Glossary and Vocabulary for Kāśyapaparivarta (Yi Ri Monibao Jing) 遺日摩尼寶經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 126 wéi to act as; to serve 菩薩有四事法智慧為減
2 126 wéi to change into; to become 菩薩有四事法智慧為減
3 126 wéi to be; is 菩薩有四事法智慧為減
4 126 wéi to do 菩薩有四事法智慧為減
5 126 wèi to support; to help 菩薩有四事法智慧為減
6 126 wéi to govern 菩薩有四事法智慧為減
7 98 rén person; people; a human being 與摩訶比丘僧千二百五十人
8 98 rén Kangxi radical 9 與摩訶比丘僧千二百五十人
9 98 rén a kind of person 與摩訶比丘僧千二百五十人
10 98 rén everybody 與摩訶比丘僧千二百五十人
11 98 rén adult 與摩訶比丘僧千二百五十人
12 98 rén somebody; others 與摩訶比丘僧千二百五十人
13 98 rén an upright person 與摩訶比丘僧千二百五十人
14 98 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與摩訶比丘僧千二百五十人
15 96 Kangxi radical 71 人無長短誹謗之
16 96 to not have; without 人無長短誹謗之
17 96 mo 人無長短誹謗之
18 96 to not have 人無長短誹謗之
19 96 Wu 人無長短誹謗之
20 96 mo 人無長短誹謗之
21 87 infix potential marker 二者人有來聽經者不中斷
22 77 zhě ca 二者人有欲聞經者中斷之
23 76 ya 樂於經不為外道自益身也
24 73 suǒ a few; various; some 所不聞經不限佛智也
25 73 suǒ a place; a location 所不聞經不限佛智也
26 73 suǒ indicates a passive voice 所不聞經不限佛智也
27 73 suǒ an ordinal number 所不聞經不限佛智也
28 73 suǒ meaning 所不聞經不限佛智也
29 73 suǒ garrison 所不聞經不限佛智也
30 73 suǒ place; pradeśa 所不聞經不限佛智也
31 72 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千人
32 72 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千人
33 72 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩萬二千人
34 68 譬如 pìrú for examlpe 譬如月初生時稍稍增益
35 68 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如月初生時稍稍增益
36 65 to go; to 三者慈心於人不念人惡
37 65 to rely on; to depend on 三者慈心於人不念人惡
38 65 Yu 三者慈心於人不念人惡
39 65 a crow 三者慈心於人不念人惡
40 58 Yi 持善心向心口身亦爾
41 50 zhōng middle 四者於比丘僧中
42 50 zhōng medium; medium sized 四者於比丘僧中
43 50 zhōng China 四者於比丘僧中
44 50 zhòng to hit the mark 四者於比丘僧中
45 50 zhōng midday 四者於比丘僧中
46 50 zhōng inside 四者於比丘僧中
47 50 zhōng during 四者於比丘僧中
48 50 zhōng Zhong 四者於比丘僧中
49 50 zhōng intermediary 四者於比丘僧中
50 50 zhōng half 四者於比丘僧中
51 50 zhòng to reach; to attain 四者於比丘僧中
52 50 zhòng to suffer; to infect 四者於比丘僧中
53 50 zhòng to obtain 四者於比丘僧中
54 50 zhòng to pass an exam 四者於比丘僧中
55 50 zhōng middle 四者於比丘僧中
56 49 yán to speak; to say; said 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
57 49 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
58 49 yán Kangxi radical 149 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
59 49 yán phrase; sentence 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
60 49 yán a word; a syllable 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
61 49 yán a theory; a doctrine 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
62 49 yán to regard as 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
63 49 yán to act as 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
64 49 yán speech; vāc 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
65 49 yán speak; vad 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
66 43 to go back; to return 菩薩復有四事法智慧為增
67 43 to resume; to restart 菩薩復有四事法智慧為增
68 43 to do in detail 菩薩復有四事法智慧為增
69 43 to restore 菩薩復有四事法智慧為增
70 43 to respond; to reply to 菩薩復有四事法智慧為增
71 43 Fu; Return 菩薩復有四事法智慧為增
72 43 to retaliate; to reciprocate 菩薩復有四事法智慧為增
73 43 to avoid forced labor or tax 菩薩復有四事法智慧為增
74 43 Fu 菩薩復有四事法智慧為增
75 43 doubled; to overlapping; folded 菩薩復有四事法智慧為增
76 43 a lined garment with doubled thickness 菩薩復有四事法智慧為增
77 42 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛語迦葉言
78 42 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛語迦葉言
79 36 五百 wǔ bǎi five hundred 五百沙門素皆行守意得禪道
80 36 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 五百沙門素皆行守意得禪道
81 35 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 三者人有欲得深經者不愛藏
82 35 děi to want to; to need to 三者人有欲得深經者不愛藏
83 35 děi must; ought to 三者人有欲得深經者不愛藏
84 35 de 三者人有欲得深經者不愛藏
85 35 de infix potential marker 三者人有欲得深經者不愛藏
86 35 to result in 三者人有欲得深經者不愛藏
87 35 to be proper; to fit; to suit 三者人有欲得深經者不愛藏
88 35 to be satisfied 三者人有欲得深經者不愛藏
89 35 to be finished 三者人有欲得深經者不愛藏
90 35 děi satisfying 三者人有欲得深經者不愛藏
91 35 to contract 三者人有欲得深經者不愛藏
92 35 to hear 三者人有欲得深經者不愛藏
93 35 to have; there is 三者人有欲得深經者不愛藏
94 35 marks time passed 三者人有欲得深經者不愛藏
95 35 obtain; attain; prāpta 三者人有欲得深經者不愛藏
96 35 xīn heart [organ] 去瞋恚之心
97 35 xīn Kangxi radical 61 去瞋恚之心
98 35 xīn mind; consciousness 去瞋恚之心
99 35 xīn the center; the core; the middle 去瞋恚之心
100 35 xīn one of the 28 star constellations 去瞋恚之心
101 35 xīn heart 去瞋恚之心
102 35 xīn emotion 去瞋恚之心
103 35 xīn intention; consideration 去瞋恚之心
104 35 xīn disposition; temperament 去瞋恚之心
105 35 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 去瞋恚之心
106 35 four 是為四
107 35 note a musical scale 是為四
108 35 fourth 是為四
109 35 Si 是為四
110 35 four; catur 是為四
111 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
112 34 比丘 bǐqiū bhiksu 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
113 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
114 34 běn to be one's own 一者本不相習不當妄信
115 34 běn origin; source; root; foundation; basis 一者本不相習不當妄信
116 34 běn the roots of a plant 一者本不相習不當妄信
117 34 běn capital 一者本不相習不當妄信
118 34 běn main; central; primary 一者本不相習不當妄信
119 34 běn according to 一者本不相習不當妄信
120 34 běn a version; an edition 一者本不相習不當妄信
121 34 běn a memorial [presented to the emperor] 一者本不相習不當妄信
122 34 běn a book 一者本不相習不當妄信
123 34 běn trunk of a tree 一者本不相習不當妄信
124 34 běn to investigate the root of 一者本不相習不當妄信
125 34 běn a manuscript for a play 一者本不相習不當妄信
126 34 běn Ben 一者本不相習不當妄信
127 34 běn root; origin; mula 一者本不相習不當妄信
128 34 běn becoming, being, existing; bhava 一者本不相習不當妄信
129 34 běn former; previous; pūrva 一者本不相習不當妄信
130 33 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 若沙門婆羅門畏於虛空
131 33 沙門 shāmén sramana 若沙門婆羅門畏於虛空
132 33 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 若沙門婆羅門畏於虛空
133 31 Kangxi radical 132 常自精進常隨法行不嘩說
134 31 Zi 常自精進常隨法行不嘩說
135 31 a nose 常自精進常隨法行不嘩說
136 31 the beginning; the start 常自精進常隨法行不嘩說
137 31 origin 常自精進常隨法行不嘩說
138 31 to employ; to use 常自精進常隨法行不嘩說
139 31 to be 常自精進常隨法行不嘩說
140 31 self; soul; ātman 常自精進常隨法行不嘩說
141 29 佛語 fó yǔ Buddha Talk 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
142 29 佛語 fó yǔ buddhavacana; the words of the Buddha 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
143 29 desire 二者人有欲聞經者中斷之
144 29 to desire; to wish 二者人有欲聞經者中斷之
145 29 to desire; to intend 二者人有欲聞經者中斷之
146 29 lust 二者人有欲聞經者中斷之
147 29 desire; intention; wish; kāma 二者人有欲聞經者中斷之
148 29 二者 èrzhě the two; both 二者人有欲聞經者中斷之
149 29 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者人有欲聞經者中斷之
150 29 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者不敬經不敬師
151 28 無有 wú yǒu there is not 二者無有瞋恚心向於十方人
152 28 yào a pharmaceutical; medication; medicine; a drug; a remedy 得良醫與藥
153 28 yào a chemical 得良醫與藥
154 28 yào to cure 得良醫與藥
155 28 yào to poison 得良醫與藥
156 27 method; way 菩薩有四事法
157 27 France 菩薩有四事法
158 27 the law; rules; regulations 菩薩有四事法
159 27 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩有四事法
160 27 a standard; a norm 菩薩有四事法
161 27 an institution 菩薩有四事法
162 27 to emulate 菩薩有四事法
163 27 magic; a magic trick 菩薩有四事法
164 27 punishment 菩薩有四事法
165 27 Fa 菩薩有四事法
166 27 a precedent 菩薩有四事法
167 27 a classification of some kinds of Han texts 菩薩有四事法
168 27 relating to a ceremony or rite 菩薩有四事法
169 27 Dharma 菩薩有四事法
170 27 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩有四事法
171 27 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩有四事法
172 27 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩有四事法
173 27 quality; characteristic 菩薩有四事法
174 27 四事 sìshì the four necessities 菩薩有四事法智慧為減
175 23 bào newspaper 迦葉報言
176 23 bào to announce; to inform; to report 迦葉報言
177 23 bào to repay; to reply with a gift 迦葉報言
178 23 bào to respond; to reply 迦葉報言
179 23 bào to revenge 迦葉報言
180 23 bào a cable; a telegram 迦葉報言
181 23 bào a message; information 迦葉報言
182 23 bào indirect effect; retribution; vipāka 迦葉報言
183 23 jīng to go through; to experience 一者不敬經不敬師
184 23 jīng a sutra; a scripture 一者不敬經不敬師
185 23 jīng warp 一者不敬經不敬師
186 23 jīng longitude 一者不敬經不敬師
187 23 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 一者不敬經不敬師
188 23 jīng a woman's period 一者不敬經不敬師
189 23 jīng to bear; to endure 一者不敬經不敬師
190 23 jīng to hang; to die by hanging 一者不敬經不敬師
191 23 jīng classics 一者不敬經不敬師
192 23 jīng to be frugal; to save 一者不敬經不敬師
193 23 jīng a classic; a scripture; canon 一者不敬經不敬師
194 23 jīng a standard; a norm 一者不敬經不敬師
195 23 jīng a section of a Confucian work 一者不敬經不敬師
196 23 jīng to measure 一者不敬經不敬師
197 23 jīng human pulse 一者不敬經不敬師
198 23 jīng menstruation; a woman's period 一者不敬經不敬師
199 23 jīng sutra; discourse 一者不敬經不敬師
200 23 zhī to go 二者人有欲聞經者中斷之
201 23 zhī to arrive; to go 二者人有欲聞經者中斷之
202 23 zhī is 二者人有欲聞經者中斷之
203 23 zhī to use 二者人有欲聞經者中斷之
204 23 zhī Zhi 二者人有欲聞經者中斷之
205 22 kōng empty; void; hollow 空不作法
206 22 kòng free time 空不作法
207 22 kòng to empty; to clean out 空不作法
208 22 kōng the sky; the air 空不作法
209 22 kōng in vain; for nothing 空不作法
210 22 kòng vacant; unoccupied 空不作法
211 22 kòng empty space 空不作法
212 22 kōng without substance 空不作法
213 22 kōng to not have 空不作法
214 22 kòng opportunity; chance 空不作法
215 22 kōng vast and high 空不作法
216 22 kōng impractical; ficticious 空不作法
217 22 kòng blank 空不作法
218 22 kòng expansive 空不作法
219 22 kòng lacking 空不作法
220 22 kōng plain; nothing else 空不作法
221 22 kōng Emptiness 空不作法
222 22 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 空不作法
223 22 chí to grasp; to hold 持善心向心口身亦爾
224 22 chí to resist; to oppose 持善心向心口身亦爾
225 22 chí to uphold 持善心向心口身亦爾
226 22 chí to sustain; to keep; to uphold 持善心向心口身亦爾
227 22 chí to administer; to manage 持善心向心口身亦爾
228 22 chí to control 持善心向心口身亦爾
229 22 chí to be cautious 持善心向心口身亦爾
230 22 chí to remember 持善心向心口身亦爾
231 22 chí to assist 持善心向心口身亦爾
232 22 chí to hold; dhara 持善心向心口身亦爾
233 22 chí with; using 持善心向心口身亦爾
234 22 sān three 三者人有求深經者愛惜不肯與
235 22 sān third 三者人有求深經者愛惜不肯與
236 22 sān more than two 三者人有求深經者愛惜不肯與
237 22 sān very few 三者人有求深經者愛惜不肯與
238 22 sān San 三者人有求深經者愛惜不肯與
239 22 sān three; tri 三者人有求深經者愛惜不肯與
240 22 sān sa 三者人有求深經者愛惜不肯與
241 21 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者自貢高輕侮他人
242 21 持戒 chí jiè to uphold precepts 三者食知足持戒三昧如法
243 21 持戒 chí jiè morality; to uphold precepts 三者食知足持戒三昧如法
244 21 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 一者教人為羅漢道滅意
245 21 miè to submerge 一者教人為羅漢道滅意
246 21 miè to extinguish; to put out 一者教人為羅漢道滅意
247 21 miè to eliminate 一者教人為羅漢道滅意
248 21 miè to disappear; to fade away 一者教人為羅漢道滅意
249 21 miè the cessation of suffering 一者教人為羅漢道滅意
250 21 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 一者教人為羅漢道滅意
251 20 Qi 一者欺調其師
252 20 niàn to read aloud 世世所生念菩薩道不忘
253 20 niàn to remember; to expect 世世所生念菩薩道不忘
254 20 niàn to miss 世世所生念菩薩道不忘
255 20 niàn to consider 世世所生念菩薩道不忘
256 20 niàn to recite; to chant 世世所生念菩薩道不忘
257 20 niàn to show affection for 世世所生念菩薩道不忘
258 20 niàn a thought; an idea 世世所生念菩薩道不忘
259 20 niàn twenty 世世所生念菩薩道不忘
260 20 niàn memory 世世所生念菩薩道不忘
261 20 niàn an instant 世世所生念菩薩道不忘
262 20 niàn Nian 世世所生念菩薩道不忘
263 20 niàn mindfulness; smrti 世世所生念菩薩道不忘
264 20 niàn a thought; citta 世世所生念菩薩道不忘
265 19 to reach 及自致至佛
266 19 to attain 及自致至佛
267 19 to understand 及自致至佛
268 19 able to be compared to; to catch up with 及自致至佛
269 19 to be involved with; to associate with 及自致至佛
270 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 及自致至佛
271 19 and; ca; api 及自致至佛
272 19 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 人寧著癡大如須彌山
273 19 zhù outstanding 人寧著癡大如須彌山
274 19 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 人寧著癡大如須彌山
275 19 zhuó to wear (clothes) 人寧著癡大如須彌山
276 19 zhe expresses a command 人寧著癡大如須彌山
277 19 zháo to attach; to grasp 人寧著癡大如須彌山
278 19 zhāo to add; to put 人寧著癡大如須彌山
279 19 zhuó a chess move 人寧著癡大如須彌山
280 19 zhāo a trick; a move; a method 人寧著癡大如須彌山
281 19 zhāo OK 人寧著癡大如須彌山
282 19 zháo to fall into [a trap] 人寧著癡大如須彌山
283 19 zháo to ignite 人寧著癡大如須彌山
284 19 zháo to fall asleep 人寧著癡大如須彌山
285 19 zhuó whereabouts; end result 人寧著癡大如須彌山
286 19 zhù to appear; to manifest 人寧著癡大如須彌山
287 19 zhù to show 人寧著癡大如須彌山
288 19 zhù to indicate; to be distinguished by 人寧著癡大如須彌山
289 19 zhù to write 人寧著癡大如須彌山
290 19 zhù to record 人寧著癡大如須彌山
291 19 zhù a document; writings 人寧著癡大如須彌山
292 19 zhù Zhu 人寧著癡大如須彌山
293 19 zháo expresses that a continuing process has a result 人寧著癡大如須彌山
294 19 zhuó to arrive 人寧著癡大如須彌山
295 19 zhuó to result in 人寧著癡大如須彌山
296 19 zhuó to command 人寧著癡大如須彌山
297 19 zhuó a strategy 人寧著癡大如須彌山
298 19 zhāo to happen; to occur 人寧著癡大如須彌山
299 19 zhù space between main doorwary and a screen 人寧著癡大如須彌山
300 19 zhuó somebody attached to a place; a local 人寧著癡大如須彌山
301 19 zhe attachment to 人寧著癡大如須彌山
302 18 xiá crafty 是故為中之智黠本也
303 18 xiá clever 是故為中之智黠本也
304 18 shēng to be born; to give birth 有所生心向十方人不適有所憎
305 18 shēng to live 有所生心向十方人不適有所憎
306 18 shēng raw 有所生心向十方人不適有所憎
307 18 shēng a student 有所生心向十方人不適有所憎
308 18 shēng life 有所生心向十方人不適有所憎
309 18 shēng to produce; to give rise 有所生心向十方人不適有所憎
310 18 shēng alive 有所生心向十方人不適有所憎
311 18 shēng a lifetime 有所生心向十方人不適有所憎
312 18 shēng to initiate; to become 有所生心向十方人不適有所憎
313 18 shēng to grow 有所生心向十方人不適有所憎
314 18 shēng unfamiliar 有所生心向十方人不適有所憎
315 18 shēng not experienced 有所生心向十方人不適有所憎
316 18 shēng hard; stiff; strong 有所生心向十方人不適有所憎
317 18 shēng having academic or professional knowledge 有所生心向十方人不適有所憎
318 18 shēng a male role in traditional theatre 有所生心向十方人不適有所憎
319 18 shēng gender 有所生心向十方人不適有所憎
320 18 shēng to develop; to grow 有所生心向十方人不適有所憎
321 18 shēng to set up 有所生心向十方人不適有所憎
322 18 shēng a prostitute 有所生心向十方人不適有所憎
323 18 shēng a captive 有所生心向十方人不適有所憎
324 18 shēng a gentleman 有所生心向十方人不適有所憎
325 18 shēng Kangxi radical 100 有所生心向十方人不適有所憎
326 18 shēng unripe 有所生心向十方人不適有所憎
327 18 shēng nature 有所生心向十方人不適有所憎
328 18 shēng to inherit; to succeed 有所生心向十方人不適有所憎
329 18 shēng destiny 有所生心向十方人不適有所憎
330 18 shēng birth 有所生心向十方人不適有所憎
331 18 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂四事
332 18 何謂 héwèi why? 何謂四事
333 18 何謂 héwèi what are you saying? 何謂四事
334 18 何謂 héwèi what? 何謂四事
335 17 xíng to walk 持若干種行合會功德
336 17 xíng capable; competent 持若干種行合會功德
337 17 háng profession 持若干種行合會功德
338 17 xíng Kangxi radical 144 持若干種行合會功德
339 17 xíng to travel 持若干種行合會功德
340 17 xìng actions; conduct 持若干種行合會功德
341 17 xíng to do; to act; to practice 持若干種行合會功德
342 17 xíng all right; OK; okay 持若干種行合會功德
343 17 háng horizontal line 持若干種行合會功德
344 17 héng virtuous deeds 持若干種行合會功德
345 17 hàng a line of trees 持若干種行合會功德
346 17 hàng bold; steadfast 持若干種行合會功德
347 17 xíng to move 持若干種行合會功德
348 17 xíng to put into effect; to implement 持若干種行合會功德
349 17 xíng travel 持若干種行合會功德
350 17 xíng to circulate 持若干種行合會功德
351 17 xíng running script; running script 持若干種行合會功德
352 17 xíng temporary 持若干種行合會功德
353 17 háng rank; order 持若干種行合會功德
354 17 háng a business; a shop 持若干種行合會功德
355 17 xíng to depart; to leave 持若干種行合會功德
356 17 xíng to experience 持若干種行合會功德
357 17 xíng path; way 持若干種行合會功德
358 17 xíng xing; ballad 持若干種行合會功德
359 17 xíng Xing 持若干種行合會功德
360 17 xíng Practice 持若干種行合會功德
361 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 持若干種行合會功德
362 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 持若干種行合會功德
363 17 二事 èr shì two things 沙門有二事
364 17 十方 shí sāng The Ten Directions 敬事十方天下人
365 17 十方 shí fāng the ten directions 敬事十方天下人
366 16 to go 去瞋恚之心
367 16 to remove; to wipe off; to eliminate 去瞋恚之心
368 16 to be distant 去瞋恚之心
369 16 to leave 去瞋恚之心
370 16 to play a part 去瞋恚之心
371 16 to abandon; to give up 去瞋恚之心
372 16 to die 去瞋恚之心
373 16 previous; past 去瞋恚之心
374 16 to send out; to issue; to drive away 去瞋恚之心
375 16 falling tone 去瞋恚之心
376 16 to lose 去瞋恚之心
377 16 Qu 去瞋恚之心
378 16 go; gati 去瞋恚之心
379 16 須菩提 xūpútí Subhuti 佛語須菩提言
380 16 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 佛語須菩提言
381 16 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
382 16 relating to Buddhism 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
383 16 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
384 16 a Buddhist text 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
385 16 to touch; to stroke 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
386 16 Buddha 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
387 16 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
388 16 to know; to learn about; to comprehend 一者見佛已悉供養無二意
389 16 detailed 一者見佛已悉供養無二意
390 16 to elaborate; to expound 一者見佛已悉供養無二意
391 16 to exhaust; to use up 一者見佛已悉供養無二意
392 16 strongly 一者見佛已悉供養無二意
393 16 Xi 一者見佛已悉供養無二意
394 16 all; kṛtsna 一者見佛已悉供養無二意
395 16 cháng Chang 常自精進常隨法行不嘩說
396 16 cháng common; general; ordinary 常自精進常隨法行不嘩說
397 16 cháng a principle; a rule 常自精進常隨法行不嘩說
398 16 cháng eternal; nitya 常自精進常隨法行不嘩說
399 16 泥洹 níhuán Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 泥洹等無有異
400 16 羅漢 luóhàn Arhat 反教人羅漢道
401 16 羅漢 Luóhàn arhat 反教人羅漢道
402 15 jiāo to teach; to educate; to instruct 一者所聞經法隨教不過
403 15 jiào a school of thought; a sect 一者所聞經法隨教不過
404 15 jiào to make; to cause 一者所聞經法隨教不過
405 15 jiào religion 一者所聞經法隨教不過
406 15 jiào instruction; a teaching 一者所聞經法隨教不過
407 15 jiào Jiao 一者所聞經法隨教不過
408 15 jiào a directive; an order 一者所聞經法隨教不過
409 15 jiào to urge; to incite 一者所聞經法隨教不過
410 15 jiào to pass on; to convey 一者所聞經法隨教不過
411 15 jiào etiquette 一者所聞經法隨教不過
412 15 dào way; road; path 求經道及有所求索不中斷
413 15 dào principle; a moral; morality 求經道及有所求索不中斷
414 15 dào Tao; the Way 求經道及有所求索不中斷
415 15 dào to say; to speak; to talk 求經道及有所求索不中斷
416 15 dào to think 求經道及有所求索不中斷
417 15 dào circuit; a province 求經道及有所求索不中斷
418 15 dào a course; a channel 求經道及有所求索不中斷
419 15 dào a method; a way of doing something 求經道及有所求索不中斷
420 15 dào a doctrine 求經道及有所求索不中斷
421 15 dào Taoism; Daoism 求經道及有所求索不中斷
422 15 dào a skill 求經道及有所求索不中斷
423 15 dào a sect 求經道及有所求索不中斷
424 15 dào a line 求經道及有所求索不中斷
425 15 dào Way 求經道及有所求索不中斷
426 15 dào way; path; marga 求經道及有所求索不中斷
427 15 zài in; at 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
428 15 zài to exist; to be living 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
429 15 zài to consist of 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
430 15 zài to be at a post 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
431 15 zài in; bhū 佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
432 15 to use; to grasp 以五旬自娛樂
433 15 to rely on 以五旬自娛樂
434 15 to regard 以五旬自娛樂
435 15 to be able to 以五旬自娛樂
436 15 to order; to command 以五旬自娛樂
437 15 used after a verb 以五旬自娛樂
438 15 a reason; a cause 以五旬自娛樂
439 15 Israel 以五旬自娛樂
440 15 Yi 以五旬自娛樂
441 15 use; yogena 以五旬自娛樂
442 15 zhì Kangxi radical 133 及自致至佛
443 15 zhì to arrive 及自致至佛
444 15 愛欲 àiyù love and desire; sensuality; kāma 四者止於愛欲
445 14 功德 gōngdé achievements and virtue 亦欲及其功德
446 14 功德 gōngdé merit 亦欲及其功德
447 14 功德 gōngdé merit 亦欲及其功德
448 14 功德 gōngdé puṇya; puñña 亦欲及其功德
449 14 死生 sǐshēng life or death; critical (event) 法本無願無死生不作法
450 14 to enter 入薩芸若中
451 14 Kangxi radical 11 入薩芸若中
452 14 radical 入薩芸若中
453 14 income 入薩芸若中
454 14 to conform with 入薩芸若中
455 14 to descend 入薩芸若中
456 14 the entering tone 入薩芸若中
457 14 to pay 入薩芸若中
458 14 to join 入薩芸若中
459 14 entering; praveśa 入薩芸若中
460 14 zhì wisdom; knowledge; understanding 於人自念智慮
461 14 zhì care; prudence 於人自念智慮
462 14 zhì Zhi 於人自念智慮
463 14 zhì clever 於人自念智慮
464 14 zhì Wisdom 於人自念智慮
465 14 zhì jnana; knowing 於人自念智慮
466 14 zuò to do 破一髮作百分
467 14 zuò to act as; to serve as 破一髮作百分
468 14 zuò to start 破一髮作百分
469 14 zuò a writing; a work 破一髮作百分
470 14 zuò to dress as; to be disguised as 破一髮作百分
471 14 zuō to create; to make 破一髮作百分
472 14 zuō a workshop 破一髮作百分
473 14 zuō to write; to compose 破一髮作百分
474 14 zuò to rise 破一髮作百分
475 14 zuò to be aroused 破一髮作百分
476 14 zuò activity; action; undertaking 破一髮作百分
477 14 zuò to regard as 破一髮作百分
478 14 zuò action; kāraṇa 破一髮作百分
479 13 問言 wèn yán to ask 五百人復問言
480 13 self 我為汝曹說法
481 13 [my] dear 我為汝曹說法
482 13 Wo 我為汝曹說法
483 13 self; atman; attan 我為汝曹說法
484 13 ga 我為汝曹說法
485 13 shēn human body; torso 樂於經不為外道自益身也
486 13 shēn Kangxi radical 158 樂於經不為外道自益身也
487 13 shēn self 樂於經不為外道自益身也
488 13 shēn life 樂於經不為外道自益身也
489 13 shēn an object 樂於經不為外道自益身也
490 13 shēn a lifetime 樂於經不為外道自益身也
491 13 shēn moral character 樂於經不為外道自益身也
492 13 shēn status; identity; position 樂於經不為外道自益身也
493 13 shēn pregnancy 樂於經不為外道自益身也
494 13 juān India 樂於經不為外道自益身也
495 13 shēn body; kaya 樂於經不為外道自益身也
496 13 to heal 是人能愈不
497 13 to exceed 是人能愈不
498 13 Yu 是人能愈不
499 13 shī teacher 一者不敬經不敬師
500 13 shī multitude 一者不敬經不敬師

Frequencies of all Words

Top 956

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 126 wèi for; to 菩薩有四事法智慧為減
2 126 wèi because of 菩薩有四事法智慧為減
3 126 wéi to act as; to serve 菩薩有四事法智慧為減
4 126 wéi to change into; to become 菩薩有四事法智慧為減
5 126 wéi to be; is 菩薩有四事法智慧為減
6 126 wéi to do 菩薩有四事法智慧為減
7 126 wèi for 菩薩有四事法智慧為減
8 126 wèi because of; for; to 菩薩有四事法智慧為減
9 126 wèi to 菩薩有四事法智慧為減
10 126 wéi in a passive construction 菩薩有四事法智慧為減
11 126 wéi forming a rehetorical question 菩薩有四事法智慧為減
12 126 wéi forming an adverb 菩薩有四事法智慧為減
13 126 wéi to add emphasis 菩薩有四事法智慧為減
14 126 wèi to support; to help 菩薩有四事法智慧為減
15 126 wéi to govern 菩薩有四事法智慧為減
16 112 shì is; are; am; to be 是為四
17 112 shì is exactly 是為四
18 112 shì is suitable; is in contrast 是為四
19 112 shì this; that; those 是為四
20 112 shì really; certainly 是為四
21 112 shì correct; yes; affirmative 是為四
22 112 shì true 是為四
23 112 shì is; has; exists 是為四
24 112 shì used between repetitions of a word 是為四
25 112 shì a matter; an affair 是為四
26 112 shì Shi 是為四
27 112 shì is; bhū 是為四
28 112 shì this; idam 是為四
29 98 rén person; people; a human being 與摩訶比丘僧千二百五十人
30 98 rén Kangxi radical 9 與摩訶比丘僧千二百五十人
31 98 rén a kind of person 與摩訶比丘僧千二百五十人
32 98 rén everybody 與摩訶比丘僧千二百五十人
33 98 rén adult 與摩訶比丘僧千二百五十人
34 98 rén somebody; others 與摩訶比丘僧千二百五十人
35 98 rén an upright person 與摩訶比丘僧千二百五十人
36 98 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與摩訶比丘僧千二百五十人
37 96 no 人無長短誹謗之
38 96 Kangxi radical 71 人無長短誹謗之
39 96 to not have; without 人無長短誹謗之
40 96 has not yet 人無長短誹謗之
41 96 mo 人無長短誹謗之
42 96 do not 人無長短誹謗之
43 96 not; -less; un- 人無長短誹謗之
44 96 regardless of 人無長短誹謗之
45 96 to not have 人無長短誹謗之
46 96 um 人無長短誹謗之
47 96 Wu 人無長短誹謗之
48 96 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 人無長短誹謗之
49 96 not; non- 人無長短誹謗之
50 96 mo 人無長短誹謗之
51 87 not; no 二者人有來聽經者不中斷
52 87 expresses that a certain condition cannot be acheived 二者人有來聽經者不中斷
53 87 as a correlative 二者人有來聽經者不中斷
54 87 no (answering a question) 二者人有來聽經者不中斷
55 87 forms a negative adjective from a noun 二者人有來聽經者不中斷
56 87 at the end of a sentence to form a question 二者人有來聽經者不中斷
57 87 to form a yes or no question 二者人有來聽經者不中斷
58 87 infix potential marker 二者人有來聽經者不中斷
59 87 no; na 二者人有來聽經者不中斷
60 82 yǒu is; are; to exist 菩薩有四事法智慧為減
61 82 yǒu to have; to possess 菩薩有四事法智慧為減
62 82 yǒu indicates an estimate 菩薩有四事法智慧為減
63 82 yǒu indicates a large quantity 菩薩有四事法智慧為減
64 82 yǒu indicates an affirmative response 菩薩有四事法智慧為減
65 82 yǒu a certain; used before a person, time, or place 菩薩有四事法智慧為減
66 82 yǒu used to compare two things 菩薩有四事法智慧為減
67 82 yǒu used in a polite formula before certain verbs 菩薩有四事法智慧為減
68 82 yǒu used before the names of dynasties 菩薩有四事法智慧為減
69 82 yǒu a certain thing; what exists 菩薩有四事法智慧為減
70 82 yǒu multiple of ten and ... 菩薩有四事法智慧為減
71 82 yǒu abundant 菩薩有四事法智慧為減
72 82 yǒu purposeful 菩薩有四事法智慧為減
73 82 yǒu You 菩薩有四事法智慧為減
74 82 yǒu 1. existence; 2. becoming 菩薩有四事法智慧為減
75 82 yǒu becoming; bhava 菩薩有四事法智慧為減
76 77 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 二者人有欲聞經者中斷之
77 77 zhě that 二者人有欲聞經者中斷之
78 77 zhě nominalizing function word 二者人有欲聞經者中斷之
79 77 zhě used to mark a definition 二者人有欲聞經者中斷之
80 77 zhě used to mark a pause 二者人有欲聞經者中斷之
81 77 zhě topic marker; that; it 二者人有欲聞經者中斷之
82 77 zhuó according to 二者人有欲聞經者中斷之
83 77 zhě ca 二者人有欲聞經者中斷之
84 76 also; too 樂於經不為外道自益身也
85 76 a final modal particle indicating certainy or decision 樂於經不為外道自益身也
86 76 either 樂於經不為外道自益身也
87 76 even 樂於經不為外道自益身也
88 76 used to soften the tone 樂於經不為外道自益身也
89 76 used for emphasis 樂於經不為外道自益身也
90 76 used to mark contrast 樂於經不為外道自益身也
91 76 used to mark compromise 樂於經不為外道自益身也
92 76 ya 樂於經不為外道自益身也
93 73 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所不聞經不限佛智也
94 73 suǒ an office; an institute 所不聞經不限佛智也
95 73 suǒ introduces a relative clause 所不聞經不限佛智也
96 73 suǒ it 所不聞經不限佛智也
97 73 suǒ if; supposing 所不聞經不限佛智也
98 73 suǒ a few; various; some 所不聞經不限佛智也
99 73 suǒ a place; a location 所不聞經不限佛智也
100 73 suǒ indicates a passive voice 所不聞經不限佛智也
101 73 suǒ that which 所不聞經不限佛智也
102 73 suǒ an ordinal number 所不聞經不限佛智也
103 73 suǒ meaning 所不聞經不限佛智也
104 73 suǒ garrison 所不聞經不限佛智也
105 73 suǒ place; pradeśa 所不聞經不限佛智也
106 73 suǒ that which; yad 所不聞經不限佛智也
107 72 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千人
108 72 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千人
109 72 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩萬二千人
110 68 譬如 pìrú for examlpe 譬如月初生時稍稍增益
111 68 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如月初生時稍稍增益
112 65 in; at 三者慈心於人不念人惡
113 65 in; at 三者慈心於人不念人惡
114 65 in; at; to; from 三者慈心於人不念人惡
115 65 to go; to 三者慈心於人不念人惡
116 65 to rely on; to depend on 三者慈心於人不念人惡
117 65 to go to; to arrive at 三者慈心於人不念人惡
118 65 from 三者慈心於人不念人惡
119 65 give 三者慈心於人不念人惡
120 65 oppposing 三者慈心於人不念人惡
121 65 and 三者慈心於人不念人惡
122 65 compared to 三者慈心於人不念人惡
123 65 by 三者慈心於人不念人惡
124 65 and; as well as 三者慈心於人不念人惡
125 65 for 三者慈心於人不念人惡
126 65 Yu 三者慈心於人不念人惡
127 65 a crow 三者慈心於人不念人惡
128 65 whew; wow 三者慈心於人不念人惡
129 58 also; too 持善心向心口身亦爾
130 58 but 持善心向心口身亦爾
131 58 this; he; she 持善心向心口身亦爾
132 58 although; even though 持善心向心口身亦爾
133 58 already 持善心向心口身亦爾
134 58 particle with no meaning 持善心向心口身亦爾
135 58 Yi 持善心向心口身亦爾
136 50 zhōng middle 四者於比丘僧中
137 50 zhōng medium; medium sized 四者於比丘僧中
138 50 zhōng China 四者於比丘僧中
139 50 zhòng to hit the mark 四者於比丘僧中
140 50 zhōng in; amongst 四者於比丘僧中
141 50 zhōng midday 四者於比丘僧中
142 50 zhōng inside 四者於比丘僧中
143 50 zhōng during 四者於比丘僧中
144 50 zhōng Zhong 四者於比丘僧中
145 50 zhōng intermediary 四者於比丘僧中
146 50 zhōng half 四者於比丘僧中
147 50 zhōng just right; suitably 四者於比丘僧中
148 50 zhōng while 四者於比丘僧中
149 50 zhòng to reach; to attain 四者於比丘僧中
150 50 zhòng to suffer; to infect 四者於比丘僧中
151 50 zhòng to obtain 四者於比丘僧中
152 50 zhòng to pass an exam 四者於比丘僧中
153 50 zhōng middle 四者於比丘僧中
154 49 yán to speak; to say; said 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
155 49 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
156 49 yán Kangxi radical 149 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
157 49 yán a particle with no meaning 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
158 49 yán phrase; sentence 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
159 49 yán a word; a syllable 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
160 49 yán a theory; a doctrine 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
161 49 yán to regard as 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
162 49 yán to act as 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
163 49 yán speech; vāc 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
164 49 yán speak; vad 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
165 45 如是 rúshì thus; so 於智慧稍稍如是
166 45 如是 rúshì thus, so 於智慧稍稍如是
167 43 again; more; repeatedly 菩薩復有四事法智慧為增
168 43 to go back; to return 菩薩復有四事法智慧為增
169 43 to resume; to restart 菩薩復有四事法智慧為增
170 43 to do in detail 菩薩復有四事法智慧為增
171 43 to restore 菩薩復有四事法智慧為增
172 43 to respond; to reply to 菩薩復有四事法智慧為增
173 43 after all; and then 菩薩復有四事法智慧為增
174 43 even if; although 菩薩復有四事法智慧為增
175 43 Fu; Return 菩薩復有四事法智慧為增
176 43 to retaliate; to reciprocate 菩薩復有四事法智慧為增
177 43 to avoid forced labor or tax 菩薩復有四事法智慧為增
178 43 particle without meaing 菩薩復有四事法智慧為增
179 43 Fu 菩薩復有四事法智慧為增
180 43 repeated; again 菩薩復有四事法智慧為增
181 43 doubled; to overlapping; folded 菩薩復有四事法智慧為增
182 43 a lined garment with doubled thickness 菩薩復有四事法智慧為增
183 43 again; punar 菩薩復有四事法智慧為增
184 42 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛語迦葉言
185 42 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛語迦葉言
186 36 五百 wǔ bǎi five hundred 五百沙門素皆行守意得禪道
187 36 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 五百沙門素皆行守意得禪道
188 35 de potential marker 三者人有欲得深經者不愛藏
189 35 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 三者人有欲得深經者不愛藏
190 35 děi must; ought to 三者人有欲得深經者不愛藏
191 35 děi to want to; to need to 三者人有欲得深經者不愛藏
192 35 děi must; ought to 三者人有欲得深經者不愛藏
193 35 de 三者人有欲得深經者不愛藏
194 35 de infix potential marker 三者人有欲得深經者不愛藏
195 35 to result in 三者人有欲得深經者不愛藏
196 35 to be proper; to fit; to suit 三者人有欲得深經者不愛藏
197 35 to be satisfied 三者人有欲得深經者不愛藏
198 35 to be finished 三者人有欲得深經者不愛藏
199 35 de result of degree 三者人有欲得深經者不愛藏
200 35 de marks completion of an action 三者人有欲得深經者不愛藏
201 35 děi satisfying 三者人有欲得深經者不愛藏
202 35 to contract 三者人有欲得深經者不愛藏
203 35 marks permission or possibility 三者人有欲得深經者不愛藏
204 35 expressing frustration 三者人有欲得深經者不愛藏
205 35 to hear 三者人有欲得深經者不愛藏
206 35 to have; there is 三者人有欲得深經者不愛藏
207 35 marks time passed 三者人有欲得深經者不愛藏
208 35 obtain; attain; prāpta 三者人有欲得深經者不愛藏
209 35 xīn heart [organ] 去瞋恚之心
210 35 xīn Kangxi radical 61 去瞋恚之心
211 35 xīn mind; consciousness 去瞋恚之心
212 35 xīn the center; the core; the middle 去瞋恚之心
213 35 xīn one of the 28 star constellations 去瞋恚之心
214 35 xīn heart 去瞋恚之心
215 35 xīn emotion 去瞋恚之心
216 35 xīn intention; consideration 去瞋恚之心
217 35 xīn disposition; temperament 去瞋恚之心
218 35 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 去瞋恚之心
219 35 four 是為四
220 35 note a musical scale 是為四
221 35 fourth 是為四
222 35 Si 是為四
223 35 four; catur 是為四
224 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
225 34 比丘 bǐqiū bhiksu 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
226 34 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
227 34 běn measure word for books 一者本不相習不當妄信
228 34 běn this (city, week, etc) 一者本不相習不當妄信
229 34 běn originally; formerly 一者本不相習不當妄信
230 34 běn to be one's own 一者本不相習不當妄信
231 34 běn origin; source; root; foundation; basis 一者本不相習不當妄信
232 34 běn the roots of a plant 一者本不相習不當妄信
233 34 běn self 一者本不相習不當妄信
234 34 běn measure word for flowering plants 一者本不相習不當妄信
235 34 běn capital 一者本不相習不當妄信
236 34 běn main; central; primary 一者本不相習不當妄信
237 34 běn according to 一者本不相習不當妄信
238 34 běn a version; an edition 一者本不相習不當妄信
239 34 běn a memorial [presented to the emperor] 一者本不相習不當妄信
240 34 běn a book 一者本不相習不當妄信
241 34 běn trunk of a tree 一者本不相習不當妄信
242 34 běn to investigate the root of 一者本不相習不當妄信
243 34 běn a manuscript for a play 一者本不相習不當妄信
244 34 běn Ben 一者本不相習不當妄信
245 34 běn root; origin; mula 一者本不相習不當妄信
246 34 běn becoming, being, existing; bhava 一者本不相習不當妄信
247 34 běn former; previous; pūrva 一者本不相習不當妄信
248 33 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 若沙門婆羅門畏於虛空
249 33 沙門 shāmén sramana 若沙門婆羅門畏於虛空
250 33 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 若沙門婆羅門畏於虛空
251 31 naturally; of course; certainly 常自精進常隨法行不嘩說
252 31 from; since 常自精進常隨法行不嘩說
253 31 self; oneself; itself 常自精進常隨法行不嘩說
254 31 Kangxi radical 132 常自精進常隨法行不嘩說
255 31 Zi 常自精進常隨法行不嘩說
256 31 a nose 常自精進常隨法行不嘩說
257 31 the beginning; the start 常自精進常隨法行不嘩說
258 31 origin 常自精進常隨法行不嘩說
259 31 originally 常自精進常隨法行不嘩說
260 31 still; to remain 常自精進常隨法行不嘩說
261 31 in person; personally 常自精進常隨法行不嘩說
262 31 in addition; besides 常自精進常隨法行不嘩說
263 31 if; even if 常自精進常隨法行不嘩說
264 31 but 常自精進常隨法行不嘩說
265 31 because 常自精進常隨法行不嘩說
266 31 to employ; to use 常自精進常隨法行不嘩說
267 31 to be 常自精進常隨法行不嘩說
268 31 own; one's own; oneself 常自精進常隨法行不嘩說
269 31 self; soul; ātman 常自精進常隨法行不嘩說
270 29 佛語 fó yǔ Buddha Talk 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
271 29 佛語 fó yǔ buddhavacana; the words of the Buddha 爾時佛語摩訶迦葉比丘言
272 29 desire 二者人有欲聞經者中斷之
273 29 to desire; to wish 二者人有欲聞經者中斷之
274 29 almost; nearly; about to occur 二者人有欲聞經者中斷之
275 29 to desire; to intend 二者人有欲聞經者中斷之
276 29 lust 二者人有欲聞經者中斷之
277 29 desire; intention; wish; kāma 二者人有欲聞經者中斷之
278 29 二者 èrzhě the two; both 二者人有欲聞經者中斷之
279 29 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者人有欲聞經者中斷之
280 29 suī although; even though 雖無上枝下根由復生
281 29 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者不敬經不敬師
282 28 無有 wú yǒu there is not 二者無有瞋恚心向於十方人
283 28 yào a pharmaceutical; medication; medicine; a drug; a remedy 得良醫與藥
284 28 yào a chemical 得良醫與藥
285 28 yào to cure 得良醫與藥
286 28 yào to poison 得良醫與藥
287 27 method; way 菩薩有四事法
288 27 France 菩薩有四事法
289 27 the law; rules; regulations 菩薩有四事法
290 27 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩有四事法
291 27 a standard; a norm 菩薩有四事法
292 27 an institution 菩薩有四事法
293 27 to emulate 菩薩有四事法
294 27 magic; a magic trick 菩薩有四事法
295 27 punishment 菩薩有四事法
296 27 Fa 菩薩有四事法
297 27 a precedent 菩薩有四事法
298 27 a classification of some kinds of Han texts 菩薩有四事法
299 27 relating to a ceremony or rite 菩薩有四事法
300 27 Dharma 菩薩有四事法
301 27 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩有四事法
302 27 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩有四事法
303 27 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩有四事法
304 27 quality; characteristic 菩薩有四事法
305 27 四事 sìshì the four necessities 菩薩有四事法智慧為減
306 26 dāng to be; to act as; to serve as 心不委曲當遠離
307 26 dāng at or in the very same; be apposite 心不委曲當遠離
308 26 dāng dang (sound of a bell) 心不委曲當遠離
309 26 dāng to face 心不委曲當遠離
310 26 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 心不委曲當遠離
311 26 dāng to manage; to host 心不委曲當遠離
312 26 dāng should 心不委曲當遠離
313 26 dāng to treat; to regard as 心不委曲當遠離
314 26 dǎng to think 心不委曲當遠離
315 26 dàng suitable; correspond to 心不委曲當遠離
316 26 dǎng to be equal 心不委曲當遠離
317 26 dàng that 心不委曲當遠離
318 26 dāng an end; top 心不委曲當遠離
319 26 dàng clang; jingle 心不委曲當遠離
320 26 dāng to judge 心不委曲當遠離
321 26 dǎng to bear on one's shoulder 心不委曲當遠離
322 26 dàng the same 心不委曲當遠離
323 26 dàng to pawn 心不委曲當遠離
324 26 dàng to fail [an exam] 心不委曲當遠離
325 26 dàng a trap 心不委曲當遠離
326 26 dàng a pawned item 心不委曲當遠離
327 24 何等 héděng which?; what?; how?; what? 何等為四事
328 24 何等 héděng sigh 何等為四事
329 24 jiē all; each and every; in all cases 三者心念萬物皆非我所
330 24 jiē same; equally 三者心念萬物皆非我所
331 23 bào newspaper 迦葉報言
332 23 bào to announce; to inform; to report 迦葉報言
333 23 bào to repay; to reply with a gift 迦葉報言
334 23 bào to respond; to reply 迦葉報言
335 23 bào to revenge 迦葉報言
336 23 bào a cable; a telegram 迦葉報言
337 23 bào a message; information 迦葉報言
338 23 bào indirect effect; retribution; vipāka 迦葉報言
339 23 jīng to go through; to experience 一者不敬經不敬師
340 23 jīng a sutra; a scripture 一者不敬經不敬師
341 23 jīng warp 一者不敬經不敬師
342 23 jīng longitude 一者不敬經不敬師
343 23 jīng often; regularly; frequently 一者不敬經不敬師
344 23 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 一者不敬經不敬師
345 23 jīng a woman's period 一者不敬經不敬師
346 23 jīng to bear; to endure 一者不敬經不敬師
347 23 jīng to hang; to die by hanging 一者不敬經不敬師
348 23 jīng classics 一者不敬經不敬師
349 23 jīng to be frugal; to save 一者不敬經不敬師
350 23 jīng a classic; a scripture; canon 一者不敬經不敬師
351 23 jīng a standard; a norm 一者不敬經不敬師
352 23 jīng a section of a Confucian work 一者不敬經不敬師
353 23 jīng to measure 一者不敬經不敬師
354 23 jīng human pulse 一者不敬經不敬師
355 23 jīng menstruation; a woman's period 一者不敬經不敬師
356 23 jīng sutra; discourse 一者不敬經不敬師
357 23 zhī him; her; them; that 二者人有欲聞經者中斷之
358 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 二者人有欲聞經者中斷之
359 23 zhī to go 二者人有欲聞經者中斷之
360 23 zhī this; that 二者人有欲聞經者中斷之
361 23 zhī genetive marker 二者人有欲聞經者中斷之
362 23 zhī it 二者人有欲聞經者中斷之
363 23 zhī in 二者人有欲聞經者中斷之
364 23 zhī all 二者人有欲聞經者中斷之
365 23 zhī and 二者人有欲聞經者中斷之
366 23 zhī however 二者人有欲聞經者中斷之
367 23 zhī if 二者人有欲聞經者中斷之
368 23 zhī then 二者人有欲聞經者中斷之
369 23 zhī to arrive; to go 二者人有欲聞經者中斷之
370 23 zhī is 二者人有欲聞經者中斷之
371 23 zhī to use 二者人有欲聞經者中斷之
372 23 zhī Zhi 二者人有欲聞經者中斷之
373 23 ruò to seem; to be like; as 入薩芸若中
374 23 ruò seemingly 入薩芸若中
375 23 ruò if 入薩芸若中
376 23 ruò you 入薩芸若中
377 23 ruò this; that 入薩芸若中
378 23 ruò and; or 入薩芸若中
379 23 ruò as for; pertaining to 入薩芸若中
380 23 pomegranite 入薩芸若中
381 23 ruò to choose 入薩芸若中
382 23 ruò to agree; to accord with; to conform to 入薩芸若中
383 23 ruò thus 入薩芸若中
384 23 ruò pollia 入薩芸若中
385 23 ruò Ruo 入薩芸若中
386 23 ruò only then 入薩芸若中
387 23 ja 入薩芸若中
388 23 jñā 入薩芸若中
389 22 kōng empty; void; hollow 空不作法
390 22 kòng free time 空不作法
391 22 kòng to empty; to clean out 空不作法
392 22 kōng the sky; the air 空不作法
393 22 kōng in vain; for nothing 空不作法
394 22 kòng vacant; unoccupied 空不作法
395 22 kòng empty space 空不作法
396 22 kōng without substance 空不作法
397 22 kōng to not have 空不作法
398 22 kòng opportunity; chance 空不作法
399 22 kōng vast and high 空不作法
400 22 kōng impractical; ficticious 空不作法
401 22 kòng blank 空不作法
402 22 kòng expansive 空不作法
403 22 kòng lacking 空不作法
404 22 kōng plain; nothing else 空不作法
405 22 kōng Emptiness 空不作法
406 22 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 空不作法
407 22 chí to grasp; to hold 持善心向心口身亦爾
408 22 chí to resist; to oppose 持善心向心口身亦爾
409 22 chí to uphold 持善心向心口身亦爾
410 22 chí to sustain; to keep; to uphold 持善心向心口身亦爾
411 22 chí to administer; to manage 持善心向心口身亦爾
412 22 chí to control 持善心向心口身亦爾
413 22 chí to be cautious 持善心向心口身亦爾
414 22 chí to remember 持善心向心口身亦爾
415 22 chí to assist 持善心向心口身亦爾
416 22 chí to hold; dhara 持善心向心口身亦爾
417 22 chí with; using 持善心向心口身亦爾
418 22 sān three 三者人有求深經者愛惜不肯與
419 22 sān third 三者人有求深經者愛惜不肯與
420 22 sān more than two 三者人有求深經者愛惜不肯與
421 22 sān very few 三者人有求深經者愛惜不肯與
422 22 sān repeatedly 三者人有求深經者愛惜不肯與
423 22 sān San 三者人有求深經者愛惜不肯與
424 22 sān three; tri 三者人有求深經者愛惜不肯與
425 22 sān sa 三者人有求深經者愛惜不肯與
426 21 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者自貢高輕侮他人
427 21 持戒 chí jiè to uphold precepts 三者食知足持戒三昧如法
428 21 持戒 chí jiè morality; to uphold precepts 三者食知足持戒三昧如法
429 21 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 一者教人為羅漢道滅意
430 21 miè to submerge 一者教人為羅漢道滅意
431 21 miè to extinguish; to put out 一者教人為羅漢道滅意
432 21 miè to eliminate 一者教人為羅漢道滅意
433 21 miè to disappear; to fade away 一者教人為羅漢道滅意
434 21 miè the cessation of suffering 一者教人為羅漢道滅意
435 21 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 一者教人為羅漢道滅意
436 20 his; hers; its; theirs 一者欺調其師
437 20 to add emphasis 一者欺調其師
438 20 used when asking a question in reply to a question 一者欺調其師
439 20 used when making a request or giving an order 一者欺調其師
440 20 he; her; it; them 一者欺調其師
441 20 probably; likely 一者欺調其師
442 20 will 一者欺調其師
443 20 may 一者欺調其師
444 20 if 一者欺調其師
445 20 or 一者欺調其師
446 20 Qi 一者欺調其師
447 20 he; her; it; saḥ; sā; tad 一者欺調其師
448 20 niàn to read aloud 世世所生念菩薩道不忘
449 20 niàn to remember; to expect 世世所生念菩薩道不忘
450 20 niàn to miss 世世所生念菩薩道不忘
451 20 niàn to consider 世世所生念菩薩道不忘
452 20 niàn to recite; to chant 世世所生念菩薩道不忘
453 20 niàn to show affection for 世世所生念菩薩道不忘
454 20 niàn a thought; an idea 世世所生念菩薩道不忘
455 20 niàn twenty 世世所生念菩薩道不忘
456 20 niàn memory 世世所生念菩薩道不忘
457 20 niàn an instant 世世所生念菩薩道不忘
458 20 niàn Nian 世世所生念菩薩道不忘
459 20 niàn mindfulness; smrti 世世所生念菩薩道不忘
460 20 niàn a thought; citta 世世所生念菩薩道不忘
461 19 to reach 及自致至佛
462 19 and 及自致至佛
463 19 coming to; when 及自致至佛
464 19 to attain 及自致至佛
465 19 to understand 及自致至佛
466 19 able to be compared to; to catch up with 及自致至佛
467 19 to be involved with; to associate with 及自致至佛
468 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 及自致至佛
469 19 and; ca; api 及自致至佛
470 19 zhe indicates that an action is continuing 人寧著癡大如須彌山
471 19 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 人寧著癡大如須彌山
472 19 zhù outstanding 人寧著癡大如須彌山
473 19 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 人寧著癡大如須彌山
474 19 zhuó to wear (clothes) 人寧著癡大如須彌山
475 19 zhe expresses a command 人寧著癡大如須彌山
476 19 zháo to attach; to grasp 人寧著癡大如須彌山
477 19 zhe indicates an accompanying action 人寧著癡大如須彌山
478 19 zhāo to add; to put 人寧著癡大如須彌山
479 19 zhuó a chess move 人寧著癡大如須彌山
480 19 zhāo a trick; a move; a method 人寧著癡大如須彌山
481 19 zhāo OK 人寧著癡大如須彌山
482 19 zháo to fall into [a trap] 人寧著癡大如須彌山
483 19 zháo to ignite 人寧著癡大如須彌山
484 19 zháo to fall asleep 人寧著癡大如須彌山
485 19 zhuó whereabouts; end result 人寧著癡大如須彌山
486 19 zhù to appear; to manifest 人寧著癡大如須彌山
487 19 zhù to show 人寧著癡大如須彌山
488 19 zhù to indicate; to be distinguished by 人寧著癡大如須彌山
489 19 zhù to write 人寧著癡大如須彌山
490 19 zhù to record 人寧著癡大如須彌山
491 19 zhù a document; writings 人寧著癡大如須彌山
492 19 zhù Zhu 人寧著癡大如須彌山
493 19 zháo expresses that a continuing process has a result 人寧著癡大如須彌山
494 19 zháo as it turns out; coincidentally 人寧著癡大如須彌山
495 19 zhuó to arrive 人寧著癡大如須彌山
496 19 zhuó to result in 人寧著癡大如須彌山
497 19 zhuó to command 人寧著癡大如須彌山
498 19 zhuó a strategy 人寧著癡大如須彌山
499 19 zhāo to happen; to occur 人寧著癡大如須彌山
500 19 zhù space between main doorwary and a screen 人寧著癡大如須彌山

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
no; na
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
zhě ca
ya
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
zhōng middle

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿蓝 阿藍 97 Āḷāra Kālāma; Alara Kalama
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
般泥洹 98 Parinirvāṇa
66 Bin
常灭 常滅 99 Nityaparinirvrta
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
忉利 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
法立 102 Fa Li
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
空也 107 Kūya
六衰 108 six sense organs; ṣaḍ-indriya
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
祇洹 113 Jetavana
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
山上 115 Shanshang
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
无德 無德 87 Shan Zhao; Fenyang Wude
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
遗日摩尼宝经 遺日摩尼寶經 121 Maitreyaparipṛcchā; Yi Ri Monibao Jing
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
支娄迦谶 122
 1. Lokaksema
 2. Lokakṣema; Lokaksema
诸佛经 諸佛經 122 Sutra on Buddhas; Zhu Fo Jing
自贡 自貢 122 Zigong
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 136.

Simplified Traditional Pinyin English
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
比丘僧 98 monastic community
不害 98 non-harm
不轻 不輕 98 never disparage
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅道 禪道 99 Way of Chan
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发意菩萨 初發意菩薩 99 bodhisattvas in their initial stage of aspiration
慈孝 99 Compassion and Filial Piety
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
道心 100 Mind for the Way
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
等心 100 a non-discriminating mind
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法行 102 to practice the Dharma
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
发露 發露 102 to reveal; to manifest
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
幻师 幻師 104
 1. an illusionist; a conjurer
 2. magician
化人 104 a conjured person
化作 104 to produce; to conjure
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
经本 經本 106 Sutra
净持 淨持 106 a young boy
经法 經法 106 canonical teachings
净洁 淨潔 106 pure
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
俱空 106 both self and all things are empty
空行 107 practicce according to emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空闲处 空閑處 107 araṇya; secluded place
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
两界 兩界 108 two realms
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
灭谛 滅諦 109 the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering
魔界 109 Mara's realm
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
内观 內觀 110 vipasyana; insight meditation
念言 110 words from memory
泥犁 110 hell; niraya
沤惒拘舍罗 漚惒拘舍羅 197 upāya-kauśalya; skill in means
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
七觉意 七覺意 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
如法 114 In Accord With
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
色声 色聲 115 the visible and the audible
色处 色處 115 the visible realm
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
深法 115 a profound truth
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四恶 四惡 115 four evil destinies
四神足 115 the four kinds of teleportation
四意断 四意斷 115 four right efforts; four right exertions
四意止 115 four bases of mindfulness
四事 115 the four necessities
随法行 隨法行 115 Follow the Dharma
所持 115 adhisthana; empowerment
天中天 116 god of the gods /devātideva
未度者 119 people who have not yet transcended
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五旬 119 five supernatural powers
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
小王 120 minor kings
形寿 形壽 120 lifespan
心所 120 a mental factor; caitta
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
一佛 121 one Buddha
一界 121 one world
意乐 意樂 121 joy; happiness
婬怒癡 121 desire, anger, and ignorance
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
怨家 121 an enemy
长者子 長者子 122 the son of an elder
遮迦越罗 遮迦越羅 122 cakravartin
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
作佛 122 to become a Buddha