Glossary and Vocabulary for Gaṇḍavyūhasūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing Ru Fajie Pin) 大方廣佛華嚴經入法界品, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 67 self 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
2 67 [my] dear 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
3 67 Wo 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
4 67 self; atman; attan 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
5 67 ga 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
6 64 míng fame; renown; reputation 有王名正念
7 64 míng a name; personal name; designation 有王名正念
8 64 míng rank; position 有王名正念
9 64 míng an excuse 有王名正念
10 64 míng life 有王名正念
11 64 míng to name; to call 有王名正念
12 64 míng to express; to describe 有王名正念
13 64 míng to be called; to have the name 有王名正念
14 64 míng to own; to possess 有王名正念
15 64 míng famous; renowned 有王名正念
16 64 míng moral 有王名正念
17 64 míng name; naman 有王名正念
18 64 míng fame; renown; yasas 有王名正念
19 60 shí time; a point or period of time 時善財童子
20 60 shí a season; a quarter of a year 時善財童子
21 60 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時善財童子
22 60 shí fashionable 時善財童子
23 60 shí fate; destiny; luck 時善財童子
24 60 shí occasion; opportunity; chance 時善財童子
25 60 shí tense 時善財童子
26 60 shí particular; special 時善財童子
27 60 shí to plant; to cultivate 時善財童子
28 60 shí an era; a dynasty 時善財童子
29 60 shí time [abstract] 時善財童子
30 60 shí seasonal 時善財童子
31 60 shí to wait upon 時善財童子
32 60 shí hour 時善財童子
33 60 shí appropriate; proper; timely 時善財童子
34 60 shí Shi 時善財童子
35 60 shí a present; currentlt 時善財童子
36 60 shí time; kāla 時善財童子
37 60 shí at that time; samaya 時善財童子
38 49 to enter 隨順趣入
39 49 Kangxi radical 11 隨順趣入
40 49 radical 隨順趣入
41 49 income 隨順趣入
42 49 to conform with 隨順趣入
43 49 to descend 隨順趣入
44 49 the entering tone 隨順趣入
45 49 to pay 隨順趣入
46 49 to join 隨順趣入
47 49 entering; praveśa 隨順趣入
48 46 mén door; gate; doorway; gateway 入般若波羅蜜門
49 46 mén phylum; division 入般若波羅蜜門
50 46 mén sect; school 入般若波羅蜜門
51 46 mén Kangxi radical 169 入般若波羅蜜門
52 46 mén a door-like object 入般若波羅蜜門
53 46 mén an opening 入般若波羅蜜門
54 46 mén an access point; a border entrance 入般若波羅蜜門
55 46 mén a household; a clan 入般若波羅蜜門
56 46 mén a kind; a category 入般若波羅蜜門
57 46 mén to guard a gate 入般若波羅蜜門
58 46 mén Men 入般若波羅蜜門
59 46 mén a turning point 入般若波羅蜜門
60 46 mén a method 入般若波羅蜜門
61 46 mén a sense organ 入般若波羅蜜門
62 46 mén door; gate; dvara 入般若波羅蜜門
63 45 letter; symbol; character 學菩薩字智
64 45 Zi 學菩薩字智
65 45 to love 學菩薩字智
66 45 to teach; to educate 學菩薩字智
67 45 to be allowed to marry 學菩薩字智
68 45 courtesy name; style name; scholarly or literary name 學菩薩字智
69 45 diction; wording 學菩薩字智
70 45 handwriting 學菩薩字智
71 45 calligraphy; a work of calligraphy 學菩薩字智
72 45 a written pledge; a letter; a contract 學菩薩字智
73 45 a font; a calligraphic style 學菩薩字智
74 45 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 學菩薩字智
75 44 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 入般若波羅蜜門
76 44 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 入般若波羅蜜門
77 44 chàng to sing; to chant 我恒唱持入此解脫根本之字
78 44 chàng to call 我恒唱持入此解脫根本之字
79 44 chàng to advocate 我恒唱持入此解脫根本之字
80 44 chàng a song 我恒唱持入此解脫根本之字
81 44 chàng lead singer 我恒唱持入此解脫根本之字
82 44 chàng to lead 我恒唱持入此解脫根本之字
83 44 chàng to play an instrument 我恒唱持入此解脫根本之字
84 44 chàng to praise 我恒唱持入此解脫根本之字
85 44 chàng a bowl shaped copper bell 我恒唱持入此解脫根本之字
86 44 chàng to sing; to chant; gai 我恒唱持入此解脫根本之字
87 37 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩學菩薩行
88 37 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩學菩薩行
89 37 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩學菩薩行
90 31 néng can; able 而我云何能知能說彼功德行
91 31 néng ability; capacity 而我云何能知能說彼功德行
92 31 néng a mythical bear-like beast 而我云何能知能說彼功德行
93 31 néng energy 而我云何能知能說彼功德行
94 31 néng function; use 而我云何能知能說彼功德行
95 31 néng talent 而我云何能知能說彼功德行
96 31 néng expert at 而我云何能知能說彼功德行
97 31 néng to be in harmony 而我云何能知能說彼功德行
98 31 néng to tend to; to care for 而我云何能知能說彼功德行
99 31 néng to reach; to arrive at 而我云何能知能說彼功德行
100 31 néng to be able; śak 而我云何能知能說彼功德行
101 30 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
102 30 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
103 30 to go; to 於此世界三十三天
104 30 to rely on; to depend on 於此世界三十三天
105 30 Yu 於此世界三十三天
106 30 a crow 於此世界三十三天
107 23 yòu Kangxi radical 29 又彼諸佛
108 21 ér Kangxi radical 126 却行而退
109 21 ér as if; to seem like 却行而退
110 21 néng can; able 却行而退
111 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 却行而退
112 21 ér to arrive; up to 却行而退
113 21 解脫 jiětuō to liberate; to free 我得菩薩解脫
114 21 解脫 jiětuō liberation 我得菩薩解脫
115 21 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 我得菩薩解脫
116 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願為我說
117 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願為我說
118 19 shuì to persuade 願為我說
119 19 shuō to teach; to recite; to explain 願為我說
120 19 shuō a doctrine; a theory 願為我說
121 19 shuō to claim; to assert 願為我說
122 19 shuō allocution 願為我說
123 19 shuō to criticize; to scold 願為我說
124 19 shuō to indicate; to refer to 願為我說
125 19 shuō speach; vāda 願為我說
126 19 shuō to speak; bhāṣate 願為我說
127 18 xué to study; to learn 云何菩薩學菩薩行
128 18 xué to imitate 云何菩薩學菩薩行
129 18 xué a school; an academy 云何菩薩學菩薩行
130 18 xué to understand 云何菩薩學菩薩行
131 18 xué learning; acquired knowledge 云何菩薩學菩薩行
132 18 xué learned 云何菩薩學菩薩行
133 18 xué a learner 云何菩薩學菩薩行
134 18 xué student; learning; śikṣā 云何菩薩學菩薩行
135 17 聖者 shèngzhě a holy one; a saint; worthy one 聖者
136 17 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas 云何菩薩學菩薩行
137 17 菩薩道 púsà dào Bodhisattva Path 修菩薩道
138 17 菩薩道 púsà dào Bodhisattva Path 修菩薩道
139 17 xiū to decorate; to embellish 修菩薩道
140 17 xiū to study; to cultivate 修菩薩道
141 17 xiū to repair 修菩薩道
142 17 xiū long; slender 修菩薩道
143 17 xiū to write; to compile 修菩薩道
144 17 xiū to build; to construct; to shape 修菩薩道
145 17 xiū to practice 修菩薩道
146 17 xiū to cut 修菩薩道
147 17 xiū virtuous; wholesome 修菩薩道
148 17 xiū a virtuous person 修菩薩道
149 17 xiū Xiu 修菩薩道
150 17 xiū to unknot 修菩薩道
151 17 xiū to prepare; to put in order 修菩薩道
152 17 xiū excellent 修菩薩道
153 17 xiū to perform [a ceremony] 修菩薩道
154 17 xiū Cultivation 修菩薩道
155 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修菩薩道
156 17 xiū pratipanna; spiritual practice 修菩薩道
157 16 一切 yīqiè temporary 如是一切諸所作事
158 16 一切 yīqiè the same 如是一切諸所作事
159 16 zhī to know 我唯知此無礙念清淨解脫
160 16 zhī to comprehend 我唯知此無礙念清淨解脫
161 16 zhī to inform; to tell 我唯知此無礙念清淨解脫
162 16 zhī to administer 我唯知此無礙念清淨解脫
163 16 zhī to distinguish; to discern 我唯知此無礙念清淨解脫
164 16 zhī to be close friends 我唯知此無礙念清淨解脫
165 16 zhī to feel; to sense; to perceive 我唯知此無礙念清淨解脫
166 16 zhī to receive; to entertain 我唯知此無礙念清淨解脫
167 16 zhī knowledge 我唯知此無礙念清淨解脫
168 16 zhī consciousness; perception 我唯知此無礙念清淨解脫
169 16 zhī a close friend 我唯知此無礙念清淨解脫
170 16 zhì wisdom 我唯知此無礙念清淨解脫
171 16 zhì Zhi 我唯知此無礙念清淨解脫
172 16 zhī Understanding 我唯知此無礙念清淨解脫
173 16 zhī know; jña 我唯知此無礙念清淨解脫
174 15 zhī to go 誕生之時
175 15 zhī to arrive; to go 誕生之時
176 15 zhī is 誕生之時
177 15 zhī to use 誕生之時
178 15 zhī Zhi 誕生之時
179 15 出生 chūshēng to be born 出生死夜
180 15 yuàn to hope; to wish; to desire 願為我說
181 15 yuàn hope 願為我說
182 15 yuàn to be ready; to be willing 願為我說
183 15 yuàn to ask for; to solicit 願為我說
184 15 yuàn a vow 願為我說
185 15 yuàn diligent; attentive 願為我說
186 15 yuàn to prefer; to select 願為我說
187 15 yuàn to admire 願為我說
188 15 yuàn a vow; pranidhana 願為我說
189 15 sufficient; enough 禮足圍繞
190 15 Kangxi radical 157 禮足圍繞
191 15 foot 禮足圍繞
192 15 to attain; to suffice; to be qualified 禮足圍繞
193 15 to satisfy 禮足圍繞
194 15 leg 禮足圍繞
195 15 football 禮足圍繞
196 15 sound of footsteps; patter 禮足圍繞
197 15 permitted 禮足圍繞
198 15 to amount to; worthy 禮足圍繞
199 15 Zu 禮足圍繞
200 15 to step; to tread 禮足圍繞
201 15 to stop; to halt 禮足圍繞
202 15 prosperous 禮足圍繞
203 15 excessive 禮足圍繞
204 15 Contented 禮足圍繞
205 15 foot; pāda 禮足圍繞
206 15 satisfied; tṛpta 禮足圍繞
207 14 suǒ a few; various; some 如是一切諸所作事
208 14 suǒ a place; a location 如是一切諸所作事
209 14 suǒ indicates a passive voice 如是一切諸所作事
210 14 suǒ an ordinal number 如是一切諸所作事
211 14 suǒ meaning 如是一切諸所作事
212 14 suǒ garrison 如是一切諸所作事
213 14 suǒ place; pradeśa 如是一切諸所作事
214 14 xíng to walk 却行而退
215 14 xíng capable; competent 却行而退
216 14 háng profession 却行而退
217 14 xíng Kangxi radical 144 却行而退
218 14 xíng to travel 却行而退
219 14 xìng actions; conduct 却行而退
220 14 xíng to do; to act; to practice 却行而退
221 14 xíng all right; OK; okay 却行而退
222 14 háng horizontal line 却行而退
223 14 héng virtuous deeds 却行而退
224 14 hàng a line of trees 却行而退
225 14 hàng bold; steadfast 却行而退
226 14 xíng to move 却行而退
227 14 xíng to put into effect; to implement 却行而退
228 14 xíng travel 却行而退
229 14 xíng to circulate 却行而退
230 14 xíng running script; running script 却行而退
231 14 xíng temporary 却行而退
232 14 háng rank; order 却行而退
233 14 háng a business; a shop 却行而退
234 14 xíng to depart; to leave 却行而退
235 14 xíng to experience 却行而退
236 14 xíng path; way 却行而退
237 14 xíng xing; ballad 却行而退
238 14 xíng Xing 却行而退
239 14 xíng Practice 却行而退
240 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 却行而退
241 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 却行而退
242 14 zhù to dwell; to live; to reside 合掌前住
243 14 zhù to stop; to halt 合掌前住
244 14 zhù to retain; to remain 合掌前住
245 14 zhù to lodge at [temporarily] 合掌前住
246 14 zhù verb complement 合掌前住
247 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 合掌前住
248 13 無盡 wújìn endless; inexhaustible 非彼三昧法有盡無盡
249 13 無盡 wújìn endless 非彼三昧法有盡無盡
250 13 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 非彼三昧法有盡無盡
251 13 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 供養恒河沙等諸佛如來
252 13 wéi to act as; to serve 願為我說
253 13 wéi to change into; to become 願為我說
254 13 wéi to be; is 願為我說
255 13 wéi to do 願為我說
256 13 wèi to support; to help 願為我說
257 13 wéi to govern 願為我說
258 13 wèi to be; bhū 願為我說
259 13 jié to coerce; to threaten; to menace 有最勝劫
260 13 jié take by force; to plunder 有最勝劫
261 13 jié a disaster; catastrophe 有最勝劫
262 13 jié a strategy in weiqi 有最勝劫
263 13 jié a kalpa; an eon 有最勝劫
264 12 Kangxi radical 49 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
265 12 to bring to an end; to stop 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
266 12 to complete 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
267 12 to demote; to dismiss 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
268 12 to recover from an illness 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
269 12 former; pūrvaka 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
270 12 如來 rúlái Tathagata 供養恒河沙等諸佛如來
271 12 如來 Rúlái Tathagata 供養恒河沙等諸佛如來
272 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 供養恒河沙等諸佛如來
273 12 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 禮足圍繞
274 12 a ritual; a ceremony; a rite 禮足圍繞
275 12 a present; a gift 禮足圍繞
276 12 a bow 禮足圍繞
277 12 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 禮足圍繞
278 12 Li 禮足圍繞
279 12 to give an offering in a religious ceremony 禮足圍繞
280 12 to respect; to revere 禮足圍繞
281 11 huàn a fantasy; an illusion 名為幻住
282 11 huàn to delude; to decieve 名為幻住
283 11 huàn to conjuure; to transform by magic 名為幻住
284 11 huàn illusion; māyā 名為幻住
285 11 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養恒河沙等諸佛如來
286 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養恒河沙等諸佛如來
287 11 供養 gòngyǎng offering 供養恒河沙等諸佛如來
288 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養恒河沙等諸佛如來
289 11 děng et cetera; and so on 供養恒河沙等諸佛如來
290 11 děng to wait 供養恒河沙等諸佛如來
291 11 děng to be equal 供養恒河沙等諸佛如來
292 11 děng degree; level 供養恒河沙等諸佛如來
293 11 děng to compare 供養恒河沙等諸佛如來
294 11 xìng gender 於諸法性
295 11 xìng nature; disposition 於諸法性
296 11 xìng grammatical gender 於諸法性
297 11 xìng a property; a quality 於諸法性
298 11 xìng life; destiny 於諸法性
299 11 xìng sexual desire 於諸法性
300 11 xìng scope 於諸法性
301 11 xìng nature 於諸法性
302 10 Ru River 汝詣彼問
303 10 Ru 汝詣彼問
304 10 chéng a city; a town 漸向彼城
305 10 chéng a city wall 漸向彼城
306 10 chéng to fortify 漸向彼城
307 10 chéng a fort; a citadel 漸向彼城
308 10 chéng city; nagara 漸向彼城
309 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 以能出生一切智性眼無盡故
310 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 以能出生一切智性眼無盡故
311 10 wén to hear 我聞聖者
312 10 wén Wen 我聞聖者
313 10 wén sniff at; to smell 我聞聖者
314 10 wén to be widely known 我聞聖者
315 10 wén to confirm; to accept 我聞聖者
316 10 wén information 我聞聖者
317 10 wèn famous; well known 我聞聖者
318 10 wén knowledge; learning 我聞聖者
319 10 wèn popularity; prestige; reputation 我聞聖者
320 10 wén to question 我聞聖者
321 10 wén hearing; śruti 我聞聖者
322 9 先發 xiānfà initial; arising first 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
323 9 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 劫名善地
324 9 shàn happy 劫名善地
325 9 shàn good 劫名善地
326 9 shàn kind-hearted 劫名善地
327 9 shàn to be skilled at something 劫名善地
328 9 shàn familiar 劫名善地
329 9 shàn to repair 劫名善地
330 9 shàn to admire 劫名善地
331 9 shàn to praise 劫名善地
332 9 shàn Shan 劫名善地
333 9 shàn kusala; virtuous 劫名善地
334 9 無數 wúshù countless; innumerable 繞無數匝
335 9 無數 wúshù extremely many 繞無數匝
336 9 to go to; to arrive; to reach 汝詣彼問
337 9 an achievement; an accomplishment 汝詣彼問
338 9 to visit 汝詣彼問
339 9 purposeful 汝詣彼問
340 9 wèn to ask 汝詣彼問
341 9 wèn to inquire after 汝詣彼問
342 9 wèn to interrogate 汝詣彼問
343 9 wèn to hold responsible 汝詣彼問
344 9 wèn to request something 汝詣彼問
345 9 wèn to rebuke 汝詣彼問
346 9 wèn to send an official mission bearing gifts 汝詣彼問
347 9 wèn news 汝詣彼問
348 9 wèn to propose marriage 汝詣彼問
349 9 wén to inform 汝詣彼問
350 9 wèn to research 汝詣彼問
351 9 wèn Wen 汝詣彼問
352 9 wèn a question 汝詣彼問
353 9 wèn ask; prccha 汝詣彼問
354 9 未知 wèizhī unknown; do not know 而未知菩薩云何學菩薩行
355 9 功德 gōngdé achievements and virtue 而我云何能知能說彼功德行
356 9 功德 gōngdé merit 而我云何能知能說彼功德行
357 9 功德 gōngdé merit 而我云何能知能說彼功德行
358 9 功德 gōngdé puṇya; puñña 而我云何能知能說彼功德行
359 9 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
360 9 method; way 乃至法盡
361 9 France 乃至法盡
362 9 the law; rules; regulations 乃至法盡
363 9 the teachings of the Buddha; Dharma 乃至法盡
364 9 a standard; a norm 乃至法盡
365 9 an institution 乃至法盡
366 9 to emulate 乃至法盡
367 9 magic; a magic trick 乃至法盡
368 9 punishment 乃至法盡
369 9 Fa 乃至法盡
370 9 a precedent 乃至法盡
371 9 a classification of some kinds of Han texts 乃至法盡
372 9 relating to a ceremony or rite 乃至法盡
373 9 Dharma 乃至法盡
374 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 乃至法盡
375 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 乃至法盡
376 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 乃至法盡
377 9 quality; characteristic 乃至法盡
378 8 yòu to entice; to induce; to coax 善能誘誨
379 8 yòu to guide; to persuade 善能誘誨
380 8 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 如諸菩薩摩訶薩
381 8 童子 tóngzǐ boy 住童子位在宮中時
382 8 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 住童子位在宮中時
383 8 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 住童子位在宮中時
384 8 huì to instruct; to teach 善能誘誨
385 8 huì to encourage 善能誘誨
386 8 長者 zhǎngzhě the elderly 彼有長者名堅固解脫
387 8 長者 zhǎngzhě an elder 彼有長者名堅固解脫
388 8 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 彼有長者名堅固解脫
389 8 長者 zhǎngzhě elder; chief; householder 彼有長者名堅固解脫
390 8 摩訶薩 móhēsà mahasattva 如諸菩薩摩訶薩
391 8 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 如諸菩薩摩訶薩
392 8 恒河沙 hénghé shā Sands of the Ganges 供養恒河沙等諸佛如來
393 8 恒河沙 hénghé shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 供養恒河沙等諸佛如來
394 8 恒河沙 hénghé shā the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges 供養恒河沙等諸佛如來
395 8 白言 bái yán to say 白言
396 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我得菩薩解脫
397 8 děi to want to; to need to 我得菩薩解脫
398 8 děi must; ought to 我得菩薩解脫
399 8 de 我得菩薩解脫
400 8 de infix potential marker 我得菩薩解脫
401 8 to result in 我得菩薩解脫
402 8 to be proper; to fit; to suit 我得菩薩解脫
403 8 to be satisfied 我得菩薩解脫
404 8 to be finished 我得菩薩解脫
405 8 děi satisfying 我得菩薩解脫
406 8 to contract 我得菩薩解脫
407 8 to hear 我得菩薩解脫
408 8 to have; there is 我得菩薩解脫
409 8 marks time passed 我得菩薩解脫
410 8 obtain; attain; prāpta 我得菩薩解脫
411 8 善能 shànnéng to be good at 善能誘誨
412 8 to use; to grasp 我以淨嚴解脫之力
413 8 to rely on 我以淨嚴解脫之力
414 8 to regard 我以淨嚴解脫之力
415 8 to be able to 我以淨嚴解脫之力
416 8 to order; to command 我以淨嚴解脫之力
417 8 used after a verb 我以淨嚴解脫之力
418 8 a reason; a cause 我以淨嚴解脫之力
419 8 Israel 我以淨嚴解脫之力
420 8 Yi 我以淨嚴解脫之力
421 8 use; yogena 我以淨嚴解脫之力
422 8 Kangxi radical 71 曾無懈廢
423 8 to not have; without 曾無懈廢
424 8 mo 曾無懈廢
425 8 to not have 曾無懈廢
426 8 Wu 曾無懈廢
427 8 mo 曾無懈廢
428 8 合掌 hézhǎng to join palms 合掌前住
429 8 合掌 hézhǎng to join palms 合掌前住
430 8 合掌 hézhǎng to join palms 合掌前住
431 8 to go round; to encircle 繞無數匝
432 8 a full circle 繞無數匝
433 7 cáng to hide 名為海藏
434 7 zàng canon; a collection of scriptures 名為海藏
435 7 cáng to store 名為海藏
436 7 zàng Tibet 名為海藏
437 7 zàng a treasure 名為海藏
438 7 zàng a store 名為海藏
439 7 zāng Zang 名為海藏
440 7 zāng good 名為海藏
441 7 zāng a male slave 名為海藏
442 7 zāng booty 名為海藏
443 7 zàng an internal organ 名為海藏
444 7 zàng to bury 名為海藏
445 7 zàng piṭaka; canon 名為海藏
446 7 zàng garba; matrix; embryo 名為海藏
447 7 zàng kośa; kosa 名為海藏
448 7 zàng alaya; dwelling; residence 名為海藏
449 7 善財童子 shàn cái tóngzǐ Sudhana 摩耶夫人復告善財童子言
450 7 一面 yīmiàn one side 於一面立
451 7 一面 yīmiàn one time 於一面立
452 7 一面 yīmiàn one point of view; one perspective 於一面立
453 7 一面 yīmiàn one aspect 於一面立
454 7 一面 yīmiàn whole face 於一面立
455 7 一面 yīmiàn one side, simultaneously 於一面立
456 7 一面 yīmiàn a single part; devotion to one object 於一面立
457 7 to stand 於一面立
458 7 Kangxi radical 117 於一面立
459 7 erect; upright; vertical 於一面立
460 7 to establish; to set up; to found 於一面立
461 7 to conclude; to draw up 於一面立
462 7 to ascend the throne 於一面立
463 7 to designate; to appoint 於一面立
464 7 to live; to exist 於一面立
465 7 to erect; to stand something up 於一面立
466 7 to take a stand 於一面立
467 7 to cease; to stop 於一面立
468 7 a two week period at the onset o feach season 於一面立
469 7 stand 於一面立
470 7 答言 dá yán to reply 天女答言
471 7 圍遶 wéirào to circumambulate 禮足圍遶
472 6 biàn all; complete 有童子師名曰遍友
473 6 biàn to be covered with 有童子師名曰遍友
474 6 biàn everywhere; sarva 有童子師名曰遍友
475 6 biàn pervade; visva 有童子師名曰遍友
476 6 biàn everywhere fragrant; paricitra 有童子師名曰遍友
477 6 rào to wind around; to go around 遶無數匝
478 6 rào to entwine 遶無數匝
479 6 rào to surround 遶無數匝
480 6 cóng to follow 從初出家
481 6 cóng to comply; to submit; to defer 從初出家
482 6 cóng to participate in something 從初出家
483 6 cóng to use a certain method or principle 從初出家
484 6 cóng something secondary 從初出家
485 6 cóng remote relatives 從初出家
486 6 cóng secondary 從初出家
487 6 cóng to go on; to advance 從初出家
488 6 cōng at ease; informal 從初出家
489 6 zòng a follower; a supporter 從初出家
490 6 zòng to release 從初出家
491 6 zòng perpendicular; longitudinal 從初出家
492 6 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 合掌恭敬
493 6 恭敬 gōngjìng Respect 合掌恭敬
494 6 suō to dance; to frolic 唱娑他字時
495 6 suō to lounge 唱娑他字時
496 6 suō to saunter 唱娑他字時
497 6 suō suo 唱娑他字時
498 6 suō sa 唱娑他字時
499 6 jìn to the greatest extent; utmost 乃至法盡
500 6 jìn perfect; flawless 乃至法盡

Frequencies of all Words

Top 804

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 67 I; me; my 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
2 67 self 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
3 67 we; our 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
4 67 [my] dear 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
5 67 Wo 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
6 67 self; atman; attan 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
7 67 ga 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
8 67 I; aham 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
9 64 míng measure word for people 有王名正念
10 64 míng fame; renown; reputation 有王名正念
11 64 míng a name; personal name; designation 有王名正念
12 64 míng rank; position 有王名正念
13 64 míng an excuse 有王名正念
14 64 míng life 有王名正念
15 64 míng to name; to call 有王名正念
16 64 míng to express; to describe 有王名正念
17 64 míng to be called; to have the name 有王名正念
18 64 míng to own; to possess 有王名正念
19 64 míng famous; renowned 有王名正念
20 64 míng moral 有王名正念
21 64 míng name; naman 有王名正念
22 64 míng fame; renown; yasas 有王名正念
23 60 shí time; a point or period of time 時善財童子
24 60 shí a season; a quarter of a year 時善財童子
25 60 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時善財童子
26 60 shí at that time 時善財童子
27 60 shí fashionable 時善財童子
28 60 shí fate; destiny; luck 時善財童子
29 60 shí occasion; opportunity; chance 時善財童子
30 60 shí tense 時善財童子
31 60 shí particular; special 時善財童子
32 60 shí to plant; to cultivate 時善財童子
33 60 shí hour (measure word) 時善財童子
34 60 shí an era; a dynasty 時善財童子
35 60 shí time [abstract] 時善財童子
36 60 shí seasonal 時善財童子
37 60 shí frequently; often 時善財童子
38 60 shí occasionally; sometimes 時善財童子
39 60 shí on time 時善財童子
40 60 shí this; that 時善財童子
41 60 shí to wait upon 時善財童子
42 60 shí hour 時善財童子
43 60 shí appropriate; proper; timely 時善財童子
44 60 shí Shi 時善財童子
45 60 shí a present; currentlt 時善財童子
46 60 shí time; kāla 時善財童子
47 60 shí at that time; samaya 時善財童子
48 60 shí then; atha 時善財童子
49 49 to enter 隨順趣入
50 49 Kangxi radical 11 隨順趣入
51 49 radical 隨順趣入
52 49 income 隨順趣入
53 49 to conform with 隨順趣入
54 49 to descend 隨順趣入
55 49 the entering tone 隨順趣入
56 49 to pay 隨順趣入
57 49 to join 隨順趣入
58 49 entering; praveśa 隨順趣入
59 46 mén door; gate; doorway; gateway 入般若波羅蜜門
60 46 mén phylum; division 入般若波羅蜜門
61 46 mén sect; school 入般若波羅蜜門
62 46 mén Kangxi radical 169 入般若波羅蜜門
63 46 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 入般若波羅蜜門
64 46 mén a door-like object 入般若波羅蜜門
65 46 mén an opening 入般若波羅蜜門
66 46 mén an access point; a border entrance 入般若波羅蜜門
67 46 mén a household; a clan 入般若波羅蜜門
68 46 mén a kind; a category 入般若波羅蜜門
69 46 mén to guard a gate 入般若波羅蜜門
70 46 mén Men 入般若波羅蜜門
71 46 mén a turning point 入般若波羅蜜門
72 46 mén a method 入般若波羅蜜門
73 46 mén a sense organ 入般若波羅蜜門
74 46 mén door; gate; dvara 入般若波羅蜜門
75 45 letter; symbol; character 學菩薩字智
76 45 Zi 學菩薩字智
77 45 to love 學菩薩字智
78 45 to teach; to educate 學菩薩字智
79 45 to be allowed to marry 學菩薩字智
80 45 courtesy name; style name; scholarly or literary name 學菩薩字智
81 45 diction; wording 學菩薩字智
82 45 handwriting 學菩薩字智
83 45 calligraphy; a work of calligraphy 學菩薩字智
84 45 a written pledge; a letter; a contract 學菩薩字智
85 45 a font; a calligraphic style 學菩薩字智
86 45 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 學菩薩字智
87 44 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 入般若波羅蜜門
88 44 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 入般若波羅蜜門
89 44 chàng to sing; to chant 我恒唱持入此解脫根本之字
90 44 chàng to call 我恒唱持入此解脫根本之字
91 44 chàng to advocate 我恒唱持入此解脫根本之字
92 44 chàng a song 我恒唱持入此解脫根本之字
93 44 chàng lead singer 我恒唱持入此解脫根本之字
94 44 chàng to lead 我恒唱持入此解脫根本之字
95 44 chàng to play an instrument 我恒唱持入此解脫根本之字
96 44 chàng to praise 我恒唱持入此解脫根本之字
97 44 chàng a bowl shaped copper bell 我恒唱持入此解脫根本之字
98 44 chàng to sing; to chant; gai 我恒唱持入此解脫根本之字
99 39 that; those 汝詣彼問
100 39 another; the other 汝詣彼問
101 39 that; tad 汝詣彼問
102 37 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩學菩薩行
103 37 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩學菩薩行
104 37 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩學菩薩行
105 31 néng can; able 而我云何能知能說彼功德行
106 31 néng ability; capacity 而我云何能知能說彼功德行
107 31 néng a mythical bear-like beast 而我云何能知能說彼功德行
108 31 néng energy 而我云何能知能說彼功德行
109 31 néng function; use 而我云何能知能說彼功德行
110 31 néng may; should; permitted to 而我云何能知能說彼功德行
111 31 néng talent 而我云何能知能說彼功德行
112 31 néng expert at 而我云何能知能說彼功德行
113 31 néng to be in harmony 而我云何能知能說彼功德行
114 31 néng to tend to; to care for 而我云何能知能說彼功德行
115 31 néng to reach; to arrive at 而我云何能知能說彼功德行
116 31 néng as long as; only 而我云何能知能說彼功德行
117 31 néng even if 而我云何能知能說彼功德行
118 31 néng but 而我云何能知能說彼功德行
119 31 néng in this way 而我云何能知能說彼功德行
120 31 néng to be able; śak 而我云何能知能說彼功德行
121 30 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
122 30 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
123 30 in; at 於此世界三十三天
124 30 in; at 於此世界三十三天
125 30 in; at; to; from 於此世界三十三天
126 30 to go; to 於此世界三十三天
127 30 to rely on; to depend on 於此世界三十三天
128 30 to go to; to arrive at 於此世界三十三天
129 30 from 於此世界三十三天
130 30 give 於此世界三十三天
131 30 oppposing 於此世界三十三天
132 30 and 於此世界三十三天
133 30 compared to 於此世界三十三天
134 30 by 於此世界三十三天
135 30 and; as well as 於此世界三十三天
136 30 for 於此世界三十三天
137 30 Yu 於此世界三十三天
138 30 a crow 於此世界三十三天
139 30 whew; wow 於此世界三十三天
140 30 near to; antike 於此世界三十三天
141 25 云何 yúnhé why; how 云何菩薩學菩薩行
142 25 云何 yúnhé how; katham 云何菩薩學菩薩行
143 23 yòu again; also 又彼諸佛
144 23 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又彼諸佛
145 23 yòu Kangxi radical 29 又彼諸佛
146 23 yòu and 又彼諸佛
147 23 yòu furthermore 又彼諸佛
148 23 yòu in addition 又彼諸佛
149 23 yòu but 又彼諸佛
150 23 yòu again; also; moreover; punar 又彼諸佛
151 23 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以聞法故
152 23 old; ancient; former; past 以聞法故
153 23 reason; cause; purpose 以聞法故
154 23 to die 以聞法故
155 23 so; therefore; hence 以聞法故
156 23 original 以聞法故
157 23 accident; happening; instance 以聞法故
158 23 a friend; an acquaintance; friendship 以聞法故
159 23 something in the past 以聞法故
160 23 deceased; dead 以聞法故
161 23 still; yet 以聞法故
162 23 therefore; tasmāt 以聞法故
163 21 yǒu is; are; to exist 有王名正念
164 21 yǒu to have; to possess 有王名正念
165 21 yǒu indicates an estimate 有王名正念
166 21 yǒu indicates a large quantity 有王名正念
167 21 yǒu indicates an affirmative response 有王名正念
168 21 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有王名正念
169 21 yǒu used to compare two things 有王名正念
170 21 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有王名正念
171 21 yǒu used before the names of dynasties 有王名正念
172 21 yǒu a certain thing; what exists 有王名正念
173 21 yǒu multiple of ten and ... 有王名正念
174 21 yǒu abundant 有王名正念
175 21 yǒu purposeful 有王名正念
176 21 yǒu You 有王名正念
177 21 yǒu 1. existence; 2. becoming 有王名正念
178 21 yǒu becoming; bhava 有王名正念
179 21 ér and; as well as; but (not); yet (not) 却行而退
180 21 ér Kangxi radical 126 却行而退
181 21 ér you 却行而退
182 21 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 却行而退
183 21 ér right away; then 却行而退
184 21 ér but; yet; however; while; nevertheless 却行而退
185 21 ér if; in case; in the event that 却行而退
186 21 ér therefore; as a result; thus 却行而退
187 21 ér how can it be that? 却行而退
188 21 ér so as to 却行而退
189 21 ér only then 却行而退
190 21 ér as if; to seem like 却行而退
191 21 néng can; able 却行而退
192 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 却行而退
193 21 ér me 却行而退
194 21 ér to arrive; up to 却行而退
195 21 ér possessive 却行而退
196 21 解脫 jiětuō to liberate; to free 我得菩薩解脫
197 21 解脫 jiětuō liberation 我得菩薩解脫
198 21 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 我得菩薩解脫
199 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願為我說
200 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願為我說
201 19 shuì to persuade 願為我說
202 19 shuō to teach; to recite; to explain 願為我說
203 19 shuō a doctrine; a theory 願為我說
204 19 shuō to claim; to assert 願為我說
205 19 shuō allocution 願為我說
206 19 shuō to criticize; to scold 願為我說
207 19 shuō to indicate; to refer to 願為我說
208 19 shuō speach; vāda 願為我說
209 19 shuō to speak; bhāṣate 願為我說
210 18 this; these 於此世界三十三天
211 18 in this way 於此世界三十三天
212 18 otherwise; but; however; so 於此世界三十三天
213 18 at this time; now; here 於此世界三十三天
214 18 this; here; etad 於此世界三十三天
215 18 xué to study; to learn 云何菩薩學菩薩行
216 18 xué a discipline; a branch of study 云何菩薩學菩薩行
217 18 xué to imitate 云何菩薩學菩薩行
218 18 xué a school; an academy 云何菩薩學菩薩行
219 18 xué to understand 云何菩薩學菩薩行
220 18 xué learning; acquired knowledge 云何菩薩學菩薩行
221 18 xué a doctrine 云何菩薩學菩薩行
222 18 xué learned 云何菩薩學菩薩行
223 18 xué a learner 云何菩薩學菩薩行
224 18 xué student; learning; śikṣā 云何菩薩學菩薩行
225 17 聖者 shèngzhě a holy one; a saint; worthy one 聖者
226 17 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas 云何菩薩學菩薩行
227 17 菩薩道 púsà dào Bodhisattva Path 修菩薩道
228 17 菩薩道 púsà dào Bodhisattva Path 修菩薩道
229 17 xiū to decorate; to embellish 修菩薩道
230 17 xiū to study; to cultivate 修菩薩道
231 17 xiū to repair 修菩薩道
232 17 xiū long; slender 修菩薩道
233 17 xiū to write; to compile 修菩薩道
234 17 xiū to build; to construct; to shape 修菩薩道
235 17 xiū to practice 修菩薩道
236 17 xiū to cut 修菩薩道
237 17 xiū virtuous; wholesome 修菩薩道
238 17 xiū a virtuous person 修菩薩道
239 17 xiū Xiu 修菩薩道
240 17 xiū to unknot 修菩薩道
241 17 xiū to prepare; to put in order 修菩薩道
242 17 xiū excellent 修菩薩道
243 17 xiū to perform [a ceremony] 修菩薩道
244 17 xiū Cultivation 修菩薩道
245 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修菩薩道
246 17 xiū pratipanna; spiritual practice 修菩薩道
247 16 一切 yīqiè all; every; everything 如是一切諸所作事
248 16 一切 yīqiè temporary 如是一切諸所作事
249 16 一切 yīqiè the same 如是一切諸所作事
250 16 一切 yīqiè generally 如是一切諸所作事
251 16 一切 yīqiè all, everything 如是一切諸所作事
252 16 一切 yīqiè all; sarva 如是一切諸所作事
253 16 zhī to know 我唯知此無礙念清淨解脫
254 16 zhī to comprehend 我唯知此無礙念清淨解脫
255 16 zhī to inform; to tell 我唯知此無礙念清淨解脫
256 16 zhī to administer 我唯知此無礙念清淨解脫
257 16 zhī to distinguish; to discern 我唯知此無礙念清淨解脫
258 16 zhī to be close friends 我唯知此無礙念清淨解脫
259 16 zhī to feel; to sense; to perceive 我唯知此無礙念清淨解脫
260 16 zhī to receive; to entertain 我唯知此無礙念清淨解脫
261 16 zhī knowledge 我唯知此無礙念清淨解脫
262 16 zhī consciousness; perception 我唯知此無礙念清淨解脫
263 16 zhī a close friend 我唯知此無礙念清淨解脫
264 16 zhì wisdom 我唯知此無礙念清淨解脫
265 16 zhì Zhi 我唯知此無礙念清淨解脫
266 16 zhī Understanding 我唯知此無礙念清淨解脫
267 16 zhī know; jña 我唯知此無礙念清淨解脫
268 15 zhī him; her; them; that 誕生之時
269 15 zhī used between a modifier and a word to form a word group 誕生之時
270 15 zhī to go 誕生之時
271 15 zhī this; that 誕生之時
272 15 zhī genetive marker 誕生之時
273 15 zhī it 誕生之時
274 15 zhī in 誕生之時
275 15 zhī all 誕生之時
276 15 zhī and 誕生之時
277 15 zhī however 誕生之時
278 15 zhī if 誕生之時
279 15 zhī then 誕生之時
280 15 zhī to arrive; to go 誕生之時
281 15 zhī is 誕生之時
282 15 zhī to use 誕生之時
283 15 zhī Zhi 誕生之時
284 15 出生 chūshēng to be born 出生死夜
285 15 yuàn to hope; to wish; to desire 願為我說
286 15 yuàn hope 願為我說
287 15 yuàn to be ready; to be willing 願為我說
288 15 yuàn to ask for; to solicit 願為我說
289 15 yuàn a vow 願為我說
290 15 yuàn diligent; attentive 願為我說
291 15 yuàn to prefer; to select 願為我說
292 15 yuàn to admire 願為我說
293 15 yuàn a vow; pranidhana 願為我說
294 15 sufficient; enough 禮足圍繞
295 15 Kangxi radical 157 禮足圍繞
296 15 foot 禮足圍繞
297 15 to attain; to suffice; to be qualified 禮足圍繞
298 15 to satisfy 禮足圍繞
299 15 leg 禮足圍繞
300 15 football 禮足圍繞
301 15 fully 禮足圍繞
302 15 sound of footsteps; patter 禮足圍繞
303 15 permitted 禮足圍繞
304 15 to amount to; worthy 禮足圍繞
305 15 Zu 禮足圍繞
306 15 to step; to tread 禮足圍繞
307 15 to stop; to halt 禮足圍繞
308 15 prosperous 禮足圍繞
309 15 excessive 禮足圍繞
310 15 Contented 禮足圍繞
311 15 foot; pāda 禮足圍繞
312 15 satisfied; tṛpta 禮足圍繞
313 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如是一切諸所作事
314 14 suǒ an office; an institute 如是一切諸所作事
315 14 suǒ introduces a relative clause 如是一切諸所作事
316 14 suǒ it 如是一切諸所作事
317 14 suǒ if; supposing 如是一切諸所作事
318 14 suǒ a few; various; some 如是一切諸所作事
319 14 suǒ a place; a location 如是一切諸所作事
320 14 suǒ indicates a passive voice 如是一切諸所作事
321 14 suǒ that which 如是一切諸所作事
322 14 suǒ an ordinal number 如是一切諸所作事
323 14 suǒ meaning 如是一切諸所作事
324 14 suǒ garrison 如是一切諸所作事
325 14 suǒ place; pradeśa 如是一切諸所作事
326 14 suǒ that which; yad 如是一切諸所作事
327 14 xíng to walk 却行而退
328 14 xíng capable; competent 却行而退
329 14 háng profession 却行而退
330 14 háng line; row 却行而退
331 14 xíng Kangxi radical 144 却行而退
332 14 xíng to travel 却行而退
333 14 xìng actions; conduct 却行而退
334 14 xíng to do; to act; to practice 却行而退
335 14 xíng all right; OK; okay 却行而退
336 14 háng horizontal line 却行而退
337 14 héng virtuous deeds 却行而退
338 14 hàng a line of trees 却行而退
339 14 hàng bold; steadfast 却行而退
340 14 xíng to move 却行而退
341 14 xíng to put into effect; to implement 却行而退
342 14 xíng travel 却行而退
343 14 xíng to circulate 却行而退
344 14 xíng running script; running script 却行而退
345 14 xíng temporary 却行而退
346 14 xíng soon 却行而退
347 14 háng rank; order 却行而退
348 14 háng a business; a shop 却行而退
349 14 xíng to depart; to leave 却行而退
350 14 xíng to experience 却行而退
351 14 xíng path; way 却行而退
352 14 xíng xing; ballad 却行而退
353 14 xíng a round [of drinks] 却行而退
354 14 xíng Xing 却行而退
355 14 xíng moreover; also 却行而退
356 14 xíng Practice 却行而退
357 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 却行而退
358 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 却行而退
359 14 zhù to dwell; to live; to reside 合掌前住
360 14 zhù to stop; to halt 合掌前住
361 14 zhù to retain; to remain 合掌前住
362 14 zhù to lodge at [temporarily] 合掌前住
363 14 zhù firmly; securely 合掌前住
364 14 zhù verb complement 合掌前住
365 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 合掌前住
366 13 無盡 wújìn endless; inexhaustible 非彼三昧法有盡無盡
367 13 無盡 wújìn endless 非彼三昧法有盡無盡
368 13 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 非彼三昧法有盡無盡
369 13 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 供養恒河沙等諸佛如來
370 13 wèi for; to 願為我說
371 13 wèi because of 願為我說
372 13 wéi to act as; to serve 願為我說
373 13 wéi to change into; to become 願為我說
374 13 wéi to be; is 願為我說
375 13 wéi to do 願為我說
376 13 wèi for 願為我說
377 13 wèi because of; for; to 願為我說
378 13 wèi to 願為我說
379 13 wéi in a passive construction 願為我說
380 13 wéi forming a rehetorical question 願為我說
381 13 wéi forming an adverb 願為我說
382 13 wéi to add emphasis 願為我說
383 13 wèi to support; to help 願為我說
384 13 wéi to govern 願為我說
385 13 wèi to be; bhū 願為我說
386 13 jiē all; each and every; in all cases 我皆瞻奉
387 13 jiē same; equally 我皆瞻奉
388 13 jiē all; sarva 我皆瞻奉
389 13 jié to coerce; to threaten; to menace 有最勝劫
390 13 jié take by force; to plunder 有最勝劫
391 13 jié a disaster; catastrophe 有最勝劫
392 13 jié a strategy in weiqi 有最勝劫
393 13 jié a kalpa; an eon 有最勝劫
394 12 already 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
395 12 Kangxi radical 49 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
396 12 from 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
397 12 to bring to an end; to stop 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
398 12 final aspectual particle 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
399 12 afterwards; thereafter 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
400 12 too; very; excessively 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
401 12 to complete 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
402 12 to demote; to dismiss 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
403 12 to recover from an illness 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
404 12 certainly 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
405 12 an interjection of surprise 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
406 12 this 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
407 12 former; pūrvaka 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
408 12 former; pūrvaka 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
409 12 如來 rúlái Tathagata 供養恒河沙等諸佛如來
410 12 如來 Rúlái Tathagata 供養恒河沙等諸佛如來
411 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 供養恒河沙等諸佛如來
412 12 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 禮足圍繞
413 12 a ritual; a ceremony; a rite 禮足圍繞
414 12 a present; a gift 禮足圍繞
415 12 a bow 禮足圍繞
416 12 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 禮足圍繞
417 12 Li 禮足圍繞
418 12 to give an offering in a religious ceremony 禮足圍繞
419 12 to respect; to revere 禮足圍繞
420 12 zhū all; many; various 如是一切諸所作事
421 12 zhū Zhu 如是一切諸所作事
422 12 zhū all; members of the class 如是一切諸所作事
423 12 zhū interrogative particle 如是一切諸所作事
424 12 zhū him; her; them; it 如是一切諸所作事
425 12 zhū of; in 如是一切諸所作事
426 12 zhū all; many; sarva 如是一切諸所作事
427 11 huàn a fantasy; an illusion 名為幻住
428 11 huàn to delude; to decieve 名為幻住
429 11 huàn to conjuure; to transform by magic 名為幻住
430 11 huàn illusion; māyā 名為幻住
431 11 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養恒河沙等諸佛如來
432 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養恒河沙等諸佛如來
433 11 供養 gòngyǎng offering 供養恒河沙等諸佛如來
434 11 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養恒河沙等諸佛如來
435 11 děng et cetera; and so on 供養恒河沙等諸佛如來
436 11 děng to wait 供養恒河沙等諸佛如來
437 11 děng degree; kind 供養恒河沙等諸佛如來
438 11 děng plural 供養恒河沙等諸佛如來
439 11 děng to be equal 供養恒河沙等諸佛如來
440 11 děng degree; level 供養恒河沙等諸佛如來
441 11 děng to compare 供養恒河沙等諸佛如來
442 11 xìng gender 於諸法性
443 11 xìng suffix corresponding to -ness 於諸法性
444 11 xìng nature; disposition 於諸法性
445 11 xìng a suffix corresponding to -ness 於諸法性
446 11 xìng grammatical gender 於諸法性
447 11 xìng a property; a quality 於諸法性
448 11 xìng life; destiny 於諸法性
449 11 xìng sexual desire 於諸法性
450 11 xìng scope 於諸法性
451 11 xìng nature 於諸法性
452 10 you; thou 汝詣彼問
453 10 Ru River 汝詣彼問
454 10 Ru 汝詣彼問
455 10 you; sir; tva; bhavat 汝詣彼問
456 10 chéng a city; a town 漸向彼城
457 10 chéng a city wall 漸向彼城
458 10 chéng to fortify 漸向彼城
459 10 chéng a fort; a citadel 漸向彼城
460 10 chéng city; nagara 漸向彼城
461 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 以能出生一切智性眼無盡故
462 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 以能出生一切智性眼無盡故
463 10 wén to hear 我聞聖者
464 10 wén Wen 我聞聖者
465 10 wén sniff at; to smell 我聞聖者
466 10 wén to be widely known 我聞聖者
467 10 wén to confirm; to accept 我聞聖者
468 10 wén information 我聞聖者
469 10 wèn famous; well known 我聞聖者
470 10 wén knowledge; learning 我聞聖者
471 10 wèn popularity; prestige; reputation 我聞聖者
472 10 wén to question 我聞聖者
473 10 wén hearing; śruti 我聞聖者
474 9 such as; for example; for instance 如諸菩薩摩訶薩
475 9 if 如諸菩薩摩訶薩
476 9 in accordance with 如諸菩薩摩訶薩
477 9 to be appropriate; should; with regard to 如諸菩薩摩訶薩
478 9 this 如諸菩薩摩訶薩
479 9 it is so; it is thus; can be compared with 如諸菩薩摩訶薩
480 9 to go to 如諸菩薩摩訶薩
481 9 to meet 如諸菩薩摩訶薩
482 9 to appear; to seem; to be like 如諸菩薩摩訶薩
483 9 at least as good as 如諸菩薩摩訶薩
484 9 and 如諸菩薩摩訶薩
485 9 or 如諸菩薩摩訶薩
486 9 but 如諸菩薩摩訶薩
487 9 then 如諸菩薩摩訶薩
488 9 naturally 如諸菩薩摩訶薩
489 9 expresses a question or doubt 如諸菩薩摩訶薩
490 9 you 如諸菩薩摩訶薩
491 9 the second lunar month 如諸菩薩摩訶薩
492 9 in; at 如諸菩薩摩訶薩
493 9 Ru 如諸菩薩摩訶薩
494 9 Thus 如諸菩薩摩訶薩
495 9 thus; tathā 如諸菩薩摩訶薩
496 9 like; iva 如諸菩薩摩訶薩
497 9 先發 xiānfà initial; arising first 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
498 9 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 劫名善地
499 9 shàn happy 劫名善地
500 9 shàn good 劫名善地

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
 1. shí
 2. shí
 3. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 3. then; atha
entering; praveśa
mén door; gate; dvara
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
 1. chàng
 2. chàng
 1. a bowl shaped copper bell
 2. to sing; to chant; gai
that; tad
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
néng to be able; śak

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大方广佛华严经入法界品 大方廣佛華嚴經入法界品 100 Gaṇḍavyūhasūtra; Dafang Guang Fo Huayan Jing Ru Fajie Pin
地婆诃罗 地婆訶羅 100 Divākara
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
迦毘罗城 迦毘羅城 74 Kapilavastu; Kapilavatthu
净严 淨嚴 106
 1. Jinyan
 2. Jōgon
了悟 76 Liao Wu
妙德 109 Wonderful Virtue
摩竭提国 摩竭提國 109 Magadha
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善财童子 善財童子 115 Sudhana
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
尸毘 115 Sibi
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
天竺 116 India; Indian subcontinent
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无诸 無諸 119 Wu Zhu
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
智通 122 Zhi Tong
智慧轮 智慧輪 90 Prajnacakra
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 106.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
别知 別知 98 distinguish
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
初发心 初發心 99 initial determination
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
村营 村營 99 village; grāma
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法尊 102
 1. dharmasvāmī
 2. Fazun
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
化众生 化眾生 104 to transform living beings
净念 淨念 106 Pure Thoughts
净修 淨修 106 proper cultivation
净智 淨智 106 Pure Wisdom
鸡萨罗 雞薩羅 106 kesara
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
妙月 109 sucandra
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
那由他 110 a nayuta
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念持 110
 1. to remember and to accept and maintain faith
 2. Smrtisamprajanyin
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
群生 113 all living beings
人相 114 the notion of a person
人众 人眾 114 many people; crowds of people
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
死尸 死屍 115 a corpse
随意所作 隨意所作 115 perform all you have to do
所持 115 adhisthana; empowerment
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无尽藏 無盡藏 119
 1. Boundless Treasure
 2. inexhaustible storehouse
 3. an inexhaustible treasury
现见 現見 120 to immediately see
现证 現證 120 immediate realization
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
一佛 121 one Buddha
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
因地 121
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
苑园 苑園 121 garden
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智心 122 a wise mind
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸众生 諸眾生 122 all beings
字轮 字輪 122 wheel of characters
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122 jina; conqueror