Glossary and Vocabulary for Akṣobhya Buddha Sutra (Achu Fo Guo Jing) 阿閦佛國經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 236 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 賢者舍利弗心念言
2 218 Qi 其阿閦如來
3 173 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya; Aksobhya Buddha 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
4 170 zhě ca 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
5 159 shā to brake (a vehicle) 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
6 159 chà Buddhist monastery or temple 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
7 159 chà sign; mark; symbol 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
8 159 shā land 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
9 159 shā canopy; chattra 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
10 145 wéi to act as; to serve 如我於是所說法由為薄少耳
11 145 wéi to change into; to become 如我於是所說法由為薄少耳
12 145 wéi to be; is 如我於是所說法由為薄少耳
13 145 wéi to do 如我於是所說法由為薄少耳
14 145 wèi to support; to help 如我於是所說法由為薄少耳
15 145 wéi to govern 如我於是所說法由為薄少耳
16 145 wèi to be; bhū 如我於是所說法由為薄少耳
17 143 shí time; a point or period of time 時佛即知賢者舍利弗心所念
18 143 shí a season; a quarter of a year 時佛即知賢者舍利弗心所念
19 143 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時佛即知賢者舍利弗心所念
20 143 shí fashionable 時佛即知賢者舍利弗心所念
21 143 shí fate; destiny; luck 時佛即知賢者舍利弗心所念
22 143 shí occasion; opportunity; chance 時佛即知賢者舍利弗心所念
23 143 shí tense 時佛即知賢者舍利弗心所念
24 143 shí particular; special 時佛即知賢者舍利弗心所念
25 143 shí to plant; to cultivate 時佛即知賢者舍利弗心所念
26 143 shí an era; a dynasty 時佛即知賢者舍利弗心所念
27 143 shí time [abstract] 時佛即知賢者舍利弗心所念
28 143 shí seasonal 時佛即知賢者舍利弗心所念
29 143 shí to wait upon 時佛即知賢者舍利弗心所念
30 143 shí hour 時佛即知賢者舍利弗心所念
31 143 shí appropriate; proper; timely 時佛即知賢者舍利弗心所念
32 143 shí Shi 時佛即知賢者舍利弗心所念
33 143 shí a present; currentlt 時佛即知賢者舍利弗心所念
34 143 shí time; kāla 時佛即知賢者舍利弗心所念
35 143 shí at that time; samaya 時佛即知賢者舍利弗心所念
36 137 zhī to go 持之
37 137 zhī to arrive; to go 持之
38 137 zhī is 持之
39 137 zhī to use 持之
40 137 zhī Zhi 持之
41 128 suǒ a few; various; some 佛已說弟子所學成
42 128 suǒ a place; a location 佛已說弟子所學成
43 128 suǒ indicates a passive voice 佛已說弟子所學成
44 128 suǒ an ordinal number 佛已說弟子所學成
45 128 suǒ meaning 佛已說弟子所學成
46 128 suǒ garrison 佛已說弟子所學成
47 128 suǒ place; pradeśa 佛已說弟子所學成
48 115 self 如我於是所說法由為薄少耳
49 115 [my] dear 如我於是所說法由為薄少耳
50 115 Wo 如我於是所說法由為薄少耳
51 115 self; atman; attan 如我於是所說法由為薄少耳
52 115 ga 如我於是所說法由為薄少耳
53 114 Yi 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
54 113 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
55 103 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
56 103 děi to want to; to need to 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
57 103 děi must; ought to 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
58 103 de 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
59 103 de infix potential marker 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
60 103 to result in 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
61 103 to be proper; to fit; to suit 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
62 103 to be satisfied 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
63 103 to be finished 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
64 103 děi satisfying 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
65 103 to contract 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
66 103 to hear 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
67 103 to have; there is 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
68 103 marks time passed 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
69 103 obtain; attain; prāpta 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
70 103 無上正真道 wúshàng zhèng zhēn dào unexcelled complete enlightenment 我成無上正真道最正覺時
71 94 rén person; people; a human being 當為無央數百千人
72 94 rén Kangxi radical 9 當為無央數百千人
73 94 rén a kind of person 當為無央數百千人
74 94 rén everybody 當為無央數百千人
75 94 rén adult 當為無央數百千人
76 94 rén somebody; others 當為無央數百千人
77 94 rén an upright person 當為無央數百千人
78 94 rén person; manuṣya 當為無央數百千人
79 94 shēng to be born; to give birth 當願生阿閦佛剎
80 94 shēng to live 當願生阿閦佛剎
81 94 shēng raw 當願生阿閦佛剎
82 94 shēng a student 當願生阿閦佛剎
83 94 shēng life 當願生阿閦佛剎
84 94 shēng to produce; to give rise 當願生阿閦佛剎
85 94 shēng alive 當願生阿閦佛剎
86 94 shēng a lifetime 當願生阿閦佛剎
87 94 shēng to initiate; to become 當願生阿閦佛剎
88 94 shēng to grow 當願生阿閦佛剎
89 94 shēng unfamiliar 當願生阿閦佛剎
90 94 shēng not experienced 當願生阿閦佛剎
91 94 shēng hard; stiff; strong 當願生阿閦佛剎
92 94 shēng having academic or professional knowledge 當願生阿閦佛剎
93 94 shēng a male role in traditional theatre 當願生阿閦佛剎
94 94 shēng gender 當願生阿閦佛剎
95 94 shēng to develop; to grow 當願生阿閦佛剎
96 94 shēng to set up 當願生阿閦佛剎
97 94 shēng a prostitute 當願生阿閦佛剎
98 94 shēng a captive 當願生阿閦佛剎
99 94 shēng a gentleman 當願生阿閦佛剎
100 94 shēng Kangxi radical 100 當願生阿閦佛剎
101 94 shēng unripe 當願生阿閦佛剎
102 94 shēng nature 當願生阿閦佛剎
103 94 shēng to inherit; to succeed 當願生阿閦佛剎
104 94 shēng destiny 當願生阿閦佛剎
105 94 shēng birth 當願生阿閦佛剎
106 90 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 等正覺佛剎有若干百菩薩
107 90 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 等正覺佛剎有若干百菩薩
108 90 佛剎 fó shā temple; monastery 等正覺佛剎有若干百菩薩
109 88 Kangxi radical 71 無所著
110 88 to not have; without 無所著
111 88 mo 無所著
112 88 to not have 無所著
113 88 Wu 無所著
114 88 mo 無所著
115 87 to reach 其有因緣見如來者及眾僧
116 87 to attain 其有因緣見如來者及眾僧
117 87 to understand 其有因緣見如來者及眾僧
118 87 able to be compared to; to catch up with 其有因緣見如來者及眾僧
119 87 to be involved with; to associate with 其有因緣見如來者及眾僧
120 87 passing of a feudal title from elder to younger brother 其有因緣見如來者及眾僧
121 87 and; ca; api 其有因緣見如來者及眾僧
122 86 弟子 dìzi disciple; follower; student 佛已說弟子所學成
123 86 弟子 dìzi youngster 佛已說弟子所學成
124 86 弟子 dìzi prostitute 佛已說弟子所學成
125 86 弟子 dìzi believer 佛已說弟子所學成
126 86 弟子 dìzi disciple 佛已說弟子所學成
127 86 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 佛已說弟子所學成
128 85 to use; to grasp 為以斷弊魔羅網去
129 85 to rely on 為以斷弊魔羅網去
130 85 to regard 為以斷弊魔羅網去
131 85 to be able to 為以斷弊魔羅網去
132 85 to order; to command 為以斷弊魔羅網去
133 85 used after a verb 為以斷弊魔羅網去
134 85 a reason; a cause 為以斷弊魔羅網去
135 85 Israel 為以斷弊魔羅網去
136 85 Yi 為以斷弊魔羅網去
137 85 use; yogena 為以斷弊魔羅網去
138 79 Buddha; Awakened One 佛已說弟子所學成
139 79 relating to Buddhism 佛已說弟子所學成
140 79 a statue or image of a Buddha 佛已說弟子所學成
141 79 a Buddhist text 佛已說弟子所學成
142 79 to touch; to stroke 佛已說弟子所學成
143 79 Buddha 佛已說弟子所學成
144 79 Buddha; Awakened One 佛已說弟子所學成
145 78 天中天 tiān zhōng tiān god of the gods /devātideva 天中天
146 77 to go; to 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
147 77 to rely on; to depend on 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
148 77 Yu 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
149 77 a crow 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
150 74 阿閦如來 āchù Rúlái Aksobhya Tathagata 其阿閦如來
151 73 xíng to walk 其行皆住清淨
152 73 xíng capable; competent 其行皆住清淨
153 73 háng profession 其行皆住清淨
154 73 xíng Kangxi radical 144 其行皆住清淨
155 73 xíng to travel 其行皆住清淨
156 73 xìng actions; conduct 其行皆住清淨
157 73 xíng to do; to act; to practice 其行皆住清淨
158 73 xíng all right; OK; okay 其行皆住清淨
159 73 háng horizontal line 其行皆住清淨
160 73 héng virtuous deeds 其行皆住清淨
161 73 hàng a line of trees 其行皆住清淨
162 73 hàng bold; steadfast 其行皆住清淨
163 73 xíng to move 其行皆住清淨
164 73 xíng to put into effect; to implement 其行皆住清淨
165 73 xíng travel 其行皆住清淨
166 73 xíng to circulate 其行皆住清淨
167 73 xíng running script; running script 其行皆住清淨
168 73 xíng temporary 其行皆住清淨
169 73 háng rank; order 其行皆住清淨
170 73 háng a business; a shop 其行皆住清淨
171 73 xíng to depart; to leave 其行皆住清淨
172 73 xíng to experience 其行皆住清淨
173 73 xíng path; way 其行皆住清淨
174 73 xíng xing; ballad 其行皆住清淨
175 73 xíng Xing 其行皆住清淨
176 73 xíng Practice 其行皆住清淨
177 73 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 其行皆住清淨
178 73 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 其行皆住清淨
179 72 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 佛已說弟子所學成
180 72 chéng to become; to turn into 佛已說弟子所學成
181 72 chéng to grow up; to ripen; to mature 佛已說弟子所學成
182 72 chéng to set up; to establish; to develop; to form 佛已說弟子所學成
183 72 chéng a full measure of 佛已說弟子所學成
184 72 chéng whole 佛已說弟子所學成
185 72 chéng set; established 佛已說弟子所學成
186 72 chéng to reache a certain degree; to amount to 佛已說弟子所學成
187 72 chéng to reconcile 佛已說弟子所學成
188 72 chéng to resmble; to be similar to 佛已說弟子所學成
189 72 chéng composed of 佛已說弟子所學成
190 72 chéng a result; a harvest; an achievement 佛已說弟子所學成
191 72 chéng capable; able; accomplished 佛已說弟子所學成
192 72 chéng to help somebody achieve something 佛已說弟子所學成
193 72 chéng Cheng 佛已說弟子所學成
194 72 chéng Become 佛已說弟子所學成
195 72 chéng becoming; bhāva 佛已說弟子所學成
196 72 infix potential marker 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
197 65 zhōng middle 億萬倍不在計中
198 65 zhōng medium; medium sized 億萬倍不在計中
199 65 zhōng China 億萬倍不在計中
200 65 zhòng to hit the mark 億萬倍不在計中
201 65 zhōng midday 億萬倍不在計中
202 65 zhōng inside 億萬倍不在計中
203 65 zhōng during 億萬倍不在計中
204 65 zhōng Zhong 億萬倍不在計中
205 65 zhōng intermediary 億萬倍不在計中
206 65 zhōng half 億萬倍不在計中
207 65 zhòng to reach; to attain 億萬倍不在計中
208 65 zhòng to suffer; to infect 億萬倍不在計中
209 65 zhòng to obtain 億萬倍不在計中
210 65 zhòng to pass an exam 億萬倍不在計中
211 65 zhōng middle 億萬倍不在計中
212 63 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment 我成無上正真道最正覺時
213 62 to go back; to return 願佛當復說諸菩薩所學成
214 62 to resume; to restart 願佛當復說諸菩薩所學成
215 62 to do in detail 願佛當復說諸菩薩所學成
216 62 to restore 願佛當復說諸菩薩所學成
217 62 to respond; to reply to 願佛當復說諸菩薩所學成
218 62 Fu; Return 願佛當復說諸菩薩所學成
219 62 to retaliate; to reciprocate 願佛當復說諸菩薩所學成
220 62 to avoid forced labor or tax 願佛當復說諸菩薩所學成
221 62 Fu 願佛當復說諸菩薩所學成
222 62 doubled; to overlapping; folded 願佛當復說諸菩薩所學成
223 62 a lined garment with doubled thickness 願佛當復說諸菩薩所學成
224 62 便 biàn convenient; handy; easy 便復還至阿閦如來所
225 62 便 biàn advantageous 便復還至阿閦如來所
226 62 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便復還至阿閦如來所
227 62 便 pián fat; obese 便復還至阿閦如來所
228 62 便 biàn to make easy 便復還至阿閦如來所
229 62 便 biàn an unearned advantage 便復還至阿閦如來所
230 62 便 biàn ordinary; plain 便復還至阿閦如來所
231 62 便 biàn in passing 便復還至阿閦如來所
232 62 便 biàn informal 便復還至阿閦如來所
233 62 便 biàn appropriate; suitable 便復還至阿閦如來所
234 62 便 biàn an advantageous occasion 便復還至阿閦如來所
235 62 便 biàn stool 便復還至阿閦如來所
236 62 便 pián quiet; quiet and comfortable 便復還至阿閦如來所
237 62 便 biàn proficient; skilled 便復還至阿閦如來所
238 62 便 pián shrewd; slick; good with words 便復還至阿閦如來所
239 61 無有 wú yǒu there is not 其佛剎無有憋魔事在前立
240 61 無有 wú yǒu non-existence 其佛剎無有憋魔事在前立
241 60 niàn to read aloud 時佛即知賢者舍利弗心所念
242 60 niàn to remember; to expect 時佛即知賢者舍利弗心所念
243 60 niàn to miss 時佛即知賢者舍利弗心所念
244 60 niàn to consider 時佛即知賢者舍利弗心所念
245 60 niàn to recite; to chant 時佛即知賢者舍利弗心所念
246 60 niàn to show affection for 時佛即知賢者舍利弗心所念
247 60 niàn a thought; an idea 時佛即知賢者舍利弗心所念
248 60 niàn twenty 時佛即知賢者舍利弗心所念
249 60 niàn memory 時佛即知賢者舍利弗心所念
250 60 niàn an instant 時佛即知賢者舍利弗心所念
251 60 niàn Nian 時佛即知賢者舍利弗心所念
252 60 niàn mindfulness; smrti 時佛即知賢者舍利弗心所念
253 60 niàn a thought; citta 時佛即知賢者舍利弗心所念
254 60 yuàn to hope; to wish; to desire 當願生阿閦佛剎
255 60 yuàn hope 當願生阿閦佛剎
256 60 yuàn to be ready; to be willing 當願生阿閦佛剎
257 60 yuàn to ask for; to solicit 當願生阿閦佛剎
258 60 yuàn a vow 當願生阿閦佛剎
259 60 yuàn diligent; attentive 當願生阿閦佛剎
260 60 yuàn to prefer; to select 當願生阿閦佛剎
261 60 yuàn to admire 當願生阿閦佛剎
262 60 yuàn a vow; pranidhana 當願生阿閦佛剎
263 60 jiàn to see 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
264 60 jiàn opinion; view; understanding 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
265 60 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
266 60 jiàn refer to; for details see 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
267 60 jiàn to listen to 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
268 60 jiàn to meet 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
269 60 jiàn to receive (a guest) 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
270 60 jiàn let me; kindly 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
271 60 jiàn Jian 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
272 60 xiàn to appear 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
273 60 xiàn to introduce 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
274 60 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
275 59 菩薩 púsà bodhisattva 等正覺佛剎有若干百菩薩
276 59 菩薩 púsà bodhisattva 等正覺佛剎有若干百菩薩
277 59 菩薩 púsà bodhisattva 等正覺佛剎有若干百菩薩
278 56 yán to speak; to say; said 賢者舍利弗心念言
279 56 yán language; talk; words; utterance; speech 賢者舍利弗心念言
280 56 yán Kangxi radical 149 賢者舍利弗心念言
281 56 yán phrase; sentence 賢者舍利弗心念言
282 56 yán a word; a syllable 賢者舍利弗心念言
283 56 yán a theory; a doctrine 賢者舍利弗心念言
284 56 yán to regard as 賢者舍利弗心念言
285 56 yán to act as 賢者舍利弗心念言
286 56 yán word; vacana 賢者舍利弗心念言
287 56 yán speak; vad 賢者舍利弗心念言
288 55 chí to grasp; to hold 持之
289 55 chí to resist; to oppose 持之
290 55 chí to uphold 持之
291 55 chí to sustain; to keep; to uphold 持之
292 55 chí to administer; to manage 持之
293 55 chí to control 持之
294 55 chí to be cautious 持之
295 55 chí to remember 持之
296 55 chí to assist 持之
297 55 chí to hold; dhara 持之
298 55 chí with; using 持之
299 54 zhì Kangxi radical 133 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
300 54 zhì to arrive 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
301 54 zhì approach; upagama 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
302 51 阿閦 āchù Aksobhya 其三千大千世界憋魔及魔天不復嬈求菩薩道及弟子道人及阿閦佛剎
303 48 Kangxi radical 49 佛已說弟子所學成
304 48 to bring to an end; to stop 佛已說弟子所學成
305 48 to complete 佛已說弟子所學成
306 48 to demote; to dismiss 佛已說弟子所學成
307 48 to recover from an illness 佛已說弟子所學成
308 48 former; pūrvaka 佛已說弟子所學成
309 47 idea 汝意所知
310 47 Italy (abbreviation) 汝意所知
311 47 a wish; a desire; intention 汝意所知
312 47 mood; feeling 汝意所知
313 47 will; willpower; determination 汝意所知
314 47 bearing; spirit 汝意所知
315 47 to think of; to long for; to miss 汝意所知
316 47 to anticipate; to expect 汝意所知
317 47 to doubt; to suspect 汝意所知
318 47 meaning 汝意所知
319 47 a suggestion; a hint 汝意所知
320 47 an understanding; a point of view 汝意所知
321 47 Yi 汝意所知
322 47 manas; mind; mentation 汝意所知
323 47 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩學成品第四
324 46 說法 shuō fǎ a statement; wording 如我於是所說法由為薄少耳
325 46 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 如我於是所說法由為薄少耳
326 46 說法 shuō fǎ words from the heart 如我於是所說法由為薄少耳
327 46 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 如我於是所說法由為薄少耳
328 46 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 如我於是所說法由為薄少耳
329 46 ya 其人不當惜也
330 45 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 為諸佛
331 44 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 無所著
332 44 zhù outstanding 無所著
333 44 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 無所著
334 44 zhuó to wear (clothes) 無所著
335 44 zhe expresses a command 無所著
336 44 zháo to attach; to grasp 無所著
337 44 zhāo to add; to put 無所著
338 44 zhuó a chess move 無所著
339 44 zhāo a trick; a move; a method 無所著
340 44 zhāo OK 無所著
341 44 zháo to fall into [a trap] 無所著
342 44 zháo to ignite 無所著
343 44 zháo to fall asleep 無所著
344 44 zhuó whereabouts; end result 無所著
345 44 zhù to appear; to manifest 無所著
346 44 zhù to show 無所著
347 44 zhù to indicate; to be distinguished by 無所著
348 44 zhù to write 無所著
349 44 zhù to record 無所著
350 44 zhù a document; writings 無所著
351 44 zhù Zhu 無所著
352 44 zháo expresses that a continuing process has a result 無所著
353 44 zhuó to arrive 無所著
354 44 zhuó to result in 無所著
355 44 zhuó to command 無所著
356 44 zhuó a strategy 無所著
357 44 zhāo to happen; to occur 無所著
358 44 zhù space between main doorwary and a screen 無所著
359 44 zhuó somebody attached to a place; a local 無所著
360 44 zhe attachment to 無所著
361 44 人民 rénmín the people 先哀念人民
362 44 人民 rénmín common people 先哀念人民
363 44 人民 rénmín people; janā 先哀念人民
364 43 諷誦 fěngsòng to recite 諷誦
365 43 諷誦 fěngsòng to recite; svādhyāyati 諷誦
366 43 zhù to dwell; to live; to reside 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
367 43 zhù to stop; to halt 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
368 43 zhù to retain; to remain 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
369 43 zhù to lodge at [temporarily] 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
370 43 zhù verb complement 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
371 43 zhù attaching; abiding; dwelling on 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
372 43 如來 rúlái Tathagata 其有因緣見如來者及眾僧
373 43 如來 Rúlái Tathagata 其有因緣見如來者及眾僧
374 43 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 其有因緣見如來者及眾僧
375 42 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
376 42 世界 shìjiè the earth 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
377 42 世界 shìjiè a domain; a realm 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
378 42 世界 shìjiè the human world 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
379 42 世界 shìjiè the conditions in the world 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
380 42 世界 shìjiè world 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
381 42 世界 shìjiè a world; lokadhatu 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
382 42 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 三千大千世界中人如是先坐三昧寂定
383 41 big; huge; large 當大動搖皆悉遍三千大千世界
384 41 Kangxi radical 37 當大動搖皆悉遍三千大千世界
385 41 great; major; important 當大動搖皆悉遍三千大千世界
386 41 size 當大動搖皆悉遍三千大千世界
387 41 old 當大動搖皆悉遍三千大千世界
388 41 oldest; earliest 當大動搖皆悉遍三千大千世界
389 41 adult 當大動搖皆悉遍三千大千世界
390 41 dài an important person 當大動搖皆悉遍三千大千世界
391 41 senior 當大動搖皆悉遍三千大千世界
392 41 an element 當大動搖皆悉遍三千大千世界
393 41 great; mahā 當大動搖皆悉遍三千大千世界
394 40 若干 ruògān a certain number or amount of 若干千菩薩
395 40 若干 ruògān Ruogan 若干千菩薩
396 40 lìng to make; to cause to be; to lead 令我佛剎諸菩薩
397 40 lìng to issue a command 令我佛剎諸菩薩
398 40 lìng rules of behavior; customs 令我佛剎諸菩薩
399 40 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令我佛剎諸菩薩
400 40 lìng a season 令我佛剎諸菩薩
401 40 lìng respected; good reputation 令我佛剎諸菩薩
402 40 lìng good 令我佛剎諸菩薩
403 40 lìng pretentious 令我佛剎諸菩薩
404 40 lìng a transcending state of existence 令我佛剎諸菩薩
405 40 lìng a commander 令我佛剎諸菩薩
406 40 lìng a commanding quality; an impressive character 令我佛剎諸菩薩
407 40 lìng lyrics 令我佛剎諸菩薩
408 40 lìng Ling 令我佛剎諸菩薩
409 40 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令我佛剎諸菩薩
410 39 děng et cetera; and so on 若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住
411 39 děng to wait 若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住
412 39 děng to be equal 若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住
413 39 děng degree; level 若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住
414 39 děng to compare 若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住
415 39 děng same; equal; sama 若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住
416 39 zuò to do 乃作是無所著
417 39 zuò to act as; to serve as 乃作是無所著
418 39 zuò to start 乃作是無所著
419 39 zuò a writing; a work 乃作是無所著
420 39 zuò to dress as; to be disguised as 乃作是無所著
421 39 zuō to create; to make 乃作是無所著
422 39 zuō a workshop 乃作是無所著
423 39 zuō to write; to compose 乃作是無所著
424 39 zuò to rise 乃作是無所著
425 39 zuò to be aroused 乃作是無所著
426 39 zuò activity; action; undertaking 乃作是無所著
427 39 zuò to regard as 乃作是無所著
428 39 zuò action; kāraṇa 乃作是無所著
429 39 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛已說弟子所學成
430 39 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛已說弟子所學成
431 39 shuì to persuade 佛已說弟子所學成
432 39 shuō to teach; to recite; to explain 佛已說弟子所學成
433 39 shuō a doctrine; a theory 佛已說弟子所學成
434 39 shuō to claim; to assert 佛已說弟子所學成
435 39 shuō allocution 佛已說弟子所學成
436 39 shuō to criticize; to scold 佛已說弟子所學成
437 39 shuō to indicate; to refer to 佛已說弟子所學成
438 39 shuō speach; vāda 佛已說弟子所學成
439 39 shuō to speak; bhāṣate 佛已說弟子所學成
440 39 shuō to instruct 佛已說弟子所學成
441 38 desire 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
442 38 to desire; to wish 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
443 38 to desire; to intend 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
444 38 lust 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
445 38 desire; intention; wish; kāma 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
446 37 不復 bùfù to not go back 消除於憋魔毒不復嬈人
447 37 不復 bùfù not again 消除於憋魔毒不復嬈人
448 36 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 等正覺佛剎有若干百菩薩
449 35 to be near by; to be close to 時佛即知賢者舍利弗心所念
450 35 at that time 時佛即知賢者舍利弗心所念
451 35 to be exactly the same as; to be thus 時佛即知賢者舍利弗心所念
452 35 supposed; so-called 時佛即知賢者舍利弗心所念
453 35 to arrive at; to ascend 時佛即知賢者舍利弗心所念
454 35 bǎi one hundred 等正覺佛剎有若干百菩薩
455 35 bǎi many 等正覺佛剎有若干百菩薩
456 35 bǎi Bai 等正覺佛剎有若干百菩薩
457 35 bǎi all 等正覺佛剎有若干百菩薩
458 35 bǎi hundred; śata 等正覺佛剎有若干百菩薩
459 35 所以者何 suǒ yǐ zhě hé Why is that? 所以者何
460 34 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 阿閦佛所說法無央數不可復計
461 34 不可 bù kě improbable 阿閦佛所說法無央數不可復計
462 34 譬如 pìrú for examlpe 譬如人呪力語呪毒呪蛇
463 34 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如人呪力語呪毒呪蛇
464 34 past; former times 是為阿閦如來昔行菩薩道時所願
465 34 Xi 是為阿閦如來昔行菩薩道時所願
466 34 cuò rough; coarse 是為阿閦如來昔行菩薩道時所願
467 34 night 是為阿閦如來昔行菩薩道時所願
468 34 former; pūrva 是為阿閦如來昔行菩薩道時所願
469 33 德號 dé hào an epithet 佛已說阿閦佛昔者行菩薩道時德號
470 33 wén to hear 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
471 33 wén Wen 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
472 33 wén sniff at; to smell 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
473 33 wén to be widely known 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
474 33 wén to confirm; to accept 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
475 33 wén information 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
476 33 wèn famous; well known 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
477 33 wén knowledge; learning 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
478 33 wèn popularity; prestige; reputation 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
479 33 wén to question 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
480 33 wén heard; śruta 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
481 33 wén hearing; śruti 及所行至坐處亦承佛威神皆聞
482 33 諸天 zhū tiān devas 寧復有勝阿閦佛剎諸天及人不
483 33 qiān one thousand 若干千菩薩
484 33 qiān many; numerous; countless 若干千菩薩
485 33 qiān a cheat; swindler 若干千菩薩
486 33 般泥洹 bānníhuán Parinirvāṇa 阿閦佛國經佛般泥洹品第五
487 33 賢者 xiánzhě a wise man; a worthy person 賢者舍利弗心念言
488 32 yòng to use; to apply 用王寶物故
489 32 yòng Kangxi radical 101 用王寶物故
490 32 yòng to eat 用王寶物故
491 32 yòng to spend 用王寶物故
492 32 yòng expense 用王寶物故
493 32 yòng a use; usage 用王寶物故
494 32 yòng to need; must 用王寶物故
495 32 yòng useful; practical 用王寶物故
496 32 yòng to use up; to use all of something 用王寶物故
497 32 yòng to work (an animal) 用王寶物故
498 32 yòng to appoint 用王寶物故
499 32 yòng to administer; to manager 用王寶物故
500 32 yòng to control 用王寶物故

Frequencies of all Words

Top 917

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 236 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 賢者舍利弗心念言
2 218 his; hers; its; theirs 其阿閦如來
3 218 to add emphasis 其阿閦如來
4 218 used when asking a question in reply to a question 其阿閦如來
5 218 used when making a request or giving an order 其阿閦如來
6 218 he; her; it; them 其阿閦如來
7 218 probably; likely 其阿閦如來
8 218 will 其阿閦如來
9 218 may 其阿閦如來
10 218 if 其阿閦如來
11 218 or 其阿閦如來
12 218 Qi 其阿閦如來
13 218 he; her; it; saḥ; sā; tad 其阿閦如來
14 213 shì is; are; am; to be 皆當學成是諸菩薩所照光明
15 213 shì is exactly 皆當學成是諸菩薩所照光明
16 213 shì is suitable; is in contrast 皆當學成是諸菩薩所照光明
17 213 shì this; that; those 皆當學成是諸菩薩所照光明
18 213 shì really; certainly 皆當學成是諸菩薩所照光明
19 213 shì correct; yes; affirmative 皆當學成是諸菩薩所照光明
20 213 shì true 皆當學成是諸菩薩所照光明
21 213 shì is; has; exists 皆當學成是諸菩薩所照光明
22 213 shì used between repetitions of a word 皆當學成是諸菩薩所照光明
23 213 shì a matter; an affair 皆當學成是諸菩薩所照光明
24 213 shì Shi 皆當學成是諸菩薩所照光明
25 213 shì is; bhū 皆當學成是諸菩薩所照光明
26 213 shì this; idam 皆當學成是諸菩薩所照光明
27 173 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya; Aksobhya Buddha 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
28 170 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
29 170 zhě that 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
30 170 zhě nominalizing function word 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
31 170 zhě used to mark a definition 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
32 170 zhě used to mark a pause 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
33 170 zhě topic marker; that; it 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
34 170 zhuó according to 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
35 170 zhě ca 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
36 159 shā to brake (a vehicle) 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
37 159 chà Buddhist monastery or temple 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
38 159 chà sign; mark; symbol 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
39 159 shā land 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
40 159 shā canopy; chattra 是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法
41 145 wèi for; to 如我於是所說法由為薄少耳
42 145 wèi because of 如我於是所說法由為薄少耳
43 145 wéi to act as; to serve 如我於是所說法由為薄少耳
44 145 wéi to change into; to become 如我於是所說法由為薄少耳
45 145 wéi to be; is 如我於是所說法由為薄少耳
46 145 wéi to do 如我於是所說法由為薄少耳
47 145 wèi for 如我於是所說法由為薄少耳
48 145 wèi because of; for; to 如我於是所說法由為薄少耳
49 145 wèi to 如我於是所說法由為薄少耳
50 145 wéi in a passive construction 如我於是所說法由為薄少耳
51 145 wéi forming a rehetorical question 如我於是所說法由為薄少耳
52 145 wéi forming an adverb 如我於是所說法由為薄少耳
53 145 wéi to add emphasis 如我於是所說法由為薄少耳
54 145 wèi to support; to help 如我於是所說法由為薄少耳
55 145 wéi to govern 如我於是所說法由為薄少耳
56 145 wèi to be; bhū 如我於是所說法由為薄少耳
57 143 shí time; a point or period of time 時佛即知賢者舍利弗心所念
58 143 shí a season; a quarter of a year 時佛即知賢者舍利弗心所念
59 143 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時佛即知賢者舍利弗心所念
60 143 shí at that time 時佛即知賢者舍利弗心所念
61 143 shí fashionable 時佛即知賢者舍利弗心所念
62 143 shí fate; destiny; luck 時佛即知賢者舍利弗心所念
63 143 shí occasion; opportunity; chance 時佛即知賢者舍利弗心所念
64 143 shí tense 時佛即知賢者舍利弗心所念
65 143 shí particular; special 時佛即知賢者舍利弗心所念
66 143 shí to plant; to cultivate 時佛即知賢者舍利弗心所念
67 143 shí hour (measure word) 時佛即知賢者舍利弗心所念
68 143 shí an era; a dynasty 時佛即知賢者舍利弗心所念
69 143 shí time [abstract] 時佛即知賢者舍利弗心所念
70 143 shí seasonal 時佛即知賢者舍利弗心所念
71 143 shí frequently; often 時佛即知賢者舍利弗心所念
72 143 shí occasionally; sometimes 時佛即知賢者舍利弗心所念
73 143 shí on time 時佛即知賢者舍利弗心所念
74 143 shí this; that 時佛即知賢者舍利弗心所念
75 143 shí to wait upon 時佛即知賢者舍利弗心所念
76 143 shí hour 時佛即知賢者舍利弗心所念
77 143 shí appropriate; proper; timely 時佛即知賢者舍利弗心所念
78 143 shí Shi 時佛即知賢者舍利弗心所念
79 143 shí a present; currentlt 時佛即知賢者舍利弗心所念
80 143 shí time; kāla 時佛即知賢者舍利弗心所念
81 143 shí at that time; samaya 時佛即知賢者舍利弗心所念
82 143 shí then; atha 時佛即知賢者舍利弗心所念
83 137 zhī him; her; them; that 持之
84 137 zhī used between a modifier and a word to form a word group 持之
85 137 zhī to go 持之
86 137 zhī this; that 持之
87 137 zhī genetive marker 持之
88 137 zhī it 持之
89 137 zhī in 持之
90 137 zhī all 持之
91 137 zhī and 持之
92 137 zhī however 持之
93 137 zhī if 持之
94 137 zhī then 持之
95 137 zhī to arrive; to go 持之
96 137 zhī is 持之
97 137 zhī to use 持之
98 137 zhī Zhi 持之
99 130 如是 rúshì thus; so 若干億百千菩薩大會如是
100 130 如是 rúshì thus, so 若干億百千菩薩大會如是
101 130 如是 rúshì thus; evam 若干億百千菩薩大會如是
102 130 如是 rúshì thus; evam 若干億百千菩薩大會如是
103 128 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 佛已說弟子所學成
104 128 suǒ an office; an institute 佛已說弟子所學成
105 128 suǒ introduces a relative clause 佛已說弟子所學成
106 128 suǒ it 佛已說弟子所學成
107 128 suǒ if; supposing 佛已說弟子所學成
108 128 suǒ a few; various; some 佛已說弟子所學成
109 128 suǒ a place; a location 佛已說弟子所學成
110 128 suǒ indicates a passive voice 佛已說弟子所學成
111 128 suǒ that which 佛已說弟子所學成
112 128 suǒ an ordinal number 佛已說弟子所學成
113 128 suǒ meaning 佛已說弟子所學成
114 128 suǒ garrison 佛已說弟子所學成
115 128 suǒ place; pradeśa 佛已說弟子所學成
116 128 suǒ that which; yad 佛已說弟子所學成
117 117 dāng to be; to act as; to serve as 願佛當復說諸菩薩所學成
118 117 dāng at or in the very same; be apposite 願佛當復說諸菩薩所學成
119 117 dāng dang (sound of a bell) 願佛當復說諸菩薩所學成
120 117 dāng to face 願佛當復說諸菩薩所學成
121 117 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 願佛當復說諸菩薩所學成
122 117 dāng to manage; to host 願佛當復說諸菩薩所學成
123 117 dāng should 願佛當復說諸菩薩所學成
124 117 dāng to treat; to regard as 願佛當復說諸菩薩所學成
125 117 dǎng to think 願佛當復說諸菩薩所學成
126 117 dàng suitable; correspond to 願佛當復說諸菩薩所學成
127 117 dǎng to be equal 願佛當復說諸菩薩所學成
128 117 dàng that 願佛當復說諸菩薩所學成
129 117 dāng an end; top 願佛當復說諸菩薩所學成
130 117 dàng clang; jingle 願佛當復說諸菩薩所學成
131 117 dāng to judge 願佛當復說諸菩薩所學成
132 117 dǎng to bear on one's shoulder 願佛當復說諸菩薩所學成
133 117 dàng the same 願佛當復說諸菩薩所學成
134 117 dàng to pawn 願佛當復說諸菩薩所學成
135 117 dàng to fail [an exam] 願佛當復說諸菩薩所學成
136 117 dàng a trap 願佛當復說諸菩薩所學成
137 117 dàng a pawned item 願佛當復說諸菩薩所學成
138 117 dāng will be; bhaviṣyati 願佛當復說諸菩薩所學成
139 115 I; me; my 如我於是所說法由為薄少耳
140 115 self 如我於是所說法由為薄少耳
141 115 we; our 如我於是所說法由為薄少耳
142 115 [my] dear 如我於是所說法由為薄少耳
143 115 Wo 如我於是所說法由為薄少耳
144 115 self; atman; attan 如我於是所說法由為薄少耳
145 115 ga 如我於是所說法由為薄少耳
146 115 I; aham 如我於是所說法由為薄少耳
147 114 also; too 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
148 114 but 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
149 114 this; he; she 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
150 114 although; even though 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
151 114 already 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
152 114 particle with no meaning 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
153 114 Yi 在所坐處承佛威神皆亦聞法語
154 113 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
155 110 zhū all; many; various 當於其剎種諸德本
156 110 zhū Zhu 當於其剎種諸德本
157 110 zhū all; members of the class 當於其剎種諸德本
158 110 zhū interrogative particle 當於其剎種諸德本
159 110 zhū him; her; them; it 當於其剎種諸德本
160 110 zhū of; in 當於其剎種諸德本
161 110 zhū all; many; sarva 當於其剎種諸德本
162 105 yǒu is; are; to exist 是陂陀劫中當有千佛
163 105 yǒu to have; to possess 是陂陀劫中當有千佛
164 105 yǒu indicates an estimate 是陂陀劫中當有千佛
165 105 yǒu indicates a large quantity 是陂陀劫中當有千佛
166 105 yǒu indicates an affirmative response 是陂陀劫中當有千佛
167 105 yǒu a certain; used before a person, time, or place 是陂陀劫中當有千佛
168 105 yǒu used to compare two things 是陂陀劫中當有千佛
169 105 yǒu used in a polite formula before certain verbs 是陂陀劫中當有千佛
170 105 yǒu used before the names of dynasties 是陂陀劫中當有千佛
171 105 yǒu a certain thing; what exists 是陂陀劫中當有千佛
172 105 yǒu multiple of ten and ... 是陂陀劫中當有千佛
173 105 yǒu abundant 是陂陀劫中當有千佛
174 105 yǒu purposeful 是陂陀劫中當有千佛
175 105 yǒu You 是陂陀劫中當有千佛
176 105 yǒu 1. existence; 2. becoming 是陂陀劫中當有千佛
177 105 yǒu becoming; bhava 是陂陀劫中當有千佛
178 103 de potential marker 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
179 103 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
180 103 děi must; ought to 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
181 103 děi to want to; to need to 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
182 103 děi must; ought to 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
183 103 de 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
184 103 de infix potential marker 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
185 103 to result in 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
186 103 to be proper; to fit; to suit 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
187 103 to be satisfied 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
188 103 to be finished 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
189 103 de result of degree 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
190 103 de marks completion of an action 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
191 103 děi satisfying 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
192 103 to contract 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
193 103 marks permission or possibility 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
194 103 expressing frustration 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
195 103 to hear 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
196 103 to have; there is 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
197 103 marks time passed 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
198 103 obtain; attain; prāpta 甫當生者即當得住弟子緣一覺地
199 103 無上正真道 wúshàng zhèng zhēn dào unexcelled complete enlightenment 我成無上正真道最正覺時
200 99 ruò to seem; to be like; as 若有善男子
201 99 ruò seemingly 若有善男子
202 99 ruò if 若有善男子
203 99 ruò you 若有善男子
204 99 ruò this; that 若有善男子
205 99 ruò and; or 若有善男子
206 99 ruò as for; pertaining to 若有善男子
207 99 pomegranite 若有善男子
208 99 ruò to choose 若有善男子
209 99 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有善男子
210 99 ruò thus 若有善男子
211 99 ruò pollia 若有善男子
212 99 ruò Ruo 若有善男子
213 99 ruò only then 若有善男子
214 99 ja 若有善男子
215 99 jñā 若有善男子
216 99 ruò if; yadi 若有善男子
217 94 rén person; people; a human being 當為無央數百千人
218 94 rén Kangxi radical 9 當為無央數百千人
219 94 rén a kind of person 當為無央數百千人
220 94 rén everybody 當為無央數百千人
221 94 rén adult 當為無央數百千人
222 94 rén somebody; others 當為無央數百千人
223 94 rén an upright person 當為無央數百千人
224 94 rén person; manuṣya 當為無央數百千人
225 94 shēng to be born; to give birth 當願生阿閦佛剎
226 94 shēng to live 當願生阿閦佛剎
227 94 shēng raw 當願生阿閦佛剎
228 94 shēng a student 當願生阿閦佛剎
229 94 shēng life 當願生阿閦佛剎
230 94 shēng to produce; to give rise 當願生阿閦佛剎
231 94 shēng alive 當願生阿閦佛剎
232 94 shēng a lifetime 當願生阿閦佛剎
233 94 shēng to initiate; to become 當願生阿閦佛剎
234 94 shēng to grow 當願生阿閦佛剎
235 94 shēng unfamiliar 當願生阿閦佛剎
236 94 shēng not experienced 當願生阿閦佛剎
237 94 shēng hard; stiff; strong 當願生阿閦佛剎
238 94 shēng very; extremely 當願生阿閦佛剎
239 94 shēng having academic or professional knowledge 當願生阿閦佛剎
240 94 shēng a male role in traditional theatre 當願生阿閦佛剎
241 94 shēng gender 當願生阿閦佛剎
242 94 shēng to develop; to grow 當願生阿閦佛剎
243 94 shēng to set up 當願生阿閦佛剎
244 94 shēng a prostitute 當願生阿閦佛剎
245 94 shēng a captive 當願生阿閦佛剎
246 94 shēng a gentleman 當願生阿閦佛剎
247 94 shēng Kangxi radical 100 當願生阿閦佛剎
248 94 shēng unripe 當願生阿閦佛剎
249 94 shēng nature 當願生阿閦佛剎
250 94 shēng to inherit; to succeed 當願生阿閦佛剎
251 94 shēng destiny 當願生阿閦佛剎
252 94 shēng birth 當願生阿閦佛剎
253 90 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 等正覺佛剎有若干百菩薩
254 90 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 等正覺佛剎有若干百菩薩
255 90 佛剎 fó shā temple; monastery 等正覺佛剎有若干百菩薩
256 88 no 無所著
257 88 Kangxi radical 71 無所著
258 88 to not have; without 無所著
259 88 has not yet 無所著
260 88 mo 無所著
261 88 do not 無所著
262 88 not; -less; un- 無所著
263 88 regardless of 無所著
264 88 to not have 無所著
265 88 um 無所著
266 88 Wu 無所著
267 88 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無所著
268 88 not; non- 無所著
269 88 mo 無所著
270 87 to reach 其有因緣見如來者及眾僧
271 87 and 其有因緣見如來者及眾僧
272 87 coming to; when 其有因緣見如來者及眾僧
273 87 to attain 其有因緣見如來者及眾僧
274 87 to understand 其有因緣見如來者及眾僧
275 87 able to be compared to; to catch up with 其有因緣見如來者及眾僧
276 87 to be involved with; to associate with 其有因緣見如來者及眾僧
277 87 passing of a feudal title from elder to younger brother 其有因緣見如來者及眾僧
278 87 and; ca; api 其有因緣見如來者及眾僧
279 86 弟子 dìzi disciple; follower; student 佛已說弟子所學成
280 86 弟子 dìzi youngster 佛已說弟子所學成
281 86 弟子 dìzi prostitute 佛已說弟子所學成
282 86 弟子 dìzi believer 佛已說弟子所學成
283 86 弟子 dìzi disciple 佛已說弟子所學成
284 86 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 佛已說弟子所學成
285 85 so as to; in order to 為以斷弊魔羅網去
286 85 to use; to regard as 為以斷弊魔羅網去
287 85 to use; to grasp 為以斷弊魔羅網去
288 85 according to 為以斷弊魔羅網去
289 85 because of 為以斷弊魔羅網去
290 85 on a certain date 為以斷弊魔羅網去
291 85 and; as well as 為以斷弊魔羅網去
292 85 to rely on 為以斷弊魔羅網去
293 85 to regard 為以斷弊魔羅網去
294 85 to be able to 為以斷弊魔羅網去
295 85 to order; to command 為以斷弊魔羅網去
296 85 further; moreover 為以斷弊魔羅網去
297 85 used after a verb 為以斷弊魔羅網去
298 85 very 為以斷弊魔羅網去
299 85 already 為以斷弊魔羅網去
300 85 increasingly 為以斷弊魔羅網去
301 85 a reason; a cause 為以斷弊魔羅網去
302 85 Israel 為以斷弊魔羅網去
303 85 Yi 為以斷弊魔羅網去
304 85 use; yogena 為以斷弊魔羅網去
305 82 jiē all; each and every; in all cases 皆當學成是諸菩薩所照光明
306 82 jiē same; equally 皆當學成是諸菩薩所照光明
307 82 jiē all; sarva 皆當學成是諸菩薩所照光明
308 79 Buddha; Awakened One 佛已說弟子所學成
309 79 relating to Buddhism 佛已說弟子所學成
310 79 a statue or image of a Buddha 佛已說弟子所學成
311 79 a Buddhist text 佛已說弟子所學成
312 79 to touch; to stroke 佛已說弟子所學成
313 79 Buddha 佛已說弟子所學成
314 79 Buddha; Awakened One 佛已說弟子所學成
315 78 天中天 tiān zhōng tiān god of the gods /devātideva 天中天
316 77 in; at 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
317 77 in; at 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
318 77 in; at; to; from 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
319 77 to go; to 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
320 77 to rely on; to depend on 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
321 77 to go to; to arrive at 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
322 77 from 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
323 77 give 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
324 77 oppposing 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
325 77 and 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
326 77 compared to 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
327 77 by 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
328 77 and; as well as 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
329 77 for 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
330 77 Yu 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
331 77 a crow 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
332 77 whew; wow 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
333 77 near to; antike 諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神
334 74 阿閦如來 āchù Rúlái Aksobhya Tathagata 其阿閦如來
335 73 xíng to walk 其行皆住清淨
336 73 xíng capable; competent 其行皆住清淨
337 73 háng profession 其行皆住清淨
338 73 háng line; row 其行皆住清淨
339 73 xíng Kangxi radical 144 其行皆住清淨
340 73 xíng to travel 其行皆住清淨
341 73 xìng actions; conduct 其行皆住清淨
342 73 xíng to do; to act; to practice 其行皆住清淨
343 73 xíng all right; OK; okay 其行皆住清淨
344 73 háng horizontal line 其行皆住清淨
345 73 héng virtuous deeds 其行皆住清淨
346 73 hàng a line of trees 其行皆住清淨
347 73 hàng bold; steadfast 其行皆住清淨
348 73 xíng to move 其行皆住清淨
349 73 xíng to put into effect; to implement 其行皆住清淨
350 73 xíng travel 其行皆住清淨
351 73 xíng to circulate 其行皆住清淨
352 73 xíng running script; running script 其行皆住清淨
353 73 xíng temporary 其行皆住清淨
354 73 xíng soon 其行皆住清淨
355 73 háng rank; order 其行皆住清淨
356 73 háng a business; a shop 其行皆住清淨
357 73 xíng to depart; to leave 其行皆住清淨
358 73 xíng to experience 其行皆住清淨
359 73 xíng path; way 其行皆住清淨
360 73 xíng xing; ballad 其行皆住清淨
361 73 xíng a round [of drinks] 其行皆住清淨
362 73 xíng Xing 其行皆住清淨
363 73 xíng moreover; also 其行皆住清淨
364 73 xíng Practice 其行皆住清淨
365 73 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 其行皆住清淨
366 73 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 其行皆住清淨
367 72 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 佛已說弟子所學成
368 72 chéng one tenth 佛已說弟子所學成
369 72 chéng to become; to turn into 佛已說弟子所學成
370 72 chéng to grow up; to ripen; to mature 佛已說弟子所學成
371 72 chéng to set up; to establish; to develop; to form 佛已說弟子所學成
372 72 chéng a full measure of 佛已說弟子所學成
373 72 chéng whole 佛已說弟子所學成
374 72 chéng set; established 佛已說弟子所學成
375 72 chéng to reache a certain degree; to amount to 佛已說弟子所學成
376 72 chéng to reconcile 佛已說弟子所學成
377 72 chéng alright; OK 佛已說弟子所學成
378 72 chéng an area of ten square miles 佛已說弟子所學成
379 72 chéng to resmble; to be similar to 佛已說弟子所學成
380 72 chéng composed of 佛已說弟子所學成
381 72 chéng a result; a harvest; an achievement 佛已說弟子所學成
382 72 chéng capable; able; accomplished 佛已說弟子所學成
383 72 chéng to help somebody achieve something 佛已說弟子所學成
384 72 chéng Cheng 佛已說弟子所學成
385 72 chéng Become 佛已說弟子所學成
386 72 chéng becoming; bhāva 佛已說弟子所學成
387 72 not; no 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
388 72 expresses that a certain condition cannot be acheived 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
389 72 as a correlative 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
390 72 no (answering a question) 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
391 72 forms a negative adjective from a noun 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
392 72 at the end of a sentence to form a question 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
393 72 to form a yes or no question 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
394 72 infix potential marker 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
395 72 no; na 其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時
396 65 zhōng middle 億萬倍不在計中
397 65 zhōng medium; medium sized 億萬倍不在計中
398 65 zhōng China 億萬倍不在計中
399 65 zhòng to hit the mark 億萬倍不在計中
400 65 zhōng in; amongst 億萬倍不在計中
401 65 zhōng midday 億萬倍不在計中
402 65 zhōng inside 億萬倍不在計中
403 65 zhōng during 億萬倍不在計中
404 65 zhōng Zhong 億萬倍不在計中
405 65 zhōng intermediary 億萬倍不在計中
406 65 zhōng half 億萬倍不在計中
407 65 zhōng just right; suitably 億萬倍不在計中
408 65 zhōng while 億萬倍不在計中
409 65 zhòng to reach; to attain 億萬倍不在計中
410 65 zhòng to suffer; to infect 億萬倍不在計中
411 65 zhòng to obtain 億萬倍不在計中
412 65 zhòng to pass an exam 億萬倍不在計中
413 65 zhōng middle 億萬倍不在計中
414 63 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment 我成無上正真道最正覺時
415 62 again; more; repeatedly 願佛當復說諸菩薩所學成
416 62 to go back; to return 願佛當復說諸菩薩所學成
417 62 to resume; to restart 願佛當復說諸菩薩所學成
418 62 to do in detail 願佛當復說諸菩薩所學成
419 62 to restore 願佛當復說諸菩薩所學成
420 62 to respond; to reply to 願佛當復說諸菩薩所學成
421 62 after all; and then 願佛當復說諸菩薩所學成
422 62 even if; although 願佛當復說諸菩薩所學成
423 62 Fu; Return 願佛當復說諸菩薩所學成
424 62 to retaliate; to reciprocate 願佛當復說諸菩薩所學成
425 62 to avoid forced labor or tax 願佛當復說諸菩薩所學成
426 62 particle without meaing 願佛當復說諸菩薩所學成
427 62 Fu 願佛當復說諸菩薩所學成
428 62 repeated; again 願佛當復說諸菩薩所學成
429 62 doubled; to overlapping; folded 願佛當復說諸菩薩所學成
430 62 a lined garment with doubled thickness 願佛當復說諸菩薩所學成
431 62 again; punar 願佛當復說諸菩薩所學成
432 62 便 biàn convenient; handy; easy 便復還至阿閦如來所
433 62 便 biàn advantageous 便復還至阿閦如來所
434 62 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便復還至阿閦如來所
435 62 便 pián fat; obese 便復還至阿閦如來所
436 62 便 biàn to make easy 便復還至阿閦如來所
437 62 便 biàn an unearned advantage 便復還至阿閦如來所
438 62 便 biàn ordinary; plain 便復還至阿閦如來所
439 62 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便復還至阿閦如來所
440 62 便 biàn in passing 便復還至阿閦如來所
441 62 便 biàn informal 便復還至阿閦如來所
442 62 便 biàn right away; then; right after 便復還至阿閦如來所
443 62 便 biàn appropriate; suitable 便復還至阿閦如來所
444 62 便 biàn an advantageous occasion 便復還至阿閦如來所
445 62 便 biàn stool 便復還至阿閦如來所
446 62 便 pián quiet; quiet and comfortable 便復還至阿閦如來所
447 62 便 biàn proficient; skilled 便復還至阿閦如來所
448 62 便 biàn even if; even though 便復還至阿閦如來所
449 62 便 pián shrewd; slick; good with words 便復還至阿閦如來所
450 62 便 biàn then; atha 便復還至阿閦如來所
451 61 無有 wú yǒu there is not 其佛剎無有憋魔事在前立
452 61 無有 wú yǒu non-existence 其佛剎無有憋魔事在前立
453 60 niàn to read aloud 時佛即知賢者舍利弗心所念
454 60 niàn to remember; to expect 時佛即知賢者舍利弗心所念
455 60 niàn to miss 時佛即知賢者舍利弗心所念
456 60 niàn to consider 時佛即知賢者舍利弗心所念
457 60 niàn to recite; to chant 時佛即知賢者舍利弗心所念
458 60 niàn to show affection for 時佛即知賢者舍利弗心所念
459 60 niàn a thought; an idea 時佛即知賢者舍利弗心所念
460 60 niàn twenty 時佛即知賢者舍利弗心所念
461 60 niàn memory 時佛即知賢者舍利弗心所念
462 60 niàn an instant 時佛即知賢者舍利弗心所念
463 60 niàn Nian 時佛即知賢者舍利弗心所念
464 60 niàn mindfulness; smrti 時佛即知賢者舍利弗心所念
465 60 niàn a thought; citta 時佛即知賢者舍利弗心所念
466 60 yuàn to hope; to wish; to desire 當願生阿閦佛剎
467 60 yuàn hope 當願生阿閦佛剎
468 60 yuàn to be ready; to be willing 當願生阿閦佛剎
469 60 yuàn to ask for; to solicit 當願生阿閦佛剎
470 60 yuàn a vow 當願生阿閦佛剎
471 60 yuàn diligent; attentive 當願生阿閦佛剎
472 60 yuàn to prefer; to select 當願生阿閦佛剎
473 60 yuàn to admire 當願生阿閦佛剎
474 60 yuàn a vow; pranidhana 當願生阿閦佛剎
475 60 jiàn to see 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
476 60 jiàn opinion; view; understanding 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
477 60 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
478 60 jiàn refer to; for details see 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
479 60 jiàn passive marker 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
480 60 jiàn to listen to 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
481 60 jiàn to meet 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
482 60 jiàn to receive (a guest) 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
483 60 jiàn let me; kindly 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
484 60 jiàn Jian 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
485 60 xiàn to appear 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
486 60 xiàn to introduce 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
487 60 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 菩薩摩訶薩欲見是諸佛者
488 59 菩薩 púsà bodhisattva 等正覺佛剎有若干百菩薩
489 59 菩薩 púsà bodhisattva 等正覺佛剎有若干百菩薩
490 59 菩薩 púsà bodhisattva 等正覺佛剎有若干百菩薩
491 56 yán to speak; to say; said 賢者舍利弗心念言
492 56 yán language; talk; words; utterance; speech 賢者舍利弗心念言
493 56 yán Kangxi radical 149 賢者舍利弗心念言
494 56 yán a particle with no meaning 賢者舍利弗心念言
495 56 yán phrase; sentence 賢者舍利弗心念言
496 56 yán a word; a syllable 賢者舍利弗心念言
497 56 yán a theory; a doctrine 賢者舍利弗心念言
498 56 yán to regard as 賢者舍利弗心念言
499 56 yán to act as 賢者舍利弗心念言
500 56 yán word; vacana 賢者舍利弗心念言

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya; Aksobhya Buddha
zhě ca
 1. chà
 2. shā
 3. shā
 1. sign; mark; symbol
 2. land
 3. canopy; chattra
wèi to be; bhū
 1. shí
 2. shí
 3. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 3. then; atha
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿比罗提 阿比羅提 196 Abhirati
阿閦 196 Aksobhya
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦佛国经 阿閦佛國經 196 Akṣobhya Buddha Sutra
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿惟越致 196 avaivartika; non-retrogression
般泥洹 98 Parinirvāṇa
北方 98 The North
波罗尼蜜 波羅尼蜜 98 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常精进 常精進 99 Nityodyukta
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
忉利天宫 忉利天宮 100 The Palace of Trayastrimsa Heaven; Palace of Trāyastriṃśa Heaven
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜术天 兜術天 100 Tusita
法经 法經 102 Fa Jing
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
广普 廣普 103 Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
104 Huan river
108 Liao
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
罗阅只 羅閱祇 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya Buddha
 2. Maitreya
魔天 109 Māra
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
揵陀 113 Gandhara
千叶 千葉 113 Chiba
巧人 113 Homo habilis
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
忍辱度无极 忍辱度無極 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧那 115 Sengna
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
数人 數人 115 Sarvāstivāda
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
提洹竭 116 Dipankara
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
有若 121 You Ruo
余善 餘善 121 Yu Shan
至大 90 Zhida reign
支娄迦谶 支婁迦讖 122 Lokakṣema; Lokaksema
中说 中說 122 Zhong Shuo
中都 90 Zhongdu; Dadu; Khanbaliq; Beijing
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
中天 122 Central North India
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 207.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
阿那含道 196 anāgāmin path
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
阿须伦 阿須倫 196 asura
阿须罗 阿須羅 196 asura
八味水 98 water with eight flavors
八惟务 八惟務 98 the eight liberations; astavimoksa
白佛 98 to address the Buddha
宝处 寶處 98 ratnakara; jewel-mine
波头摩 波頭摩 98 padma
补处 補處 98 occupies a vacated place
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施度无极 布施度無極 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
常乐 常樂 99 lasting joy
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
床卧 床臥 99 bed; resting place
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大身 100 great body; mahakaya
道迹 道跡 100 follower of the path
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
德号 德號 100 an epithet
得近 100 approached; āsannībhūta
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
地大 100 earth; earth element
谛受 諦受 100 right livelihood
度无极 度無極 100 paramita; perfection
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法事 102 a Dharma event
法行 102 to practice the Dharma
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
分陀利 102 pundarika
分卫 分衛 102 alms; piṇḍapāta
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛树 佛樹 102 bodhi tree
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福行 102 actions that product merit
共会 共會 103
 1. occuring together
 2. regularly done
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
观行 觀行 103 contemplation and action
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
广说 廣說 103 to explain; to teach
华香 華香 104 incense and flowers
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化人 104 a conjured person
慧品 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
迦留罗 迦留羅 106 garuda
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
寂定 106 samadhi
积累德本 積累德本 106 sūpacita-kuśalamūla; accumulation of wholesome roots
金地 106 Buddhist temple
精进度无极 精進度無極 106 virya-paramita; the paramita of diligence
伎乐 伎樂 106 music
觉意 覺意 106 bodhyanga
空闲处 空閑處 107 araṇya; secluded place
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
六度无极 六度無極 108 six perfections
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔罗 魔羅 109 Mara; the Devil; a devil; a demon
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
念持 110
 1. to remember and to accept and maintain faith
 2. Smrtisamprajanyin
泥犁 110 hell; niraya
陂陀劫 112 bhadrakalpa
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
讫已 訖已 113 to finish
千佛 113 thousand Buddhas
勤苦 113 devoted and suffering
清净佛刹 清淨佛剎 113 pure land
取着 取著 113 grasping; attachment
人非人 114 kijnara; human or non-human being
三大 115 the three greatnesses; triple significance
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三生 115
 1. Three Lifetimes
 2. three lives; three rebirths
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
萨芸若 薩芸若 115 omniscience; sarvajna
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少欲 115 few desires
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
身骨 115 relics
胜者 勝者 115 victor; jina
身命 115 body and life
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
时到 時到 115 timely arrival
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受法 115 to receive the Dharma
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受决 受決 115 a prophecy
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四佛 115 four Buddhas
四解 115 the four unhindered powers of understanding
四神足 115 the four kinds of teleportation
四辈 四輩 115 four grades; four groups
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
剃除 116 to severe
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天华 天華 116 divine flowers
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods /devātideva
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未得天眼 119 have not attained divine sight
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无恐惧 無恐懼 119 without fear; free from danger; nirbhaya
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
小王 120 minor kings
小劫 120 antarākalpa; intermediate kalpa
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
心所 120 a mental factor; caitta
学僧 學僧 120
 1. an educated monastic
 2. Practitioner (for monastics in meditation college)
严净 嚴淨 121 majestic and pure
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
一佛 121 one Buddha
意解 121 liberation of thought
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
婬欲 121 sexual desire
音声 音聲 121 sound; noise
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
欲界 121 realm of desire
玉女宝 玉女寶 121 precious maiden
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
怨家 121 an enemy
缘一觉 緣一覺 121 Pratyekabuddha
浴池 121 a bath; a pool
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
真陀罗 真陀羅 122 kimnara
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
嘱累 囑累 122 to entrust somebody to carry a burden
紫磨金 122 polished rose gold
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment
作佛 122 to become a Buddha