near by; to be close to 時佛世尊即入三昧
279 2 at that time 時佛世尊即入三昧
280 2 to be exactly the same as; to be thus 時佛世尊即入三昧
281 2 supposed; so-called 時佛世尊即入三昧
282 2 if; but 時佛世尊即入三昧
283 2 to arrive at; to ascend 時佛世尊即入三昧
284 2 then; following 時佛世尊即入三昧
285 2 so; just so; eva 時佛世尊即入三昧
286 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
287 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
288 2 zhì to record 識亦復如是
289 2 shí thought; cognition 識亦復如是
290 2 shí to understand 識亦復如是
291 2 shí experience; common sense 識亦復如是
292 2 shí a good friend 識亦復如是
293 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
294 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
295 2 zhì an inscription 識亦復如是
296 2 zhì just now 識亦復如是
297 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
298 2 according to 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
299 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
300 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
301 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
302 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
303 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
304 2 bonds; substratum; upadhi 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
305 2 refuge; śaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
306 2 reliance; pratiśaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
307 1 大喜 dàxǐ exultation 具壽舍利弗大喜充遍
308 1 Germany 莊德明大德提供
309 1 virtue; morality; ethics; character 莊德明大德提供
310 1 kindness; favor 莊德明大德提供
311 1 conduct; behavior 莊德明大德提供
312 1 to be grateful 莊德明大德提供
313 1 heart; intention 莊德明大德提供
314 1 De 莊德明大德提供
315 1 potency; natural power 莊德明大德提供
316 1 wholesome; good 莊德明大德提供
317 1 Virtue 莊德明大德提供
318 1 merit; puṇya; puñña 莊德明大德提供
319 1 guṇa 莊德明大德提供
320 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 時彼眾會天
321 1 涅槃 nièpán Nirvana 究竟涅槃
322 1 涅槃 Nièpán nirvana 究竟涅槃
323 1 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 究竟涅槃
324 1 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 應觀五蘊性空
325 1 色不異空 sè bù yì kōng form is no different from emptiness 色不異空
326 1 shé tongue
327 1 shé Kangxi radical 135
328 1 shé a tongue-shaped object
329 1 shé tongue; jihva
330 1 般若共利言 bōrě gòng lì yán Bore Gong Li Yan 罽賓國三藏般若共利言等譯
331 1 耆闍崛山 qíshéjué shān Vulture Peak 一時佛在王舍城耆闍崛山中
332 1 to gather; to collect
333 1 collected works; collection
334 1 volume; part
335 1 to stablize; to settle
336 1 used in place names
337 1 to mix; to blend
338 1 to hit the mark
339 1 to compile
340 1 to finish; to accomplish
341 1 to rest; to perch
342 1 a market
343 1 the origin of suffering
344 1 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實不虛
345 1 真實 zhēnshí true reality 真實不虛
346 1 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 名觀自在
347 1 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
348 1 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
349 1 jiē all; each and every; in all cases 一切如來皆悉隨喜
350 1 jiē same; equally 一切如來皆悉隨喜
351 1 jiē all; sarva 一切如來皆悉隨喜
352 1 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
353 1 恭敬 gōngjìng Respect 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
354 1 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
355 1 恭敬 gōngjìng to honour 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
356 1 空不異色 kōng bù yì sè emptiness no different from form 空不異色
357 1 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 是無上呪
358 1 such as; for example; for instance 如汝所說
359 1 if 如汝所說
360 1 in accordance with 如汝所說
361 1 to be appropriate; should; with regard to 如汝所說
362 1 this 如汝所說
363 1 it is so; it is thus; can be compared with 如汝所說
364 1 to go to 如汝所說
365 1 to meet 如汝所說
366 1 to appear; to seem; to be like 如汝所說
367 1 at least as good as 如汝所說
368 1 and 如汝所說
369 1 or 如汝所說
370 1 but 如汝所說
371 1 then 如汝所說
372 1 naturally 如汝所說
373 1 expresses a question or doubt 如汝所說
374 1 you 如汝所說
375 1 the second lunar month 如汝所說
376 1 in; at 如汝所說
377 1 Ru 如汝所說
378 1 Thus 如汝所說
379 1 thus; tathā 如汝所說
380 1 like; iva 如汝所說
381 1 suchness; tathatā 如汝所說
382 1 tiān day 時彼眾會天
383 1 tiān day 時彼眾會天
384 1 tiān heaven 時彼眾會天
385 1 tiān nature 時彼眾會天
386 1 tiān sky 時彼眾會天
387 1 tiān weather 時彼眾會天
388 1 tiān father; husband 時彼眾會天
389 1 tiān a necessity 時彼眾會天
390 1 tiān season 時彼眾會天
391 1 tiān destiny 時彼眾會天
392 1 tiān very high; sky high [prices] 時彼眾會天
393 1 tiān very 時彼眾會天
394 1 tiān a deva; a god 時彼眾會天
395 1 tiān Heaven 時彼眾會天
396 1 to arise; to get up 世尊從廣大甚深三摩地起
397 1 case; instance; batch; group 世尊從廣大甚深三摩地起
398 1 to rise; to raise 世尊從廣大甚深三摩地起
399 1 to grow out of; to bring forth; to emerge 世尊從廣大甚深三摩地起
400 1 to appoint (to an official post); to take up a post 世尊從廣大甚深三摩地起
401 1 to start 世尊從廣大甚深三摩地起
402 1 to establish; to build 世尊從廣大甚深三摩地起
403 1 to draft; to draw up (a plan) 世尊從廣大甚深三摩地起
404 1 opening sentence; opening verse 世尊從廣大甚深三摩地起
405 1 to get out of bed 世尊從廣大甚深三摩地起
406 1 to recover; to heal 世尊從廣大甚深三摩地起
407 1 to take out; to extract 世尊從廣大甚深三摩地起
408 1 marks the beginning of an action 世尊從廣大甚深三摩地起
409 1 marks the sufficiency of an action 世尊從廣大甚深三摩地起
410 1 to call back from mourning 世尊從廣大甚深三摩地起
411 1 to take place; to occur 世尊從廣大甚深三摩地起
412 1 from 世尊從廣大甚深三摩地起
413 1 to conjecture 世尊從廣大甚深三摩地起
414 1 stand up; utthāna 世尊從廣大甚深三摩地起
415 1 arising; utpāda 世尊從廣大甚深三摩地起
416 1 苦厄 kǔ è suffering 離諸苦厄
417 1 so as to; in order to 以無所得故
418 1 to use; to regard as 以無所得故
419 1 to use; to grasp 以無所得故
420 1 according to 以無所得故
421 1 because of 以無所得故
422 1 on a certain date 以無所得故
423 1 and; as well as 以無所得故
424 1 to rely on 以無所得故
425 1 to regard 以無所得故
426 1 to be able to 以無所得故
427 1 to order; to command 以無所得故
428 1 further; moreover 以無所得故
429 1 used after a verb 以無所得故
430 1 very 以無所得故
431 1 already 以無所得故
432 1 increasingly 以無所得故
433 1 a reason; a cause 以無所得故
434 1 Israel 以無所得故
435 1 Yi 以無所得故
436 1 use; yogena 以無所得故
437 1 zàn to meet with a superior 讚觀自在菩薩摩訶薩言
438 1 zàn to help 讚觀自在菩薩摩訶薩言
439 1 zàn a eulogy 讚觀自在菩薩摩訶薩言
440 1 zàn to recommend 讚觀自在菩薩摩訶薩言
441 1 zàn to introduce; to tell 讚觀自在菩薩摩訶薩言
442 1 zàn to lead 讚觀自在菩薩摩訶薩言
443 1 zàn summary verse; eulogy; ecomium 讚觀自在菩薩摩訶薩言
444 1 zàn to agree; to consent 讚觀自在菩薩摩訶薩言
445 1 zàn to praise 讚觀自在菩薩摩訶薩言
446 1 zàn to participate 讚觀自在菩薩摩訶薩言
447 1 zàn praise; varṇita 讚觀自在菩薩摩訶薩言
448 1 zàn assist 讚觀自在菩薩摩訶薩言
449 1 大比丘眾 dà bìqiū zhòng a large assembly of great monastics 與大比丘眾及菩薩眾俱
450 1 xué to study; to learn 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
451 1 xué a discipline; a branch of study 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
452 1 xué to imitate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
453 1 xué a school; an academy 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
454 1 xué to understand 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
455 1 xué learning; acquired knowledge 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
456 1 xué a doctrine 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
457 1 xué learned 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
458 1 xué student; learning; śikṣā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
459 1 xué a learner 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
460 1 jiè border; boundary 無眼界乃至無意識界
461 1 jiè kingdom 無眼界乃至無意識界
462 1 jiè circle; society 無眼界乃至無意識界
463 1 jiè territory; region 無眼界乃至無意識界
464 1 jiè the world 無眼界乃至無意識界
465 1 jiè scope; extent 無眼界乃至無意識界
466 1 jiè erathem; stratigraphic unit 無眼界乃至無意識界
467 1 jiè to divide; to define a boundary 無眼界乃至無意識界
468 1 jiè to adjoin 無眼界乃至無意識界
469 1 jiè dhatu; realm; field; domain 無眼界乃至無意識界
470 1 亦復 yìfù also 識亦復如是
471 1 inferior silk 蘇紇反
472 1 tassels 蘇紇反
473 1 He 蘇紇反
474 1 He (people) 蘇紇反
475 1 knot 蘇紇反
476 1 tassels 蘇紇反
477 1 罽賓國 jìbīn guó Kashmir 罽賓國三藏般若共利言等譯
478 1 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆等
479 1 yǒu is; are; to exist 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
480 1 yǒu to have; to possess 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
481 1 yǒu indicates an estimate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
482 1 yǒu indicates a large quantity 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
483 1 yǒu indicates an affirmative response 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
484 1 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
485 1 yǒu used to compare two things 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
486 1 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
487 1 yǒu used before the names of dynasties 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
488 1 yǒu a certain thing; what exists 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
489 1 yǒu multiple of ten and ... 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
490 1 yǒu abundant 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
491 1 yǒu purposeful 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
492 1 yǒu You 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
493 1 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
494 1 yǒu becoming; bhava 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
495 1 wèi taste; flavor
496 1 wèi measure word for ingredients in Chinese medicine
497 1 wèi significance
498 1 wèi to taste
499 1 wèi to ruminate; to mull over
500 1 wèi smell; odor

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
zhòu mantra
什深 甚深 shénshēn very profound; what is deep
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
therefore; tasmāt

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
般若共利言 98 Bore Gong Li Yan
般若波罗蜜多心经 般若波羅蜜多心經 98
 1. The Heart Sutra
 2. Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
舍利子 115 Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 48.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
充遍 99 pervades; sphuṭa
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空不异色 空不異色 107 emptiness no different from form
空即是色 107 emptiness is form
空中无色 空中無色 107 within emptiness there is no form
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色不异空 色不異空 115 form is no different from emptiness
色即是空 115 form is emptiness
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
是诸法空相 是諸法空相 115 this is the emptiness of all dharmas
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
无得 無得 119 Non-Attainment
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无无明亦无无明尽 無無明亦無無明盡 119 no ignorance nor end of ignorance
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五蕴皆空 五蘊皆空 119 the five skandhas are all empty of inherent existence
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无有恐怖 無有恐怖 119 having no fear
信受奉行 120 to receive and practice
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
行深般若波罗蜜多时 行深般若波羅蜜多時 120 while coursing in deep Prajnaparamita
性空 120 inherently empty; empty in nature
应观 應觀 121 may observe
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
远离颠倒梦想 遠離顛倒夢想 121 escaping upside-down, dream-like thinking
照见 照見 122 to look down upon
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas