Glossary and Vocabulary for Prajñāpāramitā Heart Sūtra 般若波羅蜜多心經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 9 xíng to walk 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
2 9 xíng capable; competent 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
3 9 háng profession 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
4 9 xíng Kangxi radical 144 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
5 9 xíng to travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
6 9 xìng actions; conduct 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
7 9 xíng to do; to act; to practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
8 9 xíng all right; OK; okay 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
9 9 háng horizontal line 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
10 9 héng virtuous deeds 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
11 9 hàng a line of trees 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
12 9 hàng bold; steadfast 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
13 9 xíng to move 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
14 9 xíng to put into effect; to implement 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
15 9 xíng travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
16 9 xíng to circulate 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
17 9 xíng running script; running script 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
18 9 xíng temporary 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
19 9 háng rank; order 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
20 9 háng a business; a shop 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
21 9 xíng to depart; to leave 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
22 9 xíng to experience 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
23 9 xíng path; way 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
24 9 xíng xing; ballad 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
25 9 xíng Xing 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
26 9 xíng Practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
27 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
28 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
29 8 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
30 8 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是問已
31 8 Kangxi radical 71 無受
32 8 to not have; without 無受
33 8 mo 無受
34 8 to not have 無受
35 8 Wu 無受
36 8 mo 無受
37 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深
38 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
39 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
40 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
41 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
42 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多呪
43 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多呪
44 5 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多呪
45 5 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多呪
46 5 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多呪
47 5 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多呪
48 5 shuō allocution 故說般若波羅蜜多呪
49 5 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多呪
50 5 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多呪
51 5 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多呪
52 5 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多呪
53 5 shuō to instruct 故說般若波羅蜜多呪
54 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
55 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
56 4 shí time; a point or period of time 時佛世尊即入三昧
57 4 shí a season; a quarter of a year 時佛世尊即入三昧
58 4 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時佛世尊即入三昧
59 4 shí fashionable 時佛世尊即入三昧
60 4 shí fate; destiny; luck 時佛世尊即入三昧
61 4 shí occasion; opportunity; chance 時佛世尊即入三昧
62 4 shí tense 時佛世尊即入三昧
63 4 shí particular; special 時佛世尊即入三昧
64 4 shí to plant; to cultivate 時佛世尊即入三昧
65 4 shí an era; a dynasty 時佛世尊即入三昧
66 4 shí time [abstract] 時佛世尊即入三昧
67 4 shí seasonal 時佛世尊即入三昧
68 4 shí to wait upon 時佛世尊即入三昧
69 4 shí hour 時佛世尊即入三昧
70 4 shí appropriate; proper; timely 時佛世尊即入三昧
71 4 shí Shi 時佛世尊即入三昧
72 4 shí a present; currentlt 時佛世尊即入三昧
73 4 shí time; kāla 時佛世尊即入三昧
74 4 shí at that time; samaya 時佛世尊即入三昧
75 4 niè a sprout 櫱諦
76 4 niè yeast; leaven for making liquors 櫱諦
77 4 truth 櫱諦
78 4 to examine 櫱諦
79 4 truth; satya 櫱諦
80 4 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即時舍利弗承佛威力
81 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
82 3 Yi 乃至無老死亦無老死盡
83 3 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
84 3 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
85 3 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
86 3 yán phrase; sentence 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
87 3 yán a word; a syllable 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
88 3 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
89 3 yán to regard as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
90 3 yán to act as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
91 3 yán word; vacana 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
92 3 yán speak; vad 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
93 3 Kangxi radical 49 如是問已
94 3 to bring to an end; to stop 如是問已
95 3 to complete 如是問已
96 3 to demote; to dismiss 如是問已
97 3 to recover from an illness 如是問已
98 3 former; pūrvaka 如是問已
99 3 爾時 ěr shí at that time 爾時眾中有菩薩摩訶薩
100 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時眾中有菩薩摩訶薩
101 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
102 3 relating to Buddhism 一時佛在王舍城耆闍崛山中
103 3 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
104 3 a Buddhist text 一時佛在王舍城耆闍崛山中
105 3 to touch; to stroke 一時佛在王舍城耆闍崛山中
106 3 Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
107 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
108 3 善男子 shàn nánzi good men 善男子
109 3 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
110 3 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
111 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
112 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
113 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
114 2 suǒ a place; a location 如汝所說
115 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
116 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
117 2 suǒ meaning 如汝所說
118 2 suǒ garrison 如汝所說
119 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
120 2 xiǎng to think
121 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
122 2 xiǎng to want
123 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
124 2 xiǎng to plan
125 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
126 2 shòu to suffer; to be subjected to
127 2 shòu to transfer; to confer
128 2 shòu to receive; to accept
129 2 shòu to tolerate
130 2 shòu feelings; sensations
131 2 děng et cetera; and so on 罽賓國三藏般若共利言等譯
132 2 děng to wait 罽賓國三藏般若共利言等譯
133 2 děng to be equal 罽賓國三藏般若共利言等譯
134 2 děng degree; level 罽賓國三藏般若共利言等譯
135 2 děng to compare 罽賓國三藏般若共利言等譯
136 2 děng same; equal; sama 罽賓國三藏般若共利言等譯
137 2 波羅 bōluó pineapple 波羅櫱諦
138 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深
139 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深
140 2 míng rank; position 名廣大甚深
141 2 míng an excuse 名廣大甚深
142 2 míng life 名廣大甚深
143 2 míng to name; to call 名廣大甚深
144 2 míng to express; to describe 名廣大甚深
145 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深
146 2 míng to own; to possess 名廣大甚深
147 2 míng famous; renowned 名廣大甚深
148 2 míng moral 名廣大甚深
149 2 míng name; naman 名廣大甚深
150 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深
151 2 zhòng many; numerous 與大比丘眾及菩薩眾俱
152 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘眾及菩薩眾俱
153 2 zhòng general; common; public 與大比丘眾及菩薩眾俱
154 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
155 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
156 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
157 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
158 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
159 2 bonds; substratum; upadhi 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
160 2 refuge; śaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
161 2 reliance; pratiśaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
162 2 廣大 guǎngdà vast; extensive 名廣大甚深
163 2 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名廣大甚深
164 2 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名廣大甚深
165 2 廣大 guǎngdà to expand 名廣大甚深
166 2 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名廣大甚深
167 2 to be near by; to be close to 時佛世尊即入三昧
168 2 at that time 時佛世尊即入三昧
169 2 to be exactly the same as; to be thus 時佛世尊即入三昧
170 2 supposed; so-called 時佛世尊即入三昧
171 2 to arrive at; to ascend 時佛世尊即入三昧
172 2 具壽 jùshòu friend; brother; venerable; āyuṣman 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
173 2 yìng to answer; to respond 應如是行
174 2 yìng to confirm; to verify 應如是行
175 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如是行
176 2 yìng to accept 應如是行
177 2 yìng to permit; to allow 應如是行
178 2 yìng to echo 應如是行
179 2 yìng to handle; to deal with 應如是行
180 2 yìng Ying 應如是行
181 2 老死 lǎo sǐ old age and death 乃至無老死亦無老死盡
182 2 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 乃至無老死亦無老死盡
183 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
184 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
185 2 zhì to record 識亦復如是
186 2 shí thought; cognition 識亦復如是
187 2 shí to understand 識亦復如是
188 2 shí experience; common sense 識亦復如是
189 2 shí a good friend 識亦復如是
190 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
191 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
192 2 zhì an inscription 識亦復如是
193 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
194 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
195 2 即時 jíshí immediate; prompt; instantaneous 即時舍利弗承佛威力
196 2 即時 jíshí real time 即時舍利弗承佛威力
197 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從廣大甚深三摩地起
198 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊從廣大甚深三摩地起
199 1 耆闍崛山 qíshéjué shān Vulture Peak 一時佛在王舍城耆闍崛山中
200 1 zài in; at 一時佛在王舍城耆闍崛山中
201 1 zài to exist; to be living 一時佛在王舍城耆闍崛山中
202 1 zài to consist of 一時佛在王舍城耆闍崛山中
203 1 zài to be at a post 一時佛在王舍城耆闍崛山中
204 1 zài in; bhū 一時佛在王舍城耆闍崛山中
205 1 gào to tell; to say; said; told 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
206 1 gào to request 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
207 1 gào to report; to inform 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
208 1 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
209 1 gào to accuse; to sue 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
210 1 gào to reach 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
211 1 gào an announcement 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
212 1 gào a party 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
213 1 gào a vacation 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
214 1 gào Gao 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
215 1 gào to tell; jalp 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
216 1 遠離顛倒夢想 yuǎnlí diāndǎo mèngxiǎng escaping upside-down, dream-like thinking 遠離顛倒夢想
217 1 chù to touch; to feel
218 1 chù to butt; to ram; to gore
219 1 chù touch; contact; sparśa
220 1 chù tangible; spraṣṭavya
221 1 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 應觀五蘊性空
222 1 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 名觀自在
223 1 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
224 1 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
225 1 to gather; to collect
226 1 collected works; collection
227 1 to stablize; to settle
228 1 used in place names
229 1 to mix; to blend
230 1 to hit the mark
231 1 to compile
232 1 to finish; to accomplish
233 1 to rest; to perch
234 1 a market
235 1 the origin of suffering
236 1 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得阿耨多羅三藐三菩提
237 1 děi to want to; to need to 得阿耨多羅三藐三菩提
238 1 děi must; ought to 得阿耨多羅三藐三菩提
239 1 de 得阿耨多羅三藐三菩提
240 1 de infix potential marker 得阿耨多羅三藐三菩提
241 1 to result in 得阿耨多羅三藐三菩提
242 1 to be proper; to fit; to suit 得阿耨多羅三藐三菩提
243 1 to be satisfied 得阿耨多羅三藐三菩提
244 1 to be finished 得阿耨多羅三藐三菩提
245 1 děi satisfying 得阿耨多羅三藐三菩提
246 1 to contract 得阿耨多羅三藐三菩提
247 1 to hear 得阿耨多羅三藐三菩提
248 1 to have; there is 得阿耨多羅三藐三菩提
249 1 marks time passed 得阿耨多羅三藐三菩提
250 1 obtain; attain; prāpta 得阿耨多羅三藐三菩提
251 1 能除一切苦 néngchúyīqièkǔ able to dispel all suffering 能除一切苦
252 1 zhuāng a village 莊德明大德提供
253 1 zhuāng a manor; a hamlet; a homestead 莊德明大德提供
254 1 zhuāng spacious 莊德明大德提供
255 1 zhuāng dignified 莊德明大德提供
256 1 zhuāng a gambling house 莊德明大德提供
257 1 zhuāng adorned; finely dressed 莊德明大德提供
258 1 zhuāng Zhuang 莊德明大德提供
259 1 zhuāng a main avenue 莊德明大德提供
260 1 zhuāng a large business 莊德明大德提供
261 1 zhuāng adorned; bhūṣā 莊德明大德提供
262 1 歡喜 huānxǐ joyful 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
263 1 歡喜 huānxǐ to like 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
264 1 歡喜 huānxǐ joy 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
265 1 歡喜 huānxǐ joy; prīti 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
266 1 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
267 1 歡喜 huānxǐ Nandi 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
268 1 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases 不增不減
269 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 爾時眾中有菩薩摩訶薩
270 1 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
271 1 xiāng incense
272 1 xiāng Kangxi radical 186
273 1 xiāng fragrance; scent
274 1 xiāng a female
275 1 xiāng Xiang
276 1 xiāng to kiss
277 1 xiāng feminine
278 1 xiāng incense
279 1 xiāng fragrance; gandha
280 1 無有恐怖 wúyǒu kǒngbù having no fear 無有恐怖
281 1 shé tongue
282 1 shé Kangxi radical 135
283 1 shé a tongue-shaped object
284 1 shé tongue; jihva
285 1 inferior silk 蘇紇反
286 1 tassels 蘇紇反
287 1 He 蘇紇反
288 1 He (people) 蘇紇反
289 1 knot 蘇紇反
290 1 tassels 蘇紇反
291 1 yuē to speak; to say 即說呪曰
292 1 yuē Kangxi radical 73 即說呪曰
293 1 yuē to be called 即說呪曰
294 1 yuē said; ukta 即說呪曰
295 1 to go; to 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
296 1 to rely on; to depend on 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
297 1 Yu 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
298 1 a crow 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
299 1 王舍城 wángshè chéng Rajgir; Rajagrha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
300 1 三昧 sānmèi samadhi 時佛世尊即入三昧
301 1 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 時佛世尊即入三昧
302 1 不虛 bù xū not false 真實不虛
303 1 不虛 bù xū not in vain 真實不虛
304 1 不虛 bù xū not false 真實不虛
305 1 zàn to meet with a superior 讚觀自在菩薩摩訶薩言
306 1 zàn to help 讚觀自在菩薩摩訶薩言
307 1 zàn a eulogy 讚觀自在菩薩摩訶薩言
308 1 zàn to recommend 讚觀自在菩薩摩訶薩言
309 1 zàn to introduce; to tell 讚觀自在菩薩摩訶薩言
310 1 zàn to lead 讚觀自在菩薩摩訶薩言
311 1 zàn summary verse; eulogy; ecomium 讚觀自在菩薩摩訶薩言
312 1 zàn to agree; to consent 讚觀自在菩薩摩訶薩言
313 1 zàn to praise 讚觀自在菩薩摩訶薩言
314 1 zàn to participate 讚觀自在菩薩摩訶薩言
315 1 zàn praise; varṇita 讚觀自在菩薩摩訶薩言
316 1 zàn assist 讚觀自在菩薩摩訶薩言
317 1 涅槃 nièpán Nirvana 究竟涅槃
318 1 涅槃 Nièpán nirvana 究竟涅槃
319 1 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 究竟涅槃
320 1 行深般若波羅蜜多時 xíng shēn bōrěbōluómìduō shí while coursing in deep Prajnaparamita 行深般若波羅蜜多時
321 1 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 一切如來皆悉隨喜
322 1 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 一切如來皆悉隨喜
323 1 眼界 yǎn jiè sight; field of vision 無眼界乃至無意識界
324 1 眼界 yǎn jiè eye element 無眼界乃至無意識界
325 1 無意識 wúyìshí unconscious; involuntary 無眼界乃至無意識界
326 1 般若共利言 bōrě gòng lì yán Bore Gong Li Yan 罽賓國三藏般若共利言等譯
327 1 無無明亦無無明盡 wú wúmíng yì wú wúmíng jìn no ignorance nor end of ignorance 無無明亦無無明盡
328 1 shēng sound
329 1 shēng sheng
330 1 shēng voice
331 1 shēng music
332 1 shēng language
333 1 shēng fame; reputation; honor
334 1 shēng a message
335 1 shēng a consonant
336 1 shēng a tone
337 1 shēng to announce
338 1 shēng sound
339 1 method; way
340 1 France
341 1 the law; rules; regulations
342 1 the teachings of the Buddha; Dharma
343 1 a standard; a norm
344 1 an institution
345 1 to emulate
346 1 magic; a magic trick
347 1 punishment
348 1 Fa
349 1 a precedent
350 1 a classification of some kinds of Han texts
351 1 relating to a ceremony or rite
352 1 Dharma
353 1 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
354 1 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
355 1 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
356 1 quality; characteristic
357 1 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆等
358 1 辨識 biànshí to identify; to recognize 自行掃瞄辨識
359 1 xué to study; to learn 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
360 1 xué to imitate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
361 1 xué a school; an academy 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
362 1 xué to understand 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
363 1 xué learning; acquired knowledge 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
364 1 xué learned 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
365 1 xué student; learning; śikṣā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
366 1 xué a learner 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
367 1 無罣礙 wú guà'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無罣礙故
368 1 不垢不淨 bù gòu bù jìng neither defiled nor pure 不垢不淨
369 1 idea
370 1 Italy (abbreviation)
371 1 a wish; a desire; intention
372 1 mood; feeling
373 1 will; willpower; determination
374 1 bearing; spirit
375 1 to think of; to long for; to miss
376 1 to anticipate; to expect
377 1 to doubt; to suspect
378 1 meaning
379 1 a suggestion; a hint
380 1 an understanding; a point of view
381 1 Yi
382 1 manas; mind; mentation
383 1 等等 děngděng wait a moment 是無等等呪
384 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 時彼眾會天
385 1 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
386 1 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 得阿耨多羅三藐三菩提
387 1 nose
388 1 Kangxi radical 209
389 1 to smell
390 1 a grommet; an eyelet
391 1 to make a hole in an animal's nose
392 1 a handle
393 1 cape; promontory
394 1 first
395 1 nose; ghrāṇa
396 1 bitterness; bitter flavor 無苦
397 1 hardship; suffering 無苦
398 1 to make things difficult for 無苦
399 1 to train; to practice 無苦
400 1 to suffer from a misfortune 無苦
401 1 bitter 無苦
402 1 grieved; facing hardship 無苦
403 1 in low spirits; depressed 無苦
404 1 painful 無苦
405 1 suffering; duḥkha; dukkha 無苦
406 1 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
407 1 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍城耆闍崛山中
408 1 zhōng China 一時佛在王舍城耆闍崛山中
409 1 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍城耆闍崛山中
410 1 zhōng midday 一時佛在王舍城耆闍崛山中
411 1 zhōng inside 一時佛在王舍城耆闍崛山中
412 1 zhōng during 一時佛在王舍城耆闍崛山中
413 1 zhōng Zhong 一時佛在王舍城耆闍崛山中
414 1 zhōng intermediary 一時佛在王舍城耆闍崛山中
415 1 zhōng half 一時佛在王舍城耆闍崛山中
416 1 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
417 1 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍城耆闍崛山中
418 1 zhòng to obtain 一時佛在王舍城耆闍崛山中
419 1 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍城耆闍崛山中
420 1 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
421 1 自行 zìxíng voluntary; autonomous 自行掃瞄辨識
422 1 to enter 時佛世尊即入三昧
423 1 Kangxi radical 11 時佛世尊即入三昧
424 1 radical 時佛世尊即入三昧
425 1 income 時佛世尊即入三昧
426 1 to conform with 時佛世尊即入三昧
427 1 to descend 時佛世尊即入三昧
428 1 the entering tone 時佛世尊即入三昧
429 1 to pay 時佛世尊即入三昧
430 1 to join 時佛世尊即入三昧
431 1 entering; praveśa 時佛世尊即入三昧
432 1 entered; attained; āpanna 時佛世尊即入三昧
433 1 故知 gùzhī a close friend over many years 故知般若波羅蜜多是大神呪
434 1 充遍 chōngbiàn pervades; sphuṭa 具壽舍利弗大喜充遍
435 1 威力 wēilì might; formidable power 即時舍利弗承佛威力
436 1 威力 wēilì might; formidable power 即時舍利弗承佛威力
437 1 yǎn eye 無眼
438 1 yǎn eyeball 無眼
439 1 yǎn sight 無眼
440 1 yǎn the present moment 無眼
441 1 yǎn an opening; a small hole 無眼
442 1 yǎn a trap 無眼
443 1 yǎn insight 無眼
444 1 yǎn a salitent point 無眼
445 1 yǎn a beat with no accent 無眼
446 1 yǎn to look; to glance 無眼
447 1 yǎn to see proof 無眼
448 1 yǎn eye; cakṣus 無眼
449 1 big; huge; large 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
450 1 Kangxi radical 37 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
451 1 great; major; important 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
452 1 size 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
453 1 old 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
454 1 oldest; earliest 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
455 1 adult 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
456 1 dài an important person 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
457 1 senior 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
458 1 an element 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
459 1 great; mahā 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
460 1 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
461 1 恭敬 gōngjìng Respect 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
462 1 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
463 1 恭敬 gōngjìng to honour 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
464 1 suō to dance; to frolic
465 1 suō to lounge
466 1 suō to saunter
467 1 suō suo
468 1 suō sa
469 1 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 蘇紇反
470 1 fǎn to rebel; to oppose 蘇紇反
471 1 fǎn to go back; to return 蘇紇反
472 1 fǎn to combat; to rebel 蘇紇反
473 1 fǎn the fanqie phonetic system 蘇紇反
474 1 fǎn a counter-revolutionary 蘇紇反
475 1 fǎn to flip; to turn over 蘇紇反
476 1 fǎn to take back; to give back 蘇紇反
477 1 fǎn to reason by analogy 蘇紇反
478 1 fǎn to introspect 蘇紇反
479 1 fān to reverse a verdict 蘇紇反
480 1 fǎn opposed; viruddha 蘇紇反
481 1 míng bright; luminous; brilliant 莊德明大德提供
482 1 míng Ming 莊德明大德提供
483 1 míng Ming Dynasty 莊德明大德提供
484 1 míng obvious; explicit; clear 莊德明大德提供
485 1 míng intelligent; clever; perceptive 莊德明大德提供
486 1 míng to illuminate; to shine 莊德明大德提供
487 1 míng consecrated 莊德明大德提供
488 1 míng to understand; to comprehend 莊德明大德提供
489 1 míng to explain; to clarify 莊德明大德提供
490 1 míng Souther Ming; Later Ming 莊德明大德提供
491 1 míng the world; the human world; the world of the living 莊德明大德提供
492 1 míng eyesight; vision 莊德明大德提供
493 1 míng a god; a spirit 莊德明大德提供
494 1 míng fame; renown 莊德明大德提供
495 1 míng open; public 莊德明大德提供
496 1 míng clear 莊德明大德提供
497 1 míng to become proficient 莊德明大德提供
498 1 míng to be proficient 莊德明大德提供
499 1 míng virtuous 莊德明大德提供
500 1 míng open and honest 莊德明大德提供

Frequencies of all Words

Top 634

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 9 xíng to walk 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
2 9 xíng capable; competent 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
3 9 háng profession 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
4 9 háng line; row 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
5 9 xíng Kangxi radical 144 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
6 9 xíng to travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
7 9 xìng actions; conduct 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
8 9 xíng to do; to act; to practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
9 9 xíng all right; OK; okay 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
10 9 háng horizontal line 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
11 9 héng virtuous deeds 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
12 9 hàng a line of trees 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
13 9 hàng bold; steadfast 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
14 9 xíng to move 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
15 9 xíng to put into effect; to implement 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
16 9 xíng travel 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
17 9 xíng to circulate 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
18 9 xíng running script; running script 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
19 9 xíng temporary 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
20 9 xíng soon 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
21 9 háng rank; order 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
22 9 háng a business; a shop 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
23 9 xíng to depart; to leave 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
24 9 xíng to experience 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
25 9 xíng path; way 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
26 9 xíng xing; ballad 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
27 9 xíng a round [of drinks] 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
28 9 xíng Xing 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
29 9 xíng moreover; also 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
30 9 xíng Practice 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
31 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
32 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 善女人行甚深般若波羅蜜多行時
33 8 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
34 8 如是 rúshì thus; so 如是問已
35 8 如是 rúshì thus, so 如是問已
36 8 如是 rúshì thus; evam 如是問已
37 8 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是問已
38 8 no 無受
39 8 Kangxi radical 71 無受
40 8 to not have; without 無受
41 8 has not yet 無受
42 8 mo 無受
43 8 do not 無受
44 8 not; -less; un- 無受
45 8 regardless of 無受
46 8 to not have 無受
47 8 um 無受
48 8 Wu 無受
49 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無受
50 8 not; non- 無受
51 8 mo 無受
52 6 甚深 shénshēn very profound; what is deep 名廣大甚深
53 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
54 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
55 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
56 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
57 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說般若波羅蜜多呪
58 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說般若波羅蜜多呪
59 5 shuì to persuade 故說般若波羅蜜多呪
60 5 shuō to teach; to recite; to explain 故說般若波羅蜜多呪
61 5 shuō a doctrine; a theory 故說般若波羅蜜多呪
62 5 shuō to claim; to assert 故說般若波羅蜜多呪
63 5 shuō allocution 故說般若波羅蜜多呪
64 5 shuō to criticize; to scold 故說般若波羅蜜多呪
65 5 shuō to indicate; to refer to 故說般若波羅蜜多呪
66 5 shuō speach; vāda 故說般若波羅蜜多呪
67 5 shuō to speak; bhāṣate 故說般若波羅蜜多呪
68 5 shuō to instruct 故說般若波羅蜜多呪
69 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
70 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
71 5 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以無所得故
72 5 old; ancient; former; past 以無所得故
73 5 reason; cause; purpose 以無所得故
74 5 to die 以無所得故
75 5 so; therefore; hence 以無所得故
76 5 original 以無所得故
77 5 accident; happening; instance 以無所得故
78 5 a friend; an acquaintance; friendship 以無所得故
79 5 something in the past 以無所得故
80 5 deceased; dead 以無所得故
81 5 still; yet 以無所得故
82 5 therefore; tasmāt 以無所得故
83 5 shì is; are; am; to be 故知般若波羅蜜多是大神呪
84 5 shì is exactly 故知般若波羅蜜多是大神呪
85 5 shì is suitable; is in contrast 故知般若波羅蜜多是大神呪
86 5 shì this; that; those 故知般若波羅蜜多是大神呪
87 5 shì really; certainly 故知般若波羅蜜多是大神呪
88 5 shì correct; yes; affirmative 故知般若波羅蜜多是大神呪
89 5 shì true 故知般若波羅蜜多是大神呪
90 5 shì is; has; exists 故知般若波羅蜜多是大神呪
91 5 shì used between repetitions of a word 故知般若波羅蜜多是大神呪
92 5 shì a matter; an affair 故知般若波羅蜜多是大神呪
93 5 shì Shi 故知般若波羅蜜多是大神呪
94 5 shì is; bhū 故知般若波羅蜜多是大神呪
95 5 shì this; idam 故知般若波羅蜜多是大神呪
96 4 shí time; a point or period of time 時佛世尊即入三昧
97 4 shí a season; a quarter of a year 時佛世尊即入三昧
98 4 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時佛世尊即入三昧
99 4 shí at that time 時佛世尊即入三昧
100 4 shí fashionable 時佛世尊即入三昧
101 4 shí fate; destiny; luck 時佛世尊即入三昧
102 4 shí occasion; opportunity; chance 時佛世尊即入三昧
103 4 shí tense 時佛世尊即入三昧
104 4 shí particular; special 時佛世尊即入三昧
105 4 shí to plant; to cultivate 時佛世尊即入三昧
106 4 shí hour (measure word) 時佛世尊即入三昧
107 4 shí an era; a dynasty 時佛世尊即入三昧
108 4 shí time [abstract] 時佛世尊即入三昧
109 4 shí seasonal 時佛世尊即入三昧
110 4 shí frequently; often 時佛世尊即入三昧
111 4 shí occasionally; sometimes 時佛世尊即入三昧
112 4 shí on time 時佛世尊即入三昧
113 4 shí this; that 時佛世尊即入三昧
114 4 shí to wait upon 時佛世尊即入三昧
115 4 shí hour 時佛世尊即入三昧
116 4 shí appropriate; proper; timely 時佛世尊即入三昧
117 4 shí Shi 時佛世尊即入三昧
118 4 shí a present; currentlt 時佛世尊即入三昧
119 4 shí time; kāla 時佛世尊即入三昧
120 4 shí at that time; samaya 時佛世尊即入三昧
121 4 shí then; atha 時佛世尊即入三昧
122 4 niè a sprout 櫱諦
123 4 niè yeast; leaven for making liquors 櫱諦
124 4 truth 櫱諦
125 4 to examine 櫱諦
126 4 carefully; attentively; cautiously 櫱諦
127 4 truth; satya 櫱諦
128 4 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即時舍利弗承佛威力
129 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
130 3 also; too 乃至無老死亦無老死盡
131 3 but 乃至無老死亦無老死盡
132 3 this; he; she 乃至無老死亦無老死盡
133 3 although; even though 乃至無老死亦無老死盡
134 3 already 乃至無老死亦無老死盡
135 3 particle with no meaning 乃至無老死亦無老死盡
136 3 Yi 乃至無老死亦無老死盡
137 3 yán to speak; to say; said 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
138 3 yán language; talk; words; utterance; speech 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
139 3 yán Kangxi radical 149 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
140 3 yán a particle with no meaning 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
141 3 yán phrase; sentence 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
142 3 yán a word; a syllable 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
143 3 yán a theory; a doctrine 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
144 3 yán to regard as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
145 3 yán to act as 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
146 3 yán word; vacana 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
147 3 yán speak; vad 合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言
148 3 already 如是問已
149 3 Kangxi radical 49 如是問已
150 3 from 如是問已
151 3 to bring to an end; to stop 如是問已
152 3 final aspectual particle 如是問已
153 3 afterwards; thereafter 如是問已
154 3 too; very; excessively 如是問已
155 3 to complete 如是問已
156 3 to demote; to dismiss 如是問已
157 3 to recover from an illness 如是問已
158 3 certainly 如是問已
159 3 an interjection of surprise 如是問已
160 3 this 如是問已
161 3 former; pūrvaka 如是問已
162 3 former; pūrvaka 如是問已
163 3 爾時 ěr shí at that time 爾時眾中有菩薩摩訶薩
164 3 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時眾中有菩薩摩訶薩
165 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
166 3 relating to Buddhism 一時佛在王舍城耆闍崛山中
167 3 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
168 3 a Buddhist text 一時佛在王舍城耆闍崛山中
169 3 to touch; to stroke 一時佛在王舍城耆闍崛山中
170 3 Buddha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
171 3 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
172 3 善男子 shàn nánzi good men 善男子
173 3 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
174 3 舍利子 shèlìzi Sariputta 舍利子
175 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng The Heart Sutra 般若波羅蜜多心經
176 3 般若波羅蜜多心經 bōrěluómìduō xīn jīng Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 般若波羅蜜多心經
177 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如汝所說
178 2 suǒ an office; an institute 如汝所說
179 2 suǒ introduces a relative clause 如汝所說
180 2 suǒ it 如汝所說
181 2 suǒ if; supposing 如汝所說
182 2 suǒ a few; various; some 如汝所說
183 2 suǒ a place; a location 如汝所說
184 2 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
185 2 suǒ that which 如汝所說
186 2 suǒ an ordinal number 如汝所說
187 2 suǒ meaning 如汝所說
188 2 suǒ garrison 如汝所說
189 2 suǒ place; pradeśa 如汝所說
190 2 suǒ that which; yad 如汝所說
191 2 xiǎng to think
192 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
193 2 xiǎng to want
194 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
195 2 xiǎng to plan
196 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
197 2 shòu to suffer; to be subjected to
198 2 shòu to transfer; to confer
199 2 shòu to receive; to accept
200 2 shòu to tolerate
201 2 shòu suitably
202 2 shòu feelings; sensations
203 2 děng et cetera; and so on 罽賓國三藏般若共利言等譯
204 2 děng to wait 罽賓國三藏般若共利言等譯
205 2 děng degree; kind 罽賓國三藏般若共利言等譯
206 2 děng plural 罽賓國三藏般若共利言等譯
207 2 děng to be equal 罽賓國三藏般若共利言等譯
208 2 děng degree; level 罽賓國三藏般若共利言等譯
209 2 děng to compare 罽賓國三藏般若共利言等譯
210 2 děng same; equal; sama 罽賓國三藏般若共利言等譯
211 2 ruò to seem; to be like; as 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
212 2 ruò seemingly 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
213 2 ruò if 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
214 2 ruò you 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
215 2 ruò this; that 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
216 2 ruò and; or 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
217 2 ruò as for; pertaining to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
218 2 pomegranite 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
219 2 ruò to choose 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
220 2 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
221 2 ruò thus 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
222 2 ruò pollia 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
223 2 ruò Ruo 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
224 2 ruò only then 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
225 2 ja 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
226 2 jñā 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
227 2 ruò if; yadi 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
228 2 波羅 bōluó pineapple 波羅櫱諦
229 2 míng measure word for people 名廣大甚深
230 2 míng fame; renown; reputation 名廣大甚深
231 2 míng a name; personal name; designation 名廣大甚深
232 2 míng rank; position 名廣大甚深
233 2 míng an excuse 名廣大甚深
234 2 míng life 名廣大甚深
235 2 míng to name; to call 名廣大甚深
236 2 míng to express; to describe 名廣大甚深
237 2 míng to be called; to have the name 名廣大甚深
238 2 míng to own; to possess 名廣大甚深
239 2 míng famous; renowned 名廣大甚深
240 2 míng moral 名廣大甚深
241 2 míng name; naman 名廣大甚深
242 2 míng fame; renown; yasas 名廣大甚深
243 2 zhòng many; numerous 與大比丘眾及菩薩眾俱
244 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘眾及菩薩眾俱
245 2 zhòng general; common; public 與大比丘眾及菩薩眾俱
246 2 zhòng many; all; sarva 與大比丘眾及菩薩眾俱
247 2 according to 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
248 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
249 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
250 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
251 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
252 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
253 2 bonds; substratum; upadhi 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
254 2 refuge; śaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
255 2 reliance; pratiśaraṇa 菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙
256 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
257 2 善哉 shànzāi excellent 善哉
258 2 廣大 guǎngdà vast; extensive 名廣大甚深
259 2 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名廣大甚深
260 2 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名廣大甚深
261 2 廣大 guǎngdà to expand 名廣大甚深
262 2 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名廣大甚深
263 2 乃至 nǎizhì and even 無眼界乃至無意識界
264 2 乃至 nǎizhì as much as; yavat 無眼界乃至無意識界
265 2 promptly; right away; immediately 時佛世尊即入三昧
266 2 to be near by; to be close to 時佛世尊即入三昧
267 2 at that time 時佛世尊即入三昧
268 2 to be exactly the same as; to be thus 時佛世尊即入三昧
269 2 supposed; so-called 時佛世尊即入三昧
270 2 if; but 時佛世尊即入三昧
271 2 to arrive at; to ascend 時佛世尊即入三昧
272 2 then; following 時佛世尊即入三昧
273 2 so; just so; eva 時佛世尊即入三昧
274 2 具壽 jùshòu friend; brother; venerable; āyuṣman 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
275 2 yīng should; ought 應如是行
276 2 yìng to answer; to respond 應如是行
277 2 yìng to confirm; to verify 應如是行
278 2 yīng soon; immediately 應如是行
279 2 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應如是行
280 2 yìng to accept 應如是行
281 2 yīng or; either 應如是行
282 2 yìng to permit; to allow 應如是行
283 2 yìng to echo 應如是行
284 2 yìng to handle; to deal with 應如是行
285 2 yìng Ying 應如是行
286 2 yīng suitable; yukta 應如是行
287 2 老死 lǎo sǐ old age and death 乃至無老死亦無老死盡
288 2 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 乃至無老死亦無老死盡
289 2 shí knowledge; understanding 識亦復如是
290 2 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
291 2 zhì to record 識亦復如是
292 2 shí thought; cognition 識亦復如是
293 2 shí to understand 識亦復如是
294 2 shí experience; common sense 識亦復如是
295 2 shí a good friend 識亦復如是
296 2 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
297 2 zhì a label; a mark 識亦復如是
298 2 zhì an inscription 識亦復如是
299 2 zhì just now 識亦復如是
300 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
301 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
302 2 即時 jíshí immediate; prompt; instantaneous 即時舍利弗承佛威力
303 2 即時 jíshí real time 即時舍利弗承佛威力
304 2 即時 jíshí then; immediately; tāvat 即時舍利弗承佛威力
305 2 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從廣大甚深三摩地起
306 2 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊從廣大甚深三摩地起
307 1 耆闍崛山 qíshéjué shān Vulture Peak 一時佛在王舍城耆闍崛山中
308 1 zài in; at 一時佛在王舍城耆闍崛山中
309 1 zài at 一時佛在王舍城耆闍崛山中
310 1 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 一時佛在王舍城耆闍崛山中
311 1 zài to exist; to be living 一時佛在王舍城耆闍崛山中
312 1 zài to consist of 一時佛在王舍城耆闍崛山中
313 1 zài to be at a post 一時佛在王舍城耆闍崛山中
314 1 zài in; bhū 一時佛在王舍城耆闍崛山中
315 1 gào to tell; to say; said; told 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
316 1 gào to request 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
317 1 gào to report; to inform 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
318 1 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
319 1 gào to accuse; to sue 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
320 1 gào to reach 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
321 1 gào an announcement 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
322 1 gào a party 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
323 1 gào a vacation 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
324 1 gào Gao 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
325 1 gào to tell; jalp 爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言
326 1 遠離顛倒夢想 yuǎnlí diāndǎo mèngxiǎng escaping upside-down, dream-like thinking 遠離顛倒夢想
327 1 chù to touch; to feel
328 1 chù to butt; to ram; to gore
329 1 chù touch; contact; sparśa
330 1 chù tangible; spraṣṭavya
331 1 性空 xìngkōng inherently empty; empty in nature 應觀五蘊性空
332 1 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 名觀自在
333 1 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
334 1 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 名觀自在
335 1 to gather; to collect
336 1 collected works; collection
337 1 volume; part
338 1 to stablize; to settle
339 1 used in place names
340 1 to mix; to blend
341 1 to hit the mark
342 1 to compile
343 1 to finish; to accomplish
344 1 to rest; to perch
345 1 a market
346 1 the origin of suffering
347 1 yǒu is; are; to exist 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
348 1 yǒu to have; to possess 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
349 1 yǒu indicates an estimate 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
350 1 yǒu indicates a large quantity 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
351 1 yǒu indicates an affirmative response 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
352 1 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
353 1 yǒu used to compare two things 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
354 1 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
355 1 yǒu used before the names of dynasties 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
356 1 yǒu a certain thing; what exists 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
357 1 yǒu multiple of ten and ... 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
358 1 yǒu abundant 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
359 1 yǒu purposeful 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
360 1 yǒu You 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
361 1 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
362 1 yǒu becoming; bhava 若有欲學甚深般若波羅蜜多行者
363 1 de potential marker 得阿耨多羅三藐三菩提
364 1 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得阿耨多羅三藐三菩提
365 1 děi must; ought to 得阿耨多羅三藐三菩提
366 1 děi to want to; to need to 得阿耨多羅三藐三菩提
367 1 děi must; ought to 得阿耨多羅三藐三菩提
368 1 de 得阿耨多羅三藐三菩提
369 1 de infix potential marker 得阿耨多羅三藐三菩提
370 1 to result in 得阿耨多羅三藐三菩提
371 1 to be proper; to fit; to suit 得阿耨多羅三藐三菩提
372 1 to be satisfied 得阿耨多羅三藐三菩提
373 1 to be finished 得阿耨多羅三藐三菩提
374 1 de result of degree 得阿耨多羅三藐三菩提
375 1 de marks completion of an action 得阿耨多羅三藐三菩提
376 1 děi satisfying 得阿耨多羅三藐三菩提
377 1 to contract 得阿耨多羅三藐三菩提
378 1 marks permission or possibility 得阿耨多羅三藐三菩提
379 1 expressing frustration 得阿耨多羅三藐三菩提
380 1 to hear 得阿耨多羅三藐三菩提
381 1 to have; there is 得阿耨多羅三藐三菩提
382 1 marks time passed 得阿耨多羅三藐三菩提
383 1 obtain; attain; prāpta 得阿耨多羅三藐三菩提
384 1 能除一切苦 néngchúyīqièkǔ able to dispel all suffering 能除一切苦
385 1 zhuāng a village 莊德明大德提供
386 1 zhuāng a manor; a hamlet; a homestead 莊德明大德提供
387 1 zhuāng spacious 莊德明大德提供
388 1 zhuāng dignified 莊德明大德提供
389 1 zhuāng a gambling house 莊德明大德提供
390 1 zhuāng adorned; finely dressed 莊德明大德提供
391 1 zhuāng Zhuang 莊德明大德提供
392 1 zhuāng a main avenue 莊德明大德提供
393 1 zhuāng a large business 莊德明大德提供
394 1 zhuāng adorned; bhūṣā 莊德明大德提供
395 1 歡喜 huānxǐ joyful 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
396 1 歡喜 huānxǐ to like 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
397 1 歡喜 huānxǐ joy 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
398 1 歡喜 huānxǐ joy; prīti 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
399 1 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
400 1 歡喜 huānxǐ Nandi 觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜
401 1 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases 不增不減
402 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 爾時眾中有菩薩摩訶薩
403 1 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented
404 1 xiāng incense
405 1 xiāng Kangxi radical 186
406 1 xiāng fragrance; scent
407 1 xiāng a female
408 1 xiāng Xiang
409 1 xiāng to kiss
410 1 xiāng feminine
411 1 xiāng unrestrainedly
412 1 xiāng incense
413 1 xiāng fragrance; gandha
414 1 無有恐怖 wúyǒu kǒngbù having no fear 無有恐怖
415 1 shé tongue
416 1 shé Kangxi radical 135
417 1 shé a tongue-shaped object
418 1 shé tongue; jihva
419 1 inferior silk 蘇紇反
420 1 tassels 蘇紇反
421 1 He 蘇紇反
422 1 He (people) 蘇紇反
423 1 knot 蘇紇反
424 1 tassels 蘇紇反
425 1 yuē to speak; to say 即說呪曰
426 1 yuē Kangxi radical 73 即說呪曰
427 1 yuē to be called 即說呪曰
428 1 yuē particle without meaning 即說呪曰
429 1 yuē said; ukta 即說呪曰
430 1 in; at 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
431 1 in; at 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
432 1 in; at; to; from 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
433 1 to go; to 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
434 1 to rely on; to depend on 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
435 1 to go to; to arrive at 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
436 1 from 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
437 1 give 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
438 1 oppposing 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
439 1 and 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
440 1 compared to 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
441 1 by 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
442 1 and; as well as 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
443 1 for 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
444 1 Yu 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
445 1 a crow 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
446 1 whew; wow 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
447 1 near to; antike 諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行
448 1 王舍城 wángshè chéng Rajgir; Rajagrha 一時佛在王舍城耆闍崛山中
449 1 三昧 sānmèi samadhi 時佛世尊即入三昧
450 1 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 時佛世尊即入三昧
451 1 不虛 bù xū not false 真實不虛
452 1 不虛 bù xū not in vain 真實不虛
453 1 不虛 bù xū not false 真實不虛
454 1 zàn to meet with a superior 讚觀自在菩薩摩訶薩言
455 1 zàn to help 讚觀自在菩薩摩訶薩言
456 1 zàn a eulogy 讚觀自在菩薩摩訶薩言
457 1 zàn to recommend 讚觀自在菩薩摩訶薩言
458 1 zàn to introduce; to tell 讚觀自在菩薩摩訶薩言
459 1 zàn to lead 讚觀自在菩薩摩訶薩言
460 1 zàn summary verse; eulogy; ecomium 讚觀自在菩薩摩訶薩言
461 1 zàn to agree; to consent 讚觀自在菩薩摩訶薩言
462 1 zàn to praise 讚觀自在菩薩摩訶薩言
463 1 zàn to participate 讚觀自在菩薩摩訶薩言
464 1 zàn praise; varṇita 讚觀自在菩薩摩訶薩言
465 1 zàn assist 讚觀自在菩薩摩訶薩言
466 1 涅槃 nièpán Nirvana 究竟涅槃
467 1 涅槃 Nièpán nirvana 究竟涅槃
468 1 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 究竟涅槃
469 1 行深般若波羅蜜多時 xíng shēn bōrěbōluómìduō shí while coursing in deep Prajnaparamita 行深般若波羅蜜多時
470 1 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 一切如來皆悉隨喜
471 1 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 一切如來皆悉隨喜
472 1 zhū all; many; various 離諸苦厄
473 1 zhū Zhu 離諸苦厄
474 1 zhū all; members of the class 離諸苦厄
475 1 zhū interrogative particle 離諸苦厄
476 1 zhū him; her; them; it 離諸苦厄
477 1 zhū of; in 離諸苦厄
478 1 zhū all; many; sarva 離諸苦厄
479 1 眼界 yǎn jiè sight; field of vision 無眼界乃至無意識界
480 1 眼界 yǎn jiè eye element 無眼界乃至無意識界
481 1 無意識 wúyìshí unconscious; involuntary 無眼界乃至無意識界
482 1 般若共利言 bōrě gòng lì yán Bore Gong Li Yan 罽賓國三藏般若共利言等譯
483 1 無無明亦無無明盡 wú wúmíng yì wú wúmíng jìn no ignorance nor end of ignorance 無無明亦無無明盡
484 1 shēng sound
485 1 shēng a measure word for sound (times)
486 1 shēng sheng
487 1 shēng voice
488 1 shēng music
489 1 shēng language
490 1 shēng fame; reputation; honor
491 1 shēng a message
492 1 shēng an utterance
493 1 shēng a consonant
494 1 shēng a tone
495 1 shēng to announce
496 1 shēng sound
497 1 method; way
498 1 France
499 1 the law; rules; regulations
500 1 the teachings of the Buddha; Dharma

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
什深 甚深 shénshēn very profound; what is deep
zhòu mantra
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
therefore; tasmāt
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
般若共利言 98 Bore Gong Li Yan
般若波罗蜜多心经 般若波羅蜜多心經 98
 1. The Heart Sutra
 2. Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
舍利子 115 Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 48.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
充遍 99 pervades; sphuṭa
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
具寿 具壽 106 friend; brother; venerable; āyuṣman
空不异色 空不異色 107 emptiness no different from form
空即是色 107 emptiness is form
空中无色 空中無色 107 within emptiness there is no form
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色不异空 色不異空 115 form is no different from emptiness
色即是空 115 form is emptiness
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
是诸法空相 是諸法空相 115 this is the emptiness of all dharmas
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
无得 無得 119 Non-Attainment
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无无明亦无无明尽 無無明亦無無明盡 119 no ignorance nor end of ignorance
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五蕴皆空 五蘊皆空 119 the five skandhas are all empty of inherent existence
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无有恐怖 無有恐怖 119 having no fear
信受奉行 120 to receive and practice
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
行深般若波罗蜜多时 行深般若波羅蜜多時 120 while coursing in deep Prajnaparamita
性空 120 inherently empty; empty in nature
应观 應觀 121 may observe
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
远离颠倒梦想 遠離顛倒夢想 121 escaping upside-down, dream-like thinking
照见 照見 122 to look down upon
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas