Glossary and Vocabulary for Tang Dynasty Zhen Yuan Era Buddhist Teachings Continued Catalog (Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu) 大唐貞元續開元釋教錄

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 519 juǎn to coil; to roll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
2 519 juǎn a coil; a roll; a scroll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
3 519 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
4 519 juǎn to sweep up; to carry away 大唐貞元續開元釋教錄卷下
5 519 juǎn to involve; to embroil 大唐貞元續開元釋教錄卷下
6 519 juǎn a break roll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
7 519 juàn an examination paper 大唐貞元續開元釋教錄卷下
8 519 juàn a file 大唐貞元續開元釋教錄卷下
9 519 quán crinkled; curled 大唐貞元續開元釋教錄卷下
10 519 juǎn to include 大唐貞元續開元釋教錄卷下
11 519 juǎn to store away 大唐貞元續開元釋教錄卷下
12 519 juǎn to sever; to break off 大唐貞元續開元釋教錄卷下
13 519 juǎn Juan 大唐貞元續開元釋教錄卷下
14 519 juàn tired 大唐貞元續開元釋教錄卷下
15 519 quán beautiful 大唐貞元續開元釋教錄卷下
16 519 juǎn wrapped 大唐貞元續開元釋教錄卷下
17 328 one 勝心明王經一卷
18 328 Kangxi radical 1 勝心明王經一卷
19 328 pure; concentrated 勝心明王經一卷
20 328 first 勝心明王經一卷
21 328 the same 勝心明王經一卷
22 328 sole; single 勝心明王經一卷
23 328 a very small amount 勝心明王經一卷
24 328 Yi 勝心明王經一卷
25 328 other 勝心明王經一卷
26 328 to unify 勝心明王經一卷
27 328 accidentally; coincidentally 勝心明王經一卷
28 328 abruptly; suddenly 勝心明王經一卷
29 328 one; eka 勝心明王經一卷
30 263 zhǐ paper
31 263 zhǐ leaf for writing on; pattra
32 214 jīng to go through; to experience 上所翻譯經已入目者
33 214 jīng a sutra; a scripture 上所翻譯經已入目者
34 214 jīng warp 上所翻譯經已入目者
35 214 jīng longitude 上所翻譯經已入目者
36 214 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 上所翻譯經已入目者
37 214 jīng a woman's period 上所翻譯經已入目者
38 214 jīng to bear; to endure 上所翻譯經已入目者
39 214 jīng to hang; to die by hanging 上所翻譯經已入目者
40 214 jīng classics 上所翻譯經已入目者
41 214 jīng to be frugal; to save 上所翻譯經已入目者
42 214 jīng a classic; a scripture; canon 上所翻譯經已入目者
43 214 jīng a standard; a norm 上所翻譯經已入目者
44 214 jīng a section of a Confucian work 上所翻譯經已入目者
45 214 jīng to measure 上所翻譯經已入目者
46 214 jīng human pulse 上所翻譯經已入目者
47 214 jīng menstruation; a woman's period 上所翻譯經已入目者
48 214 jīng sutra; discourse 上所翻譯經已入目者
49 192 zhī to go 右沙門圓照謹依年代次而述之
50 192 zhī to arrive; to go 右沙門圓照謹依年代次而述之
51 192 zhī is 右沙門圓照謹依年代次而述之
52 192 zhī to use 右沙門圓照謹依年代次而述之
53 192 zhī Zhi 右沙門圓照謹依年代次而述之
54 149 day of the month; a certain day 並出大曆七年正月十六日
55 149 Kangxi radical 72 並出大曆七年正月十六日
56 149 a day 並出大曆七年正月十六日
57 149 Japan 並出大曆七年正月十六日
58 149 sun 並出大曆七年正月十六日
59 149 daytime 並出大曆七年正月十六日
60 149 sunlight 並出大曆七年正月十六日
61 149 everyday 並出大曆七年正月十六日
62 149 season 並出大曆七年正月十六日
63 149 available time 並出大曆七年正月十六日
64 149 in the past 並出大曆七年正月十六日
65 149 mi 並出大曆七年正月十六日
66 149 sun; sūrya 並出大曆七年正月十六日
67 149 a day; divasa 並出大曆七年正月十六日
68 134 děng et cetera; and so on 表錄集等
69 134 děng to wait 表錄集等
70 134 děng to be equal 表錄集等
71 134 děng degree; level 表錄集等
72 134 děng to compare 表錄集等
73 134 děng same; equal; sama 表錄集等
74 133 fèn to offer; to present 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
75 133 fèng to receive; to receive with respect 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
76 133 fèng to believe in 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
77 133 fèng a display of respect 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
78 133 fèng to revere 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
79 133 fèng salary 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
80 133 fèng to serve 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
81 133 fèng Feng 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
82 133 fèng to politely request 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
83 133 fèng to offer with both hands 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
84 133 fèng a term of respect 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
85 133 fèng to help 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
86 133 fèng offer; upanī 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
87 133 to go; to 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
88 133 to rely on; to depend on 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
89 133 Yu 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
90 133 a crow 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
91 132 yòu right; right-hand 右已編入開元釋教錄
92 132 yòu to help; to assist 右已編入開元釋教錄
93 132 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右已編入開元釋教錄
94 132 yòu to bless and protect 右已編入開元釋教錄
95 132 yòu an official building 右已編入開元釋教錄
96 132 yòu the west 右已編入開元釋教錄
97 132 yòu right wing; conservative 右已編入開元釋教錄
98 132 yòu super 右已編入開元釋教錄
99 132 yòu right 右已編入開元釋教錄
100 132 yòu right; dakṣiṇa 右已編入開元釋教錄
101 121 sān three 或三卷
102 121 sān third 或三卷
103 121 sān more than two 或三卷
104 121 sān very few 或三卷
105 121 sān San 或三卷
106 121 sān three; tri 或三卷
107 121 sān sa 或三卷
108 121 sān three kinds; trividha 或三卷
109 119 shàng top; a high position 臨壇沙門圓照集上
110 119 shang top; the position on or above something 臨壇沙門圓照集上
111 119 shàng to go up; to go forward 臨壇沙門圓照集上
112 119 shàng shang 臨壇沙門圓照集上
113 119 shàng previous; last 臨壇沙門圓照集上
114 119 shàng high; higher 臨壇沙門圓照集上
115 119 shàng advanced 臨壇沙門圓照集上
116 119 shàng a monarch; a sovereign 臨壇沙門圓照集上
117 119 shàng time 臨壇沙門圓照集上
118 119 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 臨壇沙門圓照集上
119 119 shàng far 臨壇沙門圓照集上
120 119 shàng big; as big as 臨壇沙門圓照集上
121 119 shàng abundant; plentiful 臨壇沙門圓照集上
122 119 shàng to report 臨壇沙門圓照集上
123 119 shàng to offer 臨壇沙門圓照集上
124 119 shàng to go on stage 臨壇沙門圓照集上
125 119 shàng to take office; to assume a post 臨壇沙門圓照集上
126 119 shàng to install; to erect 臨壇沙門圓照集上
127 119 shàng to suffer; to sustain 臨壇沙門圓照集上
128 119 shàng to burn 臨壇沙門圓照集上
129 119 shàng to remember 臨壇沙門圓照集上
130 119 shàng to add 臨壇沙門圓照集上
131 119 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 臨壇沙門圓照集上
132 119 shàng to meet 臨壇沙門圓照集上
133 119 shàng falling then rising (4th) tone 臨壇沙門圓照集上
134 119 shang used after a verb indicating a result 臨壇沙門圓照集上
135 119 shàng a musical note 臨壇沙門圓照集上
136 119 shàng higher, superior; uttara 臨壇沙門圓照集上
137 118 to use; to grasp 伏以
138 118 to rely on 伏以
139 118 to regard 伏以
140 118 to be able to 伏以
141 118 to order; to command 伏以
142 118 used after a verb 伏以
143 118 a reason; a cause 伏以
144 118 Israel 伏以
145 118 Yi 伏以
146 118 use; yogena 伏以
147 116 shū to remove obstructions 六十四卷經律疏義
148 116 shū careless; lax; neglectful 六十四卷經律疏義
149 116 shū commentary 六十四卷經律疏義
150 116 shū a memorial to the emperor 六十四卷經律疏義
151 116 shū sparse; thin; few 六十四卷經律疏義
152 116 shū unfriendly; distant; unfamiliar 六十四卷經律疏義
153 116 shū coarse 六十四卷經律疏義
154 116 shū to describe point by point 六十四卷經律疏義
155 116 shū to annotate; to explicate 六十四卷經律疏義
156 116 shū to carve 六十四卷經律疏義
157 116 shū to dredge 六十四卷經律疏義
158 116 shū to grant; to bestow 六十四卷經律疏義
159 116 shū to retreat; to withdraw 六十四卷經律疏義
160 116 shū coarse cloth 六十四卷經律疏義
161 116 shū brown rice; unpolished rice 六十四卷經律疏義
162 116 shū vegetable 六十四卷經律疏義
163 116 shū Shu 六十四卷經律疏義
164 116 shū commentary; vṛtti 六十四卷經律疏義
165 115 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 臨壇沙門圓照集上
166 115 沙門 shāmén sramana 臨壇沙門圓照集上
167 115 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 臨壇沙門圓照集上
168 107 big; huge; large 諡大弘教三藏和
169 107 Kangxi radical 37 諡大弘教三藏和
170 107 great; major; important 諡大弘教三藏和
171 107 size 諡大弘教三藏和
172 107 old 諡大弘教三藏和
173 107 oldest; earliest 諡大弘教三藏和
174 107 adult 諡大弘教三藏和
175 107 dài an important person 諡大弘教三藏和
176 107 senior 諡大弘教三藏和
177 107 an element 諡大弘教三藏和
178 107 great; mahā 諡大弘教三藏和
179 106 tóng like; same; similar 贈開府儀同三司
180 106 tóng to be the same 贈開府儀同三司
181 106 tòng an alley; a lane 贈開府儀同三司
182 106 tóng to do something for somebody 贈開府儀同三司
183 106 tóng Tong 贈開府儀同三司
184 106 tóng to meet; to gather together; to join with 贈開府儀同三司
185 106 tóng to be unified 贈開府儀同三司
186 106 tóng to approve; to endorse 贈開府儀同三司
187 106 tóng peace; harmony 贈開府儀同三司
188 106 tóng an agreement 贈開府儀同三司
189 106 tóng same; sama 贈開府儀同三司
190 106 tóng together; saha 贈開府儀同三司
191 98 chì imperial decree 代宗勅下流行目中宜編入一切經目錄
192 98 chì Daoist magic 代宗勅下流行目中宜編入一切經目錄
193 98 Buddhist temple; monastery; mosque 福寺譯
194 98 a government office 福寺譯
195 98 a eunuch 福寺譯
196 98 Buddhist temple; vihāra 福寺譯
197 97 biǎo clock; a wrist watch 表錄集等
198 97 biǎo a coat; outer clothing 表錄集等
199 97 biǎo a mark; a border 表錄集等
200 97 biǎo appearance; exterior; bearing 表錄集等
201 97 biǎo to show; to express; to manifest; to display 表錄集等
202 97 biǎo a memorial; a memorial to the throne 表錄集等
203 97 biǎo an example; a model 表錄集等
204 97 biǎo a stele 表錄集等
205 97 biǎo a grave inscription 表錄集等
206 97 biǎo a record; a table; a report; a form 表錄集等
207 97 biǎo an alias; an alternative name 表錄集等
208 97 biǎo a meter; an instrument; a gauge 表錄集等
209 97 biǎo a prostitute 表錄集等
210 97 biǎo Biao 表錄集等
211 97 biǎo to put on a coat 表錄集等
212 97 biǎo to praise 表錄集等
213 97 biǎo to tell; to declare 表錄集等
214 97 biǎo to present a memorial 表錄集等
215 97 biǎo to recommend 表錄集等
216 97 biǎo to investigate; to review 表錄集等
217 97 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 表錄集等
218 97 biǎo to give medicine for driving out cold 表錄集等
219 97 biǎo to adorn 表錄集等
220 97 biǎo to mark; to indicate 表錄集等
221 97 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 表錄集等
222 97 biǎo designation; vijñapti 表錄集等
223 94 yán to speak; to say; said 唐言無能勝將
224 94 yán language; talk; words; utterance; speech 唐言無能勝將
225 94 yán Kangxi radical 149 唐言無能勝將
226 94 yán phrase; sentence 唐言無能勝將
227 94 yán a word; a syllable 唐言無能勝將
228 94 yán a theory; a doctrine 唐言無能勝將
229 94 yán to regard as 唐言無能勝將
230 94 yán to act as 唐言無能勝將
231 94 yán word; vacana 唐言無能勝將
232 94 yán speak; vad 唐言無能勝將
233 93 nèi inside; interior 經內題云金剛頂一切如來真
234 93 nèi private 經內題云金剛頂一切如來真
235 93 nèi family; domestic 經內題云金剛頂一切如來真
236 93 nèi wife; consort 經內題云金剛頂一切如來真
237 93 nèi an imperial palace 經內題云金剛頂一切如來真
238 93 nèi an internal organ; heart 經內題云金剛頂一切如來真
239 93 nèi female 經內題云金剛頂一切如來真
240 93 nèi to approach 經內題云金剛頂一切如來真
241 93 nèi indoors 經內題云金剛頂一切如來真
242 93 nèi inner heart 經內題云金剛頂一切如來真
243 93 nèi a room 經內題云金剛頂一切如來真
244 93 nèi Nei 經內題云金剛頂一切如來真
245 93 to receive 經內題云金剛頂一切如來真
246 93 nèi inner; antara 經內題云金剛頂一切如來真
247 93 nèi self; adhyatma 經內題云金剛頂一切如來真
248 93 nèi esoteric; private 經內題云金剛頂一切如來真
249 93 shí ten 或十卷
250 93 shí Kangxi radical 24 或十卷
251 93 shí tenth 或十卷
252 93 shí complete; perfect 或十卷
253 93 shí ten; daśa 或十卷
254 89 method; way 及念誦法
255 89 France 及念誦法
256 89 the law; rules; regulations 及念誦法
257 89 the teachings of the Buddha; Dharma 及念誦法
258 89 a standard; a norm 及念誦法
259 89 an institution 及念誦法
260 89 to emulate 及念誦法
261 89 magic; a magic trick 及念誦法
262 89 punishment 及念誦法
263 89 Fa 及念誦法
264 89 a precedent 及念誦法
265 89 a classification of some kinds of Han texts 及念誦法
266 89 relating to a ceremony or rite 及念誦法
267 89 Dharma 及念誦法
268 89 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 及念誦法
269 89 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 及念誦法
270 89 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 及念誦法
271 89 quality; characteristic 及念誦法
272 88 suǒ a few; various; some 四朝應制所翻經論
273 88 suǒ a place; a location 四朝應制所翻經論
274 88 suǒ indicates a passive voice 四朝應制所翻經論
275 88 suǒ an ordinal number 四朝應制所翻經論
276 88 suǒ meaning 四朝應制所翻經論
277 88 suǒ garrison 四朝應制所翻經論
278 88 suǒ place; pradeśa 四朝應制所翻經論
279 88 èr two 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
280 88 èr Kangxi radical 7 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
281 88 èr second 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
282 88 èr twice; double; di- 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
283 88 èr more than one kind 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
284 88 èr two; dvā; dvi 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
285 88 èr both; dvaya 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
286 88 nián year 代宗朝大曆七年
287 88 nián New Year festival 代宗朝大曆七年
288 88 nián age 代宗朝大曆七年
289 88 nián life span; life expectancy 代宗朝大曆七年
290 88 nián an era; a period 代宗朝大曆七年
291 88 nián a date 代宗朝大曆七年
292 88 nián time; years 代宗朝大曆七年
293 88 nián harvest 代宗朝大曆七年
294 88 nián annual; every year 代宗朝大曆七年
295 88 nián year; varṣa 代宗朝大曆七年
296 87 三藏 sān zàng San Zang 玄宗朝金剛智三藏洎
297 87 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 玄宗朝金剛智三藏洎
298 87 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 玄宗朝金剛智三藏洎
299 85 大德 dàdé most virtuous 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
300 85 大德 dàdé Dade reign 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
301 85 大德 dàdé a major festival 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
302 85 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
303 85 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
304 85 zhōng middle 不入今計中
305 85 zhōng medium; medium sized 不入今計中
306 85 zhōng China 不入今計中
307 85 zhòng to hit the mark 不入今計中
308 85 zhōng midday 不入今計中
309 85 zhōng inside 不入今計中
310 85 zhōng during 不入今計中
311 85 zhōng Zhong 不入今計中
312 85 zhōng intermediary 不入今計中
313 85 zhōng half 不入今計中
314 85 zhòng to reach; to attain 不入今計中
315 85 zhòng to suffer; to infect 不入今計中
316 85 zhòng to obtain 不入今計中
317 85 zhòng to pass an exam 不入今計中
318 85 zhōng middle 不入今計中
319 82 zhì Kangxi radical 133 至憂黎元
320 82 zhì to arrive 至憂黎元
321 82 zhì approach; upagama 至憂黎元
322 79 yún cloud 亦云經
323 79 yún Yunnan 亦云經
324 79 yún Yun 亦云經
325 79 yún to say 亦云經
326 79 yún to have 亦云經
327 79 yún cloud; megha 亦云經
328 79 yún to say; iti 亦云經
329 74 chéng honesty; sincerity 愚誠庶昭玄造矣
330 74 chéng Sincerity 愚誠庶昭玄造矣
331 74 chéng honesty; ārjava 愚誠庶昭玄造矣
332 74 to translate; to interpret 次後續譯進上具件如後
333 74 to explain 次後續譯進上具件如後
334 74 to decode; to encode 次後續譯進上具件如後
335 74 Qi 兼統其
336 71 gòng to share 右件三部共四卷
337 71 gòng Communist 右件三部共四卷
338 71 gòng to connect; to join; to combine 右件三部共四卷
339 71 gòng to include 右件三部共四卷
340 71 gòng same; in common 右件三部共四卷
341 71 gǒng to cup one fist in the other hand 右件三部共四卷
342 71 gǒng to surround; to circle 右件三部共四卷
343 71 gōng to provide 右件三部共四卷
344 71 gōng respectfully 右件三部共四卷
345 71 gōng Gong 右件三部共四卷
346 70 jǐn to be cautious; to be careful 右沙門圓照謹依元勅令本集出
347 70 jǐn sincere; solemn 右沙門圓照謹依元勅令本集出
348 70 jǐn taciturn; reticent 右沙門圓照謹依元勅令本集出
349 70 jǐn to strictly prohibit 右沙門圓照謹依元勅令本集出
350 70 jǐn respectful; gaurava 右沙門圓照謹依元勅令本集出
351 69 jìn to enter 進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏
352 69 jìn to advance 進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏
353 69 jìn diligence; perseverance 進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏
354 69 zhě ca 上所翻譯經已入目者
355 68 wén to hear 如或上聞聖慈允
356 68 wén Wen 如或上聞聖慈允
357 68 wén sniff at; to smell 如或上聞聖慈允
358 68 wén to be widely known 如或上聞聖慈允
359 68 wén to confirm; to accept 如或上聞聖慈允
360 68 wén information 如或上聞聖慈允
361 68 wèn famous; well known 如或上聞聖慈允
362 68 wén knowledge; learning 如或上聞聖慈允
363 68 wèn popularity; prestige; reputation 如或上聞聖慈允
364 68 wén to question 如或上聞聖慈允
365 68 wén heard; śruta 如或上聞聖慈允
366 68 wén hearing; śruti 如或上聞聖慈允
367 67 xiū to decorate; to embellish 并修疏記碑
368 67 xiū to study; to cultivate 并修疏記碑
369 67 xiū to repair 并修疏記碑
370 67 xiū long; slender 并修疏記碑
371 67 xiū to write; to compile 并修疏記碑
372 67 xiū to build; to construct; to shape 并修疏記碑
373 67 xiū to practice 并修疏記碑
374 67 xiū to cut 并修疏記碑
375 67 xiū virtuous; wholesome 并修疏記碑
376 67 xiū a virtuous person 并修疏記碑
377 67 xiū Xiu 并修疏記碑
378 67 xiū to unknot 并修疏記碑
379 67 xiū to prepare; to put in order 并修疏記碑
380 67 xiū excellent 并修疏記碑
381 67 xiū to perform [a ceremony] 并修疏記碑
382 67 xiū Cultivation 并修疏記碑
383 67 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 并修疏記碑
384 67 xiū pratipanna; spiritual practice 并修疏記碑
385 66 使 shǐ to make; to cause 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
386 66 使 shǐ to make use of for labor 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
387 66 使 shǐ to indulge 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
388 66 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
389 66 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
390 66 使 shǐ to dispatch 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
391 66 使 shǐ to use 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
392 66 使 shǐ to be able to 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
393 66 使 shǐ messenger; dūta 仍勅觀軍容使開府魚朝恩
394 66 zhì a book cover 分成三十帙
395 66 zhì a box, case, satchel, or bag for scrolls 分成三十帙
396 66 zhì a wrap for swords 分成三十帙
397 66 zhì a bundle of documents 分成三十帙
398 66 zhì to order; to put in sequence 分成三十帙
399 65 guó a country; a nation 並北天竺國三藏沙門
400 65 guó the capital of a state 並北天竺國三藏沙門
401 65 guó a feud; a vassal state 並北天竺國三藏沙門
402 65 guó a state; a kingdom 並北天竺國三藏沙門
403 65 guó a place; a land 並北天竺國三藏沙門
404 65 guó domestic; Chinese 並北天竺國三藏沙門
405 65 guó national 並北天竺國三藏沙門
406 65 guó top in the nation 並北天竺國三藏沙門
407 65 guó Guo 並北天竺國三藏沙門
408 65 guó community; nation; janapada 並北天竺國三藏沙門
409 64 xuān to declare; to announce 仍宣付中外
410 64 xuān Xuan 仍宣付中外
411 64 xuān to issue an imperial command; to summon to the imperial court 仍宣付中外
412 64 xuān fine writing paper; xuan paper 仍宣付中外
413 64 xuān to teach; to instruct 仍宣付中外
414 64 xuān an epithet for Confucius 仍宣付中外
415 64 xuān an archaic unit of length 仍宣付中外
416 64 xuān to disseminate; to propagate 仍宣付中外
417 64 xuān to vent; to drain 仍宣付中外
418 64 xuān Xuan 仍宣付中外
419 64 xuān to show; to display 仍宣付中外
420 64 xuān commonplace; widespread 仍宣付中外
421 64 xuān greying [hair]; black and white [hair] 仍宣付中外
422 64 xuān declare; ākhyāta 仍宣付中外
423 64 meaning; sense 六十四卷經律疏義
424 64 justice; right action; righteousness 六十四卷經律疏義
425 64 artificial; man-made; fake 六十四卷經律疏義
426 64 chivalry; generosity 六十四卷經律疏義
427 64 just; righteous 六十四卷經律疏義
428 64 adopted 六十四卷經律疏義
429 64 a relationship 六十四卷經律疏義
430 64 volunteer 六十四卷經律疏義
431 64 something suitable 六十四卷經律疏義
432 64 a martyr 六十四卷經律疏義
433 64 a law 六十四卷經律疏義
434 64 Yi 六十四卷經律疏義
435 64 Righteousness 六十四卷經律疏義
436 64 aim; artha 六十四卷經律疏義
437 64 wéi to act as; to serve 同為一帙
438 64 wéi to change into; to become 同為一帙
439 64 wéi to be; is 同為一帙
440 64 wéi to do 同為一帙
441 64 wèi to support; to help 同為一帙
442 64 wéi to govern 同為一帙
443 64 wèi to be; bhū 同為一帙
444 63 ya 府虞邑人也
445 60 ér Kangxi radical 126 右沙門圓照謹依年代次而述之
446 60 ér as if; to seem like 右沙門圓照謹依年代次而述之
447 60 néng can; able 右沙門圓照謹依年代次而述之
448 60 ér whiskers on the cheeks; sideburns 右沙門圓照謹依年代次而述之
449 60 ér to arrive; up to 右沙門圓照謹依年代次而述之
450 60 不空 bù kōng unerring; amogha 在不空三藏所譯經第一帙收
451 60 不空 bù kōng Amoghavajra 在不空三藏所譯經第一帙收
452 58 to conceal; to hide; to ambush 伏以
453 58 to lean over; to lie prostrate 伏以
454 58 to yield; to surrender 伏以
455 58 to accept; to be convinced; to respect 伏以
456 58 to go down 伏以
457 58 the hottest days of summer 伏以
458 58 a dwelling; a home 伏以
459 58 to hatch 伏以
460 58 to subdue 伏以
461 58 Fu 伏以
462 58 overpowering; abhibhava 伏以
463 57 lìng to make; to cause to be; to lead 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
464 57 lìng to issue a command 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
465 57 lìng rules of behavior; customs 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
466 57 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
467 57 lìng a season 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
468 57 lìng respected; good reputation 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
469 57 lìng good 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
470 57 lìng pretentious 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
471 57 lìng a transcending state of existence 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
472 57 lìng a commander 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
473 57 lìng a commanding quality; an impressive character 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
474 57 lìng lyrics 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
475 57 lìng Ling 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
476 57 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 八十八卷貞元新集古今制令碑表記錄
477 57 zhǐ purport; aim; purpose 說法旨歸
478 57 zhǐ a delicacy 說法旨歸
479 57 zhǐ excellent 說法旨歸
480 57 zhǐ an imperial decree 說法旨歸
481 57 zhǐ beautiful 說法旨歸
482 57 zhǐ application; viniyoga 說法旨歸
483 56 topic; subject 經內題云金剛頂一切如來真
484 56 to inscribe 經內題云金剛頂一切如來真
485 56 to recount; to narrate 經內題云金剛頂一切如來真
486 56 a title 經內題云金剛頂一切如來真
487 56 forehead 經內題云金剛頂一切如來真
488 56 Ti 經內題云金剛頂一切如來真
489 56 an exam question 經內題云金剛頂一切如來真
490 55 念誦 niànsòng to read out; to recite 及念誦法
491 55 念誦 niànsòng to read out; to recite 及念誦法
492 55 five 五紙
493 55 fifth musical note 五紙
494 55 Wu 五紙
495 55 the five elements 五紙
496 55 five; pañca 五紙
497 55 shèng sacred 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷
498 55 shèng clever; wise; shrewd 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷
499 55 shèng a master; an expert 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷
500 55 shèng a sage; a wise man; a saint 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷

Frequencies of all Words

Top 1072

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 519 juǎn to coil; to roll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
2 519 juǎn a coil; a roll; a scroll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
3 519 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
4 519 juǎn roll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
5 519 juǎn to sweep up; to carry away 大唐貞元續開元釋教錄卷下
6 519 juǎn to involve; to embroil 大唐貞元續開元釋教錄卷下
7 519 juǎn a break roll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
8 519 juàn an examination paper 大唐貞元續開元釋教錄卷下
9 519 juàn a file 大唐貞元續開元釋教錄卷下
10 519 quán crinkled; curled 大唐貞元續開元釋教錄卷下
11 519 juǎn to include 大唐貞元續開元釋教錄卷下
12 519 juǎn to store away 大唐貞元續開元釋教錄卷下
13 519 juǎn to sever; to break off 大唐貞元續開元釋教錄卷下
14 519 juǎn Juan 大唐貞元續開元釋教錄卷下
15 519 juàn a scroll 大唐貞元續開元釋教錄卷下
16 519 juàn tired 大唐貞元續開元釋教錄卷下
17 519 quán beautiful 大唐貞元續開元釋教錄卷下
18 519 juǎn wrapped 大唐貞元續開元釋教錄卷下
19 328 one 勝心明王經一卷
20 328 Kangxi radical 1 勝心明王經一卷
21 328 as soon as; all at once 勝心明王經一卷
22 328 pure; concentrated 勝心明王經一卷
23 328 whole; all 勝心明王經一卷
24 328 first 勝心明王經一卷
25 328 the same 勝心明王經一卷
26 328 each 勝心明王經一卷
27 328 certain 勝心明王經一卷
28 328 throughout 勝心明王經一卷
29 328 used in between a reduplicated verb 勝心明王經一卷
30 328 sole; single 勝心明王經一卷
31 328 a very small amount 勝心明王經一卷
32 328 Yi 勝心明王經一卷
33 328 other 勝心明王經一卷
34 328 to unify 勝心明王經一卷
35 328 accidentally; coincidentally 勝心明王經一卷
36 328 abruptly; suddenly 勝心明王經一卷
37 328 or 勝心明王經一卷
38 328 one; eka 勝心明王經一卷
39 263 zhǐ paper
40 263 zhǐ sheet
41 263 zhǐ leaf for writing on; pattra
42 214 jīng to go through; to experience 上所翻譯經已入目者
43 214 jīng a sutra; a scripture 上所翻譯經已入目者
44 214 jīng warp 上所翻譯經已入目者
45 214 jīng longitude 上所翻譯經已入目者
46 214 jīng often; regularly; frequently 上所翻譯經已入目者
47 214 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 上所翻譯經已入目者
48 214 jīng a woman's period 上所翻譯經已入目者
49 214 jīng to bear; to endure 上所翻譯經已入目者
50 214 jīng to hang; to die by hanging 上所翻譯經已入目者
51 214 jīng classics 上所翻譯經已入目者
52 214 jīng to be frugal; to save 上所翻譯經已入目者
53 214 jīng a classic; a scripture; canon 上所翻譯經已入目者
54 214 jīng a standard; a norm 上所翻譯經已入目者
55 214 jīng a section of a Confucian work 上所翻譯經已入目者
56 214 jīng to measure 上所翻譯經已入目者
57 214 jīng human pulse 上所翻譯經已入目者
58 214 jīng menstruation; a woman's period 上所翻譯經已入目者
59 214 jīng sutra; discourse 上所翻譯經已入目者
60 192 zhī him; her; them; that 右沙門圓照謹依年代次而述之
61 192 zhī used between a modifier and a word to form a word group 右沙門圓照謹依年代次而述之
62 192 zhī to go 右沙門圓照謹依年代次而述之
63 192 zhī this; that 右沙門圓照謹依年代次而述之
64 192 zhī genetive marker 右沙門圓照謹依年代次而述之
65 192 zhī it 右沙門圓照謹依年代次而述之
66 192 zhī in 右沙門圓照謹依年代次而述之
67 192 zhī all 右沙門圓照謹依年代次而述之
68 192 zhī and 右沙門圓照謹依年代次而述之
69 192 zhī however 右沙門圓照謹依年代次而述之
70 192 zhī if 右沙門圓照謹依年代次而述之
71 192 zhī then 右沙門圓照謹依年代次而述之
72 192 zhī to arrive; to go 右沙門圓照謹依年代次而述之
73 192 zhī is 右沙門圓照謹依年代次而述之
74 192 zhī to use 右沙門圓照謹依年代次而述之
75 192 zhī Zhi 右沙門圓照謹依年代次而述之
76 149 day of the month; a certain day 並出大曆七年正月十六日
77 149 Kangxi radical 72 並出大曆七年正月十六日
78 149 a day 並出大曆七年正月十六日
79 149 Japan 並出大曆七年正月十六日
80 149 sun 並出大曆七年正月十六日
81 149 daytime 並出大曆七年正月十六日
82 149 sunlight 並出大曆七年正月十六日
83 149 everyday 並出大曆七年正月十六日
84 149 season 並出大曆七年正月十六日
85 149 available time 並出大曆七年正月十六日
86 149 a day 並出大曆七年正月十六日
87 149 in the past 並出大曆七年正月十六日
88 149 mi 並出大曆七年正月十六日
89 149 sun; sūrya 並出大曆七年正月十六日
90 149 a day; divasa 並出大曆七年正月十六日
91 134 děng et cetera; and so on 表錄集等
92 134 děng to wait 表錄集等
93 134 děng degree; kind 表錄集等
94 134 děng plural 表錄集等
95 134 děng to be equal 表錄集等
96 134 děng degree; level 表錄集等
97 134 děng to compare 表錄集等
98 134 děng same; equal; sama 表錄集等
99 133 fèn to offer; to present 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
100 133 fèng to receive; to receive with respect 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
101 133 fèng to believe in 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
102 133 fèng a display of respect 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
103 133 fèng to revere 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
104 133 fèng salary 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
105 133 fèng to serve 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
106 133 fèng Feng 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
107 133 fèng to politely request 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
108 133 fèng to offer with both hands 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
109 133 fèng a term of respect 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
110 133 fèng to help 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
111 133 fèng offer; upanī 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
112 133 in; at 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
113 133 in; at 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
114 133 in; at; to; from 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
115 133 to go; to 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
116 133 to rely on; to depend on 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
117 133 to go to; to arrive at 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
118 133 from 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
119 133 give 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
120 133 oppposing 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
121 133 and 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
122 133 compared to 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
123 133 by 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
124 133 and; as well as 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
125 133 for 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
126 133 Yu 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
127 133 a crow 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
128 133 whew; wow 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
129 133 near to; antike 經內題云金剛頂瑜伽念珠經於十萬廣頌中略出
130 132 yòu right; right-hand 右已編入開元釋教錄
131 132 yòu to help; to assist 右已編入開元釋教錄
132 132 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右已編入開元釋教錄
133 132 yòu to bless and protect 右已編入開元釋教錄
134 132 yòu an official building 右已編入開元釋教錄
135 132 yòu the west 右已編入開元釋教錄
136 132 yòu right wing; conservative 右已編入開元釋教錄
137 132 yòu super 右已編入開元釋教錄
138 132 yòu right 右已編入開元釋教錄
139 132 yòu right; dakṣiṇa 右已編入開元釋教錄
140 121 sān three 或三卷
141 121 sān third 或三卷
142 121 sān more than two 或三卷
143 121 sān very few 或三卷
144 121 sān repeatedly 或三卷
145 121 sān San 或三卷
146 121 sān three; tri 或三卷
147 121 sān sa 或三卷
148 121 sān three kinds; trividha 或三卷
149 119 shàng top; a high position 臨壇沙門圓照集上
150 119 shang top; the position on or above something 臨壇沙門圓照集上
151 119 shàng to go up; to go forward 臨壇沙門圓照集上
152 119 shàng shang 臨壇沙門圓照集上
153 119 shàng previous; last 臨壇沙門圓照集上
154 119 shàng high; higher 臨壇沙門圓照集上
155 119 shàng advanced 臨壇沙門圓照集上
156 119 shàng a monarch; a sovereign 臨壇沙門圓照集上
157 119 shàng time 臨壇沙門圓照集上
158 119 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 臨壇沙門圓照集上
159 119 shàng far 臨壇沙門圓照集上
160 119 shàng big; as big as 臨壇沙門圓照集上
161 119 shàng abundant; plentiful 臨壇沙門圓照集上
162 119 shàng to report 臨壇沙門圓照集上
163 119 shàng to offer 臨壇沙門圓照集上
164 119 shàng to go on stage 臨壇沙門圓照集上
165 119 shàng to take office; to assume a post 臨壇沙門圓照集上
166 119 shàng to install; to erect 臨壇沙門圓照集上
167 119 shàng to suffer; to sustain 臨壇沙門圓照集上
168 119 shàng to burn 臨壇沙門圓照集上
169 119 shàng to remember 臨壇沙門圓照集上
170 119 shang on; in 臨壇沙門圓照集上
171 119 shàng upward 臨壇沙門圓照集上
172 119 shàng to add 臨壇沙門圓照集上
173 119 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 臨壇沙門圓照集上
174 119 shàng to meet 臨壇沙門圓照集上
175 119 shàng falling then rising (4th) tone 臨壇沙門圓照集上
176 119 shang used after a verb indicating a result 臨壇沙門圓照集上
177 119 shàng a musical note 臨壇沙門圓照集上
178 119 shàng higher, superior; uttara 臨壇沙門圓照集上
179 118 so as to; in order to 伏以
180 118 to use; to regard as 伏以
181 118 to use; to grasp 伏以
182 118 according to 伏以
183 118 because of 伏以
184 118 on a certain date 伏以
185 118 and; as well as 伏以
186 118 to rely on 伏以
187 118 to regard 伏以
188 118 to be able to 伏以
189 118 to order; to command 伏以
190 118 further; moreover 伏以
191 118 used after a verb 伏以
192 118 very 伏以
193 118 already 伏以
194 118 increasingly 伏以
195 118 a reason; a cause 伏以
196 118 Israel 伏以
197 118 Yi 伏以
198 118 use; yogena 伏以
199 116 shū to remove obstructions 六十四卷經律疏義
200 116 shū careless; lax; neglectful 六十四卷經律疏義
201 116 shū commentary 六十四卷經律疏義
202 116 shū a memorial to the emperor 六十四卷經律疏義
203 116 shū sparse; thin; few 六十四卷經律疏義
204 116 shū unfriendly; distant; unfamiliar 六十四卷經律疏義
205 116 shū coarse 六十四卷經律疏義
206 116 shū to describe point by point 六十四卷經律疏義
207 116 shū to annotate; to explicate 六十四卷經律疏義
208 116 shū to carve 六十四卷經律疏義
209 116 shū to dredge 六十四卷經律疏義
210 116 shū to grant; to bestow 六十四卷經律疏義
211 116 shū to retreat; to withdraw 六十四卷經律疏義
212 116 shū coarse cloth 六十四卷經律疏義
213 116 shū brown rice; unpolished rice 六十四卷經律疏義
214 116 shū vegetable 六十四卷經律疏義
215 116 shū Shu 六十四卷經律疏義
216 116 shū commentary; vṛtti 六十四卷經律疏義
217 115 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 臨壇沙門圓照集上
218 115 沙門 shāmén sramana 臨壇沙門圓照集上
219 115 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 臨壇沙門圓照集上
220 107 big; huge; large 諡大弘教三藏和
221 107 Kangxi radical 37 諡大弘教三藏和
222 107 great; major; important 諡大弘教三藏和
223 107 size 諡大弘教三藏和
224 107 old 諡大弘教三藏和
225 107 greatly; very 諡大弘教三藏和
226 107 oldest; earliest 諡大弘教三藏和
227 107 adult 諡大弘教三藏和
228 107 tài greatest; grand 諡大弘教三藏和
229 107 dài an important person 諡大弘教三藏和
230 107 senior 諡大弘教三藏和
231 107 approximately 諡大弘教三藏和
232 107 tài greatest; grand 諡大弘教三藏和
233 107 an element 諡大弘教三藏和
234 107 great; mahā 諡大弘教三藏和
235 106 tóng like; same; similar 贈開府儀同三司
236 106 tóng simultaneously; coincide 贈開府儀同三司
237 106 tóng together 贈開府儀同三司
238 106 tóng together 贈開府儀同三司
239 106 tóng to be the same 贈開府儀同三司
240 106 tòng an alley; a lane 贈開府儀同三司
241 106 tóng same- 贈開府儀同三司
242 106 tóng to do something for somebody 贈開府儀同三司
243 106 tóng Tong 贈開府儀同三司
244 106 tóng to meet; to gather together; to join with 贈開府儀同三司
245 106 tóng to be unified 贈開府儀同三司
246 106 tóng to approve; to endorse 贈開府儀同三司
247 106 tóng peace; harmony 贈開府儀同三司
248 106 tóng an agreement 贈開府儀同三司
249 106 tóng same; sama 贈開府儀同三司
250 106 tóng together; saha 贈開府儀同三司
251 98 chì imperial decree 代宗勅下流行目中宜編入一切經目錄
252 98 chì Daoist magic 代宗勅下流行目中宜編入一切經目錄
253 98 Buddhist temple; monastery; mosque 福寺譯
254 98 a government office 福寺譯
255 98 a eunuch 福寺譯
256 98 Buddhist temple; vihāra 福寺譯
257 97 biǎo clock; a wrist watch 表錄集等
258 97 biǎo a coat; outer clothing 表錄集等
259 97 biǎo a mark; a border 表錄集等
260 97 biǎo appearance; exterior; bearing 表錄集等
261 97 biǎo to show; to express; to manifest; to display 表錄集等
262 97 biǎo a memorial; a memorial to the throne 表錄集等
263 97 biǎo an example; a model 表錄集等
264 97 biǎo a stele 表錄集等
265 97 biǎo a grave inscription 表錄集等
266 97 biǎo a record; a table; a report; a form 表錄集等
267 97 biǎo an alias; an alternative name 表錄集等
268 97 biǎo a meter; an instrument; a gauge 表錄集等
269 97 biǎo a maternal cousin 表錄集等
270 97 biǎo a prostitute 表錄集等
271 97 biǎo Biao 表錄集等
272 97 biǎo to put on a coat 表錄集等
273 97 biǎo to praise 表錄集等
274 97 biǎo to tell; to declare 表錄集等
275 97 biǎo to present a memorial 表錄集等
276 97 biǎo to recommend 表錄集等
277 97 biǎo to investigate; to review 表錄集等
278 97 biǎo to mount [a frame]; to display [a picture] 表錄集等
279 97 biǎo to give medicine for driving out cold 表錄集等
280 97 biǎo to adorn 表錄集等
281 97 biǎo to mark; to indicate 表錄集等
282 97 biǎo part of a sundial that casts a shadown; gnomon 表錄集等
283 97 biǎo designation; vijñapti 表錄集等
284 94 yán to speak; to say; said 唐言無能勝將
285 94 yán language; talk; words; utterance; speech 唐言無能勝將
286 94 yán Kangxi radical 149 唐言無能勝將
287 94 yán a particle with no meaning 唐言無能勝將
288 94 yán phrase; sentence 唐言無能勝將
289 94 yán a word; a syllable 唐言無能勝將
290 94 yán a theory; a doctrine 唐言無能勝將
291 94 yán to regard as 唐言無能勝將
292 94 yán to act as 唐言無能勝將
293 94 yán word; vacana 唐言無能勝將
294 94 yán speak; vad 唐言無能勝將
295 93 nèi inside; interior 經內題云金剛頂一切如來真
296 93 nèi private 經內題云金剛頂一切如來真
297 93 nèi family; domestic 經內題云金剛頂一切如來真
298 93 nèi inside; interior 經內題云金剛頂一切如來真
299 93 nèi wife; consort 經內題云金剛頂一切如來真
300 93 nèi an imperial palace 經內題云金剛頂一切如來真
301 93 nèi an internal organ; heart 經內題云金剛頂一切如來真
302 93 nèi female 經內題云金剛頂一切如來真
303 93 nèi to approach 經內題云金剛頂一切如來真
304 93 nèi indoors 經內題云金剛頂一切如來真
305 93 nèi inner heart 經內題云金剛頂一切如來真
306 93 nèi a room 經內題云金剛頂一切如來真
307 93 nèi Nei 經內題云金剛頂一切如來真
308 93 to receive 經內題云金剛頂一切如來真
309 93 nèi inner; antara 經內題云金剛頂一切如來真
310 93 nèi self; adhyatma 經內題云金剛頂一切如來真
311 93 nèi esoteric; private 經內題云金剛頂一切如來真
312 93 shí ten 或十卷
313 93 shí Kangxi radical 24 或十卷
314 93 shí tenth 或十卷
315 93 shí complete; perfect 或十卷
316 93 shí ten; daśa 或十卷
317 89 method; way 及念誦法
318 89 France 及念誦法
319 89 the law; rules; regulations 及念誦法
320 89 the teachings of the Buddha; Dharma 及念誦法
321 89 a standard; a norm 及念誦法
322 89 an institution 及念誦法
323 89 to emulate 及念誦法
324 89 magic; a magic trick 及念誦法
325 89 punishment 及念誦法
326 89 Fa 及念誦法
327 89 a precedent 及念誦法
328 89 a classification of some kinds of Han texts 及念誦法
329 89 relating to a ceremony or rite 及念誦法
330 89 Dharma 及念誦法
331 89 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 及念誦法
332 89 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 及念誦法
333 89 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 及念誦法
334 89 quality; characteristic 及念誦法
335 88 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 四朝應制所翻經論
336 88 suǒ an office; an institute 四朝應制所翻經論
337 88 suǒ introduces a relative clause 四朝應制所翻經論
338 88 suǒ it 四朝應制所翻經論
339 88 suǒ if; supposing 四朝應制所翻經論
340 88 suǒ a few; various; some 四朝應制所翻經論
341 88 suǒ a place; a location 四朝應制所翻經論
342 88 suǒ indicates a passive voice 四朝應制所翻經論
343 88 suǒ that which 四朝應制所翻經論
344 88 suǒ an ordinal number 四朝應制所翻經論
345 88 suǒ meaning 四朝應制所翻經論
346 88 suǒ garrison 四朝應制所翻經論
347 88 suǒ place; pradeśa 四朝應制所翻經論
348 88 suǒ that which; yad 四朝應制所翻經論
349 88 èr two 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
350 88 èr Kangxi radical 7 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
351 88 èr second 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
352 88 èr twice; double; di- 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
353 88 èr another; the other 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
354 88 èr more than one kind 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
355 88 èr two; dvā; dvi 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
356 88 èr both; dvaya 大威力烏摳瑟摩明王經二卷
357 88 nián year 代宗朝大曆七年
358 88 nián New Year festival 代宗朝大曆七年
359 88 nián age 代宗朝大曆七年
360 88 nián life span; life expectancy 代宗朝大曆七年
361 88 nián an era; a period 代宗朝大曆七年
362 88 nián a date 代宗朝大曆七年
363 88 nián time; years 代宗朝大曆七年
364 88 nián harvest 代宗朝大曆七年
365 88 nián annual; every year 代宗朝大曆七年
366 88 nián year; varṣa 代宗朝大曆七年
367 87 三藏 sān zàng San Zang 玄宗朝金剛智三藏洎
368 87 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 玄宗朝金剛智三藏洎
369 87 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 玄宗朝金剛智三藏洎
370 85 大德 dàdé most virtuous 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
371 85 大德 dàdé Dade reign 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
372 85 大德 dàdé a major festival 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
373 85 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
374 85 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 右翻經大德青龍寺沙門良賁奉勅撰
375 85 zhōng middle 不入今計中
376 85 zhōng medium; medium sized 不入今計中
377 85 zhōng China 不入今計中
378 85 zhòng to hit the mark 不入今計中
379 85 zhōng in; amongst 不入今計中
380 85 zhōng midday 不入今計中
381 85 zhōng inside 不入今計中
382 85 zhōng during 不入今計中
383 85 zhōng Zhong 不入今計中
384 85 zhōng intermediary 不入今計中
385 85 zhōng half 不入今計中
386 85 zhōng just right; suitably 不入今計中
387 85 zhōng while 不入今計中
388 85 zhòng to reach; to attain 不入今計中
389 85 zhòng to suffer; to infect 不入今計中
390 85 zhòng to obtain 不入今計中
391 85 zhòng to pass an exam 不入今計中
392 85 zhōng middle 不入今計中
393 82 zhì to; until 至憂黎元
394 82 zhì Kangxi radical 133 至憂黎元
395 82 zhì extremely; very; most 至憂黎元
396 82 zhì to arrive 至憂黎元
397 82 zhì approach; upagama 至憂黎元
398 79 yún cloud 亦云經
399 79 yún Yunnan 亦云經
400 79 yún Yun 亦云經
401 79 yún to say 亦云經
402 79 yún to have 亦云經
403 79 yún a particle with no meaning 亦云經
404 79 yún in this way 亦云經
405 79 yún cloud; megha 亦云經
406 79 yún to say; iti 亦云經
407 74 chéng honesty; sincerity 愚誠庶昭玄造矣
408 74 chéng if 愚誠庶昭玄造矣
409 74 chéng truly; indeed 愚誠庶昭玄造矣
410 74 chéng Sincerity 愚誠庶昭玄造矣
411 74 chéng honesty; ārjava 愚誠庶昭玄造矣
412 74 to translate; to interpret 次後續譯進上具件如後
413 74 to explain 次後續譯進上具件如後
414 74 to decode; to encode 次後續譯進上具件如後
415 74 his; hers; its; theirs 兼統其
416 74 to add emphasis 兼統其
417 74 used when asking a question in reply to a question 兼統其
418 74 used when making a request or giving an order 兼統其
419 74 he; her; it; them 兼統其
420 74 probably; likely 兼統其
421 74 will 兼統其
422 74 may 兼統其
423 74 if 兼統其
424 74 or 兼統其
425 74 Qi 兼統其
426 74 he; her; it; saḥ; sā; tad 兼統其
427 71 gòng together 右件三部共四卷
428 71 gòng to share 右件三部共四卷
429 71 gòng Communist 右件三部共四卷
430 71 gòng to connect; to join; to combine 右件三部共四卷
431 71 gòng to include 右件三部共四卷
432 71 gòng all together; in total 右件三部共四卷
433 71 gòng same; in common 右件三部共四卷
434 71 gòng and 右件三部共四卷
435 71 gǒng to cup one fist in the other hand 右件三部共四卷
436 71 gǒng to surround; to circle 右件三部共四卷
437 71 gōng to provide 右件三部共四卷
438 71 gōng respectfully 右件三部共四卷
439 71 gōng Gong 右件三部共四卷
440 71 gòng together; saha 右件三部共四卷
441 70 jǐn to be cautious; to be careful 右沙門圓照謹依元勅令本集出
442 70 jǐn sincere; solemn 右沙門圓照謹依元勅令本集出
443 70 jǐn taciturn; reticent 右沙門圓照謹依元勅令本集出
444 70 jǐn to strictly prohibit 右沙門圓照謹依元勅令本集出
445 70 jǐn respectful; gaurava 右沙門圓照謹依元勅令本集出
446 69 jìn to enter 進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏
447 69 jìn to advance 進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏
448 69 jìn diligence; perseverance 進試鴻臚卿大興善寺大廣智不空三藏
449 69 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 上所翻譯經已入目者
450 69 zhě that 上所翻譯經已入目者
451 69 zhě nominalizing function word 上所翻譯經已入目者
452 69 zhě used to mark a definition 上所翻譯經已入目者
453 69 zhě used to mark a pause 上所翻譯經已入目者
454 69 zhě topic marker; that; it 上所翻譯經已入目者
455 69 zhuó according to 上所翻譯經已入目者
456 69 zhě ca 上所翻譯經已入目者
457 68 wén to hear 如或上聞聖慈允
458 68 wén Wen 如或上聞聖慈允
459 68 wén sniff at; to smell 如或上聞聖慈允
460 68 wén to be widely known 如或上聞聖慈允
461 68 wén to confirm; to accept 如或上聞聖慈允
462 68 wén information 如或上聞聖慈允
463 68 wèn famous; well known 如或上聞聖慈允
464 68 wén knowledge; learning 如或上聞聖慈允
465 68 wèn popularity; prestige; reputation 如或上聞聖慈允
466 68 wén to question 如或上聞聖慈允
467 68 wén heard; śruta 如或上聞聖慈允
468 68 wén hearing; śruti 如或上聞聖慈允
469 68 yǒu is; are; to exist 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
470 68 yǒu to have; to possess 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
471 68 yǒu indicates an estimate 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
472 68 yǒu indicates a large quantity 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
473 68 yǒu indicates an affirmative response 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
474 68 yǒu a certain; used before a person, time, or place 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
475 68 yǒu used to compare two things 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
476 68 yǒu used in a polite formula before certain verbs 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
477 68 yǒu used before the names of dynasties 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
478 68 yǒu a certain thing; what exists 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
479 68 yǒu multiple of ten and ... 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
480 68 yǒu abundant 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
481 68 yǒu purposeful 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
482 68 yǒu You 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
483 68 yǒu 1. existence; 2. becoming 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
484 68 yǒu becoming; bhava 經內題云佛母大孔雀明王經初有啟請法在上卷經前
485 67 xiū to decorate; to embellish 并修疏記碑
486 67 xiū to study; to cultivate 并修疏記碑
487 67 xiū to repair 并修疏記碑
488 67 xiū long; slender 并修疏記碑
489 67 xiū to write; to compile 并修疏記碑
490 67 xiū to build; to construct; to shape 并修疏記碑
491 67 xiū to practice 并修疏記碑
492 67 xiū to cut 并修疏記碑
493 67 xiū virtuous; wholesome 并修疏記碑
494 67 xiū a virtuous person 并修疏記碑
495 67 xiū Xiu 并修疏記碑
496 67 xiū to unknot 并修疏記碑
497 67 xiū to prepare; to put in order 并修疏記碑
498 67 xiū excellent 并修疏記碑
499 67 xiū to perform [a ceremony] 并修疏記碑
500 67 xiū Cultivation 并修疏記碑

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
juǎn wrapped
one; eka
zhǐ leaf for writing on; pattra
jīng sutra; discourse
 1. sun; sūrya
 2. a day; divasa
děng same; equal; sama
fèng offer; upanī
near to; antike
yòu right; dakṣiṇa
 1. sān
 2. sān
 3. sān
 1. three; tri
 2. sa
 3. three kinds; trividha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿质达霰 阿質達霰 97 Ajitasena
阿閦如来念诵法 阿閦如來念誦法 196 Aksobhya Tathagata Liturgy
阿唎多罗 阿唎多羅 196 Arya-Tara
阿鲁 阿魯 97 Aru
阿目佉 97 Amoghavajra
阿目佉跋折罗 阿目佉跋折羅 196 Amoghavajra
安国 安國 196
 1. Parthia
 2. Anguo
安西 196 Anxi
阿毘达摩 阿毘達摩 196 Abhidharma
八大菩萨 八大菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas; aṣṭamahopaputra
百千颂大集经地藏菩萨请问法身赞 百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚 98 Bai Qian Song Da Ji Jing Dizang Pusa Qingwen Fashen Zan
宝意 寶意 98 Ratnamati
宝应 寶應 66
 1. Baoying
 2. Baoying
 3. Baoying
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
北凉 北涼 66 Northern Liang
北齐 北齊 66 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
北天竺 98 Northern India
北狄 98 Northern Di
北庭 66 Beiting
贝叶 貝葉 98 pattra palm leaves
本记 本記 66 Annals
本州 98 Honshū
兵部 98 Ministry of War
般若经 般若經 98 Prajnaparamita Sutras
般若三藏 98 Prajna
般若心经 般若心經 98 The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
般若波罗蜜多心经 般若波羅蜜多心經 98
 1. The Heart Sutra
 2. Prajñāpāramitā Heart Sūtra; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
波斯 66 Persia
不动使者陀罗尼秘密法 不動使者陀羅尼祕密法 98 Secret Dhāraṇī Ritual of Akshobya and his Messengers; Budong Shizhe Tuoluoni Mimi Fa
不空金刚 不空金剛 98 Amoghavajra
不空羂索毘卢遮那佛大灌顶光真言 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光真言 98 Amoghapāśahṛdayasūtra; Bu Kong Juan Suo Piluzhena Fo Da Guan Ding Guang Zhenyan
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长安中寺 長安中寺 99 Chang'an Zhong Temple
长乐 長樂 67 Changle
成实论 成實論 99 Satyasiddhiśāstra; Cheng Shi Lun; Treatise of Establishing Reality
成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 99 Ritual for Attainment of the Wonderful Lotus Sutra Yoga Contemplation; Chengjiu Miaofa Lianhua Jing Wang Yujia Guan Zhi Yi Gui
承明 99 Chengxing reign
崇福寺 99 Chongfu Temple; Weiguo Xi Temple; National Western Temple
除一切疾病陀罗尼经 除一切疾病陀羅尼經 99 Sarvarogapraśamanidhāraṇī sūtra; Chu Yiqie Jibing Tuoluoni Jing
传灯 傳燈 67
 1. Handing Down the Light
 2. Transmission of the Lamp
 3. Chuan Deng
春秋 99
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu; Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
出生无边门陀罗尼经 出生無邊門陀羅尼經 99
 1. Anantamukhasādhakadhāraṇī; Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing
 2. Scripture of the Sublime Grasp of the Immeasurable Portal; Chusheng Wubian Men Tuoluoni Jing
慈恩寺 99
 1. Ci En Temple
 2. Ci En Temple
慈惠 99 Venerable Tzu Hui
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
慈航 99
 1. ferry of compassion
 2. Compassionate Ferry
 3. a way of saving someone
 4. Tzu Hang; Cihang
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大花严长者问佛那罗延力经 大花嚴長者問佛那羅延力經 100 Da Hua Yan Zhangzhe Wen Fo Naluoyan Li Jing
大集大虚空藏菩萨所问经 大集大虛空藏菩薩所問經 100 Gagaṇagañjaparipṛcchā; Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing
大集经 大集經 68
 1. Great Collection Sutra
 2. Mahasamghata; Mahāsaṃghāta; Maha Sajnipata Sutra; Mahā-sajnipāta-sūtra; Mahāsannipāta
大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 100 Śrīmahādevīvyākaraṇasūtra; Da Jixiang Tian Nu Shi Er Qi Yibai Ba Ming Wugou Dasheng Jing
大孔雀明王画像坛场仪轨 大孔雀明王畫像壇場儀軌 100 Great Peahen Queen of Spells; Da Kongque Ming Wang Huaxiang Tan Chang Yi Gui
大内 大內 100 Main Imperial Palace
大秦 100 the Roman Empire
大圣天欢喜双身毘那夜迦法 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法 100
 1. Da Sheng Tian Huanxi Shuang Shen Pi Na Ye Jia Fa
 2. Ritual of the Dual-Bodied Vinaayaka; Da Sheng Tian Huanxi Shuang Shen Pinayejia Fa
大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经 大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經 100 Sutra on the Adornments of the Merit of the Buddha Land of the Great Sage Mañjuśrī; Da Sheng Wenshushili Pusa Fosha Gongde Zhuangyan Jing
大圣文殊师利菩萨赞佛法身礼 大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮 100 Da Sheng Wenshushili Zan Fofa Shen Li
大随求陀罗尼 大隨求陀羅尼 100 Mahāpratisarā Dharani; Great Wish-Fulfilling Dharani
大唐 100 Tang Dynasty
大唐贞元续开元释教录 大唐貞元續開元釋教錄 100 Tang Dynasty Zhen Yuan Era Buddhist Teachings Continued Catalog; Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu
大通 100 Da Tong reign
大威力乌枢瑟摩明王经 大威力烏樞瑟摩明王經 100 Mahābalavajrakrodhasūtra; Da Weili Wu Shu Se Mo Ming Wang Jing
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大虚空藏菩萨念诵法 大虛空藏菩薩念誦法 100 Recitation Methods of the Great Akasagarbha Bodhisattva
大药叉女欢喜母并爱子成就法 大藥叉女歡喜母并愛子成就法 100 Hariti and Beloved Children Accomplishment Ritual; Da Yaochanu Huanxi Mu Bing Ai Zi Chengjiu Fa
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大方广如来藏经 大方廣如來藏經 100 Tathāgatagarbhasūtra; Dafang Guang Rulai Cang Jing
大和 100
 1. Yamato
 2. Dahe
大慧禅师 大慧禪師 100 Chan Master Dahui; Nanyue Huairang
代宗 100 Emperor Daizong of Tang
大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释 大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 100 A Commentary on the Guiding Principle of the Perfection of Insight in the sūtra on the Unfailing True Vow of the Thunderbolt of Great Bliss; Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi
大乐金刚萨埵修行成就仪轨 大樂金剛薩埵修行成就儀軌 100 The Great Bliss Vajrasattva Cultivation of Attainments Ritual Manual; Dale Jingang Saduo Xiuxing Chengjiu Yi Gui
大历 大曆 100 Dali
达磨 達磨 100 Bodhidharma
达摩 達摩 68 Bodhidharma
道宣 100 Daoxuan
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大毘卢遮那成佛神变加持经 大毘盧遮那成佛神變加持經 100 Vairocana Sutra
大毗婆沙 大毘婆沙 100 Abhidharmamahāvibhāṣa; Mahāvibhāṣa; Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Great Exegesis of Abhidharma
大日经略摄念诵随行法 大日經略攝念誦隨行法 100 Vairocana Sutra Abbreviated Liturgy; Dari Jing Lue She Niansong Suixing Fa
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘理趣六波罗蜜多经 大乘理趣六波羅蜜多經 68
 1. Sutra on the Mahayana Practice of the Six Perfections
 2. The sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections
大乘密严经 大乘密嚴經 100
 1. Ghanavyūhasūtra; Dasheng Mi Yan Jing
 2. Ghanavyūhasūtra; Dasheng Mi Yan Jing
大乘缘生论 大乘緣生論 100 Dasheng Yuan Sheng Lun
大尹 100 Senior Director
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 100
 1. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
大竹 100 Dazhu
顶轮王 頂輪王 100 Unsurpassed Wheel Turning King; Unsurpassed Golden Wheel Turning King
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东都 東都 68 Luoyang
东夏 東夏 68 Eastern China
东京 東京 68
 1. Tokyo
 2. Luoyang
 3. Dongjing Circuit
都部陀罗尼目 都部陀羅尼目 100 Dou Bu Tuoluoni Mu; List of Dharanis
多罗 多羅 100 Tara
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
法称 法稱 102 Dharmakirti
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法坚 法堅 102 Fa Jian
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵宫 梵宮 102 Palace of Brahmā
梵文 102 Sanskrit
梵相 102 Brahmadhvaja
梵语 梵語 102
 1. Sanskrit
 2. Sanskrit
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法性身 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
法月 102 Dharmacandra
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
飞锡 飛錫 102 Fei Xi
102 Fen
奉天 102 Fengtian
汾阳 汾陽 70 Fenyang
佛顶尊胜 佛頂尊勝 102 Usnisavijaya
佛顶尊胜陀罗尼 佛頂尊勝陀羅尼 102 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi; Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni
佛名经 佛名經 102 Sutra on the Names of the Buddhas; Fo Ming Jing
佛说大孔雀明王画像坛场仪轨 佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌 102 Great Peahen Queen of Spells; Fo Shuo Da Kongque Ming Wang Huaxiang Tan Chang Yi Gui
佛说大方广曼殊室利经 佛說大方廣曼殊室利經 102 Fo Shuo Dafangguang Manshushili Jing
佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经 佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經 102 Pretamukhāgnijvālayaśarakāradhāraṇīsūtra; Fo Shuo Jiuba Yan Kou E Gui Tuoluoni Jing
佛说摩利支天经 佛說摩利支天經 102 Mārīcīdhāraṇīsūtra; Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Jing
佛说一髻尊陀罗尼经 佛說一髻尊陀羅尼經 102 Usnisa Sutra; Fo Shuo Yi Ji Zun Tuoluoni Jing
佛为优填王说王法政论经 佛為優填王說王法政論經 102 Fo Wei Youtian Wang Shuo Wangfa Zheng Lun Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛母大孔雀明王经 佛母大孔雀明王經 102 Great Peahen Queen of Spells; Fomu Da Kongque Ming Wang Jing
迴向轮经 迴向輪經 102 Pariṇāmacakrasūtra; Huixiang Lun Jing
佛陀耶舍 102 Buddhayaśas
102 Fu
高帝 103
 1. Gao Di
 2. Emperor Gao [of Southern Qi]
高宗 71
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 103 official (imperial) position
根本说一切有部 根本說一切有部 103 Mūlasarvāstivāda
103 7th heavenly stem
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
灌顶经 灌頂經 103 Consecration Sutra
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
广兴 廣興 103
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
光化 103 Guanghua
光启 光啟 103 Guangqi
光宅 103 Guangzhai
光宅寺 103 Guangzhai Temple
广智 廣智 103 Guangzhi
广州 廣州 103 Guangzhou
关内 關內 103 Guannei Circuit
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在大悲成就瑜伽莲华部念诵法门 觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門 103 Guanzizai Dabei Chengjiu Yujia Lianhua Bu Niansong Famen; Avalokitesvara Great Compassion Attainment Yogo Lotus Division Liturgy
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
观自在菩萨如意轮瑜伽 觀自在菩薩如意輪瑜伽 103 Avalokitesvara Bodhisattva Mani Jewel Wheel Yoga; Guanzizai Pusa Ruyi Lun Yujia
观自在菩萨授记经 觀自在菩薩授記經 103 Avalokitesvara Bodhisattva Vyakarana Sutra
观自在菩萨说普贤陀罗尼经 觀自在菩薩說普賢陀羅尼經 103 Samantabhadradhāraṇīsūtra; Guanzizai Pusa Shuo Puxian Tuoluoni Jing
观自在如意轮菩萨念诵法 觀自在如意輪菩薩念誦法 103 Avalokitesvara Mani Wheel Bodhisattva Liturgy
龟茲 龜茲 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
国学 國學 103
 1. national studies; studies of Confucian classics
 2. the Imperial College
 3. Kokugaku
海东 海東 104 Haidong
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
翰林 104 Hanlin
河东 河東 104
 1. Hedong
 2. Hedong
诃利帝母 訶利帝母 104 Hariti
河西 72 Hexi
河中 104 Hezhong
弘始 104 Hong Shi
洪泽 洪澤 104 Hongze
后秦 後秦 72 Later Qin
怀感 懷感 104 Huai Gan
怀素 懷素 104 Huai Su
皇甫 104 Huangfu
黄门 黃門 72 Huangmen
秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门 穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門 104 Ucchuṣma Teaches the Supernatural Powers of Dharani Magic; Hui Ji Jingang Shuo Shentong Da Man Tuoluoni Fa Shu Ling Yao Men
慧静 慧靜 104 Hui Jing
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧照 104 Hui Zhao
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
秽迹金刚 穢跡金剛 104 Ucchusma
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦毕试国 迦畢試國 106 Kāpiśī
集安 106 Ji'an
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
建中 106 Jianzhong
教王 106 Pope
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
嘉祥 106 Jiaxiang County
嘉兴 嘉興 106 Jiaxing
甲戌 74 eleventh year A11 of the 60 year cycle
罽賓 106 Kashmir
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
戒坛 戒壇 106
 1. Precept Altar
 2. ordination platform
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
景净 景淨 106 Jing Jing
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相 金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相 106 Trailokyavijayamahākalparājā; Jingang Ding Chao Sheng San Jie Jing Shuo Wen Shu Wu Zi Zhenyan Sheng Xiang
金刚顶经 金剛頂經 106 Vajra Crown Tantra; Vajraśekharasūtra
金刚顶经多罗菩萨念诵法 金剛頂經多羅菩薩念誦法 106 Vajra Crown Tantra Tara Bodhisattva Liturgy (Jingang Ding Jing Duoluo Pusa Niansong Fa)
金刚顶经观自在王如来修行法 金剛頂經觀自在王如來修行法 106 Vajra Pinnacle Sutra Lokesvararaja Tathagata Practice Ritual; Jingang Ding Jing Guanzizai Wang Rulai Xiuxing Fa
金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法 106 Vajra Pinnacle Superior Yogao Samantabhadra Bodhisattva Liturgy; Jingang Ding Sheng Chu Yujia Puxian Pusa Niansong Fa
金刚顶瑜伽降三世成就极深密门 金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 106 Vajraśekhara-yoga's Very Highest and Secret Methods of Trailokyavijaya Siddhi; Jingang Ding Yujia Jiang San Shi Chengjiu Ji Shen Mi Men
金刚顶瑜伽念珠经 金剛頂瑜伽念珠經 106 Jingang Ding Yujia Nian Zhu Jing
金刚顶瑜伽三十七尊礼 金剛頂瑜伽三十七尊禮 106 Jingang Ding Yujia San Shi Qi Zun Li; Vajra Crown Yoga and Thirty Seven Deities Ritual
金刚顶瑜伽真实大教王经 金剛頂瑜伽真實大教王經 106 The Adamantine Pinnacle: Yoga of Truth and Scripture of the Great King of Teachings
金刚顶瑜伽中发阿耨多罗三藐三菩提心论 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論 106 The Bodhicitta Sastra; Jingang Ding Yujia Zhong Fa Anouduoluo Sanmiao Sanputi Xin Lun
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚经 金剛經 106
 1. The Diamond Sutra
 2. Diamond Sutra
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚寿命陀罗尼经 金剛壽命陀羅尼經 106 Vajra Longevity Dharani Sutra; Jingang Shouming Tuoluoni Jing
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚王菩萨 金剛王菩薩 106 Hevajra
金阁寺 金閣寺 106
 1. Jinge Temple
 2. Rokuonji; Kinkakuji
景福 106 Jingfu
净满 淨滿 106 Vairocana
泾阳 涇陽 74 Jingyang
景云 景雲 74 Jingyun reign
京兆 106
 1. Jingzhao; Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
九卿 106 nine ministers
九部经 九部經 106 navāṅga; navāṅga-śāsana; navaṅga-sāsana; nava-vidha sūtrānta; nine kinds of teaching
鸠摩罗什 鳩摩羅什 106 Kumarajiva; Kumārajīva
九天 106 Ninth Heaven
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
集贤院 集賢院 106 Academy of Scholarly Worthies
吉祥天女 106
 1. Laksmi
 2. Laksmi
俱舍论 俱舍論 106 Abhidharmakośabhāṣya; Abhidharmakośaśastra; Discourse on the Repository of Abhidharma Discussions
开元 開元 75 Kai Yuan
开元录 開元錄 75 Kaiyuan Catalog
开元释教录 開元釋教錄 75 Record of Buddhist Teachings Compiled During the Kaiyuan Era; Kaiyuan Catalog
崆峒 107 Kongtong
孔雀明王经 孔雀明王經 107 Peacock Wisdom King Sutra
空也 107 Kūya
会稽郡 會稽郡 107 Kuaiji commandery
107
 1. Kunlun mountains
 2. Kailasa
礼忏 禮懺 108 liturgy for confession
良贲 良賁 108 Liang Ben
梁朝 76 Liang Dynasty
莲花经 蓮花經 76 The Lotus Sutra
礼部 禮部 108 Ministry of (Confucian) Rites
礼经 禮經 108 Classic of Rites
麟德 108 Linde
灵山 靈山 108
 1. Spiritual Mountain
 2. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
灵武 靈武 108 Lingwu
临泉 臨泉 108 Linquan
理趣经 理趣經 108 Adhyardhaśatikā-prajñāpāramitā-sūtra
历山 歷山 76 Mount Li
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六和 108 Six Points of Reverent Harmony
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙宫 龍宮 108 Palace of the Dragon King
龙树 龍樹 108 Nagarjuna
鲁国 魯國 76 Luguo
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
罗什 羅什 108 Kumārajīva
鹿苑 108 Mṛgadāva; Deer Park
律藏 108 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法 曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法 77 Manjusri Bodhisattva Five Syllable Yoga Ritual; Manshushili Tongzi Pusa Wu Zi Yujia Fa
109
 1. the Pleiades
 2. Pleiades; Kṛttikā
蒙日 109 Gaspard Monge
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
末利支提婆 109 Marici
摩腾 摩騰 109 Kasyapamatanga
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
那烂陀寺 那爛陀寺 110
 1. Nalanda Mahavihara
 2. Nalanda Mahavihara
南门 南門 78 South Gate
南天 110 Southern India
南天竺 78 Southern India
南海 110
 1. South China Sea
 2. Nanhai
 3. southern waters; Southern Ocean
 4. Nanhai [lake]
 5. Nanhai [district and county]
内明 內明 110 Adhyatmāvidyā; Inner Meaning
内教 內教 110 Neidian; Internal Classics
能净一切眼疾病陀罗尼经 能淨一切眼疾病陀羅尼經 110 Cakṣurviśodhanavidyā; Neng Jing Yiqie Yan Jibing Tuoluoni Jing
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
宁国 寧國 110 Ningguo
112
 1. Peng
 2. Peng
彭城 80 Pengcheng; City of Peng
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘沙门天王经 毘沙門天王經 112
 1. ātānātīyasūtra; Sutra of Deva King Vaisravana
 2. Aṭānāṭīyamasūtra; Pishamen Tian Wang Jing
婆沙 112 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Apidamo Dapiposha Lun; Vibhāṣā
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
遍智藏般若波罗蜜多心经 普遍智藏般若波羅蜜多心經 112 Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
菩提场所说一字顶轮王经 菩提場所說一字頂輪王經 112 Bodhimaṇḍanirdeśaikākṣaroṣṇiṣakakravartirājasūtra; Puti Changsuo Shuo Yizi Ding Lunwang Jing
菩提场庄严陀罗尼经 菩提場莊嚴陀羅尼經 112 Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī; Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing
普贤 普賢 112 Samantabhadra
七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经 七俱胝佛母所說准提陀羅尼經 113 The Maha-Cundi Dharani Sutra
千臂千钵曼殊室利经 千臂千鉢曼殊室利經 113 Sutra of the Thousand Hand, Thousand Bowl Manjusri
千手千眼观世音菩萨大身呪本 千手千眼觀世音菩薩大身呪本 113 Text of the Great Body of Avalokitesvara Bodhisattva with Thousand Hands and Thousand Eyes Mantra; Qian Shou Qian Yan Guanshiyin Pusa Da Shen Zhou Ben
千手千眼观自在 千手千眼觀自在 113 Thousand-Hand Thousand-Eye Guanyin; Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokiteśvara
千叶 千葉 113 Chiba
乾元 113 Qianyuan
乔答摩 喬答摩 113 Gautama; Gotama
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 5. the Chinese; cīna
青龙 青龍 81
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
请雨经 請雨經 113 Prayer for Rain Sutra
清流 113 Qingliu
青龙寺 青龍寺 113 Qing Long Temple
只树 祇樹 113 Jetavana; Prince Jetta's Grove
祇园 祇園 113 Jeta Grove; Jetavana
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
仁王般若念诵法 仁王般若念誦法 114 Ren Wang Bore Niansong Fa; Humane Kings Liturgy
仁王般若陀罗尼释 仁王般若陀羅尼釋 114 Ren Wang Bore Tuoluoni Shi; Humane Kings Dharani Liturgy
仁王护国般若波罗蜜经 仁王護國般若波羅蜜多經 114 The Prajnaparamita Sutra Explaining How Benevolent Kings may Protect their Countries; Renwang Huguo Boreboluomi Jing
仁王护国般若波罗蜜经疏 仁王護國般若波羅蜜多經疏 114 Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu
仁王护国般若波罗蜜经陀罗尼念诵仪轨 仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌 114 Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Tuoluoni Niansong Yi Gui; Scripture for Humane Kings for Protection of the Country Dharani Liturgy
仁王护国经 仁王護國經 114 Renwang Jing; Scripture for Humane Kings
仁王经 仁王經 114 Renwang Jing; Scripture for Humane Kings
仁王经疏 仁王經疏 114 Ren Wang Jing Shu
仁王念诵仪轨 仁王念誦儀軌 114 Humane Kings Liturgy
仁寿 仁壽 114 Renshou
日天 114 Surya; Aditya
日丽 日麗 82 Rili
入法界品四十二字观 入法界品四十二字觀 114 Method of Meditation on the Forty-two Letters of the Gaṇdhayūha Chapter
睿宗 睿宗 114 Ruizong Zongyao
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如意轮念诵法 如意輪念誦法 114 Mani Wheel Liturgy
入藏录 入藏錄 114 Ru Zang Lu
三公 115 Three Ducal Ministers; Three Excellencies
三十五佛名礼忏文 三十五佛名禮懺文 115 Liturgy for Confession with the Names of Thirty Five Buddhas (Sanshi Wu Fo Ming Li Chan Wen)
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
萨婆多 薩婆多 115 Sarvāstivāda
僧慧 115
 1. Seng Hui
 2. Seng Hui
 3. Senghui
僧景 115 Seng Jing
僧伍 115 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
尚书仆射 尚書僕射 115 Shang Shu Pu She
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
115
 1. Shao
 2. Shao
圣迦抳忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 115 Wrathful Vajrakumara bodhisattva Attainment Ritual; Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing
圣历 聖曆 83 Sheng Li reign
圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法 115 Recitation and Recollection Methods for Establishing the Great Divine Signs of the Wrathful King, the Sage Yamantaka
圣坚 聖堅 115 Shengjian; Shi Shengjian
圣上 聖上 115 courtier's or minister's form of address for the current Emperor
实叉难陀 實叉難陀 115 Śiksānanda; Siksananda
十力经 十力經 115 Daśabalasūtra; Shi Li Jing
释氏 釋氏 115 Sakya clan
十二月 115
 1. December; the Twelfth Month
 2. twelfth lunar month; phālguna
史馆 史館 115 Historiography Institute
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释教 釋教 115 Buddhism
十七大 115 17th National Congress of the Communist Party of China
十一面观自在菩萨 十一面觀自在菩薩 115 Eleven-faced Avalokitesvara Bodhisattva
十一月 115
 1. November; the Eleventh Month
 2. eleventh lunar month; māgha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
师子国 師子國 115 Simhala; Siṃhala
师宗 師宗 115 Shizong
受菩提心戒仪 受菩提心戒儀 115 Bodhicitta Precept Ceremony; Shou Putixin Jie Yi
守护国界主陀罗尼经 守護國界主陀羅尼經 115 Protection of the Ruler of the State Dharani Sutra; Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing
寿山 壽山 115 Shoushan
说文 說文 83 Shuo Wen Jie Zi
四分律 83
 1. Four Part Vinaya
 2. Dharmaguputakavinaya; Four Part Vinaya
四分 115 four divisions of cognition
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
肃宗 肅宗 83
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
83 Sui Dynasty
肃宗皇帝 肅宗皇帝 83 Emperor Suzong of Tang
太常 84 Minister of Ceremonies; Rector of the Imperial Academy
太原 84 Taiyuan
唐朝 84 Tang Dynasty
唐肃宗 唐肅宗 84 Emperor Suzong of Tang
昙无谶 曇無讖 116 Dharmaksema; Dharmakṣema
昙无德 曇無德 116 Dharmaguptaka
桃园 桃園 116 Taoyuan
天宝 天寶 116 Tianbao
天皇 116 Japanese Emperor
天长 天長 116 Tianchang
天竺 116 India; Indian subcontinent
童寿 童壽 116 Kumarajiva
万言 萬言 119 Wan Yan
王臣 119 Wang Chen
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
119 Wei River
微臣 119 this small official; humble servant
威怒王 119 Vidyaraja; Wisdom King
威远 威遠 119 Weiyuan
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊菩萨 文殊菩薩 119 Manjusri Bodhisattva
文殊院 119 Manjusri Temple
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利佛土严净经 文殊師利佛土嚴淨經 119 Sutra on the Adornments and Purity of the Buddha Land of Mañjuśrī; Wenshushili Fotu Yan Jing Jing
无动尊 無動尊 119 Acalanatha
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
五字陀罗尼颂 五字陀羅尼頌 119 Pañcākṣaradhāraṇīkārikā; Wu Zi Tuoluoni Song
武德 119 Wude
武都 119 Wudu
勿提提犀鱼 勿提提犀魚 119 Utpalavīrya
无忧王 無憂王 119 King Aśoka; Asoka; Ashoka
五月 119 May; the Fifth Month
西国 西國 120 Western Regions
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
西凉 西涼 120 Western Liang
西明寺 120 Xi Ming Temple
西秦 120 Western Qin
西域 120 Western Regions
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
咸亨 120 Xianheng
小乘 120 Hinayana
夏州 120 Xiazhou
西明 120 Ximing; Daoxuan
心地观经 心地觀經 120 Sutra on the Contemplation of the Mind; Mahayana Sutra on the Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature
辛亥 120 Xin Hai year
兴平 興平 120 Xingping
兴元 興元 120 Xingyuan
心经 心經 88
 1. Heart Sutra
 2. The Heart Sutra; The Prajñāpāramitā Heart Sutra
西戎 120 the Xirong
西天 120 India; Indian continent
修习般若波罗蜜菩萨观行念诵仪轨 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌 120 Prajnaparamita Bodhisattva Cultivation, Visualization, and Chanting Ritual; Xiu Xi Boreboluomi Pusa Guan Xing Niansong Yi Gui
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
120 Xu
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
玄宗 88 Emperor Xuanzong of Tang
玄教 120 Taoism
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
焰口 121 Flaming Mouth
121 Yao
姚秦 姚秦 89 Later Qin
叶衣观自在菩萨 葉衣觀自在菩薩 121 Parnasavari Avalokitesvara Bodhisatttva
谒者 謁者 121
 1. an envoy
 2. Master of Ceremonies; Receptionist
 3. Yezhe
仪轨经 儀軌經 121 Kalpa Sutra
译经图纪 譯經圖紀 121 Notes on the Illustrations to the Translations of the Scriptures
译经院 譯經院 121 Institute for Sutra Translation
一乘 121 ekayāna; one vehicle
一字佛顶轮王 一字佛頂輪王 121 Ekaksara-usnisa-cakravartin
印度 121 India
121 Ying
一切如来金刚寿命陀罗尼经 一切如來金剛壽命陀羅尼經 121 Yiqie Rulai Sarvatathagata Jingang Longevity Dharani Sutra; Jingang Shouming Tuoluoni Jing
一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经 一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經 121 The Scripture of the Mudrās and Dhāraṇīs of the Precious Repository of the Secret Whole-body Śarīra of all the Tathāgata; Yiqie Rulai Xin Mimi Quanshen Sheli Bao Qie Yin Tuoluoni Jing
一字奇特佛顶经 一字奇特佛頂經 121 Uṣṇīṣacakravartitantra; Yizi Qite Fo Ding Jing
永福 121 Yongfu
永济 永濟 89 Yongji
永康 121 Yongkang
永清 121 Yongqing
永泰 121 Yongtai
永兴 121
 1. Yongxing reign
 2. Yongxing reign
 3. Yongxing
优禅尼国 優禪尼國 121 Ujjayanī
雨宝陀罗尼经 雨寶陀羅尼經 121 Vasudhārādhāraṇī; Yu Bao Tuoluoni Jing
远安 遠安 121 Yuan'an
鱼朝恩 魚朝恩 121 Yu Chao'en
121
 1. Yue; abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect; Cantonese dialect
 3. an initial particle
月氏 121 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
瑜伽教 121 Esoteric Buddhism
瑜伽经 瑜伽經 121
 1. Yoga Sutras
 2. Yoga Sutras
瑜伽金刚顶经释字母品 瑜伽金剛頂經釋字母品 121 Yujia Jingang Ding Jing Shi Zimu Pin; Explanation of Characters in the Yoga Vajra Crown Tantra
瑜伽莲华部念诵法 瑜伽蓮華部念誦法 121 Yujia Lianhua Bu Niansong Fa; Yoga Lotus Division Liturgy
允恭 121 Yungong
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
御史大夫 121 Imperial Secretary
于阗 于闐 121 Yutian
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
章敬寺 122 Zhangjing Temple
长清 長清 122 Changqing
詹事 122 Supply Official
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
真宗 122
 1. Zhao Heng; Emperor Zhenzong of Song
 2. true purpose; true teaching
 3. Shinshū
遮那 122 Vairocana
郑国 鄭國 90 Zhengguo
正月 122
 1. first month of the lunar calendar
 2. first lunar month; caitra
镇西 鎮西 122 Chinzei
贞元 貞元 122
 1. Zhenyuan
 2. Jōgen
智升 智昇 122 Zhi Sheng
智通 122 Zhi Tong
支谶 支讖 122
 1. Zhi Chen
 2. Lokasema
至大 122 Zhida reign
至德 122 Zhide reign
支那 122 Cina; China
执师子国 執師子國 122 Simhala; Siṃhala
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中说 中說 122 Zhong Shuo
中华 中華 122 China
终南山 終南山 122 Zhongnan Mountains
中书侍郎 中書侍郎 122 Attendant to the Palace Secretary; Attendant Gentleman of the Secretariat
中夏 122 China
122
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
 4. relating to Buddhism
 5. India
竺法护 竺法護 122 Dharmaraksa
竺佛念 90 Zhu Fonian; Fo Nian
庄严寺 莊嚴寺 122 Zhangyan Temple
缁门 緇門 122 Buddhists
资圣寺 資聖寺 122 Zisheng Temple

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 385.

Simplified Traditional Pinyin English
阿噜力 阿嚕力 196 alolik
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
菴罗 菴羅 196 mango
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿尾奢 196 spirit possession
八塔 98
 1. Eight Pagodas
 2. eight stupas
八相 98 eight stages of buddha’s progress
八相成道 98 eight episodes in completing the path; eight stages of Buddha’s progress
八藏 98 eight canons
百法 98 one hundred dharmas
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
宝车 寶車 98 jewelled cart
宝界 寶界 98 a Buddha land; a pure land
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
宝印 寶印 98 precious seal
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
本起 98 jātaka; a jātaka story
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不来 不來 98 not coming
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
禅院 禪院 99 a Chan temple; a Zen temple
长时 長時 99 eon; kalpa
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称念 稱念 99
 1. chant Buddha's name
 2. to chant the name of the Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
承事 99 to entrust with duty
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
除疑 99 to eliminate doubt
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大教王 100 tantra
大吉祥天 100 good fortune deva
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大小乘 100
 1. Greater or Lesser Vehicles
 2. Mahāyāna and Theravāda
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
道流 100 the stream of way; followers of the way
道俗 100
 1. monastics and laypeople
 2. layperson
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大雄 100
 1. Great Hero Monthly
 2. great hero; mahavira
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
二明 195 the two sciences; two kinds of wisdom; mastery of the two sciences
二时 二時 195 the two time periods; morning and evening
二义 二義 195 the two meanings; the two explanations; two teachings
二众 二眾 195 two groups
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法事 102 a Dharma event
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
翻经 翻經 102 to translate the scriptures
梵经 梵經 102 Brahma Sutra
梵本 102 a Sanskrit text
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
方等戒 102 the bodhisattva precepts
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
梵夹 梵夾 102 fanjia
饭僧 飯僧 102 to provide a meal for monastics
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法源 102
 1. origin of Dharma
 2. source of dharmas
法缘 法緣 102
 1. Dharma Affinity
 2. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
 3. conditions leading to dharmas
 4. affinity with the Buddhadharma
焚香 102
 1. Burning Incense
 2. to burn incense
分位 102 time and position
佛殿 102 a Buddhist shrine; a Buddha hall
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛土 102 Buddha land
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛印 102
 1. Buddha-seal; Buddha mudra
 2. a small statue of a Buddha
 3. Chan Master Foyin
福生 102 fortunate rebirth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
绀园 紺園 103 temple; monastery
高座 103 a high seat; a pulpit
高僧 103 an eminent monk; a senior monk
根缘 根緣 103 nature and conditioning environment
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观行 觀行 103 contemplation and action
灌顶道场 灌頂道場 103 consecration mandala
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
广说 廣說 103 to explain; to teach
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
含灵 含靈 104 living things; having a soul
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
和上 104 an abbot; a monk
弘宣 104 to widely advocate
弘教 104 to propagate teachings
护国 護國 104 Protecting the Country
护身 護身 104 protection of the body
护生 護生 104 Protecting Lives
化城 104 manifested city; illusory city
化众生 化眾生 104 to transform living beings
还源 還源 104 ceasing; cessation; nivṛtti
化人 104 a conjured person
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护摩 護摩 104 homa
火宅 104
 1. burning house
 2. the parable of the burning house
加被 106 blessing
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦娄罗 迦婁羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
降诞 降誕 106 anniversary of the Birth of the Buddha
讲经 講經 106
 1. Expounding the Dharma
 2. to teach the sutras
 3. to teach sutras
教理 106 religious doctrine; dogma
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒律 106
 1. Precepts
 2. śīla and vinaya; precepts and rules
戒学 戒學 106 training on morality
羯磨 106 karma
金翅鸟 金翅鳥 106
 1. suparna bird; suparni bird
 2. a garuda
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
近圆 近圓 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
经本 經本 106 Sutra
经律 經律 106 Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
经疏 經疏 106 sūtra commentary
经法 經法 106 canonical teachings
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
净住 淨住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
九部 106 navaṅga; nine parts
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第三 106 scroll 3
卷第一 106 scroll 1
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
开经 開經 107 sutra opening
空门 空門 107
 1. Gate of Emptiness
 2. the teaching that everything is emptiness
旷劫 曠劫 107
 1. a past kalpa
 2. since ancient times
离我相 離我相 108 to transcend the notion of a self
立义 立義 108 establishing the definition
莲花部 蓮花部 108 lotus division
了义 了義 108 nītārtha; definitive
灵塔 靈塔 108 a memorial pagoda; a sacred stupa
灵瑞 靈瑞 108 udumbara
理趣 108 thought; mata
理体 理體 108 the substance of all things
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
论法 論法 108 argumentation; discourse upon
轮王 輪王 108 wheel turning king
律疏 108 vinaya commentary
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
曼茶罗 曼茶羅 109 mandala
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
门经 門經 109 funeral service recited at the door of a house
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
妙行 109 a profound act
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
密行 109
 1. Secret Practice
 2. secret practice; private practice
密印 109 a mudra
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
魔界 109 Mara's realm
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
牟尼室利 109 Muniśrī
内证 內證 110 personal realization; inner understanding; pratyātmādhigama
念珠 110
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
品第一 112 Chapter One
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
蒲团 蒲團 112
 1. Cushion
 2. meditation mat; rush cushion
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
七支 113 seven branches
亲承 親承 113 to entrust with duty
请法 請法 113 Request Teachings
请僧 請僧 113 monastics invited to a Dharma service
清众 清眾 113
 1. Participating Member (qingzhong, lit. “pure assembly”/“without duty”)
 2. the monastic community
 3. duty-less assistants
勤修 113 cultivated; caritāvin
求法 113 to seek the Dharma
契印 113 a mudra
去来今 去來今 113 past, present, and future
劝发 勸發 113 encouragement
群生 113 all living beings
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
人王 114 king; nṛpa
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
融通 114
 1. Interpenetrative
 2. to blend; to combine; to mix; to
 3. Rongtong
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入室 114
 1. to enter the master's study for examination or instruction
 2. to enter the master's study
入藏 114
 1. to be included in the canon
 2. to enter Tibet
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
三部 115 three divisions
三部经 三部經 115 three sutras; group of three scriptures
三车 三車 115 [the parable of the] three carts
三大 115 the three greatnesses; triple significance
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三经 三經 115 three sutras; group of three scriptures
三聚净戒 三聚淨戒 115 the three categories of pure [bodhisattva] precepts
三密 115 three mysteries
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三学 三學 115 threefold training; triśikṣā
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩耶 115
 1. vow; samaya
 2. occasion
三十七尊 115 thirty-seven worthies
僧房 115 monastic quarters
僧俗 115 monastics and laypeople
僧徒 115 master and disciples
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
僧蓝 僧藍 115 sangharama; samgharama; temple; monastery
僧侣 僧侶 115
 1. monastic
 2. Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
僧寺 115 temple; monastery
僧衣 115 monastic robes
僧斋 僧齋 115 to provide a meal for monastics
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
沙弥戒 沙彌戒 115 the novice precepts; Sramanera Precepts
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善说 善說 115 well expounded
善因 115 Wholesome Cause
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深妙 115 profound; deep and subtle
圣位 聖位 115 sagehood stage
圣观自在 聖觀自在 115 Sacred Avalokitesvara
圣教 聖教 115 sacred teachings
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
圣心 聖心 115 holy mind; Buddha mind
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
世论 世論 115 worldly discussions; hedonistic teachings
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 115 son of Śākya; a disciple of the Buddha; a monk
十八会 十八會 115 eighteen assemblies
十善 115 the ten virtues
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受用身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
水乳 115 water and milk
四句 115 four verses; four phrases
四生 115 four types of birth
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
寺僧 115 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
寺中 115 within a temple
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
窣堵波 115 a stupa
随求 隨求 115 wish-fulfillment
所持 115 adhisthana; empowerment
俗姓 115 secular surname
天鼓 116 divine drum
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
往诣 往詣 119 to go to; upagam
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
万行 萬行 119
 1. all methods for salvation
 2. Wan Xing
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
唯识 唯識 119 vijñaptimātratā; consciousness only; mere-representation
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
无得 無得 119 Non-Attainment
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
五秘密 五祕密 119 five secret ones
五明 119 five sciences; mastery of the five sciences; five kinds of wisdom
五乘 119 five vehicles
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
五众 五眾 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五百年 119 five hundred years
五部 119
 1. the five classes
 2. the five divisions
五部律 119 the first five Hīnayāna schools; Vinayas of the five schools
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
乌瑟尼沙 烏瑟尼沙 119 usnisa; uṣṇīṣa
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
息诤 息諍 120 to quell disputes
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
现证 現證 120 immediate realization
像教 120
 1. teaching through use of images
 2. teaching in the Age of Semblance Dharma
 3. Buddha images and teaching of scriptures
香界 120 a Buddhist temple
心地 120
 1. Mind Ground
 2. mind; mental ground
信受 120 to believe and accept
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
新译 新譯 120 new translation
行法 120 cultivation method
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
性相 120 inherent attributes
心密 120 mystery of the mind
心印 120 mind seal
心真言 120 heart mantra
修证 修證 120 cultivation and realization
序分 120 the first of three parts of a sutra
严净 嚴淨 121 majestic and pure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
要行 121 essential conduct
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
医明 醫明 121 knowledge of medicine
疑网 疑網 121 a web of doubt
疑伪经 疑偽經 121 doubtful and forged scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
义解 義解 121 notes explaining the meaning of words or text
因人 121 the circumstances of people
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应真 應真 121 Worthy One; Arhat
因明 121 Buddhist logic; hetuvidya
因时 因時 121 the circumstances of time
一品 121 a chapter
一切经目录 一切經目錄 121 catlog of Chinese Buddhist scriptures
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切经 一切經 121 all scriptures
遗身 遺身 121 relics
异生 異生 121 an ordinary person
庸浅 庸淺 121 ordinary; pārthak
有果 121 having a result; fruitful
有相 121 having form
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
圆音 圓音 121 perfect voice
圆照 圓照 121
 1. radiate all around
 2. Yuan Zhao
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
斋食 齋食 122 monastic midday meal; vegetarian food
章疏 122 documents
真身 122 true body
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
真净 真淨 122 true and pure teaching
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真识 真識 122 true consciousness
知惭 知慚 122 Sense of Humility
智识 智識 122 analytical mind
执见 執見 122 attachment to [delusive] views
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
众圣 眾聖 122 all sages
众经 眾經 122 myriad of scriptures
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸仙 諸仙 122 group of sages
转读 轉讀 122 to recite a Buddhist sutra
庄严净土 莊嚴淨土 122 the majesty of the Pureland
转经 轉經 122 ritual reading; turning the scripture; zhuanjing
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
主事 122 heads of affairs
缁徒 緇徒 122 monastic apprentice
自心 122 One's Mind
缁侣 緇侶 122 monastic
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上乘 122 the supreme vehicle
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara